Nr Vergadering: 5 april 2016 Onderwerp: Besluitenlijst commissie vergadering 2 mei 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nr Vergadering: 5 april 2016 Onderwerp: Besluitenlijst commissie vergadering 2 mei 2016"

Transcriptie

1 Nr Vergadering: 5 april 2016 Onderwerp: Besluitenlijst commissie vergadering 2 mei 2016 Aanwezig: De heer W. H. M. Van Deelen, voorzitter Mevrouw R.T.L. Swart, loco-griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer H. Van Deelen, PvdA De heer C. T. Lugt, VVD De heer D. Ruige, VVD De heer A.C. Schweigmann, PBT De heer G. Bos, PBT Mevrouw G.G. S. Kootstra, PBT De heer A. J. Romar, CDA De heer J. P. Lodder, CDA Eveneens aanwezig: Wethouder T. D. De Jong Wethouder H.K. Van der Wielen Wethouder J. Hoekstra-Sikkema Afwezig: Burgemeester J.B. Wassink Mevrouw J. Hofman, griffier Bijzonderheden: Agenda De geluidsfragmenten van deze vergadering worden op de website van de Gemeente Terschelling geplaatst, waarbij per agendapunt en spreker beluisterd kan worden. Voor de inhoudelijke discussie per agendapunt wordt derhalve verwezen. 1. Opening en afwezigheidsmeldingen Welkom door de voorzitter van de commissie Wietse van Deelen. Afwezig met kennisgeving is burgemeester Wassink en griffier J. Hofman. 2. Vaststellen agenda Conform vastgesteld. 1

2 3. Vragenronde voor publiek Iedereen kan onderwerpen die niet op de agenda staan onder de aandacht brengen of er een vraag over stellen. Vragen worden zo mogelijk direct beantwoord; lukt dit niet, dan hoort de vragensteller wanneer en door wie de vraag beantwoord zal worden. Voor onderwerpen m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluidsfragmenten. Inspreker 1 : de heer Van Schie namens Terschellinger Energie (bijlage 1) De bijdragen van de insprekers zijn als bijlagen bij de besluitenlijst gevoegd. Mw. Oosterbaan (PvdA) vraagt aan het college om een reactie over het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Reactie college: Wethouder Van der Wielen: het is een goed initiatief, maar men moet rekening houden dat er minimaal een ton in gestopt moet worden vanuit de gemeente. Hier moet de gemeenteraad rekening mee houden voor de begroting. 4. Vaststellen besluitenlijst 1 maart 2016 De besluitenlijst wordt dienovereenkomstig vastgesteld, er zijn geen op- en aanmerkingen. 5. Lijst met toezeggingen Voor onderwerpen m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluidsfragmenten. Toezegging Bruine Vloot, Toezegging Toeristisch kamperen/ West aan Zee. Bovenstaande toezeggingen worden op de lijst van toezeggingen geplaatst. Geen opmerkingen. 6.a. Mededelingen uit samenwerkingsverbanden Geen mededelingen. 6.b. Overige mededelingen college: Geen mededelingen. 7. Uitbreiding fietsenverhuurbedrijf Zeelen, Willem Barentszkade 14 en 15 en Commandeurstraat 13 In te stemmen met het starten van een bestemmingsplanprocedure voor optimalisatie van de bedrijfsactiviteiten van fietsenverhuurbedrijf Zeelen aan de Willem Barentszkade 14 en 15 en Commandeurstraat 13. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt om de opslag van fietsen onder de woningen te realiseren. Voor onderwerpen m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluidsfragmenten. Korte weergave: Inspraak door dhr. R. Gorter namens de heer Kaale en omwonenden van bedrijf Zeelen: bijgevoegd (bijlage 2). 2

3 1 e Termijn Leden van de commissie Dhr. A. Romar (CDA): Heeft meerdere vragen. Zou de overlast voor het verkeer oplossen? Is het veilig om op deze plek een kelder te bouwen? De huizen staan dicht bij elkaar (zorg van omwonenden). Waarom heeft de initiatiefnemer geen contact gezocht met de omwonenden over dit plan? Dhr. G. Scheigmann (PBT): Vraagt onder andere naar aanleiding van uitspraak Raad van State. Kelder onder woningen is toegestaan, meerdere kelders of megakelder niet. Welke maatregelen worden genomen om geluidsoverlast voor te zijn? Ongewenste precedentwerking moet worden voorkomen. Dhr. H. van Deelen (PvdA): noemt dat aanvraag meerdere malen is afgeraden door gemeenteraad en dat wijziging bestemmingsplan noodzakelijk is. Bedrijfsmatig gebruik onder woning is niet toegestaan. Verbetering verkeersveiligheid en vermindering vervoer. Zou een grotere opslag zorgen voor minder overlast? Groter klantennetwerk. Fietsen problematiek bij havenvisie combineren. De grootste zorg is veiligheid voor omliggende panden en precedentwerking. Grote bedrijvigheid hoort niet in het dorp. Duidelijkheid over oppervlakte kelders. Woningen moeten permanent bewoond worden. Kan en mag je kelders verbindend onder een tuin of steeg? Hoe ga je handhaven? Er is niet gesproken met omwonenden. Eerst overleg met omwonenden is essentieel. Dhr. D. Ruige (VVD): vraagt of het is toegestaan om een grote kelder te bouwen? Waarom is er niet gesproken met omwonenden? Hoe zit het qua huisvesting? VVD wil ook graag een vooronderzoek. Partijen moeten nogmaals in gesprek gaan, dat gedragen wordt door omwonenden. 1 e Termijn College Reactie wethouder T. de Jong: Het college is van mening dat er winstpunten te behalen zijn met dit advies, de wethouder verwijst naar het gemeenteblad. De vragen die hier worden gesteld moeten besproken worden met betrokken partijen. Hopelijk neemt de initiatiefnemer dit mee en hoe zit het met de bestemming? Hoe zit het met de combinatie wonen en opslag? Opslag van fietsen mag alleen ten behoeve van bedrijf gevestigd WB kade 15. Anderen mogen geen gebruik maken van de opslag. Zorgen over onderkeldering. Raad van State heeft gezegd dat ze er niet tegen zijn. Maar initiatiefnemer moet waarborgen dat de veiligheid gegarandeerd is. Dit kan niet opgenomen worden in het bestemmingsplan. Precedentwerking: er moet duidelijk sprake van zijn dat er een belang is gediend. Belang is dat er minder verkeersbeweging is en minder gebruik van fietsen op openbaar gebied. Dhr. Schweigmann met interruptie wil graag een schorsing, zodat wethouder De Jong alle vragen beantwoord in de eerste termijn. Resterende vragen aan het college worden beantwoord door wethouder De Jong: Het bijgebouw hoort bij WB kade 14, illegale bewoning is niet bekend. Portefeuillehouder handhaving gaat hierover. Op deze manier bestemmen met uitbreiding is geen nieuwigheid. Wat aan de orde is: wijze van invulling onder verschillende panden. Kan dit en mag dit? Veiligheid staat los van zorgen van omwonenden. Initiatiefnemer heeft ook belang bij dat alles veilig gebeurt. Zorg is duidelijk. Is niet te regelen via ruimtelijke ordening maar vergunningsverlening. Het ontwerp is van de initiatiefnemer en college gaat met voorstel akkoord. Inspraakrondes, zienswijze hoort bij deze procedure. Zorgen en vragen krijgen een plek in deze procedure. Neem in overweging dat juist ter inzage legging en tweede ronde voor het oordeel alles vorm krijgt. 3

4 2e Termijn leden van de commissie De heer R. Gorter wil graag een toelichting geven. Onderkeldering van terrein/ erf/ woningen is aan de orde, en niet van een woning. Handhaving hoort niet thuis bij ruimtelijke ordening, maar moet wel meegenomen worden in de procedure. Verzoek om niet akkoord te gaan met voorstel. Dhr. A. Romar (CDA): grote zorgen over verbetering van huidige situatie. Graag duidelijkheid over onderkeldering en waarborging van veiligheid. Voorstel is om het aan te houden en weer in gesprek te gaan met betrokken partijen en daarna nogmaals te behandelen tijdens een commissie. Dhr. G. Schweigmann (PBT): kelder onder woningen is toegestaan, maar niet kelder onder het gehele perceel. Grote van kelder wordt bepaald door grootte van gebouw. Is het juridisch toegestaan om een grote kelder te plaatsen onder gebouw en tuin/steeg. Plannen haventerrein: kan de wethouder haven ons informeren over serieuze plannen? Dhr. H. Van Deelen (PvdA): behandeling in de raad is nog een brug te ver. Ga eerst om tafel met omwonenden. Leg uit wat de problemen zijn en kom hier gezamenlijk uit. Geen voldragen verhaal. Dhr. T. Lugt (VVD): integrale oplossing is voorkeur. Niet wijs om nu al te betrekken bij raadsvoorstel. Eerst gedegen onderzoek naar veiligheid (verzakking), verkeersveiligheid en kwaliteitsverbetering is belangrijk. Gedegen plan en belofte dat bedrijf fietsen inpandig gaat verhuren. En verhaal rondom onderkeldering. 2e Termijn College Wethouder De Jong aan het woord: Raad gaat over agendering van dossiers. Met welke verwachtingen kan de raad wel akkoord gaan om het te behandelen. De havenvisie maakt geen deel uit van de discussie die we hier voeren. Onderkeldering is toegestaan zoals in de bestemmingsplan is bepaald. Handhaving speelt niet in de kern van dit verhaal. Interruptie dhr. Lugt (VVD): angst van omwonenden, vanwege verzakking en verhuur. Dhr. H. Van Deelen (PvdA): uitspraak Raad van State? Groter bedrijf en meer verkeersdrukte? Dhr. G. Bos (PBT): deelt de mening van de VVD. Werken aan een oplossing. Wethouder De Jong: opgave overleg tussen initiatiefnemer en belanghebbende. Hopelijk gaat initiatiefnemer dit oppakken. Resultaat: niet naar de raad van 26 april 2016; in presidium ter bespreking. 4

5 8. Beheersverordening Cranberryschuur Badweg 1 Op 23 september 2014 is door de gemeenteraad het ontwerp van de beheersverordening Natuurgebieden gewijzigd vastgesteld. Eén van de wijzigingen is het gevolg van het amendement over de regeling voor de Cranberryschuur (Badweg West 1). Het amendement heeft als doel het gebruik van het bestaande terras als horecavoorziening mogelijk te maken. Voor onderwerpen m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluidsfragmenten. Korte weergave: 1 e Termijn Leden van de commissie dhr. T. Lugt (VVD): verwijst naar amendement van VVD gaat akkoord met het voorstel. dhr. A. Romar (CDA): gemeenteblad is eigenaardig van opbouw. Eerst waarom het niet kan, en laatste alinea pas waarom het wel kan. Verder akkoord met voorstel. Mw. G. Kootstra (PBT): horeca van 25 m²? Activiteiten achter het gebouw, wordt het terras uitgebreid? Dhr. H. Van Deelen (PvdA): gaat akkoord met het voorstel. Brief van Cranberry om volledig horeca bedrijf te worden, hiermee gaat de fractie niet akkoord. Hoe denkt het college hierover? 1 e Termijn College Wethouder De Jong: amendement van 2014 wordt aangehaald. De opmerking over de opbouw van het gemeenteblad wordt meegenomen. Aan nieuwe activiteiten wordt geen gehoor gegeven. Ondergeschikte horeca hoort bij museum. Deze beheersverordening sluit daarbij aan. Schorsing van 5 minuten. 2e Termijn leden van de commissie Mw. G. Kootstra (PBT): terras is niet uitgebreid, maar nergens is geregeld is hoe groot het terras moet zijn. Andere horeca moet vechten om uitbreiding terras. Kunnen we dit hier ook niet meenemen? Dhr. T. Lugt (VVD): bestaande terras moet blijven zoals de huidige situatie was. Toevoeging huidige situatie aan voorstel. 2e Termijn College Wethouder De Jong: bestaande situatie wordt vastgesteld. Aantal m² wordt meegenomen in het gemeenteblad. Resultaat: Hamerstuk in de raad van 26 april Manege Boddelenweg Hoorn Hippisch Centrum Terschelling De notitie Hoofdlijnen en herstelbesluit Manege Boddelenweg 5 te Hoorn vast te stellen. Het voorstel om een postzegel ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen, komt niet volledig maar wel maximaal tegemoet aan de wensen van Activiteiten Centrum Terschelling (ACT) om een levensvatbare manege te exploiteren. Het perceel K, 1039, nu nog bestemd als Agrarisch, krijgt gedeeltelijk de bestemming Sport-Manege. Omdat het niet volledig tegemoet komt aan alle wensen van ACT (we verlenen geen medewerking aan het Hoefijzerplan), zal wel mogelijk zijn dat er een juridisch geschil blijft bestaan. Met het voorgestelde herstelbesluit wordt, naar het oordeel van de gemeente, echter voldaan aan de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 5

6 1 e Termijn Leden van de commissie Mw. C. Oosterbaan (PvdA): onvoldoende beargumenteerd in eerste termijn door Raad van State. PvdA gaat akkoord met voorstel. Waarom mogen er geen gebouwen ten behoeve van manege gebouwd worden? Akkoord met niet meegaan Hoefijzersplan. Ondersteund door brief van de ruitervereniging. Het college wordt gevraagd om toch in overleg te gaan met betrokkenen om gang naar de Raad van State te voorkomen. Dhr. D. Ruige (VVD): niet mogelijk voor uitstel van dit advies. Wat is het gevolg als er 17 juni geen herstelbesluit genomen is? VVD neemt definitief standpunt in bij de raadsvergadering. Dhr. A. Romar (CDA): goed voorstel om geen gebouwen op huidige terrein te bouwen. Zijn fractie gaat niet akkoord met bouw van 20 woningen. Dhr. G. Bos (PBT): doet mededeling: presidium is bedoeld om agenda te bepalen. Zijn fractie heeft minimaal een maand nodig om het onderwerp te bestuderen. Noemt brief van 2 april van dhr. Arntzen en rapport Bugel Hajema; conclusie: geen contact met Arntzen. De gang van zaken keurt zijn fractie af. PBT wenst niet deel te nemen aan huidige gang van zaken. Oordeel komt op 26 april 2016 in de raad. 1 e Termijn College Wethouder De Jong: de Gemeenteraad moet van Raad van State binnen een jaar een herstelbesluit nemen. Uitspraak Raad van State moet gerespecteerd worden. We blijven in gesprek met initiatiefnemer. Mogelijke alternatieven moeten getoetst worden aan bestaande ruimtelijke kaders. Naam bestemmingsplan wijziging van dagrecreatie naar sport/manege. Indeling voor dergelijke bestemming en sport/manege sluit hierbij aan. Wat de initiatiefnemer wil sluit aan bij de activiteiten die de vallen onder sport/manege. Vlag is anders maar lading is hetzelfde. Neemt kennis van uitspraken van PBT. Bij interruptie: Mw. C. Oosterbaan (PvdA): waarom geen gebouwen ten behoeve van realisatie manege? Wethouder De Jong: huidige perceel biedt initiatiefnemer genoeg ruimte om manege te realiseren. Uit oogpunt van ruimtelijke ordening geen extra gebouwen. Mw. C. Oosterbaan (PvdA): gebruiken wij de goede argumenten om gang naar Raad van State te voorkomen? Wethouder De Jong: Wij nemen kennis van de opmerking. Uitoefening van manege is mogelijk met huidige gebouwen. Geeft aan dat er nadrukkelijk naar andere mogelijkheden is gekeken. 2e Termijn leden van de commissie Mw. C. Oosterbaan (PvdA): jammer dat PBT niet deelneemt aan discussie. Bij interruptie dhr. G. Bos (PBT): groot dossier en weinig mogelijkheid om dossier te lezen. Voorzitter zegt: dat de procedure via het presidium zal lopen. Mw. C. Oosterbaan (PvdA): het is niet gebruikelijk om maanden van te voren al dossiers te lezen. Voor ons ligt langlopend dossier. De procedure is besproken tijdens het presidium om alsnog punt op de agenda te plaatsen. 6

7 Dhr. D. Ruige (VVD): De datum van 17 juni, daar moeten wij ons aan houden. Wethouder had het over rechtszekerheid. Wat is het gevolg als er geen herstelbesluit is genomen? 2e Termijn College Wethouder De Jong: we hebben een deadline van 17 juni 2016 en wij moeten handelen naar het kader wat de Raad van State ons heeft gegeven. Een ander traject kan zijn gezamenlijk met initiatiefnemer om uitstel te vragen. We hebben te handelen binnen het kader wat de Raad van State ons heeft gegeven. Ander traject wordt daarna om gezamenlijk met initiatiefnemer om uitstel te vragen. Bij interruptie: Dhr. T. Lugt (VVD): weinig tot geen nieuwe stukken. Stel dat de ondernemer geen manege wil exploiteren, wat dan? Gijzeling? Dhr. G. Schweigmann (PBT): er is een optie om uitstel te vragen. Initiatiefnemer gaat hiermee akkoord. Nu gemeente nog. Gezamenlijk moeten we toch tot een oplossing komen. Wij hebben bepaald dat dit de enige plek is voor manege. Wethouder De Jong: gesprekken blijven gaande. Wij moeten onze juridische positie duidelijk maken. Interruptie: G. Bos (PBT): bent u bereid om uitstel te vragen? Wethouder De Jong: mocht dat zicht geven op een oplossing; Verder gaan we niet. Resultaat: Bespreekstuk/ Hamerstuk in de raad van 26 april Garantiesubsidie St In 2016 wordt herdacht dat het 350 jaar geleden is dat de Engelse vloot 170 koopvaardijschepen verwoestte en West-Terschelling platbrandde. Gedurende het jaar worden diverse activiteiten georganiseerd om deze gebeurtenis te herdenken en het historisch besef te vergroten. De stichting Terschelling vraagt de gemeente om een bijdrage. Vanuit het budget cofinanciering een garantiesubsidie van maximaal ,- toe te kennen voor de diverse activiteiten. 1 e Termijn Leden van de commissie Dhr. T. Lugt (VVD): sympathiek initiatief. Activiteiten; alleen in 2016 of ook jaren daarna? Gemeentelijke doelen: zichtbaar maken van openbare orde en veiligheid? Bevordering toerisme: Kan het doorgaan zonder subsidie? Als er meer geld wordt binnen gehaald krijgt de gemeente dan geld terug? Dhr. J. Lodder (CDA): gaat akkoord met voorstel. Mw. C. Oosterbaan (PvdA): geen kanttekeningen vanuit de fractie. 1 e Termijn College Wethouder De Jong: eerder herdenkingsjaren waren goed voor toerisme. In de subsidievoorwaarden worden de prestaties omschreven. Het is niet alleen plat vermaak, ook doel om jongeren te interesseren in de geschiedenis. 7

8 Het is mogelijk geen subsidie te verlenen, maar beleidsmatig is het toch interessant voor de gemeente. We willen borgen dat deze zaken door gaan. Er hangt een prestatiedruk. Mocht er geld overblijven: dan wordt het geld terug gestort. 2e Termijn leden van de commissie Dhr. T. Lugt (VVD): vreemde blijft over openbare orde en veiligheid. Fractie staat niet welwillend tegenover voorstel. Mw. G. Kootstra (PBT): positief tegenover voorstel. Goed dat er prestatieafspraken gemaakt worden. 2e Termijn College Geen opmerkingen. Resultaat: Hamerstuk in de raad van 26 april Verzoek om bijdrage in de voorbereidingskosten golfbaan De Stichting Natuur Golfbaan Terschelling is de aanleg van een golfbaan aan het voorbereiden. De hieraan verbonden voorbereidingskosten zijn hoog en kunnen niet volledig door de Stichting worden opgebracht. Reeds in 2007 heeft de gemeenteraad geoordeeld dat de golfsport uitstekend past binnen het algemene beleidsuitgangspunt van de Toeristische visie gemeente Terschelling. In het in 2014 afgesproken coalitieakkoord is opgenomen dat een initiatief om te komen tot een golfbaan welwillend wordt behandeld, mits landschappelijk goed ingepast en niet in de polder gesitueerd. Stichting Natuur Golfbaan een waarderingssubsidie toe te kennen, onder voorwaarde dat ook de provincie voor een even hoog bedrag meefinanciert en de stichting garant staat voor het dan nog resterende deel van de voorbereidingskosten. Dit ten laste te brengen van de Reserve Recreatie. Inspraak door: de heer H. Schurink namens SOS bijdrage (zie bijlage 3): De heer Moes namens de Stichting Natuur Golfbaan Terschelling (zie bijlage 4): 1 e Termijn Leden van de commissie Mw. C. Oosterbaan (PvdA): er volgt nog een informatiebijeenkomst voor alle inwoners. We praten over het voorbereidingsgebied niet over het plan zelf. Compliment voor de Stichting over ingeslagen weg. Over het voorstel college zijn nog enkelen vragen. Voorbereidingskrediet, hoog bedrag. Provincie moet zelfde bedrag neertellen en Stichting ook. Welke garantie is er of het plan ook uitgevoerd kan worden. We willen garanties zien van Staatsbosbeheer. Is een subsidie of lening niet meer op zijn plaats? Met rente? Dhr. T. Lugt (VVD): fractie is blij met initiatief. Deelt mening dat het een hoog bedrag is. Potje reserve recreatie is perfect voor dit initiatief. Is er een overeenkomst met Staatsbosbeheer? Enige nuance bij bedrag; 2,2 miljoen. In licht van alle onderzoeken is het bedrag niet te hoog. Interruptie: Mw. C. Oosterbaan (PvdA): bij vorig punt was VVD kritisch bij cultuur punt. Vraagt u ook geld terug? Dhr. T. Lugt: lening was een goede optie. Golfbaan is een ander punt. Daar hebben we jarenlang profijt van. Privatisering SOS, terrein blijft openbaar. Straks meer diversiteit van onze omgeving. Mw. C. Oosterbaan (PvdA): noemt pot recreatie, zwembad is ook een punt van recreatie. Dhr. T. Lugt (VVD): de discussie is niet zwembad of golfbaan. 8

9 Dhr. J. Lodder (CDA): plan ziet er goed uit. Spin off van 2 miljoen. In het gemeenteblad wordt een garantiesubsidie toegekend. Net als provincie. Betreft het waarderingssubsidie of garantiesubsidie? Beide worden genoemd in gemeenteblad. Achtergestelde lening, voorstel PvdA gaat CDA mee akkoord. Wat is er afgesproken als de stichting de spin off niet haalt en geld te kort komt? Dhr. G. Schweigmann (PBT): unicum voor golfbaan in bos. Golf is met Terschelling cultuur verbonden, verwijst naar Willem Barentsz. Heeft een aantal kanttekeningen: Overbezetting van golfbanen? Gedegen afspraak met grondeigenaar SBB. Daarmee valt of staat het plan. Waarom is er nog geen overeenkomst? Eens met voorstel, maar hoogte van bedrag is hoog. Minimum voorwaarde: gedegen overeenkomst met SBB. Erfpachtkosten en duur moeten worden zijn gewaarborgd. Niet onverstandig om bedrijfspand te laten toetsen. Business plan. Is dit realistisch en haalbaar? 1 e Termijn College Wethouder Hoekstra-Sikkema: het is een initiatief van onderop. Van, voor en door eilanders. Uniek verhaal. Het business plan is door professionals opgesteld. Hoogte van bedrag middels potje reserve reactie. In het verleden heeft de gemeente al meerdere initiatieven ondersteund. Het gaat om een eenmalige budgetsubsidie. Initiatief zorgt voor toerisme. Over de garantie grondeigenaren zegt ze het volgende. Op 13 april wordt er een contract getekend met SBB. SBB is ook enthousiast en staat er positief tegenover. Business plan is niet opportunistisch opgesteld. Geen lening maar bijdrage net als de provincie. Via toeristenbelasting krijgen we dit terug. We willen geen lange subsidie verstrekken. 2e Termijn leden van de commissie Dhr. H. Schurink (SOS): correctie op uitspraak de heer Lugt. SOS is niet tegen golfbaan op het eiland. We hebben wel een kritische kanttekening. Is het een realistisch plan en is de gemeente juiste partij. Dhr. Moes (stichting natuur golfbaan Terschelling): Bij interruptie door dhr. T. Lugt (VVD): pitch en put baan is geen golfbaan en midgetgolf golf ook niet. VVD was benieuwd naar standpunt van SOS. Dhr. Moes: geeft aan de bijzondere en unieke baan. Voorbeelden waarom baan uniek wordt. Als er geld overblijft kunnen we wellicht nadenken om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Bijvoorbeeld door te investeren in het zwembad. Mw. C. Oosterbaan (PvdA): waar staat beschreven aan welke voorwaarden reserve recreatie moet voldoen? En dat het voor dit soort initiatieven bedoeld is? Dit wordt niet benoemd in de begroting. Mensen komen niet specifiek naar het eiland voor het zwembad. 2e Termijn College Wethouder Hoekstra-Sikkema: het doel reserve recreatie is: dekking van eenmalige kosten ten behoeve van het toeristisch product. Zie hierover in nota reserves en voorzieningen. 9

10 Voorzitter: resumerend, meer zekerheid met betrekking tot overeenkomst met Staatsbosbeheer. Resultaat: Bespreekstuk in de raad van 26 april Rondvraag Dhr. T. Lugt (VVD): vraag over onveilige situatie rondom West aan Zee. Brief van vereniging van eigenaren. Wethouder Hoekstra zou nog terug komen over stand van zaken. Dhr. G. Bos (PBT): vraag over mortuarium en het gebruik daarvan. Graag kortsluiten. Vraagt of het geplaatst kan worden op lijst van toezeggingen? Dhr. G. Schweigmann (PBT) 1. Wat is de stand van zaken m.b.t. de buurtzorg in Formerum/ Hoorn? 2. Zijn er nog ontwikkelingen rond het KLU terrein m.b.t. verkoop, afbreken, c.q. nieuwbouw? 3. Zijn er nu juridische mogelijkheden om het akkoord met de haven open te breken? Nu RWS een andere visie heeft. Mag ook schriftelijk beantwoord worden. Beantwoording door college: Wethouder Hoekstra: Formerum geen ontwikkelingen bekend. Rest hoorde bij lijst van toezeggingen. Wethouder de Jong: ontwikkelingen rondom KLU terrein geen nieuws te melden. Mortuarium: vraag is gesteld en wordt opgepakt. De vergadering wordt om 22:41 uur gesloten door de voorzitter, Aldus besloten in de commissievergadering van de gemeente Terschelling, gehouden op 2 mei 2016, voorzitter, loco-griffier 10

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

De voorzitter van de commissie van de gemeente Terschelling roept de leden van de commissie op tot het houden van een openbare vergadering op:

De voorzitter van de commissie van de gemeente Terschelling roept de leden van de commissie op tot het houden van een openbare vergadering op: Agenda De voorzitter van de commissie van de gemeente Terschelling roept de leden van de commissie op tot het houden van een openbare vergadering op: Maandag 2 mei en dinsdag 3 mei 2016, beiden aanvang

Nadere informatie

Nr. 11. Vergadering: 24 november 2015 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 22 december 2015

Nr. 11. Vergadering: 24 november 2015 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 22 december 2015 Nr. 11. Vergadering: 24 november 2015 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 22 december 2015 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA

Nadere informatie

Nr Vergadering: 1 maart 2016 Onderwerp: Besluitenlijst commissie vergadering 5 april 2016

Nr Vergadering: 1 maart 2016 Onderwerp: Besluitenlijst commissie vergadering 5 april 2016 Nr. 02-2016 Vergadering: 1 maart 2016 Onderwerp: Besluitenlijst commissie vergadering 5 april 2016 Aanwezig: De heer W. H. M. van Deelen, voorzitter Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA

Nadere informatie

Nr. 01-2016 Vergadering: 9 februari 2016 Onderwerp: Besluitenlijst commissie vergadering 1 maart 2016

Nr. 01-2016 Vergadering: 9 februari 2016 Onderwerp: Besluitenlijst commissie vergadering 1 maart 2016 Nr. 01-2016 Vergadering: 9 februari 2016 Onderwerp: Besluitenlijst commissie vergadering 1 maart 2016 Aanwezig: De heer W. H. M. van Deelen, voorzitter Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan,

Nadere informatie

Nr Vergadering: 20 december 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 31 januari 2017

Nr Vergadering: 20 december 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 31 januari 2017 1 Nr. 11.16 Vergadering: 20 december 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 31 januari 2017 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, zitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA

Nadere informatie

1. Opening en afwezigheidsmeldingen De vergadering wordt geopend door de voorzitter van de vergadering; dhr. W. van Deelen.

1. Opening en afwezigheidsmeldingen De vergadering wordt geopend door de voorzitter van de vergadering; dhr. W. van Deelen. Nr. 07-2016 Vergadering: 7 juni 2016 Onderwerp: Besluitenlijst commissie vergadering 5 september 2016 Aanwezig: De heer W. H. M. Van Deelen, voorzitter Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan,

Nadere informatie

Nr Vergadering: 25 oktober 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 22 november 2016

Nr Vergadering: 25 oktober 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 22 november 2016 1 Nr. 9.16 Vergadering: 25 oktober 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 22 november 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, zitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De

Nadere informatie

De voorzitter van de commissie van de gemeente Terschelling roept de leden van de commissie op tot het houden van een openbare vergadering op:

De voorzitter van de commissie van de gemeente Terschelling roept de leden van de commissie op tot het houden van een openbare vergadering op: Agenda De voorzitter van de commissie van de gemeente Terschelling roept de leden van de commissie op tot het houden van een openbare vergadering op: Dinsdag 3 november 2015 aanvang 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op:

De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Agenda Raad De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Dinsdag 24 november 2015, aanvang 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/65

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/65 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3-9-2013 Nummer voorstel: 2013/65 Voor raadsvergadering d.d.: 17-09-2013 Agendapunt: 09 Onderwerp:

Nadere informatie

De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op:

De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Agenda Raad De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Dinsdag 27 september 2016, om 19.30 uur in de raadzaal van

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST REACTIENOTA ZIENSWIJZE(N) ONTWERPBESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST 1. INLEIDING 2. SAMENVATTING ZIENSWIJZEN + REACTIE 3. VOORSTEL 4. AMBTSHALVE WIJZIGINGEN

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz RAADSVOORSTEL ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz Portefeuillehouder Dhr. S. Jansen Ronde Tafel 24 januari 2017 Opsteller Mevrouw Y.W.E.P Kerkhof Debat 07 februari 2017 Zaak/stuknummer

Nadere informatie

MAA? HORST A/D. gemeente Bestemmingsplan Tienrayseweg Horst raadsvoorstel. onderwerp vaststellen bestemmingsplan Tienrayseweg Horst

MAA? HORST A/D. gemeente Bestemmingsplan Tienrayseweg Horst raadsvoorstel. onderwerp vaststellen bestemmingsplan Tienrayseweg Horst gemeente HORST A/D MAA? 17-0039188......ii III iiiii iiiii iiii im Bestemmingsplan Tienrayseweg Horst raadsvoorstel onderwerp vaststellen bestemmingsplan Tienrayseweg Horst datum B&W-besluit 28 maart 2017

Nadere informatie

De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op:

De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Agenda Raad De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Dinsdag 22 december 2015, aanvang 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 13443 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab Aan de raad, 1. Beslispunten De gemeenteraad

Nadere informatie

- ADVIEZEN Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit Burgemeester Pijl

- ADVIEZEN Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit Burgemeester Pijl OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 15 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Afwezig: Burgemeester: M. ; wethouders: D. te Grotenhuis, G. en V.

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr Vaststelling bestemmingsplan 'Meppel - Buitengebied, herziening Schiphorsterweg en Kosterweg'

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr Vaststelling bestemmingsplan 'Meppel - Buitengebied, herziening Schiphorsterweg en Kosterweg' meppel.nl Agendapunt: IX/12. Meppel, 10 mei 2016 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 974776 Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan 'Meppel - Buitengebied, herziening Voorgesteld besluit: 1. In te stemmen

Nadere informatie

Datum raadsvergadering donderdag 9 april 2015

Datum raadsvergadering donderdag 9 april 2015 Vr-IMl GEMEENTE U T R E C H T S E H E U V E L R U G Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 3 maart 2015 Datum raadsvergadering donderdag 9 april 2015 Nummer raadsvoorstel 2015-133 Bijbehorend

Nadere informatie

Doel van dit voorstel: De ingediende aanvraag om omgevingsvergunning planologisch mogelijk maken.

Doel van dit voorstel: De ingediende aanvraag om omgevingsvergunning planologisch mogelijk maken. Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-083 Houten, 17 november 2015 Onderwerp: Verzoek om Verklaring van geen bedenkingen uitbreiden en wijzigen bedrijf Schonauwenseweg 8 Beslispunten: ^ 1. het Toetsingskader

Nadere informatie

Nr. 5. Vergadering: 6 mei 2015 Onderwerp: Besluitenlijst commissie vergadering 2 juni 2015

Nr. 5. Vergadering: 6 mei 2015 Onderwerp: Besluitenlijst commissie vergadering 2 juni 2015 Nr. 5. Vergadering: 6 mei 2015 Onderwerp: Besluitenlijst commissie vergadering 2 juni 2015 Aanwezig: De heer W. H. M. van Deelen, voorzitter Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Artikel 34 In dit artikel zijn nu alle nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven geregeld. Er staan geen verwijzingen naar andere bestemmingen in.

Artikel 34 In dit artikel zijn nu alle nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven geregeld. Er staan geen verwijzingen naar andere bestemmingen in. Raadsvoorstel ^ _ Gemeente w e III K B tl l K Usselstein Aan de raad van de gemeente Usselstein Zaaknummer "142784 Programma : Woon- en leefomgeving Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

Besluitenlijst van commissie Fysieke Leefomgeving 24 oktober 2017

Besluitenlijst van commissie Fysieke Leefomgeving 24 oktober 2017 enlijst van commissie Fysieke Leefomgeving 24 oktober 2017 Agendadeel 1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 2 Vaststellen besluitenlijst adviescommissie

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting GEMEENTE OLDEBROEK Voorstel van het college aan de raad Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Agendapunt 10-03 Onderwerp: Gewijzigde vaststelling ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Vierhuizenweg 5.

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Op den Bosch 3, Maashees. Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Op het perceel Op den

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Achterdijk 37 Odijk' Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Achterdijk 37 Odijk' Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 26-10-2017 17-082 Onderwerp Aan de raad, Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Achterdijk 37 Odijk Gevraagde beslissing 1. Het bestemmingsplan Achterdijk 37 Odijk

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening RAADSVOORSTEL Raadsvoorstel nr Portefeuillehouder wethouder P.A. Bot Datum B&W-besluit 28 april 2015 Voor de raadsvergadering van 3 juni 2015 Afdeling ROV Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Vierde partiële herziening Noordoost, HC IJsseloever

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Vierde partiële herziening Noordoost, HC IJsseloever Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 443111 Programma : Woon- en leefomgeving Commissie : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. J.H. Lappee Informatie

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/62

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/62 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/62 Voor raadsvergadering d.d.: 29-09-2015 Agendapunt: Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'.

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 12 Onderwerp: Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Datum: 22 juli 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 22 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 22 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : RvE Datum collegebesluit : 22 juni 2010 Corr. nr.: 2010005933 Onderwerp : Voorstel tot evaluatie van de Beleidsnotitie Bed and Breakfast Programma : 3. Cultuurbehoud, natuur

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 6 Onderwerp: Beschikbaar stellen krediet aankoop gronden en maken bestemmingsplan (Oudleusen). Datum: Portefeuillehouder: dhr. E.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Wijzigen vaststellingsbesluit bestemmingsplan Dorp Odijk Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Wijzigen vaststellingsbesluit bestemmingsplan Dorp Odijk Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17 juli 2014 14-071 Onderwerp Wijzigen vaststellingsbesluit bestemmingsplan Dorp Odijk 2012 Aan de raad, Onderwerp Wijzigen vaststellingsbesluit bestemmingsplan Dorp

Nadere informatie

Reactienota Zienswijzen Ontwerp Beheersverordening Formerum aan Zee Gemeente Terschelling 12 augustus 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 Zienswijzen... 4 Bijlage 1. Kopie zienswijzen Reactienota zienswijzen

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. bestemming bedrijf naar wonen aan de Krullelaan 36 te Zeist

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. bestemming bedrijf naar wonen aan de Krullelaan 36 te Zeist VOORBLAD RAADSVOORSTEL 12RAAD0116 Ronde Tafel : N.v.t. Debat : N.v.t. Raadsvergadering : 04 december 2012 Gewijzigd voorstel : - Portefeuillehouder : Jacqueline Verbeek Organisatieonderdeel : Publiek &

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2017/16

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2017/16 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 07-02-2017 Nummer voorstel: 2017/16 Voor raadsvergadering d.d.: 21-03-2017 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

28 oktober 2004 SROB/04/095

28 oktober 2004 SROB/04/095 RAADSVERGADERING Gemeente Eergen op Zoom Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp 28 oktober 2004 SROB/04/095 Voorstel tot het benoemen van Adviesbureau Van der Poel als planschadebeoordelingscommissie

Nadere informatie

E.G.M. van den Boom / juli 2017

E.G.M. van den Boom / juli 2017 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 3.1 E.G.M. van den Boom 3665 Evelien.van.den.Boom@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 120977/239451 6 juli 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

Voor het verlenen van medewerking is een vrijstelling op grond van artikel 19, lid 1, WRO vereist (ZPP).

Voor het verlenen van medewerking is een vrijstelling op grond van artikel 19, lid 1, WRO vereist (ZPP). RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vrijstelling op grond van artikel 19, lid 1, WRO voor de bouw van een dienstwoning aan de Venbroekstraat te Nieuwkuijk door Van der Heijden Vastgoed B.V., Venbroekstraat 3 Nieuwkuijk.

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave 2. ADV/G/16/01510 Z/G/15/25151 Secretaris Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 16 februari 2016. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W-vergadering wordt in de eerstvolgende vergadering

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 maart 2016 agendapunt : Commissie : - Onderwerp : Bestemmingsplan Rekken, Lindevoort 2015

Raadsvergadering : 8 maart 2016 agendapunt : Commissie : - Onderwerp : Bestemmingsplan Rekken, Lindevoort 2015 Zaaknummer : 155359 Raadsvergadering : 8 maart 2016 agendapunt : Commissie : - Onderwerp : Bestemmingsplan Rekken, Lindevoort 2015 Collegevergadering : 9 februari 2016 agendapunt : 9 Portefeuillehouder

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 00533567 Op voorstel B&W d.d.: 23 december 2014 Datum vergadering: 10 maart 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad: Verklaring

Nadere informatie

Nota van zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied: Loswal Schellevis Beton

Nota van zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied: Loswal Schellevis Beton Nota van zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied: Loswal Schellevis Beton 1 2 1. Inleiding Toelichting Vanaf 7 december 2012 heeft het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Schellevis Beton gedurende

Nadere informatie

2 9 JAN, Gemeente jf Bergen op Zoom. Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom. Geachte leden,

2 9 JAN, Gemeente jf Bergen op Zoom. Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom. Geachte leden, Gemeente jf Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: Bestemmingsplan Noordgeest/bouwplan Halsterseweg 165 Ons kenmerk Beh. door

Nadere informatie

HORST MAA? A/D. gemeente. raadsvoorstel onderwerp: bestemmingsplan Op den Bergen 10. datum raadsvergadering 4 april 2017

HORST MAA? A/D. gemeente. raadsvoorstel onderwerp: bestemmingsplan Op den Bergen 10. datum raadsvergadering 4 april 2017 gemeente HORST A/D MAA? 17-0029510 raadsvoorstel onderwerp: bestemmingsplan Op den Bergen 10 datum B&W-besluit 21 februari 2017 datum raadsvergadering 4 april 2017 gemeentebladnummer 2017.014 agendapunt

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Bestemmingsplan : Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Datum vaststelling raad :

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

Besl ispu nten 1. Het bestemmingsplan Wegelaar 7 vast te stellen. 2. De ingekomen zienswijze te weerleggen.

Besl ispu nten 1. Het bestemmingsplan Wegelaar 7 vast te stellen. 2. De ingekomen zienswijze te weerleggen. De gemeenteraad van Wijchen 14 RZ 017 Beslisnota Vaststelling bestemmingsplan Wegelaar 7 Wijchen, 22 april 2014 Geachte leden van de raad, Besl ispu nten 1. Het bestemmingsplan Wegelaar 7 vast te stellen.

Nadere informatie

E. van den Boom raad00684

E. van den Boom raad00684 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email E. van den Boom 3665 ebo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00684 Vaststellen bestemmingsplan Waalreseweg - Dijkstraat

Nadere informatie

Nummer : 2011/60 Datum : 8 november 2011 Onderwerp : Huisvestingsvoorzieningen voor arbeidsmigranten

Nummer : 2011/60 Datum : 8 november 2011 Onderwerp : Huisvestingsvoorzieningen voor arbeidsmigranten Voorbereidende raadsvergadering: 22 november 2011 Besluitvormende raadsvergadering: 20 december 2011 : Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/60 Datum : 8 november 2011 Onderwerp

Nadere informatie

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening.

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 29 april 2010 Datum voorstel 02 maart 2010 Agendapunt Onderwerp vervangende nieuwbouw Huize Het Oosten, Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Nr.: ZK15006912 / 16-0017745 Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern RAADSVOORSTEL Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Datum : 31 mei 2016 Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : P.J. Beers : Beleid en Projecten : M. Klazema Voorstel aan de raad Onderwerp Programma : Vaststelling bestemmingsplan

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Opgesteld door: Marly Beckfeld, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Grondbedrijf. Portefeuillehouder: T. Veninga

Raadsvoorstel. Opgesteld door: Marly Beckfeld, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Grondbedrijf. Portefeuillehouder: T. Veninga Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Raadsvoorstel Portefeuillehouder: T. Veninga Opgesteld door: Marly Beckfeld, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Grondbedrijf Besluitvormende vergadering:

Nadere informatie

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 24 MAART 2015. besluitenlijst

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 24 MAART 2015. besluitenlijst VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS de dato 24 MAART 2015 besluitenlijst Aanwezig: Burgemeester mw. W.J.A. Verklei), Secretaris P. Schouten, Burgemeester SECR int 15.1103 Betreft: Besluitenlijst

Nadere informatie

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling.

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling. Raadsvoorstel no. R2015.0011 Agendapunt no. 13 Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen Stierop 3 Uitgeest, 14 april 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Op 2 juli 2014 is er een aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

Raadsvergadering : 17 mei 2016 agendapunt : 7. Commissie : Ruimte

Raadsvergadering : 17 mei 2016 agendapunt : 7. Commissie : Ruimte Zaaknummer : 163027 Raadsvergadering : 17 mei 2016 agendapunt : 7. Commissie : Ruimte Onderwerp : Verklaring van geen bedenkingen Borculoseweg 51 Eibergen (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 o,

Nadere informatie

Onderwerp : Bestemmingsplan Borculo, A.H. Zwartschool 2014

Onderwerp : Bestemmingsplan Borculo, A.H. Zwartschool 2014 Zaaknummer : 117548 Raadsvergaderin : 7 april 2015 Agendapunt : g Commissie : Ruimte Onderwerp : Bestemmingsplan Borculo, A.H. Zwartschool 2014 Collegevergadering : 24 februari 2015 Agendapunt : 8. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 21 juni 2011

Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 21 juni 2011 Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15 Aan: De Gemeenteraad Vries, 21 juni 2011 Onderwerp: Verplaatsing agrarisch bedrijf familie Siegers en toepassing ruimte voor ruimte regeling Portefeuillehouder:

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda dienst / proj. directie rob afdeling gbo steller Wendy Hensema onderwerp vaststellen bestemmingsplan Bloemendaal telefoon 0182-588661 voorstelnummer

Nadere informatie

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Het voorontwerp bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 heeft met de bijbehorende stukken met ingang van donderdag 3 oktober 2013 gedurende

Nadere informatie

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door:

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door: Agenda Gemeenteraad Vervolg besluitvormende raadsvergadering van 21 april 2015 Uitnodiging voor de vergadering op woensdag 22 april 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 12

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Wijk- en Stadsbeheer. 22 december november Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs

RAADSVOORSTEL. Wijk- en Stadsbeheer. 22 december november Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad Voorstelnummer Datum 22 december 2016 2016.00095 22 november 2016 Afdeling Wijk- en Stadsbeheer Onderwerp Programma Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs

Nadere informatie

C.C.A. Evers 3678

C.C.A. Evers 3678 Agendapunt commissie: 3.3 steller telefoonnummer email C.C.A. Evers 3678 carlijn.evers@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 123325/225214 portefeuillehouder M. Wijnen onderwerp Verklaring

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 7 juni 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 7 juni 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 7 juni 2016 Aanwezig: Afwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester E.A. Smit, loco-gemeentesecretaris E. Eerenberg

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 3 november 2015 bestemd voor de gemeenteraad

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 3 november 2015 bestemd voor de gemeenteraad VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 3 november 2015 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2015_BW_00823 Onderwerp: Subsidieverzoek SESO renovatie tennisbanen - Besluitvormend Beknopte samenvatting:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 11 augustus 2015 Nummer voorstel: 2015/61

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 11 augustus 2015 Nummer voorstel: 2015/61 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 11 augustus 2015 Nummer voorstel: 2015/61 Voor raadsvergadering d.d.: 29-09-2015 Agendapunt:

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 223 Agendapunt: 19 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING

Doorkiesnummer : (0495) 575 223 Agendapunt: 19 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING Frohn, Bert RB S1 RAD: RAD120926 2012-09-26T00:00:00+02:00 BW: BW120821 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 26 september 2012 Portefeuillehouder : A.W.P. Kirkels Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning.

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning. Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2013 Nummer: 33 Uitgifte: 24 december 2013 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot

Nadere informatie

Onderdeel raadsprogramma: 3 (Wonen en ruimtelijke ontwikkeling) Portefeuillehouder: Robbert Peek (ruimtelijke ordening)

Onderdeel raadsprogramma: 3 (Wonen en ruimtelijke ontwikkeling) Portefeuillehouder: Robbert Peek (ruimtelijke ordening) Raadsvergadering, 17 september 2013 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Bestemmingsplan Willem Alexanderweg 79, Cothen Nr.: 20130917 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 17 september 2013 Onderdeel raadsprogramma: 3

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ontwerpbestemmingsplan Heliushaven

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ontwerpbestemmingsplan Heliushaven NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ontwerpbestemmingsplan Heliushaven INLEIDING In 2011 is het voorontwerp bestemmingsplan Heliushaven opgesteld en heeft het wettelijk vooroverleg plaatsgevonden, zoals

Nadere informatie

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 23 mei tot en met vrijdag 27 mei 2011

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 23 mei tot en met vrijdag 27 mei 2011 Lijst nr. 21 Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders Periode: maandag 23 mei tot en met vrijdag 27 mei 2011 PUBLIEKSDIENST Werkbezoek Uddel op 25 mei 2011 Voorstel dienst Publieksdienst: 1. instemmen

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 augustus 2011 Corr. nr.: 2011.08764

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 augustus 2011 Corr. nr.: 2011.08764 Preadvies Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 augustus 2011 Corr. nr.: 2011.08764 Onderwerp : Voorstel inzake garantstelling derde kunstgrasveld DES Programma : 6. Cultuur

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

De raadsvragen van de PvdA beantwoorden middels bijgaande raadsbrief.

De raadsvragen van de PvdA beantwoorden middels bijgaande raadsbrief. Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee d.d. 14 oktober 2014 aanvangstijd: 09:00 uur Aanwezig De heer F.J. Tollenaar De heer B. Marinussen

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum 15 oktober 2015 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 22.00 uur Sluiting: 22.45 uur

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2015

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2015 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 oktober 2014 14-101 Onderwerp Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2015 Aan de raad, Onderwerp

Nadere informatie

Principe verzoek Sanders Machinefabriek om medewerking voor uitbreiding bedrijf aan de Heidonk 5.

Principe verzoek Sanders Machinefabriek om medewerking voor uitbreiding bedrijf aan de Heidonk 5. Reg. nr.: 1310508 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Principe verzoek Sanders Machinefabriek om medewerking voor uitbreiding bedrijf aan de Heidonk 5. Samenvatting Naar aanleiding van het raadsvoorstel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 29 september 2015 Registratienummer: 2015/56 Agendapunt nummer: 13. Onderwerp Subsidieverzoek De Enck

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 29 september 2015 Registratienummer: 2015/56 Agendapunt nummer: 13. Onderwerp Subsidieverzoek De Enck Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 29 september 2015 Registratienummer: 2015/56 Agendapunt nummer: 13 Onderwerp Subsidieverzoek De Enck Voorstel 1. Aan de Enck

Nadere informatie

Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen: V. o den: 1 7 NOV 2011

Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen: V. o den: 1 7 NOV 2011 AFSCHRIFT Leden van de gemeenteraad van Postbus 56 6270 AB GULPEN Datum: 28 oktober 2014 Uw brief van: 19 oktober 2014 Uw kenmerk: Ons kenmerk: U.14.04952 I! Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen:

Nadere informatie

M. Peterse raad september 2011

M. Peterse raad september 2011 9 M. Peterse 479 mar@valkenswaard.nl 11raad00437 29 september 2011 Afwijzen van een verzoek tot partiële herziening bestemmingsplan Valkenswaard Noord (Dijkstraat 134) Het voorliggende woonhuis wordt nu

Nadere informatie

Besluitenlijst (1) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 8 januari 2013

Besluitenlijst (1) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 8 januari 2013 Besluitenlijst (1) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 8 januari 2013 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : A. van den Bosch Wethouder : A.C. van Balken Wethouder

Nadere informatie

Onderwerp : Verlenging gemeentelijke garantstelling voor lening t Timpke

Onderwerp : Verlenging gemeentelijke garantstelling voor lening t Timpke Zaaknummer : 52945 Raadsvergaderin : 20 januari 2015 Agendapunt : g Commissie : Bestuur/Sociaal Onderwerp : Verlenging gemeentelijke garantstelling voor lening t Timpke Collegevergadering : 9 december

Nadere informatie

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : -

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Onderwerp : Begroting 2014 Collegevergadering : 17 september 2014 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie

Nadere informatie

Gemeenteblad. Concept ontwerpbestemmingsplan Hoorn en De Duunt. Jaar/nummer: 2013 /

Gemeenteblad. Concept ontwerpbestemmingsplan Hoorn en De Duunt. Jaar/nummer: 2013 / Gemeenteblad Onderwerp: Concept ontwerpbestemmingsplan Hoorn en De Duunt Jaar/nummer: 2013 / In behandeling bij: Beleid/Joost Hellevoort Voorstel Instemmen met eerste terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Pagina 1 van 7 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/002273/4032

Pagina 1 van 7 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/002273/4032 Pagina 1 van 7 Versie Nr. 1 Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 17 juni 2014 Onderwerp: Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan W4 Aan de raad. Beslispunten *Z000C92A36 1. Geen exploitatieplan vast te stellen

Nadere informatie

vaststellen bestemmingsplannen dorpen en verblijfsrecreatiegebieden

vaststellen bestemmingsplannen dorpen en verblijfsrecreatiegebieden Gemeenteblad Onderwerp: vaststellen bestemmingsplannen dorpen en verblijfsrecreatiegebieden Jaar/Nummer: 2012 / In behandeling bij: Sector grondgebied / JH Voorstel Elf bestemmingsplannen dorpen en verblijfsrecreatiegebieden

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 mei 2009 nummer 18 L.M. Huizer, A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, burgemeester wethouder wethouder

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum 26 november 2015 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 23.45 uur Sluiting: 24.00 uur

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart.

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart. RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 17 april 2008 Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart. Verantwoordelijke portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

*634230* van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2017, vastgesteld 19 september 2017

*634230* van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2017, vastgesteld 19 september 2017 *634230* OPENBARE BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2017, vastgesteld 19 september 2017 Nr. ONDERWERP/ADVIES BESLUIT B EN W 1. Advies nr. 628766 Aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

Onderwerp : Uitgangspuntennotitie bestemmingsplan "Buitengebied Berkelland 2016"

Onderwerp : Uitgangspuntennotitie bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2016 Zaaknummer : 126519 Raadsvergaderin : 12 januari 2016 agendapunt : g Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Uitgangspuntennotitie bestemmingsplan "Buitengebied Berkelland 2016" Collegevergadering :

Nadere informatie