Grote objecten (Rijksmonumenten) met exploitatie doelstelling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grote objecten (Rijksmonumenten) met exploitatie doelstelling"

Transcriptie

1 Beheertype 1 Grote objecten (Rijksmonumenten) met exploitatie doelstelling Voorbeeld Fort Vuren Eigendom Staatsbosbeheer, Waterschap Rivierenland Beheer Stichting Wandel en Fietsforten (fortterrein), SBB (gracht),.(kade) Gebruik Stichting Wandel en Fietsforten (erfpacht SBB); B&B, Terras In 1844 werd Fort Vuren gebouwd op de noordelijke Waaldijk ten oosten van Gorinchem. Fort Vuren diende ter afsluiting van het Waalacces: een plek waar de vijand door de Linie heen zou kunnen breken. Ook beschermde het fort de achter gelegen sluizen en beschermde het de vesting Gorinchem. In werd de bomvrije toren gebouwd, omgeven door een gracht met ophaalbrug. Al in 1878 werd vóór deze toren, die een te gemakkelijk doelwit was geworden, een met aarde bedekt gebouw gebouwd: de contrescarp. Fort Vuren is door Staatsbosbeheer in erfpacht gegeven aan de Stichting Wandel en Fietsforten. De kazerne is gerestaureerd en in gebruik als Bed en Breakfast. Tevens is er een terras bij het fort, waar veel fiets- en wandelroutes langs komen. -1-

2 BEHEER Ben Spee heeft het beheer over het gehele forteiland binnen de gracht. Binnen het fort wordt intimiteit en kleinschaligheid nagestreefd. Dit moet ook tot uitdrukking komen in de inzet van de mensen die bij het beheer worden betrokken. De bedoeling is het achterstallig onderhoud weg te werken middels een grote restauratieslag., waarna het toekomstig beheer kan worden gedragen door de exploitant. De afspraken tussen SBB (eigenaar) en de Stichting wandel en fietsforten (beheerder) zijn vastgelegd in een erfpachtovereenkomst met een looptijd van 30 jaar. Veel van het beheer van het terrein gebeurt door Ben zelf, waarbij geen strikt beheerplan wordt gevolgd. Werkzaamheden gebeuren op basis van beschikbare tijd en noodzaak van onderhoud. Hierbij worden allerlei vrijwilligers betrokken, maar de selectie van deze vrijwilligers is belangrijk. Het moeten mensen zijn waar goed mee te werken is, die er plezier in hebben om te komen. Twee maal per jaar worden werkdagen georganiseerd, daarnaast zijn er ook vrijwilligers die in meer of mindere mate extra activiteiten doen. Deze inzet bedraagt ca. 1 fte op jaarbasis. Voor het karakter van het fort is het van belang om zelf goed te kunnen sturen op de te betrekken vrijwilligers en de wijze waarop het beheer wordt uitgevoerd. Aanvullend worden ook werkzaamheden uitbesteed aan loonwerkers met gespecialiseerd materieel (op afstand bestuurbare maaimachines) of voor gevaarlijke klussen, zoals maaien van het dak van het fort. De exploitatie van het fort is in principe toereikend om het beheer van het forteiland en het fort zelf te verzorgen. Knelpunten zijn het vervangen van grote dingen, aanschaf groot materieel, onverwachte grote reparaties aan het fort. Het beheer van de gracht is niet goed op te brengen vanuit de exploitatie van het fort en zal door andere partijen moeten worden uitgevoerd. De omliggende elementen en recreatieve routes worden van groot belang geacht voor de vitaliteit van het fort, maar Ben Spee ziet geen rol voor zichzelf deze ook te beheren

3 Beheertype 2 Kleinere objecten (Rijksmonumenten) mogelijk deels exploitabel, of in gebruik bij maatschappelijke organisaties Voorbeeld Werk aan het Spoel Eigendom Gemeente Culemborg (2002) Beheer Gemeente Culemborg Gebruik Stichting Werk aan het Spoel; voorstellingen, kunst, cultuur en natuur. Verhuur ruimte. In 1815 werd bij de Lekdijk een inundatiewaaiersluis met aarden verdedigingswerk aangelegd. Werk aan het Spoel verdedigde de ca. 30 jaar geleden gesloopte sluis, waarmee het achterliggende gebied met water uit de Lek kon worden geïnundeerd. In 1879 werden de inundatiemiddelen verbeterd en werd het aarden werk voorzien van bomvrije gebouwen. De sluis is bij de dijkverzwaring in 1978 deels afgebroken. Ten zuiden van het fort staat in het weiland een kogelvanger. Deze vrijstaande muur is restant van een daar gelegen schietbaan. Deze is in WOII door de Duitsers aangelegd. Bij de herontwikkeling van het terrein zijn naast restauratie en hergebruik van de historische gebouwen en wallen ook nieuwe grondwerken (amfitheater) en een nieuw Forthuis (nu restaurant) aangelegd. Het amfitheater is het hart van het fort, waar openluchtvoorstellingen kunnen worden gehouden. De Stichting Werk aan het Spoel, organiseert activiteiten op het gebied van cultuur, kunst en natuur. Ook zijn er ruimten in de net gerestaureerde Genieloods te huur. DEFINITIEF ONTWERP - 3 -

4 BEHEER De gemeente Culemborg heeft het fort in 2OO2 gekocht van Domeinen met als doel Werk aan het Spoel te herstellen en om te vormen tot een eigentijdse ontmoetingsplek waar cultuur en natuur hand in hand gaan (zie definitief ontwerp van de Stichting Werk aan het Spoel). In juni 2009 is gestart met de werkzaamheden voor de daadwerkelijke realisatie. Inmiddels is het fort gerestaureerd en verbouwd, delen zijn gesloopt en er is een nieuw Forthuis gebouwd, naar een modern ontwerp. Daarnaast zijn een amfitheater, workshopruimte, en ruimte om te kamperen gemaakt. Delen van het terrein zijn zo hersteld dat de vroegere functie weer goed zichtbaar is geworden. De restauratie is betaald door de gemeente Culemborg met subsidie van VROM en de provincie. De stichting Werk aan het Spoel en de Veldkeuken zorgen voor een aanvullend budget. Dit door bijvoorbeeld sponsoring vanuit bedrijfsleven en particulieren. Voor het beheer van het Werk aan het Spoel na herinrichting is in 2009 door RO DOR ADVIES een gedetailleerd beheerplan opgesteld (periode en 2013 en verder). In 2011 is door Asset Facility Management een meerjaren onderhoudsplan voor het doelmatig beheer van de gebouwen opgesteld (t/m 2021). Het onderhoudsplan omschrijft het onderhoud voor de eerste tien jaar na herinrichting. Reden hiervoor is dat delen van het beheer toenemen en delen afnemen in de periode na herinrichting. Als voorbeeld kan gedacht worden aan kleine aanvulling van half verharde paden in de komende jaren, terwijl op langere termijn een grondige renovatie van de toplaag gaat meespelen. Na de eerste jaren zal naast het reguliere onderhoud een ander onderhoud noodzakelijk zijn; aangepaste frequenties, lange termijn vervanging, herstel en dergelijke. In het eerste algemene hoofdstuk zijn met name de algemene uitgangspunten en randvoorwaarden omschreven die als basis dienen voor dit beheerplan. Het beheerplan geeft een ontwikkelingsschets van het plangebied en een toelichting op de ontwerpvisie ondersteund door streefbeelden. Hierna worden de maatregelen die nodig zijn om dit beeld in stand te houden puntsgewijs weergegeven, uitgesplitst in de onderdelen gras, water en oevers, heesterbeplanting, bomen, verharding, straatmeubilair en het algemene onderhoud. Raming beheerkosten Gebouwen: Beheer en onderhoud gebouwen: gemiddeld ca ,- per jaar. Dit betreft de totale beheerkosten excl. BTW over genoemde periode voor het forthuis, de genieloods, de fortwachterswoning en twee bomvrije gebouwen

5 Groenbeheer: Maaien diverse graselementen (o.a. amfitheater, grassculpturen, riet): ,- Onderhoud bomen en struiken bestaand en nieuwe aanplant)): 8.600,- Beheer overige elemeneten (halfverharding, legen afvalbakken): 7.500,-. Dit betreft de jaarlijkse kosten excl. BTW. In de eerste twee jaar na aanleg liggen deze nog ,- hoger. Waar de kosten voor gebouwbeheer relatief laag zijn (onderhoudsarm), zijn die voor groenbeheer juist hoog, door de complexe elementen. Een deel van deze kosten kan worden gedrukt door inzet van de Stichting Werk aan het Spoel (klein onderhoud), de gemeente zorgt voor het maaien en snoei van bomen. De huuropbrengsten bedragen op termijn ,-. Deze dekken niet de kosten. Bijzonderheden Kogelvanger: de grond waar deze op staat is verpacht aan een agrariër. Onderhoud is slechts beperkt aan de orde. Waterliniepad: de grond is door de gemeente gekocht van BBL. Het onderhoud van het pad (Grauwacke) en naastgelegen hek maakt deel uit van het totale padenbeheer door de gemeente. Uitbreiding van de padenstructuur is een knelpunt i.v.m. beschikbare financiën. Het onderhoud is specialistisch werk voor een aannemer. Tankversperring: maaien van de vegetatie rond de versperring moet eigenlijk door het waterschap worden meegenomen in het dijkbeheer

6 Beheertype 2 Kleinere objecten (Rijksmonumenten) mogelijk deels exploitabel, of in gebruik bij maatschappelijke organisaties Voorbeeld Batterij onder Poederoijen Eigendom Staatsbosbeheer (1988) Beheer Stichting Behoud Waterlinie Bommelerwaard (SBWB) in erfpacht van Staatsbosbeheer. Gebruik Geen / Natuur? Batterij onder Poederoijen werd gebouwd tussen 1879 en 1886 aan de noorder Maasdijk ten zuiden van de Batterij onder Brakel. Het werk diende ter afsluiting van de Maas en de Maasdijk. Verder bood de batterij bescherming aan de hoofdinundatiesluis in de Nieuwedijk en de militaire keersluis in de Maasdijk. Samen met de Batterij onder Brakel bestreek de Batterij onder Poederoijen het inundatieveld in de Bommelerwaard, dat de achtergelegen oudere vestingen Loevestein en Woudrichem voor beschieting moest vrijwaren. De batterijen Poederoijen en Brakel zijn berucht geworden door hun tijdrovende bouw, die veroorzaakt werd door hun zwakkere ondergrond, waardoor het opgeworpen aardwerk diverse keren spectaculair verzakte. Deze verzakkingen hebben de uiteindelijke vorm van beide batterijen beïnvloed; de oppervlakte moest bijvoorbeeld verkleind worden waardoor de geplande keelborstwering verviel. Zij werden uiteindelijk ovaalvormig, met een platte zijde en omvatten een bomvrij gebouw met begane grondverdieping, bovenverdieping met remises en een kelder. De wallen zijn door defensie in de jaren vijftig geslecht en de grachten zijn inmiddels bijna dichtgegroeid. De Stichting Behoud Waterlinie Bommelerwaard (SBWB) heeft het fort in erfpacht van Staatsbosbeheer en werkt samen met SBB aan de restauratie en consolidatie. De natuur om de batterijen is vrij toegankelijk. -6-

7 INRICHTINGSVISIE BEHEER De batterij is nu sterk verwaarloosd, de wallen zijn geëgaliseerd en de keelgracht is vrijwel dichtgegroeid. In 2008 is besloten tot restauratie van de batterij door Stichting Behoud Waterlinie Bommelerwaard. Voor het herstel van de batterijen onder Poederooien door de SBWB is ongeveer 2,7 mln. euro voorzien. Voor dit geld worden casco, toegangsbrug, bijgebouwen en wallen opgeknapt. Met een subsidie van euro van de provincie Gelderland starten de restauratiewerkzaamheden in SBB heeft recent aangegeven de batterijen onder Brakel zelf op te pakken, betreft beperkte consolidatie gebouw en excursielokaal. In 2011 heeft SBWB in samenwerking met HAS Kennistransfer een exploitatieplan geschreven, gebaseerd op een passende exploitatievorm. Het beheer en onderhoud dient uit de exploitatie bekostigd te worden. Om het draagvlak vanuit de lokale bevolking te verbeteren zijn twee openbare werksessies georganiseerd waarbij bezoekers hun wensen konden inbrengen. Deze wensen zijn vervolgens uitgewerkt in de visie Een nieuw leven voor de batterij onder Poederoijen. De visie staat voor een toegankelijke batterij voor jong en oud. Een theehuis zal dienen als rustplaats voor de vele wandelaars en fietsers die recreëren in het gebied. Er wordt een natuur speel- en educatie tuin / kinderboerderij ingericht. Er is de mogelijkheid streekgebonden producten te kopen in de streekwinkel op het forteiland. De batterij zelf kan gebruikt worden als museum, vergaderruimte en/of atelier. Op de top van het forteiland wordt er een uitkijkplaats ingericht, die voorzien wordt van borden waarop uitleg gegeven wordt over hoe het gebied er in tijden van mobilisatie uit zag. Door subsidie van Regio Rivierenland, Gemeente Zaltbommel en Provincie Gelderland is het mogelijk geworden de restauratie van toegangsbrug (gesponsord door bedrijfsleven) en gevel van het bomvrijgebouw in gang te zetten (dekking: ,-). De herstelde brug is inmiddels teruggeplaatst op de gerenoveerde fundering. De stichting wil graag het beheer bij een exploitant leggen

8 Beheertype 3 Objecten met complexe aardwerken (niet exploiteerbare Rijksmonumenten + nieuwe toevoegingen) Voorbeeld Batterijen en Groepsnest Meerdijk Noord (realisatie 2012) Eigendom Beheer Gebruik Staatsbosbeheer Waterschap Rivierenland Geen Langs de Meerdijk liggen aan de westzijde twee batterijopstelplaatsen uit Aan de overzijde, tussen de nog aanwezige groepsschuilplaatsen en kazematten, is voor aanvang van WOII een groepsnest aangelegd. Deze batterijen dienden ter afsluiting van de weg Acquoy-Asperen, het onder vuur houden van het Lingeacces en de verdediging van de terreininlaten van de Meerdijk. Ze werden in 1899 verbeterd en in 1906 voorzien van een betonnen schuilplaats. De noordelijke batterij bestaat uit een emplacement met duidelijk zichtbare maar afgesleten traversen. Tegen de kruin van de dijk ligt een gedekte schuilplaats. Aan de oostzijde van de Meerdijk liggen drie groepsschuilplaatsen, type P en twee kazematten. Van het loopgraafstelsel van het groepsnest is niets meer waarneembaar. De batterijen langs de Meerdijk worden opnieuw in profiel gebracht en toegankelijk gemaakt als recreatieve rustplek. De aanwezige bomen, vooral oude paardekastanjes en overgroeiing met struiken zal verdwijnen. Het nieuwe terrein zal bestaan uit strak grondwerk met steile taluds, deels uitgevoerd in gras, deels met nieuwe materialen. Tevens zal meubilair worden geplaatst zodat publiek hier kan rusten. Het gebouw bij de zuidelijke batterij wordt afgesloten en ingericht als vleermuisverblijf, dit geldt ook voor twee groepsschuiplaatsen bij het groepsnest. De noordelijke batterij krijgt een meer intensieve recreatieve functie, door het toegankelijk maken van de gedekte schuilplaats, in combinatie met de beleving van het opnieuw aan te leggen groepsnest en de openstelling van de groepsschuilplaats en de kazemat aan de overzijde van de dijk. Het streven is de locatie te ontsluiten met een educatieve route vanuit Fort Asperen. Tussen de batterijen wordt onder langs de Meerdijk een wandelpad aangelegd. Ruimtelijk ontwerp Batterijen en Groepsnest Meerdijk Noord - 8 -

9 BEHEER Samengevat uit de Kostenraming beheer en onderhoud cultuurhistorische objecten Diefdijk, Uiterwaarde 2011: Gras Intensief batterij en talud: maaifrequentie minimaal 12 keer per jaar vanaf 15 maart. Letten op nazakkingen t.b.v. zetting en overige schade, herstellen van graszode en opnieuw inzaaien van gras. Extensief: ecologisch maaibeheer. Maaien in etappes 80-20%, afruimen nadat gras gedroogd is, maaifrequentie 2 keer, afhankelijk van de grashoogte in juni en september. Beplanting Bomen jonger dan 4 jaar: vormsnoei, controle, boomband verruimen of vervangen. Bomen ouder dan 4 jaar: vormsnoei, palen verwijderen en boom controleren. Algemeen: gevallen blad verwijderen en afvoeren. Verharding Halfverharding/grauacke: Verharding dient strak en vlak te liggen, zonder obstakels, vrij van onkruid houden, jaarlijks opnieuw afstrooien, vrij van bladeren houden en controleren op reinheid. Taludtrap: inspectie op functioneren, schoonmaken, vrijhouden van obstakels, onkruid verwijderen, verzakking repareren. Hellingbaan: verzakkingen herstellen, uitvullen met voldoende grond, inzaaien en 2 keer per jaar maaien. Divers Voorbereidingen maaiwerk: terrein ontdoen van zwerfvuil, verwijderen van stenen, bladblazen, vegen en opruimen van kleine ongeregeldheden, slechten van molshopen Inspectie: algemene controle van het project, terreinmeubilair, afrastering, stormschade. Liniemeubilair: stelpost. Raming beheerkosten per jaar, excl. BTW De uitvoering van het beheer is in principe nog onvoldoende geregeld. Middelen zijn voor 10 jaar na de aanleg gereserveerd. De gronden zijn/komen in eigendom van SBB en waterschap, maar beide partijen hebben aangegeven dat zij het toekomstig beheer niet zullen oppakken. Na aanleg -die in samenhang met de dijkversterking zal plaatsvinden- wordt de eerste twee jaar beheer door de aannemer uitgevoerd, daarna is het op dit moment nog niet bekend. Deze terreinen kennen geen exploitatieopbrengsten. -9-

10 Beheertype 4 Voorbeeld Eigendom Beheer Gebruik Groepsschuilplaatsen en andere kleine betonelementen (niet exploiteerbare Rijksmonumenten) Groepsschuilplaatsen Divers Divers Divers Langs de Diefdijklinie liggen tientallen groepsschuilplaatsen, soms als groep, soms alleen of in een lijnopstelling. De schuilplaatsen in eigendom van de overheden worden waar nodig geconsolideerd door de beschadigingen aan de gevel te repareren. Een aantal schuilplaatsen krijgt een nieuwe functie of bijzondere behandelingen om de diverse aspecten van deze betonwerken onder de aandacht te brengen. Diverse schuilplaatsen op grondgebied van Staatsbosbeheer en Waterschap Rivierenland worden vleermuisvriendelijk ingericht. Hiervoor wordt cm zand op de vloer aangebracht en wordt een vleermuisverblijf opgehangen. De groepsschuilplaatsen worden afgesloten door zwartstalen dozen. Indien nodig wordt bestaand metselwerk verwijderd. Ook schuilplaatsen bij particulieren kunnen in aanmerking komen voor een dergelijke aanpassing. Ook de beplanting rondom de objecten maakt deel uit van de gewenste inrichting: soms is het landschappelijk gewenst de groepsschuilplaatsen deels vrij te maken van beplanting zodat ze zichtbaar worden, soms is beplanting juist gewenst om extra beschutting te geven Eén van de groepsschuilplaatsen langs de Meerdijk wordt publiek toegankelijk gemaakt, als onderdeel van het groepsnest. Hier worden de oorspronkelijke deuren, traptreden schuifluiken en roosters hersteld. Aan de buitenzijde komt een nieuwe rookafvoerpijp. In een later stadium kan de schuilplaats nog verder ingericht worden. In het gebied Molenkade is één van de groepsschuilplaatsen (nr. 599) doorgezaagd. Het idee hierachter is dat door één van de ontoegankelijke groepsschuilplaatsen door te zagen het geheim van de Waterlinie als het ware ontsloten is. De toegang tot het Molenkadegebied is daarmee spectaculair geworden. Het wandelpad er doorheen lijkt uit te lopen in de achterliggende inundatieplas. De palen naast de steiger geven de vroegere inundatiehoogte aan. Ten zuiden van Fort Altena, aan de Zevenbansche boezem en langs het liniepad tussen Woudrichem en Fort Bakkerskil, is in opdracht van het Brabants Landschap op de ruïne van een koepelkazemat een vogelobservatiepost geplaatst. Het ontwerp bestaat uit een bolvorm van Cor-Tenstaal met een insnede die werkt als vizier om het landschap te ervaren en vogels te observeren. Doordat de kijkpost op pootjes staat, blijft de autonomie van zowel de kijkpost als de kazemat behouden. Naast dit soort groepsschuilplaatsen zijn er diverse andere kleine betonnen NHW-objecten zoals zoutbakken, tankversperringen, een kogelvanger etc. etc. BEHEER Het beheer van deze elementen is divers en kleinschalig. De objecten staan verspreid langs de gehele linie. Waterschap en Staatsbosbeheer hebben de toepassing van vleermuismaatregelen toegestaan, maar wensen op het gebied van beheer ontzorgd te worden. Ook het beheer van het groen rondom de bunkers, of het duurzame beheer van bijv. het vlonder in het verlengde van de doorgezaagde bunker of het verwijderen van graffiti is niet of niet afdoende geregeld. Het noodzakelijke beheer van de Groepsschuilplaatsen is divers. Het eigendom is ook divers. Behalve bij de grotere terreineigenaren staan er ook veel bij particulieren in weiland of achtertuin. Het noodzakelijke beheer omvat bijvoorbeeld: Maaien van gras rond de groepsschuilplaats; Onderhoud bomen, afgestemd op gebruik van bunker door vleermuizen; Graffitti verwijderen Onderhoud aan beton is wel nodig maar lijkt nog geen acuut probleem; Voor de groepsschuilplaatsen die in Brabant zijn opgeknapt en ingericht ten behoeve van overnachting, vleermuisverblijf of vogelobservatiepost is het beheer bij de eigenaar neergelegd. In Gelderland is het onderhoud van de vlonder bij de doorgezaagde groepsschuiplaats nr. 599 niet geregeld. Ook het onderhoud van de inrichting voor vleermuizen is niet geregeld. Het beheer van deze objecten leent zich in principe goed voor beheer door vrijwilligers, alleen is hierbij wel van groot belang dat er een goede individuele beschrijving is van de voorgenomen beeldkwaliteit (die kan verschillen per locatie). Deze beschrijving is nog niet voor alle objecten beschikbaar

11 - 11 -

12 Beheertype 5 Inundatiesluizen, duikers (niet exploiteerbare Rijksmonumenten) Voorbeeld Waaiersluis Eigendom Provincie Gelderland Beheer Gebruik Geen functie?/ recreatief In het gebied van het Pact van Loevestein ligt een groot aantal als monumenten is aangewezen waterwerken: ca. 30 kleinere of grotere sluizen, duikers etc. Een waaiersluis is heeft een speciale constructie waardoor hij tegen de waterdruk in geopend en gesloten kan worden. Een waaierdeur bestaat uit twee aan elkaar verbonden delen, die rond kunnen draaien in een komvormige inkassing. De delen vormen samen een soort waaier. Via deze waaiersluizen konden de inundatievelden tussen de Lek en de Waal gevuld worden met Lekwater. De inundatie vormt het meest kenmerkende onderdeel van een waterlinie. Bij Asperen liggen twee dubbele waaiersluizen. Deze waaiersluizen zijn gebouwd in Eén sluis ligt aan de noordkant van het fort, de andere sluis ligt aan de zuidkant bij de wapenplaats. De sluizen zijn in 2011 in hun oude staat hersteld, zodat ze weer open en dicht kunnen. Vroeger waren alle deuren van hout. In 1924 zijn de houten sluisdeuren van de zuidelijke sluis vervangen door geklinknagelde ijzeren deuren. De deuren van de noordelijke sluis zijn op een later moment vervangen door stalen (gelaste) deuren. Bij de noordelijke sluis zijn de houten deuren weer teruggebracht. Het metsel- en windwerk van de zuidelijke sluisdeuren is hersteld. Ook is het natuursteen om het sluizencomplex vervangen of hersteld. Foto s actualiseren / opening!

13 BEHEER Jaap Lamers: beheerplan is in de maak (juni/juli 2012). Aan de hand van dit plan een korte toelichting geven wat dit beheer inhoudt, of dit gespecialiseerd werk is of iets wat vrijwilligers kunnen doen. Het eigendom van de waaiersluizen is op dit moment in handen van de provincie Gelderland, maar dient overgedragen te worden aan een andere partij. Op dit moment is nog niet bekend welke partij dit zal zijn

14 Beheertype 6 Voorbeeld Eigendom Beheer Gebruik Beeldbepalende waterliniegebonden landschapselementen (zichtlijnen, inundatiekanalen) Inundatiekanaal Fort Everdingen Twee Particulieren, Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht Particuliere eigenaren? Agrarisch / afwatering? Fort Everdingen ligt op de splitsing van de Lekdijk en de Diefdijk. De Koninklijke Landmacht (EOD) maakt momenteel nog gebruik van het complex, het fort is niet toegankelijk voor publiek. DLG zal de herontwikkeling van fort Everdingen en het aan de overzijde van de Lek gelegen fort Honswijk begeleiden. De Stichting Fort Everdingen draagt zorg voor het bevorderen van behoud en ontwikkeling van het Fort en de omgeving. De forten Everdingen en Honswijk sloten de hooggelegen doorgang van de Lekdijken en de uiterwaarden af. Tevens diende het fort ter verdediging van het inundatiekanaal en de sluizen, die direct voor en naast het fort liggen. Ten behoeve van inundatie werd in de zomerdijk van de Lek een inlaatsluis gemaakt, en in de Lekdijk een beersluis. Via deze sluizen is het mogelijk water vanuit de Lek in de gracht te laten lopen. Aan de zuidkant is een Damsluis gemaakt om water vanuit de gracht weer in het inundatiekanaal (1875) te laten waarmee de polders onder water gezet konden worden. Het kanaal is op dit moment dichtgegroeid met riet. Samen met het sluisstelsel en de fortgracht vormt het één van de weinig compleet overgebleven inundatiestelsels van de waterlinie. De Everdingerwaard is als natuurgebied ingericht en in beheer bij het Utrechts Landschap. De Goilberdingerwaard is als natuurgebied ingericht en in beheer bij het Gelders Landschap. Huidige situatie Streefbeeld BEHEER Het noordelijk deel van het 675 m lange kanaal is dichtgegroeid. ln het kader van het zichtbaar en beleefbaar maken van de NHW is het wenselijk het inundatiekanaal tot de Prijsseweg open te maken. Hierdoor wordt de functie van het sluisstelsel voor de bezoeker weer inzichtelijk gemaakt. Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van de gracht en het inundatiekanaal. Aangezien het kanaal een C-watergang is heeft het waterschap geen onderhoud- of inspanningsverplichting, en zal zelf geen maatregelen nemen. De aanliggende eigenaren zijn verantwoordelijk voor het onderhoud maar kunnen niet verplicht worden onderhoud uit te voeren. Het kanaal is ook aangewezen als onderdeel van het Rijksmonument. De gemeente Culemborg heeft de ambitie het kanaal te herstellen, hiervoor is echter geen budget. Het open maken van het inundatiekanaal is geraamd op ca ,- incl. BTW (690 m oeverlengte, 7m breed, ca m3 bagger (60 cm), verwerken op het naast liggende terrein. Het beheer blijft voor de aanliggende eigenaren. Indien voldoende diep aangelegd, is onderhoudsbaggerwerk in de toekomst beperkt door het uitblijven van plantengroei

15 Beheertype 6 Voorbeeld Eigendom Beheer Gebruik Beeldbepalende waterliniegebonden landschapselementen (zichtlijnen, inundatiekanalen) Zichtlijn N2000 gebied Zuider Lingedijk en Diefdijk Zuid (zie voor een compleet overzicht het Ruimtelijk Ontwerp Diefdijklinie) Staatsbosbeheer Staatsbosbeheer Natuurgebied Het Natura 2000 gebied (totaal ca. 750 ha) omvat de oeverlanden van de Linge. De Linge is een oude Rijnloop en heeft een smal stroomgebied tussen de Rijn en de Waal. In veel opzichten heeft het echt het karakter van een rivierenlandschap, met de daarbij behorende landschapselementen: water, moerassen, graslanden en (wilgen)bossen. Kenmerkend voor het gebied zijn de overgangen naar laagveengebied. Die zorgen voor een grote diversiteit aan planten die horen bij verschillende stadia van verlanding, zoals kalkmoeras en bloemrijke graslanden. Om de natuurwaarden te beschermen heeft het gebied de status N2000 en wordt een beheerpan opgesteld (DLG en WSRL). Het beheerplan beschrijft o.a welke maatregelen nodig zijn om de instandhoudingsdoelen te bereiken en welke activiteiten zijn toegestaan. Belangrijke natuurdoelen zijn: toename van areaal en verbetering van de kwaliteit van kalkmoeras, behoud en verbetering van de kwaliteit van vochtig bos met elzen en iepen, behoud en verbetering van de kwaliteit van de grienden. Naast deze natuurdoelstelling vormt het landschap ook het lint langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het basisprincipe is hier: open aan de vijandige zijde, meer verdichting aan de veilige zijde. Op plekken waar het landschap nu open is, is behoud hiervan gewenst. Op plekken waar in de afgelopen jaren veel opgaande begroeiing is ontstaan, is het ongewenst om deze natuur te verwijderen. Wel is het gewenst om zichtlijnen te maken die het open achterland laten zien. Hierdoor wordt de historie van de linie weer voelbaar. Ook voor de groepsschuilplaatsen langs de dijk geldt dat deze regelmatig ingesloten zijn door bosschages. Ook daarbij is het vanuit de waterlinie gewenst deze deels vrij te houden van beplanting. Op andere locaties is beplanting juist van belang t.b.v. de vleermuisfunctie. De inrichting van het landschap is in dit gebied een afweging of zo mogelijk combinatie van natuur- en cultuurhistorisch belang

16 BEHEER Het N2000 gebied Zuider Lingegedijk en Diefdijk Zuid is in september 2009 in ontwerp gepubliceerd. Het gebied is nog niet definitief aangewezen. Vanuit N2000 bestaat de verplichting om binnen drie jaar na aanwijzing een beheerplan gereed te hebben. DLG en Waterschap Rivierenland zijn de voortouwnemers voor dit op te stellen beheerplan. Vanuit de voor het herstel van de Diefdijk opgestelde visie bestaat de wens op een aantal locaties beplanting te verwijderen. Dit om de beleving van het landschap en de Waterlinie te verbeteren. Er worden zichtlijnen vanaf de hoofdverdedigingslijn op de voormalige inundatiekommen gemaakt. Ook worden groepsschuilplaatsen vrijgezet en worden dichtgegroeide wielen langs de randen open gemaakt. Ook vanuit het N2000 beheerplan lijkt het gewenst om op bepaalde plekken in polder De Geeren en het natuurgebied Nieuwe Zuiderlingedijk natuur met bomen te vervangen door natuur zonder bomen (bv. grasland, moeras of open water). Zo ontstaat ruimte om invulling te geven aan de instandhoudingsdoelen uit het aanwijzingsbesluit. Daarnaast kan deze omvorming een bijdrage leveren aan het verdrogingsherstel door het oppervlak bos te beperken. Natuurherstel en herstel van cultuurhistorische waarden kunnen zo samengaan. In het beheerplan worden de exacte locaties, maatregelen en verantwoordelijkheden vastgelegd. Voor de vier gemarkeerde zichtlijnen in deze voorbeeldlocatie (ca. 7 ha) is in het Natuurbeheerplan Gelderland 2012 als beheertype N05.01 Moeras opgenomen. De tussengelegen bospercelen staan als N14.02 Hoog- en laagveenbos op de kaart. Op deze locatie gaan natuurherstel en herstel van cultuurhistorische waarden dus goed samen. Raming beheerkosten De kosten kunnen worden berekend a.h.v standaard normkosten voor de na te streven vegetatie, eventueel vermenigvuldigd met de kosten voor nog noodzakelijk omvormingsbeheer. Staatsbosbeheer zal het beheer van deze zichtlijnen niet oppakken vanuit haar reguliere taken en verwacht hiervoor een bijdrage in menskracht en/of beheer vanuit andere partijen. Dit is echter nog niet geregeld. De inschatting is dat dit type beheer goed is te combineren met werk door vrijwilligers. Foto opnemen van de groepsschuilplaatsen die half zijn vrijgezet langs de nieuwe Zuider Lingedijk

17 Beheertype 7 Recreatieve waterliniegebonden elementen (trekpont, wandelpad, liniebank) Voorbeeld Trekpont Culemborgse Vliet Eigendom Waterschap Rivierenland (Vliet + oevers), Gemeente Geldermalsen, SBB Wie is de eigenaar van de pont zelf en van de steigers? Beheer Exploitatie pontje door Uiterwaarde Gebruik Recreatief In september 2011 is het trekpontje over de Culemborgse Vliet in gebruik genomen. De Culemborgse Vliet loopt parallel aan de Diefdijk. Het pontje verbindt Leerdam (Diefdijk) en Acquoy (Acquoyseweg, gemeente Geldermalsen). Met de komst van het pontje worden bestaande wandelroutes o.a. langs de Donkere Kade en het Streekpad Waterlinieroute met elkaar verbonden. Ook vanuit het fietsroutenetwerk Rivierenland kan gebruik gemaakt worden van het pontje. Het trekpontje is geschikt voor maximaal 4 wandelaars of fietsers tegelijkertijd. BEHEER Omdat het een onbemand pontje betreft is er enige vorm van toezicht gewenst. Gebreken moeten tijdig geconstateerd en hersteld worden. Deze taak zal de familie De Jong (Kooise Camping/Zorgboerderij) op zich nemen. Het feitelijke beheer van het pontje en de aanlandingsvoorzieningen op de oevers is nu afgekocht voor een periode van tien jaar. Raming beheerkosten Beheer en onderhoud door Uiterwaarde in samenwerking met plaatselijk bedrijf is op basis van afkoop voor 10 jaar geraamd op excl. BTW

18 - 18 -

19 Beheertype 7 Recreatieve waterliniegebonden elementen (trekpont, wandelpad, liniebank) Voorbeeld Wandelpad D39-D44 (realisatie in 2013) Eigendom Waterschap Rivierenland Beheer Waterschap Rivierenland? Gebruik Recreatief Om de historische locaties langs de Diefdijklinie beter met elkaar te verbinden zal een Diefdijkliniewandelpad worden aangelegd. Deels op de dijk, deels door de naastgelegen natuur- en landbouwgebieden. Zo ontstaat er een aantrekkelijke wandelroute tussen de Lek en de Waal én wordt de Diefdijklinie verkeersveiliger. Wandelen op de dijk geeft mooie uitzichten over het omringende landschap, wandelen onderaan biedt zicht op de machtige hoogte van de dijk en al struinend door de natuurgebieden wordt het natte karakter van het inundatiegebied voelbaar. Het tracé van het wandelpad zal zich als vanzelfsprekend gaan voegen naar de aanwezige landschapslijnen. Het pad gaat langs kavelgrenzen, over oude polderkades en door de moerasbossen. BEHEER Gras Extensief: 2 keer per jaar maaien, maaisel niet afvoeren. Divers Voorbereidingen maaiwerk/inspectie: terrein ontdoen van zwerfvuil, verwijderen van stenen, herstel van kleine ongeregeldheden, slechten van molshopen. Raming beheerkosten 600 per jaar, excl. BTW (traject ca m)

20 Beheertype 8 Waterliniegebonden bebording Voorbeeld Nog toevoegen Eigendom Beheer Gebruik BEHEER

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nieuwe Hollandse Waterlinie Nota Ruimte budget 35 miljoen euro Planoppervlak 300 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Nieuwe Hollandse Waterlinie Stevige nieuwe ruggengraat voor de Linie De Nieuwe Hollandse

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Streekcommissie Rivierengebied West. Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel. Wat was de Nieuwe Hollandse Waterlinie?

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Streekcommissie Rivierengebied West. Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel. Wat was de Nieuwe Hollandse Waterlinie? Streekcommissie Rivierengebied West Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel Nieuwe Hollandse Waterlinie Wat was de NHW en wat is het nu? Actualisering programma Project Diefdijkverbetering Vragen en opmerkingen

Nadere informatie

BUITENGEWONE WERKZAAMHEDEN diverse sluizen en kraanbruggen Nieuwe Hollandse Waterlinie Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Brabant

BUITENGEWONE WERKZAAMHEDEN diverse sluizen en kraanbruggen Nieuwe Hollandse Waterlinie Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Brabant BUITENGEWONE WERKZAAMHEDEN diverse sluizen en kraanbruggen Nieuwe Hollandse Waterlinie Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Brabant Monumentenwacht Utrecht Postbus 10058 3505 AB Utrecht tel. 030-2343880

Nadere informatie

Inventarisatie beheeropgave Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deelgebied Diefdijk-Loevestein (Pact van Loevestein)

Inventarisatie beheeropgave Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deelgebied Diefdijk-Loevestein (Pact van Loevestein) Inventarisatie beheeropgave Nieuwe Hollandse Waterlinie Deelgebied Diefdijk-Loevestein (Pact van Loevestein) Inventarisatie beheeropgave Nieuwe Hollandse Waterlinie Deelgebied Diefdijk-Loevestein (Pact

Nadere informatie

Rondje Plofsluis. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Rondje Plofsluis. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Fietsroute Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Rondje Plofsluis Ontdek de sluizen, dijken en kanalen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ten zuiden van Utrecht. Deze fietsroute voert langs historische

Nadere informatie

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap 1 De Nieuwe Hollandse Waterlinie Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap De Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt midden door Nederland: van Muiden tot aan de Biesbosch. Vroeger waren de

Nadere informatie

Vind de mooiste fietsroutes op www.route.nl. Fietsroute 121590 Culemborg, Nieuwegein en Everdingen

Vind de mooiste fietsroutes op www.route.nl. Fietsroute 121590 Culemborg, Nieuwegein en Everdingen Fietsroute 121590 Culemborg, Nieuwegein en Everdingen Praktische informatie Dichtstbijzijnde parkeerplaats dagrecreatieterrein everstein Lekdijk 4124 KC Vianen Dichtstbijzijnde parkeerplaats vanaf eindpunt

Nadere informatie

FORT KIJKUIT. Een nieuwe blik op de toekomst van het fort. Plan: Tony de Haan Natuurmonumenten juli 2009

FORT KIJKUIT. Een nieuwe blik op de toekomst van het fort. Plan: Tony de Haan Natuurmonumenten juli 2009 FORT KIJKUIT Een nieuwe blik op de toekomst van het fort Plan: Tony de Haan Natuurmonumenten juli 2009 De Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort kijkuit is een fort dat deel uitmaakt van de Nieuwe Hollandse

Nadere informatie

VOORLOPIG ONTWERP HERINRICHTING BATTERIJ ONDER POEDEROIJEN

VOORLOPIG ONTWERP HERINRICHTING BATTERIJ ONDER POEDEROIJEN VOORLOPIG ONTWERP HERINRICHTING BATTERIJ ONDER POEDEROIJEN 13013-04-021014 02.10.2014 Sweerts de Landasstraat 62 6814 DH Arnhem T 026-8449615 F 026-8449621 E-mail info@tm2architecten.nl Maasdijk 5307 Poederoijen

Nadere informatie

publieksversie Diefdijklinie Ruimtelijk Ontwerp hoofdverdedigingslijn Nieuwe Hollandse Waterlinie tussen Lek en Waal

publieksversie Diefdijklinie Ruimtelijk Ontwerp hoofdverdedigingslijn Nieuwe Hollandse Waterlinie tussen Lek en Waal publieksversie Diefdijklinie Ruimtelijk Ontwerp hoofdverdedigingslijn Nieuwe Hollandse Waterlinie tussen Lek en Waal Inleiding De Diefdijklinie is een belangrijke waterkering. Deze voldoet nu niet aan

Nadere informatie

Restauratie Dubbele sluis Elshoutse Zeedijk

Restauratie Dubbele sluis Elshoutse Zeedijk Restauratie Dubbele sluis Elshoutse Zeedijk Powerpoint template > Gemeente Heusden 2 Dubbele sluis => agenda Ontstaansgeschiedenis dorpen, dijken en sluizen; De Elshoutse Zeedijk; Deelproject het Verlande

Nadere informatie

Inrichtingsplan Vesting Loevestein

Inrichtingsplan Vesting Loevestein Inrichtingsplan Vesting Loevestein Vesting Loevestein herbergt drie kenmerkende tijdsperioden namelijk de Middeleeuwen, de Staatsgevangenis en de Hollandse Waterlinie. Iedere tijdsperiode heeft zijn sporen

Nadere informatie

Knelpunten van de Natuurzoom.

Knelpunten van de Natuurzoom. Knelpunten van de Natuurzoom. Deze knelpunten komen voort uit het eindrapport van oktober 2014 Uitvoeringsplan Natuurboog Amsterdam ZuidOost van Dienstlandelijk Gebied Ministerie van Economische Zaken.

Nadere informatie

NATTE ECO ZONE SCHUYTGRAAF BEELDENBOEK

NATTE ECO ZONE SCHUYTGRAAF BEELDENBOEK NATTE ECO ZONE SCHUYTGRAAF BEELDENBOEK NATTE ECOZONE SCHUYTGRAAF Inleiding 3 Ontwerp 5 Water 7 Randen en oevers 9 Eilanden 13 Verbindingen 17 Gebruik 21 Beplanting 25 I n h o u d NATTE ECOZONE SCHUYTGRAAF

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route RUIMTELIJKE ANALYSE 1868 2007 Historische route Over het eiland loopt een deel van een eeuwenoude route tussen Oosterhout (centrum) en Den Hout. Eén van de belangrijkste structuurbepalende elementen op

Nadere informatie

Gebied: De Drie Polders

Gebied: De Drie Polders Gebied: De Drie Polders Basisschets De basisschets is het resultaat voort gekomen uit twee schetssessies. Onderstaande schets is het streefbeeld waar draagvlak voor is en is de basis geweest voor de nadere

Nadere informatie

Zonnepark HVS Goes ENECO Landschappelijke inpassing identificatie Planstatus projectnummer: datum: status: 040550.20160211.00 08-12- 2016 definitief opdrachtleider: Ir J.J. van den Berg auteur: Ir. J.J.

Nadere informatie

Te koop wegens vrede

Te koop wegens vrede Te koop wegens vrede Ondernemers gezocht Fort Everdingen staat te koop. De huidige eigenaar, de Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van Economische Zaken, daagt (een groep van) ondernemers uit om

Nadere informatie

Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508

Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508 Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Overzicht van het Plangebied... 3 3 Ambitie... 3 4 Scope... 4 5 De opgave... 4 6 Fasering...

Nadere informatie

HOOFDWEGEN. Wat: Routes de stad in en uit Helpen om je te oriënteren in de stad Hebben status

HOOFDWEGEN. Wat: Routes de stad in en uit Helpen om je te oriënteren in de stad Hebben status HOOFDWEGEN Routes de stad in en uit Helpen om je te oriënteren in de stad Hebben status Twee of meer bomenrijen Grote bomen (1 e orde, tot 20 meter hoog) In ecologische verbindingszones alleen inheemse

Nadere informatie

Laarzenpad Kollumerzwaag

Laarzenpad Kollumerzwaag Laarzenpad Kollumerzwaag 1. Inleiding Kollumerzwaag is het op een na grootste dorp van de gemeente Kollumerland c.a. Het is gelegen aan de spoorlijn van Groningen naar Leeuwarden. In 1443 kwam het dorp

Nadere informatie

Herinrichting De Zaag

Herinrichting De Zaag Herinrichting De Zaag Recreatieve voorzieningen Een project van: het Zuid-Hollands Landschap, Rijkswaterstaat en gemeente Krimpenerwaard Met medewerking van: Provincie Zuid-Holland (URG) Herinrichting

Nadere informatie

Uitbreiding productiebedrijf en. Deventer. Informatieavond 2 april 2009

Uitbreiding productiebedrijf en. Deventer. Informatieavond 2 april 2009 Uitbreiding productiebedrijf en Herinrichting Nieuwe Plantsoen Deventer Informatieavond 2 april 2009 Toelichting herinrichtingsplan door SLAG (Samenwerkende Landschaps AdviesGroep) Locatie 3 Bestaande

Nadere informatie

Rondje Loevestein. Waterschap Rivierenland

Rondje Loevestein. Waterschap Rivierenland Fietsroute Waterschap Rivierenland Rondje Loevestein De fietsroutes voeren langs historische objecten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Onderweg krijg je een beeld van de werking van het watersysteem

Nadere informatie

OOSTWAARDPAD. mooi in alle seizoenen!

OOSTWAARDPAD. mooi in alle seizoenen! OOSTWAARDPAD mooi in alle seizoenen! n de Oostwaard van de Biesbosch is een grotendeels onverhard wandelpad uitgezet, langs boerenakkers en dwars door karakteristieke grienden. Boeren hebben enthousiast

Nadere informatie

Rondje Loevestein. Waterschap Rivierenland

Rondje Loevestein. Waterschap Rivierenland Fietsroute Waterschap Rivierenland Rondje Loevestein De fietsroutes voeren langs historische objecten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Onderweg krijg je een beeld van de werking van het watersysteem

Nadere informatie

nederlandse forten komen tot leven! Onderzoek rondom functieveranderingen van forten

nederlandse forten komen tot leven! Onderzoek rondom functieveranderingen van forten nederlandse forten komen tot leven! Onderzoek rondom functieveranderingen van forten Joukje Eikelboom, Anne van der Graaf en Margo Schotanus Onderzoeksfase van het afstudeertraject Tuinarchitectuur April

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: OORJV09. Elshoutse Zeedijk, stand van zaken

Collegevoorstel. Zaaknummer: OORJV09. Elshoutse Zeedijk, stand van zaken Zaaknummer: OORJV09 Onderwerp Elshoutse Zeedijk, stand van zaken Collegevoorstel Inleiding In dit voorstel wordt de stand van zaken voor het project Elshoutse Zeedijk voor u, ter kennisname uiteen gezet

Nadere informatie

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse Landschappelijk advies Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse Landschapsbeheer Zuid-Holland Landschappelijke Advies ontwikkeling Waddinxveen, 12 september 2011 Opdrachtgever : Familie Bergman Tekst : Pieter

Nadere informatie

Nieuwsbrief Pact van Loevestein Uitgave april 2016, jaargang 2, editie 1

Nieuwsbrief Pact van Loevestein Uitgave april 2016, jaargang 2, editie 1 Nieuwsbrief Pact van Loevestein Uitgave april 2016, jaargang 2, editie 1 Even voorstellen Forten van Boven Inundatiekanaal Tiel Schuilplaatsen WO I Informatiepanelen Maatschappelijk ondernemen op GeoFort

Nadere informatie

Toekomstvisie: Fort Beneden Lent

Toekomstvisie: Fort Beneden Lent Toekomstvisie: Fort Beneden Lent 2016-2021 Stichting Fort Beneden Lent De aankomende veranderingen in het Hof van Holland zullen van grote invloed zijn op de toekomst van het Fort Beneden Lent. Wij vinden

Nadere informatie

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap 1 De Nieuwe Hollandse Waterlinie Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap De Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt midden door Nederland: van Muiden tot aan de Biesbosch. Vroeger waren de

Nadere informatie

Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein

Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein Natuurzones T58-Boschkens Goirle-Tilburg Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein Natuurzones T58-Boschkens Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen. Polder Nieuw-Lekkerland

Nota van Inlichtingen. Polder Nieuw-Lekkerland Nota van Inlichtingen Polder Nieuw-Lekkerland Status: Definitief Datum: 27 juli 2017 1. Kunnen er, met het huidige plan, toeslagrechten worden aangevraagd voor deze hectares waar dan nog gras groeit voor

Nadere informatie

Marine Artillerie Waffenkommando op Huisduinen te Den Helder.

Marine Artillerie Waffenkommando op Huisduinen te Den Helder. Marine Artillerie Waffenkommando op Huisduinen te Den Helder. Doel van het project. Binnen Den Helder zijn een aantal Stichtingen en Verenigingen die zich bezig houden met het Cultureel Erfgoed van Den

Nadere informatie

Nieuwbouw Schaapskooi, Zuilichem

Nieuwbouw Schaapskooi, Zuilichem Nieuwbouw Schaapskooi, Zuilichem Opdrachtgever: de heer Van Veen projectnummer: 292.12.00.00.00 Onderwerp: Landschappelijke inpassing Schaapskooi Opmerking: Zuilichem Datum: 17-10-2012 Initiatief De heer

Nadere informatie

Visie op de Twellose Beek

Visie op de Twellose Beek Visie op de Twellose Beek Verantwoording Colofon Titel Visie op de Twellose Beek Opdrachtgever Waterschap Veluwe Projectleider Theo van der Horn Auteur(s) Annemieke Helder-Feijen Annemarijne van Nieuwenhuijzen

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT objectnummer 29 ON Fort Vechten Poortgebouwen Marsdijk 2, 3931 HE Bunnik

INSPECTIERAPPORT objectnummer 29 ON Fort Vechten Poortgebouwen Marsdijk 2, 3931 HE Bunnik INSPECTIERAPPORT objectnummer 29 ON Fort Vechten Poortgebouwen Marsdijk 2, 3931 HE Bunnik Monumentenwacht Utrecht Postbus 10058 3505 AB Utrecht tel. 0488-2343880 / fax. 030-2328624 e-mail: mwu@erfgoed-utrecht.nl

Nadere informatie

Peter Verkade. Herinrichting Ghoybos CONCEPT INRICHTINGSPLAN. Opdrachtgever: Gemeente Kaag en Braassem Onderdeel: Concept inrichtingsplan

Peter Verkade. Herinrichting Ghoybos CONCEPT INRICHTINGSPLAN. Opdrachtgever: Gemeente Kaag en Braassem Onderdeel: Concept inrichtingsplan Herinrichting Ghoybos CONCEPT INRICHTINGSPLAN LEGENDA GROEN Bomen, te handhaven Bomen, nieuw aan te planten Bosbeplanting, spontane ontwikkeling en/of aanplanten Struweel, spontane ontwikkeling en/of aanplanten,

Nadere informatie

maaskade cuijk Een spectaculaire ontmoetingsplek aan de rivier

maaskade cuijk Een spectaculaire ontmoetingsplek aan de rivier maaskade cuijk Een spectaculaire ontmoetingsplek aan de rivier Maaskade Cuijk Een spectaculaire ontmoetingsplek aan de rivier Cuijk is een bijzondere ontmoetingsplek rijker. Door een opzienbarende ingreep

Nadere informatie

Gemeenteraad Culemborg College van Burgemeester en Wethouders

Gemeenteraad Culemborg College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Gemeenteraad Culemborg College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP Steunbetuiging nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie tot UNESCO Werelderfgoed DATUM 6 april 2017 BIJLAGE

Nadere informatie

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Watertoets Definitief Provincie Noord Holland Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 11 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Inrichting watersysteem...

Nadere informatie

Advies landschappelijke inpassing oefenterrein Crescendo

Advies landschappelijke inpassing oefenterrein Crescendo huisadviseurschap libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit hoge der a 5 9712 ac groningen t 050 3126545 f 050 3123362 info@libau.nl www.libau.nl Advies landschappelijke inpassing oefenterrein

Nadere informatie

Landschappelijk advies Sanering en nieuwbouw in buitengebied Gebroeders Maas Holding B.V. Hillegom

Landschappelijk advies Sanering en nieuwbouw in buitengebied Gebroeders Maas Holding B.V. Hillegom Landschappelijk advies Sanering en nieuwbouw in buitengebied Gebroeders Maas Holding B.V. Hillegom Landschapsbeheer Zuid-Holland Landschappelijk advies Sanering en nieuwbouw in buitengebied Gebroeders

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Zichtbare resultaten Kavelruil Heukelom 6 Kavelruil belangrijk voor realisatie doelstellingen Toekomstige plannen Deelname aan de Nationale Natuurwerkdag Procesmanager Nellie Raedts

Nadere informatie

Masterplan. Landschapspark aan de Hoofddijk - De Uithof

Masterplan. Landschapspark aan de Hoofddijk - De Uithof Masterplan Landschapspark aan de Hoofddijk - De Uithof Masterplan Landschapspark aan de Hoofddijk Opdrachtgever Universiteit Utrecht Directie Vastgoed en Campus Auteur Overtoom 197 1054 ht Amsterdam telefoon

Nadere informatie

VERBINDINGEN IN HET LANDSCHAP. PROJECTPLAN TENNET 2e FASE

VERBINDINGEN IN HET LANDSCHAP. PROJECTPLAN TENNET 2e FASE VERBINDINGEN IN HET LANDSCHAP PROJECTPLAN TENNET 2e FASE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1 PROJECT 1: LANDSCHAPSWANDELROUTE... 4 Verbinding tussen Tennet-landschapsprojecten 1.1 Inleiding 1.2 Eindbeeld 1.3

Nadere informatie

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 6 juli 2011 Agendapunt: 12 Onderwerp : kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl KORTE SAMENVATTING: De Wetsingerzijl, gelegen in het Wetsingermaar (gemeente

Nadere informatie

Landschappelijk inpassingsplan Biesheuvelweg 2, Wijk en Aalburg

Landschappelijk inpassingsplan Biesheuvelweg 2, Wijk en Aalburg Landschappelijk inpassingsplan Biesheuvelweg 2, Wijk en Aalburg 3 augustus 2016 Toelichting landschappelijke inpassing Initiatiefnemer J. van Rijswijk is voornemens om het agrarisch bouwvlak, gelegen aan

Nadere informatie

AMBITIES PROJECTENVELOPPEN DIEFDIJK EN LOEVESTEIN

AMBITIES PROJECTENVELOPPEN DIEFDIJK EN LOEVESTEIN AMBITIES PROJECTENVELOPPEN DIEFDIJK EN LOEVESTEIN Foto: Kogelvanger bij Het Werk aan t Spoel te Culemborg Pact van Loevestein, Vastgesteld 29 september 2005 te Geldermalsen Inhoud 1. Inleiding 5 2. Gezamenlijke

Nadere informatie

Route.nl - Meer dan 1900 gratis fietsroutes

Route.nl - Meer dan 1900 gratis fietsroutes 1 van 8 Nederland Noord-Holland Uithoorn 41.6 (ongeveer 2:25 u.) Fietsroute 117048 1km 2015 Falkplan BV 2 van 8 Nederland Noord-Holland Uithoorn 41.6 (ongeveer 2:25 u.) Fietsroute 117048 Verken een deel

Nadere informatie

Routing Delft - Delftse Hout Delft

Routing Delft - Delftse Hout Delft Routing Delft - Delftse Hout Delft Drie routes verbinden centrum en buitengebied A13 stedelijke as 1:10.000 natuuras Delftse Hout educatieve as Werkboek Buro Lubbers 1304 Delftse Hout Drie assen tussen

Nadere informatie

Historische identiteit van de plek

Historische identiteit van de plek Schetsontwerp In het schetsontwerp is het model veld op diverse onderdelen verder uitgewerkt. Basisprincipe voor de zonering van het terrein vormt het contrast tussen het groene parkgedeelte en het hoger

Nadere informatie

Dijkversterking Diefdijklinie Schetsontwerp vanuit landschappelijk - cultuurhistorisch perspectief. Ronald Rietveld Landschapsarchitectuur

Dijkversterking Diefdijklinie Schetsontwerp vanuit landschappelijk - cultuurhistorisch perspectief. Ronald Rietveld Landschapsarchitectuur Dijkversterking Diefdijklinie Schetsontwerp vanuit landschappelijk - cultuurhistorisch perspectief Ronald Rietveld Landschapsarchitectuur Dijkversterking Diefdijklinie Schetsontwerp vanuit landschappelijk

Nadere informatie

Waterlinies in Nederland

Waterlinies in Nederland Waterlinies in Nederland Cultuurhistorisch erfgoed Mysterieuze verhalen en beleving Schitterende natuur Economische bedrijvigheid en werkgelegenheid Culturele, zakelijke en sportieve activiteiten Een betere

Nadere informatie

GEMEENTE WESTERVELD Project Onderwerp Datum Code

GEMEENTE WESTERVELD Project Onderwerp Datum Code GEMEENTE WESTERVELD Project : Toegangspoort Oerlandschap Havelterberg Onderwerp : verbinding tussen Poort en Hunebedden Datum : 14-09-2010 Code : 268.28.13.31.00.00 Het Holtingerveld is een beschermd natuurgebied

Nadere informatie

Park Vliegbasis Soesterberg

Park Vliegbasis Soesterberg Plannen voor Vliegbasis Soesterberg (2009-2012) Aan de ruimtelijke planvorming voor de Vliegbasis Soesterberg is de afgelopen jaren hard gewerkt door de betrokken overheden en verschillende gebiedspartijen.

Nadere informatie

reconstructieplan Fogelsanghstate ontwerp L.P.Roodbaard 1840

reconstructieplan Fogelsanghstate ontwerp L.P.Roodbaard 1840 reconstructieplan Fogelsanghstate ontwerp L.P.Roodbaard 1840 Sneek, april 2003 Inhoud 1 2 Inleiding 7 Reconstructieplan 8 2.1 historie 8 2.2 eigendomssituatie 10 2.2 waterstructuur 12 2.3 padenstructuur

Nadere informatie

6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE

6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE 6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE Ruimtelijke beschrijving inpassing Het deelgebied Bos en Rotte bestaat uit de volgende trajecten: tunnelmond Grindweg/Bergweg-Zuid, de landtunnel Lage Bergse Bos en de tunnelmond

Nadere informatie

Rondje Vecht. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Rondje Vecht. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht Fietsroute Waterschap Amstel, Gooi en Vecht Rondje Vecht Ontdek de Nieuwe Hollandse Waterlinie, langs sluizen, kanalen en forten in de prachtige Vechtstreek. Water was het wapen van de Hollandse Waterlinie:

Nadere informatie

Versie Omschrijving Auteur(s) Datum 1 D J Timmer 19-03-2013 2 Aanvullende tekst par 3.3.3

Versie Omschrijving Auteur(s) Datum 1 D J Timmer 19-03-2013 2 Aanvullende tekst par 3.3.3 COLOFON Opdrachtgever Project : Waterschap Rivierenland : Rivierverruiming Munnikenland Contractnummer : 110264 Status : Definitief Datum : 05-07-2013 Opsteller : D J Timmer Versie Omschrijving Auteur(s)

Nadere informatie

Projectenformulier Regiocontract Regio Rivierenland

Projectenformulier Regiocontract Regio Rivierenland Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland 1. Naam Project Kostenreductie Werk aan het Spoel door inzet alternatieve beheermethoden Projectnummer 2. Achtergrond: ontstaan van Werk aan

Nadere informatie

STEDENBAAN Station Moerwijk

STEDENBAAN Station Moerwijk STEDENBAAN Station Moerwijk 400 meter 800 meter Bron: Gemeente Den Haag / 2005 Dauvellier Planadvies in opdracht van de Zuid-Hollandse Milieufederatie. Den Haag / januari 2006 Ideeschetsen voor verbetering

Nadere informatie

Trekpontje in wandeltraject Gagelweg Geerkade, langs de Bijleveld.

Trekpontje in wandeltraject Gagelweg Geerkade, langs de Bijleveld. Trekpontje in wandeltraject Gagelweg Geerkade, langs de Bijleveld. Inleiding. In het gebiedsconvenant Groot Wilnis Vinkeveen 2010-2020, wordt een integrale opgave voor de doelen: beperken bodemdaling,

Nadere informatie

Subsidies voor landschap & natuur

Subsidies voor landschap & natuur Gemeente Aalten Subsidies voor landschap & natuur Versterking landschap De provincie Gelderland en de gemeente Aalten streven naar een gevarieerder, aantrekkelijker en beter beleefbaar landschap. Vandaar

Nadere informatie

AKS-1511 Landschappelijke inpassing Hotel Van Der Valk Akersloot

AKS-1511 Landschappelijke inpassing Hotel Van Der Valk Akersloot AKS-1511 Landschappelijke inpassing Hotel Van Der Valk Akersloot Datum : 02 oktober 2014 Inleiding Hotel Van Der Valk Hotel Akersloot is voornemens het hotel en het terrein uit te breiden. Omwille van

Nadere informatie

Analyse van het land van Heusden en Altena met de daaruit voorvloeiende scenarios en toekomst verwachtingen.

Analyse van het land van Heusden en Altena met de daaruit voorvloeiende scenarios en toekomst verwachtingen. Analyse van het land van Heusden en Altena met de daaruit voorvloeiende scenarios en toekomst verwachtingen. Colofon: Aqua Planning Samenwerkingsverband tussen 6 zelfstandige studenten, die zich inzetten

Nadere informatie

Ruggeveldlaan Park Groot Schijn district Deurne aanleg speelbos

Ruggeveldlaan Park Groot Schijn district Deurne aanleg speelbos Ruggeveldlaan Park Groot Schijn district Deurne aanleg speelbos BESCHRIJVENDE NOTA BIJ DE AANVRAAG TOT BOUWVERGUNNING 1/Voorwerp van de aanneming Het gaat om de aanleg van een speelbos in het Park Groot

Nadere informatie

Gagelbos. Spelen. Wandelen. Het buurtbos van Overvecht

Gagelbos. Spelen. Wandelen. Het buurtbos van Overvecht Staatsbosbeheer - landelijk informatiecentrum Postbus 1300, 3970 BH Driebergen T 030-6926213 www.staatsbosbeheer.nl Welkom buiten. Buiten is voor iedereen en er is elke dag wat te beleven. Daarom willen

Nadere informatie

Meer Maashorst! Een gezond landschap. De Maashorst als landschap van Allure

Meer Maashorst! Een gezond landschap. De Maashorst als landschap van Allure Meer Maashorst! Een gezond landschap Meer Maashorst! 2017 Natuur Gezond landschap Leefstijl Voedsel Ondernemersklimaat Gezonde leefstijl Gezonde voeding De Maashorst in 2017 3 2 1 15 16 4 5 14 11 6 13

Nadere informatie

Evaluatie Maai- en graasplan uitvoering 2016

Evaluatie Maai- en graasplan uitvoering 2016 Evaluatie Maai- en graasplan uitvoering 2016 Kenmerk: IT17.01282 datum: 22 maart 2017 Pagina 1 van 8 Inhoud Inhoud... 1 Samenvatting... 3 1. Evaluatie uitvoering maai- en graasplan... 5 1.1. Inleiding...

Nadere informatie

Verzoek wijziging bestemmingsplan

Verzoek wijziging bestemmingsplan Verzoek wijziging bestemmingsplan Percelen Rucphen O 225 en O 433 Ruimtelijke onderbouwing kwaliteitsverbetering omgeving Rozenven Inleiding Sinds 2011 is Vereniging Natuurmonumenten eigenaar van natuurgebied

Nadere informatie

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer POL Grensmaas 2005 + uitvoering Grensmaasproject Van Beheerakkoord Grensmaas naar Samenwerkingsovereenkomst Grensmaas

Nadere informatie

Beleef techniek en landschap. Waterlinie Workshop. Werk als een vestingbouwer, geniet van het landschap!

Beleef techniek en landschap. Waterlinie Workshop. Werk als een vestingbouwer, geniet van het landschap! Beleef techniek en landschap Waterlinie Workshop Werk als een vestingbouwer, geniet van het landschap! Met een Waterlinie Workshop van Het Leege Land werkt u als historische vestingbouwer en ervaart u

Nadere informatie

Nota van beantwoording Natuurbeheerplan 2017 herziene versie natuurbeheer

Nota van beantwoording Natuurbeheerplan 2017 herziene versie natuurbeheer Nota van beantwoording Natuurbeheerplan 2017 herziene versie natuurbeheer Ten behoeve van de zienswijzen ingediend op het Ontwerp Natuurbeheerplan 2017 herzien versie natuurbeheer provincie Utrecht Pagina

Nadere informatie

Globale Beheerparagraaf Kop van de Plantage te Schiedam

Globale Beheerparagraaf Kop van de Plantage te Schiedam Globale Beheerparagraaf Kop van de Plantage te Schiedam Globale Beheerparagraaf Kop van de Plantage te Schiedam Beheerparagraaf in het kader van de herinrichting van de Kop van de Plantage 8 maart 2010

Nadere informatie

Aanleg natuurpark. overmeers

Aanleg natuurpark. overmeers Aanleg natuurpark overmeers 1 Ruimtelijk Structuurplan Gent Groenstructuur ESHER 22/01/2008-3 Ruimtelijk Structuurplan Gent Groenstructuur situering natuurpark Overmeers ESHER 22/01/2008-4 2 wettelijk

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Toelichting landschappelijke inpassing. Uiterdijk 33 Zoelen

GEMEENTE BUREN. Toelichting landschappelijke inpassing. Uiterdijk 33 Zoelen GEMEENTE BUREN Toelichting landschappelijke inpassing Uiterdijk 33 Zoelen Toelichting landschappelijke inpassing Projectnr.061-083 / november 2016 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Planlocatie...

Nadere informatie

CentreNL. = uitzichtpunt over de Viaanse oversteek = draaiend restaurant en inspiratielocatie

CentreNL. = uitzichtpunt over de Viaanse oversteek = draaiend restaurant en inspiratielocatie CentreNL entre NL 3 CentreNL = uitzichtpunt over de Viaanse oversteek = draaiend restaurant en inspiratielocatie spectaculair uitzicht op de Viaanse oversteek en de plaatsen Vianen, Vreeswijk en IJsselstein

Nadere informatie

DOELGERICHT UITVOEREN!

DOELGERICHT UITVOEREN! DOELGERICHT UITVOEREN! PROGRAMMAPLAN 2011 2020 NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE DIEFDIJK/LOEVESTEIN Foto: Kogelvanger bij Het Werk aan t Spoel te Culemborg Vastgesteld op 16 maart 2012 door het Pact van Loevestein

Nadere informatie

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND 1. INLEIDING Aanleiding De gemeente Schagen is voornemens om het bedrijventerrein Kolksluis langs de Koning Willem II-weg in t Zand

Nadere informatie

De ARC14 Architectuurprijs

De ARC14 Architectuurprijs De ARC14 Architectuurprijs inzending bunkerq v.o.f. Utrecht, augustus 2014 bunkerq v.o.f. bureau voor erfgoedontwikkeling, restauratie en architectuur project: opdrachtgever: werkzaamheden bunkerq: hoofdaannemer:

Nadere informatie

Aanleg van een vissteiger of visstoep

Aanleg van een vissteiger of visstoep Aanleg van een vissteiger of visstoep Nederland is een paradijs voor sportvissers. Er is een overvloed aan viswater met een aantrekkelijke visstand. Helaas zijn grote delen van het Nederlandse viswater

Nadere informatie

Struinen door De Stille Kern

Struinen door De Stille Kern 58 Horsterwold Struinen door De Stille Kern Een 900 hectare groot natuurgebied waar natuurlijke processen volop de ruimte krijgen. Het gebied wordt begraasd door een kudde konikpaarden, die zorgen voor

Nadere informatie

Militair landschap Hoe werkt de Waterlinie De linie gemobiliseerd. Wandelen, fietsen, varen Lekker uit eten of overnachten Forten bezoeken

Militair landschap Hoe werkt de Waterlinie De linie gemobiliseerd. Wandelen, fietsen, varen Lekker uit eten of overnachten Forten bezoeken Militair landschap Hoe werkt de Waterlinie De linie gemobiliseerd Wandelen, fietsen, varen Lekker uit eten of overnachten Forten bezoeken Tot de knieën in het water Nederland is beroemd om zijn eeuwenlange

Nadere informatie

BEELDKWALITEITSPLAN BUITENGEBIED UITGEEST, GEDEELTELIJKE HERZIENING PERCEEL BUSCH EN DAM 8. Aanvrager: De heer R.P.M. van den Berg.

BEELDKWALITEITSPLAN BUITENGEBIED UITGEEST, GEDEELTELIJKE HERZIENING PERCEEL BUSCH EN DAM 8. Aanvrager: De heer R.P.M. van den Berg. BEELDKWALITEITSPLAN BUITENGEBIED UITGEEST, GEDEELTELIJKE HERZIENING PERCEEL BUSCH EN DAM 8 Aanvrager: De heer R.P.M. van den Berg Lagendijk 11 1911 MT Uitgeest Opgesteld door: architectenburo Cees van

Nadere informatie

Memo. Omschrijving werkzaamheden molenerven

Memo. Omschrijving werkzaamheden molenerven Memo Voor: Gemeente Molenwaard Datum: 23 augustus 2016 Referentie: INFR150820 160718 M-45 Onderwerp: Omschrijving werkzaamheden molenerven Molenkade Omschrijving werkzaamheden molenerven Aanleiding De

Nadere informatie

Herontwikkeling Nieuwe Driemanspolder

Herontwikkeling Nieuwe Driemanspolder Herontwikkeling Nieuwe Driemanspolder Droge voeten, schoon water 247-028-00224 Projectgebied De Nieuwe Driemanspolder wordt aan noordzijde begrensd door de Wilsveen, aan de oostzijde door de Voorweg, de

Nadere informatie

Wittenoordseweg 8, 3927 CE Renswoude. Vraagprijs 469.000,- k.k.

Wittenoordseweg 8, 3927 CE Renswoude. Vraagprijs 469.000,- k.k. Vraagprijs 469.000,- k.k. Kenmerken Vraagprijs : 469.000,00 Soort : Woonhuis Type woning : Vrijstaande woning Aantal kamers : 6 kamers waarvan 4 slaapkamer(s) Inhoud woning : 600 m 3 Perceel oppervlakte

Nadere informatie

Veel gestelde vragen toekomstig beheer en onderhoud Ramelerwaterleiding

Veel gestelde vragen toekomstig beheer en onderhoud Ramelerwaterleiding Veel gestelde vragen toekomstig beheer en onderhoud Ramelerwaterleiding Vraag: Waarom verandert de onderhoudsinrichting in het projectgebied Ramelerwaterleiding? Waterschap Groot Salland heeft in 2008

Nadere informatie

3.3 Zonering: natuurlijk en functioneel groen

3.3 Zonering: natuurlijk en functioneel groen 3.3 Zonering: natuurlijk en functioneel groen In dit bedrijfsnatuurplan wordt een hoofdzonering aangebracht tussen 'natuurlijk groen' en 'functioneel groen'. In het natuurlijke groen is de natuurwaarde

Nadere informatie

Ooit geweten dat Nederland zoveel forten* had? We zullen op onze tocht er bijna 20 tegenkomen, al dan niet verdekt opgesteld.

Ooit geweten dat Nederland zoveel forten* had? We zullen op onze tocht er bijna 20 tegenkomen, al dan niet verdekt opgesteld. Fortentocht 2 augustus 2015 De Fortentocht start bij v.d. Valk Hotel de witte Bergen in Eemnes, gelegen aan het knooppunt Eemnes (A1/A27). Verzamelen vanaf 9.30, vertrek vanaf 10.00. Ooit geweten dat Nederland

Nadere informatie

GEMEENTE WIJCHEN. Landschappelijke inpassing Graafseweg 916 en 916a Wijchen

GEMEENTE WIJCHEN. Landschappelijke inpassing Graafseweg 916 en 916a Wijchen GEMEENTE WIJCHEN Landschappelijke inpassing Graafseweg 916 en 916a Wijchen 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding Aanleiding voor het opstellen van het voorliggend landschapsplan voor het perceel Graafseweg 916 te

Nadere informatie

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Pina Dekker Gemeente Ooststellingwerf, beleidsmedewerker en ondersteunend lid van de werkgroep Es van Tronde. Deze notitie

Nadere informatie

Waardevolle oogst werkbijeenkomsten verrijkt plannen voor Nieuwe Driemanspolder

Waardevolle oogst werkbijeenkomsten verrijkt plannen voor Nieuwe Driemanspolder NIEUWSFLITS #1 2016 Leiden, 7 januari 2016 Waardevolle oogst werkbijeenkomsten verrijkt plannen voor Nieuwe Driemanspolder De zeven werkbijeenkomsten die het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft georganiseerd

Nadere informatie

Zoals toegezegd treft u hierna een nadere toelichting aan met daarin een financiële onderbouwing van de aanleg van het Landschapspark Hoogveld.

Zoals toegezegd treft u hierna een nadere toelichting aan met daarin een financiële onderbouwing van de aanleg van het Landschapspark Hoogveld. Sint Anthonis, 16 januari 2003. Toelichting bij het Raadsvoorstel: Vaststelling Bestemmingsplan Hoogveld Behandeling in de Raadsvergadering van 27 januari 2003 Aan de Raad, Zoals toegezegd treft u hierna

Nadere informatie

1. Nieuwe Hollandse Waterlinie

1. Nieuwe Hollandse Waterlinie 1. Nieuwe Hollandse Waterlinie Nieuwe Hollandse Waterlinie Niet locatie gebonden projecten: 1.2 estauratie waterbeheersingswerken 1.5 Monitoren autonome ontwikkelingen in relatie tot de NHW 2.4 Accentueren

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 518575 Smallepad 5 Kazematten complex Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 2 518577, 518576 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject: Complexomschrijving:

Nadere informatie

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder:

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van september 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00029 Onderwerp: Boterhuispolder: vaststellen uitgangspunten - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De Boterhuispolder is een

Nadere informatie

DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL

DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL Bekijk op https://www.youtube.com/watch?v=pgyczqy-krm voor het herinirichtingplan Sarsven en De Banen. Begin vorige eeuw kwamen plantenliefhebbers uit het hele land al naar

Nadere informatie