UNIVERSELE VERKLARING VAN DE VERANTWOORDELIJKHEDEN EN VAN DE PLICHTEN VAN DE MENS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UNIVERSELE VERKLARING VAN DE VERANTWOORDELIJKHEDEN EN VAN DE PLICHTEN VAN DE MENS"

Transcriptie

1 UNIVERSELE VERKLARING VAN DE VERANTWOORDELIJKHEDEN EN VAN DE PLICHTEN VAN DE MENS Proposed by the InterAction Counsil, 1 September 1997 INLEIDING De Verklaring van de Plichten van de Mens is een initiatief van Het InterAction Council, een council dat in 1983 door Takeo Fukuda tot stand is gebracht. Het IAC is een onafhankelijke en internationale organisatie van staatshoofden die in hun eigen land het hoogste ambt bekleed hebben. Tajkeo Fukuda beoogde de ervaring, de energie en de internationale contacten van deze staatshoofden te mobiliseren ten dienste van de politieke, economische en sociale problemen van de mensheid. De Council is uniek in het regelmatig samen brengen van meer dan dertig gepensioneerde staatshoofden in een informele omgeving. In drie areas probeert de Council momenteel tot samenwerking en actie te komen: vrede en veiligheid; vernieuwing van de wereldeconomie en universele ethische standaards. The Council selecteert in deze areas specifieke onderwerpen en ontwikkelt voorstellen voor actie en communiceert hierover direct met de regeringsleiders, hoofden van internationale organisaties en andere invloedrijke personen waar ook ter wereld. Takeo Fukuda zegt hierover:"mijn grootste zorg is geweest en is nog steeds de moeilijke situatie die de wereld ervaart. Hoe je ook kijkt naar de wereld overal doen zich problemen voor. Ook de fysieke condities van de ons omringende aarde, inclusief de bevolking en het milieu staan onder grote druk. Wij hebben geen toekomst als wij falen in het zoeken naar oplossingen voor deze crises. Zij vragen onze eigen inzet, volharding en doorzettingsvermogen." Vanuit dit besef nodigde in 1983 Takeo Fukuda de staatshoofden en regeringsleiders uit. Tussen 1983 en 1987 vonden vijf voltallige groepsbijeenkomsten plaats en in 1997 werd het voorstel voor een Verklaring van de Plichten van de Mens aangeboden aan de Verenigde Naties en daar besproken maar niet in stemming gebracht.

2 Intussen bestaat de Council 27 jaar en zijn talrijke problemen aan de orde gesteld en in adviezen en acties uitgemond. Zie ook de InterAction Council and its 25 years. Een bijzondere datum is ook 1987 toen de InterAction Council de leiders van 5 grote wereldgodsdiensten in Rome heeft ontmoet en een grote mate van overeenstemming bereikte over de visie op de problematiek van de huidige wereld en de noodzaak van de te ondernemen actie.. Preambule Overwegende dat de erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de menselijke familie de grondslag is van vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld en plichten of verantwoordelijkheden >>responsibilities<< insluit, Overwegende dat het exclusieve vasthouden aan rechten kan leiden tot conflict, scheiding en eindeloze discussie en de veronachtzaming van de plichten van de mens kan leiden tot wetteloosheid en chaos, Overwegende dat de suprematie van het recht en de bevordering van de rechten van de mens afhankelijk zijn van de bereidheid van mannen en vrouwen om rechtvaardig te handelen, Overwegende dat wereldomvattende problemen wereldomvattende oplossingen verlangen die alleen bereikt kunnen worden door ideeën, waarden en normen die door alle culturen en gemeenschappen gerespecteerd worden, Overwegende dat alle mensen, naar beste weten en kunnen, een verantwoordelijkheid hebben om zowel ter plaatse als ook wereldwijd een betere ordening van de samenleving te bevorderen een doel dat niet bereikt kan worden met wetten, voorschriften en verdragen alleen, Overwegende dat menselijke strevingen naar vooruitgang en verbetering alleen verwerkelijkt kunnen worden door aanvaardde waarden en maatstaven die altijd voor alle mensen en alle instituties gelden, Daarom verkondigt De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties Deze Universele Verklaring van de Menselijke Verantwoordelijkheden en van de Mensenplichten als een gemeenschappelijke standaard voor alle

3 volken en voor alle naties, met als doel dat ieder individu en iedere maatschappelijke instelling, met deze Verklaring voortdurend voor de geest, een bijdrage zal leveren aan de vooruitgang van de gemeenschappen en aan de verlichting van al haar leden.wij, de volken van de aarde, vernieuwen en versterken de verplichtingen die reeds in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zijn geproclameerd, namelijk: de volledige aanvaarding van de waardigheid van alle mensen; hun onvervreemdbare vrijheid en gelijkheid, en hun solidariteit met elkaar. Besef en aanvaarding van deze plichten en verantwoordelijkheden zullen in de hele wereld onderwezen en bevorderd worden. Fundamentele Principes voor Menselijkheid Artikel 1 Iedere persoon, zonder enig onderscheid naar geslacht, ethische herkomst, sociale status, politieke overtuiging, taal, leeftijd, nationaliteit of religie, heeft de verantwoordelijkheid en de plicht om alle mensen op menselijke wijze te behandelen. Artikel 2 Geen persoon zal onmenselijk gedrag, van welke aard ook maar, ondersteunen, veeleer hebben alle mensen de verantwoordelijkheid en de plicht zich in te zetten voor de waardigheid en het zelfrespect van alle andere mensen. Artikel 3 Geen persoon, geen groep of organisatie, geen staat, geen leger of politie, staat boven goed en kwaad; zij allen zijn onderworpen aan morele maarstaven. Iedere mens heeft de verantwoordelijkheid en de plicht om onder alle omstandigheden het goede te bevorderen en het kwaad te vermijden. Artikel 4 Alle mensen, begiftigd met verstand en geweten moeten in een geest van solidariteit verantwoordelijkheid op zich nemen voor een ieder en voor iedereen, voor families en gemeenschappen, voor rassen, naties en religies: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat dan ook een ander niet.

4 Geweldloosheid en Eerbied voor het Leven Artikel 5 Iedere persoon heeft de verantwoordelijkheid en de plicht leven te respecteren. Niemand heeft het recht een andere menselijke persoon letsel toe te brengen, te folteren of te doden. Dit sluit het recht op gerechtvaardigde zelfverdediging door individuen of gemeenschappen niet uit. Artikel 6 Twistpunten tussen staten, groepen of individuen moeten zonder geweld tot een oplossing gebracht worden. Geen regering mag handelingen van volkerenmoord of van terrorisme tolereren of daaraan deelnemen, noch mag zij vrouwen, kinderen of welke andere burgers dan ook als middel voor oorlogsvoering misbruiken. Iedere burger en drager van openbare verantwoordelijkheid heeft de verantwoordelijkheid en de plicht om op vreedzame en niet gewelddadige wijze te handelen. Artikel 7 Iedere persoon is oneindig kostbaar en moet onvoorwaardelijk beschermd worden. Bescherming verlangen ook de dieren en de natuurlijke omgeving. Alle mensen hebben de verantwoordelijkheid en de plicht om lucht, water en bodem te beschermen omwille van de huidige bewoners en van de toekomstige generaties. Gerechtigheid en Solidariteit Artikel 8 Iedere persoon heeft de verantwoordelijkheid en de plicht om zich integer, eerlijk en fair te gedragen. Geen persoon of groep mag een andere persoon of groep haar bezit ontroven of op een willekeurige manier ontnemen. Artikel 9 Alle mensen, gegeven de noodzakelijke middelen, hebben de verantwoordelijkheid en de plicht om serieuze inspanningen te ondernemen om armoede, ondervoeding, onwetendheid en ongelijkheid te overwinnen. Zij moeten overal op de wereld een duurzame

5 ontwikkeling bevorderen om aan alle mensen waardigheid, vrijheid, zekerheid en gerechtigheid te garanderen. Artikel 10 Alle mensen hebben de verantwoordelijkheid en de plicht om hun talenten door vlijt en inspanning te ontwikkelen; Zij moeten gelijke toegang tot onderwijs en tot zinvolle arbeid hebben. Iedereen moet de noodlijdenden, de benadeelden, de gehandicapten en de slachtoffers van discriminatie ondersteuning doen toekomen. Artikel 11 Alle eigendom en alle rijkdom moeten verantwoordelijk gebruikt worden in overeenstemming met de rechtvaardigheid en voor de vooruitgang van de mensheid. Economische en politieke macht moeten niet gehanteerd worden als middel tot overheersing maar ten dienste van economische rechtvaardigheid en sociale orde. Waarheidlievendheid en Tolerantie Artikel 12 Iedere mens heeft de verantwoordelijkheid en de plicht om waarachtig te spreken en te handelen. Niemand, hoe hoog en machtig ook, mag liegen. Het recht op privacy en op persoonlijke of beroepsmatige vertrouwelijkheid, moet gerespecteerd worden Niemand is verplicht, te allen tijde, tegenover iedereen, de volle waarheid te zeggen. Artikel 13 Geen politici, ambtenaren, ondernemers, wetenschappers, schrijvers of kunstenaars zijn van de algemene ethische maatstaven vrijgesteld, evenmin ook artsen, juristen en andere beroepsgroepen die bijzondere verplichtingen hebben tegenover hun cliënten. Beroepscodes en andere ethisch codes moeten de voorrang van algemene maatstaven zoals waarheidlievendheid en fairness weerspiegelen. Artikel 14 De vrijheid van de media om het grote publiek te informeren en om maatschappelijke instellingen en maatregelen die de regering neemt te kritiseren, - hetgeen voor een rechtvaardige samenleving noodzakelijk is -, moet met verantwoordelijkheid en omzichtigheid gebruikt worden. De

6 vrijheid van de media brengt een bijzondere verantwoordelijkheid met zich mee voor een accurate en waarheidsgetrouwe berichtgeving. Sensationele berichtgeving die de menselijke persoon of de menselijke waardigheid neerhalen moet te allen tijde vermeden worden. Artikel 15 Terwijl religieuze vrijheid gegarandeerd moet zijn, hebben de representanten van de religies een bijzondere verantwoordelijkheid en plicht om uitingen van vooroordelen en discriminerende handelingen tegenover anders-gelovigen te vermijden. Zij moeten haat, fanatisme en godsdienstoorlogen, noch aanstichten, noch legitimeren, veeleer zullen zij tolerantie en wederzijds respect tussen alle mensen bevorderen. Wederzijdse Achting en Partnerschap Artikel 16 Alle mannen en vrouwen hebben de verantwoordelijkheid en de plicht om elkaar respect en begrip in hun partnerschap te tonen. Niemand mag een andere persoon aan seksuele uitbuiting of afhankelijkheid onderwerpen. Veeleer zullen partners de verantwoordelijkheid voor de zorg en het welbevinden van de ander op zich nemen. Artikel 17 Het huwelijk vraagt, in alle culturele en religieuze variaties, liefde, trouw en vergeving, en zij zal als doel hebben veiligheid en wederzijdse ondersteuning te garanderen. Artikel 18 Verstandige gezinsplanning is de verantwoordelijkheid van ieder echtpaar. De relatie tussen ouders en kinderen zal wederzijdse liefde, hoogachting, waardering en zorg uitstralen. Noch ouders, noch andere volwassenen zullen kinderen uitbuiten, misbruiken of mishandelen. Slot Artikel 19 Niets in deze verklaring mag zo uitgelegd worden, dat daaruit aan de Staat, een groep of een persoon, een recht ontstaat om ook maar iets te doen dat gericht is op de vernietiging van de verantwoordelijkheden en

7 de plichten, van de rechten en de vrijheden, die in deze Verklaring en in de Algemene Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948 zijn opgenomen.

8 VERWERKING Preambule Alinea 1 Waaruit vloeien de plichten en de verantwoordelijkheden van mensen voort? Wat sluit de erkenning van de waardigheid en van de rechten van alle leden van de menselijke familie in? Alinea 2 Waartoe kan het exclusieve vasthouden aan rechten leiden? Alinea 3 Waarvan zijn de suprematie van het recht en de bevordering van de rechten van de mens afhankelijk? Alinea 4 Wat verlangen de wereldomvattende problemen? Kun je enkele wereldomvattende problemen noemen? Alinea 5 Welke verantwoordelijkheid hebben alle mensen? Wat is nodig voor een wereldwijd betere ordening van de samenleving? Alinea 6 Wat vereist het streven naar vooruitgang en verbetering? Alinea 7 Wat is het doel van doel van deze Verklaring? Welke verplichtingen aanvaardt degene die deze verklaring onderschrijft? Fundamentele principes voor menselijkheid Art, 1. Welke fundamentele plicht heeft iedere persoon? Wat betekent alle mensen op menselijke wijze behandelen? Art. 2. "Zich inzetten voor de waardigheid en het zelfrespect van alle mensen". Hoe doe je dat? Wat vraagt dat?

9 Art.3. Zijn er groeperingen die boven de wet staan? Art,4. Wat vraagt de geest van solidariteit? Welke gulden regel hebben alle ethische systemen en religies gemeenschappelijk? Geweldloosheid en eerbied voor het leven Art. 5. "Respect voor het leven" wat sluit dat in? Wat sluit dat niet uit? Art.6. Wat zegt deze verklaring over geweld"? Hoe moeten twistpunten tot een oplossing gebracht worden? Art.7. Wat zegt deze Verklaring over de waarde van iedere mens? Wat zegt de Verklaring over de dieren? Welke verantwoordelijkheid hebben wij tegenover de toekomstige generaties? Gerechtigheid en solidariteit Art.8 Integer, eerlijk en fair gedrag Hoe vullen wij dat in? Art.9. Welke plagen zijn wij verplicht om re overwinnen? Waarop is duurzame ontwikkeling gericht? Art.10. Wie moeten bijzonder ondersteund worden? Wat is nodig om talenten te ontwikkelen? Art.11. Waartoe moeten eigendom en rijkdom gebruikt worden? Waartoe moeten economische en politieke macht gebruikt worden? Waarheidlievendheid en Tolerantie Art.12. Wat zegt dit artikel over waarachtigheid, liegen, privacy en vertrouwelijkheid?

10 Art,13. Wat zegt dit artikel over bepaalde groeperingen in de maatschappij? Wat moeten beroepscodes weerspiegelen? Art.14. Welke vrijheden hebben de media? Welke verantwoordelijkheden brengen deze vrijheden mee? Wat moet in ieder geval vermeden worden? Art, 15. Welke verantwoordelijkheden en plichten hebben de representanten van de religies? Wederzijdse achting en partnerschap Art.16. Welke plicht hebben mannen en vrouwen ten opzichte van elkaar? Art.17. Wat vraagt het huwelijk van de partners? Art.18. Waardoor wordt de relatie tussen ouders onderling en tussen ouders en kinderen gekarakteriseerd? Wat mogen zij uitstralen? Slot Art.19 Welke uitleg van deze verklaring is absoluut te vermijden?

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS Preambule Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag

Nadere informatie

Verdrag inzake de Rechten van het Kind Aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989

Verdrag inzake de Rechten van het Kind Aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989 Verdrag inzake de Rechten van het Kind Aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989 Officiële Nederlandse vertaling Officiële tekst Officieuze samenvatting van de

Nadere informatie

Recht in de roos. Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs. Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie

Recht in de roos. Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs. Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie Recht in de roos Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie COLOFON Auteur Gerrit Maris Werkten hieraan mee Vrijwilligers, onder

Nadere informatie

Toelichting bij het kinderrechtenverdrag

Toelichting bij het kinderrechtenverdrag Toelichting bij het kinderrechtenverdrag Aantal artikels Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind omvat in totaal 54 artikels. Artikel 1 tot en met 41 omschrijven de rechten die kinderen

Nadere informatie

Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten

Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten New York, 19 december 1966 Tractatenblad 1969, 100 en Tractatenblad 1978, 178 De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, Overwegende,

Nadere informatie

Aan de Religieuze Leiders van de Wereld

Aan de Religieuze Leiders van de Wereld Aan de Religieuze Leiders van de Wereld Het Universele Huis van Gerechtigheid Oorspronkelijke titel: To the Religious Leaders of the World Uitgave april 2002 Universele Huis van Gerechtigheid Vertaling:

Nadere informatie

ENCYCLIEK CARITAS IN VERITATE VAN PAUS BENEDICTUS XVI AAN DE BISSCHOPPEN AAN DE PRIESTERS EN DIAKENS AAN DE RELIGIEUZEN AAN DE LEKENGELOVIGEN

ENCYCLIEK CARITAS IN VERITATE VAN PAUS BENEDICTUS XVI AAN DE BISSCHOPPEN AAN DE PRIESTERS EN DIAKENS AAN DE RELIGIEUZEN AAN DE LEKENGELOVIGEN ENCYCLIEK CARITAS IN VERITATE VAN PAUS BENEDICTUS XVI AAN DE BISSCHOPPEN AAN DE PRIESTERS EN DIAKENS AAN DE RELIGIEUZEN AAN DE LEKENGELOVIGEN EN AAN ALLE MENSEN VAN GOEDE WIL OVER DE INTEGRALE ONTWIKKELING

Nadere informatie

GRONDWET VAN DE REPUBLIEK SURINAME

GRONDWET VAN DE REPUBLIEK SURINAME GRONDWET VAN DE REPUBLIEK SURINAME PREAMBULE WIJ, HET VOLK VAN SURINAME, geïnspireerd door de liefde voor dit land en het geloof in de kracht van de Allerhoogste en geleid door de eeuwenlange strijd van

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 Dutch version/version néerlandaise Vertaling Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1,

Nadere informatie

Allemaal andersdenkenden

Allemaal andersdenkenden Allemaal andersdenkenden Bronvermelding: Titel: Allemaal andersdenkenden: omgaan met cultuurverschillen Zeventiende druk Auteur: Geert Hofstede Uitgever: Olympus / Contact B.V. ISBN: 90-254-1985-2 Aantal

Nadere informatie

DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION (Nederlandse vertaling uit 1933) Voorwoord

DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION (Nederlandse vertaling uit 1933) Voorwoord DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION (Nederlandse vertaling uit 1933) Voorwoord De protocollen zijn een zeer explosief geschrift dat gezien moet worden als een geactualiseerde en geconcretiseerde uitwerking

Nadere informatie

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten. Beleidsnota. maart 2007

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten. Beleidsnota. maart 2007 Beleidsnota maart 2007 De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Heeft Europa naast een politieke identiteit ook een culturele identiteit nodig?

Heeft Europa naast een politieke identiteit ook een culturele identiteit nodig? 75 HOOFDSTUK 3 Heeft Europa naast een politieke identiteit ook een culturele identiteit nodig? Marin Terpstra The first voice of the togetherness (cum) resounds in the polemos. (Massimo Cacciari 2009:

Nadere informatie

HOE ZIEN RELIGIES GEWELD? Visies op oorlog in jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme

HOE ZIEN RELIGIES GEWELD? Visies op oorlog in jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme HOE ZIEN RELIGIES GEWELD? Visies op oorlog in jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme INHOUD Voorwoord 5 Ter inleiding 6 Een joodse benadering 9 Een westers-christelijke benadering 15 Oorlog

Nadere informatie

Het Einde van al het Kwaad

Het Einde van al het Kwaad Het Einde van al het Kwaad Dit boek is een vertaling van: The End of All Evil, by Jeremy Locke ISBN 0-9777451-0-4 Dit boek wordt aangeboden vanuit www.mensenrechten.org Meer informatie over natural law,

Nadere informatie

Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld Council of Europe Treaty Series - No. 210 Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld Istanbul, 11.V.2011 www.coe.int/conventionviolence

Nadere informatie

Een Economie van het Leven, Gerechtigheid, en Vrede voor Allen: Een Oproep tot Actie

Een Economie van het Leven, Gerechtigheid, en Vrede voor Allen: Een Oproep tot Actie Een Economie van het Leven, Gerechtigheid, en Vrede voor Allen: Een Oproep tot Actie Als vervolg op het AGAPE proces (Alternative Globalisation Addressing People and Earth), dat werd besloten met de AGAPE

Nadere informatie

INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND. Artikel 1 Definitie van het kind Ieder mens jonger dan achttien jaar is een kind.

INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND. Artikel 1 Definitie van het kind Ieder mens jonger dan achttien jaar is een kind. INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND Artikel 1 Definitie van het kind Ieder mens jonger dan achttien jaar is een kind. Artikel 2 Non-discriminatie Alle rechten gelden voor alle kinderen,

Nadere informatie

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie

Leven in niet vanzelfsprekende vrijheid

Leven in niet vanzelfsprekende vrijheid Leven in niet vanzelfsprekende vrijheid Liesbeth Noordegraaf-Eelens Martijn van der Steen Paul Frissen Nederlandse School voor Openbaar Bestuur 1 dr. Liesbeth Noordegraaf Eelens is docent bij de Erasmus

Nadere informatie

De participatiesamenleving een utopie?

De participatiesamenleving een utopie? De participatiesamenleving een utopie? Een onderzoek naar de grenzen van zelfzorg door de civil society Scriptie bij de master Arbeid, zorg en welzijn: Beleid en interventie Algemene Sociale Wetenschappen,

Nadere informatie

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken Code of conduct Wie we zijn en hoe we werken Deze handleiding bevat AkzoNobel s code of conduct. In 2008 heeft AkzoNobel de bedrijfswaarden opnieuw gedefinieerd. Deze waarden zijn: Ons eerst richten op

Nadere informatie

TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD

TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD 3 INHOUD TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD DE VN-VEILIGHEIDSRAAD: EEN KENNISMAKING De Voorgeschiedenis Een Nieuwe Start De Verenigde Naties Wie zijn er Lid van de Veiligheidsraad?

Nadere informatie

VERBETER DE WERELD, BEGIN BIJ JEZELF

VERBETER DE WERELD, BEGIN BIJ JEZELF VERBETER DE WERELD, BEGIN BIJ JEZELF Een Joodse visie op de economische crisis en verantwoord economie bedrijven Rabbijn mr. drs. R. Evers rabbijn van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, rector

Nadere informatie

EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN

EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN MAART 2010 30.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 83/1 V E U GECONSOLIDEERDE VERSIE V W E U VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE

Nadere informatie

De wereld wordt kleiner als je groter wordt

De wereld wordt kleiner als je groter wordt De wereld wordt kleiner als je groter wordt De wereld wordt kleiner als je groter wordt De basisschool als oefenplaats voor wereldburgers Frits Prior Guido Walraven Colofon NCDO Mauritskade 63 Postbus

Nadere informatie

Lesgeven over de Holocaust

Lesgeven over de Holocaust Lesgeven over de Holocaust Aanbevelingen voor docenten Education Working Group of the Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research Kamp Westerbork was een

Nadere informatie

GAS-bemiddeling: stap per stap

GAS-bemiddeling: stap per stap Gemeentelijke administratieve sancties Sanctions administratives communales GAS-bemiddeling: stap per stap Dankwoord Graag danken we alle personen die ons geholpen hebben bij het tot stand komen van deze

Nadere informatie

NL Prijs: Publicatieblad. C 115 van de Europese Unie. Mededelingen en bekendmakingen. 51e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal.

NL Prijs: Publicatieblad. C 115 van de Europese Unie. Mededelingen en bekendmakingen. 51e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal. Publicatieblad ISSN 1725-2474 C 115 van de Europese Unie Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 51e jaargang 9 mei 2008 Nummer Inhoud Bladzijde 2008/C 115/01 Geconsolideerde versie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie