2.3 Onderwijsprogramma derde bachelorjaar A&O

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2.3 Onderwijsprogramma derde bachelorjaar A&O"

Transcriptie

1 Derde Bachelorjaar, Arbeids- en Organisatiepsychologie 2. Arbeids- en Organisatiepsychologie 2.1 Doelstelling van het onderwijsprogramma van A&O Algemeen geformuleerd heeft de specialisatie Arbeids- en Organisatiepsychologie als doelstelling het ontwikkelen van: kennis van de voornaamste onderwerpen uit de A&O-psychologie; vaardigheid in het hanteren van de belangrijkste methoden en technieken die in de A&O-psychologie worden gebruikt; vaardigheid in het onderkennen en analyseren van A&O-psychologische problemen in de praktijk, en in het formuleren van en (mede) uitvoeren van wetenschappelijk gefundeerde oplossingen; vaardigheid als onderzoeker van theoretische en praktische problemen op het terrein van de A&O-psychologie. professionele vaardigheden (zoals samenwerken, overtuigen, argumenteren, presenteren, adviseren) van belang voor A&O-psychologen in de praktijk. Een belangrijke doelstelling van het studieprogramma A&O is het streven om studenten een relatief brede opleiding in het vakgebied te geven. Hiertoe is in het derde bachelorjaar een aantal vakken verplicht gesteld. Daarnaast kan men zich met behulp van de keuzeruimte in het derde bachelorjaar specialiseren in een van de volgende drie richtingen: Personeelsselectie en -ontwikkeling (P), Sociale processen in organisaties (O), Arbeid en Gezondheid (A&G). 2.2 Beroepsmogelijkheden A&O Het is mogelijk om na het afronden van een bachelor Arbeids- en Organisatiepsychologie de arbeidsmarkt op te gaan; in dat geval zal men in aanmerking komen voor functies waar een academische opleiding gevraagd wordt. Voor functies in het veld van Arbeidsen Organisatiepsychologie zal echter over het algemeen ook een afgeronde master in de Arbeids- en Organisatiepsychologie worden gevraagd. Bij de beschrijving van de beroepsmogelijkheden wordt daarom uitgegaan van een afgerond masterprogramma. Arbeids- en Organisatiepsychologen kunnen in veel organisaties en instituten terecht als organisatiedeskundige, HRM-adviseur, organisatieconsultant, selectiepsycholoog, of bedrijfspsycholoog. Daarnaast komen A&O psychologen terecht in functies op onderzoeksgebied. Enkele voorbeelden van functies waarin afgestudeerden werkzaam zijn: organisatieadviseur/consultant bij een organisatieadviesbureau; zelfstandige vestiging als beleidsadviseur en onderzoeker; hoofd opleiding, training en development; hoofd of medewerker van een afdeling Personeel en Organisatie; selectiepsycholoog bij een bureau voor werving en selectie; medewerker bij een arbodienst; beleidsmedewerker bij een overheidsinstantie; docent, supervisor, trainer op een instelling voor HBO; beleidsondersteunend onderzoeker bij grote bedrijven en de overheid; onderzoeker/docent aan een universiteit. Voor meer informatie over beroepsmogelijkheden zie ook Hoofdstuk 1 van deze studiegids. 2.3 Onderwijsprogramma derde bachelorjaar A&O In dit laatste bachelorjaar worden vakken aangeboden die een uitgebreide basis bieden in de A&O-psychologie. Dit zijn vakken op het gebied van de Personeelsselectie en -ontwikkeling, Sociale processen in organisaties en Psychologie van arbeid en gezondheid. Daarnaast is er een methodologisch vak (MODA) en zal ter afsluiting van de bachelor een een empirisch bachelorproject (12 ec) worden uitgevoerd. Aanwezigheid tijdens de 101

2 Derde Bachelorjaar, Arbeids- en Organisatiepsychologie bijeenkomsten is bij alle vakken verplicht. Vakken worden afgerond met een tentamen en in veel gevallen een of meerdere opdrachten. Bij een onvoldoende beoordeling kan een toetsonderdeel één keer herkanst worden in het lopende collegejaar. Bij verplichte vakken die in het Engels gedoceerd worden, mogen antwoorden op de tentamens in het Nederlands gegeven worden. Naast de grijsgekaderde verplichte vakken in het onderstaande schema zijn er de volgende vakken: Working in groups en Organisatiestructuur & organisatiecultuur: verplichte keuze uit één van deze twee. Career management, Organizational change en Interventies in de A&G-psychologie: verplichte keuze uit één van deze drie. Het vak Career management is vooral van belang voor studenten die zich willen specialiseren in Personeelsselectie en -ontwikkeling, Organizational change vooral voor studenten die zich willen specialiseren in Sociale processen in organisaties, en Interventies in de A&G-psychologie voor studenten die zich willen specialiseren in Psychologie van arbeid en gezondheid. Bachelorprogramma Arbeids- en Organisatiepsychologie Blok 1 12 ec Recruitment, selection and workperformance (6) Semester 1 Semester 2 Blok Blok 1 Blok 2 18 ec 12 ec 12 ec Motivatie & arbeidsgedrag (9) MODA (6) Bachelorproject (12) Blok 3 6 ec Leiderschap (6) Arbeid, gezondheid & werkstress (9) Working in groups (6) Careermanagement (6) * DOA (6) *Bachelorthese (9) Organisatie structuur en -cultuur (6) Organizational change (6) Interventies in de A&G-psychologie (6) Noot: Studenten volgen in elk blok twee cursussen, met een maximum van 30 ec per semester. Verplichte cursussen zijn grijsgekaderd en vetgedrukt. Alleen in Blok 3 van Semester 2 is de student voltijds met 1 cursusonderdeel bezig, namelijk het bachelorproject. * Deze cursussen worden nog eenmaal aangeboden in oude stijl voor studenten die hun tweede jaar hebben gevolgd in of eerder. Samenvattend: Om te voldoen aan de eisen van het bachelordiploma, specialisatie Arbeids- en Organisatiepsychologie zijn de volgende onderdelen vereist: Recruitment, selection & workperformance (6 ec) Leiderschap (6 ec) Motivatie & arbeidsgedrag (9 ec) Arbeid, gezondheid & werkstress (9 ec) MODA (6 ec) Keuze uit: Working in Groups (6 ec) of Organisatiestructuur & organisatiecultuur (6 ec) Keuze uit: Career management (6 ec), Organizational change (6 ec) en Interventies in de A&Gpsychologie (6 ec) Bachelorproject (12 ec; inclusief 10 colloquia) 102

3 Derde Bachelorjaar, Arbeids- en Organisatiepsychologie Totaal: 60 ec Indien men door veranderingen in het studieprogramma enkele studiepunten tekort komt, bestaat de mogelijkheid van een literatuurtentamen; overleg hierover eerst met de studieadviseur van A&O (zie 2.6 voor contactgegevens). Honoursprogramma Voor informatie over de mogelijkheden voor een honoursbachelorprogramma wordt verwezen naar hoofdstuk 3. Voor een specifieke invulling van het honourtraject bij A&O kan men contact opnemen met de coördinator van het A&O-honoursprogramma (zie 2.6 voor contactgegevens). 2.4 Bijzonderheden van de specialisatie A&O Psychologie van Arbeid en Gezondheid (PAG) Wie na het afronden van de bachelor met specialisatie A&O ook een masterspecialisatie A&O gaat doen, heeft de mogelijkheid om de aantekening Psychologie van Arbeid en- Gezondheid (PAG) te behalen. Om te voldoen aan de eisen voor deze aantekening moet in de bachelor al rekening gehouden worden met het kiezen van het programma. Dat wil zeggen, om in de master aan de vereisten voor de PAG-aantekening te voldoen dient men het volgende programma te volgen in de bachelor: Voldoen aan de standaard vereisten voor de bachelor A&O. Behaald hebben van het vak Interventies in de A&G psychologie. Een bachelorproject uitvoeren over een onderwerp op het terrein van de psychologie van arbeid en gezondheid. Zie voor meer informatie over de PAG-route het hoofdstuk over de masterspecialisatie A&O-psychologie. Voor meer informatie kan met terecht bij de PAG-coördinator (zie 2.6 voor contactgegevens). Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) Voor studenten die na de bachelorspecialisatie A&O ook de masterspecialisatie A&O doen, bestaat de mogelijkheid om de basisaantekening psychodiagnostiek in de Arbeidsen Organisatiepsychologie te behalen. De BAPD kan vooral relevant zijn voor studenten die zich willen specialiseren in Personeelsselectie en -ontwikkeling of Psychologie van Arbeid en Gezondheid. Studenten die met ingang van het tweede jaar hebben gevolgd, voldoen wat betreft hun bachelorprogramma automatisch aan de eisen voor de BAPD. Voor studenten die in het tweede jaar hebben gevolgd, zie voor meer informatie over de BAPD het hoofdstuk over de masterspecialisatie A&O-psychologie. 2.5 Nadere inlichtingen Studieadvisering Arbeids- & Organisatiepsychologie Voor inlichtingen met betrekking tot de specialisatie A&O-psychologie, vragen over de voortgang en planning van de studie, toelating tot de masterspecialisatie A&O, en eventuele problemen die kunnen optreden tijdens de studie kan men zich wenden tot de studieadviseur van de programmagroep A&O (zie 2.6 voor contactgegevens). 2.6 Contactgegevens secretariaat, studieadviseur en coördinatoren A&O Secretariaat: Mw. Joke Vermeulen kamer 4.05 telefoon: Openingstijden: ma t/m do.:

4 Derde Bachelorjaar, Arbeids- en Organisatiepsychologie Studieadviseur A&O: Dr. Brigitte ten Brink kamer 4.04 telefoon: Coördinatie Bachelorthese/Bachelorproject: Dr. Brigitte ten Brink kamer 4.04 telefoon: Coördinatie Honoursprogramma: Dr. Astrid Homan kamer 4.04 telefoon Coördinatie PAG-route: Dr. Machteld van den Heuvel kamer 4.03 telefoon Coördinatie BAPD: Dr. Edwin van Hooft kamer 4.08 telefoon Website: Voorzitter van de programmagroep: Prof. dr. Annelies van Vianen Docenten: In Hoofdstuk 10 vindt u een overzicht van alle docenten, hun contactgegevens plus hun interessegebieden. Op de volgende pagina s staat een alfabetisch overzicht van de bacheloronderdelen die gevolgd kunnen worden binnen de specialisatie Arbeids- en Organisatiepsychologie. 104

5 Arbeid, gezondheid & werkstress Punten 9 ec SIS-code 7203BA01V Aantal studenten Max. 100 Plaats in het rooster Semester 1, blok Toelatingsvoorwaarden Propedeuse en verplichte vakken tweede jaar Docenten Mw. dr. M. van den Heuvel, Mw. dr. mr. A. Bakker-Pieper Inhoud In de cursus Arbeid, gezondheid en werkstress wordt een overzicht gegeven van de stand van theorievorming, onderzoek en toepassingsgebieden op het terrein van de arbeids- en gezondheidspsychologie (A&G). Er wordt dieper ingegaan op kenmerken van de werkomgeving die tot werkstress dan wel werkplezier kunnen leiden. Tevens wordt aandacht besteed aan interventies die bijdragen aan gezondheid en motivatie van werknemers. Leerdoelen Na de cursus kunnen studenten: (a) theoretische modellen over werkstress beschrijven, vergelijken en toepassen (analyseren en zelfstandig denken); (b) voorspellers en uitkomsten van werkgerelateerde gezondheid en motivatie beschrijven, vergelijken en toepassen op zowel organisationeel als individueel niveau (analyseren en zelfstandig denken); (c) de fysiologische processen die gepaard gaan met stress beschrijven (parafraseren); (d) overig (niet-stressgerelateerd) gezondheidsbeïnvloedend gedrag op het werk en gezondheidsbeïnvloedende factoren in de werkomgeving beschrijven en verklaren (parafraseren en analyseren); (e) globale kennis rondom typen interventies op het gebied van arbeid, gezond en werkstress benoemen en de inhoud globaal beschrijven (parafraseren) en (f) een casus analyseren door relevante kennis toe te passen, een passende onderzoeksopzet maken vanuit A&G perspectief, onderbouwde en realistische aanbevelingen formuleren, resultaten en conclusies presenteren en schriftelijk verslagleggen van analyse, onderzoeksopzet en aanbevelingen (zelfstandig denken en mondeling en schriftelijk communiceren). Onderwijsvorm Wekelijkse bijeenkomsten (hoorcolleges). Daarnaast zijn er vier werkgroepen, verspreid over de cursus. Aanwezigheid is verplicht voor zowel hoorcolleges als werkgroepen. Beoordelingsvorm Schriftelijk tentamen bestaande uit meerkeuzevragen en open vragen over de literatuur en de collegestof (80% van het eindcijfer) en groepsopdrachten (20% van het eindcijfer). Het schriftelijke tentamen bestaat uit twee deeltentamens, die samen moeten worden opgevat als één tentamen. Het tentamencijfer wordt dan ook bepaald aan de hand van de totaal behaalde score op de twee deeltentamens. De groepsopdrachten worden apart becijferd, het gemiddelde telt mee voor het eindcijfer. Men dient voor zowel het tentamen als voor de gezamenlijke groepsopdrachten minstens een 5.5 te behalen. Wanneer men zakt voor het tentamen moet men altijd de gehele stof herkansen. Studiematerialen en kosten Barling, J., Kelloway, E. K., & Frone, M. R. (Eds) (2004). Handbook of workstress. Thousand Oaks: Sage. ISBN (± 145,00), bij Studystore Roetersstraat: 67,00. (circa 650 blz.) Artikelen en hoofdstukken van andere boeken, informatie secr. A&O psychologie. (circa 350 blz.) Onderwijstijden 105

6 Bachelorthese Arbeids- en Organisatiepsychologie (Oude stijl) Punten 9 ec SIS-code 7203BAT9X Plaats in het rooster Semester 1, blok Toelatingsvoorwaarden Propedeuse, tweede jaar, DOA + minimaal 18 ec aan inhoudelijke vakken van de specialisatie A&O Docenten Alle docenten van de programmagroep Inlichtingen Mw. dr. B. ten Brink Leerdoel Het kunnen maken van een literatuuroverzicht op een specialistisch terrein. Deelleerdoelen: het kunnen formuleren van een heldere vraagstelling; het kunnen zoeken naar en selecteren van de belangrijkste wetenschappelijke literatuur over die vraagstelling; het kunnen integreren en evalueren van de gevonden literatuur in een eigen betoog waarin de vraagstelling wordt beantwoord; het kunnen toepassen van de APA richtlijnen. Onderwerpkeuze Studenten schrijven zich in voor een of meer onderwerp/docentcombinaties. Na plaatsing bij een onderwerp/docent kiest elke student een deelonderwerp waarover de bachelorthese geschreven wordt. Werkwijze, eisen en beoordeling Werkwijze, eisen en beoordelingscriteria staan uitgebreid beschreven in het stuk De bachelorthese bij de opleiding Psychologie aan de UvA, studentenhandleiding. De student levert tijdens het traject de volgende producten op: vraagstelling en gevonden literatuur, opzet, eindversie, verbeterde eindversie. Bij elk product, behalve het eerste, geeft de student schriftelijk aan hoe de feedback van de docent op het voorgaande product is verwerkt. De betreffende opleverdata worden direct na de introductiebijeenkomst schriftelijk vastgelegd in een thesecontract. Na ondertekening van het thesecontract volgt altijd een beoordeling, die dus ook onvoldoende kan zijn. De cursus wordt afgesloten met een presentatie van de these aan medestudenten. Omvang De bachelorthese (9 ec) bestaat uit een literatuuroverzicht van tussen de 5000 en 6000 woorden. Het literatuuroverzicht moet gebaseerd zijn op circa 15 empirische onderzoeksartikelen. Onderwijsvorm en onderwijstijden Er is een verplichte startbijeenkomst op maandag 27 oktober 2014 van (semester 1) met alle studenten die geplaatst zijn voor de bachelorthese, en een verplichte eindpresentatie (tijden worden nader bekend gemaakt). Verder is de begeleiding individueel. Literatuur Starreveld, P. A. (Ed.). (2009). Verslaglegging van psychologisch onderzoek (2e ed). Amsterdam: Boom. ISBN (± 25,00) De bachelorthese bij de Opleiding Psychologie aan de UvA, studentenhandleiding. Blackboard. 106

7 Aanmelden Aanmeldingsprocedure SIS. De aangemelde studenten krijgen begin oktober via de studentenmail informatie over de beschikbare onderwerpen en de exacte intekenprocedure voor een onderwerp. Bijzonderheden Deze cursus is een verplicht onderdeel voor studenten die in september 2013 of eerder aan de bachelorspecialisatie A&O zijn begonnen. Studenten die in september 2014 met hun bachelorspecialisatie A&O starten, volgen de cursus Bachelorproject A&O. 107

8 Bachelorproject A&O Punten 12 ec SIS-code 7203BPROXY Plaats in het rooster Semester 2, blok Toelatingsvoorwaarden Propedeuse, tweede jaar, MODA (deeltentamen a) en daarnaast minimaal 18 ec aan inhoudelijke vakken van de bachelorspecialisatie A&O Docenten Mw. dr. B.E.H. ten Brink (coördinator), alle docenten van de programmagroep A&O Inhoud Studenten voeren groepsgewijs een empirisch onderzoek uit en schrijven daarover individueel een verslag in de vorm van een onderzoeksartikel. Het onderzoeksonderwerp wordt door een supervisor aangereikt. Activiteiten die individueel worden uitgevoerd zijn: het uitvoeren van een literatuurstudie, het maken van een analyseplan, het analyseren, interpreteren en evalueren van de verkregen data, het schrijven van een onderzoeksverslag, het mondeling presenteren van het verrichte onderzoek, het geven van feedback op presentaties van medestudenten. Activiteiten die in groepsverband worden uitgevoerd zijn: het onder supervisie ontwerpen, implementeren en uitvoeren van een empirische studie. Leerdoelen Na het Bachelortheseproject kan een student (a) de onderzoeksliteratuur over een psychologisch onderwerp in kaart brengen en daaruit de belangrijkste publicaties selecteren (analyseren en evalueren) (b) de inhoud van de geselecteerde publicaties parafraseren (c) de gehanteerde wetenschappelijke redenering in de geselecteerde publicaties analyseren en op hoofdlijnen evalueren (d) op basis daarvan de huidige stand van zaken weergeven binnen een onderzoeksgebied (wetenschappelijk denken), (e) aangeven waarom de onderzoeksvraag belangrijk is (evalueren), (f) in groepsverband en onder supervisie een empirische studie opzetten en uitvoeren (wetenschappelijk denken), (g) de data zelfstandig analyseren (wetenschappelijk denken), (h) reflecteren op de ethische aspecten van de studie, (i) de resultaten interpreteren (analyseren) en op hoofdlijnen evalueren binnen het onderzoeksveld, (j) verslag doen van het hele proces in de vorm van een wetenschappelijk artikel in APA-stijl (schriftelijk communiceren en reflecteren), (k) het verrichte onderzoek mondeling presenteren (mondeling communiceren). Onderwijsvorm Inleidend college; groeps- en individuele bijeenkomsten met de supervisor; uitvoeren van (schrijf) opdrachten ter voorbereiding op de bijeenkomsten; uitvoeren van een empirische studie; presentaties aan medestudenten (tijden worden nader bekend gemaakt); verwerken van feedback. Beoordelingsvorm De supervisor beoordeelt zowel de eindproducten (een individueel geschreven onderzoeksverslag en de mondelinge presentatie van het verrichte onderzoek) als de manier waarop die tot stand zijn gekomen (het proces). Voor de kwaliteit van het proces zijn de beoordelingscriteria: de wijze waarop de student individueel en in groepsverband de diverse stadia van het project heeft doorlopen; of deadlines zijn gehaald en afspraken zijn nagekomen; de kwaliteit van de deelproducten; de manier waarop met instructies en feedback van de docent is omgegaan; in hoeverre de student in staat is te reflecteren op het eigen werk en op ethische aspecten van psychologisch onderzoek. 108

9 De eindproducten (een individueel geschreven onderzoeksverslag en de individuele mondelinge presentatie van het verrichte onderzoek) worden beoordeeld op de criteria parafraseren, analyseren, evalueren, wetenschappelijk denken, communiceren en zelfreflectie. Het onderzoeksverslag wordt ook door een tweede beoordelaar beoordeeld. Zie de Studenthandleiding voor de exacte uitwerking. Alle criteria dienen als voldoende te zijn beoordeeld om tot een voldoende eindbeoordeling te komen. N.B. Wanneer het proces niet goed verloopt kan de student al tijdens het project een onvoldoende beoordeling ontvangen voor dit criterium waardoor voortijdig gestopt moet worden. Studiemateriaal Starreveld, P.A. (Ed.). (2012) Verslaglegging van psychologisch onderzoek. 3e druk. Amsterdam: Boom. ISBN: (circa 25,-). Studenthandleiding Bachelortheseproject (Blackboard). Onderwijstijden Plenair introductiecollege op maandag 30 maart 2015 van uur. Aansluitend een eerste groepsbijeenkomst met de supervisor. Daarna individuele en groepsbijeenkomsten op afspraak met de supervisor. Eindpresentatie in de laatste week van Semester 2 (tijden worden nader bekend gemaakt). Aanwezigheid bij alle bijeenkomsten is verplicht. Bijzonderheden Aanmelden in SIS is verplicht. Vervolgens ontvangen alle aangemelde studenten die de eerste toets van MODA gehaald hebben via hun studentenmailadres informatie over de beschikbare onderwerpen, en kunnen voorkeuren aangegeven worden. In de laatste week voorafgaand aan de start van het bachelorproject zal de indeling via blackboard bekend gemaakt worden. 109

10 Career Management Credits 6 ec SIS-code 7203BA17XY Semester Semester 2, period 2 Maximum participants 30 Prerequisites All first and second year courses and Recruitment, Selection and Workperformance and Motivatie en Arbeidsgedrag Lecturers Mw. dr. J. Koen Summary Careers are an important part of individuals lives. The focus of this course is on career management, development and planning during the life span. Based on theory and empirical research, we will address topics such as career choice and development, career progress, career success and career counseling. The course is highly interactive and has a strong focus on application of the literature to practice. During the first meeting of the week, a small group of students presents the literature on a specific subtheme and provides practical applications. During the second meeting of the week, students meet with an invited guest and get the opportunity to question the guest about his/her career. Students write a career assessment for each guest in which they apply the literature of the specific subtheme to the guest s career. Objectives At the end of this course, students are able to (a) define and describe different approaches to careers and career success (paraphrasing), (b) describe and compare leading theories on career choice, development and planning (analyzing) and (c) explain how people make career choices and decisions (paraphrasing). Students will also be able to (d) present, explain and integrate the content of empirical articles per subtheme (analyzing), (e) evaluate the quality, difficulties and (future) challenges of theory and research in the field of career studies (evaluating) and (f) show the connection between theory, empirical research and real-life examples of careers (analyzing). Additionally, students are able to (g) analyze individual-, context- and societal influences in people s careers and explain the processes by which these factors influence people s careers (analyzing), (h) formulate career advice based on knowledge acquired from theory and research (scientific thinking), (i) answer people s career-related questions by using knowledge acquired from theory and research (scientific thinking) and (j) think of possible solutions for people s career problems (scientific thinking). Teaching format In view of the interactive character of the course and the input that is expected from students, attendance at all meetings is required. The course consists of two meetings per week: a lecture meeting (Tuesday) and a case study meeting (Thursday). Students are expected to make a large contribution in the form of group presentations on a specific subtheme and weekly individual career assessment papers. Assessment Presence and input during the meetings is a prerequisite for passing the exam. The grade itself will be based on a literature exam (40%), the group presentation (20% theoretical part; 20% practical part) and the individual career assessment papers (20%). The exam has a strong focus on open-ended questions. Students need a minimum grade of 5.5 per 110

11 component to pass the course. Final publishing date end result: two weeks after the examination date. Literature Articles and bookchapters (ca. 500 pages). These will be announced later. Lesson dates Extra information This course will be taught in English and is an elective course in the bachelor program for Work & Organizational Psychology. It is recommended for students who want to specialize in Personnel Selection and Development. 111

12 Design, operationalisatie en analyse (DOA) (Oude stijl) Punten 6 ec SIS-code 7203BA06V Plaats in het rooster Semester 1, blok 1 Aantal deelnemers Maximaal 40 Toelatingsvoorwaarden Propedeuse, onderzoekspracticum en VRT-2 Docent Mw. dr. B. Nevicka & Dr. M. Hamstra Inhoud en leerdoelen De cursus geeft een overzicht van de verschillende methoden en onderzoeks opzetten voor organisatieonderzoek. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan het soort onderzoeksvragen die in organisatieonderzoek aan de orde komen en aan de beperkingen van de meest gebruikte vorm van onderzoek, de cross-sectionele survey. Daarnaast wordt de waarde besproken van het combineren van verschillende onderzoeksmethoden en wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden en beperkingen van quasi-experimentele designs. Centraal hierbij staan het validiteitvraagstuk en de vraag welk onderzoeksdesign bij welke onderzoeksvraag hoort. In dit onderdeel zal men zelf methodologisch commentaar geven op een bestaand empirisch artikel. Ten tweede richt de cursus zich op de operationalisatie van theoretische concepten, testconstructie, en vragenlijstontwerp, oftewel op het meetbaar maken van hetgeen men wil onderzoeken. In dit onderdeel zal men zelf een korte vragenlijst ontwerpen. Onderwijsvorm Eén dagdeel per week een college of werkgroep bijeenkomst. In verband met het uitdelen en bespreken van opdrachten is aanwezigheid bij de bijeenkomsten verplicht. Beoordelingsvorm De toetsing van kennis en vaardigheden opgedaan in de cursus bestaat uit drie elementen: (a) een schriftelijk tentamen dat bestaat uit open vragen en meerkeuzevragen over de literatuur en de collegestof (76.9% van het eindcijfer) en (b) twee opdrachten (eerste 7.7% en tweede 15.4% van het eindcijfer). Voor alle drie onderdelen moet minimaal een 5.5 worden behaald. Een onvoldoende kan dus niet gecompenseerd worden. Studiematerialen (circa 430 pagina s) en kosten Robson, C. (2011). Real world research (3 rd ed). Oxford: Blackwell Publishers. ISBN (± 36,00). Diverse artikelen, zie tzt Black Board. Onderwijstijden (NB: soms wordt gewerkt in subgroepen die de hele dag geroosterd zijn; subgroeptijden worden later bekend gemaakt.) Bijzonderheden Deze cursus is voor studenten die in september 2013 of eerder aan hun bachelorspecialisatie A&O zijn begonnen. Studenten die in september 2014 met hun bachelorspecialisatie A&O starten, volgen de cursus MODA. 112

13 Interventies in de Arbeids en Gezondheidspsychologie Punten 6 ec SIS-code 7203BA16XY Plaats in het rooster Semester 2, blok 2 Aantal deelnemers Maximaal 28 Toelatingsvoorwaarden Propedeuse, verplichte cursussen tweede studiejaar; Arbeid, Ge zond heid en Werkstress Docent Mw. dr. M. van den Heuvel Inhoud In deze cursus wordt aan de hand van literatuur ingegaan op interventies binnen A&G Psychologie. In het eerste deel van de cursus komen diverse typen interventies aan bod die het welzijn, gezondheid en motivatie van werknemers kunnen behouden of verbeteren. In het tweede deel van de cursus wordt een methodiek voor het ontwikkelen van interventies besproken en oefenen studenten hiermee in groepsverband. Leerdoelen Aan het eind van de cursus kunnen studenten: 1) verschillende classificatie-methoden van interventies definiëren en herkennen (parafraseren en analyseren); 2) beschrijven waar werknemers tijdens een ziekteproces mee te maken krijgen m.b.t. wetgeving en instanties (parafraseren); 3) onderzoeksresultaten m.b.t. effecten van werk op gezondheid beschrijven (parafraseren); 4) reflecteren op de totstandkoming van die resultaten gegeven het onderzoeksdesign & proces (analyseren en evalueren); 5) de effectiviteit van A&G interventies beschrijven en met elkaar vergelijken (analyseren); 6) kenmerken van goed interventie-onderzoek benoemen (parafraseren); 7) een oordeel geven over de kwaliteit van een interventie (evalueren); 8) de 6 stappen van Intervention Mapping benoemen en toepassen (parafraseren; zelfstandig denken); 9) theorieën rondom gedragsverandering beschrijven en beoordelen op toepasbaarheid bij interventie-ontwerp (parafraseren; analyseren en evalueren); 10) in groepsverband een casus analyseren, een interventie ontwikkelen en presenteren aan collega s (zelfstandig denken; schriftelijk en mondeling communiceren). Onderwijsvorm Een dagdeel per week een bijeenkomst, waarin de literatuur en opdrachten besproken worden. Ook wordt een aantal gastsprekers uitgenodigd. Aanwezigheid bij alle zittingen is verplicht evenals het maken van een aantal opdrachten. Beoordelingsvorm Een tentamen bestaande uit meerkeuze- en open vragen. Om te slagen voor de cursus moet het tentamen met minimaal 5,5 beoordeeld worden. Daarnaast worden er een aantal (groeps)opdrachten gemaakt (o.a. een presentatie-opdracht en een casus-opdracht). Het gemiddelde van de opdrachten dient voldoende te zijn. Het gemiddelde cijfer voor de opdrachten bepaalt of er geen, een halve of een hele bonuspunt verdiend kan worden. Als het gemiddelde cijfer van de opdrachten tussen 6 en 7 is, dan is het eindcijfer gelijk aan het tentamencijfer. Als het gemiddelde cijfer van de opdrachten tussen de 7 en 8 is, dan is het eindcijfer: tentamencijfer + 0,5. Als het gemiddelde cijfer van de opdrachten boven de 8 is, dan is het eindcijfer: tentamencijfer + 1,0. Voor het tentamen moet altijd minimaal 5,5 behaald worden, een goed cijfer voor de opdrachten kan dus geen onvoldoende voor het tentamen compenseren. Een eventueel bonuspunt geldt alleen voor de eerste kans van het tentamen, niet voor de herkansing. 113

14 Studiematerialen en kosten Onder voorbehoud: Bartholomew, L., Parcel, G., Kok, G., Gottlieb, N., & Fernandez, E. (2011). Planning health promotion programs: An intervention mapping approach (3rd edition). San Fransisco: Jossey-Bass. ISBN (± 77) Artikelen en hoofdstukken van andere boeken, informatie secretariaat A&O psychologie. Onderwijstijden Bijzonderheden Deze cursus is een keuzevak binnen de bachelor Arbeids- & Organisatiepsychologie en wordt aanbevolen voor studenten die zich willen specialiseren in de Arbeidsgezondheidspsychologische richting. De cursus is verplicht voor degenen die de aantekening Psychologie van Arbeid en Gezondheid willen behalen. 114

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie

8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie Master Psychologie 8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie De track Training & Development is toegankelijk voor studenten die een bachelor Psychologie hebben afgerond. De

Nadere informatie

2.2 Doelstelling van het onderwijs van de programmagroep

2.2 Doelstelling van het onderwijs van de programmagroep Masterspecialisatie, Arbeids- en Organisatiepsychologie 2. Arbeids- & Organisatiepsychologie 2.1 Doelgroep en toelatingseisen De master specialisatie Arbeids- en Organisatiepsychologie is direct toegankelijk

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development Master Psychologie 8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie De track Training & Development is in principe toegankelijk voor studenten die een bachelor Psychologie hebben

Nadere informatie

Modulebeschrijving voor MOD1

Modulebeschrijving voor MOD1 Modulebeschrijving voor MOD1 Fontys Venlo Afd. informatica 12 april 2013 Samenvatting 1 Identificatie Module Modeling 1 ProgressCode MOD1 Docenten Ferd van Odenhoven Afdeling Fontys Hogeschool Techniek

Nadere informatie

Arbeid, Gezondheid & Werkstress

Arbeid, Gezondheid & Werkstress Arbeids- en Organisatiepsychologie, Bachelor Cursusbeschrijvingen Arbeid, Gezondheid & Werkstress 9 EC Tentamencode BA01V Plaats in het rooster Semester 1, blok 1 Toelatingsvoorwaarden Propedeuse en Onderzoekspracticum

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Assessment van Gespreksvaardigheden via de Webcamtest: Onderzoek naar Betrouwbaarheid, Beleving en de Samenhang met Persoonlijksfactoren

Assessment van Gespreksvaardigheden via de Webcamtest: Onderzoek naar Betrouwbaarheid, Beleving en de Samenhang met Persoonlijksfactoren : Onderzoek naar Betrouwbaarheid, Beleving en de Samenhang met Persoonlijksfactoren Assessment of Counseling Communication Skills by Means of the Webcamtest: A Study of Reliability, Experience and Correlation

Nadere informatie

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten CBM-I bij Faalangst in een Studentenpopulatie 1 Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten Cognitive Bias Modification of Interpretation Bias for Students with Test Anxiety

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Het project en de doelstellingen:

Het project en de doelstellingen: Het project en de doelstellingen: Wit.h heeft al heel wat ervaring met sociaal artistieke projecten als deze. De Erasmus studenten daarentegen hebben elk een andere achtergrond en voor sommige onder hen

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

2.2 Doelstelling van het onderwijs van de programmagroep

2.2 Doelstelling van het onderwijs van de programmagroep Masterspecialisatie, Arbeids- en Organisatiepsychologie 2. Arbeids- & Organisatiepsychologie 2.1 Doelgroep en toelatingseisen De master specialisatie Arbeids- en Organisatiepsychologie is direct toegankelijk

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig)

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) LEERDOELEN 1. Inzicht krijgen in de waarde van creatief ondernemerschap door de marktwaarde van je kunst te leren waarderen. 2. Het ontwikkelen van fundamentele marketing-

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk Thinking

Nadere informatie

De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers

De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers The Influence of Cognitive Stimulation in the Form of Active Learning on Mental Health

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie

Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie Voor de Onderwijs- en examenregeling van de Master Gezondheidszorgpsychologie wordt verwezen naar de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering The Relationship between Daily Hassles and Depressive Symptoms and the Mediating Influence

Nadere informatie

Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA

Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA Measuring quality of life in children with JIA Masterthese Klinische Psychologie Onderzoeksverslag Marlot Schuurman 1642138 mei 2011 Afdeling Psychologie

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women. Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere

Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women. Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere vrouwen: Onderzoek naar de relatie tussen angst, depressieve

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Prikkelen tot leren. door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming. Presentatie bij: V&VN-congres 2015.

Prikkelen tot leren. door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming. Presentatie bij: V&VN-congres 2015. Prikkelen tot leren door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming Presentatie bij: V&VN-congres 2015 Lokatie: De Reehorst, Ede Datum: 29-01-2015 Dr. W.J.Trooster Drs. E. Ploeger Domein

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten Cognitive Bias Modification of Interpretation Bias in Students with Anxiety Janneke van den Heuvel Eerste begeleider: Tweede

Nadere informatie

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource.

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource. Open Universiteit Klinische psychologie Masterthesis Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: De Leidinggevende als hulpbron. Emotional Job Demands, Vitality and Opportunities

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3745107457* Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 Approx. 15 minutes

Nadere informatie

De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking

De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking Kenmerken van ADHD en de Theory of Mind 1 De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking The Influence of Characteristics of ADHD on Theory

Nadere informatie

De Invloed van Familie op

De Invloed van Familie op De Invloed van Familie op Depressie- en Angstklachten van Verpleeghuisbewoners met Dementie The Influence of Family on Depression and Anxiety of Nursing Home Residents with Dementia Elina Hoogendoorn Eerste

Nadere informatie

Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim.

Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim. Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim. Bullying at work and the impact of Social Support on Health and Absenteeism. Rieneke Dingemans April 2008 Scriptiebegeleider:

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy. Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders

Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy. Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders Influence of Mindfulness Training on Parental Stress, Emotional Self-Efficacy

Nadere informatie

PROFESSIONELE ONTWIKKELING VIA DE AQI: achtergrond en eerste ervaringen

PROFESSIONELE ONTWIKKELING VIA DE AQI: achtergrond en eerste ervaringen PROFESSIONELE ONTWIKKELING VIA DE AQI: achtergrond en eerste ervaringen INTERNATIONALISERING EN PROF. DEVELOPMENT Internationalisering betekent investeren in professionele ontwikkeling van docenten: Meer

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *7261263430* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2011 No Additional

Nadere informatie

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model)

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model) WHAT IS LITTLE GEM? Quick scan method to evaluate your applied (educational) game (light validation) 1. Standardized questionnaires Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

Innovatief Onderwijs Ontwerpen. Jeroen van Merriënboer

Innovatief Onderwijs Ontwerpen. Jeroen van Merriënboer Innovatief Onderwijs Ontwerpen Jeroen van Merriënboer VU Amsterdam Onderwijsdag, 6 Februari 2015 Inhoud Het transferprobleem Levensechte taken en 4C/ID Zelfgestuurd leren Voorbeelden Conclusies en Vragen

Nadere informatie

De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij. Verslaafde Patiënten met PTSS

De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij. Verslaafde Patiënten met PTSS Persoonskenmerken en ervaren lijden bij verslaving en PTSS 1 De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij Verslaafde Patiënten met PTSS The Relationship between Personality Traits and Suffering

Nadere informatie

Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity. Hiske Feenstra Cito, The Netherlands

Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity. Hiske Feenstra Cito, The Netherlands Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity Hiske Feenstra Cito, The Netherlands Outline Research project Objective writing tests Evaluation of objective writing tests Research

Nadere informatie

6. Track Psychologie van Gezondheidsgedrag 6.1 Doelgroep, toelatingseisen, selectie. 6.2 Doelstelling mastertrack Psychologie van Gezondheidsgedrag

6. Track Psychologie van Gezondheidsgedrag 6.1 Doelgroep, toelatingseisen, selectie. 6.2 Doelstelling mastertrack Psychologie van Gezondheidsgedrag Master Psychologie 6. Track Psychologie van Gezondheidsgedrag 6.1 Doelgroep, toelatingseisen, selectie De track Psychologie van Gezondheidsgedrag is bedoeld voor studenten die zich willen specialiseren

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *0535502859* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010 No Additional

Nadere informatie

De Modererende Invloed van Sociale Steun op de Relatie tussen Pesten op het Werk. en Lichamelijke Gezondheidsklachten

De Modererende Invloed van Sociale Steun op de Relatie tussen Pesten op het Werk. en Lichamelijke Gezondheidsklachten De Modererende Invloed van Sociale Steun op de Relatie tussen Pesten op het Werk en Lichamelijke Gezondheidsklachten The Moderating Influence of Social Support on the Relationship between Mobbing at Work

Nadere informatie

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

Verschillen in Interventiegedrag tussen Arbeids- en Organisatiepsycholoog-mediators en Jurist-mediators

Verschillen in Interventiegedrag tussen Arbeids- en Organisatiepsycholoog-mediators en Jurist-mediators Verschillen in Interventiegedrag tussen Arbeids- en Organisatiepsycholoog-mediators en Jurist-mediators Differences in Behavior Interventions between Work and Organisational Psychologist-mediators and

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Educational Design as Conversation

Educational Design as Conversation 1 Educational Design as Conversation Inter-professional dialogue about the teaching of academic communications skills EATAW 2011 - Jacqueline van Kruiningen, University of Groningen Grading papers collaboratively

Nadere informatie

Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als. Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties

Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als. Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties Test-taker Attitudes of Job Applicants: Test Anxiety and Belief in Tests as Antecedents of

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Usability walkthrough for accessibility

Usability walkthrough for accessibility Usability walkthrough for accessibility steven stijger steven_stijger@nl.ibm.com http://www.flickr.com/photos/81167076@n00/322162512/ Copyright IBM Corporation 2008 usability walkthrough usability test

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility.

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility. RELATIE ANGST EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility Jos Kooy Eerste begeleider Tweede

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

Relationele Databases 2002/2003

Relationele Databases 2002/2003 1 Relationele Databases 2002/2003 Hoorcollege 4 8 mei 2003 Jaap Kamps & Maarten de Rijke April Juli 2003 Plan voor Vandaag Praktische dingen 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. SQL Aantekeningen 2 Tabellen. Theorie

Nadere informatie

Masterspecialisatie, Sociale Psychologie

Masterspecialisatie, Sociale Psychologie Masterspecialisatie, Sociale Psychologie 5. Sociale Psychologie 5.1 Doelgroep en toelatingseisen De specialisatie Sociale Psychologie is toegankelijk voor studenten die in hun bachelor programma hebben

Nadere informatie

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2012-2013

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2012-2013 Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2012-2013 I Inhoudsopgave Premasterprogramma Bestuurskunde 1 Vak: Beleid en

Nadere informatie

HBFF Training & Consultancy

HBFF Training & Consultancy HBFF Training & Consultancy Business English, level A Business English, Level B Business English, Level C Business Writing Skills One-to-one trainings GENERAL COURSES HBFF Training & Consultancy Verwersstraat

Nadere informatie

EXAMENREGELING TWEEDE JAAR PSYCHOLOGIE 2015-2016

EXAMENREGELING TWEEDE JAAR PSYCHOLOGIE 2015-2016 1 EXAMENREGELING TWEEDE JAAR PSYCHOLOGIE 2015-2016 Terminologie NAV = Niet aan voorwaarden voldaan; AVV = Aan voorwaarden voldaan. Uitgangspunten 1. Het tweede studiejaar Psychologie kent de volgende 6

Nadere informatie

Online Marketing College 1 september. 2012 Introductie Docent: Lotte Bouhuijzen / Eefje Op den Buysch

Online Marketing College 1 september. 2012 Introductie Docent: Lotte Bouhuijzen / Eefje Op den Buysch Online Marketing College 1 september. 2012 Introductie Docent: Lotte Bouhuijzen / Eefje Op den Buysch Need To Know info Introductie Kennismaking Opzet van colleges, hoe wordt er getoetst Wat gaan we de

Nadere informatie

8. Sociale Psychologie 8.1 Doelstelling van het onderwijsprogramma

8. Sociale Psychologie 8.1 Doelstelling van het onderwijsprogramma Derde Bachelorjaar, Sociale Psychologie 8. Sociale Psychologie 8.1 Doelstelling van het onderwijsprogramma Het vakgebied van de sociale psychologie is het gedrag van mensen in hun sociale context. Gedragingen,

Nadere informatie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2012-2013

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2012-2013 Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - - P Sociologie - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Sociologie - 2012-2013 I Inhoudsopgave Premasterprogramma Sociologie 1 Vak: Beschrijvende en inferentiële

Nadere informatie

Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken

Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken 1 Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken Smoking Cessation in Cardiac Patients Esther Kers-Cappon Begeleiding door:

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Minor Goede doelen, filantropie en non-profits I Inhoudsopgave Vak: Geschiedenis van de filantropie 1 Vak: Inleiding Filantropie 1 Vak: Non-Profit and Charity Marketing 2 Vak: Verklaringen voor prosociaal

Nadere informatie

User Centred Development! UCD Werkcollege blok 1 week 4

User Centred Development! UCD Werkcollege blok 1 week 4 User Centred Development! UCD Werkcollege blok 1 week 4 Agenda! Algemene Feedback lesweek 3 opdracht! Reflectie oefening: Hoe gaat het tot nu toe?! Persona oefening! Lesweek 4 opdracht: Een werkdag uit

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op 25 mei 2011

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op 25 mei 2011 Effective leesprogramma s voor leerlingen die de taal leren en anderssprekende leerlingen samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Validatie van het EHF meetinstrument tijdens de Jonge Volwassenheid en meer specifiek in relatie tot ADHD Validation of the EHF assessment instrument during Emerging Adulthood, and more specific in relation

Nadere informatie

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2013-2014

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2013-2014 Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2013-2014 I In het premasterprogramma Bestuurskunde staat het aanleren van

Nadere informatie

User Centred Development. UCD Werkcollege blok 1 week 4

User Centred Development. UCD Werkcollege blok 1 week 4 User Centred Development UCD Werkcollege blok 1 week 4 Agenda Introductie Huisregels Blok beschrijving Observatie opdracht & huiswerk Introductie Aranea Felëus Industrieel Ontwerpen Strategic Product Design

Nadere informatie

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels)

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) De Cambridge English presentatie voor de leerlingen Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) CAMBRIDGE CERTIFICATE Da Vinci 2015-2016 WHO IS IT FOR? -- IT IS FOR YOU! - Do this programme if you are

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Emotioneel Eten: de Rol van Persoonlijkheid The Relationship between Daily Stress and Emotional Eating: the Role of Personality Arlette Nierich Open Universiteit

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Master of Psychological Research

Master of Psychological Research Master of Psychological Research Inleiding De master of psychological research is een speciale eenjarige master die voortbouwt op uw onderzoeksvaardigheden die u tijdens uw master of psychology scriptie

Nadere informatie

BENELUX RESEARCH PROJECT.

BENELUX RESEARCH PROJECT. BENELUX RESEARCH PROJECT INTRODUCTIE Ben jij een enthousiaste en ambitieuze student aan de RSM, ESE of een andere faculteit *? Ben jij op zoek naar een elective of extracurriculaire activiteit, en wil

Nadere informatie

World Class Aviation Academy

World Class Aviation Academy World Class Aviation Academy Opleidingen voor luchtvaarttechnici moeten voorop lopen Hoogwaardig vliegtuigonderhoud is een onmisbare randvoorwaarde voor het leveren van topprestaties van de luchtvaartsector.

Nadere informatie

The MSc programme and the regular Erasmus MC MD curriculum

The MSc programme and the regular Erasmus MC MD curriculum The MSc programme and the regular Erasmus MC MD curriculum In September 2008, Erasmus MC has implemented the Bachelor/Masters structure (BaMa) in its regular medical curriculum (codename ErasmusArts 2008

Nadere informatie

1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01)

1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01) Onderzoeksgroep Mariene Biologie Universiteit Gent werft aan (english version from page 4 onwards): 1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01) Uiterste inschrijvingsdatum: Sep 29, 2013 16:00

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland

Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland Andre van Voorst : sr adviseur Kenwerk / Examenwerk Mirjam Hensels : projectleider BPV Handboeken Programma Inleiding

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

The Logistic Chameleon

The Logistic Chameleon The Logistic Chameleon Leadership in Logistic & Supply Chain context dr. Roland Slegers-Leijsten EMIM 12th November 2015 Voettekst van presentatie INTRODUCTION ROLAND SLEGERS LEIJSTEN ü INTERIM LOGISTIC

Nadere informatie