MUNT HYPOTHEKEN INSTRUCTIE VOOR WERKGEVERS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MUNT HYPOTHEKEN INSTRUCTIE VOOR WERKGEVERS"

Transcriptie

1 Uw werkgeversverklarg Leuk dat u plan bent om via uw adviseur uw hypotheek bij MUNT Hypotheken aan te vragen! Om Om uw uw hypotheekaanvraag te kunnen te kunnen accepteren accepteren hebben hebben wij wij werkgeversverklarg nodig. nodig. Deze Deze verklarg verklarg moet moet uw werkgever uw werkgever vullen. vullen. Deze Deze structie structie zal hem zal hem of haar of haar helpen helpen om dat om zo dat goed zo goed mogelijk te doen. u gevul verklarg uw werkgever terug krijgt kunt u ze met volgen checklist zelf altijd nog even controleren: Is Is verklarg verklarg gevuld gevuld en en onrtekend onrtekend met met zelf zelf pen? blauwe pen? Is het Is het bruto bruto jaarsalaris jaarsalaris gelijk gelijk aan aan of 13 of 13 maal maal het het salaris salaris gelever gelever loonstrook? loonstrook? Is ze Is ze volledig volledig onrtekend onrtekend en en voorzien voorzien?? er g er g is, stuur is, stuur dan ook dan ook stempelverklarg stempelverklarg (zie bijlage). (zie bijlage). Is uw functie exact hetzelf als gelever loonstrook? Is uw functie exact hetzelf als gelever loonstrook? Is verklarg niet our dan 3 maann datum uw offerte? Is verklarg niet our dan 3 maann datum uw offerte? Klt alles? Geef dan uw werkgeversverklarg zo snel mogelijk aan uw hypotheekadviseur. Deze zal Klt alles? Geef dan uw werkgeversverklarg zo snel mogelijk aan uw hypotheekadviseur. Deze zal er dan voor zorgen dat ze bij ons terecht komt en wordt beooreld. Heeft u of uw werkgever nog er dan voor zorgen dat ze bij ons terecht komt en wordt beooreld. Heeft u of uw werkgever nog vragen over ze structie? Uw hypotheekadviseur kan ze beantwoorn. vragen over ze structie? Uw hypotheekadviseur kan ze beantwoorn. Groeten, MUNT Groeten, Hypotheken MUNT Hypotheken

2 Geachte werkgever, Uw werknemer is bezig met aanvraag voor hypotheek bij MUNT Hypotheken en vraagt u om bijgaan om bijgaan werkgeversverklarg te vullen. te vullen. Wij Wij moeten moeten streng streng zijn zijn bij het bij het controleren ze ze verklarg en vragen nieuwe als iets niet goed of niet volledig is gevuld. Om dat extra werk te voorkomen is het belangrijk dat u verklarg volgens onrstaan richtlijnen vult. Algem De De verklarg verklarg moet moet door door één één persoon persoon gevuld gevuld en en onrtekend zijn. zijn. Wilt Wilt u u verklarg verklarg vullen vullen met met één en en zelf zelf pen? blauwe Twee pen? verschillen Een anre kleuren accepteren dan blauw, of wij twee niet. verschillen kleuren blauw, accepteren wij niet. Correcties, Correcties, zoals zoals doorhalgen doorhalgen en en tipp-ex, tipp-ex, zijn zijn niet niet toegestaan. toegestaan. u u fout fout heeft heeft gemaakt gemaakt bij bij het het vullen, vullen, is er is er dus dus g g anre anre mogelijkheid mogelijkheid dan dan nieuw nieuw formulier formulier te vullen. te vullen. U moet U moet alle alle vragen vragen vullen vullen of aankruisen. of aankruisen. Gegevens werkgever Gegevens werkgever Bij naam werkgever vult u volledige naam organisatie waarmee mewerker Bij naam werkgever vult u volledige naam organisatie waarmee mewerker arbeidsoverkomst heeft. Dat is dus niet eventuele hanlsnaam. arbeidsoverkomst heeft. Dat is dus niet eventuele hanlsnaam. Bij adres werkgever mag u zowel het vestiggsadres als eventueel postbusnummer vullen. Bij adres werkgever mag u zowel het vestiggsadres als eventueel postbusnummer De postco moet horen bij het adres. We zien geregeld dat het vestiggsadres wordt gevuld met vullen. postco postbus. Vul De altijd postco vast moet telefoonnummer horen bij het adres., g We 06-nummer. zien geregeld dat het vestiggsadres wordt gevuld met postco postbus. Gegevens Het telefoonnummer werknemer moet vast nummer zijn. Bij naam werknemer vult u ook meisjesnaam als daar sprake is. Gegevens De datum werknemer diensttredg moet gelijk zijn aan datum die arbeidsoverkomst en salarisstrook Bij naam werknemer staat. vult u ook meisjesnaam als daar sprake is. De De functie datum moet diensttredg exact gelijk zijn moet aan gelijk functie zijn aan die datum salarisstrook die arbeidsoverkomst staat. Het is dus niet en voldoen salarisstrook dat voor staat. ier duilijk is dat hetzelf bedoeld wordt, zoals bijvoorbeeld logistiek De functie mewerker moet exact en gelijk mewerker zijn aan magazijn, functie die of dat functies salarisstrook zelf staat. salarisschaal Het dus niet zitten. voldoen dat voor ier duilijk is dat hetzelf bedoeld wordt, zoals bijvoorbeeld logistiek mewerker en mewerker magazijn, of dat functies zelf salarisschaal Aard zitten. het dienstverband Bij arbeidsoverkomst voor bepaal tijd of tijlijk dienstverband moeten Aard vermel het dienstverband beg- eddata gelijk zijn aan data arbeidsoverkomst. Wilt Bij u alle arbeidsoverkomst vragen vullen of aankruisen? voor bepaal Dit geldt tijd ook of voor tijlijk het veld dienstverband Directeur/aanelhour. moeten Het vermel is voor veel beg- mewerkers en eddata zelfsprekend gelijk zijn aan dat data ze g directeur arbeidsoverkomst. of aanelhour zijn, maar toch Wilt verzoeken u alle vragen we u vullen dat dit of veld aankruisen? echt Dit te vken. geldt ook voor het veld Directeur/aanelhour. Het is voor veel mewerkers zelfsprekend dat ze g directeur of aanelhour zijn, maar toch verzoeken we u dat dit veld echt aan te vken.

3 Verklarg voortzettg dienstverband Deze Deze rubriek rubriek moet moet u vullen u vullen bij bij arbeidsoverkomst voor voor bepaal bepaal tijd tijd of of tijlijk tijlijk dienstverband. Wilt Wilt u u rubriek rubriek volledig volledig vullen vullen en apart apart onrtekenen? Inkomen Het Het bruto bruto jaarsalaris jaarsalaris moet moet gelijk gelijk zijn zijn aan aan maal maal het het salaris salaris dat dat vermeld vermeld staat staat gelever salarisstrook, gelever of salarisstrook, 13 maal als sprake of 13 maal is als sprake vierwekelijks is salaris. vierwekelijks salaris. werkgeversverklarg werkgeversverklarg alvast alvast rekeng rekeng is gehoun is gehoun met met toekomstige toekomstige salarisstijgg, willen salarisstijgg, wij u vragen willen briefpapier wij u vragen het briefpapier bedrijf te verklaren het bedrijf per wanneer te verklaren stijgg per wanneer gaat en dat stijgg stijgg gaat onherroepelijk en dat stijgg is. onherroepelijk is. Het werkelijke salaris moet gevuld worn, dus bij parttimers niet het salaris basis full Het werkelijke salaris moet gevuld worn, dus bij parttimers niet het salaris basis full time. time. De vakantietoeslag wordt berekend zoals arbeidsoverkomst staat vermeld, dus De vakantietoeslag wordt berekend zoals arbeidsoverkomst staat vermeld, dus bijvoorbeeld als 8% het bruto jaarsalaris. Bij vakantiebonnen moet u totale waar bijvoorbeeld als 8% het bruto jaarsalaris. Bij vakantiebonnen moet u totale waar bonnen vullen over afgelen 12 maann. bonnen vullen over afgelen 12 maann. structureel sprake is onregelmatigheidstoeslag, provisie en/of overwerk, dus als het bij functie structureel hoort, sprake vult u is totale onregelmatigheidstoeslag, uitkerg afgelen provisie 12 maann en/of overwerk,. dus als Een het vaste bij uitkerg, functie zoals hoort, vult 13e u maand totale of ejaarsuitkerg, uitkerg afgelen is vast als 12 die maann onvoorwaarlijk. Een arbeidsoverkomst vaste uitkerg, zoals is afgesproken. 13e maand of ejaarsuitkerg, is vast als die onvoorwaarlijk arbeidsoverkomst is afgesproken. Lengen/loonbeslag Lengen/loonbeslag Van onrhandse leng of loonbeslag zal meestal g sprake zijn. Wilt u ze rubriek toch volledig Van vullen? onrhandse leng of loonbeslag zal meestal g sprake zijn. Wilt u ze rubriek toch volledig vullen? Onrtekeng Onrtekeng De onrtekeng moet volledig zijn en voorzien. u niet beschikt over De onrtekeng, moet moet volledig u dit zijn en briefpapier voorzien het. verklaren. Wilt u u niet ze beschikt stempelverklarg over, door zelf moet persoon u dit laten briefpapier onrtekenen het die bedrijf ook verklaren. werkgeversverklarg Wilt u ze onrtekent? stempelverklarg Een voorbeeld door zelf persoon stempelverklarg laten onrtekenen is bijgevoegd. die ook werkgeversverklarg onrtekent? Een voorbeeld stempelverklarg is bijgevoegd.

4 Voorbeeld ontbreken verklarg u g heeft kunt u volgen stempelverklarg gebruiken. Wilt u ze stempelverklarg u g door zelf heeft persoon kunt u laten volgen onrtekenen stempelverklarg die ook gebruiken. werkgeversverklarg Wilt u ze onrtekent? stempelverklarg door zelf persoon laten onrtekenen die ook werkgeversverklarg onrtekent? Betreft: Verklarg over Hierbij verklaar ik dat wij niet het bezit zijn. Hierbij verklaar ik dat wij niet het bezit zijn. Vertrouwen u hierme voldoen te hebben geïnformeerd. Vertrouwen u hierme voldoen te hebben geïnformeerd. Met vrienlijke groet, Met vrienlijke groet, Handtekeng Handtekeng

5 MUNT MUNT HYPOTHEKEN HYPOTHEKEN INSTRUCTIE Naam werkgever:.... VOOR.... WERKGEVERS LAGE 4 MODEL BIJLAGE - WERKGEVERSVERKLARING 4 MODEL - WERKGEVERSVERKLARING vens gever Naam Gegevens werkgever: Adres werkgever werkgever: Adres werkgever: Postco en woonplaats: Postco en woonplaats:.. KvK-nummer KvK-nummer.. vens nemer het tverband larg tzettg tverband en assg) Naam Gegevens werknemer: Naam werknemer: Adres werknemer: Adres werknemer: Postco en woonplaats: Geboortedatum: In dienst sds: Functie:.. man vrouw man vrouw...(dag, maand, jaar) Voorbeeld ontbreken Postco en woonplaats: verklarg Voorbeeld ontbreken Geboortedatum: verklarg u g In dienst sds:...(dag, maand, jaar) heeft kunt u volgen stempelverklarg gebruiken. Wilt u ze Functie: stempelverklarg u g door zelf heeft kunt persoon u laten volgen onrtekenen stempelverklarg die ook gebruiken. werkgeversverklarg Wilt u ze stempelverklarg onrtekent? De werknemer door zelf heeft: persoon arbeidsoverkomst laten onrtekenen voor onbepaal die tijd ook of is aangesteld werkgeversverklarg vaste dienst onrtekent? vaste dienst De werknemer Aard het heeft: dienstverband arbeidsoverkomst voor onbepaal tijd of is aangesteld arbeidsoverkomst voor arbeidsoverkomst bepaal tijd of is aangesteld voor bepaal tijd of is aangesteld tijlijke dienst tot.. tijlijke dienst tot.. komen uit flexibele arbeidsrelatie, nl.:.. komen uit flexibele arbeidsrelatie, nl.:...(bijv. uitzend-, val- of roepkracht).(bijv. uitzend-, val- of roepkracht) Zo ja, is proeftijd verstreken? Zo ja, is proeftijd verstreken? Is sprake proeftijd? Betreft: Verklarg Zijn voornemens over het nee dienstverband ja Betreft: Verklarg bnenkort over te beëdigen? Zo ja, toelichtg: Directeur / aanelhour: Hierbij verklaar ik dat wij niet nee het bezit zijn ja. Bij gelijkblijvend functioneren en Hierbij verklaar ongewijzig ik dat wij bedrijfsomstandighen niet het bezit zijn. Vertrouwen wordt u hierme arbeidsoverkomst voldoen voor te hebben geïnformeerd. bepaal tijd bij beëdigg daar Vertrouwen gevolgd u hierme door voldoen te hebben geïnformeerd. (extra handtekeng en firmastempel) Met vrienlijke arbeidsoverkomst groet, voor onbepaal tijd: Met vrienlijke groet, Naam onrtekenaar: Naam onrtekenaar: Handtekeng Handtekeng 2. Vakantietoeslag 2 Is sprake proeftijd? Zijn er voornemens het dienstverband bnenkort te beëdigen? Zo ja, toelichtg: Directeur / aanelhour: Bij gelijkblijvend functioneren en ongewijzig Verklarg bedrijfsomstandighen wordt voortzettg arbeidsoverkomst voor bepaal dienstverband tijd bij beëdigg daar gevolgd (dien door arbeidsoverkomst toepassg) voor onbepaal tijd: (extra handtekeng en firmastempel) en 1. Bruto jaar salaris 1..(basissalaris excl. overwerk e.d.) 2. Vakantietoeslag Inkomen 1. Bruto jaar salaris 1..(basissalaris excl. overwerk e.d.) 3. Onregelmatigheidstoeslag 4 4. Vaste 3 13 e maand 3. Onregelmatigheidstoeslag 4 5. Provisie 4 4. Vaste 3 13 e maand 6. Vaste 3 ejaarsuitkerg 5. Provisie 4 7. Overwerk 4 6. Vaste 3 ejaarsuitkerg Overwerk 4. gen / Is door u onrhandse 8... leng aan. Zo ja, gangsdatum:.. beslag werknemer verstrekt? Lengen / hoofdsom lotijd jaarlast.... Is door u onrhandse leng aan Zo ja, gangsdatum:.. Is Loonbeslag het loon werknemer werknemer verstrekt? hoofdsom lotijd jaarlast.... loonbeslag of looncessie gelegd? Zo ja, tot.. per maand Is het loon werknemer t bruto jaarsalaris het gebruikelijke loonbeslag aantal werkweken of looncessie bedrijfstak. gelegd? vakantiebonnen: 100% waar vakantiebonnen. Zo ja, tot.. per maand r vast wordt verstaan: 1) Het bruto jaarsalaris arbeidsoverkomst het gebruikelijke vastgeleg aantal onvoorwaarlijke werkweken komensbestandlen. bedrijfstak. ien structureel sprake 2) Bij is vakantiebonnen: onregelmatigheidstoeslag, 100% waar provisieregelg vakantiebonnen. en/of overwerk: het bedrag over laatste 12 maann. 3) Onr vast wordt verstaan: arbeidsoverkomst vastgeleg onvoorwaarlijke komensbestandlen. rgeteken verklaart 4) Indien namens structureel werkgever sprake dat is alle onregelmatigheidstoeslag, Getekend te..d.d. provisieregelg en/of overwerk:.. het bedrag over laatste 12 maann. vens naar waarheid zijn gevuld. onrtekenaar: Onrgeteken verklaart namens werkgever dat alle Getekend te..d.d.... gegevens naar waarheid zijn gevuld. Handtekeng. Naam onrtekenaar: en firmastempel:. Handtekeng eventuele verificatie. kan contact worn genomen Naam:.Tel.: en firmastempel: Voor eventuele verificatie kan contact worn genomen Naam:.Tel.: met: form30/ /werkgeversverklarg/ form30/ /werkgeversverklarg/ rwaarn & Normen , geldig af Voorwaarn & Normen , geldig af

Inschrijfformulier Huurwoningen

Inschrijfformulier Huurwoningen Inschrijfformulier Huurwoningen Waar kunt u huren? Oudstraat in te IJsselstein. Indicatie Inkomen Eenverdiener : 4 x de kale huurprijs bruto per maand Tweeverdieners : 6 x de kale huurprijs bruto per maand

Nadere informatie

Geachte werkgever, Wij danken u bij voorbaat, mede namens uw werknemer, voor uw medewerking.

Geachte werkgever, Wij danken u bij voorbaat, mede namens uw werknemer, voor uw medewerking. Geachte werkgever, Op dit moment heeft één van uw werknemers een financiering aangevraagd. Als financiële dienstverlener adviseren wij hierbij. Om één en ander in gang te zetten, heeft uw werknemer een

Nadere informatie

Aanvraagset voor particulieren

Aanvraagset voor particulieren Aanvraagset voor particulieren Zo vraagt u de lening aan U gaat aan de slag met een aantal werkzaamheden aan uw woning. Met uw gemeente of provincie heeft u gesproken over de investering die daarvoor nodig

Nadere informatie

Inschrijfformulier Huurwoningen

Inschrijfformulier Huurwoningen Inschrijfformulier Huurwoningen Waar kunt u huren? Nieuwegein, Leidsche Rijn, Utrecht, Hoogland en Wijk bij Duurstede. Kijk voor alle straatnamen en huurprijzen op de laatste 2 pagina s. Indicatie Inkomen

Nadere informatie

Graag ontvangen wij het formulier volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlage(n), retour.

Graag ontvangen wij het formulier volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlage(n), retour. INSCHRIJFFORMULIER Geachte heer, mevrouw, Bijgaand het inschrijfformulier. Graag ontvangen wij het formulier volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlage(n), retour.

Nadere informatie

J.S.M. HILLEGERSBERG VASTGOED B.V.

J.S.M. HILLEGERSBERG VASTGOED B.V. J.S.M. HILLEGERSBERG VASTGOED B.V. Aanvraagformulier voor het huren van een woning PERSONALIA AANVRAGER HUURWONING Achternaam aanvrager Voornamen Man/Vrouw* Geboorteplaats en datum Nationaliteit Huidig

Nadere informatie

voor een Regionale Restauratiefonds-hypotheek

voor een Regionale Restauratiefonds-hypotheek voor een egionale estauratiefonds-hypotheek Aanvraagformulier Inzenden naar: Nationaal estauratiefonds, Antwoordnummer 34, 3860 VE HOEVELAKEN Leeswijzer De aanvrager is de eigenaar van het pand. Voor een

Nadere informatie

Toelichting op het invullen van werkgeversverklaring en/of intentieverklaring.

Toelichting op het invullen van werkgeversverklaring en/of intentieverklaring. Toelichting op het invullen van werkgeversverklaring en/of intentieverklaring. Geachte Werkgever / Personeelsfunctionaris, Uw medewerk(st)er is momenteel bezig met de aanvraag voor een financiering. Voor

Nadere informatie

De minimale huurperiode is 1 (één) jaar, hiervan kan niet worden afgeweken. Na de eerste huurperiode geldt een huuropzegtermijn van één maand.

De minimale huurperiode is 1 (één) jaar, hiervan kan niet worden afgeweken. Na de eerste huurperiode geldt een huuropzegtermijn van één maand. Inschrijfformulier te verzenden aan: Perumal de Roo Makelaars Eindhovenseweg 111 5552 AA Valkenswaard De minimale huurperiode is 1 (één) jaar, hiervan kan niet worden afgeweken. Na de eerste huurperiode

Nadere informatie

Vosbergerhout 89 - Harderwijk

Vosbergerhout 89 - Harderwijk Huurprijs 789,55 per maand (incl. 4,50 servicekosten) Omschrijving EENGEZINSWONING TE HUUR IN DE WOONWIJK DRIELANDEN: Vosbergerhout 89, 3845 EP Harderwijk Fijne TUSSENWONING met vrijstaande houten berging

Nadere informatie

Fietsplan. Laat de belastingdienst meebetalen aan je nieuwe fiets!

Fietsplan. Laat de belastingdienst meebetalen aan je nieuwe fiets! Fietsplan Laat de belastingdienst meebetalen aan je nieuwe fiets! IBN Fietsplan Een nieuwe fiets kopen met een fors belastingvoordeel? Ongemerkt werken aan een betere conditie? Speciaal voor medewerkers

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Geboortedatum Voorna(a)m(en) voluit Postcode / woonplaats Geboorteplaats Geslacht man vrouw Nationaliteit

Nadere informatie

Uw zorgtoeslag wijzigen

Uw zorgtoeslag wijzigen 12345toe 2008 Wijzigen Toelichting Zorgtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulierblad met het voorblad terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag wijzigen 2 Voorwaarden

Nadere informatie

Maximering pensioenopbouw. (030) 277 55 77. Geachte

Maximering pensioenopbouw. <Aanschrijfnaam> <C_adres_2MAP> (030) 277 55 77. Geachte <Aanhef> Datum Klantnummer Onderwerp Maximering pensioenopbouw Behandeld door Klantenservice Telefoonnummer (030) 277 55 77 Wilt u bij beantwoording

Nadere informatie

Inleiding. Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T 088 888 66 88.

Inleiding. Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T 088 888 66 88. Inleiding Heeft uw werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer? Dan bent u per 1 januari 2015 verplicht om deze werknemer uiterlijk één maand voor het einde van het arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Extra geld voor mensen met een laag inkomen

Extra geld voor mensen met een laag inkomen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u misschien recht op extra geld van uw gemeente. We

Nadere informatie

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Extra geld voor mensen met een laag inkomen U dient dit formulier in te leveren vóór 15 december 2014 Heeft u een inkomen dat niet hoger is dan 110% van

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

1-1 1-1 2-3 2-5 2-5 2-6 2-6 2-6 2-6 2-7 2-8 2-9 2-9 2-11 2-12 2-13 2-14 2-14 2-14 2-15 2-16 2-16 2-17 2-18 2-18 2-19 2-20. Index Index 2-21 2-23 2-24

1-1 1-1 2-3 2-5 2-5 2-6 2-6 2-6 2-6 2-7 2-8 2-9 2-9 2-11 2-12 2-13 2-14 2-14 2-14 2-15 2-16 2-16 2-17 2-18 2-18 2-19 2-20. Index Index 2-21 2-23 2-24 Inhoudsopgave Hypotheekwijzer Inleiding Inleiding Organisatie Florius 1-1 1-1 De Hypotheken van Florius De Hypotheken van Florius Extra mogelijkheden 4-1 4-1 De Hypotheek Terugbetalen hypotheek Tweede

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan kunt u dit jaar in aanmerking komen voor eenmalig extra geld van de

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche ESF 2011-2012 Gebruikershandleiding

Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche ESF 2011-2012 Gebruikershandleiding Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche ESF 2011-2012 Gebruikershandleiding Pagina 1 van 17 Inhoud Inleiding... 3 1. STOOF en haar ESF projecten: een nadere kennismaking... 4 2. Opleidingenlijst...

Nadere informatie

Bruggestraat 32 - Harderwijk

Bruggestraat 32 - Harderwijk Huurprijs 800,-- per maand Omschrijving Bruggestraat 32, 3841 CP HARDERWIJK In hartje binnenstad gelegen HUURAPPARTEMENT op de 1e en 2e verdieping met dakterras en berging. De ligging is uitstekend op

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevensverwerking Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering Bij deze wijziging worden

Nadere informatie

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Geldigheidsduur inschrijving: 1 jaar ZOEKOPDRACHT t.b.v. het huren van woonruimte 1. AANVRAGER Naam en voornamen : Postcode + woonplaats : Telefoonnummer

Nadere informatie

Keuzelijst. Handleiding Meldpunt. Inloggen:

Keuzelijst. Handleiding Meldpunt. Inloggen: Handleiding Meldpunt Inloggen: U bereikt de site door op Meldpunt te klikken op de site van Arbo Unie. Het is ook mogelijk rechtstreeks in de ardressenbalk van Internet Explorer het adres. https://meldpunt.arbounie.nl

Nadere informatie

Pensioenreglement Bewust Pensioen

Pensioenreglement Bewust Pensioen 1 Pensioen in Nederland 2 Mijn Bewust Pensioen 3 Belangrijke gegevens voor uw pensioen 4 Belangrijke gebeurtenissen, nadat u gestopt bent bij deze pensioenregeling 5 U gaat met pensioen 6 Beschikbare premie

Nadere informatie

Wat moet u doen wanneer u met pensioen gaat? Samen sterker

Wat moet u doen wanneer u met pensioen gaat? Samen sterker Met pensioen gaan Wat moet u doen wanneer u met pensioen gaat? Samen sterker Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: hoe werkt het? Wanneer u met pensioen gaat, moet u een aantal dingen regelen. Ook kunt u

Nadere informatie

Het juiste krediet voor uw groene wensen

Het juiste krediet voor uw groene wensen Het juiste krediet voor uw groene wensen Wat vindt u waar? In deze brochure leest u alles wat u moet weten over de groene lening van GreenLoans. Klik op de link van uw keuze en lees meer. 1 2 3 4 Daarom

Nadere informatie