Voorbeeld van een monitoringsprotocol NOxemissie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbeeld van een monitoringsprotocol NOxemissie"

Transcriptie

1 Voorbeeld van een monitoringsprotocol NOxemissie E-centrale (klasse 1) Ministerie van VROM Januari 2004 Definitief rapport 9P DISCLAIMER Het monitoringsprotocol is onderdeel van de vergunningaanvraag in het kader van NOx-emissiehandel. Bij de beoordeling van de door de bedrijven op te stellen monitoringsprotocollen door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) is de tekst van het Programma van Eisen NOx-monitoring (in een latere fase de Ministeriële regeling NOx-monitoring) maatgevend. Het monitoringsprotocol dient dan ook te voldoen aan dit Programma van Eisen. Tegen die achtergrond dient dit het voorliggende protocol uitsluitend te worden gezien ter illustratie en voor de gedachtebepaling en als hulpmiddel bij het opstellen van het bedrijfsspecifieke monitoringsprotocol. Hoewel dit protocol met zorg is opgesteld kunnen aan dit protocol tegenover de NEa geen rechten worden ontleend.

2 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND BV MILIEU Barbarossastraat 35 Postbus AD Nijmegen (024) Telefoon (024) Fax Internet Arnhem KvK Documenttitel Monitoringsprotocol NOx-emissie E-centrale (klasse 1) Verkorte documenttitel Status Definitief rapport Datum 26 januari 2004 Projectnaam Projectnummer 9P Opdrachtgever Ministerie van VROM Referentie Auteur(s) M. Smit R. Dirkx Collegiale toets E. Wijlhuizen Datum/paraaf.. Vrijgegeven door E. Wijlhuizen. Datum/paraaf.

3 INHOUDSOPGAVE 0 INLEIDING 1 DEEL A SYSTEEMINRICHTING 2 1 ALGEMENE BEDRIJFSGEGEVENS Algemene gegevens van de inrichting Korte beschrijving van de hoofdlijnen van de bedrijfsactiviteiten binnen de inrichting 2 2 MONITORINGSMETHODIEK Identificatie en klassenbepaling van de NOx-bronnen Gebruikte bepalingsmethode en bepaling relevante parameters Beschrijving van de installatie Bepaling NOx vracht Bepaling brandstoftoevoer per installatie Onnauwkeurigheid Geldigheidsgebied gebruikte monitoringsmethodiek Gehanteerde waarden bij uitval normale monitoringsmethode Onderbouwingen en beschrijvingen 12 3 AFWIJKINGEN EN WIJZIGINGEN IN MONITORINGSPROTOCOL Afwijkingen ten opzichte van de vereiste structuur Afwijkingen ten opzichte van de inhoudelijke eisen van het PvE Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van het MP Melding van incidenten 13 4 VAN METEN TOT RAPPORTEREN Algemeen Procedure van meten, bewerken, vergaren, opslaan tot rapporteren Werkomschrijvingen van meten tot rapporteren Beschrijving van middelen 21 5 VALIDATIE MEETAPPARATUUR, KENTALBEPALING EN ONDERHOUD Procedure validatie Werkomschrijving validatie Beschrijving middelen Inspecties en onderhoud 25 6 KWALITEITSBORGING Interne audits Documentenbeheer Procedure periodieke beoordeling documenten Procedure consistentie documenten Register van registraties 28 Blz. Definitief rapport - i - Januari 2004

4 7 ORGANISATIE, TAKEN, BEVOEGDHEDEN EN COMPETENTIES Organogram TBVC 30 8 LIJST MET GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN DEFINITIES 33 BIJLAGEN: Bijlage I: Berekeningen rookgasvolume aan de hand van brandstoffen soort Bijlage II: Beschrijving middelen YYY Definitief rapport - ii - Januari 2004

5 0 INLEIDING De lidstaten van de Europese Unie hebben afspraken gemaakt om de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) terug te dringen. Dit heeft geresulteerd in een nationaal emissieplafond per lidstaat. Voor Nederland geldt dat er in 2010 niet meer dan 260 kton NOx geëmitteerd mag worden. In het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4) heeft Nederland zich als doel gesteld dat er in 2010 maximaal 231 kton NOx geëmitteerd mag worden. Uit deze nationale taakstelling is een taakstelling van de industrie afgeleid van 65 kton, waarvan 10 kton van de kleinere industriële bedrijven en 55 kton als taakstelling van de bedrijven waarvoor de wet- en regelgeving in het kader van NOx-emissiehandel van toepassing is. Om deze taakstelling van 55 kton te bereiken wordt in Nederland in 2005 het systeem van NOx Emissiehandel ingevoerd. Een nieuwe, nog in te stellen organisatie, de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa), zal belast worden met toezicht en handhaving op de wet- en regelgeving van NOx-emissiehandel. Bedrijven waarvoor de wet- en regelgeving van NOx Emissiehandel van toepassing is dienen een monitoringsprotocol op te stellen dat voldoet aan het Programma van Eisen NOx-monitoring (PvE). Het PvE is de norm waaraan de monitoringsprotocollen van de bedrijven moeten voldoen. Teneinde bedrijven te ondersteunen bij het opstellen van een monitoringsprotocol dat voldoet aan het PvE zijn voor een aantal, qua type en grootte, verschillende installaties zogenaamde voorbeelden van protocollen opgesteld. De onderhavige rapportage betreft een voorbeeld van een protocol dat is opgesteld voor en gebaseerd op een centrale waar elektrische energie opgewekt wordt. Definitief rapport Januari 2004

6 DEEL A SYSTEEMINRICHTING 1 ALGEMENE BEDRIJFSGEGEVENS 1.1 Algemene gegevens van de inrichting Naam van de inrichting Adres van de inrichting Bedrijf A Contactpersoon (functie) Telefoonnummer Telefaxnummer adres Plaatsvervanger (functie) Telefoonnummer Telefaxnummer adres Vergunninghouder Eventuele gemachtigde Naam van de eigenaar van de inrichting Eventuele moedermaatschappij 1.2 Korte beschrijving van de hoofdlijnen van de bedrijfsactiviteiten binnen de inrichting Kernactiviteit van de gehele inrichting is het opwekken van elektrische energie op een betrouwbare manier. Hiervoor worden fossiele brandstoffen als aardgas en stookolie en restgassen van Bedrijf B als a-gas, b-gas en c-gas omgezet in elektrische energie door middel van stoomturbine installaties. Definitief rapport Januari 2004

7 2 MONITORINGSMETHODIEK 2.1 Identificatie en klassenbepaling van de NOx-bronnen In tabel wordt 2.1 is weergegeven welke NO X bronnen er binnen de inrichting aanwezig zijn. Tevens is elke bron geïdentificeerd met een zogenoemde TAG nummer en is de capaciteit, soort, aard, brandstof toevoer, klasse, van toepassing zijnde regelgeving en de jaarlijkse emissie weergegeven. Definitief rapport Januari 2004

8 Tabel 2.1: Identificatie en klassenbepaling van de NOx bronnen ID Tag Naam installatie Capaciteit [MWth] Soort bron: Aard Wisselende belasting of brandstof Klasse Regelgeving Emissie [ton/j] AB24 Eenheid Stook-installatie Continu Ja, brandstof 1 BEES-A xxx AB25 Eenheid Stook-installatie Continu Ja, brandstof 1 BEES-A xxx ABG1 Gasturbine 95 Gasturbine < 500 hr/j Nee 4 BEES-A xxx ABH1 Hulpketel 30 Stook-installatie < 500 hr/j Nee 4 BEES-A xxx ABA11 Gasstation ketel 1 1,1 Stook-installatie Continu Nee 4 xxx ABA12 Gasstation ketel 2 1,1 Stook-installatie Continu Nee 4 xxx ABA13 Gasstation ketel 3 1,1 Stook-installatie Continu Nee 4 xxx ABN17 Startdiesel ABG1 1.1 diesel < 500 hr/j Nee 4 xxx ABN11 Noodaggregaat 1.2 diesel < 500 hr/j Nee 4 xxx Noodvoorziening 1 ABN12 Noodaggregaat 1.2 diesel < 500 hr/j Nee 4 xxx Noodvoorziening 2 ABN13 Noodaggregaat AB diesel < 500 hr/j Nee 4 xxx ABN14 Noodaggregaat AB diesel < 500 hr/j Nee 4 xxx ABN15 Blusaggregaat Dieselmotor < 500 hr/j Nee n.v.t. xxx ABN16 Blusaggregaat Dieselmotor < 500 hr/j Nee n.v.t. xxx Dit protocol is alleen voor de installatie AB25 uitgewerkt. Definitief rapport Januari 2004

9 2.2 Gebruikte bepalingsmethode en bepaling relevante parameters Beschrijving van de installatie In tabel 2.2 is de beschrijving van de installatie AB25 weergegeven. Tabel 2.2: Beschrijving van de installatie Doel installatie Productie elektrische energie Toegepast proces Een generator gedreven door een stoomturbine installatie welke haar stoom ontvangt van een stoomketel. In deze stoomketel wordt de brandstof d.m.v. verbranding omgezet in thermische energie waarbij NO X ontstaat. Branders De vuurhaard bevat 16 branders voor het gecombineerd verstoken van d-gas, aardgas, e-gas en stookolie, opgesteld in twee lagen van 4 branders in boxer opstelling. De-NO X maatregelen Optimale inzet branders in combinatie van luchttoevoer (luchtregisters). Boven de twee lagen branders zijn zogenaamde tertiaire luchtregisters in de vuurhaard geplaatst waardoor verbrandingslucht rechtstreeks in de vuurhaard wordt geleidt. Deze tertiaire luchtregisters hebben een NO X verlagend effect Brandstoffen D-gas, is een menggas en bestaande uit; A-gas B-gas C-gas aardgas (als onderdeel van D-gas) Aardgas Stookolie Separaat aangeboden C-gas Procesomstandigheden Afwijkende procesomstandigheden zijn het starten en (al dan niet ongewild door beveiligingsinrichting) stilleggen van de installatie. Tijdens starten en stilleggen wordt de NO X emissie niet geregistreerd conform BEES-A en is gedefinieerd als elektrische productie onder het minimum vermogen van de installatie. Tijdens normale bedrijfsvoering zal dit minimum productievermogen niet onderschreden worden. Om deze reden wordt het minimum vermogen voor registratie derhalve gesteld op het minimum vermogen minus 10 MW productie. Minimum productie Het minimum vermogen is 100 MW; de registratiegrens is echter 10 MW lager dan het minimum vermogen om bijvoorbeeld netinvloeden te kunnen ondervangen (zie ook document PIM Dagrap RG emissie PC YYY.doc, paragraaf 8.1). Procescondities Zoals in paragraaf 1.2 is te lezen, zijn naast de brandstofeigenschappen de volgende procescondities van belang; Brandstofmix (verhouding Aardgas, D-gas) Zuurstofgehalte rookgassen (brandstof /lucht verhouding) Vuurhaardtemperatuur (sterk afhankelijk van brandstofmix) Processchema Het proces van AB25 is schematisch weergegeven in figuur 2.1. Definitief rapport Januari 2004

10 D-GAS EVHI GASUNIE AARDGAS COMPTABLE BEDRIJF B EVHI AB25 FLOW AB25 FLOW STOOKOLIE ROOKGAS NAAR AB24 STOOMKETEL NO LUCHT a b METING a b O2 O2 HDT MDT LDT GENERATOR KOELWATER PRODUCTIE BEDRIJFSMETING PRODUCTIE COMPABLE METING PRODUCTIE OVERZICHT AB25 Figuur 2.1: Processchema van de installatie AB25 In tabel 2.3 zijn alle parameters opgenomen, die aan de installatie per uur worden gemeten en gebruikt worden voor de uiteindelijke berekening van de NOx vracht. In tabel 2.4 zijn alle maandwaarden van de gemeten parameters weergegeven en in tabel 2.5 alle vaste waarden. Tabel 2.3: Gemeten parameters (uurwaarden) Nr. Parameter Plaats Principe Frequentie Waarom 1. NO (rookgas) Schoorsteen Differential Optical Absorption Continue (i.v.m. BEES-A) BEES-A en ter bepaling van de NO concentratie Spectroscopy in nat rookgas 3. O 2 (rookgas) Na rookgas LUVO Analyse van natte rookgas d.m.v. zirconia cel Continue (i.v.m. BEES-A) BEES-A ter herleiding concentratie en rookgasdebiet naar standaard condities. 4. Debiet aardgas GasUnie (comptabel) Gasontvangststation GasUnie voor AB24 en AB25 5. Debiet aardgas Aardgastoevoerleiding AB25 AB25 (Comptabel) 6. Debiet aardgas Aardgastoevoerleiding AB25 (bedrijfs) AB25 Flowmeting Continue Bepalen totaal (turbinemeter) en aardgasverbruik AB24 EVHI en AB25 Flowmeting (turbinemeter) en EVHI Continue Bepalen verdeling aardgasverbruik AB24 en AB25 en tevens bepaling rookgasdebiet Meetflens continue Back-up meting voor Debiet aardgas AB25 (Comptabel) Definitief rapport Januari 2004

11 Nr. Parameter Plaats Principe Frequentie Waarom 8. Energie D-gas (comptabel) Brandstoftoevoerleiding AB24 (Eigendom Bedrijf B) 9. Energie D-gas Brandstoftoevoerleiding (comptabel) AB25 (Eigendom Bedrijf B) 10. Wobbe-index Brandstoftoevoerleiding D-gas (Eigendom Bedrijf B) 11. Energie sep. Brandstoftoevoerleiding C-gas AB25 (comptabel) 13. Debiet injectie Toevoerleiding 2 B-gas injectiepunt (Eigendom Bedrijf B) 14. Debiet injectie Toevoerleiding 1 B-gas injectiepunt (Eigendom Bedrijf B) 16. Debiet injectie Toevoerleiding C-gas injectiepunt (hoogdebiet) (Eigendom Bedrijf B) 17. Debiet injectie Toevoerleiding C-gas injectiepunt (laagdebiet) (Eigendom Bedrijf B) 18. Stookwaarde Wobbe-meethuis C-gas (Eigendom Bedrijf B) 19. Debiet injectie Toevoerleiding aardgas injectiepunt (Eigendom Bedrijf B) 20. Debiet Toe- en afvoerleiding stookolie naar olie ketel circulatiesysteem Venturi en wobbe index meting continue Bepalen energie-inhoud D-gas en tevens bepaling rookgasdebiet Venturi en wobbe continue Bepalen energie-inhoud index meting D-gas en tevens bepaling rookgasdebiet Verbrandingskamer Continue Bepalen stookwaarde D-gas (en zit verwerkt in energie meting D- gas) voor rookgasdebiet Venturi en wobbe continue Bepalen energie-inhoud index meting C-gas en tevens bepaling rookgasdebiet Segment flens (code continue Opdelen debiet D-gas HxxxxxxxFF01) in separate gasstromen ter bepaling rookgasdebiet Venturi (code HxxxxxxxFF02) continue Opdelen debiet D-gas in separate gasstromen ter bepaling rookgasdebiet Venturi continue Opdelen debiet D-gas in separate gasstromen ter bepaling rookgasdebiet Meetflens continue Opdelen debiet D-gas in separate gasstromen ter bepaling rookgasdebiet Verbrandingskamer continue Opdelen debiet D-gas in separate gasstromen ter bepaling rookgasdebiet Meetflens continue Opdelen debiet D-gas in separate gasstromen ter bepaling rookgasdebiet Meetflens met continue Bepaling microcomputer brandstofdebiet en rookgasdebiet Alle brandstofdebiet en kwaliteitsmetingen uit bovenstaande worden tevens gebruikt om het vochtgehalte van de rookgassen te bepalen om de gemeten natte concentratie NO en O 2 te kunnen herleiden naar droge concentraties Definitief rapport Januari 2004

12 Tabel 2.4: Gemeten parameters (maandwaarden) Nr. Parameter Plaats Principe Frequentie Waarom 24. Debiet aardgas GasUnie (comptabel) Gasontvangst-station GasUnie voor AB24 en AB25 Sommatie van uurwaarden (uit uurwaardentabel) met verrekening van zogenaamde restvolume Maandlevering van GasUnie Interne controle Aardgas verbruik. Deze data worden door GasUnie voor verrekening gehanteerd 25. Energie D- gas n.v.t. Sommatie van alle geleverde uurwaarden Maandoverzicht levering door leverancier Interne controle D- gas verbruik Deze data worden door Bedrijf B voor verrekening gehanteerd 26. Inhoud opslagtank stookolie Op tank 5 punts handmeting gecorrigeerd op temperatuur (handmeting) en soortelijke massa op basis van ijktabel (inhoud) Maand Interne controle olieverbruik Tabel 2.5: Vast of berekende parameters Nr. Parameter Plaats Principe Frequentie Waarom 2. Factor NO 2-NO 7. Stookwaarde aardgas 12. Dichtheid D-gas 15. Stookwaarde B-gas 21. Soortelijke massa stookolie 22. Temperatuur stookolie naar ketel 23. Stookwaarde stookolie N.v.t. -- Vast te stellen samen met vergelijkende meting BEES-A om te komen tot NO X concentratie Aardgasverdeelstation n.v.t. (opgave Maandelijkse Bepalen energie- GasUnie te Gasunie) opgave Gasunie inhoud plaats aardgasverbruik en tevens bepaling rookgasdebiet N.v.t. N.v.t. Vaste waarde Bepalen stookwaarde (Eigendom Bedrijf B) voor rookgasdebiet Wobbe-meethuis Verbrandingskamer Continue Opdelen debiet D-gas in separate gasstromen ter bepaling rookgasdebiet Via stuwadoor ASMT Bij bunkeren stookolie Bepaling rookgasdebiet n.v.t. Vaste waarde op Na bunkeren Omrekening van basis vereiste stookolie gemeten debiet van viscositeit liter naar kg Via stuwadoor ASMT Bij bunkeren Bepaling stookolie brandstofinput en rookgasdebiet Definitief rapport Januari 2004

13 2.2.2 Bepaling NOx vracht De NOx vracht per uur wordt bepaald met behulp van de gemiddelde NOx concentratie in het rookgas en het rookgasdebiet. Om tot de NOx concentratie te komen, wordt de NO emissie (rookgas), continu bepaald conform de eisen zoals gesteld in het Programma van Eisen Nox monitoring en in het Besluit Emissie Eisen Stookinstallaties Milieu A (BEES-A). Daarnaast wordt de NO 2 -NO factor bepaald om de uiteindelijke NOx concentratie te bepalen. Hierbij worden eveneens temperatuur, druk, debiet, temperatuur, zuurstofgehalte en vochtgehalte gemeten / berekend. In tabel 2.6 is een overzicht gegeven van de in gebruik zijnde metingen. Tabel 2.6: Overzicht continue metingen AB25 Installatie AB25 Meting Norm Onzekerheid % Beschrijving meetsysteem NO BEES-A 5,7 Zie document van fabrikant X Debiet Zie document PIM Dagrap RG emissie.doc - aardgas - D-gas - C-gas (menggas) O 2 BEES-A 2 Zie document O 2 van fabrikant Y Met behulp van de volgende formule wordt de NOx vracht op 5 minuut-basis (gemiddelde waarde over 5 minuten) berekend: M NOx = [NOx] x D a Waarin: M NOx : NOx vracht [mg/uur] [NOx] : NOx concentratie [mg/m 0 3 ] D a : Rookgasdebiet [m 0 3 /uur] Het rookgasdebiet wordt berekend op basis van de verstookte brandstoffen. Het rookgasdebiet is afhankelijk van de samenstelling en de hoeveelheid van de verstookte brandstof. Aangezien de brandstofsamenstelling bij Bedrijf A variabel is, wordt het specifieke stoïchiometrisch rookgasvolume berekend op basis van de stookwaarde van de brandstof (zie bijlage I). Vervolgens wordt het resultaat gecorrigeerd voor het gemeten zuurstof percentage en het vochtgehalte. Definitief rapport Januari 2004

14 De NOx concentratie wordt bepaald met behulp van de NO concentratie, deze wordt continu gemeten in nat rookgas conform het Programma van Eisen en BEES-A, en de factor NO2-NO, bepaald conform BEES-A. De formule voor het bepalen van de NO X concentratie (in mg/m o 3 ), zoals die gehanteerd wordt, is als volgt: C d, x% O2 d, x% O2 nat = NO X K C NO, V C f _ NO2 Waarin: C f _ NO = correctie _ niet _ gemeten _ NO2 = y 2 d, x% O 2 = correctie _ vocht _& _ O K x = standaard O 2 percentage 2,054 = omrekening van ppm NO naar mg/m 3 o NO 2. gemeten _ NO _ concentratie _ in _ nat _ rookgas C nat NO, V = In het document PIM Dagrap RG Emissie.doc zijn in paragraaf 8.3 bepaling herleide emissie installaties Inrichting de volledige berekeningen opgenomen Bepaling brandstoftoevoer per installatie Voordat de vracht /concentratie aan NO x bepaald kan worden, moeten eerst de (deel)brandstofstromen aan de betreffende installatie gekoppeld worden. Aardgas De hoeveelheid geleverde aardgas, via gasontvangststation ABA1, wordt gemeten middels de EVHI meting of de back-up meting. De volgende formule geeft de hoeveelheid aardgas aan, die de installatie binnenkomt: F + AG _ AB 25 _ TOT = FD GAS _ AANDEEL _ AB 25 * FHAG1 FAG _ AB 25 Menggas (D-gas) Menggas (bestaande uit A-gas, B-gas, C-gas en aardgas) wordt door Bedrijf B middels één leiding aan de inrichting geleverd. Op de inrichting splitst deze leiding zich naar AB24 en AB25. Het menggas bestaat uit afzonderlijke gasstromen (B-gas, C-gas etc) en per stroom wordt de hoeveelheid gemeten, waarna deze middels de comptabele metingen voor het D-gas (AB24 en AB25) aan een installatie worden gekoppeld. De volgende formule geeft de hoeveelheid D-gas aan, die de installatie binnenkomt: F D GAS _ AB 25 _ TOT = FD GAS _ AANDEEL _ AB 25 * F D GAS Definitief rapport Januari 2004

15 C-gas Separaat C-gas wordt door Bedrijf B (leverancier restgassen) middels één leiding aan de inrichting geleverd. De energiestroom wordt bepaald middels comptabele metingen. De volgende formule geeft de hoeveelheid D-gas aan, die de installatie binnenkomt: F C GAS _ AB25 _ TOT = FD _ GAS _ AANDEEL _ AB25 * FC GAS _ INJ + FC GAS _ sep *1000 Olie De hoeveelheid stookolie die wordt verbruikt wordt gemeten met behulp van een flowmeter Onnauwkeurigheid Een eenduidig antwoord voor de totale onzekerheid is niet op voorhand te geven. De onzekerheid van de totale vracht is sterk afhankelijk van de verstookte brandstofmix, immers iedere brandstofdebietmeting kan een andere onzekerheid hebben en derhalve een wisselende totaal onzekerheid. De onzekerheid van de vracht wordt iedere maand voor interne maandrapportage (EMR) en jaarlijks voor het EV (emissieverslag) voor NEa (Nederlandse Emissieautoriteit) bepaald middels maand /jaar gemiddelden /totalen van alle relevante parameters. De onzekerheid wordt middels een spreadsheet methode bepaald. Bij deze methode wordt de afwijking van iedere onzekerheid separaat bepaald in de gehele methodiek. Op basis van voorlopige gegevens komen we voor AB25 op een totale onzekerheid in de methodiek van ca 13.2 %, gebaseerd op een 95%- betrouwbaarheidsinterval. De spreadsheet methode is opgenomen in Onzekerheid AB25.xls (niet in dit voorbeeldprotocol opgenomen). Voor de concentratiemeting is deze onzekerheid 5,7% (conform prnen-en14181) en voor de berekening van het Rookgasdebiet is dit 2% Geldigheidsgebied gebruikte monitoringsmethodiek De gehanteerde methodiek is geldig in het gehele normale productiegebied van de installatie, met uitzondering de afwijkende procesomstandigheden. Afwijkende procesomstandigheden zijn het starten en (al dan niet ongewild door beveiliginginrichting) stilleggen van de installatie. Tijdens starten en stilleggen wordt de NO X emissie niet geregistreerd conform BEES-A en is gedefinieerd als elektrische productie onder het minimum vermogen van de installatie. Tijdens normale bedrijfsvoering zal dit minimum productievermogen niet onderschreden worden. Om deze reden wordt het minimum vermogen voor registratie derhalve gesteld op het minimum vermogen minus 10 MW productie, zijnde 90 MW Gehanteerde waarden bij uitval normale monitoringsmethode In paragraaf 4.3 wordt onder punt 4 tot en met 7 de gehanteerde methode toelicht indien een parameter niet gemeten is. Daarnaast is in document MP EH NOX - 003_AB25 - PBdV-HEP Default generator NO opgenomen hoe de waarde berekend wordt, indien een default waarde wordt toegepast. Definitief rapport Januari 2004

16 2.3 Onderbouwingen en beschrijvingen Onderstaand de onderbouwing van de relaties van stookwaarde met stookeigenschappen brandstoffen: Aardgas: De relatie stookwaarde en stoichiometrisch rookgasvolume met vochtpercentage (ten behoeve corrigeren gemeten natte concentratiewaarden NO en O 2 naar droog) is gebaseerd op DIN De basis van de relatie is in bijlage 1 uitgewerkt. A-gas: De relatie stookwaarde en stoichiometrisch rookgasvolume met vochtpercentage (ten behoeve corrigeren gemeten natte concentratiewaarden NO en O 2 naar droog) is gebaseerd op eigen onderzoek. De basis van de relatie is in bijlage 1 uitgewerkt. B-gas: De relatie stookwaarde en stoichiometrisch rookgasvolume met vochtpercentage (ten behoeve corrigeren gemeten natte concentratiewaarden NO en O 2 naar droog) is gebaseerd op eigen onderzoek. De basis van de relatie is in bijlage 1 uitgewerkt. C-gas: De relatie stookwaarde en stoichiometrisch rookgasvolume met vochtpercentage (ten behoeve corrigeren gemeten natte concentratiewaarden NO en O 2 naar droog) is gebaseerd op eigen onderzoek. De basis van de relatie is in bijlage 1 uitgewerkt. Stookolie De relatie stookwaarde en stoichiometrisch rookgasvolume met vochtpercentage (ten behoeve corrigeren gemeten natte concentratiewaarden NO en O 2 naar droog) is gebaseerd op DIN Deze basis van de relatie is in bijlage 1 uitgewerkt. De gegevens opgenomen in bijlage 1 komen uit document PIM dagrap emissie RG berekeningen rookgasvolumia. In het document PIM dagrap emissie RG relatie stw en stookeigenschap ABC-gassen zijn de resultaten opgenomen van het eigen onderzoek naar een relatie tussen de stookwaarden en de stookeigenschappen van brandstoffen. Het rapport van het eigen onderzoek is desgewenst op het bedrijf voor inzage beschikbaar. Definitief rapport Januari 2004

17 3 AFWIJKINGEN EN WIJZIGINGEN IN MONITORINGSPROTOCOL 3.1 Afwijkingen ten opzichte van de vereiste structuur Er zijn geen afwijkingen ten opzicht van de vereiste structuur. 3.2 Afwijkingen ten opzichte van de inhoudelijke eisen van het PvE Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de inhoudelijke eisen van het PvE, 3.3 Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van het MP Niet van toepassing. 3.4 Melding van incidenten Voor het melden van incidenten en noodgedwongen of voorgenomen afwijkingen wordt gehandeld volgens procedure Proc melding incidenten BG/NEa YYY MP EH. Hierin is opgenomen dat in geval van afwijkingen en incidenten, waarin het monitoringsprotocol niet voorziet en waardoor op een afwijkende wijze de emissievrachten dan wel het brandstofverbruik of productie moet worden vastgesteld, deze binnen 5 werkdagen schriftelijk bij de NEa wordt gemeld. De procedure Proc melding incidenten BG/NEa YYY MP EH is gebaseerd op de Wm-vergunning in het kader van het melden van incidenten. Indien het tevens afwijkingen en incidenten betreft, die ook aan het bevoegd gezag gemeld moeten worden in het kader van de Wet milieubeheer of vergunningvoorschriften, worden deze eveneens volgens protocol Proc melding incidenten BG/NEa YYY MP EH gemeld bij het bevoegd gezag. Alle afwijkingen en incidenten waarin het monitoringsprotocol wel in voorziet, zijn opgenomen in het register van registraties in paragraaf 6.3. Definitief rapport Januari 2004

18 DEEL B OPERATIONELE PROCEDURES 4 VAN METEN TOT RAPPORTEREN 4.0 Algemeen De procedures en bijbehorende werkomschrijvingen voor de installatie AB25 zijn in aparte documenten opgenomen. In dit hoofdstuk zijn de aanwezige procedures en werkomschrijvingen uiteengezet voor de installatie AB25. Aan de hand van een schematische weergave worden alle activiteiten weergegeven vanaf het meten, registreren en verzamelen van de parameters op installatieniveau tot en met het verzenden van de EV aan de NEa op inrichtingsniveau. Voor elke activiteit is een werkomschrijving aanwezig, indien relevant, waarnaar in de procedures wordt verwezen. De procedures zijn integraal onderdeel van het monitoringsprotocol. 4.1 Procedure van meten, bewerken, vergaren, opslaan tot rapporteren In figuur 4.1 wordt voor de installatie AB25 middels een flowchart de verschillende activiteiten beschreven die uiteindelijk tot een EV leiden. In de figuur wordt verwezen naar werkomschrijving en middelen. De nummers bij de werkomschrijving en middelen komen terug in paragraaf 4.2, waarin de werkomschrijvingen zijn toegelicht, en in paragraaf 4.3, waarin de middel zijn toegelicht. De nummering van de werkomschrijvingen en middelen komt niet overeen met de nummering in het Programma van Eisen. Derhalve is de juiste verwijzing naar het PvE naast de werkomschrijving en middelen tussen de haakjes opgenomen. Definitief rapport Januari 2004

19 Figuur 4.1: Procedures van meten tot rapporteren Start monitoring Werkomschrijving & middelen (nr. PvE) Meten Manuele input parameters aquisitie meten 1 Meten automatisch (1) 2 Meten manual (1) Change PIM AP registratie correctieve actie 3 Registratie (2) 5 Correctie (3) CCC controle 4 Check, Choice, Correction (3) Berekening installatie (uur) methodiek 6 Berekeningsmethodiek (instal) (4 + 6) Change PIM PK Maand berekening Inrichting Maanddata (meten & data leverancier) registratie correctieve actie methodiek meten 7 Registratie berekeningen (7) 11 Correctie (8) 8 Methodiek EMR (9) 9 Meten maandtotalen (9) Internal check controle 10 Interne controle (maand) PIM PK MP Maandrapport Inrichting registratie 11 Registratie maandgegevens(10) Oorzaak opsporen, elimineren & borgen Opstellen EJR 12 x maand rapport Inrichting methodiek 12 Methodiek opstellen EV (12) Check Controle 13 Interne controle (13) Extern verificat Controle 14 Externe controle (14) Autorisatie & verzending EJR Controle 15 Verzending (15) Registratie autorisatie & verzending Controle 16 Registratie van verzending (16) Definitief rapport Januari 2004

20 In figuur 4.1 zijn de procedures om van het meten tot rapporteren te komen, stap voor stap benoemd. De genoemde procedures verwijzen naar werkomschrijving en middelen, die elk afzonderlijk genummerd zijn. In deze paragraaf worden de stappen toegelicht, waarbij de nummers, die tussen haakjes vermeld staan, verwijzen naar de gehanteerde nummering van paragraaf 4.1 van het PvE. N.B.: Het datamanagementsysteem van de hier beschreven inrichting is complex en wordt thans gemoderniseerd. 1. Meten automatisch (1) Alle parameters die continu in het veld worden gemeten, worden ter verwerking aangeboden aan een dataverwerkingssysteem en van daaruit automatisch geregistreerd in het PIM data-acquisitie systeem. De parameters die continu gemeten worden zijn weergegeven in tabel 4.1. Tabel 4.1: Gemeten parameters Gemeten parameters Nummer uit tabel 2.3 NO (rookgas); 1 O2 (rookgas); 3 Debiet aardgas Gasunie; 4 Debiet aardgas AB25; 5, 6 Energie D-gas; 8, 9, 10 Energie sep. C-gas; 11 Debiet injectie 2 B-gas; 13 Debiet injectie 1 B-gas; 14 Debiet injectie C-gas; 16 Stookwaarde C-gas 18 Debiet injectie aardgas; 19 Debiet stookolie naar ketel Meten manual (1) In tabel 4.2 zijn de parameters opgenomen die handmatig worden bepaald. In de laatste kolom is de werkomschrijving genoemd, waarin is opgenomen hoe de parameters gemeten moeten worden. De gemeten parameters worden handmatig in het centrale registratiesysteem PIM ingevoerd door de Teamleider Productie. Tabel 4.2: Handmatig gemeten parameters Gemeten parameters Nummer uit tabel 2.5 Werkomschrijvingen Factor NO2 - NO 2 WO meten YYY PIM MP EH Soortelijke massa stookolie 21 WO meten YYY PIM MP EH Temperatuur stookolie naar ketel 22 WO meten YYY PIM MP EH Stookwaarde stookolie 23 WO meten YYY PIM MP EH Definitief rapport Januari 2004

21 3. Registratie De automatische en handmatige gemeten parameters worden geregistreerd in het datamanagementsysteem. Het registreren kan in een aantal categorieën verdeeld worden: Automatische registratie; Semi-automatische registratie; Registratie van handwaarden. De gegevens van deze onderwerpen worden verzameld in het centrale registratie systeem PIM. 4. Check, choice, correction (3) Nadat de gemeten parameters in het centrale registratiesysteem PIM zijn verwerkt, worden de gegevens gecontroleerd zoals is vastgelegd in de werkomschrijving: WO controle YYY dagrap MP EH. Na controle wordt, indien de gegevens afwijken, een correctieve actie uitgevoerd (stap 5) en na correctie weer aan het centraal registratie systeem aangeboden (stap 3). Indien de gegevens juist zijn, worden de gegevens direct geregistreerd in het centrale registratiesysteem PIM (stap 3). In paragraaf 4.3 worden de middelen toegelicht, die bij het controleren van de parameters worden toegepast. 5. Correctie (3) Het daadwerkelijk corrigeren van de meetgegevens van de parameters is vastgelegd in een vast omlijnde methodiek. Per Cluster (verzameling van Inrichtingen) wordt een lijst opgesteld met hierin vermeld alle ter zake doende signalen voor de emissiehandel, deze lijst is een vast onderdeel voor alle voor te nemen correcties van data in de centrale datadrager. De werkomschrijving is opgenomen in het document; WO correctie PIM MP EH In paragraaf 4.3 worden de middelen toegelicht, die van toepassing zijn op de correctie van de parameters en in document MP EH NOX - 003_AB25 - PBdV-HEP Default generator NO wordt ingegaan op het toepassen van de default waarde uit de default generator voor de NO analyser. 6. Berekeningsmethodiek (Instal) (4 + 6) Het berekenen van de NO X vracht en het brandstofverbruik wordt volgens een methodiek uitgevoerd. Deze methode is beschreven in Procesconcept. Deze methode is beschreven in Procesconcept Emissie naar Lucht. Voor de feitelijke berekeningen wordt een emissiecomputer gebruikt. De berekening bevat de volgende stappen: Berekenen uurwaarden (concentratie, Rookgasdebiet en vracht); Berekenen van de dagwaarden door sommatie van de uurwaarden. Als de dagwaarden berekend zijn, wordt een dagrapportage in het centrale datasysteem verwerkt en vastgelegd in Dagrapportage Emissie naar lucht. Definitief rapport Januari 2004

Voorbeeld van een monitoringsprotocol NOxemissie. uitwerking voor een warmtekrachtcentrale (klasse 1)

Voorbeeld van een monitoringsprotocol NOxemissie. uitwerking voor een warmtekrachtcentrale (klasse 1) Voorbeeld van een monitoringsprotocol NOxemissie uitwerking voor een warmtekrachtcentrale (klasse 1) Ministerie van VROM Januari 2004 Definitief rapport 9P0541 DISCLAIMER Het monitoringsprotocol is onderdeel

Nadere informatie

Voorbeeld van een monitoringsprotocol NOxemissie. Uitwerking voor stookinstallaties (klasse 4)

Voorbeeld van een monitoringsprotocol NOxemissie. Uitwerking voor stookinstallaties (klasse 4) Voorbeeld van een monitoringsprotocol NOxemissie Uitwerking voor stookinstallaties (klasse 4) Ministerie van VROM Definitief rapport 9P0541.01 DISCLAIMER Het monitoringsprotocol is onderdeel van de vergunningaanvraag

Nadere informatie

Leidraad CO 2. -monitoring

Leidraad CO 2. -monitoring Leidraad CO 2 -monitoring De Leidraad CO 2 -monitoring De Leidraad CO 2 -monitoring is een hulpmiddel bij het opzetten van de monitoringsplannen van bedrijfslocaties 1 die onder het systeem van CO 2 -emissiehandel

Nadere informatie

LEIDRAAD MONITORING EU-ETS 2013-2020 VERSIE 0.1

LEIDRAAD MONITORING EU-ETS 2013-2020 VERSIE 0.1 LEIDRAAD MONITORING EU-ETS 2013-2020 VERSIE 0.1 De Leidraad monitoring EU-ETS 2013-2020 De Leidraad monitoring EU-ETS 2013-2020 is een hulpmiddel bij het opstellen van monitoringsplannen en bijbehorende

Nadere informatie

PROCEDURES ENERGIEZORG MVO. Kelperheide 50 6037 SZ Kelpen-Oler tel. 0495-652380 fax 0495-652336 www.a-plus.nl

PROCEDURES ENERGIEZORG MVO. Kelperheide 50 6037 SZ Kelpen-Oler tel. 0495-652380 fax 0495-652336 www.a-plus.nl PROCEDURES ENERGIEZORG MVO Format opgesteld in opdracht van het Productschap MVO door: Hoeks training en advies, ir. C.H. Hoeks A+, ir. R.C.J. Ongenae van commentaar voorzien door: Een werkgroep energiezorg

Nadere informatie

Hulpdocument risicoanalyse

Hulpdocument risicoanalyse Hulpdocument risicoanalyse 1. DEFINITIES Intrinsiek risico Controlerisico Controlesysteem De kans op onjuiste opgaven van een parameter in het jaarlijkse emissieverslag die materieel zou kunnen zijn, afzonderlijk

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Handhaving: periodieke / preventieve controle Handhaving HPI Provincie Zuid-Holland

Handhaving: periodieke / preventieve controle Handhaving HPI Provincie Zuid-Holland Verslag 0 Datum Project Auteur 02-08-2004 265600 20255812 Onderwerp Draaiboek reinigen bluswatersysteem Locatie Naam Adres Plaatsbepaling Activiteit (sub) Locatiesoort Status Verslag Verslagdatum Rapporteur

Nadere informatie

Energie en CO2: Energiemanagement programma

Energie en CO2: Energiemanagement programma TBI Infra B.V. Landdrostlaan 49 7327 GM Apeldoorn Postbus 20175 7302 HD Apeldoorn Telefoon +31 55-538 22 22 Fax +31 55-538 22 44 Energie en CO2: Energiemanagement programma Het structureel verbeteren van

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BRL-K14032 Concept 15 februari 2014. Reiniging en desinfectie van drinkwaterinstallaties in gebouwen

BRL-K14032 Concept 15 februari 2014. Reiniging en desinfectie van drinkwaterinstallaties in gebouwen Concept 15 februari 2014 Reiniging en desinfectie van drinkwaterinstallaties in gebouwen Voorwoord Kiwa Deze beoordelingsrichtlijn is opgesteld door het college van deskundigen beheer van voorzieningen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Bijlage C Reglement Keurmerk Ondernemingsdossier Bijlage C bij Reglement keurmerk Ondernemingsdossier Eisen aan de toepassing en het toetsingsproces

Bijlage C Reglement Keurmerk Ondernemingsdossier Bijlage C bij Reglement keurmerk Ondernemingsdossier Eisen aan de toepassing en het toetsingsproces Bijlage C bij Reglement keurmerk Ondernemingsdossier Eisen aan de toepassing en het toetsingsproces Versie 1.0 juni 2013 1 Inhoud Voorwoord... 4 1 Aanwijzingen voor het gebruik... 5 1.1 Doel en opzet van

Nadere informatie

Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel

Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel ECN Beleidsstudies ECN-N--12-015 7 september 2012 Notitie Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel Aan : Eva Thompson, Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kopie aan : Arjan Plomp, Eppe

Nadere informatie

Aanwijzingen voor implementatie van Brzo 1999

Aanwijzingen voor implementatie van Brzo 1999 6 Aanwijzingen voor implementatie van Brzo 1999 PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 6 Aanwijzigingen voor implementatie van BRZO 1999 Den Haag, 22 augustus 2006 inhoudsopgave

Nadere informatie

Zandstraat 24 B-3920 LOMMEL. Quality Manual RAFA. HVAC Inspections. Goedkeuring: Is een handelsnaam van: BREEDIJK. DEVELOPMENT TEAM bvba

Zandstraat 24 B-3920 LOMMEL. Quality Manual RAFA. HVAC Inspections. Goedkeuring: Is een handelsnaam van: BREEDIJK. DEVELOPMENT TEAM bvba Zandstraat 24 B-3920 LOMMEL Quality Manual RAFA HVAC Inspections Is een handelsnaam van: Goedkeuring: BREEDIJK DEVELOPMENT TEAM bvba Siert Knol, Directeur Datum: donderdag 29 juli 2004 Quality Manual:

Nadere informatie

ardea Schiphol Nederland B.V. Audit Noise Monitoring Systeem (NOMOS III) acoustics & consult ARDEA acoustics & consult

ardea Schiphol Nederland B.V. Audit Noise Monitoring Systeem (NOMOS III) acoustics & consult ARDEA acoustics & consult acoustics & consult Schiphol Nederland B.V. Audit Noise Monitoring Systeem (NOMOS III) ARDEA acoustics & consult Jupiterlaan 14 2314 BE LEIDEN T 071 572 58 45 F 071 572 58 47 E info@ardea.nl Versie 16

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV Jaarrapportage Energiemanagement plan Jos Scholman BV CO 2 Prestatieladder trede 5 opgesteld, 11-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 11-05-2015 H. ZONDAG JOS SCHOLMAN BEDRIJVEN Namens de

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA Pagina 1/48 CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Blusmiddelen () Publicatiedatum : 30 maart 2012 Ingangsdatum : 1 juli 2012 Pagina 2/48 VOORWOORD Het certificatieschema is gericht op het certificeren van de

Nadere informatie

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits Informatieblad Uitvoeren van interne audits sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties

Nadere informatie

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Copyright SCCM Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2014-2020

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2014-2020 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2014-2020 2 december 2013 Definitief N1302741 Openbaar II Voorwoord Voor u ligt het door Westland Infra Netbeheer B.V. opgestelde Kwaliteits- en capaciteitsdocument

Nadere informatie

CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0)

CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0) CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0) Par. CDG norm (versie 3.0, oktober 2013) CDG Interpretatiedocument (versie 3.1, februari 2014) 1.1 1.1 Toepassingsgebied a)

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures (DAP)

Dossier Afspraken en Procedures (DAP) Dossier Afspraken en Procedures (DAP) 1-1-2 A(armnet Vertrouwe[ijk Bijlage E Raamovereenkomst 1-1-2 van aan BZK Inhoudsopgave 0. Inleiding 2 1. Relatiediagram 5 2. OverLegvormen 7 2.1 Overlegniveaus 7

Nadere informatie

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar)

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 30-07-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-07-2015 WIM LASSCHE KAM Namens de directie, 30-07-2015

Nadere informatie

Energiemanagement plan (EMP) Eijkelboom B.V.

Energiemanagement plan (EMP) Eijkelboom B.V. Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Eijkelboom B.V. t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 4 opgesteld, 30-03-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-03-2015 J. TEUNISSEN KAM Namens de directie,

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICAAT voor Toezicht op de Bouw

Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICAAT voor Toezicht op de Bouw Beoordelingsrichtlijn 5006 d.d. 06-06-2013 Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICAAT voor Toezicht op de Bouw Techniekgebied T Vastgesteld door het Gezamenlijk College van Deskundigen

Nadere informatie

Certificatiereglement

Certificatiereglement Certificatiereglement TÜV Nederland QA B.V. Versie 1.2 d.d. 29-06-2011 Alle kopieën van dit certificatiereglement zijn onbeheerde kopieën. De actuele versie is gepubliceerd via de website www.tuv.nl. Deze

Nadere informatie