2.3 Onderwijsprogramma derde bachelorjaar A&O

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2.3 Onderwijsprogramma derde bachelorjaar A&O"

Transcriptie

1 Derde Bachelorjaar, Arbeids- en Organisatiepsychologie 2. Arbeids- en Organisatiepsychologie 2.1 Doelstelling van het onderwijsprogramma van A&O Algemeen geformuleerd heeft de specialisatie Arbeids- en Organisatiepsychologie als doelstelling het ontwikkelen van: kennis van de voornaamste onderwerpen uit de A&O-psychologie; vaardigheid in het hanteren van de belangrijkste methoden en technieken die in de A&O-psychologie worden gebruikt; vaardigheid in het onderkennen en analyseren van A&O-psychologische problemen in de praktijk, en in het formuleren van en (mede) uitvoeren van wetenschappelijk gefundeerde oplossingen; vaardigheid als onderzoeker van theoretische en praktische problemen op het terrein van de A&O-psychologie. professionele vaardigheden (zoals samenwerken, overtuigen, argumenteren, presenteren, adviseren) van belang voor A&O-psychologen in de praktijk. Een belangrijke doelstelling van het studieprogramma A&O is het streven om studenten een relatief brede opleiding in het vakgebied te geven. Hiertoe is in het derde bachelorjaar een aantal vakken verplicht gesteld. Daarnaast kan men zich met behulp van de keuzeruimte in het derde bachelorjaar specialiseren in een van de volgende drie richtingen: Personeelsselectie en -ontwikkeling (P), Sociale processen in organisaties (O), Arbeid en Gezondheid (A&G). 2.2 Beroepsmogelijkheden A&O Het is mogelijk om na het afronden van een bachelor Arbeids- en Organisatiepsychologie de arbeidsmarkt op te gaan; in dat geval zal men in aanmerking komen voor functies waar een academische opleiding gevraagd wordt. Voor functies in het veld van Arbeidsen Organisatiepsychologie zal echter over het algemeen ook een afgeronde master in de Arbeids- en Organisatiepsychologie worden gevraagd. Bij de beschrijving van de beroepsmogelijkheden wordt daarom uitgegaan van een afgerond masterprogramma. Arbeids- en Organisatiepsychologen kunnen in veel organisaties en instituten terecht als organisatiedeskundige, HRM-adviseur, organisatieconsultant, selectiepsycholoog, of bedrijfspsycholoog. Daarnaast komen A&O psychologen terecht in functies op onderzoeksgebied. Enkele voorbeelden van functies waarin afgestudeerden werkzaam zijn: organisatieadviseur/consultant bij een organisatieadviesbureau; zelfstandige vestiging als beleidsadviseur en onderzoeker; hoofd opleiding, training en development; hoofd of medewerker van een afdeling Personeel en Organisatie; selectiepsycholoog bij een bureau voor werving en selectie; medewerker bij een arbodienst; beleidsmedewerker bij een overheidsinstantie; docent, supervisor, trainer op een instelling voor HBO; beleidsondersteunend onderzoeker bij grote bedrijven en de overheid; onderzoeker/docent aan een universiteit. Voor meer informatie over beroepsmogelijkheden zie ook Hoofdstuk 1 van deze studiegids. 2.3 Onderwijsprogramma derde bachelorjaar A&O In dit laatste bachelorjaar worden vakken aangeboden die een uitgebreide basis bieden in de A&O-psychologie. Dit zijn vakken op het gebied van de Personeelsselectie en -ontwikkeling, Sociale processen in organisaties en Psychologie van arbeid en gezondheid. Daarnaast is er een methodologisch vak (MODA) en zal ter afsluiting van de bachelor een een empirisch bachelorproject (12 ec) worden uitgevoerd. Aanwezigheid tijdens de 101

2 Derde Bachelorjaar, Arbeids- en Organisatiepsychologie bijeenkomsten is bij alle vakken verplicht. Vakken worden afgerond met een tentamen en in veel gevallen een of meerdere opdrachten. Bij een onvoldoende beoordeling kan een toetsonderdeel één keer herkanst worden in het lopende collegejaar. Bij verplichte vakken die in het Engels gedoceerd worden, mogen antwoorden op de tentamens in het Nederlands gegeven worden. Naast de grijsgekaderde verplichte vakken in het onderstaande schema zijn er de volgende vakken: Working in groups en Organisatiestructuur & organisatiecultuur: verplichte keuze uit één van deze twee. Career management, Organizational change en Interventies in de A&G-psychologie: verplichte keuze uit één van deze drie. Het vak Career management is vooral van belang voor studenten die zich willen specialiseren in Personeelsselectie en -ontwikkeling, Organizational change vooral voor studenten die zich willen specialiseren in Sociale processen in organisaties, en Interventies in de A&G-psychologie voor studenten die zich willen specialiseren in Psychologie van arbeid en gezondheid. Bachelorprogramma Arbeids- en Organisatiepsychologie Blok 1 12 ec Recruitment, selection and workperformance (6) Semester 1 Semester 2 Blok Blok 1 Blok 2 18 ec 12 ec 12 ec Motivatie & arbeidsgedrag (9) MODA (6) Bachelorproject (12) Blok 3 6 ec Leiderschap (6) Arbeid, gezondheid & werkstress (9) Working in groups (6) Careermanagement (6) * DOA (6) *Bachelorthese (9) Organisatie structuur en -cultuur (6) Organizational change (6) Interventies in de A&G-psychologie (6) Noot: Studenten volgen in elk blok twee cursussen, met een maximum van 30 ec per semester. Verplichte cursussen zijn grijsgekaderd en vetgedrukt. Alleen in Blok 3 van Semester 2 is de student voltijds met 1 cursusonderdeel bezig, namelijk het bachelorproject. * Deze cursussen worden nog eenmaal aangeboden in oude stijl voor studenten die hun tweede jaar hebben gevolgd in of eerder. Samenvattend: Om te voldoen aan de eisen van het bachelordiploma, specialisatie Arbeids- en Organisatiepsychologie zijn de volgende onderdelen vereist: Recruitment, selection & workperformance (6 ec) Leiderschap (6 ec) Motivatie & arbeidsgedrag (9 ec) Arbeid, gezondheid & werkstress (9 ec) MODA (6 ec) Keuze uit: Working in Groups (6 ec) of Organisatiestructuur & organisatiecultuur (6 ec) Keuze uit: Career management (6 ec), Organizational change (6 ec) en Interventies in de A&Gpsychologie (6 ec) Bachelorproject (12 ec; inclusief 10 colloquia) 102

3 Derde Bachelorjaar, Arbeids- en Organisatiepsychologie Totaal: 60 ec Indien men door veranderingen in het studieprogramma enkele studiepunten tekort komt, bestaat de mogelijkheid van een literatuurtentamen; overleg hierover eerst met de studieadviseur van A&O (zie 2.6 voor contactgegevens). Honoursprogramma Voor informatie over de mogelijkheden voor een honoursbachelorprogramma wordt verwezen naar hoofdstuk 3. Voor een specifieke invulling van het honourtraject bij A&O kan men contact opnemen met de coördinator van het A&O-honoursprogramma (zie 2.6 voor contactgegevens). 2.4 Bijzonderheden van de specialisatie A&O Psychologie van Arbeid en Gezondheid (PAG) Wie na het afronden van de bachelor met specialisatie A&O ook een masterspecialisatie A&O gaat doen, heeft de mogelijkheid om de aantekening Psychologie van Arbeid en- Gezondheid (PAG) te behalen. Om te voldoen aan de eisen voor deze aantekening moet in de bachelor al rekening gehouden worden met het kiezen van het programma. Dat wil zeggen, om in de master aan de vereisten voor de PAG-aantekening te voldoen dient men het volgende programma te volgen in de bachelor: Voldoen aan de standaard vereisten voor de bachelor A&O. Behaald hebben van het vak Interventies in de A&G psychologie. Een bachelorproject uitvoeren over een onderwerp op het terrein van de psychologie van arbeid en gezondheid. Zie voor meer informatie over de PAG-route het hoofdstuk over de masterspecialisatie A&O-psychologie. Voor meer informatie kan met terecht bij de PAG-coördinator (zie 2.6 voor contactgegevens). Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) Voor studenten die na de bachelorspecialisatie A&O ook de masterspecialisatie A&O doen, bestaat de mogelijkheid om de basisaantekening psychodiagnostiek in de Arbeidsen Organisatiepsychologie te behalen. De BAPD kan vooral relevant zijn voor studenten die zich willen specialiseren in Personeelsselectie en -ontwikkeling of Psychologie van Arbeid en Gezondheid. Studenten die met ingang van het tweede jaar hebben gevolgd, voldoen wat betreft hun bachelorprogramma automatisch aan de eisen voor de BAPD. Voor studenten die in het tweede jaar hebben gevolgd, zie voor meer informatie over de BAPD het hoofdstuk over de masterspecialisatie A&O-psychologie. 2.5 Nadere inlichtingen Studieadvisering Arbeids- & Organisatiepsychologie Voor inlichtingen met betrekking tot de specialisatie A&O-psychologie, vragen over de voortgang en planning van de studie, toelating tot de masterspecialisatie A&O, en eventuele problemen die kunnen optreden tijdens de studie kan men zich wenden tot de studieadviseur van de programmagroep A&O (zie 2.6 voor contactgegevens). 2.6 Contactgegevens secretariaat, studieadviseur en coördinatoren A&O Secretariaat: Mw. Joke Vermeulen kamer 4.05 telefoon: Openingstijden: ma t/m do.:

4 Derde Bachelorjaar, Arbeids- en Organisatiepsychologie Studieadviseur A&O: Dr. Brigitte ten Brink kamer 4.04 telefoon: Coördinatie Bachelorthese/Bachelorproject: Dr. Brigitte ten Brink kamer 4.04 telefoon: Coördinatie Honoursprogramma: Dr. Astrid Homan kamer 4.04 telefoon Coördinatie PAG-route: Dr. Machteld van den Heuvel kamer 4.03 telefoon Coördinatie BAPD: Dr. Edwin van Hooft kamer 4.08 telefoon Website: Voorzitter van de programmagroep: Prof. dr. Annelies van Vianen Docenten: In Hoofdstuk 10 vindt u een overzicht van alle docenten, hun contactgegevens plus hun interessegebieden. Op de volgende pagina s staat een alfabetisch overzicht van de bacheloronderdelen die gevolgd kunnen worden binnen de specialisatie Arbeids- en Organisatiepsychologie. 104

5 Arbeid, gezondheid & werkstress Punten 9 ec SIS-code 7203BA01V Aantal studenten Max. 100 Plaats in het rooster Semester 1, blok Toelatingsvoorwaarden Propedeuse en verplichte vakken tweede jaar Docenten Mw. dr. M. van den Heuvel, Mw. dr. mr. A. Bakker-Pieper Inhoud In de cursus Arbeid, gezondheid en werkstress wordt een overzicht gegeven van de stand van theorievorming, onderzoek en toepassingsgebieden op het terrein van de arbeids- en gezondheidspsychologie (A&G). Er wordt dieper ingegaan op kenmerken van de werkomgeving die tot werkstress dan wel werkplezier kunnen leiden. Tevens wordt aandacht besteed aan interventies die bijdragen aan gezondheid en motivatie van werknemers. Leerdoelen Na de cursus kunnen studenten: (a) theoretische modellen over werkstress beschrijven, vergelijken en toepassen (analyseren en zelfstandig denken); (b) voorspellers en uitkomsten van werkgerelateerde gezondheid en motivatie beschrijven, vergelijken en toepassen op zowel organisationeel als individueel niveau (analyseren en zelfstandig denken); (c) de fysiologische processen die gepaard gaan met stress beschrijven (parafraseren); (d) overig (niet-stressgerelateerd) gezondheidsbeïnvloedend gedrag op het werk en gezondheidsbeïnvloedende factoren in de werkomgeving beschrijven en verklaren (parafraseren en analyseren); (e) globale kennis rondom typen interventies op het gebied van arbeid, gezond en werkstress benoemen en de inhoud globaal beschrijven (parafraseren) en (f) een casus analyseren door relevante kennis toe te passen, een passende onderzoeksopzet maken vanuit A&G perspectief, onderbouwde en realistische aanbevelingen formuleren, resultaten en conclusies presenteren en schriftelijk verslagleggen van analyse, onderzoeksopzet en aanbevelingen (zelfstandig denken en mondeling en schriftelijk communiceren). Onderwijsvorm Wekelijkse bijeenkomsten (hoorcolleges). Daarnaast zijn er vier werkgroepen, verspreid over de cursus. Aanwezigheid is verplicht voor zowel hoorcolleges als werkgroepen. Beoordelingsvorm Schriftelijk tentamen bestaande uit meerkeuzevragen en open vragen over de literatuur en de collegestof (80% van het eindcijfer) en groepsopdrachten (20% van het eindcijfer). Het schriftelijke tentamen bestaat uit twee deeltentamens, die samen moeten worden opgevat als één tentamen. Het tentamencijfer wordt dan ook bepaald aan de hand van de totaal behaalde score op de twee deeltentamens. De groepsopdrachten worden apart becijferd, het gemiddelde telt mee voor het eindcijfer. Men dient voor zowel het tentamen als voor de gezamenlijke groepsopdrachten minstens een 5.5 te behalen. Wanneer men zakt voor het tentamen moet men altijd de gehele stof herkansen. Studiematerialen en kosten Barling, J., Kelloway, E. K., & Frone, M. R. (Eds) (2004). Handbook of workstress. Thousand Oaks: Sage. ISBN (± 145,00), bij Studystore Roetersstraat: 67,00. (circa 650 blz.) Artikelen en hoofdstukken van andere boeken, informatie secr. A&O psychologie. (circa 350 blz.) Onderwijstijden 105

6 Bachelorthese Arbeids- en Organisatiepsychologie (Oude stijl) Punten 9 ec SIS-code 7203BAT9X Plaats in het rooster Semester 1, blok Toelatingsvoorwaarden Propedeuse, tweede jaar, DOA + minimaal 18 ec aan inhoudelijke vakken van de specialisatie A&O Docenten Alle docenten van de programmagroep Inlichtingen Mw. dr. B. ten Brink Leerdoel Het kunnen maken van een literatuuroverzicht op een specialistisch terrein. Deelleerdoelen: het kunnen formuleren van een heldere vraagstelling; het kunnen zoeken naar en selecteren van de belangrijkste wetenschappelijke literatuur over die vraagstelling; het kunnen integreren en evalueren van de gevonden literatuur in een eigen betoog waarin de vraagstelling wordt beantwoord; het kunnen toepassen van de APA richtlijnen. Onderwerpkeuze Studenten schrijven zich in voor een of meer onderwerp/docentcombinaties. Na plaatsing bij een onderwerp/docent kiest elke student een deelonderwerp waarover de bachelorthese geschreven wordt. Werkwijze, eisen en beoordeling Werkwijze, eisen en beoordelingscriteria staan uitgebreid beschreven in het stuk De bachelorthese bij de opleiding Psychologie aan de UvA, studentenhandleiding. De student levert tijdens het traject de volgende producten op: vraagstelling en gevonden literatuur, opzet, eindversie, verbeterde eindversie. Bij elk product, behalve het eerste, geeft de student schriftelijk aan hoe de feedback van de docent op het voorgaande product is verwerkt. De betreffende opleverdata worden direct na de introductiebijeenkomst schriftelijk vastgelegd in een thesecontract. Na ondertekening van het thesecontract volgt altijd een beoordeling, die dus ook onvoldoende kan zijn. De cursus wordt afgesloten met een presentatie van de these aan medestudenten. Omvang De bachelorthese (9 ec) bestaat uit een literatuuroverzicht van tussen de 5000 en 6000 woorden. Het literatuuroverzicht moet gebaseerd zijn op circa 15 empirische onderzoeksartikelen. Onderwijsvorm en onderwijstijden Er is een verplichte startbijeenkomst op maandag 27 oktober 2014 van (semester 1) met alle studenten die geplaatst zijn voor de bachelorthese, en een verplichte eindpresentatie (tijden worden nader bekend gemaakt). Verder is de begeleiding individueel. Literatuur Starreveld, P. A. (Ed.). (2009). Verslaglegging van psychologisch onderzoek (2e ed). Amsterdam: Boom. ISBN (± 25,00) De bachelorthese bij de Opleiding Psychologie aan de UvA, studentenhandleiding. Blackboard. 106

7 Aanmelden Aanmeldingsprocedure SIS. De aangemelde studenten krijgen begin oktober via de studentenmail informatie over de beschikbare onderwerpen en de exacte intekenprocedure voor een onderwerp. Bijzonderheden Deze cursus is een verplicht onderdeel voor studenten die in september 2013 of eerder aan de bachelorspecialisatie A&O zijn begonnen. Studenten die in september 2014 met hun bachelorspecialisatie A&O starten, volgen de cursus Bachelorproject A&O. 107

8 Bachelorproject A&O Punten 12 ec SIS-code 7203BPROXY Plaats in het rooster Semester 2, blok Toelatingsvoorwaarden Propedeuse, tweede jaar, MODA (deeltentamen a) en daarnaast minimaal 18 ec aan inhoudelijke vakken van de bachelorspecialisatie A&O Docenten Mw. dr. B.E.H. ten Brink (coördinator), alle docenten van de programmagroep A&O Inhoud Studenten voeren groepsgewijs een empirisch onderzoek uit en schrijven daarover individueel een verslag in de vorm van een onderzoeksartikel. Het onderzoeksonderwerp wordt door een supervisor aangereikt. Activiteiten die individueel worden uitgevoerd zijn: het uitvoeren van een literatuurstudie, het maken van een analyseplan, het analyseren, interpreteren en evalueren van de verkregen data, het schrijven van een onderzoeksverslag, het mondeling presenteren van het verrichte onderzoek, het geven van feedback op presentaties van medestudenten. Activiteiten die in groepsverband worden uitgevoerd zijn: het onder supervisie ontwerpen, implementeren en uitvoeren van een empirische studie. Leerdoelen Na het Bachelortheseproject kan een student (a) de onderzoeksliteratuur over een psychologisch onderwerp in kaart brengen en daaruit de belangrijkste publicaties selecteren (analyseren en evalueren) (b) de inhoud van de geselecteerde publicaties parafraseren (c) de gehanteerde wetenschappelijke redenering in de geselecteerde publicaties analyseren en op hoofdlijnen evalueren (d) op basis daarvan de huidige stand van zaken weergeven binnen een onderzoeksgebied (wetenschappelijk denken), (e) aangeven waarom de onderzoeksvraag belangrijk is (evalueren), (f) in groepsverband en onder supervisie een empirische studie opzetten en uitvoeren (wetenschappelijk denken), (g) de data zelfstandig analyseren (wetenschappelijk denken), (h) reflecteren op de ethische aspecten van de studie, (i) de resultaten interpreteren (analyseren) en op hoofdlijnen evalueren binnen het onderzoeksveld, (j) verslag doen van het hele proces in de vorm van een wetenschappelijk artikel in APA-stijl (schriftelijk communiceren en reflecteren), (k) het verrichte onderzoek mondeling presenteren (mondeling communiceren). Onderwijsvorm Inleidend college; groeps- en individuele bijeenkomsten met de supervisor; uitvoeren van (schrijf) opdrachten ter voorbereiding op de bijeenkomsten; uitvoeren van een empirische studie; presentaties aan medestudenten (tijden worden nader bekend gemaakt); verwerken van feedback. Beoordelingsvorm De supervisor beoordeelt zowel de eindproducten (een individueel geschreven onderzoeksverslag en de mondelinge presentatie van het verrichte onderzoek) als de manier waarop die tot stand zijn gekomen (het proces). Voor de kwaliteit van het proces zijn de beoordelingscriteria: de wijze waarop de student individueel en in groepsverband de diverse stadia van het project heeft doorlopen; of deadlines zijn gehaald en afspraken zijn nagekomen; de kwaliteit van de deelproducten; de manier waarop met instructies en feedback van de docent is omgegaan; in hoeverre de student in staat is te reflecteren op het eigen werk en op ethische aspecten van psychologisch onderzoek. 108

9 De eindproducten (een individueel geschreven onderzoeksverslag en de individuele mondelinge presentatie van het verrichte onderzoek) worden beoordeeld op de criteria parafraseren, analyseren, evalueren, wetenschappelijk denken, communiceren en zelfreflectie. Het onderzoeksverslag wordt ook door een tweede beoordelaar beoordeeld. Zie de Studenthandleiding voor de exacte uitwerking. Alle criteria dienen als voldoende te zijn beoordeeld om tot een voldoende eindbeoordeling te komen. N.B. Wanneer het proces niet goed verloopt kan de student al tijdens het project een onvoldoende beoordeling ontvangen voor dit criterium waardoor voortijdig gestopt moet worden. Studiemateriaal Starreveld, P.A. (Ed.). (2012) Verslaglegging van psychologisch onderzoek. 3e druk. Amsterdam: Boom. ISBN: (circa 25,-). Studenthandleiding Bachelortheseproject (Blackboard). Onderwijstijden Plenair introductiecollege op maandag 30 maart 2015 van uur. Aansluitend een eerste groepsbijeenkomst met de supervisor. Daarna individuele en groepsbijeenkomsten op afspraak met de supervisor. Eindpresentatie in de laatste week van Semester 2 (tijden worden nader bekend gemaakt). Aanwezigheid bij alle bijeenkomsten is verplicht. Bijzonderheden Aanmelden in SIS is verplicht. Vervolgens ontvangen alle aangemelde studenten die de eerste toets van MODA gehaald hebben via hun studentenmailadres informatie over de beschikbare onderwerpen, en kunnen voorkeuren aangegeven worden. In de laatste week voorafgaand aan de start van het bachelorproject zal de indeling via blackboard bekend gemaakt worden. 109

10 Career Management Credits 6 ec SIS-code 7203BA17XY Semester Semester 2, period 2 Maximum participants 30 Prerequisites All first and second year courses and Recruitment, Selection and Workperformance and Motivatie en Arbeidsgedrag Lecturers Mw. dr. J. Koen Summary Careers are an important part of individuals lives. The focus of this course is on career management, development and planning during the life span. Based on theory and empirical research, we will address topics such as career choice and development, career progress, career success and career counseling. The course is highly interactive and has a strong focus on application of the literature to practice. During the first meeting of the week, a small group of students presents the literature on a specific subtheme and provides practical applications. During the second meeting of the week, students meet with an invited guest and get the opportunity to question the guest about his/her career. Students write a career assessment for each guest in which they apply the literature of the specific subtheme to the guest s career. Objectives At the end of this course, students are able to (a) define and describe different approaches to careers and career success (paraphrasing), (b) describe and compare leading theories on career choice, development and planning (analyzing) and (c) explain how people make career choices and decisions (paraphrasing). Students will also be able to (d) present, explain and integrate the content of empirical articles per subtheme (analyzing), (e) evaluate the quality, difficulties and (future) challenges of theory and research in the field of career studies (evaluating) and (f) show the connection between theory, empirical research and real-life examples of careers (analyzing). Additionally, students are able to (g) analyze individual-, context- and societal influences in people s careers and explain the processes by which these factors influence people s careers (analyzing), (h) formulate career advice based on knowledge acquired from theory and research (scientific thinking), (i) answer people s career-related questions by using knowledge acquired from theory and research (scientific thinking) and (j) think of possible solutions for people s career problems (scientific thinking). Teaching format In view of the interactive character of the course and the input that is expected from students, attendance at all meetings is required. The course consists of two meetings per week: a lecture meeting (Tuesday) and a case study meeting (Thursday). Students are expected to make a large contribution in the form of group presentations on a specific subtheme and weekly individual career assessment papers. Assessment Presence and input during the meetings is a prerequisite for passing the exam. The grade itself will be based on a literature exam (40%), the group presentation (20% theoretical part; 20% practical part) and the individual career assessment papers (20%). The exam has a strong focus on open-ended questions. Students need a minimum grade of 5.5 per 110

11 component to pass the course. Final publishing date end result: two weeks after the examination date. Literature Articles and bookchapters (ca. 500 pages). These will be announced later. Lesson dates Extra information This course will be taught in English and is an elective course in the bachelor program for Work & Organizational Psychology. It is recommended for students who want to specialize in Personnel Selection and Development. 111

12 Design, operationalisatie en analyse (DOA) (Oude stijl) Punten 6 ec SIS-code 7203BA06V Plaats in het rooster Semester 1, blok 1 Aantal deelnemers Maximaal 40 Toelatingsvoorwaarden Propedeuse, onderzoekspracticum en VRT-2 Docent Mw. dr. B. Nevicka & Dr. M. Hamstra Inhoud en leerdoelen De cursus geeft een overzicht van de verschillende methoden en onderzoeks opzetten voor organisatieonderzoek. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan het soort onderzoeksvragen die in organisatieonderzoek aan de orde komen en aan de beperkingen van de meest gebruikte vorm van onderzoek, de cross-sectionele survey. Daarnaast wordt de waarde besproken van het combineren van verschillende onderzoeksmethoden en wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden en beperkingen van quasi-experimentele designs. Centraal hierbij staan het validiteitvraagstuk en de vraag welk onderzoeksdesign bij welke onderzoeksvraag hoort. In dit onderdeel zal men zelf methodologisch commentaar geven op een bestaand empirisch artikel. Ten tweede richt de cursus zich op de operationalisatie van theoretische concepten, testconstructie, en vragenlijstontwerp, oftewel op het meetbaar maken van hetgeen men wil onderzoeken. In dit onderdeel zal men zelf een korte vragenlijst ontwerpen. Onderwijsvorm Eén dagdeel per week een college of werkgroep bijeenkomst. In verband met het uitdelen en bespreken van opdrachten is aanwezigheid bij de bijeenkomsten verplicht. Beoordelingsvorm De toetsing van kennis en vaardigheden opgedaan in de cursus bestaat uit drie elementen: (a) een schriftelijk tentamen dat bestaat uit open vragen en meerkeuzevragen over de literatuur en de collegestof (76.9% van het eindcijfer) en (b) twee opdrachten (eerste 7.7% en tweede 15.4% van het eindcijfer). Voor alle drie onderdelen moet minimaal een 5.5 worden behaald. Een onvoldoende kan dus niet gecompenseerd worden. Studiematerialen (circa 430 pagina s) en kosten Robson, C. (2011). Real world research (3 rd ed). Oxford: Blackwell Publishers. ISBN (± 36,00). Diverse artikelen, zie tzt Black Board. Onderwijstijden (NB: soms wordt gewerkt in subgroepen die de hele dag geroosterd zijn; subgroeptijden worden later bekend gemaakt.) Bijzonderheden Deze cursus is voor studenten die in september 2013 of eerder aan hun bachelorspecialisatie A&O zijn begonnen. Studenten die in september 2014 met hun bachelorspecialisatie A&O starten, volgen de cursus MODA. 112

13 Interventies in de Arbeids en Gezondheidspsychologie Punten 6 ec SIS-code 7203BA16XY Plaats in het rooster Semester 2, blok 2 Aantal deelnemers Maximaal 28 Toelatingsvoorwaarden Propedeuse, verplichte cursussen tweede studiejaar; Arbeid, Ge zond heid en Werkstress Docent Mw. dr. M. van den Heuvel Inhoud In deze cursus wordt aan de hand van literatuur ingegaan op interventies binnen A&G Psychologie. In het eerste deel van de cursus komen diverse typen interventies aan bod die het welzijn, gezondheid en motivatie van werknemers kunnen behouden of verbeteren. In het tweede deel van de cursus wordt een methodiek voor het ontwikkelen van interventies besproken en oefenen studenten hiermee in groepsverband. Leerdoelen Aan het eind van de cursus kunnen studenten: 1) verschillende classificatie-methoden van interventies definiëren en herkennen (parafraseren en analyseren); 2) beschrijven waar werknemers tijdens een ziekteproces mee te maken krijgen m.b.t. wetgeving en instanties (parafraseren); 3) onderzoeksresultaten m.b.t. effecten van werk op gezondheid beschrijven (parafraseren); 4) reflecteren op de totstandkoming van die resultaten gegeven het onderzoeksdesign & proces (analyseren en evalueren); 5) de effectiviteit van A&G interventies beschrijven en met elkaar vergelijken (analyseren); 6) kenmerken van goed interventie-onderzoek benoemen (parafraseren); 7) een oordeel geven over de kwaliteit van een interventie (evalueren); 8) de 6 stappen van Intervention Mapping benoemen en toepassen (parafraseren; zelfstandig denken); 9) theorieën rondom gedragsverandering beschrijven en beoordelen op toepasbaarheid bij interventie-ontwerp (parafraseren; analyseren en evalueren); 10) in groepsverband een casus analyseren, een interventie ontwikkelen en presenteren aan collega s (zelfstandig denken; schriftelijk en mondeling communiceren). Onderwijsvorm Een dagdeel per week een bijeenkomst, waarin de literatuur en opdrachten besproken worden. Ook wordt een aantal gastsprekers uitgenodigd. Aanwezigheid bij alle zittingen is verplicht evenals het maken van een aantal opdrachten. Beoordelingsvorm Een tentamen bestaande uit meerkeuze- en open vragen. Om te slagen voor de cursus moet het tentamen met minimaal 5,5 beoordeeld worden. Daarnaast worden er een aantal (groeps)opdrachten gemaakt (o.a. een presentatie-opdracht en een casus-opdracht). Het gemiddelde van de opdrachten dient voldoende te zijn. Het gemiddelde cijfer voor de opdrachten bepaalt of er geen, een halve of een hele bonuspunt verdiend kan worden. Als het gemiddelde cijfer van de opdrachten tussen 6 en 7 is, dan is het eindcijfer gelijk aan het tentamencijfer. Als het gemiddelde cijfer van de opdrachten tussen de 7 en 8 is, dan is het eindcijfer: tentamencijfer + 0,5. Als het gemiddelde cijfer van de opdrachten boven de 8 is, dan is het eindcijfer: tentamencijfer + 1,0. Voor het tentamen moet altijd minimaal 5,5 behaald worden, een goed cijfer voor de opdrachten kan dus geen onvoldoende voor het tentamen compenseren. Een eventueel bonuspunt geldt alleen voor de eerste kans van het tentamen, niet voor de herkansing. 113

14 Studiematerialen en kosten Onder voorbehoud: Bartholomew, L., Parcel, G., Kok, G., Gottlieb, N., & Fernandez, E. (2011). Planning health promotion programs: An intervention mapping approach (3rd edition). San Fransisco: Jossey-Bass. ISBN (± 77) Artikelen en hoofdstukken van andere boeken, informatie secretariaat A&O psychologie. Onderwijstijden Bijzonderheden Deze cursus is een keuzevak binnen de bachelor Arbeids- & Organisatiepsychologie en wordt aanbevolen voor studenten die zich willen specialiseren in de Arbeidsgezondheidspsychologische richting. De cursus is verplicht voor degenen die de aantekening Psychologie van Arbeid en Gezondheid willen behalen. 114

2.3 Onderwijsprogramma derde bachelorjaar A&O

2.3 Onderwijsprogramma derde bachelorjaar A&O Derde Bachelorjaar, Arbeids- en Organisatiepsychologie 2. Arbeids- en Organisatiepsychologie 2.1 Doelstelling van het onderwijsprogramma van A&O Algemeen geformuleerd heeft de specialisatie Arbeids- en

Nadere informatie

Arbeids- en Organisatiepsychologie. dr. Edwin A.J. van Hooft Onderwijscoördinator

Arbeids- en Organisatiepsychologie. dr. Edwin A.J. van Hooft Onderwijscoördinator Arbeids- en Organisatiepsychologie dr. Edwin A.J. van Hooft Onderwijscoördinator Overzicht Wat houdt A&O-psychologie in? Werkveld van de A&O-psycholoog Doel, thema s en studieroutes A&O master Masterstage

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Mastertrack, Klinische Forensische Psychologie

Mastertrack, Klinische Forensische Psychologie Mastertrack, Klinische Forensische Psychologie 5. Klinisch Forensische Psychologie 5.1 Doelgroep, toelatingseisen, selectie De track Klinisch Forensische Psychologie is in principe toegankelijk voor studenten

Nadere informatie

8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie

8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie Master Psychologie 8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie De track Training & Development is toegankelijk voor studenten die een bachelor Psychologie hebben afgerond. De

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development Master Psychologie 8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie De track Training & Development is in principe toegankelijk voor studenten die een bachelor Psychologie hebben

Nadere informatie

Arbeid, Gezondheid & Werkstress

Arbeid, Gezondheid & Werkstress Arbeids- en Organisatiepsychologie, Bachelor Cursusbeschrijvingen Arbeid, Gezondheid & Werkstress 9 EC Tentamencode BA01V Plaats in het rooster Semester 1, blok 1 Toelatingsvoorwaarden Propedeuse en Onderzoekspracticum

Nadere informatie

Het Verband Tussen Persoonlijkheid, Stress en Coping. The Relation Between Personality, Stress and Coping

Het Verband Tussen Persoonlijkheid, Stress en Coping. The Relation Between Personality, Stress and Coping Het Verband Tussen Persoonlijkheid, Stress en Coping The Relation Between Personality, Stress and Coping J.R.M. de Vos Oktober 2009 1e begeleider: Mw. Dr. T. Houtmans 2e begeleider: Mw. Dr. K. Proost Faculteit

Nadere informatie

BA 3 Pol PoWe_13-14_Leiden_BA_33_Pol_Part_Dem_Ennser-Jedenastik (6443PPD13) No. of responses = 14

BA 3 Pol PoWe_13-14_Leiden_BA_33_Pol_Part_Dem_Ennser-Jedenastik (6443PPD13) No. of responses = 14 BA Pol PoWe_-_Leiden_BA Pol_Part_Dem_Ennser-Jedenastik (6PPD) No. of responses = Survey Results Legend Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Question text Left pole % % Right pole n=amount av.=mean

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

2.2 Doelstelling van het onderwijs van de programmagroep

2.2 Doelstelling van het onderwijs van de programmagroep Masterspecialisatie, Arbeids- en Organisatiepsychologie 2. Arbeids- & Organisatiepsychologie 2.1 Doelgroep en toelatingseisen De master specialisatie Arbeids- en Organisatiepsychologie is direct toegankelijk

Nadere informatie

Tools voor verdere versterking van examencommissies

Tools voor verdere versterking van examencommissies Tools voor verdere versterking van examencommissies 9 maart 2016 dr.ir. Ludo van Meeuwen mr. Esther de Brouwer Welkom Wat gaan we doen? voorstelronde trainers voorstelronde trainers/deelnemers naam functie

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Modulebeschrijving voor MOD1

Modulebeschrijving voor MOD1 Modulebeschrijving voor MOD1 Fontys Venlo Afd. informatica 12 april 2013 Samenvatting 1 Identificatie Module Modeling 1 ProgressCode MOD1 Docenten Ferd van Odenhoven Afdeling Fontys Hogeschool Techniek

Nadere informatie

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children 1 Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working mothers with spouse and young children Verschil in stress en stressreactiviteit tussen hoogopgeleide thuisblijf-

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

University of Groningen Educational value of digital examination

University of Groningen Educational value of digital examination University of Groningen Educational value of digital examination Benefits Digital Examination HANDWRITING CORRECTING 1 2 3 Do you remember the Correcting the essay exams in handwriting from your students

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Minor Web Science Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren

Minor Web Science Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren Minor Web Science Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 I Inhoudsopgave Vak: Web Analysis (Periode

Nadere informatie

Assessment van Gespreksvaardigheden via de Webcamtest: Onderzoek naar Betrouwbaarheid, Beleving en de Samenhang met Persoonlijksfactoren

Assessment van Gespreksvaardigheden via de Webcamtest: Onderzoek naar Betrouwbaarheid, Beleving en de Samenhang met Persoonlijksfactoren : Onderzoek naar Betrouwbaarheid, Beleving en de Samenhang met Persoonlijksfactoren Assessment of Counseling Communication Skills by Means of the Webcamtest: A Study of Reliability, Experience and Correlation

Nadere informatie

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management -

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management - Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014

Nadere informatie

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten CBM-I bij Faalangst in een Studentenpopulatie 1 Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten Cognitive Bias Modification of Interpretation Bias for Students with Test Anxiety

Nadere informatie

Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel

Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel Een onderzoek naar de invloed van cognitieve stijl, ziekte-inzicht, motivatie, IQ, opleiding,

Nadere informatie

De Invloed van Persoonlijke Doelen en Financiële Toekomst perspectieven op Desistance van. Criminaliteit.

De Invloed van Persoonlijke Doelen en Financiële Toekomst perspectieven op Desistance van. Criminaliteit. Running head: Desistance van Criminaliteit. 1 De Invloed van Persoonlijke Doelen en Financiële Toekomst perspectieven op Desistance van Criminaliteit. The Influence of Personal Goals and Financial Prospects

Nadere informatie

De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk. The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work.

De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk. The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work. De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work Merijn Daerden Studentnummer: 850225144 Werkstuk: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Relatie Tussen Organisatie-Onrechtvaardigheid, Bevlogenheid en Feedback. The Relationship Between the Organizational Injustice, Engagement and

Relatie Tussen Organisatie-Onrechtvaardigheid, Bevlogenheid en Feedback. The Relationship Between the Organizational Injustice, Engagement and Onrechtvaardigheid, bevlogenheid en feedback 1 Relatie Tussen Organisatie-Onrechtvaardigheid, Bevlogenheid en Feedback The Relationship Between the Organizational Injustice, Engagement and Feedback Nerfid

Nadere informatie

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit Onderzoek naar het Effect van de Aanwezigheid van een Hond op het Alledaags Functioneren van een Kind met Autisme M.I. Willems Open Universiteit Naam student: Marijke Willems Postcode en Woonplaats: 6691

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen The Association between Daily Hassles, Negative Affect and the Influence of Physical Activity Petra van Straaten Eerste begeleider

Nadere informatie

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive 1 Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive Femke Boom Open Universiteit Naam student: Femke Boom Studentnummer: 850762029 Cursusnaam: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel Behandeleffecten in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel Treatment effects in Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel S. Daamen-Raes Eerste begeleider: Dr. W. Waterink Tweede begeleider:

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinants and Barriers of Providing Sexual Health Care to Cancer Patients by Oncology

Nadere informatie

Developing an adaptive, diagnostic test of. English writing skills

Developing an adaptive, diagnostic test of. English writing skills Developing an adaptive, diagnostic test of English writing skills Development of the DET Objectives Consultation IT Student model Consultation External committee Research Student models Psychometric Automatic

Nadere informatie

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van het I-change Model The explanation of the physical activity of elderly by determinants of the I-change Model Hilbrand Kuit Eerste begeleider:

Nadere informatie

2.2 Doelstelling van het onderwijs van de programmagroep

2.2 Doelstelling van het onderwijs van de programmagroep Masterspecialisatie, Arbeids- en Organisatiepsychologie 2. Arbeids- & Organisatiepsychologie 2.1 Doelgroep en toelatingseisen De master specialisatie Arbeids- en Organisatiepsychologie is direct toegankelijk

Nadere informatie

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig)

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) LEERDOELEN 1. Inzicht krijgen in de waarde van creatief ondernemerschap door de marktwaarde van je kunst te leren waarderen. 2. Het ontwikkelen van fundamentele marketing-

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

GOAL-STRIVING REASONS, PERSOONLIJKHEID EN BURN-OUT 1. Het effect van Goal-striving Reasons en Persoonlijkheid op facetten van Burn-out

GOAL-STRIVING REASONS, PERSOONLIJKHEID EN BURN-OUT 1. Het effect van Goal-striving Reasons en Persoonlijkheid op facetten van Burn-out GOAL-STRIVING REASONS, PERSOONLIJKHEID EN BURN-OUT 1 Het effect van Goal-striving Reasons en Persoonlijkheid op facetten van Burn-out The effect of Goal-striving Reasons and Personality on facets of Burn-out

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie

Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie Voor de Onderwijs- en examenregeling van de Master Gezondheidszorgpsychologie wordt verwezen naar de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Examination 2DL04 Friday 16 november 2007, hours.

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Examination 2DL04 Friday 16 november 2007, hours. TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Examination 2DL04 Friday 16 november 2007, 14.00-17.00 hours. De uitwerkingen van de opgaven dienen duidelijk geformuleerd en overzichtelijk

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

Het project en de doelstellingen:

Het project en de doelstellingen: Het project en de doelstellingen: Wit.h heeft al heel wat ervaring met sociaal artistieke projecten als deze. De Erasmus studenten daarentegen hebben elk een andere achtergrond en voor sommige onder hen

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk Thinking

Nadere informatie

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t.

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. 5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. Active learning The following questions are about active learning. In

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Running head: INVLOED MBSR-TRAINING OP STRESS EN ENERGIE 1. De Invloed van MBSR-training op Mindfulness, Ervaren Stress. en Energie bij Moeders

Running head: INVLOED MBSR-TRAINING OP STRESS EN ENERGIE 1. De Invloed van MBSR-training op Mindfulness, Ervaren Stress. en Energie bij Moeders Running head: INVLOED MBSR-TRAINING OP STRESS EN ENERGIE 1 De Invloed van MBSR-training op Mindfulness, Ervaren Stress en Energie bij Moeders The Effect of MBSR-training on Mindfulness, Perceived Stress

Nadere informatie

De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij. Verslaafde Patiënten met PTSS

De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij. Verslaafde Patiënten met PTSS Persoonskenmerken en ervaren lijden bij verslaving en PTSS 1 De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij Verslaafde Patiënten met PTSS The Relationship between Personality Traits and Suffering

Nadere informatie

De Relatie tussen Ervaren Organisatiecultuur en Organizational. Commitment in de Periode na een Overname.

De Relatie tussen Ervaren Organisatiecultuur en Organizational. Commitment in de Periode na een Overname. De Relatie tussen Ervaren Organisatiecultuur en Organizational Commitment in de Periode na een Overname. The Relation Between Perceived Organizational Culture and Organizational Commitment After an Acquisition.

Nadere informatie

De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten. een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te.

De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten. een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te. De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te Stoppen The Influence of the Innovation Characteristics on the Intention of

Nadere informatie

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering The Relationship between Daily Hassles and Depressive Symptoms and the Mediating Influence

Nadere informatie

Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women. Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere

Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women. Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere vrouwen: Onderzoek naar de relatie tussen angst, depressieve

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource.

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource. Open Universiteit Klinische psychologie Masterthesis Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: De Leidinggevende als hulpbron. Emotional Job Demands, Vitality and Opportunities

Nadere informatie

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Executive and social cognitive functioning of mentally

Nadere informatie

De Invloed van Familie op

De Invloed van Familie op De Invloed van Familie op Depressie- en Angstklachten van Verpleeghuisbewoners met Dementie The Influence of Family on Depression and Anxiety of Nursing Home Residents with Dementia Elina Hoogendoorn Eerste

Nadere informatie

Stoppen-met-roken Begeleiding door Cardiologie Verpleegkundigen: Intentie, Gedrag en Determinanten

Stoppen-met-roken Begeleiding door Cardiologie Verpleegkundigen: Intentie, Gedrag en Determinanten Stoppen-met-roken Begeleiding door Cardiologie Verpleegkundigen: Intentie, Gedrag en Determinanten Smoking Cessation Guidance by Cardiac Nurses: Intention, Behavior and Determining Factors Jan van Riet

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

Het derde jaar van de Bachelor Psychologie

Het derde jaar van de Bachelor Psychologie Het derde jaar van de Bachelor Psychologie studieadviseurs Psychologie 21 april 2015 Discover the world at Leiden University onderwerpen structuur van de bachelor/3e jaar veranderingen in 2015 2016 (verdiepings

Nadere informatie

Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim.

Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim. Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim. Bullying at work and the impact of Social Support on Health and Absenteeism. Rieneke Dingemans April 2008 Scriptiebegeleider:

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA

Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA Measuring quality of life in children with JIA Masterthese Klinische Psychologie Onderzoeksverslag Marlot Schuurman 1642138 mei 2011 Afdeling Psychologie

Nadere informatie

Innovatief Onderwijs Ontwerpen. Jeroen van Merriënboer

Innovatief Onderwijs Ontwerpen. Jeroen van Merriënboer Innovatief Onderwijs Ontwerpen Jeroen van Merriënboer VU Amsterdam Onderwijsdag, 6 Februari 2015 Inhoud Het transferprobleem Levensechte taken en 4C/ID Zelfgestuurd leren Voorbeelden Conclusies en Vragen

Nadere informatie

Prikkelen tot leren. door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming. Presentatie bij: V&VN-congres 2015.

Prikkelen tot leren. door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming. Presentatie bij: V&VN-congres 2015. Prikkelen tot leren door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming Presentatie bij: V&VN-congres 2015 Lokatie: De Reehorst, Ede Datum: 29-01-2015 Dr. W.J.Trooster Drs. E. Ploeger Domein

Nadere informatie

Premaster Accounting and Control Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Accounting and Control

Premaster Accounting and Control Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Accounting and Control Premaster Accounting and Control I The pre-master programme consists of 30 ECTS (5 courses of 6ECTS each) and runs for half a year (February till July). The pre-master programme is only to be taken by

Nadere informatie

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen tussen Leeftijdsgroepen Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles between Age Groups Rik Hazeu Eerste begeleider:

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum.

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum. Academisch Schrijven in het curriculum Dr N. Saab, ICLON, Dr Ph. Dol, Academisch Talencentrum, Dr. J.A. Mol, Faculteit der Archeologie Opzet van deze bijeenkomst Interactief: 1. Wij geven enkele voorbeelden

Nadere informatie

Verbanden tussen Coping-Strategieën en. Psychologische en Somatische Klachten. binnen de Algemene Bevolking

Verbanden tussen Coping-Strategieën en. Psychologische en Somatische Klachten. binnen de Algemene Bevolking 2015 Verbanden tussen Coping-Strategieën en Psychologische en Somatische Klachten binnen de Algemene Bevolking Master Scriptie Klinische Psychologie Rachel Perez y Menendez Verbanden tussen Coping-Strategieën

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Moderatie van de Big Five Persoonlijkheidsfactoren op de Relatie tussen. Gepest worden op het Werk en Lichamelijke Gezondheidsklachten en

Moderatie van de Big Five Persoonlijkheidsfactoren op de Relatie tussen. Gepest worden op het Werk en Lichamelijke Gezondheidsklachten en Moderatie van de Big Five Persoonlijkheidsfactoren op de Relatie tussen Gepest worden op het Werk en Lichamelijke Gezondheidsklachten en Ziekteverzuim Moderation of the Big Five Personality Factors on

Nadere informatie

bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie of Children with a Severe Form of Dyslexia Ans van Velthoven

bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie of Children with a Severe Form of Dyslexia Ans van Velthoven Neuropsychologische Behandeling en Sociaal Emotioneel Welzijn bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie Neuropsychological Treatment and Social Emotional Well-being of Children with a Severe Form

Nadere informatie

PERSOONLIJKHEID EN OUTPLACEMENT. Onderzoekspracticum scriptieplan Eerste begeleider: Mw. Dr. T. Bipp Tweede begeleider: Mw. Prof Dr. K.

PERSOONLIJKHEID EN OUTPLACEMENT. Onderzoekspracticum scriptieplan Eerste begeleider: Mw. Dr. T. Bipp Tweede begeleider: Mw. Prof Dr. K. Persoonlijkheid & Outplacement: Wat is de Rol van Core Self- Evaluation (CSE) op Werkhervatting na Ontslag? Personality & Outplacement: What is the Impact of Core Self- Evaluation (CSE) on Reemployment

Nadere informatie

Feedback geven en krijgen. Diepteverwerking 9 november 2016 Marieke Thurlings

Feedback geven en krijgen. Diepteverwerking 9 november 2016 Marieke Thurlings Feedback geven en krijgen Diepteverwerking 9 november 2016 Marieke Thurlings Overzicht Wat is feedback? Feedback van leraar aan leerlingen Hét model van Hattie & Timperley (2007) Zelf aan de slag Uitwisselen

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Bewijzen en Technieken 1 7 januari 211, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe.

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking

De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking Kenmerken van ADHD en de Theory of Mind 1 De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking The Influence of Characteristics of ADHD on Theory

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy. Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders

Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy. Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders Influence of Mindfulness Training on Parental Stress, Emotional Self-Efficacy

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie