De voorzitter van de commissie van de gemeente Terschelling roept de leden van de commissie op tot het houden van een openbare vergadering op:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De voorzitter van de commissie van de gemeente Terschelling roept de leden van de commissie op tot het houden van een openbare vergadering op:"
  • Eva Bos
  • 1 jaren geleden
  • Aantal bezoeken:

Transcriptie

1 Agenda De voorzitter van de commissie van de gemeente Terschelling roept de leden van de commissie op tot het houden van een openbare vergadering op: Maandag 2 mei en dinsdag 3 mei 2016, beiden aanvang uur in de raadzaal van het gemeentehuis te West-Terschelling. Het college wordt uitgenodigd bij deze vergadering aanwezig te zijn. 1. Agendapunt: Opening en afwezigheidsmeldingen Korte inhoud: Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen. 2. Agendapunt: Vaststellen agenda Korte inhoud: Aan de agenda kunnen onderwerpen worden toegevoegd of afgevoerd. 3. Agendapunt: Vragenronde voor burgers Korte inhoud: Iedereen kan onderwerpen die niet op de agenda staan onder de aandacht brengen of er een vraag over stellen. Vragen worden zo mogelijk direct beantwoord; lukt dit niet, dan hoort de vragensteller wanneer en door wie de vraag beantwoord zal worden. Actie: Wilt u het woord voeren, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Geef aan waarover u het woord wil voeren.. Agendapunt: Vaststellen besluitenlijst 5 april 2016 Korte inhoud: Concrete tekstwijzigingen dienen voorafgaand aan de commissievergadering via te worden ingediend bij de griffier. Actie: Besluit 5. Agendapunt: Lijst met toezeggingen Korte inhoud: Indien er toezeggingen worden gedaan tijdens de commissie en raad door portefeuillehouder, worden deze opgenomen op de lijst van toezeggingen. Actie: Instemmen met de lijst van toezeggingen 6. Agendapunt: a. Mededelingen college uit samenwerking; De Waddeneilanden b. Overige mededelingen van het college

2 2 Bespreekstukken Elke burger/persoon, instelling of bedrijf heeft het recht om bij de behandeling van een agendapunt dat aan de orde is, in te spreken. Het inspreken vindt plaats voorafgaande aan de behandeling van het betreffende agendapunt. 7. Agendapunt: Jaarrekening 2015 Doel: Opiniërend Korte inhoud: De jaarrekening 2015 is opgemaakt. De jaarrekening sluit 2015 met een positief resultaat van Het jaarresultaat bestaat uit een aantal afwijkingen van de werkelijke cijfers 2015 ten opzichte van de begroting 2015 (na wijzigingen). Aanleiding: In deze concept-jaarstukken zijn de cijfers inzake het Sociaal Domein voorlopig verwerkt zoals die bij het opmaken van deze concept jaarstukken begin maart 2016 bekend waren. Tijdens de controle van deze jaarstukken, half maart 2016, is door de accountant geconstateerd dat er inhoudelijke, mogelijk materiele onzekerheden zijn rond de jaarcijfers van het Sociaal Domein die het beeld van deze conceptjaarstukken nog zouden kunnen beïnvloeden. Deze onzekerheden hebben met name betrekking op de aan de Dienst SoZaWe Noordwest Fryslân door de SVB aangeleverde cijfers rond de Jeugdwet. Effect Daarom is er voor gekozen om in de eerste instantie deze concept-jaarstukken 2015 aan de audit-commissie en de raadscommissie voor te leggen. De definitieve jaarstukken 2015, inclusief de accountantsverklaring, kunnen naar verwachting half mei aan de raad worden voorgelegd. Procedure: Jaarrekening wordt besproken en behandeld in ten hoogste twee termijnen, waarna besluitvorming plaatsvindt in de raad van 21 juni De jaarrekening 2015 dient voor 15 juli 2016 te worden vastgesteld en aangeboden aan de Provincie. Afzender: College Nadere informatie: Team Ondersteuning Portefeuillehouder Burgemeester J.B. Wassink 8. Agendapunt: Begroting 2017 FUMO Doel: Opiniërend Korte inhoud: Jaarlijks worden de raden van de deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling FUMO in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen over de ontwerpbegroting voor het komende jaar naar voren te brengen. Aanleiding: U wordt verzocht een eventuele zienswijze uiterlijk op 17 mei 2016 te richten aan het dagelijks bestuur van de FUMO. Effect Aan de FUMO is bericht dat dit zo spoedig mogelijk in aansluiting op de raadsvergadering van 2 mei zal plaats vinden. Procedure: Voorgesteld wordt: Kennis te nemen van de concept begroting 2017 FUMO. Afzender: College Nadere informatie: Team Beleid & Regie Portefeuillehouder Wethouder J. Hoekstra-Sikkema

3 3 9. Agendapunt: Ontwerp parapluherziening wijzigingsbevoegdheid, uitbreiding kampeerterrein. Doel: Opiniërend Korte inhoud: In te stemmen met het ontwerp Parapluherziening wijzigingsbevoegdheid Uitbreiding Kampeerterreinen. Aanleiding: De raad heeft bij de raadsbehandeling van de bestemmingsplannen voor de dorpen en de verblijfsrecreatiegebieden op 29 mei 2012 een motie (zie toelichting ontwerp Parapluherziening ) aangenomen over de uitbreiding van kampeerterreinen. Effect In de Parapluherziening wijzigingsbevoegdheid Uitbreiding Kampeerterreinen wordt uitvoering gegeven aan de motie. De strekking van de motie is dat bij de uitbreiding van kampeerterreinen niet het verleende maximaal aantal m2 voor jaarstandplaatsen bepalend is voor het maximaal aantal te plaatsen stacaravans. Maar het oorspronkelijk aantal verleende eenheden (stacaravans). Daarnaast wordt vastgehouden aan de norm dat maximaal 15% van het bestemmingsvlak (bestaande terrein en uitbreiding) mag worden ingenomen door jaarstand plaatsen. Verder blijft de maximale oppervlakte van een stacaravan 5 m2. Procedure: Het onderwerp wordt in ten hoogste twee termijnen behandeld waarna definitieve besluitvorming voor de ter inzage legging in de raad van 2 mei plaatsvindt. Afzender: College Nadere informatie: Team Beleid & Regie Portefeuillehouder Wethouder T. de Jong 10. Agendapunt: Beleidsnota helder handhaven Doel: Opiniërend Korte inhoud: In te stemmen met voorgestelde handhavingsprocedure en kennisnemen van de beleidsnota helder handhaven Aanleiding: De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving van een groot aantal rechtsregels. In de praktijk is het ondoenlijk om alle regels te handhaven om de eenvoudige reden dat handhaving een van de vele taken is die de gemeente moet uitvoeren. Daarom moeten keuzes gemaakt worden in de regels, waarvan de raad, burgemeester en het college het (het meest) belangrijk vinden dat die gehandhaafd worden. Effect De door de raad, college en burgemeester gekozen prioriteiten worden in de beleidsnota helder handhaven vastgelegd. In die beleidsnota staat eveneens de manier beschreven waarop in concrete gevallen door de burgemeester en door ons als college gehandhaafd gaat worden. De beleidsnota bevat beleidsregels ter invulling van de bevoegdheid om te handhaven. Procedure: Verzoeken de raad met de voorgestelde handhavingsprioriteiten in te stemmen en kennis te nemen van de beleidsnota helder handhaven Afzender: College Nadere informatie: Staf Portefeuillehouder Wethouder J. Hoekstra-Sikkema

4 11. Agendapunt: TS 25 Doel: Opiniërend Korte inhoud: Na een intensief en interactief proces is een concept toekomstvisie TS25 opgesteld en ter inzage gelegd. Aanleiding: Op 22 december 2015 heeft de Raad ermee ingestemd de concept toekomstvisie TS25 ter inzage te leggen. Daarop zijn 35 zienswijzen ingebracht, die in de concept reactienota zijn voorzien van een gemeentelijke reactie en een voorstel om de concept toekomstvisie TS25 al dan niet aan te passen. Zowel de reactienota als de toekomstvisie liggen nu ter besluitvorming voor. Effect Besluit het ontwerp van de toekomstvisie TS25, Terschelling in 2025, met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen in de reactienota TS25, Terschelling in 2025, vast te stellen Procedure: Het onderwerp wordt in ten hoogste twee termijnen behandeld waarna definitieve besluitvorming in de raad van 2 mei plaatsvindt. Afzender: College Nadere informatie: Team Beleid en Regie Portefeuillehouder Wethouder T.de Jong 12. Agendapunt: Begroting GR De Waddeneilanden 2017 (inclusief meerjarenperspectief) Doel: Opiniërend Korte inhoud: In de vergadering van het algemeen Bestuur van 31 maart 2016 is de conceptbegroting voor 2017 en de meerjarenbegroting 2018 tot en met 2020 besproken en voorlopig vastgesteld. Aanleiding: Na de voorlopige vaststelling van de begroting, volgt de consultatieronde van de afzonderlijke gemeenteraden van de deelnemende eilanden, waarbij zij hun bemerkingen en zienswijzen kunnen geven. Elke gemeenteraad kan op deze conceptbegroting en perspectief zijn zienswijze indienen. Het college heeft geen op- of aanmerkingen. Het college stelt voor om in te stemmen met de conceptbegroting 2017 en meerjarenperspectief. Effect Het college stelt voor om geen zienswijze in te dienen op de concept-begroting 2017 zodat deze concept-begroting in de vergadering van het Algemeen Bestuur kan worden voorgelegd van 30 juni Procedure: Het onderwerp wordt in ten hoogste twee termijnen behandeld waarna definitieve besluitvorming in de raad van 2 mei plaatsvindt. Afzender: College Nadere informatie: Team Ondersteuning Portefeuillehouder Burgemeester J.B. Wassink

5 5 13. Agendapunt: Rondvraag voor commissieleden Korte inhoud: De rondvraag is bedoeld voor commissieleden om vragen te stellen aan portefeuillehouders over onderwerpen die niet op de agenda zijn geplaatst en waarover zij graag nader willen worden geïnformeerd. De vragen worden uiterlijk 2 uur voorafgaand aan de vergadering bij de griffie aangemeld. In de regel worden deze vragen in de vergadering mondeling beantwoord. Actie: Ter bespreking Terschelling, 21 april 2016 J. Hofman, raadsgriffier De documenten zijn digitaal te raadplegen via: of met de gratis Ipad App RaadDigitaal via de tablet. Ook kunt u de stukken inzien in de informatieruimte van het gemeentehuis op West-Terschelling.

6 Nr Vergadering: 5 april 2016 Onderwerp: Besluitenlijst commissie vergadering 2 mei 2016 Aanwezig: De heer W. H. M. Van Deelen, voorzitter Mevrouw R.T.L. Swart, loco-griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer H. Van Deelen, PvdA De heer C. T. Lugt, VVD De heer D. Ruige, VVD De heer A.C. Schweigmann, PBT De heer G. Bos, PBT Mevrouw G.G. S. Kootstra, PBT De heer A. J. Romar, CDA De heer J. P. Lodder, CDA Eveneens aanwezig: Wethouder T. D. De Jong Wethouder H.K. Van der Wielen Wethouder J. Hoekstra-Sikkema Afwezig: Burgemeester J.B. Wassink Mevrouw J. Hofman, griffier Bijzonderheden: Agenda De geluidsfragmenten van deze vergadering worden op de website van de Gemeente Terschelling geplaatst, waarbij per agendapunt en spreker beluisterd kan worden. Voor de inhoudelijke discussie per agendapunt wordt derhalve verwezen. 1. Opening en afwezigheidsmeldingen Welkom door de voorzitter van de commissie Wietse van Deelen. Afwezig met kennisgeving is burgemeester Wassink en griffier J. Hofman. 2. Vaststellen agenda Conform vastgesteld. 1 Raadscie 5 april 2016

7 3. Vragenronde voor publiek Iedereen kan onderwerpen die niet op de agenda staan onder de aandacht brengen of er een vraag over stellen. Vragen worden zo mogelijk direct beantwoord; lukt dit niet, dan hoort de vragensteller wanneer en door wie de vraag beantwoord zal worden. Voor onderwerpen m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluidsfragmenten. Inspreker 1 : de heer Van Schie namens Terschellinger Energie (bijlage 1) De bijdragen van de insprekers zijn als bijlagen bij de besluitenlijst gevoegd. Mw. Oosterbaan (PvdA) vraagt aan het college om een reactie over het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Reactie college: Wethouder Van der Wielen: het is een goed initiatief, maar men moet rekening houden dat er minimaal een ton in gestopt moet worden vanuit de gemeente. Hier moet de gemeenteraad rekening mee houden voor de begroting.. Vaststellen besluitenlijst 1 maart 2016 De besluitenlijst wordt dienovereenkomstig vastgesteld, er zijn geen op- en aanmerkingen. 5. Lijst met toezeggingen Voor onderwerpen m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluidsfragmenten. Toezegging Bruine Vloot, Toezegging Toeristisch kamperen/ West aan Zee. Bovenstaande toezeggingen worden op de lijst van toezeggingen geplaatst. Geen opmerkingen. 6.a. Mededelingen uit samenwerkingsverbanden Geen mededelingen. 6.b. Overige mededelingen college: Geen mededelingen. 7. Uitbreiding fietsenverhuurbedrijf Zeelen, Willem Barentszkade 1 en 15 en Commandeurstraat 13 In te stemmen met het starten van een bestemmingsplanprocedure voor optimalisatie van de bedrijfsactiviteiten van fietsenverhuurbedrijf Zeelen aan de Willem Barentszkade 1 en 15 en Commandeurstraat 13. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt om de opslag van fietsen onder de woningen te realiseren. Voor onderwerpen m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluidsfragmenten. Korte weergave: Inspraak door dhr. R. Gorter namens de heer Kaale en omwonenden van bedrijf Zeelen: bijgevoegd (bijlage 2). 2 Raadscie 5 april 2016

8 1 e Termijn Leden van de commissie Dhr. A. Romar (CDA): Heeft meerdere vragen. Zou de overlast voor het verkeer oplossen? Is het veilig om op deze plek een kelder te bouwen? De huizen staan dicht bij elkaar (zorg van omwonenden). Waarom heeft de initiatiefnemer geen contact gezocht met de omwonenden over dit plan? Dhr. G. Scheigmann (PBT): Vraagt onder andere naar aanleiding van uitspraak Raad van State. Kelder onder woningen is toegestaan, meerdere kelders of megakelder niet. Welke maatregelen worden genomen om geluidsoverlast voor te zijn? Ongewenste precedentwerking moet worden voorkomen. Dhr. H. van Deelen (PvdA): noemt dat aanvraag meerdere malen is afgeraden door gemeenteraad en dat wijziging bestemmingsplan noodzakelijk is. Bedrijfsmatig gebruik onder woning is niet toegestaan. Verbetering verkeersveiligheid en vermindering vervoer. Zou een grotere opslag zorgen voor minder overlast? Groter klantennetwerk. Fietsen problematiek bij havenvisie combineren. De grootste zorg is veiligheid voor omliggende panden en precedentwerking. Grote bedrijvigheid hoort niet in het dorp. Duidelijkheid over oppervlakte kelders. Woningen moeten permanent bewoond worden. Kan en mag je kelders verbindend onder een tuin of steeg? Hoe ga je handhaven? Er is niet gesproken met omwonenden. Eerst overleg met omwonenden is essentieel. Dhr. D. Ruige (VVD): vraagt of het is toegestaan om een grote kelder te bouwen? Waarom is er niet gesproken met omwonenden? Hoe zit het qua huisvesting? VVD wil ook graag een vooronderzoek. Partijen moeten nogmaals in gesprek gaan, dat gedragen wordt door omwonenden. 1 e Termijn College Reactie wethouder T. de Jong: Het college is van mening dat er winstpunten te behalen zijn met dit advies, de wethouder verwijst naar het gemeenteblad. De vragen die hier worden gesteld moeten besproken worden met betrokken partijen. Hopelijk neemt de initiatiefnemer dit mee en hoe zit het met de bestemming? Hoe zit het met de combinatie wonen en opslag? Opslag van fietsen mag alleen ten behoeve van bedrijf gevestigd WB kade 15. Anderen mogen geen gebruik maken van de opslag. Zorgen over onderkeldering. Raad van State heeft gezegd dat ze er niet tegen zijn. Maar initiatiefnemer moet waarborgen dat de veiligheid gegarandeerd is. Dit kan niet opgenomen worden in het bestemmingsplan. Precedentwerking: er moet duidelijk sprake van zijn dat er een belang is gediend. Belang is dat er minder verkeersbeweging is en minder gebruik van fietsen op openbaar gebied. Dhr. Schweigmann met interruptie wil graag een schorsing, zodat wethouder De Jong alle vragen beantwoord in de eerste termijn. Resterende vragen aan het college worden beantwoord door wethouder De Jong: Het bijgebouw hoort bij WB kade 1, illegale bewoning is niet bekend. Portefeuillehouder handhaving gaat hierover. Op deze manier bestemmen met uitbreiding is geen nieuwigheid. Wat aan de orde is: wijze van invulling onder verschillende panden. Kan dit en mag dit? Veiligheid staat los van zorgen van omwonenden. Initiatiefnemer heeft ook belang bij dat alles veilig gebeurt. Zorg is duidelijk. Is niet te regelen via ruimtelijke ordening maar vergunningsverlening. Het ontwerp is van de initiatiefnemer en college gaat met voorstel akkoord. Inspraakrondes, zienswijze hoort bij deze procedure. Zorgen en vragen krijgen een plek in deze procedure. Neem in overweging dat juist ter inzage legging en tweede ronde voor het oordeel alles vorm krijgt. 3 Raadscie 5 april 2016

9 2e Termijn leden van de commissie De heer R. Gorter wil graag een toelichting geven. Onderkeldering van terrein/ erf/ woningen is aan de orde, en niet van een woning. Handhaving hoort niet thuis bij ruimtelijke ordening, maar moet wel meegenomen worden in de procedure. Verzoek om niet akkoord te gaan met voorstel. Dhr. A. Romar (CDA): grote zorgen over verbetering van huidige situatie. Graag duidelijkheid over onderkeldering en waarborging van veiligheid. Voorstel is om het aan te houden en weer in gesprek te gaan met betrokken partijen en daarna nogmaals te behandelen tijdens een commissie. Dhr. G. Schweigmann (PBT): kelder onder woningen is toegestaan, maar niet kelder onder het gehele perceel. Grote van kelder wordt bepaald door grootte van gebouw. Is het juridisch toegestaan om een grote kelder te plaatsen onder gebouw en tuin/steeg. Plannen haventerrein: kan de wethouder haven ons informeren over serieuze plannen? Dhr. H. Van Deelen (PvdA): behandeling in de raad is nog een brug te ver. Ga eerst om tafel met omwonenden. Leg uit wat de problemen zijn en kom hier gezamenlijk uit. Geen voldragen verhaal. Dhr. T. Lugt (VVD): integrale oplossing is voorkeur. Niet wijs om nu al te betrekken bij raadsvoorstel. Eerst gedegen onderzoek naar veiligheid (verzakking), verkeersveiligheid en kwaliteitsverbetering is belangrijk. Gedegen plan en belofte dat bedrijf fietsen inpandig gaat verhuren. En verhaal rondom onderkeldering. 2e Termijn College Wethouder De Jong aan het woord: Raad gaat over agendering van dossiers. Met welke verwachtingen kan de raad wel akkoord gaan om het te behandelen. De havenvisie maakt geen deel uit van de discussie die we hier voeren. Onderkeldering is toegestaan zoals in de bestemmingsplan is bepaald. Handhaving speelt niet in de kern van dit verhaal. Interruptie dhr. Lugt (VVD): angst van omwonenden, vanwege verzakking en verhuur. Dhr. H. Van Deelen (PvdA): uitspraak Raad van State? Groter bedrijf en meer verkeersdrukte? Dhr. G. Bos (PBT): deelt de mening van de VVD. Werken aan een oplossing. Wethouder De Jong: opgave overleg tussen initiatiefnemer en belanghebbende. Hopelijk gaat initiatiefnemer dit oppakken. Resultaat: niet naar de raad van 26 april 2016; in presidium ter bespreking. Raadscie 5 april 2016

10 8. Beheersverordening Cranberryschuur Badweg 1 Op 23 september 201 is door de gemeenteraad het ontwerp van de beheersverordening Natuurgebieden gewijzigd vastgesteld. Eén van de wijzigingen is het gevolg van het amendement over de regeling voor de Cranberryschuur (Badweg West 1). Het amendement heeft als doel het gebruik van het bestaande terras als horecavoorziening mogelijk te maken. Voor onderwerpen m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluidsfragmenten. Korte weergave: 1 e Termijn Leden van de commissie dhr. T. Lugt (VVD): verwijst naar amendement van 201. VVD gaat akkoord met het voorstel. dhr. A. Romar (CDA): gemeenteblad is eigenaardig van opbouw. Eerst waarom het niet kan, en laatste alinea pas waarom het wel kan. Verder akkoord met voorstel. Mw. G. Kootstra (PBT): horeca van 25 m²? Activiteiten achter het gebouw, wordt het terras uitgebreid? Dhr. H. Van Deelen (PvdA): gaat akkoord met het voorstel. Brief van Cranberry om volledig horeca bedrijf te worden, hiermee gaat de fractie niet akkoord. Hoe denkt het college hierover? 1 e Termijn College Wethouder De Jong: amendement van 201 wordt aangehaald. De opmerking over de opbouw van het gemeenteblad wordt meegenomen. Aan nieuwe activiteiten wordt geen gehoor gegeven. Ondergeschikte horeca hoort bij museum. Deze beheersverordening sluit daarbij aan. Schorsing van 5 minuten. 2e Termijn leden van de commissie Mw. G. Kootstra (PBT): terras is niet uitgebreid, maar nergens is geregeld is hoe groot het terras moet zijn. Andere horeca moet vechten om uitbreiding terras. Kunnen we dit hier ook niet meenemen? Dhr. T. Lugt (VVD): bestaande terras moet blijven zoals de huidige situatie was. Toevoeging huidige situatie aan voorstel. 2e Termijn College Wethouder De Jong: bestaande situatie wordt vastgesteld. Aantal m² wordt meegenomen in het gemeenteblad. Resultaat: Hamerstuk in de raad van 26 april Manege Boddelenweg Hoorn Hippisch Centrum Terschelling De notitie Hoofdlijnen en herstelbesluit Manege Boddelenweg 5 te Hoorn vast te stellen. Het voorstel om een postzegel ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen, komt niet volledig maar wel maximaal tegemoet aan de wensen van Activiteiten Centrum Terschelling (ACT) om een levensvatbare manege te exploiteren. Het perceel K, 1039, nu nog bestemd als Agrarisch, krijgt gedeeltelijk de bestemming Sport-Manege. Omdat het niet volledig tegemoet komt aan alle wensen van ACT (we verlenen geen medewerking aan het Hoefijzerplan), zal wel mogelijk zijn dat er een juridisch geschil blijft bestaan. Met het voorgestelde herstelbesluit wordt, naar het oordeel van de gemeente, echter voldaan aan de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 5 Raadscie 5 april 2016

11 1 e Termijn Leden van de commissie Mw. C. Oosterbaan (PvdA): onvoldoende beargumenteerd in eerste termijn door Raad van State. PvdA gaat akkoord met voorstel. Waarom mogen er geen gebouwen ten behoeve van manege gebouwd worden? Akkoord met niet meegaan Hoefijzersplan. Ondersteund door brief van de ruitervereniging. Het college wordt gevraagd om toch in overleg te gaan met betrokkenen om gang naar de Raad van State te voorkomen. Dhr. D. Ruige (VVD): niet mogelijk voor uitstel van dit advies. Wat is het gevolg als er 17 juni geen herstelbesluit genomen is? VVD neemt definitief standpunt in bij de raadsvergadering. Dhr. A. Romar (CDA): goed voorstel om geen gebouwen op huidige terrein te bouwen. Zijn fractie gaat niet akkoord met bouw van 20 woningen. Dhr. G. Bos (PBT): doet mededeling: presidium is bedoeld om agenda te bepalen. Zijn fractie heeft minimaal een maand nodig om het onderwerp te bestuderen. Noemt brief van 2 april van dhr. Arntzen en rapport Bugel Hajema; conclusie: geen contact met Arntzen. De gang van zaken keurt zijn fractie af. PBT wenst niet deel te nemen aan huidige gang van zaken. Oordeel komt op 26 april 2016 in de raad. 1 e Termijn College Wethouder De Jong: de Gemeenteraad moet van Raad van State binnen een jaar een herstelbesluit nemen. Uitspraak Raad van State moet gerespecteerd worden. We blijven in gesprek met initiatiefnemer. Mogelijke alternatieven moeten getoetst worden aan bestaande ruimtelijke kaders. Naam bestemmingsplan wijziging van dagrecreatie naar sport/manege. Indeling voor dergelijke bestemming en sport/manege sluit hierbij aan. Wat de initiatiefnemer wil sluit aan bij de activiteiten die de vallen onder sport/manege. Vlag is anders maar lading is hetzelfde. Neemt kennis van uitspraken van PBT. Bij interruptie: Mw. C. Oosterbaan (PvdA): waarom geen gebouwen ten behoeve van realisatie manege? Wethouder De Jong: huidige perceel biedt initiatiefnemer genoeg ruimte om manege te realiseren. Uit oogpunt van ruimtelijke ordening geen extra gebouwen. Mw. C. Oosterbaan (PvdA): gebruiken wij de goede argumenten om gang naar Raad van State te voorkomen? Wethouder De Jong: Wij nemen kennis van de opmerking. Uitoefening van manege is mogelijk met huidige gebouwen. Geeft aan dat er nadrukkelijk naar andere mogelijkheden is gekeken. 2e Termijn leden van de commissie Mw. C. Oosterbaan (PvdA): jammer dat PBT niet deelneemt aan discussie. Bij interruptie dhr. G. Bos (PBT): groot dossier en weinig mogelijkheid om dossier te lezen. Voorzitter zegt: dat de procedure via het presidium zal lopen. Mw. C. Oosterbaan (PvdA): het is niet gebruikelijk om maanden van te voren al dossiers te lezen. Voor ons ligt langlopend dossier. De procedure is besproken tijdens het presidium om alsnog punt op de agenda te plaatsen. 6 Raadscie 5 april 2016

12 Dhr. D. Ruige (VVD): De datum van 17 juni, daar moeten wij ons aan houden. Wethouder had het over rechtszekerheid. Wat is het gevolg als er geen herstelbesluit is genomen? 2e Termijn College Wethouder De Jong: we hebben een deadline van 17 juni 2016 en wij moeten handelen naar het kader wat de Raad van State ons heeft gegeven. Een ander traject kan zijn gezamenlijk met initiatiefnemer om uitstel te vragen. We hebben te handelen binnen het kader wat de Raad van State ons heeft gegeven. Ander traject wordt daarna om gezamenlijk met initiatiefnemer om uitstel te vragen. Bij interruptie: Dhr. T. Lugt (VVD): weinig tot geen nieuwe stukken. Stel dat de ondernemer geen manege wil exploiteren, wat dan? Gijzeling? Dhr. G. Schweigmann (PBT): er is een optie om uitstel te vragen. Initiatiefnemer gaat hiermee akkoord. Nu gemeente nog. Gezamenlijk moeten we toch tot een oplossing komen. Wij hebben bepaald dat dit de enige plek is voor manege. Wethouder De Jong: gesprekken blijven gaande. Wij moeten onze juridische positie duidelijk maken. Interruptie: G. Bos (PBT): bent u bereid om uitstel te vragen? Wethouder De Jong: mocht dat zicht geven op een oplossing; Verder gaan we niet. Resultaat: Bespreekstuk/ Hamerstuk in de raad van 26 april Garantiesubsidie St In 2016 wordt herdacht dat het 350 jaar geleden is dat de Engelse vloot 170 koopvaardijschepen verwoestte en West-Terschelling platbrandde. Gedurende het jaar worden diverse activiteiten georganiseerd om deze gebeurtenis te herdenken en het historisch besef te vergroten. De stichting Terschelling vraagt de gemeente om een bijdrage. Vanuit het budget cofinanciering een garantiesubsidie van maximaal ,- toe te kennen voor de diverse activiteiten. 1 e Termijn Leden van de commissie Dhr. T. Lugt (VVD): sympathiek initiatief. Activiteiten; alleen in 2016 of ook jaren daarna? Gemeentelijke doelen: zichtbaar maken van openbare orde en veiligheid? Bevordering toerisme: Kan het doorgaan zonder subsidie? Als er meer geld wordt binnen gehaald krijgt de gemeente dan geld terug? Dhr. J. Lodder (CDA): gaat akkoord met voorstel. Mw. C. Oosterbaan (PvdA): geen kanttekeningen vanuit de fractie. 1 e Termijn College Wethouder De Jong: eerder herdenkingsjaren waren goed voor toerisme. In de subsidievoorwaarden worden de prestaties omschreven. Het is niet alleen plat vermaak, ook doel om jongeren te interesseren in de geschiedenis. 7 Raadscie 5 april 2016

13 Het is mogelijk geen subsidie te verlenen, maar beleidsmatig is het toch interessant voor de gemeente. We willen borgen dat deze zaken door gaan. Er hangt een prestatiedruk. Mocht er geld overblijven: dan wordt het geld terug gestort. 2e Termijn leden van de commissie Dhr. T. Lugt (VVD): vreemde blijft over openbare orde en veiligheid. Fractie staat niet welwillend tegenover voorstel. Mw. G. Kootstra (PBT): positief tegenover voorstel. Goed dat er prestatieafspraken gemaakt worden. 2e Termijn College Geen opmerkingen. Resultaat: Hamerstuk in de raad van 26 april Verzoek om bijdrage in de voorbereidingskosten golfbaan De Stichting Natuur Golfbaan Terschelling is de aanleg van een golfbaan aan het voorbereiden. De hieraan verbonden voorbereidingskosten zijn hoog en kunnen niet volledig door de Stichting worden opgebracht. Reeds in 2007 heeft de gemeenteraad geoordeeld dat de golfsport uitstekend past binnen het algemene beleidsuitgangspunt van de Toeristische visie gemeente Terschelling. In het in 201 afgesproken coalitieakkoord is opgenomen dat een initiatief om te komen tot een golfbaan welwillend wordt behandeld, mits landschappelijk goed ingepast en niet in de polder gesitueerd. Stichting Natuur Golfbaan een waarderingssubsidie toe te kennen, onder voorwaarde dat ook de provincie voor een even hoog bedrag meefinanciert en de stichting garant staat voor het dan nog resterende deel van de voorbereidingskosten. Dit ten laste te brengen van de Reserve Recreatie. Inspraak door: de heer H. Schurink namens SOS bijdrage (zie bijlage 3): De heer Moes namens de Stichting Natuur Golfbaan Terschelling (zie bijlage ): 1 e Termijn Leden van de commissie Mw. C. Oosterbaan (PvdA): er volgt nog een informatiebijeenkomst voor alle inwoners. We praten over het voorbereidingsgebied niet over het plan zelf. Compliment voor de Stichting over ingeslagen weg. Over het voorstel college zijn nog enkelen vragen. Voorbereidingskrediet, hoog bedrag. Provincie moet zelfde bedrag neertellen en Stichting ook. Welke garantie is er of het plan ook uitgevoerd kan worden. We willen garanties zien van Staatsbosbeheer. Is een subsidie of lening niet meer op zijn plaats? Met rente? Dhr. T. Lugt (VVD): fractie is blij met initiatief. Deelt mening dat het een hoog bedrag is. Potje reserve recreatie is perfect voor dit initiatief. Is er een overeenkomst met Staatsbosbeheer? Enige nuance bij bedrag; 2,2 miljoen. In licht van alle onderzoeken is het bedrag niet te hoog. Interruptie: Mw. C. Oosterbaan (PvdA): bij vorig punt was VVD kritisch bij cultuur punt. Vraagt u ook geld terug? Dhr. T. Lugt: lening was een goede optie. Golfbaan is een ander punt. Daar hebben we jarenlang profijt van. Privatisering SOS, terrein blijft openbaar. Straks meer diversiteit van onze omgeving. Mw. C. Oosterbaan (PvdA): noemt pot recreatie, zwembad is ook een punt van recreatie. Dhr. T. Lugt (VVD): de discussie is niet zwembad of golfbaan. 8 Raadscie 5 april 2016

14 Dhr. J. Lodder (CDA): plan ziet er goed uit. Spin off van 2 miljoen. In het gemeenteblad wordt een garantiesubsidie toegekend. Net als provincie. Betreft het waarderingssubsidie of garantiesubsidie? Beide worden genoemd in gemeenteblad. Achtergestelde lening, voorstel PvdA gaat CDA mee akkoord. Wat is er afgesproken als de stichting de spin off niet haalt en geld te kort komt? Dhr. G. Schweigmann (PBT): unicum voor golfbaan in bos. Golf is met Terschelling cultuur verbonden, verwijst naar Willem Barentsz. Heeft een aantal kanttekeningen: Overbezetting van golfbanen? Gedegen afspraak met grondeigenaar SBB. Daarmee valt of staat het plan. Waarom is er nog geen overeenkomst? Eens met voorstel, maar hoogte van bedrag is hoog. Minimum voorwaarde: gedegen overeenkomst met SBB. Erfpachtkosten en duur moeten worden zijn gewaarborgd. Niet onverstandig om bedrijfspand te laten toetsen. Business plan. Is dit realistisch en haalbaar? 1 e Termijn College Wethouder Hoekstra-Sikkema: het is een initiatief van onderop. Van, voor en door eilanders. Uniek verhaal. Het business plan is door professionals opgesteld. Hoogte van bedrag middels potje reserve reactie. In het verleden heeft de gemeente al meerdere initiatieven ondersteund. Het gaat om een eenmalige budgetsubsidie. Initiatief zorgt voor toerisme. Over de garantie grondeigenaren zegt ze het volgende. Op 13 april wordt er een contract getekend met SBB. SBB is ook enthousiast en staat er positief tegenover. Business plan is niet opportunistisch opgesteld. Geen lening maar bijdrage net als de provincie. Via toeristenbelasting krijgen we dit terug. We willen geen lange subsidie verstrekken. 2e Termijn leden van de commissie Dhr. H. Schurink (SOS): correctie op uitspraak de heer Lugt. SOS is niet tegen golfbaan op het eiland. We hebben wel een kritische kanttekening. Is het een realistisch plan en is de gemeente juiste partij. Dhr. Moes (stichting natuur golfbaan Terschelling): Bij interruptie door dhr. T. Lugt (VVD): pitch en put baan is geen golfbaan en midgetgolf golf ook niet. VVD was benieuwd naar standpunt van SOS. Dhr. Moes: geeft aan de bijzondere en unieke baan. Voorbeelden waarom baan uniek wordt. Als er geld overblijft kunnen we wellicht nadenken om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Bijvoorbeeld door te investeren in het zwembad. Mw. C. Oosterbaan (PvdA): waar staat beschreven aan welke voorwaarden reserve recreatie moet voldoen? En dat het voor dit soort initiatieven bedoeld is? Dit wordt niet benoemd in de begroting. Mensen komen niet specifiek naar het eiland voor het zwembad. 2e Termijn College Wethouder Hoekstra-Sikkema: het doel reserve recreatie is: dekking van eenmalige kosten ten behoeve van het toeristisch product. Zie hierover in nota reserves en voorzieningen. 9 Raadscie 5 april 2016

15 Voorzitter: resumerend, meer zekerheid met betrekking tot overeenkomst met Staatsbosbeheer. Resultaat: Bespreekstuk in de raad van 26 april Rondvraag Dhr. T. Lugt (VVD): vraag over onveilige situatie rondom West aan Zee. Brief van vereniging van eigenaren. Wethouder Hoekstra zou nog terug komen over stand van zaken. Dhr. G. Bos (PBT): vraag over mortuarium en het gebruik daarvan. Graag kortsluiten. Vraagt of het geplaatst kan worden op lijst van toezeggingen? Dhr. G. Schweigmann (PBT) 1. Wat is de stand van zaken m.b.t. de buurtzorg in Formerum/ Hoorn? 2. Zijn er nog ontwikkelingen rond het KLU terrein m.b.t. verkoop, afbreken, c.q. nieuwbouw? 3. Zijn er nu juridische mogelijkheden om het akkoord met de haven open te breken? Nu RWS een andere visie heeft. Mag ook schriftelijk beantwoord worden. Beantwoording door college: Wethouder Hoekstra: Formerum geen ontwikkelingen bekend. Rest hoorde bij lijst van toezeggingen. Wethouder de Jong: ontwikkelingen rondom KLU terrein geen nieuws te melden. Mortuarium: vraag is gesteld en wordt opgepakt. De vergadering wordt om 22:1 uur gesloten door de voorzitter, Aldus besloten in de commissievergadering van de gemeente Terschelling, gehouden op 2 mei 2016, voorzitter, loco-griffier 10 Raadscie 5 april 2016

16

17

18 Terschelling Geachte Voorzitter,Leden van de Raad der Gemeente Terschelling,College van B.en W. en Leden van de Staf. Namens de Heer Kaale en medeomwonenden van het bedrijventerrein Zeelen, wil ik het woord tot U richten. Allereerst mijn deelneming aan U allen met het heengaan van het geachte Raadslid de Heer Toussaint Schroders. Soms vraag je je wel eens af of in deze roerige tijden met heel veel GEO problemen en ernstige aantastingen van de menselijke waardigheid er nog wel aandacht aan locale problemen geschonken moet worden. Helaas moet dat gebeuren, de kelderbouw van de firma Zeelen in een woonomgeving is zo'n probleem wat benoemd moet worden. Zeelen heeft een fietsenhandel die grotendeels op de openbare weg plaats vindt. Dat is de kracht van zijn systeem. Dit is echter volgens vigerende regelgeving niet toegestaan. Over dit probleem: ernstige aantasting van de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid alsmede veel overlast voor de buren, is herhaaldelijk appel aangetekend, zonder enig resultaat. Handhaven is in dit soort kwesties een lachertje er gebeurt gewoon niets. En dan nu het ei van Columbus, een mega groot keldercomplex, waar zo'n 600 fietsen stalling kunnen vinden en waar de gehele handel nu binnen zal plaatsvinden. Helaas is niets minder waar. Het geschetste probleem zal nog wel groter worden. Het zogenaamde aan-en afvoeren, zal waarschijnlijk minder worden, maar de handel op de openbare weggedeelten zal alleen maar toenemen. Tevens stellen wij ( die mordicus tegen dit plan zijn) een Hydrodynamisch,hydraulisch onderzoek terplaatse voor, alvorens tot enige cconclusie wordt gekomen. Onze woningen staan op het duin en we praten niet over een keldertje van 3 x 3 m maar van een gigantisch bouwwerk in het duin. Daarover ( de verstoring van de natuurlijke afwatering) moet zekerheid komen. Verpapping van de ondergrond,schade aan onze woningen, moet door een deskundigen bureau vastgelegd worden. De Raad van State stelde indertijd over dit probleem dat wij een deskundigenrapportage hadden moeten aanleveren. Nu eisen wij dat,omdat de Gemeente medewerking aan de plannen van Zeelen wil geven. Ik doe U nog een bijlage van de buren bij dit epistel toe komen.

19

20

21 Lijst van toezeggingen Raad en Commissie Datum Omschrijving Stand van zaken PFH Afgedaan 6 okt Bruine vloot TB niet tegemoet komen. compensatie volgt mogelijk op ander terrein 27 okt Mogelijkheden wettelijke regels jeugdloon i.r.t. inkoop-aanbestedingsbeleid Hoekstra-Sikkema Burgemeester 5 april 2016 Verkeerssituatie West aan Zee H.K. v.d. Wielen 5 april 2016 Gebruik Mortuarium zie ook cie. 01/03/2016 T. de Jong

22 Gemeenteblad Onderwerp: Concept-jaarrekening 2015 Jaar/nummer: 2016 In behandeling bij: Voorstel Het college stelt u voor de concept-jaarstukken 2015 voorlopig aan te bieden aan de gemeenteraad. Samenvatting De concept-jaarstukken 2015 zijn gereed. In deze concept-jaarstukken zijn de cijfers inzake het Sociaal Domein voorlopig verwerkt zoals die bij het opmaken van deze concept-jaarstukken begin maart 2016 bekend waren. Tijdens de controle van deze jaarstukken, half maart 2016, is door de accountant geconstateerd dat er inhoudelijke, mogelijk materiële onzekerheden zijn rond de jaarcijfers van het Sociaal Domein die het beeld van deze concept-jaarstukken nog zouden kunnen beïnvloeden. Deze onzekerheden hebben met name betrekking op de aan de Dienst SoZaWe Noard West Fryslân door de SVB aangeleverde cijfers rond de Jeugdwet. Daarom is er voor gekozen om in eerste instantie deze concept-jaarstukken 2015 aan de audit-commissie en de raadscommissie voor te leggen. De definitieve jaarstukken 2015, inclusief de accountantsverklaring, kunnen naar verwachting half mei aan uw raad worden voorgelegd, waarna behandeling naar verwachting alsnog in de gemeenteraadsvergadering van 2 mei 2016 kan plaatsvinden. Toelichting De concept-jaarrekening 2015 sluit met een positief resultaat van Het jaarresultaat bestaat uit een aantal afwijkingen van de werkelijke cijfers 2015 ten opzichte van de begroting 2015 (na wijzigingen). Deze afwijkingen worden in de jaarrekening nader toegelicht op pagina 33 tot en met 38 en pagina 111 tot en met 168. Historie Niet van toepassing. Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving De jaarrekening 2015 dient voor 15 juli 2016 te worden vastgesteld en aangeboden aan de Provincie. Financiële/personele/organisatorische gevolgen Niet van toepassing.

23 2 Communicatie/interactiviteit Wij stellen voor de uitkomst van de jaarrekening 2015 via een persbericht toe te lichten. Advies van de raadscommissie De gemeenteraad zal naar verwachting in de vergadering van 2 mei 2016 het resultaat definitief bestemmen. Ter inzage liggende stukken Niet van toepassing. Datum behandeling in B&W + ondertekening Terschelling, 19 april 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, H.M. de Jong, secretaris/directeur J.B. Wassink, burgemeester

24 Gemeenteblad Onderwerp: Concept begroting Fumo 2017 Jaar/nummer: In behandeling bij: Wethouder Hoekstra - Sikkema Voorstel De raad neemt kennis van de concept begroting 2017 Fumo Samenvatting Jaarlijks worden de raden van de deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling Fumo in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen over de ontwerpbegroting voor het komende jaar naar voren te brengen. U wordt verzocht een eventuele zienswijze uiterlijk op 17 mei 2016 te richten aan het dagelijks bestuur van de FUMO. Aan de Fumo is bericht dat dit zo spoedig mogelijk in aansluiting op de raadsvergadering van 2 mei zal plaats vinden. Voorgesteld wordt: Kennis te nemen van de concept begroting 2017 Fumo. Toelichting. Op 8 maart 2016 is de conceptbegroting van de Fumo voor het jaar 2017 aan u toegezonden. Het Dagelijks Bestuur van de Fumo heeft de ontwerpbegroting voor 2017 op 7 maart 2016 vastgesteld. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze daarop uit te brengen. De ontwerpbegroting 2017 heeft een totale omvang van , een verlaging van ten opzichte van De formatie voor het primaire proces van vergunningverlening, toezicht, handhaving en de specialistische taken is bepaald op 92,70 fte, dat komt vrijwel overeen met de formatieomvang van Het uurtarief voor 2017 komt uit op 86,63. Dit bedrag is inclusief een opslag van 3,85 voor de dekking van de resterende implementatiekosten. Het tarief is 0,36 hoger dan in Belangwekkende punten uit het voorliggende concept: * Bedrijfsplan. In het bedrijfsplan worden de kaders voor de bedrijfsvoering voor vier jaar vastgelegd. Het betreft een dynamisch document dat jaarlijks wordt geactualiseerd en eens in de vier jaar integraal herzien. Het bedrijfsplan van 2012 in is 2015 integraal herzien. Het herziene bedrijfsplan is in concept gereed. De verwachting is dat het bedrijfsplan in de eerste helft van 2016 aan het algemeen bestuur ter vaststelling wordt aangeboden.

25 2 * Voor het tweede jaar worden er gedifferentieerde uurtarieven gehanteerd: De gedifferentieerde tarieven worden alleen toegepast voor plustaken en incidentele taken; De invoering van de gedifferentieerde tarieven verloopt voor de FUMO budgettair neutraal. De totale bijdrage van alle deelnemers gezamenlijk blijft ten opzichte van de begroting zonder gedifferentieerde tarieven gelijk; Er worden tariefgroepen onderscheiden. De tariefindeling wordt gebaseerd op het schaalniveau van de uitvoerende medewerker; De jaarlijkse lasten als gevolg van de implementatiekosten en de ICT-kosten worden buiten het tarief gelaten en worden separaat bij de deelnemers in rekening gebracht. * Flexibele schil: In de begroting is opnieuw een flexibele schil opgenomen, thans bijna 6 fte. Deze flexibele schil wordt niet bezet met vast personeel. Hierdoor kan beter worden ingespeeld op aanpassingen in de aard van de gevraagde werkzaamheden. * Vennootschapsbelasting. In mei 2015 is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen. Dit betekent dat overheidsondernemingen per 1 januari 2016 belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. Ook de FUMO valt onder het bereik van deze wet. Op dit moment wordt onderzocht welke belastingplichtige activiteiten door FUMO worden verricht en of hierbij sprake is van een positief resultaat waarover vennootschapsbelasting verschuldigd is. Omdat de uitkomsten nog niet bekend zijn, is in deze begroting geen bedrag opgenomen voor te betalen vennootschapsbelasting. Indien dit voor de definitieve vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur op 30 juni 2016 wel het geval is, dan verwerkt Fumo dit nog in de begroting. * Wijziging AMVB basistaken Omgevingsdienst. Op 9 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. In het vierde lid van artikel 5.3 is bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) de taken worden aangewezen die in ieder geval door een omgevingsdienst uitgevoerd moeten worden. De verwachting is dat de AMvB met ingang van 1juli 2016 in werking zal treden. Hierdoor zullen meer taken in het basispakket komen die in FUMOverband uitgevoerd worden. Bij het opstellen van deze ontwerpbegroting is er nog geen zekerheid over de omvang van de uitbreiding van het basistakenpakket op grond van de AMvB. In de ontwerpbegroting is hiermee dan ook nog geen rekening gehouden. Mochten de effecten voor het vaststellen niet bekend zijn dan is in een later stadium een wijziging van de begroting nodig. Nu Terschelling vrijwel alle taken op het gebied van het omgevingsrecht, zowel de basistaken als de aanvullende taken, afneemt mag worden verwacht dat wijziging van de AMvB geen ingrijpende gevolgen voor Terschelling zal hebben. * Vierde tranche Activiteitenbesluit Met ingang van 1januari 2016 is het Activiteitenbesluit milieubeheer gewijzigd. Evenals bij eerdere wijzigingen is ook in de vierde tranche sprake van een verschuiving van vergunningplichtige naar meldingplichtige bedrijven en vallen meer activiteiten onder algemene regels. Bij het vaststellen van deze ontwerpbegroting hadden nog niet alle deelnemers een overzicht - met als peildatum 1januari van de aantallen inrichtingen in de verschillende

26 3 categorieën ingediend. Voor deze deelnemers zijn de aantallen uit de vastgestelde begroting 2016 in de ontwerpbegroting 2017 opgenomen. Begrotingsbeeld 2017 Op basis van de thans voorgelegde ontwerp-begroting ontstaat het volgende beeld van baten en lasten in de bedrijfsvoering Lasten bedrijfsvoering Opbrengst wettelijk plustaken Opbrengsten aanvullende taken *Implementatiekosten. De implementatiekosten voor het inrichten van de Fumo zijn voorgefinancierd door de provincie. Gedurende een reeks van jaren worden deze kosten teruggevorderd van de deelnemers aan de Fumo. De totale implementatiekosten zijn als een langlopende vordering van FUMO op de deelnemers op de balans van de FUMO opgenomen. Terugbetaling door de deelnemers vindt plaats via een opslag op het tarief gedurende de eerste vijf jaren ( voor de ICT-kosten) en gedurende de eerste zes jaren (voor de overige implementatiekosten). De implementatiekosten ICT zullen in 2019 zijn afgelost. De bijdrage van Terschelling daarin is voor 2016 begroot op ,-- Op basis van de voorliggende ontwerpbegroting is de bijdrage van Terschelling 2016 begroot op : Verplichte Basistaken 32.69,-- Plustaken Briks (Wabo) en Milieu ,-- Bijdrage implementatiekosten ,-- Totaal ,-- De totale raming komt aldus 2.675,-- (0,67 %) lager uit dan in Voor de gemeentelijke begroting 2017 geeft dat de volgende raming: Product 019 Natuur en Milieu vergunningverlening toezicht handhaving 338 diensten bedrijven met vrij beroep: 32.69,-- Product 0315 Bouw-en Woningtoezicht vergunningverlening toezicht WABO 338 diensten met een vrij beroep: ,-- Daaraan wordt toegevoegd de advieskosten van de welstandscommissie die uit dezelfde begrotingspost worden betaald ad ,--. Totaal raming 2017 : ,-- Historie De begroting 2017 is gebaseerd op de vastgestelde begroting 2016, die op 17 december 2015 door het algemeen bestuur is vastgesteld. Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving

27 Op grond van artikel 27 van de Gemeenschappelijke regeling FUMO worden de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren te brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Het algemeen bestuur zal worden voorgesteld de begroting in haar vergadering van 30 juni 2016 vast te stellen. Financiële/personele/organisatorische gevolgen. De uitkomsten van de concept begroting Fumo 2017 worden verwerkt in de conceptbegroting 2017 van de Gemeente Terschelling. Communicatie/interactiviteit Communicatie wordt voor een deel verzorgt door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Fumo en geïncorporeerd in de integrale communicatie en voorlichting rond de gemeentelijke begroting Advies van de raadscommissie N.v.t. Ter inzage liggende stukken Aanbiedingsbrief dagelijks bestuur Fumo en concept begroting Fumo 2017 Datum behandeling in B&W + ondertekening Terschelling, 29 maart 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, H.M. de Jong, secretaris/directeur J.B. Wassink, burgemeester

28 Raadsbesluit Onderwerp: Concept begroting Fumo 2017 Jaar/nummer: De raad van de gemeente Terschelling; Terschelling, 2 mei 2016 De raad van de gemeente Terschelling voornoemd, Gelet op het bepaalde in artikel 27 van de Gemeenschappelijke regeling FUMO waarbij de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld worden hun zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren te brengen; Gezien de door het dagelijks bestuur van de Fumo vastgestelde concept begroting 2017; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 maart Besluit: Kennis te nemen van de concept begroting 2017 Fumo Terschelling, 2 mei 2016 J. Hofman, J.B. Wassink, griffier voorzitter

29 Gemeenteblad Onderwerp: Parapluherziening wijzigingsbevoegdheid Uitbreiding Kampeerterreinen Jaar/nummer: 2016/ In behandeling bij: Wethouder De Jong Voorstel Instemmen met ontwerp Parapluherziening wijzigingsbevoegdheid Uitbreiding Kampeerterreinen. Ontwerp Parapluherziening wijzigingsbevoegdheid Uitbreiding Kampeerterreinen vrijgeven voor inspraak en overleg. Samenvatting - Toelichting De raad heeft bij de raadsbehandeling van de bestemmingsplannen voor de dorpen en de verblijfsrecreatiegebieden op 29 mei 2012 een motie (zie toelichting ontwerp Parapluherziening ) aangenomen over de uitbreiding van kampeerterreinen. In de Parapluherziening wijzigingsbevoegdheid Uitbreiding Kampeerterreinen wordt uitvoering gegeven aan de motie. De strekking van de motie is dat bij de uitbreiding van kampeerterreinen niet het verleende maximaal aantal m2 voor jaarstandplaatsen bepalend is voor het maximaal aantal te plaatsen stacaravans. Maar het oorspronkelijk aantal verleende eenheden (stacaravans). Daarnaast wordt vastgehouden aan de norm dat maximaal 15% van het bestemmingsvlak (bestaande terrein en uitbreiding) mag worden ingenomen door jaarstandplaatsen. Verder blijft de maximale oppervlakte van een stacaravan 5 m2. Het oorspronkelijk aantal jaarstandplaatsen is gebaseerd op de 15% norm in combinatie met een maximale omvang van een stacaravan van 30 m2 die was opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied (Polder) en het kampeerbeleid uit de jaren 90. Door het aantal beschikbare m2 voor stacaravans (15% norm) te delen door de maximale oppervlakte van een stacaravan (30 m2) krijg je het oorspronkelijk aantal jaarstandplaatsen/stacaravans. Naar aanleiding van de motie is de wijzigingsbevoegdheid, die uitbreiding van kampeerterreinen mogelijk maakt en in verschillende bestemmingsplannen is opgenomen, aangepast. Door de Parapluherziening wijzigingsbevoegdheid Uitbreiding Kampeerterreinen vast te stellen wordt de regeling gelijktijdig in een groot aantal bestemmingsplannen aangepast. De aanpassing van de regeling geeft de kampeerterreineigenaren de mogelijkheid om bij uitbreiding van een kampeerteerrein de omvang van de stacaravans te vergroten tot maximaal 5 m2 met behoud van het oorspronkelijk aantal jaarstandplaatsen.

30 2 Historie - Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving Het begrip parapluherziening wordt gehanteerd voor een bestemmingsplan dat gelijktijdig een (groot) aantal andere bestemmingsplannen gedeeltelijk herziet. De parapluherziening en de andere bestemmingsplannen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en slechts in onderlinge samenhang toepasbaar. De parapluherziening is geen zelfstandig bestemmingsplan. Er is dan ook geen sprake van een integrale herziening van de verschillende bestemmingsplannen. De oorspronkelijke bestemmingsplannen en de parapluherziening gezamenlijk vormen de geldende ruimtelijke regeling voor de plangebieden. Na de periode van inspraak en overleg kan de parapluherziening, met inachtneming van de ingebrachte zienswijzen, door de raad worden vastgesteld. Tegen de vaststelling staat beroep open bij de Raad van State. Na de beroepstermijn van 6 weken treed de parapluherziening in werking. Tenzij er een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. De parapluherziening is pas onherroepelijk nadat de Raad van State een besluit heeft genomen over de ingestelde beroepen. Financiële/personele/organisatorische gevolgen De kosten voor de parapluherziening worden gedekt door de begroting. In de begroting is in de post ruimtelijke plannen geld beschikbaar gesteld voor de herziening/actualisering van bestemmingsplannen. Communicatie/interactiviteit De nieuwe regeling is in samenspraak met de TCV tot stand gekomen. Het ontwerp van de parapluherziening wordt, na instemming door de raad, voor de inspraak en overleg ter inzage gelegd. Iedereen kan dan gedurende 6 weken zijn of haar zienswijze geven op de nieuwe regeling. Advies van de raadscommissie PM. Ter inzage liggende stukken - Ontwerp Parapluherziening wijzigingsbevoegdheid Uitbreiding Kampeerterreinen Terschelling, 5 april 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, H.M. de Jong, secretaris/directeur J.B. Wassink, burgemeester

Nr Vergadering: 5 april 2016 Onderwerp: Besluitenlijst commissie vergadering 2 mei 2016

Nr Vergadering: 5 april 2016 Onderwerp: Besluitenlijst commissie vergadering 2 mei 2016 Nr. 03-2016 Vergadering: 5 april 2016 Onderwerp: Besluitenlijst commissie vergadering 2 mei 2016 Aanwezig: De heer W. H. M. Van Deelen, voorzitter Mevrouw R.T.L. Swart, loco-griffier Mevrouw C. Oosterbaan,

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

De voorzitter van de commissie van de gemeente Terschelling roept de leden van de commissie op tot het houden van een openbare vergadering op:

De voorzitter van de commissie van de gemeente Terschelling roept de leden van de commissie op tot het houden van een openbare vergadering op: Agenda De voorzitter van de commissie van de gemeente Terschelling roept de leden van de commissie op tot het houden van een openbare vergadering op: Dinsdag 3 november 2015 aanvang 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op:

De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Agenda Raad De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Dinsdag 24 november 2015, aanvang 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op:

De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Agenda Raad De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Dinsdag 22 december 2015, aanvang 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Nr. 11. Vergadering: 24 november 2015 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 22 december 2015

Nr. 11. Vergadering: 24 november 2015 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 22 december 2015 Nr. 11. Vergadering: 24 november 2015 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 22 december 2015 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA

Nadere informatie

De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op:

De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Agenda Raad De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Dinsdag 27 september 2016, om 19.30 uur in de raadzaal van

Nadere informatie

Parapluherziening wijzigingsbevoegdheid Uitbreiding Kampeerterreinen V A S T G E S T E L D

Parapluherziening wijzigingsbevoegdheid Uitbreiding Kampeerterreinen V A S T G E S T E L D Parapluherziening wijzigingsbevoegdheid Uitbreiding Kampeerterreinen V A S T G E S T E L D Parapluherziening wijzigingsbevoegdheid Uitbreiding Kampeerterreinen V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting

Nadere informatie

Nr Vergadering: 20 december 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 31 januari 2017

Nr Vergadering: 20 december 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 31 januari 2017 1 Nr. 11.16 Vergadering: 20 december 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 31 januari 2017 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, zitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA

Nadere informatie

Nr Vergadering: 25 oktober 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 22 november 2016

Nr Vergadering: 25 oktober 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 22 november 2016 1 Nr. 9.16 Vergadering: 25 oktober 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 22 november 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, zitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De

Nadere informatie

Nr Vergadering: 1 maart 2016 Onderwerp: Besluitenlijst commissie vergadering 5 april 2016

Nr Vergadering: 1 maart 2016 Onderwerp: Besluitenlijst commissie vergadering 5 april 2016 Nr. 02-2016 Vergadering: 1 maart 2016 Onderwerp: Besluitenlijst commissie vergadering 5 april 2016 Aanwezig: De heer W. H. M. van Deelen, voorzitter Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-15-07182 / Vaststellen van de zienswijze op de conceptbegroting voor 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR-KDB) portefeuillehouder J. Roeffen

Nadere informatie

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'.

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 12 Onderwerp: Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Datum: 22 juli 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

vaststellen bestemmingsplannen dorpen en verblijfsrecreatiegebieden

vaststellen bestemmingsplannen dorpen en verblijfsrecreatiegebieden Gemeenteblad Onderwerp: vaststellen bestemmingsplannen dorpen en verblijfsrecreatiegebieden Jaar/Nummer: 2012 / In behandeling bij: Sector grondgebied / JH Voorstel Elf bestemmingsplannen dorpen en verblijfsrecreatiegebieden

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. bestemming bedrijf naar wonen aan de Krullelaan 36 te Zeist

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. bestemming bedrijf naar wonen aan de Krullelaan 36 te Zeist VOORBLAD RAADSVOORSTEL 12RAAD0116 Ronde Tafel : N.v.t. Debat : N.v.t. Raadsvergadering : 04 december 2012 Gewijzigd voorstel : - Portefeuillehouder : Jacqueline Verbeek Organisatieonderdeel : Publiek &

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/62

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/62 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/62 Voor raadsvergadering d.d.: 29-09-2015 Agendapunt: Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

Onderwerp Ontwerpbegroting 2018 FUMO

Onderwerp Ontwerpbegroting 2018 FUMO Onderwerp Portefeuillehouder Siebenga Datum collegebesluit 14 maart 2017 Opsteller Akke Cloo Registratie GF17.20019 Agendapunt 10 Voorstel 1. De zienswijze over de begroting 2018 van de FUMO zoals verwoord

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Wijzigen vaststellingsbesluit bestemmingsplan Dorp Odijk Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Wijzigen vaststellingsbesluit bestemmingsplan Dorp Odijk Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17 juli 2014 14-071 Onderwerp Wijzigen vaststellingsbesluit bestemmingsplan Dorp Odijk 2012 Aan de raad, Onderwerp Wijzigen vaststellingsbesluit bestemmingsplan Dorp

Nadere informatie

Nr. 01-2016 Vergadering: 9 februari 2016 Onderwerp: Besluitenlijst commissie vergadering 1 maart 2016

Nr. 01-2016 Vergadering: 9 februari 2016 Onderwerp: Besluitenlijst commissie vergadering 1 maart 2016 Nr. 01-2016 Vergadering: 9 februari 2016 Onderwerp: Besluitenlijst commissie vergadering 1 maart 2016 Aanwezig: De heer W. H. M. van Deelen, voorzitter Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan,

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/65

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/65 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3-9-2013 Nummer voorstel: 2013/65 Voor raadsvergadering d.d.: 17-09-2013 Agendapunt: 09 Onderwerp:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz RAADSVOORSTEL ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz Portefeuillehouder Dhr. S. Jansen Ronde Tafel 24 januari 2017 Opsteller Mevrouw Y.W.E.P Kerkhof Debat 07 februari 2017 Zaak/stuknummer

Nadere informatie

Gemeenteblad. Voorstel De gemeenteraad wordt gevraagd haar mening te geven over de concept Woonvisie Terschelling.

Gemeenteblad. Voorstel De gemeenteraad wordt gevraagd haar mening te geven over de concept Woonvisie Terschelling. Gemeenteblad Onderwerp: Concept Woonvisie Terschelling Jaar/nummer: 2017 / In behandeling bij: Wethouder De Jong Voorstel De gemeenteraad wordt gevraagd haar mening te geven over de concept Woonvisie Terschelling.

Nadere informatie

MAA? HORST A/D. gemeente Bestemmingsplan Tienrayseweg Horst raadsvoorstel. onderwerp vaststellen bestemmingsplan Tienrayseweg Horst

MAA? HORST A/D. gemeente Bestemmingsplan Tienrayseweg Horst raadsvoorstel. onderwerp vaststellen bestemmingsplan Tienrayseweg Horst gemeente HORST A/D MAA? 17-0039188......ii III iiiii iiiii iiii im Bestemmingsplan Tienrayseweg Horst raadsvoorstel onderwerp vaststellen bestemmingsplan Tienrayseweg Horst datum B&W-besluit 28 maart 2017

Nadere informatie

Onderwerp Begroting FUMO 2017

Onderwerp Begroting FUMO 2017 Onderwerp Begroting FUMO 2017 Portefeuillehouder Siebenga Datum collegebesluit 12 april 2016 Opsteller mevrouw M.N. de Vries Registratie GF16.20039 Agendapunt 7 Voorstel 1. De zienswijze zoals verwoord

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Achterdijk 37 Odijk' Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Achterdijk 37 Odijk' Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 26-10-2017 17-082 Onderwerp Aan de raad, Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Achterdijk 37 Odijk Gevraagde beslissing 1. Het bestemmingsplan Achterdijk 37 Odijk

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening RAADSVOORSTEL Raadsvoorstel nr Portefeuillehouder wethouder P.A. Bot Datum B&W-besluit 28 april 2015 Voor de raadsvergadering van 3 juni 2015 Afdeling ROV Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)

Nadere informatie

Raadsvergadering

Raadsvergadering RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 21-01-2016 16-007 Wijziging tarieven onroerende zaakbelastingen 2016 en Procedure vaststellen tarieven onroerende zaakbelastingen voor komende jaren. Aan de raad,

Nadere informatie

E.G.M. van den Boom / juli 2017

E.G.M. van den Boom / juli 2017 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 3.1 E.G.M. van den Boom 3665 Evelien.van.den.Boom@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 120977/239451 6 juli 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 24 MAART 2015. besluitenlijst

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 24 MAART 2015. besluitenlijst VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS de dato 24 MAART 2015 besluitenlijst Aanwezig: Burgemeester mw. W.J.A. Verklei), Secretaris P. Schouten, Burgemeester SECR int 15.1103 Betreft: Besluitenlijst

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr Vaststelling bestemmingsplan 'Meppel - Buitengebied, herziening Schiphorsterweg en Kosterweg'

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr Vaststelling bestemmingsplan 'Meppel - Buitengebied, herziening Schiphorsterweg en Kosterweg' meppel.nl Agendapunt: IX/12. Meppel, 10 mei 2016 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 974776 Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan 'Meppel - Buitengebied, herziening Voorgesteld besluit: 1. In te stemmen

Nadere informatie

Oplegnotitie (Vaststelling bestemmingsplan Landgoed Brunssheim.) Gemeenteblad nr. 2010/71

Oplegnotitie (Vaststelling bestemmingsplan Landgoed Brunssheim.) Gemeenteblad nr. 2010/71 Oplegnotitie (Vaststelling bestemmingsplan Landgoed Brunssheim.) Gemeenteblad nr. 2010/71 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd om - kaders te stellen de raad geeft de grenzen aan

Nadere informatie

Reactienota Zienswijzen Ontwerp Beheersverordening Formerum aan Zee Gemeente Terschelling 12 augustus 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 Zienswijzen... 4 Bijlage 1. Kopie zienswijzen Reactienota zienswijzen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vergadering van : 29 september 2009 Agendanummer : 4

RAADSVOORSTEL. Vergadering van : 29 september 2009 Agendanummer : 4 RAADSVOORSTEL Vergadering van : 29 september 2009 Agendanummer : 4 Onderwerp : Programma : Noflik wenjen Nemen van een voorbereidingsbesluit en delegatie van bevoegdheden aan het college van burgemeester

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Vierde partiële herziening Noordoost, HC IJsseloever

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Vierde partiële herziening Noordoost, HC IJsseloever Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 443111 Programma : Woon- en leefomgeving Commissie : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. J.H. Lappee Informatie

Nadere informatie

1. Opening en afwezigheidsmeldingen De vergadering wordt geopend door de voorzitter van de vergadering; dhr. W. van Deelen.

1. Opening en afwezigheidsmeldingen De vergadering wordt geopend door de voorzitter van de vergadering; dhr. W. van Deelen. Nr. 07-2016 Vergadering: 7 juni 2016 Onderwerp: Besluitenlijst commissie vergadering 5 september 2016 Aanwezig: De heer W. H. M. Van Deelen, voorzitter Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan,

Nadere informatie

Routingformulier. Opstarten procedure projectomgevingsvergunning voor het bouwen van 37 appartementen aan de Kruyderlaan

Routingformulier. Opstarten procedure projectomgevingsvergunning voor het bouwen van 37 appartementen aan de Kruyderlaan Routingformulier Nummer: 2014/ Onderwerp: Opstarten procedure projectomgevingsvergunning voor het bouwen van 37 appartementen aan de Kruyderlaan 25-29. Afdeling Duurzame Ontwikkeling Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting GEMEENTE OLDEBROEK Voorstel van het college aan de raad Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Agendapunt 10-03 Onderwerp: Gewijzigde vaststelling ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Vierhuizenweg 5.

Nadere informatie

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Het voorontwerp bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 heeft met de bijbehorende stukken met ingang van donderdag 3 oktober 2013 gedurende

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad,

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad, Agendapunt : 11 Voorstelnummer : 06-33 Raadsvergadering : 29 juni 2010 Naam opsteller : Sipke Diepbrink Informatie op te vragen bij : Sipke Diepbrink Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 17 april 2013 van de heer A.W.A. Bongers, Sint

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 242561

Raadsvoorstel Nummer: 242561 Raadsvoorstel Nummer: 242561 Datum: 3 februari 2015 Hoort bij collegeadviesnummer: 242560 Datum raadsvergadering: 2 april 2015 Portefeuillehouder: A. Vermeulen Onderwerp Kadernota 2016 VRU Voorgesteld

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 12 oktober 2010 Nummer voorstel: 2010/103

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 12 oktober 2010 Nummer voorstel: 2010/103 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12 oktober 2010 Nummer voorstel: 2010/103 Voor raadsvergadering d.d.: 26-10-2010 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 23 mei tot en met vrijdag 27 mei 2011

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 23 mei tot en met vrijdag 27 mei 2011 Lijst nr. 21 Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders Periode: maandag 23 mei tot en met vrijdag 27 mei 2011 PUBLIEKSDIENST Werkbezoek Uddel op 25 mei 2011 Voorstel dienst Publieksdienst: 1. instemmen

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012 Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012 Registratienummer: 2012/7540 Aanwezig : Burgemeester L.C. Poppe-de Looff N Weth. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf (voorzitter) J Weth. W. van Hees

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 9 oktober Agendapunt : 12 : Besluitvormend Programma : Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs. Aan de Raad.

Raadsvoorstel. Vergadering : 9 oktober Agendapunt : 12 : Besluitvormend Programma : Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs. Aan de Raad. Raadsvoorstel Vergadering : 9 oktober 2014 Agendapunt : 12 Status : Besluitvormend Programma : Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs Behandelend ambt. : Siebe Alkema E-mail : salkema@t-diel.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Gemeente jñ Bergen op Zoom. RAADSVKGADERļNĢ. d.d. r^slissing: cru^ì - GRIFFIE ìergeņfl^zcof RVB Voorlegger Raadsvoorstel

Gemeente jñ Bergen op Zoom. RAADSVKGADERļNĢ. d.d. r^slissing: cru^ì - GRIFFIE ìergeņfl^zcof RVB Voorlegger Raadsvoorstel Gemeente jñ Bergen op Zoom Voorlegger Raadsvoorstel Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Nr.: ZK15006912 / 16-0017745 Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern RAADSVOORSTEL Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Datum : 31 mei 2016 Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -- Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Voorgesteld besluit 1. Aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling.

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling. Raadsvoorstel no. R2015.0011 Agendapunt no. 13 Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen Stierop 3 Uitgeest, 14 april 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Op 2 juli 2014 is er een aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST REACTIENOTA ZIENSWIJZE(N) ONTWERPBESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST 1. INLEIDING 2. SAMENVATTING ZIENSWIJZEN + REACTIE 3. VOORSTEL 4. AMBTSHALVE WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de raad, Aan de gemeenteraad Portefeuillehouder Cluster Nummer Datum Onderwerp P.J. IJnsen regelgeving 7 14 augustus 2017 Verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning realisatie bedrijfswoning bij

Nadere informatie

Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.

Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen. Agenda Raadsbijeenkomst Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 1 oktober 2013 20:00-23:00 uur, locatie Raadzaal Voorzitter : Anton Barske 1 Inloopuurtje politieke partijen vanaf 19.00 uur De raadsbijeenkomst

Nadere informatie

Oplegnotitie (Conceptbegroting 2012 WOZL) Gemeenteblad nr. 2011/41

Oplegnotitie (Conceptbegroting 2012 WOZL) Gemeenteblad nr. 2011/41 Maximaal 1 A4 Oplegnotitie (Conceptbegroting 2012 WOZL) Gemeenteblad nr. 2011/41 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd om - Uitvoering te geven aan de bevoegdheid vastgesteld in artikel

Nadere informatie

E. van den Boom raad00684

E. van den Boom raad00684 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email E. van den Boom 3665 ebo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00684 Vaststellen bestemmingsplan Waalreseweg - Dijkstraat

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2015

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2015 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 oktober 2014 14-101 Onderwerp Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2015 Aan de raad, Onderwerp

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "Kom Andel - Zwembad Middenweg 2012". Volgnr

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Kom Andel - Zwembad Middenweg 2012. Volgnr Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "Kom Andel - Zwembad Middenweg 2012". Volgnr. 2012-080 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Ambtenaar Jan van Soest Afdeling Ruimte Datum voorstel Opiniërende raad

Nadere informatie

C.C.A. Evers 3678

C.C.A. Evers 3678 Agendapunt commissie: 3.3 steller telefoonnummer email C.C.A. Evers 3678 carlijn.evers@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 123325/225214 portefeuillehouder M. Wijnen onderwerp Verklaring

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

In reactie op uw verzoek van 10 november 2011 namens uw cliënt de heer De Beer, waarin u

In reactie op uw verzoek van 10 november 2011 namens uw cliënt de heer De Beer, waarin u BIJLAGE 2 ABAB Vastgoedadvies B.V. Onze referentie: AZ09/000481-UA12/09987 T.a.v, De lieer 3. Lauwerijssen Postbus 10085 uw referentie: 5000 JB TILBURG Behandelaar: S.W. Vergeer-de Smit Telefoonnummer:

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 00533567 Op voorstel B&W d.d.: 23 december 2014 Datum vergadering: 10 maart 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad: Verklaring

Nadere informatie

Telefoonnummer 14 0517. Onderwerp: Herstelbesluit vaststellen bestemmingsplan 'Harlingen - Buitengebied'

Telefoonnummer 14 0517. Onderwerp: Herstelbesluit vaststellen bestemmingsplan 'Harlingen - Buitengebied' Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR16.00035* GR16.00035 Behandeld in Gezamenlijke commissie Mens & Bestuur en Omgeving Datum Commissie 6 april 2016 Agendanummer 8 Datum Raad 20 april 2016 Agendanummer

Nadere informatie

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016.

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016. Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Agenda Raadscommissie Ruimte. Datum: 4 oktober 2011. Datum: 13 oktober 2011. Raadszaal (Stadhuis) Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op:

Agenda Raadscommissie Ruimte. Datum: 4 oktober 2011. Datum: 13 oktober 2011. Raadszaal (Stadhuis) Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op: Agenda Raadscommissie Ruimte Datum: 4 oktober 2011 Tijd: 19.30 uur Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op: Datum: 13 oktober 2011 Tijd: 19.30 uur Locatie: Raadszaal (Stadhuis) Agenda I. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Op den Bosch 3, Maashees. Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Op het perceel Op den

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

Gemeenteblad. Uitbreiding agrarische bedrijven Hoorn. Jaar/nummer: 2014 / 8

Gemeenteblad. Uitbreiding agrarische bedrijven Hoorn. Jaar/nummer: 2014 / 8 Gemeenteblad Onderwerp: Uitbreiding agrarische bedrijven Hoorn Jaar/nummer: 2014 / 8 In behandeling bij: Beleid / Gea van Essen Voorstel De verzoeken van zowel Mier als Vis gelijk te behandelen. Een keuze

Nadere informatie

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder 150714-44-RUI-01 Raadsvoorstel start MER procedure Spinder_crdv 1 Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder Aanleiding Stichting MOED heeft een verzoek om herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Voor het aanvragen van een ontheffing van de Verordening Ruimte is de raad bevoegd gezag.

Voor het aanvragen van een ontheffing van de Verordening Ruimte is de raad bevoegd gezag. BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 1 november 2016 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2016_BW_00827 Onderwerp Het aanvragen van een ontheffing van de Verordening Ruimte voor het bouwen van een

Nadere informatie

INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke effecten)

INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke effecten) Agendapunt: 8 No. 94/'10 Dokkum, 8 november 2010 ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan Ee-Skieppereed 26 SAMENVATTING: Zoals u weet zijn de twee vigerende bestemmingsplannen voor het buitengebied sterk

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 28 september 2015

Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 28 september 2015 Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week 41-2015 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 28 september 2015 PenO 1. 1471498 Procedureregeling Functieboek en functie-indeling gemeente Smallingerland 2015 De

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 13443 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab Aan de raad, 1. Beslispunten De gemeenteraad

Nadere informatie

Doel van dit voorstel: De ingediende aanvraag om omgevingsvergunning planologisch mogelijk maken.

Doel van dit voorstel: De ingediende aanvraag om omgevingsvergunning planologisch mogelijk maken. Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-083 Houten, 17 november 2015 Onderwerp: Verzoek om Verklaring van geen bedenkingen uitbreiden en wijzigen bedrijf Schonauwenseweg 8 Beslispunten: ^ 1. het Toetsingskader

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Doelstelling Door de bestemmingsplanherziening wordt de legale en bestaande situatie planologisch juist opgenomen.

gemeente Eindhoven Doelstelling Door de bestemmingsplanherziening wordt de legale en bestaande situatie planologisch juist opgenomen. gemeente Eindhoven Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu Raadsnummer 10R4104 Inboeknummer 10bst02151 Beslisdatum B&W 9 november 2010 Dossiernummer 045.252 Raadsvoorsteltot het gewijzigd vaststellen van het

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 349007 zienswijze concept begroting 203 Atlant Groep Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 4 september 202 Datum vergadering: dinsdag 6 november 202

Nadere informatie

Datum raadsvergadering donderdag 9 april 2015

Datum raadsvergadering donderdag 9 april 2015 Vr-IMl GEMEENTE U T R E C H T S E H E U V E L R U G Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 3 maart 2015 Datum raadsvergadering donderdag 9 april 2015 Nummer raadsvoorstel 2015-133 Bijbehorend

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken?

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken? Raadsvoorstel Agendanr: CS5 Kenmerk: 15-0120932 Datum collegevergadering: 26 mei 2015 Onderwerp: jaarverslag en jaarrekening 2014 en de concept meerjarenbegroting 2016-2019 van Baanbrekers 0.Samenvatting:

Nadere informatie

Besl ispu nten 1. Het bestemmingsplan Wegelaar 7 vast te stellen. 2. De ingekomen zienswijze te weerleggen.

Besl ispu nten 1. Het bestemmingsplan Wegelaar 7 vast te stellen. 2. De ingekomen zienswijze te weerleggen. De gemeenteraad van Wijchen 14 RZ 017 Beslisnota Vaststelling bestemmingsplan Wegelaar 7 Wijchen, 22 april 2014 Geachte leden van de raad, Besl ispu nten 1. Het bestemmingsplan Wegelaar 7 vast te stellen.

Nadere informatie

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN 1 T.b.v. het statenvoorstel moet daar waar Raad is opgenomen dit vervangen worden door Provinciale Staten, daar waar het college van burgemeesters

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Gemeenteblad. Voorstel Geen medewerking verlenen aan verzoek tot wijzigen van het bestemmingsplan wegens het ontbreken van planologische noodzaak.

Gemeenteblad. Voorstel Geen medewerking verlenen aan verzoek tot wijzigen van het bestemmingsplan wegens het ontbreken van planologische noodzaak. Gemeenteblad Onderwerp: Formerum 107 Jaar/nummer: 2014 / 40 In behandeling bij: Beleid / Gea van Essen Voorstel Geen medewerking verlenen aan verzoek tot wijzigen van het bestemmingsplan wegens het ontbreken

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Jacqueline Verbeek publiek & dienstverlening :j Bestemmingsplan "Odijkerweg e.o."

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Jacqueline Verbeek publiek & dienstverlening :j Bestemmingsplan Odijkerweg e.o. VOORBLAD RAADSVOORSTEL Gemeente Zeist I 13RV0039 Ronde Tafel Debat Raadsvergadering Gewijzigd voorstel Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Telefoon Datum Onderwerp I 14 mei 2013 Jacqueline Verbeek

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/22

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/22 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 4-2-2014 Nummer voorstel: 2014/22 Voor raadsvergadering d.d.: 11-03-2014 Agendapunt: 5 Onderwerp:

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 mei 2009 nummer 18 L.M. Huizer, A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, burgemeester wethouder wethouder

Nadere informatie

V A L K E N S WA A R. D

V A L K E N S WA A R. D G E M E E N T E V A L K E N S WA A R. D Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 678 cev(o)valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 10raad00743 onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

Aanpassing Apv i.v.m. inwerkingtreden reclame-uitingenbeleid. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Aanpassing Apv i.v.m. inwerkingtreden reclame-uitingenbeleid. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Aanpassing Apv i.v.m. inwerkingtreden reclame-uitingenbeleid Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 februari 2014 14-005 Onderwerp Definitieve vaststelling tarieven onroerende zaakbelastingen 2014 en wijziging vrijstellingsartikel Verordening onroerende zaakbelastingen

Nadere informatie

: M.P.C. Gadella - Van Gils

: M.P.C. Gadella - Van Gils RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 15 februari 2016 Zaaknummer : 235763 Datum Raadsvergadering : 29 februari 2016 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum:

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-04-2014 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP

COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-04-2014 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP B02.OOT Voorstel uitwijk en bijstand samen met Dongen en Loon op Zand Ongeveer 3 x per jaar vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen de gemeente Waalwijk en het

Nadere informatie

Onderdeel raadsprogramma: 3 (Wonen en ruimtelijke ontwikkeling) Portefeuillehouder: Robbert Peek (ruimtelijke ordening)

Onderdeel raadsprogramma: 3 (Wonen en ruimtelijke ontwikkeling) Portefeuillehouder: Robbert Peek (ruimtelijke ordening) Raadsvergadering, 17 september 2013 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Bestemmingsplan Willem Alexanderweg 79, Cothen Nr.: 20130917 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 17 september 2013 Onderdeel raadsprogramma: 3

Nadere informatie

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Enterweg 13

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Enterweg 13 Aan de raad, Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Enterweg 13 Voorstel: Het bestemmingsplan Buitengebied Hof vantwente, herziening Enterweg 13 overeenkomstig

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 17 april 2013 van de heer A.W.A. Bongers, Sint

Nadere informatie

: 29 november 2010 : 13 december : J.L.M. Vlaar : J.C. Teeuwen

: 29 november 2010 : 13 december : J.L.M. Vlaar : J.C. Teeuwen RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raad vergadering : 29 november 2010 : 13 december 2010 Documentnr. Zaaknummer : 541 : PR-10-13178 Portefeuillehouder Verantwoordelijk

Nadere informatie