Taxatie-instructie Koopgarant - woning op gemeentelijke erfpacht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Taxatie-instructie Koopgarant - woning op gemeentelijke erfpacht"

Transcriptie

1 Taxatie-instructie Koopgarant - woning op gemeentelijke erfpacht 1 april Inleiding Deze versie van de instructie is bestemd voor de situatie dat de woningcorporatie of ontwikkelaar een gemeentelijk recht van erfpacht heeft en ten behoeve van Koopgarant een recht van ondererfpacht vestigt. Indien de woningcorporatie of ontwikkelaar eigenaar is van de grond, geldt de Taxatie- instructie voor taxateurs bij Koopgarant woning op eigen grond. Deze taxatie-instructie beschrijf twee verschillende situaties: Hoofdstuk 2: Taxatie bij eeuwigdurende gemeentelijke erfpacht. Hoofdstuk 3: Taxatie bij erfpacht Amsterdam Twee modellen taxatierapporten Met ingang van 1 april 2013 zijn er twee modellen 1 voor rapporten voor een gevalideerde taxatie van een woning die met Koopgarant wordt verkocht of teruggekocht: A. Taxatierapport transactie woonruimte individueel (professionele opdrachtgever) B. Taxatierapport transactie woonruimte complex (professionele opdrachtgever) De twee modellen zijn uitgebracht onder auspiciën van Stichting Taxaties en Validaties (STenV). Indien het taxatierapport wordt gevalideerd door een door STenV erkend validatie-instituut, geldt het volgende: Er is voldaan aan de voorwaarden in de Ondererfpacht- en Koopgarantbepalingen. Het rapport kan worden gebruikt bij de verantwoording door corporaties van de verkoop van huurwoningen, zoals bedoeld in de Circulaire verkoop corporatiewoningen (MG ) van het ministerie van BZK. Het model voor individuele taxatie (A) is altijd te gebruiken. Het model voor complexgewijze taxatie (B) kan alleen worden gebruikt bij nieuwbouw. Bij nieuwbouw is er dus de keuze tussen: een individueel rapport per woning (A); een complexgewijs rapport voor (een deel van) het nieuwbouwcomplex (B). De taxatie van nieuwbouwwoningen wordt nader behandeld in hoofdstuk Gebruik van de taxatie-instructie Deze taxatie-instructie is bedoeld voor taxateurs die in opdracht van een woningcorporatie of een ontwikkelaar een taxatierapport opstellen ten behoeve van een verkoop of een terugkoop met Koopgarant. De opdrachtgever kan deze taxatie-instructie bij de opdracht aan de taxateur voegen. 1 Het rapportmodel financiering woonruimte is vanaf 1 april 2013 alleen te gebruiken voor de taxatie t.b.v. financiering (zie ook par. 5.2), niet meer voor verkoop en terugkoop. Taxatie-instructie Koopgarant - woning op gemeentelijke erfpacht 1 april

2 Bij de te valideren taxatie wordt gebruik gemaakt van het meest recente model Taxatierapport transactie woonruimte (professionele opdrachtgever). Van dit model zijn twee varianten: voor een individuele en een complexgewijze taxatie. Indien in deze instructie geen onderscheid wordt gemaakt, heeft de tekst betrekking op beide varianten. Wanneer gesproken wordt over het model worden beide varianten bedoeld. In hoofdstuk 4 wordt de taxatie van nieuwbouw behandeld, waarbij het model voor complextaxatie aan de orde komt. Voor een correcte en transparante taxatie ten behoeve van Koopgarant zijn enkele aanpassingen en uitbreidingen van dit model nodig. De instructie is afgestemd op het gebruik van de actuele versie van de Ondererfpacht- en Koopgarantbepalingen. Bij terugkoop kan een oudere versie van toepassing zijn. Indien de instructie wordt gevolgd, sluit het taxatierapport ook aan op een dergelijke oudere versie. Als achtergrond bij deze taxatie-instructie is de Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopgarant beschikbaar Koopgarant en taxatie Bij Koopgarant verkoopt een woningcorporatie of ontwikkelaar een woning met een korting op de marktwaarde. De koper is verplicht om, bij voorgenomen verkoop, de woning aan te bieden aan de corporatie/ontwikkelaar. De corporatie/ontwikkelaar garandeert de woning terug te zullen kopen. Bij de terugkoop wordt de waardeontwikkeling, zowel positief als negatief, gedeeld tussen corporatie/ontwikkelaar en koper. Tot zekerheid van de terugkoopregeling wordt de woning c.q. het appartementsrecht uitgegeven in erfpacht. Bij eigen grond wordt de erfpacht eeuwigdurend gevestigd en wordt de canon eeuwigdurend afgekocht. Bij gemeentelijke erfpacht wordt ten behoeve van Koopgarant een eeuwigdurend recht van ondererfpacht gevestigd. (Een uitzondering hierop is Amsterdam, waar een afwijkend erfpachtregiem geldt. Dit stelt enkele specifieke eisen aan de taxatie. Zie hierover hoofdstuk 3). Zowel bij verkoop als bij terugkoop wordt de prijs gebaseerd op de marktwaarde, die door taxatie wordt vastgesteld. Bij alle taxaties wordt de aanwezigheid van de Ondererfpacht- en Koopgarantbepalingen buiten beschouwing gelaten (Ondererfpacht- en Koopgarantbepalingen art. 3.1 lid 4). Er wordt bij de taxatie dus geen rekening gehouden met een eventueel positief of negatief effect van de Ondererfpacht- en Koopgarantbepalingen op de marktwaarde. In het taxatierapport maakt de taxateur hier melding van onder N. (nadere mededelingen). Er zijn meerdere momenten waarop bij Koopgarant taxatie aan de orde is: a. verkoop van een bestaande woning, te onderscheiden in: 1. verkoop van een lege woning; 2. verkoop aan de zittende huurder; b. verkoop van een nieuwbouwwoning; c. terugkoop van de woning; d. financiering van de door de koper gekochte Koopgarantwoning. De taxaties onder a, b en c houden rechtstreeks verband met de verkoop en terugkoop bij Koopgarant. Deze taxatie-instructie behandelt de taxaties ten behoeve van deze drie situaties. Daarnaast geven we aan het eind, in par. 5.2, enkele aandachtspunten voor de taxatie ten behoeve van financiering. Taxatie-instructie Koopgarant - woning op gemeentelijke erfpacht 1 april

3 2. Taxatie-instructie bij eeuwigdurende gemeentelijke erfpacht Deze taxatie-instructie heeft betrekking op de volgende situatie: De gemeente is (bloot) eigenaar van de grond en heeft een recht van erfpacht uitgegeven aan de woningcorporatie/ontwikkelaar. Het recht van erfpacht is eeuwigdurend gevestigd en de canon van deze gemeentelijke erfpacht is voor de duur van deze erfpacht afgekocht, eeuwigdurend dus. Ten behoeve van Koopgarant wordt een eeuwigdurend recht van ondererfpacht gevestigd waarbij de canon eveneens eeuwigdurend wordt afgekocht. Hierbij worden de Ondererfpacht- en Koopgarantbepalingen van toepassing verklaard. In dit hoofdstuk wordt beschreven: welke aspecten gelden bij een taxatie ten behoeve van Koopgarant, als extra eisen bovenop het model taxatierapport; waar dienen bepaalde tekstblokken te worden toegevoegd. In hoofdstuk 4 komen enkele bijzonderheden m.b.t. de taxatie van nieuwbouwwoningen aan de orde Vereisten taxatie algemeen De taxatie wordt verantwoord door een vergelijking met tenminste drie referentiewoningen uit de modelmatige rapporten en/of door de taxateur zelf aangereikt. Aanvullend op de validatie-eisen is in de Ondererfpacht- en Koopgarantbepalingen vastgelegd dat bij de referentiewoningen geen woningen mogen zijn waarbij de transactieprijs uitsluitend was gebaseerd op een door taxatie vastgestelde waarde en er dus geen vrije prijsvorming is geweest. Zodoende komen onder meer eerder verkochte Koopgarant of Koopcomfortwoningen niet in aanmerking als referentiewoning (zie evt. verder de Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopgarant, par. A.4). In de validatie-eisen voor het taxatierapport is bepaald dat de referentieobjecten niet mogen zijn verkocht door een niet-natuurlijk persoon (de kadastrale gegevens bevatten een kenmerk waaruit dit valt te constateren). Hiermee zijn onder meer alle door corporaties verkochte woningen uitgesloten als referentieobject. Er is dan echter nog niet voldaan aan de voorwaarde in de Ondererfpacht- en Koopgarantbepalingen, omdat bij terugverkopen de verkopende partij een natuurlijk persoon is. De taxateur dient daarom aan de hand van de eigen lokale marktkennis en/of informatie van de opdrachtgever de referentieobjecten te verwijderen waarbij geen sprake was van vrije prijsvorming Specifieke eisen bij taxatie woning t.b.v. verkoop (bestaand en nieuwbouw) 1. In hoofdstuk B.2. van het taxatierapport wordt vermeld dat Verkoop onder Voorwaarden van toepassing is, met als variant: Koopgarant. 2. In hoofdstuk C.a. wordt vermeld: het bepalen van de prijs bij: verkoop Taxatie-instructie Koopgarant - woning op gemeentelijke erfpacht 1 april

4 3. In hoofdstuk D. wordt vermeld: Bij taxatie t.b.v. verkoop van een woning die leeg wordt opgeleverd: bij het eerste gedachtestreepje wordt vermeld: Marktwaarde. Bij het tweede gedachtestreepje wordt niets vermeld. Bij taxatie t.b.v. verkoop van een woning die aan de huurder wordt verkocht: - Bij het eerste gedachtestreepje wordt vermeld: Marktwaarde. Ter toelichting het volgende: Deze waarde is inclusief de door de huurder bevoegdelijk aangebrachte verbeteringen. Een beschrijving van deze verbeteringen volgt in Hoofdstuk N (N.B. deze toelichtende tekst hoeft niet in het rapport te worden opgenomen). - Daarnaast wordt bij het volgende gedachtestreepje vermeld: Marktwaarde met als bijzonder uitgangspunt: exclusief de door de huurder bevoegdelijk aangebrachte verbeteringen. 4. In hoofdstuk G.2. wordt de feitelijke juridische situatie vermeld op het moment van de taxatie: Een eeuwigdurend recht van erfpacht, waarbij de canon eeuwigdurend is afgekocht. 5. In hoofdstuk N. wordt vermeld: Indien bij het verstrekken van de taxatie-opdracht bekend is dat verkocht zal gaan worden met Koopgarant: - De aanwezigheid van de Ondererfpacht- en Koopgarantbepalingen die van toepassing zullen zijn op het te vestigen recht van ondererfpacht is bij de taxatie buiten beschouwing gelaten. De in dit rapport vastgestelde marktwaarde kan daarmee dus gelijkgesteld worden aan de marktwaarde van de woning indien sprake is van een eeuwigdurend erfpachtrecht waarbij de canon eeuwigdurend is afgekocht. N.B. in het algemeen kan worden aangenomen dat deze waarde gelijk is aan de waarde bij volle eigendom. Indien bij het verstrekken van de taxatie-opdracht de opdrachtgever en/of de koper nog geen keuze gemaakt heeft voor een contractvorm, maar Koopgarant één van de mogelijkheden is: - Indien een recht van ondererfpacht wordt gevestigd waarop de Ondererfpacht- en Koopgarantbepalingen van toepassing worden verklaard, geldt het volgende: De aanwezigheid van de Ondererfpacht- en Koopgarantbepalingen die van toepassing zullen zijn op het te vestigen recht van ondererfpacht is bij de taxatie buiten beschouwing gelaten. De in dit rapport vastgestelde marktwaarde kan daarmee dus gelijkgesteld worden aan de marktwaarde van de woning indien sprake is van een eeuwigdurend erfpachtrecht waarbij de canon eeuwigdurend is afgekocht. N.B. in het algemeen kan worden aangenomen dat deze waarde gelijk is aan de waarde bij volle eigendom. 6. Taxatie t.b.v. verkoop van een bestaande woning die aan de huurder wordt verkocht: In hoofdstuk N worden de eventuele verbeteringen vermeld die de huurder heeft aangebracht. Tevens wordt vermeld dat de (eventuele) waarde hiervan niet is meegenomen in de in hoofdstuk D vermelde Marktwaarde met als bijzonder uitgangspunt: exclusief de door de huurder bevoegdelijk aangebrachte verbeteringen. De (eventuele) waarde van deze door de huurder aangebrachte verbeteringen wordt niet vermeld in hoofdstuk N. Taxatie-instructie Koopgarant - woning op gemeentelijke erfpacht 1 april

5 2.3. Specifieke eisen bij taxatie bestaande woning t.b.v. terugkoop 1. In hoofdstuk B.2. van het taxatierapport wordt vermeld dat Verkoop onder Voorwaarden van toepassing is, met als variant: Koopgarant. 2. In hoofdstuk C.a. wordt vermeld: Bij een taxatie uitsluitend ten behoeve van terugkoop met Koopgarant: het bepalen van de prijs bij: terugkoop. Bij een taxatie uitsluitend ten behoeve van terugkoop en opvolgende verkoop met Koopgarant: het bepalen van de prijs bij: terugkoop en verkoop. 3. In hoofdstuk D. wordt vermeld: Bij het eerste gedachtestreepje: Marktwaarde (deze waarde is inclusief de door de ondererfpachter/bewoner bevoegdelijk aangebrachte verbeteringen). Een beschrijving van deze verbeteringen volgt in Hoofdstuk N. Daarnaast wordt bij het volgende gedachtestreepje vermeld: Marktwaarde met als bijzonder uitgangspunt: exclusief de door de ondererfpachter/bewoner bevoegdelijk aangebrachte verbeteringen. 4. In hoofdstuk G.2 wordt de feitelijke juridische situatie vermeld op het moment van de taxatie: Een eeuwigdurend recht van ondererfpacht, waarbij de canon eeuwigdurend is afgekocht. 5. In hoofdstuk N wordt vermeld: - De aanwezigheid van de Ondererfpacht- en Koopgarantbepalingen die van toepassing zijn op het recht van ondererfpacht is bij de taxatie buiten beschouwing gelaten. De in dit rapport vastgestelde marktwaarde kan daarmee dus gelijkgesteld worden aan de marktwaarde van de woning indien sprake is van een eeuwigdurend erfpachtrecht waarbij de canon eeuwigdurend is afgekocht. N.B. in het algemeen kan worden aangenomen dat deze waarde gelijk is aan de waarde bij volle eigendom. 6. In hoofdstuk N wordt tevens vermeld: De verbeteringen die de ondererfpachter/bewoner heeft aangebracht. Indien de ondererfpachter/bewoner eerder de woning als huurder heeft bewoond, worden hierbij ook de verbeteringen betrokken die hij in die periode heeft aangebracht. Daarna wordt de volgende tekst opgenomen: Het waarde-effect van de door de ondererfpachter/bewoner aangebrachte verbeteringen is gelijk aan het verschil tussen de waarden die in hoofdstuk D zijn vermeld: de Marktwaarde en de Marktwaarde met als bijzonder uitgangspunt: exclusief de door de ondererfpachter/bewoner bevoegdelijk aangebrachte verbeteringen. N.B.: Het gaat alleen om de verbeteringen die bevoegdelijk zijn aangebracht. Verbeteringen waarvoor een bouwvergunning ontbreekt terwijl deze wel vereist is, of verbeteringen waarvoor toestemming van de vereniging van eigenaars nodig is maar deze niet is verkregen,worden buiten beschouwing gelaten. Laat de taxateur dergelijke verbeteringen buiten beschouwing, dan licht hij dit toe. Taxatie-instructie Koopgarant - woning op gemeentelijke erfpacht 1 april

6 3. Taxatie bij erfpacht Amsterdam Bij toepassing van Koopgarant in Amsterdam is over het algemeen sprake van gemeentelijk erfpacht 2. De gemeente heeft dan de grond in erfpacht uitgegeven aan de woningcorporatie. Deze erfpacht is voor onbepaalde tijd gevestigd en in tijdvakken onderverdeeld. Bij aanvang van een nieuw tijdvak zal onder meer de canon van de erfpacht worden herzien en kan voor het nieuwe tijdvak een nieuwe afkoopsom voor de canon worden vastgesteld. Ten behoeve van Koopgarant geeft de woningcorporatie een recht van ondererfpacht uit aan de koper. Hierbij worden de Ondererfpacht- en Koopgarantbepalingen, erfpacht verdeeld in tijdvakken, van toepassing verklaard. In Amsterdam wordt bij de vestiging van de ondererfpacht het volgende bepaald: De ondererfpacht wordt voor onbepaalde tijd uitgegeven. De canon voor de ondererfpacht wordt voor de duur van de ondererfpacht afgekocht, dus voor onbepaalde tijd. Hierdoor is de ondererfpachter bij aanvang van een nieuw tijdvak geen nieuwe canon of nieuwe afkoopsom aan de woningcorporatie verschuldigd. Voor de taxatie ten behoeve van verkoop en terugkoop met Koopgarant betekent dit het volgende: Getaxeerd wordt ten behoeve van de vestiging van de ondererfpacht c.q. de terugkoop van de ondererfpacht, waarbij de ondererfpacht voor onbepaalde tijd wordt c.q. is afgekocht. Voor de koper/ondererfpachter is uitsluitend relevant wat in de ondererfpachtrelatie geregeld wordt: afkoop van de canon voor onbepaalde tijd. De regeling over de canonherziening tussen de gemeente en de woningcorporatie is voor de koper/ondererfpachter niet van belang. Voor de bepaling van de verkoop- en terugkoopprijs is uitsluitend van belang de te taxeren marktwaarde in de situatie dat de canon voor onbepaalde tijd wordt/is afgekocht. Deze marktwaarde kan gelijkgesteld worden aan de marktwaarde bij volle eigendom. Het gevolg van het bovenstaande is dat de waarde van een aldus getaxeerde woning gelijk is aan de waarde indien een voor onbepaalde tijd gevestigd (gemeentelijk) erfpachtrecht van toepassing zou zijn waarbij de canon voor onbepaalde tijd zou zijn afgekocht. In het algemeen kan worden aangenomen dat deze waarde gelijk is aan de waarde bij volle eigendom. Hiermee is de waarde van een dergelijke Koopgarantwoning over het algemeen hoger dan wanneer uitsluitend de gemeentelijke erfpachtvoorwaarden van toepassing zijn. In dat geval is immers sprake van een afkoopsom voor het restant van een tijdvak en zal de erfpachter te zijner tijd worden geconfronteerd met een nieuwe canon. Hierdoor is de waarde van de woning op gemeentelijke erfpacht lager dan bij (onder)erfpacht waarvan de canon voor onbepaalde tijd c.q. eeuwigdurend is afgekocht en dus lager dan wanner er sprake is van volle eigendom. De hoogte van dit verschil hangt onder meer af van de lengte van het resterende tijdvak, de hoogte van de huidige canon/afkoopsom en de te verwachten hoogte van de nieuwe canon/afkoopsom. 2 In Amsterdam komen twee soorten erfpacht voor: tijdelijke en voortdurende. Bij tijdelijke erfpacht krijgt de gemeente aan het eind van de afgesproken termijn de beschikking over de grond weer terug. Bij voortdurende erfpacht is dat niet het geval. De looptijd bij voortdurende erfpacht is daarom voor onbepaalde tijd'. Sinds een aantal jaar wordt er in Amsterdam alleen nog maar grond in voortdurende erfpacht uitgegeven. Wanneer woningen ten behoeve van Koopgarant in ondererfpacht worden uitgegeven, gebeurt dit uitsluitend bij voortdurende gemeentelijke erfpacht. Tijdelijke erfpacht wordt dan ook in dit informatieblad verder niet behandeld. Taxatie-instructie Koopgarant - woning op gemeentelijke erfpacht 1 april

7 Om dit onderscheid goed in beeld te brengen, vermeldt de taxateur bij verkoop twee marktwaarden: de marktwaarde in de huidige situatie waarin sprake is van een voor onbepaalde tijd gevestigd gemeentelijke erfpachtrecht met een restant-tijdvak. Deze waarde wordt in het rapport gelieerd aan de modelwaarden en de waarden van de referentieobjecten. De i.v.m. Koopgarant relevante marktwaarde in de situatie dat sprake is van een voor onbepaalde tijd gevestigd recht van ondererfpacht waarbij de canon voor onbepaalde tijd is afgekocht. Met een dergelijke presentatie van de marktwaarden wordt bovendien voldaan aan de eisen die circulaire MG van het ministerie van BZK aan het taxatierapport stelt. In dit hoofdstuk wordt beschreven: welke aspecten gelden bij een taxatie ten behoeve van Koopgarant, als extra eisen bovenop het model taxatierapport; waar dienen bepaalde tekstblokken te worden toegevoegd; enkele aandachtspunten bij de onderbouwing van de te vermelden marktwaarde(n). In hoofdstuk 4 komen enkele bijzonderheden m.b.t. de taxatie van nieuwbouwwoningen aan de orde Vereisten taxatie algemeen De taxatie wordt verantwoord door een vergelijking met tenminste drie referentiewoningen uit de modelmatige rapporten en/of door de taxateur zelf aangereikt. Aanvullend op de validatie-eisen is in de Ondererfpacht- en Koopgarantbepalingen vastgelegd dat bij de referentiewoningen geen woningen mogen zijn waarbij de transactieprijs uitsluitend was gebaseerd op een door taxatie vastgestelde waarde en er dus geen vrije prijsvorming is geweest. Zodoende komen onder meer eerder verkochte Koopgarantwoningen niet in aanmerking als referentiewoning (zie evt. verder de Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopgarant, par. A.4). In de validatie-eisen voor het taxatierapport is bepaald dat de referentieobjecten niet mogen zijn verkocht door een niet-natuurlijk persoon (de kadastrale gegevens bevatten een kenmerk waaruit dit valt te constateren). Hiermee zijn onder meer alle door corporaties verkochte woningen uitgesloten als referentieobject. Er is dan echter nog niet voldaan aan de voorwaarde in de Ondererfpacht- en Koopgarantbepalingen, omdat bij terugverkopen de verkopende partij een natuurlijk persoon is. De taxateur dient daarom aan de hand van de eigen lokale marktkennis en/of informatie van de opdrachtgever de referentieobjecten te verwijderen waarbij geen sprake was van vrije prijsvorming Specifieke eisen bij taxatie woning t.b.v. verkoop (bestaand en nieuwbouw) 1. In hoofdstuk B.2. van het taxatierapport wordt vermeld dat Verkoop onder Voorwaarden van toepassing is, met als variant: Koopgarant. 2. In hoofdstuk C.a. wordt vermeld: het bepalen van de prijs bij: verkoop. Taxatie-instructie Koopgarant - woning op gemeentelijke erfpacht 1 april

8 3. In hoofdstuk D. wordt vermeld: Bij taxatie t.b.v. verkoop van een woning die leeg wordt opgeleverd: - bij het eerste gedachtestreepje wordt vermeld: Marktwaarde. Toelichting: Deze waarde betreft de feitelijke situatie waarbij er sprake is van een voor onbepaalde tijd gevestigd (gemeentelijk) erfpachtrecht dat is verdeeld in tijdvakken, waarbij de canon voor het huidige tijdvak is afgekocht, maar waarbij de canonverplichting voor een volgend tijdvak t.z.t. nog dient te worden voldaan. (N.B. deze toelichtende tekst hoeft niet in het rapport te worden opgenomen). - Bij het tweede gedachtestreepje wordt vermeld: Marktwaarde met als bijzonder uitgangspunt: een voor onbepaalde tijd gevestigd recht van ondererfpacht waarbij de canon voor onbepaalde tijd is afgekocht. Bij taxatie t.b.v. verkoop van een woning die aan de huurder wordt verkocht: - Bij het eerste gedachtestreepje wordt vermeld: Marktwaarde. Toelichting: Deze waarde betreft de feitelijke situatie waarbij er sprake is van een voor onbepaalde tijd gevestigd (gemeentelijk) erfpachtrecht dat is verdeeld in tijdvakken, waarbij de canon voor het huidige tijdvak is afgekocht, maar waarbij de canonverplichting voor een volgend tijdvak t.z.t. nog dient te worden voldaan. De waarde is inclusief de door de huurder bevoegdelijk aangebrachte verbeteringen. Een beschrijving van deze verbeteringen volgt in Hoofdstuk N (N.B. deze toelichtende tekst hoeft niet in het rapport te worden opgenomen). - Daarnaast wordt bij het volgende gedachtestreepje vermeld: Marktwaarde met als bijzonder uitgangspunt: een voor onbepaalde tijd gevestigd recht van ondererfpacht waarbij de canon voor onbepaalde tijd is afgekocht. De waarde is exclusief de door de huurder bevoegdelijk aangebrachte verbeteringen. 4. In hoofdstuk G.2. wordt de feitelijke juridische situatie vermeld op het moment van de taxatie: Een voor onbepaalde tijd gevestigd recht van erfpacht dat verdeeld is in tijdvakken en waarvan de canon voor het restant van het huidige tijdvak is afgekocht. 5. In hoofdstuk N wordt vermeld: Indien bij het verstrekken van de taxatie-opdracht bekend is dat verkocht zal gaan worden met Koopgarant: - De aanwezigheid van de Ondererfpacht- en Koopgarantbepalingen (versie: erfpacht verdeeld in tijdvakken) die van toepassing zullen zijn op het te vestigen recht van ondererfpacht is bij de taxatie buiten beschouwing gelaten. Bij vestiging van het recht van ondererfpacht wordt bepaald dat de canon voor de ondererfpacht voor onbepaalde tijd wordt afgekocht. De in dit rapport, bij het tweede gedachtestreepje in hoofdstuk D, vastgestelde marktwaarde kan daarmee dus gelijkgesteld worden aan de marktwaarde van de woning indien sprake zou zijn van een voor onbepaalde tijd gevestigd erfpachtrecht waarbij de canon voor onbepaalde tijd is afgekocht. N.B. in het algemeen kan worden aangenomen dat deze waarde gelijk is aan de waarde bij volle eigendom en hoger is dan de waarde zou zijn indien uitsluitend de gemeentelijke erfpachtbepalingen van toepassing zouden zijn die voor het perceel/de woning gelden. Zie ook de voorlaatste alinea van de inleiding ( Het gevolg van ). Taxatie-instructie Koopgarant - woning op gemeentelijke erfpacht 1 april

9 Indien bij het verstrekken van de taxatie-opdracht de opdrachtgever en/of de koper nog geen keuze gemaakt heeft voor een contractvorm, maar Koopgarant één van de mogelijkheden is: - Indien een recht van ondererfpacht wordt gevestigd waarop de Ondererfpacht- en Koopgarantbepalingen (versie: erfpacht verdeeld in tijdvakken) van toepassing worden verklaard, geldt het volgende: De aanwezigheid van de Ondererfpacht- en Koopgarantbepalingen (versie: erfpacht verdeeld in tijdvakken) die van toepassing zullen zijn op het recht van ondererfpacht is bij de taxatie buiten beschouwing gelaten. Bij vestiging van de ondererfpacht wordt bepaald dat de canon voor de ondererfpacht voor onbepaalde tijd wordt afgekocht. De in dit rapport, bij het tweede gedachtestreepje in hoofdstuk D, vastgestelde marktwaarde kan daarmee dus gelijkgesteld worden aan de marktwaarde van de woning indien sprake zou zijn van een voor onbepaalde tijd gevestigd erfpachtrecht waarbij de canon voor onbepaalde tijd is afgekocht. N.B. in het algemeen kan worden aangenomen dat deze waarde gelijk is aan de waarde bij volle eigendom en hoger is dan de waarde zou zijn indien uitsluitend de gemeentelijke erfpachtbepalingen van toepassing zouden zijn die voor het perceel/de woning gelden. Zie ook de voorlaatste alinea van de inleiding ( Het gevolg van ). 6. Taxatie t.b.v. verkoop van een bestaande woning die aan de huurder wordt verkocht: In hoofdstuk N worden de eventuele verbeteringen vermeld die de huurder heeft aangebracht. Tevens wordt vermeld dat de (eventuele) waarde hiervan niet is meegenomen in de in hoofdstuk D vermelde Marktwaarde met als bijzonder uitgangspunt: exclusief de door de huurder bevoegdelijk aangebrachte verbeteringen. De (eventuele) waarde van deze door de huurder aangebrachte verbeteringen wordt niet vermeld in hoofdstuk N Specifieke eisen bij taxatie bestaande woning t.b.v. terugkoop In de Amsterdamse situatie, waarbij sprake is van gemeentelijk erfpacht voor onbepaalde tijd die in tijdvakken is onderverdeeld, is het niet mogelijk om een taxatierapport dat is opgesteld voor terugkoop, ook te gebruiken voor doorverkoop. Er is in deze situatie namelijk een fundamenteel verschil in de primaire grondslag van de waardering (de in hoofdstuk D van het taxatierapport bij het eerste gedachtestreepje te vermelden marktwaarde) en de bijbehorende onderbouwing met modelwaarden en referentieobjecten. Bij terugkoop gevolgd door doorverkoop moeten dus twee afzonderlijke taxatierapporten worden opgesteld. 1. In hoofdstuk B.2. van het taxatierapport wordt vermeld dat Verkoop onder Voorwaarden van toepassing is, met als variant: Koopgarant. 2. In hoofdstuk C.a. wordt vermeld: het bepalen van de prijs bij: terugkoop. 3. In hoofdstuk D. wordt vermeld: Bij het eerste gedachtestreepje: Marktwaarde (deze waarde is inclusief de door de ondererfpachter/bewoner bevoegdelijk aangebrachte verbeteringen). Een beschrijving van deze verbeteringen volgt in Hoofdstuk N. Toelichting: Deze waarde betreft de feitelijke situatie dat sprake is van een voor onbepaal- Taxatie-instructie Koopgarant - woning op gemeentelijke erfpacht 1 april

10 de tijd gevestigd recht van ondererfpacht waarbij de canon voor onbepaalde tijd is afgekocht. (N.B. deze toelichtende tekst hoeft niet in het rapport te worden opgenomen). Daarnaast wordt bij het volgende gedachtestreepje vermeld: Marktwaarde met als bijzonder uitgangspunt: exclusief de door de ondererfpachter/bewoner bevoegdelijk aangebrachte verbeteringen. 4. In hoofdstuk G.2 wordt de feitelijke juridische situatie vermeld op het moment van de taxatie: Een voor onbepaalde tijd gevestigd recht van ondererfpacht waarbij de canon voor de onbepaalde tijd is afgekocht. 5. In hoofdstuk N wordt vermeld: - De aanwezigheid van de Ondererfpacht- en Koopgarantbepalingen (versie: erfpacht verdeeld in tijdvakken) die van toepassing zijn op het recht van ondererfpacht is bij de taxatie buiten beschouwing gelaten. Bij vestiging van het recht van ondererfpacht is bepaald dat de canon voor de ondererfpacht voor onbepaalde tijd is afgekocht. De in dit rapport, bij het tweede gedachtestreepje in hoofdstuk D, vastgestelde marktwaarde kan daarmee dus gelijkgesteld worden aan de marktwaarde van de indien sprake zou zijn van een voor onbepaalde tijd gevestigd erfpachtrecht waarbij de canon voor onbepaalde tijd is afgekocht. N.B. in het algemeen kan worden aangenomen dat deze waarde gelijk is aan de waarde bij volle eigendom en hoger is dan de waarde zou zijn indien uitsluitend de gemeentelijke erfpachtbepalingen van toepassing zouden zijn die voor het perceel/de woning gelden. Zie ook de voorlaatste alinea van de inleiding ( Het gevolg van ). 6. In hoofdstuk N wordt tevens vermeld: De verbeteringen die de ondererfpachter/bewoner heeft aangebracht. Indien de ondererfpachter/bewoner eerder de woning als huurder heeft bewoond, worden hierbij ook de verbeteringen betrokken die hij in die periode heeft aangebracht. Daarna wordt de volgende tekst opgenomen: Het waarde-effect van de door de ondererfpachter/ bewoner aangebrachte verbeteringen is gelijk aan het verschil tussen de waarden die in hoofdstuk D zijn vermeld: de Marktwaarde en de Marktwaarde met als bijzonder uitgangspunt: exclusief de door de ondererfpachter/bewoner bevoegdelijk aangebrachte verbeteringen. N.B.: Het gaat alleen om de verbeteringen die bevoegdelijk zijn aangebracht. Verbeteringen waarvoor een bouwvergunning ontbreekt terwijl deze wel vereist is, of verbeteringen waarvoor toestemming van de vereniging van eigenaars nodig is maar deze niet is verkregen, worden buiten beschouwing gelaten. Laat de taxateur dergelijke verbeteringen buiten beschouwing, dan licht hij dit toe Aandachtspunten bij de onderbouwing van de marktwaarden In de voorgaande paragrafen zijn twee marktwaarden beschreven: A. de marktwaarde in de situatie dat sprake is van een gemeentelijke erfpachtrecht voor onbepaalde tijd waarbij de canon voor het restant-tijdvak is afgekocht. B. de marktwaarde in de situatie dat sprake is van een voor onbepaalde tijd gevestigd recht van ondererfpacht waarbij de canon voor onbepaalde tijd is afgekocht. Taxatie-instructie Koopgarant - woning op gemeentelijke erfpacht 1 april

11 De onder A. bedoelde marktwaarde wordt vermeld bij een taxatie t.b.v. verkoop bij de marktwaarde, onder het eerste gedachtestreepje. De onder B bedoelde marktwaarde wordt vermeld: bij taxatie t.b.v. verkoop: als marktwaarde met bijzonder uitgangspunt, te vermelden onder het tweede gedachtestreepje. bij taxatie t.b.v. terugkoop: bij de marktwaarde onder het eerste gedachtestreepje. OpMaat adviseert de corporaties, als opdrachtgevers van de taxaties, om er op toe te zien dat de taxateurs deze marktwaarden correct en duidelijk onderbouwen. Taxatierapport verkoop Bij een rapport t.b.v. verkoop wordt de taxateur geacht de marktwaarde A te onderbouwen via een vergelijking met de modelwaarden en de referentieobjecten. Een belangrijk aandachtspunt is hierbij de duur van het restant-tijdvak. Verschillen in restant-tijdvak tussen de taxeren woning en de referentieobjecten kunnen mede een onderbouwing bieden voor de verschillen in geconstateerde waarden. Ook kan er bij de referentie-objecten sprake zijn van een canonbetalend recht, wat een aanmerkelijk waardeverschil kan verklaren. De marktwaarde B kan niet rechtstreeks worden vergeleken met de modelwaarden en de referentieobjecten. De taxateur heeft voor de onderbouwing hiervan twee mogelijkheden: Vergelijking met referentieobjecten op eigen grond 3. De waarde van een voor onbepaalde tijd gevestigd ondererfpachtrecht waarvan de canon voor onbepaalde tijd is afgekocht, kan immers gelijkgesteld worden aan de waarde bij volle eigendom. Correctieberekening vanuit de waarden van de referentie-objecten. Hierbij wordt het deel van de waarde dat betrekking heeft op de voor de restant van het tijdvak afgekochte canon vervangen door een waardedeel dat bestaat uit een berekende afkoopsom in de (fictieve) situatie dat de canon voor onbepaalde duur zou zijn afgekocht. Taxatierapport terugkoop Bij een taxatierapport t.b.v. terugkoop wordt alleen de marktwaarde B vermeld. Hierbij doet zich de complicatie voor dat een rechtstreekse vergelijking met de referentieobjecten niet of nauwelijks mogelijk is, aangezien daarbij over het algemeen sprake is van erfpacht met tijdvakken. Voor de onderbouwing zijn er dan, op dezelfde wijze als hiervoor is beschreven, twee mogelijkheden: Vergelijking met referentieobjecten op eigen grond. Correctieberekening vanuit de waarden van de referentie-objecten. 3 Denkbaar zou ook zijn dat referentieobjecten gezocht worden op gemeentelijk erfpacht waarbij de canon voor onbepaalde duur c.q. eeuwigdurend is afgekocht, maar dat is in Amsterdam niet mogelijk. Taxatie-instructie Koopgarant - woning op gemeentelijke erfpacht 1 april

12 4. Taxatie nieuwbouwwoning Nieuwbouwwoningen zijn, conform de Ondererfpacht- en Koopgarantbepalingen, woningen die: nog gebouwd gaan worden; in aanbouw zijn; of: die zijn opgeleverd maar nog niet in gebruik zijn genomen. Voor de taxatie zijn er op grond van de Ondererfpacht- en Koopgarantbepalingen, versie 1 april 2012, twee mogelijkheden: a. Voor iedere woning wordt een afzonderlijk gevalideerd taxatierapport uitgebracht. Dit rapport voldoet aan dezelfde vereisten als beschreven in par. 2.1 en 2.2 (Indien vanaf tekening wordt getaxeerd kunnen uiteraard geen foto s worden bijgevoegd). b. Een projectmatige taxatie. Voor een projectmatige taxatie geldt in de Ondererfpacht- en Koopgarantbepalingen niet de voorwaarde dat een gevalideerd rapport wordt opgesteld. In plaats daarvan is, naast de algemene criteria die in de voorgaande hoofdstukken zijn genoemd, in artikel 3.2 lid 2 van de Ondererfpacht- en Koopgarantbepalingen omschreven waaraan het rapport moet voldoen. Wanneer het project vijf of meer woningen omvat, wordt de taxatie uitgevoerd door twee taxateurs gezamenlijk (art. 4.1) Complexmatige/projectmatige taxatie Indien bij nieuwbouw gekozen wordt voor oplossing b én een gevalideerde taxatie wordt uitgevoerd met gebruik van het Taxatierapport transactie woonruimte complex (professionele opdrachtgever), wordt volledig voldaan aan de vereisten in art. 3.2 lid 2 van de Ondererfpacht- en Koopgarantbepalingen. Wel geldt dan nog de aanvullende voorwaarde in art : Wanneer het project vijf of meer woningen omvat, wordt de taxatie uitgevoerd door twee taxateurs gezamenlijk. In dat geval stelt één van de twee taxateurs die de taxatie gezamenlijk uitvoeren het rapport op en laat dit rapport valideren. In Hoofdstuk N van het taxatierapport wordt vermeld welke andere taxateur ook heeft getaxeerd en dat de twee taxateurs gezamenlijk de waarde hebben vastgesteld. De tweede taxateur verklaart in een bijlage die door hem/haar is ondertekend en bij het rapport wordt gevoegd, dat hij/zij instemt met de volledige inhoud van het taxatierapport zoals deze door de andere taxateur is opgesteld. Beide taxateurs zijn aangesloten bij het validatieinstituut dat het rapport valideert Overige aandachtspunten In alle gevallen geldt voor de taxatie bij nieuwbouw het volgende: De taxateur stelt de waarde vast als ware de woning reeds opgeleverd. De taxateur gaat uit van de afgebouwde woning, ook al is deze nog in aanbouw. Indien de woning nog in aanbouw is, ligt de waardepeildatum dus vóór de opleverdatum. De waardeontwikkeling tussen het sluiten van de koopovereenkomst en de oplevering is daarmee (in positieve en negatieve zin) voor risico van de koper. 4 Bij de eerstvolgend herziening van de Ondererfpacht- en Koopgarantbepalingen komt deze aanvullende voorwaarde in art 4.1 waarschijnlijk te vervallen. Taxatie-instructie Koopgarant - woning op gemeentelijke erfpacht 1 april

13 De taxatie mag op het moment van sluiten van de koopovereenkomst niet ouder zijn dan zes maanden. Bij nieuwbouw is dit een bijzonder aandachtspunt. Eventueel is in de loop van het verkoopproces een nieuwe taxatie nodig. Indien vanaf tekening wordt getaxeerd kunnen uiteraard geen foto s worden bijgevoegd. Wel bevat het rapport, indien het complex nog gebouwd moet worden of in aanbouw is, in ieder geval foto s van de locatie van het complex en artist impressions of bouwtekeningen die zijn ontvangen van de opdrachtgever. Taxatie-instructie Koopgarant - woning op gemeentelijke erfpacht 1 april

14 5. Enkele bijzondere situaties 5.1. Geschillenregeling Indien een taxatierapport wordt opgesteld ten behoeve van de geschillenregeling zoals bedoeld in art. 8.3 van de Ondererfpacht- en Koopgarantbepalingen, stelt de voorzitter van de drie nieuw benoemde taxateurs die de taxatie gezamenlijk uitvoeren het rapport op en laat dit rapport valideren. In Hoofdstuk N van het taxatierapport wordt vermeld dat de taxatie ten behoeve van de geschillenregeling is uitgevoerd, welke twee andere taxateurs ook hebben getaxeerd en dat de drie taxateurs gezamenlijk de waarde hebben vastgesteld. Deze twee taxateurs verklaren in een bijlage die door hen is ondertekend en bij het rapport wordt gevoegd, dat zij instemmen met de volledige inhoud van het taxatierapport zoals deze door de voorzitter is opgesteld Taxatierapport t.b.v. financiering Wanneer in opdracht van de koper een taxatie wordt uitgevoerd t.b.v. financiering, wordt gebruik gemaakt van het model Taxatierapport financiering woonruimte. Er dient rekening te worden gehouden met de juridische situatie (Hoofdstuk G) zoals deze zal zijn ná transport: een eeuwigdurend recht van erfpacht met eeuwigdurend afgekochte canon (of ondererfpacht, indien de verkopende corporatie/ontwikkelaar een gemeentelijk recht van erfpacht heeft). Bij de bepaling van de waarde wordt de aanwezigheid van de Ondererfpacht- en Koopgarantbepalingen buiten beschouwing gelaten. Voor de waarde van het hypothecaire onderpand is immers van belang welke prijs de ondererfpachter ontvangt bij terugverkoop van de woning aan de woningcorporatie/ ontwikkelaar. Deze prijs wordt berekend aan de hand van de regels die hiervoor gelden in de Ondererfpacht- en Koopgarantbepalingen, volgens welke de marktwaarde wordt vastgesteld zonder dat rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van de Ondererfpacht- en Koopgarantbepalingen (zie par. 2.1 en 3.1). Taxatie-instructie Koopgarant - woning op gemeentelijke erfpacht 1 april

Taxatie-instructie Koopgarant - woning op eigen grond

Taxatie-instructie Koopgarant - woning op eigen grond Taxatie-instructie Koopgarant - woning op eigen grond 1 juli 2015 1. Inleiding Deze versie van de instructie is bestemd voor de situatie dat de woningcorporatie of ontwikkelaar eigenaar is van de grond

Nadere informatie

Taxatie-instructie Koopstart

Taxatie-instructie Koopstart Taxatie-instructie Koopstart 1 april 2015 1. Inleiding Deze instructie is bestemd voor de situatie dat de woningcorporatie of projectontwikkelaar eigenaar is van de grond en ten behoeve van Koopstart een

Nadere informatie

Taxatie-instructie Koopgarant

Taxatie-instructie Koopgarant Taxatie-instructie Koopgarant 1 oktober 2016 1. Inleiding Deze taxatie-instructie is met name afgestemd op de situatie dat de woningcorporatie of ontwikkelaar eigenaar is van de grond en ten behoeve van

Nadere informatie

Taxatie-instructie Koopstart

Taxatie-instructie Koopstart Taxatie-instructie Koopstart 1 juli 2015 1. Inleiding Deze instructie is bestemd voor de situatie dat de woningcorporatie of projectontwikkelaar eigenaar is van de grond en ten behoeve van Koopstart een

Nadere informatie

Taxatie-instructie Koopstart

Taxatie-instructie Koopstart Taxatie-instructie Koopstart 25 september 2017 1. Inleiding Deze instructie is bestemd voor de situatie dat de woningcorporatie of projectontwikkelaar eigenaar is van de grond en ten behoeve van Koopstart

Nadere informatie

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart 1 april 2015 Deze toelichting is bedoeld als achtergrondinformatie voor de opdrachtgevende woningcorporaties en projectontwikkelaars bij de Taxatie-instructie

Nadere informatie

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopcomfort

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopcomfort Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopcomfort 11 juni 2014 Deze toelichting is bedoeld als achtergrondinformatie voor de opdrachtgevende corporaties bij de Taxatie-instructie Koopcomfort. Van deze

Nadere informatie

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart 1 juli 2015 Deze toelichting is bedoeld als achtergrondinformatie voor de opdrachtgevende woningcorporaties en projectontwikkelaars bij de Taxatie-instructie

Nadere informatie

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopgarant

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopgarant Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopgarant 1 juli 2015 Deze toelichting is bedoeld als achtergrondinformatie voor de opdrachtgevende corporaties/ontwikkelaars bij de Taxatie-instructie Koopgarant.

Nadere informatie

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopgarant

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopgarant Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopgarant 7 april 2016 Deze toelichting is bedoeld als achtergrondinformatie voor de opdrachtgevende corporaties/ontwikkelaars bij de Taxatie-instructie Koopgarant.

Nadere informatie

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart 15 november 2016 Deze toelichting is bedoeld als achtergrondinformatie voor de opdrachtgevende woningcorporaties en projectontwikkelaars bij de Taxatie-instructie

Nadere informatie

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart 25 september 2017 Deze toelichting is bedoeld als achtergrondinformatie voor de opdrachtgevende woningcorporaties en projectontwikkelaars bij de Taxatie-instructie

Nadere informatie

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopgarant

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopgarant Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopgarant 1 oktober 2016 Deze toelichting is bedoeld als achtergrondinformatie voor de opdrachtgevende corporaties/ontwikkelaars bij de Taxatie-instructie Koopgarant.

Nadere informatie

MARKTWAARDE EN BIJZONDERE UITGANGSPUNTEN

MARKTWAARDE EN BIJZONDERE UITGANGSPUNTEN MARKTWAARDE EN BIJZONDERE UITGANGSPUNTEN De komst van de EVS en de introductie van de nieuwe taxatiemodellen vragen om aandacht voor het gebruik van de begrippen marktwaarde en marktwaarde met bijzondere

Nadere informatie

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopgarant

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopgarant Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopgarant 24 februari 2017 Deze toelichting is bedoeld als achtergrondinformatie voor de opdrachtgevende corporaties/ontwikkelaars bij de Taxatie-instructie Koopgarant.

Nadere informatie

Koopgarant: een huis kopen voor een lagere prijs én met terugkoopgarantie

Koopgarant: een huis kopen voor een lagere prijs én met terugkoopgarantie Koopgarant: een huis kopen voor een lagere prijs én met terugkoopgarantie In deze brochure vindt u algemene informatie over het kopen en terugkopen van een Koopgarantwoning. Het is belangrijk dat u goed

Nadere informatie

Werkinstructie taxatierapport voor Bijzonder Beheer

Werkinstructie taxatierapport voor Bijzonder Beheer Werkinstructie taxatierapport voor Bijzonder Beheer Introductie Vanaf 1 januari 2011 is het verplicht voor NHG zaken om ook taxaties in het kader van Bijzonder Beheer te laten valideren. Het is dan ook

Nadere informatie

Bancaire richtlijn financierbaarheid erfpachtrechten (te vestigen) vanaf 1-1-2013

Bancaire richtlijn financierbaarheid erfpachtrechten (te vestigen) vanaf 1-1-2013 Bancaire richtlijn financierbaarheid erfpachtrechten (te vestigen) vanaf 1-1-2013 Voorblad Dit document bevat de bancaire richtlijn voor de hypothecaire financiering van woningen voor zover deze particuliere

Nadere informatie

Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting

Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting Koopgarant, dat is kopen met korting De stap van een woning huren naar een woning kopen is voor veel mensen helaas moeilijk te maken. De

Nadere informatie

Zekerheid voor nu - Zekerheid voor later

Zekerheid voor nu - Zekerheid voor later makelaars adviseurs Een nieuwbouwwoning kopen met korting en terugkoopgarantie Zekerheid voor nu - Zekerheid voor later DE VOORDELEN VAN KOOPGARANT U BETAALT EEN EERLIJKE PRIJS De korting die u krijgt

Nadere informatie

Koopgarant en hypotheek informatie voor financiers 26 september 2016

Koopgarant en hypotheek informatie voor financiers 26 september 2016 Koopgarant en hypotheek informatie voor financiers 26 september 2016 Deze informatie heeft betrekking op de financiering van woningen waarbij in de koopovereenkomst van toepassing zijn verklaard 1 : Erfpacht-

Nadere informatie

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid woonwijzer Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een eigen huis van droom naar werkelijkheid Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar denkt u dat de

Nadere informatie

Koopgarant. Werking en toepassing. Stichting OpMaat, Rein Bakker Niki Event 31 oktober 2011

Koopgarant. Werking en toepassing. Stichting OpMaat, Rein Bakker Niki Event 31 oktober 2011 Koopgarant Werking en toepassing Stichting OpMaat, Rein Bakker Niki Event 31 oktober 2011 Stichting OpMaat Start Stichting Koopgarant in 2004: Netwerk: Woonbron, Woondrecht, Parteon, de Alliantie 2008

Nadere informatie

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid woonwijzer Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een eigen huis van droom naar werkelijkheid Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar denkt u dat de

Nadere informatie

Kredietnieuws per oktober 2013

Kredietnieuws per oktober 2013 Kredietnieuws per oktober 2013 In deze editie vragen wij aandacht voor de volgende onderwerpen: 1. Erfpacht 2. Gedeeltelijk Royement 3. Fixatie getaxeerde waarde per 1 september 2013 4. GHF norm niet gewijzigd

Nadere informatie

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid woonwijzer Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een eigen huis van droom naar werkelijkheid Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar denkt u dat de

Nadere informatie

WONING KOPEN MET KOOPGARANT. Koopgarant, dat is kopen met korting.

WONING KOPEN MET KOOPGARANT. Koopgarant, dat is kopen met korting. WONING KOPEN MET KOOPGARANT Koopgarant, dat is kopen met korting. De stap van een woning huren naar een woning kopen is voor veel mensen helaas moeilijk te maken. De Alliantie biedt een oplossing door

Nadere informatie

Koopgarant en hypotheek informatie voor financiers

Koopgarant en hypotheek informatie voor financiers Koopgarant en hypotheek informatie voor financiers 30 januari 2014 Deze informatie heeft betrekking op de financiering van woningen waarbij in de koopovereenkomst de Erfpacht- en Koopgarantbepalingen 1

Nadere informatie

Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen

Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen (c) Een eigen huis is een aantrekkelijk idee. Een eigen plek, die u kunt inrichten en vorm geven op uw manier. Bovendien is een huis een goede investering

Nadere informatie

Koopgarant. Informatieset

Koopgarant. Informatieset Koopgarant Informatieset 26 augustus 2013 Koopgarant maakt een koopwoning betaalbaar en bereikbaar. U krijgt een korting bij de aankoop van een woning en heeft daardoor dus lagere woonlasten. De terugkoopgarantie

Nadere informatie

Verslag van de informatiebijeenkomst verkoopprogramma + vragen en antwoorden. Grote belangstelling voor koop eigen huurwoning

Verslag van de informatiebijeenkomst verkoopprogramma + vragen en antwoorden. Grote belangstelling voor koop eigen huurwoning Verslag van de informatiebijeenkomst verkoopprogramma + vragen en antwoorden Grote belangstelling voor koop eigen huurwoning In een overvolle Welkomkerk te Rockanje heeft het Woonbedrijf van de gemeente

Nadere informatie

Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur. fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom

Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur. fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom Memorandum AAN T. A. V. VAN D A T U M 3 juli 2015 Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur B E T R E F T fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom

Nadere informatie

je stek 2012 koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie.

je stek 2012 koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. je stek 2012 koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. JeStek JeStek is een initiatief van Woongoed Middelburg in samenwerking met M2 Makelaars. Via JeStek biedt Woongoed

Nadere informatie

Taxatie. Financieringstaxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Nationale Hypotheek Garantie.

Taxatie. Financieringstaxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Nationale Hypotheek Garantie. Taxatie. Financieringstaxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Nationale Hypotheek Garantie. Beklaagde heeft in het kader van de financiering en verkrijging van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voor een koper

Nadere informatie

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant Kopen zonder zorgen Een woning kopen met Koopgarant Droomt u wel eens van een eigen huis, maar vindt u de stap naar een koopwoning wel groot? Vraagt u zich af of uw inkomen wel toereikend is, of u uw huis

Nadere informatie

je stek koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie.

je stek koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. je stek koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. jestek JeStek is een initiatief van Woongoed Middelburg in samenwerking met M2 Makelaars. Via JeStek bieden wij bestaande

Nadere informatie

Over Koopgarant. Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest

Over Koopgarant. Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Waar GroenrandWonen, SWW of Westhoek Wonen staat vermeld, wordt GroenWest bedoeld. www.groenwest.nl Over Koopgarant Koopgarant maakt een koopwoning betaalbaar en bereikbaar

Nadere informatie

Kopen met Koopgarant of Koopcomfort

Kopen met Koopgarant of Koopcomfort Kopen met Koopgarant of Koopcomfort Datum: 1 januari 2012 Voordelig en veilig een woning kopen van Waardwonen U kent ons waarschijnlijk als verhuurder van woningen. Dat zijn wij ook en dat blijven wij

Nadere informatie

KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING!

KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING! KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING! KOOPGARANT Voordelig kopen, gegarandeerd verkopen In de huidige woningmarkt is de stap naar een koopwoning als starter of middeninkomer vaak onoverbrugbaar.

Nadere informatie

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen. Wonen Wateringen Koopgarant Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.nl EIGEN WONING MET KORTING VIA KOOPGARANT Wonen Wateringen Koopgarant

Nadere informatie

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw De huizenprijzen zijn tot 2008 enorm gestegen. Daardoor lijkt een koopwoning vooral voor starters onbereikbaar. Om u als kandidaat-koper te helpen,

Nadere informatie

Koopcomfort en hypotheek informatie voor financiers

Koopcomfort en hypotheek informatie voor financiers Koopcomfort en hypotheek informatie voor financiers 30 januari 2014 Deze informatie heeft betrekking op de financiering van woningen waarbij in de koopovereenkomst de Erfpacht- en Koopcomfortbepalingen

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart

Informatie brochure. Koopstart Informatie brochure Koopstart Kopen met korting voor zittende huurders - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de marktwaarde. Kenmerken

Nadere informatie

16 Bovenwoningen. Koopgarant. Kopen zonder zorgen. Het Vlinderhofje

16 Bovenwoningen. Koopgarant. Kopen zonder zorgen. Het Vlinderhofje 16 Bovenwoningen Koopgarant Kopen zonder zorgen Het Vlinderhofje Koopgarant; kopen zonder zorgen U droomt wel eens van een eigen huis, maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen

Nadere informatie

Koopstart en hypotheek informatie voor financiers 17 april 2014

Koopstart en hypotheek informatie voor financiers 17 april 2014 Koopstart en hypotheek informatie voor financiers 17 april 2014 Deze informatie heeft betrekking op de financiering van woningen waarbij in de koopovereenkomst de Erfpacht- en Koopstartbepalingen 1 april

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen 1. Waarom verkoopt Casade een aantal van haar huurwoningen? Casade biedt haar klanten graag een breed keuzepakket van woonmogelijkheden en wil hen de kans bieden een woning

Nadere informatie

Voorbeeld bij korting van 25% en als de waarde stijgt. Aankoopprijs Marktwaarde bij aankoop 238.000 U betaalt 75% van de marktwaarde 178.

Voorbeeld bij korting van 25% en als de waarde stijgt. Aankoopprijs Marktwaarde bij aankoop 238.000 U betaalt 75% van de marktwaarde 178. Kopen zonder zorgen U droomt wel eens van een eigen huis. Maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen wel toereikend? Krijg ik mijn huis ooit weer verkocht? Wat als de waarde

Nadere informatie

Opdrachtvoorwaarden professionele taxatiedienst Wonen vastgesteld door VastgoedPRO, NVM en VBO Makelaar

Opdrachtvoorwaarden professionele taxatiedienst Wonen vastgesteld door VastgoedPRO, NVM en VBO Makelaar Opdrachtvoorwaarden professionele taxatiedienst Wonen vastgesteld door VastgoedPRO, NVM en VBO Makelaar Naam opdrachtgever: Naam opdrachtgever (2): Adres: Postcode en plaats: Emailadres: Telefoonnummer:

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Koopgarant Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Een koopwoning binnen handbereik Vanaf 2008 zijn de huizenprijzen flink gedaald. Daardoor is ook voor starters een koopwoning binnen

Nadere informatie

Opdracht tot dienstverlening bij taxatie voor consumenten

Opdracht tot dienstverlening bij taxatie voor consumenten Opdracht tot dienstverlening bij taxatie voor consumenten De opdrachtgever Het taxatiebedrijf Naam : Partner : Straat : Postcode : Woonplaats : Legitimatie en nummer : KvK: E-mailadres : Telefoon : zijn

Nadere informatie

Algemeen. Toestemming ogv artikel 11c Bbsh (procedure en verantwoording)

Algemeen. Toestemming ogv artikel 11c Bbsh (procedure en verantwoording) Algemeen Waar vind ik alle geldende verkoopregels? Per 1/11/2011 in de Regeling vervreemdingen woongelegenheden, in de MG 2011-04 en in het Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh). Zijn deze verkoopregels

Nadere informatie

Inhoud 4 4 4 4 4/5 5 5 5 5 6

Inhoud 4 4 4 4 4/5 5 5 5 5 6 Koopgarant Inhoud 1 Koopgarant: wat koopt u eigenlijk? Betaalbaar door korting Terugkoopgarantie Wie kan een Koopgarantwoning kopen? Zelf uw woning verbouwen/meerwerk Zelf in de woning wonen Doorverkoop

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT transactie woonruimte complex (professionele opdrachtgever)

TAXATIERAPPORT transactie woonruimte complex (professionele opdrachtgever) TAXATIERAPPORT transactie woonruimte complex (professionele opdrachtgever) Bij dit taxatierapport behoort het Normblad Taxatierapport transactie woonruimte complex (professionele opdrachtgever) Versie:

Nadere informatie

7558 BK HENGELO Koopsom in koopgarant: 106.000,-- k.k.

7558 BK HENGELO Koopsom in koopgarant: 106.000,-- k.k. Gerrit Peuscherstraat 405 Koopcomfortprijs: 132.500,-- k.k. 7558 BK HENGELO Koopsom in koopgarant: 106.000,-- k.k. Omschrijving: In de groene wijk Hasseler Es gelegen tussenwoning met parkeergelegenheid

Nadere informatie

stek: kopen met of zonder korting kopen met terugkoopgarantie

stek: kopen met of zonder korting kopen met terugkoopgarantie stek: kopen met of zonder korting kopen met terugkoopgarantie kopen zonder korting Naast de mogelijkheid tot het kopen van een woning met korting, biedt Stek u de mogelijkheid uw woning te kopen zonder

Nadere informatie

Een woning kopen met korting én minder risico? Kies voor koopgarant!

Een woning kopen met korting én minder risico? Kies voor koopgarant! Inleiding Een woning kopen met korting én minder risico? Kies voor koopgarant! Na jaren van stijgende prijzen, zijn de huizenprijzen de afgelopen jaren flink gedaald. Best spannend om nu een woning te

Nadere informatie

Informatiedocument De Erfpachter BV

Informatiedocument De Erfpachter BV Informatiedocument De Erfpachter BV U staat op het punt om een woning te kopen. De Erfpachter BV. wil u via dit Informatieboek informeren over De Erfpachter BV. Hieronder zetten we graag voor u uiteen

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen zonder zorgen

Koopgarant. Kopen zonder zorgen Koopgarant Kopen zonder zorgen KOOPGARANT IS Voor veel mensen is de koop van een woning financieel niet haalbaar, maar wel gewenst. Als maatschappelijke onderneming in de volkshuisvesting reikt Eemland

Nadere informatie

in een Koopgarantwoning

in een Koopgarantwoning in een Koopgarantwoning Inhoud 1 Wat is Koopgarant? Betaalbaar door prijsverlaging Wie kan een Koopgarantwoning kopen? Zelf uw woning verbouwen/meerwerk Zelf in de woning wonen Terugkoopgarantie Doorverkoop

Nadere informatie

Koopgarant. maakt een woning betaalbaar

Koopgarant. maakt een woning betaalbaar Koopgarant maakt een woning betaalbaar Koopgarant voor onze klanten Vier woningcorporaties ontwikkelden op basis van jarenlange ervaring Koopgarant en inmiddels bieden ruim 100 corporaties het aan. Duizenden

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart. Kopen met korting voor zittende huurders

Informatie brochure. Koopstart. Kopen met korting voor zittende huurders Informatie brochure Koopstart Kopen met korting voor zittende huurders - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de getaxeerde marktwaarde.

Nadere informatie

Nieuwbouw betaalbaar

Nieuwbouw betaalbaar Nieuwbouw betaalbaar Een eigen huis. Misschien droomt u daar wel eens van? Maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen wel toereikend? Krijg ik mijn huis ooit weer verkocht?

Nadere informatie

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant Kopen zonder zorgen Een woning kopen met Koopgarant Droomt u wel eens van een eigen huis, maar vindt u de stap naar een koopwoning best groot? Vraagt u zich af of uw inkomen wel toereikend is, of u uw

Nadere informatie

Inhoud /

Inhoud / Koopgarant Inhoud 1 Koopgarant: wat koopt u eigenlijk? Betaalbaar door korting Terugkoopgarantie Wie kan een Koopgarantwoning kopen? Zelf uw woning verbouwen/meerwerk Zelf in de woning wonen Doorverkoop

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Naam en voorletters :. Geboortedatum en geslacht : man / vrouw * Straat en huisnummer :. Postcode en woonplaats :.

Inschrijfformulier. Naam en voorletters :. Geboortedatum en geslacht : man / vrouw * Straat en huisnummer :. Postcode en woonplaats :. Inschrijfformulier Koopgarantwoningen Castellum West Tot en met 29 maart kunt u zich bij Van der Werf makelaars inschrijven op de Koopgarantwoningen. Deze inschrijving geschiedt geheel vrijblijvend en

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen zonder zorgen in de Zuidwijk

Koopgarant. Kopen zonder zorgen in de Zuidwijk Koopgarant Kopen zonder zorgen in de Zuidwijk KOOPGARANT IS Voor veel mensen is de koop van een woning financieel niet haalbaar, maar wel gewenst. Als maatschappelijke onderneming in de volkshuisvesting

Nadere informatie

Erfpacht- en KoopGarantbepalingen Wonen Wateringen

Erfpacht- en KoopGarantbepalingen Wonen Wateringen Erfpacht- en KoopGarantbepalingen Wonen Wateringen ERFPACHTBEPALINGEN De Erfpacht wordt verleend onder de navolgende bepalingen: Artikel 1 DUUR De Erfpacht wordt eeuwigdurend verleend. Artikel 2 BESTEMMING

Nadere informatie

Conversieregeling Hier komt tekst Toelichting RIA 26 januari 2017 Hier komt ook tekst Grondzaken. Utrecht.nl

Conversieregeling Hier komt tekst Toelichting RIA 26 januari 2017 Hier komt ook tekst Grondzaken. Utrecht.nl Conversieregeling 2016 Hier komt tekst Toelichting RIA 26 januari 2017 Hier komt ook tekst Grondzaken Technische Toelichting Conversieregeling 2016 Mark Poley Äge van Beest Remco van Essen Opbouw presentatie

Nadere informatie

> Koopgarant: kopen zonder zorgen!

> Koopgarant: kopen zonder zorgen! > Koopgarant: kopen zonder zorgen! Koopgarant: kopen zonder zorgen! Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar is de stap naar een koopwoning erg groot? Vraagt u zich wel eens af of uw inkomen toereikend

Nadere informatie

De opdrachtgever en het taxatiebedrijf zijn de hierna volgende belangrijke aspecten van de uit te voeren taxatieopdracht overeengekomen:

De opdrachtgever en het taxatiebedrijf zijn de hierna volgende belangrijke aspecten van de uit te voeren taxatieopdracht overeengekomen: Opdrachtvoorwaarden professionele taxatiedienst Wonen, vastgesteld door NVM, VastgoedPRO en VBO Makelaar (versie model financiering woonruimte) Naam opdrachtgever: Naam opdrachtgever (2): Adres: Postcode

Nadere informatie

Verkoop corporatiewoningen

Verkoop corporatiewoningen > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne postcode 220 www.rijksoverheid.nl 1. Doel en aanleiding Verkoop corporatiewoningen Deze circulaire heeft

Nadere informatie

De korting is juridisch vastgelegd in de Akte vaststelling bepalingen verkoop onder voorwaarden VoV appartementen.

De korting is juridisch vastgelegd in de Akte vaststelling bepalingen verkoop onder voorwaarden VoV appartementen. Aankoop woning onder VOV: Stel u wilt een woning kopen met een marktwaarde van 120.000. Dit bedrag is financieel niet haalbaar voor een starter. Door een korting van 25% in de vorm van een stille reserve

Nadere informatie

Algemeen. Toestemming ogv artikel 11c Bbsh (procedure en verantwoording)

Algemeen. Toestemming ogv artikel 11c Bbsh (procedure en verantwoording) Algemeen Waar vind ik alle geldende verkoopregels? Per 1/11/2011 in de Regeling vervreemdingen woongelegenheden, in de MG 2011-04 en in het Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh). Rijnstraat 8 Postbus

Nadere informatie

Stimuleren van de woningmarkt 8 oktober 2012. - Mascha van den Brule-van Zijl

Stimuleren van de woningmarkt 8 oktober 2012. - Mascha van den Brule-van Zijl Stimuleren van de woningmarkt 8 oktober 2012 Inleiders: - Frederik de Bruijne - Mascha van den Brule-van Zijl Waarom deze bijeenkomst? Op 31 mei jl. heeft de gemeenteraad de Nota grondexploitatie 2012

Nadere informatie

VA S T G O E D. KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed

VA S T G O E D. KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed VA S T G O E D Koopgarant Kopen zonder zorgen! KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed 2 Veel mensen die nu een woning huren, zouden liever een woning kopen. Maar door de snel gestegen huizenprijzen

Nadere informatie

Erfpacht óf eigen grond. Gemeente Den Haag

Erfpacht óf eigen grond. Gemeente Den Haag Erfpacht óf eigen grond Gemeente Den Haag 2 Inhoud Wat is eigendom en wat is erfpacht 3 Waarom de keuzemogelijkheid 4 Wat betekent dit voor u? 4 Van erfpacht naar eigen grond 5 Wat kost de bloot eigendom?

Nadere informatie

Koopgarant Kopen met korting

Koopgarant Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting KG201507 1 INHOUDSOPGAVE Een eigen huis... 3 Het woningaanbod van de Sleutels... 3 1. Een huis kopen... 3 De voordelen van kopen Als u een woning van de Sleutels koopt onder

Nadere informatie

Toelichting op de conversieregeling Hier komt tekst Toelichting t.b.v. RIA op 7 januari 2016 Hier komt ook tekst. Utrecht.nl

Toelichting op de conversieregeling Hier komt tekst Toelichting t.b.v. RIA op 7 januari 2016 Hier komt ook tekst. Utrecht.nl Toelichting op de conversieregeling 2003 Hier komt tekst Toelichting t.b.v. RIA op 7 januari 2016 Hier komt ook tekst Conversieregeling 2003 Opbouw toelichting 1. Aanleiding en besluitvorming t.a.v. de

Nadere informatie

Criteria voor de financierbaarheid van erfpachtrechten gevestigd vóór 1-4-2012

Criteria voor de financierbaarheid van erfpachtrechten gevestigd vóór 1-4-2012 Criteria voor de financierbaarheid van erfpachtrechten gevestigd vóór 1-4-2012 Inleiding Door ontwikkelingen in de markt is het beleid van een aantal hypothecaire geldverstrekkers ten aanzien van de verstrekking

Nadere informatie

Wegwijzer voor koopzekerwoningen

Wegwijzer voor koopzekerwoningen VE3/RO/0506 Wegwijzer voor koopzekerwoningen In deze brochure vindt u informatie over: Te verkopen woningen Betaalbaar een huurwoning kopen Lage woonlasten Verzekerde terugkoop Waardestijging/waardedaling

Nadere informatie

Taxatierapport. Taxatierapport Moerdijkregeling. Ter bepaling van de marktwaarde per 1 januari 2013 van:

Taxatierapport. Taxatierapport Moerdijkregeling. Ter bepaling van de marktwaarde per 1 januari 2013 van: Taxatierapport Ter bepaling van de marktwaarde per 1 januari 2013 van: Object: te Moerdijk AKKOORD BURGEMEESTER: DATUM: Pagina 1 van 21 INHOUDSOPGAVE 1 OPDRACHT...

Nadere informatie

Opdrachtvoorwaarden professionele taxatiedienst financiering woonruimte

Opdrachtvoorwaarden professionele taxatiedienst financiering woonruimte Opdrachtvoorwaarden professionele taxatiedienst financiering woonruimte Naam opdrachtgever: Naam opdrachtgever (2): Adres: Postcode en plaats: Emailadres: Telefoonnummer: hierna (samen) te noemen de opdrachtgever

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart

Informatie brochure. Koopstart Informatie brochure Koopstart Kopen met korting! - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de marktwaarde. Of u hiervoor in aanmerking komt

Nadere informatie

Een woning kopen met Koopgarant

Een woning kopen met Koopgarant Een woning kopen met Koopgarant Trivire heeft regelmatig woningen te koop. Nieuwbouwwoningen én bestaande woningen. Een deel van die woningen verkopen we met Koopgarant. Dat betekent korting op de koopprijs,

Nadere informatie

Betaalbaar kopen. Kopen met korting

Betaalbaar kopen. Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Inleiding Het kopen van een woning is voor veel mensen een wens. Een aantal woningcorporaties heeft inmiddels diverse koopvormen ontwikkeld.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden (versie 25 september 2013) 1. Algemeen

Veelgestelde vragen en antwoorden (versie 25 september 2013) 1. Algemeen Veelgestelde vragen en antwoorden (versie 25 september 2013) 1. Algemeen Waar vind ik alle geldende verkoopregels? Per 1oktober 2013 in de MG 2013-02, in de Regeling vervreemdingen woongelegenheden, in

Nadere informatie

FAQ's woningverkopen door woningcorporaties per 1/11/2011

FAQ's woningverkopen door woningcorporaties per 1/11/2011 Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.rijksoverheid.nl FAQ's woningverkopen door woningcorporaties per 1/11/2011 Algemeen Waar vind ik alle geldende verkoopregels? Per 1/11/2011 in de Regeling

Nadere informatie

Uitvoeringsinstructie 12

Uitvoeringsinstructie 12 Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur Datum van ingang: Relatie met Leegstandwet Artikel 1 Algemene bepalingen Artikel 15 Bepalingen m.b.t. vergunningverlening Artikel 16 Bepalingen m.b.t. huur en

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting

Koopgarant. Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting Inhoudsopgave 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 Wat is koopgarant? Goedkoop door korting Terugkoopgarantie Winst en verlies delen Zelf in de woning wonen Verkopen aan een kind Rekenvoorbeelden:

Nadere informatie

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling. ERFPACHT óf EIGEN GROND

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling. ERFPACHT óf EIGEN GROND Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling ERFPACHT óf EIGEN GROND ERFPACHT óf EIGEN GROND Inhoud Deze brochure 5 Wat is eigendom en wat is erfpacht 5 Van erfpacht naar eigen grond 6 Wat kost het

Nadere informatie

Zaaknummer: Datum: 30 juni Uitspraak. in de zaak van: X wonende te R, Klager. tegen:

Zaaknummer: Datum: 30 juni Uitspraak. in de zaak van: X wonende te R, Klager. tegen: Zaaknummer: 16-039 Datum: Uitspraak in de zaak van: X wonende te R, Klager tegen: Y handelend onder de naam: E gevestigd te R Beklaagde, hierna ook: Taxateur - 2-1. Ingekomen stukken en verloop van de

Nadere informatie

Inleiding 1. Slimmer Kopen 2. Afspraken

Inleiding 1. Slimmer Kopen 2. Afspraken 1 Inleiding Slimmer Kopen is een woonproduct dat is ontwikkeld en beproefd door woningcorporatie Trudo uit Eindhoven en waarvan door Vallei Wonen de licentie is verworven. Woningen met het Slimmer Kopen

Nadere informatie

Informatie over verkopen aan Vidomes. Zo koopt Vidomes de woning weer van u terug

Informatie over verkopen aan Vidomes. Zo koopt Vidomes de woning weer van u terug Informatie over verkopen aan Vidomes Uw Koopgarantwoning verkopen? Zo koopt Vidomes de woning weer van u terug Uw Koopgarant-woning verkopen? Zo koopt Vidomes de woning weer van u terug Heeft u een Koopgarant-woning

Nadere informatie

Koopgarant. Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf. eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt

Koopgarant. Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf. eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt Koopgarant Koopgarant Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt verkopen. U leest er alles over in deze folder. Betaalbaar

Nadere informatie

De grond onder uw woning is óók geld waard! Grondvermogen van Finquiddity

De grond onder uw woning is óók geld waard! Grondvermogen van Finquiddity De grond onder uw woning is óók geld waard! Grondvermogen van Finquiddity De grond onder uw woning is óók geld waard! Uw woning vertegenwoordigt waarschijnlijk een groot deel van uw vermogen. Dat vermogen

Nadere informatie

Prijzen vanaf 245.650,- v.o.n. Met Koopgarant ROZEMARIJN. 2 hoekwoningen en 6 tussenwoningen

Prijzen vanaf 245.650,- v.o.n. Met Koopgarant ROZEMARIJN. 2 hoekwoningen en 6 tussenwoningen Prijzen vanaf 245.650,- v.o.n. Met Koopgarant ROZEMARIJN 2 hoekwoningen en 6 tussenwoningen DIT IS KOOPGARANT Door de hoge prijzen op de woningmarkt is de stap naar koop voor veel mensen helaas niet te

Nadere informatie

Inhoud. 1. Over TVI TVI voor u als taxateur Taxatool Voordelen voor woningcorporaties Laat valideren en spaar 7. 6.

Inhoud. 1. Over TVI TVI voor u als taxateur Taxatool Voordelen voor woningcorporaties Laat valideren en spaar 7. 6. Inhoud Hoofdstuk blz. 1. Over TVI 3 2. TVI voor u als taxateur 4 3. Taxatool 5 4. Voordelen voor woningcorporaties 6 5. Laat valideren en spaar 7 6. Aanmelden 8 Bijlage I. TVI Bedrijfsreportage 2 1. Over

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT transactie woonruimte individueel (professionele opdrachtgever)

TAXATIERAPPORT transactie woonruimte individueel (professionele opdrachtgever) TAXATIERAPPORT transactie woonruimte individueel (professionele opdrachtgever) Bij dit taxatierapport behoort het Normblad Taxatierapport transactie woonruimte individueel (professionele opdrachtgever)

Nadere informatie

Onze dienstverlening voldoet aan de normen van het KWH-Huurlabel. Callistolaan 2 Postbus 8008 3301 CA Dordrecht T 078 633 16 00

Onze dienstverlening voldoet aan de normen van het KWH-Huurlabel. Callistolaan 2 Postbus 8008 3301 CA Dordrecht T 078 633 16 00 Nog vragen? Heeft u nog vragen? Bel ons via telefoonnummer 078 633 16 00. Of stuur een e-mail naar wonen@trivire.nl. U kunt ook langskomen. U vindt ons kantoor aan de Callistolaan 2 in Dordrecht, vlakbij

Nadere informatie

De opdrachtgever en het taxatiebedrijf zijn de hierna volgende belangrijke aspecten van de uit te voeren taxatieopdracht overeengekomen:

De opdrachtgever en het taxatiebedrijf zijn de hierna volgende belangrijke aspecten van de uit te voeren taxatieopdracht overeengekomen: Opdrachtvoorwaarden professionele taxatiedienst Wonen, vastgesteld en beheerd door NRVT in samenwerking met CHF, NVM, VastgoedPro, VBO Makelaar en Waarborgfonds Eigen Woningen (versie model woonruimte

Nadere informatie