OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW"

Transcriptie

1 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 3 mei 2012 Gegevens onderneming : 1. SPEECHCOM HOLDING B.V.; 2. SPEECHPARTNERS B.V.; 3. SPEECHCOM B.V. allen statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te (2132 NB) Hoofddorp aan de Kruisweg nr. 611 Faillissementsnummer : F. 171/2012 t/m F 173/2012 Datum uitspraak : 3 april 2012 Curator : Mr. A.G. Moeijes Rechter-commissaris : Mr. W.S.J. Thijs Activiteiten onderneming : De ontwikkeling en verkoop van spraakherkenningssoftware- en hardware. Omzetgegevens : Zie 2.1 Personeel gemiddeld aantal : 12 Verslagperiode : 3 april tot en met 3 mei 2012 Saldo faillissementsrekening : 0,-- Saldo ABN-AMROrekening : ,-- Bestede uren verslagperiode : 39 uren en 32 minuten Bestede uren totaal : 39 uren en 32 minuten 1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en organisatie Speechcom Holding B.V. is opgericht op 21 oktober Op 8 juni 2007 zijn de vennootschappen Speechcom B.V. en Speechpartners B.V. opgericht en is de eerder genoemde Speechcom geworden tot holdingmaatschappij. Zij is bestuurder en enig aandeelhouder van de beide werkmaatschappijen. Bestuurders van Speechcom Holding zijn de besloten vennootschap Voorbij Beheer B.V., de beheer vennootschap van één van de directeuren, de heer H. 1

2 Voorbij, alsmede de heer M.H. van Herel. De heer Van Herel is sinds 1 maart 2012 bestuurder. De aandelen in Speechcom Holding worden gehouden door de besloten vennootschappen De Neurograaf B.V, Voorbij Beheer B.V. en C. Schuijt Beheer B.V. C. Schuijt Beheer B.V. is tevens de investeerder. De activiteiten van Speechcom bestonden uit het ontwikkelen en leveren van verslagleggingstoepassingen, spraakherkenningssoftware, voor de medische sector. De opdrachtgevers van Speechcom zijn ziekenhuizen en zorginstellingen in de Benelux. Speechcom richtte zich op het leveren van de verslagleggingstoepassingen en het onderhouden en aanpassen deze toepassingen. Speechpartner hield zich met name bezig met de ontwikkeling van de verslagleggingstoepassingen. 1.2 Winst en verlies Speechcom Holding B.V. Omzet Resultaat Eigen vermogen 2010 nihil ( ) ( ) 2011 nihil ( ) Speechcom B.V. Omzet Resultaat Eigen vermogen ( ) ( ) ( ) ( ) Speechpartners B.V. Omzet Resultaat Eigen vermogen (91.487) ( ) ( ) 1.3 Balanstotaal Per ultimo 2011 Speechcom Holding B.V. : Speechcom B.V. : Speechpartners B.V. : Lopende procedures Geen. 2

3 1.5 Verzekeringen 1.6 Huur De gebruikelijke verzekeringen zijn opgezegd. Bedrijfsruimte De vennootschappen exploiteerde tot enkele maanden geleden de onderneming vanuit gehuurde kantoorruimtes in een bedrijvenverzamelgebouw aan de A. Hofmanweg 5a te (2031 BH) Haarlem. De laatste maanden werden twee kantoorruimtes gehuurd te (2132 NB) Hoofddorp aan de Kruisweg nr. 611 van C. Schuijt Beheer B.V. Met C. Schuijt Beheer is afgesproken dat de curator de ruimtes nog enkele weken kan gebruiken. 1.7 Oorzaken faillissement Curandi hebben circa 10 jaar geleden een product ontwikkeld dat in de medische sector wordt gebruikt voor de verslaglegging. Curandi hadden een aanzienlijk marktaandeel op dit gebied. Er zijn echter hoge kosten verbonden aan de verdere ontwikkeling en aanpassing van dit product. Daarnaast zijn diverse personen, met verschillende kwalificaties, nodig om ondersteuning te geven voor de toepassing van het product bij de opdrachtgevers. Het was daardoor voor curandi lastig om het product verder te ontwikkelen. Daarnaast hebben diverse gebruikers van het product inmiddels eigen software ontwikkeld en hebben enkele grote technologie bedrijven vergelijkbare software ontwikkeld. Voor de kosten voor de verdere ontwikkeling van het product was de onderneming grotendeels afhankelijk van de investeringen van C. Schuijt Beheer. Deze heeft circa een jaar geleden de investeringen gestaakt. Er is vervolgens getracht om een partij te vinden die de onderneming van curandi wenste over te nemen. Dit bleek niet mogelijk. Daarna is nog getracht om het bedrijf onder te brengen bij de onderneming van de heer Van Herel. Dit bleek niet haalbaar. Het bestuur van curandi zag vervolgens geen andere mogelijkheid meer dan om het eigen faillissement aan te vragen. 2. PERSONEEL 2.1 Aantal personeelsleden bij het uitspreken van het faillissement : Aantal personeelsleden in het jaar voor het faillissement : Datum ontslagaanzegging : Bij brief van 4 april 2012 zijn de twee arbeidsovereenkomsten opgezegd met machtiging van de rechter-commissaris en de mededeling dat beroep bij de Rechtbank mogelijk is, een en ander met inachtneming van de daarvoor geldende opzegtermijnen. 3

4 Aanzegging ontslag. 3. ACTIVA Onroerende zaken: 3.1 Beschrijving : Niet van toepassing 3.2 Verkoopopbrengst : 3.3 Hoogte hypotheek : 3.4 Boedelbijdrage : Niet van toepassing Bedrijfsmiddelen: 3.5 Beschrijving 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage Inventaris P.M. P.M. In de kantoorruimtes te Hoofddorp is een zeer beperkte kantoorinventaris aanwezig. Dit betreft enkele bureaus, stoelen, kasten en een paar laptops. Getracht wordt om deze zaken aan de verhuurder, tevens bestuurder, te verkopen. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Ingevolge artikel 21 Inv. is de belastingdienst bevoorrecht op de opbrengst van de inventaris. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Onderhanden Werk Er zijn servicecontracten met diverse opdrachtgevers. De kosten voor de service werden jaarlijks aan het begin van het jaar gefactureerd. Dit heeft in januari 2012 ook plaatsgevonden en deze facturen zijn voldaan. Afgezien van het verlenen van service op basis van de servicecontracten is er geen onderhanden werk Verkoopopbrengst : Niet van toepassing 3.11 Boedelbijdrage : Niet van toepassing 4

5 Er diende één debiteur nog te betalen. Deze is inmiddels aangeschreven. Andere activa 3.12 Beschrijving : A. Goodwill Curandi hebben overeenkomsten met opdrachtgevers in verband met het verlenen van service. B. Software Verkoopopbrengst : P.M. Er is contact met diverse partijen. Dit betreft voornamelijk partijen die vergelijkbare producten ontwikkelen en/of aanbieden. Daarnaast vindt er ook overleg plaats met de voormalig bestuurder, de heer H. Voorbij. De heer Voorbij is verzocht om zijn medewerking te verlenen aan de verkoop van de activa, zodat hij de technische vragen van de gegadigden kan beantwoorden. Met de heer Voorbij zijn hieromtrent afspraken gemaakt. 4. DEBITEUREN 4.1 Omvang debiteuren per datum faillissement : Speechcom Holding B.V. : nihil Speechpartners B.V. : nihil Speechcom B.V. : ,45 Het debiteurensaldo geeft een enigszins vertekend beeld, aangezien hier ook enkele kleine debiteuren zijn opgenomen, alsmede enkele debiteuren die reeds betaald hadden. 4.2 Opbrengst : P.M. 4.3 Boedelbijdrage : P.M. De bestuurder claimt een pandrecht te hebben op de handelsdebiteuren. De debiteuren zijn aangeschreven. 5

6 5. BANK/ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank Curandi hielden rekeningen aan bij de ABN-AMRO. Op rekeningen waren geen debetsaldi. De bank heeft geen vorderingen op curandi. 5.2 Leasecontracten Door curandi werd één voertuig geleased. Dit betreft operational lease. Met de medewerker die het voertuig in bezit had, is afgesproken dat hij het voertuig bij de leasemaatschappij zou inleveren. 5.3 Beschrijving zekerheden Dit is in onderzoek. 5.4 Separatistenpositie Zie hiervoor. 5.5 Boedelbijdragen P.M. 5.6 Eigendomsvoorbehoud Alle crediteuren zijn aangeschreven en verzocht aan te geven of aanspraak wordt gemaakt op eigendomsvoorbehoud of enig ander zekerheidsrecht. Er zijn vooralsnog geen crediteuren die aanspraak maken op een eigendomsvoorbehoud. 5.7 Reclamerechten Er zijn geen rechten tot reclame ingeroepen. 5.8 Retentierecht Controle leasecontract. 6. DOORSTART/VOORTZETTEN Voortzetten: 6.1 Exploitatie/zekerheden De activiteiten van curandi waren al enige tijd nagenoeg stil gelegd. Er werd nog enkel telefonische ondersteuning gegeven. Het was niet opportuun om dit na faillissement te continueren. 6

7 6.2 Financiële verslaglegging Doorstart: 6.3 Beschrijving Het bestuur van curandi heeft het afgelopen jaar getracht om de onderneming te verkopen. Dit bleek niet mogelijk. Daarnaast is nog getracht om de onderneming onder te brengen in het bedrijf van één van de bestuurders, de heer Van Herel. Dit bleek eveneens niet haalbaar. Meerdere partijen zijn inmiddels benaderd. Begin mei vinden de eerste gesprekken plaats met gegadigden om de activa over te nemen. 6.4 Verantwoording P.M. 6.5 Opbrengst P.M. Gesprekken met gegadigden en (voormalig) bestuur van curandi in verband met de verkoop van de activa. 7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht In onderzoek. 7.2 Depot jaarrekeningen De deponeringsdata van de afgelopen jaarrekeningen van curanda zijn als volgt: Speechcom Holding Speechcom

8 Speechpartners Op grond van artikel 2: 394 lid 3 BW moet de rechtspersoon uiterlijk 13 maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening gedeponeerd hebben. Aan dit vereiste is in 2008 niet voldaan. Gelet op de geringe overschrijding van de termijn zal hier geen verdere actie op worden ondernomen. 7.3 Goedkeurende verklaring accountant Hiertoe bestaat geen verplichting. 7.4 Stortingsverplichting op aandelen In onderzoek. 7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek. 7.6 Paulianeus handelen In onderzoek. 8. CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen: a. Salaris en verschotten curator : P.M. b. UWV : P.M. c. Verhuurder : P.M. 8.2 Preferente vordering fiscus : P.M. 8.3 Preferente vordering UWV : P.M. 8.4 Andere preferente crediteuren : P.M. 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 12 + P.M. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : ca , Verwachte wijze van afwikkeling : Dit is grotendeels afhankelijk van de verkoop van de activa. 8

9 9. PROCEDURES 9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure 10. OVERIG 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet in te schatten Plan van aanpak De nog te verrichten werkzaamheden zijn: - Verkoop activa; - Administratief onderzoek; - Onderzoek paulianeus handelen; - Onderzoek onbehoorlijk bestuur Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal op of omstreeks 24 juli 2012 worden ingediend. Velsen-Zuid, 3 mei 2012 Mr. P.C. Nieuwenhuizen Voor: Mr. A.G. Moeijes, curator 9

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 21 augustus 2012 Gegevens onderneming : TANDTECHNISCH LABORATORIUM VAN BILDERBEEK B.V., statutair gevestigd te Beverwijk, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 28 april 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap PRESSOFOON B.V., statutair gevestigd te Heemskerk, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 21 juni 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap DONE B,V,, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alkmaar, aan de Egelskoog

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Gegevens onderneming : ATC Vervoer B.V., gevestigd te 1047 AL Amsterdam, Tijnmuiden 36.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Gegevens onderneming : ATC Vervoer B.V., gevestigd te 1047 AL Amsterdam, Tijnmuiden 36. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : ATC Vervoer B.V., gevestigd te 1047 AL Amsterdam, Tijnmuiden 36. Faillissementsnummer : F. 546/2012

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 8 mei 2013 Gegevens onderneming : Iris Holding B.V., gevestigd te 1951 NA Velsen-Noord aan de Leeghwaterweg 1B, tevens handelend onder

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 3 Datum : 15 november 2012 Gegevens onderneming : 1. SPEECHCOM HOLDING B.V.; 2. SPEECHPARTNERS B.V.; 3. SPEECHCOM B.V. allen statutair gevestigd

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 4 april 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HOLLANDIA TEAM B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te 1507 DG Zaandam

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 1 Nummer : 1 Datum :

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 5 september 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap I.P.I. INTERNATIONAL PROPERTY INVESTORS B.V., statutair gevestigd te

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 1 Nummer : 1 Datum :

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 11 mei 2010 Gegevens onderneming : a. Temali Holding B.V. b. IT 2 Services B.V. beiden gevestigd te 2042 NN Zandvoort, Wilhelminaweg 1.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 19 augustus 2015 Gegevens onderneming : 1. de besloten vennootschap BIOGAST SUSTAINABLE ENERGY B.V.; 2. de besloten vennootschap BIOGAST

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 21 januari 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HUZON MEESTER DAK B.V., statutair gevestigd te Gemeente Heemskerk en

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE CONSUMENTENADVISEUR B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE CONSUMENTENADVISEUR B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE CONSUMENTENADVISEUR B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Consumentenadviseur

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 25 augustus 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap B.V T CENTRUM, statutair gevestigd te IJmuiden aan de Kennemerlaan 124

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE CONSUMENTENADVISEUR B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE CONSUMENTENADVISEUR B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE CONSUMENTENADVISEUR B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Consumentenadviseur

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 13 februari 2015 Gegevens persoon : De heer FRANCISCUS GERARDUS HELDERMAN h.o.d.n. FRANK HELDERMAN MODE, wonende te Bergen (NH), zaakdoende

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW. Beiden woonachtig te Alkmaar.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW. Beiden woonachtig te Alkmaar. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 11 april 2013 Gegevens personen : 1) JEROEN POSTMA; 2) HELEEN VAN DOKKUM; Beiden woonachtig te Alkmaar. Gegevens onderneming : V.O.F.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 19 maart 2012 Gegevens onderneming : a. Betec Beheer B.V. b. Betec Elektrotechniek B.V. c. Betec Installatietechniek B.V. d. Betec Beveiligingstechniek

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW. Gegevens persoon : MICHAEL DE GRAAF, wonende te (1973 VG) IJmuiden aan de Lierstraat 97.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW. Gegevens persoon : MICHAEL DE GRAAF, wonende te (1973 VG) IJmuiden aan de Lierstraat 97. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 7 april 2014 Gegevens persoon : MICHAEL DE GRAAF, wonende te (1973 VG) IJmuiden aan de Lierstraat 97. Gegevens onderneming : IJMUIDER

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 23 september 2014 Gegevens onderneming : Gema Beheer B.V., h.o.d.n. Aktieverkoop, La Bella Interieurs en La Bella Slaapcomfort, voorheen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 22 augustus 2012 Gegevens persoon : De heer Aart Pieter Nieuwpoort, wonende te 1502 XL Zaandam, Kap. Gerrit Grootstraat 51. Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 12 september 2012 Gegevens onderneming : Rewij Loonwerken B.V., gevestigd te 1942 LV Beverwijk aan de Beeckzanglaan 106, voorheen genaamd

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 11 maart 2014 Gegevens onderneming : a. VOF Stomerij Zeekant, gevestigd te 1462 VM Middenbeemster aan de Bamestraweg 17; en haar vennoten:

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 3 december 2012 Gegevens persoon : De heer Johnny Johannes Pruijmboom h.o.d.n. Café Sjon V.O.F. en Aannemersbedrijf J. Pruijmboom, alsmede

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 13 november 2013 Gegevens onderneming : a. Nokik B.V. b. Kinderopvang De Riddertjes B.V. c. Nokik Leidsche Rijn B.V. allen kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW BEVERWIJK Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend 1 Nummer : 1

Nadere informatie