2.3 Onderwijsprogramma derde bachelorjaar A&O

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2.3 Onderwijsprogramma derde bachelorjaar A&O"

Transcriptie

1 Derde Bachelorjaar, Arbeids- en Organisatiepsychologie 2. Arbeids- en Organisatiepsychologie 2.1 Doelstelling van het onderwijsprogramma van A&O Algemeen geformuleerd heeft de specialisatie Arbeids- en Organisatiepsychologie als doelstelling het ontwikkelen van: kennis van de voornaamste onderwerpen uit de A&O-psychologie; vaardigheid in het hanteren van de belangrijkste methoden en technieken die in de A&O-psychologie worden gebruikt; vaardigheid in het onderkennen en analyseren van A&O-psychologische problemen in de praktijk, en in het formuleren van en (mede) uitvoeren van wetenschappelijk gefundeerde oplossingen; vaardigheid als onderzoeker van theoretische en praktische problemen op het terrein van de A&O-psychologie. professionele vaardigheden (zoals samenwerken, overtuigen, argumenteren, presenteren, adviseren) van belang voor A&O-psychologen in de praktijk. Een belangrijke doelstelling van het studieprogramma A&O is het streven om studenten een relatief brede opleiding in het vakgebied te geven. Hiertoe is in het derde bachelorjaar een aantal vakken verplicht gesteld. Daarnaast kan men zich met behulp van de keuzeruimte in het derde bachelorjaar specialiseren in een van de volgende drie richtingen: Personeelsselectie en -ontwikkeling (P), Sociale processen in organisaties (O), Arbeid en Gezondheid (A&G). 2.2 Beroepsmogelijkheden A&O Het is mogelijk om na het afronden van een bachelor Arbeids- en Organisatiepsychologie de arbeidsmarkt op te gaan; in dat geval zal men in aanmerking komen voor functies waar een academische opleiding gevraagd wordt. Voor functies in het veld van Arbeidsen Organisatiepsychologie zal echter over het algemeen ook een afgeronde master in de Arbeids- en Organisatiepsychologie worden gevraagd. Bij de beschrijving van de beroepsmogelijkheden wordt daarom uitgegaan van een afgerond masterprogramma. Arbeids- en Organisatiepsychologen kunnen in veel organisaties en instituten terecht als organisatiedeskundige, HRM-adviseur, organisatieconsultant, selectiepsycholoog, of bedrijfspsycholoog. Daarnaast komen A&O psychologen terecht in functies op onderzoeksgebied. Enkele voorbeelden van functies waarin afgestudeerden werkzaam zijn: organisatieadviseur/consultant bij een organisatieadviesbureau; zelfstandige vestiging als beleidsadviseur en onderzoeker; hoofd opleiding, training en development; hoofd of medewerker van een afdeling Personeel en Organisatie; selectiepsycholoog bij een bureau voor werving en selectie; medewerker bij een arbodienst; beleidsmedewerker bij een overheidsinstantie; docent, supervisor, trainer op een instelling voor HBO; beleidsondersteunend onderzoeker bij grote bedrijven en de overheid; onderzoeker/docent aan een universiteit. Voor meer informatie over beroepsmogelijkheden zie ook Hoofdstuk 1 van deze studiegids. 2.3 Onderwijsprogramma derde bachelorjaar A&O In dit laatste bachelorjaar worden vakken aangeboden die een uitgebreide basis bieden in de A&O-psychologie. Dit zijn vakken op het gebied van de Personeelsselectie en -ontwikkeling, Sociale processen in organisaties en Psychologie van arbeid en gezondheid. Daarnaast is er een methodologisch vak (MODA) en zal ter afsluiting van de bachelor een een empirisch bachelorproject (12 ec) worden uitgevoerd. Aanwezigheid tijdens de 101

2 Derde Bachelorjaar, Arbeids- en Organisatiepsychologie bijeenkomsten is bij alle vakken verplicht. Vakken worden afgerond met een tentamen en in veel gevallen een of meerdere opdrachten. Bij een onvoldoende beoordeling kan een toetsonderdeel één keer herkanst worden in het lopende collegejaar. Bij verplichte vakken die in het Engels gedoceerd worden, mogen antwoorden op de tentamens in het Nederlands gegeven worden. Naast de grijsgekaderde verplichte vakken in het onderstaande schema zijn er de volgende vakken: Working in groups en Organisatiestructuur & organisatiecultuur: verplichte keuze uit één van deze twee. Career management, Organizational change en Interventies in de A&G-psychologie: verplichte keuze uit één van deze drie. Het vak Career management is vooral van belang voor studenten die zich willen specialiseren in Personeelsselectie en -ontwikkeling, Organizational change vooral voor studenten die zich willen specialiseren in Sociale processen in organisaties, en Interventies in de A&G-psychologie voor studenten die zich willen specialiseren in Psychologie van arbeid en gezondheid. Bachelorprogramma Arbeids- en Organisatiepsychologie Blok 1 12 ec Recruitment, selection and workperformance (6) Semester 1 Semester 2 Blok Blok 1 Blok 2 18 ec 12 ec 12 ec Motivatie & arbeidsgedrag (9) MODA (6) Bachelorproject (12) Blok 3 6 ec Leiderschap (6) Arbeid, gezondheid & werkstress (9) Working in groups (6) Careermanagement (6) * DOA (6) *Bachelorthese (9) Organisatie structuur en -cultuur (6) Organizational change (6) Interventies in de A&G-psychologie (6) Noot: Studenten volgen in elk blok twee cursussen, met een maximum van 30 ec per semester. Verplichte cursussen zijn grijsgekaderd en vetgedrukt. Alleen in Blok 3 van Semester 2 is de student voltijds met 1 cursusonderdeel bezig, namelijk het bachelorproject. * Deze cursussen worden nog eenmaal aangeboden in oude stijl voor studenten die hun tweede jaar hebben gevolgd in of eerder. Samenvattend: Om te voldoen aan de eisen van het bachelordiploma, specialisatie Arbeids- en Organisatiepsychologie zijn de volgende onderdelen vereist: Recruitment, selection & workperformance (6 ec) Leiderschap (6 ec) Motivatie & arbeidsgedrag (9 ec) Arbeid, gezondheid & werkstress (9 ec) MODA (6 ec) Keuze uit: Working in Groups (6 ec) of Organisatiestructuur & organisatiecultuur (6 ec) Keuze uit: Career management (6 ec), Organizational change (6 ec) en Interventies in de A&Gpsychologie (6 ec) Bachelorproject (12 ec; inclusief 10 colloquia) 102

3 Derde Bachelorjaar, Arbeids- en Organisatiepsychologie Totaal: 60 ec Indien men door veranderingen in het studieprogramma enkele studiepunten tekort komt, bestaat de mogelijkheid van een literatuurtentamen; overleg hierover eerst met de studieadviseur van A&O (zie 2.6 voor contactgegevens). Honoursprogramma Voor informatie over de mogelijkheden voor een honoursbachelorprogramma wordt verwezen naar hoofdstuk 3. Voor een specifieke invulling van het honourtraject bij A&O kan men contact opnemen met de coördinator van het A&O-honoursprogramma (zie 2.6 voor contactgegevens). 2.4 Bijzonderheden van de specialisatie A&O Psychologie van Arbeid en Gezondheid (PAG) Wie na het afronden van de bachelor met specialisatie A&O ook een masterspecialisatie A&O gaat doen, heeft de mogelijkheid om de aantekening Psychologie van Arbeid en- Gezondheid (PAG) te behalen. Om te voldoen aan de eisen voor deze aantekening moet in de bachelor al rekening gehouden worden met het kiezen van het programma. Dat wil zeggen, om in de master aan de vereisten voor de PAG-aantekening te voldoen dient men het volgende programma te volgen in de bachelor: Voldoen aan de standaard vereisten voor de bachelor A&O. Behaald hebben van het vak Interventies in de A&G psychologie. Een bachelorproject uitvoeren over een onderwerp op het terrein van de psychologie van arbeid en gezondheid. Zie voor meer informatie over de PAG-route het hoofdstuk over de masterspecialisatie A&O-psychologie. Voor meer informatie kan met terecht bij de PAG-coördinator (zie 2.6 voor contactgegevens). Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) Voor studenten die na de bachelorspecialisatie A&O ook de masterspecialisatie A&O doen, bestaat de mogelijkheid om de basisaantekening psychodiagnostiek in de Arbeidsen Organisatiepsychologie te behalen. De BAPD kan vooral relevant zijn voor studenten die zich willen specialiseren in Personeelsselectie en -ontwikkeling of Psychologie van Arbeid en Gezondheid. Studenten die met ingang van het tweede jaar hebben gevolgd, voldoen wat betreft hun bachelorprogramma automatisch aan de eisen voor de BAPD. Voor studenten die in het tweede jaar hebben gevolgd, zie voor meer informatie over de BAPD het hoofdstuk over de masterspecialisatie A&O-psychologie. 2.5 Nadere inlichtingen Studieadvisering Arbeids- & Organisatiepsychologie Voor inlichtingen met betrekking tot de specialisatie A&O-psychologie, vragen over de voortgang en planning van de studie, toelating tot de masterspecialisatie A&O, en eventuele problemen die kunnen optreden tijdens de studie kan men zich wenden tot de studieadviseur van de programmagroep A&O (zie 2.6 voor contactgegevens). 2.6 Contactgegevens secretariaat, studieadviseur en coördinatoren A&O Secretariaat: Mw. Joke Vermeulen kamer 4.05 telefoon: Openingstijden: ma t/m do.:

4 Derde Bachelorjaar, Arbeids- en Organisatiepsychologie Studieadviseur A&O: Dr. Brigitte ten Brink kamer 4.04 telefoon: Coördinatie Bachelorthese/Bachelorproject: Dr. Brigitte ten Brink kamer 4.04 telefoon: Coördinatie Honoursprogramma: Dr. Astrid Homan kamer 4.04 telefoon Coördinatie PAG-route: Dr. Machteld van den Heuvel kamer 4.03 telefoon Coördinatie BAPD: Dr. Edwin van Hooft kamer 4.08 telefoon Website: Voorzitter van de programmagroep: Prof. dr. Annelies van Vianen Docenten: In Hoofdstuk 10 vindt u een overzicht van alle docenten, hun contactgegevens plus hun interessegebieden. Op de volgende pagina s staat een alfabetisch overzicht van de bacheloronderdelen die gevolgd kunnen worden binnen de specialisatie Arbeids- en Organisatiepsychologie. 104

5 Arbeid, gezondheid & werkstress Punten 9 ec SIS-code 7203BA01V Aantal studenten Max. 100 Plaats in het rooster Semester 1, blok Toelatingsvoorwaarden Propedeuse en verplichte vakken tweede jaar Docenten Mw. dr. M. van den Heuvel, Mw. dr. mr. A. Bakker-Pieper Inhoud In de cursus Arbeid, gezondheid en werkstress wordt een overzicht gegeven van de stand van theorievorming, onderzoek en toepassingsgebieden op het terrein van de arbeids- en gezondheidspsychologie (A&G). Er wordt dieper ingegaan op kenmerken van de werkomgeving die tot werkstress dan wel werkplezier kunnen leiden. Tevens wordt aandacht besteed aan interventies die bijdragen aan gezondheid en motivatie van werknemers. Leerdoelen Na de cursus kunnen studenten: (a) theoretische modellen over werkstress beschrijven, vergelijken en toepassen (analyseren en zelfstandig denken); (b) voorspellers en uitkomsten van werkgerelateerde gezondheid en motivatie beschrijven, vergelijken en toepassen op zowel organisationeel als individueel niveau (analyseren en zelfstandig denken); (c) de fysiologische processen die gepaard gaan met stress beschrijven (parafraseren); (d) overig (niet-stressgerelateerd) gezondheidsbeïnvloedend gedrag op het werk en gezondheidsbeïnvloedende factoren in de werkomgeving beschrijven en verklaren (parafraseren en analyseren); (e) globale kennis rondom typen interventies op het gebied van arbeid, gezond en werkstress benoemen en de inhoud globaal beschrijven (parafraseren) en (f) een casus analyseren door relevante kennis toe te passen, een passende onderzoeksopzet maken vanuit A&G perspectief, onderbouwde en realistische aanbevelingen formuleren, resultaten en conclusies presenteren en schriftelijk verslagleggen van analyse, onderzoeksopzet en aanbevelingen (zelfstandig denken en mondeling en schriftelijk communiceren). Onderwijsvorm Wekelijkse bijeenkomsten (hoorcolleges). Daarnaast zijn er vier werkgroepen, verspreid over de cursus. Aanwezigheid is verplicht voor zowel hoorcolleges als werkgroepen. Beoordelingsvorm Schriftelijk tentamen bestaande uit meerkeuzevragen en open vragen over de literatuur en de collegestof (80% van het eindcijfer) en groepsopdrachten (20% van het eindcijfer). Het schriftelijke tentamen bestaat uit twee deeltentamens, die samen moeten worden opgevat als één tentamen. Het tentamencijfer wordt dan ook bepaald aan de hand van de totaal behaalde score op de twee deeltentamens. De groepsopdrachten worden apart becijferd, het gemiddelde telt mee voor het eindcijfer. Men dient voor zowel het tentamen als voor de gezamenlijke groepsopdrachten minstens een 5.5 te behalen. Wanneer men zakt voor het tentamen moet men altijd de gehele stof herkansen. Studiematerialen en kosten Barling, J., Kelloway, E. K., & Frone, M. R. (Eds) (2004). Handbook of workstress. Thousand Oaks: Sage. ISBN (± 145,00), bij Studystore Roetersstraat: 67,00. (circa 650 blz.) Artikelen en hoofdstukken van andere boeken, informatie secr. A&O psychologie. (circa 350 blz.) Onderwijstijden 105

6 Bachelorthese Arbeids- en Organisatiepsychologie (Oude stijl) Punten 9 ec SIS-code 7203BAT9X Plaats in het rooster Semester 1, blok Toelatingsvoorwaarden Propedeuse, tweede jaar, DOA + minimaal 18 ec aan inhoudelijke vakken van de specialisatie A&O Docenten Alle docenten van de programmagroep Inlichtingen Mw. dr. B. ten Brink Leerdoel Het kunnen maken van een literatuuroverzicht op een specialistisch terrein. Deelleerdoelen: het kunnen formuleren van een heldere vraagstelling; het kunnen zoeken naar en selecteren van de belangrijkste wetenschappelijke literatuur over die vraagstelling; het kunnen integreren en evalueren van de gevonden literatuur in een eigen betoog waarin de vraagstelling wordt beantwoord; het kunnen toepassen van de APA richtlijnen. Onderwerpkeuze Studenten schrijven zich in voor een of meer onderwerp/docentcombinaties. Na plaatsing bij een onderwerp/docent kiest elke student een deelonderwerp waarover de bachelorthese geschreven wordt. Werkwijze, eisen en beoordeling Werkwijze, eisen en beoordelingscriteria staan uitgebreid beschreven in het stuk De bachelorthese bij de opleiding Psychologie aan de UvA, studentenhandleiding. De student levert tijdens het traject de volgende producten op: vraagstelling en gevonden literatuur, opzet, eindversie, verbeterde eindversie. Bij elk product, behalve het eerste, geeft de student schriftelijk aan hoe de feedback van de docent op het voorgaande product is verwerkt. De betreffende opleverdata worden direct na de introductiebijeenkomst schriftelijk vastgelegd in een thesecontract. Na ondertekening van het thesecontract volgt altijd een beoordeling, die dus ook onvoldoende kan zijn. De cursus wordt afgesloten met een presentatie van de these aan medestudenten. Omvang De bachelorthese (9 ec) bestaat uit een literatuuroverzicht van tussen de 5000 en 6000 woorden. Het literatuuroverzicht moet gebaseerd zijn op circa 15 empirische onderzoeksartikelen. Onderwijsvorm en onderwijstijden Er is een verplichte startbijeenkomst op maandag 27 oktober 2014 van (semester 1) met alle studenten die geplaatst zijn voor de bachelorthese, en een verplichte eindpresentatie (tijden worden nader bekend gemaakt). Verder is de begeleiding individueel. Literatuur Starreveld, P. A. (Ed.). (2009). Verslaglegging van psychologisch onderzoek (2e ed). Amsterdam: Boom. ISBN (± 25,00) De bachelorthese bij de Opleiding Psychologie aan de UvA, studentenhandleiding. Blackboard. 106

7 Aanmelden Aanmeldingsprocedure SIS. De aangemelde studenten krijgen begin oktober via de studentenmail informatie over de beschikbare onderwerpen en de exacte intekenprocedure voor een onderwerp. Bijzonderheden Deze cursus is een verplicht onderdeel voor studenten die in september 2013 of eerder aan de bachelorspecialisatie A&O zijn begonnen. Studenten die in september 2014 met hun bachelorspecialisatie A&O starten, volgen de cursus Bachelorproject A&O. 107

8 Bachelorproject A&O Punten 12 ec SIS-code 7203BPROXY Plaats in het rooster Semester 2, blok Toelatingsvoorwaarden Propedeuse, tweede jaar, MODA (deeltentamen a) en daarnaast minimaal 18 ec aan inhoudelijke vakken van de bachelorspecialisatie A&O Docenten Mw. dr. B.E.H. ten Brink (coördinator), alle docenten van de programmagroep A&O Inhoud Studenten voeren groepsgewijs een empirisch onderzoek uit en schrijven daarover individueel een verslag in de vorm van een onderzoeksartikel. Het onderzoeksonderwerp wordt door een supervisor aangereikt. Activiteiten die individueel worden uitgevoerd zijn: het uitvoeren van een literatuurstudie, het maken van een analyseplan, het analyseren, interpreteren en evalueren van de verkregen data, het schrijven van een onderzoeksverslag, het mondeling presenteren van het verrichte onderzoek, het geven van feedback op presentaties van medestudenten. Activiteiten die in groepsverband worden uitgevoerd zijn: het onder supervisie ontwerpen, implementeren en uitvoeren van een empirische studie. Leerdoelen Na het Bachelortheseproject kan een student (a) de onderzoeksliteratuur over een psychologisch onderwerp in kaart brengen en daaruit de belangrijkste publicaties selecteren (analyseren en evalueren) (b) de inhoud van de geselecteerde publicaties parafraseren (c) de gehanteerde wetenschappelijke redenering in de geselecteerde publicaties analyseren en op hoofdlijnen evalueren (d) op basis daarvan de huidige stand van zaken weergeven binnen een onderzoeksgebied (wetenschappelijk denken), (e) aangeven waarom de onderzoeksvraag belangrijk is (evalueren), (f) in groepsverband en onder supervisie een empirische studie opzetten en uitvoeren (wetenschappelijk denken), (g) de data zelfstandig analyseren (wetenschappelijk denken), (h) reflecteren op de ethische aspecten van de studie, (i) de resultaten interpreteren (analyseren) en op hoofdlijnen evalueren binnen het onderzoeksveld, (j) verslag doen van het hele proces in de vorm van een wetenschappelijk artikel in APA-stijl (schriftelijk communiceren en reflecteren), (k) het verrichte onderzoek mondeling presenteren (mondeling communiceren). Onderwijsvorm Inleidend college; groeps- en individuele bijeenkomsten met de supervisor; uitvoeren van (schrijf) opdrachten ter voorbereiding op de bijeenkomsten; uitvoeren van een empirische studie; presentaties aan medestudenten (tijden worden nader bekend gemaakt); verwerken van feedback. Beoordelingsvorm De supervisor beoordeelt zowel de eindproducten (een individueel geschreven onderzoeksverslag en de mondelinge presentatie van het verrichte onderzoek) als de manier waarop die tot stand zijn gekomen (het proces). Voor de kwaliteit van het proces zijn de beoordelingscriteria: de wijze waarop de student individueel en in groepsverband de diverse stadia van het project heeft doorlopen; of deadlines zijn gehaald en afspraken zijn nagekomen; de kwaliteit van de deelproducten; de manier waarop met instructies en feedback van de docent is omgegaan; in hoeverre de student in staat is te reflecteren op het eigen werk en op ethische aspecten van psychologisch onderzoek. 108

9 De eindproducten (een individueel geschreven onderzoeksverslag en de individuele mondelinge presentatie van het verrichte onderzoek) worden beoordeeld op de criteria parafraseren, analyseren, evalueren, wetenschappelijk denken, communiceren en zelfreflectie. Het onderzoeksverslag wordt ook door een tweede beoordelaar beoordeeld. Zie de Studenthandleiding voor de exacte uitwerking. Alle criteria dienen als voldoende te zijn beoordeeld om tot een voldoende eindbeoordeling te komen. N.B. Wanneer het proces niet goed verloopt kan de student al tijdens het project een onvoldoende beoordeling ontvangen voor dit criterium waardoor voortijdig gestopt moet worden. Studiemateriaal Starreveld, P.A. (Ed.). (2012) Verslaglegging van psychologisch onderzoek. 3e druk. Amsterdam: Boom. ISBN: (circa 25,-). Studenthandleiding Bachelortheseproject (Blackboard). Onderwijstijden Plenair introductiecollege op maandag 30 maart 2015 van uur. Aansluitend een eerste groepsbijeenkomst met de supervisor. Daarna individuele en groepsbijeenkomsten op afspraak met de supervisor. Eindpresentatie in de laatste week van Semester 2 (tijden worden nader bekend gemaakt). Aanwezigheid bij alle bijeenkomsten is verplicht. Bijzonderheden Aanmelden in SIS is verplicht. Vervolgens ontvangen alle aangemelde studenten die de eerste toets van MODA gehaald hebben via hun studentenmailadres informatie over de beschikbare onderwerpen, en kunnen voorkeuren aangegeven worden. In de laatste week voorafgaand aan de start van het bachelorproject zal de indeling via blackboard bekend gemaakt worden. 109

10 Career Management Credits 6 ec SIS-code 7203BA17XY Semester Semester 2, period 2 Maximum participants 30 Prerequisites All first and second year courses and Recruitment, Selection and Workperformance and Motivatie en Arbeidsgedrag Lecturers Mw. dr. J. Koen Summary Careers are an important part of individuals lives. The focus of this course is on career management, development and planning during the life span. Based on theory and empirical research, we will address topics such as career choice and development, career progress, career success and career counseling. The course is highly interactive and has a strong focus on application of the literature to practice. During the first meeting of the week, a small group of students presents the literature on a specific subtheme and provides practical applications. During the second meeting of the week, students meet with an invited guest and get the opportunity to question the guest about his/her career. Students write a career assessment for each guest in which they apply the literature of the specific subtheme to the guest s career. Objectives At the end of this course, students are able to (a) define and describe different approaches to careers and career success (paraphrasing), (b) describe and compare leading theories on career choice, development and planning (analyzing) and (c) explain how people make career choices and decisions (paraphrasing). Students will also be able to (d) present, explain and integrate the content of empirical articles per subtheme (analyzing), (e) evaluate the quality, difficulties and (future) challenges of theory and research in the field of career studies (evaluating) and (f) show the connection between theory, empirical research and real-life examples of careers (analyzing). Additionally, students are able to (g) analyze individual-, context- and societal influences in people s careers and explain the processes by which these factors influence people s careers (analyzing), (h) formulate career advice based on knowledge acquired from theory and research (scientific thinking), (i) answer people s career-related questions by using knowledge acquired from theory and research (scientific thinking) and (j) think of possible solutions for people s career problems (scientific thinking). Teaching format In view of the interactive character of the course and the input that is expected from students, attendance at all meetings is required. The course consists of two meetings per week: a lecture meeting (Tuesday) and a case study meeting (Thursday). Students are expected to make a large contribution in the form of group presentations on a specific subtheme and weekly individual career assessment papers. Assessment Presence and input during the meetings is a prerequisite for passing the exam. The grade itself will be based on a literature exam (40%), the group presentation (20% theoretical part; 20% practical part) and the individual career assessment papers (20%). The exam has a strong focus on open-ended questions. Students need a minimum grade of 5.5 per 110

11 component to pass the course. Final publishing date end result: two weeks after the examination date. Literature Articles and bookchapters (ca. 500 pages). These will be announced later. Lesson dates Extra information This course will be taught in English and is an elective course in the bachelor program for Work & Organizational Psychology. It is recommended for students who want to specialize in Personnel Selection and Development. 111

12 Design, operationalisatie en analyse (DOA) (Oude stijl) Punten 6 ec SIS-code 7203BA06V Plaats in het rooster Semester 1, blok 1 Aantal deelnemers Maximaal 40 Toelatingsvoorwaarden Propedeuse, onderzoekspracticum en VRT-2 Docent Mw. dr. B. Nevicka & Dr. M. Hamstra Inhoud en leerdoelen De cursus geeft een overzicht van de verschillende methoden en onderzoeks opzetten voor organisatieonderzoek. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan het soort onderzoeksvragen die in organisatieonderzoek aan de orde komen en aan de beperkingen van de meest gebruikte vorm van onderzoek, de cross-sectionele survey. Daarnaast wordt de waarde besproken van het combineren van verschillende onderzoeksmethoden en wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden en beperkingen van quasi-experimentele designs. Centraal hierbij staan het validiteitvraagstuk en de vraag welk onderzoeksdesign bij welke onderzoeksvraag hoort. In dit onderdeel zal men zelf methodologisch commentaar geven op een bestaand empirisch artikel. Ten tweede richt de cursus zich op de operationalisatie van theoretische concepten, testconstructie, en vragenlijstontwerp, oftewel op het meetbaar maken van hetgeen men wil onderzoeken. In dit onderdeel zal men zelf een korte vragenlijst ontwerpen. Onderwijsvorm Eén dagdeel per week een college of werkgroep bijeenkomst. In verband met het uitdelen en bespreken van opdrachten is aanwezigheid bij de bijeenkomsten verplicht. Beoordelingsvorm De toetsing van kennis en vaardigheden opgedaan in de cursus bestaat uit drie elementen: (a) een schriftelijk tentamen dat bestaat uit open vragen en meerkeuzevragen over de literatuur en de collegestof (76.9% van het eindcijfer) en (b) twee opdrachten (eerste 7.7% en tweede 15.4% van het eindcijfer). Voor alle drie onderdelen moet minimaal een 5.5 worden behaald. Een onvoldoende kan dus niet gecompenseerd worden. Studiematerialen (circa 430 pagina s) en kosten Robson, C. (2011). Real world research (3 rd ed). Oxford: Blackwell Publishers. ISBN (± 36,00). Diverse artikelen, zie tzt Black Board. Onderwijstijden (NB: soms wordt gewerkt in subgroepen die de hele dag geroosterd zijn; subgroeptijden worden later bekend gemaakt.) Bijzonderheden Deze cursus is voor studenten die in september 2013 of eerder aan hun bachelorspecialisatie A&O zijn begonnen. Studenten die in september 2014 met hun bachelorspecialisatie A&O starten, volgen de cursus MODA. 112

13 Interventies in de Arbeids en Gezondheidspsychologie Punten 6 ec SIS-code 7203BA16XY Plaats in het rooster Semester 2, blok 2 Aantal deelnemers Maximaal 28 Toelatingsvoorwaarden Propedeuse, verplichte cursussen tweede studiejaar; Arbeid, Ge zond heid en Werkstress Docent Mw. dr. M. van den Heuvel Inhoud In deze cursus wordt aan de hand van literatuur ingegaan op interventies binnen A&G Psychologie. In het eerste deel van de cursus komen diverse typen interventies aan bod die het welzijn, gezondheid en motivatie van werknemers kunnen behouden of verbeteren. In het tweede deel van de cursus wordt een methodiek voor het ontwikkelen van interventies besproken en oefenen studenten hiermee in groepsverband. Leerdoelen Aan het eind van de cursus kunnen studenten: 1) verschillende classificatie-methoden van interventies definiëren en herkennen (parafraseren en analyseren); 2) beschrijven waar werknemers tijdens een ziekteproces mee te maken krijgen m.b.t. wetgeving en instanties (parafraseren); 3) onderzoeksresultaten m.b.t. effecten van werk op gezondheid beschrijven (parafraseren); 4) reflecteren op de totstandkoming van die resultaten gegeven het onderzoeksdesign & proces (analyseren en evalueren); 5) de effectiviteit van A&G interventies beschrijven en met elkaar vergelijken (analyseren); 6) kenmerken van goed interventie-onderzoek benoemen (parafraseren); 7) een oordeel geven over de kwaliteit van een interventie (evalueren); 8) de 6 stappen van Intervention Mapping benoemen en toepassen (parafraseren; zelfstandig denken); 9) theorieën rondom gedragsverandering beschrijven en beoordelen op toepasbaarheid bij interventie-ontwerp (parafraseren; analyseren en evalueren); 10) in groepsverband een casus analyseren, een interventie ontwikkelen en presenteren aan collega s (zelfstandig denken; schriftelijk en mondeling communiceren). Onderwijsvorm Een dagdeel per week een bijeenkomst, waarin de literatuur en opdrachten besproken worden. Ook wordt een aantal gastsprekers uitgenodigd. Aanwezigheid bij alle zittingen is verplicht evenals het maken van een aantal opdrachten. Beoordelingsvorm Een tentamen bestaande uit meerkeuze- en open vragen. Om te slagen voor de cursus moet het tentamen met minimaal 5,5 beoordeeld worden. Daarnaast worden er een aantal (groeps)opdrachten gemaakt (o.a. een presentatie-opdracht en een casus-opdracht). Het gemiddelde van de opdrachten dient voldoende te zijn. Het gemiddelde cijfer voor de opdrachten bepaalt of er geen, een halve of een hele bonuspunt verdiend kan worden. Als het gemiddelde cijfer van de opdrachten tussen 6 en 7 is, dan is het eindcijfer gelijk aan het tentamencijfer. Als het gemiddelde cijfer van de opdrachten tussen de 7 en 8 is, dan is het eindcijfer: tentamencijfer + 0,5. Als het gemiddelde cijfer van de opdrachten boven de 8 is, dan is het eindcijfer: tentamencijfer + 1,0. Voor het tentamen moet altijd minimaal 5,5 behaald worden, een goed cijfer voor de opdrachten kan dus geen onvoldoende voor het tentamen compenseren. Een eventueel bonuspunt geldt alleen voor de eerste kans van het tentamen, niet voor de herkansing. 113

14 Studiematerialen en kosten Onder voorbehoud: Bartholomew, L., Parcel, G., Kok, G., Gottlieb, N., & Fernandez, E. (2011). Planning health promotion programs: An intervention mapping approach (3rd edition). San Fransisco: Jossey-Bass. ISBN (± 77) Artikelen en hoofdstukken van andere boeken, informatie secretariaat A&O psychologie. Onderwijstijden Bijzonderheden Deze cursus is een keuzevak binnen de bachelor Arbeids- & Organisatiepsychologie en wordt aanbevolen voor studenten die zich willen specialiseren in de Arbeidsgezondheidspsychologische richting. De cursus is verplicht voor degenen die de aantekening Psychologie van Arbeid en Gezondheid willen behalen. 114

2.2 Doelstelling van het onderwijs van de programmagroep

2.2 Doelstelling van het onderwijs van de programmagroep Masterspecialisatie, Arbeids- en Organisatiepsychologie 2. Arbeids- & Organisatiepsychologie 2.1 Doelgroep en toelatingseisen De master specialisatie Arbeids- en Organisatiepsychologie is direct toegankelijk

Nadere informatie

EDUCATION for PhD STUDENTS. Courses offered by Graduate School of Social and Behavioural Sciences Utrecht University

EDUCATION for PhD STUDENTS. Courses offered by Graduate School of Social and Behavioural Sciences Utrecht University EDUCATION for PhD STUDENTS 2010 Courses offered by Graduate School of Social and Behavioural Sciences Utrecht University GENERAL INFORMATION... 4 CAREERMANAGEMENT & COACHING... 8 PHD PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPROGRAMMA...10

Nadere informatie

Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Business Administration - 2010-2011

Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Business Administration - 2010-2011 Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - - P Business Administration - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Business Administration - 2010-2011 I De premasteropleiding duurt

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie -

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie - Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 I De Bacheloropleiding

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Business Administration - 2011-2012

Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Business Administration - 2011-2012 Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - - P Business Administration - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Business Administration - 2011-2012 I De premasteropleiding duurt

Nadere informatie

International Business Administration (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B International Business

International Business Administration (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B International Business International Business Administration (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - B International Business Administration - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - B International Business Administration

Nadere informatie

International Business Administration (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B International Business

International Business Administration (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B International Business International Business Administration (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - B International Business Administration - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - B International Business Administration

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Technische Bedrijfskunde

Technische Bedrijfskunde 2d. Opleidingsspecifieke bijlage bij de OER 2014-2015 voor de Bachelor of Science opleiding Technische Bedrijfskunde 1. Doel van de opleiding (OER art. 3.1 en onderwerp 1 NVAO accreditatiekader) 1a Profiel

Nadere informatie

WEGWIJZER MASTERPROJECT Masteropleiding Education and Child Studies

WEGWIJZER MASTERPROJECT Masteropleiding Education and Child Studies WEGWIJZER MASTERPROJECT Masteropleiding Education and Child Studies INSTITUUT PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN UNIVERSITEIT LEIDEN Leiden, september 2014 2 VOORAF Deze Wegwijzer

Nadere informatie

Bacheloropleiding Bewegingswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Bewegingswetenschappen - B Bewegingswetenschappen - 2011-2012

Bacheloropleiding Bewegingswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Bewegingswetenschappen - B Bewegingswetenschappen - 2011-2012 Bacheloropleiding Bewegingswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - der Bewegingswetenschappen - B Bewegingswetenschappen - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - der Bewegingswetenschappen - B Bewegingswetenschappen

Nadere informatie

Psychologie (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Psychologie en Pedagogiek - M Psychologie - 2010-2011

Psychologie (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Psychologie en Pedagogiek - M Psychologie - 2010-2011 Psychologie (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - M Psychologie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Psychologie - 2010-2011 I De masteropleiding Psychologie omvat 60 studiepunten, en duurt

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Vaardighedenonderwijs voor promovendi

Vaardighedenonderwijs voor promovendi Faculteit der Geesteswetenschappen Vaardighedenonderwijs voor promovendi Graduate School for Humanities Faculteit der Geesteswetenschappen Universiteit van Amsterdam Academisch jaar 2014-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-AGBACHEX-14 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation project

Nadere informatie

Mastergids 2014-2015. Een overzicht van Psychologie masters in Nederland

Mastergids 2014-2015. Een overzicht van Psychologie masters in Nederland Mastergids 2014-2015 Een overzicht van Psychologie masters in Nederland ontents Inhoudsopgave VOORWOORD... 7 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM (UvA)... 8 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM... 8 Introductie op de Universiteit

Nadere informatie

Communicatie- en informatiewetenschappen (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Communicatie- en Informatiewetenschap -

Communicatie- en informatiewetenschappen (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Communicatie- en Informatiewetenschap - Communicatie- en informatiewetenschappen (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap

Nadere informatie

Veranderbereidheid van leraren als voorwaarde voor de ontwikkeling naar een lerende organisatie met een professionele cultuur

Veranderbereidheid van leraren als voorwaarde voor de ontwikkeling naar een lerende organisatie met een professionele cultuur Masterthesis Human Resource Management Dwarsliggers houden de trein op de rails Veranderbereidheid van leraren als voorwaarde voor de ontwikkeling naar een lerende organisatie met een professionele cultuur

Nadere informatie

AIOS-begeleidingsdocument

AIOS-begeleidingsdocument AIOS-begeleidingsdocument Tbv CAT-project / Bachelor scriptie 3e jaar Geneeskunde e-mail: cat-project@lumc.nl 1 Coördinatoren Dr Saskia Le Cessie Afdeling Medische Statistiek en Klinische Epidemiologie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - M Communicatiewetenschap - 2011-2012

Inhoudsopgave. Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - M Communicatiewetenschap - 2011-2012 Communicatiewetenschap (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatiewetenschap - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatiewetenschap - 2011-2012 I Inhoudsopgave Master Communicatiewetenschap,

Nadere informatie

8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie

8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie Master Psychologie 8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie De track Training & Development is toegankelijk voor studenten die een bachelor Psychologie hebben afgerond. De

Nadere informatie

Bachelor International Business and Languages voltijd

Bachelor International Business and Languages voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor International Business and Languages voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsopdracht Praktijk Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Faculteit Geowetenschappen Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80115 3508 TC UTRECHT Tel. 030 253 9559 Utrecht, juli 2014 1 Adressen

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom

Nadere informatie

September 2007. Informatica

September 2007. Informatica September 2007 Informatica Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230 3100 Fax: 030 230 3129 E-mail: info@qanu.nl Internet:

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de onderwijs

Nadere informatie

Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007

Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007 Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007 Samenwerkend leren op afstand Mathilde Molendijk Judith Kaandorp Draft EMP-endreport colleborative learning in distance education

Nadere informatie

Advanced Courses CO. AANBOD Optional AC SEMESTER 1 - periode 1

Advanced Courses CO. AANBOD Optional AC SEMESTER 1 - periode 1 Advanced Courses CO Een Advanced Course (AC) is een module van 4 uur gedurende 1 periode (6wk). De AC s worden afgesloten met een schriftelijk tentamen/ opdracht/ mondelinge presentatie in de collegeweek

Nadere informatie

Vaardighedenonderwijs voor promovendi. Graduate School of Humanities. Faculteit der Geesteswetenschappen Universiteit van Amsterdam

Vaardighedenonderwijs voor promovendi. Graduate School of Humanities. Faculteit der Geesteswetenschappen Universiteit van Amsterdam Vaardighedenonderwijs voor promovendi Graduate School of Humanities Faculteit der Geesteswetenschappen Universiteit van Amsterdam Academisch jaar 2012-2013 1 INHOUD Inleiding 3 Overzicht vaardighedencursussen:

Nadere informatie