Voorbeeld van een monitoringsprotocol NOxemissie. uitwerking voor een warmtekrachtcentrale (klasse 1)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbeeld van een monitoringsprotocol NOxemissie. uitwerking voor een warmtekrachtcentrale (klasse 1)"

Transcriptie

1 Voorbeeld van een monitoringsprotocol NOxemissie uitwerking voor een warmtekrachtcentrale (klasse 1) Ministerie van VROM Januari 2004 Definitief rapport 9P0541 DISCLAIMER Het monitoringsprotocol is onderdeel van de vergunningaanvraag in het kader van NOx-emissiehandel. Bij de beoordeling van de door de bedrijven op te stellen monitoringsprotocollen door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) is de tekst van het Programma van Eisen NOx-monitoring (in een latere fase de Ministeriële regeling NOxmonitoring) maatgevend. Het monitoringsprotocol dient dan ook te voldoen aan dit Programma van Eisen. Tegen die achtergrond dient het voorliggende protocol uitsluitend te worden gezien ter illustratie en voor de gedachtebepaling en als hulpmiddel bij het opstellen van het bedrijfsspecifieke monitoringsprotocol. Hoewel dit protocol met zorg is opgesteld kunnen aan dit protocol tegenover de NEa geen rechten worden ontleend.

2 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND BV MILIEU Barbarossastraat 35 Postbus AD Nijmegen +31 (0) Telefoon +31 (0) Fax Internet Arnhem KvK Documenttitel Voorbeeld van een monitoringsprotocol NOxemissie uitwerking voor een warmtekrachtcentrale (klasse 1) Status Definitief rapport Datum Januari 2004 Projectnaam Voorbeeldprotocollen NOx-monitoring Projectnummer 9P Opdrachtgever Ministerie van VROM Referentie Auteur(s) M. Smit R. Dirkx Collegiale toets E. Wijlhuizen Datum/paraaf.. Vrijgegeven door E. Wijlhuizen. Datum/paraaf.

3 INHOUDSOPGAVE 0 INLEIDING 1 DEEL A SYSTEEMINRICHTING 2 1 ALGEMENE BEDRIJFSGEGEVENS Algemene gegevens van de inrichting Korte beschrijving van de hoofdlijnen van de bedrijfsactiviteiten binnen de inrichting 3 2 MONITORINGSMETHODIEK Identificatie en klassenbepaling van de NOx-bronnen Gebruikte bepalingsmethode en bepaling relevante parameters Ketel 7 (klasse 4 installatie) Ketel 9 (klasse 1 installatie) GT/Ketel 11 (klasse 1 installatie) Onderbouwingen en beschrijvingen 13 3 AFWIJKINGEN EN WIJZIGINGEN IN MONITORINGSPROTOCOL Afwijkingen ten opzichte van de vereiste structuur Afwijkingen ten opzichte van de inhoudelijke eisen van het PvE Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van het MP Melding van incidenten 14 DEEL B OPERATIONELE PROCEDURES 15 4 VAN METEN TOT RAPPORTEREN Procedure van meten, bewerken, vergaren, opslaan tot rapporteren Werkomschrijvingen van meten tot rapporteren Beschrijving van middelen Xxxx model Data Management systeem 20 5 VALIDATIE MEETAPPARATUUR, KENTALBEPALING EN ONDERHOUD Procedure validatie Werkomschrijving validatie Beschrijving middelen Inspecties en onderhoud 24 6 KWALITEITSBORGING Interne audits Documentenbeheer Register van registraties 28 Blz. Definitief rapport Januari 2004

4 7 ORGANISATIE, TAKEN, BEVOEGDHEDEN EN COMPETENTIES 30 8 LIJST MET GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN DEFINITIES 32 BIJLAGEN 33 Bijlage 1: Bepaling droog rookgasvolume 34 Bijlage 2: Kental berekeningen 35 Bijlage 3: PEMS 40 Bijlage 5: PID s 42 Definitief rapport Januari 2004

5 0 INLEIDING De lidstaten van de Europese Unie hebben afspraken gemaakt om de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) terug te dringen. Dit heeft geresulteerd in een nationaal emissieplafond per lidstaat. Voor Nederland geldt dat er in 2010 niet meer dan 260 kton NOx geëmitteerd mag worden. In het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4) heeft Nederland zich als doel gesteld dat er in 2010 maximaal 231 kton NOx geëmitteerd mag worden. Uit deze nationale taakstelling is een taakstelling van de industrie afgeleid van 65 kton, waarvan 10 kton van de kleinere industriële bedrijven en 55 kton als taakstelling van de bedrijven waarvoor de wet- en regelgeving in het kader van NOxemissiehandel van toepassing is. Om deze taakstelling van 55 kton te bereiken wordt in Nederland in 2005 het systeem van NOx Emissiehandel ingevoerd. Een nieuwe, nog in te stellen organisatie, de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa), zal belast worden met toezicht en handhaving op de wet- en regelgeving van NOx-emissiehandel. Bedrijven waarvoor de wet- en regelgeving van NOx Emissiehandel van toepassing is dienen een monitoringsprotocol op te stellen dat voldoet aan het Programma van Eisen NOx-monitoring (PvE). Het PvE is de norm waaraan de monitoringsprotocollen van de bedrijven moeten voldoen. Teneinde bedrijven te ondersteunen bij het opstellen van een monitoringsprotocol dat voldoet aan het PvE zijn voor een aantal, qua type en grootte, verschillende installaties zogenaamde voorbeelden van protocollen opgesteld. De onderhavige rapportage betreft een voorbeelden van een protocol dat is opgesteld voor een warmtekrachtcentrale (klasse 1). Definitief rapport Januari 2004

6 DEEL A SYSTEEMINRICHTING Definitief rapport Januari 2004

7 1 ALGEMENE BEDRIJFSGEGEVENS 1.1 Algemene gegevens van de inrichting Tabel 1.1.1: Algemene gegevens van de inrichting Naam van de inrichting Bedrijf A Adres van de inrichting Electraweg AA Rotterdam Contactpersoon (functie) Telefoonnummer Telefaxnummer adres Plaatsvervanger (functie) Telefoonnummer Telefaxnummer adres Vergunninghouder Eventuele gemachtigde Bedrijf A B.V. Naam van de eigenaar van de inrichting Eventuele moedermaatschappij 1.2 Korte beschrijving van de hoofdlijnen van de bedrijfsactiviteiten binnen de inrichting De warmtekrachtcentrale (WKC) voorziet Bedrijf A vestiging te Rotterdam van energie. De belangrijkste klant voor warmte is het Bedrijf B. Elektriciteit wordt aan bedrijf C geleverd. Het surplus aan elektriciteit wordt aan het openbare net geleverd. Bedrijf A is een joint venture tussen Bedrijf C en Bedrijf D. Binnen de inrichting wordt gebruikt gemaakt van een Management Systeem, waarop het monitoringprotocol (MP) gebaseerd is. In hoofdstuk 6 is het bedrijfsmanagement systeem nader beschreven. Definitief rapport Januari 2004

8 2 MONITORINGSMETHODIEK 2.1 Identificatie en klassenbepaling van de NOx-bronnen De gasgestookte WKC die de locatie van energie voorziet. De gebruikte brandstoffen zijn aardgas van Slochteren kwaliteit en B-gas. Een conventionele aardgasgestookte ketel (K9) en een afgassenketel (K11), met een capaciteit van respectievelijk 210 en 175 t/h, produceren 100 bar stoom welke over twee tegendruk stoomturbines (T7 en T8) geëxpandeerd wordt. Voor de afgassenketel staat een 40 MW gasturbine. Met de bijstookbranders heeft de afgassenketel een regelbereik van t/h. De gasturbine en beide stoomturbines (25 MW) hebben een totale elektrische capaciteit van 90 MW. Als reserve staat een 70 bar turbine opgesteld (T6), welke via een reduceer van het 100 bar net gevoed kan worden, of direct door de 70 bar back-up ketel (K7). Deze ketel 7 voldoet niet aan de BEES eisen en mag derhalve niet meer dan 500 uur per jaar in bedrijf zijn. Figuur 2.1 geeft het processchema van Bedrijf A. Rookgassen ppt lucht A-gas GT11 ~ K9 K11 A-gas B-gas Rookgassen 100 bar T7 ~ T8 ~ Rookgassen K7 A-gas A-gas B-gas 70 bar T6 ~ 22 bar 8 bar 3 bar Figuur 2.1: Procesdiagram van Bedrijf A. De 3 bar stoom wordt voor het grootste gedeelte (200 t/h) gebruikt door Bedrijf B. De rest (30 t/h) wordt ingezet voor verwarming en processtoom elders. Daarnaast heeft T7 ook een aftap op 8 en 22 bar. Met 8 bar stoom worden de ontgassers verwarmd. 22 bar Definitief rapport Januari 2004

9 stoom wordt naast verwarming voor enkele processen ook gebruikt voor NOx reductie op de verbrandingskamers van de gasturbine. Bij de productieafdeling wordt ook B-gas geproduceerd. Een deel van het B-gas (ca. xxx m 3 /h) wordt in de ketels van de WKK verbrand, hetzij ketel 9 danwel ketel 11. De stoomproductie van de twee ketels is gemiddeld 95en 150 t/h voor respectievelijk K9 en K11. Identificatie nummer Naam installatie Capaciteit MWth Klasse Soort installatie Andere regelgevin g (Bees/BVA /NeR) Wisselend e belasting (J/N) Aard bedrijfsvoe ring NOxemissie ton/jaar 15 Ketel Stookinst. BEES-A N < 500 uur/jaar XX 17 Ketel Stookinst. BEES-A J Continu XXX 25/26 GT/Ketel Stookinst. BEES-A J Continu XXX 2.2 Gebruikte bepalingsmethode en bepaling relevante parameters Ketel 7 (klasse 4 installatie) 1. Beschrijving van de installatie Doel installatie: 70 bar stoom produceren, back-up ketel Proces: stoomketel Branders: aardgasbranders DeNOx-maatregelen: geen Brandstoffen: aardgas Relevante procescondities: N.V.T. 2. Toelichting op kental systematiek Kental wordt bepaald door de hoogste NOx concentratie in mg/nm 2 te nemen die voor deze ketel voorkomt. 3. Bepaling van de NOx-vracht De NOx vracht wordt bepaald door de NOx concentratie te vermenigvuldigen met het rookgasvolume. Het rookgasvolume wordt berekend aan de hand van het brandstofverbruik. NOx concentratie Methode: Gebruikte metingen: - TAG: n.v.t Onzekerh. n.v.t. kental, het gaat hier om een kental dat de hoogste NOxemissie geeft Definitief rapport Januari 2004

10 Rookgasvolume Methode: indirect, berekend uit brandstofverbruik Gebruikte metingen: aardgasmeting TAG: 31FY7101 Onzekerh. 1% Bepaling van het brandstofverbruik Het brandstofverbruik wordt bepaald met de lokale aardgasmeting. De lokale metingen bij de installaties worden maandelijks gecorrigeerd met de totale meting van Gasunie gecorrigeerd naar Slochteren kwaliteit, zoals beschreven in Beschrijving Progres Xxxx, doc no en in Rekenregels Progres Xxxx, doc. no (deze zijn niet bij dit voorbeeld van een monitoringsprotocol toegevoegd. Tabel : Brandstofmeting Brandstofmeting TAG onzekerh. Aardgasmeting 31FY7101 1% 4. Gebruikte metingen en meetprincipe Tabel : Gebruikte metingen Meter TAG-nr Merk Meetprincipe Meet range Aardgas 31FY7101 meetflens m 3 /h locatie verdere (PID no.) info zie 3100/sh. 8 Back-up bij storingen geen Middelingstijd is bij deze bepaling niet van toepassing. Het gaat immers om de totale hoeveelheid brandstof in het jaar. 5. Lokatie metingen De gebruikte metingen zijn terug te vinden op de PID s in Bijlage Relatie tussen gemeten parameters De NOx vracht wordt berekend in TAG 31VT005, zoals weergegeven in Bijlage 2. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de uitgangspunten voor de bepaling van het droog rookgasvolume in Bijlage 1. Het kental wordt bepaald bij vollast van de ketel, daar waar de hoogste specifieke NOx emissie optreedt. 7. Geldigheidsgebied De monitoringsmethodiek is geldig voor alle normale procesomstandigheden (back-up). Tijdens de afwijkende procesomstandigheden (starten/stoppen), wordt de NOx vracht niet gemeten maar op nul gesteld, zoals weergegeven in de beschrijving van TAG 31VT005 in Bijlage 2. Het gaat hier om verwaarloosbaar kleine hoeveelheden NOx. Het brandstofverbruik wordt tijdens de afwijkende procesomstandigheden wel gemeten Ketel 9 (klasse 1 installatie) 1. Beschrijving van de installatie Doel installatie: 100 bar stoom produceren Proces: stoomketel Branders: Dubbel register branders Definitief rapport Januari 2004

11 DeNOx-maatregelen: Brandstoffen: Relevante procescondities: Off-Stoichiometrisch stoken (OS) aardgas / B-gas Tabel : Procescondities Relevante procescondities eenh norm min max Belasting branders (aardgasflow) nm³/h xxxx Belasting branders (B-gas) nm³/h xxxx O.S. factor Verbrandingslucht C Zuurstof percentage rookgassen % Afwijkende procesomstandigheden: Tabel : Afwijkende procesomstandigheden Afwijkende procesomstandigheden frequentie duur #/jaar uur Starten 3 6 Stoppen 3 1 Ketel 9 is een Stork EDL ketel welke een capaciteit van 210 t/h heeft bij een druk van 100 barg. Het totale thermische vermogen van de 6 branders is xx MW th. Op de drie onderste branders kan B-gas bijgestookt worden. De verbrandingslucht wordt voorverwarmd met de rookgassen, middels een roterende LUVO. De regeling van Ketel 9 is sinds 1997 zo ingesteld dat er off-stoichiometrisch (OS) wordt gestookt. Dit betekent dat in de onderste branderrij (4, 5, 6) een luchtondermaat heerst en in de bovenste branderrij (1, 2, 3) een luchtovermaat. De aangevoerde lucht is voor beide branderrijen gelijk, zodat de off-stoichiometrie geregeld wordt met de brandstofverdeling. Deze manier van stoken heeft een NOx verlagend effect. De verdeling van de brandstof wordt berekend met een off-stoichiometrie factor α. De A- gas hoeveelheid op de bovenste branderrij is gedefinieerd als: m & 1,2,3 ( 0. α ) m& tot = 5 en op de onderste: m & 4,5,6 ( 0. α ) m& tot = 5 + waarbij m& tot de totale brandstoftoevoer is. α varieert afhankelijk van de belasting tussen 0 (vollast) en 0,11 (100 t/h) 1. Bij vollast wordt er dus conventioneel gestookt, en bij half last off-stoichiometrisch. 1 Zie de beschrijving van de regeling in TDC3000 Definitief rapport Januari 2004

12 2. Bepaling van de NOx-vracht De NOx vracht wordt bepaald met de NOx concentratie en het rookgasvolume. Tabel : Bepaling NOx-vracht NOx concentratie Methode PEMS Gebruikte metingen TAG onzekerh. A-gasmeting 31FY9106 1% B-gasmeting 31FY7106 3% De NOx concentratie emissie is afhankelijk van: Branderbelasting B-gas hoeveelheid OS-factor Luchtovermaat Verbrandingsluchttemperatuur De OS factor en verbrandingsluchttemperatuur zijn direct afhankelijk van de branderbelasting en er wordt door het DCS-systeem continu gecontroleerd of de gemeten OS-factor niet meer dan 0,05 afwijkt van het set-point. De luchtovermaat wordt continu geregeld op 0,90% O 2 (nat) in de rookgassen. Daar de OS factor en verbrandingsluchttemperatuur belastingsafhankelijk zijn en de luchtovermaat constant, blijven als variabele de branderbelasting en de B-gas hoeveelheid over. Op grond van de metingen van de firma Luchtmetingen in 2002 (rapportnummer 56xx) is de NOx-concentratie als volgt gecorreleerd met het aardgasverbruik en B- gasverbruik: NOx & & + waarbij 3 [ mg nm ] 3 3 = 18,7 10 VA gas + 9,9 10 VB gas 85,48 3% O2 V & aardgas [Nm 3 /uur] de aardgasflow is en VB gas & [Nm 3 /uur] de B-gasflow. In Bijlage 3 is weergegeven hoe de lijn tot stand gekomen is. De NOx concentratie van de ketel wordt op minuutbasis bepaald via bovenstaande Emissie Relevante Parameter (ERP) in TAG 31VT006, zoals weergegeven in Bijlage 2. Tabel : Bepaling rookgasvolume Rookgasvolume Methode indirect Gebruikte metingen TAG onzekerh. A-gasmeting 31FY9106 1% B-gasmeting 31FY7106 3% De NOx vracht wordt in het DCS systeem met bovenstaande ERP op minuutbasis berekend in Tag 31VT004 zoals weergegeven in Bijlage 2, hierbij wordt gebruik gemaakt van de uitgangspunten voor het droog rookgasvolume in Bijlage 1. Definitief rapport Januari 2004

13 Bepaling van het brandstofverbruik Het brandstofverbruik wordt bepaald met de lokale aardgasmeting en de lokale B- gasmeting. De lokale Aardgasmetingen bij de installaties worden maandelijks gecorrigeerd met de totale meting van Gasunie gecorrigeerd naar Slochteren kwaliteit, zoals beschreven in Beschrijving Progres Xxxx, doc no en in Rekenregels Progres Xxxx, doc. no (deze zijn niet bij dit voorbeeld van een monitoringsprotocol toegevoegd). Tabel : Brandstofmeting Brandstofmeting TAG Onzekerh. aardgasmeting 31FY9106 1% B-gasmeting 31FY7106 3% 3. Gebruikte metingen en meetprincipe Tabel : Gebruikte metingen Meter TAG-nr Merk Meet- Meet Locatie Verdere Backup bij principe range (PID no.) info zie storingen aardgas 31FY9106 Instromet turbine /sh.5 31PY204D meting nm³/h B-gas 31FY7106 Meetflens /sh.5 nm³/h De monsternamefrequentie bedraagt éénmaal per minuut, er vindt geen middeling plaats. 4. Lokatie metingen De gebruikte metingen zijn terug te vinden op de PID s in Bijlage Relatie metingen en berekeningen Zie onder 2. Bepaling van de NOx-vracht. 6. Berekende onzekerheid Bij de bepaling van de NOx concentratie treden de volgende onzekerheden uitgedrukt als 95% betrouwbaarheidsinterval op: Fout in referentiemetingen v.d. firma Luchtmetingen 6,0 % Afwijking PEMS-metingen 6,0% Invloed omgevingscondities (schatting) 3,0 % Som kwadratisch gemiddelde 9,0 % Voor de bepaling van de NOx vracht is verder nog de brandstof- en rookgashoeveelheid nodig: aardgasmeting 1% B-gasmeting 3% Droge rookgashoeveelheid (3% O 2 ) <2% Definitief rapport Januari 2004

14 De som van het kwadratisch gemiddelde van de totale fout wordt dan minimaal 9,7 % voor een enkele meting. 7. Geldigheidsgebied De monitoringsmethodiek is geldig voor alle normale procesomstandigheden. Tijdens de afwijkende procesomstandigheden (starten/stoppen), zie tabel , wordt de NOx concentratie niet gemeten maar op nul gesteld, zoals weergegeven in de beschrijving van TAG 31VT006 in Bijlage 2. Het gaat hier om verwaarloosbaar kleine hoeveelheden NOx. Het brandstofverbruik wordt tijdens de afwijkende procesomstandigheden wel gemeten. 8. Defaultwaarde Voor alle invoerparameters zijn vervangende waarden beschikbaar (zie 4.2; activiteit 1.8). Een overall default-waarde is derhalve niet nodig GT/Ketel 11 (klasse 1 installatie) 1. Beschrijving van de installatie Doel installatie: elektriciteit en 100 bar stoom produceren Proces: gasturbine met afgassenketel Branders gasturbine: Aardgasbranders met stoominjectie Branders afgassenketel: Aardgasbranders / B-gasbrander DeNOx-maatregelen: stoominjectie op de gasturbine Brandstoffen: Aardgas / B-gas Relevante procescondities: Tabel : Procescondities Relevante procescondities eenh Norm min max Gastoevoer GT nm³/h Xxxx Gastoevoer bijstook ketel nm³/h Xxxx B-gas toevoer ketel nm³/h Xxxx Stoominjectie verbrandingskamers kg/s CDP-stoom gasturbine kg/s Afwijkende procesomstandigheden: Tabel : Afwijkende procesomstandigheden Afwijkende procesomstandigheden frequentie duur #/jaar uur Starten 3 6 Stoppen 3 1 De gasturbine is een machine met een vermogen van 40 MW onder ISO condities. Achter de gasturbine is een afgassenketel geplaatst met een capaciteit van 175 t/h bij een druk van 100 barg. De branders van de gasturbine hebben een capaciteit van 150 MW th en de bijstookbranders in de ketel 80 MW th. In de afgassenketel is één B-gas brander geplaatst. Definitief rapport Januari 2004

15 De NOx emissie van de gasturbine wordt gereduceerd door stoom te injecteren op de verbrandingskamers. De hoeveelheid DeNOx-stoom die daarop geïnjecteerd wordt is afhankelijk van de branderbelasting en buitenluchttemperatuur. Daarnaast kan er nog additioneel stoom geïnjecteerd worden (CPD stoom) om extra vermogen te produceren. Ook dit heeft een NOx verlagend effect. 2. Bepaling van de NOx-vracht De NOx vracht wordt bepaald met de NOx concentratie en de brandstoftoevoer. Tabel : Bepaling van de NOx-vracht NOx concentratie Methode PEMS Gebruikte metingen TAG onzekerh. Gastoevoer GT 34FY036 1% Gastoevoer bijstook ketel 34FY301A 1% B-gas toevoer ketel 34FY321A 3% CDP-stoom gasturbine 34FIQ032 1% De NOx concentratie is afhankelijk van de volgende parameters: Gasturbinebelasting ofwel A-gastoevoer naar de GT Belasting van de bijstookbranders in de ketel, ofwel gastoevoer B-gas toevoer naar de ketel Stoominjectie verbrandingskamers Hoeveelheid CDP stoom De hoeveelheid DeNox-stoom die geïnjecteerd wordt op de verbrandingskamers is direct afhankelijk van de gastoevoer naar de gasturbine en de buitenluchttemperatuur. Aangezien de stoominjectie op vele verbrandingskamers niet onafhankelijk te variëren is, maar direct afhankelijk is van de gastoevoer en de buitenluchttemperatuur wordt deze variabele niet meegenomen in de PEMS. Het effect van de DeNOx-stoom is in feite verdisconteerd in de correlatie. Met de metingen uitgevoerd door de firma Luchtmetingen in 2001 (rapportnummer 52xx) is de volgende correlatie gefit: 31VT 005 = V& 3 3 GT V& bijst V& xx m& CDP / [ g GJ ] waarbij V & GT [Nm 3 /uur] de gastoevoer naar de GT is, V & bijst [Nm 3 /uur] de gastoevoer naar de bijstookbranders is, V & xx [Nm 3 /uur] de B-gastoevoer en m& CDP [ton /uur] de hoeveelheid CDP stoom. In Bijlage 3 is weergegeven hoe de lijn tot stand gekomen is. De NOx concentratie van de GT/ketel wordt op minuutbasis bepaald via bovenstaande Emissie Relevante Parameter (ERP) in TAG 34VT005, zoals weergegeven in Bijlage 2. De NOx vracht wordt in het DCS systeem met bovenstaande ERP op minuutbasis berekend in Tag 34VT004 zoals weergegeven in Bijlage 2. Definitief rapport Januari 2004

16 Bepaling van het brandstofverbruik Het brandstofverbruik wordt bepaald met de locale A-gasmeting en de locale B- gasmeting. De locale A-gasmetingen bij de installaties worden maandelijks gecorrigeerd met de totale meting van Gasunie gecorrigeerd naar Slochteren kwaliteit, zoals beschreven in Beschrijving Progres Xxxx, doc no en in Rekenregels Progres Xxxx, doc. no (deze zijn niet bij dit voorbeeld van een het monitoringsprotocol toegevoegd). Tabel : Brandstofmeting Brandstofmeting TAG Onzekerh. Aardgasmeting gasturbine 34FY036 1% Aardgasmeting ketel 34FY301A 1% B-gasmeting 34FY321A 3% 3. Gebruikte metingen en meetprincipe Tabel : Gebruikte metingen Meter TAG-nr Merk Meetprincipe Meet range Aardgas gasturbine 34FY036 Meetflens nm ³/h Aardgas bijstook ketel 34FY301A Instromet turbinemeting nm³/h B-gas ketel 34FY321A Meetflens nm³/h B-CDP-stoom gasturbine Locatie (PID no.) 3400/sh /sh /sh.36 34FIQ032 Meetflens 0-29 kg/s 3400/sh.15 verdere info zie Backup bij storingen De monsternamefrequentie bedraagt éénmaal per minuut, er vindt geen middeling plaats. 4. Locatie metingen De gebruikte metingen zijn terug te vinden op de PID s in Bijlage Relatie metingen en berekeningen Zie 2. Bepaling van de NOx-vracht. 6. Berekende onzekerheid Bij de bepaling van de specifieke NOx emissie treden de volgende mogelijke onzekerheden uitgedrukt als 95% betrouwbaarheidsinterval op: Fout in referentiemetingen v.d. firma Luchtmetingen 6,0% Afwijking PEMS-metingen 8,4% Invloed omgevingscondities 10,0% (schatting) Som kwadratisch gemiddelde 14,4% Voor de bepaling van de NOx vracht is vervolgens de brandstofhoeveelheid nog nodig: Definitief rapport Januari 2004

17 Aardgasmeting 1% B-gasmeting 3% Het kwadratisch gemiddelde van alle fouten wordt dan 14,7% voor een enkele meting. 7. Geldigheidsgebied De monitoringsmethodiek is geldig voor alle normale procesomstandigheden. Tijdens de afwijkende procesomstandigheden (starten/stoppen), zie tabel , wordt de NOx concentratie niet gemeten maar op nul gesteld, zoals weergegeven in de beschrijving van TAG 31VT006 in Bijlage 2. Het gaat hier om verwaarloosbaar kleine hoeveelheden NOx. Het brandstofverbruik wordt tijdens de afwijkende procesomstandigheden wel gemeten. 8. Defaultwaarde Voor alle invoerparameters zijn vervangende waarden beschikbaar (zie 4.2, activiteit 1.8) Een overall defaultwaarde is derhalve niet nodig. 2.3 Onderbouwingen en beschrijvingen Voor de onderbouwing van de kentallen betrekking hebbend op ketel 7 wordt verwezen naar het meetrapport van de firma Luchtmetingen d.d. xx-xx-2002, rapportnummer 56 xx. Dit rapport is niet bij het monitoringsprotocol toegevoegd, maar is beschikbaar op het bedrijf). Voor de ketels 9 en 11 wordt verwezen naar het meetrapport van de firma Luchtmetingen d.d. xx-xx-2001, rapportnummer 52 xx. Dit rapport is niet bij dit voorbeeld van een monitoringsprotocol toegevoegd). Definitief rapport Januari 2004

18 3 AFWIJKINGEN EN WIJZIGINGEN IN MONITORINGSPROTOCOL 3.1 Afwijkingen ten opzichte van de vereiste structuur Resultaten van de referentiemetingen waarop de PEMs gebaseerd zijn, zijn te vinden in Bijlage Afwijkingen ten opzichte van de inhoudelijke eisen van het PvE Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de inhoudelijke eisen van het PvE. 3.3 Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van het MP Geen wijzigingen ten opzichte van de vorige versie. 3.4 Melding van incidenten Voor het melden van incidenten en afwijkingen wordt aangesloten bij de procedure xx die van kracht in het kader van het melden van incidenten op basis van de Wmvergunning. In deze procedure xx is opgenomen dat als er een afwijking is in de bepaling van de emissievracht dat dit gemeld wordt aan de NEa (indien het MP hierin niet voorziet). Meldingen aan de NEa dienen schriftelijk binnen 5 werkdagen, plaats te vinden en moeten worden opgenomen in het Register van Registraties. Afwijkingen in de bepaling van de NOx-vracht waarin het MP voorziet (door toepassen van default-waarden) worden opgenomen in het Register van Registraties. Definitief rapport Januari 2004

19 DEEL B OPERATIONELE PROCEDURES Definitief rapport Januari 2004

20 4 VAN METEN TOT RAPPORTEREN 4.1 Procedure van meten, bewerken, vergaren, opslaan tot rapporteren In onderstaande tabel zijn de activiteiten weergegeven om tot een Emissieverslag (EV) te komen. Per installatie of voor de gehele inrichting is weergegeven of de activiteit automatisch door het data management systeem uitgevoerd wordt, of dat dit door een verantwoordelijke functionaris gedaan wordt. In de laatste kolom staat de frequentie waarmee de activiteit uitgevoerd wordt. Tabel 4.1.1: Activiteiten voor het opstellen van een EJR Nrs. Stappen conform PvE Nr. Activiteit Activiteit Uitvoering Ketel 7 Data mamangement systeem Verantwoordelijke funct. Uitvoering Ketel 9 Data management systeem Verantwoordelijke funct. Uitvoering GT/Ketel 11 Data management systeem Verantwoordelijke funct. Uitvoering Inrichting Data management systeem Verantwoordelijke funct. Frequentie C(ontinu, D(agelijks), W(ekelijks), M(aandelijks), J(aarlijks) 1 Van meten tot rapporteren (per installatie) Meten Primaire meetgegevens (NOx concentratie, omrekeningsgrootheden, brandstofverbruik en emissierelevante parameters) x x x C Registreren primaire meetgegevens x x x C Controle en correctieve acties primaire meetgegevens Berekenen uurwaarden van metingen genoemd onder stap 1 en NOx-vracht en brandstofverbruik per uur op installatieniveau x x x D Registratie resultaten stap 4 x x x D Berekenen dagwaarden voor NOx-vracht en brandstofverbruik op basis resultaten stap 4 x x x D Registreren resultaten stap 1.6 x x x D Controle en correctieve acties dagwaarden, bepalen onzekerheid in berekende NOx-vracht en brandstofverbruik x x x W 1.9 Registreren resultaten stap 1.8 x x x W Definitief rapport Januari 2004

21 1.10 Cumuleren maandtotalen x x x M 1.11 Controle maandtotalen x x x M 1.12 Cumuleren jaartotalen x x x J 1.13 Controle jaartotalen x x x J Van meten tot rapporteren (per inrichting) Berekenen NOx-vracht en brandstofverbruik op inrichtingsniveau x M Registreren resultaten stap 1.14 x M Controle en correctieve acties berekende NOxvracht en brandstofverbruik op inrichtingsniveau x M 1.17 Registeren resutaten stap 1.16 x M 1.18 Cumuleren maandtotalen 1.19 Controle maandtotalen 1.20 Cumuleren jaartotalen x J 1.21 Controle jaartotalen x J Opstellen EV t.b.v. NEa x J Controle en correctieve acties EJR x J Onafhankelijke verificatie van EJR en de gegevens daarin x J Autorisatie en verzending EJR naar NEa x J Registratie resultaat stap 1.24 en 1.25 x J Definitief rapport Januari 2004

22 4.2 Werkomschrijvingen van meten tot rapporteren Activiteit 1.8 Ketel 7 Aardgasmeting controleren aan de hand van het berekende rendement. Indien aardgasmeting niet goed functioneert, vervangende waarde berekenen met Xxxx model. Deze vervangende waarde wordt gebruikt voor berekening in PEMS. Was er sprake van afwijkende procesomstandigheden? Correcties dagwaarden aanbrengen in Progres. Ketel 9 Brandstofmetingen controleren aan de hand van het berekende rendement. Wanneer de brandstofmeting niet goed functioneert, vervangende waarde nemen (31PY204D). B-gasmeting vervangende waarde berekenen met Xxxx model. Deze vervangende waarde wordt gebruikt voor berekening in PEMS. Zuurstofpercentage rookgassen controleren opdat deze gelijk is aan 0,90% (nat). Wanneer het zuurstofpercentage afwijkt wordt door het Bedrijf A bedrijfs LAB met een handmeter een controle meting gedaan van de specifieke NOx emissie, en wordt deze waarde gebruikt in de rapportage. Was er sprake van afwijkende procesomstandigheden? Controle of binnen het geldigheidsgebied van de PEMS is gewerkt. Zo nee invoeren van defaultwaarde zoals vastgesteld in 2.2. Correcties dagwaarden aanbrengen in Progres. GT/Ketel 11 Brandstofmetingen controleren aan de hand van het berekende rendement. Wanneer brandstofmetingen niet goed functioneren vervangende waarde berekenen met Xxxx model. Deze vervangende waarde wordt gebruikt voor berekening in PEMS. Controle stoominjectie NOx-stoom en CDP-stoom op gasturbine aan de hand van stoombalans. Wanneer de stoomflowmetingen niet goed functioneren wordt door het Bedrijf A bedrijfs LAB met een handmeter een controle meting gedaan van de specifieke NOx emissie, en wordt deze waarde gebruikt in de rapportage. Was er sprake van afwijkende procescondities? Controle of binnen het geldigheidsgebied van de PEMS is gewerkt. Zo nee invoeren van defaultwaarde zoals vastgesteld in 2.2. Correcties dagwaarden aanbrengen in Progres. Activiteit 1.9 Uitgevoerde correcties van dagwaarden in Progres noteren in het Register van Registraties. Afwijkende procescondities noteren in het Register van Registraties. Grote afwijkingen (>10%) melden aan de NEa. Activiteit 1.11 Controle maandtotalen aan de hand van vergelijking met voorgaande maanden (trendanalyse). Check van de specifieke NOx-emissie. Definitief rapport Januari 2004

23 Activiteit 1.13 Controle jaartotalen aan de hand van vergelijking met voorgaande jaren. Check van de specifieke NOx-emissie. Activiteit 1.16 Controle maandtotalen aan de hand van vergelijking met voorgaande maanden. Check van de specifieke NOx-emissie. Controle aardgasmetingen aan de hand van de afrekening van GasUnie. Activiteit 1.17 Uitgevoerde correcties naar aanleiding van afrekening GasUnie vastleggen in het Register van Registraties. Activiteit 1.21 Controle jaartotalen aan de hand van vergelijking met voorgaande jaren. Check van de specifieke NOx-emissie. Activiteit 1.22 Periode waarover gerapporteerd wordt. NOx-vracht, brandstofverbruik, NOx-allocatie vanuit Progres importeren. Saldo aangekochte/verkochte rechten overnemen van de afdeling control. Register van registraties toevoegen. Resultaten van vergelijkende metingen toevoegen. Activiteit 1.23 Controle EV en externe verificatie. Activiteit 1.24 Autorisatie en verzending EV naar de NEa en registratie van deze stap. 4.3 Beschrijving van middelen De beschrijving van de meetmiddelen is opgenomen in hoofdstuk 2.2. Omschrijving model Merk/Type Methode Plaats Verantwoordelijke beheer xxxx Model Excel Proces applicatie Technoloog Data Management systeem DCS systeem Honneywell Zie Meetkamer Sen. Technicus TDC 3000 xxxx M&R History data-base Honneywell - Meetkamer Sen. Technicus PHD xxxx M&R Bedrijfsrapportage systeem Progres Progres Rotterdam Proces Technoloog Voorz. Back-up n.v.t. JA JA JA De gebruikte handmeting voor het bepalen van de NOx-concentratie als vervangende waarde is het fabrikaat NOLAND type ON400 meetprincipe elektronische cel; meetrange ppm. Definitief rapport Januari 2004

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA Pagina 1/48 CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Blusmiddelen () Publicatiedatum : 30 maart 2012 Ingangsdatum : 1 juli 2012 Pagina 2/48 VOORWOORD Het certificatieschema is gericht op het certificeren van de

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS V 2.2 Overeenkomst Contractnummer: 2014.xxx Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS Passie voor GEO! Auteursrecht Deze publicatie is een

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Kleine Blusmiddelen (REOB) Versie : 2.0 Publicatiedatum: 1 oktober 2008 Ingangsdatum: 1 januari 2009 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD REOB:2008/2 Pagina 2/44 Dit

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Information Security Management

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel

Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel ECN Beleidsstudies ECN-N--12-015 7 september 2012 Notitie Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel Aan : Eva Thompson, Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kopie aan : Arjan Plomp, Eppe

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F.

Nadere informatie

Gasexplosie oven Melaf 2 DSM Sittard/Geleen

Gasexplosie oven Melaf 2 DSM Sittard/Geleen ing. A.H.J. Venhorst 7 oktober 2003 Gasexplosie oven Melaf 2 DSM Sittard/Geleen Rapportage betreffende ondersteuning aan betrokken overheden inzake toezicht bij veilige herstart naar achterliggende oorzaken

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren 2013 iedereen energie Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren 2013 2 Inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 5 2 Visie en missie 6 3

Nadere informatie

Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam. rapport 4GDJ-CO2.EEI.R. Opdrachtgever : Gebr.

Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam. rapport 4GDJ-CO2.EEI.R. Opdrachtgever : Gebr. Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam rapport 4GDJ-CO2.EEI.R Opdrachtgever : Gebr. de Jongh BV Rapportnummer : 4GDJ-CO2.EEI.R Auteur : drs. ing. J.A. van

Nadere informatie

EVALUATIE PKI. Rapportage

EVALUATIE PKI. Rapportage EVALUATIE PKI Rapportage Colofon Versie 1.0, 8 maart 2012 Logica Business Consulting Opgesteld door: Ir. J.N. (Niek) IJzinga (Principal Consultant Security) Ir.drs. A.E. (Albert) Vlug (Principal Consultant

Nadere informatie

Management Systeem Integrale Veiligheid

Management Systeem Integrale Veiligheid Management Systeem Integrale Veiligheid Inhoudsopgave 0 INLEIDING... 3 0.1 ALGEMEEN... 3 0.2 PROCESBENADERING... 4 0.3 BIJDRAGEN... 5 1 SCOPE... 6 2 NORMATIEVE REFERENTIES... 6 3 TERMINOLOGIE EN DEFINITIES...

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties

Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties Een VBDO handleiding voor de structurele inbedding van MVO Consultancy and Research for Environmental Management Spuistraat 104d 1012

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken, Gelet op artikel 26b van de Elektriciteitswet 1998; Besluit: 1. Begripsbepalingen

De Minister van Economische Zaken, Gelet op artikel 26b van de Elektriciteitswet 1998; Besluit: 1. Begripsbepalingen Kenmerk Opschrift Regeling van de Minister van Economische Zaken van, nr., houdende regels inzake tariefstructuren en voorwaarden voor elektriciteit (Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden elektriciteit)

Nadere informatie

SBK Nationale Milieudatabase

SBK Nationale Milieudatabase SBK Nationale Milieudatabase Betreft : SBK-TOETSINGSPROTOCOL OPNAME DATA IN DE NATIONALE MILIEUDATABASE Versie : 1.0 Status : Definitief Datum : 1 juli 2011 Stichting Bouwkwaliteit (SBK) Visseringlaan

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures (DAP)

Dossier Afspraken en Procedures (DAP) Dossier Afspraken en Procedures (DAP) 1-1-2 A(armnet Vertrouwe[ijk Bijlage E Raamovereenkomst 1-1-2 van aan BZK Inhoudsopgave 0. Inleiding 2 1. Relatiediagram 5 2. OverLegvormen 7 2.1 Overlegniveaus 7

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Sint-Michielsgestel

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Sint-Michielsgestel Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Sint-Michielsgestel 19 januari 2015 Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Energie Management Systeem Handboek energiemanagement. CO 2 -Prestatieladder

Energie Management Systeem Handboek energiemanagement. CO 2 -Prestatieladder Energie Management Systeem Handboek energiemanagement CO 2 -Prestatieladder mei 2015 Inhoudsopgave 1. Doel, inhoud, structuur energiemanagement... 3 2. Termen en definities... 4 3. De organisatie... 5

Nadere informatie

Logging. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Logging. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Logging Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR),

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit. 150kV-netten

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit. 150kV-netten Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit 150kV-netten 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 5 1 INLEIDING 6 2 VISIE EN MISSIE 8 3 KWALITEITSBEHEERSING 10 3.1 Verantwoordelijkheden 11 3.2 Het Asset Management

Nadere informatie

Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement. Servicelevelnummer : < NAAM KLANT>

Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement. Servicelevelnummer : < NAAM KLANT> Winkelsystemen Voorbeeld Service Level Agreement Servicelevelnummer : < NAAM KLANT> Dit is een voorbeeld-service Level Agreement met betrekking tot winkelsystemen en bijbehorende infrasctuur voor winkelbedrijven.

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie