Voorbeeld van een monitoringsprotocol NOxemissie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbeeld van een monitoringsprotocol NOxemissie"

Transcriptie

1 Voorbeeld van een monitoringsprotocol NOxemissie E-centrale (klasse 1) Ministerie van VROM Januari 2004 Definitief rapport 9P DISCLAIMER Het monitoringsprotocol is onderdeel van de vergunningaanvraag in het kader van NOx-emissiehandel. Bij de beoordeling van de door de bedrijven op te stellen monitoringsprotocollen door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) is de tekst van het Programma van Eisen NOx-monitoring (in een latere fase de Ministeriële regeling NOx-monitoring) maatgevend. Het monitoringsprotocol dient dan ook te voldoen aan dit Programma van Eisen. Tegen die achtergrond dient dit het voorliggende protocol uitsluitend te worden gezien ter illustratie en voor de gedachtebepaling en als hulpmiddel bij het opstellen van het bedrijfsspecifieke monitoringsprotocol. Hoewel dit protocol met zorg is opgesteld kunnen aan dit protocol tegenover de NEa geen rechten worden ontleend.

2 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND BV MILIEU Barbarossastraat 35 Postbus AD Nijmegen (024) Telefoon (024) Fax Internet Arnhem KvK Documenttitel Monitoringsprotocol NOx-emissie E-centrale (klasse 1) Verkorte documenttitel Status Definitief rapport Datum 26 januari 2004 Projectnaam Projectnummer 9P Opdrachtgever Ministerie van VROM Referentie Auteur(s) M. Smit R. Dirkx Collegiale toets E. Wijlhuizen Datum/paraaf.. Vrijgegeven door E. Wijlhuizen. Datum/paraaf.

3 INHOUDSOPGAVE 0 INLEIDING 1 DEEL A SYSTEEMINRICHTING 2 1 ALGEMENE BEDRIJFSGEGEVENS Algemene gegevens van de inrichting Korte beschrijving van de hoofdlijnen van de bedrijfsactiviteiten binnen de inrichting 2 2 MONITORINGSMETHODIEK Identificatie en klassenbepaling van de NOx-bronnen Gebruikte bepalingsmethode en bepaling relevante parameters Beschrijving van de installatie Bepaling NOx vracht Bepaling brandstoftoevoer per installatie Onnauwkeurigheid Geldigheidsgebied gebruikte monitoringsmethodiek Gehanteerde waarden bij uitval normale monitoringsmethode Onderbouwingen en beschrijvingen 12 3 AFWIJKINGEN EN WIJZIGINGEN IN MONITORINGSPROTOCOL Afwijkingen ten opzichte van de vereiste structuur Afwijkingen ten opzichte van de inhoudelijke eisen van het PvE Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van het MP Melding van incidenten 13 4 VAN METEN TOT RAPPORTEREN Algemeen Procedure van meten, bewerken, vergaren, opslaan tot rapporteren Werkomschrijvingen van meten tot rapporteren Beschrijving van middelen 21 5 VALIDATIE MEETAPPARATUUR, KENTALBEPALING EN ONDERHOUD Procedure validatie Werkomschrijving validatie Beschrijving middelen Inspecties en onderhoud 25 6 KWALITEITSBORGING Interne audits Documentenbeheer Procedure periodieke beoordeling documenten Procedure consistentie documenten Register van registraties 28 Blz. Definitief rapport - i - Januari 2004

4 7 ORGANISATIE, TAKEN, BEVOEGDHEDEN EN COMPETENTIES Organogram TBVC 30 8 LIJST MET GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN DEFINITIES 33 BIJLAGEN: Bijlage I: Berekeningen rookgasvolume aan de hand van brandstoffen soort Bijlage II: Beschrijving middelen YYY Definitief rapport - ii - Januari 2004

5 0 INLEIDING De lidstaten van de Europese Unie hebben afspraken gemaakt om de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) terug te dringen. Dit heeft geresulteerd in een nationaal emissieplafond per lidstaat. Voor Nederland geldt dat er in 2010 niet meer dan 260 kton NOx geëmitteerd mag worden. In het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4) heeft Nederland zich als doel gesteld dat er in 2010 maximaal 231 kton NOx geëmitteerd mag worden. Uit deze nationale taakstelling is een taakstelling van de industrie afgeleid van 65 kton, waarvan 10 kton van de kleinere industriële bedrijven en 55 kton als taakstelling van de bedrijven waarvoor de wet- en regelgeving in het kader van NOx-emissiehandel van toepassing is. Om deze taakstelling van 55 kton te bereiken wordt in Nederland in 2005 het systeem van NOx Emissiehandel ingevoerd. Een nieuwe, nog in te stellen organisatie, de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa), zal belast worden met toezicht en handhaving op de wet- en regelgeving van NOx-emissiehandel. Bedrijven waarvoor de wet- en regelgeving van NOx Emissiehandel van toepassing is dienen een monitoringsprotocol op te stellen dat voldoet aan het Programma van Eisen NOx-monitoring (PvE). Het PvE is de norm waaraan de monitoringsprotocollen van de bedrijven moeten voldoen. Teneinde bedrijven te ondersteunen bij het opstellen van een monitoringsprotocol dat voldoet aan het PvE zijn voor een aantal, qua type en grootte, verschillende installaties zogenaamde voorbeelden van protocollen opgesteld. De onderhavige rapportage betreft een voorbeeld van een protocol dat is opgesteld voor en gebaseerd op een centrale waar elektrische energie opgewekt wordt. Definitief rapport Januari 2004

6 DEEL A SYSTEEMINRICHTING 1 ALGEMENE BEDRIJFSGEGEVENS 1.1 Algemene gegevens van de inrichting Naam van de inrichting Adres van de inrichting Bedrijf A Contactpersoon (functie) Telefoonnummer Telefaxnummer adres Plaatsvervanger (functie) Telefoonnummer Telefaxnummer adres Vergunninghouder Eventuele gemachtigde Naam van de eigenaar van de inrichting Eventuele moedermaatschappij 1.2 Korte beschrijving van de hoofdlijnen van de bedrijfsactiviteiten binnen de inrichting Kernactiviteit van de gehele inrichting is het opwekken van elektrische energie op een betrouwbare manier. Hiervoor worden fossiele brandstoffen als aardgas en stookolie en restgassen van Bedrijf B als a-gas, b-gas en c-gas omgezet in elektrische energie door middel van stoomturbine installaties. Definitief rapport Januari 2004

7 2 MONITORINGSMETHODIEK 2.1 Identificatie en klassenbepaling van de NOx-bronnen In tabel wordt 2.1 is weergegeven welke NO X bronnen er binnen de inrichting aanwezig zijn. Tevens is elke bron geïdentificeerd met een zogenoemde TAG nummer en is de capaciteit, soort, aard, brandstof toevoer, klasse, van toepassing zijnde regelgeving en de jaarlijkse emissie weergegeven. Definitief rapport Januari 2004

8 Tabel 2.1: Identificatie en klassenbepaling van de NOx bronnen ID Tag Naam installatie Capaciteit [MWth] Soort bron: Aard Wisselende belasting of brandstof Klasse Regelgeving Emissie [ton/j] AB24 Eenheid Stook-installatie Continu Ja, brandstof 1 BEES-A xxx AB25 Eenheid Stook-installatie Continu Ja, brandstof 1 BEES-A xxx ABG1 Gasturbine 95 Gasturbine < 500 hr/j Nee 4 BEES-A xxx ABH1 Hulpketel 30 Stook-installatie < 500 hr/j Nee 4 BEES-A xxx ABA11 Gasstation ketel 1 1,1 Stook-installatie Continu Nee 4 xxx ABA12 Gasstation ketel 2 1,1 Stook-installatie Continu Nee 4 xxx ABA13 Gasstation ketel 3 1,1 Stook-installatie Continu Nee 4 xxx ABN17 Startdiesel ABG1 1.1 diesel < 500 hr/j Nee 4 xxx ABN11 Noodaggregaat 1.2 diesel < 500 hr/j Nee 4 xxx Noodvoorziening 1 ABN12 Noodaggregaat 1.2 diesel < 500 hr/j Nee 4 xxx Noodvoorziening 2 ABN13 Noodaggregaat AB diesel < 500 hr/j Nee 4 xxx ABN14 Noodaggregaat AB diesel < 500 hr/j Nee 4 xxx ABN15 Blusaggregaat Dieselmotor < 500 hr/j Nee n.v.t. xxx ABN16 Blusaggregaat Dieselmotor < 500 hr/j Nee n.v.t. xxx Dit protocol is alleen voor de installatie AB25 uitgewerkt. Definitief rapport Januari 2004

9 2.2 Gebruikte bepalingsmethode en bepaling relevante parameters Beschrijving van de installatie In tabel 2.2 is de beschrijving van de installatie AB25 weergegeven. Tabel 2.2: Beschrijving van de installatie Doel installatie Productie elektrische energie Toegepast proces Een generator gedreven door een stoomturbine installatie welke haar stoom ontvangt van een stoomketel. In deze stoomketel wordt de brandstof d.m.v. verbranding omgezet in thermische energie waarbij NO X ontstaat. Branders De vuurhaard bevat 16 branders voor het gecombineerd verstoken van d-gas, aardgas, e-gas en stookolie, opgesteld in twee lagen van 4 branders in boxer opstelling. De-NO X maatregelen Optimale inzet branders in combinatie van luchttoevoer (luchtregisters). Boven de twee lagen branders zijn zogenaamde tertiaire luchtregisters in de vuurhaard geplaatst waardoor verbrandingslucht rechtstreeks in de vuurhaard wordt geleidt. Deze tertiaire luchtregisters hebben een NO X verlagend effect Brandstoffen D-gas, is een menggas en bestaande uit; A-gas B-gas C-gas aardgas (als onderdeel van D-gas) Aardgas Stookolie Separaat aangeboden C-gas Procesomstandigheden Afwijkende procesomstandigheden zijn het starten en (al dan niet ongewild door beveiligingsinrichting) stilleggen van de installatie. Tijdens starten en stilleggen wordt de NO X emissie niet geregistreerd conform BEES-A en is gedefinieerd als elektrische productie onder het minimum vermogen van de installatie. Tijdens normale bedrijfsvoering zal dit minimum productievermogen niet onderschreden worden. Om deze reden wordt het minimum vermogen voor registratie derhalve gesteld op het minimum vermogen minus 10 MW productie. Minimum productie Het minimum vermogen is 100 MW; de registratiegrens is echter 10 MW lager dan het minimum vermogen om bijvoorbeeld netinvloeden te kunnen ondervangen (zie ook document PIM Dagrap RG emissie PC YYY.doc, paragraaf 8.1). Procescondities Zoals in paragraaf 1.2 is te lezen, zijn naast de brandstofeigenschappen de volgende procescondities van belang; Brandstofmix (verhouding Aardgas, D-gas) Zuurstofgehalte rookgassen (brandstof /lucht verhouding) Vuurhaardtemperatuur (sterk afhankelijk van brandstofmix) Processchema Het proces van AB25 is schematisch weergegeven in figuur 2.1. Definitief rapport Januari 2004

10 D-GAS EVHI GASUNIE AARDGAS COMPTABLE BEDRIJF B EVHI AB25 FLOW AB25 FLOW STOOKOLIE ROOKGAS NAAR AB24 STOOMKETEL NO LUCHT a b METING a b O2 O2 HDT MDT LDT GENERATOR KOELWATER PRODUCTIE BEDRIJFSMETING PRODUCTIE COMPABLE METING PRODUCTIE OVERZICHT AB25 Figuur 2.1: Processchema van de installatie AB25 In tabel 2.3 zijn alle parameters opgenomen, die aan de installatie per uur worden gemeten en gebruikt worden voor de uiteindelijke berekening van de NOx vracht. In tabel 2.4 zijn alle maandwaarden van de gemeten parameters weergegeven en in tabel 2.5 alle vaste waarden. Tabel 2.3: Gemeten parameters (uurwaarden) Nr. Parameter Plaats Principe Frequentie Waarom 1. NO (rookgas) Schoorsteen Differential Optical Absorption Continue (i.v.m. BEES-A) BEES-A en ter bepaling van de NO concentratie Spectroscopy in nat rookgas 3. O 2 (rookgas) Na rookgas LUVO Analyse van natte rookgas d.m.v. zirconia cel Continue (i.v.m. BEES-A) BEES-A ter herleiding concentratie en rookgasdebiet naar standaard condities. 4. Debiet aardgas GasUnie (comptabel) Gasontvangststation GasUnie voor AB24 en AB25 5. Debiet aardgas Aardgastoevoerleiding AB25 AB25 (Comptabel) 6. Debiet aardgas Aardgastoevoerleiding AB25 (bedrijfs) AB25 Flowmeting Continue Bepalen totaal (turbinemeter) en aardgasverbruik AB24 EVHI en AB25 Flowmeting (turbinemeter) en EVHI Continue Bepalen verdeling aardgasverbruik AB24 en AB25 en tevens bepaling rookgasdebiet Meetflens continue Back-up meting voor Debiet aardgas AB25 (Comptabel) Definitief rapport Januari 2004

11 Nr. Parameter Plaats Principe Frequentie Waarom 8. Energie D-gas (comptabel) Brandstoftoevoerleiding AB24 (Eigendom Bedrijf B) 9. Energie D-gas Brandstoftoevoerleiding (comptabel) AB25 (Eigendom Bedrijf B) 10. Wobbe-index Brandstoftoevoerleiding D-gas (Eigendom Bedrijf B) 11. Energie sep. Brandstoftoevoerleiding C-gas AB25 (comptabel) 13. Debiet injectie Toevoerleiding 2 B-gas injectiepunt (Eigendom Bedrijf B) 14. Debiet injectie Toevoerleiding 1 B-gas injectiepunt (Eigendom Bedrijf B) 16. Debiet injectie Toevoerleiding C-gas injectiepunt (hoogdebiet) (Eigendom Bedrijf B) 17. Debiet injectie Toevoerleiding C-gas injectiepunt (laagdebiet) (Eigendom Bedrijf B) 18. Stookwaarde Wobbe-meethuis C-gas (Eigendom Bedrijf B) 19. Debiet injectie Toevoerleiding aardgas injectiepunt (Eigendom Bedrijf B) 20. Debiet Toe- en afvoerleiding stookolie naar olie ketel circulatiesysteem Venturi en wobbe index meting continue Bepalen energie-inhoud D-gas en tevens bepaling rookgasdebiet Venturi en wobbe continue Bepalen energie-inhoud index meting D-gas en tevens bepaling rookgasdebiet Verbrandingskamer Continue Bepalen stookwaarde D-gas (en zit verwerkt in energie meting D- gas) voor rookgasdebiet Venturi en wobbe continue Bepalen energie-inhoud index meting C-gas en tevens bepaling rookgasdebiet Segment flens (code continue Opdelen debiet D-gas HxxxxxxxFF01) in separate gasstromen ter bepaling rookgasdebiet Venturi (code HxxxxxxxFF02) continue Opdelen debiet D-gas in separate gasstromen ter bepaling rookgasdebiet Venturi continue Opdelen debiet D-gas in separate gasstromen ter bepaling rookgasdebiet Meetflens continue Opdelen debiet D-gas in separate gasstromen ter bepaling rookgasdebiet Verbrandingskamer continue Opdelen debiet D-gas in separate gasstromen ter bepaling rookgasdebiet Meetflens continue Opdelen debiet D-gas in separate gasstromen ter bepaling rookgasdebiet Meetflens met continue Bepaling microcomputer brandstofdebiet en rookgasdebiet Alle brandstofdebiet en kwaliteitsmetingen uit bovenstaande worden tevens gebruikt om het vochtgehalte van de rookgassen te bepalen om de gemeten natte concentratie NO en O 2 te kunnen herleiden naar droge concentraties Definitief rapport Januari 2004

12 Tabel 2.4: Gemeten parameters (maandwaarden) Nr. Parameter Plaats Principe Frequentie Waarom 24. Debiet aardgas GasUnie (comptabel) Gasontvangst-station GasUnie voor AB24 en AB25 Sommatie van uurwaarden (uit uurwaardentabel) met verrekening van zogenaamde restvolume Maandlevering van GasUnie Interne controle Aardgas verbruik. Deze data worden door GasUnie voor verrekening gehanteerd 25. Energie D- gas n.v.t. Sommatie van alle geleverde uurwaarden Maandoverzicht levering door leverancier Interne controle D- gas verbruik Deze data worden door Bedrijf B voor verrekening gehanteerd 26. Inhoud opslagtank stookolie Op tank 5 punts handmeting gecorrigeerd op temperatuur (handmeting) en soortelijke massa op basis van ijktabel (inhoud) Maand Interne controle olieverbruik Tabel 2.5: Vast of berekende parameters Nr. Parameter Plaats Principe Frequentie Waarom 2. Factor NO 2-NO 7. Stookwaarde aardgas 12. Dichtheid D-gas 15. Stookwaarde B-gas 21. Soortelijke massa stookolie 22. Temperatuur stookolie naar ketel 23. Stookwaarde stookolie N.v.t. -- Vast te stellen samen met vergelijkende meting BEES-A om te komen tot NO X concentratie Aardgasverdeelstation n.v.t. (opgave Maandelijkse Bepalen energie- GasUnie te Gasunie) opgave Gasunie inhoud plaats aardgasverbruik en tevens bepaling rookgasdebiet N.v.t. N.v.t. Vaste waarde Bepalen stookwaarde (Eigendom Bedrijf B) voor rookgasdebiet Wobbe-meethuis Verbrandingskamer Continue Opdelen debiet D-gas in separate gasstromen ter bepaling rookgasdebiet Via stuwadoor ASMT Bij bunkeren stookolie Bepaling rookgasdebiet n.v.t. Vaste waarde op Na bunkeren Omrekening van basis vereiste stookolie gemeten debiet van viscositeit liter naar kg Via stuwadoor ASMT Bij bunkeren Bepaling stookolie brandstofinput en rookgasdebiet Definitief rapport Januari 2004

13 2.2.2 Bepaling NOx vracht De NOx vracht per uur wordt bepaald met behulp van de gemiddelde NOx concentratie in het rookgas en het rookgasdebiet. Om tot de NOx concentratie te komen, wordt de NO emissie (rookgas), continu bepaald conform de eisen zoals gesteld in het Programma van Eisen Nox monitoring en in het Besluit Emissie Eisen Stookinstallaties Milieu A (BEES-A). Daarnaast wordt de NO 2 -NO factor bepaald om de uiteindelijke NOx concentratie te bepalen. Hierbij worden eveneens temperatuur, druk, debiet, temperatuur, zuurstofgehalte en vochtgehalte gemeten / berekend. In tabel 2.6 is een overzicht gegeven van de in gebruik zijnde metingen. Tabel 2.6: Overzicht continue metingen AB25 Installatie AB25 Meting Norm Onzekerheid % Beschrijving meetsysteem NO BEES-A 5,7 Zie document van fabrikant X Debiet Zie document PIM Dagrap RG emissie.doc - aardgas - D-gas - C-gas (menggas) O 2 BEES-A 2 Zie document O 2 van fabrikant Y Met behulp van de volgende formule wordt de NOx vracht op 5 minuut-basis (gemiddelde waarde over 5 minuten) berekend: M NOx = [NOx] x D a Waarin: M NOx : NOx vracht [mg/uur] [NOx] : NOx concentratie [mg/m 0 3 ] D a : Rookgasdebiet [m 0 3 /uur] Het rookgasdebiet wordt berekend op basis van de verstookte brandstoffen. Het rookgasdebiet is afhankelijk van de samenstelling en de hoeveelheid van de verstookte brandstof. Aangezien de brandstofsamenstelling bij Bedrijf A variabel is, wordt het specifieke stoïchiometrisch rookgasvolume berekend op basis van de stookwaarde van de brandstof (zie bijlage I). Vervolgens wordt het resultaat gecorrigeerd voor het gemeten zuurstof percentage en het vochtgehalte. Definitief rapport Januari 2004

14 De NOx concentratie wordt bepaald met behulp van de NO concentratie, deze wordt continu gemeten in nat rookgas conform het Programma van Eisen en BEES-A, en de factor NO2-NO, bepaald conform BEES-A. De formule voor het bepalen van de NO X concentratie (in mg/m o 3 ), zoals die gehanteerd wordt, is als volgt: C d, x% O2 d, x% O2 nat = NO X K C NO, V C f _ NO2 Waarin: C f _ NO = correctie _ niet _ gemeten _ NO2 = y 2 d, x% O 2 = correctie _ vocht _& _ O K x = standaard O 2 percentage 2,054 = omrekening van ppm NO naar mg/m 3 o NO 2. gemeten _ NO _ concentratie _ in _ nat _ rookgas C nat NO, V = In het document PIM Dagrap RG Emissie.doc zijn in paragraaf 8.3 bepaling herleide emissie installaties Inrichting de volledige berekeningen opgenomen Bepaling brandstoftoevoer per installatie Voordat de vracht /concentratie aan NO x bepaald kan worden, moeten eerst de (deel)brandstofstromen aan de betreffende installatie gekoppeld worden. Aardgas De hoeveelheid geleverde aardgas, via gasontvangststation ABA1, wordt gemeten middels de EVHI meting of de back-up meting. De volgende formule geeft de hoeveelheid aardgas aan, die de installatie binnenkomt: F + AG _ AB 25 _ TOT = FD GAS _ AANDEEL _ AB 25 * FHAG1 FAG _ AB 25 Menggas (D-gas) Menggas (bestaande uit A-gas, B-gas, C-gas en aardgas) wordt door Bedrijf B middels één leiding aan de inrichting geleverd. Op de inrichting splitst deze leiding zich naar AB24 en AB25. Het menggas bestaat uit afzonderlijke gasstromen (B-gas, C-gas etc) en per stroom wordt de hoeveelheid gemeten, waarna deze middels de comptabele metingen voor het D-gas (AB24 en AB25) aan een installatie worden gekoppeld. De volgende formule geeft de hoeveelheid D-gas aan, die de installatie binnenkomt: F D GAS _ AB 25 _ TOT = FD GAS _ AANDEEL _ AB 25 * F D GAS Definitief rapport Januari 2004

15 C-gas Separaat C-gas wordt door Bedrijf B (leverancier restgassen) middels één leiding aan de inrichting geleverd. De energiestroom wordt bepaald middels comptabele metingen. De volgende formule geeft de hoeveelheid D-gas aan, die de installatie binnenkomt: F C GAS _ AB25 _ TOT = FD _ GAS _ AANDEEL _ AB25 * FC GAS _ INJ + FC GAS _ sep *1000 Olie De hoeveelheid stookolie die wordt verbruikt wordt gemeten met behulp van een flowmeter Onnauwkeurigheid Een eenduidig antwoord voor de totale onzekerheid is niet op voorhand te geven. De onzekerheid van de totale vracht is sterk afhankelijk van de verstookte brandstofmix, immers iedere brandstofdebietmeting kan een andere onzekerheid hebben en derhalve een wisselende totaal onzekerheid. De onzekerheid van de vracht wordt iedere maand voor interne maandrapportage (EMR) en jaarlijks voor het EV (emissieverslag) voor NEa (Nederlandse Emissieautoriteit) bepaald middels maand /jaar gemiddelden /totalen van alle relevante parameters. De onzekerheid wordt middels een spreadsheet methode bepaald. Bij deze methode wordt de afwijking van iedere onzekerheid separaat bepaald in de gehele methodiek. Op basis van voorlopige gegevens komen we voor AB25 op een totale onzekerheid in de methodiek van ca 13.2 %, gebaseerd op een 95%- betrouwbaarheidsinterval. De spreadsheet methode is opgenomen in Onzekerheid AB25.xls (niet in dit voorbeeldprotocol opgenomen). Voor de concentratiemeting is deze onzekerheid 5,7% (conform prnen-en14181) en voor de berekening van het Rookgasdebiet is dit 2% Geldigheidsgebied gebruikte monitoringsmethodiek De gehanteerde methodiek is geldig in het gehele normale productiegebied van de installatie, met uitzondering de afwijkende procesomstandigheden. Afwijkende procesomstandigheden zijn het starten en (al dan niet ongewild door beveiliginginrichting) stilleggen van de installatie. Tijdens starten en stilleggen wordt de NO X emissie niet geregistreerd conform BEES-A en is gedefinieerd als elektrische productie onder het minimum vermogen van de installatie. Tijdens normale bedrijfsvoering zal dit minimum productievermogen niet onderschreden worden. Om deze reden wordt het minimum vermogen voor registratie derhalve gesteld op het minimum vermogen minus 10 MW productie, zijnde 90 MW Gehanteerde waarden bij uitval normale monitoringsmethode In paragraaf 4.3 wordt onder punt 4 tot en met 7 de gehanteerde methode toelicht indien een parameter niet gemeten is. Daarnaast is in document MP EH NOX - 003_AB25 - PBdV-HEP Default generator NO opgenomen hoe de waarde berekend wordt, indien een default waarde wordt toegepast. Definitief rapport Januari 2004

16 2.3 Onderbouwingen en beschrijvingen Onderstaand de onderbouwing van de relaties van stookwaarde met stookeigenschappen brandstoffen: Aardgas: De relatie stookwaarde en stoichiometrisch rookgasvolume met vochtpercentage (ten behoeve corrigeren gemeten natte concentratiewaarden NO en O 2 naar droog) is gebaseerd op DIN De basis van de relatie is in bijlage 1 uitgewerkt. A-gas: De relatie stookwaarde en stoichiometrisch rookgasvolume met vochtpercentage (ten behoeve corrigeren gemeten natte concentratiewaarden NO en O 2 naar droog) is gebaseerd op eigen onderzoek. De basis van de relatie is in bijlage 1 uitgewerkt. B-gas: De relatie stookwaarde en stoichiometrisch rookgasvolume met vochtpercentage (ten behoeve corrigeren gemeten natte concentratiewaarden NO en O 2 naar droog) is gebaseerd op eigen onderzoek. De basis van de relatie is in bijlage 1 uitgewerkt. C-gas: De relatie stookwaarde en stoichiometrisch rookgasvolume met vochtpercentage (ten behoeve corrigeren gemeten natte concentratiewaarden NO en O 2 naar droog) is gebaseerd op eigen onderzoek. De basis van de relatie is in bijlage 1 uitgewerkt. Stookolie De relatie stookwaarde en stoichiometrisch rookgasvolume met vochtpercentage (ten behoeve corrigeren gemeten natte concentratiewaarden NO en O 2 naar droog) is gebaseerd op DIN Deze basis van de relatie is in bijlage 1 uitgewerkt. De gegevens opgenomen in bijlage 1 komen uit document PIM dagrap emissie RG berekeningen rookgasvolumia. In het document PIM dagrap emissie RG relatie stw en stookeigenschap ABC-gassen zijn de resultaten opgenomen van het eigen onderzoek naar een relatie tussen de stookwaarden en de stookeigenschappen van brandstoffen. Het rapport van het eigen onderzoek is desgewenst op het bedrijf voor inzage beschikbaar. Definitief rapport Januari 2004

17 3 AFWIJKINGEN EN WIJZIGINGEN IN MONITORINGSPROTOCOL 3.1 Afwijkingen ten opzichte van de vereiste structuur Er zijn geen afwijkingen ten opzicht van de vereiste structuur. 3.2 Afwijkingen ten opzichte van de inhoudelijke eisen van het PvE Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de inhoudelijke eisen van het PvE, 3.3 Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van het MP Niet van toepassing. 3.4 Melding van incidenten Voor het melden van incidenten en noodgedwongen of voorgenomen afwijkingen wordt gehandeld volgens procedure Proc melding incidenten BG/NEa YYY MP EH. Hierin is opgenomen dat in geval van afwijkingen en incidenten, waarin het monitoringsprotocol niet voorziet en waardoor op een afwijkende wijze de emissievrachten dan wel het brandstofverbruik of productie moet worden vastgesteld, deze binnen 5 werkdagen schriftelijk bij de NEa wordt gemeld. De procedure Proc melding incidenten BG/NEa YYY MP EH is gebaseerd op de Wm-vergunning in het kader van het melden van incidenten. Indien het tevens afwijkingen en incidenten betreft, die ook aan het bevoegd gezag gemeld moeten worden in het kader van de Wet milieubeheer of vergunningvoorschriften, worden deze eveneens volgens protocol Proc melding incidenten BG/NEa YYY MP EH gemeld bij het bevoegd gezag. Alle afwijkingen en incidenten waarin het monitoringsprotocol wel in voorziet, zijn opgenomen in het register van registraties in paragraaf 6.3. Definitief rapport Januari 2004

18 DEEL B OPERATIONELE PROCEDURES 4 VAN METEN TOT RAPPORTEREN 4.0 Algemeen De procedures en bijbehorende werkomschrijvingen voor de installatie AB25 zijn in aparte documenten opgenomen. In dit hoofdstuk zijn de aanwezige procedures en werkomschrijvingen uiteengezet voor de installatie AB25. Aan de hand van een schematische weergave worden alle activiteiten weergegeven vanaf het meten, registreren en verzamelen van de parameters op installatieniveau tot en met het verzenden van de EV aan de NEa op inrichtingsniveau. Voor elke activiteit is een werkomschrijving aanwezig, indien relevant, waarnaar in de procedures wordt verwezen. De procedures zijn integraal onderdeel van het monitoringsprotocol. 4.1 Procedure van meten, bewerken, vergaren, opslaan tot rapporteren In figuur 4.1 wordt voor de installatie AB25 middels een flowchart de verschillende activiteiten beschreven die uiteindelijk tot een EV leiden. In de figuur wordt verwezen naar werkomschrijving en middelen. De nummers bij de werkomschrijving en middelen komen terug in paragraaf 4.2, waarin de werkomschrijvingen zijn toegelicht, en in paragraaf 4.3, waarin de middel zijn toegelicht. De nummering van de werkomschrijvingen en middelen komt niet overeen met de nummering in het Programma van Eisen. Derhalve is de juiste verwijzing naar het PvE naast de werkomschrijving en middelen tussen de haakjes opgenomen. Definitief rapport Januari 2004

19 Figuur 4.1: Procedures van meten tot rapporteren Start monitoring Werkomschrijving & middelen (nr. PvE) Meten Manuele input parameters aquisitie meten 1 Meten automatisch (1) 2 Meten manual (1) Change PIM AP registratie correctieve actie 3 Registratie (2) 5 Correctie (3) CCC controle 4 Check, Choice, Correction (3) Berekening installatie (uur) methodiek 6 Berekeningsmethodiek (instal) (4 + 6) Change PIM PK Maand berekening Inrichting Maanddata (meten & data leverancier) registratie correctieve actie methodiek meten 7 Registratie berekeningen (7) 11 Correctie (8) 8 Methodiek EMR (9) 9 Meten maandtotalen (9) Internal check controle 10 Interne controle (maand) PIM PK MP Maandrapport Inrichting registratie 11 Registratie maandgegevens(10) Oorzaak opsporen, elimineren & borgen Opstellen EJR 12 x maand rapport Inrichting methodiek 12 Methodiek opstellen EV (12) Check Controle 13 Interne controle (13) Extern verificat Controle 14 Externe controle (14) Autorisatie & verzending EJR Controle 15 Verzending (15) Registratie autorisatie & verzending Controle 16 Registratie van verzending (16) Definitief rapport Januari 2004

20 In figuur 4.1 zijn de procedures om van het meten tot rapporteren te komen, stap voor stap benoemd. De genoemde procedures verwijzen naar werkomschrijving en middelen, die elk afzonderlijk genummerd zijn. In deze paragraaf worden de stappen toegelicht, waarbij de nummers, die tussen haakjes vermeld staan, verwijzen naar de gehanteerde nummering van paragraaf 4.1 van het PvE. N.B.: Het datamanagementsysteem van de hier beschreven inrichting is complex en wordt thans gemoderniseerd. 1. Meten automatisch (1) Alle parameters die continu in het veld worden gemeten, worden ter verwerking aangeboden aan een dataverwerkingssysteem en van daaruit automatisch geregistreerd in het PIM data-acquisitie systeem. De parameters die continu gemeten worden zijn weergegeven in tabel 4.1. Tabel 4.1: Gemeten parameters Gemeten parameters Nummer uit tabel 2.3 NO (rookgas); 1 O2 (rookgas); 3 Debiet aardgas Gasunie; 4 Debiet aardgas AB25; 5, 6 Energie D-gas; 8, 9, 10 Energie sep. C-gas; 11 Debiet injectie 2 B-gas; 13 Debiet injectie 1 B-gas; 14 Debiet injectie C-gas; 16 Stookwaarde C-gas 18 Debiet injectie aardgas; 19 Debiet stookolie naar ketel Meten manual (1) In tabel 4.2 zijn de parameters opgenomen die handmatig worden bepaald. In de laatste kolom is de werkomschrijving genoemd, waarin is opgenomen hoe de parameters gemeten moeten worden. De gemeten parameters worden handmatig in het centrale registratiesysteem PIM ingevoerd door de Teamleider Productie. Tabel 4.2: Handmatig gemeten parameters Gemeten parameters Nummer uit tabel 2.5 Werkomschrijvingen Factor NO2 - NO 2 WO meten YYY PIM MP EH Soortelijke massa stookolie 21 WO meten YYY PIM MP EH Temperatuur stookolie naar ketel 22 WO meten YYY PIM MP EH Stookwaarde stookolie 23 WO meten YYY PIM MP EH Definitief rapport Januari 2004

21 3. Registratie De automatische en handmatige gemeten parameters worden geregistreerd in het datamanagementsysteem. Het registreren kan in een aantal categorieën verdeeld worden: Automatische registratie; Semi-automatische registratie; Registratie van handwaarden. De gegevens van deze onderwerpen worden verzameld in het centrale registratie systeem PIM. 4. Check, choice, correction (3) Nadat de gemeten parameters in het centrale registratiesysteem PIM zijn verwerkt, worden de gegevens gecontroleerd zoals is vastgelegd in de werkomschrijving: WO controle YYY dagrap MP EH. Na controle wordt, indien de gegevens afwijken, een correctieve actie uitgevoerd (stap 5) en na correctie weer aan het centraal registratie systeem aangeboden (stap 3). Indien de gegevens juist zijn, worden de gegevens direct geregistreerd in het centrale registratiesysteem PIM (stap 3). In paragraaf 4.3 worden de middelen toegelicht, die bij het controleren van de parameters worden toegepast. 5. Correctie (3) Het daadwerkelijk corrigeren van de meetgegevens van de parameters is vastgelegd in een vast omlijnde methodiek. Per Cluster (verzameling van Inrichtingen) wordt een lijst opgesteld met hierin vermeld alle ter zake doende signalen voor de emissiehandel, deze lijst is een vast onderdeel voor alle voor te nemen correcties van data in de centrale datadrager. De werkomschrijving is opgenomen in het document; WO correctie PIM MP EH In paragraaf 4.3 worden de middelen toegelicht, die van toepassing zijn op de correctie van de parameters en in document MP EH NOX - 003_AB25 - PBdV-HEP Default generator NO wordt ingegaan op het toepassen van de default waarde uit de default generator voor de NO analyser. 6. Berekeningsmethodiek (Instal) (4 + 6) Het berekenen van de NO X vracht en het brandstofverbruik wordt volgens een methodiek uitgevoerd. Deze methode is beschreven in Procesconcept. Deze methode is beschreven in Procesconcept Emissie naar Lucht. Voor de feitelijke berekeningen wordt een emissiecomputer gebruikt. De berekening bevat de volgende stappen: Berekenen uurwaarden (concentratie, Rookgasdebiet en vracht); Berekenen van de dagwaarden door sommatie van de uurwaarden. Als de dagwaarden berekend zijn, wordt een dagrapportage in het centrale datasysteem verwerkt en vastgelegd in Dagrapportage Emissie naar lucht. Definitief rapport Januari 2004

Voorbeeld van een monitoringsprotocol NOxemissie. Uitwerking voor stookinstallaties (klasse 4)

Voorbeeld van een monitoringsprotocol NOxemissie. Uitwerking voor stookinstallaties (klasse 4) Voorbeeld van een monitoringsprotocol NOxemissie Uitwerking voor stookinstallaties (klasse 4) Ministerie van VROM Definitief rapport 9P0541.01 DISCLAIMER Het monitoringsprotocol is onderdeel van de vergunningaanvraag

Nadere informatie

Gericht op de toekomst. Stikstofoxiden. Praktische toepassing van meten van NO x

Gericht op de toekomst. Stikstofoxiden. Praktische toepassing van meten van NO x Stikstofoxiden Praktische toepassing van meten van NO x Maarten van Dam Mvdam@testo.nl 06-53782193 Michel de Ruiter Michel.deruiter@multi-instruments.nl 06-20360160 Dia 2 van 132 Waarom meten? Wetgeving:

Nadere informatie

Voorbeeld van een monitoringsprotocol NOxemissie. uitwerking voor een warmtekrachtcentrale (klasse 1)

Voorbeeld van een monitoringsprotocol NOxemissie. uitwerking voor een warmtekrachtcentrale (klasse 1) Voorbeeld van een monitoringsprotocol NOxemissie uitwerking voor een warmtekrachtcentrale (klasse 1) Ministerie van VROM Januari 2004 Definitief rapport 9P0541 DISCLAIMER Het monitoringsprotocol is onderdeel

Nadere informatie

Meetvoorwaarden MEP / CO 2 index

Meetvoorwaarden MEP / CO 2 index eetvoorwaarden EP / CO 2 index Opbouw en stand van zaken artin Risseeuw / Hans Davidse 5 Juni 2003 Nauwkeurig meten? 5% fout in E meting WKK Installatie Input: 100 GJ brandstof Output: 36.8 35 GJ elektriciteit

Nadere informatie

Referentiedocument EU-ETS 2013-2020 Voorbeeldinrichting

Referentiedocument EU-ETS 2013-2020 Voorbeeldinrichting Referentiedocument EU-ETS 2013-2020 Voorbeeldinrichting Versie 1.0 Datum: xx-xx-20xx NB: Dit is een voorbeeld van een referentiedocument behorend bij een monitoringsplan. Dit voorbeeld hoort bij het voorbeeld-mp

Nadere informatie

RAAMWERK MEP Meetprotocol Naam van de installatie

RAAMWERK MEP Meetprotocol Naam van de installatie RAAMWERK MEP Meetprotocol Naam van de installatie Datum : 11 februari 2004 Document nummer : Versie Nummer : Naam van de beheerder : Inleiding De Ministeriële Regeling CO2 index WKK treedt op 1 juli 2004

Nadere informatie

Aardgaskwaliteit en het meten van NOx-emissies

Aardgaskwaliteit en het meten van NOx-emissies Aan PKL-leden Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving NL Milieu en Leefomgeving Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.rijkswaterstaat.nl Contactpersoon Wim Burgers

Nadere informatie

Energieverbruik. Thermisch vermogen (GWth)

Energieverbruik. Thermisch vermogen (GWth) Projectbureau Nieuw Aardgas NL Milieu en Leefomgeving Prinses Beatrixlaan 9 AL Den Haag Postbus 93144 09 AC Den Haag www.agentschapnl.nl Contactpersoon A.J. van der Vlugt Monitoren van het effect van nieuw

Nadere informatie

NOx-emissiemeting conform SCIOS protocol

NOx-emissiemeting conform SCIOS protocol NOx emissiemeting Meting conform SCIOS protocol Toestel geplaatst bij: Naam bedrijf AAR Aircraft Component Services Adres Kruisweg 75 Postcode 2132 ND Plaats Hoofddorp Nadere aanduiding Referentie nummer

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

PEMS KWALITEIT EISEN. Predictive Emission Monitoring Systems

PEMS KWALITEIT EISEN. Predictive Emission Monitoring Systems PEMS Predictive Emission Monitoring Systems KWALITEIT EISEN Wat is een PEMS Toepasbaarheid van een PEMS PEMS versus AMS Kwaliteitseisen voor een PEMS PEMS in relatie tot EN-14181 en EN-15267 PEMS in relatie

Nadere informatie

Voorbeeld van een monitoringsprotocol NOxemissie. Uitwerking voor een stoomketel (klasse 1)

Voorbeeld van een monitoringsprotocol NOxemissie. Uitwerking voor een stoomketel (klasse 1) Voorbeeld van een monitoringsprotocol NOxemissie Uitwerking voor een stoomketel (klasse 1) Ministerie van VROM Januari 2004 Definitief rapport 9P0541.01 DISCLAIMER Het monitoringsprotocol is onderdeel

Nadere informatie

AFDELING VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT GASTURBINES EN STOOM- EN GASTURBINE- INSTALLATIES

AFDELING VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT GASTURBINES EN STOOM- EN GASTURBINE- INSTALLATIES p.1/5 AFDELING 5.43.3. VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT GASTURBINES EN STOOM- EN GASTURBINE- INSTALLATIES Art. 5.43.3.1. 1. In afwijking van de algemene emissiegrenswaarden, bepaald in hoofdstuk 4.4, moeten

Nadere informatie

5. Herleiding van meetgegevens

5. Herleiding van meetgegevens 5. Herleiding van meetgegevens Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Emissie-eisen in wet- en regelgeving zijn gedefinieerd onder standaardcondities, waardoor zij generiek zijn en onafhankelijk

Nadere informatie

Ruud van Empel. Inspecties & Onderhoud van stookinstallaties en brandstofsystemen. Van Empel Inspecties & Advisering bv

Ruud van Empel. Inspecties & Onderhoud van stookinstallaties en brandstofsystemen. Van Empel Inspecties & Advisering bv Van Empel Inspecties & Advisering bv Postbus 31 5570 AA BERGEIJK Tel: 0497-550506 Fax: 0497-550507 E-mail: info@vanempelinspecties.com Website: www.vanempelinspecties.com Inspecties & Onderhoud van stookinstallaties

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Emissieregelgeving voor stookinstallaties

Emissieregelgeving voor stookinstallaties Emissieregelgeving voor stookinstallaties Themadag Stoomplatform NOX uitstoot bij stoomketels 8 december 2011 Wim Burgers Kenniscentrum InfoMil Inhoud 1. Emissieregelgeving Ontwikkelingen voor complexe

Nadere informatie

Rapportage van emissiemetingen

Rapportage van emissiemetingen Wat doet de VKL? De Vereniging Kwaliteit Luchtmetingen (VKL) heeft ten doel, binnen de kaders van de Europese en Nationale wet- en regelgeving, een concrete bijdrage te leveren aan het waarborgen, ontwikkelen,

Nadere informatie

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO 2 managementplan Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants Versie: 1.0 Datum: xx-xx-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C Auteur: Coert van Maren Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 1 Inhoud

Nadere informatie

Meetvoorwaarden voor productie-installaties met registratie van nuttig aangewende warmte

Meetvoorwaarden voor productie-installaties met registratie van nuttig aangewende warmte Meetvoorwaarden voor productie-installaties met registratie van nuttig aangewende warmte Bijlage 3 behorende bij artikel I, onderdeel O, van de Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Handboek Energiemanagementsysteem

Handboek Energiemanagementsysteem Croon Elektrotechniek B.V. Facilitaire Diensten Hoofdkantoor Rotterdam Schiemond 20-22 3024 EE Rotterdam Postbus 6073 3002 AB Rotterdam Telefoon +31 10-448 33 44 www.croon.nl Handboek Energiemanagementsysteem

Nadere informatie

BIJLAGE V. Technische bepalingen inzake stookinstallaties. Deel 1. Emissiegrenswaarden voor de in artikel 32, lid 2, bedoelde stookinstallaties

BIJLAGE V. Technische bepalingen inzake stookinstallaties. Deel 1. Emissiegrenswaarden voor de in artikel 32, lid 2, bedoelde stookinstallaties BIJLAGE V Technische bepalingen inzake stookinstallaties Deel 1 Emissiegrenswaarden voor de in artikel 32, lid 2, bedoelde stookinstallaties 1. Alle emissiegrenswaarden worden berekend bij een temperatuur

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

NOx monitoring Gasturbine / afgassen ketel (klasse 3) Monitoringsprotocol

NOx monitoring Gasturbine / afgassen ketel (klasse 3) Monitoringsprotocol NOx monitoring Gasturbine / afgassen ketel (klasse 3) Monitoringsprotocol Ministerie van VROM 12 januari 2004 Definitief 9P0541.01 DISCLAIMER Het monitoringsprotocol is onderdeel van de vergunningaanvraag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Duurzaamheid beleid... 4 3 PLAN: Energieverbruik en reductiekansen... 6 3.1 Energieverbruik door GMB (scope 1 en 2)... 6 3.2 Energieverbruik in de keten (scope 3)... 7

Nadere informatie

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT 1. Kwaliteitscontroles Regelgeving 1.1a Is de van toepassing zijnde wet- en regelgeving voorhanden? 1.1b Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften bijgehouden? 1.1c Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften

Nadere informatie

Procedure 07 CO 2 -prestatieladder. 24 februari 2013 (FKO)

Procedure 07 CO 2 -prestatieladder. 24 februari 2013 (FKO) Procedure 07 CO 2 -prestatieladder 24 februari 2013 (FKO) Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Stuurcyclus Energiemanagement 4 2. Methodiek voor de emissie inventaris 6 Procedure 07 CO 2-prestatieladder 2 Inleiding

Nadere informatie

CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV. Auteur: Margriet de Jong. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV. Auteur: Margriet de Jong. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV Auteur: Margriet de Jong Versie: 1.0 Datum: 14-04-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1

Nadere informatie

Beschrijving Energie Management Systeem

Beschrijving Energie Management Systeem Beschrijving Energie Management Systeem 11 maart 2014 Dit document beschrijft het Energie Management Systeem en het reductieplan voor realisatie van de energiereductie doelstellingen van Bepacom B.V. StenVi

Nadere informatie

P. DE BOORDER & ZOON B.V.

P. DE BOORDER & ZOON B.V. Footprint 2013 Wapeningscentrale P. DE BOORDER & ZOON B.V. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 31 maart 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. K. De Boorder 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO2 managementplan. Max Bögl

CO2 managementplan. Max Bögl CO2 managementplan Max Bögl Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Energie meetplan... 4 2.1 Planning meetmomenten... 4 2.2 Vergelijking met vergelijkbare organisaties... 5 3 Energiemanagement actieplan... 6 4 Stuurcyclus...

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

Fabrikanten en Importeurs van Gas en Oliebranders

Fabrikanten en Importeurs van Gas en Oliebranders 1 Veilig nieuw aardgas verbranden Reactie van FIGO op de veranderende gassamenstelling 2 FIGO Fabrikanten en Importeurs van Gas en Oliebranders 1 3 Voorgestelde gassamenstelling Huidige gassamenstelling:

Nadere informatie

Inhoud. Regelgeving voor stookinstallaties sterk in beweging 30-11-2012

Inhoud. Regelgeving voor stookinstallaties sterk in beweging 30-11-2012 Regelgeving voor stookinstallaties sterk in beweging Schakel - Stookinstallaties in het activiteitenbesluit Wim Burgers Kenniscentrum InfoMil Inhoud 1. Zes veranderingen in regelgeving Consequenties voor

Nadere informatie

Handboek EnergieManagementSysteem

Handboek EnergieManagementSysteem Handboek EnergieManagementSysteem Bedrijfsgegevens: Naam ALFEN bv Adres Hefbrugweg 28 Plaats 1332AP Almere Tel 036 549 3400 website www.alfen.com KvK nr. 3903 7364 Pagina 1 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Energie Kwailteitsmanagement systeem Energie Kwailteitsmanagement systeem (4.A.2) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : W. van Houten paraaf: Vrijgegeven : W. van Houten paraaf: Datum : 1 april 2012 Energie

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen CO2 prestatieladder Reductiebeleid en doelstellingen Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

CO 2 managementplan. 1 Inleiding

CO 2 managementplan. 1 Inleiding CO 2 managementplan Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Energie meetplan... 4 1.2 Planning meetmomenten... 4 1.3 Cofely Zuid Nederland... 4 Scope 1 emissies... 4 Scope 2 emissies... 4 1.4 Project Renovatie gemaal

Nadere informatie

Organische koolstoffen C x. (continue FID) H y. Periodieke metingen. Deze code van goede meetpraktijk beschrijft de toegepaste

Organische koolstoffen C x. (continue FID) H y. Periodieke metingen. Deze code van goede meetpraktijk beschrijft de toegepaste Code van goede meetpraktijk van de VKL (Vereniging Kwaliteit Luchtmetingen) Wat doet de VKL? De Vereniging Kwaliteit Luchtmetingen (VKL) heeft ten doel, binnen de kaders van de Europese en Nationale wet-

Nadere informatie

Antwoord: Ja, onder bepaalde weersomstandigheden zal de pluim zichtbaar zijn als gevolg van waterdamp in de rook.

Antwoord: Ja, onder bepaalde weersomstandigheden zal de pluim zichtbaar zijn als gevolg van waterdamp in de rook. Veelgestelde vragen en antwoorden: Op de site van Omrin worden de daggemiddelde emissiegegevens van de gemeten componenten in de schoorsteen van de Reststoffen Energie Centrale (REC) weergegeven. Naar

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventaris met CO2-Footprint www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:

Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 management plan Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend manager: CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 1 Inhoud 1 Inleiding...3

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

Datum 16/09/2013 Revisie 00 Opm. Start

Datum 16/09/2013 Revisie 00 Opm. Start Page 1 of 9 Datum 16/09/2013 Revisie 00 Opm. Start Emissiestromen Page 2 of 9 Baggerprojecten BeNeLux (zonder gunningsvoordeel) Baggerprojecten Buiten BeNeLux (outside boundery) Kantoren Bergen op Zoom

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Datum: Januari 2013 Bezoekadres Dorpsstraat 20 7683 BJ Den Ham Postadres Postbus 12 7683 ZG Den Ham T +31 (0) 546 67 88 88 F +31 (0) 546 67 28 25 E

Nadere informatie

FrieslandCampina Lochem Meet- en registratietabel

FrieslandCampina Lochem Meet- en registratietabel In de volgende tabel is weergegeven hoe de waarden bij de verschillende emissies tot stand zijn gekomen. Inhoud Frequentie Registratievorm Verantwoordelijk 1a Klimaatverandering Ozonlaagaantasting NH 3

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies

Voortgangsrapportage CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies Voortgangsrapportage CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies BESIX Nederland Branch 17 oktober 2011 Definitief rapport BESIX Nederland Branch Trondheim 22-24 Postbus 8 2990 AA Barendrecht

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan 1.A.1-1.A.2-1.A.3 2.A.1-2.A.2-2.A.3 2.C.2 3.B.2

Energiemanagement Actieplan 1.A.1-1.A.2-1.A.3 2.A.1-2.A.2-2.A.3 2.C.2 3.B.2 1.A.1-1.A.2-1.A.3 2.A.1-2.A.2-2.A.3 2.C.2 3.B.2 Opdrachtgever Van der Waal & Partners B.V. Colofon Opdrachtgever Van der Waal & Partners B.V. Projectnaam Energiemanagement Actieplan Projectnummer 9222

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Doelstellingen... 4 3 Planning meetmomenten... 5 3.1. Vestiging Koudekerk aan de Rijn... 5 Scope

Nadere informatie

Energie management actieplan 2015

Energie management actieplan 2015 Energie management actieplan 2015 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2015/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2015 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Energie management plan

CO2 prestatieladder Energie management plan CO2 prestatieladder Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621 E-mail: info@kroes.org Versie:

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 3 2.1. Footprint berekening 3 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

CO 2 Managementplan. Eti BV. Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:

CO 2 Managementplan. Eti BV. Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 Managementplan Eti BV Auteur: John Nannings Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 Managementplan 2.C.2 & 3.B.2 Inhoud 1 INLEIDING... 3

Nadere informatie

Meetstrategie met betrekking tot stookinstallaties

Meetstrategie met betrekking tot stookinstallaties Nieuwsbrief MilieuTechnologie, maart 1995 (Kluwer, jaargang 2, nummer 3) Jan Gruwez, TREVI nv Meetstrategie met betrekking tot stookinstallaties In de context van VLAREM II worden industriële inrichtingen

Nadere informatie

Kooldioxide CO 2. Deze code van goede meetpraktijk beschrijft de toegepaste. werkwijze bij de vaststelling van kooldioxide in de emissies

Kooldioxide CO 2. Deze code van goede meetpraktijk beschrijft de toegepaste. werkwijze bij de vaststelling van kooldioxide in de emissies Wat doet de VKL? De Vereniging Kwaliteit Luchtmetingen (VKL) heeft ten doel, binnen de kaders van de Europese en Nationale wet- en regelgeving, een concrete bijdrage te leveren aan het waarborgen, ontwikkelen,

Nadere informatie

Gassnelheid en volume metingen. Deze code van goede meetpraktijk beschrijft de toegepaste. werkwijze bij de meting voor gassnelheid en volume

Gassnelheid en volume metingen. Deze code van goede meetpraktijk beschrijft de toegepaste. werkwijze bij de meting voor gassnelheid en volume Code van goede meetpraktijk van de VKL (Vereniging Kwaliteit Luchtmetingen) Wat doet de VKL? De Vereniging Kwaliteit Luchtmetingen (VKL) heeft ten doel, binnen de kaders van de Europese en Nationale wet-

Nadere informatie

Regelgeving stookinstallaties vernieuwd. NEN-Infodag 4 juni Wim Burgers InfoMil

Regelgeving stookinstallaties vernieuwd. NEN-Infodag 4 juni Wim Burgers InfoMil Regelgeving stookinstallaties vernieuwd NEN-Infodag 4 juni 2013 Wim Burgers InfoMil Inhoud 1. Tijdsbalk vernieuwde regelgeving stookinstallaties 2. Regelgeving 2013 3. Veranderingen meetverplichting 2

Nadere informatie

Stikstofoxiden NO x. Periodieke metingen. Deze code van goede meetpraktijk beschrijft de toegepaste

Stikstofoxiden NO x. Periodieke metingen. Deze code van goede meetpraktijk beschrijft de toegepaste Code van goede meetpraktijk van de VKL (Vereniging Kwaliteit Luchtmetingen) Wat doet de VKL? De Vereniging Kwaliteit Luchtmetingen (VKL) heeft ten doel, binnen de kaders van de Europese en Nationale wet-

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

HANDBOEK ENERGIE- EN CO 2 - MANAGEMENTSYSTEEM EN16001 ISO 14064

HANDBOEK ENERGIE- EN CO 2 - MANAGEMENTSYSTEEM EN16001 ISO 14064 HANDBOEK ENERGIE- EN CO 2 - MANAGEMENTSYSTEEM EN16001 ISO 14064 VAN AANNEMINGSBEDRIJF GEBR. DE KONING B.V. Naam Functie Datum Paraaf Opstelling: A.P. Kleiberg KAM-coördinator 12-03-2010 Autorisatie: M.

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagementsysteem CO 2 -Prestatieladder

Kwaliteitsmanagementsysteem CO 2 -Prestatieladder Kwaliteitsmanagementsysteem CO 2 -Prestatieladder CO2-Prestatieladder Kwaliteitsmanagementsysteem 1.2 Iv-Groep b.v. i Opdrachtgever: Projectnummer opdrachtgever: Project: Projectnummer: Betreft: Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

energiemanagement & kwaliteitsmanagement

energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

Carbon footprint BT Nederland NV 2014

Carbon footprint BT Nederland NV 2014 Carbon footprint BT Nederland NV 2014 1 Inleiding Ten behoeve van het behalen van niveau 3 van de CO 2 Prestatieladder heeft BT Nederland N.V. (hierna BT Nederland) haar CO 2-uitstoot (scope 1 & 2 emissies)

Nadere informatie

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris 2013 Visser Assen Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien juni 2014 Definitief S.G. Jonker R. van der Veen AMK Inventis Advies en Opleiding 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Interne Audit 24-10-2014. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Interne Audit 24-10-2014. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Interne Audit 24-10-2014 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

NOx reductie. Oscar Moers en Max Breedijk

NOx reductie. Oscar Moers en Max Breedijk NOx reductie Oscar Moers en Max Breedijk Oscar Moers Afgestudeerd HTS Werktuigbouwkunde en HTS Technische Bedrijfskunde Werkzaam bij Elco Burners B.V. sinds 2006, eindverantwoordelijk voor service Elco

Nadere informatie

Zuurstof O 2. Deze code van goede meetpraktijk beschrijft de toegepaste. werkwijze bij de monsterneming en meting van zuurstof

Zuurstof O 2. Deze code van goede meetpraktijk beschrijft de toegepaste. werkwijze bij de monsterneming en meting van zuurstof Wat doet de VKL? De Vereniging Kwaliteit Luchtmetingen (VKL) heeft ten doel, binnen de kaders van de Europese en Nationale wet- en regelgeving, een concrete bijdrage te leveren aan het waarborgen, ontwikkelen,

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

CO2 Reductiedoelstellingen en beleid Van Mensvoort Beheer bv

CO2 Reductiedoelstellingen en beleid Van Mensvoort Beheer bv Van Mensvoort Beheer bv CO2 Reductiedoelstellingen en beleid Van Mensvoort Beheer bv 2015 B. van Lier 14 april 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. ENERGIESTROMEN... 3 2.1. Kwantitatieve reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

Interne Energie audit

Interne Energie audit HVL B.V. Bunsenstraat 125 3316 GC Dordrecht Postbus 125 3300 AC Dordrecht Telefoon 078-652 05 20 Fax 078-652 04 10 info@hvl.nl www.hvl.nl Interne Energie audit Organizational boundry HVL conform minimum

Nadere informatie

Commissie Benchmarking Vlaanderen

Commissie Benchmarking Vlaanderen Commissie Benchmarking Vlaanderen 023-0170 Bijlage I TOELICHTING 17 Bijlage I : WKK ALS ALTERNATIEVE MAATREGEL 1. Inleiding Het plaatsen van een WKK-installatie is een energiebesparingsoptie die zowel

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement Plan

Kwaliteitsmanagement Plan Kwaliteitsmanagement Plan Naam Functie Datum Handtekening voor akkoord D.R. van den Berg / M.H.A. Brugman Auteur 18-01-2016 B. Safari Verantwoordelijk directielid 18-01-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Veko Lightsystems International B.V. Auteur(s): T. van Kleef, Operations

Nadere informatie

Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2

Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2 Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO2-functionaris, Zwatra B.V.

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator

CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator Goedgekeurd door R. Roffel Operationeel Directeur Datum opgesteld 31-01-2017 1 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagementprogramma

3.B.2 Energiemanagementprogramma ` Onderneming: Terrein en Groenvoorziening b.v. Opgesteld door: T&G Groep, Elsbeth de Jong Begeleiding: Conformiso B.V., Annette Willems Documentversie: mei 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Energiebeleid...

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage H1-2014

Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Naam Paraaf Datum Steller W.B.R. Weening November 2014 Inhoudsopgave D38.Carbon Footprint Report H1-2014.doc 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: O3 Ontwikkelen, implementeren en beheren van SOP s Distributielijst : STZ Datum : 15-10-2012 Revisiedatum : 15-10-2013 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies

Nadere informatie

Nr. Werkveld Soort en omvang Methode & procedures

Nr. Werkveld Soort en omvang Methode & procedures (Kamer Koophandel 32069296) Deze bijlage is geldig : 04-07-2013 tot 01-06-2016 Vergt bijlage d.d.: 04-02-2013 Nr. Werkveld Soort en omg Methode & procedures Productgroep Validatie & Monitoring 1. Sterilisatoren:

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen A-GARDEN.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van het energiemanagement

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

Huiberts BV. Review CO 2 reductiesysteem 2.A.2_1. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Huiberts BV. Review CO 2 reductiesysteem 2.A.2_1. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Huiberts BV Review CO 2 reductiesysteem 2.A.2_1 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 2.2. Kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B

Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B LET OP: Dit is een InfoMil-versie van het BEES A, geen officiële publicatie. Het betreft een samenvoeging in één document van de laatstgepubliceerde integrale versie van het besluit plus de daarop volgende

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV BV Leusden, oktober 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INLEIDING Ons bedrijf heeft een energiemanagement actieplan conform NEN-ISO 50001.

Nadere informatie

Interne Audit 10-04-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Interne Audit 10-04-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Interne Audit 10-04-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA

CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA Onderwerp Organisatie O 2 handboek : Rasenberg Infra INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 AFBAKENING... 4 2.1 INLEIDING... 4 2.2 ORGANISATORISCHE AFBAKENING... 4 2.3 ENERGIESTROMEN...

Nadere informatie

Workshop stookinstallaties Wim Burgers Rijkswaterstaat - InfoMil

Workshop stookinstallaties Wim Burgers Rijkswaterstaat - InfoMil Workshop stookinstallaties 2017 Wim Burgers Inhoud 1. Regelgeving 2014 2. Wijzigingen 2016 3. Wijzigingen 2017 2 Regelgeving 2014 (1) Vijf smaken voor emissie-eisen 1. Activiteitenbesluit hoofdstuk 5.2

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A3 Hoogland Vastgoedonderhoud 5 Scope 1

Nadere informatie