BELEIDSPLAN Wet Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Vlagtwedde EIGEN KRACHT VERZILVEREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSPLAN Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Gemeente Vlagtwedde EIGEN KRACHT VERZILVEREN"

Transcriptie

1 BELEIDSPLAN Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Gemeente Vlagtwedde EIGEN KRACHT VERZILVEREN Oktober

2 Inhoudsopgave blz. Samenvatting 3 1. Inleiding Visie en uitgangspunten Een foto van Vlagtwedde 6 3. Wet Maatschappelijke Ondersteuning Nieuwe doelgroepen en taken Begeleiding Continuïteitsarrangement zorg in natura Het persoonsgebonden budget Clientondersteuning Financieel maatwerk Beschermd wonen Maatwerk- en algemene voorzieningen Maatwerkvoorziening Eigen bijdrage maatwerkvoorziening Eigen bijdrage algemene voorzieningen Eigen Kracht Verzilveren Mantelzorgers en vrijwilligers Samen met huisartsen, wijkverpleegkundigen, zorgverzekeraars Wijkverpleegkundigen Zorgverzekeraars Communicatie Budgetten 2015 gemeente Vlagtwedde 17 Bijlage: afkortingenlijst 18 2

3 Samenvatting Eigen kracht Verzilveren, zo hebben wij ons beleidsplan Wmo 2015 genoemd. De gemeente Vlagtwedde wil de kwaliteiten van haar inwoners en van de samenleving benutten en versterken. Wij gaan uit van een betrokken en vitale samenleving waarbij de inwoners in eerste instantie voor zichzelf en elkaar zorgen. Onze gemeente kenmerkt zich van oudsher als een gemeente met een sterke sociale samenhang. Iedereen doet mee en telt mee. Met de vergrijzing in onze gemeente zal de vraag naar wonen, welzijn en zorg toenemen. De uitdaging voor Vlagtwedde is om een woonsituatie en woonomgeving te creëren die positief bijdraagt aan de leef kwaliteit van kwetsbare groepen waaronder ouderen. Alleen als blijkt dat de zelfredzaamheid van een burger en diens netwerk ontoereikend is, kan het nodig zijn om het professionele ondersteuning in te zetten. Onze gemeente bereidt zich voor op de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het Kabinet gaat de ondersteuning en langdurige zorg vanaf 2015 anders organiseren. De langdurige AWBZ (Algemene wet Bijzondere Ziektekosten) zorg en de Wmo wordt hervormd. Vanaf 1 januari 2015 worden de gemeentelijke Wmo verantwoordelijkheden uitgebreid. Op basis van deze nieuwe wet worden nagenoeg alle taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, de verantwoordelijkheid van de gemeente en wordt de gemeente volledig verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van nieuwe doelgroepen zoals mensen met niet aangeboren hersenletsel, licht verstandelijk gehandicapten en mensen met een psychische beperking of psychiatrische aandoening. Bij wet is vastgesteld dat de gemeenteraad periodiek een plan vaststelt met betrekking tot het beleid tot maatschappelijke ondersteuning. Dit plan beschrijft beleidsvoornemens op het terrein van: Bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligerswerk, de toegankelijkheid van voorzieningen, voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente en het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld; Het bevorderen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of psychosociale problemen in de eigen leefomgeving; Bieden van beschermd wonen en opvang. Het voorliggende beleidsplan sluit daarop aan. Ook vormt het de basis voor de Wmo-verordening die aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Daarin zijn regels vastgesteld op grond waarvan burgers een beroep kunnen doen op de gemeente voor maatschappelijke ondersteuning. Deze ondersteuning sluit aan bij de mogelijkheden van de burger en diens netwerk. In 2015 en 2016 zal de verandering, die wij transformatie noemen, verder worden doorontwikkeld. Communicatie met burgers en ketenpartners is essentieel om de veranderingen te laten slagen. Wij streven ernaar om de transformatie samen met de gemeente Bellingwedde vorm te geven. Vanaf 2017 hebben wij voor het sociaal domein (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet) één gezamenlijk beleidsplan. 3

4 1.Inleiding Alle inwoners in de gemeente Vlagtwedde, met of zonder beperking, moeten kunnen meedoen aan de samenleving; dat is de basisgedachte van de Wmo. Het is aan de gemeente om lokaal beleid te ontwikkelen, waardoor inwoners van de gemeente Vlagtwedde mee kunnen doen en de gemeente Vlagtwedde daadwerkelijk van iedereen wordt. Nieuwe maatschappelijke en financiële ontwikkelingen vragen om aanpassingen in het Wmo beleid. * Het kabinet gaat de ondersteuning en langdurige zorg vanaf 2015 anders organiseren. De langdurige zorg, zoals momenteel georganiseerd in de AWBZ (Algemene wet Bijzondere Ziektekosten) en de Wmo wordt hervormd. Vanaf 2015 gaan taken van de AWBZ naar de Wmo en is de Wmo 2015 een feit. Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2007 al verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. De verantwoordelijkheden worden echter uitgebreid, er vindt een transitie plaats van AWBZ taken naar de gemeenten en er zijn een aantal wijzigingen in de Wmo. In de toekomst wordt alleen de zware onverzekerbare zorg betaald vanuit de opvolger van de AWBZ, de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Mensen willen zolang mogelijk zelfstandig wonen en daar wordt de zorg op aangepast. Doel van de hervorming is, naast de zorg betaalbaar houden, ook om de betrokkenheid van mensen met elkaar en in de samenleving te vergroten. Gemeenten krijgen de taak om passende ondersteuning te regelen. Bij de hervorming van de langdurige zorg heeft het Kabinet daarom de volgende uitgangspunten gehanteerd: 1. Uitgegaan wordt van wat mensen wel kunnen in plaats van wat zij niet kunnen; 2. Als ondersteuning nodig is wordt eerst gekeken naar het eigen sociale netwerk, de financiële mogelijkheden van betrokkenen en wordt de hulp dichtbij georganiseerd; 3. Voor degene die, met steun van de omgeving, niet zelfredzaam kan zijn, is er op participatie gerichte ondersteuning en/of passende zorg; 4. De meest kwetsbare mensen hebben recht op passende zorg in een beschermde, intramurale omgeving via de WLZ. Deze wet is bedoeld voor mensen die blijvend behoefte hebben aan 24 uur per dag zorg en/of permanent toezicht. De hervorming betekent ook een andere rolverdeling. Van de samenleving wordt verwacht dat mensen zelf meer oplossen en elkaar helpen. Wanneer ondersteuning nodig is wil het Rijk dit zo dicht mogelijk bij de burgers organiseren met als doel dat mensen met ondersteuning en zorg thuis kunnen blijven wonen. In 2013 heeft de gemeente Vlagtwedde haar Wmo-beleidsplan vastgesteld. Voor u ligt nu het Wmo-beleidsplan 2015 als aanvulling hierop. De wet benoemt de beleidsterreinen die in het plan moeten worden beschreven. Dit beleidsplan sluit daarop aan. Het beleidsplan vormt de basis voor de Wmo-verordening die ook aan de gemeenteraad van november 2014 wordt aangeboden. Daarin zijn regels vastgesteld op grond waarvan burgers een beroep kunnen doen op de gemeente voor maatschappelijke ondersteuning. Wij zetten in op deze transitie per januari *Uit: het Wmo beleidsplan van de gemeente Vlagtwedde

5 In 2015 en 2016 zal de transformatie verder worden ontwikkeld. Wij streven ernaar om de transformatie samen met de gemeente Bellingwedde vorm te geven. Communicatie met onze burgers en ketenpartners is essentieel om de transformatie en de veranderingen te laten slagen. Wat hebben onze burgers nodig? Wat kan anders en beter? En wat moet blijvend ondersteund, zijn vraagstukken die wij graag in gezamenlijkheid willen bespreken. Vanaf 2017 hebben wij één beleidsplan voor het Sociaal Domein (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet) voor de nieuwe gemeente Westerwolde. 2. Visie en uitgangspunten Uit het collegeprogramma: De gemeente Vlagtwedde wil de kwaliteiten van de samenleving benutten en versterken. Daarbij wordt uitgegaan van een betrokken en vitale samenleving waarbij de inwoners in eerste instantie voor zichzelf en elkaar zorgen. Pas als dat niet mogelijk is komt de gemeente als vangnet in beeld. Uitgangspunt blijft dat mensen de zorg houden die echt nodig is en waar ze niet zelf in kunnen voorzien. Ons uitgangspunt is: lokaal wat lokaal kan, regionaal wat regionaal moet. Vlagtwedde wil in de komende bestuursperiode stevig werk maken van de uitvoering van de visienota sociaal domein Vlagtwedde, Participeren, menselijke maat en nieuw elan, zoals door de gemeenteraad op 4 maart 2014 is vastgesteld. Leidende principes hierbij zijn: iedereen doet mee! niet zorgen voor, maar zorgen dat! lokaal doen, wat lokaal kan! één huishouden (gezin), één aanpak, één regisseur! Ondersteuning en zorg wordt zo dicht mogelijk bij de burger georganiseerd. Dat maakt het mogelijk om maatwerk te leveren, aan te sluiten bij wat mensen wel kunnen, eigen kracht en het sociaal netwerk. Door dit alles is het mogelijk om de kwaliteit van leven op niveau te houden, de kosten beheersbaar en het sociaal domein met elkaar te verbinden. De komende tijd zetten wij in op de drie decentralisaties: transitie werk en inkomen ( de Participatiewet), transitie Jeugdzorg (de jeugdwet), transitie AWBZ / Wmo Daarvoor is een intern 3D-overleg (Drie decentralisaties) in het leven geroepen. Vanuit het 3D- overleg bespreken wij de samenhang, de financiële consequenties en het tijdpad van de decentralisaties. Tevens nemen we voor zover van toepassing deel aan regionale (Participatiewet) en provinciale samenwerkings (Jeugdzorg en AWBZ) verbanden. Afstemming op onderdelen is gezocht met de gemeente Bellingwedde zodat een start is gemaakt met de beleidsharmonisatie. De komende jaren zal de transformatie verder moeten worden doorgezet. Met deze transformatie, waarmee wij bedoelen een nieuw stelsel waarin centraal staat wat inwoners zelf kunnen en willen, hebben wij de ambitie om de cultuuromslag van zorgen voor, naar zorgen dat te realiseren. Wij willen dit samen met de gemeente Bellingwedde oppakken zodat uiteindelijk er een gezamenlijke transformatie op het sociaal domein ontstaat. 5

6 2.1. Een foto van Vlagtwedde Als we een foto van de gemeente Vlagtwedde maken blijkt dat in onze gemeente veel ouderen en mensen met een (verstandelijke, lichamelijke, psychische) beperking wonen. Daarnaast hebben wij te maken met bevolkingskrimp. Dit vraagt om meer activiteiten in de nulde lijn (eigen kracht van de burgers) waarbij wij willen aansluiten bij kansen en de mogelijkheden die onze gemeente biedt. Sommige oplossingen ontwikkelen zichzelf, anderen hebben een steuntje in de rug nodig. Prognose naar leeftijd Gemeente Vlagtwedde % 2020 % 2030 % 0-14 jaar , , , jaar , , , jaar , , , jaar , , , jaar , , ,1 75 jaar en , , ,8 ouder Totaal Het aantal 65+ers en alleenstaanden zal stijgen. Daardoor zal het aantal (kleine) huishoudens de komende jaren licht stijgen; De samenstelling van de bevolking verandert, waardoor er meer behoefte zal zijn aan levensloopbestendige woningen; Het aantal jongeren in de leeftijdscategorie van 0-14 jaar zal met 20% afnemen; In 2030 zal ruim 30% van onze bevolking 65 jaar en ouder zijn. Onze gemeente kent een behoorlijke vergrijzing en dubbele vergrijzing,daarmee bedoelen wij personen die ouder dan 75 jaar zijn. Met de vergrijzing zal de vraag naar wonen, welzijn en zorg toenemen. De uitdaging voor Vlagtwedde is om een woonsituatie en woonomgeving te creëren die positief bijdraagt aan de leef kwaliteit van kwetsbare groepen waaronder ouderen. Hier ligt ook een belangrijke opgave voor de woningcorporatie en voor de eigenaar bewoner als het gaat om de particuliere woningvoorraad. De veranderende demografische opbouw heeft veel invloed op de leefbaarheid in onze gemeente. Meer ouderen betekent immers een groter beslag op functies en voorzieningen waar met name ouderen gebruik van maken zoals zorg, welzijn en cultuur. Bereikbaarheid, toegankelijkheid en mobiliteit zijn thema s die bij groei van de oudere doelgroep van groter belang worden. Het verblijf in woon- en zorgcentra voor ouderen die nu nog door de AWBZ (toekomstig via de WLZ) wordt gefinancierd, wordt vergaand beperkt; we noemen dit het scheiden van wonen en zorg. Dat heeft als gevolg dat veel mensen langer thuis blijven wonen. Door het scheiden van wonen en zorg en de demografische ontwikkeling willen wij woonzorgzones creëren zoals genoemd als speerpunt in ons collegeprogramma. Het college zal de komende jaren de ontwikkeling van woon-zorg-zones in Vlagtwedde en Ter Apel ondersteunen. Er is behoefte aan: 1. Nieuwe organisatievormen van zorg binnen de huidige verzorgingstehuizen om 2. daarmee leegstand en het verdwijnen van de woonvoorziening te voorkomen 3. en de (zorg)voorzieningen betaalbaar te houden. 6

7 3. Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 De verantwoordelijkheden die de gemeente nu al heeft onder de Wmo worden verder uitgebreid vanaf 1 januari Op basis van deze wet worden nagenoeg alle taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning de verantwoordelijkheid van de gemeente en wordt de gemeente volledig verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van nieuwe doelgroepen zoals mensen met niet aangeboren hersenletsel, licht verstandelijk gehandicapten en mensen met een psychische beperking of psychiatrische aandoening. Concreet betekent dit dat vanaf 1 januari 2015 het volgende verandert: De Rijksbijdrage voor hulp bij het huishouden wordt gekort tot 60% van het huidige budget. Begeleiding: mensen kunnen geen aanspraak meer maken op begeleiding en kortdurend verblijf uit de AWBZ. Gemeenten worden verantwoordelijk voor deze ondersteuning. Cliëntondersteuning: de middelen in de AWBZ voor cliëntondersteuning, die nu worden verstrekt aan MEE worden per 2015 overgeheveld naar de gemeenten. Beschermd wonen: gemeenten worden verantwoordelijk voor de ondersteuning en het bieden van onderdak aan mensen met een psychiatrische aandoening. Waarbij niet behandeling maar op participatie gerichte ondersteuning vanuit een beschermde woonomgeving centraal staat. Ook het bieden van een beschermde woonomgeving aan deze doelgroep wordt een taak van gemeenten. Per cluster van gemeenten wordt een centrum gemeente hiervoor verantwoordelijk. Voor ons is dat gemeente Groningen. Financiële maatwerkvoorziening: de compensatie eigen risico, de aftrek specifieke zorgkosten en de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten worden vervangen door een maatwerkvoorziening. Deze regeling kan worden ingezet in het brede sociale domein. Het kabinet wil zorgen voor meer maatwerk, meer ondersteuning in de buurt en samenwerking tussen verschillende aanbieders. De Wmo 2015 biedt kansen voor alle partijen om de komende jaren de ondersteuning beter af te stemmen op de individuele cliënt en slimmer en doelmatiger te organiseren. Compensatieplicht in de huidige Wmo wordt vervangen door het begrip maatwerkvoorziening ten behoeve van de zelfredzaamheid. Uit de wettekst: maatwerkvoorziening: op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een persoon afgestemd geheel van diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen Dit begrip krijgt een belangrijke rol in de Wmo In de nieuwe Wmo wordt niet aangegeven welke producten de gemeenten aan de inwoners moeten aanbieden. De drieledige opgave van de Wmo 2015 luidt: Bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligerswerk, de toegankelijkheid van voorzieningen, voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente en het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld; Het bevorderen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of psychosociale problemen in de eigen leefomgeving; Bieden van beschermd wonen en opvang. 7

8 De nieuwe taken vragen om een andere invulling van het lokaal sociaal beleid waarbij de focus ligt op mensen en niet op regelingen en systemen. Bij de nieuwe taken hoort ook de samenwerking met zorgverzekeraars en zorgaanbieders als bedoeld in de Zorgverzekeringswet met het oog op een zo integraal mogelijke dienstverlening. Onze gemeente blijft kiezen voor het ondersteunen van kwetsbare burgers. Mensen die in hun dagelijks leven tegen problemen aanlopen die zij niet meer zelfstandig kunnen oplossen zoals afnemende gezondheid, psychische problemen of een kleinere sociale kring. Afzonderlijk zijn deze problemen oplosbaar maar samen stellen ze (te) hoge eisen aan de burger. We spreken dan van kwetsbaarheid. Deze burgers willen wij zoveel mogelijk ontzien bij besparingsoperaties. Zij verdienen onze zorg en ondersteuning. Om dit goed te realiseren werken we samen met professionele en nietprofessionele zorg. Stappen in het onderkennen van kwetsbaarheid worden bij ouderen 75+, gezet door middel van seniorenvoorlichters; mantelzorgvoorlichters, ouderenadviseurs. Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat 2x per jaar een gesprek voeren met een oudere, de zorgkosten met 20% laat verminderen. Bij mensen met een verstandelijke beperking heeft de ondersteuning vanuit de MEEorganisatie hierin een grote rol; deze rol continueren wij in Nieuwe doelgroepen en taken 4.1. Begeleiding De gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheden voor de zorg en het ondersteunen van mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of psychische beperking. Begeleiding heeft tot doel bevordering, behoud of compensatie van zelfredzaamheid zodat opname in een instelling of verwaarlozing wordt voorkomen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om woonbegeleiding, thuisbegeleiding, dagactiviteiten, vakantie-activiteiten etc. Voor de nieuwe doelgroepen is in de nieuwe wet opgenomen dat er een overgangsrecht is voor huidige AWBZ cliënten. Dat betekent dat personen die op 1 januari 2015 AWBZ zorg ontvangen, gedurende de looptijd van hun indicatiebesluit recht houden op die zorg die aan het betreffende indicatiebesluit verbonden is. Dit geldt tot uiterlijk 31 december De condities die onder de AWBZ van toepassing waren blijven gedurende deze periode van kracht; dit geldt ook voor de eigen bijdragen. Het college krijgt echter de bevoegdheid om gedurende de periode tot 31 december 2015 een ander besluit te nemen met betrekking tot het eerder afgegeven AWBZ-indicatiebesluit over de te verlenen ondersteuning, onder de voorwaarde dat een dergelijk besluit op zorgvuldige wijze tot stand komt. Dit geeft ons de ruimte om in overleg met de gebruiker te komen tot een andere dan de huidige voorziening; een maatwerkvoorziening. Komend jaar zal met deze cliënten afzonderlijk gekeken worden wat iemand nodig heeft als maatwerkvoorziening. In Vlagtwedde gaat het in deze AWBZ transitie op basis van de cijfers die bekend zijn per 1 oktober 2014 in totaal om 260 personen. Waarvan 195 personen zorg in natura (ZIN) ontvangen, 58 met een PGB de ondersteuning inkopen en 7 personen die zowel ZIN als een PGB ontvangen. Een klein deel van deze cliënten maakt al gebruik van de individuele Wmo-voorzieningen in onze gemeente. 8

9 4.2. Continuïteitarrangement zorg in natura Voor onze inwoners met een beperking verandert de komende jaren al veel. Voor hen is het belangrijk zijn dat zij terug kunnen vallen op een voor hen vertrouwde organisatie. Daarom hebben wij gekozen voor het continuïteitsarrangement, zowel ten aanzien van de zorgaanbieders als de inzet van MEE. In de provincie Groningen zijn veel instellingen/aanbieders betrokken bij de levering van de huidige AWBZ zorg. Samen met 21 andere Groninger gemeenten ( behalve de gemeente Bellingwedde), hebben wij gekozen voor het continuïteitsarrangement voor het overgangsjaar 2015 zodat niemand tussen wal en schip valt. In dit arrangement wordt de zorg in natura gezamenlijk door de gemeenten ingekocht bij die zorgaanbieders die al een contract met het zorgkantoor Groningen hebben. Eind september 2014 zijn hiervoor de contracten getekend. Medio oktober komt er meer informatie over de gecontracteerde partijen in onze gemeente. Dan is ook duidelijk hoeveel inwoners door deze aanbieders in 2014 worden ondersteund. Het continuïteitsarrangement richt zich primair op cliënten met een in 2015 doorlopende indicatie. Cliënten die een herindicatie krijgen in 2015 en nieuwe cliënten kunnen ook instromen in dit continuïteitsarrangement. Met het afsluiten van een AWBZ-arrangement willen we bereiken dat: Er zo min mogelijk maatschappelijke onrust ontstaat (er dus geen kwetsbare mensen tussen wal en schip vallen), De zorg voor mensen met een op 1 januari 2015 doorlopende indicatie voor de te decentraliseren onderdelen uit de AWBZ de geïndiceerde zorg (conform indicatie) wordt gecontinueerd, Deze zorg zoveel mogelijk door de huidige aanbieder/begeleider wordt geleverd, De korting op het budget in het arrangement is opgenomen (de gemeentelijke korting is onderdeel van de vergoeding voor de te leveren zorg), Een deel van het beschikbaar budget beschikbaar komt voor het initiëren van noodzakelijke verandering (transitie) in de wijze waarop zorg is georganiseerd, de aard van de zorg en de omvang van de zorg, Er een goede verbinding is gelegd tussen dit arrangement en het transitiearrangement jeugd, Continuïteit van zorg voor cliënten die hiervoor een PGB gebruiken dient nader te worden uitgewerkt. In 2015 wordt gekeken hoe het arrangement vorm gaat krijgen voor 2016 en volgende jaren. Samenwerking met andere Groninger gemeenten voor dit vervolg wordt daarbij nadrukkelijk onderzocht Het persoonsgebonden budget (PGB) De visie achter het PGB is dat mensen zelf regisseur over hun leven zijn, waarbij zij hun leven inrichten zoals zij dat willen. Ook als zij daarbij ondersteuning van de gemeente nodig hebben. Het inkopen van ondersteuning met een PGB is bij uitstek een vorm van eigen regie. Mensen kunnen hiermee ook ondersteuning inkopen die qua inhoud en/of vorm nog niet door de gemeente ingekocht is. In de Wmo 2015 is opgenomen dat er geen bedrag aan een cliënt wordt uitgekeerd waaruit zelf de betalingen worden gedaan. Er wordt hem een bedrag ter beschikking gesteld. Namens het college worden door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) betalingen verricht aan degene die de hulp verleend. Voor dit trekkingsrecht is gekozen om fraude zoveel mogelijk te voorkomen. 9

10 In de nieuwe wetgeving (Wmo 2015 en Jeugdwet) zijn kaders en handvatten geboden om het PGB nader uit te werken. Leidend principe in de wet is dat een cliënt zelf kan kiezen of hij de toegekende ondersteuning (jeugd) / voorziening (Wmo) in de vorm van Zorg in Natura (ZIN) of PGB wenst. Om deze keuzevrijheid te borgen is een gelijkwaardige toegang tot het PGB en ZIN belangrijk. In de nieuwe wet geldt nu dat een PGB wordt verstrekt als een cliënt aan de volgende voorwaarden voldoet: een cliënt moet naar oordeel van het college op eigen kracht voldoende in staat zijn de aan PGB verbonden taken op verantwoorde wijze uit te voeren. Dat mag ook met behulp van sociale netwerk of een curator, bewindvoerder, mentor of gemachtigde. een cliënt zich gemotiveerd op het standpunt stelt dat hij het PGB wenst (Wmo) of dat het zorg in natura aanbod niet passend is (Jeugdwet). naar oordeel van het college is gewaarborgd dat de ondersteuning van goede kwaliteit is. Kwaliteit wordt in beide wetten verder uitgewerkt, de belangrijkste eisen daarbij zijn dat de zorg, veilig, doeltreffend en cliëntgericht geleverd wordt. De hierboven genoemde voorwaarden - met de daarbij behorende uitwerking - vormen het toetsingskader of iemand in aanmerking komt voor een PGB. We willen ons beleid zo inrichten dat het PGB- beleid voor de jeugd gelijk is aan dat van de Wmo, tenzij dit op grond van de respectievelijke wetten nog niet mogelijk is. Dit beleid willen wij verder in overleg met de gemeente Bellingwedde door ontwikkelen. In de Verordening jeugdhulp gemeente Vlagtwedde 2015 en in de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlagtwedde 2015 staat dat het college hiervoor nadere regels zal vaststellen Clientondersteuning Op grond van de Wmo 2015 moeten gemeenten vanaf 2015 onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar hebben. Cliëntondersteuning is het bieden van informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid, participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van wonen, welzijn zorg, werk en inkomen. De verplichting tot het beschikbaar hebben van cliëntondersteuning reikt dus verder dan alleen de Wmo. Cliëntondersteuning moet beschikbaar zijn voor het hele sociale domein, dus ook in het kader van de Jeugdwet, de Participatiewet en voor mensen die een beroep doen op de Wet Langdurige Zorg. De middelen in de AWBZ voor cliëntondersteuning die nu worden verstrekt aan MEE worden per 2015 overgeheveld naar de gemeenten. Wij hechten veel waarde aan de kennis en kunde van MEE Groningen, omdat deze organisatie beschikt over specifieke kennis van diverse beperkingen. In het belang van de continuïteit van de expertise sluiten wij, in ieder geval voor 2015, samen met twintig andere Groningse gemeenten een transitiearrangement met MEE Groningen af. In dit transitiearrangement is opgenomen dat het onderdeel Integrale Vroeghulp en de deelname aan de zorgnetwerken in de expertpool komt. Over de lokale inzet van MEE maken wij dit najaar afspraken. 10

11 4.5. Financieel maatwerk De compensatie eigen risico (Cer), de aftrek specifieke zorgkosten en de wet tegemoetkoming chronisch zieken (Wtcg) worden vervangen door een maatwerkvoorziening. Deze regeling kan overigens ingezet worden in het brede sociale domein. Begin juni 2014 is door het Rijk besloten met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 de landelijke compensatieregelingen Cer en Wtcg af te schaffen en te decentraliseren naar de gemeente. Cer- ontvangers merken eind 2014 al dat ze geen compensatie meer ontvangen. Wtcg ontvangers merken het effect van de afschaffing in januari 2015 voor het eerst. De rekening voor de eigen bijdrage van hun Wmo- voorziening is vanaf die datum een derde hoger. Tevens wordt aan het eind van 2015 geen algemene tegemoetkoming meer uitgekeerd. De gemeente krijgt vanaf 2015 ongeveer 1/3 van de huidige Cer- en Wtcg middelen en is vrij te beslissen of zij deze middelen inzet voor dergelijke regelingen. Wij streven ernaar deze middelen terecht te laten komen bij degenen die dit het meest nodig hebben. Dit vraagt om keuzes, het college zal bij nadere regeling bepalen in welke gevallen een tegemoetkoming kan worden verstrekt Beschermd Wonen Vanaf januari 2015 zijn alle gemeenten verantwoordelijk voor het beschermd wonen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bieden van onderdak en begeleiding aan personen met een psychiatrische aandoening. Gemeenten zijn echter niet verantwoordelijk voor de behandeling van deze personen. Deze behandeling blijft onderdeel van de zorgverzekeringswet. Het Rijk heeft 43 centrumgemeenten die nu verantwoordelijk zijn voor de maatschappelijke opvang ook materieel hiervoor verantwoordelijk gesteld. De aanvragen voor beschermd wonen lopen vooralsnog via centrum gemeente Groningen. Samenwerking tussen centrum-en regiogemeenten is daarbij van groot belang. Er wordt nu vorm gegeven aan een formele gemeenschappelijke regeling voor 1 jaar. Parallel hieraan start de gemeente Groningen, als centrumgemeente, een aanbestedingstraject voor Voor wat betreft aanspraak op beschermd wonen GGZ geldt een overgangstermijn van tenminste vijf volle kalenderjaren. 5. Algemene- en maatwerkvoorzieningen Gemeenten moeten maatschappelijke ondersteuning in het kader van zelfredzaamheid bieden. De gemeente mag zelf bepalen hoe de maatschappelijke ondersteuning eruit ziet, zolang de ondersteuning maar een passende oplossing biedt voor het probleem. Dit biedt gemeenten de ruimte om nieuwe vormen van ondersteuning te ontwikkelen. Deze ondersteuning kan bestaan uit algemene of maatwerkvoorzieningen waarvan inwoners zonder indicatie gebruik kunnen maken. Over het algemeen zijn algemene voorzieningen goedkoper dan maatwerkvoorzieningen. Om die reden zullen de komende jaren meer algemene voorzieningen worden ontwikkeld. Ook Vlagtwedde volgt deze ontwikkeling en zal de ketenorganisaties stimuleren algemene voorzieningen door te ontwikkelen. Dit doen we door afspraken te maken in de overeenkomsten en hierin ruimte in te bouwen voor innovaties. Van belang blijft naast de kwaliteit de effectiviteit van de ondersteuning te monitoren. 11

12 5.1. Maatwerkvoorziening Wanneer inwoners van onze gemeente niet in staat zijn om op eigen kracht of met behulp van mantelzorg of vrijwilligers voldoende ondersteuning te (laten) organiseren dan kunnen zij terecht bij ons klant contact centrum en gaat de aanmelding naar het Wmo-team. In dit eerste contact wordt gekeken of er kan worden doorverwezen naar de eerste lijn. Zo niet, dan volgt een keukentafelgesprek en wordt gezocht naar de meest passende ondersteuning. Dit kan uitmonden in een aanvraag voor een maatwerkvoorziening. Op grond van de Wmo 2015 is het college verplicht om binnen 6 weken na melding een onderzoek te doen naar de behoefte van ondersteuning. Het college zorgt voor een schriftelijke vastlegging van dit onderzoek en verstrekt na dit gesprek een verslag van de onderzoeksuitkomsten aan de cliënt. Het college kan dit verslag aanmerken als een aanvraag indien de cliënt dat wil en het verslag heeft ondertekend. In spoedeisende gevallen kan het college een passende tijdelijke maatregel treffen. In de Wmo 2015 worden de domeinen, zoals huishouden, niet meer genoemd. In de wettekst is alleen sprake van maatwerk- en algemene voorzieningen. Het rijk stelt echter jaarlijks nog een bedrag voor hulp bij het huishouden beschikbaar. Zij geeft echter niet aan op welke wijze dit kan worden verstrekt. In 2012 zijn wij gestart met de kanteling van de Wmo. Uit het Wmoklantonderzoek 2013 blijkt dat de klanttevredenheid bij de individuele voorzieningen onverminderd hoog blijft, ook nu er gekanteld wordt gewerkt. Om de ondersteuningsbehoefte te bepalen volgt een onderzoek door de Wmo-consulent. Het gaat om het afstappen van het claim-denken (ik heb recht op wijzigt in, ik kan zelf en heb dan nog dat nodig..) en het uit gaan van de eigen kracht en verantwoordelijkheid. Het keukentafelgesprek is het moment om de ondersteuningsvraag helder te krijgen en vast te stellen met het oog op te bereiken resultaten en de oplossingen die daarbij passen, inclusief de eigen mogelijkheden. Mensen zullen dus meer zelf moeten gaan doen en regelen met steun van hun naasten. Eigen kracht, het sociaal netwerk en de collectieve voorzieningen gaan wij in samenwerking met onze ketenpartners verder ontwikkelen en beter benutten. Het rijksbudget van hulp bij het huishouden wordt vanaf 2015 gekort met 40%. Door extra financiële toezeggingen van het rijk lijken de kortingen de komende jaren minder drastisch dan voorzien. Zowel in 2015 als in 2016 komt jaarlijks 75 miljoen extra beschikbaar. Bovendien wordt eenmalig 40 miljoen aan dit budget toegevoegd. In totaal is over 2 jaar 190 miljoen beschikbaar voor een huishoudelijke hulp toelage (HHT). Een aanvraag hebben wij ingediend bij het ministerie van VWS. Het uiteindelijke plan voor de toekenning moet in samenwerking met zorgaanbieders tot stand komen en biedt mogelijkheden tot innovatie. Doel van de HHT is om bij te dragen aan het langer behoud van de volwaardige werkgelegenheid binnen de thuiszorg. Voor 2015 kiest de gemeente Vlagtwedde voor een zachte landing van de hulp bij het huishouden. De gemeente Vlagtwedde heeft de huishoudelijke hulp die via de huidige Wmo als zorg in natura wordt verstrekt, in 2012 aanbesteed. De overeenkomsten zijn afgesloten voor een periode van 2 jaar vanaf 1 april 2012, met de mogelijkheid van twee jaar verlenging. Vóór 1 oktober 2014 heeft het college besloten om de overeenkomsten voor huishoudelijke hulp met één jaar schriftelijk te verlengen tot 1 april Vooralsnog blijven we werken met de huidige indicaties voor het aantal uren hulp per cliënt (HH1 en HH2). Herindicaties en wijziging in het verstrekkingenbeleid sluiten wij de komende jaren niet uit gelet op de bezuiniging door het rijk op het budget voor hulp bij het huishouden. 12

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland r Gemeente Midden-Delfland 2013-25758 (BIJLAGE) Memo Concept wettekst nieuwe Wmo Deze informatiebrief gaat in op de hervorming van de langdurige zorg in Nederland en specifiek de concept wettekst van de

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

*ZE9CFF87C44* Raadsvergadering d.d. 25 november 2014

*ZE9CFF87C44* Raadsvergadering d.d. 25 november 2014 *ZE9CFF87C44* Raadsvergadering d.d. 25 november 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-30738/DV.14-404, afdeling Samenleving. Sellingen, 20 november2014 Onderwerp: Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk Factsheet Wmo 2015-2018 Drechtsteden Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk 2 Decentralisatie AWBZ/Wmo Nieuwe taken Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten

Nadere informatie

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS)

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS) Wmo 2015 op hoofdlijnen Michiel Geschiere (VWS) Doelstelling hervorming langdurige zorg Verbeteren kwaliteit Versterken zelf- en samenredzaamheid Vergroten financiële houdbaarheid 2 Wettelijke opdracht

Nadere informatie

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48 dinsdag, 30 maart 2010 10:38 Laatst aangepast donderdag, 05 februari 2015 08:48 De Wet van 9 juli 2014, houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie,

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 De raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van het college van 24 maart 2015, gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede, derde en zevende lid, 2.1.5, eerste lid, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6,

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost?

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Jolanda Smit, Marti Wassenaar en Thomas Evers april 2015 Waarom veranderingen?

Nadere informatie

Regiobijeenkomst. Wmo februari 2014

Regiobijeenkomst. Wmo februari 2014 Regiobijeenkomst Wmo 2015 februari 2014 Inhoud 1. Wmo in de HLZ context 2. Toelichting wetsvoorstel Wmo 2015 Wettelijke opdracht Toegang en afbakening Ondersteuningsaanbod Waarborgen Overgangsrecht Overige

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Basiscursus Wmo voorjaar de Wmo 2015

Basiscursus Wmo voorjaar de Wmo 2015 Basiscursus Wmo voorjaar 2015 de Wmo 2015 Decentralisaties Veel taken overgegaan naar gemeente en Wmo Veel bevoegdheden naar gemeente Wmo heeft fundamenteel andere insteek bij invloed van burgers op beleid

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen

Nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen Aartjan ter Haar Van: vcp@nieuwsbrief.programmavcp.nl namens Aandacht voor iedereen Verzonden: woensdag 8 mei 2013 14:17 Aan: Aartjan ter Haar Onderwerp: Aandacht voor

Nadere informatie

Aanvullende Wmo nota Hilversum voor iedereen

Aanvullende Wmo nota Hilversum voor iedereen Aanvullende Wmo nota Hilversum voor iedereen 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Nieuwe doelgroepen en bestaande kaders 1.1 Nieuwe doelgroepen 1.2 Nieuwe aanvraagprocedure 2. Aanvullende kaders A. Samenhang in

Nadere informatie

en compensatieregelingen

en compensatieregelingen Het regeerakkoord: gevolgen voor de Wmo en compensatieregelingen Cliëntenbelang Amsterdam 11 februari 2013 Onderwerpen Bezuinigingen Wmo Decentralisaties AWBZ - Wmo Maatregelen compensatieregelingen Maatregelen

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015.

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015. 2.2.3 Evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015 1 Dossier 530 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 530 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 19 juli 2016 Agendapunt 2.2.3 Omschrijving Evaluatie herindicaties

Nadere informatie

Uitvoering Wmo in 2015

Uitvoering Wmo in 2015 Uitvoering Wmo in 2015 Werkbijeenkomst gemeente Mill en Sint Hubert 11 september 2014 H.J. (Eric) van Maaren Beleidsadviseur Sociaal Domein Werkorganisatie CGM Beleidskaders Wmo 2015 Wettelijk beleid Gemeentelijk

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 *ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.14-28578/DV.14-380, afdeling Samenleving. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Inzet middelen cliëntondersteuning

Nadere informatie

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Presentatie Bijeenkomst KBO Bondsbestuur Herman Eitjes, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Programma Aandacht voor iedereen

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn.

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn. DE CONCEPT WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 in het kort Onderstaand schetsen wij de contouren van de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning. Vervolgens wordt een samenvatting gegeven van de concept

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg

Veranderingen in de zorg Veranderingen in de zorg Moet ik mij zorgen maken? Else Nobel Waarom het stelsel veranderen? Mensen vullen kwaliteit van leven bij het ouder worden in als: zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen met

Nadere informatie

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Woensdag 20 augustus 2014 Programma Welkom en inleiding Voorstellen sprekers Beleidsstukken Jeugdwet Beleidsstukken Wmo 2015 Jeugdwet wetgeving Invoering

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Programma 18 november 2014

Programma 18 november 2014 Programma 18 november 2014 19.30 uur Welkom voorzitter 19.35 uur Veranderingen in de zorg Henk Procé, gemeente 19.50 uur PGB 2015 in Zwolle 20.00 uur Veranderingen PGB Bianca van Venetiën SVB 20.30 uur

Nadere informatie

De Wmo Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015

De Wmo Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015 De Wmo 2015 Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015 Programma Gemeenten en zorg Waarom decentraliseren? Samenwerken in de wijk Van transitie naar transformatie Het sociale domein Democratische

Nadere informatie

Inhoud voorstel aan Raad

Inhoud voorstel aan Raad 2014/178837 Inhoud voorstel aan Raad Onderwerp Aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 Gevraagd besluit De aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 vast te stellen, inhoudende dat: a) het

Nadere informatie

Raadsvergadering : 23 juni 2014 Agendanr. 18

Raadsvergadering : 23 juni 2014 Agendanr. 18 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Wmo 2015 door Tweede Kamer

Wmo 2015 door Tweede Kamer Wmo 2015 door Tweede Kamer Een ruime tweederde meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 24 april ingestemd met het wetsvoorstel van de Wmo 2015. De verwachting is dat de behandeling van het voorstel nog

Nadere informatie

Registratie code : 14B *14B.02305* Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Veere

Registratie code : 14B *14B.02305* Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Veere Registratie code : 14B.02305 *14B.02305* Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Veere Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en algemene bepalingen... 4 Artikel 1 Begripsbepalingen... 4 Artikel 2 Vormen

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie

MANDAAT BESCHERMD WONEN

MANDAAT BESCHERMD WONEN MANDAAT BESCHERMD WONEN Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk overwegende: dat op 1 januari 2015 de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: de Wet) in werking

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Beleidsplan en verordening Wmo 2015 Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 1. Aanleiding Het rijk decentraliseert

Nadere informatie

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIE BEGELEIDING Ontwikkelingen: - Wijzigingswet Wmo: besluitvorming Tweede Kamer (april 2012) - Controversieel verklaring

Nadere informatie

Financieel overzicht behorend bij Beleidsplan 4D s DAL 18 september 2014

Financieel overzicht behorend bij Beleidsplan 4D s DAL 18 september 2014 Financieel overzicht behorend bij Beleidsplan 4D s DAL 18 september 2014 De basis voor de met de decentralisaties gemoeide financiën voor 2015 zijn de cijfers zoals deze in de Meicirculaire 2014 door het

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Programma -Uitleg veranderingen Jeugd en algemeen Wmo -Uitleg maatwerkvoorzieningen en Wiz -Uitleg participatiewet -Veelgestelde vragen -Ruimte om

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Decentralisatie AWBZ, Participatiewet en Jeugdzorg Bijeenkomst inwoners 12 november 2014 Tamara van de Wijdeven Nieuwe taken gemeente: AWBZ/Wmo Decentralisatie

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 30 juni2014. Door tussenkomst van : Raadscommissie van 23 juni Nummer : 37

Voorstel aan : Gemeenteraad van 30 juni2014. Door tussenkomst van : Raadscommissie van 23 juni Nummer : 37 Voorstel aan : Gemeenteraad van 30 juni2014 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 23 juni 2014 Nummer : 37 Onderwerp : Continuïteitsarrangement Wmo Bijlage(n) : Concept-raadsbesluit Samenvatting :

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B en W. nr. 12.1154 d.d. 27-11-2012 Onderwerp Gewijzigd proces beleidsplan MO als gevolg van regeerakkoord Rutte II Besluiten:Behouden s advies van de commissie 1. Bijgaande

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

De eerste contouren van de Wmo 2015

De eerste contouren van de Wmo 2015 De eerste contouren van de Wmo 2015 Het concept van de Wmo 2015 is er nu. In deze tekst zijn de gevolgen van de verschillende decentralisaties verwerkt. Concreet gaat het hierbij om de decentralisatie

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving.

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving. *ZE9A51840CC* = = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. Aan de Raad No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving. Sellingen, 19 juni 2014 Onderwerp: Continuïteit van AWBZ zorg in 2015 1. Inleiding

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Presentatie Congres Phrenos 13 november 2014 Elly van Kooten Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS 1 Inhoud

Nadere informatie

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014 Wmo-adviesraad West Maas en Waal 24 november 2014 1. Welkom, 2. Agenda 3. Wmo adviesraad, wat doen wij. 4. Hoe ziet de toekomst er uit? 5. Doel van vanavond. Agenda: Opening Onno Siegers Introductie avondprogramma

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Middelburg, Vlissingen & Veere

Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Middelburg, Vlissingen & Veere Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Middelburg, Vlissingen & Veere VERSIE: Concept inspraakprocedure 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en algemene bepalingen...4 Artikel 1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning. November 2014 Dirk van der Schaaf, wethouder van Spijkenisse

Maatschappelijke ondersteuning. November 2014 Dirk van der Schaaf, wethouder van Spijkenisse Maatschappelijke ondersteuning November 2014 Dirk van der Schaaf, wethouder van Spijkenisse Drie decentralisaties per 2015: - Jeugdwet - Wmo 2015 - Participatiew Achtergrond decentralisaties Overzichtelijk

Nadere informatie

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost Bijlage Informatiedocument Brabant Noordoost-oost 1 Inleiding: Vanaf 1 januari 2015 zal de huidige langdurige intramurale Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) niet langer meer onderdeel zijn van de AWBZ.

Nadere informatie

TOELICHTING op de Verordening voor het wijzigen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Urk 2015

TOELICHTING op de Verordening voor het wijzigen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Urk 2015 TOELICHTING op de Verordening voor het wijzigen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Urk 2015 Algemene toelichting Hieronder worden gewijzigde artikelen van de Verordening genoemd.

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Wet maatschappelijke ondersteuning Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Doel informatieavonden: U informeren over de betekenis van de Wmo. U informeren over de

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff november 2013 Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek Regeerakkoord/zorgakkoord/beleidsbrief 25 april/begroting 2014/herfstakkoord

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

SAMEN LEVEN, SAMEN REDZAAM

SAMEN LEVEN, SAMEN REDZAAM SAMEN LEVEN, SAMEN REDZAAM Samenvatting kadernota transitie AWBZ/WMO Onze ambitie We streven ernaar dat alle inwoners naar vermogen en vanuit eigen kracht meedoen aan de samenleving en zo lang mogelijk

Nadere informatie

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Sociaal domein Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Wat verandert er per 1 januari 2015? Hoofdlijnen nieuwe Wmo Wmo 2007: 1. Welzijnswet 2. Wet voorzieningen Gehandicapten 3. Hulp bij het Huishouden (HbH)

Nadere informatie

Dit stukje gaat alleen over de WMO met waar nodig de relatie naar de twee andere wetten.

Dit stukje gaat alleen over de WMO met waar nodig de relatie naar de twee andere wetten. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning- Samenvatting en aandachtspunten uit de bespreking in de Tweede Kamer gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Inleiding Op 17 februari 2015 is de notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek, door het college vastgesteld. Op 23

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff Januari 2014 Waar gaan we het over hebben? Hoe en waar vraag ik pgb aan? Stand van zaken landelijke politiek Pgb in Wet langdurige zorg (Wlz)

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wmo in de HLZ context

Inhoud. 1. Wmo in de HLZ context Wmo 2015 Inhoud 1. Wmo in de HLZ context 2. Toelichting wetsvoorstel Wmo 2015 Wettelijke opdracht Toegang en afbakening Waarborgen Ondersteuningsaanbod Kwaliteit Overgangsrecht 3. Financiële kaders Hervorming

Nadere informatie

Verordening Jeugd, Wmo2015 addendum beleidsplan Wmo. Raadsbijeenkomst 1 september 2014

Verordening Jeugd, Wmo2015 addendum beleidsplan Wmo. Raadsbijeenkomst 1 september 2014 Verordening Jeugd, Wmo2015 addendum beleidsplan Wmo Raadsbijeenkomst 1 september 2014 Wmo: waar staan we? Wet is vastgesteld door EK, gepubliceerd in staatsblad, nadere regels bij RvS. Focuslijst Ministerie

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

De nieuwe Wmo P w o e nf r e P or o P i m n ia t nti n p e r p e ij s e e s n e t n a k t o ie m e L e L l en y los

De nieuwe Wmo P w o e nf r e P or o P i m n ia t nti n p e r p e ij s e e s n e t n a k t o ie m e L e L l en y los De nieuwe Wmo PowerPoint Informatiebijeenkomst presentatie Lelystad november 2014 Hervorming langdurige zorg PowerPoint Op 1 januari 2015 presentatie verdwijnt Lelystad de AWBZ: deel gaat naar de Wet langdurige

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Rotterdam, 14 december 2013 Programma Inleiding Overzicht stand van zaken Voorstellen sprekers landelijk, provinciaal

Nadere informatie

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Checklist Kanteling binnen gemeenten Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Kanteling in beleid Ja

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Wetsvoorstel Wmo 2015 naar de Kamer

Wetsvoorstel Wmo 2015 naar de Kamer 5 februari 2014 Wetsvoorstel Wmo 2015 naar de Kamer Het wetsvoorstel voor de Wmo 2015 is op 13 januari 2014 door staatssecretaris Van Rijn naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze extra nieuwsbrief zetten

Nadere informatie

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ De 12 gemeenten in Brabant Noordoost-oost (BNO-o) hebben samen met een groot aantal instellingen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de transitie AWBZ.

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Begeleiding naar de Wmo: wat gaat er over en waarom? Extramurale begeleiding gaat over naar de Wmo, inclusief: jeugd

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem Postbus AA Lochem

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem Postbus AA Lochem Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem Postbus 17 7240 AA Lochem Epse, 07-09-2014 Betreft: Advies Wmo-raad Lochem inzake collegevoorstel uitvoering Wmo Geacht College, Het

Nadere informatie

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Ontwerp Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Gemeente Midden-Delfland Datum: 18 mei 2015 Inkoopkader Wmo 2016: toelating nieuwe aanbieders Inleiding De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk

Nadere informatie

Uitgangspunten voor een aanvulling op het beleidsplan Wmo 2013-2016

Uitgangspunten voor een aanvulling op het beleidsplan Wmo 2013-2016 Uitgangspunten voor een aanvulling op het beleidsplan Wmo 2013-2016 Het Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning 2013 2016, Samen werken aan zelfredzaamheid is door de gemeenteraad op 3 oktober 2013

Nadere informatie