OKTOBER 2009 TAK NIEUWSBRIEF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OKTOBER 2009 TAK NIEUWSBRIEF"

Transcriptie

1 1. OKTOBER 2009 TAK NIEUWSBRIEF Algemeen VAR- verklaring De VAR-verklaring voor zzp-ers is nogal een administratieve rompslomp. Ieder jaar een var-verklaring aanvragen slaat natuurlijk nergens op. De belastingdienst ziet dat inmiddels ook in. Vanaf 1 januari 2010 wordt de VAR automatisch verlengd. Verlenging loopt alleen geautomatiseerd als u al 3 jaar achtereen een VAR-verklaring heeft gekregen, er in deze 3 jaar geen wijzigingen zijn geweest en de zzp-er steeds dezelfde soort VAR heeft ontvangen (de VAR - houder is verplicht om wijzigingen door te geven) Wilt u ons aub een kopie van uw nieuwe VAR-verklaring toesturen indien u deze ontvangen heeft. Als u de VAR nog niet heeft ontvangen, geef dit dan aan ons door zodat wij dit voor u nog kunnen regelen. Verandering schenk- en erfbelasting In april jl. heeft de staatssecretaris van Financiën zijn plannen voor de schenk- en erfbelasting officieel bekend gemaakt. Hij heeft een wetsvoorstel gemaakt ter wijziging van de belastingwet die de schenk- en erfbelasting regelt. In de Tweede Kamer wordt de komende maand(en) over het wetsvoorstel gediscussieerd. De staatssecretaris wil de wet op 1 januari 2010 invoeren. De belasting met betrekking tot het schenken en erven komt er dan vanaf 2010 heel anders uit te zien en heeft voor bijna iedereen gevolgen. Gevolgen voor ongehuwde partners en anderen Onder de nieuwe wet wordt het van belang dat partners die niet met elkaar zijn getrouwd maar wel samenwonen een samenlevingscontract bij de notaris laten maken. Dit is een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor de erfbelasting en een belastingtarief vanaf 10% over wat er meer wordt geërfd dan de vrijstelling. Zonder een notarieel samenlevingscontract geldt een belastingtarief vanaf 30% over wat wordt geërfd van de partner. Er zijn ook andere gevolgen. Zo komen er nieuwe regelingen in de wet waardoor een aantal bestaande testamentvormen fiscaal minder gunstig kunnen uitpakken.

2 2. De voorgenomen wetswijziging heeft ook gevolgen voor kleinkinderen, degenen die een bedrijf krijgen uit een erfenis of schenking, ouders die geld aan hun kind(eren) uitlenen en goededoelinstellingen. Advies voor 2009: door schenken extra belasting besparen! De in de nieuwe wet opgenomen tarieven en vrijstellingen leiden in sommige gevallen tot een verlaging van de schenk- en erfbelasting. In andere gevallen moet juist meer schenk- of erfbelasting worden betaald. Bij de schenking van bepaalde bedragen aan kinderen, kleinkinderen, ouders, broers en zussen zal door de voorgestelde tarieven vanaf 2010 meer schenkingsrecht moeten worden betaald. Een voorbeeld: een schenking van aan een kind, valt in 2009 na aftrek van de vrijstelling in het tarief van 5%. In 2010 in een tarief van 10%. Dat is dus twee keer zoveel! Wie wil besparen, schenkt dus nog in Balanceren tussen twee kwaden (De Deurwaarder) Als ondernemer moet je continue keuzes maken. Dat geldt ook bij een actief debiteurenbeheer. Als je een klant te hard aanpakt bij het aanmanen tot betalen, kan dat de relatie behoorlijk onder druk zetten. Maar als de klant niet betaalt, dan ben je nog verder van huis. Want niet-betalende klanten kun je beter kwijt zijn dan rijk. Dit is nu precies het dilemma van veel ondernemers. Vaak wordt hierdoor (te) lang gewacht met het herinneren, het manen en het uit handen geven van vorderingen. Het resultaat: jaarlijks voor honderden miljoenen onbetaalde en oninbare vorderingen binnen het MKB. Sterker: oninbare vorderingen is één van de grootste faillissementsoorzaken. Dus wat u het beste kunt doen: 1. Na afloop van de betaaltermijn meteen een herinnering sturen waarin u vriendelijk attendeert op de vervallen van de betaaltermijn en verzoekt om het openstaande bedrag binnen 8 dagen te betalen. 2. Als dat niet gebeurt is het belangrijk om meteen na die 8 dagen te bellen met de klant. 3. Tenslotte volgt een laatste aanmaning met mededeling van eventueel het uit handen geven van de vordering. 4. Uit handen geven van de vordering. Doe dat ook erg strikt, want zeker nu kan elke dag tellen. Het aantal te verwachten faillissementen stijgt gestaag en hoe passiever u bent, hoe kleiner überhaupt de kans op betaling. Anderen die wel actief zijn, zullen dan altijd voor zijn! Een paar algemene adviezen. Het kan zeker geen kwaad om regelmatig uw klanten te checken die op rekening kopen. Dat kan via gespecialiseerde bureaus, maar ook door recente jaarstukken online op te vragen via de Kamer van Koophandel. Opvragen kan alleen voor BV s. Voor een paar euro krijgt u waardevolle informatie. Administratie! bewaren of vernietigen, vanaf wanneer? Een goede administratie is van groot belang voor uw onderneming. De administratie vormt immers onder meer de basis voor het berekenen van uw kostprijs, marges, overleg met afnemers en leveranciers en uiteraard uw verplichtingen jegens de Belastingdienst of financiers. U doet er dan ook goed aan om niet te snel delen van uw administratie weg te gooien. U bent zelfs verplicht om bescheiden en andere gegevensdragers die (fiscaal) relevant kunnen zijn, zeven jaar te bewaren.

3 3. Dit betreft dan met name de primaire administratie, zoals het grootboek en de vastlegging van debiteuren, crediteuren, in- en verkoop, voorraad en loonadministratie. Soms, met name bij onroerendgoedtransacties, is het zaak die bescheiden minimaal negen jaar te bewaren, in verband met de eventuele fiscale herzieningsperiode voor de BTW. Schrijf op archiefdozen die u terugkrijgt van uw boekhouder, het jaar waarin u ze mag vernietigen. Doe dat of laat dat doen met een papiervernietiger. Bewaar onderstaande tabel met alle bewaartermijnen bij uw administratie! Documenten Bewaartermijn Bewaren vanaf -Algemene administratie 7 jaar Vanaf start administratie -Facturen 7 jaar Na opstellen c.q. ontvangst factuur -Gegevens loonadministratie 5 jaar Jaar waarin de dienstbetrekking is geëindigd -Gegevens personeelsdossier 2 jaar Twee jaar na uitdiensttreding (géén fiscaal belang) getuigschriften, correspondentie, ontwikkelingsplan enz -Jaarrekening en 7 jaar Vanaf datum goedkeuring jaarrekening accountantsverklaring -Administratie van een ontbonden rechtspersoon, inclusief bescheiden en gegevensdrager 7 jaar Na ontbinding rechtspersoon -Gegevens bedrijfsmatig 9 jaar Volgend op het jaar van ingebruikname onroerend goed -Dividendnota s 5 jaar Na opstellen -Subsidieadministratie 7 jaar Vanaf datum opstellen

4 Inkomstenbelasting 4. Wanneer is er in 2010 sprake van (fiscale) partners? Uitgangspunt wordt dat alleen echtgenoten, geregistreerde partners en ongehuwden met een notarieel samenlevingscontract worden aangemerkt als (fiscale) partners. In de verschillende heffingswetten kunnen dan specifieke aanvullingen op het basisbegrip worden opgenomen. Voor inkomensafhankelijke regelingen die onder de Awir (Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen) vallen is de draagkracht van beide partners bepalend voor de hoogte van de tegemoetkoming. De gekozen samenlevingsvorm is niet van belang. Is een notarieel samenlevingscontract nodig voor hypotheekrenteaftrek? Ook in de Wet IB 2001 zal het uitgangspunt zijn dat samenwoners een notarieel contract nodig hebben. Het fiscaal partnerschap wordt voor hen dan ook een automatisme (net als bij gehuwden) en kan niet langer jaarlijks worden gekozen. Alleen indien er sprake is van fiscaal partnerschap kan het saldo van de (negatieve) inkomsten eigen woning vrij worden toegerekend. Met andere woorden optimaal gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek. Wat gebeurt er dan met samenwoners zonder notarieel contract? De wetgever wil hen in een aantal gevallen toch in aanmerking laten komen voor fiscaal partnerschap. De voorkeur gaat dan wel uit naar objectief controleerbare criteria voor het partnerschap, zoals het hebben van gezamenlijke kinderen. De onderlinge verbondenheid tussen de samenwoners gaat dan verder dan het behalen van schaalvoordelen, met andere woorden; ze zijn echt partners. Ook zij krijgen dan te maken met een verplicht partnerschap. Zelfstandigenaftrek behouden Om de zelfstandigenaftrek te behouden, moet u minstens uur per jaar in uw bedrijf werkzaam zijn. Maar niet alleen dat! Wat is ook erg belangrijk? De zelfstandigenaftrek is een belangrijke belastingaftrekpost voor u als ondernemer. De aftrek bedraagt nu minstens en maximaal De fiscus is streng. Er moet een schriftelijke onderbouwing, zoals een agenda of werkplanning aan ten grondslag liggen. Het is niet slim als uw mondelinge toelichting niet overeenkomt met de urenspecificatie op papier. Zorg dus dat deze klopt en stem alles af met uw adviseur. Vraag bij een onverwacht bezoek om informatie gerust om op een later tijdstip teruggebeld te worden, zodat u bijvoorbeeld eerst met uw adviseur kunt overleggen. Laat u dus vooral niet overdonderen en zorg dat uw verklaringen kloppen met hetgeen u schriftelijk heeft aangeleverd of verklaard.

5 5. Strengere controles tegen misbruik auto van de zaak Uit onderzoek blijkt dat heel wat mensen het niet zo nauw nemen met de grens van 500 kilometer. Sinds het begin van het jaar is er bij zo n 1500 belastingplichtigen voor in totaal vier miljoen euro aan naheffingen en boetes voor onterecht privégebruik van de auto van de zaak opgelegd. De totale stand komt daarmee op 23 miljoen euro aan naheffingen en boetes voor zo n belastingplichtigen die onterecht een flink belastingvoordeel wilden opstrijken. Wie een auto van de zaak rijdt en minder dan 500 privékilometers per jaar rijdt, hoeft minder belasting te betalen. Uit eerdere onderzoeken van de Belastingdienst bleek dat een fors aantal van deze belastingplichtigen het niet zo nauw nam met deze grens. Uit gerichte controles op basis van risicoanalyse bleek dat vooral de groep die ook één of meerdere verkeersboetes kreeg, deze regels nogal eens overtrad. Hiervan werd de rittenregistratie opgevraagd. Gemiddeld zo n veertig procent van deze groep kreeg te maken met een naheffing en een boete. De hoogste naheffingen betreffen bedragen van meer dan Voor de intensivering van de controles worden enkele tientallen extra medewerkers ingezet. De verwachte extra opbrengst bedraagt vele miljoenen euro s. Bijtelling door niet sluitende rittenadministratie Een werknemer die kan aantonen dat hij zijn auto voor minder dan 500 privé-kilometers heeft gebruikt hoeft geen rekening te houden met een fiscale bijtelling. De bewijslast is echter streng. Een voorbeeld: Xavier beschikte over een auto van de zaak die hij naar zijn mening voor minder dan 500 kilometer privé gebruikte. Op verzoek van de inspecteur overlegde hij een uitdraai van zijn rittenadministratie met daarin een overzicht van de gewerkte dagen, begin- en eindstand per traject, plaats van bestemming, omweg, zakelijk of privé karakter van de rit en de totalen. Daarnaast had Xavier overzichten verstrekt van de tankbeurten en agendagegevens. De inspecteur vond de rittenadministratie onvoldoende en legde een navorderingsaanslag op ter zake van het privé gebruik van de auto, inclusief een boete van 50%. Het Hof in Den Bosch vond dat Xavier geen afdoende verklaring had gegeven voor het grillige brandstofverbruik en het ontbreken van de aansluiting tussen de rittenadministratie en zijn agenda. Omdat Xavier niet slaagde in zijn bewijslast dat hij minder dan 500 privékilometers met de auto gereden had, was de bijtelling van 25% terecht. Wel werd de boete verminderd.

6 6. De inspecteur had niet aangetoond met hoeveel kilometers Xavier de 500 kilometer-grens had overschreden, zodat ook niet aannemelijk was gemaakt dat het werkelijk gereden aantal privé-kilometers absoluut en relatief veel meer was dan Xavier had aangegeven. Xavier kon daarom geen opzet of grove schuld worden verweten. De Belastingdienst is de afgelopen jaren extra alert op het privé-gebruik van de auto van de werkgever. Ook dit jaar zal men er weer streng op toezien of de opgegeven rittenadministratie van de belastingplichtige overeenkomt met de door de Belastingdienst zelf verzamelde gegevens met behulp van camerawagens en flitspalen. Belastingdienst komt met informatielijn voor inkeerders (Buitenlandse banksaldi opgeven aan Belastingdienst) Belastingplichtigen die tot inkeer komen en alsnog vermogen in het buitenland bij de Belastingdienst willen melden, kunnen vanaf nu voor informatie terecht bij een apart telefoonnummer en adres. Volgens de fiscus is uit de praktijk gebleken dat belastingplichtigen sneller de stap namen om in te keren nadat er uitleg was gegeven over de werking van de inkeerregeling. Inspecteurs kregen veel vragen over de boetes en de navordering. Sinds begin van het jaar hebben meer dan belastingplichtigen gebruikgemaakt van de regeling. In totaal gaven zij aan ruim 463 miljoen op buitenlandse rekeningen te hebben staan. Wie iemand wil spreken over de toepassing van de inkeerregeling, kan contact opnemen met de Inkeerlijn van de Belastingdienst via telefoonnummer (076) of per Omzetbelasting Verlaging BTW-tarief voor isoleren van een woning Vanaf 1 juli geldt een lager btw-tarief voor het isoleren van woningen. Tot nog toe gold hiervoor een BTW-percentage van 19%, maar dit wordt verlaagd naar 6%. Voor het plaatsen van dubbel glas in uw woning geldt voorlopig nog het hoge BTW-tarief. Hiervoor is een subsidieregeling in het leven geroepen. De verlaging van het BTW-tarief voor het isoleren van woningen valt onder de kabinetsmaatregelen om de economie een impuls te geven. Het lagere BTW-tarief geldt overigens niet alleen voor koopwoningen. Ook bij het treffen van energiebesparende maatregelen in huurwoningen mag het tarief van 6% worden toegepast.

7 7. OB: verlaagd BTW-tarief voor schilderen en stukadoren van woningen In dit besluit keurt de Staatssecretaris goed dat het verlaagde BTW-tarief met ingang van 15 september 2009 van toepassing is op het schilderen en stukadoren van woningen van 2 jaar en ouder. In het belastingplan 2010 is voorgesteld om het toepassingsgebied van het verlaagde BTW-tarief voor het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 15 jaar te verruimen naar woningen van 2 jaar en ouder na eerste ingebruikneming. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen treedt deze maatregel op 1 januari 2010 in werking. In verband met mogelijk uitstellen tot 1 januari 2010 van het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 2 jaar en jonger dan 15 jaar keurt de staatssecretaris goed dat in afwachting van deze wetswijziging het verlaagde tarief reeds wordt toegepast. Laag BTW-tarief 6% voor schoonmaker Vanaf volgend jaar vallen schoonmaakwerkzaamheden in huis onder het lage BTW-tarief van 6 %. Staatssecretaris De Jager van Financiën heeft dat aan de Tweede Kamer geschreven. Eerder gold dit lage tarief al voor fietsenmakers, kappers en schoenmakers. Het kabinet had in het regeerakkoord al vastgelegd dat de markt voor persoonlijke dienstverlening verder ontwikkeld moet worden. Nadat in Europa dit voorjaar was besloten de arbeidsintensieve diensten, zoals het maken van fietsen en schoenen, structureel onder het lage BTW-tarief te laten vallen, drong de Kamer recent aan op het goedkoper maken van dienstverlening aan huis. Deze nieuwsbrief is met zorg samengesteld, voor eventuele onvolkomenheden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

OKTOBER 2011 NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2011 NIEUWSBRIEF OKTOBER 2011 NIEUWSBRIEF ALGEMEEN Kunt u zomaar afscheid nemen van een slechte klant? Veel bedrijven besteden 80% van hun tijd aan hun bedrijf en 20% van hun tijd aan de klanten. Afscheid nemen van die

Nadere informatie

JUNI 2009 TAK NIEUWSBRIEF. De economische crisis is een probleem voor diverse ondernemers. Wat kunt u doen:

JUNI 2009 TAK NIEUWSBRIEF. De economische crisis is een probleem voor diverse ondernemers. Wat kunt u doen: 1 JUNI 2009 TAK NIEUWSBRIEF Algemeen Zwaar weer voor ondernemers De economische crisis is een probleem voor diverse ondernemers. Wat kunt u doen: zorg voor goede controle op uitstaande facturen: werk met

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1 1 ALLE ONDERNEMERS/BELASTINGPLICHTIGEN... 3 1.1 Loop geen boete op in het buitenland... 3 1.2 Grote administratieve schoonmaak... 3 2 VENNOOTSCHAPPEN EN DGA S... 3 2.1 Nog snel dividend uitkeren... 3 2.2

Nadere informatie

DECEMBER 2011 TAK NIEUWSBRIEF BTW. Denk aan uw suppletieaangifte

DECEMBER 2011 TAK NIEUWSBRIEF BTW. Denk aan uw suppletieaangifte DECEMBER 2011 TAK NIEUWSBRIEF BTW Denk aan uw suppletieaangifte Houdt u er rekening mee dat u met ingang van 1 januari 2012 verplicht bent om een suppletieaangifte te doen? Deze verplichting geldt zolang

Nadere informatie

SRA-NIEUWSBRIEF TWEEDE KWARTAAL 2010

SRA-NIEUWSBRIEF TWEEDE KWARTAAL 2010 SRA-NIEUWSBRIEF TWEEDE KWARTAAL 2010 Amersfoort, mei 2010 Hoewel aan de inhoud van deze brochure uiterste zorg is besteed, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van mogelijke onvolledigheid

Nadere informatie

Nog meer aftrek. Tot 75 procent aftrekbaar! Elektrische personenauto. pagina 2. Stap 1: inventariseer alle vergoedingen en verstrekkingen

Nog meer aftrek. Tot 75 procent aftrekbaar! Elektrische personenauto. pagina 2. Stap 1: inventariseer alle vergoedingen en verstrekkingen Kilometeradministratie Tot 75 procent aftrekbaar! Nog meer aftrek Elektrische personenauto Belasting nog strenger Deponeer vooral niet te laat Kilometerregistratie Vier handige tips pagina 2 pagina 4 pagina

Nadere informatie

De Belastingdienst maakt hierbij onderscheid in directe en indirecte uren.

De Belastingdienst maakt hierbij onderscheid in directe en indirecte uren. Lodder Nieuws DEZE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT 4 KEER PER JAAR JAARGANG 8 NUMMER 2 - MEI 2010 WELKE UREN TELLEN MEE VOOR DE ONDERNEMERSAFTREK? Demissionair minister De Jager van Financiën heeft onlangs aangekondigd

Nadere informatie

MAART 2013 TAK NIEUWSBRIEF

MAART 2013 TAK NIEUWSBRIEF MAART 2013 TAK NIEUWSBRIEF ALGEMEEN Belastingdienst soepeler bij uitstel van betaling Ondernemers kunnen vanaf dit jaar gemakkelijker uitstel van betaling krijgen bij de Belastingdienst. Wie liquiditeitsproblemen

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief 16 maart 2013. In dit nummer onder andere:

Cliëntennieuwsbrief 16 maart 2013. In dit nummer onder andere: Cliëntennieuwsbrief 16 maart 2013 In dit nummer onder andere: - Speur- en ontwikkelingswerk loont - Grensoverschrijdende fiscale eenheid mogelijk? - Btw-correctie voor loon in natura - Leeftijdsgrens schenking

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief. In dit nummer onder andere:

Cliëntennieuwsbrief. In dit nummer onder andere: Cliëntennieuwsbrief In dit nummer onder andere: - Speur- en ontwikkelingswerk loont - Btw-correctie voor loon in natura - Leeftijdsgrens schenking eigen woning aan kind naar 40 jaar - Is de 150 km-grens

Nadere informatie

negentig In dit nummer: Werkkostenregeling: een doordachte keuze! Rittenregistratie om bijtelling te voorkomen Gehuwd in gemeenschap van goederen?

negentig In dit nummer: Werkkostenregeling: een doordachte keuze! Rittenregistratie om bijtelling te voorkomen Gehuwd in gemeenschap van goederen? Nieuwsnegentig is een uitgave van noord negentig en komt 4 keer per jaar uit dertiende jaargang ZOMER 2010 N I E U W S 2 negentig In dit nummer: Werkkostenregeling: een doordachte keuze! Rittenregistratie

Nadere informatie

Einde jaar verwerking Profinad CS

Einde jaar verwerking Profinad CS Einde jaar verwerking Profinad CS Part 1... 2 0 INEIDING... 2 1 INVESTERINGEN... 3 2 BANK- EN KASSALDI / BELEGGINGEN... 4 3 KRUISPOSTEN... 5 4 VRAAGPOSTEN... 6 5 DEBITEUREN... 7 6 NOG TE ONTVANGEN KOSTEN

Nadere informatie

Einderjaarstips 2014 AHEAD Accountants en Belastingadviseurs Tips voor alle belastingplichtigen

Einderjaarstips 2014 AHEAD Accountants en Belastingadviseurs Tips voor alle belastingplichtigen Tips voor alle belastingplichtigen Interessante tips voor iedereen die belastingplichtig is. Ze gaan over lijfrente, zorgtoeslag en vermogen, beleggingen, schenken, AOW en de levensloopregeling. Tips voor

Nadere informatie

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant:

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant: STARTERSKRANT Markt 102 4875 CH Etten-Leur T: (076) 88 92 722 E: info@bd-accountancy.nl W: www.bd-accountancy.nl KvK-nummer: 20145506 Oktober 2013 Beste starter, Met de beslissing om voor uzelf te beginnen,

Nadere informatie

Uw btw terugvragen. niet betalende cliënten

Uw btw terugvragen. niet betalende cliënten Jaargang 11 december 2007 Geachte lezer, Voor u ligt de laatste uitgave van ons nieuwsbulletin in 2007. Wij willen u hiermee graag informeren over een aantal nieuwe ontwikkelingen die voor u van belang

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. Dit jaar uw bedrijfspand geruisloos de bv in. Inhoud o.a.

Fiscaal Actueel. Dit jaar uw bedrijfspand geruisloos de bv in. Inhoud o.a. 1 uitgave van het register belastingadviseurs eerste kwartaal 2010 - nummer 1 Hersbach Advies Lid van Het Nederlands College Belastingadviseurs FIS CAAL E N F I NANCI E E L ADVI E S & A D MINISTRAT I E

Nadere informatie

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 Het Belastingplan 2015 begeeft zich nu aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft het plan aangenomen en dat zal de Eerste Kamer naar verwachting

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

Lastminute-belastingvoordeel in 2014

Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Administratie. Advies. Strategie. Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Eindejaarstips voor bv s Liqide adviseurs Koningin Wilhelminaweg 469 3737 BE Groenekan t 088-0802080 e info@liqide.nl w www.liqide.nl

Nadere informatie

Nieuws voor ondernemende ondernemers Jaargang 23 nr. 5-2013 19 NIEUW REGIME ELEKTRISCHE AUTO S EN ZEER ZUINIGE AUTO S IN 2014 EINDEJAARSTIPS 2013

Nieuws voor ondernemende ondernemers Jaargang 23 nr. 5-2013 19 NIEUW REGIME ELEKTRISCHE AUTO S EN ZEER ZUINIGE AUTO S IN 2014 EINDEJAARSTIPS 2013 In dit nummer Jaargang 23 nr. 5-2013 7 LAATSTE KEUZEJAAR VOOR HET AL DAN NIET TOEPASSEN VAN DE WERKKOSTENREGELING 15 HOUD REKENING MET BEPERKING HYPO- THEEKRENTEAFTREK VANAF 2014 19 NIEUW REGIME ELEKTRISCHE

Nadere informatie

Meer dan alleen cijfers

Meer dan alleen cijfers Meer dan alleen cijfers Oneerlijke concurrentie van oud werknemers De moderne boekhouder: geen last maar een lust Fraude met nota s incassobureau Maart 2015 - jaargang 2 - nummer 1 CijferMeester - maart

Nadere informatie

Zorg voor een urenadministratie!

Zorg voor een urenadministratie! JS nieuws december 2012 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2012 voor IB-ondernemers Zorg voor een urenadministratie! Het urencriterium is de sleutel tot vele fiscale gunstregelingen voor

Nadere informatie

De checklist met fiscale eindejaartips is om praktische redenen in een aantal onderdelen verdeeld:

De checklist met fiscale eindejaartips is om praktische redenen in een aantal onderdelen verdeeld: Eindejaartips 2012 Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in uw praktijk én in

Nadere informatie

Lastminute-belastingvoordeel in 2014

Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Administratie. Advies. Strategie. Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Eindejaarstips voor zzp ers, eenmanszaken en vof s Liqide adviseurs Koningin Wilhelminaweg 469 3737 BE Groenekan t 088-0802080 e info@liqide.nl

Nadere informatie

Beleid herinvesteringsreserve verduidelijkt

Beleid herinvesteringsreserve verduidelijkt Geachte Lezers, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp bespreken, neem

Nadere informatie

Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser.

Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser. Vraag en antwoord Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser. Overzicht van laatst gestelde vragen: Waardering van geërfde woning in box 3

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014 Hierbij bieden wij u onze fiscale eindejaarsactualiteiten aan. Mocht u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen onze

Nadere informatie

FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009

FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009 2 FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009 INHOUD o.a. Vaste onkostenvergoeding vooraf specificeren 2 Voorkom aansprakelijkheid bij inlenen personeel 4 Btw-correctie privégebruik auto van de zaak 5 Lijfrentegift

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

salarissen payrolling administraties

salarissen payrolling administraties salarissen payrolling administraties Eindejaarsbericht 2013 salarissen payrolling administraties INLEIDING Nog even en de jaarwisseling staat weer voor de deur. Het einde van het jaar is traditioneel het

Nadere informatie