Invulinstructie Taxatierapport transactie woonruimte individueel (professionele opdrachtgever)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Invulinstructie Taxatierapport transactie woonruimte individueel (professionele opdrachtgever)"

Transcriptie

1 A. Opdracht / opname A. Waardepeildatum: Deze datum wordt geautomatiseerd weergegeven (in een aantal taxatiesoftwarepakketten). Indien de taxateur hiervan af wil wijken, dient er bij N. nadere mededelingen een toelichting gegeven te worden. Indien afwijkend van de datum van opname en inspectie: <datum>. A. Bedrijfsnaam opdrachtgever: Deze gegevens worden automatisch ingevuld. A. Naam opdrachtgever: Contactpersoon (indien ingevuld bij Deze gegevens worden automatisch ingevuld. opdracht) A. Adres opdrachtgever: Deze gegevens worden automatisch ingevuld. A. Opdracht namens opdrachtgever Deze gegevens worden automatisch ingevuld. verstrekt door: A. Opdracht is uitgevoerd door De naam van de taxateur die de taxatie <naam taxateur> taxateur: uitvoert. Deze taxateur dient bij het NWWI aangesloten te zijn om te mogen taxeren. A. Ingeschreven in het register: De vermelding in welk register de taxateur <register> is ingeschreven. A. Onder nummer: De vermelding van het nummer in het register waaronder de taxateur is ingeschreven. Nummer <RMT / SCVM> A. Lid van/aangesloten bij: De taxateur is lid van en/of aangesloten bij één van de deelnemende brancheverenigingen of beroepsorganisatie. (limitatieve keuze). 1. NVM 2. NVR 3. VastgoedPRO 4. VBO Makelaar <naam taxatiekantoor> A. Naam kantoor: De bedrijfsnaam van het kantoor waar de taxateur werkzaam is. A. Adres kantoor: De adresgegevens van het kantoor waar de <adres taxatiekantoor> taxateur werkzaam is. A. Datum opname en inspectie: De datum waarop de hiervoor vermelde <datum> taxateur het object van binnen en van buiten geïnspecteerd heeft. Invulinstructie taxatierapport transactie woonruimte individueel maart 2013

2 B. Object B. Woningtype: De omschrijving van het object vindt plaats conform de laatste uitgave van de fotowijzer woningen, een uniformering van begrippen en definities van woningen, vastgesteld door NVM, VBO Makelaar, VastgoedPRO, VNG en de Waarderingskamer. B. Bijzonder woningtype: De omschrijving van het object vindt plaats conform de laatste uitgave van de fotowijzer woningen, een uniformering van begrippen en definities van woningen, vastgesteld door NVM, VBO Makelaar, VastgoedPRO, VNG en de Waarderingskamer. Maak een keuze uit één van de woningtypen. Maak een keuze uit één van de bijzondere woningtypen. Het invullen van dit veld is niet verplicht, maar kan een goede aanvulling zijn op het woningtype. B.1. Adres, postcode en plaats: Locatie van het getaxeerde object Deze gegevens worden automatisch ingevuld. B.2. Verkoop onder voorwaarden is van toepassing: Indien er sprake is van een woning die valt onder Verkoop onder Voorwaarden zoals Koopgarant of Slimmer kopen vermeldt u dit hier. Keuze maken: 2. Ja, het betreft de volgende variant: <toelichtingveld> C. Doel van de taxatie C.1.a Het bepalen van de prijs bij: Verkoop/aankoop/terugkoop (maak keuze uit één of meerdere doelen) C.1.b. Extra doel: Indien er ook een ander doel dan onder C.1.a. genoemd van toepassing is, kan dit hier worden vermeld. <Vrij tekstveld> Invulinstructie taxatierapport transactie woonruimte individueel maart 2013

3 D. Waardering D. Marktwaarde: Zie normblad. Het betreft hier de feitelijk aangetroffen situatie (dus inclusief de door de huurder bevoegdelijk aangebrachte verbeteringen, indien van toepassing) D. Marktwaarde(n) met bijzondere uitgangspunten: Hier kunnen de bijzondere uitgangspunten worden weergegeven die naast de marktwaarde worden getaxeerd. E. Verantwoording en aansprakelijkheid E.1. Voorwaarden De voorwaarden van de branchevereniging of de beroepsorganisatie waarbij de taxateur is aangesloten zijn van toepassing. <bedrag> <bedrag> <bijzondere uitgangspunten> : <exclusief de door de huurder bevoegdelijk aangebrachte verbeteringen> Keuze (uit bestaand keuzeveld): 1. De Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers; 2. De Algemene Consumentenvoorwaarden van VBO Makelaar; 3. De Algemene Voorwaarden VastgoedPRO voor professionele opdrachtgevers; 4. Regeling voor Rentmeesters E.2. Aansprakelijkheid Vaste tekst E.3. Normblad Melding dat er gewerkt is volgens normblad. 1. Ja 2. Ja, met uitzondering van: < toelichtingveld> F. In dit rapport komen de volgende bijzondere aandachtspunten voor Bij sommige taxatiesoftwarepakketten leidt de keuze bij de betreffende vraag tot een automatisch juiste invulling van de onderstaande F-vragen. F.1. Bij de taxatie zijn waardebeïnvloedende privaatrechtelijke bijzonderheden naar voren gekomen (vraag G.2.): Deze vraag is gekoppeld aan de vraag De taxateur heeft voorwaarden of andere bijzonderheden waargenomen die de waardeontwikkeling substantieel kunnen beïnvloeden. bij G.2.a./G.2.b./G.2.c. 1. Ja, indien er waardebeïnvloedende bijzonderheden naar voren zijn gekomen. 2. Anders: Nee Invulinstructie taxatierapport transactie woonruimte individueel maart 2013

4 F.2. F.3. F.4. F.5. F.6. De waarde wijkt meer dan 15% af van soortgelijke objecten in de directe omgeving (vraag H.2.b.): De onderhouds- of bouwkundige staat is in zijn algemeenheid 'matig of slecht' (vraag I.2.a.): De te verwachten kosten voor direct noodzakelijk herstel van achterstallig onderhoud t.b.v. de instandhouding van het object bedragen meer dan 10% van de getaxeerde marktwaarde (vraag I.2.c.): Bij de taxatie is naar voren gekomen dat er sprake is, dan wel een vermoeden bestaat, dat verontreiniging aanwezig is. (vraag J.2.): Een van de modelwaarden wijkt meer dan 10% af van de getaxeerde marktwaarde (vrij van huur en gebruik voor verbouwing) (vraag L.3.): Deze vraag is gekoppeld aan H.2.b. Deze vraag is gekoppeld bij bestaande bouw aan I.2.a. en bij nieuwbouw wordt hier Nee als standaard antwoord gegeven. Deze vraag is gekoppeld bij bestaande bouw aan I.2.c. en bij nieuwbouw wordt niet Nee als standaard antwoord gegeven. Deze vraag is gekoppeld aan J.2.c. / J.2.d. en J.2.e. Deze vraag is gekoppeld aan L.3. Graag invullen in relatie tot H.2.b: 1. Ja, indien de waarde meer dan 15% afwijkt van soortgelijke objecten in de directe omgeving. 2. Anders: Nee Graag bij bestaande bouw invullen in relatie tot I.2.a.: 1. Ja, indien de onderhouds- of bouwkundige staat op enig punt is beschreven als 'matig of slecht'. 2. Anders: Nee Graag invullen in relatie tot I.2.c.: 1. Ja, indien de te verwachten kosten voor direct noodzakelijk herstel t.b.v. de instandhouding van het object meer dan 10% bedragen van de getaxeerde marktwaarde. 2. Anders: Nee Graag invullen in relatie tot J.2.: 1. Ja, indien bij de taxatie naar voren is gekomen dat er sprake is, dan wel een vermoeden bestaat dat verontreiniging aanwezig is. 2. Anders: Nee Graag invullen met Ja indien de afwijking van één van de geleverde modelwaarden groter is dan 10,0% of Nee indien de afwijking minder dan 10,1% bedraagt. Indien er geen modelmatige rapport aanwezig is, wordt dit veld niet gevuld. Invulinstructie taxatierapport transactie woonruimte individueel maart 2013

5 G. Privaatrechtelijke aspecten G.1. Geraadpleegde informatie G.1 Eigendomsbewijs: Bron: Eigendomsbewijs 1. Ja; 2. Nee, indien eigendomsbewijs niet is geraadpleegd en bijgevoegd en tevens de reden aangeven waarom deze niet is bijgevoegd. G.1 Kadastraal plan: Bron: Kadaster (https://mijn.kadaster.nl/) Instructie: - Het kadastraal plan moet geraadpleegd zijn en als bijlage in PDF toegevoegd worden. (op de waardepeildatum van de taxatie niet ouder dan 14 dagen) - De taxateur controleert of alle percelen volledig op de kaart staan. G.1 Kadastraal uittreksel: Bron: Kadaster (https://mijn.kadaster.nl/) Instructie: - Het kadastrale uittreksel moet geraadpleegd zijn en als bijlage in PDF toegevoegd worden. (op de waardepeildatum van de taxatie niet ouder dan 14 dagen) - De taxateur controleert of er naar aanleiding van de gegevens van het kadastrale plan meerdere percelen getaxeerd moeten worden. G.1 Overig: Alle in het rapport genoemde (informatie)bronnen dienen als bijlage te worden toegevoegd. : 1. Er zijn geen andere informatiebronnen onderzocht. 2. De volgende informatiebronnen zijn onderzocht: <toelichtingveld> G.2. Kenmerken Grondgebonden Invulinstructie taxatierapport transactie woonruimte individueel maart 2013

6 G.2.a. Het perceel/perceel met opstal(len), kadastraal bekend als: Indien er sprake is van: een grondgebonden object; De feitelijke situatie vermelden ten tijde van de taxatie; Een gedeeltelijk perceel kan tevens worden aangegeven (nog niet uitgemeten door het Kadaster). Bij een gedeeltelijk perceel dient de geschatte grootte van het perceel te worden vermeld; Een mandelig perceel kan worden aangegeven alsmede welk deel in het geheel dit betreft. Kadastraal bekend: Gemeente:<variabele> Sectie:<variabele> Nr:<variabele> Grootte: <var> hectare, <var> are en <var> centiare (elk veld dient gevuld te zijn) Gedeeltelijk: 2. Ja Mandelig perceel: 2. Ja, <aandeel in het geheel> Indien appartementsrecht, alle velden leeglaten. G.2.a.1 Volle eigendom: 1. Ja 2. Nee G.2.a.2 Recht van (onder)erfpacht: G.2.a.2 Erfverpachter: Hier dient de eigenaar van de blote eigendom vermeld te worden. <toelichtingveld> G.2.a.2 Datum vestiging: De vermelding van de datum vestiging van het recht. G.2.a.2 Einddatum van het recht: De vermelding van de einddatum van het recht. Bron: Zie G.1. a. Eeuwigdurend recht b. Voortdurend recht c. Altijddurend recht Invulinstructie taxatierapport transactie woonruimte individueel maart 2013

7 G.2.a.2 Canon/vergoeding: De vermelding van de canon / vergoeding / beheerkosten (ook jaarlijks/maandelijks of afgekocht tot <variabel>) G.2.a.2 Herzieningsdatum canon: De datum waarop de eerstkomende herziening van de canon plaatsvindt. G.2.a.2 Eerstkomende indexering: De datum waarop de eerstkomende indexering van de canon / vergoeding plaatsvindt. G.2.a.2 De volgende standaard erfpachtvoorwaarden zijn van toepassing: Dit zijn de door de bloot eigenaar opgestelde erfpachtvoorwaarden. Deze versie dient met naam, datum (jaartal) of versie te worden vermeld. 1. De canon / beheerkosten bedraagt <variabel> per jaar 2. De canon / beheerkosten is afgekocht tot <datum> 3. Nihil; De canon is eeuwigdurend afgekocht. Vul de naam + versiegegevens van de erfpachtvoorwaarden in (tevens als bijlage toevoegen). G.2.a.3 Recht van opstal: G.2.a.3 Eigenaar: Hier dient de eigenaar van de bloot <toelichtingveld> G.2.a.3 Datum vestiging: eigendom vermeld te worden. De vermelding van de datum van vestiging G.2.a.3 Einddatum van het recht: van het recht. De vermelding van de einddatum van het recht. Bron: Zie G.1. G.2.a.3 Vergoeding: De vergoeding voor het verkregen recht. het bedrag en de betalingsperiode G.2.a.3 Eerstkomende indexering: De datum waarop de eerstkomende indexering van de vergoeding plaatsvindt Invulinstructie taxatierapport transactie woonruimte individueel maart 2013

8 G.2.a. Bijzondere erfdienstbaarheden, bijzondere kwalitatieve rechten en verplichtingen of overige bijzondere lasten of beperkingen: Let op: Vermeld enkel die erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en verplichtingen of overige lasten of beperkingen die bijzonder zijn. 1. Er zijn geen bijzondere erfdienstbaarheden, bijzondere kwalitatieve rechten en verplichtingen en overige bijzondere lasten en beperkingen met betrekking tot genoemd perceel / percelen met opstallen uit het onderzoek van de taxateur naar voren gekomen. 2. Op basis van de geraadpleegde informatie acht de taxateur de volgende bijzonderheden vermeldenswaardig: <toelichtingveld> G.2.a. De taxateur heeft voorwaarden of andere bijzonderheden waargenomen die de waardeontwikkeling substantieel kunnen beïnvloeden: Appartement G.2.b. Het appartementsrecht onder meer rechtgevende op het uitsluitend gebruik van het appartement kadastraal bekend als: G.2.b. Het aandeel in het geheel bedraagt: Let op: Vermeld enkel voorwaarden of andere bijzonderheden die de waardeontwikkeling substantieel beïnvloeden of kunnen beïnvloeden. Indien er sprake is van : een appartementsrecht; De feitelijke situatie vermelden ten tijde van de taxatie; Indien er nog geen complexaanduiding is, kan dit worden toegelicht. Vermeld de teller en de noemer van het breukdeel. Indien appartementsrecht, dit veld leeglaten. Kadastraal bekend: Gemeente: <variabele> Sectie:<variabele> Complexaanduiding:<variabel> Appartementsindex: <variabele> Indien grondgebonden object dan alle velden leeglaten. Breukdeel uit de (concept) splitsingsakte vermelden. Invulinstructie taxatierapport transactie woonruimte individueel maart 2013

9 G.2.b Bijzonderheden t.a.v. het appartementsrecht G.2.b. Bestuurder / administrateur: Deze kunt u vinden op het uittreksel van < toelichtingveld> de Kamer van Koophandel van de Vereniging van Eigenaren (www.kvk.nl) of een ander document waaruit de bestuurder / administrateur van de Vereniging van Eigenaren blijkt. G.2.b. KvK-nummer van VvE: G.2.b. Periodieke en eenmalige bijdragen aan de VvE: Deze kunt u vinden op het uittreksel van de Kamer van Koophandel van de Vereniging van Eigenaren (www.kvk.nl) of een ander document waaruit het nummer van de Vereniging van Eigenaren blijkt met daarop een datum. De bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren (excl. voorschot stookkosten) wordt hier genoemd; eventueel ook de eenmalige bijdragen die gevraagd worden in het lopende jaar of komende jaar indien dit al besloten is door de Vereniging van Eigenaren. Bronvermelding: Zie G.1. G.2.b. De meest recente balans dateert van: Indien er geen datum bekend is van de meest recente balans kan dit worden toegelicht. G.2.b. Is vastgesteld door de VvE: Is de balans door de VvE vastgesteld of is dit een voorlopig opgestelde balans? Is dat laatste het geval, dan licht de taxateur dit toe. <Kamer van Koophandelnummer van de Vereniging van Eigenaren zoals deze bij de Kamer van Koophandel bekend is> (Dit nummer bestaat uit 8 of 12 cijfers) 1. Volgens de in G.1 genoemde bronnen bedraagt de bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren : per maand/per jaar (inclusief/exclusief voorschot verwarming/water). 2. Geen. Er is sprake van een niet-actieve Vereniging van Eigenaren. 3. Geen. Er is sprake van een Vereniging van Eigenaren in oprichting. 1. Ja 2. Nee, <toelichtingveld> Invulinstructie taxatierapport transactie woonruimte individueel maart 2013

10 G.2.b. Uit de meest recente balans volgt totaal van algemeen reservefonds en bestemmingsfonds(en): G.2.b. Exploitatiesaldo: G.2.b. Langlopende verplichtingen: G.2.b. Is er door de Vereniging van Eigenaren een meerjaren onderhoudsplan opgesteld: G.2.b. Het meerjaren onderhoudsplan loopt tot: G.2.b. De taxateur acht het saldo van het algemene reservefonds en het voor onderhoud bestemde fonds voldoende in relatie tot het meerjaren onderhoudsplan: Het totaalbedrag van algemeen reservefonds en bestemmingsfonds(en) wordt hier vermeld. Dit kan ook een negatief bedrag zijn. Vermeld dan eerst een - gevolgd door het bedrag. Het exploitatiesaldo volgend uit de meest recente balans. Dit kan ook een negatief bedrag zijn. Vermeld dan eerst een - gevolgd door het bedrag. Dit zijn de leningen welke door de VVE zijn aangegaan. Indien er een meerjaren onderhoudsplan is opgesteld, dient de einddatum vermeld te worden. Als de einddatum niet bekend is, wordt het toelichtingveld hiervoor gebruikt. Indien er een meerjaren onderhoudsplan aanwezig is en een balans dan onderzoekt de taxateur of de reeds gereserveerde bedragen voldoende zijn (op dit moment) in relatie tot hetgeen in het meerjaren onderhoudsplan aan (komende) kosten is aangegeven. <numeriek veld> Indien er geen fondsen beschikbaar zijn, wordt 0 vermeld. <numeriek veld> Indien er geen exploitatiesaldo beschikbaar is, wordt 0 vermeld. < toelichtingveld> 1. Ja 2. Nee, er is geen meerjaren onderhoudsplan door de Vereniging van Eigenaren opgesteld omdat deze niet-actief is. 3. Nee, er is geen meerjaren onderhoudsplan door de Vereniging van Eigenaren opgesteld omdat deze nog in oprichting is. Bij Nee, vervalt de volgende vraag. 1. <datum> 1. Ja 2. Nee, <toelichtingveld> Invulinstructie taxatierapport transactie woonruimte individueel maart 2013

11 G.2.b. Bijzondere gebruiksbepalingen: Let op: Vermeld enkel de gebruiksbepalingen die waardebeïnvloedend en/of beperkend zijn en geef aan welk waardeverschil dit geeft. 2. Ja, <Toelichtingveld> 1. Uit de (onder)splitsingsakte respectievelijk het huishoudelijk reglement zijn geen bijzonderheden gebleken die de waarde beïnvloeden of het gebruik beperken. 2. Op basis van de (onder)splitsingsakte respectievelijk het huishoudelijk reglement acht de taxateur de volgende waardebeïnvloedende of beperkende bijzonderheden vermeldenswaardig: <toelichtingveld> G.2.b.1 Volle eigendom: 1. Ja 2. Nee G.2.b.2 Recht van (onder)erfpacht: G.2.b.2 Erfverpachter: Hier dient de eigenaar van de bloot <toelichtingveld> G.2.b.2 Datum vestiging: eigendom vermeld te worden. De vermelding van de datum vestiging van het recht. G.2.b.2 Einddatum van het recht: De vermelding van de einddatum van het recht. Bron: Zie G.1. a. Eeuwigdurend recht b. Voortdurend recht c. Altijddurend recht Invulinstructie taxatierapport transactie woonruimte individueel maart 2013

12 G.2.b.2 Canon/vergoeding: De vermelding van de canon / vergoeding / beheerkosten (ook jaarlijks/maandelijks of afgekocht tot <variabel>) G.2.b.2 Herzieningsdatum canon: G.2.b.2 Eerstkomende indexering: G.2.b.2 De volgende standaard erfpachtvoorwaarden zijn van toepassing: G.2.b.3 Recht van opstal: G.2.b.3 Eigenaar: G.2.b.3 Datum vestiging: De datum waarop de eerstkomende herziening van de canon plaatsvindt. De datum waarop de eerstkomende indexering van de canon / vergoeding plaatsvindt. Dit zijn de door de bloot eigenaar opgestelde erfpachtvoorwaarden. Deze versie dient met naam, datum (jaartal) of versie te worden vermeld. Indien hier sprake is van een recht van opstal. Hier dient de eigenaar van de bloot eigendom vermeld te worden. De vermelding van de datum van vestiging van het recht. 1. De canon / beheerkosten bedraagt <variabel> per jaar 2. De canon / beheerkosten is afgekocht tot <datum> 3. Nihil; De canon is eeuwigdurend afgekocht. Vul de naam + versiegegevens van de erfpachtvoorwaarden in (tevens als bijlage toevoegen). <toelichtingveld> G.2.b.3 Einddatum van het recht: De vermelding van de einddatum van het recht. Bron: Zie G.1. G.2.b.3 Vergoeding: De vergoeding voor het verkregen recht. het bedrag en de betalingsperiode G.2.b.3 Eerstkomende indexering: De datum waarop de eerstkomende indexering van de vergoeding plaatsvindt. Invulinstructie taxatierapport transactie woonruimte individueel maart 2013

13 G.2.b. Bijzondere erfdienstbaarheden, bijzondere kwalitatieve rechten en verplichtingen of overige bijzondere lasten of beperkingen: G.2.b. De taxateur heeft voorwaarden of andere bijzonderheden waargenomen die de waardeontwikkeling substantieel kunnen beïnvloeden: Let op: Vermeld enkel die erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en verplichtingen of overige lasten of beperkingen die bijzonder zijn. Let op: Vermeld enkel voorwaarden of andere bijzonderheden die de waardeontwikkeling substantieel beïnvloeden of kunnen beïnvloeden. 1. Er zijn geen bijzondere erfdienstbaarheden, bijzondere kwalitatieve rechten en verplichtingen en overige bijzondere lasten en beperkingen uit het onderzoek van de taxateur naar voren gekomen. 2. Op basis van de geraadpleegde informatie acht de taxateur de volgende bijzonderheden vermeldenswaardig: <toelichtingveld> G.2.c. Complex G.2.c.1 Het complex staat op eigen grond: 1. Ja 2. Nee G.2.c.2 Recht van (onder)erfpacht: G.2.c.2 Erfverpachter: Hier dient de eigenaar van de bloot <toelichtingveld> G.2.c.2 Datum vestiging: eigendom vermeld te worden. De vermelding van de datum vestiging van het recht. G.2.c.2 Einddatum van het recht: De vermelding van de einddatum van het recht. Bron: Zie G.1. a. Eeuwigdurend recht b. Voortdurend recht c. Altijddurend recht Invulinstructie taxatierapport transactie woonruimte individueel maart 2013

14 G.2.c.2 Canon/vergoeding: De vermelding van de canon / vergoeding / beheerkosten (ook jaarlijks/maandelijks of afgekocht tot <variabel>) G.2.c.2 Herzieningsdatum canon: G.2.c.2 Eerstkomende indexering: G.2.c.2 De volgende standaard erfpachtvoorwaarden zijn van toepassing: G.2.c.3 Recht van opstal: De datum waarop de eerstkomende herziening van de canon plaatsvindt. De datum waarop de eerstkomende indexering van de canon / vergoeding plaatsvindt. Dit zijn de door de bloot eigenaar opgestelde erfpachtvoorwaarden. Deze versie dient met naam, datum (jaartal) of versie te worden vermeld. Indien hier sprake is van een recht van opstal. 1. De canon / beheerkosten bedraagt <variabel> per jaar 2. De canon / beheerkosten is afgekocht tot <datum> 1. Nihil; De canon is eeuwigdurend afgekocht. Vul de naam + versiegegevens van de erfpachtvoorwaarden in (tevens als bijlage toevoegen). <toelichtingveld> G.2.c.3 Eigenaar: G.2.c.3 Datum vestiging: Hier dient de eigenaar van de bloot eigendom vermeld te worden. De vermelding van de datum van vestiging van het recht. G.2.c.3 Einddatum van het recht: De vermelding van de einddatum van het recht. Bron: Zie G.1. G.2.c.3 Vergoeding: De vergoeding voor het verkregen recht. het bedrag en de betalingsperiode G.2.c.3 Eerstkomende indexering: De datum waarop de eerstkomende indexering van de vergoeding plaatsvindt. Invulinstructie taxatierapport transactie woonruimte individueel maart 2013

15 G.2.c.3 Bijzondere erfdienstbaarheden, bijzondere kwalitatieve rechten en verplichtingen of overige bijzondere lasten of beperkingen: G.2.c. De taxateur heeft voorwaarden of andere bijzonderheden waargenomen die de waardeontwikkeling substantieel kunnen beïnvloeden: H. Omschrijving object en omgeving H.1. Object Let op: Vermeld enkel die erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en verplichtingen of overige lasten of beperkingen die bijzonder zijn. Let op: Vermeld enkel voorwaarden of andere bijzonderheden die de waardeontwikkeling substantieel beïnvloeden of kunnen beïnvloeden. 1. Er zijn geen bijzondere erfdienstbaarheden, bijzondere kwalitatieve rechten en verplichtingen en overige bijzondere lasten en beperkingen uit het onderzoek van de taxateur naar voren gekomen. 2. Op basis van de geraadpleegde informatie acht de taxateur de volgende bijzonderheden vermeldenswaardig: <toelichtingveld> H.1.a. Nadere omschrijving van het object: Korte omschrijving van het object. <toelichtingveld> H.1.b. Bouwaard en toegepaste constructie: Vermelding van materiaal/soort: <toelichtingveld> bouw vloeren (hout of beton) kozijnen, ramen, deuren (hout, kunststof, anders) dakbedekking gevels eventuele andere bijzonderheden. H.1.c. Installaties (merk / type / Beschrijving van de aanwezige installaties, <toelichtingveld> bouwjaar): zoals verwarming, warm water, ventilatie etc. H.1.d. Aantal groepen meterkast: Het aantal aangesloten groepen in de meterkast. <numeriek veld> Invulinstructie taxatierapport transactie woonruimte individueel maart 2013

16 H.1.d. Met / zonder aardlekschakelaar: H.1.e. Volgens opgave van: H.1.e. Heeft het object de volgende vormen van isolatie: H.1.f. Bijzonderheden met het oog op duurzaamheid: Aanwezigheid van de aardlekschakelaar in de meterkast. Een controle of e.e.a. correct werkend is, valt niet onder de inspectieplicht. De bron welke de informatie over de isolatie heeft verstrekt. Hier dient per categorie een keuze gemaakt te worden of er sprake is van aangebrachte isolatie. Het gaat hier om bijzondere maatregelen van energiebesparing/isolatie, duurzaamheid van de materialen en gezond binnenmilieu zoals bijvoorbeeld de wijze van ventilatie of energieopwekking, zoals een zonneboiler, zonnepanelen of windenergie. H.1.g Bouwjaar: De vermelding van het bouwjaar van het object. H.1.h. Gerealiseerde aanzienlijke Feitelijke omschrijving van de aanzienlijke wijzigingen/uitbreidingen: wijzigingen / uitbreidingen. 1. Met 2. Zonder <toelichtingveld> Invullen keuze per onderdeel: 1. Ja 2. Nee De categorie overig geeft de mogelijkheid om aanvullend hier een toelichting te geven. <toelichtingveld> <jaartal> Invullen keuze + aanvullen variabele: 1. Er hebben geen noemenswaardige aanzienlijke wijzigingen danwel uitbreidingen plaatsgevonden. 2. Er hebben geen aanzienlijke wijzigingen danwel uitbreidingen plaatsgevonden behoudens de gebruikelijke moderniseringen ten opzichte van het oorspronkelijke bouwjaar. 3. De volgende aanzienlijke wijzigingen / uitbreidingen zijn uitgevoerd: <toelichtingveld> Invulinstructie taxatierapport transactie woonruimte individueel maart 2013

17 H.1.i. Indeling: Feitelijke indelingsomschrijving van het <toelichtingveld> object. H.1.j. Gebruiksoppervlakten: De gebruiksoppervlakten dienen te zijn gemeten conform de meest recente meetinstructie, vastgesteld door NVM, VastgoedPRO, VBO makelaar, VNG en de Waarderingskamer. H.1.k. Indicatie bruto inhoud: Conform de voorgaande meetinstructie (exclusief bijgebouwen als garages e.d.) H.2. Omgeving H.2.a. Wijk, stand, voorzieningen: Vermelding van: type wijk ouderdom ligging in de wijk parkeergelegenheid H.2.a. Aard van de belendingen: Vermelding van: soort naastgelegen objecten (overzijde ook) H.2.b. De waarde wijkt meer dan 15% af van soortgelijke objecten in de directe omgeving: H.2.c. De taxateur heeft omgevingsfactoren waargenomen die de waardeontwikkeling substantieel kunnen beïnvloeden. (bijv. omliggende industrie, bouwplannen, wijkontwikkeling, planologische ontwikkelingen): De objecten in de omgeving wijken meer dan 15% af qua marktwaarde ten opzichte van het getaxeerde object. Waarneming door de taxateur van waardeontwikkeling door omgevingsfactoren. I. Onderhoudstoestand / Nieuwbouw I.1. dient te worden ingevuld indien er sprake is van nog te realiseren nieuwbouw. I.2. dient te worden ingevuld indien er sprake is van bestaande bouw. Wonen: <variabele>m 2 Overige inpandige ruimte: <variabele> m 2 Gebouwgebonden buitenruimte: <variabele>m 2 Externe bergruimte: <variabele>m 2 <variabele>m 3 <toelichtingveld > <toelichtingveld > Invullen keuze en vul aan: 2. Ja,<toelichtingveld> Invullen keuze en vul aan: Uit de toelichting dient te blijken welke waardeontwikkeling deze factoren teweegbrengen. Invulinstructie taxatierapport transactie woonruimte individueel maart 2013

18 I.1. Nieuwbouw I.1.a. De taxateur heeft de bestek of bouwtekeningen ingezien: I.1.b. De taxateur heeft het bestek / technische omschrijving of verkoopgegevens ingezien: Indien de taxateur de bestek of bouwtekeningen heeft ingezien kunnen deze (eventueel gecomprimeerd) als bijlage worden toegevoegd. Indien de taxateur het bestek heeft ingezien kan deze als bijlage worden toegevoegd. I.1.c. De bouw is reeds aangevangen: Indien de bouw is aangevangen, dient de bouwfase welke is bereikt, te worden vermeld. I.2. I.2.a. I.2.b. I.2.c. Bestaande bouw In zijn algemeenheid kan de onderhouds- en bouwkundige staat van het object aldus worden omschreven: De taxateur heeft gebreken waargenomen die de waardeontwikkeling substantieel kunnen beïnvloeden: De te verwachten kosten voor direct noodzakelijk herstel van achterstallig onderhoud t.b.v. de instandhouding van het object bedragen meer dan 10% van de getaxeerde marktwaarde: Globale onderhoudstoestand object: - Binnenonderhoud - Buitenonderhoud - Bouwkundige constructie Alleen van belang zijnde gebreken dienen vermeld te worden, tevens aangeven in hoeverre deze de waarde beïnvloeden. Onder dergelijke onderhoudskosten wordt verstaan de kosten die direct gemaakt moeten worden om verdere schade of vervolgschade aan het object te voorkomen. Bij de inschatting van de kosten dient te worden uitgegaan van uitvoering van de werkzaamheden door derden (professionelen). Ja (Vaste tekst) Ja (Vaste tekst) Indien gekozen voor ja dan dient de bouwfase te worden vermeld. Invullen keuze per onderdeel: 1. Goed 2. Voldoende 3. Matig 4. Slecht Invullen keuze en vul aan: Keuze: De volgende werkzaamheden zijn voor het oplossen van direct noodzakelijk achterstallig onderhoud minimaal benodigd: De kosten hiervan worden door de taxateur geschat op: <vrij tekstveld> Invulinstructie taxatierapport transactie woonruimte individueel maart 2013

19 I.2.d. De indruk die de taxateur heeft verkregen van het object geeft aanleiding tot nader (bouwkundig) onderzoek: Is er een duidelijke aanleiding om een nader bouwkundig onderzoek aan te bevelen? Invullen keuze en vul aan: De taxateur adviseert, gezien de huidige onderhoudstoestand, tot een nader bouwkundig onderzoek. J. Milieu/Verontreiniging J.1. Geraadpleegde informatie J.1. In dit kader zijn door de taxateur de volgende instanties en/of personen geraadpleegd: J.1.a. Kadaster: Het kadaster en de bronnen waarnaar het Ja (vaste tekst) kadaster in verband met de betreffende locatie verwijst dienen geraadpleegd te worden. J.1.b. Gebruiker/ eigenaar: Bronvermelding 1. Ja, <naam bron, verplicht> 2. Nee, <toelichtingveld> J.1.c. Andere bronnen: Hier kunnen worden geraadpleegd: 1. Bevoegd gezag, dit is meestal de provincie of de gemeente. Raadpleeg voor het juiste bevoegde gezag de lijst <toelichtingveld> Invullen veld 2: Hier kan een toelichting worden gegeven op de genoemde bron. op 2. Milieuscan van Landmark. 3. Anders:. Doorverwijzing van het bevoegd gezag naar een andere instantie, dient altijd vermeld te worden. J.2. Bijzonderheden J.2.a. Het Kadaster geeft een milieumelding: Bron: kadastraal bericht. Invulinstructie taxatierapport transactie woonruimte individueel maart 2013

20 J.2.b. Op basis van de onder J.1 geraadpleegde instanties of personen kan worden vastgesteld dat er sprake is / kan zijn van bodemverontreiniging: J.2.c. Op basis van plaatselijke bekendheid ziet de taxateur bijzondere aanleiding om (een risico van) verontreiniging aanwezig te achten: J.2.d. De taxateur heeft asbestverdacht materiaal waargenomen / heeft aanwijzingen dat dit materiaal aanwezig is: J.2.e. Het aangetroffen asbestverdacht materiaal heeft een waardeverminderend effect: J.3. Energielabel J.3.a. Het object beschikt over een energielabel, EPA (afgegeven tussen en ) of EPCberekening (woning jonger dan 10 jaar) In geval dat er sprake is of kan zijn van bodemverontreiniging dient de taxateur aan te geven in hoeverre dit de waarde beïnvloedt of kan beïnvloeden. Locatie en hoeveelheid asbestverdacht materiaal vermelden. Ook indien er alleen aanwijzingen zijn dat dit materiaal aanwezig is, kunt u aangeven in hoeverre dit de waarde vermindert. Nee 1. Ja 2. Nee, <toelichtingveld> J.3.b. Energielabelklasse Keuze uit: A/B/C/D/E/F/G/niet bekend K. Bewoning K.1. Eigen gebruik K.1. Volgens opgave van: Bronvermelding <toelichtingveld> K.1.a. wordt het object thans volledig bewoond door de eigenaar: Maak keuze: 1. Ja 2. Nee, <toelichtingveld> - Het getaxeerde object staat momenteel leeg. - Het getaxeerde object is (gedeeltelijk) verhuurd. Invulinstructie taxatierapport transactie woonruimte individueel maart 2013

VOORBEELD NWWI TAXATIERAPPORT

VOORBEELD NWWI TAXATIERAPPORT VOORBEELD NWWI TAXATIERAPPORT Voorbeeldstraat 123 1000 AA BREDA Referentie aanvrager: BIJN3926897 Rapportnummer: W4089VP8743_4 Uitgebracht op: 10 oktober 2013 Uitgebracht door: BIJN Real Estate BV (www.taxatievergelijk.nl)

Nadere informatie

BEDRIJFSPAND TAXATIERAPPORT

BEDRIJFSPAND TAXATIERAPPORT BEDRIJFSPAND TAXATIERAPPORT Commercieel Vastgoed Proefstraat 148 en 150, 4800 AA Breda Opgesteld op datum: 01-01-2013 door: Taxateur A. Algemene gegevens 3 A.1 Opdrachtgever 3 A.2 Taxateur 3 B. Doel van

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT* TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT* *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een recht van erfpacht op een appartementsrecht (model 2014). 1. Model koopovereenkomst met toelichting

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014)

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) 1. Model koopovereenkomst met toelichting De model koopovereenkomst

Nadere informatie

Taxatierapport Muziekmakersgebouw Atlantisplein 1 Amsterdam

Taxatierapport Muziekmakersgebouw Atlantisplein 1 Amsterdam Taxatierapport Muziekmakersgebouw Atlantisplein 1 Amsterdam In opdracht van: Uitgevoerd door: Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost Postbus 94801 1090 GV Amsterdam Colliers International Postbus 75168 1070

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE APPARTEMENTSRECHT VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Kerspel 32 - Zwanenburg

Kerspel 32 - Zwanenburg - Koopgarant koopsom 144.375,-- kosten koper Omschrijving Kerspel 32 - INSCHRIJVING MOGELIJK TOT 28 NOVEMBER A.S. OM 11:00 UUR Dit is een unieke kans voor starters! Bij deze woning zijn de regels en bepalingen

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van

Nadere informatie

HYPOTHEEKGIDS. Versie 8.2

HYPOTHEEKGIDS. Versie 8.2 HYPOTHEEKGIDS Versie 8.2 27 november 2008 A. INLEIDING...4 B. VOORWAARDEN...6 1. ALGEMEEN...6 1.1 Koopcontract of combinatie koopcontract en aanneemovereenkomst...6 1.2 Kredietwaardigheid...6 1.3 Kredietnemer...6

Nadere informatie

Versie 15 maart 2007. Taxatierichtlijnen. ROZ/IPD Vastgoedindex. 15 maart 2007. Copyright Stichting ROZ Vastgoedindex 2007. 1

Versie 15 maart 2007. Taxatierichtlijnen. ROZ/IPD Vastgoedindex. 15 maart 2007. Copyright Stichting ROZ Vastgoedindex 2007. 1 Taxatierichtlijnen ROZ/IPD Vastgoedindex 15 maart 2007 Copyright Stichting ROZ Vastgoedindex 2007. 1 1. Inleiding... 3 2. Soorten, externe en interne taxaties en frequentie... 4 3. Waardebegrip en benaderingswijzen...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Leidraad Havengebonden en Industriële

Nadere informatie

inhoudsopgave Colofon

inhoudsopgave Colofon De WOZ in beeld inhoudsopgave 1 Woz uitgelicht 1.1 Wat is de woz? 3 1.2 Wie krijgt de aanslag? 3 1.3 Wanneer krijgt u de aanslag? 4 1.4 Een aanslag per object 4 1.5 Duidelijk te lage aanslag 4 2 Gevolgen

Nadere informatie

Normdocument. Beheerders Verenigingen van Eigenaars

Normdocument. Beheerders Verenigingen van Eigenaars Normdocument Beheerders Verenigingen van Eigenaars Versie 1.0 1 maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Normdocument... 3 1.2 Voor wie bestemd... 3 1.3 Toepassing... 3 2. Terminologie... 4 2.1

Nadere informatie

SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG. SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest

SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG. SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Opdrachtnummer : voorbeeld rapport nhg sswbkn Opdrachtgever : Adres : Postcode en Plaats : Telefoonnummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING ONDER HYPOTHECAIR VERBAND. Van Direktbank Woninghypotheken. (Versie DWH 072014)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING ONDER HYPOTHECAIR VERBAND. Van Direktbank Woninghypotheken. (Versie DWH 072014) ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING ONDER HYPOTHECAIR VERBAND Van Direktbank Woninghypotheken (Versie DWH 072014) Inhoud Hoofdstuk I Inleidende bepalingen...3 Artikel 1: Begripsbepalingen...3 Artikel 2:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012 Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012 Geldend voor: Erfpacht Erfpacht in combinatie met recht van opstal 2.1.av.12.1 INHOUD Algemeen, vestiging Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

Generaal Winkelmanlaan 37 Aerdenhout. KOK houdt het onroerend goed in beweging. 189.000,- k.k. www.kokmakelaars.nl

Generaal Winkelmanlaan 37 Aerdenhout. KOK houdt het onroerend goed in beweging. 189.000,- k.k. www.kokmakelaars.nl Aerdenhout 189.000,- k.k. KOK Makelaars Bloemendaalseweg 245 2051 GC Overveen telefoon 023 541 00 41 overveen@kokmakelaars.nl KOK houdt het onroerend goed in beweging Kantoor KOK Makelaars houdt onroerend

Nadere informatie

WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT

WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT eerste blad WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT De ondergetekenden: 1. de heer Koop Mast, wonende te 8894 KT Formerum,

Nadere informatie

Vraagbaak waardebepaling. in het kader van de Wet WOZ

Vraagbaak waardebepaling. in het kader van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER Vraagbaak waardebepaling in het kader van de Wet WOZ Een antwoord op de meest gestelde vragen over de waardebepaling in het kader van de Wet WOZ Tekst vastgesteld op: 25 juni 2008 1 VRAAGBAAK

Nadere informatie

Acceptatiekader Woninghypotheken. januari 2015 versie 1.0

Acceptatiekader Woninghypotheken. januari 2015 versie 1.0 Acceptatiekader Woninghypotheken januari 2015 versie 1.0 Inhoud: Pagina Infokaart 4 Algemeen. 7 Gedragscode Hypothecaire Financieringen.. 8 Klachten & Geschillen... 9 1. Verstrekkingsnormen (algemeen)..

Nadere informatie

7558 BK HENGELO Koopsom in koopgarant: 106.000,-- k.k.

7558 BK HENGELO Koopsom in koopgarant: 106.000,-- k.k. Gerrit Peuscherstraat 405 Koopcomfortprijs: 132.500,-- k.k. 7558 BK HENGELO Koopsom in koopgarant: 106.000,-- k.k. Omschrijving: In de groene wijk Hasseler Es gelegen tussenwoning met parkeergelegenheid

Nadere informatie

Veldzigtlaan 144 Haarlem. KOK houdt het onroerend goed in beweging. 117.000,- k.k. www.kokmakelaars.nl

Veldzigtlaan 144 Haarlem. KOK houdt het onroerend goed in beweging. 117.000,- k.k. www.kokmakelaars.nl Haarlem 117.000,- k.k. KOK Makelaars Bloemendaalseweg 245 2051 GC Overveen telefoon 023 541 00 41 overveen@kokmakelaars.nl KOK houdt het onroerend goed in beweging Kantoor KOK Makelaars houdt het onroerend

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: *

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: * 1 KOOPOVEREENKOMST Datum overeenkomst: * De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Profund Ontwikkeling B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, feitelijk adres: Bergstraat

Nadere informatie

Kokstraat 11 Haarlem

Kokstraat 11 Haarlem Haarlem 950.000,- k.k. KOK Makelaars Bloemendaalseweg 245 2051 GC Overveen telefoon 023 541 00 41 overveen@kokmakelaars.nl KOK houdt het onroerend goed in beweging Kantoor KOK Makelaars houdt onroerend

Nadere informatie

De WOZ "Goudgerand" Breder gebruik WOZ-informatie

De WOZ Goudgerand Breder gebruik WOZ-informatie De WOZ "Goudgerand" Breder gebruik WOZ-informatie Platform waardering onroerende zaken Juli 2008 Dit rapport is voorbereid door de Commissie Breder gebruik WOZ-informatie van het Platform Waardering Onroerende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van toepassing op Spijker Beleggingen BV I Algemene bepalingen 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening met

Algemene voorwaarden van toepassing op Spijker Beleggingen BV I Algemene bepalingen 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening met Algemene voorwaarden van toepassing op Spijker Beleggingen BV I Algemene bepalingen 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening met betrekking tot onroerend goed. Voor zover niet anders blijkt

Nadere informatie

Toelichting op de Normen 2014-2

Toelichting op de Normen 2014-2 Toelichting op de Normen 2014-2 Toelichting op de Voorwaarden en Normen 2014-2 Versie 1 januari 2014 1 Inhoudsopgave INLEIDING...4 1. ALGEMEEN...4 1.1 Normen...4 1.2 Hardheidsclausule...5 1.3 Schuldenaarschap...5

Nadere informatie

Circulaire verkoop corporatiewoningen MG 2013-02. 1.Doel, aanleiding en algemene uitgangspunten

Circulaire verkoop corporatiewoningen MG 2013-02. 1.Doel, aanleiding en algemene uitgangspunten Circulaire verkoop corporatiewoningen MG 2013-02 1.Doel, aanleiding en algemene uitgangspunten Begrippen: derden - niet natuurlijke persoon voor eigen bewoning en niet zijnde andere corporaties, inclusief

Nadere informatie