Grote objecten (Rijksmonumenten) met exploitatie doelstelling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grote objecten (Rijksmonumenten) met exploitatie doelstelling"

Transcriptie

1 Beheertype 1 Grote objecten (Rijksmonumenten) met exploitatie doelstelling Voorbeeld Fort Vuren Eigendom Staatsbosbeheer, Waterschap Rivierenland Beheer Stichting Wandel en Fietsforten (fortterrein), SBB (gracht),.(kade) Gebruik Stichting Wandel en Fietsforten (erfpacht SBB); B&B, Terras In 1844 werd Fort Vuren gebouwd op de noordelijke Waaldijk ten oosten van Gorinchem. Fort Vuren diende ter afsluiting van het Waalacces: een plek waar de vijand door de Linie heen zou kunnen breken. Ook beschermde het fort de achter gelegen sluizen en beschermde het de vesting Gorinchem. In werd de bomvrije toren gebouwd, omgeven door een gracht met ophaalbrug. Al in 1878 werd vóór deze toren, die een te gemakkelijk doelwit was geworden, een met aarde bedekt gebouw gebouwd: de contrescarp. Fort Vuren is door Staatsbosbeheer in erfpacht gegeven aan de Stichting Wandel en Fietsforten. De kazerne is gerestaureerd en in gebruik als Bed en Breakfast. Tevens is er een terras bij het fort, waar veel fiets- en wandelroutes langs komen. -1-

2 BEHEER Ben Spee heeft het beheer over het gehele forteiland binnen de gracht. Binnen het fort wordt intimiteit en kleinschaligheid nagestreefd. Dit moet ook tot uitdrukking komen in de inzet van de mensen die bij het beheer worden betrokken. De bedoeling is het achterstallig onderhoud weg te werken middels een grote restauratieslag., waarna het toekomstig beheer kan worden gedragen door de exploitant. De afspraken tussen SBB (eigenaar) en de Stichting wandel en fietsforten (beheerder) zijn vastgelegd in een erfpachtovereenkomst met een looptijd van 30 jaar. Veel van het beheer van het terrein gebeurt door Ben zelf, waarbij geen strikt beheerplan wordt gevolgd. Werkzaamheden gebeuren op basis van beschikbare tijd en noodzaak van onderhoud. Hierbij worden allerlei vrijwilligers betrokken, maar de selectie van deze vrijwilligers is belangrijk. Het moeten mensen zijn waar goed mee te werken is, die er plezier in hebben om te komen. Twee maal per jaar worden werkdagen georganiseerd, daarnaast zijn er ook vrijwilligers die in meer of mindere mate extra activiteiten doen. Deze inzet bedraagt ca. 1 fte op jaarbasis. Voor het karakter van het fort is het van belang om zelf goed te kunnen sturen op de te betrekken vrijwilligers en de wijze waarop het beheer wordt uitgevoerd. Aanvullend worden ook werkzaamheden uitbesteed aan loonwerkers met gespecialiseerd materieel (op afstand bestuurbare maaimachines) of voor gevaarlijke klussen, zoals maaien van het dak van het fort. De exploitatie van het fort is in principe toereikend om het beheer van het forteiland en het fort zelf te verzorgen. Knelpunten zijn het vervangen van grote dingen, aanschaf groot materieel, onverwachte grote reparaties aan het fort. Het beheer van de gracht is niet goed op te brengen vanuit de exploitatie van het fort en zal door andere partijen moeten worden uitgevoerd. De omliggende elementen en recreatieve routes worden van groot belang geacht voor de vitaliteit van het fort, maar Ben Spee ziet geen rol voor zichzelf deze ook te beheren

3 Beheertype 2 Kleinere objecten (Rijksmonumenten) mogelijk deels exploitabel, of in gebruik bij maatschappelijke organisaties Voorbeeld Werk aan het Spoel Eigendom Gemeente Culemborg (2002) Beheer Gemeente Culemborg Gebruik Stichting Werk aan het Spoel; voorstellingen, kunst, cultuur en natuur. Verhuur ruimte. In 1815 werd bij de Lekdijk een inundatiewaaiersluis met aarden verdedigingswerk aangelegd. Werk aan het Spoel verdedigde de ca. 30 jaar geleden gesloopte sluis, waarmee het achterliggende gebied met water uit de Lek kon worden geïnundeerd. In 1879 werden de inundatiemiddelen verbeterd en werd het aarden werk voorzien van bomvrije gebouwen. De sluis is bij de dijkverzwaring in 1978 deels afgebroken. Ten zuiden van het fort staat in het weiland een kogelvanger. Deze vrijstaande muur is restant van een daar gelegen schietbaan. Deze is in WOII door de Duitsers aangelegd. Bij de herontwikkeling van het terrein zijn naast restauratie en hergebruik van de historische gebouwen en wallen ook nieuwe grondwerken (amfitheater) en een nieuw Forthuis (nu restaurant) aangelegd. Het amfitheater is het hart van het fort, waar openluchtvoorstellingen kunnen worden gehouden. De Stichting Werk aan het Spoel, organiseert activiteiten op het gebied van cultuur, kunst en natuur. Ook zijn er ruimten in de net gerestaureerde Genieloods te huur. DEFINITIEF ONTWERP - 3 -

4 BEHEER De gemeente Culemborg heeft het fort in 2OO2 gekocht van Domeinen met als doel Werk aan het Spoel te herstellen en om te vormen tot een eigentijdse ontmoetingsplek waar cultuur en natuur hand in hand gaan (zie definitief ontwerp van de Stichting Werk aan het Spoel). In juni 2009 is gestart met de werkzaamheden voor de daadwerkelijke realisatie. Inmiddels is het fort gerestaureerd en verbouwd, delen zijn gesloopt en er is een nieuw Forthuis gebouwd, naar een modern ontwerp. Daarnaast zijn een amfitheater, workshopruimte, en ruimte om te kamperen gemaakt. Delen van het terrein zijn zo hersteld dat de vroegere functie weer goed zichtbaar is geworden. De restauratie is betaald door de gemeente Culemborg met subsidie van VROM en de provincie. De stichting Werk aan het Spoel en de Veldkeuken zorgen voor een aanvullend budget. Dit door bijvoorbeeld sponsoring vanuit bedrijfsleven en particulieren. Voor het beheer van het Werk aan het Spoel na herinrichting is in 2009 door RO DOR ADVIES een gedetailleerd beheerplan opgesteld (periode en 2013 en verder). In 2011 is door Asset Facility Management een meerjaren onderhoudsplan voor het doelmatig beheer van de gebouwen opgesteld (t/m 2021). Het onderhoudsplan omschrijft het onderhoud voor de eerste tien jaar na herinrichting. Reden hiervoor is dat delen van het beheer toenemen en delen afnemen in de periode na herinrichting. Als voorbeeld kan gedacht worden aan kleine aanvulling van half verharde paden in de komende jaren, terwijl op langere termijn een grondige renovatie van de toplaag gaat meespelen. Na de eerste jaren zal naast het reguliere onderhoud een ander onderhoud noodzakelijk zijn; aangepaste frequenties, lange termijn vervanging, herstel en dergelijke. In het eerste algemene hoofdstuk zijn met name de algemene uitgangspunten en randvoorwaarden omschreven die als basis dienen voor dit beheerplan. Het beheerplan geeft een ontwikkelingsschets van het plangebied en een toelichting op de ontwerpvisie ondersteund door streefbeelden. Hierna worden de maatregelen die nodig zijn om dit beeld in stand te houden puntsgewijs weergegeven, uitgesplitst in de onderdelen gras, water en oevers, heesterbeplanting, bomen, verharding, straatmeubilair en het algemene onderhoud. Raming beheerkosten Gebouwen: Beheer en onderhoud gebouwen: gemiddeld ca ,- per jaar. Dit betreft de totale beheerkosten excl. BTW over genoemde periode voor het forthuis, de genieloods, de fortwachterswoning en twee bomvrije gebouwen

5 Groenbeheer: Maaien diverse graselementen (o.a. amfitheater, grassculpturen, riet): ,- Onderhoud bomen en struiken bestaand en nieuwe aanplant)): 8.600,- Beheer overige elemeneten (halfverharding, legen afvalbakken): 7.500,-. Dit betreft de jaarlijkse kosten excl. BTW. In de eerste twee jaar na aanleg liggen deze nog ,- hoger. Waar de kosten voor gebouwbeheer relatief laag zijn (onderhoudsarm), zijn die voor groenbeheer juist hoog, door de complexe elementen. Een deel van deze kosten kan worden gedrukt door inzet van de Stichting Werk aan het Spoel (klein onderhoud), de gemeente zorgt voor het maaien en snoei van bomen. De huuropbrengsten bedragen op termijn ,-. Deze dekken niet de kosten. Bijzonderheden Kogelvanger: de grond waar deze op staat is verpacht aan een agrariër. Onderhoud is slechts beperkt aan de orde. Waterliniepad: de grond is door de gemeente gekocht van BBL. Het onderhoud van het pad (Grauwacke) en naastgelegen hek maakt deel uit van het totale padenbeheer door de gemeente. Uitbreiding van de padenstructuur is een knelpunt i.v.m. beschikbare financiën. Het onderhoud is specialistisch werk voor een aannemer. Tankversperring: maaien van de vegetatie rond de versperring moet eigenlijk door het waterschap worden meegenomen in het dijkbeheer

6 Beheertype 2 Kleinere objecten (Rijksmonumenten) mogelijk deels exploitabel, of in gebruik bij maatschappelijke organisaties Voorbeeld Batterij onder Poederoijen Eigendom Staatsbosbeheer (1988) Beheer Stichting Behoud Waterlinie Bommelerwaard (SBWB) in erfpacht van Staatsbosbeheer. Gebruik Geen / Natuur? Batterij onder Poederoijen werd gebouwd tussen 1879 en 1886 aan de noorder Maasdijk ten zuiden van de Batterij onder Brakel. Het werk diende ter afsluiting van de Maas en de Maasdijk. Verder bood de batterij bescherming aan de hoofdinundatiesluis in de Nieuwedijk en de militaire keersluis in de Maasdijk. Samen met de Batterij onder Brakel bestreek de Batterij onder Poederoijen het inundatieveld in de Bommelerwaard, dat de achtergelegen oudere vestingen Loevestein en Woudrichem voor beschieting moest vrijwaren. De batterijen Poederoijen en Brakel zijn berucht geworden door hun tijdrovende bouw, die veroorzaakt werd door hun zwakkere ondergrond, waardoor het opgeworpen aardwerk diverse keren spectaculair verzakte. Deze verzakkingen hebben de uiteindelijke vorm van beide batterijen beïnvloed; de oppervlakte moest bijvoorbeeld verkleind worden waardoor de geplande keelborstwering verviel. Zij werden uiteindelijk ovaalvormig, met een platte zijde en omvatten een bomvrij gebouw met begane grondverdieping, bovenverdieping met remises en een kelder. De wallen zijn door defensie in de jaren vijftig geslecht en de grachten zijn inmiddels bijna dichtgegroeid. De Stichting Behoud Waterlinie Bommelerwaard (SBWB) heeft het fort in erfpacht van Staatsbosbeheer en werkt samen met SBB aan de restauratie en consolidatie. De natuur om de batterijen is vrij toegankelijk. -6-

7 INRICHTINGSVISIE BEHEER De batterij is nu sterk verwaarloosd, de wallen zijn geëgaliseerd en de keelgracht is vrijwel dichtgegroeid. In 2008 is besloten tot restauratie van de batterij door Stichting Behoud Waterlinie Bommelerwaard. Voor het herstel van de batterijen onder Poederooien door de SBWB is ongeveer 2,7 mln. euro voorzien. Voor dit geld worden casco, toegangsbrug, bijgebouwen en wallen opgeknapt. Met een subsidie van euro van de provincie Gelderland starten de restauratiewerkzaamheden in SBB heeft recent aangegeven de batterijen onder Brakel zelf op te pakken, betreft beperkte consolidatie gebouw en excursielokaal. In 2011 heeft SBWB in samenwerking met HAS Kennistransfer een exploitatieplan geschreven, gebaseerd op een passende exploitatievorm. Het beheer en onderhoud dient uit de exploitatie bekostigd te worden. Om het draagvlak vanuit de lokale bevolking te verbeteren zijn twee openbare werksessies georganiseerd waarbij bezoekers hun wensen konden inbrengen. Deze wensen zijn vervolgens uitgewerkt in de visie Een nieuw leven voor de batterij onder Poederoijen. De visie staat voor een toegankelijke batterij voor jong en oud. Een theehuis zal dienen als rustplaats voor de vele wandelaars en fietsers die recreëren in het gebied. Er wordt een natuur speel- en educatie tuin / kinderboerderij ingericht. Er is de mogelijkheid streekgebonden producten te kopen in de streekwinkel op het forteiland. De batterij zelf kan gebruikt worden als museum, vergaderruimte en/of atelier. Op de top van het forteiland wordt er een uitkijkplaats ingericht, die voorzien wordt van borden waarop uitleg gegeven wordt over hoe het gebied er in tijden van mobilisatie uit zag. Door subsidie van Regio Rivierenland, Gemeente Zaltbommel en Provincie Gelderland is het mogelijk geworden de restauratie van toegangsbrug (gesponsord door bedrijfsleven) en gevel van het bomvrijgebouw in gang te zetten (dekking: ,-). De herstelde brug is inmiddels teruggeplaatst op de gerenoveerde fundering. De stichting wil graag het beheer bij een exploitant leggen

8 Beheertype 3 Objecten met complexe aardwerken (niet exploiteerbare Rijksmonumenten + nieuwe toevoegingen) Voorbeeld Batterijen en Groepsnest Meerdijk Noord (realisatie 2012) Eigendom Beheer Gebruik Staatsbosbeheer Waterschap Rivierenland Geen Langs de Meerdijk liggen aan de westzijde twee batterijopstelplaatsen uit Aan de overzijde, tussen de nog aanwezige groepsschuilplaatsen en kazematten, is voor aanvang van WOII een groepsnest aangelegd. Deze batterijen dienden ter afsluiting van de weg Acquoy-Asperen, het onder vuur houden van het Lingeacces en de verdediging van de terreininlaten van de Meerdijk. Ze werden in 1899 verbeterd en in 1906 voorzien van een betonnen schuilplaats. De noordelijke batterij bestaat uit een emplacement met duidelijk zichtbare maar afgesleten traversen. Tegen de kruin van de dijk ligt een gedekte schuilplaats. Aan de oostzijde van de Meerdijk liggen drie groepsschuilplaatsen, type P en twee kazematten. Van het loopgraafstelsel van het groepsnest is niets meer waarneembaar. De batterijen langs de Meerdijk worden opnieuw in profiel gebracht en toegankelijk gemaakt als recreatieve rustplek. De aanwezige bomen, vooral oude paardekastanjes en overgroeiing met struiken zal verdwijnen. Het nieuwe terrein zal bestaan uit strak grondwerk met steile taluds, deels uitgevoerd in gras, deels met nieuwe materialen. Tevens zal meubilair worden geplaatst zodat publiek hier kan rusten. Het gebouw bij de zuidelijke batterij wordt afgesloten en ingericht als vleermuisverblijf, dit geldt ook voor twee groepsschuiplaatsen bij het groepsnest. De noordelijke batterij krijgt een meer intensieve recreatieve functie, door het toegankelijk maken van de gedekte schuilplaats, in combinatie met de beleving van het opnieuw aan te leggen groepsnest en de openstelling van de groepsschuilplaats en de kazemat aan de overzijde van de dijk. Het streven is de locatie te ontsluiten met een educatieve route vanuit Fort Asperen. Tussen de batterijen wordt onder langs de Meerdijk een wandelpad aangelegd. Ruimtelijk ontwerp Batterijen en Groepsnest Meerdijk Noord - 8 -

9 BEHEER Samengevat uit de Kostenraming beheer en onderhoud cultuurhistorische objecten Diefdijk, Uiterwaarde 2011: Gras Intensief batterij en talud: maaifrequentie minimaal 12 keer per jaar vanaf 15 maart. Letten op nazakkingen t.b.v. zetting en overige schade, herstellen van graszode en opnieuw inzaaien van gras. Extensief: ecologisch maaibeheer. Maaien in etappes 80-20%, afruimen nadat gras gedroogd is, maaifrequentie 2 keer, afhankelijk van de grashoogte in juni en september. Beplanting Bomen jonger dan 4 jaar: vormsnoei, controle, boomband verruimen of vervangen. Bomen ouder dan 4 jaar: vormsnoei, palen verwijderen en boom controleren. Algemeen: gevallen blad verwijderen en afvoeren. Verharding Halfverharding/grauacke: Verharding dient strak en vlak te liggen, zonder obstakels, vrij van onkruid houden, jaarlijks opnieuw afstrooien, vrij van bladeren houden en controleren op reinheid. Taludtrap: inspectie op functioneren, schoonmaken, vrijhouden van obstakels, onkruid verwijderen, verzakking repareren. Hellingbaan: verzakkingen herstellen, uitvullen met voldoende grond, inzaaien en 2 keer per jaar maaien. Divers Voorbereidingen maaiwerk: terrein ontdoen van zwerfvuil, verwijderen van stenen, bladblazen, vegen en opruimen van kleine ongeregeldheden, slechten van molshopen Inspectie: algemene controle van het project, terreinmeubilair, afrastering, stormschade. Liniemeubilair: stelpost. Raming beheerkosten per jaar, excl. BTW De uitvoering van het beheer is in principe nog onvoldoende geregeld. Middelen zijn voor 10 jaar na de aanleg gereserveerd. De gronden zijn/komen in eigendom van SBB en waterschap, maar beide partijen hebben aangegeven dat zij het toekomstig beheer niet zullen oppakken. Na aanleg -die in samenhang met de dijkversterking zal plaatsvinden- wordt de eerste twee jaar beheer door de aannemer uitgevoerd, daarna is het op dit moment nog niet bekend. Deze terreinen kennen geen exploitatieopbrengsten. -9-

10 Beheertype 4 Voorbeeld Eigendom Beheer Gebruik Groepsschuilplaatsen en andere kleine betonelementen (niet exploiteerbare Rijksmonumenten) Groepsschuilplaatsen Divers Divers Divers Langs de Diefdijklinie liggen tientallen groepsschuilplaatsen, soms als groep, soms alleen of in een lijnopstelling. De schuilplaatsen in eigendom van de overheden worden waar nodig geconsolideerd door de beschadigingen aan de gevel te repareren. Een aantal schuilplaatsen krijgt een nieuwe functie of bijzondere behandelingen om de diverse aspecten van deze betonwerken onder de aandacht te brengen. Diverse schuilplaatsen op grondgebied van Staatsbosbeheer en Waterschap Rivierenland worden vleermuisvriendelijk ingericht. Hiervoor wordt cm zand op de vloer aangebracht en wordt een vleermuisverblijf opgehangen. De groepsschuilplaatsen worden afgesloten door zwartstalen dozen. Indien nodig wordt bestaand metselwerk verwijderd. Ook schuilplaatsen bij particulieren kunnen in aanmerking komen voor een dergelijke aanpassing. Ook de beplanting rondom de objecten maakt deel uit van de gewenste inrichting: soms is het landschappelijk gewenst de groepsschuilplaatsen deels vrij te maken van beplanting zodat ze zichtbaar worden, soms is beplanting juist gewenst om extra beschutting te geven Eén van de groepsschuilplaatsen langs de Meerdijk wordt publiek toegankelijk gemaakt, als onderdeel van het groepsnest. Hier worden de oorspronkelijke deuren, traptreden schuifluiken en roosters hersteld. Aan de buitenzijde komt een nieuwe rookafvoerpijp. In een later stadium kan de schuilplaats nog verder ingericht worden. In het gebied Molenkade is één van de groepsschuilplaatsen (nr. 599) doorgezaagd. Het idee hierachter is dat door één van de ontoegankelijke groepsschuilplaatsen door te zagen het geheim van de Waterlinie als het ware ontsloten is. De toegang tot het Molenkadegebied is daarmee spectaculair geworden. Het wandelpad er doorheen lijkt uit te lopen in de achterliggende inundatieplas. De palen naast de steiger geven de vroegere inundatiehoogte aan. Ten zuiden van Fort Altena, aan de Zevenbansche boezem en langs het liniepad tussen Woudrichem en Fort Bakkerskil, is in opdracht van het Brabants Landschap op de ruïne van een koepelkazemat een vogelobservatiepost geplaatst. Het ontwerp bestaat uit een bolvorm van Cor-Tenstaal met een insnede die werkt als vizier om het landschap te ervaren en vogels te observeren. Doordat de kijkpost op pootjes staat, blijft de autonomie van zowel de kijkpost als de kazemat behouden. Naast dit soort groepsschuilplaatsen zijn er diverse andere kleine betonnen NHW-objecten zoals zoutbakken, tankversperringen, een kogelvanger etc. etc. BEHEER Het beheer van deze elementen is divers en kleinschalig. De objecten staan verspreid langs de gehele linie. Waterschap en Staatsbosbeheer hebben de toepassing van vleermuismaatregelen toegestaan, maar wensen op het gebied van beheer ontzorgd te worden. Ook het beheer van het groen rondom de bunkers, of het duurzame beheer van bijv. het vlonder in het verlengde van de doorgezaagde bunker of het verwijderen van graffiti is niet of niet afdoende geregeld. Het noodzakelijke beheer van de Groepsschuilplaatsen is divers. Het eigendom is ook divers. Behalve bij de grotere terreineigenaren staan er ook veel bij particulieren in weiland of achtertuin. Het noodzakelijke beheer omvat bijvoorbeeld: Maaien van gras rond de groepsschuilplaats; Onderhoud bomen, afgestemd op gebruik van bunker door vleermuizen; Graffitti verwijderen Onderhoud aan beton is wel nodig maar lijkt nog geen acuut probleem; Voor de groepsschuilplaatsen die in Brabant zijn opgeknapt en ingericht ten behoeve van overnachting, vleermuisverblijf of vogelobservatiepost is het beheer bij de eigenaar neergelegd. In Gelderland is het onderhoud van de vlonder bij de doorgezaagde groepsschuiplaats nr. 599 niet geregeld. Ook het onderhoud van de inrichting voor vleermuizen is niet geregeld. Het beheer van deze objecten leent zich in principe goed voor beheer door vrijwilligers, alleen is hierbij wel van groot belang dat er een goede individuele beschrijving is van de voorgenomen beeldkwaliteit (die kan verschillen per locatie). Deze beschrijving is nog niet voor alle objecten beschikbaar

11 - 11 -

12 Beheertype 5 Inundatiesluizen, duikers (niet exploiteerbare Rijksmonumenten) Voorbeeld Waaiersluis Eigendom Provincie Gelderland Beheer Gebruik Geen functie?/ recreatief In het gebied van het Pact van Loevestein ligt een groot aantal als monumenten is aangewezen waterwerken: ca. 30 kleinere of grotere sluizen, duikers etc. Een waaiersluis is heeft een speciale constructie waardoor hij tegen de waterdruk in geopend en gesloten kan worden. Een waaierdeur bestaat uit twee aan elkaar verbonden delen, die rond kunnen draaien in een komvormige inkassing. De delen vormen samen een soort waaier. Via deze waaiersluizen konden de inundatievelden tussen de Lek en de Waal gevuld worden met Lekwater. De inundatie vormt het meest kenmerkende onderdeel van een waterlinie. Bij Asperen liggen twee dubbele waaiersluizen. Deze waaiersluizen zijn gebouwd in Eén sluis ligt aan de noordkant van het fort, de andere sluis ligt aan de zuidkant bij de wapenplaats. De sluizen zijn in 2011 in hun oude staat hersteld, zodat ze weer open en dicht kunnen. Vroeger waren alle deuren van hout. In 1924 zijn de houten sluisdeuren van de zuidelijke sluis vervangen door geklinknagelde ijzeren deuren. De deuren van de noordelijke sluis zijn op een later moment vervangen door stalen (gelaste) deuren. Bij de noordelijke sluis zijn de houten deuren weer teruggebracht. Het metsel- en windwerk van de zuidelijke sluisdeuren is hersteld. Ook is het natuursteen om het sluizencomplex vervangen of hersteld. Foto s actualiseren / opening!

13 BEHEER Jaap Lamers: beheerplan is in de maak (juni/juli 2012). Aan de hand van dit plan een korte toelichting geven wat dit beheer inhoudt, of dit gespecialiseerd werk is of iets wat vrijwilligers kunnen doen. Het eigendom van de waaiersluizen is op dit moment in handen van de provincie Gelderland, maar dient overgedragen te worden aan een andere partij. Op dit moment is nog niet bekend welke partij dit zal zijn

14 Beheertype 6 Voorbeeld Eigendom Beheer Gebruik Beeldbepalende waterliniegebonden landschapselementen (zichtlijnen, inundatiekanalen) Inundatiekanaal Fort Everdingen Twee Particulieren, Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht Particuliere eigenaren? Agrarisch / afwatering? Fort Everdingen ligt op de splitsing van de Lekdijk en de Diefdijk. De Koninklijke Landmacht (EOD) maakt momenteel nog gebruik van het complex, het fort is niet toegankelijk voor publiek. DLG zal de herontwikkeling van fort Everdingen en het aan de overzijde van de Lek gelegen fort Honswijk begeleiden. De Stichting Fort Everdingen draagt zorg voor het bevorderen van behoud en ontwikkeling van het Fort en de omgeving. De forten Everdingen en Honswijk sloten de hooggelegen doorgang van de Lekdijken en de uiterwaarden af. Tevens diende het fort ter verdediging van het inundatiekanaal en de sluizen, die direct voor en naast het fort liggen. Ten behoeve van inundatie werd in de zomerdijk van de Lek een inlaatsluis gemaakt, en in de Lekdijk een beersluis. Via deze sluizen is het mogelijk water vanuit de Lek in de gracht te laten lopen. Aan de zuidkant is een Damsluis gemaakt om water vanuit de gracht weer in het inundatiekanaal (1875) te laten waarmee de polders onder water gezet konden worden. Het kanaal is op dit moment dichtgegroeid met riet. Samen met het sluisstelsel en de fortgracht vormt het één van de weinig compleet overgebleven inundatiestelsels van de waterlinie. De Everdingerwaard is als natuurgebied ingericht en in beheer bij het Utrechts Landschap. De Goilberdingerwaard is als natuurgebied ingericht en in beheer bij het Gelders Landschap. Huidige situatie Streefbeeld BEHEER Het noordelijk deel van het 675 m lange kanaal is dichtgegroeid. ln het kader van het zichtbaar en beleefbaar maken van de NHW is het wenselijk het inundatiekanaal tot de Prijsseweg open te maken. Hierdoor wordt de functie van het sluisstelsel voor de bezoeker weer inzichtelijk gemaakt. Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van de gracht en het inundatiekanaal. Aangezien het kanaal een C-watergang is heeft het waterschap geen onderhoud- of inspanningsverplichting, en zal zelf geen maatregelen nemen. De aanliggende eigenaren zijn verantwoordelijk voor het onderhoud maar kunnen niet verplicht worden onderhoud uit te voeren. Het kanaal is ook aangewezen als onderdeel van het Rijksmonument. De gemeente Culemborg heeft de ambitie het kanaal te herstellen, hiervoor is echter geen budget. Het open maken van het inundatiekanaal is geraamd op ca ,- incl. BTW (690 m oeverlengte, 7m breed, ca m3 bagger (60 cm), verwerken op het naast liggende terrein. Het beheer blijft voor de aanliggende eigenaren. Indien voldoende diep aangelegd, is onderhoudsbaggerwerk in de toekomst beperkt door het uitblijven van plantengroei

15 Beheertype 6 Voorbeeld Eigendom Beheer Gebruik Beeldbepalende waterliniegebonden landschapselementen (zichtlijnen, inundatiekanalen) Zichtlijn N2000 gebied Zuider Lingedijk en Diefdijk Zuid (zie voor een compleet overzicht het Ruimtelijk Ontwerp Diefdijklinie) Staatsbosbeheer Staatsbosbeheer Natuurgebied Het Natura 2000 gebied (totaal ca. 750 ha) omvat de oeverlanden van de Linge. De Linge is een oude Rijnloop en heeft een smal stroomgebied tussen de Rijn en de Waal. In veel opzichten heeft het echt het karakter van een rivierenlandschap, met de daarbij behorende landschapselementen: water, moerassen, graslanden en (wilgen)bossen. Kenmerkend voor het gebied zijn de overgangen naar laagveengebied. Die zorgen voor een grote diversiteit aan planten die horen bij verschillende stadia van verlanding, zoals kalkmoeras en bloemrijke graslanden. Om de natuurwaarden te beschermen heeft het gebied de status N2000 en wordt een beheerpan opgesteld (DLG en WSRL). Het beheerplan beschrijft o.a welke maatregelen nodig zijn om de instandhoudingsdoelen te bereiken en welke activiteiten zijn toegestaan. Belangrijke natuurdoelen zijn: toename van areaal en verbetering van de kwaliteit van kalkmoeras, behoud en verbetering van de kwaliteit van vochtig bos met elzen en iepen, behoud en verbetering van de kwaliteit van de grienden. Naast deze natuurdoelstelling vormt het landschap ook het lint langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het basisprincipe is hier: open aan de vijandige zijde, meer verdichting aan de veilige zijde. Op plekken waar het landschap nu open is, is behoud hiervan gewenst. Op plekken waar in de afgelopen jaren veel opgaande begroeiing is ontstaan, is het ongewenst om deze natuur te verwijderen. Wel is het gewenst om zichtlijnen te maken die het open achterland laten zien. Hierdoor wordt de historie van de linie weer voelbaar. Ook voor de groepsschuilplaatsen langs de dijk geldt dat deze regelmatig ingesloten zijn door bosschages. Ook daarbij is het vanuit de waterlinie gewenst deze deels vrij te houden van beplanting. Op andere locaties is beplanting juist van belang t.b.v. de vleermuisfunctie. De inrichting van het landschap is in dit gebied een afweging of zo mogelijk combinatie van natuur- en cultuurhistorisch belang

16 BEHEER Het N2000 gebied Zuider Lingegedijk en Diefdijk Zuid is in september 2009 in ontwerp gepubliceerd. Het gebied is nog niet definitief aangewezen. Vanuit N2000 bestaat de verplichting om binnen drie jaar na aanwijzing een beheerplan gereed te hebben. DLG en Waterschap Rivierenland zijn de voortouwnemers voor dit op te stellen beheerplan. Vanuit de voor het herstel van de Diefdijk opgestelde visie bestaat de wens op een aantal locaties beplanting te verwijderen. Dit om de beleving van het landschap en de Waterlinie te verbeteren. Er worden zichtlijnen vanaf de hoofdverdedigingslijn op de voormalige inundatiekommen gemaakt. Ook worden groepsschuilplaatsen vrijgezet en worden dichtgegroeide wielen langs de randen open gemaakt. Ook vanuit het N2000 beheerplan lijkt het gewenst om op bepaalde plekken in polder De Geeren en het natuurgebied Nieuwe Zuiderlingedijk natuur met bomen te vervangen door natuur zonder bomen (bv. grasland, moeras of open water). Zo ontstaat ruimte om invulling te geven aan de instandhoudingsdoelen uit het aanwijzingsbesluit. Daarnaast kan deze omvorming een bijdrage leveren aan het verdrogingsherstel door het oppervlak bos te beperken. Natuurherstel en herstel van cultuurhistorische waarden kunnen zo samengaan. In het beheerplan worden de exacte locaties, maatregelen en verantwoordelijkheden vastgelegd. Voor de vier gemarkeerde zichtlijnen in deze voorbeeldlocatie (ca. 7 ha) is in het Natuurbeheerplan Gelderland 2012 als beheertype N05.01 Moeras opgenomen. De tussengelegen bospercelen staan als N14.02 Hoog- en laagveenbos op de kaart. Op deze locatie gaan natuurherstel en herstel van cultuurhistorische waarden dus goed samen. Raming beheerkosten De kosten kunnen worden berekend a.h.v standaard normkosten voor de na te streven vegetatie, eventueel vermenigvuldigd met de kosten voor nog noodzakelijk omvormingsbeheer. Staatsbosbeheer zal het beheer van deze zichtlijnen niet oppakken vanuit haar reguliere taken en verwacht hiervoor een bijdrage in menskracht en/of beheer vanuit andere partijen. Dit is echter nog niet geregeld. De inschatting is dat dit type beheer goed is te combineren met werk door vrijwilligers. Foto opnemen van de groepsschuilplaatsen die half zijn vrijgezet langs de nieuwe Zuider Lingedijk

17 Beheertype 7 Recreatieve waterliniegebonden elementen (trekpont, wandelpad, liniebank) Voorbeeld Trekpont Culemborgse Vliet Eigendom Waterschap Rivierenland (Vliet + oevers), Gemeente Geldermalsen, SBB Wie is de eigenaar van de pont zelf en van de steigers? Beheer Exploitatie pontje door Uiterwaarde Gebruik Recreatief In september 2011 is het trekpontje over de Culemborgse Vliet in gebruik genomen. De Culemborgse Vliet loopt parallel aan de Diefdijk. Het pontje verbindt Leerdam (Diefdijk) en Acquoy (Acquoyseweg, gemeente Geldermalsen). Met de komst van het pontje worden bestaande wandelroutes o.a. langs de Donkere Kade en het Streekpad Waterlinieroute met elkaar verbonden. Ook vanuit het fietsroutenetwerk Rivierenland kan gebruik gemaakt worden van het pontje. Het trekpontje is geschikt voor maximaal 4 wandelaars of fietsers tegelijkertijd. BEHEER Omdat het een onbemand pontje betreft is er enige vorm van toezicht gewenst. Gebreken moeten tijdig geconstateerd en hersteld worden. Deze taak zal de familie De Jong (Kooise Camping/Zorgboerderij) op zich nemen. Het feitelijke beheer van het pontje en de aanlandingsvoorzieningen op de oevers is nu afgekocht voor een periode van tien jaar. Raming beheerkosten Beheer en onderhoud door Uiterwaarde in samenwerking met plaatselijk bedrijf is op basis van afkoop voor 10 jaar geraamd op excl. BTW

18 - 18 -

19 Beheertype 7 Recreatieve waterliniegebonden elementen (trekpont, wandelpad, liniebank) Voorbeeld Wandelpad D39-D44 (realisatie in 2013) Eigendom Waterschap Rivierenland Beheer Waterschap Rivierenland? Gebruik Recreatief Om de historische locaties langs de Diefdijklinie beter met elkaar te verbinden zal een Diefdijkliniewandelpad worden aangelegd. Deels op de dijk, deels door de naastgelegen natuur- en landbouwgebieden. Zo ontstaat er een aantrekkelijke wandelroute tussen de Lek en de Waal én wordt de Diefdijklinie verkeersveiliger. Wandelen op de dijk geeft mooie uitzichten over het omringende landschap, wandelen onderaan biedt zicht op de machtige hoogte van de dijk en al struinend door de natuurgebieden wordt het natte karakter van het inundatiegebied voelbaar. Het tracé van het wandelpad zal zich als vanzelfsprekend gaan voegen naar de aanwezige landschapslijnen. Het pad gaat langs kavelgrenzen, over oude polderkades en door de moerasbossen. BEHEER Gras Extensief: 2 keer per jaar maaien, maaisel niet afvoeren. Divers Voorbereidingen maaiwerk/inspectie: terrein ontdoen van zwerfvuil, verwijderen van stenen, herstel van kleine ongeregeldheden, slechten van molshopen. Raming beheerkosten 600 per jaar, excl. BTW (traject ca m)

20 Beheertype 8 Waterliniegebonden bebording Voorbeeld Nog toevoegen Eigendom Beheer Gebruik BEHEER

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Streekcommissie Rivierengebied West. Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel. Wat was de Nieuwe Hollandse Waterlinie?

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Streekcommissie Rivierengebied West. Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel. Wat was de Nieuwe Hollandse Waterlinie? Streekcommissie Rivierengebied West Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel Nieuwe Hollandse Waterlinie Wat was de NHW en wat is het nu? Actualisering programma Project Diefdijkverbetering Vragen en opmerkingen

Nadere informatie

BUITENGEWONE WERKZAAMHEDEN diverse sluizen en kraanbruggen Nieuwe Hollandse Waterlinie Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Brabant

BUITENGEWONE WERKZAAMHEDEN diverse sluizen en kraanbruggen Nieuwe Hollandse Waterlinie Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Brabant BUITENGEWONE WERKZAAMHEDEN diverse sluizen en kraanbruggen Nieuwe Hollandse Waterlinie Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Brabant Monumentenwacht Utrecht Postbus 10058 3505 AB Utrecht tel. 030-2343880

Nadere informatie

publieksversie Diefdijklinie Ruimtelijk Ontwerp hoofdverdedigingslijn Nieuwe Hollandse Waterlinie tussen Lek en Waal

publieksversie Diefdijklinie Ruimtelijk Ontwerp hoofdverdedigingslijn Nieuwe Hollandse Waterlinie tussen Lek en Waal publieksversie Diefdijklinie Ruimtelijk Ontwerp hoofdverdedigingslijn Nieuwe Hollandse Waterlinie tussen Lek en Waal Inleiding De Diefdijklinie is een belangrijke waterkering. Deze voldoet nu niet aan

Nadere informatie

FORT KIJKUIT. Een nieuwe blik op de toekomst van het fort. Plan: Tony de Haan Natuurmonumenten juli 2009

FORT KIJKUIT. Een nieuwe blik op de toekomst van het fort. Plan: Tony de Haan Natuurmonumenten juli 2009 FORT KIJKUIT Een nieuwe blik op de toekomst van het fort Plan: Tony de Haan Natuurmonumenten juli 2009 De Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort kijkuit is een fort dat deel uitmaakt van de Nieuwe Hollandse

Nadere informatie

Te koop wegens vrede

Te koop wegens vrede Te koop wegens vrede Ondernemers gezocht Fort Everdingen staat te koop. De huidige eigenaar, de Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van Economische Zaken, daagt (een groep van) ondernemers uit om

Nadere informatie

Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508

Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508 Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Overzicht van het Plangebied... 3 3 Ambitie... 3 4 Scope... 4 5 De opgave... 4 6 Fasering...

Nadere informatie

Herinrichting De Zaag

Herinrichting De Zaag Herinrichting De Zaag Recreatieve voorzieningen Een project van: het Zuid-Hollands Landschap, Rijkswaterstaat en gemeente Krimpenerwaard Met medewerking van: Provincie Zuid-Holland (URG) Herinrichting

Nadere informatie

OOSTWAARDPAD. mooi in alle seizoenen!

OOSTWAARDPAD. mooi in alle seizoenen! OOSTWAARDPAD mooi in alle seizoenen! n de Oostwaard van de Biesbosch is een grotendeels onverhard wandelpad uitgezet, langs boerenakkers en dwars door karakteristieke grienden. Boeren hebben enthousiast

Nadere informatie

Marine Artillerie Waffenkommando op Huisduinen te Den Helder.

Marine Artillerie Waffenkommando op Huisduinen te Den Helder. Marine Artillerie Waffenkommando op Huisduinen te Den Helder. Doel van het project. Binnen Den Helder zijn een aantal Stichtingen en Verenigingen die zich bezig houden met het Cultureel Erfgoed van Den

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT objectnummer 29 ON Fort Vechten Poortgebouwen Marsdijk 2, 3931 HE Bunnik

INSPECTIERAPPORT objectnummer 29 ON Fort Vechten Poortgebouwen Marsdijk 2, 3931 HE Bunnik INSPECTIERAPPORT objectnummer 29 ON Fort Vechten Poortgebouwen Marsdijk 2, 3931 HE Bunnik Monumentenwacht Utrecht Postbus 10058 3505 AB Utrecht tel. 0488-2343880 / fax. 030-2328624 e-mail: mwu@erfgoed-utrecht.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Zichtbare resultaten Kavelruil Heukelom 6 Kavelruil belangrijk voor realisatie doelstellingen Toekomstige plannen Deelname aan de Nationale Natuurwerkdag Procesmanager Nellie Raedts

Nadere informatie

Waterlinies in Nederland

Waterlinies in Nederland Waterlinies in Nederland Cultuurhistorisch erfgoed Mysterieuze verhalen en beleving Schitterende natuur Economische bedrijvigheid en werkgelegenheid Culturele, zakelijke en sportieve activiteiten Een betere

Nadere informatie

Park Vliegbasis Soesterberg

Park Vliegbasis Soesterberg Plannen voor Vliegbasis Soesterberg (2009-2012) Aan de ruimtelijke planvorming voor de Vliegbasis Soesterberg is de afgelopen jaren hard gewerkt door de betrokken overheden en verschillende gebiedspartijen.

Nadere informatie

Dijkversterking Diefdijklinie Schetsontwerp vanuit landschappelijk - cultuurhistorisch perspectief. Ronald Rietveld Landschapsarchitectuur

Dijkversterking Diefdijklinie Schetsontwerp vanuit landschappelijk - cultuurhistorisch perspectief. Ronald Rietveld Landschapsarchitectuur Dijkversterking Diefdijklinie Schetsontwerp vanuit landschappelijk - cultuurhistorisch perspectief Ronald Rietveld Landschapsarchitectuur Dijkversterking Diefdijklinie Schetsontwerp vanuit landschappelijk

Nadere informatie

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse Landschappelijk advies Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse Landschapsbeheer Zuid-Holland Landschappelijke Advies ontwikkeling Waddinxveen, 12 september 2011 Opdrachtgever : Familie Bergman Tekst : Pieter

Nadere informatie

Masterplan. Landschapspark aan de Hoofddijk - De Uithof

Masterplan. Landschapspark aan de Hoofddijk - De Uithof Masterplan Landschapspark aan de Hoofddijk - De Uithof Masterplan Landschapspark aan de Hoofddijk Opdrachtgever Universiteit Utrecht Directie Vastgoed en Campus Auteur Overtoom 197 1054 ht Amsterdam telefoon

Nadere informatie

6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE

6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE 6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE Ruimtelijke beschrijving inpassing Het deelgebied Bos en Rotte bestaat uit de volgende trajecten: tunnelmond Grindweg/Bergweg-Zuid, de landtunnel Lage Bergse Bos en de tunnelmond

Nadere informatie

DOELGERICHT UITVOEREN!

DOELGERICHT UITVOEREN! DOELGERICHT UITVOEREN! PROGRAMMAPLAN 2011 2020 NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE DIEFDIJK/LOEVESTEIN Foto: Kogelvanger bij Het Werk aan t Spoel te Culemborg Vastgesteld op 16 maart 2012 door het Pact van Loevestein

Nadere informatie

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 6 juli 2011 Agendapunt: 12 Onderwerp : kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl KORTE SAMENVATTING: De Wetsingerzijl, gelegen in het Wetsingermaar (gemeente

Nadere informatie

reconstructieplan Fogelsanghstate ontwerp L.P.Roodbaard 1840

reconstructieplan Fogelsanghstate ontwerp L.P.Roodbaard 1840 reconstructieplan Fogelsanghstate ontwerp L.P.Roodbaard 1840 Sneek, april 2003 Inhoud 1 2 Inleiding 7 Reconstructieplan 8 2.1 historie 8 2.2 eigendomssituatie 10 2.2 waterstructuur 12 2.3 padenstructuur

Nadere informatie

AMBITIES PROJECTENVELOPPEN DIEFDIJK EN LOEVESTEIN

AMBITIES PROJECTENVELOPPEN DIEFDIJK EN LOEVESTEIN AMBITIES PROJECTENVELOPPEN DIEFDIJK EN LOEVESTEIN Foto: Kogelvanger bij Het Werk aan t Spoel te Culemborg Pact van Loevestein, Vastgesteld 29 september 2005 te Geldermalsen Inhoud 1. Inleiding 5 2. Gezamenlijke

Nadere informatie

Gagelbos. Spelen. Wandelen. Het buurtbos van Overvecht

Gagelbos. Spelen. Wandelen. Het buurtbos van Overvecht Staatsbosbeheer - landelijk informatiecentrum Postbus 1300, 3970 BH Driebergen T 030-6926213 www.staatsbosbeheer.nl Welkom buiten. Buiten is voor iedereen en er is elke dag wat te beleven. Daarom willen

Nadere informatie

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer POL Grensmaas 2005 + uitvoering Grensmaasproject Van Beheerakkoord Grensmaas naar Samenwerkingsovereenkomst Grensmaas

Nadere informatie

Landschappelijk advies Sanering en nieuwbouw in buitengebied Gebroeders Maas Holding B.V. Hillegom

Landschappelijk advies Sanering en nieuwbouw in buitengebied Gebroeders Maas Holding B.V. Hillegom Landschappelijk advies Sanering en nieuwbouw in buitengebied Gebroeders Maas Holding B.V. Hillegom Landschapsbeheer Zuid-Holland Landschappelijk advies Sanering en nieuwbouw in buitengebied Gebroeders

Nadere informatie

Verslag Kennisbijeenkomst beheer NHW Werk aan het Spoel, d insdag 4 juni 2013

Verslag Kennisbijeenkomst beheer NHW Werk aan het Spoel, d insdag 4 juni 2013 Verslag Kennisbijeenkomst beheer NHW Werk aan het Spoel, d insdag 4 juni 2013 In het hele gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn 14 beheerpilots in uitvoering en wachten er nog 4 op beschikking.

Nadere informatie

Meerstad. Meer water, meer natuur, meer vrijheid.

Meerstad. Meer water, meer natuur, meer vrijheid. Meerstad. Meer water, meer natuur, meer vrijheid. Natuur, wonen & meer Meerstad staat voor de opvatting over hoe mensen vandaag de dag willen wonen, leven én recreëren: vrij en ongebonden in de ruimtelijkheid

Nadere informatie

Dienstwoning met bedrijfsruimte Stichting GeoFort

Dienstwoning met bedrijfsruimte Stichting GeoFort Dienstwoning met bedrijfsruimte heeft een aanvraag ingediend voor het wijzigen van het bestemmingsplan. In deze aanvraag zit onder andere het plan voor het bouwen van een dienstwoning met bedrijfsruimte

Nadere informatie

INTENTIEOVEREENKOMST LINGEKWARTIER. t.b.v. stuurgroep Lingekwartier (versie 12 november 2007) Het te tekenen exemplaar wordt u ter plaatse voorgelegd

INTENTIEOVEREENKOMST LINGEKWARTIER. t.b.v. stuurgroep Lingekwartier (versie 12 november 2007) Het te tekenen exemplaar wordt u ter plaatse voorgelegd t.b.v. stuurgroep Lingekwartier (versie 12 november 2007) Het te tekenen exemplaar wordt u ter plaatse voorgelegd DE ONDERGETEKENDEN: 1. Gedeputeerde Staten van Gelderland ter uitvoering van hun besluit

Nadere informatie

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Pina Dekker Gemeente Ooststellingwerf, beleidsmedewerker en ondersteunend lid van de werkgroep Es van Tronde. Deze notitie

Nadere informatie

1. Nieuwe Hollandse Waterlinie

1. Nieuwe Hollandse Waterlinie 1. Nieuwe Hollandse Waterlinie Nieuwe Hollandse Waterlinie Niet locatie gebonden projecten: 1.2 estauratie waterbeheersingswerken 1.5 Monitoren autonome ontwikkelingen in relatie tot de NHW 2.4 Accentueren

Nadere informatie

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter en de openheid van het gebied met ruimte voor landbouw, natuur, water, recreatie,

Nadere informatie

Struinen door De Stille Kern

Struinen door De Stille Kern 58 Horsterwold Struinen door De Stille Kern Een 900 hectare groot natuurgebied waar natuurlijke processen volop de ruimte krijgen. Het gebied wordt begraasd door een kudde konikpaarden, die zorgen voor

Nadere informatie

Natuurontwikkeling en kwaliteitsinvestering landschap

Natuurontwikkeling en kwaliteitsinvestering landschap Natuurontwikkeling en kwaliteitsinvestering landschap ONTWIKKELING NATUURZONE SPORTPARK ELSKENS OOSTERHOUT DATUM: augustus 2014, Landschapsplan en kwaliteitsinvestering Landschap kenmerk: ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

De ARC14 Architectuurprijs

De ARC14 Architectuurprijs De ARC14 Architectuurprijs inzending bunkerq v.o.f. Utrecht, augustus 2014 bunkerq v.o.f. bureau voor erfgoedontwikkeling, restauratie en architectuur project: opdrachtgever: werkzaamheden bunkerq: hoofdaannemer:

Nadere informatie

Radio Kootwijk: Monumentale plaats van ontmoeting waar natuur en cultuur verbonden zijn in rust, ruimte en duisternis

Radio Kootwijk: Monumentale plaats van ontmoeting waar natuur en cultuur verbonden zijn in rust, ruimte en duisternis Herbestemming Radio Kootwijk Radio Kootwijk: Monumentale plaats van ontmoeting waar natuur en cultuur verbonden zijn in rust, ruimte en duisternis Ervaren Beleven Verbinden Presentatie Theo Meeuwissen,

Nadere informatie

Militair landschap Hoe werkt de Waterlinie De linie gemobiliseerd. Wandelen, fietsen, varen Lekker uit eten of overnachten Forten bezoeken

Militair landschap Hoe werkt de Waterlinie De linie gemobiliseerd. Wandelen, fietsen, varen Lekker uit eten of overnachten Forten bezoeken Militair landschap Hoe werkt de Waterlinie De linie gemobiliseerd Wandelen, fietsen, varen Lekker uit eten of overnachten Forten bezoeken Tot de knieën in het water Nederland is beroemd om zijn eeuwenlange

Nadere informatie

Kavels Woonarken. a Nieuw! wonen op het water. www.zeewoldenieuwbouw.nl

Kavels Woonarken. a Nieuw! wonen op het water. www.zeewoldenieuwbouw.nl Kavels Woonarken a Nieuw! wonen op het water www.zeewoldenieuwbouw.nl Wonen op het water Over Zeewolde Zeewolde, ontstaan in 1984 in Flevoland, is de jongste gemeente van Nederland. Door de centrale ligging

Nadere informatie

Inrichtingsvisie. Manpadslaangebied Heemstede. 5 juni 2014

Inrichtingsvisie. Manpadslaangebied Heemstede. 5 juni 2014 Inrichtingsvisie Manpadslaangebied Heemstede 5 juni 2014 colofon opdrachtgever Kerngroep Manpadslaangebied ontwerp Karres en Brands Landschapsarchitecten bv Oude Amersfoortseweg 123 1212 AA Hilversum www.karresenbrands.nl

Nadere informatie

Documentatieboek Omvorming Militaire Complexen (OMC) Noord Brabant. Kaart/fotomateriaal en basisgegevens per OMC object

Documentatieboek Omvorming Militaire Complexen (OMC) Noord Brabant. Kaart/fotomateriaal en basisgegevens per OMC object Documentatieboek Omvorming Militaire Complexen (OMC) Noord Brabant Kaart/fotomateriaal en basisgegevens per OMC object ONTW IKKELING M ILITA IRE TERREINEN Documentatieboek Omvorming Militaire Complexen

Nadere informatie

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

GPS wandeling over landgoed Rhijnauwen, lengte ongeveer 4 kilometer.

GPS wandeling over landgoed Rhijnauwen, lengte ongeveer 4 kilometer. GPS wandeling over landgoed Rhijnauwen, lengte ongeveer 4 kilometer. 1. Start bij de Veldkeuken, Koningslaan 1, 3981 HD Bunnik Coördinaten: N 52.04.052 E 005.10.224 De Veldkeuken: Puur, ambachtelijk &

Nadere informatie

: Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel

: Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel Onderwerp Projectnummer : 211x07059 Datum : 30 januari 2015 : Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel Van : Esther de Graaf & Ruud Tak BLAD 1 Bij het toestaan van een ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Noordsingel 185. Hondiuslaan 44. 3035 ER Rotterdam. 3528 AB Utrecht. tel.:030 296 40 60. tel. 010 478 37 11. fax. 010 478 33 07. fax.

Noordsingel 185. Hondiuslaan 44. 3035 ER Rotterdam. 3528 AB Utrecht. tel.:030 296 40 60. tel. 010 478 37 11. fax. 010 478 33 07. fax. Scherpakkerweg 15 Postbus 764 5600 AT Eindhoven T +31 (0)40 243 40 45 F +31 (0)40 243 92 80 eindhoven@inbo.com www.inbo.com Hondiuslaan 44 3528 AB Utrecht tel.:030 296 40 60 fax.:030 296 34 36 www.jhk.nl

Nadere informatie

Spiekestraat 9, Zegge

Spiekestraat 9, Zegge U wilt landelijk wonen en toch nabij een gezellig dorp met alle gemakken van dien? Op een schitterende en unieke locatie, in het buitengebied gelegen, bieden wij u deze royale vrijstaande semibungalow

Nadere informatie

Beplantingen Elzensingel Enkele rij, 3 stuks per meter. Minimale lengte 10 m. Planten bosplantsoen (60-100cm) 1 m 4,20

Beplantingen Elzensingel Enkele rij, 3 stuks per meter. Minimale lengte 10 m. Planten bosplantsoen (60-100cm) 1 m 4,20 Normbedragen Landschapselementen 201 Normbedragen voor herstel en aanleg De normbedragen zijn opgebouwd uit kosten voor arbeid inclusief kosten voor materialen. De bedragen zijn de werkelijke kosten. Afwijkingen

Nadere informatie

STEDENBAAN Station Moerwijk

STEDENBAAN Station Moerwijk STEDENBAAN Station Moerwijk 400 meter 800 meter Bron: Gemeente Den Haag / 2005 Dauvellier Planadvies in opdracht van de Zuid-Hollandse Milieufederatie. Den Haag / januari 2006 Ideeschetsen voor verbetering

Nadere informatie

KORTE GESCHIEDENIS VAN HET GELDERS RIVIERENGEBIED

KORTE GESCHIEDENIS VAN HET GELDERS RIVIERENGEBIED KORTE GESCHIEDENIS VAN HET GELDERS RIVIERENGEBIED Toen de mens zich permanent vestigde in het Rivierengebied, was dat in principe alleen mogelijk op de oeverwallen en sporadisch voorkomende plaatselijke

Nadere informatie

Vrije kavels, Westbroek 2 E INFORMATIEAVOND BELANGSTELLENDEN

Vrije kavels, Westbroek 2 E INFORMATIEAVOND BELANGSTELLENDEN Vrije kavels, Westbroek 2 E INFORMATIEAVOND BELANGSTELLENDEN Doel van de avond Informeren over voortgang project Presenteren Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan Informeren over vervolgtraject

Nadere informatie

Quick scan parkeergarage centrum Noord. Werknummer bbn : 5117 Datum : 3 april 2006

Quick scan parkeergarage centrum Noord. Werknummer bbn : 5117 Datum : 3 april 2006 Quick scan parkeergarage centrum Noord Werknummer bbn : 5117 Datum : 3 april 2006 Rapportnummer : 001 Tekstgedeelte : 32 pagina s Versie : 005 Aantal bijlagen : 6 Status : definitief Bestandsnaam : Rapport005b

Nadere informatie

Definitief ontwerp voor het park Glaskloksingel. Harnaschpolder Delft November 2013

Definitief ontwerp voor het park Glaskloksingel. Harnaschpolder Delft November 2013 Definitief ontwerp voor het park Glaskloksingel Harnaschpolder Delft November 2013 Het park is op te vatten als een interactie tussen deze ingrediënten die allemaal gelijkwaardig zijn en te samen het object

Nadere informatie

Parapluplan Nieuwe Hollandse Waterlinie

Parapluplan Nieuwe Hollandse Waterlinie Parapluplan Nieuwe Hollandse Waterlinie Inhoudsopgave Toelichting Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel 1.2 Planbegrenzing 1.3 Vigerende bestemmingsplannen 1.4 Leeswijzer 4 4 6 7 8

Nadere informatie

2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2015 Herstel en aanleg

2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2015 Herstel en aanleg 2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2015 Herstel en aanleg De normbedragen zijn opgebouwd uit kosten voor arbeid inclusief kosten voor materialen. De bedragen zijn de werkelijke

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing nieuwbouw MTS Vroege te Dalen

Landschappelijke inpassing nieuwbouw MTS Vroege te Dalen Landschappelijke inpassing nieuwbouw MTS Vroege te Dalen Landschappelijke inpassing nieuwbouw mts Vroege te Dalen INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 Doel en intenties 3 Landschap 4 Huidige erf en zijn rol 5 De

Nadere informatie

Ruimtelijk kwaliteitsplan Uitbreiding bungalowpark Hoge Hexel. Bruine Hoopsweg te Wierden

Ruimtelijk kwaliteitsplan Uitbreiding bungalowpark Hoge Hexel. Bruine Hoopsweg te Wierden Ruimtelijk kwaliteitsplan Uitbreiding bungalowpark Hoge Hexel Bruine Hoopsweg te Wierden Ruimtelijk kwaliteitsplan Uitbreiding bungalowpark Hoge Hexel Bruine Hoopsweg te Wierden Opdrachtgever: BJZ.NU

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst 7 december 2011 Locatie: Kasteel Elsloo. Agenda

Informatiebijeenkomst 7 december 2011 Locatie: Kasteel Elsloo. Agenda Informatiebijeenkomst 7 december 2011 Locatie: Kasteel Elsloo Agenda 1. Inleiding en achtergrond 2. Betrokken partijen 3. Financiële bijdragen partijen 4. Geschiedenis, huidige situatie en aanleiding 5.

Nadere informatie

Projectblad Regionaal Groenprogramma. 1. Naam project: Regionaal archeologisch park/ groene schakel Matilo. 2. Gegevens aanvrager

Projectblad Regionaal Groenprogramma. 1. Naam project: Regionaal archeologisch park/ groene schakel Matilo. 2. Gegevens aanvrager 1. Naam project: Regionaal archeologisch park/ groene schakel Matilo 2. Gegevens aanvrager Gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Inhoudelijk contactpersoon: Joyce Langenacker (projectleider) Projectmanager

Nadere informatie

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 28 september 2015 Documentnummer : 2015.0.072.749 Zaaknummer: 2015-03-01380 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan 'Stadsblokken - Meinerswijk 2015'

Nadere informatie

Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6

Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6 Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6 document Randvoorwaarden project s017e_oorgat 6 afdeling VROM datum 250110 Ontwerp versie 1.0 Bijlage B 1/9 Inleiding Oorgat 6 is op dit moment in gebruik

Nadere informatie

Voortgang ontwikkeling Lunterse beek Plan Wittenoord en traject KleinWolfswinkel-Engelaar

Voortgang ontwikkeling Lunterse beek Plan Wittenoord en traject KleinWolfswinkel-Engelaar Voortgang ontwikkeling Lunterse beek Plan Wittenoord en traject KleinWolfswinkel-Engelaar In de Wijerd van december jl. heeft u in het artikel Kronkelende beek is nog geen natuurlijke beek kunnen lezen

Nadere informatie

LEKKERKERK Vrije kavels aan de Tiendweg Oost

LEKKERKERK Vrije kavels aan de Tiendweg Oost LEKKERKERK Vrije kavels aan de Tiendweg Oost 3 vrije kavels die mogelijkheid bieden tot het bouwen van een zeer royale vrijstaande woning met bijgebouw. Ook het beoefenen van een huisgebonden beroep behoort

Nadere informatie

wonen met het buitengebied als achtertuin 4 riante bouwkavels in Welberg

wonen met het buitengebied als achtertuin 4 riante bouwkavels in Welberg Hoogstraat Welberg wonen met het buitengebied als achtertuin 4 riante bouwkavels in Welberg ruime bouwkavels in landelijk Brabant Welberg ligt in de gemeente Steenbergen in het westen van Brabant. De rustige,

Nadere informatie

NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE

NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Uitwerkingsplan Lingekwartier Ruimtelijk Kader: regionaal Linieperspectief Lek - Waal - regio Oost Rosendaalsestraat 64 Arnhem postbus 9079 6800 ED Arnhem 026 3781200 www.dienstlandelijkgebied.nl

Nadere informatie

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Opdrachtgever: gemeente Tilburg Maart 2009 Antonie van Diemenstraat 20 5018 CW Tilburg 013-5802237 Eac@home.nl Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HR Haarlem. Betreft: Samenwerkingsovereenkomsten Afsluitdijk. Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HR Haarlem. Betreft: Samenwerkingsovereenkomsten Afsluitdijk. Geachte leden, POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Dreef 3, tweede etage 2012 HR Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

Dossiernummer: 23-10-2013 Projectnummer:

Dossiernummer: 23-10-2013 Projectnummer: Bijlagen bij verordening subsidies natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen 2014: 1. Inrichtingseisen natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen; 2. Richtlijnen voor natuurvriendelijk onderhoud.

Nadere informatie

GENIEPARK: militair historisch erfgoed wordt modern stadspark

GENIEPARK: militair historisch erfgoed wordt modern stadspark GENIEPARK: militair historisch erfgoed wordt modern stadspark N H S Inhoud: -1- De Stiltestelling -2- Historisch onderzoek -3- Ontwerp Geniepark de Stiltestelling Het water: van vijand naar vriend De Stelling

Nadere informatie

GROENGEBIED AMSTELLAND Adviescommissie 30 oktober 2012 agendapunt 14 Dagelijks bestuur 9 november 2012 Algemeen bestuur 29 november 2012

GROENGEBIED AMSTELLAND Adviescommissie 30 oktober 2012 agendapunt 14 Dagelijks bestuur 9 november 2012 Algemeen bestuur 29 november 2012 GROENGEBIED AMSTELLAND Adviescommissie 30 oktober 2012 agendapunt 14 Dagelijks bestuur 9 november 2012 Algemeen bestuur 29 november 2012 Aantal bijlagen Onderwerp Besluit Korte toelichting Consequenties

Nadere informatie

SAMENVATTING KWALITEITSHANDBOEK WERVEN AAN DE GRACHT

SAMENVATTING KWALITEITSHANDBOEK WERVEN AAN DE GRACHT Kwaliteit van de werven De grachten weerspiegelen de rijke historie van Utrecht en bieden een blik in het ontstaan van de stad. Samen met de Dom bepalen de grachten met de werven het beeld van de stad.

Nadere informatie

Ruimte voor vogels Samenvatting van het beheerplan Leekstermeergebied. Concept

Ruimte voor vogels Samenvatting van het beheerplan Leekstermeergebied. Concept Ruimte voor vogels Samenvatting van het beheerplan Leekstermeergebied Concept a Ruimte voor vogels Samenvatting van het beheerplan Leekstermeergebied Colofon Deze samenvatting is een uitgave van de provincie

Nadere informatie

BWZ Ingenieurs. Oosterduinse Meer PARK21. Vuilstort Menneweg Kagerplassen Kouden Hoorn Boterhuispolder Wilnisse Bovenlanden

BWZ Ingenieurs. Oosterduinse Meer PARK21. Vuilstort Menneweg Kagerplassen Kouden Hoorn Boterhuispolder Wilnisse Bovenlanden BWZ Ingenieurs Actief bij ontwikkeling van landschappen met recreatieve (neven)functies, o.a.: Boterhuispolder Kagerplassen Vuilstort Menneweg Recreatie-eiland Kouden Hoorn PARK21 Wilnisse Bovenlanden

Nadere informatie

TE HUUR: Beukenrodelaan 2 K 3941 ZP Doorn - P/M. Landgoed Beukenrode Doorn. Patist Makelaardij en Taxatiebureau

TE HUUR: Beukenrodelaan 2 K 3941 ZP Doorn - P/M. Landgoed Beukenrode Doorn. Patist Makelaardij en Taxatiebureau TE HUUR: Beukenrodelaan 2 K 3941 ZP Doorn - P/M Landgoed Beukenrode Doorn Patist Makelaardij en Taxatiebureau 2 patistmakelaardij.nl "Sparrenhof", 2K Fraai gelegen Kantoorgebouw bestaande uit 2 verdiepingen

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Samenvatting van het beheerplan 2012-2017 een bijdrage aan het Europese programma Natura 2000 Het beheerplan is

Nadere informatie

Waterdunen. Waterdunen is een groot recreatienatuurproject

Waterdunen. Waterdunen is een groot recreatienatuurproject De aanleg Waterdunen Waterdunen is een groot recreatienatuurproject in West Zeeuws- Vlaanderen. Het geeft de regio de kans om de leefbaarheid op de lange termijn te waarborgen. Dit gebeurt door te investeren

Nadere informatie

Kernkwaliteiten Nieuwe Hollandse Waterlinie ten zuiden van de Lek DEEL II - Fort Pannerden & inundatiekanaal Tiel

Kernkwaliteiten Nieuwe Hollandse Waterlinie ten zuiden van de Lek DEEL II - Fort Pannerden & inundatiekanaal Tiel Kernkwaliteiten Nieuwe Hollandse Waterlinie ten zuiden van de Lek DEEL II - Fort Pannerden & inundatiekanaal Tiel handboek voor beschermen én ontwikkelen 2 Kernkwaliteiten Nieuwe Hollandse Waterlinie COLOFON

Nadere informatie

'DE KLEINE HAGEN' LAAG ZUTHEM

'DE KLEINE HAGEN' LAAG ZUTHEM BEELDKWALITEITPLAN 'DE KLEINE HAGEN' LAAG ZUTHEM Gemeente Raalte 16 juli 2013 amer / ruimtelijke ontwikkeling Grote Hagenweg plangebied Nieuwe Wetering Kolkweg t Solen t Weegel Kolkweg INHOUD Inleiding

Nadere informatie

Route.nl - Meer dan 1900 gratis fietsroutes

Route.nl - Meer dan 1900 gratis fietsroutes 1 van 8 Nederland Utrecht Stichtse Vecht 56 (ongeveer 3:18 u.) Fietsroute 138565 1km 2015 Falkplan BV 2 van 8 Nederland Utrecht Stichtse Vecht 56 (ongeveer 3:18 u.) Fietsroute 138565 Falk-VVV fietskaarten,

Nadere informatie

STICHTING MILITAIR ERFGOED

STICHTING MILITAIR ERFGOED STICHTING MILITAIR ERFGOED Haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemmingsmogelijkheden Kanonkazemat Diefdijk Zuid Februari 2014 1 / 58 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksmethode 6 3 Beschrijving van het object

Nadere informatie

: landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo. Advies. Inleiding. Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas

: landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo. Advies. Inleiding. Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas Advies : landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas Ter attentie van Projectnummer : Commissie LKM : 211x05071 Opgesteld door

Nadere informatie

Cuijk - De Valuwe. Openbare ruimte De Valuwe

Cuijk - De Valuwe. Openbare ruimte De Valuwe Openbare ruimte De Valuwe Openbare ruimte De Valuwe is de eerste naoorlogse uitbreidingswijk van Cuijk, een dorp aan de Maas. De wijk vormt de noordoostzijde van het huidige dorp, op de grens met het buitengebied.

Nadere informatie

Startnotitie Voet- fietspad op voormalig spoortracé Stiens - Jelsum

Startnotitie Voet- fietspad op voormalig spoortracé Stiens - Jelsum Startnotitie Voet- fietspad op voormalig spoortracé Stiens - Jelsum Versie behorend bij collegebesluit 14 april 2015 Datum 7 april 2015 Auteur afdeling VROM Aanleiding Gemeente Leeuwarderadeel heeft in

Nadere informatie

Quickscan Flora- en Faunawet Nieuwbouw Doorninkweg 6. Verkennend onderzoek naar beschermde natuurwaarden ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen

Quickscan Flora- en Faunawet Nieuwbouw Doorninkweg 6. Verkennend onderzoek naar beschermde natuurwaarden ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen Quickscan Flora- en Faunawet Nieuwbouw Doorninkweg 6 Verkennend onderzoek naar beschermde natuurwaarden ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen Quickscan Flora- en Faunawet Nieuwbouw Doorninkweg 6 Verkennend

Nadere informatie

Hatertse en Overasseltse Vennen

Hatertse en Overasseltse Vennen Hatertse en Overasseltse Vennen Maatregelplan aanpak verdroging en natuur Harro Kraal Waterschap Rivierenland Beleid Rijksbeleid TOP-gebieden EHS Provinciaal Waterhuishoudingsplan Actiegebieden Waterberging

Nadere informatie

Herinrichting terrein Bronkhorsterveer te Brummen en Bronkhorst Voorlopig Ontwerp, 25 april 2013 BURO POELMANS REESINK LANDSCHAPSARCHITECTUUR

Herinrichting terrein Bronkhorsterveer te Brummen en Bronkhorst Voorlopig Ontwerp, 25 april 2013 BURO POELMANS REESINK LANDSCHAPSARCHITECTUUR Herinrichting terrein Bronkhorsterveer te Brummen en Bronkhorst Voorlopig Ontwerp, 25 april 2013 BURO POELMANS REESINK LANDSCHAPSARCHITECTUUR BURO POELMANS REESINK LANDSCHAPSARCHITECTUUR Velperweg 83 6824

Nadere informatie

Ambitiedocument MOB-complex

Ambitiedocument MOB-complex Ambitiedocument MOB-complex september 2013 Voorwoord Herontwikkeling MOB bijzonder project met unieke mogelijkheden Het Mobilisatiecomplex (MOB-complex) is een militair terrein gelegen aan de Nieuwe s-gravelandseweg

Nadere informatie

De Moerputten. Wandelen. Hoog boven de witte waterlelies. Staatsbosbeheer, beheerseenheid De Meierij, Haanwijk 4a 5271 VG St.

De Moerputten. Wandelen. Hoog boven de witte waterlelies. Staatsbosbeheer, beheerseenheid De Meierij, Haanwijk 4a 5271 VG St. Staatsbosbeheer, beheerseenheid De Meierij, Haanwijk 4a 5271 VG St. Michielsgestel T 073-55 13 036 www.staatsbosbeheer.nl Wandelen De Moerputten Hoog boven de witte waterlelies Laagveenmoeras Hoog en droog

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Heuvelse Hof Waalre Openbare ruimte en bebouwing

Beeldkwaliteitplan Heuvelse Hof Waalre Openbare ruimte en bebouwing 12 juli 2012 Beeldkwaliteitplan Heuvelse Hof Waalre Openbare ruimte en bebouwing Projectontwikkelaar Stedenbouwkundig bureau Architectenbureau Inventarisatie Stedenbouwkundig plan Beeldkwaliteit openbare

Nadere informatie

Route.nl - Meer dan 1900 gratis fietsroutes

Route.nl - Meer dan 1900 gratis fietsroutes 1 van 7 Nederland Utrecht De Ronde Venen 49.7 (ongeveer 2:53 u.) Fietsroute 181296 1km 2015 Falkplan BV 2 van 7 Nederland Utrecht De Ronde Venen 49.7 (ongeveer 2:53 u.) Fietsroute 181296 Falk-VVV fietskaarten,

Nadere informatie

5.19 Bouwwerken in de kern- en beschermingszone van een waterkering

5.19 Bouwwerken in de kern- en beschermingszone van een waterkering 5.19 Bouwwerken in de kern- en beschermingszone van een waterkering Kader Keur Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.1 eerste lid onder b: Zonder vergunning van het bestuur is het verboden gebruik

Nadere informatie

Groenbeheer in de gemeente Oss

Groenbeheer in de gemeente Oss Jaargang 2 nummer 1 mei 2012 Nieuwsbrief extra Databank Gemeentelijk Groenbeheer Groenbeheer in de gemeente Oss Pagina 1 Nieuwsbrief De Nieuwsbrief Databank Gemeentelijk Groenbeheer geeft informatie over

Nadere informatie

1505 OMN, 7 december 2010 2

1505 OMN, 7 december 2010 2 Ervenconsulentadvies 1505 OMN: Beerzerweg 28, Beerze, Ommen Datum : 7 december 2010 Kader : wijziging van bedrijfsfunctie naar woonfunctie van bijgebouw Opgave De familie Hamming heeft het verzoek ingediend

Nadere informatie

Registratieformulier Particuliere Monumentale bomen Haarlem

Registratieformulier Particuliere Monumentale bomen Haarlem Registratieformulier Particuliere Monumentale bomen Haarlem Met behulp van dit formulier kunt u een of meer bomen aanmelden voor registratie als Particuliere Monumentale Boom. De boomspecialist van gemeente

Nadere informatie

Herstel sprengen en Grift in Apeldoorn

Herstel sprengen en Grift in Apeldoorn Verslag excursie subgroep Realisatie op de ALV-dag 21 april 2009 Herstel sprengen en Grift in Apeldoorn Met medewerking van Wim Vilsteren en Diederik Brem (Waterschap Veluwe) Op het programma staat een

Nadere informatie

Samen houden we het landschap in de gemeente Dalfsen mooi!

Samen houden we het landschap in de gemeente Dalfsen mooi! De Stichting Groene en lauwe Diensten Overijssel De stichting Groene en lauwe Diensten Overijssel is opgericht door Landschap Overijssel en Natuurlijk Platteland Oost (de koepelorganisatie van Agrarische

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Verkaveling 010/070 (3b) Provincie ANTWERPEN Gemeente BERLAAR Ligging Smidstraat - Hemelshoek Kad. Afd. 1 Sectie D nrs. 548/b&c 544/n 545/c 546/d Verkaveling 010/070 (3b) Dossier

Nadere informatie

Logistiek Park Moerdijk

Logistiek Park Moerdijk Logistiek Park Moerdijk Opname betreft raming sloopkosten woningen en bedrijven Definitief Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant, mede namens Gemeente Moerdijk en Het Rijk Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap. Subsidie voor investering en functieverandering

Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap. Subsidie voor investering en functieverandering Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap Subsidie voor investering en functieverandering 1 De subsidie U heeft grond in gebruik en wilt deze geschikt maken voor (agrarisch) natuurbeheer. Of u beheert

Nadere informatie

Geldrop-Mierlo bouwt aan een groene wijk

Geldrop-Mierlo bouwt aan een groene wijk Geldrop-Mierlo bouwt aan een groene wijk Heerlijk wonen, werken, leven en recreëren? In Luchen, waar anders! Als u straks door Luchen fietst, ziet u een mooie, groene wijk. Ruim opgezet. Een wijk die past

Nadere informatie

Midden-Delfland als Wandellandschap. Presentatie door Hein van Bohemen (voorzitter werkgroep paden van de Midden-Delfland Vereniging)

Midden-Delfland als Wandellandschap. Presentatie door Hein van Bohemen (voorzitter werkgroep paden van de Midden-Delfland Vereniging) Midden-Delfland als Wandellandschap Presentatie door Hein van Bohemen (voorzitter werkgroep paden van de Midden-Delfland Vereniging) Wandelpaden in Midden-Delfland voor het voetlicht Opbouw van de presentatie:

Nadere informatie

VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND!

VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND! Nieuwsbrief augustus 2015 Verbreding N279 s-hertogenbosch-veghel VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND! Tot nu toe waren er nog weinig werkzaamheden te zien voor de ver bre - ding van de N279 tussen s-hertogenbosch

Nadere informatie