Strategisch beleid Vérian

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategisch beleid Vérian 2013-2015"

Transcriptie

1 Strategisch beleid Vérian Een voortzetting van ambities Apeldoorn, 1 oktober 2013, versie 04 vastgesteld

2 Inhoudsopgave Inleiding Algemeen Landelijke ontwikkelingen Inleiding Ontwikkelingen AWBZ-Wmo Wat betekent dit voor de positie van de cliënt Uitwerking maatregelen Regeerakkoord Beleidskern Ontwikkelingen Zorgverzekeringswet Inleiding Uitwerking maatregelen Regeerakkoord Beleidskern Structuur van de zorg Kansen en bedreigingen Kansen Bedreigingen Samenwerking eerstelijn, zorgaanbieders, zorgverzekeraar en gemeente Missie Vérian Inleiding Missie Visie Vérian Inleiding Particuliere dienstverlening Strategische visie Vérian inzake de Wmo en Zorgverzekeringswet Inleiding Visie Jeugdgezondheidszorg Maatschappelijk werk en Thuisbegeleiding Doelstellingen strategisch beleid Inleiding Doelstellingen Kernactiviteiten Vérian Samenwerking zorgaanbieders Organisatie Samenvatting...20 Bijlage De Strategische kaart en het verhaal achter de strategische kaart...20 Strategische beleidslijnen Vérian Een voorzetting van ambities 2 / 33

3 Inleiding Vérian heeft haar strategisch beleid in 2011 vastgelegd in de beleidsnotitie: Strategische beleidslijnen Vérian , Een verkenning van ambities Met deze notitie is bewust een beperkte tijdsduur als looptijd gekozen. Destijds is vastgesteld dat de wereld van de zorg snel verandert, waardoor verantwoorde en goede keuzes over een langere looptijd nauwelijks verantwoord zijn. Met deze keuze staat de organisatie in 2013 voor een herijking van haar strategisch beleid. In aansluiting op de beginpositie van de huidige strategische beleidsnota, is ook nu vast te stellen dat er veel veranderingen zijn in de zorg en dat er de komende jaren nog veel veranderingen zijn te verwachten. Om die reden is besloten de looptijd van de onderhavige beleidsnotitie te beperken tot een looptijd van wederom twee jaar. In de afgelopen jaren heeft de huidige strategische beleidsnota een richtinggevende betekenis gehad voor de organisatie, ondanks alle onzekerheid waarmee de organisatie te maken heeft gehad. De onderhavige strategische beleidsnota mag als een levend document een stimulans zijn voor medewerkers om hen te ondersteunen in het op een goede wijze uitvoeren van zorg en diensten. De strategische beleidsnota wil daarmee een richtsnoer zijn voor de komende jaren! K.L. Stoter, Raad van Bestuur Strategische beleidslijnen Vérian Een voorzetting van ambities 3 / 33

4 1. Algemeen In de strategische beleidsnota is een uitgebreid overzicht gegeven van de landelijke ontwikkelingen. Aandacht is geschonken aan het politieke beleid, maar ook aan de positie van het ziekenhuis en de eerste lijn. Tevens is de samenwerking tussen zorgaanbieders aan de orde geweest. In deze notitie zullen deze onderdelen wederom aan de orde komen, maar meer integraal benadert. Veel van de constateringen en beleidsvoornemens uit de strategische beleidsnota zijn nu nog actueel. Deze zullen dan ook herkenbaar en soms letterlijk in deze notitie terugkeren. In deze notitie wordt niet zozeer uitgegaan van een evaluatie van het huidig beleid, maar wordt meer gezocht naar een voortzetting van het huidige beleid, aangepast aan de veranderende omstandigheden. In plaats van evalueren, zal er sprake zijn van voortdenken. Een term die meer past bij de uitvoering van het strategisch beleid op dit moment. In onderhavige notitie zullen recent verschenen overheidsdocumenten leidend zijn voor de uitgangspunten van het strategisch beleid voor de komende jaren. Niettemin vragen actuele, politieke veranderingen blijvend aandacht, aangezien deze van grote invloed kunnen zijn op de houdbaarheid en uitvoering van het strategisch beleid. Dat vraagt om permanente monitoring en een periodieke bespreking van het strategische beleid binnen de organisatie. In de uitwerking van het strategisch beleid is gekozen voor het opstellen van een strategische kaart. Op een duidelijk en overzichtelijke wijze zijn daarmee de doelstellingen en kernwaarden van de organisatie inzichtelijk. Een belangrijk hulpmiddel om het strategisch beleid ook benaderbaar en inzichtelijk te maken voor iedereen in de organisatie. Om die reden zal in de uitwerking van onderhavige nota de strategische kaart opnieuw gebruikt worden. De strategische beleidsnota en de daarop aansluitende strategische kaart maken onderdeel uit van de planning en control cyclus en geven daarmee input aan de jaarlijkse kaderbrief en de jaarlijks op te stellen jaarplannen in combinatie met de begroting. Belangrijke instrumenten om het beleid ook daadwerkelijk gestalte te geven. Strategische beleidslijnen Vérian Een voorzetting van ambities 4 / 33

5 2. Landelijke ontwikkelingen 2.1 Inleiding Evenals in voorgaande beleidsnota, geldt ook heden ten dage nog het uitgangspunt dat de opdracht tot zorgverlening is vastgelegd in de grondwet, artikel 22; De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid. Duidelijk wordt meer en meer dat de maatregelen worden gekozen op basis van de beschikbaarheid van financiële middelen. Het beleid van de overheid betreft in hoofdzaak de wijzigingen in de AWBZ in relatie tot de Wmo, als ook de wijzigingen in de Zorgverzekeringswet. Allereerst worden de wijzigingen beschreven zoals die worden voorgesteld in de context van de AWBZ en de Wmo. Aansluitend zullen de wijzigingen in de Zorgverzekeringswet worden belicht. 2.2 Ontwikkelingen AWBZ-Wmo Door de staatssecretaris is in de notitie Hervorming van de langdurige ondersteuning in de zorg vooral gewezen op de beperkte financiële middelen voor de komende jaren. Gewezen is op het feit dat, ook in geval van verbeterende economische omstandigheden, er onvoldoende financiële middelen zullen zijn om de stijging in de zorgvraag financieel te kunnen oplossen. De AWBZ heeft de afgelopen decennia een sterke groei van de uitgaven gekend. Van 275 mln. bij aanvang naar 25,1 mld. in 2011; een jaarlijkse groei van 8,6%. Andere oplossingen zullen dan ook gevonden moeten worden om de groeiende zorgvraag te kunnen beantwoorden. Om hieraan vorm en inhoud te geven heeft de staatssecretaris zijn uitgangspunten op de visie langdurige ondersteuning en zorg geactualiseerd en aangepast. De volgende uitgangspunten worden van overheidswege in de komende jaren uitgangspunt van handelen: 1. Uitgegaan wordt van wat mensen (nog) wel kunnen in plaats van wat zij niet kunnen. Kwaliteit van leven (welbevinden) staat voorop; 2. Als ondersteuning nodig is, wordt allereerst gekeken naar het eigen, sociale netwerk en de financiële mogelijkheden van betrokkenen en wordt de hulp dichtbij georganiseerd; 3. Voor wie, ook met steun van de omgeving, niet (meer) zelfredzaam kan zijn, is er altijd (op participatie gerichte) ondersteuning en/of passende zorg; 4. De meest kwetsbare mensen krijgen recht op passende zorg in een beschermende, intramurale omgeving in een nieuwe kern AWBZ. Door de overheid wordt daarmee een nieuwe verhouding tussen overheid en burger gecreëerd. De burger wordt primair zelf verantwoordelijk voor de regie en uitvoering van zorg en begeleiding die nodig is. Doel is dat de burger zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Hiermee hangt samen de stopzetting van de vergoeding van de ZZP1-4. Strategische beleidslijnen Vérian Een voorzetting van ambities 5 / 33

6 Dat betekent dat cliënten die een redelijk complexe lichamelijke en psychogeriatrische zorgvraag hebben, denk aan ZZP 4, in de thuissituatie opgevangen en verzorgd moeten worden. Het sociaal netwerk, denk aan kinderen, buren, vrijwilligers etc. moet daarin betrokken worden en voor antwoorden zorgen, alvorens men een beroep kan doen op publiek gefinancierde ondersteuning en zorg. Een wijkgerichte aanpak moet deze gedachte ondersteunen. Sociale wijkteams worden hierin voorgesteld als instrument om te voorzien in de uitvoering en coördinatie van zorg. Om dit te realiseren zullen gemeenten directer gaan samenwerken met zorgverzekeraars. Met de voorgenomen wijzigingen blijft er een kern AWBZ over, waar mensen gebruik van kunnen maken die vanwege hun beperkingen niet meer in de een thuisomgeving kunnen wonen en die een beschermde en veilige omgeving nodig hebben. Dit betekent een toename van extramurale zorg, waarbij de thuiszorgorganisatie meer zorg op maat dient te leveren Uitgangspunt is alleen zorg te leveren daar waar het echt noodzakelijk is en dan zo effectief en efficiënt mogelijk Wat betekent dit voor de positie van de cliënt In de beleidsnotitie is de positie van de cliënt beschreven. Op grond van de huidige ontwikkelingen is daarin geen wijziging opgetreden. Nog steeds is er sprake van een sterke groei in het aantal ouderen. In 2020 zullen er 20% meer 65-plussers zijn; ongeveer 3 miljoen mensen. Naast het aantal is ook de attitude van de oudere gewijzigd. De oudere van de toekomst is beter en hoger opgeleid. Voor een deel de huidige, maar zeker de oudere van de toekomst beheerst internet, waardoor deze op de hoogte is van de meest actuele ontwikkelingen in behandeling en zorg. De overheid sluit hierbij aan door de cliënt meer zeggenschap toe te kennen, zeggenschap over de ondersteuning en de uitvoering van de zorg. De overheid wil dat financieel ondersteunen door het verder ontwikkelen van een persoonsgebonden budget (waarbij de cliënt ook de beschikking over deze middelen krijgt), of het persoonvolgend budget (waarbij de beschikbare middelen voor zorg aan de cliënt zijn toebedeeld). Overgenomen uit de notitie: Hervorming van de langdurige ondersteuning in de zorg volgen hierna (bij 2.4) de voorgestelde maatregelen. Daarbij in gedachten houdende dat deze voornemens nog door de beide kamers dienen te worden goedgekeurd. Inmiddels zijn er ook al wijzigingen opgetreden in de voorgestelde bezuinigingen en zijn er ook nog wijzigingen te verwachten. Zo is de bezuiniging op de huishoudelijke zorg al sterk verminderd van 75% naar 40%. Gearceerd zijn de uitspraken die direct van invloed zijn op de thuiszorg. Strategische beleidslijnen Vérian Een voorzetting van ambities 6 / 33

7 2.2.2 Uitwerking maatregelen Regeerakkoord Mede naar aanleiding van de motie Samsom en Zijlstra 1 blijft het mogelijk om in 2014 aanspraak te maken op dagbesteding op grond van de AWBZ. Deze vorm van ondersteuning kan voor gemeenten vanaf 2015 een nuttig instrument zijn om duurdere (individuele) voorzieningen te voorkomen. In 2014 blijft het mogelijk om op grond van de AWBZ aanspraak te maken op persoonlijke verzorging bij een indicatie korter dan zes maanden. De norm voor gebruikelijke zorg wordt in 2014 niet verhoogd. Nieuwe cliënten kunnen in 2014 een beroep doen op huishoudelijke hulp. Van gemeenten zal in 2014 een bijdrage gevraagd worden ter dekking hiervan. Per 2015 kan geen aanspraak meer worden gemaakt op de extramurale functies begeleiding, kortdurend verblijf en bijbehorend vervoer in de AWBZ. 2 Circa 75% van het budget wordt overgeheveld naar gemeenten voor de ondersteuning van mensen. Per 2015 kan geen aanspraak meer worden gemaakt op de extramurale functie persoonlijke verzorging in de AWBZ. Gemeenten worden verantwoordelijk voor ondersteuning en ontvangen circa 85% van het budget (exclusief het deel dat naar de Zvw gaat). De voorziening hulp bij het huishouden in de Wmo wordt beperkt tot mensen die deze echt nodig hebben en die er zelf (financieel) niet in kunnen voorzien. De voorgenomen maatregel uit het Regeerakkoord wordt verzacht. Gemeenten houden 60% van het budget om breed in te zetten voor ondersteuning van burgers. Vanaf 2015 is een vorm van huishoudelijke hulp in individuele situaties mogelijk, als onderdeel van een breed ondersteuningspakket. Dit kan bijdragen aan de wens van mensen om langer thuis te blijven wonen. Gemeenten kunnen besparen op uitgaven aan hulpmiddelen in de Wmo. Het Gemeentefonds is hiervoor taakstellend verlaagd met structureel 50 mln. Ik zal gemeenten ondersteunen bij het stimuleren van hergebruik van hulpmiddelen en het ontwikkelen van poolbeheer voor scootmobielen. Het kabinet investeert 50 mln. in het opzetten van sociale wijkteams binnen gemeenten, waarmee de ondersteuning uit het gemeentelijk sociale domein afgestemd kan worden op het medisch domein. Het begeleid wonen dat gericht is op participatie is meer passend binnen het gemeentelijk domein. Ik zal gezamenlijk met de sector de uitwerking van het begeleid wonen (voor zover deze niet afhankelijk is van op genezing gerichte zorg) verkennen. Gemeenten zouden dan in 2015 verantwoordelijk worden voor de ondersteuning van mensen met psychiatrische problemen, waarbij niet behandeling, maar op participatie gerichte ondersteuning vanuit een beschermende woonomgeving centraal staat. Ook het bieden van een beschermende woonomgeving aan deze doelgroep wordt een taak van gemeenten. De bijbehorende budgetten worden dan volledig overgeheveld naar gemeenten. Vooralsnog worden primair de centrumgemeenten verantwoordelijk voor de opvang van deze groep. Ik zal met de VNG aanvullende afspraken maken over maatregelen die de continuïteit, waaronder de toegankelijkheid en de kwaliteit van de ondersteuning, borgen. Na vier jaar wordt de overheveling van de woonfunctie geëvalueerd en bekeken of zich nieuwe arrangementen ontwikkelen, waarbij cliënten zelfstandiger kunnen wonen. Gemeenten worden tevens verantwoordelijk voor het creëren van laagdrempelige voorzieningen (inloopfunctie GGZ). 1 TK , 33410, nr Tot 18 jaar valt dit onder de verantwoordelijkheid van gemeenten in het kader van de Jeugdwet. Ditzelfde geldt voor persoonlijke verzorging. De ondersteuning en langdurige zorg aan jeugdigen vergt afstemming met onderwijs. De eventuele inzet van begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging tijdens onderwijstijd wordt nader uitgewerkt door de ministeries van OCW en VWS in samenwerking met de VNG en onderwijsraden. Strategische beleidslijnen Vérian Een voorzetting van ambities 7 / 33

8 2.2.3 Beleidskern Samengevat zijn de volgende elementen de komende jaren aan de orde. Er zijn minder financiële middelen beschikbaar bij een toenemende zorgvraag. De cliënt krijgt met het persoonsgebonden budget voldoende eigen regie en zeggenschap over de uitvoering van ondersteuning en de uitvoering van zorg. Van zorgaanbieders wordt gevraagd zorg en ondersteuning op maat te leveren, E-health zal daarin een belangrijke rol gaan spelen. Gemeenten en zorgverzekeraars spelen een dominante rol in het aanbod van zorg. Gemeenten hebben een belangrijke rol in het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers. Een wijkgerichte aanpak met sociale teams wordt leidend. De aanspraken op extramurale zorg in de AWBZ komen te vervallen. De Wmo wordt aangepast en de bijbehorende budgetten worden met een bezuinigingstaakstelling overgeheveld naar de gemeenten. Persoonlijke verzorging gaat van de AWBZ over naar de Wmo, Verpleging gaat over naar de Zorgverzekeringswet, dat belemmert continuïteit van zorg. 2.3 Ontwikkelingen Zorgverzekeringswet Inleiding De zorg vanuit de zorgverzekeringswet wordt vooral uitgevoerd in de curatieve sector Voorgesteld wordt dat ketenzorg vanuit de curatieve sector in samenhang met Wmo ondersteuning en afgestemd op informele zorg mensen beter in staat stelt om langer thuis te wonen. De huisarts in het anderhalvelijns centrum krijgt hiermee een meer centrale positie. Met andere woorden ook hier geldt dat langer zelfstandig thuis wonen uitgangspunt van beleid is. Aanbieders en Zorgverzekeraars krijgen door de overheveling van zorg gericht op herstel of het tegengaan van verslechtering, de mogelijkheid om zorgketens in samenhang te ontwikkelen. Overgenomen uit de notitie: Hervorming van de langdurige ondersteuning in de zorg volgen hierna de voorgestelde maatregelen. Daarbij ook hier in gedachten houdende dat deze voornemens nog door de beide kamers dienen te worden goedgekeurd. Gearceerd zijn de uitspraken die direct van invloed zijn op de thuiszorg Uitwerking maatregelen Regeerakkoord Het kabinet is daarom van plan de volgende maatregelen te nemen. - Vanaf 2015 wordt in de Zvw een nieuwe aanspraak thuisverpleging opgenomen, waardoor extramurale verpleging binnen de eerste lijn geboden kan worden. - Het kabinet investeert structureel 200 mln. in de wijkverpleegkundige zorg. Hierdoor kunnen oudere en kwetsbare mensen langer zorg thuis ontvangen en wordt de samenhang tussen zorg, preventie, welzijn en wonen verbeterd. De wijkverpleegkundige zorg valt onder de Zvw. Zoals hiervoor al gemeld, is bovendien 50 mln. beschikbaar voor sociale wijkteams; dit bedrag wordt toegevoegd aan het deelfonds sociaal domein van het Gemeentefonds. - De langdurige op behandeling gerichte GGZ vanaf 18 jaar wordt overgebracht in de Zvw. Hiermee wordt vanaf 18 jaar alle op behandeling gerichte GGZ uit de Zvw gefinancierd. Strategische beleidslijnen Vérian Een voorzetting van ambities 8 / 33

9 Ik zal met de sector de positionering van het begeleid wonen in het gemeentelijk domein verkennen. 3 - Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) adviseert het kabinet dit voorjaar over welke onderdelen van de extramurale AWBZ-behandeling onder de Zvw zouden passen. Er wordt een nieuwe aanspraak ingericht zijnde Thuisverpleging. Tot op heden is er nog geen eenduidige visie op de inhoud van de aanspraak Thuisverpleging. Uit de informatie daarover blijkt dat daarmee niet alleen Verpleging bedoeld wordt, maar dat daaronder ook elementen van Begeleiding, Verzorging en Welzijn verstaan worden. Uitgangspunt is dat wijkverpleegkundigen samen met de huisarts in zorg en behandeling er op gericht moeten zijn mensen zolang mogelijk thuis te houden. In relatie met Thuisverpleging wordt de wijkverpleegkundige ook in de ZvW ondergebracht Beleidskern Door de nieuwe aanspraak Thuisverpleging concentreert de samenwerking in de eerstelijn zich rond de as Huisarts, 1 e lijn wijkverpleegkundige. Preventie is en wordt een dominant thema. Er komt 200 mln. beschikbaar voor de wijkverpleegkundige zorg. Er wordt een budget beschikbaar gesteld voor de inrichting van sociale teams. Verpleegkundige zorg wordt gescheiden van Persoonlijke verzorging. 3 De raakvlakken met het justitiële domein, met name het wetsvoorstel forensische zorg, worden hierbij nadrukkelijk in ogenschouw genomen. De standpunten ten aanzien van de forensische zorg aan patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen zijn terug te vinden in de gezamenlijke kabinetsreactie met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie op het advies Stoornis en Delict van de RVZ. Strategische beleidslijnen Vérian Een voorzetting van ambities 9 / 33

10 3. Structuur van de zorg Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat de uitvoering van de zorg, ondersteuning en begeleiding zich vooral concentreert op de wijkgerichte aanpak. In de samenwerking tussen de huisarts, de wijkverpleegkundige en andere eerstelijns aanbieders moet worden gestreefd naar continuïteit in de zorg. De wijkverpleegkundige wordt in samenwerking met andere aanbieders de spil in preventie en uitvoering van zorg. In die zin zijn de stakeholders, zoals verwoord in de strategische beleidsnota , nog steeds actueel zijnde: - gemeentelijke overheden; - verzekeraars en zorgkantoren; - patiënten- en consumentenorganisaties; cliëntenraden; - (para)medische beroepsgroepen: huisartsen, jeugdartsen, verpleegkundigen, verzorgenden, diëtisten, medisch specialisten, maatschappelijk werkers etc; - mantelzorgers/vrijwilligers; - welzijnsinstellingen; - GGD-en; - Ziekenhuizen; - woningcorporaties; - opleidingsinstellingen. In de afgelopen jaren heeft Vérian met alle bovengenoemde stakeholders een samenwerkingsrelatie opgebouwd. Binnen al deze samenwerkingsrelaties bestaan verschillende accenten voor wat betreft de inhoud en intensiteit van de samenwerking, gebaseerd op de bijdrage die het samenwerkingsverband levert aan de uitvoering en kwaliteit van zorg. Strategische beleidslijnen Vérian Een voorzetting van ambities 10 / 33

11 4. Kansen en bedreigingen In de Strategische nota is een opsomming beschreven van kansen en bedreigingen. Veel van de kansen en bedreigingen zijn ook nu nog actueel Kansen Een puntsgewijze opsomming van kansen: - toename van chronische zieken en toename van cliënten met psychogeriatrische problematiek; - vraag naar 24-uurs opvang mogelijkheden in de nabijheid van de eigen woning; - begeleiding van mantelzorgers en vrijwilligers; - toename van specialistische thuiszorg (MSVT) al dan niet in vervolg op ziekenhuisopname; - vraag naar 24-uurs zorg en behandeling in de thuissituatie; - uitbreiding domotica en E-health; - aansluiting bij ketenzorg vanuit ziekenhuis, denk hierbij aan samenwerking op het gebied van Diabetes, COPD, hartfalen, nierdialyse etc., maar ook versterking van de samenwerking op het gebied van de dietetiek. Ook heden ten dage geldt dat het belangrijk is te beseffen dat de zorgvraag in de toekomst alleen maar zal toenemen. Het SCP heeft een rapport doen verschijnen waarin een toename van het aantal kwetsbare ouderen wordt beschreven. Daarbij speelt comorbiditeit een belangrijke rol, d.w.z. dat naar schatting een miljoen ouderen te maken zullen krijgen met een chronische lichamelijke ziekte in combinatie met een functionele beperking. De intramurale instellingen zullen de toename van die zorgvraag vanwege het komende beleid niet meer kunnen oplossen. De oplossing ligt in de thuissituatie in samenwerking met kinderen, buren, vrijwilligers etc. Het is een buitengewone kans voor de thuiszorg om zich daarin te profileren. 4.2 Bedreigingen Ook hier een puntsgewijze opsomming: - verlaging van de tarieven voor de Huishoudelijke verzorging binnen de Wmo in relatie tot de kostprijs Vérian; - bezuinigingen op het gebeid van persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding; - verlaging van de tarieven binnen de Wmo; - het contracteren van meerdere zorgaanbieders voor het uitvoeren van complexe zorgverlening. Strategische beleidslijnen Vérian Een voorzetting van ambities 11 / 33

12 5. Samenwerking eerstelijn, zorgaanbieders, zorgverzekeraar en gemeente Voor welk samenwerkingverband er ook gekozen wordt. Nadrukkelijk dient in ogenschouw genomen te worden dat het accent in de uitvoering van zorg zal rusten op de extramurale zorgverlening. Samenwerkingspartijen dienen dan ook in staat te zijn met Vérian een bijdrage te leveren aan goede kwaliteit van zorg thuis. Er zijn twee duidelijke lijnen waarlangs de samenwerking tussen organisaties en gemeenten gaan verlopen. Voor wat betreft de Wmo/AWBZ zal de samenwerking tussen zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars zich versterken. Van gemeenten wordt gevraagd aan te geven op welk wijze zij de zorg inhoud willen geven en op welke wijze zij dit georganiseerd willen zien. Daarover is op dit moment nog geen duidelijkheid. Gemeenten zijn op zoek naar antwoorden op deze vragen. Het contact met zorgverzekeraars is door gemeenten nauwelijks opgestart. Dat heeft ook te maken met de druk die op gemeenten gelegd wordt om in een korte tijd de kanteling vorm en inhoud te geven. De vraag is of met alle aankomende veranderingen concurrentie in de zorg nog zo houdbaar is. Beter is te zoeken naar samenwerkingsverbanden waarbij de uitvoering van zorg kan worden gegarandeerd, maar tegelijkertijd ook geborgd is dat er continuïteit is van organisatie. In den lande ontstaan samenwerkingsverbanden die als alliantie samenwerken. Ook coöperaties zijn erg in opkomst. Beiden zijn modellen die nadere aandacht behoeven. Vérian wil zich richten op samenwerkingsverbanden tussen zorgaanbieders en gemeenten waarmee goede zorg kan worden gegarandeerd en uitgevoerd, en die tegelijkertijd ook de continuïteit van de organisatie bewerkstelligen. De samenwerking in de cure sector verloopt langs de as van Huisarts (eerstelijn) - ziekenhuis thuiszorg. Ketenzorg in samenwerking met voornoemde partijen is daarbinnen een belangrijk thema. In de vorig strategische nota is daar ook al op gewezen. De samenwerking met het ziekenhuis vindt plaats op de volgende gebieden: - Cardiologie; - Oncologie; - Diabetes; - Wondcentrum; - Uitvoering van Medische Specialistische Verpleegkundige handelingen Thuis (MSVT). De samenwerking tussen de huisarts en de wijkverpleegkundige richt zich op de zorg thuis, met het doel de cliënt zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Strategische beleidslijnen Vérian Een voorzetting van ambities 12 / 33

13 6. Missie Vérian 6.1 Inleiding Het beleid van Vérian is gebaseerd op een missie en visie die de mogelijkheid biedt om in een sterk veranderende omgeving ondernemend zorg te kunnen leveren. Met ondernemend wordt bedoeld dat er voortdurend gezocht wordt naar kansen om de zorg zo optimaal mogelijk te kunnen leveren. De kansen bevinden zich op het vlak van productontwikkeling, koppeling van producten binnen Vérian die helpen om met een integraal product de cliënt, gemeente en andere belanghebbenden te voorzien in de hulp die noodzakelijk is. Daarvoor wil Vérian haar professionals alle regelruimte geven die daarvoor nodig is. Dat betekent ook dat de professional de ruimte heeft om te zoeken naar samenwerkingsverbanden die bijdragen aan een betere zorgverlening. Ondernemen in zorg verwijst in onze visie naar het ondernemen in productontwikkeling en het zoeken naar productcombinaties die aansluiten bij de wens van de cliënt. Ondernemen in de zin van het vergroten van de organisatie staat daarin minder op de voorgrond. Ondernemen in zorg ten behoeve van de cliënt! 6.2 Missie Vérian biedt samenhangende zorg en begeleiding aan bij mensen thuis. Onze professionals zoeken daarin vanuit hun kennis, kunde en betrokkenheid met de cliënt voortdurend naar de beste oplossing. Vérian wil in een dynamische omgeving met opdrachtgevers, cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en andere zorgverleners de verbindende schakel zijn rondom de cliënt. Zorg en ondersteuning zijn mede daardoor altijd en op elke plek vertrouwd dichtbij. Vérian noemt dat samen redzaam. Strategische beleidslijnen Vérian Een voorzetting van ambities 13 / 33

14 7. Visie Vérian 7.1 Inleiding De cliënt staat centraal. In de afgelopen jaren was dit het centrale thema. Dat is de komende jaren ook zo, maar met dien verstande dat niet alleen de cliënt centraal staat. Gezien de landelijke beleidsuitgangspunten, zal het gehele sociale systeem rond de cliënt nog nadrukkelijker meer centraal komen te staan. Meer dan voorheen zullen door de gewijzigde paradigma s kinderen, buren, mantelzorgers en vrijwilligers nog nadrukkelijker betrokken dienen te worden in preventie en uitvoering van zorg. In 2011 is door het kabinet een besluit genomen betreffende een service level agreement met de cliënt. Het handelen van de zorgverlener dient in beginsel gericht te zijn op het versterken van de zelfredzaamheid van de cliënt. In dat kader gaat het om het beoordelen van de totale situatie bij de cliënt. Hoe ziet de privé situatie er uit, waar leeft de cliënt van op? Welke mogelijkheden zijn er om hem of zijn omgeving te activeren? Kan zijn manier van leven misschien anders en welke hulp heeft hij daarbij nodig? Vragen die bijdragen aan het stimuleren van zelfmanagement van de cliënt. Het dragen van eigen verantwoordelijkheid maakt daarvan onderdeel uit. Wat kan de cliënt zelf om zijn zelfstandigheid zo lang mogelijk te behouden. Vragen die ondersteuning bieden aan het uitgangspunt de cliënt zolang mogelijk thuis te laten wonen. Vérian zal zich in haar strategisch beleid vooral richten op het integraal aanbieden van gevraagde en noodzakelijke productmarktcombinaties. Vanwege de omvang van de organisatie zijn daarin verschillende combinaties ontwikkelbaar en uitvoerbaar. 7.2 Particuliere dienstverlening Vérian zal zich meer richten op de particuliere markt. Dienstverlening aan huis is daarvan een onderdeel. Uitvoering van huishoudelijke zorg kan worden uitgebreid met andere daaraan gerelateerde dienstverlening. Dienstverlening aan huis wordt niet alleen beschikbaar voor cliënten die om huishoudelijke zorg vragen, maar kan ook worden ingezet voor Persoonlijke verzorging en Thuisbegeleiding. Door Dienstverlening aan huis kan een bijdrage geleverd worden aan het voorkomen van eenzaamheidsproblematiek. In de vorige strategische beleidsnota is al gewezen op de ernst van dit probleem. In de komende jaren zal eenzaamheid niet minder worden, maar juist toenemen. Met de Zorgcentrale als belangrijk organisatieonderdeel zal Vérian zich de komende jaren richten op het leveren van personenalarmering en zorg op afstand aan particulieren en instellingen. Daarmee wordt ingespeeld op een toenemende vraag van instellingen hen daarin te ondersteunen vanwege de niet betaalbare toenemende personele lasten binnen intramurale instellingen. Strategische beleidslijnen Vérian Een voorzetting van ambities 14 / 33

15 8. Strategische visie Vérian inzake de Wmo en Zorgverzekeringswet 8.1 Inleiding Door de overheid wordt gepropageerd dat het onderscheid tussen de Wmo/AWBZ en de Zvw zal vervagen. In dat kader wordt de samenwerking tussen de eerstelijn, de huisarts, het ziekenhuis en de wijkverpleegkundige genoemd. Om die reden zijn de voorgenomen initiatieven in dit hoofdstuk ondergebracht. Voor wat betreft de Wmo zal de uitvoering van huishoudelijke zorg onze corebusiness blijven, maar er zal worden gezocht naar verbindingen met andere producten binnen Vérian. Persoonlijke verzorging in combinatie met huishoudelijke zorg is daarin een belangrijke optie. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre Begeleiding en Persoonlijke verzorging gecombineerd kan worden aangeboden. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de vraag van gemeenten om meer integrale oplossingen aan te bieden voor de vaak veel omvattende problematiek bij cliënten. Het aanbestedingsgebied zal de volledige breedte van het land betreffen, in de bandbreedte Breda Zwolle, uitgezonderd de Randstad regio, waaronder Amsterdam en Utrecht. De keuze is mede gebaseerd op het gegeven dat Vérian Care & Clean zo lean is ingericht dat zonder extra personele lasten er aanvullende contracten kunnen worden gesloten. In vervolg op de vorige strategische beleidsnota zal Vérian zal zich de komende jaren blijven richten op technieken als: consult op afstand, bewegingsmelders en het gebruik van waarschuwingssystemen. In het kader van innovatie in de zorg is Vérian op dit moment actief in automatische medicatieverstrekking thuis. Deze vorm van zorgverlening zal zich de komende jaren uitbreiden. Bij een toenemende zorgvraag en een afnemende intramurale capaciteit, is het van belang antwoord te hebben op de vraag van de cliënt zo lang als mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Het versterken van de technische voorzieningen in de thuissituatie past in het domein van het verlenen van volledige zorg thuis. De samenwerking met intramurale instellingen blijft gewenst en noodzakelijk vanwege de soms noodzakelijke intramurale crisis opname bij acute situaties thuis. In het kader van toenemende complexiteit in zorg zal Vérian een Specialist Ouderen Geneeskunde in dienst nemen, om daarmee de behandelverantwoordelijkheid binnen de thuissituatie te kunnen garanderen en die tevens kan optreden als intermediair tussen de zorg enerzijds en de huisarts anderzijds. Ook de relatie met de intramuraliteit kan daarmee professioneel worden geborgd. Gewenst is dat de Specialist Ouderen Geneeskunde in de thuissituatie in staat wordt gesteld om comorbiditeit tussen chronische ziekten en ouderdomsaandoeningen te beoordelen en te behandelen, dit in samenwerking met de huisarts. De zorg zal de komende jaren in een wijkgerichte aanpak worden georganiseerd met zelforganiserende teams. Met dit model wordt tegemoet gekomen aan de noodzaak de wisseling van zorgverleners bij de cliënt te verminderen met behulp van meer regelruimte voor de professionals. De zorg voor cliënten die te maken hebben met chronische ziekten zoals; Diabetes, COPD en hartfalen, wordt in het kader van ketenzorg begeleid. In de uitvoering daarvan wordt de functie van casemanager belangrijk. De wijkverpleegkundige die in staat is het totale zorgverleningstraject van de specifieke keten te overzien en die eveneens in staat is om op het juiste moment de juiste hulpverlener in te zetten. Strategische beleidslijnen Vérian Een voorzetting van ambities 15 / 33

16 Daarmee wordt de casemanager een belangrijke gesprekspartner voor de huisarts en de medisch specialist in het ziekenhuis. Het is de positie van casemanager die door de wijkverpleegkundige van de thuiszorg kan en moet worden ingenomen. Nu al wordt dit gerealiseerd in de zorg en begeleiding van cliënten met dementie. Ketenzorg leidt tot versterking van de samenwerking in de eerste lijn met de huisarts en in de tweede lijn met het ziekenhuis. Vérian richt zich nu al op versterking van de samenwerking met de eerste en tweede lijn. Dit zal in de toekomst worden versterkt. In het kader van de Medisch Specialistische Verpleegkundige handelingen Thuis (MSVT) zal Vérian zich ook de komende jaren blijven richten op het uitvoeren van de complexe handelingen binnen de regio waarin zij werkzaam is. Samenwerking met de huisarts en de medisch specialist in het ziekenhuis is daarbij van eminent belang. Ook voor de uitvoering van de Zvw is het belangrijk het uitgangspunt te onderstrepen dat de cliënt zolang als mogelijk thuis moet kunnen blijven wonen. Ziekenhuisverplaatste zorg is daarbij een van de voorzieningen die door de thuiszorg kan en moet worden uitgevoerd. Vaak is er dan sprake van specialistische zorg in de thuissituatie, die kan worden uitgevoerd door de specialistisch verpleegkundigen van Vérian. Actueel is de visie van STOOM (Stichting Onderzoek en Ontwikkeling Maatschappelijke gezondheidszorg) beschreven in de nota: Toekomst Zorg Thuis, Nieuwe trends, nieuwe kansen 20 mei Er zijn in de zorg en behandeling van chronisch zieken thuis een aantal belangrijke uitdagingen: Meedoen aan integrale zorg bij de aanpak van chronische ziekte; Inspelen op de verschuiving van medisch-specialistische verpleegkundige zorg thuis; Patiënten ondersteunen bij zelfmanagement en als dat kan een stap opzij doen; Oog hebben voor de maatschappelijke of psychosociale context van de zorgvraag; Infrastructuur opbouwen voor een permanente bereikbaarheid, zoals ICT voor monitoring en contact via televisie of webcam; Onderlinge netwerken van patiënten ondersteunen met middelen zoals mijnzorgnet. Vérian wil zich nu en in de toekomst inspannen om een bijdrage te leveren aan de zorg thuis van complexe chronische ziekten en committeert zich daarmee aan de geformuleerde uitdagingen. Daarnaast blijven de volgende aandachtspunten van kracht: Ketenzorg eerstelijns-ggz; Ondersteuning aan vrijwilligers en mantelzorgers; Overbruggings- en Respijtzorg. 8.2 Visie Jeugdgezondheidszorg Maatschappelijk werk en Thuisbegeleiding Transities Jeugdzorg, AWBZ en Passend Onderwijs De komende jaren staan landelijk in het teken van een drietal grote transities waarmee de divisie JMZ direct mee te maken krijgt, namelijk de transities Jeugdzorg, AWBZ en Passend Onderwijs en in mindere mate met de transitie Wet Werken Naar Vermogen. De transitie Jeugdzorg betreft de overheveling van de provinciale Jeugdzorg naar de lokale gemeenten, met daarin een prominente rol voor de CJG s als frontoffice. Dit vraagt een sterke CJG organisatie met voldoende mandaat en slagkracht om dit grote domein te bestrijken. Strategische beleidslijnen Vérian Een voorzetting van ambities 16 / 33

17 In de regio Noord - Oost Gelderland willen een viertal gemeenten (Hattem, Heerde, Epe en Apeldoorn) vast op deze ontwikkeling anticiperen door in een pilot de Integrale JGZ centraal te positioneren in het CJG onder één aansturing. Naar verwachting zal deze pilot in 2013 nader uitgewerkt worden, met de bedoeling deze per 1 januari 2014 voor een periode van 2 jaar te starten. Naast deze organisatorische verandering vraagt met name de inhoudelijke ontwikkeling ook voldoende aandacht en aanpassing om de transitie tot een succesvolle transformatie te maken. De, mede door de afdeling Thuisbegeleiding ontwikkelde, succesvolle methodiek van CJG4Kracht is hiervan een mooi voorbeeld en zal ook de komende jaren in de overige gemeenten van het werkgebied van Vérian gestalte krijgen. De transitie AWBZ heeft met name gevolgen voor de afdeling Thuisbegeleiding. In navolging van de lichtere vormen van begeleiding, zullen nu ook de zwaardere vormen van begeleiding naar de Wmo overgeheveld worden. Dit vereist een nieuwe visie op (individuele) begeleiding en daarmee ook vernieuwing van het aanbod. De afdeling Thuisbegeleiding oriënteert zich samen met de afdelingen Huishoudelijke Verzorging en Verpleging & Verzorging van Vérian op aanpassing van haar huidige producten tot een meer toekomstbestendig aanbod. Dit aanbod zal de komende jaren verder vorm krijgen. Strategische beleidslijnen Vérian Een voorzetting van ambities 17 / 33

18 9. Doelstellingen strategisch beleid 9.1 Inleiding Er is voor gekozen om de doelstellingen uit de strategische nota ook leidend te maken voor de aankomende strategische beleidsperiode. Continuïteit van visie is daarvan een belangrijk uitgangspunt. Ook sluiten de doelstellingen nauw aan bij de landelijke ontwikkelingen. 9.2 Doelstellingen 1. Vérian is de beste thuiszorgorganisatie in en buiten de regio Apeldoorn en levert 24-uurs thuiszorg, waarvan preventie, zorg en behandeling deel uitmaken. 2. Vérian realiseert groei binnen en buiten het werkgebied. 3. Vérian is ondernemend in zorg en realiseert een netwerkorganisatie met andere zorgaanbieders voor het leveren van extramurale zorg. 4. Vérian bindt en boeit (toekomstige) medewerkers onder andere door maximale regelruimte voor professionals. In de strategische kaart worden deze doelstellingen nader uitgewerkt en geoperationaliseerd. De kaart en daarbij behorende tekst maken onderdeel uit van deze nota. Strategische beleidslijnen Vérian Een voorzetting van ambities 18 / 33

19 10. Kernactiviteiten Vérian Vérian kiest ook de komende jaren voor een full providership gedachte voor de uitvoering van de bestaande thuiszorgactiviteiten. Op basis van de verwachte toename van gezondheidsproblemen zullen er specifieke accenten gelegd worden. Vérian zal voor preventiebeleid en de daaruit voortvloeiende acties een aanbod gaan ontwikkelen. Preventieactiviteiten worden wijkgericht aangeboden. Naast de kwalitatief goede uitvoering van basale verpleegkundige en verzorgende handelingen zal de aandacht in de komende jaren vooral gericht zijn op de twee belangrijke cliëntgroepen, te weten: - Behandeling en verzorging van psychogeriatrische en psychiatrische cliënten Aandachtsveld: Woonservicezones, woonservicepunt; Welzijnsactiviteiten; Scheiden wonen en zorg; Domotica en E-health; Mantelzorger (respijtzorg) en vrijwilligers. - Behandeling en verzorging van chronisch somatisch zieken Aandachtsveld: Medische Specialistische Verpleegkundige Handelingen Thuis; Ketenzorg; COPD, Diabetes, Hartfalen, nierdialyse; Samenwerking huisarts ziekenhuis; 11. Samenwerking zorgaanbieders Vérian heeft de afgelopen jaren als een samenwerkingspartner gestreefd naar optimalisatie van zorg en behandeling. Ook voor de komende jaren geldt dat Vérian zich niet expliciet richt op overnames. Gezocht zal worden naar samenwerkingsverbanden waarin de burger, gemeenten en zorgaanbieders de mogelijkheid hebben om gezamenlijk zorg te kunnen bieden. Allianties en Coöperaties zijn voorbeelden waarop dat gerealiseerd kan worden. Samenwerking met ziekenhuizen en huisartsen dient ook de komende jaren te worden geïntensiveerd. Ketenzorg en de uitvoering van MSVT liggen hieraan ten grondslag. 12. Organisatie Structure follows strategy. Dat is ook de komende jaren het uitgangspunt voor Vérian bij het inrichten van de organisatie nadat strategische keuzes zijn gemaakt. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat een flexibele, hybride organisatie noodzakelijk is om op de externe ontwikkelingen en de daaraan gerelateerde strategische keuzes te reageren. In hoeverre daar sprake van is, zal door een sterkte- zwakte analyse dienen te worden onderzocht. De huidige beleidsdoelstellingen zijn er al wel op gericht om de organisatie zo hybride mogelijk in te richten. Niet alleen de structuur van de organisatie dient te zijn toegesneden op de komende ontwikkelingen, ook de cultuur van de organisatie dient daarop aan te sluiten. Strategische beleidslijnen Vérian Een voorzetting van ambities 19 / 33

20 Uit gesprekken met medewerkers blijkt dat zij kansen en mogelijkheden zien en zich daarin ondernemend opstellen. Ondernemend in het zoeken naar mogelijkheden om de zorg te verbeteren. Als organisatie dienen wij daar nog meer dan op dit moment gebruik van te maken. Het stimuleren van ondernemerschap op de inhoud van zorg en dienstverlening bij medewerkers is van groot belang. 13. Samenvatting De zorgvragen zullen de komende jaren toenemen in relatie tot afnemende financiële middelen. De verdeling van de schaarse middelen wordt uitgevoerd in een ander speelveld dan de afgelopen jaren, gemeenten en zorgverzekeraars krijgen meer invloed op het beleid van de organisatie en zijn daarmee kernpartners in het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. De veranderingen in de Wmo en de Zorgverzekeringswet leiden mogelijk tot discontinuïteit in de uitvoering van de zorg. Nog belangrijker is de versterking van de positie van de cliënt. Een goede en toe te juichen ontwikkeling, waar Vérian zich terdege van bewust is. Ondernemen in zorg, in combinatie met regelruimte voor de professional werkzaam in zelforganiserende teams, is een belangrijke toekomstgedachte. Dienstverlening aan huis is het voertuig waarmee particuliere dienstverlening verder ontwikkeld wordt. In dat kader is het mogelijk om elke vorm van zorg particulier in te kopen. Voor de JMZ ligt er een geweldige uitdaging in het doen welslagen van de pilot met de voornoemde gemeenten. -- /-- Strategische beleidslijnen Vérian Een voorzetting van ambities 20 / 33

21 Bijlage De Strategische kaart en het verhaal achter de strategische kaart Strategische beleidslijnen Vérian Een voorzetting van ambities 21 / 33

22 Strategische beleidslijnen Vérian Een voorzetting van ambities 23 / 34

23 Het verhaal achter de strategiekaart van Vérian 1. Strategische Ambitie Als zorgorganisatie is Vérian actief in Gelderland, Utrecht, Overijssel en Zuid-Holland. Vérian ondersteunt de cliënt met verpleging, verzorging, huishoudelijke zorg en begeleiding. De missie verwoordt hoe zij hier invulling aan geeft: Vérian biedt samenhangende zorg en begeleiding aan bij mensen thuis. Onze professionals zoeken daarin vanuit hun kennis, kunde en betrokkenheid met de cliënt voortdurend naar de beste oplossing. Vérian wil in een dynamische omgeving met opdrachtgevers, cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en andere zorgverleners de verbindende schakel zijn rondom de cliënt. Zorg en ondersteuning zijn mede daardoor altijd en op elke plek vertrouwd dichtbij. Vérian noemt dat samen redzaam. Om deze rol op langere termijn te kunnen blijven vervullen heeft Vérian de volgende vier strategische einddoelen geformuleerd. Deze doelen dienen eind 2015 behaald te zijn: Strategische ambitie Word dé toonaangevende zorgorganisatie thuis Realiseer groei binnen en buiten werkgebied Wees ondernemend in samenwerking Geef maximale regelruimte aan professionals Word dé toonaangevende zorgorganisatie thuis Vérian wil dé toonaangevende zorgorganisatie thuis zijn. Met toonaangevende wordt bedoeld: - leveren van de beste kwaliteit - de voorkeursaanbieder voor zorg bij mensen thuis - de organisatie die bij potentiële cliënten, mantelzorgers en verwijzers wordt gekozen zodra zorg of ondersteuning thuis nodig is. Door het integrale aanbod, de professionele kennis en haar bijdrage in gesprek met strategische netwerken kan Vérian inhoud geven aan deze ambitie. Eind 2015 is het volgende bereikt: - Vérian wordt door 90% van haar cliënten genoemd als voorkeursaanbieder - Vérian wordt door opdrachtgevers genoemd in de top 3 van thuiszorgaanbieders. Realiseer groei binnen en buiten werkgebied Door het verlenen van optimale kwaliteit van zorg en diensten wil Vérian haar leidende positie in de zorgmarkt uitbouwen en groei realiseren in alle segmenten van haar zorg en dienstverlening. Waarbij de verschillende divisies actief meebewegen op elkaars ontwikkelingen om groei te kunnen realiseren. Vérian ambieert groei binnen haar werkgebied, maar ook erbuiten. Strategische beleidslijnen Vérian Een voorzetting van ambities 24 / 34

24 Voor de diverse diensten in haar portfolio geldt de volgende groeiaanpak: - Voor de Huishoudelijke zorg zal Vérian op regionaal en waar mogelijk landelijk niveau meedoen aan aanbestedingen. Afhankelijk van waar deze worden uitgeschreven gaan we in die gebieden expanderen - Voor de V&V geldt de komende jaren nog meer focus op groei in de band tussen Leerdam- Nijmegen. Bovendien wil V&V actief zorg genereren op de groei(gebieden) van HV - JGZ heeft de ambitie om haar dienstenpakket uit te breiden. Groei door versterking van de kwaliteit van zorg en dienstverlening kan door samenwerking en mogelijke overnames worden gestimuleerd. Afgezien van genoemde aanbestedingskansen verwacht Vérian haar verzorgingsgebied met name in de middenband van Nederland uit te breiden (excl. de randstad). Huidig werkgebied Werkgebied eind 2015 Indachtig de komende bezuinigingen wordt eind 2015 het volgende nagestreefd: - Een gestegen marktaandeel dat resulteert in een handhaving van ons huidige omzetniveau van 75 miljoen (na de bezuinigingen eind 2015). Wees ondernemend in samenwerking In de afgelopen jaren heeft Vérian haar positie in strategische netwerken versterkt. Het doel is om nog meer bepalend te zijn binnen deze partnernetwerken. Dit betekent dat we samenwerking nog meer willen verankeren in de coördinatie en uitvoering van zorg. Over samenwerking wordt veel gesproken. Ons motto is: Samen Doen. Vérian gelooft dat samenwerking en concurrentie met partnerorganisaties tegelijkertijd mogelijk is, en wil duidelijk maken dat het balanceren in dit krachtenveld heel goed kan. Allianties tussen organisaties kan daarin een goed instrument zijn. Eind 2015 zijn daadwerkelijk een aantal initiatieven aantoonbaar geïmplementeerd, zijnde: - Spraak & Smaak - Ketenzorg activiteiten met ziekenhuizen, t.w. Gelre Ziekenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Isala Ziekenhuis. - Verdergaande integratie kernpartners Jeugd & Gezin Strategische beleidslijnen Vérian Een voorzetting van ambities 24 / 33

25 Geef maximale regelruimte aan professionals Door duidelijke beleidskaders en het optimaal toedelen van verantwoordelijkheden biedt Vérian haar medewerkers maximale regelruimte in het uitvoeren van de werkzaamheden. Zij worden uitgenodigd het initiatief te nemen om vanuit de eigen professionaliteit de juiste oplossingen te bedenken voor onze opdrachtgevers en cliënten. Dat kan onder andere door passende productcombinaties aan te bieden. Voor het management betekent dit een manier van leidinggeven, die met name uitgaat van vertrouwen in de medewerker en op grond daarvan faciliterend en dienstbaar is aan de professional. Voor de professional betekent dit een hoge mate van zelfstandigheid in het aanwenden van creativiteit en lef. In deze visie is de professional de voortrekker binnen gestelde kaders en is het management ondersteunend om strategische verbindingen te leggen die nodig zijn om als professional te kunnen schitteren. Ook hierin wil Vérian toonaangevend zijn. Eind 2015 hebben we het volgende gerealiseerd: - We scoren een cijfer 8 op de vraag in de medewerkersmonitor over zelfstandigheid in de uitvoering van het werk Deze doelstellingen vormen samen onze Strategische ambitie. Dit betekent dat we pas tevreden zijn als de vier doelstellingen allen eind 2015 zijn behaald. 2. Marktfocus en cliëntwaardepropositie Op welke cliëntgroepen en diensten moet Vérian zich primair richten om haar missie en strategische ambitie waar te maken? En hoe kan zij zich onderscheiden in haar dienstverlening naar cliënten? 2.1. Marktfocus In haar marktfocus geldt dat Vérian de organisatieonderdelen: Care & Clean, Verpleging & Verzorging Care & Cure en JMZ, gezien de externe ontwikkelingen verschillend wil benaderen. De omzet ingevuld door Care en Clean en Verpleging en Verzorging Care, blijven essentieel om rendabel te kunnen zijn. Daarnaast heeft cross-selling in het leveren van hoogwaardige, complexe zorg (Verpleging & Verzorging Cure), maar ook de uitbreiding van de activiteiten bij JMZ, een belangrijke toegevoegde waarde voor toename in groei. Verpleging & Verzorging Care en Care & Clean: Vergroot omzet Voor Care & Clean geldt dat Vérian met name groei wil realiseren door daar waar bestuurlijke of Europese aanbestedingen worden uitgeschreven mee te doen. Het gaat hier met name om de Huishoudelijke Zorg, aan te sluiten op de gunningen. In het kader van de komende overheveling van BG en PV van de AWBZ naar de Wmo zal Vérian haar (integrale) zorgverlening op dat gebied versterken. Voor gemeenten binnen het huidige verzorgingsgebied geldt dat we onze zorgen dienstverlening die binnen de gemeente nog niet wordt afgenomen zullen presenteren om zo te komen tot verdere uitgroei van onze portfolio (ook AWBZ-ZVW zorg). Hierbij geldt wel dat de gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars deze ruimte moeten bieden. Vérian is nadrukkelijk voornemens om met voornoemde partijen daarover in overleg te treden. Naast groei vanuit nieuwe opdrachtgevers en door kruisbestuiving bij huidige opdrachtgevers, worden overnames niet uitgesloten. We zijn tevreden als we eind 2015 het volgende hebben bereikt: Strategische beleidslijnen Vérian Een voorzetting van ambities 25 / 33

26 - Het marktaandeel en de omzet van Vérian zijn dusdanig vergroot, dat we na de bezuinigingen eind 2015 minimaal de huidige omzet van 75 miljoen hebben behouden - Bij huidige contractpartners wordt cross selling toegepast. Verpleging & Verzorging Cure en JMZ: Versterk positie In de Cure sector zien we kansen voor groei voornamelijk in de specialistische zorg. Vérian is buiten het reguliere werkgebied nog onvoldoende bekend om haar complexe, specialistische zorg in Cure. Vanuit onze huidige propositie zullen we hier meer aandacht aan schenken. In de Cure sector en binnen JMZ geldt dat door kruisbestuiving bij gemeenten waar nog weinig diensten worden afgenomen groeimogelijkheden bestaan. We zijn tevreden als we eind 2015 het volgende hebben bereikt: - Vérian levert in minimaal 5 gemeenten meer Verpleging & Verzorging Cure dan nu. - Vérian levert in minimaal 5 gemeenten meer JMZ zorg dan nu. Financiering van de verschillende zorg- en dienstverlening Omdat financieringsbronnen van onze zorg- en dienstverlening in de nabije toekomst deels duidelijk en deels onduidelijk zijn, en de overheid ook via de WMO en andere wetten met financieringsbronnen aan het schuiven is, maken we in onderstaande tabel duidelijk waar de financieringsbronnen van onze dienstenportfolio zich voor zover duidelijk de komende jaren bevinden. Verpleging & Verzorging Care en Care & Clean: Huishoudelijke hulp 1 en 2 Begeleiding (niet alleen thuisbegeleiding meer) Persoonlijke verzorging Bemiddeling Verpleegkundige zorg Verpleging & Verzorging Cure: Gespecialiseerde verpleging Domotica Advies, instructie en voorlichting JMZ Financiering duidelijk Wmo Naar Wmo Naar Wmo Particulier (deel Wmo) Naar Zvw Zvw Gemeente deels, Wmo Financiering onduidelijk Nu deels AWBZ, deels Wmo, deels particulier toekomst niet geheel duidelijk Nu deels AWBZ, toekomst niet duidelijk Strategische beleidslijnen Vérian Een voorzetting van ambities 26 / 33

27 2.2. Cliëntwaardepropositie De cliëntwaardepropositie geeft aan op welke punten Vérian zich de komende jaren wil onderscheiden in haar beleid naar cliënten en opdrachtgevers. Doel is ervoor te zorgen dat Vérian nog meer gezien wordt als dé zorgaanbieder binnen het werkgebied. Daarbij geldt dat de onderscheidende waarden naar cliënten en opdrachtgevers niet automatisch identiek hoeven te zijn. Cliëntwaardepropositie Verpleging & Verzorging Care en Care & Clean: Bij cliënten Bied betaalbare zorg en dienstverlening Omdat prijs, maar ook kwaliteit belangrijke keuzecriteria zijn voor de cliënt, wil Vérian zich daarin graag onderscheiden. Niet noodzakelijkerwijs op de laagste prijs, maar wel op een goede prijs/kwaliteit verhouding. We willen dat cliënten en opdrachtgevers ervaren dat ze bij Vérian waar voor hun geld krijgen. Vérian wil bekend staan om haar Zorg+instelling. Vanuit persoonlijke en professionele betrokkenheid zetten onze medewerkers net dat stapje extra om onze cliënten te verrassen. Van belang is dat onze medewerkers zich richten op vroegtijdige signalering en preventie, waarmee zij mede voorkomen dat de kosten in de zorg onnodig oplopen. Organiseer zorg samen met cliënt en betrokkenen Cliënten vinden het belangrijk om mee te bepalen waarop de zorg georganiseerd en uitgevoerd wordt. In overleg met cliënt, familie, mantelzorger en mogelijk andere zorgaanbieders wordt de zorg gecoördineerd. Ook potentiële andere partijen worden betrokken in het zorgplan. We zijn er als het nodig is Als cliënten zorg van Vérian ontvangen, willen we ook dat zij, maar ook de familie en mantelzorger, voor 100% op ons kunnen rekenen. Als er iets gebeurt, dan zijn wij er 24/7. Dat is hoe wij onze cliënten, hun familieleden en mantelzorgers willen ontzorgen. Op die manier willen wij voor alle betrokkenen kwaliteit, rust en zekerheid brengen in de zorg voor de cliënt. We zijn tevreden als we eind 2015 het volgende hebben bereikt: - Een score 8 op klanttevredenheid in ons klanttevredenheidsonderzoek. Strategische beleidslijnen Vérian Een voorzetting van ambities 27 / 33

28 Cliëntwaardepropositie Verpleging & Verzorging Cure en JMZ: Bij zowel Verpleging & Verzorging Cure als bij JMZ (Jeugd & Maatschappelijke Zorg) is een profilering op innovatie, deskundigheid en het zichtbaar en voelbaar realiseren van meerwaarde voor zowel cliënten als opdrachtgevers relevant. Beide organisatieonderdelen geven hier op eigen wijze, en waar mogelijk in samenwerking met elkaar, invulling aan. Bij cliënten Bied innovatieve zorgproducten en diensten Op het gebied van zowel Cure als JMZ is Vérian actief in innovatie. Zo wordt er bij Cure gewerkt aan de introductie van beeldzorg, zijn taken van de trombosedienst overgenomen en wordt geparticipeerd in het initiatief Medido om op afstand de medicijninname te bewaken bij cliënten. Binnen de JMZ zijn de leidende positie in de CJG s en de methodiek CJG4Kracht toonaangevende voorbeelden. Deze lijn wil Vérian verder doorzetten. Vérian wil nog meer zichtbaar maken dat zij op het gebied van innovatie veel effectieve initiatieven ontplooit die de kwaliteit van zorg- en dienstverlening ten behoeve van cliënten en opdrachtgevers ondersteunt. Zorg vanuit kennis en kunde Vérian is op het gebied van complexe zorgverlening deskundig en heeft daarin een voorsprong op haar concurrenten. Op dit unique selling point wil zij zich dan ook nog prominenter onderscheiden. Niet alleen door het waar te (blijven) maken, maar ook door meer en beter te communiceren over de mogelijkheden van complexe zorgverlening aan cliënten. Maar vooral ook waarin zij o.a. professionals in de eerstelijns zorg ondersteunt. Creëer maatschappelijke meerwaarde Doordat we op efficiënte en effectieve wijze uitvoering geven aan Cure en JMZ maakt Vérian echt een verschil in de maatschappelijke keten. Dat is waar Vérian voor staat: betrokkenheid bij maatschappelijke problemen, maatschappelijk verantwoord ondernemen, en ook echt meerwaarde bieden. Vérian wil dat cliënten en opdrachtgevers weten dat er goed en verantwoord wordt omgegaan met gemeenschapsgeld. Met deze profilering willen wij een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat en denken we aansprekend te zijn bij cliënten en opdrachtgevers (o.a. ziekenhuizen en 1 e lijn zorg). Ook dit is een belangrijke reden om voor Vérian te kiezen. We zijn tevreden als we eind 2015 het volgende hebben bereikt: - Partijen waarderen onze deskundigheid door ons te betrekken bij strategische en samenwerkingsvraagstukken. Cliëntwaardepropositie Verpleging & Verzorging Care, Care & Clean, Verpleging & Verzorging Cure en JMZ: Bij opdrachtgevers Wees sparringpartner in maatschappelijke ontwikkelingen Bij opdrachtgevers is het belangrijk dat zij Vérian willen betrekken als inhoudelijk sparringpartner bij maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Hieruit blijkt onze betrokkenheid bij mens en maatschappij en onze deskundigheid op het gebied van zorg en welzijn. We zijn tevreden als we eind 2015 het volgende hebben bereikt: - Bij de belangrijkste gecontracteerde gemeenten neemt Vérian deel in overleg over beleid inzake zorg en welzijn en de daarmee samenhangende veranderingen in de zorg. Strategische beleidslijnen Vérian Een voorzetting van ambities 28 / 33

29 3. Interne processen Wat moeten we goed doen in de uitvoering van onze processen, om cliëntwaardepropositie, marktfocus, financiële doelstellingen en strategische ambitie waar te maken? 3.1 Primaire proces Speel in op klantvragen Om adequate zorg- en dienstverlening te kunnen realiseren is het belangrijk om (potentiële) cliënten een breed en passend zorg- en dienstenpakket aan te bieden. Een cliënt maakt een bewuste keuze voor onze organisatie, en moet met al zijn (zorg)vragen met eigen regie bij onze medewerkers terecht kunnen. We zijn tevreden als eind 2015 onze cliënten ons de score 8 op de aspecten mentale ondersteuning en communicatie met de medewerker geven. Samen organiseren Het leveren van zorg- en dienstverlening in samenhang met de verwachtingen van de cliënt, familie en mantelzorger begint bij een juiste vaststelling van de zorgvraag. Het is daarin belangrijk de verwachtingen van de cliënt, familie en mantelzorger goed te managen. Dit bereiken we door samen afspraken te maken, zo gewenst in samenwerking met andere zorgaanbieders, en deze vast te leggen in een zorgovereenkomst. Goede communicatie is in deze fase essentieel. We zijn tevreden als eind 2015 voor iedere cliënt gedurende het gehele zorgtraject duidelijk is wat Vérian wel en niet levert en met welke andere zorgverleners de zorg wordt georganiseerd. Match en manage verwachtingen In de processtap Plannen, Roosteren, Uitvoeren en Controleren zal Vérian een LEAN gericht, foutloos proces ontwikkelen en uitvoeren. Dit begint met een realistische planning en een op de cliënt afgestemde planning, in overeenstemming met de wensen en verwachtingen van de cliënt en de mogelijkheden van de organisatie. Hier wordt uiterst secuur mee omgegaan. We komen onze afspraken na. En we willen de verwachtingen van de cliënt honoreren. Dit doen we door de organisatie en afgesproken zorg en dienstverlening op orde te hebben om vervolgens de vrijheid te hebben dat stapje extra te zetten. We zijn tevreden als onze cliënten ons eind 2015 de score 7,5 geven op het nakomen van afspraken. Wees in control over het administratief proces Voor het innen van factuurbedragen is foutloos factureren een noodzakelijke succesfactor. Om foutloos te kunnen factureren dient Vérian het administratief proces op orde te hebben. Om dit te optimaliseren wordt een nieuwe registratiemodule geïmplementeerd. We zijn tevreden als eind 2015 het openstaande bedrag > 90 dgn. maximaal 1% van de omzet bedraagt. Strategische beleidslijnen Vérian Een voorzetting van ambities 29 / 33

30 Versterk zichtbaarheid Vérian is een grote organisatie en één van de grootste werkgevers in ons werkgebied. De vraag is of de kwaliteit van zorg- en dienstverlening van Vérian bij iedereen bekend is, daarover bestaat gerede twijfel. Om groei te realiseren in en buiten het werkgebied is het van belang dat de naamsbekendheid van Vérian is verankerd bij cliënten en potentiële cliënten en opdrachtgevers. Daarnaast heeft het versterken van onze uitstraling een positief effect op (potentiële) medewerkers, die Vérian ervaren als werkgever waar je kunt schitteren. We zijn tevreden als: - Vérian eind 2015 een marketingplan ten uitvoer heeft gebracht en geëvalueerd; - De naamsbekendheid is gemeten binnen en buiten het werkgebied. Communiceer transparant over mogelijkheden Het uitdragen van de bedrijfstrots, het ondernemerschap en de ervaringen die we dagelijks opdoen in ons vak, is een taak van alle medewerkers binnen Vérian met daarbinnen een specifieke rol voor de afdeling Marketing en Communicatie. Bij alle processen staan transparantie, openheid en eerlijkheid voorop. Daarnaast streven wij er naar dat de medewerker bereid is het gesprek aan te gaan waarin haar gedrevenheid en motivatie tot uiting komen. We mogen het elkaar gunnen in gesprekken ook onze successen te vieren. Mede hiermee leveren we een bijdrage aan het toonaangevende in onze strategische ambitie. We zijn tevreden als eind 2015 cliënten en opdrachtgevers spontaan aangeven dat zij zaken zijn gaan doen met Vérian vanwege de transparantie en betrouwbaarheid. 3.2 Ondersteunende processen Ter ondersteuning van ons primair proces hebben we een doelstelling geformuleerd, die ons helpt de hoofdprocessen goed uit te voeren. Organiseer, integreer en digitaliseer processen Vérian wil herkenbaar en effectief de processen uitvoeren om aan de belofte aan cliënten en opdrachtgevers te kunnen voldoen. Ook het verlagen van de kostprijs is daarin belangrijk. Dit kan, als de organisatie LEAN wordt ingericht. Dit begint al bij de fase Aanmelden en eindigt bij de betaalde factuur. We zijn tevreden als eind 2015 LEAN in de organisatie is geïmplementeerd, o.a. de opvolger van TIS is uitgerold, e-hrm verder is geïmplementeerd en keuzes zijn gemaakt in de processen en de (digitale) efficiëntere ondersteuning hiervan. Dit heeft als gevolg dat de ingeschatte efficiency door LEAN wordt gerealiseerd. Strategische beleidslijnen Vérian Een voorzetting van ambities 30 / 33

31 4. Innovatie en informatievoorziening Welke randvoorwaarden moeten worden ingevuld op het gebied van innovatie en informatievoorziening, om de doelstellingen in onze processen te behalen en de belofte aan cliënten en opdrachtgevers waar te maken? Innovatie Informatievoorziening Ontwikkel nieuwe producten en diensten Organiseer informatiemanagement Ontwikkel nieuwe producten en diensten Vérian verwacht een toenemende vraag naar gespecialiseerde zorg die thuis geleverd moet worden. Vanwege onze expertise in de thuiszorg, achten wij ons kansrijk om succesvol te worden in psychiatrische thuiszorg en VPT. Ook op het gebied van de bemiddeling bij een zorgvraag is Vérian actief. Het ontwikkelen van nieuwe diensten zorgt ervoor dat ook op langere termijn groei gerealiseerd kan worden in en buiten het werkgebied. Naast de uitbreiding van gespecialiseerde zorg is Vérian bezig met innovaties op e-health gebied. Een aantal ontwikkelingen waar Vérian actief in is: - portals voor de trombosedienst; - beeldzorg; - telemedicatie; - hartbewaking in het kader van e-health. Dergelijke innovaties worden voortgezet en uitgebreid om kwaliteit van zorg te kunnen blijven garanderen en daardoor toonaangevend te blijven. We zijn tevreden als we eind 2015 op alle vragen van onze opdrachtgevers, al dan niet in samenwerking met anderen een zorg en/of dienstenaanbod kunnen doen. Organiseer informatiemanagement Om tijdig bij te kunnen sturen op de realisatie van de gestelde ambities en doelstellingen is het essentieel dat we actueel inzicht hebben in het verloop c.q. de voortgang m.b.t. de realisatie van doelstellingen en projecten. De ICT-functie is integraal onderdeel van de bedrijfsvoering en bedrijfsstrategie waarmee onze strategische doelstellingen worden ondersteund en gerealiseerd. Het primaire proces is hiervoor bepalend en wordt in haar bedrijfsvoering ondersteund door de gewenste informatievoorziening. Eind 2015 hebben we bereikt dat we een informatiesysteem hebben, dat actueel en betrouwbaar is, op elk gewenst moment kan worden geraadpleegd en analysemogelijkheden biedt voor alle medewerkers die moeten sturen. Ook ketenpartners zijn hierop, voor zover gewenst en noodzakelijk, aangesloten. Strategische beleidslijnen Vérian Een voorzetting van ambities 31 / 33

32 5. Medewerkers en cultuur Welke ontwikkeling van onze medewerkers binnen Vérian is nodig, om de doelstellingen te behalen en de belofte aan cliënten waar te maken? Wees een schitterende (zorg) professional Vérian wil haar medewerkers laten schitteren. Het management dient dit te faciliteren, door meer en meer regelruimte aan de medewerkers te laten. De professional dient deze regelruimte zelf in te zetten om te schitteren. Met zeer goed aansluitende productcombinaties, innovaties, zorg+-initiatieven en met passie voor het vak. Zo blijft Vérian een aantrekkelijke organisatie om voor te werken en hebben de professionals een positieve uitstraling op de cliënt en nieuwe werknemers. We zijn ervan overtuigd dat dit leidt tot versterking van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening en nog meer betrokkenheid. We zijn tevreden als onze medewerkers Vérian eind 2015 een score 8 op het aspect ruimte en eigen inbreng geven. Zorg voor goed geschoolde medewerkers Om de belofte aan onze cliënten en opdrachtgevers waar te kunnen maken is het belangrijk dat Vérian beschikt over goed geschoolde medewerkers. Een eigen opleidingsinstituut om dit te realiseren wordt overwogen. Vérian verwacht daarentegen van medewerkers dat zij ook zelf de verantwoordelijkheid dragen en het initiatief nemen om opleidingen te volgen. Om vervolgens het geleerde ook toe te passen in de praktijk. We zijn tevreden als we eind 2015 het volgende hebben bereikt: - Het opleidingsplan is volledig benut; - Onze medewerkers geven een score 7,5 op het aspect opleidingsmogelijkheden. Wees ondernemend Om groei te kunnen realiseren en onze klantbelofte waar te kunnen maken is het van belang dat de competentie Ondernemerschap bij en door onze mensen verder wordt ontwikkeld. Het gaat om commercialiteit en bedrijfsmatig denken, het zien van kansen en er op inspelen. Slimme samenwerkingsrelaties aangaan met andere partijen en als (zorg)professional (pro)actief de lijnen uitzetten die Vérian zich ten doel stelt. We zijn tevreden als we eind 2015 het volgende hebben bereikt: - Alle medewerkers weten wat Vérian doet en kan; - Het organisatiebewustzijn onder medewerkers is gestegen; - Medewerkers en management zijn gegroeid in de samenwerking op basis van een grotere regelruimte. Strategische beleidslijnen Vérian Een voorzetting van ambities 32 / 33

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Zeist op weg richting uitvoering januari 2014 (enkele kleine tekstuele wijzigingen) Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting (beleidskeuzes)... 3 Deel

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25 Kadernota Wmo 2015 10 januari 2014 1/25 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding: beleid vaststellen om implementatie tijdig gereed te hebben 3 1.2 Afbakening 3 1.3 Werkwijze: betrokkenheid van maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2012. Stichting Vérian & Stichting Beeuwkes Thuiszorg

Jaarverantwoording 2012. Stichting Vérian & Stichting Beeuwkes Thuiszorg Jaarverantwoording 2012 Stichting Vérian & Stichting Beeuwkes Thuiszorg Jaarverslag zorginstellingen 2012 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Algemene informatie... 4 2.1 Interne organisatiestructuur en personele

Nadere informatie

Decentralisaties Sociaal Domein 2015

Decentralisaties Sociaal Domein 2015 A gemeente Eindhoven Decentralisaties Sociaal Domein 2015 WIJeindhoven: landingsbaan voor de drie decentralisaties Mens & Maatschappij I.s.m. de sectoren Werk en Zorg & Inkomen Oktober 2013 mda/qc13018010

Nadere informatie

1 Plan van aanpak Inkoop Wmo 2015-2020 Westerkwartier

1 Plan van aanpak Inkoop Wmo 2015-2020 Westerkwartier 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning 4 2.1 De Wmo 2007 4 2.2 De Wmo 2015 4 2.3 Wmo cliënten 5 3 Visie, uitgangspunten en beleidskeuzes binnen het Westerkwartier

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN]

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] 2014 Auteurs (STZ/BP): Sara le Cointre Iris de Graaff 9 september 2014 [INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] De organisatie van gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING

Nadere informatie

Niet zorgen voor, maar zorgen dat. Juni 2014

Niet zorgen voor, maar zorgen dat. Juni 2014 Niet zorgen voor, maar zorgen dat Juni 2014 Kadernota: Wet WMO 2015 INHOUD Samenvatting: Top 12 kaders Wmo 2015 1. Inleiding 2. Analyse 2.1 Wat betekent de Wmo 2015 voor de inwoners? 2.2 Wat betekent de

Nadere informatie

3 transities sociaal domein

3 transities sociaal domein 3 transities sociaal domein Uitvoeringsdocument VISIE BELEID UITVOERING Regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Toegang 4. Sociale Teams 5. Arrangementen 6.

Nadere informatie

Inkoopgids Wijkverpleging 2015

Inkoopgids Wijkverpleging 2015 Inkoopgids Wijkverpleging 2015 Juni 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Context en toekomstperspectief... 4 2.1 Overgangsjaar...5 2.2 De aanspraak wijkverpleging...5 2.3 Wat is wijkverpleging?...6

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland

Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland September 2014 1 2 Voorwoord De decentralisatie Wmo komt in rap tempo naderbij. Op 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen p.m. juni 2014 Inhoudsopgave blz. 0. Algemeen 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Startnota 3D BMWE. Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet. Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond

Startnota 3D BMWE. Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet. Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond Startnota 3D BMWE Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond Versie 19 december 2013 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Aanleiding: Achtergrond van

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Grip op nieuwe taken van Leiden

Grip op nieuwe taken van Leiden Grip op nieuwe taken van Leiden Voorwoord Voor u ligt het rapport 'Grip op nieuwe taken van Leiden dat in opdracht van de Rekenkamercommissie Leiden is opgesteld. De Rekenkamercommissie hoopt met dit onderzoek

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Visie op hoofdlijnen decentralisaties AWBZ en Jeugdzorg

Visie op hoofdlijnen decentralisaties AWBZ en Jeugdzorg Visie op hoofdlijnen decentralisaties AWBZ en Jeugdzorg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Decentralisatie AWBZ en Jeugdzorg 4 2.1. Samenvatting decentralisatie begeleiding AWBZ naar WMO 4 2.2. Samenvatting

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie