VERORDENING inburgering Lelystad 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERORDENING inburgering Lelystad 2007"

Transcriptie

1 VERORDENING inburgering Lelystad 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING inburgering Lelystad 2007 Citeertitel Verordening Inburgering Besloten door gemeenteraad Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp Opmerkingen m.b.t. de regeling Deze verordening vervangt de Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers Lelystad Grondslagen 1. Gemeentewet, art Wet inburgering, art. 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, en 35 Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 1. Geen. Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ontstaansbron: datum ondertekening; bron bekendmaking nieuwe regeling Flevopost, Inwerkingtreding: datum ondertekening; bron bekendmaking Flevopost, Voorstel gemeenteraad Nr. B

2 De raad van de gemeente Lelystad, op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 20 februari 2007; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet; gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, en 35 van de Wet inburgering; overwegende, dat de raad bij verordening regels dient te stellen voor: - de informatieverstrekking door de gemeente aan inburgeringsplichtigen, - het aanbieden van inburgeringsvoorzieningen aan bijzondere groepen inburgeringsplichtigen, - de rechten en plichten van de inburgeringsplichtige voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld, - het bedrag van de bestuurlijke boete die voor de verschillende overtredingen kan worden opgelegd; vast te stellen de navolgende VERORDENING inburgering Lelystad B E S L U I T: Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad; b. inburgeringsplichtige: de persoon als bedoeld in artikel 1 lid 1 onder a van de wet die in gemeente Lelystad zijn woonplaats heeft; c. wet: de Wet inburgering. 2. De begripsomschrijvingen in de wet en de daarop berustende regelingen en besluiten zijn van toepassing op de begrippen die in deze verordening worden gebruikt. Artikel 2 Informatieverstrekking 1. Het college draagt er zorg voor dat de inburgeringsplichtigen op een doeltreffende en doelmatige wijze worden geïnformeerd over hun rechten en plichten uit hoofde van de wet en deze verordening, alsmede over het aanbod van en de toegang tot inburgeringsvoorzieningen. 2. Het college maakt bij de informatieverstrekking aan de inburgeringsplichtige gebruik van de volgende middelen: a. een loket inburgering in het gemeentehuis; b. de site van gemeente Lelystad; c. informatiefolders; d. individuele benadering van de inburgeringsplichtige; e. de inschakeling van maatschappelijke organisaties. Artikel 3 Doelgroepen Het college stelt vast aan welke groepen inburgeringsplichtigen een inburgeringsvoorziening wordt aangeboden, waarbij voorrang wordt gegeven aan inburgeringsplichtigen die: a. kunnen worden aangemerkt als asielgerechtigden en geestelijk bedienaren; b. een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand ontvangen; c. een opvoedingstaak vervullen; d. in Lelystad een maatschappelijke rol vervullen; e. nieuw in Nederland zijn komen wonen; f. eigen initiatief tonen en gemotiveerd zijn om het inburgeringsexamen te behalen.

3 Artikel 4 Inhoud inburgeringsvoorziening 1. Het college stemt de inburgeringsvoorziening, met uitzondering van de inburgeringsvoorziening aan geestelijke bedienaren, af op het startniveau en de vaardigheden, de persoonlijke omstandigheden en de maatschappelijke positie van de inburgeringsplichtige. 2. Indien de inburgeringsplichtige een voorziening gericht op arbeidsinschakeling wordt aangeboden, draagt het college er zorg voor dat de inburgeringsvoorziening wordt afgestemd op de voorziening gericht op arbeidsinschakeling. 3. Een inburgeringsvoorziening bestaat, naast datgene dat in de wet is geregeld, uit trajectbegeleiding, periodieke voortgangsgesprekken of uitbreiding van de opleiding. Artikel 5 Procedure inburgeringsvoorziening 1. Het college doet het aanbod, bedoeld in artikel 19, eerste of tweede lid, van de wet schriftelijk. 2. Het aanbod wordt gezonden naar het adres waar de inburgeringsplichtige in de gemeentelijke basisadministratie is ingeschreven. 3. In het aanbod wordt een omschrijving gegeven van de inburgeringsvoorziening die wordt aangeboden en worden de rechten en verplichtingen vermeld die aan de inburgeringsvoorziening worden verbonden. 4. De inburgeringsplichtige aan wie een aanbod wordt gedaan, deelt binnen vier weken het college schriftelijk mee of hij het aanbod al dan niet aanvaardt. 5. Wanneer de inburgeringsplichtige het aanbod aanvaardt, neemt het college binnen vier weken na ontvangst van deze mededeling het besluit tot toekenning van de inburgeringsvoorziening overeenkomstig het gedane aanbod. Artikel 6 Eigen bijdrage 1. De eigen bijdrage, bedoeld in artikel 23, tweede lid, van de wet, wordt in ten hoogste 24 termijnen betaald. 2. Het college verrekent de eigen bijdrage indien mogelijk met de uitkering op grond van de Wet werk en bijstand van de inburgeringsplichtige. Artikel 7 Verplichtingen inburgeringsplichtige De inburgeringsplichtige aan wie door het college een inburgeringsvoorziening is aangeboden, is verplicht: a. in persoon te verschijnen op een plaats en tijdstip zoals bepaald door het college of door de instantie welke opleidt voor het inburgeringsexamen; b. deel te nemen aan de gesprekken met de trajectbegeleider; c. deel te nemen aan de aangeboden inburgeringscursus; d. deel te nemen aan het inburgeringsexamen op een tijdstip dat door het college wordt bepaald; e. het college melding te doen van ziekte of andere omstandigheden waardoor niet aan de verplichtingen in de beschikking kan worden voldaan. Artikel 8 Bestuurlijke boete 1. De inburgeringsplichtige die geen gehoor geeft aan oproepen, als bedoeld in artikel 25 van de wet en artikel 7 onder a en b van de verordening, om te verschijnen en gegevens te verstrekken, wordt een boete opgelegd van 125, De inburgeringsplichtige die geen of onvoldoende medewerking verleent aan de uitvoering van de voor hem vastgestelde inburgeringsvoorziening als bedoeld in artikel 23, eerste lid, van de wet en aan de verplichtingen bedoeld in artikel 7 onder c, d en e van deze verordening, wordt een boete opgelegd van 250, De inburgeringsplichtige die niet binnen de in artikel 7, eerste lid, van de wet bedoelde termijn, of binnen de door het college op grond van artikel 31, tweede lid, onderdeel a, van de wet verlengde termijn, het inburgeringsexamen heeft behaald, wordt een boete opgelegd van 250,00. Artikel 9 Bestuurlijke boete bij herhaling van de overtreding 1. Indien de inburgeringsplichtige zich binnen twaalf maanden na de vorige als verwijtbaar aangemerkte overtreding opnieuw schuldig maakt aan de overtreding als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van deze verordening, wordt een boete opgelegd van 250, Indien de inburgeringsplichtige zich binnen twaalf maanden na de vorige als verwijtbaar aangemerkte overtreding opnieuw schuldig maakt aan de overtreding als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van deze verordening, wordt een boete opgelegd van 500,00.

4 3. Indien de inburgeringsplichtige het inburgeringsexamen niet alsnog behaalt binnen de door het college op grond van artikel 32 van de Wet inburgering gestelde termijn van ten hoogste twee jaren, wordt een boete opgelegd van 500,00. Artikel 10 Hardheidsclausule Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen van deze verordening indien de onverkorte toepassing van de verordening zou leiden tot onbillijkheden van overwegende. Artikel 11 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de openbare bekendmaking in de Flevopost. Artikel 12 Boeteverordening Win De Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers Lelystad vervalt met ingang van het moment waarop de Verordening inburgering Lelystad 2007 in werking treedt. Artikel 13 Citeertitel De verordening wordt aangehaald als: Verordening Inburgering. Lelystad, 12 april De raad van de gemeente Lelystad, De griffier, de voorzitter,

5 TOELICHTING, algemeen De Wet inburgering trad op 1 januari 2007 in werking en kwam in de plaats van de Wet inburgering nieuwkomers (Win) en de verschillende oudkomersregelingen. De Wet inburgering regelt de inburgeringsplicht voor in beginsel alle vreemdelingen van 16 tot 65 jaar die duurzaam in Nederland willen en mogen verblijven. Artikel 5 van de wet bepaalt welke vreemdelingen niet inburgeringsplichtig zijn. Deze verordening richt zich op de vreemdelingen die wél inburgeringsplichtig zijn, dus met name op de vreemdelingen die tijdens de leerplichtige leeftijd minder dan acht jaren in Nederland verbleven. Bij het invulling geven aan de inburgeringsverplichting staat de eigen verantwoordelijkheid (ook in financiële zin) van de inburgeringsplichtige centraal. De inburgeringsplichtige kan naar eigen inzicht bepalen hoe hij zich wil voorbereiden op het inburgeringsexamen. Aan de inburgeringsverplichting is voldaan wanneer het inburgeringsexamen is behaald (een resultaatsverplichting). Gemeenten krijgen in de Wet inburgering een aantal belangrijke taken toebedeeld. Zo hebben gemeenten de opdracht om de inburgeringsplichtigen in de gemeente goed te informeren over de rechten en plichten die voortvloeien uit deze wet. Daarnaast hebben gemeenten de taak om aan bepaalde groepen inburgeringsplichtigen een inburgeringsvoorziening aan te bieden. Een inburgeringsvoorziening leidt inburgeringsplichtigen toe naar het inburgeringsexamen. Ook moeten gemeenten de inburgeringsplicht van inburgeringsplichtigen handhaven, wat onder meer inhoudt dat het college een bestuurlijke boete moet opleggen als een inburgeringplichtige zich verwijtbaar niet houdt aan de verplichtingen die voor hem gelden. Heel concreet draagt de Wet inburgering de gemeenten op om bij verordening regels te stellen over de een viertal onderwerpen. Het gaat om de volgende wetsartikelen en vast te stellen regels: 1. Artikel 8 Wi: Regels voor de informatieverstrekking door de gemeente aan inburgeringsplichtigen over hun rechten en plichten uit hoofde van deze wet en over het aanbod van en de toegang tot inburgeringsvoorzieningen. 2. Artikel 19, vijfde lid Wi: Regels voor tot het aanbieden van inburgeringsvoorzieningen aan bijzondere groepen inburgeringsplichtigen, te weten de: a. nieuw- en oudkomers met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (algemene bijstand) of met een uitkering zoals aangewezen in het Besluit inburgering; b. oudkomers die zelf geen inkomsten uit werk, algemene bijstand of uitkering hebben; c. asielgerechtigde nieuw- en oudkomers; d. nieuw- en oudkomers die werkzaam zijn als geestelijke bedienaar. Aan inburgeringsplichtigen die behoren tot de eerste twee groepen kán het college een inburgeringsvoorziening aanbieden (artikel 19 lid 1 Wi). Het college is verplicht een inburgeringsvoorziening aan te bieden aan de inburgeringsplichtigen die behoren tot de laatste twee groepen (artikel 19 lid 2 Wi). De inburgeringsvoorziening moet toeleiden toe naar het inburgeringsexamen en omvat het eenmaal kostenloos afleggen van het examen (artikel 19 lid 3 Wi). Een aanbod wordt niet gedaan aan een inburgeringsplichtige indien dat diens arbeidsinschakeling belemmert (artikel 19 lid 4 Wi). Artikel 19 lid 5 Wi bepaalt dat de in de verordening vast te leggen regels betrekking moeten hebben op: a. de procedure die door het college wordt gevolgd voor het doen van een aanbod en de criteria die daarbij worden gehanteerd; en b. de vaststelling door het college van een passende inburgeringsvoorziening (met inbegrip van de totstandkoming én de samenstelling van de inburgeringsvoorziening). 3. Artikel 23, derde lid: Regels voor de rechten en plichten van de inburgeringsplichtige voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld. Deze regels moeten in ieder geval betrekking hebben op de inning van de eigen bijdrage door het college en de mogelijkheid van betaling in termijnen. 4. Artikel 35: Regels voor het bedrag van de bestuurlijke boete die voor de verschillende overtredingen kan worden opgelegd (waarbij moet worden gelet op artikel 34 Wi in welk artikel is bepaald welke boete ten hoogste kan worden opgelegd voor de verschillende overtredingen).

6 TOELICHTING, artikelsgewijs Artikel 1 Begripsomschrijvingen De begrippen behoeven geen nadere toelichting. Artikel 2 Informatieverstrekking Deze bepaling vloeit voort uit artikel 8 Wi, welk artikel bepaalt dat de gemeente bij verordening regels moet stellen voor de informatieverstrekking aan de inburgeringsplichtigen. Afgezien van de bepaling dat dit bij verordening moet geschieden, laat de wet gemeenten verder vrij om zelf te bepalen op welke wijze de informatievoorziening aan de inburgeringsplichtigen wordt georganiseerd. In deze verordening worden alleen de kaders vastgesteld voor een adequate informatievoorziening door het college aan de inburgeringsplichtigen. Daarbij is aangegeven dat het college gebruik zal moeten maken van de volgende middelen: het loket inburgering in het gemeentehuis, de site van de gemeente, informatiefolders, de individuele benadering van de inburgeringsplichtigen en de inschakeling van maatschappelijke organisaties. Het college zal nog nadere invulling moeten geven aan de organisatie rond de informatieverstrekking. Daarbij kan het college denken aan de inschakeling van bepaalde organisaties (zoals educatieinstellingen, bibliotheken, moskeeën of andere zelforganisaties), het toezenden van schriftelijk voorlichtingsmateriaal aan personen ten aanzien van wie al dan niet op grond van gegevens uit het Bestand Potentiële Inburgeringsplichtigen redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij inburgeringsplichtig zijn, het vertrekken van schriftelijk voorlichtingsmateriaal bij aanvragen om uitkeringen, het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en het inrichten van een digitaal informatiepunt op de gemeentelijke website. Deze nadere invulling is niet tot in detail vastgelegd in de verordening omdat een en ander verder behoort tot de verantwoordelijkheid van het college. Artikel 3 Doelgroepen Artikel 19 lid 5 onderdeel a Wi bepaalt dat de gemeenteraad bij verordening regels moet stellen met betrekking tot de criteria die worden gehanteerd bij het doen van een aanbod. Deze wettelijke bepaling heeft met name betrekking op de groepen aan wie de inburgeringsvoorziening kán worden aangeboden. Artikel 3 van de verordening geeft invulling aan de verplichting tot de vaststelling van criteria door vast te stellen aan welke groepen inburgeringsplichtigen door het college voorrang moet worden gegeven. Hoewel artikel 19 lid 2 Wi bepaalt dat het college in ieder geval een inburgeringsvoorziening moet aanbieden aan asielgerechtigden en aan geestelijk bedienaren, worden deze groepen inburgeringsplichtigen, om misverstanden te voorkomen, toch genoemd in artikel 3 van de verordening. Artikel 4 Inhoud inburgeringsvoorziening Artikel 19 lid 5 onderdeel b Wi bepaalt dat bij verordening regels moeten worden gesteld met betrekking tot de vaststelling door het college van een passende inburgeringsvoorziening, met in begrip van de totstandkoming en samenstelling van de inburgeringsvoorziening. Dit betekent dat de verordening de kaders moet aangeven waarbinnen het college de op de persoon toegesneden inburgeringsvoorziening dient samen te stellen. Artikel 4 lid 1 van de verordening bepaalt in dit verband dat de inburgeringsvoorziening moet worden afgestemd op het startniveau, de vaardigheden, de persoonlijke omstandigheden en de maatschappelijke positie van de inburgeringsplichtige. Daarbij kunnen een rol te spelen: - de kennis van de inburgeringsplichtige van de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving en de leercapaciteit van de inburgeringsplichtige; - de maatschappelijke rol die de inburgeringsplichtige vervult of gaat vervullen in de Nederlandse samenleving, zoals het verrichten van betaalde arbeid of het opvoeden van kinderen; - de persoonlijke situatie van de inburgeringsplichtige en de eventuele zorgtaken die de inburgeringsplichtige moet vervullen. Artikel 4 lid 2 van de verordening bepaalt dat het college er zorg voor moet dragen dat de inburgeringsvoorziening wordt afgestemd op de voorziening gericht op de arbeidsinschakeling.

7 De Wet inburgering bepaalt in artikel 20, lid 1, immers dat de inburgeringsvoorziening moet worden gecombineerd met een voorziening gericht op arbeidsinschakeling (reïntegratievoorziening) als de inburgeringsplichtige bijstandsgerechtigd is, of een uitkering ontvangt op grond van een andere socialezekerheidswet of socialezekerheidsregeling, én de inburgeringsplichtige verplicht is om arbeid om arbeid te verkrijgen of te aanvaarden. Uit de wettekst volgt zelfs dat het college geheel geen inburgeringsvoorziening kan aanbieden indien geen reïntegratievoorziening wordt aangeboden. Met andere woorden: het college is verantwoordelijk voor het aanbieden van een gecombineerde inburgeringsvoorziening. Daarbij zal rekening moeten worden gehouden met de Verordening activering en reïntegratie Lelystad. Ook zal rekening moeten worden gehouden met artikel 19, lid 4, Wi, welk artikellid bepaalt dat een aanbod voor een inburgeringsvoorziening aan een uitkeringsgerechtigde inburgeringsplichtige niet wordt gedaan, indien dat diens arbeidsinschakeling belemmert. Artikel 4 lid 3 van de verordening regelt de bijkomende faciliteiten die het college als onderdeel van de inburgeringsvoorziening aan inburgeringsplichtigen kan aanbieden. In de wet is geregeld dat een inburgeringsvoorziening in ieder geval moet bestaan uit een cursus die toe leidt naar het inburgeringsexamen en het eenmaal kosteloos afleggen van dat examen (artikel 19, lid 3, Wi). Voor asielgerechtigde inburgeringsplichtigen (oud- én nieuwkomers) maakt ook maatschappelijke begeleiding een verplicht onderdeel uit van de inburgeringsvoorziening (artikel 19, lid 6, Wi). De bijkomende faciliteiten die het college als onderdeel van de inburgeringsvoorziening aan inburgeringsplichtigen moet aanbieden, bestaan blijkens artikel 4, lid 3, van de verordening uit trajectbegeleiding, periodieke voortgangsgesprekken of uitbreiding van de opleiding. Artikel 5 Procedure inburgeringsvoorziening Artikel 5 van de verordening behoeft geen nadere toelichting. De termijnen van vier weken, genoemd in het vierde en het vijfde lid, zijn termijnen waar in de praktijk goed mee gewerkt kan worden. Artikel 6 Eigen bijdrage De hoogte van de eigen bijdrage voor de inburgeringsvoorziening is vastgelegd in artikel 23 lid 2 Wi en bedraagt 270,00. Artikel 23, lid 3, Wi bepaalt dat de gemeente bij verordening regels moet stellen, welke regels betrekking moeten hebben op de inning van de eigen bijdrage door het college en de mogelijkheid van betaling in termijnen. In artikel 6, lid 1, van de verordening is vastgelegd dat deze eigen bijdrage in ten hoogste 24 termijnen moet worden betaald. In artikel 6, lid 2, is vastgelegd dat het college de eigen bijdrage zo mogelijk verrekent met de bijstandsuitkering van de inburgeringsplichtige. Deze verrekening is juridisch mogelijk gemaakt door artikel 24 Wi. Artikel 7 Verplichtingen Het artikel 7 van de verordening vormt de uitwerking van artikel 23, derde lid, Wi waar is vastgelegd dat de gemeenteraad bij verordening regels stelt over de rechten en plichten van de inburgeringsplichtige voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld. Artikel 8 Bestuurlijke boete Artikel 35 Wi draagt de gemeenteraad op om de hoogte van de bestuurlijke boete, die voor de verschillende overtredingen kan worden opgelegd, bij verordening vast te stellen. Daarbij moet rekening worden gehouden met artikel 34 Wi, in welk artikel is vastgelegd welke maximumbedragen voor de verschillende overtredingen gelden: a. niet verschijnen op oproep, geen gegevens verstrekken: max. 250,00; b. niet meewerken aan de uitvoering van de inburgeringsvoorziening: max. 500,00; c. niet behalen inburgeringsexamen binnen de gestelde termijn: max. 500,00; d. niet alsnog behalen inburgeringsexamen binnen de gestelde termijn: max ,00. De gemeente had kunnen kiezen voor een boete die overeenkomt met een percentage van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Daarbij kan echter niet volledig worden aangesloten bij de bepalingen in de Verordening maatregelen Lelystad Dan zou de boete immers moeten overeenkomen met 25% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm en daardoor zou de boete voor de onder a genoemde overtreding hoger worden dan op grond van de wet is toegestaan.

8 Aan het overnemen van de maatregelen uit de Verordening maatregelen Lelystad 2005 kleven dus bezwaren. Daar komt bij dat de verwijzing naar de van toepassing zijnde bijstandsnorm voor de inburgeringsplichtige niet erg duidelijk is. De gemeente had ook kunnen kiezen voor een boete die overeenkomt met de maximum bedragen zoals die door de wet zijn bepaald. Dan zou de boete voor de onder b en c genoemde overtredingen echter aanmerkelijk hoger zijn dan de (toch al hoge) maatregel (25% van de norm) die in Lelystad wordt opgelegd voor vergelijkbare overtredingen (te weten: het niet of in onvoldoende mate meewerken aan een onderzoek naar de mogelijkheden tot arbeidsinschakeling en het niet of in onvoldoende mate gebruik maken van een door het college aangeboden voorziening gericht op de arbeidsinschakeling ). Vanwege de hiervoor vermelde bezwaren zijn in de verordening concrete bedragen opgenomen. Het nadeel daarvan is wel dat die bedragen pas wijzigen wanneer de verordening wordt gewijzigd. Daarbij moet echter worden overwogen dat het gaat om (bedragen voor) boetes die naar verwachting niet vaak zullen worden opgelegd. Op grond van de oude Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers Lelystad werd zelfs nog nimmer een boete opgelegd. De concrete boetes komen overeen met de helft van de boetes die volgens artikel 34 van de wet maximaal mag worden opgelegd. De reden daarvan is dat rekening is gehouden met de financiële situatie van de gemiddelde inburgeringsplichtige, terwijl de preventieve werking aanwezig blijft, ook al is de boete lager dan het in de wet genoemde maximum bedrag. Samenloop: In het kader van een de uitvoering van een gecombineerde reïntegratie- en inburgeringsvoorziening kan het voorkomen dat dezelfde gedraging (bijvoorbeeld het niet voldoen aan een oproep om te verschijnen en gegevens te verstrekken) zowel aanleiding kan zijn voor het opleggen van een bestuurlijke boete als voor het verlagen van de bijstand (een maatregel op grond van artikel 18, tweede lid, Wet werk en bijstand) of het opleggen van een boete of maatregel op grond van een andere socialezekerheidswet of -regeling. Artikel 37 Wi bevat een regeling voor deze samenloop: in dit artikel wordt bepaald dat het college géén bestuurlijke boete kan opleggen indien voor dezelfde gedraging de bijstand op grond van de Wet werk en bijstand kan worden verlaagd. Artikel 9 Bestuurlijke boete bij herhaling van de overtreding Dit artikel bepaalt dat bij herhaling van de overtreding een hogere boete opgelegd moet worden dan op grond van artikel 8 van de verordening mogelijk is. Om te kunnen spreken van een herhaling van een overtreding, moeten de overtredingen zich wel binnen een bepaalde tijdspanne voordoen. Lelystad koos voor de termijn van 12 maanden. De verhoogde boetebedragen komen ingeval van herhaling van de overtreding overeen met de maximumbedragen die in artikel 34 Wi onder a t/m c worden genoemd. De boete in artikel 9, lid 3, van de verordening is beperkt tot 500,00. Artikel 34, onderdeel d, WI biedt weliswaar de mogelijkheid voor gemeenten om een bestuurlijke boete op te leggen van maximaal 1.000,00 in het geval dat de inburgeringsplichtige bij herhaling niet voldoet aan de verplichting binnen de gestelde termijn het inburgeringsexamen te behalen. Maar dat bedrag van 1.000,00 is hoger dan het gemiddelde maandinkomen van de inburgeringsplichtigen. Het opleggen van een dergelijke hoge boete zou alleen maar leiden tot financiële problemen bij de inburgeringsplichtige, terwijl de preventieve werking ook uitgaat van een boete van 500,00. Artikel 10 Hardheidsclausule De hardheidsclausule geeft het college de ruimte om, ten gunste van de inburgeringsplichtige, af te wijken afwijken van de bepalingen van deze verordening indien de onverkorte toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard zou leiden. Voor de toepassing van de hardheidsclausule zal in het algemeen sprake moeten zijn van bijzondere omstandigheden welke door de inburgeringsplichtige niet konden worden beïnvloed. Artikel 11 Inwerkingtreding Dit artikel behoeft geen toelichting. Artikel 12 Verordening Win De op 1 januari 2005 in werking getreden Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers moet vervallen met ingang van de dag waarop de Verordening inburgering Lelystad 2007 in werking treedt.

9 Artikel 13 Citeertitel Dit artikel behoeft geen toelichting. 9

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 augustus 2007, nr. 07.09.11.; gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid en 35 van de Wet inburgering;

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting

Artikelsgewijze toelichting Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Begripsomschrijvingen Het tweede lid geeft aan dat de omschrijvingen van de begrippen die worden gebruikt in respectievelijk de Wet inburgering, het Besluit inburgering

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d ;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d ; besluit van de gemeenteraad voorstelnummer iz-nummer 488542 116 onderwerp Verordening Wet Inburgering Gouda 2007 de raad van de gemeente gouda Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31-01-2007;

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking D E RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het besluit van burgemeester en wethouders van 6 maart 2007, nr. overwegende dat de raad bij verordening regels dient te stellen over de informatieverstrekking door

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering Oosterhout 2007

Verordening Wet inburgering Oosterhout 2007 Verordening Wet inburgering Oosterhout 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Oosterhout Officiële naam regeling Verordening Wet inburgering Oosterhout 2007

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 11 Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 11 Datum : Raadsvoorstel Reg. nr : 0610700 Ag nr. : 11 Datum :21-12-06 Onderwerp Wet inburgering Voorstel 1 Vaststellen Verordening Wet inburgering gemeente Boxtel Inleiding Naar verwachting wordt op 1 januari 2007

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Doelgroepen en samenstelling van de inburgeringsvoorziening

Hoofdstuk 2 Doelgroepen en samenstelling van de inburgeringsvoorziening Onderwerp: Verordening op de inburgering gemeente Overbetuwe 2007 Ons kenmerk: 07RB000021 Nr. 7b De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 november

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Alkmaar; nr.

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Alkmaar; nr. Verordening Wet inburgering De raad van de gemeente Alkmaar; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Alkmaar; nr. inzake gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, en 35 van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 maart 2007, gelet op de Wet inburgering (WI),

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 maart 2007, gelet op de Wet inburgering (WI), De raad van de gemeente Hengelo gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 maart 2007, gelet op de Wet inburgering (WI), overwegende dat op grond van de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 mei 2007,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 mei 2007, CVDR Officiële uitgave van Scherpenzeel. Nr. CVDR61884_1 19 april 2017 Verordening inburgering Scherpenzeel 2007 De raad van de gemeente Scherpenzeel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Citeertitel Verordening Wet inburgering gemeente Zundert Wettelijke grondslag Wet inburgering, artikel 8 Vastgesteld door Raad Datum vaststelling 21 juni

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering 2007 Gemeente Asten 1 e wijziging

Verordening Wet inburgering 2007 Gemeente Asten 1 e wijziging Verordening Wet inburgering 2007 Gemeente Asten 1 e wijziging 01-07-2007 De raad van de gemeente Asten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten d.d. 10 april 2007, inzake

Nadere informatie

Verordening Wet Inburgering gemeente Drechterland 2007

Verordening Wet Inburgering gemeente Drechterland 2007 CVDR Officiële uitgave van Drechterland. Nr. CVDR37219_1 4 oktober 2016 Verordening Wet Inburgering gemeente Drechterland 2007 De raad van de gemeente Drechterland Overwegende dat, per 1 november 2007

Nadere informatie

een digitaal informatiepunt.

een digitaal informatiepunt. Verordening Wet inburgering De raad van de gemeente Heusden gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 januari 2007; nr. B200700723 inzake Wet inburgering gelet op de artikelen 8, 19, vijfde

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2009, gelet op de Wet inburgering (WI),

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2009, gelet op de Wet inburgering (WI), De raad van de gemeente Hengelo gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2009, gelet op de Wet inburgering (WI), overwegende dat op grond van de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23,

Nadere informatie

Agendanr. : 8 Voorstelnr. : 2007-024 Onderwerp : Invoering Wet Inburgering. Aan de Raad, Heerhugowaard, 30 januari 2007.

Agendanr. : 8 Voorstelnr. : 2007-024 Onderwerp : Invoering Wet Inburgering. Aan de Raad, Heerhugowaard, 30 januari 2007. Agendanr. : 8 Voorstelnr. : 2007-024 Onderwerp : Invoering Wet Inburgering Aan de Raad, Heerhugowaard, 30 januari 2007 Beknopt voorstel In het nieuwe inburgeringsstelsel worden zowel nieuw- al oudkomers

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking No.: 6 Onderwerp: Verordening Wet Inburgering --------------------------------------- De raad der gemeente Hattem; gelezen het voorstel van het college d.d. 9 februari 2007, no. 6; gelet op artikel 8 van

Nadere informatie

Verordening inburgering gemeente Rijssen-Holten

Verordening inburgering gemeente Rijssen-Holten CVDR Officiële uitgave van Rijssen-Holten. Nr. CVDR123330_1 9 augustus 2016 Verordening inburgering gemeente Rijssen-Holten De raad van de gemeente Rijssen-Holten; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering

Verordening Wet inburgering Verordening Wet inburgering De raad van de gemeente Midden-Delfland gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Midden-Delfland, nr., gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 februari 2007, nummer 2007/15,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 februari 2007, nummer 2007/15, Raadsbesluit Steenwijk, 6 maart 2007 Nummer: 2007/15 Onderwerp: Vaststellen van de Verordening inburgering Steenwijkerland De raad van de gemeente Steenwijkerland; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering

Verordening Wet inburgering Verordening Wet inburgering De raad van de gemeente Voerendaal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, en 35 van de Wet inburgering;

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering Valkenburg aan de Geul

Verordening Wet inburgering Valkenburg aan de Geul Verordening Wet inburgering Valkenburg aan de Geul De raad van Valkenburg aan de Geul; gelezen het voorstel van het college dd. gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, en 35 van de Wet

Nadere informatie

Algemene toelichting Verordening inburgering Drechtsteden.

Algemene toelichting Verordening inburgering Drechtsteden. Algemene toelichting Verordening inburgering Drechtsteden. De Wet inburgering (Wi) treedt op 1 januari 2007 in werking en komt in de plaats van de Wet inburgering nieuwkomers (Win) en de verschillende

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Verordening op de inburgering gemeente Overbetuwe 2009 Ons kenmerk: 09rb000250 Nr. 13F De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 3 november

Nadere informatie

Verordening inburgering Drechtsteden

Verordening inburgering Drechtsteden Verordening inburgering Drechtsteden De Drechtraad; gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, en 35 van de Wet inburgering; gelezen het voorstel van de Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden

Nadere informatie

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2007 (De zeekant van 22 december 2007)

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2007 (De zeekant van 22 december 2007) Verordening WI Noordwijk 2008 Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2007 (De zeekant van 22 december 2007) De raad der gemeente Noordwijk; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering gemeente Hoogeveen

Verordening Wet inburgering gemeente Hoogeveen Verordening Wet inburgering gemeente Hoogeveen De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van < >; nr., inzake. gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23,

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering gemeente Buren bladzijde 1 van 15

Verordening Wet inburgering gemeente Buren bladzijde 1 van 15 De raad van de gemeente Buren, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Buren; nr. B 2006-15788 inzake Verordening Wet inburgering gemeente Buren. Gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van < >; nr., inzake enige wijzigingen die in de Wet inburgering zijn doorgevoerd

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van < >; nr., inzake enige wijzigingen die in de Wet inburgering zijn doorgevoerd Verordening Wet inburgering 2009 De raad van de gemeente Harderwijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van < >; nr., inzake enige wijzigingen die in de Wet inburgering zijn doorgevoerd

Nadere informatie

Gezien het advies van de commissie Samenleving; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 21 april 2009;

Gezien het advies van de commissie Samenleving; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 21 april 2009; Raadsbesluit nummer : Rb/2009/39 Onderwerp : Verordening Wet inburgering De Raad van de gemeente Hulst, Gezien het advies van de commissie Samenleving; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Algemene toelichting op de Verordening Wet Inburgering Tilburg

Algemene toelichting op de Verordening Wet Inburgering Tilburg Algemene toelichting op de Verordening Wet Inburgering Tilburg Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet inburgering gewijzigd. In de wet zoals die gold tot 31 december 2012 was aan gemeenten een aantal

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 15 mei 2007 Raadsvergadering : 5 juli 2007 Agendapunt : 07-VII-17 Bijlage(n) : Kenmerk : BWO/dKr Commissie : Samenleving en Bestuur Portefeuille : wethouder

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Leiderdorp d.d. 20 februari 2007; nr 13 inzake de Wet inburgering;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Leiderdorp d.d. 20 februari 2007; nr 13 inzake de Wet inburgering; Wet inburgering De raad van de gemeente Leiderdorp; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Leiderdorp d.d. 20 februari 2007; nr 13 inzake de Wet inburgering; gelet op de artikelen 8, 19,

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering gemeente Nederweert

Verordening Wet inburgering gemeente Nederweert Verordening Wet inburgering gemeente Nederweert Verordening Wet inburgering in het kader van de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, 24a, vijfde lid, 24f en 35 van de Wet inburgering en artikel

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering gemeente Zoetermeer

Verordening Wet inburgering gemeente Zoetermeer Verordening Wet inburgering gemeente Zoetermeer Versie geldig van 1 april 2007 tot 23 juli 2009 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel

Nadere informatie

Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 6.1

Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 6.1 Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 6.1 Verordening Wet inburgering gemeente Zaltbommel 2010 Status In werking Algemene informatie Deze verordening regelt de wijze van informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen,

Nadere informatie

Algemene toelichting

Algemene toelichting Algemene toelichting De Wet inburgering (WI) is op 1 januari 2007 in werking getreden en komt in de plaats van de Wet inburgering nieuwkomers (Win) en de verschillende oudkomersregelingen. De WI regelt

Nadere informatie

Voorbeeldverordening Wet inburgering

Voorbeeldverordening Wet inburgering Voorbeeldverordening Wet inburgering De raad van de gemeente < >; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van < >; nr., inzake. gelet op de artikelen 8, 19, vijfde en zesde lid, 23, derde lid,

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Doelgroepen en samenstelling van de inburgeringsvoorziening of taal kennisvoorziening

Hoofdstuk 2. Doelgroepen en samenstelling van de inburgeringsvoorziening of taal kennisvoorziening No.: 8b/11. De raad van de gemeente Menterwolde; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet; gelet

Nadere informatie

Artikel 2 De informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars

Artikel 2 De informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars De raad van de gemeente Maasdriel, gelezen het voorstel van het college; gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, 24a, vijfde lid, 24f en 35 van de Wet inburgering en artikel 4.27, derde

Nadere informatie

Artikel 2 De informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars

Artikel 2 De informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars De raad van de gemeente Maasdriel, gelezen het voorstel van het college; gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, 24a, vijfde lid, 24f en 35 van de Wet inburgering en artikel 4.27, derde

Nadere informatie

VERORDENING WET INBURGERING ZOETERWOUDE Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking

VERORDENING WET INBURGERING ZOETERWOUDE Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking VERORDENING WET INBURGERING ZOETERWOUDE 2013 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. het college: het

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 28 mei 2013;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 28 mei 2013; Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Dinkelland Jaargang: 2013 Nummer: 4 Uitgifte: 1 augustus 2013 Tekstplaatsing van het besluit van de gemeenteraad d.d. 2 juli 2013, nr. I13.015557, tot

Nadere informatie

VERORDENING WET INBURGERING GEMEENTE SCHIEDAM

VERORDENING WET INBURGERING GEMEENTE SCHIEDAM VERORDENING WET INBURGERING GEMEENTE SCHIEDAM Vastgesteld : 12 februari 2007 VR2007/006 Inwerking : Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking Artikel1 Begripsomschrijvingen 1. In deze

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - Verordening Wet Inburgering

Betreft : RAADSVOORSTEL - Verordening Wet Inburgering Betreft : RAADSVOORSTEL - Verordening Wet Inburgering Datum voorstel : 23 juli 2007 Raadsvergadering d.d. : 2 oktober 2007 Volgnummer : 2007R0045, agendanummer 7 Taakveld : Welzijn Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Artikelgewijze toelichting

Artikelgewijze toelichting Artikelgewijze toelichting NB: In de Wet inburgering is het begrip inburgeringvoorziening uitgebreid met taalkennisvoorziening. In de hieronder staande toelichting worden beide begrippen waar mogelijk

Nadere informatie

= Besluitvormende raadsvergadering d.d. 24 september 2013 Agendanr.. No.ZA /DV , afdeling Samenleving.

= Besluitvormende raadsvergadering d.d. 24 september 2013 Agendanr.. No.ZA /DV , afdeling Samenleving. *ZE965111FEE* = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 24 september 2013 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.13-23643/DV.13-240, afdeling Samenleving. Sellingen, 12 september 2013 Onderwerp: Verordening Inburgering

Nadere informatie

Voorbeeldverordening Wet inburgering versie aanbodstelsel

Voorbeeldverordening Wet inburgering versie aanbodstelsel Voorbeeldverordening Wet inburgering versie aanbodstelsel De raad van de gemeente < >; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van < >; nr., inzake. gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid,

Nadere informatie

besluit van de gemeenteraad

besluit van de gemeenteraad 00007777 besluit van de gemeenteraad voorstelnummer 787194 onderwerp Verordening inburgering Gouda 2013 30 november 2012 De raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 april 2011,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 april 2011, CVDR Officiële uitgave van Nuth. Nr. CVDR107216_2 4 oktober 2016 Verordening Wet Inburgering 2011 De raad van de gemeente Nuth, gezien het advies van het RTG van 25 mei 2011, gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking

Hoofdstuk 1 - Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking Nr. De raad van de gemeente Oldebroek, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 juli 2007; gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, en 35 van de Wet inburgering; B E S L

Nadere informatie

VERORDENING EN BELEIDSREGELS INBURGERING HELMOND 2015

VERORDENING EN BELEIDSREGELS INBURGERING HELMOND 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Helmond. Nr. 17524 16 februari 2016 VERORDENING EN BELEIDSREGELS INBURGERING HELMOND 2015 De raad van de gemeente Helmond; Gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari 2010; BESLUIT:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari 2010; BESLUIT: De raad van de gemeente Hilversum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari 2010; BESLUIT: De navolgende Verordening Inburgering Gemeente Hilversum 2010 vast te stellen Verordening

Nadere informatie

a. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk;

a. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk; VERORDENING WET INBURGERING GEMEENTE KATWIJK 2013 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. het college:

Nadere informatie

Algemene toelichting. Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet inburgering gewijzigd.

Algemene toelichting. Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet inburgering gewijzigd. Algemene toelichting Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet inburgering gewijzigd. In de wet zoals die gold tot 31 december 2012 was aan gemeenten een aantal belangrijke taken toebedeeld. Door de gewijzigde

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 januari 2013 inzake de Wet Inburgering;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 januari 2013 inzake de Wet Inburgering; De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 januari 2013 inzake de Wet Inburgering; gelet op de artikelen 8, 19, vijfde en zesde lid, 23, derde lid, 24

Nadere informatie

VERORDENING WET INBURGERING 2010

VERORDENING WET INBURGERING 2010 VERORDENING WET INBURGERING 2010 Verordening Wet inburgering 2010 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 De informatieverstrekking

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering 2015 gemeente Goes. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Goes van 12 januari 2015;

Verordening Wet inburgering 2015 gemeente Goes. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Goes van 12 januari 2015; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Goes. Nr. 11097 1 februari 2016 Verordening Wet inburgering 2015 gemeente Goes De raad van de gemeente Goes; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering gemeente Wierden 2013

Verordening Wet inburgering gemeente Wierden 2013 Verordening Wet inburgering gemeente Wierden 2013 De raad van de gemeente Wierden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Wierden; gelet op de artikelen 147 en 149 van

Nadere informatie

Algemene toelichting Regels over de informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen

Algemene toelichting Regels over de informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen Algemene toelichting De Wet inburgering (WI) treedt op 1 januari 2007 in werking en komt in de plaats van de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) en de verschillende oudkomersregelingen. De WI regelt de inburgeringsplicht

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN INFORMATIEVERSTREKKING

Hoofdstuk 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN INFORMATIEVERSTREKKING Nr. 9 De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 april 2013, nr. 13.05.09.; overwegende dat de raad bij verordening regels dient te stellen over de informatieverstrekking

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 7 januari 2014;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 7 januari 2014; De raad van de gemeente Weesp; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 7 januari 2014; gelet op de artikelen 8, 19, vijfde en zesde lid, 23, derde lid, 24e, 24f en 35 van de

Nadere informatie

VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN

VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN De Drechtraad; gelezen het voorstel van de bestuurscommissie; gelet op de behandeling in de adviescommissie werk, zorg en inkomen van 19 mei 2010 en het bijbehorend advies aan de Drechtraad; gelet op de

Nadere informatie

Verordening Wet Inburgering. Gemeente Veendam

Verordening Wet Inburgering. Gemeente Veendam Verordening Wet Inburgering Gemeente Veendam Doel: Het doel van deze verordening is om regels te stellen over de informatieverstrekking door de gemeente aan inburgeringsplichtigen, het aanbieden van een

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 augustus 2010; nr., inzake de gewijzigde Verordening Wet Inburgering

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 augustus 2010; nr., inzake de gewijzigde Verordening Wet Inburgering Verordening Wet inburgering De Raad van de gemeente Noordenveld gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 augustus 2010; nr., inzake de gewijzigde Verordening Wet Inburgering gelet op

Nadere informatie

gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, en 35 van de Wet inburgering;

gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, en 35 van de Wet inburgering; Verordening Wet Inburgering De raad van de gemeente Waalwijk gelezen het voorstel van het college van Waalwijk inzake Wet Inburgering (notitie en verordening) gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23,

Nadere informatie

Toelichting bij de gewijzigde verordening Wet inburgering

Toelichting bij de gewijzigde verordening Wet inburgering Toelichting bij de gewijzigde verordening Wet inburgering Op 18 december 2009 is een wijziging van de Wet inburgering (WI) gepubliceerd. Het gaat om de volgende wijzigingen: - De vrijwillige inburgering

Nadere informatie

d. inburgeringsplichtige: persoon, bedoeld in artikel X, 2e t/m 5e lid van de wetswijziging.

d. inburgeringsplichtige: persoon, bedoeld in artikel X, 2e t/m 5e lid van de wetswijziging. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Delft. Nr. 3759 27 januari 2014 Verordening Wet inburgering gemeente Delft De raad van de gemeente Delft; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking Gemeentestukken: 2013-329/26544 De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013, nummer 329; gelet op de artikelen 8, 19, vijfde

Nadere informatie

INBURGERING BARNEVELD 2010

INBURGERING BARNEVELD 2010 Nr: 10-44 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van, nr. 10-44; gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, 24a, vijfde lid, 24f en 35 van de

Nadere informatie

Samenvatting beslispunten/collegevoorstel Voorgesteld wordt: de bijgevoegde Verordening Wet inburgering gemeente Geldermalsen 2010 vast te stellen.

Samenvatting beslispunten/collegevoorstel Voorgesteld wordt: de bijgevoegde Verordening Wet inburgering gemeente Geldermalsen 2010 vast te stellen. Raadsvoorstel Vergadering : 28 september 2010 Voorstelnummer : 9.12 Registratienummer : 10.003411 Portefeuillehouder : J.E. Brand-Boom Afdeling : Samenleving Bijlage(n) : 1 B&W-datum/nummer : 17 augustus

Nadere informatie

besluit: vast te stellen de volgende verordening: "Verordening inburgering gemeente Gouda 2011' Artikel 1 Begripsomschrijvingen

besluit: vast te stellen de volgende verordening: Verordening inburgering gemeente Gouda 2011' Artikel 1 Begripsomschrijvingen Besluit van de gemeenteraad 00007777 voorstelnummer div-nummer 27 675344 onderwerp Verordening inburgering gemeente Gouda 2011 De raad van de gemeente Gouda gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Raadsvergadering: 2 juli 2013 Zaaknummer: Aan de raad Agendanummer: Documentnummer: I

Raadsvergadering: 2 juli 2013 Zaaknummer: Aan de raad Agendanummer: Documentnummer: I raadsvoorstel Raadsvergadering: 2 juli 2013 Zaaknummer: 13.08132 Aan de raad Agendanummer: Documentnummer: I13.015557 Afdeling: Maatschappelijke effecten Denekamp, 28 mei 2013 Onderwerp: Vaststelling verordening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 februari 2007 en van 6 maart 2007; inzake de invoering van de Wet inburgering

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 februari 2007 en van 6 maart 2007; inzake de invoering van de Wet inburgering Bijlage bij 2007-018 (gewijzigd) Inburgeringsverordening (gewijzigd) De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 februari 2007 en van 6 maart 2007; inzake

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 07.1144, d.d. 13 november 2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Wijziging Verordening Wet inburgering BESLUITEN Behoudens advies van de commissie OWZ 1. in te stemmen met bijgaande concept verordening

Nadere informatie

b e s l u i t: vast te stellen de Verordening Wet Inburgering 2010 gemeente Woerden Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking

b e s l u i t: vast te stellen de Verordening Wet Inburgering 2010 gemeente Woerden Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking RAADSBESLUIT Onderwerp: nieuwe verordening W et Inburgering De raad van de gemeente W oerden; gelezen het voorstel d.d. 21 september 2010 van: - burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in de

Nadere informatie

Toelichting. Algemeen

Toelichting. Algemeen Toelichting Algemeen De WI regelt de inburgeringsplicht voor in beginsel alle onderdanen van derdelanden van 18 tot 65 jaar die duurzaam in Nederland willen en mogen verblijven. Bij het invulling geven

Nadere informatie

Verordening Wet Inburgering 2010

Verordening Wet Inburgering 2010 Verordening Wet Inburgering 2010 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. het college: het college van

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 16 juni 2010

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 16 juni 2010 bijlage 19 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 16 juni 2010 Onderwerp Verordening inburgering Drechtsteden agendapunt 10c datum 16 april 2010 steller Marije Klink doorkiesnummer 078-6398237 e-mail m.klink@drechtsteden.nl

Nadere informatie

8b. Verordening Wet inburgering Sociale Dienst Oost Achterhoek gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2011;

8b. Verordening Wet inburgering Sociale Dienst Oost Achterhoek gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2011; 8b. Verordening Wet inburgering Sociale Dienst Oost Achterhoek 2011 De raad van de gemeente Winterswijk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2011; gelet op het feit

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Verordening op de inburgering gemeente Overbetuwe 2010 Ons kenmerk: 10rb000032 Nr. 9 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 6 april

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6 W 6 gemeente- Heemskerk Verordening Wet inburgering gemeente Heemskerk 2042 1 januari 2012 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 6 +6 V E R O R D E N I N G W E

Nadere informatie

Gemeente Wassenaar Verordening Wet inburgering gemeente Wassenaar. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Gemeente Wassenaar Verordening Wet inburgering gemeente Wassenaar. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Wassenaar. Nr. 13631 8 februari 2016 Gemeente Wassenaar Verordening Wet inburgering gemeente Wassenaar 2016 Z-22107-WS\ De gemeenteraad van Wassenaar, gelezen

Nadere informatie

nieuwkoop Giiolfl' Verordening Wet Inburgering Gemeente Nieuwkoop 2012

nieuwkoop Giiolfl' Verordening Wet Inburgering Gemeente Nieuwkoop 2012 nieuwkoop Giiolfl' Verordening Wet Inburgering Gemeente Nieuwkoop 2012 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 4 Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking 4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2 Nadere regels

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake Verordening inburgering Inleiding

Voorstel van het college inzake Verordening inburgering Inleiding rv 43 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten BSW/2013.283 RIS 257683_130604 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake Verordening inburgering 2013. Inleiding Op 1 januari 2013 is de

Nadere informatie

GEMEENTE HEERDE RAADSVERGADERING 21 MEI 2007 Commissie Samenleving 24 april 2007

GEMEENTE HEERDE RAADSVERGADERING 21 MEI 2007 Commissie Samenleving 24 april 2007 GEMEENTE HEERDE RAADSVERGADERING 21 MEI 2007 Commissie Samenleving 24 april 2007 Afdeling: Samenleving/AHM Schiphorst/0578-699564 Portefeuille: J.C. Lieske Agendapunt: 14 Onderwerp: Vaststelling Verordening

Nadere informatie

VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN (noot van de redactie: geconsolideerde tekst per 7 juni 2012)

VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN (noot van de redactie: geconsolideerde tekst per 7 juni 2012) VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN (noot van de redactie: geconsolideerde tekst per 7 juni 2012) HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN INFORMATIEVERSTREKKING Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In deze

Nadere informatie

Jaar: 2011 Nummer: 66 Besluit: Gemeenteraad 6 september 2011 Gemeenteblad VERORDENING INBURGERING HELMOND 2011

Jaar: 2011 Nummer: 66 Besluit: Gemeenteraad 6 september 2011 Gemeenteblad VERORDENING INBURGERING HELMOND 2011 Jaar: 2011 Nummer: 66 Besluit: Gemeenteraad 6 september 2011 Gemeenteblad VERORDENING INBURGERING HELMOND 2011 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14

Nadere informatie

VERORDENING WET INBURGERING

VERORDENING WET INBURGERING Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 mei 2010; Overwegende dat de raad bij verordening regels dient te stellen over de informatieverstrekking door de gemeente aan

Nadere informatie

VERORDENING WET INBURGERING 2012

VERORDENING WET INBURGERING 2012 De Raad van de gemeente Mill en Sint Hubert; gezien het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 27 maart 2012; gehoord de Commissie Samenlevingszaken en Bestuur van 5 juni 2012; gelet

Nadere informatie

Strekt ter vervanging

Strekt ter vervanging Strekt ter vervanging DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS Gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders aan de raad (2011-110) Gelet op het bepaalde in artikel 147 en 149 van de Gemeentewet. Gelet

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d ;

RAADSBESLUIT. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d ; RAADSBESLUIT Onderwerp: Dagtekening: nummer: Verordening Inburgering Asten 2011 20 september 2011.. De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d.

Nadere informatie

Algemene toelichting

Algemene toelichting Algemene toelichting De Wet inburgering (WI) regelt de inburgeringsplicht voor in beginsel alle onderdanen van derdelanden van 18 tot 65 jaar die duurzaam in Nederland willen en mogen verblijven. Aan de

Nadere informatie

Wijzigingen Wet Inburgering

Wijzigingen Wet Inburgering Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Wijzigingen Wet Inburgering Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: de Verordening Wet Inburgering 2009 te vervangen door

Nadere informatie

*Z00FCE76F8F* Aan u wordt voorgesteld de Verordening Wet inburgering Goeree-Overflakkee vast te stellen.

*Z00FCE76F8F* Aan u wordt voorgesteld de Verordening Wet inburgering Goeree-Overflakkee vast te stellen. Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS *Z00FCE76F8F* Registratienummer : Z -13-02808/362 Agendanummer : Portefeuillehouder : Raadsvergadering : 16 mei 2013 Behandelaar : D.

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139 Gemeente Bussum Vaststellen verordening Wet Inburgering 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake vaststelling Verordening Wet inburgering 2009.

Voorstel van het college inzake vaststelling Verordening Wet inburgering 2009. rv 27 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten BSW/2009.47 RIS 161353_090224 Gemeente Den Haag RIS161353_27-FEB-2009 Voorstel van het college inzake vaststelling Verordening Wet inburgering 2009.

Nadere informatie

Wij stellen u voor om de Verordening Inburgering Helmond 2011 vast te stellen.

Wij stellen u voor om de Verordening Inburgering Helmond 2011 vast te stellen. Raadsvoorstel 75 Vergadering 6 september 2011 verbeterd exemplaar Gemeenteraad Onderwerp : Verordening Inburgering Helmond 2011 B&W vergadering : 14 juni 2011 Dienst / afdeling : SE/WI Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Doelgroepen en samenstelling van de inburgeringsvoorziening

Hoofdstuk 2 Doelgroepen en samenstelling van de inburgeringsvoorziening GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Laarbeek. Nr. 59013 11 mei 2016 Verordening Inburgering Laarbeek 2015 Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking De raad van de gemeente Laarbeek;

Nadere informatie

Gemeenteblad nr. 304, 26 mei 2016

Gemeenteblad nr. 304, 26 mei 2016 Gemeenteblad nr. 304, 26 mei 2016 Verordening Inburgering Deurne 2015 Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking 1 Hoofdstuk 2 Doelgroepen en samenstelling van de inburgeringsvoorziening

Nadere informatie