OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW"

Transcriptie

1 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend 1

2 Nummer : 1 Datum : 20 augustus 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap MONTEUR KOFFIEMACHINE B.V., statutair gevestigd en voorheen zaakdoende te (1951 MA) VelsenNoord aan Staalstraat 123; Faillissementsnummer : C/15/14/325 F Datum uitspraak : 29 juli 2014 Curator : Mr. W.Ph. Steenhuisen Rechtercommissaris : Mr. H.J.M. Burg Activiteiten onderneming : Handel in en reparatie van koffiemachines Omzetgegevens : zie 1.2 Personeel gemiddeld aantal : 1 Verslagperiode : 29 juli tot 20 augustus 2014 Saldo einde verslagperiode : 582,56 Bestede uren verslagperiode : 17 uur en 18 minuten Bestede uren totaal : 17 uur en 18 minuten 1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en organisatie Volgens het handelsregister is de heer Nick Dominique Romeijn enig bestuurder en aandeelhouder van de op 10 juli 2013 opgerichte besloten vennootschap Monteur Koffiemachine B.V. Nader onderzoek heeft evenwel uitgewezen dat de feitelijke leiding vooral lag bij de heer Johannes (James) Hendrikus Gijsbert Romeijn, de vader van N.D. Romeijn. Ook in elk geval twee andere zonen van J.H.G. Romeijn zouden werkzaamheden hebben verricht voor curanda. Volgens J.H.G. Romeijn wilde hij een bedrijf starten waarin al zijn zonen werkzaam konden zijn, zodat zij later zelf in hun levensonderhoud konden voorzien. In elk geval J.H.G. Romeijn en zijn zoon J.A.G. Romeijn zijn eerder in staat van faillissement verklaard en zijn de later van toepassing verklaarde wettelijke schuldsaneringsregelingen tussentijds beëindigd. 2

3 1.2 Winst en verlies In onderzoek. Volgens opgave van de feitelijk bestuurder zijn er nimmer jaarstukken opgemaakt en zou de administratie slecht zijn bijgehouden. 1.3 Balanstotaal In onderzoek. 1.4 Lopende procedures Volgens opgave van de feitelijk bestuurder zijn er geen lopende gerechtelijke procedures. 1.5 Verzekeringen 1.6 Huur Aansprakelijkheidsverzekeringen worden niet opgezegd en zullen vervallen wegens nietbetaling. De overige gebruikelijke zakelijke verzekeringen zullen worden opgezegd. a. Bedrijfsruimte De bedrijfsruimte aan de Staalstraat 123 te VelsenNoord was per datum faillissement reeds ontruimd. b. Overige bedrijfsmiddelen Er worden door curanda drie leasevoertuigen gebruikt. Gebleken is dat deze leaseovereenkomsten op naam van de heer N.D. Romeijn privé staan. Alle kosten met betrekking tot deze auto s werden door curanda voldaan. 1.7 Oorzaken faillissement Volgens de heer J.H.G. Romeijn zou de oorzaak van het faillissement voornamelijk gelegen zijn in de slechte staat van de administratie. Er zou geen geld zijn geweest voor een boekhouder. Deze administratie werd in eerste instantie door de heer N.D. Romeijn verzorgd. Begin 2014 is hieraan een einde gekomen door persoonlijke omstandigheden van de heer N.D. Romeijn. Vanaf dat moment zou de heer J.H.G. Romeijn de leiding binnen curanda hebben overgenomen. Door drukke werkzaamheden zou de administratie verder zijn blijven liggen, met het uiteindelijke faillissement tot gevolg. Uit tot nu toe gedaan onderzoek is naar voren gekomen de heer J.H.G. Romeijn reeds vanaf het begin het aanspreekpunt binnen curanda is geweest. Vermoedelijk is zijn jongste zoon slechts op papier bestuurder, aangezien deze nog niet eerder bij een faillissement is betrokken geweest. Dit wordt nog nader onderzocht. Gebleken is voorts dat zakelijke en privébestedingen van de hele familie Romeijn volledig door elkaar lopen en de administratie onvolledig is. 3

4 Bovendien is gebleken dat het faillissementsverzoek op 23 mei 2014 is ingediend, waarna op 11 juni 2014 een nieuwe vennootschap genaamd Monteur Koffie Vending Machine B.V. (MKVM) is opgericht. Volgens de heer J.H.G. Romeijn zouden de activiteiten van curanda toen aan MKVM zijn verkocht. Hij zou niets te maken hebben met MKVM. In werkelijkheid is mevrouw Joyce Lauwers enig bestuurder en aandeelhouder van MKVM. Mevrouw Lauwers is de partner van de heer Michaël Atte Romeijn, de oudste zoon van de heer J.H.G. Romeijn. Hiernaar gevraagd heeft de heer J.H.G. Romeijn verklaard dat de activiteiten niet zijn verkocht, maar dat zijn oudste zoon met ruzie is vertrokken en met dezelfde werkzaamheden is begonnen onder de naam Monteur Koffie Vending Machine B.V. Opvallend daarbij is evenwel dat daarbij de website van curanda wordt gebruikt (de domeinnaam zou toebehoren aan M.A. Romeijn), evenals haar algemene voorwaarden, opdrachtenformulier, en zij gebruik maakt van nagenoeg hetzelfde bedrijfslogo. Bovendien staat het door haar gebruikte telefoonnummer op naam van curanda. Geconfronteerd met deze bevindingen, het paulianeuze handelen en het vermoeden van onbehoorlijk bestuur, heeft de heer J.H.G. Romeijn aangegeven verzet te willen instellen tegen de faillietverklaring. Door geldgebrek is hier uiteindelijk vanaf gezien. De oorzaken van het faillissement zijn thans in onderzoek. 2. PERSONEEL 2.1 Aantal personeelsleden bij het uitspreken van het faillissement : Aantal personeelsleden in het jaar voor het faillissement : Datum ontslagaanzegging : n.v.t. 3. ACTIVA Onroerende zaken: 3.1 Beschrijving : 3.2 Verkoopopbrengst : 3.3 Hoogte hypotheek : 3.4 Boedelbijdrage : 4

5 Bedrijfsmiddelen: 3.5 Beschrijving : In een tweetal garageboxen is diverse inventaris, alsmede enkele tweedehands koffiemachines opgeslagen. De waarde hiervan is dusdanig laag dat geen taxatie zal worden gedaan. Getracht wordt deze goederen aan een opkoper te verkopen. 3.6 Verkoopopbrengst : Nog niet bekend. 3.7 Boedelbijdrage : 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Door de curator wordt op grond van artikel 57 lid 3 FW het bodemvoorrecht namens de fiscus uitgeoefend. De totale vordering van de fiscus ter zake van onder meer omzetbelasting en achterstallige loonheffing bedraagt thans ,. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving : Enkele tweedehands koffiemachines, al dan niet in onderdelen Verkoopopbrengst : Nog niet bekend Boedelbijdrage : Andere activa 3.12 Beschrijving : Website, handelsnaam, telefoonnummer Verkoopopbrengst : Nog niet bekend. 4. DEBITEUREN 4.1 Omvang debiteuren : De totale debiteurenstand is nog niet bekend. Wel zou een bedrag van 2.769,24 ter incasso uit handen zijn gegeven, evenwel zonder enig resultaat. 5

6 4.2 Opbrengst : Nog niet bekend. 4.3 Boedelbijdrage : 5. BANK/ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank : ABN AMRO Bank N.V. 30,57 debet Rabobank IJmond nihil 5.2 Leasecontracten Er worden door curanda drie leasevoertuigen gebruikt. Gebleken is dat deze leaseovereenkomsten op naam van de heer N.D. Romeijn privé staan. 5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud Er hebben zich vooralsnog geen leveranciers met een geldend eigendomsvoorbehoud gemeld. 5.7 Reclamerechten Er zijn geen reclamerechten ingeroepen. 5.8 Retentierecht Er worden geen retentierechten uitgeoefend. 6

7 6. DOORSTART/VOORTZETTEN Voortzetten: 6.1 Exploitatie/zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging Doorstart: 6.3 Beschrijving 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht In onderzoek. 7.2 Depot jaarrekeningen De vennootschap is op 10 juli 2013 opgericht, zodat de eerste jaarrekening uiterlijk 31 januari 2015 gepubliceerd zou moeten worden. 7.3 Goedkeurende verklaring accountant 7.4 Stortingsverplichting op aandelen In onderzoek. 7

8 7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek. 7.6 Paulianeus handelen In onderzoek. 8. CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen: a. Salaris en verschotten curator : p.m. b. UWV : p.m. c. Verhuurder : p.m. 8.2 Preferente vordering fiscus : , 8.3 Preferente vordering UWV : p.m. 8.4 Andere preferente crediteuren : p.m. 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Volgens opgave van de feitelijk bestuurder zouden er circa acht crediteuren zijn. Naar verwachting zullen dit er meer zijn, vermoedelijk ook voor een hoger bedrag dan hij verwacht. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : p.m. 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Daarover is in dit stadium nog geen voorspelling te doen. 9. PROCEDURES 9.1 Naam wederpartij(en) Niet van toepassing, 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure 8

9 10. OVERIG 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Daarover is in dit stadium nog geen voorspelling te doen Plan van aanpak De nog te verrichten werkzaamheden zijn: Afronden administratief onderzoek en onderzoek naar oorzaken faillissement; Onderzoek pauliana s en aansprakelijkheden; Verkoop website, telefoonnummer en handelsnaam; Afwikkelen faillissement Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal op of omstreeks 20 november 2014 worden ingediend. VelsenZuid, 20 augustus 2014 mr. W.Ph. Steenhuisen curator 9

10 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG DATUM: 25 augustus 2014 in het faillissement van: faillissementsnummer Monteur Koffiemachine B.V. C/15/14/325 F datum uitspraak rechtercommissaris curator mr. H.J.M. Burg mr. W.Ph. Steenhuisen betrekking hebbend op verslag nrs. 1 A. BATEN subtot. incl. BTW mutaties totaal Af te dragen BTW 1. aangetroffen middelen kas bank 248,05 248,05 2. opbrengsten verkopen opbrengsten verkopen kosten ivm verkoop 3. debiteuren praefaillissement debiteuren 4. overige baten restitutie 334,51 334,51 rente 5. totaal 582,56 582,56 B. REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN subtot. incl. BTW mutaties totaal Terug te ontvangen BTW salaris curator verschotten gas / water / electra verzekeringen fiscus UWV 6. totaal C. THANS NOG BESCHIKBAAR totaal A 582,56 582,56 totaal B 7. saldo boedelrekening 582,56 582,56

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 9 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap OKAY INDUSTRIAL SYSTEMS B.V., statutair gevestigd te Hillegom en zaakdoende

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 31 juli 2015 Gegevens onderneming : AUTOMOBIELBEDRIJF BURGERHOUT B.V., h.o.d.n. DRIVEIN CAR SERVICE IJMUIDEN, statutair gevestigd te

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW 2) CHRISTINA ANTONIA VAN VELSEN- HULSHOF;

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW 2) CHRISTINA ANTONIA VAN VELSEN- HULSHOF; OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 17 december 2012 Gegevens personen : 1) ANDREAS WILHELMUS VAN VELSEN; 2) CHRISTINA ANTONIA VAN VELSEN HULSHOF; Gegevens onderneming :

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 21 januari 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HUZON MEESTER DAK B.V., statutair gevestigd te Gemeente Heemskerk en

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend 1 Nummer : 1 Datum : 17

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 13 november 2013 Gegevens onderneming : a. Nokik B.V. b. Kinderopvang De Riddertjes B.V. c. Nokik Leidsche Rijn B.V. allen kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 2 Datum : 15 mei 2012 Gegevens persoon : De heer RONNIE BOSMA, H.O.D.N. HNC DIENSTEN. Faillissementsnummer : F 33/2012 Datum uitspraak : 17 januari

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 7 Datum : 16 juni 2015 Gegevens onderneming : Pal Interieur B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres te (1822 BM) Alkmaar aan de

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 3 Datum : 15 november 2012 Gegevens onderneming : 1. SPEECHCOM HOLDING B.V.; 2. SPEECHPARTNERS B.V.; 3. SPEECHCOM B.V. allen statutair gevestigd

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 4 Datum : 31 januari 2013 Gegevens onderneming : Harp Financiële Diensten B.V. statutair gevestigd te Enkhuizen, kantoorhoudende aan de Alkmaarseweg

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 11 mei 2012 Gegevens persoon : MICHEL VERBAAN, wondende te (1911 TL) Uitgeest, h.o.d.n. GEMAKSHALVE en THE WALK OF LOVE, zaakdoende te

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 5 Datum : 12 september 2014 Gegevens ondernemingen : 1. SPORTLAGUNE B.V.; Faillissementsnummers : 1. F.14/13/381 2. F.14/13/382 2. SPORTLAGUNE

Nadere informatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Laurens Marius College B.V., gevestigd te Apeldoorn aan de Oude Apeldoornseweg 41-45. Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 mei 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW. Gegevens persoon : FRANSISCUS WILFRIED DESTOMBES, wonende te (1852 EL) Heiloo aan de Ewisweg 64;

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW. Gegevens persoon : FRANSISCUS WILFRIED DESTOMBES, wonende te (1852 EL) Heiloo aan de Ewisweg 64; OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 31 juli 2013 Gegevens persoon : FRANSISCUS WILFRIED DESTOMBES, wonende te (1852 EL) Heiloo aan de Ewisweg 64; Gegevens onderneming :

Nadere informatie