Invulinstructie Taxatierapport transactie woonruimte individueel (professionele opdrachtgever)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Invulinstructie Taxatierapport transactie woonruimte individueel (professionele opdrachtgever)"

Transcriptie

1 A. Opdracht / opname A. Waardepeildatum: Deze datum wordt geautomatiseerd weergegeven (in een aantal taxatiesoftwarepakketten). Indien de taxateur hiervan af wil wijken, dient er bij N. nadere mededelingen een toelichting gegeven te worden. Indien afwijkend van de datum van opname en inspectie: <datum>. A. Bedrijfsnaam opdrachtgever: Deze gegevens worden automatisch ingevuld. A. Naam opdrachtgever: Contactpersoon (indien ingevuld bij Deze gegevens worden automatisch ingevuld. opdracht) A. Adres opdrachtgever: Deze gegevens worden automatisch ingevuld. A. Opdracht namens opdrachtgever Deze gegevens worden automatisch ingevuld. verstrekt door: A. Opdracht is uitgevoerd door De naam van de taxateur die de taxatie <naam taxateur> taxateur: uitvoert. Deze taxateur dient bij het NWWI aangesloten te zijn om te mogen taxeren. A. Ingeschreven in het register: De vermelding in welk register de taxateur <register> is ingeschreven. A. Onder nummer: De vermelding van het nummer in het register waaronder de taxateur is ingeschreven. Nummer <RMT / SCVM> A. Lid van/aangesloten bij: De taxateur is lid van en/of aangesloten bij één van de deelnemende brancheverenigingen of beroepsorganisatie. (limitatieve keuze). 1. NVM 2. NVR 3. VastgoedPRO 4. VBO Makelaar <naam taxatiekantoor> A. Naam kantoor: De bedrijfsnaam van het kantoor waar de taxateur werkzaam is. A. Adres kantoor: De adresgegevens van het kantoor waar de <adres taxatiekantoor> taxateur werkzaam is. A. Datum opname en inspectie: De datum waarop de hiervoor vermelde <datum> taxateur het object van binnen en van buiten geïnspecteerd heeft. Invulinstructie taxatierapport transactie woonruimte individueel maart 2013

2 B. Object B. Woningtype: De omschrijving van het object vindt plaats conform de laatste uitgave van de fotowijzer woningen, een uniformering van begrippen en definities van woningen, vastgesteld door NVM, VBO Makelaar, VastgoedPRO, VNG en de Waarderingskamer. B. Bijzonder woningtype: De omschrijving van het object vindt plaats conform de laatste uitgave van de fotowijzer woningen, een uniformering van begrippen en definities van woningen, vastgesteld door NVM, VBO Makelaar, VastgoedPRO, VNG en de Waarderingskamer. Maak een keuze uit één van de woningtypen. Maak een keuze uit één van de bijzondere woningtypen. Het invullen van dit veld is niet verplicht, maar kan een goede aanvulling zijn op het woningtype. B.1. Adres, postcode en plaats: Locatie van het getaxeerde object Deze gegevens worden automatisch ingevuld. B.2. Verkoop onder voorwaarden is van toepassing: Indien er sprake is van een woning die valt onder Verkoop onder Voorwaarden zoals Koopgarant of Slimmer kopen vermeldt u dit hier. Keuze maken: 2. Ja, het betreft de volgende variant: <toelichtingveld> C. Doel van de taxatie C.1.a Het bepalen van de prijs bij: Verkoop/aankoop/terugkoop (maak keuze uit één of meerdere doelen) C.1.b. Extra doel: Indien er ook een ander doel dan onder C.1.a. genoemd van toepassing is, kan dit hier worden vermeld. <Vrij tekstveld> Invulinstructie taxatierapport transactie woonruimte individueel maart 2013

3 D. Waardering D. Marktwaarde: Zie normblad. Het betreft hier de feitelijk aangetroffen situatie (dus inclusief de door de huurder bevoegdelijk aangebrachte verbeteringen, indien van toepassing) D. Marktwaarde(n) met bijzondere uitgangspunten: Hier kunnen de bijzondere uitgangspunten worden weergegeven die naast de marktwaarde worden getaxeerd. E. Verantwoording en aansprakelijkheid E.1. Voorwaarden De voorwaarden van de branchevereniging of de beroepsorganisatie waarbij de taxateur is aangesloten zijn van toepassing. <bedrag> <bedrag> <bijzondere uitgangspunten> : <exclusief de door de huurder bevoegdelijk aangebrachte verbeteringen> Keuze (uit bestaand keuzeveld): 1. De Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers; 2. De Algemene Consumentenvoorwaarden van VBO Makelaar; 3. De Algemene Voorwaarden VastgoedPRO voor professionele opdrachtgevers; 4. Regeling voor Rentmeesters E.2. Aansprakelijkheid Vaste tekst E.3. Normblad Melding dat er gewerkt is volgens normblad. 1. Ja 2. Ja, met uitzondering van: < toelichtingveld> F. In dit rapport komen de volgende bijzondere aandachtspunten voor Bij sommige taxatiesoftwarepakketten leidt de keuze bij de betreffende vraag tot een automatisch juiste invulling van de onderstaande F-vragen. F.1. Bij de taxatie zijn waardebeïnvloedende privaatrechtelijke bijzonderheden naar voren gekomen (vraag G.2.): Deze vraag is gekoppeld aan de vraag De taxateur heeft voorwaarden of andere bijzonderheden waargenomen die de waardeontwikkeling substantieel kunnen beïnvloeden. bij G.2.a./G.2.b./G.2.c. 1. Ja, indien er waardebeïnvloedende bijzonderheden naar voren zijn gekomen. 2. Anders: Nee Invulinstructie taxatierapport transactie woonruimte individueel maart 2013

4 F.2. F.3. F.4. F.5. F.6. De waarde wijkt meer dan 15% af van soortgelijke objecten in de directe omgeving (vraag H.2.b.): De onderhouds- of bouwkundige staat is in zijn algemeenheid 'matig of slecht' (vraag I.2.a.): De te verwachten kosten voor direct noodzakelijk herstel van achterstallig onderhoud t.b.v. de instandhouding van het object bedragen meer dan 10% van de getaxeerde marktwaarde (vraag I.2.c.): Bij de taxatie is naar voren gekomen dat er sprake is, dan wel een vermoeden bestaat, dat verontreiniging aanwezig is. (vraag J.2.): Een van de modelwaarden wijkt meer dan 10% af van de getaxeerde marktwaarde (vrij van huur en gebruik voor verbouwing) (vraag L.3.): Deze vraag is gekoppeld aan H.2.b. Deze vraag is gekoppeld bij bestaande bouw aan I.2.a. en bij nieuwbouw wordt hier Nee als standaard antwoord gegeven. Deze vraag is gekoppeld bij bestaande bouw aan I.2.c. en bij nieuwbouw wordt niet Nee als standaard antwoord gegeven. Deze vraag is gekoppeld aan J.2.c. / J.2.d. en J.2.e. Deze vraag is gekoppeld aan L.3. Graag invullen in relatie tot H.2.b: 1. Ja, indien de waarde meer dan 15% afwijkt van soortgelijke objecten in de directe omgeving. 2. Anders: Nee Graag bij bestaande bouw invullen in relatie tot I.2.a.: 1. Ja, indien de onderhouds- of bouwkundige staat op enig punt is beschreven als 'matig of slecht'. 2. Anders: Nee Graag invullen in relatie tot I.2.c.: 1. Ja, indien de te verwachten kosten voor direct noodzakelijk herstel t.b.v. de instandhouding van het object meer dan 10% bedragen van de getaxeerde marktwaarde. 2. Anders: Nee Graag invullen in relatie tot J.2.: 1. Ja, indien bij de taxatie naar voren is gekomen dat er sprake is, dan wel een vermoeden bestaat dat verontreiniging aanwezig is. 2. Anders: Nee Graag invullen met Ja indien de afwijking van één van de geleverde modelwaarden groter is dan 10,0% of Nee indien de afwijking minder dan 10,1% bedraagt. Indien er geen modelmatige rapport aanwezig is, wordt dit veld niet gevuld. Invulinstructie taxatierapport transactie woonruimte individueel maart 2013

5 G. Privaatrechtelijke aspecten G.1. Geraadpleegde informatie G.1 Eigendomsbewijs: Bron: Eigendomsbewijs 1. Ja; 2. Nee, indien eigendomsbewijs niet is geraadpleegd en bijgevoegd en tevens de reden aangeven waarom deze niet is bijgevoegd. G.1 Kadastraal plan: Bron: Kadaster (https://mijn.kadaster.nl/) Instructie: - Het kadastraal plan moet geraadpleegd zijn en als bijlage in PDF toegevoegd worden. (op de waardepeildatum van de taxatie niet ouder dan 14 dagen) - De taxateur controleert of alle percelen volledig op de kaart staan. G.1 Kadastraal uittreksel: Bron: Kadaster (https://mijn.kadaster.nl/) Instructie: - Het kadastrale uittreksel moet geraadpleegd zijn en als bijlage in PDF toegevoegd worden. (op de waardepeildatum van de taxatie niet ouder dan 14 dagen) - De taxateur controleert of er naar aanleiding van de gegevens van het kadastrale plan meerdere percelen getaxeerd moeten worden. G.1 Overig: Alle in het rapport genoemde (informatie)bronnen dienen als bijlage te worden toegevoegd. : 1. Er zijn geen andere informatiebronnen onderzocht. 2. De volgende informatiebronnen zijn onderzocht: <toelichtingveld> G.2. Kenmerken Grondgebonden Invulinstructie taxatierapport transactie woonruimte individueel maart 2013

6 G.2.a. Het perceel/perceel met opstal(len), kadastraal bekend als: Indien er sprake is van: een grondgebonden object; De feitelijke situatie vermelden ten tijde van de taxatie; Een gedeeltelijk perceel kan tevens worden aangegeven (nog niet uitgemeten door het Kadaster). Bij een gedeeltelijk perceel dient de geschatte grootte van het perceel te worden vermeld; Een mandelig perceel kan worden aangegeven alsmede welk deel in het geheel dit betreft. Kadastraal bekend: Gemeente:<variabele> Sectie:<variabele> Nr:<variabele> Grootte: <var> hectare, <var> are en <var> centiare (elk veld dient gevuld te zijn) Gedeeltelijk: 2. Ja Mandelig perceel: 2. Ja, <aandeel in het geheel> Indien appartementsrecht, alle velden leeglaten. G.2.a.1 Volle eigendom: 1. Ja 2. Nee G.2.a.2 Recht van (onder)erfpacht: G.2.a.2 Erfverpachter: Hier dient de eigenaar van de blote eigendom vermeld te worden. <toelichtingveld> G.2.a.2 Datum vestiging: De vermelding van de datum vestiging van het recht. G.2.a.2 Einddatum van het recht: De vermelding van de einddatum van het recht. Bron: Zie G.1. a. Eeuwigdurend recht b. Voortdurend recht c. Altijddurend recht Invulinstructie taxatierapport transactie woonruimte individueel maart 2013

7 G.2.a.2 Canon/vergoeding: De vermelding van de canon / vergoeding / beheerkosten (ook jaarlijks/maandelijks of afgekocht tot <variabel>) G.2.a.2 Herzieningsdatum canon: De datum waarop de eerstkomende herziening van de canon plaatsvindt. G.2.a.2 Eerstkomende indexering: De datum waarop de eerstkomende indexering van de canon / vergoeding plaatsvindt. G.2.a.2 De volgende standaard erfpachtvoorwaarden zijn van toepassing: Dit zijn de door de bloot eigenaar opgestelde erfpachtvoorwaarden. Deze versie dient met naam, datum (jaartal) of versie te worden vermeld. 1. De canon / beheerkosten bedraagt <variabel> per jaar 2. De canon / beheerkosten is afgekocht tot <datum> 3. Nihil; De canon is eeuwigdurend afgekocht. Vul de naam + versiegegevens van de erfpachtvoorwaarden in (tevens als bijlage toevoegen). G.2.a.3 Recht van opstal: G.2.a.3 Eigenaar: Hier dient de eigenaar van de bloot <toelichtingveld> G.2.a.3 Datum vestiging: eigendom vermeld te worden. De vermelding van de datum van vestiging G.2.a.3 Einddatum van het recht: van het recht. De vermelding van de einddatum van het recht. Bron: Zie G.1. G.2.a.3 Vergoeding: De vergoeding voor het verkregen recht. het bedrag en de betalingsperiode G.2.a.3 Eerstkomende indexering: De datum waarop de eerstkomende indexering van de vergoeding plaatsvindt Invulinstructie taxatierapport transactie woonruimte individueel maart 2013

8 G.2.a. Bijzondere erfdienstbaarheden, bijzondere kwalitatieve rechten en verplichtingen of overige bijzondere lasten of beperkingen: Let op: Vermeld enkel die erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en verplichtingen of overige lasten of beperkingen die bijzonder zijn. 1. Er zijn geen bijzondere erfdienstbaarheden, bijzondere kwalitatieve rechten en verplichtingen en overige bijzondere lasten en beperkingen met betrekking tot genoemd perceel / percelen met opstallen uit het onderzoek van de taxateur naar voren gekomen. 2. Op basis van de geraadpleegde informatie acht de taxateur de volgende bijzonderheden vermeldenswaardig: <toelichtingveld> G.2.a. De taxateur heeft voorwaarden of andere bijzonderheden waargenomen die de waardeontwikkeling substantieel kunnen beïnvloeden: Appartement G.2.b. Het appartementsrecht onder meer rechtgevende op het uitsluitend gebruik van het appartement kadastraal bekend als: G.2.b. Het aandeel in het geheel bedraagt: Let op: Vermeld enkel voorwaarden of andere bijzonderheden die de waardeontwikkeling substantieel beïnvloeden of kunnen beïnvloeden. Indien er sprake is van : een appartementsrecht; De feitelijke situatie vermelden ten tijde van de taxatie; Indien er nog geen complexaanduiding is, kan dit worden toegelicht. Vermeld de teller en de noemer van het breukdeel. Indien appartementsrecht, dit veld leeglaten. Kadastraal bekend: Gemeente: <variabele> Sectie:<variabele> Complexaanduiding:<variabel> Appartementsindex: <variabele> Indien grondgebonden object dan alle velden leeglaten. Breukdeel uit de (concept) splitsingsakte vermelden. Invulinstructie taxatierapport transactie woonruimte individueel maart 2013

9 G.2.b Bijzonderheden t.a.v. het appartementsrecht G.2.b. Bestuurder / administrateur: Deze kunt u vinden op het uittreksel van < toelichtingveld> de Kamer van Koophandel van de Vereniging van Eigenaren (www.kvk.nl) of een ander document waaruit de bestuurder / administrateur van de Vereniging van Eigenaren blijkt. G.2.b. KvK-nummer van VvE: G.2.b. Periodieke en eenmalige bijdragen aan de VvE: Deze kunt u vinden op het uittreksel van de Kamer van Koophandel van de Vereniging van Eigenaren (www.kvk.nl) of een ander document waaruit het nummer van de Vereniging van Eigenaren blijkt met daarop een datum. De bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren (excl. voorschot stookkosten) wordt hier genoemd; eventueel ook de eenmalige bijdragen die gevraagd worden in het lopende jaar of komende jaar indien dit al besloten is door de Vereniging van Eigenaren. Bronvermelding: Zie G.1. G.2.b. De meest recente balans dateert van: Indien er geen datum bekend is van de meest recente balans kan dit worden toegelicht. G.2.b. Is vastgesteld door de VvE: Is de balans door de VvE vastgesteld of is dit een voorlopig opgestelde balans? Is dat laatste het geval, dan licht de taxateur dit toe. <Kamer van Koophandelnummer van de Vereniging van Eigenaren zoals deze bij de Kamer van Koophandel bekend is> (Dit nummer bestaat uit 8 of 12 cijfers) 1. Volgens de in G.1 genoemde bronnen bedraagt de bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren : per maand/per jaar (inclusief/exclusief voorschot verwarming/water). 2. Geen. Er is sprake van een niet-actieve Vereniging van Eigenaren. 3. Geen. Er is sprake van een Vereniging van Eigenaren in oprichting. 1. Ja 2. Nee, <toelichtingveld> Invulinstructie taxatierapport transactie woonruimte individueel maart 2013

10 G.2.b. Uit de meest recente balans volgt totaal van algemeen reservefonds en bestemmingsfonds(en): G.2.b. Exploitatiesaldo: G.2.b. Langlopende verplichtingen: G.2.b. Is er door de Vereniging van Eigenaren een meerjaren onderhoudsplan opgesteld: G.2.b. Het meerjaren onderhoudsplan loopt tot: G.2.b. De taxateur acht het saldo van het algemene reservefonds en het voor onderhoud bestemde fonds voldoende in relatie tot het meerjaren onderhoudsplan: Het totaalbedrag van algemeen reservefonds en bestemmingsfonds(en) wordt hier vermeld. Dit kan ook een negatief bedrag zijn. Vermeld dan eerst een - gevolgd door het bedrag. Het exploitatiesaldo volgend uit de meest recente balans. Dit kan ook een negatief bedrag zijn. Vermeld dan eerst een - gevolgd door het bedrag. Dit zijn de leningen welke door de VVE zijn aangegaan. Indien er een meerjaren onderhoudsplan is opgesteld, dient de einddatum vermeld te worden. Als de einddatum niet bekend is, wordt het toelichtingveld hiervoor gebruikt. Indien er een meerjaren onderhoudsplan aanwezig is en een balans dan onderzoekt de taxateur of de reeds gereserveerde bedragen voldoende zijn (op dit moment) in relatie tot hetgeen in het meerjaren onderhoudsplan aan (komende) kosten is aangegeven. <numeriek veld> Indien er geen fondsen beschikbaar zijn, wordt 0 vermeld. <numeriek veld> Indien er geen exploitatiesaldo beschikbaar is, wordt 0 vermeld. < toelichtingveld> 1. Ja 2. Nee, er is geen meerjaren onderhoudsplan door de Vereniging van Eigenaren opgesteld omdat deze niet-actief is. 3. Nee, er is geen meerjaren onderhoudsplan door de Vereniging van Eigenaren opgesteld omdat deze nog in oprichting is. Bij Nee, vervalt de volgende vraag. 1. <datum> 1. Ja 2. Nee, <toelichtingveld> Invulinstructie taxatierapport transactie woonruimte individueel maart 2013

11 G.2.b. Bijzondere gebruiksbepalingen: Let op: Vermeld enkel de gebruiksbepalingen die waardebeïnvloedend en/of beperkend zijn en geef aan welk waardeverschil dit geeft. 2. Ja, <Toelichtingveld> 1. Uit de (onder)splitsingsakte respectievelijk het huishoudelijk reglement zijn geen bijzonderheden gebleken die de waarde beïnvloeden of het gebruik beperken. 2. Op basis van de (onder)splitsingsakte respectievelijk het huishoudelijk reglement acht de taxateur de volgende waardebeïnvloedende of beperkende bijzonderheden vermeldenswaardig: <toelichtingveld> G.2.b.1 Volle eigendom: 1. Ja 2. Nee G.2.b.2 Recht van (onder)erfpacht: G.2.b.2 Erfverpachter: Hier dient de eigenaar van de bloot <toelichtingveld> G.2.b.2 Datum vestiging: eigendom vermeld te worden. De vermelding van de datum vestiging van het recht. G.2.b.2 Einddatum van het recht: De vermelding van de einddatum van het recht. Bron: Zie G.1. a. Eeuwigdurend recht b. Voortdurend recht c. Altijddurend recht Invulinstructie taxatierapport transactie woonruimte individueel maart 2013

12 G.2.b.2 Canon/vergoeding: De vermelding van de canon / vergoeding / beheerkosten (ook jaarlijks/maandelijks of afgekocht tot <variabel>) G.2.b.2 Herzieningsdatum canon: G.2.b.2 Eerstkomende indexering: G.2.b.2 De volgende standaard erfpachtvoorwaarden zijn van toepassing: G.2.b.3 Recht van opstal: G.2.b.3 Eigenaar: G.2.b.3 Datum vestiging: De datum waarop de eerstkomende herziening van de canon plaatsvindt. De datum waarop de eerstkomende indexering van de canon / vergoeding plaatsvindt. Dit zijn de door de bloot eigenaar opgestelde erfpachtvoorwaarden. Deze versie dient met naam, datum (jaartal) of versie te worden vermeld. Indien hier sprake is van een recht van opstal. Hier dient de eigenaar van de bloot eigendom vermeld te worden. De vermelding van de datum van vestiging van het recht. 1. De canon / beheerkosten bedraagt <variabel> per jaar 2. De canon / beheerkosten is afgekocht tot <datum> 3. Nihil; De canon is eeuwigdurend afgekocht. Vul de naam + versiegegevens van de erfpachtvoorwaarden in (tevens als bijlage toevoegen). <toelichtingveld> G.2.b.3 Einddatum van het recht: De vermelding van de einddatum van het recht. Bron: Zie G.1. G.2.b.3 Vergoeding: De vergoeding voor het verkregen recht. het bedrag en de betalingsperiode G.2.b.3 Eerstkomende indexering: De datum waarop de eerstkomende indexering van de vergoeding plaatsvindt. Invulinstructie taxatierapport transactie woonruimte individueel maart 2013

13 G.2.b. Bijzondere erfdienstbaarheden, bijzondere kwalitatieve rechten en verplichtingen of overige bijzondere lasten of beperkingen: G.2.b. De taxateur heeft voorwaarden of andere bijzonderheden waargenomen die de waardeontwikkeling substantieel kunnen beïnvloeden: Let op: Vermeld enkel die erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en verplichtingen of overige lasten of beperkingen die bijzonder zijn. Let op: Vermeld enkel voorwaarden of andere bijzonderheden die de waardeontwikkeling substantieel beïnvloeden of kunnen beïnvloeden. 1. Er zijn geen bijzondere erfdienstbaarheden, bijzondere kwalitatieve rechten en verplichtingen en overige bijzondere lasten en beperkingen uit het onderzoek van de taxateur naar voren gekomen. 2. Op basis van de geraadpleegde informatie acht de taxateur de volgende bijzonderheden vermeldenswaardig: <toelichtingveld> G.2.c. Complex G.2.c.1 Het complex staat op eigen grond: 1. Ja 2. Nee G.2.c.2 Recht van (onder)erfpacht: G.2.c.2 Erfverpachter: Hier dient de eigenaar van de bloot <toelichtingveld> G.2.c.2 Datum vestiging: eigendom vermeld te worden. De vermelding van de datum vestiging van het recht. G.2.c.2 Einddatum van het recht: De vermelding van de einddatum van het recht. Bron: Zie G.1. a. Eeuwigdurend recht b. Voortdurend recht c. Altijddurend recht Invulinstructie taxatierapport transactie woonruimte individueel maart 2013

14 G.2.c.2 Canon/vergoeding: De vermelding van de canon / vergoeding / beheerkosten (ook jaarlijks/maandelijks of afgekocht tot <variabel>) G.2.c.2 Herzieningsdatum canon: G.2.c.2 Eerstkomende indexering: G.2.c.2 De volgende standaard erfpachtvoorwaarden zijn van toepassing: G.2.c.3 Recht van opstal: De datum waarop de eerstkomende herziening van de canon plaatsvindt. De datum waarop de eerstkomende indexering van de canon / vergoeding plaatsvindt. Dit zijn de door de bloot eigenaar opgestelde erfpachtvoorwaarden. Deze versie dient met naam, datum (jaartal) of versie te worden vermeld. Indien hier sprake is van een recht van opstal. 1. De canon / beheerkosten bedraagt <variabel> per jaar 2. De canon / beheerkosten is afgekocht tot <datum> 1. Nihil; De canon is eeuwigdurend afgekocht. Vul de naam + versiegegevens van de erfpachtvoorwaarden in (tevens als bijlage toevoegen). <toelichtingveld> G.2.c.3 Eigenaar: G.2.c.3 Datum vestiging: Hier dient de eigenaar van de bloot eigendom vermeld te worden. De vermelding van de datum van vestiging van het recht. G.2.c.3 Einddatum van het recht: De vermelding van de einddatum van het recht. Bron: Zie G.1. G.2.c.3 Vergoeding: De vergoeding voor het verkregen recht. het bedrag en de betalingsperiode G.2.c.3 Eerstkomende indexering: De datum waarop de eerstkomende indexering van de vergoeding plaatsvindt. Invulinstructie taxatierapport transactie woonruimte individueel maart 2013

15 G.2.c.3 Bijzondere erfdienstbaarheden, bijzondere kwalitatieve rechten en verplichtingen of overige bijzondere lasten of beperkingen: G.2.c. De taxateur heeft voorwaarden of andere bijzonderheden waargenomen die de waardeontwikkeling substantieel kunnen beïnvloeden: H. Omschrijving object en omgeving H.1. Object Let op: Vermeld enkel die erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en verplichtingen of overige lasten of beperkingen die bijzonder zijn. Let op: Vermeld enkel voorwaarden of andere bijzonderheden die de waardeontwikkeling substantieel beïnvloeden of kunnen beïnvloeden. 1. Er zijn geen bijzondere erfdienstbaarheden, bijzondere kwalitatieve rechten en verplichtingen en overige bijzondere lasten en beperkingen uit het onderzoek van de taxateur naar voren gekomen. 2. Op basis van de geraadpleegde informatie acht de taxateur de volgende bijzonderheden vermeldenswaardig: <toelichtingveld> H.1.a. Nadere omschrijving van het object: Korte omschrijving van het object. <toelichtingveld> H.1.b. Bouwaard en toegepaste constructie: Vermelding van materiaal/soort: <toelichtingveld> bouw vloeren (hout of beton) kozijnen, ramen, deuren (hout, kunststof, anders) dakbedekking gevels eventuele andere bijzonderheden. H.1.c. Installaties (merk / type / Beschrijving van de aanwezige installaties, <toelichtingveld> bouwjaar): zoals verwarming, warm water, ventilatie etc. H.1.d. Aantal groepen meterkast: Het aantal aangesloten groepen in de meterkast. <numeriek veld> Invulinstructie taxatierapport transactie woonruimte individueel maart 2013

16 H.1.d. Met / zonder aardlekschakelaar: H.1.e. Volgens opgave van: H.1.e. Heeft het object de volgende vormen van isolatie: H.1.f. Bijzonderheden met het oog op duurzaamheid: Aanwezigheid van de aardlekschakelaar in de meterkast. Een controle of e.e.a. correct werkend is, valt niet onder de inspectieplicht. De bron welke de informatie over de isolatie heeft verstrekt. Hier dient per categorie een keuze gemaakt te worden of er sprake is van aangebrachte isolatie. Het gaat hier om bijzondere maatregelen van energiebesparing/isolatie, duurzaamheid van de materialen en gezond binnenmilieu zoals bijvoorbeeld de wijze van ventilatie of energieopwekking, zoals een zonneboiler, zonnepanelen of windenergie. H.1.g Bouwjaar: De vermelding van het bouwjaar van het object. H.1.h. Gerealiseerde aanzienlijke Feitelijke omschrijving van de aanzienlijke wijzigingen/uitbreidingen: wijzigingen / uitbreidingen. 1. Met 2. Zonder <toelichtingveld> Invullen keuze per onderdeel: 1. Ja 2. Nee De categorie overig geeft de mogelijkheid om aanvullend hier een toelichting te geven. <toelichtingveld> <jaartal> Invullen keuze + aanvullen variabele: 1. Er hebben geen noemenswaardige aanzienlijke wijzigingen danwel uitbreidingen plaatsgevonden. 2. Er hebben geen aanzienlijke wijzigingen danwel uitbreidingen plaatsgevonden behoudens de gebruikelijke moderniseringen ten opzichte van het oorspronkelijke bouwjaar. 3. De volgende aanzienlijke wijzigingen / uitbreidingen zijn uitgevoerd: <toelichtingveld> Invulinstructie taxatierapport transactie woonruimte individueel maart 2013

17 H.1.i. Indeling: Feitelijke indelingsomschrijving van het <toelichtingveld> object. H.1.j. Gebruiksoppervlakten: De gebruiksoppervlakten dienen te zijn gemeten conform de meest recente meetinstructie, vastgesteld door NVM, VastgoedPRO, VBO makelaar, VNG en de Waarderingskamer. H.1.k. Indicatie bruto inhoud: Conform de voorgaande meetinstructie (exclusief bijgebouwen als garages e.d.) H.2. Omgeving H.2.a. Wijk, stand, voorzieningen: Vermelding van: type wijk ouderdom ligging in de wijk parkeergelegenheid H.2.a. Aard van de belendingen: Vermelding van: soort naastgelegen objecten (overzijde ook) H.2.b. De waarde wijkt meer dan 15% af van soortgelijke objecten in de directe omgeving: H.2.c. De taxateur heeft omgevingsfactoren waargenomen die de waardeontwikkeling substantieel kunnen beïnvloeden. (bijv. omliggende industrie, bouwplannen, wijkontwikkeling, planologische ontwikkelingen): De objecten in de omgeving wijken meer dan 15% af qua marktwaarde ten opzichte van het getaxeerde object. Waarneming door de taxateur van waardeontwikkeling door omgevingsfactoren. I. Onderhoudstoestand / Nieuwbouw I.1. dient te worden ingevuld indien er sprake is van nog te realiseren nieuwbouw. I.2. dient te worden ingevuld indien er sprake is van bestaande bouw. Wonen: <variabele>m 2 Overige inpandige ruimte: <variabele> m 2 Gebouwgebonden buitenruimte: <variabele>m 2 Externe bergruimte: <variabele>m 2 <variabele>m 3 <toelichtingveld > <toelichtingveld > Invullen keuze en vul aan: 2. Ja,<toelichtingveld> Invullen keuze en vul aan: Uit de toelichting dient te blijken welke waardeontwikkeling deze factoren teweegbrengen. Invulinstructie taxatierapport transactie woonruimte individueel maart 2013

18 I.1. Nieuwbouw I.1.a. De taxateur heeft de bestek of bouwtekeningen ingezien: I.1.b. De taxateur heeft het bestek / technische omschrijving of verkoopgegevens ingezien: Indien de taxateur de bestek of bouwtekeningen heeft ingezien kunnen deze (eventueel gecomprimeerd) als bijlage worden toegevoegd. Indien de taxateur het bestek heeft ingezien kan deze als bijlage worden toegevoegd. I.1.c. De bouw is reeds aangevangen: Indien de bouw is aangevangen, dient de bouwfase welke is bereikt, te worden vermeld. I.2. I.2.a. I.2.b. I.2.c. Bestaande bouw In zijn algemeenheid kan de onderhouds- en bouwkundige staat van het object aldus worden omschreven: De taxateur heeft gebreken waargenomen die de waardeontwikkeling substantieel kunnen beïnvloeden: De te verwachten kosten voor direct noodzakelijk herstel van achterstallig onderhoud t.b.v. de instandhouding van het object bedragen meer dan 10% van de getaxeerde marktwaarde: Globale onderhoudstoestand object: - Binnenonderhoud - Buitenonderhoud - Bouwkundige constructie Alleen van belang zijnde gebreken dienen vermeld te worden, tevens aangeven in hoeverre deze de waarde beïnvloeden. Onder dergelijke onderhoudskosten wordt verstaan de kosten die direct gemaakt moeten worden om verdere schade of vervolgschade aan het object te voorkomen. Bij de inschatting van de kosten dient te worden uitgegaan van uitvoering van de werkzaamheden door derden (professionelen). Ja (Vaste tekst) Ja (Vaste tekst) Indien gekozen voor ja dan dient de bouwfase te worden vermeld. Invullen keuze per onderdeel: 1. Goed 2. Voldoende 3. Matig 4. Slecht Invullen keuze en vul aan: Keuze: De volgende werkzaamheden zijn voor het oplossen van direct noodzakelijk achterstallig onderhoud minimaal benodigd: De kosten hiervan worden door de taxateur geschat op: <vrij tekstveld> Invulinstructie taxatierapport transactie woonruimte individueel maart 2013

19 I.2.d. De indruk die de taxateur heeft verkregen van het object geeft aanleiding tot nader (bouwkundig) onderzoek: Is er een duidelijke aanleiding om een nader bouwkundig onderzoek aan te bevelen? Invullen keuze en vul aan: De taxateur adviseert, gezien de huidige onderhoudstoestand, tot een nader bouwkundig onderzoek. J. Milieu/Verontreiniging J.1. Geraadpleegde informatie J.1. In dit kader zijn door de taxateur de volgende instanties en/of personen geraadpleegd: J.1.a. Kadaster: Het kadaster en de bronnen waarnaar het Ja (vaste tekst) kadaster in verband met de betreffende locatie verwijst dienen geraadpleegd te worden. J.1.b. Gebruiker/ eigenaar: Bronvermelding 1. Ja, <naam bron, verplicht> 2. Nee, <toelichtingveld> J.1.c. Andere bronnen: Hier kunnen worden geraadpleegd: 1. Bevoegd gezag, dit is meestal de provincie of de gemeente. Raadpleeg voor het juiste bevoegde gezag de lijst <toelichtingveld> Invullen veld 2: Hier kan een toelichting worden gegeven op de genoemde bron. op 2. Milieuscan van Landmark. 3. Anders:. Doorverwijzing van het bevoegd gezag naar een andere instantie, dient altijd vermeld te worden. J.2. Bijzonderheden J.2.a. Het Kadaster geeft een milieumelding: Bron: kadastraal bericht. Invulinstructie taxatierapport transactie woonruimte individueel maart 2013

20 J.2.b. Op basis van de onder J.1 geraadpleegde instanties of personen kan worden vastgesteld dat er sprake is / kan zijn van bodemverontreiniging: J.2.c. Op basis van plaatselijke bekendheid ziet de taxateur bijzondere aanleiding om (een risico van) verontreiniging aanwezig te achten: J.2.d. De taxateur heeft asbestverdacht materiaal waargenomen / heeft aanwijzingen dat dit materiaal aanwezig is: J.2.e. Het aangetroffen asbestverdacht materiaal heeft een waardeverminderend effect: J.3. Energielabel J.3.a. Het object beschikt over een energielabel, EPA (afgegeven tussen en ) of EPCberekening (woning jonger dan 10 jaar) In geval dat er sprake is of kan zijn van bodemverontreiniging dient de taxateur aan te geven in hoeverre dit de waarde beïnvloedt of kan beïnvloeden. Locatie en hoeveelheid asbestverdacht materiaal vermelden. Ook indien er alleen aanwijzingen zijn dat dit materiaal aanwezig is, kunt u aangeven in hoeverre dit de waarde vermindert. Nee 1. Ja 2. Nee, <toelichtingveld> J.3.b. Energielabelklasse Keuze uit: A/B/C/D/E/F/G/niet bekend K. Bewoning K.1. Eigen gebruik K.1. Volgens opgave van: Bronvermelding <toelichtingveld> K.1.a. wordt het object thans volledig bewoond door de eigenaar: Maak keuze: 1. Ja 2. Nee, <toelichtingveld> - Het getaxeerde object staat momenteel leeg. - Het getaxeerde object is (gedeeltelijk) verhuurd. Invulinstructie taxatierapport transactie woonruimte individueel maart 2013

https://svmnivo.examenmanagementomgeving.nl/praktijkexamens/servlet/praktijkexamen/action/stappe...

https://svmnivo.examenmanagementomgeving.nl/praktijkexamens/servlet/praktijkexamen/action/stappe... Examen: Praktijktoets Wonen versie 2013 (alleen Wonen) Toetsnummer: 51-16 Agglomeratie: Breda/Oosterhout/Etten-Leur/Ulvenhout-Breda Examen datum: 12 juni 2013 A. Opdracht/opname 0 (nog te verdelen punten

Nadere informatie

Wijzigingen t.o.v. versie 1.0, naast enkele tekstuele aanpassingen en verduielijking.

Wijzigingen t.o.v. versie 1.0, naast enkele tekstuele aanpassingen en verduielijking. Wijzigingen t.o.v. versie 1.0, naast enkele tekstuele aanpassingen en verduielijking. G.2.a. Het perceel/perceel met opstal(len), kadastraal bekend als: Indien er sprake is van: een grondgebonden object;

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT transactie woonruimte individueel (professionele opdrachtgever)

TAXATIERAPPORT transactie woonruimte individueel (professionele opdrachtgever) TAXATIERAPPORT transactie woonruimte individueel (professionele opdrachtgever) Bij dit taxatierapport behoort het Normblad Taxatierapport transactie woonruimte individueel (professionele opdrachtgever)

Nadere informatie

Invulinstructie Taxatierapport financiering woonruimte model 2013

Invulinstructie Taxatierapport financiering woonruimte model 2013 Wijziging versie 2.1 naar 2.2 Wijziging in het toevoegen van de eigen referentieobjecten Wijziging wijze van commentaar modelwaarde Wijziging in eigenschappen en vereisten van de foto s Naast de in de

Nadere informatie

19 december 2012. TAXATIERAPPORT financiering woonruimte

19 december 2012. TAXATIERAPPORT financiering woonruimte 19 december 2012 TAXATIERAPPORT financiering woonruimte MODEL januari 2013 TAXATIERAPPORT financiering woonruimte MODEL januari 2013 vastgesteld door CHF, NVM, VastgoedPRO, VBO Makelaar Bij dit taxatierapport

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT transactie woonruimte complex (professionele opdrachtgever)

TAXATIERAPPORT transactie woonruimte complex (professionele opdrachtgever) TAXATIERAPPORT transactie woonruimte complex (professionele opdrachtgever) Bij dit taxatierapport behoort het Normblad Taxatierapport transactie woonruimte complex (professionele opdrachtgever) Versie:

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT financiering woonruimte MODEL januari 2011 vastgesteld door CHF, NVM, VastgoedPRO, VBO

TAXATIERAPPORT financiering woonruimte MODEL januari 2011 vastgesteld door CHF, NVM, VastgoedPRO, VBO Bij dit taxatierapport behoort het Normblad Taxatierapport financiering woonruimte januari 2011 TAXATIERAPPORT financiering woonruimte MODEL januari 2011 vastgesteld door CHF, NVM, VastgoedPRO, VBO ----------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Lid van /aangesloten bij :... Naam kantoor :... Adres kantoor :... Datum opname en inspectie :... -... 201..

Lid van /aangesloten bij :... Naam kantoor :... Adres kantoor :... Datum opname en inspectie :... -... 201.. TAXATIERAPPORT Bijzonder Beheer woonruimte Versie: 1.0. Dit rapport is geregistreerd bij onder nummer: Referentie: ALGEMEEN A. OPDRACHT/OPNAME Waardepeildatum :... -... - 201..

Nadere informatie

Taxateurs Unie Toelichting. Model financiering woonruimte 2013. TU_versie_1.1

Taxateurs Unie Toelichting. Model financiering woonruimte 2013. TU_versie_1.1 Taxateurs Unie Toelichting Model financiering woonruimte 2013 TU_versie_1.1 Deze toelichting is bedoeld als handvat voor het invullen van het taxatierapport Model Financiering woonruimte 2013. Binnen de

Nadere informatie

ALGEMEEN. Het object is per waardepeildatum getaxeerd op: - Marktwaarde : 125.000,00 zegge: EENHONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND EURO. opdrachtgevers.

ALGEMEEN. Het object is per waardepeildatum getaxeerd op: - Marktwaarde : 125.000,00 zegge: EENHONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND EURO. opdrachtgevers. TAXATIERAPPORT A. OPDRACHT/OPNAME ALGEMEEN Waardepeildatum : 19 september 2014 Naam opdrachtgever(s) : Stichting Destion Adres opdrachtgever : Siebengewaldseweg 24 5854 PC Bergen L Opdracht namens opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMEEN A. OPDRACHT/OPNAME. Datum opdracht : Naam opdrachtgever : Adres opdrachtgever :

ALGEMEEN A. OPDRACHT/OPNAME. Datum opdracht : Naam opdrachtgever : Adres opdrachtgever : TAXATIERAPPORT financiering woonruimte model november 2002 vastgesteld door CHF, LMV, NVM, RVT, VBO Bij dit taxatierapport behoort het Normblad Taxatierapport financiering woonruimte november 2002 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Taxateurs Unie Toelichting. Model Bijzonder Beheer woonruimte Versie 1.1. TU_versie_1.0

Taxateurs Unie Toelichting. Model Bijzonder Beheer woonruimte Versie 1.1. TU_versie_1.0 Taxateurs Unie Toelichting Model Bijzonder Beheer woonruimte Versie 1.1 TU_versie_1.0 Deze toelichting is bedoeld als handvat voor het invullen van het taxatierapport Model Bijzonder Beheer woonruimte

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT Transactie woonruimte complex

TAXATIERAPPORT Transactie woonruimte complex TAXATIERAPPORT Transactie woonruimte complex Versie: april 2016 ------------------------------------------------------------------------- Dit rapport is geregistreerd bij onder

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT Bijzonder Beheer woonruimte

TAXATIERAPPORT Bijzonder Beheer woonruimte TAXATIERAPPORT Bijzonder Beheer woonruimte Versie: april 2016 ------------------------------------------------------------------------- Dit rapport is geregistreerd bij onder

Nadere informatie

Model Transactie Woonruimte Individueel (professionele opdrachtgever) Versie 1.1

Model Transactie Woonruimte Individueel (professionele opdrachtgever) Versie 1.1 TAXATIERAPPORT Conradstraat 1 1505 KA Zaandam Rapportnummer: Rapporttype: I1505KA1_2 Uitgebracht op: 8 december 2014 Uitgebracht door: Taxateur: Model Transactie Woonruimte Individueel (professionele opdrachtgever)

Nadere informatie

ALGEMEEN. Woningtype :... Bijzonder woningtype :... Adres :... Postcode, Plaats :...

ALGEMEEN. Woningtype :... Bijzonder woningtype :... Adres :... Postcode, Plaats :... Bij dit taxatierapport behoort TAXATIERAPPORT het Normblad Taxatierapport financiering woonruimte financiering woonruimte, Versie: april 2016 vastgesteld door CHF, NVM, VastgoedPRO, VBO Makelaar versie

Nadere informatie

VOORBEELD NWWI TAXATIERAPPORT

VOORBEELD NWWI TAXATIERAPPORT VOORBEELD NWWI TAXATIERAPPORT Voorbeeldstraat 123 1000 AA BREDA Referentie aanvrager: BIJN3926897 Rapportnummer: W4089VP8743_4 Uitgebracht op: 10 oktober 2013 Uitgebracht door: BIJN Real Estate BV (www.taxatievergelijk.nl)

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT. met referentie aanvrager: Uitgebracht op: 29 januari 2014. Orteliuslaan 850 3528 BB UTRECHT De heer M.C.A.H.

TAXATIERAPPORT. met referentie aanvrager: Uitgebracht op: 29 januari 2014. Orteliuslaan 850 3528 BB UTRECHT De heer M.C.A.H. TAXATIERAPPORT Rapportnummer: met referentie aanvrager: W2431XM15_1 Testrapport Uitgebracht op: 29 januari 2014 Uitgebracht door: Taxateur: De Plaatselijke Makelaar Orteliuslaan 850 3528 BB UTRECHT De

Nadere informatie

ALGEMEEN. : 46 tussenwoningen en 16 hoekwoningen

ALGEMEEN. : 46 tussenwoningen en 16 hoekwoningen TAXATIERAPPORT A. OPDRACHT/OPNAME ALGEMEEN Waardepeildatum : 4 juni 2013 Naam opdrachtgever(s) : gemeente Wageningen Adres opdrachtgever : Postbus 1 6700 AA Wageningen Opdracht namens opdrachtgever verstrekt

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT Commercieel Vastgoed MODEL 2002.1

TAXATIERAPPORT Commercieel Vastgoed MODEL 2002.1 Bij dit taxatierapport behoort het Normblad TAXATIERAPPORT Commercieel Vastgoed MODEL 2002.1 --------------------------------------------------------------------- A. OPDRACHT/OPNAME Datum opdracht Naam

Nadere informatie

Werkinstructie taxatierapport voor Bijzonder Beheer

Werkinstructie taxatierapport voor Bijzonder Beheer Werkinstructie taxatierapport voor Bijzonder Beheer Introductie Vanaf 1 januari 2011 is het verplicht voor NHG zaken om ook taxaties in het kader van Bijzonder Beheer te laten valideren. Het is dan ook

Nadere informatie

taxatierapport Straat 250 Enschede Object: Straat 250 te Enschede Datum: 12 mei 2004 Naam Taxateur: Paraaf:

taxatierapport Straat 250 Enschede Object: Straat 250 te Enschede Datum: 12 mei 2004 Naam Taxateur: Paraaf: taxatierapport Straat 250 Enschede Taxatierapport Financiering woonruimte Model november 2002 vastgesteld door CHF, LMV, NVM, RVT, VBO A. OPDRACHT/OPNAME Datum opdracht: 8 mei 2004 Naam opdrachtgever:

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT. Meesterhof 9 4871 MA ETTEN-LEUR. Uitgebracht op: 31 oktober 2012. Oude Bredaseweg 58 4872 AG ETTEN-LEUR

TAXATIERAPPORT. Meesterhof 9 4871 MA ETTEN-LEUR. Uitgebracht op: 31 oktober 2012. Oude Bredaseweg 58 4872 AG ETTEN-LEUR TAXATIERAPPORT Meesterhof 9 4871 MA ETTEN-LEUR Rapportnummer: W4871MA9_1 Uitgebracht op: 31 oktober 2012 Uitgebracht door: Taxateur: Zegers Makelaardij o.g. Oude Bredaseweg 58 4872 AG ETTEN-LEUR De heer

Nadere informatie

Heksenwaag 47 4823 JT BREDA

Heksenwaag 47 4823 JT BREDA TAXATIERAPPORT Julianastraat 46 b 5121 LS Rijen Rapportnummer: I5121LS46B_1 Uitgebracht op: 14 maart 2014 Uitgebracht door: Taxateur: EHP Makelaardij Heksenwaag 47 4823 JT BREDA De heer B.E. 't Hoen Het

Nadere informatie

E. VERANTWOORDING EN AANSPRAKELIJKHEID. 1. Voorwaarden

E. VERANTWOORDING EN AANSPRAKELIJKHEID. 1. Voorwaarden E. VERANTWOORDING EN AANSPRAKELIJKHEID 1. Voorwaarden Op deze taxatie zijn IN 'T VELD B.V. - Bijzondere erfdienstbaarheden, bijzondere kwalitatieve rechten dij d. De taxateur heeft omgevingsfactoren waargenomen

Nadere informatie

Taxatierapport. Taxatierapport Moerdijkregeling. Ter bepaling van de marktwaarde per 1 januari 2013 van:

Taxatierapport. Taxatierapport Moerdijkregeling. Ter bepaling van de marktwaarde per 1 januari 2013 van: Taxatierapport Ter bepaling van de marktwaarde per 1 januari 2013 van: Object: te Moerdijk AKKOORD BURGEMEESTER: DATUM: Pagina 1 van 21 INHOUDSOPGAVE 1 OPDRACHT...

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT. adres 00 te Plaatsnaam. Uitgebracht op: 04-08-2009. Junohof 14 1829 DB ALKMAAR. Telefoonnummer: 06-21543003

TAXATIERAPPORT. adres 00 te Plaatsnaam. Uitgebracht op: 04-08-2009. Junohof 14 1829 DB ALKMAAR. Telefoonnummer: 06-21543003 TAXATIERAPPORT adres 00 te Plaatsnaam Uitgebracht op: 04-08-2009 Uitgebracht door: Taxateur: Atlas Taxaties Junohof 14 1829 DB ALKMAAR N.J. Gerssen Telefoonnummer: 06-21543003 TAXATIERAPPORT financiering

Nadere informatie

EINDTERMEN TOETSMATRIJS EN CESUUR PRAKTIJKTOETS WONEN

EINDTERMEN TOETSMATRIJS EN CESUUR PRAKTIJKTOETS WONEN EINDTERMEN TOETSMATRIJS EN CESUUR PRAKTIJKTOETS WONEN Eindtermen, toetsmatrijs en cesuur praktijktoets Wonen versie 1.2 (juli 2013) 1 Opzet van de praktijktoets Elke kandidaat krijgt een praktijktoets

Nadere informatie

: Koeze Makelaars & Taxateurs b.v.. Adres opdrachtnemer : Laan van Meerdervoort 1362, 2555 CH, Den Haag. De taxatie is uitgevoerd door. : E. Koeze.

: Koeze Makelaars & Taxateurs b.v.. Adres opdrachtnemer : Laan van Meerdervoort 1362, 2555 CH, Den Haag. De taxatie is uitgevoerd door. : E. Koeze. TAXATIERAPPORT financiering woonruimte MODEL november 2002 vastgesteld door CHF, LMV, NVM, RVT, VBO ---------------------------------------------------------------------- ALGEMEEN A. OPDRACHT/OPNAME Datum

Nadere informatie

Taxatie-instructie Koopgarant - woning op eigen grond

Taxatie-instructie Koopgarant - woning op eigen grond Taxatie-instructie Koopgarant - woning op eigen grond 1 juli 2015 1. Inleiding Deze versie van de instructie is bestemd voor de situatie dat de woningcorporatie of ontwikkelaar eigenaar is van de grond

Nadere informatie

Taxatie-instructie Koopstart

Taxatie-instructie Koopstart Taxatie-instructie Koopstart 1 april 2015 1. Inleiding Deze instructie is bestemd voor de situatie dat de woningcorporatie of projectontwikkelaar eigenaar is van de grond en ten behoeve van Koopstart een

Nadere informatie

Taxatie-instructie Koopstart

Taxatie-instructie Koopstart Taxatie-instructie Koopstart 1 juli 2015 1. Inleiding Deze instructie is bestemd voor de situatie dat de woningcorporatie of projectontwikkelaar eigenaar is van de grond en ten behoeve van Koopstart een

Nadere informatie

Taxatierapport. Zuid-Schalkwijkerweg 12 te 2034 JE Haarlem

Taxatierapport. Zuid-Schalkwijkerweg 12 te 2034 JE Haarlem Taxatierapport Zuid-Schalkwijkerweg 12 te 2034 JE Haarlem Tiede de Boer Heemstede, januari 2013 2 Inhoudsopgave Opdracht... 3 Kadastrale gegevens... 4 Bestemmingsplan... 5 Omschrijving... 6 Milieugegevens

Nadere informatie

Model taxatieverslag woningen dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Model taxatieverslag woningen dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling. Artikel Het in bijlage 4 van de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken opgenomen Model taxatieverslag woningen wordt vervangen door het Model taxatieverslag woningen

Nadere informatie

Model Taxatieverslag Woningen

Model Taxatieverslag Woningen Model Taxatieverslag Woningen Locatie woning Straatnaam Huisnummer Postcode Woonplaats * 1 Foto getaxeerde woning WOZ-objectnummer Waardepeildatum 1 januari 20.. Toestandspeildatum 1 januari 20.. Vastgestelde

Nadere informatie

Advies brancheorganisaties VastgoedPRO, NVM en VBO aan het Waarborgfonds Eigen Wonen inzake de normen voor taxateurs en taxatierapporten

Advies brancheorganisaties VastgoedPRO, NVM en VBO aan het Waarborgfonds Eigen Wonen inzake de normen voor taxateurs en taxatierapporten Advies brancheorganisaties VastgoedPRO, NVM en VBO aan het Waarborgfonds Eigen Wonen inzake de normen voor taxateurs en taxatierapporten Op 17 november 2009 heeft Karel Schifer aan de voorziters van de

Nadere informatie

Versie d.d. 01-11-2010

Versie d.d. 01-11-2010 Advies van de brancheorganisaties NVM, VastgoedPRO en VBO Makelaar aan het Waarborgfonds Eigen Wonen inzake de normen voor taxateurs en taxatierapporten en de controle erop, ten behoeve van financieringen

Nadere informatie

Gemeentelijk WOZ-rapport

Gemeentelijk WOZ-rapport Gemeentelijk WOZ-rapport Adres Adres 8 en woonplaats KLEISTAD Gemeente Wijk Centrum Vogelenbuurt Bouwkundig Objectstatus Object in gebruik Bouwjaar(klasse) 1978 Inhoud (m3) 340 bruto Gebruiksoppervlak

Nadere informatie

Taxatie. Financieringstaxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Nationale Hypotheek Garantie.

Taxatie. Financieringstaxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Nationale Hypotheek Garantie. Taxatie. Financieringstaxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Nationale Hypotheek Garantie. Beklaagde heeft in het kader van de financiering en verkrijging van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voor een koper

Nadere informatie

Vragenlijst bij de verkoop inzake het object: het appartementsrecht en verdere aanhorigheden Burgemeester van Lennepweg 3 A-6 te 2101 RE HEEMSTEDE

Vragenlijst bij de verkoop inzake het object: het appartementsrecht en verdere aanhorigheden Burgemeester van Lennepweg 3 A-6 te 2101 RE HEEMSTEDE Vragenlijst bij de verkoop inzake het object: het appartementsrecht en verdere aanhorigheden Burgemeester van Lennepweg 3 A-6 te 2101 RE HEEMSTEDE 1. Andere overeenkomsten Zijn er nadat u het huis in eigendom

Nadere informatie

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart 1 juli 2015 Deze toelichting is bedoeld als achtergrondinformatie voor de opdrachtgevende woningcorporaties en projectontwikkelaars bij de Taxatie-instructie

Nadere informatie

TOETSTERMEN TOETSMATRIJS PRAKTIJKTOETS. Bedrijfsmatig Vastgoed

TOETSTERMEN TOETSMATRIJS PRAKTIJKTOETS. Bedrijfsmatig Vastgoed TOETSTERMEN TOETSMATRIJS PRAKTIJKTOETS Bedrijfsmatig Vastgoed Opzet van de praktijktoets De Praktijktoets Bedrijfsmatig Vastgoed bestaat uit twee toetsonderdelen en vindt plaats op twee afzonderlijke toetsmomenten/-dagen.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Taxatierapport financiering woonruimte model januari 2011 Versie 07 februari 2011

Vragen en antwoorden over het Taxatierapport financiering woonruimte model januari 2011 Versie 07 februari 2011 Vragen en antwoorden over het Taxatierapport financiering woonruimte model januari Versie 07 februari onderdeel vraag antwoord d.d. algemeen algemeen algemeen Een vraag over niet NHG taxaties: Kunnen deze

Nadere informatie

Informatiebrochure. Marcantilaan 321-bg Amsterdam

Informatiebrochure. Marcantilaan 321-bg Amsterdam Informatiebrochure Marcantilaan 321-bg Amsterdam Marcantilaan 321-bg Amsterdam Moderne 2-kamerBENEDENWONING (ca. 60 m²), gerenoveerd in 2007, met zonnige tuin op het ZUIDEN gelegen in een goed onderhouden

Nadere informatie

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopcomfort

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopcomfort Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopcomfort 11 juni 2014 Deze toelichting is bedoeld als achtergrondinformatie voor de opdrachtgevende corporaties bij de Taxatie-instructie Koopcomfort. Van deze

Nadere informatie

Ruigenburg 9, 2804 VL, Gouda

Ruigenburg 9, 2804 VL, Gouda Ruigenburg 9, 2804 VL, Gouda Vraagprijs 95.000,00 kosten koper In gewilde woonwijk gelegen 2 kamer appartement op begane grond met voortuin. Het is mogelijk om tegen een aantrekkelijke meerprijs een zogenaamd

Nadere informatie

Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling OPDRACHTFORMULIER TOT VERKOOP IN VEILING Frans van Mierisstraat 59 1071 RL Amsterdam Telefoon 020-6733322 Fax 020-6733325 Bank: 436983982 E-mail: info@mva-makelaars.nl

Nadere informatie

Bouwkundig rapport. (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest

Bouwkundig rapport. (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Bouwkundig rapport (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Administratieve gegevens Aanvrager (opdrachtgever) Keuringsinstantie Naam Bedrijf SSW Woningkeur B.V. Adres

Nadere informatie

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart 1 april 2015 Deze toelichting is bedoeld als achtergrondinformatie voor de opdrachtgevende woningcorporaties en projectontwikkelaars bij de Taxatie-instructie

Nadere informatie

Gekroonde Haringpad 56-2E. 3024 PA Rotterdam. Koopsom: 96.900 k.k. Woonbron Makelaars

Gekroonde Haringpad 56-2E. 3024 PA Rotterdam. Koopsom: 96.900 k.k. Woonbron Makelaars Gekroonde Haringpad 56-2E 3024 PA Rotterdam woonoppervlakte 70 m2 2 slaapkamers koopregeling Koopgarant te koop Koopsom: 96.900 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

Mathenesserdijk 89-A. 3027 BE Rotterdam. Vraagprijs: 69.500 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 45 m2 1 slaapkamers te koop

Mathenesserdijk 89-A. 3027 BE Rotterdam. Vraagprijs: 69.500 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 45 m2 1 slaapkamers te koop Mathenesserdijk 89-A 3027 BE Rotterdam woonoppervlakte 45 m2 1 slaapkamers te koop Vraagprijs: 69.500 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 0-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locatie

Nadere informatie

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopgarant

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopgarant Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopgarant 7 april 2016 Deze toelichting is bedoeld als achtergrondinformatie voor de opdrachtgevende corporaties/ontwikkelaars bij de Taxatie-instructie Koopgarant.

Nadere informatie

Informatiebrochure. Haarlemmerweg 49 - hs Amsterdam

Informatiebrochure. Haarlemmerweg 49 - hs Amsterdam Informatiebrochure Haarlemmerweg 49 - hs Amsterdam Haarlemmerweg 49-hs Amsterdam Uiterst sfeervolle en gemoderniseerd BENEDENWONING met een zonnige tuin (pal op het zuiden!) en een fraai uitzicht aan de

Nadere informatie

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopgarant

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopgarant Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopgarant 1 juli 2015 Deze toelichting is bedoeld als achtergrondinformatie voor de opdrachtgevende corporaties/ontwikkelaars bij de Taxatie-instructie Koopgarant.

Nadere informatie

Hoe gebruikt u de woning nu? (Bijv. woning, praktijk, winkel.)...

Hoe gebruikt u de woning nu? (Bijv. woning, praktijk, winkel.)... Onderstaande lijst is bedoeld als hulpmiddel voor u als verkoper bij het verzamelen van informatie over uw woning. Als verkoper bent u namelijk verplicht om de koper zo volledig mogelijk de juiste informatie

Nadere informatie

Addendum NEN-EN-ISO 9001:2008 Taxatie Validatie Instituten Het Certificeren van Taxatie Validatie Instituten

Addendum NEN-EN-ISO 9001:2008 Taxatie Validatie Instituten Het Certificeren van Taxatie Validatie Instituten Versie 16 maart 2015 1. Inleiding Om gecertificeerd te kunnen worden moet een validatie-instituut tenminste over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001:2008 beschikken. (uitsluitingen

Nadere informatie

Woonoppervlakte 72 m 2 Koopsom 123.750,- kosten koper TE KOOP. De Peereboomstraat 44 Westzaan

Woonoppervlakte 72 m 2 Koopsom 123.750,- kosten koper TE KOOP. De Peereboomstraat 44 Westzaan Woonoppervlakte 72 m 2 Koopsom 123.750,- kosten koper TE KOOP De Peereboomstraat 44 Westzaan Deze woning wordt volgens het lotingssysteem verkocht. Geïnteresseerden krijgen op donderdag 3 juli 2014 tussen

Nadere informatie

Valkreek 19. 3079 AM Rotterdam. Vraagprijs: 105.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 70 m2 2 slaapkamers te koop

Valkreek 19. 3079 AM Rotterdam. Vraagprijs: 105.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 70 m2 2 slaapkamers te koop Valkreek 19 3079 AM Rotterdam woonoppervlakte 70 m2 2 slaapkamers te koop Vraagprijs: 105.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locatie

Nadere informatie

Coppelweide 25. 6088 CB Roggel. Vraagprijs: 209.000 k.k. WoonGoed 2-Duizend. woonoppervlakte 100 m2 2 slaapkamers te koop

Coppelweide 25. 6088 CB Roggel. Vraagprijs: 209.000 k.k. WoonGoed 2-Duizend. woonoppervlakte 100 m2 2 slaapkamers te koop Coppelweide 25 6088 CB Roggel woonoppervlakte 100 m2 2 slaapkamers te koop Vraagprijs: 209.000 k.k. WoonGoed 2-Duizend verkoop@woongoed2-d.nl 077-476 77 77 www.woongoed2-d.nl Kenmerken Locatie Energie

Nadere informatie

LEYGRAAF MAKELAARS. Geestersingel 82, Alkmaar

LEYGRAAF MAKELAARS. Geestersingel 82, Alkmaar LEYGRAAF MAKELAARS Geestersingel 82, Alkmaar Geestersingel 82, Alkmaar LEYGRAAF Makelaars Kennemerstraatweg 67 1814 GC, ALKMAAR Tel: 072-5114318 E-mail: informatie@leygraafmakelaars.nl Omschrijving Ruim

Nadere informatie

Muntweg 197. 6532 TH Nijmegen. Koopsom: 100.000 k.k. Standvast Wonen. woonoppervlakte 50 m2 1 slaapkamers te koop

Muntweg 197. 6532 TH Nijmegen. Koopsom: 100.000 k.k. Standvast Wonen. woonoppervlakte 50 m2 1 slaapkamers te koop Muntweg 197 6532 TH Nijmegen woonoppervlakte 50 m2 1 slaapkamers te koop Koopsom: 100.000 k.k. Standvast Wonen info@jeeigenthuis.nl 024-382 01 00 www.standvastwonen.nl Kenmerken Locatie Energie Muntweg

Nadere informatie

TE KOOP. Kapelaanstraat 43 5421 DE GEMERT Vraagprijs: 169.000 k.k.

TE KOOP. Kapelaanstraat 43 5421 DE GEMERT Vraagprijs: 169.000 k.k. TE KOOP Kapelaanstraat 43 5421 DE GEMERT Vraagprijs: 169.000 k.k. Omschrijving TE KOOP STARTERSLENING MOGELIJK!!!...Dit royaal en zeer netjes onderhouden appartement (type maisonnette) op de eerste en

Nadere informatie

J.C. van Oostsanenhof 56 te Zaandam Vraagprijs 142.500,-- k.k.

J.C. van Oostsanenhof 56 te Zaandam Vraagprijs 142.500,-- k.k. J.C. van Oostsanenhof 56 te Zaandam Vraagprijs 142.500,-- k.k. Geachte belangstellende, Namens de eigenaar van de woning, danken wij u voor de door u getoonde interesse. In deze brochure vindt u nadere

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR M.R.H. KRANS FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

Kiplingstraat 71. 3076 TB Rotterdam. Vraagprijs: 90.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 57 m2 2 slaapkamers te koop

Kiplingstraat 71. 3076 TB Rotterdam. Vraagprijs: 90.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 57 m2 2 slaapkamers te koop Kiplingstraat 71 3076 TB Rotterdam woonoppervlakte 57 m2 2 slaapkamers te koop Vraagprijs: 90.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locatie

Nadere informatie

Mathenesserdijk 392-A1. 61.200 k.k. 3026 GV Rotterdam. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 63 m2. 1 slaapkamers. te koop

Mathenesserdijk 392-A1. 61.200 k.k. 3026 GV Rotterdam. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 63 m2. 1 slaapkamers. te koop Mathenesserdijk 39-A 30 GV Rotterdam woonoppervlakte 3 m slaapkamers te koop.00 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 00-80 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locatie Energie Mathenesserdijk

Nadere informatie

Thorbeckeweg 28. 3317 EH Dordrecht. Vraagprijs: 70.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 59 m2 2 slaapkamers koopregeling Overig te koop

Thorbeckeweg 28. 3317 EH Dordrecht. Vraagprijs: 70.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 59 m2 2 slaapkamers koopregeling Overig te koop Thorbeckeweg 28 3317 EH Dordrecht woonoppervlakte 59 m2 2 slaapkamers koopregeling Overig te koop Vraagprijs: 70.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

Wageningen Oude Diedenweg 180

Wageningen Oude Diedenweg 180 Een statig, ruim HERENHUIS met inpandige garage, prachtige, zonnige en vrije tuin ontworpen door Mien Ruys, grote houten schuur en mooie boomgaard. Prachtige landelijke ligging in de Wageningse Eng en

Nadere informatie

Ede Marktstraat 169. Vraagprijs 128.000,-- k.k.

Ede Marktstraat 169. Vraagprijs 128.000,-- k.k. Ede Marktstraat 169 Op de 2e woonlaag, in het centrum van Ede met leuk uitzicht, goed geïsoleerd, licht en keurig onderhouden, ruim 2-KAMER APPARTEMENT met een berging in de onderbouw. Dit in 2006 gebouwde

Nadere informatie

Informatiebrochure. Dijkgraafplein 175 Amsterdam

Informatiebrochure. Dijkgraafplein 175 Amsterdam Informatiebrochure Dijkgraafplein 175 Amsterdam Dijkgraafplein 175 Amsterdam Heerlijk ruime en goed ingedeelde MAISONNETTE (gelegen op de BOVENSTE VERDIEPING) voorzien van veel lichtinval en een balkon

Nadere informatie

Informatiebrochure. Marcantilaan 90 Amsterdam

Informatiebrochure. Marcantilaan 90 Amsterdam Informatiebrochure Marcantilaan 90 Amsterdam Marcantilaan 90 Amsterdam Moderne 3-kamerWONING (ca. 73 m²), gerenoveerd in 2012, met zonnige terras op het ZUIDEN op de derde verdieping gelegen in een goed

Nadere informatie

W. DE ZWIJGERLAAN 31 ALPHEN AAN DEN RIJN. Gezellig 3 kamerappartement met tuin! Koopsom 117.500,= k.k.

W. DE ZWIJGERLAAN 31 ALPHEN AAN DEN RIJN. Gezellig 3 kamerappartement met tuin! Koopsom 117.500,= k.k. W. DE ZWIJGERLAAN 31 ALPHEN AAN DEN RIJN Gezellig 3 kamerappartement met tuin! Koopsom 117.500,= k.k. INTRODUCTIE PAGINA Geachte geïnteresseerde, Een huis kopen doet u niet zomaar even. Het is een grote

Nadere informatie

Schoklandsestraat 22-a. 3083 PE Rotterdam. Koopsom: 62.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.

Schoklandsestraat 22-a. 3083 PE Rotterdam. Koopsom: 62.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars. Schoklandsestraat 22-a 3083 PE Rotterdam woonoppervlakte 45 m 2 2 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop Koopsom: 62.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

Woonoppervlakte 60 m 2 Vraagprijs 75.000,- kosten koper TE KOOP. Anne Frankstraat 161 Venlo

Woonoppervlakte 60 m 2 Vraagprijs 75.000,- kosten koper TE KOOP. Anne Frankstraat 161 Venlo Woonoppervlakte 60 m 2 Vraagprijs 75.000,- kosten koper TE KOOP Anne Frankstraat 161 Venlo UNIEKE KANS: ONDERHOUDSVRIENDELIJK 2-KAMER APPARTEMENT OP DE BEGANE GROND MET ZONNETERRAS EN VOLDOENDE PARKEERGELEGENHEID

Nadere informatie

Bennekom Madeliefje 25

Bennekom Madeliefje 25 Bennekom Madeliefje 25 Ruime, goed onderhouden MIDDENWONING Met stenen berging voorzien van een zolder Centrale ligging in mooie, kindvriendelijke woonwijk Sfeervolle woonkamer met aansluiting houtkachel

Nadere informatie

Bijlagen: 1. koopovereenkomst 2. taxatierapport

Bijlagen: 1. koopovereenkomst 2. taxatierapport .2!B n l S r CO olt> I UI UI gemeente Oosterhout I2/I2 Datum: 17 november 2006 l Nummer raadsnótav v U 6 U 9 5 Onderwerp: Aankoop pand Sint Josephstraat Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Woonoppervlakte 120 m 2 Vraagprijs 159.000,- kosten koper TE KOOP. Chopinstraat 51 Venray

Woonoppervlakte 120 m 2 Vraagprijs 159.000,- kosten koper TE KOOP. Chopinstraat 51 Venray Woonoppervlakte 120 m 2 Vraagprijs 159.000,- kosten koper TE KOOP Chopinstraat 51 Venray BIJZONDERE TUSSENWONING MET INPANDIGE GARAGE GEHEEL GERENOVEERD IN 2015: BINNENZIJDE ALLES VERNIEUWD INCLUSIEF KEUKEN

Nadere informatie

Koopsom 136.800,- k.k.

Koopsom 136.800,- k.k. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie

Wageningen Thorbeckestraat 326. Vraagprijs 132.500,-- k.k.

Wageningen Thorbeckestraat 326. Vraagprijs 132.500,-- k.k. Een gezellig APPARTEMENT met inpandige berging in een kleinschalig en overzichtelijk appartementencomple. De woning heeft een zonnige woonkamer met toegang tot het balkon, een nette keuken voorzien een

Nadere informatie

Koopsom 119.250,- k.k.

Koopsom 119.250,- k.k. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie

Sluishoofd 80 - Wijk bij Duurstede

Sluishoofd 80 - Wijk bij Duurstede Sluishoofd 80 - Wijk bij Duurstede Koopsom 185.000,- k.k. De Gier Makelaars Klooster Leuterstraat 29 3961 AX, WIJK BIJ DUURSTEDE Tel: 0343-573144 E-mail: info@degiermakelaars.nl Website: www.degiermakelaars.nl

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Taxatieweb. Inhoudsopgave

Gebruikershandleiding Taxatieweb. Inhoudsopgave Gebruikershandleiding Taxatieweb Inhoudsopgave Eenmalig aanmelden... 2 Inloggen... 3 Wachtwoord vergeten?... 4 Wijzigen gegevens taxateur... 4 Wijzigen gegevens taxatiebureau... 5 Opdracht ophalen... 5

Nadere informatie

Krimpen Aan Den IJssel Lelie 3

Krimpen Aan Den IJssel Lelie 3 Krimpen Aan Den IJssel Lelie 3 Omschrijving Lelie 3 - Krimpen Aan Den IJssel Koop nu en betaal maximaal 20% later. Dat kan! Jij kan lekker wonen en QuaWonen helpt mee! Deze woning wordt verkocht onder

Nadere informatie

Wel 3 te Oostzaan Vraagprijs 197.000,-- k.k.

Wel 3 te Oostzaan Vraagprijs 197.000,-- k.k. Wel 3 te Oostzaan Wel 3 te Oostzaan Vraagprijs 197.000,-- k.k. Geachte belangstellende, Namens de eigenaar van de woning, danken wij u voor de door u getoonde interesse. In deze brochure vindt u nadere

Nadere informatie

Naam : Kreukniet Voornaam : Geboorteplaats : Hoogwoud Geboortedatum : 15-09-1977 Beroep

Naam : Kreukniet Voornaam : Geboorteplaats : Hoogwoud Geboortedatum : 15-09-1977 Beroep VvE-checklist / Vragenlijst voor de verkoop van een appartementsrecht behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaand appartementsrecht (model 2014). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van

Nadere informatie

Leeuwerik 9, 2451 WH, Leimuiden

Leeuwerik 9, 2451 WH, Leimuiden Leeuwerik 9, 2451 WH, Leimuiden Vraagprijs 225.000,00 kosten koper Omschrijving Ruim en licht 3 kamer appartement (99m2) aan de rand van Leimuiden, gunstig gelegen nabij de A4 met snelle verbinding naar

Nadere informatie

Zaaknummer: 13-014 Datum: 8 juli 2013. Uitspraak. in de zaak van: A., gevestigd te A., Klaagster, tegen

Zaaknummer: 13-014 Datum: 8 juli 2013. Uitspraak. in de zaak van: A., gevestigd te A., Klaagster, tegen Zaaknummer: 13-014 Datum: Uitspraak in de zaak van: A., gevestigd te A., Klaagster, tegen X, handelend onder de naam S Makelaars, gevestigd te s-gravenhage, beklaagde, hierna ook: de Taxateur. 1. Ingekomen

Nadere informatie

EIKENHORST 433 ALPHEN AAN DEN RIJN. Knus 2 kamerappartement! Koopsom 109.000,= k.k.

EIKENHORST 433 ALPHEN AAN DEN RIJN. Knus 2 kamerappartement! Koopsom 109.000,= k.k. EIKENHORST 433 ALPHEN AAN DEN RIJN Knus 2 kamerappartement! Koopsom 109.000,= k.k. INTRODUCTIE PAGINA Geachte geïnteresseerde, Een huis kopen doet u niet zomaar even. Het is een grote beslissing die u

Nadere informatie

RUUSBROECSTRAAT 57 TE ZWOLLE

RUUSBROECSTRAAT 57 TE ZWOLLE RUUSBROECSTRAAT 57 TE ZWOLLE Fotopresentatie Ruusbroecstraat 57 8022 EB ZWOLLE Fotopresentatie Ruusbroecstraat 57 8022 EB ZWOLLE Omschrijving Ruusbroecstraat 57 8022 EB ZWOLLE Kadastrale gegevens Gemeente

Nadere informatie

Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Bouwkundige toestand getaxeerd object.

Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Bouwkundige toestand getaxeerd object. Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Bouwkundige toestand getaxeerd object. In verband met het faillissement van klager heeft beklaagde van de curator opdracht ontvangen de woning van klager te taxeren. Klager

Nadere informatie

Frank Van Borselenstraat 4-B. 3021 RK Rotterdam. Vraagprijs: 175.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 104 m2 3 slaapkamers te koop

Frank Van Borselenstraat 4-B. 3021 RK Rotterdam. Vraagprijs: 175.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 104 m2 3 slaapkamers te koop Frank Van Borselenstraat 4-B 3021 RK Rotterdam woonoppervlakte 104 m2 3 slaapkamers te koop Vraagprijs: 5.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken

Nadere informatie

Fluitekruidweg 93 te Zaandam

Fluitekruidweg 93 te Zaandam Fluitekruidweg 93 te Zaandam Fluitekruidweg 93 te Zaandam Vraagprijs 115.000,-- k.k. Geachte belangstellende, Namens de eigenaar van de woning, danken wij u voor de door u getoonde interesse. In deze

Nadere informatie

WONINGRAPPORT. Adres: Datum aanmaak rapport:

WONINGRAPPORT. Adres: Datum aanmaak rapport: WONINGRAPPORT Adres: Datum aanmaak rapport: juni 2009 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Kadastrale informatie 1.1. Situatiekaart 1.2. Kadastraal bericht object 1.3. Uittreksel kadastrale kaart 2. Gegevens woning

Nadere informatie

Kapelhof 51 te Zaandam Vraagprijs 182.500, -- k.k.

Kapelhof 51 te Zaandam Vraagprijs 182.500, -- k.k. Kapelhof 51 te Zaandam Vraagprijs 182.500, -- k.k. Geachte belangstellende, Namens de eigenaar van de woning, danken wij u voor de door u getoonde interesse. In deze brochure vindt u nadere informatie

Nadere informatie

TE KOOP. Kapelaanstraat 47 5421 DE Gemert Vraagprijs: 172.000 k.k.

TE KOOP. Kapelaanstraat 47 5421 DE Gemert Vraagprijs: 172.000 k.k. TE KOOP 5421 DE Gemert Vraagprijs: 172.000 k.k. Omschrijving TE KOOP Dit royaal en zeer netjes onderhouden appartement (type maisonnette) op de eerste en tweede verdieping met ruim dakterras, balkon en

Nadere informatie

Haaftenseweg 14 te Rumpt Vraagprijs 575.000,-- k.k.

Haaftenseweg 14 te Rumpt Vraagprijs 575.000,-- k.k. Haaftenseweg 14 te Rumpt Vraagprijs 575.000,-- k.k. Rentmeesters- Makelaars & Taxatiekantoor Van Gellicum Vastgoed b.v. Roodseweg 11 4156 AP RUMPT 0345-651635 / 06-51260930 Kenmerken & Locatie Vraagprijs

Nadere informatie

Dunantstraat 1449, 2713 TV, Zoetermeer

Dunantstraat 1449, 2713 TV, Zoetermeer Dunantstraat 1449, 2713 TV, Zoetermeer Vraagprijs 102.500,00 kosten koper Omschrijving Op perfecte locatie nabij het dorpscentrum en het Stadshart ligt dit goed onderhouden 2 kamer appartement met inpandige

Nadere informatie

Rotterdam Korte Hoogstraat 21 C Vraagprijs 175.000,- k.k.

Rotterdam Korte Hoogstraat 21 C Vraagprijs 175.000,- k.k. Rotterdam Korte Hoogstraat 21 C Vraagprijs 175.000,- k.k. www.schonbergerenvanherk.nl Omschrijving Korte Hoogstraat 21 C - Rotterdam EEN TOP APPARTEMENT!! Zeer licht 3-kamer topappartement gelegen in hartje

Nadere informatie

TE KOOP. Schoolstraat 22 Swolgen. Woonoppervlakte 110 m 2 Vraagprijs 175.000,- kosten koper

TE KOOP. Schoolstraat 22 Swolgen. Woonoppervlakte 110 m 2 Vraagprijs 175.000,- kosten koper Woonoppervlakte 110 m 2 Vraagprijs 175.000,- kosten koper TE KOOP Schoolstraat 22 Swolgen Halfvrijstaand woonhuis met aan de achterzijde toegang tot het bos 2-ONDER-1-KAP WONING MET GROTE TUIN EN RUIME

Nadere informatie

TE KOOP. Virmundtstraat 74 a 5421 BX GEMERT Prijs: 289.000 k.k.

TE KOOP. Virmundtstraat 74 a 5421 BX GEMERT Prijs: 289.000 k.k. TE KOOP Virmundtstraat 74 a 5421 BX GEMERT Prijs: 289.000 k.k. Omschrijving TE KOOP VIRMUNDTSTRAAT 74A & 74B GEMERT Op goede locatie gelegen winkel/ kantoorruimte met bovenwoning nabij het gezellige centrum

Nadere informatie