Voorbeeld van een monitoringsprotocol NOxemissie. uitwerking voor een warmtekrachtcentrale (klasse 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbeeld van een monitoringsprotocol NOxemissie. uitwerking voor een warmtekrachtcentrale (klasse 1)"

Transcriptie

1 Voorbeeld van een monitoringsprotocol NOxemissie uitwerking voor een warmtekrachtcentrale (klasse 1) Ministerie van VROM Januari 2004 Definitief rapport 9P0541 DISCLAIMER Het monitoringsprotocol is onderdeel van de vergunningaanvraag in het kader van NOx-emissiehandel. Bij de beoordeling van de door de bedrijven op te stellen monitoringsprotocollen door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) is de tekst van het Programma van Eisen NOx-monitoring (in een latere fase de Ministeriële regeling NOxmonitoring) maatgevend. Het monitoringsprotocol dient dan ook te voldoen aan dit Programma van Eisen. Tegen die achtergrond dient het voorliggende protocol uitsluitend te worden gezien ter illustratie en voor de gedachtebepaling en als hulpmiddel bij het opstellen van het bedrijfsspecifieke monitoringsprotocol. Hoewel dit protocol met zorg is opgesteld kunnen aan dit protocol tegenover de NEa geen rechten worden ontleend.

2 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND BV MILIEU Barbarossastraat 35 Postbus AD Nijmegen +31 (0) Telefoon +31 (0) Fax Internet Arnhem KvK Documenttitel Voorbeeld van een monitoringsprotocol NOxemissie uitwerking voor een warmtekrachtcentrale (klasse 1) Status Definitief rapport Datum Januari 2004 Projectnaam Voorbeeldprotocollen NOx-monitoring Projectnummer 9P Opdrachtgever Ministerie van VROM Referentie Auteur(s) M. Smit R. Dirkx Collegiale toets E. Wijlhuizen Datum/paraaf.. Vrijgegeven door E. Wijlhuizen. Datum/paraaf.

3 INHOUDSOPGAVE 0 INLEIDING 1 DEEL A SYSTEEMINRICHTING 2 1 ALGEMENE BEDRIJFSGEGEVENS Algemene gegevens van de inrichting Korte beschrijving van de hoofdlijnen van de bedrijfsactiviteiten binnen de inrichting 3 2 MONITORINGSMETHODIEK Identificatie en klassenbepaling van de NOx-bronnen Gebruikte bepalingsmethode en bepaling relevante parameters Ketel 7 (klasse 4 installatie) Ketel 9 (klasse 1 installatie) GT/Ketel 11 (klasse 1 installatie) Onderbouwingen en beschrijvingen 13 3 AFWIJKINGEN EN WIJZIGINGEN IN MONITORINGSPROTOCOL Afwijkingen ten opzichte van de vereiste structuur Afwijkingen ten opzichte van de inhoudelijke eisen van het PvE Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van het MP Melding van incidenten 14 DEEL B OPERATIONELE PROCEDURES 15 4 VAN METEN TOT RAPPORTEREN Procedure van meten, bewerken, vergaren, opslaan tot rapporteren Werkomschrijvingen van meten tot rapporteren Beschrijving van middelen Xxxx model Data Management systeem 20 5 VALIDATIE MEETAPPARATUUR, KENTALBEPALING EN ONDERHOUD Procedure validatie Werkomschrijving validatie Beschrijving middelen Inspecties en onderhoud 24 6 KWALITEITSBORGING Interne audits Documentenbeheer Register van registraties 28 Blz. Definitief rapport Januari 2004

4 7 ORGANISATIE, TAKEN, BEVOEGDHEDEN EN COMPETENTIES 30 8 LIJST MET GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN DEFINITIES 32 BIJLAGEN 33 Bijlage 1: Bepaling droog rookgasvolume 34 Bijlage 2: Kental berekeningen 35 Bijlage 3: PEMS 40 Bijlage 5: PID s 42 Definitief rapport Januari 2004

5 0 INLEIDING De lidstaten van de Europese Unie hebben afspraken gemaakt om de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) terug te dringen. Dit heeft geresulteerd in een nationaal emissieplafond per lidstaat. Voor Nederland geldt dat er in 2010 niet meer dan 260 kton NOx geëmitteerd mag worden. In het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4) heeft Nederland zich als doel gesteld dat er in 2010 maximaal 231 kton NOx geëmitteerd mag worden. Uit deze nationale taakstelling is een taakstelling van de industrie afgeleid van 65 kton, waarvan 10 kton van de kleinere industriële bedrijven en 55 kton als taakstelling van de bedrijven waarvoor de wet- en regelgeving in het kader van NOxemissiehandel van toepassing is. Om deze taakstelling van 55 kton te bereiken wordt in Nederland in 2005 het systeem van NOx Emissiehandel ingevoerd. Een nieuwe, nog in te stellen organisatie, de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa), zal belast worden met toezicht en handhaving op de wet- en regelgeving van NOx-emissiehandel. Bedrijven waarvoor de wet- en regelgeving van NOx Emissiehandel van toepassing is dienen een monitoringsprotocol op te stellen dat voldoet aan het Programma van Eisen NOx-monitoring (PvE). Het PvE is de norm waaraan de monitoringsprotocollen van de bedrijven moeten voldoen. Teneinde bedrijven te ondersteunen bij het opstellen van een monitoringsprotocol dat voldoet aan het PvE zijn voor een aantal, qua type en grootte, verschillende installaties zogenaamde voorbeelden van protocollen opgesteld. De onderhavige rapportage betreft een voorbeelden van een protocol dat is opgesteld voor een warmtekrachtcentrale (klasse 1). Definitief rapport Januari 2004

6 DEEL A SYSTEEMINRICHTING Definitief rapport Januari 2004

7 1 ALGEMENE BEDRIJFSGEGEVENS 1.1 Algemene gegevens van de inrichting Tabel 1.1.1: Algemene gegevens van de inrichting Naam van de inrichting Bedrijf A Adres van de inrichting Electraweg AA Rotterdam Contactpersoon (functie) Telefoonnummer Telefaxnummer adres Plaatsvervanger (functie) Telefoonnummer Telefaxnummer adres Vergunninghouder Eventuele gemachtigde Bedrijf A B.V. Naam van de eigenaar van de inrichting Eventuele moedermaatschappij 1.2 Korte beschrijving van de hoofdlijnen van de bedrijfsactiviteiten binnen de inrichting De warmtekrachtcentrale (WKC) voorziet Bedrijf A vestiging te Rotterdam van energie. De belangrijkste klant voor warmte is het Bedrijf B. Elektriciteit wordt aan bedrijf C geleverd. Het surplus aan elektriciteit wordt aan het openbare net geleverd. Bedrijf A is een joint venture tussen Bedrijf C en Bedrijf D. Binnen de inrichting wordt gebruikt gemaakt van een Management Systeem, waarop het monitoringprotocol (MP) gebaseerd is. In hoofdstuk 6 is het bedrijfsmanagement systeem nader beschreven. Definitief rapport Januari 2004

8 2 MONITORINGSMETHODIEK 2.1 Identificatie en klassenbepaling van de NOx-bronnen De gasgestookte WKC die de locatie van energie voorziet. De gebruikte brandstoffen zijn aardgas van Slochteren kwaliteit en B-gas. Een conventionele aardgasgestookte ketel (K9) en een afgassenketel (K11), met een capaciteit van respectievelijk 210 en 175 t/h, produceren 100 bar stoom welke over twee tegendruk stoomturbines (T7 en T8) geëxpandeerd wordt. Voor de afgassenketel staat een 40 MW gasturbine. Met de bijstookbranders heeft de afgassenketel een regelbereik van t/h. De gasturbine en beide stoomturbines (25 MW) hebben een totale elektrische capaciteit van 90 MW. Als reserve staat een 70 bar turbine opgesteld (T6), welke via een reduceer van het 100 bar net gevoed kan worden, of direct door de 70 bar back-up ketel (K7). Deze ketel 7 voldoet niet aan de BEES eisen en mag derhalve niet meer dan 500 uur per jaar in bedrijf zijn. Figuur 2.1 geeft het processchema van Bedrijf A. Rookgassen ppt lucht A-gas GT11 ~ K9 K11 A-gas B-gas Rookgassen 100 bar T7 ~ T8 ~ Rookgassen K7 A-gas A-gas B-gas 70 bar T6 ~ 22 bar 8 bar 3 bar Figuur 2.1: Procesdiagram van Bedrijf A. De 3 bar stoom wordt voor het grootste gedeelte (200 t/h) gebruikt door Bedrijf B. De rest (30 t/h) wordt ingezet voor verwarming en processtoom elders. Daarnaast heeft T7 ook een aftap op 8 en 22 bar. Met 8 bar stoom worden de ontgassers verwarmd. 22 bar Definitief rapport Januari 2004

9 stoom wordt naast verwarming voor enkele processen ook gebruikt voor NOx reductie op de verbrandingskamers van de gasturbine. Bij de productieafdeling wordt ook B-gas geproduceerd. Een deel van het B-gas (ca. xxx m 3 /h) wordt in de ketels van de WKK verbrand, hetzij ketel 9 danwel ketel 11. De stoomproductie van de twee ketels is gemiddeld 95en 150 t/h voor respectievelijk K9 en K11. Identificatie nummer Naam installatie Capaciteit MWth Klasse Soort installatie Andere regelgevin g (Bees/BVA /NeR) Wisselend e belasting (J/N) Aard bedrijfsvoe ring NOxemissie ton/jaar 15 Ketel Stookinst. BEES-A N < 500 uur/jaar XX 17 Ketel Stookinst. BEES-A J Continu XXX 25/26 GT/Ketel Stookinst. BEES-A J Continu XXX 2.2 Gebruikte bepalingsmethode en bepaling relevante parameters Ketel 7 (klasse 4 installatie) 1. Beschrijving van de installatie Doel installatie: 70 bar stoom produceren, back-up ketel Proces: stoomketel Branders: aardgasbranders DeNOx-maatregelen: geen Brandstoffen: aardgas Relevante procescondities: N.V.T. 2. Toelichting op kental systematiek Kental wordt bepaald door de hoogste NOx concentratie in mg/nm 2 te nemen die voor deze ketel voorkomt. 3. Bepaling van de NOx-vracht De NOx vracht wordt bepaald door de NOx concentratie te vermenigvuldigen met het rookgasvolume. Het rookgasvolume wordt berekend aan de hand van het brandstofverbruik. NOx concentratie Methode: Gebruikte metingen: - TAG: n.v.t Onzekerh. n.v.t. kental, het gaat hier om een kental dat de hoogste NOxemissie geeft Definitief rapport Januari 2004

10 Rookgasvolume Methode: indirect, berekend uit brandstofverbruik Gebruikte metingen: aardgasmeting TAG: 31FY7101 Onzekerh. 1% Bepaling van het brandstofverbruik Het brandstofverbruik wordt bepaald met de lokale aardgasmeting. De lokale metingen bij de installaties worden maandelijks gecorrigeerd met de totale meting van Gasunie gecorrigeerd naar Slochteren kwaliteit, zoals beschreven in Beschrijving Progres Xxxx, doc no en in Rekenregels Progres Xxxx, doc. no (deze zijn niet bij dit voorbeeld van een monitoringsprotocol toegevoegd. Tabel : Brandstofmeting Brandstofmeting TAG onzekerh. Aardgasmeting 31FY7101 1% 4. Gebruikte metingen en meetprincipe Tabel : Gebruikte metingen Meter TAG-nr Merk Meetprincipe Meet range Aardgas 31FY7101 meetflens m 3 /h locatie verdere (PID no.) info zie 3100/sh. 8 Back-up bij storingen geen Middelingstijd is bij deze bepaling niet van toepassing. Het gaat immers om de totale hoeveelheid brandstof in het jaar. 5. Lokatie metingen De gebruikte metingen zijn terug te vinden op de PID s in Bijlage Relatie tussen gemeten parameters De NOx vracht wordt berekend in TAG 31VT005, zoals weergegeven in Bijlage 2. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de uitgangspunten voor de bepaling van het droog rookgasvolume in Bijlage 1. Het kental wordt bepaald bij vollast van de ketel, daar waar de hoogste specifieke NOx emissie optreedt. 7. Geldigheidsgebied De monitoringsmethodiek is geldig voor alle normale procesomstandigheden (back-up). Tijdens de afwijkende procesomstandigheden (starten/stoppen), wordt de NOx vracht niet gemeten maar op nul gesteld, zoals weergegeven in de beschrijving van TAG 31VT005 in Bijlage 2. Het gaat hier om verwaarloosbaar kleine hoeveelheden NOx. Het brandstofverbruik wordt tijdens de afwijkende procesomstandigheden wel gemeten Ketel 9 (klasse 1 installatie) 1. Beschrijving van de installatie Doel installatie: 100 bar stoom produceren Proces: stoomketel Branders: Dubbel register branders Definitief rapport Januari 2004

11 DeNOx-maatregelen: Brandstoffen: Relevante procescondities: Off-Stoichiometrisch stoken (OS) aardgas / B-gas Tabel : Procescondities Relevante procescondities eenh norm min max Belasting branders (aardgasflow) nm³/h xxxx Belasting branders (B-gas) nm³/h xxxx O.S. factor Verbrandingslucht C Zuurstof percentage rookgassen % Afwijkende procesomstandigheden: Tabel : Afwijkende procesomstandigheden Afwijkende procesomstandigheden frequentie duur #/jaar uur Starten 3 6 Stoppen 3 1 Ketel 9 is een Stork EDL ketel welke een capaciteit van 210 t/h heeft bij een druk van 100 barg. Het totale thermische vermogen van de 6 branders is xx MW th. Op de drie onderste branders kan B-gas bijgestookt worden. De verbrandingslucht wordt voorverwarmd met de rookgassen, middels een roterende LUVO. De regeling van Ketel 9 is sinds 1997 zo ingesteld dat er off-stoichiometrisch (OS) wordt gestookt. Dit betekent dat in de onderste branderrij (4, 5, 6) een luchtondermaat heerst en in de bovenste branderrij (1, 2, 3) een luchtovermaat. De aangevoerde lucht is voor beide branderrijen gelijk, zodat de off-stoichiometrie geregeld wordt met de brandstofverdeling. Deze manier van stoken heeft een NOx verlagend effect. De verdeling van de brandstof wordt berekend met een off-stoichiometrie factor α. De A- gas hoeveelheid op de bovenste branderrij is gedefinieerd als: m & 1,2,3 ( 0. α ) m& tot = 5 en op de onderste: m & 4,5,6 ( 0. α ) m& tot = 5 + waarbij m& tot de totale brandstoftoevoer is. α varieert afhankelijk van de belasting tussen 0 (vollast) en 0,11 (100 t/h) 1. Bij vollast wordt er dus conventioneel gestookt, en bij half last off-stoichiometrisch. 1 Zie de beschrijving van de regeling in TDC3000 Definitief rapport Januari 2004

12 2. Bepaling van de NOx-vracht De NOx vracht wordt bepaald met de NOx concentratie en het rookgasvolume. Tabel : Bepaling NOx-vracht NOx concentratie Methode PEMS Gebruikte metingen TAG onzekerh. A-gasmeting 31FY9106 1% B-gasmeting 31FY7106 3% De NOx concentratie emissie is afhankelijk van: Branderbelasting B-gas hoeveelheid OS-factor Luchtovermaat Verbrandingsluchttemperatuur De OS factor en verbrandingsluchttemperatuur zijn direct afhankelijk van de branderbelasting en er wordt door het DCS-systeem continu gecontroleerd of de gemeten OS-factor niet meer dan 0,05 afwijkt van het set-point. De luchtovermaat wordt continu geregeld op 0,90% O 2 (nat) in de rookgassen. Daar de OS factor en verbrandingsluchttemperatuur belastingsafhankelijk zijn en de luchtovermaat constant, blijven als variabele de branderbelasting en de B-gas hoeveelheid over. Op grond van de metingen van de firma Luchtmetingen in 2002 (rapportnummer 56xx) is de NOx-concentratie als volgt gecorreleerd met het aardgasverbruik en B- gasverbruik: NOx & & + waarbij 3 [ mg nm ] 3 3 = 18,7 10 VA gas + 9,9 10 VB gas 85,48 3% O2 V & aardgas [Nm 3 /uur] de aardgasflow is en VB gas & [Nm 3 /uur] de B-gasflow. In Bijlage 3 is weergegeven hoe de lijn tot stand gekomen is. De NOx concentratie van de ketel wordt op minuutbasis bepaald via bovenstaande Emissie Relevante Parameter (ERP) in TAG 31VT006, zoals weergegeven in Bijlage 2. Tabel : Bepaling rookgasvolume Rookgasvolume Methode indirect Gebruikte metingen TAG onzekerh. A-gasmeting 31FY9106 1% B-gasmeting 31FY7106 3% De NOx vracht wordt in het DCS systeem met bovenstaande ERP op minuutbasis berekend in Tag 31VT004 zoals weergegeven in Bijlage 2, hierbij wordt gebruik gemaakt van de uitgangspunten voor het droog rookgasvolume in Bijlage 1. Definitief rapport Januari 2004

13 Bepaling van het brandstofverbruik Het brandstofverbruik wordt bepaald met de lokale aardgasmeting en de lokale B- gasmeting. De lokale Aardgasmetingen bij de installaties worden maandelijks gecorrigeerd met de totale meting van Gasunie gecorrigeerd naar Slochteren kwaliteit, zoals beschreven in Beschrijving Progres Xxxx, doc no en in Rekenregels Progres Xxxx, doc. no (deze zijn niet bij dit voorbeeld van een monitoringsprotocol toegevoegd). Tabel : Brandstofmeting Brandstofmeting TAG Onzekerh. aardgasmeting 31FY9106 1% B-gasmeting 31FY7106 3% 3. Gebruikte metingen en meetprincipe Tabel : Gebruikte metingen Meter TAG-nr Merk Meet- Meet Locatie Verdere Backup bij principe range (PID no.) info zie storingen aardgas 31FY9106 Instromet turbine /sh.5 31PY204D meting nm³/h B-gas 31FY7106 Meetflens /sh.5 nm³/h De monsternamefrequentie bedraagt éénmaal per minuut, er vindt geen middeling plaats. 4. Lokatie metingen De gebruikte metingen zijn terug te vinden op de PID s in Bijlage Relatie metingen en berekeningen Zie onder 2. Bepaling van de NOx-vracht. 6. Berekende onzekerheid Bij de bepaling van de NOx concentratie treden de volgende onzekerheden uitgedrukt als 95% betrouwbaarheidsinterval op: Fout in referentiemetingen v.d. firma Luchtmetingen 6,0 % Afwijking PEMS-metingen 6,0% Invloed omgevingscondities (schatting) 3,0 % Som kwadratisch gemiddelde 9,0 % Voor de bepaling van de NOx vracht is verder nog de brandstof- en rookgashoeveelheid nodig: aardgasmeting 1% B-gasmeting 3% Droge rookgashoeveelheid (3% O 2 ) <2% Definitief rapport Januari 2004

14 De som van het kwadratisch gemiddelde van de totale fout wordt dan minimaal 9,7 % voor een enkele meting. 7. Geldigheidsgebied De monitoringsmethodiek is geldig voor alle normale procesomstandigheden. Tijdens de afwijkende procesomstandigheden (starten/stoppen), zie tabel , wordt de NOx concentratie niet gemeten maar op nul gesteld, zoals weergegeven in de beschrijving van TAG 31VT006 in Bijlage 2. Het gaat hier om verwaarloosbaar kleine hoeveelheden NOx. Het brandstofverbruik wordt tijdens de afwijkende procesomstandigheden wel gemeten. 8. Defaultwaarde Voor alle invoerparameters zijn vervangende waarden beschikbaar (zie 4.2; activiteit 1.8). Een overall default-waarde is derhalve niet nodig GT/Ketel 11 (klasse 1 installatie) 1. Beschrijving van de installatie Doel installatie: elektriciteit en 100 bar stoom produceren Proces: gasturbine met afgassenketel Branders gasturbine: Aardgasbranders met stoominjectie Branders afgassenketel: Aardgasbranders / B-gasbrander DeNOx-maatregelen: stoominjectie op de gasturbine Brandstoffen: Aardgas / B-gas Relevante procescondities: Tabel : Procescondities Relevante procescondities eenh Norm min max Gastoevoer GT nm³/h Xxxx Gastoevoer bijstook ketel nm³/h Xxxx B-gas toevoer ketel nm³/h Xxxx Stoominjectie verbrandingskamers kg/s CDP-stoom gasturbine kg/s Afwijkende procesomstandigheden: Tabel : Afwijkende procesomstandigheden Afwijkende procesomstandigheden frequentie duur #/jaar uur Starten 3 6 Stoppen 3 1 De gasturbine is een machine met een vermogen van 40 MW onder ISO condities. Achter de gasturbine is een afgassenketel geplaatst met een capaciteit van 175 t/h bij een druk van 100 barg. De branders van de gasturbine hebben een capaciteit van 150 MW th en de bijstookbranders in de ketel 80 MW th. In de afgassenketel is één B-gas brander geplaatst. Definitief rapport Januari 2004

15 De NOx emissie van de gasturbine wordt gereduceerd door stoom te injecteren op de verbrandingskamers. De hoeveelheid DeNOx-stoom die daarop geïnjecteerd wordt is afhankelijk van de branderbelasting en buitenluchttemperatuur. Daarnaast kan er nog additioneel stoom geïnjecteerd worden (CPD stoom) om extra vermogen te produceren. Ook dit heeft een NOx verlagend effect. 2. Bepaling van de NOx-vracht De NOx vracht wordt bepaald met de NOx concentratie en de brandstoftoevoer. Tabel : Bepaling van de NOx-vracht NOx concentratie Methode PEMS Gebruikte metingen TAG onzekerh. Gastoevoer GT 34FY036 1% Gastoevoer bijstook ketel 34FY301A 1% B-gas toevoer ketel 34FY321A 3% CDP-stoom gasturbine 34FIQ032 1% De NOx concentratie is afhankelijk van de volgende parameters: Gasturbinebelasting ofwel A-gastoevoer naar de GT Belasting van de bijstookbranders in de ketel, ofwel gastoevoer B-gas toevoer naar de ketel Stoominjectie verbrandingskamers Hoeveelheid CDP stoom De hoeveelheid DeNox-stoom die geïnjecteerd wordt op de verbrandingskamers is direct afhankelijk van de gastoevoer naar de gasturbine en de buitenluchttemperatuur. Aangezien de stoominjectie op vele verbrandingskamers niet onafhankelijk te variëren is, maar direct afhankelijk is van de gastoevoer en de buitenluchttemperatuur wordt deze variabele niet meegenomen in de PEMS. Het effect van de DeNOx-stoom is in feite verdisconteerd in de correlatie. Met de metingen uitgevoerd door de firma Luchtmetingen in 2001 (rapportnummer 52xx) is de volgende correlatie gefit: 31VT 005 = V& 3 3 GT V& bijst V& xx m& CDP / [ g GJ ] waarbij V & GT [Nm 3 /uur] de gastoevoer naar de GT is, V & bijst [Nm 3 /uur] de gastoevoer naar de bijstookbranders is, V & xx [Nm 3 /uur] de B-gastoevoer en m& CDP [ton /uur] de hoeveelheid CDP stoom. In Bijlage 3 is weergegeven hoe de lijn tot stand gekomen is. De NOx concentratie van de GT/ketel wordt op minuutbasis bepaald via bovenstaande Emissie Relevante Parameter (ERP) in TAG 34VT005, zoals weergegeven in Bijlage 2. De NOx vracht wordt in het DCS systeem met bovenstaande ERP op minuutbasis berekend in Tag 34VT004 zoals weergegeven in Bijlage 2. Definitief rapport Januari 2004

16 Bepaling van het brandstofverbruik Het brandstofverbruik wordt bepaald met de locale A-gasmeting en de locale B- gasmeting. De locale A-gasmetingen bij de installaties worden maandelijks gecorrigeerd met de totale meting van Gasunie gecorrigeerd naar Slochteren kwaliteit, zoals beschreven in Beschrijving Progres Xxxx, doc no en in Rekenregels Progres Xxxx, doc. no (deze zijn niet bij dit voorbeeld van een het monitoringsprotocol toegevoegd). Tabel : Brandstofmeting Brandstofmeting TAG Onzekerh. Aardgasmeting gasturbine 34FY036 1% Aardgasmeting ketel 34FY301A 1% B-gasmeting 34FY321A 3% 3. Gebruikte metingen en meetprincipe Tabel : Gebruikte metingen Meter TAG-nr Merk Meetprincipe Meet range Aardgas gasturbine 34FY036 Meetflens nm ³/h Aardgas bijstook ketel 34FY301A Instromet turbinemeting nm³/h B-gas ketel 34FY321A Meetflens nm³/h B-CDP-stoom gasturbine Locatie (PID no.) 3400/sh /sh /sh.36 34FIQ032 Meetflens 0-29 kg/s 3400/sh.15 verdere info zie Backup bij storingen De monsternamefrequentie bedraagt éénmaal per minuut, er vindt geen middeling plaats. 4. Locatie metingen De gebruikte metingen zijn terug te vinden op de PID s in Bijlage Relatie metingen en berekeningen Zie 2. Bepaling van de NOx-vracht. 6. Berekende onzekerheid Bij de bepaling van de specifieke NOx emissie treden de volgende mogelijke onzekerheden uitgedrukt als 95% betrouwbaarheidsinterval op: Fout in referentiemetingen v.d. firma Luchtmetingen 6,0% Afwijking PEMS-metingen 8,4% Invloed omgevingscondities 10,0% (schatting) Som kwadratisch gemiddelde 14,4% Voor de bepaling van de NOx vracht is vervolgens de brandstofhoeveelheid nog nodig: Definitief rapport Januari 2004

17 Aardgasmeting 1% B-gasmeting 3% Het kwadratisch gemiddelde van alle fouten wordt dan 14,7% voor een enkele meting. 7. Geldigheidsgebied De monitoringsmethodiek is geldig voor alle normale procesomstandigheden. Tijdens de afwijkende procesomstandigheden (starten/stoppen), zie tabel , wordt de NOx concentratie niet gemeten maar op nul gesteld, zoals weergegeven in de beschrijving van TAG 31VT006 in Bijlage 2. Het gaat hier om verwaarloosbaar kleine hoeveelheden NOx. Het brandstofverbruik wordt tijdens de afwijkende procesomstandigheden wel gemeten. 8. Defaultwaarde Voor alle invoerparameters zijn vervangende waarden beschikbaar (zie 4.2, activiteit 1.8) Een overall defaultwaarde is derhalve niet nodig. 2.3 Onderbouwingen en beschrijvingen Voor de onderbouwing van de kentallen betrekking hebbend op ketel 7 wordt verwezen naar het meetrapport van de firma Luchtmetingen d.d. xx-xx-2002, rapportnummer 56 xx. Dit rapport is niet bij het monitoringsprotocol toegevoegd, maar is beschikbaar op het bedrijf). Voor de ketels 9 en 11 wordt verwezen naar het meetrapport van de firma Luchtmetingen d.d. xx-xx-2001, rapportnummer 52 xx. Dit rapport is niet bij dit voorbeeld van een monitoringsprotocol toegevoegd). Definitief rapport Januari 2004

18 3 AFWIJKINGEN EN WIJZIGINGEN IN MONITORINGSPROTOCOL 3.1 Afwijkingen ten opzichte van de vereiste structuur Resultaten van de referentiemetingen waarop de PEMs gebaseerd zijn, zijn te vinden in Bijlage Afwijkingen ten opzichte van de inhoudelijke eisen van het PvE Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de inhoudelijke eisen van het PvE. 3.3 Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van het MP Geen wijzigingen ten opzichte van de vorige versie. 3.4 Melding van incidenten Voor het melden van incidenten en afwijkingen wordt aangesloten bij de procedure xx die van kracht in het kader van het melden van incidenten op basis van de Wmvergunning. In deze procedure xx is opgenomen dat als er een afwijking is in de bepaling van de emissievracht dat dit gemeld wordt aan de NEa (indien het MP hierin niet voorziet). Meldingen aan de NEa dienen schriftelijk binnen 5 werkdagen, plaats te vinden en moeten worden opgenomen in het Register van Registraties. Afwijkingen in de bepaling van de NOx-vracht waarin het MP voorziet (door toepassen van default-waarden) worden opgenomen in het Register van Registraties. Definitief rapport Januari 2004

19 DEEL B OPERATIONELE PROCEDURES Definitief rapport Januari 2004

20 4 VAN METEN TOT RAPPORTEREN 4.1 Procedure van meten, bewerken, vergaren, opslaan tot rapporteren In onderstaande tabel zijn de activiteiten weergegeven om tot een Emissieverslag (EV) te komen. Per installatie of voor de gehele inrichting is weergegeven of de activiteit automatisch door het data management systeem uitgevoerd wordt, of dat dit door een verantwoordelijke functionaris gedaan wordt. In de laatste kolom staat de frequentie waarmee de activiteit uitgevoerd wordt. Tabel 4.1.1: Activiteiten voor het opstellen van een EJR Nrs. Stappen conform PvE Nr. Activiteit Activiteit Uitvoering Ketel 7 Data mamangement systeem Verantwoordelijke funct. Uitvoering Ketel 9 Data management systeem Verantwoordelijke funct. Uitvoering GT/Ketel 11 Data management systeem Verantwoordelijke funct. Uitvoering Inrichting Data management systeem Verantwoordelijke funct. Frequentie C(ontinu, D(agelijks), W(ekelijks), M(aandelijks), J(aarlijks) 1 Van meten tot rapporteren (per installatie) Meten Primaire meetgegevens (NOx concentratie, omrekeningsgrootheden, brandstofverbruik en emissierelevante parameters) x x x C Registreren primaire meetgegevens x x x C Controle en correctieve acties primaire meetgegevens Berekenen uurwaarden van metingen genoemd onder stap 1 en NOx-vracht en brandstofverbruik per uur op installatieniveau x x x D Registratie resultaten stap 4 x x x D Berekenen dagwaarden voor NOx-vracht en brandstofverbruik op basis resultaten stap 4 x x x D Registreren resultaten stap 1.6 x x x D Controle en correctieve acties dagwaarden, bepalen onzekerheid in berekende NOx-vracht en brandstofverbruik x x x W 1.9 Registreren resultaten stap 1.8 x x x W Definitief rapport Januari 2004

21 1.10 Cumuleren maandtotalen x x x M 1.11 Controle maandtotalen x x x M 1.12 Cumuleren jaartotalen x x x J 1.13 Controle jaartotalen x x x J Van meten tot rapporteren (per inrichting) Berekenen NOx-vracht en brandstofverbruik op inrichtingsniveau x M Registreren resultaten stap 1.14 x M Controle en correctieve acties berekende NOxvracht en brandstofverbruik op inrichtingsniveau x M 1.17 Registeren resutaten stap 1.16 x M 1.18 Cumuleren maandtotalen 1.19 Controle maandtotalen 1.20 Cumuleren jaartotalen x J 1.21 Controle jaartotalen x J Opstellen EV t.b.v. NEa x J Controle en correctieve acties EJR x J Onafhankelijke verificatie van EJR en de gegevens daarin x J Autorisatie en verzending EJR naar NEa x J Registratie resultaat stap 1.24 en 1.25 x J Definitief rapport Januari 2004

22 4.2 Werkomschrijvingen van meten tot rapporteren Activiteit 1.8 Ketel 7 Aardgasmeting controleren aan de hand van het berekende rendement. Indien aardgasmeting niet goed functioneert, vervangende waarde berekenen met Xxxx model. Deze vervangende waarde wordt gebruikt voor berekening in PEMS. Was er sprake van afwijkende procesomstandigheden? Correcties dagwaarden aanbrengen in Progres. Ketel 9 Brandstofmetingen controleren aan de hand van het berekende rendement. Wanneer de brandstofmeting niet goed functioneert, vervangende waarde nemen (31PY204D). B-gasmeting vervangende waarde berekenen met Xxxx model. Deze vervangende waarde wordt gebruikt voor berekening in PEMS. Zuurstofpercentage rookgassen controleren opdat deze gelijk is aan 0,90% (nat). Wanneer het zuurstofpercentage afwijkt wordt door het Bedrijf A bedrijfs LAB met een handmeter een controle meting gedaan van de specifieke NOx emissie, en wordt deze waarde gebruikt in de rapportage. Was er sprake van afwijkende procesomstandigheden? Controle of binnen het geldigheidsgebied van de PEMS is gewerkt. Zo nee invoeren van defaultwaarde zoals vastgesteld in 2.2. Correcties dagwaarden aanbrengen in Progres. GT/Ketel 11 Brandstofmetingen controleren aan de hand van het berekende rendement. Wanneer brandstofmetingen niet goed functioneren vervangende waarde berekenen met Xxxx model. Deze vervangende waarde wordt gebruikt voor berekening in PEMS. Controle stoominjectie NOx-stoom en CDP-stoom op gasturbine aan de hand van stoombalans. Wanneer de stoomflowmetingen niet goed functioneren wordt door het Bedrijf A bedrijfs LAB met een handmeter een controle meting gedaan van de specifieke NOx emissie, en wordt deze waarde gebruikt in de rapportage. Was er sprake van afwijkende procescondities? Controle of binnen het geldigheidsgebied van de PEMS is gewerkt. Zo nee invoeren van defaultwaarde zoals vastgesteld in 2.2. Correcties dagwaarden aanbrengen in Progres. Activiteit 1.9 Uitgevoerde correcties van dagwaarden in Progres noteren in het Register van Registraties. Afwijkende procescondities noteren in het Register van Registraties. Grote afwijkingen (>10%) melden aan de NEa. Activiteit 1.11 Controle maandtotalen aan de hand van vergelijking met voorgaande maanden (trendanalyse). Check van de specifieke NOx-emissie. Definitief rapport Januari 2004

23 Activiteit 1.13 Controle jaartotalen aan de hand van vergelijking met voorgaande jaren. Check van de specifieke NOx-emissie. Activiteit 1.16 Controle maandtotalen aan de hand van vergelijking met voorgaande maanden. Check van de specifieke NOx-emissie. Controle aardgasmetingen aan de hand van de afrekening van GasUnie. Activiteit 1.17 Uitgevoerde correcties naar aanleiding van afrekening GasUnie vastleggen in het Register van Registraties. Activiteit 1.21 Controle jaartotalen aan de hand van vergelijking met voorgaande jaren. Check van de specifieke NOx-emissie. Activiteit 1.22 Periode waarover gerapporteerd wordt. NOx-vracht, brandstofverbruik, NOx-allocatie vanuit Progres importeren. Saldo aangekochte/verkochte rechten overnemen van de afdeling control. Register van registraties toevoegen. Resultaten van vergelijkende metingen toevoegen. Activiteit 1.23 Controle EV en externe verificatie. Activiteit 1.24 Autorisatie en verzending EV naar de NEa en registratie van deze stap. 4.3 Beschrijving van middelen De beschrijving van de meetmiddelen is opgenomen in hoofdstuk 2.2. Omschrijving model Merk/Type Methode Plaats Verantwoordelijke beheer xxxx Model Excel Proces applicatie Technoloog Data Management systeem DCS systeem Honneywell Zie Meetkamer Sen. Technicus TDC 3000 xxxx M&R History data-base Honneywell - Meetkamer Sen. Technicus PHD xxxx M&R Bedrijfsrapportage systeem Progres Progres Rotterdam Proces Technoloog Voorz. Back-up n.v.t. JA JA JA De gebruikte handmeting voor het bepalen van de NOx-concentratie als vervangende waarde is het fabrikaat NOLAND type ON400 meetprincipe elektronische cel; meetrange ppm. Definitief rapport Januari 2004

Voorbeeld van een monitoringsprotocol NOxemissie. Uitwerking voor stookinstallaties (klasse 4)

Voorbeeld van een monitoringsprotocol NOxemissie. Uitwerking voor stookinstallaties (klasse 4) Voorbeeld van een monitoringsprotocol NOxemissie Uitwerking voor stookinstallaties (klasse 4) Ministerie van VROM Definitief rapport 9P0541.01 DISCLAIMER Het monitoringsprotocol is onderdeel van de vergunningaanvraag

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Meetvoorwaarden MEP / CO 2 index

Meetvoorwaarden MEP / CO 2 index eetvoorwaarden EP / CO 2 index Opbouw en stand van zaken artin Risseeuw / Hans Davidse 5 Juni 2003 Nauwkeurig meten? 5% fout in E meting WKK Installatie Input: 100 GJ brandstof Output: 36.8 35 GJ elektriciteit

Nadere informatie

RAAMWERK MEP Meetprotocol Naam van de installatie

RAAMWERK MEP Meetprotocol Naam van de installatie RAAMWERK MEP Meetprotocol Naam van de installatie Datum : 11 februari 2004 Document nummer : Versie Nummer : Naam van de beheerder : Inleiding De Ministeriële Regeling CO2 index WKK treedt op 1 juli 2004

Nadere informatie

Energieverbruik. Thermisch vermogen (GWth)

Energieverbruik. Thermisch vermogen (GWth) Projectbureau Nieuw Aardgas NL Milieu en Leefomgeving Prinses Beatrixlaan 9 AL Den Haag Postbus 93144 09 AC Den Haag www.agentschapnl.nl Contactpersoon A.J. van der Vlugt Monitoren van het effect van nieuw

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Referentiedocument EU-ETS 2013-2020 Voorbeeldinrichting

Referentiedocument EU-ETS 2013-2020 Voorbeeldinrichting Referentiedocument EU-ETS 2013-2020 Voorbeeldinrichting Versie 1.0 Datum: xx-xx-20xx NB: Dit is een voorbeeld van een referentiedocument behorend bij een monitoringsplan. Dit voorbeeld hoort bij het voorbeeld-mp

Nadere informatie

Voorbeeld van een monitoringsprotocol NOxemissie

Voorbeeld van een monitoringsprotocol NOxemissie Voorbeeld van een monitoringsprotocol NOxemissie E-centrale (klasse 1) Ministerie van VROM Januari 2004 Definitief rapport 9P0541.01 DISCLAIMER Het monitoringsprotocol is onderdeel van de vergunningaanvraag

Nadere informatie

PEMS KWALITEIT EISEN. Predictive Emission Monitoring Systems

PEMS KWALITEIT EISEN. Predictive Emission Monitoring Systems PEMS Predictive Emission Monitoring Systems KWALITEIT EISEN Wat is een PEMS Toepasbaarheid van een PEMS PEMS versus AMS Kwaliteitseisen voor een PEMS PEMS in relatie tot EN-14181 en EN-15267 PEMS in relatie

Nadere informatie

NOx monitoring Gasturbine / afgassen ketel (klasse 3) Monitoringsprotocol

NOx monitoring Gasturbine / afgassen ketel (klasse 3) Monitoringsprotocol NOx monitoring Gasturbine / afgassen ketel (klasse 3) Monitoringsprotocol Ministerie van VROM 12 januari 2004 Definitief 9P0541.01 DISCLAIMER Het monitoringsprotocol is onderdeel van de vergunningaanvraag

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

BIJLAGE V. Technische bepalingen inzake stookinstallaties. Deel 1. Emissiegrenswaarden voor de in artikel 32, lid 2, bedoelde stookinstallaties

BIJLAGE V. Technische bepalingen inzake stookinstallaties. Deel 1. Emissiegrenswaarden voor de in artikel 32, lid 2, bedoelde stookinstallaties BIJLAGE V Technische bepalingen inzake stookinstallaties Deel 1 Emissiegrenswaarden voor de in artikel 32, lid 2, bedoelde stookinstallaties 1. Alle emissiegrenswaarden worden berekend bij een temperatuur

Nadere informatie

Gericht op de toekomst. Stikstofoxiden. Praktische toepassing van meten van NO x

Gericht op de toekomst. Stikstofoxiden. Praktische toepassing van meten van NO x Stikstofoxiden Praktische toepassing van meten van NO x Maarten van Dam Mvdam@testo.nl 06-53782193 Michel de Ruiter Michel.deruiter@multi-instruments.nl 06-20360160 Dia 2 van 132 Waarom meten? Wetgeving:

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Aardgaskwaliteit en het meten van NOx-emissies

Aardgaskwaliteit en het meten van NOx-emissies Aan PKL-leden Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving NL Milieu en Leefomgeving Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.rijkswaterstaat.nl Contactpersoon Wim Burgers

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan 1.A.1-1.A.2-1.A.3 2.A.1-2.A.2-2.A.3 2.C.2 3.B.2

Energiemanagement Actieplan 1.A.1-1.A.2-1.A.3 2.A.1-2.A.2-2.A.3 2.C.2 3.B.2 1.A.1-1.A.2-1.A.3 2.A.1-2.A.2-2.A.3 2.C.2 3.B.2 Opdrachtgever Van der Waal & Partners B.V. Colofon Opdrachtgever Van der Waal & Partners B.V. Projectnaam Energiemanagement Actieplan Projectnummer 9222

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

5. Herleiding van meetgegevens

5. Herleiding van meetgegevens 5. Herleiding van meetgegevens Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Emissie-eisen in wet- en regelgeving zijn gedefinieerd onder standaardcondities, waardoor zij generiek zijn en onafhankelijk

Nadere informatie

Meetvoorwaarden voor productie-installaties met registratie van nuttig aangewende warmte

Meetvoorwaarden voor productie-installaties met registratie van nuttig aangewende warmte Meetvoorwaarden voor productie-installaties met registratie van nuttig aangewende warmte Bijlage 3 behorende bij artikel I, onderdeel O, van de Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw

Nadere informatie

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Energie Kwailteitsmanagement systeem Energie Kwailteitsmanagement systeem (4.A.2) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : W. van Houten paraaf: Vrijgegeven : W. van Houten paraaf: Datum : 1 april 2012 Energie

Nadere informatie

NOx-emissiemeting conform SCIOS protocol

NOx-emissiemeting conform SCIOS protocol NOx emissiemeting Meting conform SCIOS protocol Toestel geplaatst bij: Naam bedrijf AAR Aircraft Component Services Adres Kruisweg 75 Postcode 2132 ND Plaats Hoofddorp Nadere aanduiding Referentie nummer

Nadere informatie

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO 2 managementplan Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants Versie: 1.0 Datum: xx-xx-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 juli 2008

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 juli 2008 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web:

Nadere informatie

Emissieregelgeving voor stookinstallaties

Emissieregelgeving voor stookinstallaties Emissieregelgeving voor stookinstallaties Themadag Stoomplatform NOX uitstoot bij stoomketels 8 december 2011 Wim Burgers Kenniscentrum InfoMil Inhoud 1. Emissieregelgeving Ontwikkelingen voor complexe

Nadere informatie

In deze bijlage wordt de aangevraagde verandering uitgebreid beschreven. De verandering in deze aanvraag is:

In deze bijlage wordt de aangevraagde verandering uitgebreid beschreven. De verandering in deze aanvraag is: Bijlage 1: Veranderingen in de bedrijfsactiviteiten In deze bijlage wordt de aangevraagde verandering uitgebreid beschreven. De verandering in deze aanvraag is: Het plaatsen van een tweede turbine met

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies

Voortgangsrapportage CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies Voortgangsrapportage CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies BESIX Nederland Branch 17 oktober 2011 Definitief rapport BESIX Nederland Branch Trondheim 22-24 Postbus 8 2990 AA Barendrecht

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

Ruud van Empel. Inspecties & Onderhoud van stookinstallaties en brandstofsystemen. Van Empel Inspecties & Advisering bv

Ruud van Empel. Inspecties & Onderhoud van stookinstallaties en brandstofsystemen. Van Empel Inspecties & Advisering bv Van Empel Inspecties & Advisering bv Postbus 31 5570 AA BERGEIJK Tel: 0497-550506 Fax: 0497-550507 E-mail: info@vanempelinspecties.com Website: www.vanempelinspecties.com Inspecties & Onderhoud van stookinstallaties

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

NOx reductie. Oscar Moers en Max Breedijk

NOx reductie. Oscar Moers en Max Breedijk NOx reductie Oscar Moers en Max Breedijk Oscar Moers Afgestudeerd HTS Werktuigbouwkunde en HTS Technische Bedrijfskunde Werkzaam bij Elco Burners B.V. sinds 2006, eindverantwoordelijk voor service Elco

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 4 1. ONDERWERP EN

Nadere informatie

Voorbeeld van een monitoringsprotocol NOxemissie. Uitwerking voor een stoomketel (klasse 1)

Voorbeeld van een monitoringsprotocol NOxemissie. Uitwerking voor een stoomketel (klasse 1) Voorbeeld van een monitoringsprotocol NOxemissie Uitwerking voor een stoomketel (klasse 1) Ministerie van VROM Januari 2004 Definitief rapport 9P0541.01 DISCLAIMER Het monitoringsprotocol is onderdeel

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

Commissie Benchmarking Vlaanderen

Commissie Benchmarking Vlaanderen Commissie Benchmarking Vlaanderen 023-0170 Bijlage I TOELICHTING 17 Bijlage I : WKK ALS ALTERNATIEVE MAATREGEL 1. Inleiding Het plaatsen van een WKK-installatie is een energiebesparingsoptie die zowel

Nadere informatie

MONITOR ELEKTRICITEITSPRODUCTIE

MONITOR ELEKTRICITEITSPRODUCTIE MONITOR ELEKTRICITEITSPRODUCTIE Dienst uitvoering en toezicht Energie - 1 /7 -.doc Inhoudsopgave 1. DOEL VAN HET INFORMATIEVERZOEK...3 2. INVULINSTRUCTIE MONITOR PRODUCENTEN...4 2.1. Tabel 1 gegevens producent

Nadere informatie

Berekening van de standaard CO 2 -emissiefactor aardgas t.b.v. nationale monitoring 2014 en emissiehandel 2014

Berekening van de standaard CO 2 -emissiefactor aardgas t.b.v. nationale monitoring 2014 en emissiehandel 2014 Berekening van de standaard CO 2 -emissiefactor aardgas t.b.v. nationale monitoring 2014 en emissiehandel 2014 Datum 19 december 2013 Status Definitief Pagina 1 van 1 Colofon Projectnaam Jaarlijkse vaststelling

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Datum: Januari 2013 Bezoekadres Dorpsstraat 20 7683 BJ Den Ham Postadres Postbus 12 7683 ZG Den Ham T +31 (0) 546 67 88 88 F +31 (0) 546 67 28 25 E

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen CO2 prestatieladder Reductiebeleid en doelstellingen Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 9

Inhoudsopgave. Inleiding... 9 Inhoudsopgave Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Wat is geïntegreerd management?... 13 1.1. Wat is het doel van geïntegreerd management?... 13 1.2. Kwaliteit: wat betekent ISO 9001?... 14 1.3. Andere normen:

Nadere informatie

AFDELING VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT GASTURBINES EN STOOM- EN GASTURBINE- INSTALLATIES

AFDELING VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT GASTURBINES EN STOOM- EN GASTURBINE- INSTALLATIES p.1/5 AFDELING 5.43.3. VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT GASTURBINES EN STOOM- EN GASTURBINE- INSTALLATIES Art. 5.43.3.1. 1. In afwijking van de algemene emissiegrenswaarden, bepaald in hoofdstuk 4.4, moeten

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C Auteur: Coert van Maren Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 1 Inhoud

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

HR WKK met CO 2 winning

HR WKK met CO 2 winning HR WKK met CO 2 winning Door: Herman Klein Teeselink HoSt Sheet 1 of 22 Inhoud HoSt HoSt ImtechVonkV.O.F. - Reinigen van rookgassen - Rookgascondensor / Scrubber - Nat elektrostatisch filter - Waterbehandeling

Nadere informatie

CO 2 Managementplan. Eti BV. Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:

CO 2 Managementplan. Eti BV. Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 Managementplan Eti BV Auteur: John Nannings Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 Managementplan 2.C.2 & 3.B.2 Inhoud 1 INLEIDING... 3

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Energie management plan

CO2 prestatieladder Energie management plan CO2 prestatieladder Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621 E-mail: info@kroes.org Versie:

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) Dit is een uitgave van de SCGM. 2017, Branche, Boeingavenue 2017,

Nadere informatie

Antwoord: Ja, onder bepaalde weersomstandigheden zal de pluim zichtbaar zijn als gevolg van waterdamp in de rook.

Antwoord: Ja, onder bepaalde weersomstandigheden zal de pluim zichtbaar zijn als gevolg van waterdamp in de rook. Veelgestelde vragen en antwoorden: Op de site van Omrin worden de daggemiddelde emissiegegevens van de gemeten componenten in de schoorsteen van de Reststoffen Energie Centrale (REC) weergegeven. Naar

Nadere informatie

Introductie HoSt B.V.

Introductie HoSt B.V. HR Hout WKK (Vink Sion) voor glastuinbouw en stadverwarming door HoSt Imtech Vonk vof door H. Klein Teeselink info@host.nl Introductie HoSt B.V. Inhoud: Waarom biomassa WKK, belang van warmte? Wie zijn

Nadere informatie

Workshop stookinstallaties Wim Burgers Rijkswaterstaat - InfoMil

Workshop stookinstallaties Wim Burgers Rijkswaterstaat - InfoMil Workshop stookinstallaties 2017 Wim Burgers Inhoud 1. Regelgeving 2014 2. Wijzigingen 2016 3. Wijzigingen 2017 2 Regelgeving 2014 (1) Vijf smaken voor emissie-eisen 1. Activiteitenbesluit hoofdstuk 5.2

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagementprogramma

3.B.2 Energiemanagementprogramma ` Onderneming: Terrein en Groenvoorziening b.v. Opgesteld door: T&G Groep, Elsbeth de Jong Begeleiding: Conformiso B.V., Annette Willems Documentversie: mei 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Energiebeleid...

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV. Auteur: Margriet de Jong. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV. Auteur: Margriet de Jong. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV Auteur: Margriet de Jong Versie: 1.0 Datum: 14-04-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

Velddriel, 24 oktober Energiemanagementplan

Velddriel, 24 oktober Energiemanagementplan Velddriel, 24 oktober 2016 Energiemanagementplan VERANTWOORDING Document Energiemanagementplan 2016 Opdrachtgever Directie Van den Biggelaar Grond- en waterbouw Auteur J. (Joey) de Groot Datum 24 oktober

Nadere informatie

Energie management actieplan 2015

Energie management actieplan 2015 Energie management actieplan 2015 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2015/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2015 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

6.4 DIRECTIEBEOORDELING

6.4 DIRECTIEBEOORDELING Pagina: van 7. DOEL PROCES Het systematisch beoordelen van de prestaties van de processen van HEWI Beheer B.V., waarbij gestreefd wordt naar het verkrijgen van gegevens voor prestatieverbetering van onze

Nadere informatie

CO 2 managementplan. 1 Inleiding

CO 2 managementplan. 1 Inleiding CO 2 managementplan Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Energie meetplan... 4 1.2 Planning meetmomenten... 4 1.3 Cofely Zuid Nederland... 4 Scope 1 emissies... 4 Scope 2 emissies... 4 1.4 Project Renovatie gemaal

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND BV MILIEU. Een ad-hoc Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) voor aluminium in oppervlaktewater. 26 april 2002 RIZA

A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND BV MILIEU. Een ad-hoc Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) voor aluminium in oppervlaktewater. 26 april 2002 RIZA A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND BV MILIEU Een ad-hoc Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) voor aluminium in oppervlaktewater 26 april 2002 RIZA A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND BV MILIEU Barbarossastraat

Nadere informatie

Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem. Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 9001:2000

Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem. Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 9001:2000 Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 9001:2000 MJA2 en Energiezorg Energiezorg zorgt voor een blijvende verlaging van het energiegebruik, en daarmee

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2 CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies

Voortgangsrapportage 2 CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies Voortgangsrapportage 2 CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies BESIX Nederland Branch 10 augustus 2012 Definitief BESIX Nederland Branch Trondheim 22-24 Postbus 8 2990 AA Barendrecht +31 (0)180

Nadere informatie

Vitotherm Technische informatie. www.vitotherm.nl

Vitotherm Technische informatie. www.vitotherm.nl Vitotherm Technische informatie www.vitotherm.nl Deze folder informeert u over de producten en dienstverlening van Vitotherm B.V. Soms moet je iets durven investeren om vervolgens veel te besparen. Dit

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Procedure Risicobeheersing en kansen afweging. Waterketen. Registratienummer: Versie: 1.0. Datum

Procedure Risicobeheersing en kansen afweging. Waterketen. Registratienummer: Versie: 1.0. Datum Procedure Risicobeheersing en kansen afweging Waterketen Soort document: Procedure Registratienummer: 14.0037073 Versie: 1.0 Status: Definitief Afdeling /Eenheid: Proceseigenaar: Procesbeheerder Procesbeschrijver:

Nadere informatie

Studiegroep Bio-energie Energy Matters

Studiegroep Bio-energie Energy Matters Door: Gerard Prinsen Presenteert op verzoek van: Studiegroep Bio-energie Energy Matters Emissiebeleid Biomassa gestookte installaties Volledige verbranding bij laagwaardige biomassa KARA Energy Systems

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 3 CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 emissies 1 e semester 2012

Voortgangsrapportage 3 CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 emissies 1 e semester 2012 Voortgangsrapportage 3 CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 emissies 1 e semester 2012 BESIX Nederland Branch 19 november 2012 Definitief Error! Reference source not found. - i - BESIX Nederland Branch

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagementprogramma

3.B.2 Energiemanagementprogramma Akkoord directie: Dhr. Hans Smulders Paraaf: 3.B.2 Energiemanagementprogramma ` Onderneming: Terrein en Groenvoorziening b.v. Opgesteld door: T&G Groep, Elsbeth de Jong Documentversie: september 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Europese primeur! WKK-installatie AGFA

Europese primeur! WKK-installatie AGFA Europese primeur! WKK-installatie AGFA 17 oktober 2007 AGFA-GEVAERT Mortsel Inleiding: WKK Agfa-Gevaert Installatie 4 x (gas-)motor 2 MWe 4 x recuperatieketel oververhitte stoom (19 bara 340 C) 4 x geïntegreerde

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid OHSAS 18001-certificaat voor het waarborgen van veiligheid > continue verbetering > voordelen > internationaal erkende norm > eigen verantwoordelijkheid > compleet arbo- en veiligheidsmanagementsysteem

Nadere informatie

Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid

Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Het CO2 reductie beleid van ons bedrijf... 3 2.1 ENERGIESTROMEN... 3 2.2 DOELSTELLINGEN SCOPE 1 EN 2... 3 2.3 MAATREGELEN OM

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem 2014-1 ste half jaar 2015. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiesysteem 2014-1 ste half jaar 2015. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiesysteem 2014-1 ste half jaar 2015 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Management review - invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprint berekening 4

Nadere informatie

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V.

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V. Ze hebben weer wat nieuws bedacht! 16-04-2003 Quality B.V. 1 Reden van verandering Oude norm was onvoldoende KLANT- & PRESTATIEGERICHT! 16-04-2003 Quality B.V. 2 1 Reden van verandering a. ISO normen iedere

Nadere informatie

Loon- en maaibedrijf De Struunhoeve BV

Loon- en maaibedrijf De Struunhoeve BV Loon- en maaibedrijf De Struunhoeve BV Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 In het kader van papier vermindering is de inhoudsopgave op de voorpagina afgedrukt Inhoudsopgave

Nadere informatie

Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B

Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B LET OP: Dit is een InfoMil-versie van het BEES A, geen officiële publicatie. Het betreft een samenvoeging in één document van de laatstgepubliceerde integrale versie van het besluit plus de daarop volgende

Nadere informatie

Procedure 07 CO 2 -prestatieladder. 24 februari 2013 (FKO)

Procedure 07 CO 2 -prestatieladder. 24 februari 2013 (FKO) Procedure 07 CO 2 -prestatieladder 24 februari 2013 (FKO) Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Stuurcyclus Energiemanagement 4 2. Methodiek voor de emissie inventaris 6 Procedure 07 CO 2-prestatieladder 2 Inleiding

Nadere informatie

CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA

CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA Onderwerp Organisatie O 2 handboek : Rasenberg Infra INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 AFBAKENING... 4 2.1 INLEIDING... 4 2.2 ORGANISATORISCHE AFBAKENING... 4 2.3 ENERGIESTROMEN...

Nadere informatie

CO2 managementplan. Max Bögl

CO2 managementplan. Max Bögl CO2 managementplan Max Bögl Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Energie meetplan... 4 2.1 Planning meetmomenten... 4 2.2 Vergelijking met vergelijkbare organisaties... 5 3 Energiemanagement actieplan... 6 4 Stuurcyclus...

Nadere informatie

Rapportage van emissiemetingen

Rapportage van emissiemetingen Wat doet de VKL? De Vereniging Kwaliteit Luchtmetingen (VKL) heeft ten doel, binnen de kaders van de Europese en Nationale wet- en regelgeving, een concrete bijdrage te leveren aan het waarborgen, ontwikkelen,

Nadere informatie

S.A.M. Schagen BV. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

S.A.M. Schagen BV. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 S.A.M. Schagen BV 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A (Binnenbaan 37 te Rhoon) incl. werkplaats

Nadere informatie

Rapportage in opdracht van Bio Forte BV De effecten van de uitstoot van stof en NOx bioenergieinstallatie van Bio Forte BV te Zeist Versie 2

Rapportage in opdracht van Bio Forte BV De effecten van de uitstoot van stof en NOx bioenergieinstallatie van Bio Forte BV te Zeist Versie 2 Rapportage in opdracht van Bio Forte BV De effecten van de uitstoot van stof en NOx bioenergieinstallatie van Bio Forte BV te Zeist Versie 2 Ir. J. Koppejan (Procede Biomass BV) Enschede, 30 augustus 2016

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV BV Leusden, oktober 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INLEIDING Ons bedrijf heeft een energiemanagement actieplan conform NEN-ISO 50001.

Nadere informatie

buffer warmte CO 2 Aardgas / hout WK-installatie, gasketel of houtketel brandstof Elektriciteitslevering aan net

buffer warmte CO 2 Aardgas / hout WK-installatie, gasketel of houtketel brandstof Elektriciteitslevering aan net 3 juli 2010, De Ruijter Energy Consult Energie- en CO 2 -emissieprestatie van verschillende energievoorzieningsconcepten voor Biologisch Tuinbouwbedrijf gebroeders Verbeek in Velden Gebroeders Verbeek

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 A.N. van Impelen en Zonen Werkhoven B.V. Auteur(s): Dhr. A.E.N. van Impelen,

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Veko Lightsystems International B.V. Auteur(s): T. van Kleef, Operations

Nadere informatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie: 001 Opgesteld

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4

Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4 Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma FUHLER SERVICES BV

Energiemanagementprogramma FUHLER SERVICES BV Energiemanagementprogramma FUHLER SERVICES BV Het vermenigvuldigen van deze documentatie en / of het verstrekken van gegevens aan derden in welke vorm dan ook is ten aller tijde verboden, tenzij hiervoor

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN Versie 1.1 Datum: 6 DECEMBER 2012 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES - AANDRIJFSYSTEMEN - TECHNISCHE AUTOMATISERING PANELENBOUW - SERVICE EN ONDERHOUD - PLAATWERK - TECHNISCHE DIENSTVERLENING DOMOTICA - ENERGIEMANAGEMENT

Nadere informatie

Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:

Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 management plan Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend manager: CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 1 Inhoud 1 Inleiding...3

Nadere informatie