RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)"

Transcriptie

1 RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 15 januari 2014 Nr. : Portefeuillehouder: wethouder Zwiep Onderwerp : Ledenraadpleging VNG onderhandelingsresultaat langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning Geachte raads- en commissieleden, Tijdens de bijzondere ledenvergadering van de VNG op 29 november 2013 is er een resolutie aangenomen omtrent de Wmo/persoonlijke verzorging. Deze resolutie vormde het vertrekpunt voor overleggen tussen de VNG en staatssecretaris Van Rijn. De VNG heeft op 17 december 2013 een ledenbrief gestuurd over de uitkomsten van de overleggen met de staatssecretaris. Deze ledenbrief betreft een ledenraadpleging; elke gemeente heeft gelegenheid om te reageren tot woensdag 15 januari. Gisteren (14 januari 2014) hebben zowel het college van Dinkelland als het college van Tubbergen besloten om niet in te stemmen met het onderhandelingsresultaat t.a.v. decentralisatie langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning. Dit met name omdat de financiële compensatie onvoldoende is. Ter toelichting. Als onderdeel van de veranderingen op het gebied van sociaal domein worden per 1 januari 2015 onderdelen uit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) overgeheveld naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De uitvoering van de WMO ligt bij de gemeenten. De onderhandelingen over de omvang van het over te hevelen pakket, de bijbehorende budgetten en de overige voorwaarden loopt al enige tijd. Duidelijk is dat de onderdelen groepsbegeleiding, individuele begeleiding en kortdurende verblijf overgaan naar de gemeenten. Discussie is er over de vraag of persoonlijke verzorging ( hulp bij wassen aankleden e.d.) naar de gemeente of naar de zorgverzekeraar overgeheveld moet worden. Daarnaast is er ook discussie over de hoogte van de kortingen die het rijk toe wil passen. Vooralsnog wordt uitgegaan van een korting van circa 25% op de onderdelen die vanuit de

2 AWBZ worden overgeheveld en een korting van 40% op de vergoeding van huishoudelijke hulp, een taak die met ingang van 2007 is overgeheveld naar de gemeenten. Namens de gemeenten voert de VNG de onderhandelingen met staatssecretaris Van Rijn van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Tijdens de bijzondere ledenvergadering van de VNG op 29 november 2013 is er een resolutie aangenomen over de Wmo/persoonlijke verzorging. Deze resolutie vormde het vertrekpunt voor de overleggen tussen de VNG en staatssecretaris Van Rijn. De VNG heeft op 17 december 2013 een ledenbrief gestuurd over de uitkomsten van de overleggen met de staatssecretaris. Deze ledenbrief betreft een ledenraadpleging; elke gemeente heeft gelegenheid om te reageren tot woensdag 15 januari tot uur. Inhoud resolutie 29 november 2013 De resolutie kende in hoofdlijnen de volgende inhoud: Gemeenten kunnen de verantwoordelijkheid voor het sterk afgeslankte en ingeperkte decentralisatiepakket Wmo/AWBZ alleen kunnen dragen als het kabinet alsnog besluit om de persoonlijke verzorging (PV) in zijn geheel over te brengen naar de Wmo en niet naar de Zorgverzekeringswet. Als het kabinet daar niet toe bereid is, is een nieuw pakket van voorwaarden noodzakelijk en moeten de volgende obstakels uit de weg worden genomen: 1. De door het kabinet aangebracht nieuwe "knip" in de PV (95% naar de Zorgverzekeringswet) is onuitvoerbaar en financieel riskant; onder deze voorwaarden dient de hele PV naar de Zorgverzekeringswet over te gaan. 2. Borging van samenwerking met verzekeraars en inzet wijkverpleegkundigen in sociale wijkteams. 3. Een naar het oordeel van de VNG substantiële verlaging van de besparingstaakstelling voor huishoudelijke hulp (nu 40%) en begeleiding (nu 25%) alsmede financiële compensatie voor het jaar overgangsrecht. Uitkomsten overlegresultaat langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning De overleggen tussen de VNG en de staatssecretaris hebben geresulteerd in de volgende uitkomsten: De persoonlijke verzorging (PV) gaat in zijn geheel naar de zorgverzekeraars en in de aanspraak (besluit Zorgverzekeringswet) wordt vastgelegd dat zorgverzekeraars de functie van de wijkverpleegkundigen samen met gemeenten moet gaan organiseren, zodanig dat in elk sociaal wijkteam wijkverpleegkundigen opereren. In 2015 krijgen gemeenten 200 miljoen extra voor een zorgvuldige overgang en transitie. Dit bedrag kan worden aangewend om het overgangsrecht van bestaande AWBZ-cliënten te accommoderen en/of de bezuinigingen op bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp te verzachten. Vanaf 2016 krijgen gemeenten structureel 200 miljoen per jaar extra voor de uitvoering van de nieuwe Wmo. Hiermee wordt de bezuinigingstaakstelling (wat) verlicht.

3 Voor begeleiding bij de zogenaamde 'algemene dagelijkse levensverrichtingen' wordt aan het Wmo-budget structureel een bedrag toegevoegd van 5% van het totale PV budget (geschat op 125 miljoen). Een belangrijk onderdeel van de afspraken betreft de rol van de wijkverpleegkundige. Afgesproken is dat wijkverpleegkundigen niet alleen zorg verlenen, maar ook een schakelfunctie gaan vervullen tussen maatschappelijke ondersteuning enerzijds en medische zorg anderzijds en een rol krijgen in de sociale wijkteams. Dit wordt vastgelegd in de aanspraak en bekostiging in de Zorgverzekeringswet. Met deze afspraak wordt tegemoet gekomen aan de wens om zoveel mogelijk vraag- en wijkgericht te werken en het medische en sociale domein aan elkaar te koppelen. Gemeenten krijgen vanaf miljoen extra voor de ontwikkeling van de sociale wijkteams. Dit bedrag loopt op tot structureel 50 miljoen euro in 2017 (was vóór de onderhandelingen ook al zo). Elke gemeente wordt gevraagd kenbaar te maken of zij instemt met het overlegresultaat decentralisatie langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning. Het VNG-bestuur legt de uitkomsten met een positief advies aan uw college voor. Doordat de persoonlijke verzorging nu alsnog naar de Zorgverzekeringswet lijkt te gaan, is er op landelijk niveau 2,6 miljard minder gemoeid met de transitie Wmo/AWBZ. Op basis van de brief van de staatssecretaris wordt van 6 november 2013 wordt op jaarbasis een bedrag van circa 4,7 miljard overgeheveld Op basis van het onderhandelingsresultaat komt daar nu een extra bedrag bij voor 2015 eenmalig van 200 miljoen euro en vanaf 2016 structureel 200 miljoen euro per jaar. Wat neerkomt op ongeveer 4% per jaar. De bedragen per gemeente zijn nog niet bekend. De compensatie is onvoldoende: - Voor 2015 omdat 2015 een overgangsjaar is. De cliënten die nu een langdurige AWBZ indicatie hebben, hebben recht op behoud van zorg/ondersteuning tot uiterlijk , tenzij de gemeente eerder een nieuw ondersteuningsarrangement doet. De cliënt kan gebruik maken van bezwaar en beroep tegen een nieuw aanbod. Als die mogelijkheid voorbij is dan geldt het nieuwe voorstel van de gemeente. Client kan dus niet een voorstel weigeren en de overgangsperiode 'uitzitten'. In tijd gezien is het niet mogelijk om alle huidige AWBZ cliënten voor 1 januari 2015 te herindiceren. Dit omdat de voorbereidende werkzaamheden en dan met name het maken van beleid pas in het 2e halfjaar 2014 afgerond kunnen worden. Omdat de korting wel op 1 januari 2015 ingaat, betekent dat de gemeente geconfronteerd wordt met extra uitgaven voor de huidige AWBZ cliënten. Beter zou zijn om de herindicatie en de korting op 1 januari 2016 in te laten gaan, zodat er voldoende tijd is voor herindicatie. - - Voor 2016 en volgende jaren omdat het effectueren van een korting van dergelijke omvang verlies van een groot aantal banen met zich meebrengt. Immers uit landelijke cijfers blijkt dat de kosten van zorg voor 65 tot 70% bestaan uit personeelskosten. Als op onderdelen van de zorgkosten kortingen plaatsvinden van 25% tot 40% dan kan het niet anders zijn dat dit betekent dat ook de personele kosten in zijn algemeenheid aanzienlijk omlaag moeten. Naast het banenverlies zal een dergelijke korting ook gepaard gaan met een forse versobering van de voorzieningen van de cliënten. Het is namelijk een illusie om te denken dat de korting

4 in zijn geheel gevonden kan worden door efficiencyslagen, een betere controle en strakker indiceren. Van belang is daarbij ook de wijze waarop het rijk met dit soort dossiers omgaat. Wanneer de kosten uit de hand lopen, dan worden de taken overgeheveld naar de gemeenten en mogen de gemeenten de bezuinigingen realiseren. Deze werkwijze is al eerder gehanteerd bij dossiers zoals de onderwijshuisvesting en huishoudelijke hulp. Ook om deze reden is het goed om nu niet in te stemmen met het voorstel. Naast de financiële motieven wordt opgemerkt dat: - de meningen over de keuze om de persoonlijke verzorging naar de zorgverzekeraar over te hevelen verdeeld zijn; zowel inhoudelijk als in financieel opzicht. Enerzijds worden de gemeenten door de wijziging ook niet opgezadeld met het vraagstuk om ook op dit onderdeel 25% te bezuinigingen anderzijds is de kans groot dat de zorgverzekeraars de kosten gewoon zullen doorberekenen in de premie, waardoor het kostenplaatje voor de burger per saldo niet veel verandert; - de extra taak 'begeleiding bij algemene dagelijkse levensverrichtingen' niet duidelijk is en een risico vormt. Ter toelichting. Gevolg van de afspraken met de staatssecretaris is dat gemeenten verantwoordelijk worden voor alle begeleiding en de verzekeraars voor alle verzorging. In de begeleiding zit ook begeleiding bij zogeheten 'algemene dagelijkse levensverrichtingen'. De VNG noemt als voorbeeld als een begeleider bij iemand thuis komt om te helpen met de administratie of een regieprobleem, er ook kan worden opgemerkt dat iemand eens moet douchen of nieuwe kleren aan moet trekken. Een aantal van dit soort begeleidingsactiviteiten valt nu nog onder de persoonlijke verzorging (in de AWBZ), maar straks onder de Wmo. En dus gaat het bijbehorende budget over naar gemeenten. De vraag is of dit onderscheid echter zo helder is als de VNG wil doen geloven. Juristen wijzen op het gevaar van de zeer ruime formulering van 'algemeen dagelijkse levensverrichtingen'. Dit zou ook activiteiten die onder persoonlijke verzorging vallen, kunnen omvatten. Een striktere formulering is vanwege het afschuifrisico van zorgverzekeraars wenselijk, maar tegelijkertijd past dit niet bij de intenties van de nieuwe Wmo. Daarmee lopen gemeenten een reëel risico dat rechters het begrip 'algemeen dagelijkse levensverrichtingen' breed opvatten en gemeenten daarmee ook verantwoordelijk zijn voor activiteiten die in de toekomst onder de persoonlijke verzorging in de Zorgverzekeringswet horen te vallen. Kanttekeningen 2.1 Het is niet duidelijk of een beter of ander overlegresultaat haalbaar is Wanneer een meerderheid van de gemeenten het overlegresultaat afwijst, zal de VNG naar verwachting met die uitkomst opnieuw in overleg treden met de staatssecretaris. Het is op voorhand niet aan te geven hoe een dergelijk overleg zal uitpakken. Dit hangt mede af van hoe belangrijk de Eerste en Tweede Kamer draagvlak voor de transitie Wmo/AWBZ bij gemeenten vinden. Formeel kan het Kabinet de nieuwe Wmo-wettekst het besluitvormingsproces insturen zonder dat hiervoor draagvlak is bij gemeenten. Of het Kabinet het zover laat komen is de vraag. Betere financiële randvoorwaarden voor de uitvoering van de nieuwe Wmo zijn eigenlijk een must, maar doordat er nog zo weinig duidelijk is over de financiën die met deze transitie gemoeid zijn, is het lastig inschatten of

5 dat haalbaar is. Ook kan bij een nieuw overleg het bereikte resultaat ten aanzien van de wijkverpleegkundige weer komen te vervallen. Maar overeind blijft dat gemeenten met dit overlegresultaat weinig financiële compensatie krijgen, terwijl de risico's naar verhouding groter zijn geworden. Daarnaast lijkt er bij inhoudelijke overwegingen weinig stil gestaan te zijn. Een nieuw overleg met de staatssecretaris lijkt dan ook wenselijk. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland Namens dezen, Annette Zwiep wethouder

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland

Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland September 2014 1 2 Voorwoord De decentralisatie Wmo komt in rap tempo naderbij. Op 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

B en W voorstel. Startnotitie decentralisatie functie begeleiding 12 juli 2011 11int00864 M.C.A. Gras (673) Inwoners / Welzijn en Educatie.

B en W voorstel. Startnotitie decentralisatie functie begeleiding 12 juli 2011 11int00864 M.C.A. Gras (673) Inwoners / Welzijn en Educatie. GEMEENTE BORNE B en W voorstel Onderwerp Datum Kenmerk Opgesteld door (tel.) Afdeling/productgroep Paraaf steller Paraaf manager Portefeuillehouder Paraaf portefeuillehouder Paraaf secretaris Afstemming

Nadere informatie

Onderwerp:Eerste kwartaalrapportage stand van zaken decentralisaties sociaal domein

Onderwerp:Eerste kwartaalrapportage stand van zaken decentralisaties sociaal domein Collegeadvies Adviseur: Rik Bolhuis Nummer: 639 Datum: 14 januari 2014 Onderwerp:Eerste kwartaalrapportage stand van zaken decentralisaties sociaal domein Inleiding De Gemeenteraad heeft in haar vergadering

Nadere informatie

Voor de algemene vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht.

Voor de algemene vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht. AGENDA Algemene Ledenvergadering woensdag 18 juni 2014 Voor de algemene vergadering van de (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht. Huishoudelijke zaken 01. Opening De

Nadere informatie

33 288 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het stabiliteitsprogramma zorg 2013

33 288 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het stabiliteitsprogramma zorg 2013 33 288 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het stabiliteitsprogramma zorg 2013 MEMORIE VAN ANTWOORD ALGEMEEN Met belangstelling heb ik kennis

Nadere informatie

Drie decentralisaties

Drie decentralisaties Drie decentralisaties 1 Inleiding Het kabinet zet in 2014 in op een afronding van het wetgevingsproces en de implementatie van de decentralisaties op het gebied van zorg, jeugd en werk. Zoals we al in

Nadere informatie

4 Drie decentralisaties in het sociale domein

4 Drie decentralisaties in het sociale domein 4 Drie decentralisaties in het sociale domein G.A. van Nijendaal 4.1 Inleiding De economische crisis laat vanzelfsprekend ook de gemeentelijke financiën niet onberoerd. De algemene uitkering, de belangrijkste

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25 Kadernota Wmo 2015 10 januari 2014 1/25 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding: beleid vaststellen om implementatie tijdig gereed te hebben 3 1.2 Afbakening 3 1.3 Werkwijze: betrokkenheid van maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo gemeente 's-hertogenbosch 2015

Beleidsregels Wmo gemeente 's-hertogenbosch 2015 Beleidsregels Wmo gemeente 's-hertogenbosch 2015 1 Inhoud 1. Voorwoord... 4 2. Inleiding... 4 3. Procedure... 5 3.1 Hulpvraag van een belanghebbende burger... 5 3.2 Melding van een hulpvraag... 5 3.3 Het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

Toekomst AWBZ. Op 26 augustus 2004 uitgebracht aan de Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Toekomst AWBZ. Op 26 augustus 2004 uitgebracht aan de Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rapport Toekomst AWBZ Op 26 augustus 2004 uitgebracht aan de Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110

Nadere informatie

: Beleidsplan en verordeningen Jeugd/Wmo

: Beleidsplan en verordeningen Jeugd/Wmo Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 16 december 2014 Agendapunt : 7 Portefeuillehouder Onderwerp : mw. M.A. de Visser/dhr. H.W. van Gelder : Beleidsplan en verordeningen Jeugd/Wmo B&W besluit d.d. :

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Regionaal. transitiearrangement

Regionaal. transitiearrangement Regionaal transitiearrangement transitiearrangement samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond, 31 oktober 2013 2 Voorwoord Voor u ligt het transitiearrangement van de samenwerkende gemeenten jeugdhulp

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Zeist op weg richting uitvoering januari 2014 (enkele kleine tekstuele wijzigingen) Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting (beleidskeuzes)... 3 Deel

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015 De raad van de gemeente Groningen gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op

Nadere informatie

Financieel kader drie decentralisaties en Amaryllis

Financieel kader drie decentralisaties en Amaryllis Financieel kader drie decentralisaties en Amaryllis Juni 2014 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 4 2 Uitkomsten meicirculaire 6 3 Uitkomsten marktverkenning 7 4 Het financieel kader 8 4.1 Deelfonds sociaal domein

Nadere informatie

Vergaderstuk Adviescommissie Pakket

Vergaderstuk Adviescommissie Pakket Vergaderstuk Adviescommissie Pakket Datum 4 oktober 2013 Betreft Conceptrapport overheveling langdurige intramurale GGZ College voor zorgverzekeringen Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH

Nadere informatie

Handen uit de mouwen

Handen uit de mouwen Wet Maatschappelijke Ondersteuning Handen uit de mouwen beleidsnota huishoudelijke verzorging in Gemeente Leiderdorp Concretisering verkenning Q-Consult en Radar Regionale sub-werkgroep beleidsnota huishoudelijke

Nadere informatie

DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR DE GEVOLGEN VOOR PROFESSIONALS IN AMSTERDAM

DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR DE GEVOLGEN VOOR PROFESSIONALS IN AMSTERDAM DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR DE GEVOLGEN VOOR PROFESSIONALS IN AMSTERDAM KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT ARMOEDE EN PARTICIPATIE LECTORAAT COMMUNITY

Nadere informatie

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ 08 03 Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ advies Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ Uitgebracht aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer

Nadere informatie

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen p.m. juni 2014 Inhoudsopgave blz. 0. Algemeen 1 1. Inleiding

Nadere informatie

onderwerp Intentieovereenkomst en werkagenda voor de samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het zorgkantoor Amstelland-Meerlanden

onderwerp Intentieovereenkomst en werkagenda voor de samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het zorgkantoor Amstelland-Meerlanden gemeente Nota van B&W onderwerp Intentieovereenkomst en werkagenda voor de samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het zorgkantoor Amstelland-Meerlanden Portefeuillehouder Collegevergadering

Nadere informatie

Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit

Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit Veelgestelde vragen bij de inzet van de gemeentelijke collectieve zorgverzekering ( CZM ) bij het compenseren van inwoners met hoge zorgkosten,

Nadere informatie

De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel

De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel Informatieve notitie voor de commissie MZ Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, februari 2013 Inleiding Op 29 oktober 2012

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie