OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW"

Transcriptie

1 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 5 Datum : 12 september 2014 Gegevens ondernemingen : 1. SPORTLAGUNE B.V.; Faillissementsnummers : 1. F.14/13/ F.14/13/ SPORTLAGUNE BEHEER B.V.; Alle statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1705 PA) Heerhugowaard aan de Oosttangent no. 4; Datum uitspraak : augustus 2013 (surs. 7 augustus 2013) Curator : Mr. A.M.H.J.L. Claus Rechter-commissaris : Mr. K. van Dijk Activiteiten onderneming : 1. Sportschool annex welnesscentre 2. Beheermaatschappij Personeel gemiddeld aantal : 48 (inclusief oproepkrachten) Verslagperiode : 19 juni tot en met 12 september 2014 Saldo einde verslagperiode : ,77 Bestede uren verslagperiode : 3 uren en 48 minuten Bestede uren totaal : 407 uren en 24 minuten ALGEMEEN Dit verslag is een vervolg op één of meer eerdere openbare verslagen. Onderwerpen die in een eerder stadium als niet van toepassing werden aangemerkt, dan wel reeds zijn afgewikkeld, worden in dit verslag niet meer vermeld. Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 1

2 3. ACTIVA Onroerende zaken: 3.1 Beschrijving : Sportlagune Beheer B.V. was eigenaar van de onroerende zaak gelegen aan de Oosttangent 4 te Heerhugowaard. In het kader van de doorstart, zie punt 6, is het betreffende onroerend goed verkocht, en op 6 september 2013 aan de doorstartende partij geleverd. 3.2 Verkoopopbrengst : , Hoogte hypotheek : Het pand was belast met een eerste hypothecaire inschrijving ten gunste van de Rabobank. Zie punt 5. Daarnaast hadden de negen overige aandeelhouders van Sportlagune Beheer B.V. een gezamenlijke hypothecaire inschrijving op het onroerend goed. Met de (juridische) vertegenwoordigers van deze aandeelhouders, alsmede diverse aandeelhouders zelf heeft (uitgebreid) overleg plaatsgevonden over de verkoop en levering van het onroerende goed. Daarnaast is er uitgebreid overleg geweest met de transporterend notaris over de wijze van levering. Aangezien de vordering van de Rabobank de opbrengst van het onroerend goed oversteeg, hebben deze aandeelhouders hun inschrijving doorgehaald, en zijn zij uitgenodigd hun vordering ter verificatie in te dienen. 3.4 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Zie punt 6 van dit verslag Bedrijfsmiddelen: 3.5 Beschrijving 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage Inventaris ,-- Zie punt 3.8. en punt 6. De bedrijfsmiddelen zijn verpand aan de Rabobank. In opdracht van de bank heeft het NTAB de betreffende activa getaxeerd. In het kader van de doorstart zijn deze activa verkocht. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus De vordering van de Belastingdienst is op grond van artikel 21 lid 2 Inv. Wet 1990 bevoorrecht boven het stil pandrecht van de Rabobank op de inventaris. De curator heeft ter zake van de activa, welke bodemzaken zijn, de rechten ex artikel 57 lid 3 FW namens de Fiscus uitgeoefend. Op grond van het huidige boedelactief, kan de Fiscus op basis van de huidige gegevens uit het vrije boedelactief voldaan worden. 2

3 Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving : Ten tijde van het uitspreken van het faillissement van Sportlagune B.V. had de sportschool circa leden. In het kader van de doorstart is de dienstverlening aan deze leden gecontinueerd Verkoopopbrengst : ,84, zie punt 4 van dit verslag Boedelbijdrage : N.v.t. De dienstverlening aan de leden is gecontinueerd. Om dit mogelijk te maken, hebben de curator en zijn medewerkers diverse besprekingen, telefoongesprekken, en wisselingen gehad met diverse leden, personeelsleden, alsmede externe partijen die voor de bedrijfsvoering noodzakelijk waren, zoals het schoonmaakbedrijf, de verzekeraars, extern ingehuurd lesgevende personeelsleden, alsmede het bedrijf dat het toegangssysteem, en de incasso van de lidmaatschapsgelden beheerde. Andere activa 3.12 Beschrijving Goodwill: ,-- (zie punt 6). Boedelvergoeding personeelskosten: ,35 Vergoeding doorstarter Liander: 582,60 Diverse restituties: 3.824,30 Kasgeld: 161,00 Voorts houdt Sportlagune B.V. 1/3 van de aandelen in de besloten vennootschap Medi-Sportlagune B.V. Medi Sportlagune B.V. exploiteert een fysiotherapiepraktijk in hetzelfde bedrijfsgebouw waarin curandi gevestigd waren. In de statuten van Medi Sportlagune B.V. is een blokkeringsregeling opgenomen, op grond waarvan de aandelen eerst aangeboden dienden te worden aan de andere aandeelhouders. Op grond van de statuten dient er door de aandeelhouders een deskundige benoemd te worden die de prijs van de aandelen zal vaststellen. Over de wijze van afwikkeling heeft overleg plaatsgevonden met de overige aandeelhouders en hun adviseurs. Partijen hebben er de voorkeur aan gegeven om in overleg met elkaar tot overeenstemming te komen over een prijs. 3

4 De curator heeft voorts een register valuator verzocht de aandelen die curanda houdt nader te waarderen. Na diverse overleggen hebben partijen de aandelen die curanda in Medi Sportlagune B.V. houdt, gewaardeerd op ,--. De Rechter-Commissaris heeft toestemming verleend voor de verkoop van de betreffende aandelen aan de overige aandeelhouders voor een bedrag ad ,--. De aandelenoverdracht heeft inmiddels plaatsgevonden Verkoopopbrengst Zie punt en punt DEBITEUREN 4.1 Omvang debiteuren (administratief) : Circa ,-- (administratief) 4.2 Opbrengst : , Boedelbijdrage : De incasso van de lidmaatschapsgelden vond plaats middels een maandelijkse incassoronde op elke 25 e van de maand, die halverwege elke volgende maand op de 15 e herhaald werd in het geval van non-incasso en stornering. De incassoronde van 15 augustus 2013 is aan de boedel ten goede gekomen. Dit betrof een bedrag ad ,84. De debiteurenportefeuille per 22 augustus 2013 is per gelijke datum tegen een percentage van 30% van de nominale waarde aan de doorstarter overgedragen. De financiële afwikkeling heeft plaatsgevonden. 6. DOORSTART/VOORTZETTEN Voortzetten: 6.1 Exploitatie/zekerheden Na het uitspreken van de surseance van betaling waarop de faillissementen gevolgd zijn, is de exploitatie van het complex gecontinueerd. 6.2 Financiële verslaglegging p.m. 4

5 Doorstart: 6.3 Beschrijving Nadat de surseance van betaling van beide vennootschappen uitgesproken was, heeft de bewindvoerder de financiële positie van de vennootschappen en de mogelijkheden tot continuering van de exploitatie op basis van de bestaande financiering onderzocht. Daartoe hebben er diverse besprekingen met de directie, de diverse aandeelhouders en de Rabobank plaatsgevonden. Nadat gebleken was dat een succesvolle exploitatie op basis van de bestaande financiering niet mogelijk was, is de Rechtbank verzocht de surseance van betaling in te trekken en het faillissement van de beide vennootschappen uit te spreken. De dienstverlening aan de leden is gedurende de surseance en de daarop volgende faillissementen op de gebruikelijke wijze gecontinueerd. Om dit mogelijk te maken, hebben de bewindvoerder/de curator en zijn medewerkers diverse besprekingen, telefoongesprekken, en wisselingen gehad met diverse leden, personeelsleden, alsmede externe partijen die voor de bedrijfsvoering noodzakelijk waren, zoals het schoonmaakbedrijf, de verzekeraars, extern ingehuurd lesgevende personeelsleden, alsmede het bedrijf dat het toegangssysteem, en de incasso van de lidmaatschapsgelden beheerde. Er hebben zich diverse partijen gemeld welke interesse hadden om het sportcomplex na faillissement door te starten. De curator en zijn team zijn daarnaast actief in de markt op zoek gegaan naar potentiële kopers. Een potentiële kandidaat stelde zich op het standpunt dat er reeds vóór datum surseance van betaling/faillissement overeenstemming zou zijn bereikt over een eventuele doorstart. Deze stelling vond echter geen (juridische) grondslag, en is door de curator gepasseerd. Hierover hebben uitgebreide besprekingen, correspondentie en conference-calls plaatsgevonden. Uiteindelijk zijn er drie geïnteresseerde partijen geweest, waaronder de partij hiervoor genoemd, die alle drie na het tekenen van een geheimhoudingsovereenkomst gelijke inzage hebben gekregen in de boekhouding van curandi. Alle partijen zijn in de gelegenheid gesteld een finale bieding uit te brengen op het onroerend goed, de inventaris, debiteuren en goodwill. Daarnaast dienden partijen aan te geven aan hoeveel personeelsleden zij bereid waren een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Na inventarisatie van de biedingen en overleg met de rechter-commissaris en de Rabobank voor wat betreft de aan de Rabobank verpande en verhypothekeerde zaken, bleek de bieding van MyHealthclub het meest opportuun. Met MyHealthclub is uiteindelijk per 22 augustus 2013 een doorstart gerealiseerd. De levering van het onroerend goed heeft vervolgens op 6 september 2013 plaatsgevonden. Thans is meer dan 80% van de voormalige personeelsleden in dienst getreden bij MyHealthclub. 5

6 6.4 Verantwoording Zie de punten 3.5 en Opbrengst Zie punten 3.5 en Zie punt 3 en 6.3. De curator en zijn medewerkers zijn voorts regelmatig bij het sportcomplex aanwezig geweest in verband met het coördineren van de bedrijfsvoering, het houden van toezicht, en het oplossen van diverse voorkomende problemen. Tijdens de doordraaiperiode is de boedel geconfronteerd met verscheidene operationele problematiek die, althans het verhelpen van deze problemen, een hoop tijd hebben gevergd. Datzelfde geldt voor de financiële analyses tijdens het doordraaien, en het waarderen van de onderneming tijdens het doordraaien. 7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht Er heeft een uitgebreid financieel en administratief onderzoek plaatsgevonden. De administratie voldoet volledig aan de eisen die de wet daaraan stelt. Uit het administratieve onderzoek zijn geen bijzonderheden gebleken. 7.2 Depot jaarrekeningen De deponeringsdata van de afgelopen jaarrekeningen (respectievelijk deponering instemmingsverklaringen ex artikel 2: 403 BW) van de genoemde vennootschappen zijn als volgt: Sportlagune B.V.: januari januari januari 2011 Sportlagune Beheer B.V.: januari januari januari 2011 Op grond van artikel 2:394 lid 3 BW moet een rechtspersoon uiterlijk 13 maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening gedeponeerd hebben. Aan dit vereiste is voldaan. 7.3 Goedkeurende verklaring accountant Niet van toepassing. 6

7 7.4 Stortingsverplichting op aandelen Gezien de verjaringstermijn zal hiernaar geen verder onderzoek worden gedaan. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Niet van gebleken. 7.6 Paulianeus handelen Niet van gebleken. 8. CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen: a. Salaris en verschotten curator : ,52 b. UWV : ,49 + p.m. c. Verhuurder : p.m. d. Verzekeringen : 462,07 (reeds voldaan) e. Schoonmaakkosten doordraaiper. : 2.342,56 (reeds voldaan) f. Inzet ZZP-ers : 6.561,34 (reeds voldaan) g. Liander : 1.398,16 (reeds voldaan) h. ENSW (kosten storing zwembad) : 256,17 (reeds voldaan) i. Kosten automatisering doordraaiper.: 1.000,00 (reeds voldaan) l. Kosten valuator (reeds voldaan) 8.2 Preferente vordering fiscus : ,00 + p.m. 8.3 Preferente vordering UWV : ,84 p.m. 8.4 Andere preferente crediteuren : p.m. 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 62 + p.m. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : ,60 + p.m. 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Op dit moment nog niet in te schatten. 10. OVERIG 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet in te schatten. 7

8 10.2 Plan van aanpak De nog te verrichten werkzaamheden zijn: - Verificatie en afwikkeling Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal op 12 december 2014 worden ingediend. Alkmaar, 12 september 2014 Mr. A.M.H.J.L. Claus, curator 8

9 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG DATUM: 16 september 2014 in het faillissement van: Sportlagune B.V. faillissementsnummer C. 14 / 13 / 381 en 382 F. datum uitspraak ( surseance) rechter-commissaris Mr. K. van Dijk curator mr. A.M.H.J.L. Claus betrekking hebbend op verslag nrs. A. BATEN subtot. incl. BTW mutaties totaal Af te dragen BTW 1. aangetroffen middelen kas 161,00 161,00 bank - - giro opbrengsten verkopen opbrengsten verkopen inventaris , ,00 opbrengst goodwill / medewerking curator etc , ,00 Koopsom aandelen , ,00 kosten ivm verkoop debiteuren prae-faillissement debiteuren , ,00 opbrengst doordraaien , , ,12 4. overige baten boedelvergoeding personeelkosten , ,35 vergoeding doorstart Liander 582,60 582,60 restitutie , ,30 rente - 5. totaal , , , ,12 B. REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN subtot. incl. BTW mutaties totaal Terug te ontvangen BTW salaris curator , , ,38 verschotten 2.806, ,14 487,02 verzekeringen 462,07-462,07 80,19 Kosten valuator ivm aandelen 544,50 544,50 94,50 schoonmaak kosten doordraaien 2.342, ,56 406,56 inzet zzp krachten doordraaien (instructrices / administratie etc.) 6.561, , ,74 Liander 1.398, ,16 242,66 ENSW ivm storing zwembad 256,17 256,17 17,54

10 Kosten automatisering doordraaien 1.000, ,00 173,55 UWV totaal , , , ,14 C. THANS NOG BESCHIKBAAR totaal A , , ,09 totaal B , , ,32 7. saldo boedelrekening , , ,77

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 7 Datum : 16 juni 2015 Gegevens onderneming : Pal Interieur B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres te (1822 BM) Alkmaar aan de

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 21 januari 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HUZON MEESTER DAK B.V., statutair gevestigd te Gemeente Heemskerk en

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 9 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap OKAY INDUSTRIAL SYSTEMS B.V., statutair gevestigd te Hillegom en zaakdoende

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW 2) CHRISTINA ANTONIA VAN VELSEN- HULSHOF;

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW 2) CHRISTINA ANTONIA VAN VELSEN- HULSHOF; OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 17 december 2012 Gegevens personen : 1) ANDREAS WILHELMUS VAN VELSEN; 2) CHRISTINA ANTONIA VAN VELSEN HULSHOF; Gegevens onderneming :

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 4 Datum : 31 januari 2013 Gegevens onderneming : Harp Financiële Diensten B.V. statutair gevestigd te Enkhuizen, kantoorhoudende aan de Alkmaarseweg

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 2 Datum : 15 mei 2012 Gegevens persoon : De heer RONNIE BOSMA, H.O.D.N. HNC DIENSTEN. Faillissementsnummer : F 33/2012 Datum uitspraak : 17 januari

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 3 Datum : 15 november 2012 Gegevens onderneming : 1. SPEECHCOM HOLDING B.V.; 2. SPEECHPARTNERS B.V.; 3. SPEECHCOM B.V. allen statutair gevestigd

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 31 juli 2015 Gegevens onderneming : AUTOMOBIELBEDRIJF BURGERHOUT B.V., h.o.d.n. DRIVEIN CAR SERVICE IJMUIDEN, statutair gevestigd te

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 11 mei 2012 Gegevens persoon : MICHEL VERBAAN, wondende te (1911 TL) Uitgeest, h.o.d.n. GEMAKSHALVE en THE WALK OF LOVE, zaakdoende te

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 3. inzake de faillissementen van: faillissementsnummer: C13/14/332F

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 3. inzake de faillissementen van: faillissementsnummer: C13/14/332F GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 3 inzake de faillissementen van: Maatschap Pesman Advocaten Seprem B.V. Primavera B.V. Porcio B.V. faillissementsnummer: C13/14/335F faillissementsnummer:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 21 augustus 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap B.I.T. Beveiligingen Installaties & Telecom B.V. statutair gevestigd te Reeuwijk kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG V A N B E N T H E K E U L E N FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer 2 d.d. 16 januari 2014 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Rechter-commissaris Activiteiten onderneming Omzetgegevens

Nadere informatie

Software Development Benelux B.V. (eindverslag)

Software Development Benelux B.V. (eindverslag) Software Development Benelux B.V. (eindverslag) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 11 mei2015 Gegevens onderneming : Software Development Benelux B.V., tevens h.o.d.n. Qpozz, statutair gevestigd te

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01 opgesteld op 2 juni 2014 Gefailleerde Stichting Kinderopvang Hengelo (hierna: SKH) Faillissementsnummer C/08/14/329 F Datum uitspraak 14 april 2014 Curator mr. J.M. Eringa Faillissementsmedewerkers

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1. inzake de faillissementen van: faillissementsnummer: C 13/14/332 F

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1. inzake de faillissementen van: faillissementsnummer: C 13/14/332 F GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1 inzake de faillissementen van: Maatschap Pesman Advocaten Seprem B.V. Primavera B.V. Porcio B.V. faillissementsnummer: C 13/14/335 F faillissementsnummer:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 6 Datum : 19 december 2013 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alphense Bouwgroep B.V. statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend 1 Nummer : 1 Datum : 17

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN KRAMER KASVERWARMING B.V.

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN KRAMER KASVERWARMING B.V. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN KRAMER KASVERWARMING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kramer Kasverwarming

Nadere informatie

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 november 2012 Gegevens failliet: Sales & Marketing Partners B.V. Faillissementsnummer: 12/587 F Datum uitspraak: 25 september 2012 Rechter-commissaris: mr. M.H.F.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie