Voorstel voor een Internationale Verklaring over de rechten van kinderen op geweldloze opvoeding en een opvoeding tot geweldloosheid en vrede

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstel voor een Internationale Verklaring over de rechten van kinderen op geweldloze opvoeding en een opvoeding tot geweldloosheid en vrede"

Transcriptie

1 Voorstel voor een Internationale Verklaring over de rechten van kinderen op geweldloze opvoeding en een opvoeding tot geweldloosheid en vrede Internationale Coördinatie voor een Cultuur van Geweldloosheid en Vrede 148, rue du Faubourg Saint-Denis F Paris Tel.: 33 (0) Telefax: 33 (0) E-post: Webstek: 1

2 Samenvatting Motivatie... Voorstel van verklaring... Bijvoegsels... Bijvoegsel 1. Internationale teksten over de Decennium, de kinderrechten of de opvoeding tot vrede en geweldloosheid... Bijvoegsel 2. Resolutie van de Algemene Vergadering van de VN... 2

3 Over de beweegredenen Gevolg gevend aan de oproep van alle Nobelprijswinnaars voor de Vrede, heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 10 november 1998 de jaren uitgeroepen tot het "Internationaal Decennium ter Bevordering van een Cultuur van Geweldloosheid en Vrede ten gunste van de Kinderen in de Wereld" (Resolutie A/53/25) Ze ging uit van de vaststelling "dat enorme schade en lijden veroorzaakt worden bij kinderen door verschillende vormen van geweld op elk niveau van de maatschappijen overal ter wereld" en ze drukte haar wens uit voor "een overgang naar een vredescultuur op grond van de beginselen van vrijheid, rechtvaardigheid, democratie, op alle rechten van de mens en op de verdraagzaamheid en solidariteit; een cultuur die geweld verwerpt en zich inzet om conflicten te vermijden door het aanpakken van de oorzaken, die er aan ten gronde liggen en de problemen op te lossen door dialoog en onderhandeling". Ze drong er op aan, dat deze overgang naar een cultuur van geweldloosheid en vrede in hoofdzaak moet gebaseerd zijn op de opvoeding en de ontwikkeling van onderwijs over geweldloosheid en vrede op alle niveaus van de maatschappij, in het bijzonder in de onderwijsinstellingen. In september 1999 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties unaniem "de Verklaring en het Actieplan voor een Vredescultuur" aangenomen, waarin ze niet alleen de beginselen van de vredescultuur aannam, maar ook de opvoedkundige middelen voor vervulling en eerbiediging van de mensenrechten, seksuele gelijkberechtiging, en het bevorderen van de ontwikkeling om die te bereiken. In dezelfde geest heeft de Algemene Vergadering van de Organisatie van de Verenigde Naties op 22 januari 2000 de UNESCO aangeduid als belangrijkste respectievelijke organisatie voor het Decennium, belast met de coördinatie van de acties van de organen van de Verenigde Naties, met als doel een cultuur van vrede te bevorderen, en de band met de andere betrokken organisaties te verzekeren (Resolutie 55/47) In 2001, op aanbeveling van het Comité voor de kinderrechten, verzocht de algemene Vergadering van de Verenigde Naties eveneens de algemeen secretaris initiatief te nemen voor een diepgaand onderzoek over de vraag van geweld, waarvan de kinderen slachtoffer zijn. In februari 2003 werd de heer Paulo Sérgio Pinheiro benoemd door de heer Kofi Annan als onafhankelijk deskundige, belast met deze studie. In augustus 2006 vermeldde zijn verslag, door de algemeen secretaris gezonden aan de algemene Vergadering, het voortduren van geweldpleging, waarvan de kinderen slachtoffer zijn, bijzonder op het gebied van de opvoeding in het gezin en op school, en beval het de ontwikkeling aan van een opvoeding tot geweldloosheid. Om de voortzetting toe te laten van wat het Internationaal Decennium bereikt heeft ter bevordering van geweldloosheid en vrede ( ), op betekenisvolle wijze het geweld te verminderen, waarvan kinderen het slachtoffer zijn, speciaal in het kader van de opvoeding, en de overgang naar een cultuur van geweldloosheid en vrede te 3

4 bespoedigen, heeft dit voorstel tot doel de aanvaarding door de lidstaten van de UNESCO, vóór het einde van dit Decennium, van een internationale verklaring, die voor alle kinderen in de wereld het recht moet vastleggen op een geweldloze opvoeding in het gezin en op school en het recht op een opvoeding tot geweldloosheid en vrede (1). (1) Volgens het verslag van de heer Pinheiro (p. 6) gebruikt de verklaring de definitie van kind, die vastgelegd is in het eerste artikel van de Conventie over de kinderrechten: "elke mens onder de leeftijd van 18 jaar, behalve indien volgens de wet van toepassing op hem/haar de volwassenheid vroeger bereikt wordt". De toegepaste definitie van geweld is die uit artikel 19 van de Conventie: "alle vormen van fysisch of mentaal geweld, aanslagen of mishandeling, verwaarlozing of uitbuiting, ondermeer seksuele aanranding". Het baseert zich tevens op de definitie in het Wereldrapport over geweld en gezondheid van de Wereldgezondheidsorganisatie (2002): "De dreiging met of het opzettelijk gebruik van fysische kracht of macht, tegen zichzelf of tegen een andere persoon, of tegen een groep of gemeenschap, die een trauma, dood, psychologische schade, ontwikkelingsstoring of ontbering tot gevolg heeft of dreigt te hebben" (p. 5). 4

5 Voorstel van verklaring Voorstel voor een internationale verklaring over het recht van kinderen op een geweldloze opvoeding en opgevoed te worden tot geweldloosheid en vrede De algemene conferentie van de Organisatie van de Verenigde Naties voor opvoeding, wetenschap en cultuur, In de geest van het handvest van de Verenigde Naties, in hoofdzaak de doelstellingen en principes, die er in verklaard worden, in het bijzonder de vaste wil om toekomstige generaties te behoeden tegen de gesel van de oorlog, Herinnerend aan de stichtingsakte van de organisatie van de Verenigde Naties voor opvoeding, wetenschap en cultuur, die verklaart dat "omdat oorlogen beginnen in de geesten van mensen, het in de geesten van mensen is, dat de verdedigingen van vrede moeten opgebracht worden ", Eveneens herinnerend aan de resoluties van de algemene Vergadering van de Verenigde Naties over een vredescultuur, bijzonder in haar resolutie 52/15 van 20 november 1997, waardoor ze het jaar 2000 uitriep tot "Internationaal Jaar voor de Cultuur van de Vrede", haar resolutie 53/25 van 10 november 1998, waarin ze de periode uitriep tot "Internationaal Decennium voor de bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid voor de kinderen in de wereld", haar resolutie 55/282 van 7 september 2001, waarin ze besliste dat de Internationale Dag van de Vrede jaarlijks zal gevierd worden op 21 september, en haar resoluties 55/47 van 29 november 2000, 56/5 van 5 november 2001, 57/186 van 2 juli 2002, 57/6 van 4 november 2002, 58/182 van 24 juli 2003, 58/11 van 10 november 2003, 59/223 van 10 augustus 2004, 59/143 van 25 februari 2005 en 60/279 van 17 oktober 2005, Herbevestigend de Verklaring (Resolutie 53/243 A) en het Actieprogramma (Resolutie 53/243B) van 13 september 1999, voor een vredescultuur, waarvan zij overweegt dat ze moet dienen als basis voor de viering van het Decennium, en in de overtuiging dat een efficiënte en succesvolle viering van het Decennium wereldwijd zal bijdragen tot de bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid voor het welzijn van het mensdom, in het bijzonder dat van de toekomstige generaties, Herinnerend aan de Millenniumverklaring (Resolutie 55/2) van 8 september 2000, die oproept tot een actieve bevordering van een vredescultuur, Nota nemend van resolutie 2000/66 van de Commissie Mensenrechten van 26 april 2000, getiteld "Naar een vredescultuur", Nota nemend van de verslagen van de algemeen secretaris van het internationaal Decennium van de bevordering van een cultuur van geweldloosheid en vrede voor de kinderen in de wereld, Vaststellend dat de inspanningen gedaan door het systeem van de Verenigde Naties en de internationale gemeenschap in het algemeen ten voordele van de voortzetting en 5

6 versteviging van de vrede, het vermijden van conflicten, de ontwapening, de duurzame ontwikkeling, van de bevordering van de menselijke waardigheid en de mensenrechten, van de democratie, van het rechtsstaatprincipe, het goed beheer en de seksuele gelijkberechtiging op het nationaal en internationale niveau veel bijdragen tot de totstandbrenging van een cultuur van geweldloosheid en vrede, Rekening houdend met het "Manifest 2000", waarvoor het initiatief genomen werd door de organisatie van de Verenigde Naties voor opvoeding, wetenschap en cultuur, ter bevordering van een vredescultuur, waarbij tot nu toe meer dan vijfenzeventig miljoen ondertekenaars wereldwijd zich aangesloten hebben, Met tevredenheid kennis nemend van het verslag van de algemeen directeur van de organisatie voor opvoeding, wetenschap en cultuur van de Verenigde Naties (A/59/223) van 10 augustus 2004 over de toepassing van resolutie 58/11 van 10 november 203 over het Internationaal Decennium ter bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid voor de kinderen in de wereld ( ) die de organisatie van de Verenigde Naties voor opvoeding, wetenschap en cultuur aanmoedigt, als hoofdagent voor het Decennium, de acties nog te versterken, die ze ondernomen heeft om een vredescultuur te bevorderen, Zich inzettende voor de volle totstandkoming van de mensenrechten en fundamentele vrijheden, afgekondigd in de Universele Verklaring van de Mensenrechten en andere universeel erkende juridische instrumenten, zoals de twee internationale overeenkomsten van 1966 in verband enerzijds met burgerrechten en politieke rechten en anderzijds met economische, sociale en culturele rechten. Herinnerende aan de conventie over de kinderrechten, aangenomen door de algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989, in het bijzonder de artikels 17 over de rol van de massamedia in de opvoeding van het kind, 19 over het verbod op geweld tegen kinderen, 28 over het recht van het kind op opvoeding en 29 over de kwaliteiten die verwacht worden van deze opvoeding, Tevens herinnerende aan de Conventie ter bestrijding van discriminatie op het gebied van de opleiding, aangenomen door de algemene Conferentie van de opleiding van de organisatie voor wetenschap en cultuur van de Verenigde Naties van 14 december 1960, Bewust van de verantwoordelijkheid, die op de staten rust, om door opvoeding de doelstellingen te bereiken, die voorgesteld zijn in het handvest van deverenigde Naties, in de stichtingsakte van de UNESCO, de universele verklaring over de mensenrechten en de aanbeveling over opvoeding tot internationale verstandhouding, samenwerking en vrede betreffende de mensenrechten en fundamentele vrijheden, aangenomen door de algemene conferentie van UNESCO in zijn achttiende zitting, op 19 november 1974, ten einde de internationale verstandhouding, samenwerking en vrede, en het respect voor de mensenrechten en fundamentele vrijheden te bevorderen, In de geest van de doelstellingen en het actieplan van het Decennium van de Verenigde Naties voor de opvoeding voor de mensenrechten ( ) en de 6

7 verklaring van het actiekader over opvoeding voor de vrede, mensenrechten en democratie, Herinnerend aan de verklaring en het actieprogramma van Wenen in 1993 (in het bijzonder alinea 33 van Afdeling I) dat de belangrijke rol van de opvoeding over mensenrechten en de verspreiding van de gepaste informatie, zowel de theoretische als de praktische, benadrukt ter bevordering en in het voordeel van de rechten van alle individuen en dat er de nadruk op legt dat de opvoeding bevorderend zou moeten zijn voor de wederzijdse verstandhouding, verdraagzaamheid, vrede en vriendschappelijke betrekkingen tussen de naties en tussen alle rassen- en religieuze groepen, en aanzetten tot de ontwikkeling van de acties, gevoerd door de Verenigde Naties om deze doelstellingen te bereiken, De nadruk leggend op resolutie 61 van 23 januari 2007, aangenomen door de algemene Vergadering van de Verenigde Naties, die de staten verzoekt de nodige maatregelen te nemen om de kinderen te beschermen tegen alle vormen van geweld op school en het gebruik van geweldloze opleiding- en onderwijsmethoden te verzekeren, In de overtuiging dat de opbloei van een cultuur van geweldloosheid en vrede gebaseerd is op de omvorming van waarden, houdingen, gedragingen en levenswijzen, die van aard zijn de vrede onder individuen, groepen en naties te begunstigen, 1. Verkondigt het recht van kinderen op geweldloze opvoeding 1.1 Kinderen hebben recht op een geweldloze opvoeding, die lijfstraffen verbiedt en alle andere kastijdingen of behandelingen op hen in de schoot van het gezin, in onderwijsinstellingen en eender waar. 1.2 Lijfstraffen opgelegd aan kinderen zijn strijdig met de fundamentele rechten van kinderen op eerbied van hun menselijke waardigheid en fysische integriteit, die verzekerd zijn door de Conventie voor de kinderrechten, en ook hun even fundamenteel recht op bescherming door de wet, met dezelfde rechten als volwassenen. 2. Nodigt de staten uit: 2.1 door geschikte juridische middelen lijfstraffen en vernederingen op kinderen te verbieden; 2.2 bewustmaking- en opvoedingsacties voor het publiek te voeren op dat gebied met als doel de sociale aanvaarding van lijfstraffen op kinderen uit te bannen; 2.3 een algemene bewustmaking over fundamentele kinderrechten te verzekeren, in het bijzonder over hun recht op hun menselijke waardigheid en fysische integriteit; 7

8 2.4 tot het bevorderen van positieve, geweldloze vormen van kinderopvoeding en conflictoplossing bij toekomstige en huidige ouders, en bij alle andere personen, die zorgen voor kinderen en ook bij het publiek; 2.5 aan kinderen en jongeren de mogelijkheid te bieden hun standpunt uit te drukken en deel te nemen aan het opvatten en uitvoeren van acties om lijfstraffen en vernederende straffen tegen hen uit te werken; 2.6 er voor te zorgen dat ouders, bijzonder diegenen die moeilijkheden ondervinden om hun kinderen op te voeden, toegang hebben tot de raad en hulp die ze nodig hebben; 2.7 te garanderen dat kinderen over raad en bijstand beschikken van gekwalificeerde personen en op een vertrouwelijke manier raad en hulp en ook juridische vertegenwoordiging krijgen om te reageren tegen de geweldplegingen waarvan zij het voorwerp uitmaken; 2.8 efficiënte en gepaste vormen van bescherming te garanderen tegen gevaarlijke en vernederende straffen op de bijzonder kwetsbare kinderen - bijvoorbeeld gehandicapte kinderen en kinderen in instellingen of gevangenissen; 2.9 erover te waken dat lijfstraffen en andere schadelijke en vernederende vormen opgelegd aan kinderen opgenomen zijn in de definitie van huiselijk of gezinsgeweld en te verzekeren, dat strategieën om bestraffingen door geweld een essentieel onderdeel worden in een strategie tegen geweldplegingen thuis, in het gezin en op school; 2.10 een gepaste wetgeving te voorzien, die lijfstraffen op kinderen verbiedt, bijzonder binnen het gezin; 2.11 systemen in te richten voor de registratie en het beheer van de doelmatigheid van de reglementen aangenomen voor het uitbannen van lijfstraffen en vernederende straffen tegenover kinderen. Deze systemen zouden regelmatige onderzoeken en statistieken kunnen omvatten over toename of afname van deze geweldplegingen en ook de analyse van de doelmatigheid van de diensten voor kinderbescherming en oudergedrag. 3. Verkondigt het recht van kinderen opgevoed te worden tot geweldloosheid en vrede 3.1 De opvoeding tot geweldloosheid en vrede is de intellectuele en psychosociale voorbereiding van het kind met het oog op het ontwikkelen van diens kritische zin, om het toe te laten te redeneren over het ontstaan van conflicten en de geweldloze oplossing ervan in de maatschappij, zowel als tussen de naties, en het de waarden van verdraagzaamheid en het respect voor menselijke waardigheid en mensenrechten aan te brengen. Het omvat de opvoeding over mensenrechten, over deelnemende democratie, over ontwikkeling, over het milieu, over gelijkberechtiging en gelijkwaardigheid van de geslachten, en over verdraagzaamheid, leren van 8

9 geweldloze conflictoplossing, een kritisch bewustzijn tegenover de massamedia, het oefenen in geweldloze technieken en de studie van internationale betrekkingen. 3.2 Het doel van de opvoeding voor vrede en geweldloosheid is, dat kinderen weten en kunde en een reeks gedragingen en intermenselijke capaciteiten verwerven, die hen moeten helpen om vredevolle, meewerkende en broederlijke relaties aan te kweken met de andere kinderen en met de volwassenen en burgerbekwaamheden te ontwikkelen, die hen moeten maken tot actoren in het democratische leven van hun maatschappijen. 3.3 De opvoeding van een kind moet tot doel hebben het voor te bereiden op het beheersen van de onvermijdelijke conflicten door het van een concrete opvoeding te laten genieten over vrede en geweldloosheid gedurende zijn hele schooltijd, en ook gedurende buitenschoolse activiteiten, door de waarde van vertrouwen en erkenning van de menselijkheid van anderen te tonen. 4. Nodigt de staten uit: 4.1 de schoolprogramma's te herzien en aan te passen opdat ze geen elementen zouden bevatten die geweld, onverdraagzaamheid of conflictoplossing met geweld voorstellen, en opdat vooroordelen en stereotypen in verband met eender welke persoon of groep zou uitgebannen worden; 4.2 acties te voeren voor de bewustmaking van het publiek door aanmoediging van de opvoedkundige instellingen, de burgermaatschappij en de private sector ter bevordering - ieder naar zijn eigen mogelijkheden - van een cultuur van geweldloosheid en vrede ten gunste van de kinderen; 4.3 in de schoolprogramma's het onderwijs van geweldloze vormen van conflictoplossing te bevorderen; 4.4 een gepaste wetgeving in te stellen, die officieel op alle niveaus van het scholingssysteem opleiding tot geweldloosheid en vrede invoert met programma's aangepast aan elke staat en aan elke maatschappij, die opvoedkundige middelen en methodes voorziet; 4.5 bijzondere aandacht te schenken aan de noden in verband met de vorming van leraars voor de opvoeding tot geweldloosheid en vrede, gezien zij verantwoordelijk zijn voor het uitwerken van pedagogische methodes die de voorkeur geven aan deze opvoeding. 5. Nodigt alle sociale instellingen uit, bijzonder de gezinnen, de religieuze instanties en de massamedia, in volledige samenwerking met regeringen, intergouvernementele organisaties en de burgermaatschappij, de opvoeding tot geweldloosheid en vrede op te nemen in de specifieke opvoedingsacties, georganiseerd in de formele en informele schoolsystemen, met inbegrip van de opleiding tot geweldloosheid en vrede in zijn breedste betekenis. 6. Nodigt de massamedia uit bij te dragen, door de rol die ze spelen in opvoeding, informatie en cultuur, tot het bevorderen van een opvoeding tot geweldloosheid en 9

10 vrede. Zo worden ze aangemoedigd deel te nemen in de opvoeding van kinderen tot vrede en geweldloosheid, door middel van de geplande uitbreiding van een net voor informatie over vredescultuur, die een wereldwijd veeltalig internetketen zou vormen, maar ook door de verschillende ter beschikking staande communicatiemiddelen, zoals audiovisuele massamedia, pers, en ook door de nieuwe vormen van internetcommunicatie. 7. Verzoekt UNESCO: 7.1 de inkadering te bevorderen van de principes, die gedetailleerd zijn in de huidige verklaring in de ontwikkelingsstrategieën, geformuleerd binnen de verschillende intergouvernementele instanties; 7.2 te dienen als referentiepunt, in samenwerking met het comité voor de kinderrechten, en als vredestichter tussen staten, internationale gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties, de burgermaatschappij en de private sector voor het gezamenlijk uitwerken van concepten, doestellingen en politieken ten voordele van de bevordering van de opvoeding van kinderen tot vrede en geweldloosheid en tot het bevorderen van een geweldloze opvoeding; 7.3 zijn normatieve actie voort te zetten, alsook zijn bewustmaking en ontwikkeling van kennis op gebieden met betrekking tot de huidige Verklaring, die vallen binnen zijn bevoegdheden; 7.4 te verzekeren dat geschikte materiële middelen ter beschikking zijn van de verschillende staten in medewerking van de burgermaatschappij en de opvoedkundige instellingen. 5 juni

De rechten van de mens

De rechten van de mens A 342286 Paul Morren De rechten van de mens Vereniging voor de Verenigde Naties Brussel ÖQÏÏM -Apeldoorn Inhoud Voorwoord Mare Bossuyt 9 Deel I: De rechten van de mens: waarover gaat het? 13 1. Het concept

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken. 20 juni 2003 PE 329.885/6-24 AMENDEMENTEN 6-24

EUROPEES PARLEMENT. Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken. 20 juni 2003 PE 329.885/6-24 AMENDEMENTEN 6-24 EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken 20 juni 2003 PE 329.885/6-24 AMENDEMENTEN 6-24 Ontwerpadvies (PE 329.885) Carmen Cerdeira Morterero

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen stuk ingediend op 1680 (2011-2012) Nr. 1 19 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de dames Marijke Dillen, Gerda Van Steenberge en Linda Vissers en de heren Frank Creyelman, Filip Dewinter,

Nadere informatie

FACULTATIEF PROTOCOL BIJ HET VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND OVER DE BETROKKENHEID VAN KINDEREN IN GEWAPENDE CONFLICTEN

FACULTATIEF PROTOCOL BIJ HET VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND OVER DE BETROKKENHEID VAN KINDEREN IN GEWAPENDE CONFLICTEN FACULTATIEF PROTOCOL BIJ HET VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND OVER DE BETROKKENHEID VAN KINDEREN IN GEWAPENDE CONFLICTEN (niet officiële Nederlandse vertaling). (VP = Voorafgaande paragraaf) VP 1

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005 EUROPEES PARLEMENT 2004 Zittingsdocument 2009 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005 ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het

Nadere informatie

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen.

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen. Pedagogisch project 1. situering onderwijsinstelling 2. levensbeschouwelijke uitgangspunten 3. visie op ontwikkeling en opvoeding 4. het schoolconcept 1. Situering onderwijsinstelling 1.1 Een gemeenteschool:

Nadere informatie

ILO-VERKLARING BETREFFENDE DE FUNDAMENTELE PRINCIPES EN RECHTEN OP HET WERK

ILO-VERKLARING BETREFFENDE DE FUNDAMENTELE PRINCIPES EN RECHTEN OP HET WERK Toelichting In het onderstaande zijn de afzonderlijke elementen van het normatieve kader integraal opgenomen en worden ze nader toegelicht en beschreven. Daarbij wordt aandacht besteed aan de volgende

Nadere informatie

Beginselverklaring van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 1980

Beginselverklaring van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 1980 Beginselverklaring van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 1980 Noot van de editor De beginselprogramma's zijn gescand, en zover nodig gecorrigeerd. Hierdoor is het mogelijk dat de tekst niet meer

Nadere informatie

Krachtiger bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat

Krachtiger bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat P7_TA-PROV(2013)0090 Krachtiger bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat Resolutie van het Europees Parlement van 14 maart 2013 over de opvoering van de strijd tegen racisme, vreemdelingenhaat en haatmisdrijven

Nadere informatie

Vertaling FACULTATIEF PROTOCOL INZAKE KINDEREN IN GEWAPEND CONFLICT BIJ HET VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND De Staten die partij zijn bij dit

Vertaling FACULTATIEF PROTOCOL INZAKE KINDEREN IN GEWAPEND CONFLICT BIJ HET VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND De Staten die partij zijn bij dit Vertaling FACULTATIEF PROTOCOL INZAKE KINDEREN IN GEWAPEND CONFLICT BIJ HET VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND De Staten die partij zijn bij dit Protocol, Aangemoedigd door de overweldigende steun

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 oktober 2006 (17.10) (OR. en) 13651/06 SOC 447 NOTA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 oktober 2006 (17.10) (OR. en) 13651/06 SOC 447 NOTA RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 oktober 2006 (17.10) (OR. en) 13651/06 SOC 447 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep sociale vraagstukken Toetsing van de uitvoering door de lidstaten

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen. Voorstel voor een besluit (COM(2003) 54 C5-0060/2003 2003/0025(COD))

EUROPEES PARLEMENT. Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen. Voorstel voor een besluit (COM(2003) 54 C5-0060/2003 2003/0025(COD)) EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen 18 juni 2003 PE 331.551/22-48 AMENDEMENTEN 22-48 Ontwerpverslag (PE 331.551) Lissy Gröner over het voorstel voor een besluit

Nadere informatie

EURO-MEDITERRAAN PARLEMENTAIR FORUM

EURO-MEDITERRAAN PARLEMENTAIR FORUM EURO-MEDITERRAAN PARLEMENTAIR FORUM Napels, 2 december 2003 AANBEVELING VAN HET EURO-MEDITERRAAN PARLEMENTAIR FORUM AAN DE VIde EURO-MEDITERRANE MINISTERSCONFERENTIE betreffende de oprichting van een Euro-Mediterrane

Nadere informatie

Inspiratie voor mensenrechteneducatie. Going Glocal lezingenserie Prof. B.M. Oomen 25 April 2012

Inspiratie voor mensenrechteneducatie. Going Glocal lezingenserie Prof. B.M. Oomen 25 April 2012 Inspiratie voor mensenrechteneducatie Going Glocal lezingenserie Prof. B.M. Oomen 25 April 2012 Wat? Hoe? Waarom? Mensenrechteneducatie Waar? Wie? Wanneer Mensenrechten: Wat? Onvervreemdbaar, universeel,

Nadere informatie

Bijzonder procesdoel 3: ontdekken van mensenrechten

Bijzonder procesdoel 3: ontdekken van mensenrechten Bijzonder procesdoel 3: ontdekken van mensenrechten Eerste leerjaar B 3.1. Mijn rechten Beroepsvoorbereidend leerjaar 3.1. Mijn rechten Wie ben ik? * De leerlingen ontdekken wie ze zelf zijn - de mogelijkheden

Nadere informatie

Geweld tegen Kinderen

Geweld tegen Kinderen Geweld tegen Kinderen 1. Inleiding In 2001 verzocht de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) de toenmalige Secretaris Generaal van de VN Kofi Annan een wereldwijd onderzoek te doen naar Geweld

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

Handvest van de grondrechten van de EU

Handvest van de grondrechten van de EU Handvest van de grondrechten van de EU A5-0064/2000 Resolutie van het Europees Parlement over de opstelling van een handvest van de grondrechten van de Europese Unie (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Het Europees

Nadere informatie

Zie voor actuele informatie over welke landen dit protocol getekend en geratificeerd hebben http://www.unicef.org/crc/opcac-tableweb.

Zie voor actuele informatie over welke landen dit protocol getekend en geratificeerd hebben http://www.unicef.org/crc/opcac-tableweb. PROTOCOL KINDSOLDATEN Zie voor actuele informatie over welke landen dit protocol getekend en geratificeerd hebben http://www.unicef.org/crc/opcac-tableweb.htm Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake

Nadere informatie

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU Commissie politieke zaken 5.3.2009 AP/100.506/AM1-24 AMENDEMENTEN 1-24 Ontwerpverslag (AP/100.460) Co-rapporteurs: Ruth Magau (Zuid-Afrika) en Filip Kaczmarek

Nadere informatie

UNIVERSELE VERKLARING van de RECHTEN van de MENS: De 30 artikelen:

UNIVERSELE VERKLARING van de RECHTEN van de MENS: De 30 artikelen: UNIVERSELE VERKLARING van de RECHTEN van de MENS: De 30 artikelen: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren

Nadere informatie

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN!

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! Bijlage 4: Child Protection Policy Plan International ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! WAAROM EEN KINDERBESCHERMINGSBELEID? Plan België streeft ernaar een wereld mee uit te bouwen waarin alle

Nadere informatie

KINDERRECHTEN IN UW KLAS?

KINDERRECHTEN IN UW KLAS? KINDERRECHTEN IN UW KLAS? Doe een beroep op UNICEF België voor gratis lesmateriaal, thematische gastlessen en concrete acties over kinderrechtenen ontwikkelingseducatie. Over UNICEF België UNICEF (het

Nadere informatie

4.12.2013 A7-0426/1. Ontwerpresolutie (artikel 157, lid 4, van het Reglement) ter vervanging van de nietwetgevingsontwerpresolutie

4.12.2013 A7-0426/1. Ontwerpresolutie (artikel 157, lid 4, van het Reglement) ter vervanging van de nietwetgevingsontwerpresolutie 4.12.2013 A7-0426/1 Amendement 1 Bastiaan Belder, Tadeusz Cymański, Philippe de Villiers, Rolandas Paksas, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana namens de EFD-Fractie Verslag Edite Estrela Seksuele en reproductieve

Nadere informatie

Pedagogische Begeleidingsdienst Basisonderwijs GO! wereldoriëntatie

Pedagogische Begeleidingsdienst Basisonderwijs GO! wereldoriëntatie & Pedagogische Begeleidingsdienst Basisonderwijs GO! wereldoriëntatie E HO DIT T RK AL E W ITA? G I D IER H CA mens & maatschappij specifieke visie van leerlijn naar methodiek van methodiek naar leerlijn

Nadere informatie

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT Aanbeveling... 2 Advies... 2 Algemeen commentaar... 2 Beleidsdocument... 3 Besluit... 3 Decreet... 3 Europees besluit... 3 Grondwet... 3 Koninklijk besluit... 3 Mededeling...

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober A D V I E S Nr. 1.654 ------------------------------ Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ----------------------------------------------- IPA 2007-2008 - Non-discriminatie - Positieve acties x x x 2.278/1-1

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Brussel, SG-Greffe(2008)D/

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Brussel, SG-Greffe(2008)D/ COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN SECRETARIAAT-GENERAAL Brussel, SG-Greffe(2008)D/ Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie Herrmann-Debrouxlaan 48 1160 Brussel Betreft:

Nadere informatie

VN-verklaring over de rechten van inheemse volken 1

VN-verklaring over de rechten van inheemse volken 1 VN-verklaring over de rechten van inheemse volken 1 De Algemene Vergadering Met als leidraad de bedoelingen en beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties, en goed vertrouwen in de nakoming van

Nadere informatie

Associatie Raamwerk Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en MERCOSUR

Associatie Raamwerk Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en MERCOSUR Associatie Raamwerk Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en MERCOSUR De Argentijnse Republiek, de Federatieve Republiek Brazilië, de Republiek Paraguay, de Republiek ten oosten van de Uruguay, de

Nadere informatie

Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Financieringsinstrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld

Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Financieringsinstrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid 2011/0412(COD) 5.6.2012 AMENDEMENTEN 8-45 Ontwerpadvies Barbara Matera (PE487.956v01-00) Financieringsinstrument voor de

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Recht en Criminaliteit in cyberspace

EUROPEES PARLEMENT. Recht en Criminaliteit in cyberspace EUROPEES PARLEMENT TIJDELIJKE COMMISSIE ECHELON-INTERCEPTIESYSTEEM SECRETARIAAT MEDEDELING TEN BEHOEVE VAN DE LEDEN De leden treffen als aanhangsel een document aan met de titel Recht en Criminaliteit

Nadere informatie

Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging

Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging Structuur De Internationale Rode Kruisbeweging bestaat uit drie onderdelen: Nationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (onder meer het Belgische

Nadere informatie

13740/1/00 REV 1 ADD 1 die/jel/nj 1 DG J

13740/1/00 REV 1 ADD 1 die/jel/nj 1 DG J RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 februari 2001 (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2000/0157 (COD) 13740/1/00 REV 1 ADD 1 LIMITE SOC 455 FIN 492 CODEC 915 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Nadere informatie

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking ingediend op 439 (2014-2015) Nr. 1 16 juli 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Ingeborg De Meulemeester, Sabine de Bethune, Herman De Croo, Tine Soens en Wouter Vanbesien betreffende onderwijs

Nadere informatie

Manifest voor de Rechten van het kind

Manifest voor de Rechten van het kind Manifest voor de Rechten van het kind Kinderen vormen de helft van de bevolking in ontwikkelde landen. Ongeveer 100 miljoen kinderen leven in de Europese Unie Het leven van kinderen in de hele wereld wordt

Nadere informatie

Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be

Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be Elementen van een pedagogisch project 1 GEGEVENS M.B.T. DE SITUERING VAN

Nadere informatie

EERBIEDIGING VAN DE GRONDRECHTEN IN DE UNIE

EERBIEDIGING VAN DE GRONDRECHTEN IN DE UNIE EERBIEDIGING VAN DE GRONDRECHTEN IN DE UNIE De rechtsgrondslag voor de grondrechten op EU-niveau is lange tijd voornamelijk gelegen geweest in de verwijzing in de Verdragen naar het Europees Verdrag tot

Nadere informatie

Charter van de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog

Charter van de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog Charter van de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog I. Preambule Levensbeschouwingen zijn waardevol in onze samenleving. Ze zijn een belangrijke zingever voor mensen en dragen bij aan de gemeenschapsvorming.

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 VERSLAG van: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) aan: de Raad EPSCO Nr. vorig doc.: 9081/08

Nadere informatie

GRONDWET EN GELIJKHEID

GRONDWET EN GELIJKHEID Factsheet Grondwet voor Europa GRONDWET EN GELIJKHEID April 2005 Platform Artikel 13 Factsheet Grondwet en Gelijkheid Deze factsheet bevat informatie over de gevolgen van de invoering van de Grondwet voor

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Mensenrechten Beleid (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.2/2013 op 22 februari 2013) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Facultatief protocol bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind inzake een mededelingsprocedure

Facultatief protocol bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind inzake een mededelingsprocedure Facultatief protocol bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind inzake een mededelingsprocedure De staten die partij zijn bij dit Protocol, Overwegende dat, overeenkomstig de in het Handvest van de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 juni 2009 (08.06) (OR. en) 10523/2/09 REV 2

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 juni 2009 (08.06) (OR. en) 10523/2/09 REV 2 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 juni 2009 (08.06) (OR. en) 10523/2/09 REV 2 JAI 346 COMIX 469 COTER 60 ENFOPOL 159 USA 39 ASIM 57 COHOM 126 COJUR 15 POLGEN 97 RESULTAAT BESPREKINGEN van: de Raad datum:

Nadere informatie

Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik

Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 1999 (OR. en) 12545/1/99 REV 1 LIMITE SAN 171 Betreft : Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik DG I CONCLUSIES VAN DE RAAD

Nadere informatie

Identiteit in woorden Stichting St. Josephscholen Nijmegen

Identiteit in woorden Stichting St. Josephscholen Nijmegen Identiteit in woorden Stichting St. Josephscholen Nijmegen Inleiding De commissie identiteit, in opdracht van het bestuur en de directies van de Stichting St. Josephscholen, heeft de identiteit van de

Nadere informatie

Interventie Syrië. Faculteit der Rechtsgeleerdheid Afdeling Internationaal en Europees recht

Interventie Syrië. Faculteit der Rechtsgeleerdheid Afdeling Internationaal en Europees recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid Afdeling Internationaal en Europees recht Oudemanhuispoort 4-6 1012 CN Amsterdam Postbus 1030 1000 BA Amsterdam T 020 5252833 Interventie Syrië Datum 29 augustus 2013 Opgemaakt

Nadere informatie

GELIJKE KANSEN IN BELGIË

GELIJKE KANSEN IN BELGIË GELIJKE KANSEN IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK 1. EEN WOORDJE UITLEG Tijdens het bezoek aan de Democratiefabriek hebben jullie kunnen vaststellen dat bepaalde elementen essentieel zijn om tot een democratie

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie 10 april 2001 VOORLOPIGE VERSIE 2000/2243(COS) ONTWERPADVIES van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek

Nadere informatie

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België?

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? 4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? Sinds 12 januari 2007 is in België de 'opvangwet' van kracht. Dit is een bundel van bepalingen die de asielopvang regelen. De opvangwet

Nadere informatie

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE EUROPESE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 13.4.2015 JOIN(2015) 10 final 2015/0073 (NLE) Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT

Nadere informatie

COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK

COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK INHOUDSTAFEL INLEIDING Een integraal en solidair humanisme a) Bij het aanbreken van het derde millennium 1 b) De betekenis van dit document 3 c) Ten dienste van

Nadere informatie

Verdrag over de rechten van het kind

Verdrag over de rechten van het kind Verdrag over de rechten van het kind Een verdrag is een afspraak tussen landen. Op 20 november 1989 is in New York het Verdrag over de Rechten van het Kind gesloten. Dit Verdrag is een afspraak tussen

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 24 oktober

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 24 oktober A D V I E S Nr. 2.055 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 oktober 2017 -------------------------------------------------- IAO - 107 e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie

Nadere informatie

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE VERANTWOORDELIJKHEDEN EN VAN DE PLICHTEN VAN DE MENS

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE VERANTWOORDELIJKHEDEN EN VAN DE PLICHTEN VAN DE MENS UNIVERSELE VERKLARING VAN DE VERANTWOORDELIJKHEDEN EN VAN DE PLICHTEN VAN DE MENS Proposed by the InterAction Counsil, 1 September 1997 INLEIDING De Verklaring van de Plichten van de Mens is een initiatief

Nadere informatie

Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen

Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen Inhoud Mijn overtuigingen 2 Mijn prioriteiten 3 Bakens voor morgen 8 Laten we samen aan Europa bouwen 1 Mijn overtuigingen Mijn overtuigingen Een Europa,

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 1-26. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2272(INI) 18.5.2011. Ontwerpadvies Giles Chichester (PE462.744v02-00)

AMENDEMENTEN 1-26. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2272(INI) 18.5.2011. Ontwerpadvies Giles Chichester (PE462.744v02-00) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 2010/2272(INI) 18.5.2011 AMENDEMENTEN 1-26 Giles Chichester (PE462.744v02-00) over mobiliteit en integratie van gehandicapten en de Europese strategie

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2012 2013 33 487 (R1995) Wijziging van artikel 14 van de Statuten van de Wereldorganisatie voor Toerisme; Istanbul, 24 oktober 1997; Wijziging van punt 4 van het Financieringsreglement

Nadere informatie

Wie komt in aanmerking voor de award

Wie komt in aanmerking voor de award Wie komt in aanmerking voor de award 1. Alle Rotterdamse burgers of organisaties (zoals stichtingen, instellingen, scholen, of bedrijven) kunnen meedingen naar de Award. 2. Rotterdams betekent: a. Een

Nadere informatie

Personen met een handicap hebben gelijke rechten

Personen met een handicap hebben gelijke rechten Personen met een handicap hebben gelijke rechten De Europese strategie voor personen met een handicap 2010-2020 Europese Commissie Gelijke rechten, gelijke kansen Europese toegevoegde waarde Circa 80 miljoen

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 8.11.2007 COM(2007) 686 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT tot toezending van de Europese kaderovereenkomst

Nadere informatie

Weten waar we goed in zijn 1

Weten waar we goed in zijn 1 Inburgering als voortdurend proces voor allen Lezing ter gelegenheid van de Conferentie Burgerschapsvorming. Islamitisch Onderwijs Ingeburgerd. Jaarbeursgebouw Utrecht Zaterdag 4 juni 2005. A.M.L. van

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten UNICEF De situatie in de wereld Jaarlijks 1 sterven naar schatting 290.000 vrouwen tijdens hun zwangerschap,

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 1-10. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/2103(INI) 6.11.2013. Ontwerpadvies Corina Creţu (PE519.580v01-00)

AMENDEMENTEN 1-10. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/2103(INI) 6.11.2013. Ontwerpadvies Corina Creţu (PE519.580v01-00) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie ontwikkelingssamenwerking 6.11.2013 2013/2103(INI) AMENDEMENTEN 1-10 Corina Creţu (PE519.580v01-00) Seksuele uitbuiting en prostitutie en de gevolgen daarvan voor

Nadere informatie

Werk van iedereen. Democratisering en vredesopbouw

Werk van iedereen. Democratisering en vredesopbouw Werk van iedereen Democratisering en vredesopbouw Foto: Rebke Klokke Werk van Gladys Haar man werd vermoord. Haar broer ontvoerd. En zelf raakte Gladys getraumatiseerd door wat ze meemaakte tijdens de

Nadere informatie

Verklaring omtrent de sociale rechten en de industriële betrekkingen bij LEONI

Verklaring omtrent de sociale rechten en de industriële betrekkingen bij LEONI Verklaring omtrent de sociale rechten en de industriële betrekkingen bij LEONI Preambule LEONI legt aan de hand van deze verklaring de principiële sociale rechten en beginselen vast. Deze vormen de basis

Nadere informatie

12 RICHTLIJNEN VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG OP LOKAAL NIVEAU

12 RICHTLIJNEN VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG OP LOKAAL NIVEAU 12 RICHTLIJNEN VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG OP LOKAAL NIVEAU DE LOKALE RELIGIEUZE SITUATIE IN KAART BRENGEN EN BEGRIJPEN 01 Lokale overheden wordt verzocht zich bewust te zijn van het toenemende belang

Nadere informatie

NL WHN EU ,4 10,8 18,6 4,1 1,2 2, ,1 8,6 16,5 1,9 2,5 1,4

NL WHN EU ,4 10,8 18,6 4,1 1,2 2, ,1 8,6 16,5 1,9 2,5 1,4 Eurobarometer 51.0 Europeanen en hun meningen over huiselijk geweld tegen vrouwen, Europese Commissie van Directoraat-generaal X "Voorlichting, communicatie, cultuur en audiovisuele sector" Juni 1999 Dit

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 april 2014 (OR. en) 9026/14 JEUN 65 SOC 299

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 april 2014 (OR. en) 9026/14 JEUN 65 SOC 299 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 april 2014 (OR. en) 9026/14 JEUN 65 SOC 299 NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) / de Raad nr.

Nadere informatie

Het is met veel emotie dat ik u welkom heet in de Belgische Senaat.

Het is met veel emotie dat ik u welkom heet in de Belgische Senaat. 1 Toespraak van de heer Armand De Decker, Voorzitter van de Senaat, naar aanleiding van het bezoek van de heer Mahmoud Abbas, President van de Palestijnse Autoriteit 23 februari 2010 Excellenties, Beste

Nadere informatie

Ook de Memorie van Toelichting moet in die richting worden aangepast.

Ook de Memorie van Toelichting moet in die richting worden aangepast. ADVIES NR 44 VAN 22 MEI 2001 VAN DE VASTE COMMISSIE ARBEID VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN OMTRENT HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE WERKNEMERS TEGEN GEWELD,

Nadere informatie

Open Forum. Kinderrechteneducatie. 25 februari 2005

Open Forum. Kinderrechteneducatie. 25 februari 2005 Open Forum Kinderrechteneducatie 25 februari 2005 Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw Eekhout 4 9000 Gent Tel: 09/225.90.25 info@kinderrechtencoalitie.be www.kinderrechtencoalitie.be INHOUD Inhoud 2 Programma

Nadere informatie

KFC Sparta Petegem onderschrijft:

KFC Sparta Petegem onderschrijft: KFC Sparta Petegem onderschrijft Panathlon verklaring. Deze panathlon verklaring legt heldere gedragsregels vast bij het nastreven van de positieve waarden in de KFC Sparta Petegem onderschrijft: Met het

Nadere informatie

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten!

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! samen voor kinderen 2 2 Waarom is het belangrijk om leerlingen en leerkrachten te sensibiliseren over de Rechten van het Kind?

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.941 ------------------------------- Zitting van dinsdag 26 mei 2015 ----------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.941 ------------------------------- Zitting van dinsdag 26 mei 2015 ---------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.941 ------------------------------- Zitting van dinsdag 26 mei 2015 ---------------------------------------------- IAO Proces post-2015 x x x 2.762-1 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040

Nadere informatie

INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND. Artikel 1 Definitie van het kind Ieder mens jonger dan achttien jaar is een kind.

INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND. Artikel 1 Definitie van het kind Ieder mens jonger dan achttien jaar is een kind. INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND Artikel 1 Definitie van het kind Ieder mens jonger dan achttien jaar is een kind. Artikel 2 Non-discriminatie Alle rechten gelden voor alle kinderen,

Nadere informatie

ING ENVIRONMENTAL APPROACH

ING ENVIRONMENTAL APPROACH ING ENVIRONMENTAL APPROACH Mensenrechten op de werkplek 3 De uitgangspunten 4 Vrijheid van organisatie en het recht op collectieve onderhandeling 5 TABLE OF CONTENTS Dwangarbeid 6 Kinderarbeid 7 Discriminatie

Nadere informatie

Factsheet Risicofactoren voor kindermishandeling

Factsheet Risicofactoren voor kindermishandeling Factsheet Risicofactoren voor kindermishandeling Risicofactoren voor kindermishandeling Een meta-analytisch onderzoek naar risicofactoren voor seksuele mishandeling, fysieke mishandeling en verwaarlozing

Nadere informatie

Meneer de President, Excellenties, mevrouw Wijdenbosch, Dames en Heren,

Meneer de President, Excellenties, mevrouw Wijdenbosch, Dames en Heren, Toespraak H.E. Ms. M.W.J.A. Tanya van Gool, Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in de Republiek Suriname Voor de gelegenheid van Parlementair Regionaal Seminar: Internationale Veiligheid: De

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 27 juni 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 27 juni 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 27 juni 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0101 (E) 10307/17 PECHE 251 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

Dual Use Recast Herziening Verordening 428/2009 MILAN GODIN

Dual Use Recast Herziening Verordening 428/2009 MILAN GODIN Dual Use Recast Herziening Verordening 428/2009 MILAN GODIN COM/2016/0616 final - 2016/0295 (COD) Rol DCSG Coördinatie Belgisch Standpunt Vertegenwoordiging in Raadswerkgroep Rol Vlaamse ondernemingen

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie cultuur en onderwijs. 20.6.2005 PE 360.043v01-00

EUROPEES PARLEMENT. Commissie cultuur en onderwijs. 20.6.2005 PE 360.043v01-00 EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««Commissie cultuur en onderwijs 2009 20.6.2005 PE 360.043v01-00 AMENDEMENTEN 1-23 Ontwerpverslag Doris Pack Nieuwe uitdagingen voor het circus als onderdeel van de Europese

Nadere informatie

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag, P5_TA(2002)0591 Verblijfstitel met een korte geldigheidsduur * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de verblijfstitel met een korte

Nadere informatie

Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid (better schools through health) 17 juni 2009

Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid (better schools through health) 17 juni 2009 Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid (better schools through health) 17 juni 2009 Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid 17 juni 2009 Inleiding Onderwijs en gezondheid hebben een

Nadere informatie

Het verdrag van Istanbul

Het verdrag van Istanbul Het verdrag van Istanbul De gevolgen van het verdrag voor de aanpak van geweld tegen vrouwen 3 november 2014 Inhoud workshop uitleg verdrag het genderperspectief van het verdrag internationaal verdrag

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ---------------------------------------------------------------------------------- CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD ADVIES Nr. 1.402 Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Aanbeveling CM/Rec (2014)2 van het Comité van Ministers aan de Lidstaten Inzake de Bevordering van de Mensenrechten van Oudere Personen

Aanbeveling CM/Rec (2014)2 van het Comité van Ministers aan de Lidstaten Inzake de Bevordering van de Mensenrechten van Oudere Personen Raad van Europa Comité van Ministers Aanbeveling CM/Rec (2014)2 van het Comité van Ministers aan de Lidstaten Inzake de Bevordering van de Mensenrechten van Oudere Personen (Aangenomen door het Comité

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument B6-0273/2007 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van de verklaringen van de Europese Raad en de Commissie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument B6-0273/2007 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van de verklaringen van de Europese Raad en de Commissie EUROPEES PARLEMENT 2004 Zittingsdocument 2009 4.7.2007 B6-0273/2007 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van de verklaringen van de Europese Raad en de Commissie ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2

Nadere informatie

BEGINSELVERKLARING Vrije Indische Partij (VIP)

BEGINSELVERKLARING Vrije Indische Partij (VIP) ..... ~.. - "..... r " fo.. t.,,.,. BEGINSELVERKLARING Vrije Indische Partij (VIP), 9 ARTIKEL 1. DE GRONDSLAG VAN DE VIP e Indische Partij (VIP) SECRETARIAAT Stadhouderslaan 94 2517 Je 's-gravenhage telefoon:

Nadere informatie

VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989

VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989 Voor elk kind Gezondheid, Onderwijs, Gelijkheid, Bescherming KINDEREN EERST VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989 Officiële

Nadere informatie

1. Punt 43: Samenwerking in het kader van een gezamenlijk team waarbij functionarissen van Europol betrokken zijn

1. Punt 43: Samenwerking in het kader van een gezamenlijk team waarbij functionarissen van Europol betrokken zijn RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 april 2000 (17.04) (OR. en) 7316/00 LIMITE EUROPOL 4 NOTA van: Europol aan: de Groep Europol nr. vorig doc.: 5845/00 EUROPOL 1 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3 Betreft: Artikel

Nadere informatie

De EU-lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme gelden

De EU-lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme gelden EUROPESE UNIE ~OVERZICHT~ De EU-lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme gelden PERS 6 februari 2008 In december 2001 heeft de EU voor

Nadere informatie

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

DAG VAN DE RECHTEN VAN HET KIND 20 NOVEMBER 2011 EEN LESBRIEF VOOR DE GROEPEN 6-8

DAG VAN DE RECHTEN VAN HET KIND 20 NOVEMBER 2011 EEN LESBRIEF VOOR DE GROEPEN 6-8 DAG VAN DE RECHTEN VAN HET KIND 20 NOVEMBER 2011 EEN LESBRIEF VOOR DE GROEPEN 6-8 Inleiding Op 20 november 1989 werd in de Verenigde Naties het Verdrag van de Rechten van het Kind aanvaard. Sindsdien is

Nadere informatie

20 thematische ideeën

20 thematische ideeën EUROPESE WEEK VAN DE LOKALE DEMOCRATIE 2011 MENSENRECHTEN OP LOKAAL NIVEAU 20 thematische ideeën Men denkt soms dat rechten en vrijheden de exclusieve bevoegdheid zijn van centrale overheden en dat internationale

Nadere informatie

betreffende de situatie van christelijke en andere religieuze en levensbeschouwelijke minderheden in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Azië

betreffende de situatie van christelijke en andere religieuze en levensbeschouwelijke minderheden in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Azië stuk ingediend op 1126 (2010-2011) Nr. 1 11 mei 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de heren Ward Kennes, Jan Roegiers, Matthias Diependaele, Jean-Jacques De Gucht, Filip Watteeuw, Boudewijn Bouckaert

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar BRIEF VAN DE VICE-VOORZITTER VAN DE EUROPESE COMMISSIE

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar BRIEF VAN DE VICE-VOORZITTER VAN DE EUROPESE COMMISSIE Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2008 2009 H 31 544 Subsidiariteitstoets van het voorstel voor een Richtlijn van de Raad betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen

Nadere informatie