Inschrijfformulier Huurwoningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inschrijfformulier Huurwoningen"

Transcriptie

1 Inschrijfformulier Huurwoningen Waar kunt u huren? Oudstraat in te IJsselstein. Indicatie Inkomen Eenverdiener : 4 x de kale huurprijs bruto per maand Tweeverdieners : 6 x de kale huurprijs bruto per maand (ieder minimaal 3 x) Voorbeeld: een huurwoning van 800,- Eenverdiener: 4 x 875,- = 3.500,- bruto per maand Tweeverdieners: 6 x 875,- = 5.250,- bruto per maand (ieder minimaal 2.625,-) Eventuele betalingsverplichtingen (zoals alimentatie, persoonlijke leningen e.d.) worden op het inkomen in mindering gebracht. De minimale huurperiode bedraagt 1 jaar. Benodigde documenten Kopie geldig paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs) Recente originele werkgeversverklaring 2 x kopie recente loonstrook (van de afgelopen 2 maanden) 2 x kopie bankafschriften waarop salaris is gestort (van de afgelopen 2 maanden) Recente hypotheek- of verhuurderverklaring (indien inwonend een uittreksel uit het basisregister) BKR-Registratie (op te vragen via Voor zelfstandig ondernemers en gepensioneerden is een aparte checklist toegevoegd aan de inschrijving (pag. 4). Kosten U hoeft pas de administratiekosten ( 242,-) te betalen, zodra u een huurcontract bij ons ondertekent. Uw inschrijving is geheel vrijblijvend. Waarborg Vóór aanvang van de huurovereenkomst dient u 2 maanden waarborg te voldoen. Deze blijft de gehele huurperiode geldig. Contact Telefonisch : Website : Adres : Zoomstede 2, 3431 HL Nieuwegein Wij zijn u graag van dienst!

2 Aanvrager Voorletters en naam : Man Vrouw Geboortedatum en plaats : Straat en huisnummer : Burgerlijke staat Postcode en plaats : Alleenstaand Gehuwd adres : Samenwonend Weduwe(naar) Telefoon privé : Gescheiden Voornemens te Mobiel : scheiden Burgerservicenummer : Gezinssamenstelling : aantal volwassenen Aantal kinderen Partner* * Er dient sprake te zijn van een gezinssituatie of een langdurig gezamenlijk huishouden Voorletters en naam : Man Vrouw Geboortedatum en plaats : Straat en huisnummer : Burgerlijke staat Postcode en plaats : Alleenstaand Gehuwd adres : Samenwonend Weduwe(naar) Telefoon privé : Gescheiden Voornemens te Mobiel : scheiden Burgerservicenummer : Woonvoorkeur IJsselstein Eengezinswoning Huuringangsdatum : Gewenste huurprijs : (exclusief bijkomende kosten) Aantal slaapkamer : Voorkeur straat/wijk : Huidige woonsituatie Huidige Woonruimte : Koop Huur Inwonend Huidige maandlasten : (exclusief bijkomende kosten) Reden verhuizing : Heeft u eerder een woning bij ons gehuurd? : Nee Ja, namelijk Woont u al 1 jaar in Nederland : Nee Ja Heeft u en/of uw partner in het verleden ooit problemen gehad met uw verhuurder/hypotheekverstrekker : Nee Ja, namelijk

3 Financiële gegevens Inkomen aanvrager : Loondienst Inkomen partner : Loondienst Zelfstandig ondernemer Zelfstandig ondernemer (pensioen-) uitkering (pensioen-) uitkering te ontvangen partner alimentatie te ontvangen partner alimentatie Financiële verplichtingen aanvrager Financiële verplichtingen partner Totaal bedrag Lasten per maand Totaal bedrag Lasten per maand Persoonlijke lening Persoonlijke lening Doorlopend krediet Doorlopend krediet Afbetaling Afbetaling Hypotheek Hypotheek Verkoopwaarde Verkoopwaarde Alimentatie Alimentatie Beslaglegging Beslaglegging Anders Anders Uw inkomen in gebaseerd op uw bruto salaris inclusief vakantiegeld. Overuren worden niet tot uw inkomen gerekend. Eventuele betalingsverplichtingen zoals alimentatie, persoonlijke lening, e.d. worden op het inkomen in mindering gebracht. Hoe bent u bekend met ons? Funda Website Gevaert Rooftrack Anders, namelijk Pararius Kantoor Gevaert Facebook Persoonlijke toelichting Voorwaarden Ondergetekende verklaart dat bovenstaande vragen volledig en naar waarheid zijn beantwoord en geeft Gevaert toestemming de gegeven informatie te controleren. Ondergetekende is er mee bekend dat voor de inschrijving en het tot stand komen van een huurovereenkomst administratiekosten in rekening worden gebracht, groot 242,- incl. BTW. (prijswijziging voorbehouden). Dit bedrag wordt afgerekend tijdens het ondertekenen van de huurovereenkomst. Uw inschrijfformulier zal vertrouwelijk worden behandeld. Ondergetekende verklaart er mee bekend te zijn en akkoord te gaan, dat een huurovereenkomst zal worden aangegaan voor minimaal één jaar. De aanvraag kan zonder opgaaf van redenen worden afgewezen. Indien u toezegt een woning te gaan huren bent u verplicht een overzicht van uw BKR registraties aan te leveren. Gevaert behoudt zich het recht voor om op basis van dit overzicht uw aanvraag alsnog af te wijzen. In verband met de door de Wet Persoonsregistratie opgelegde verplichtingen verklaart ondergetekende er mee bekend akkoord te gaan, dat zijn persoonlijke gegevens, voor zover deze door de aanvrager in deze aanvraag zijn vermeld, dan wel door aanvrager op andere wijze zijn of worden verstrekt, door Gevaert in de administratie worden opgenomen. U kunt geen recht ontlenen aan het ondertekenen van dit formulier. Formulieren die niet volledig zijn ingevuld, getekend of waar noodzakelijke bijlage(n) ontbreken, worden niet in behandeling genomen. Voor het toewijzen van een woning wordt een inkomensnorm gehanteerd. Het benodigde inkomen (bruto per maand) dient minimaal 4 x de kale huurprijs te bedragen voor een eenverdiener. Bij tweeverdieners is de norm (bruto per maand) minimaal 6 x de kale huurprijs (ieder 3 x). Vóór aanvang van de huurovereenkomst dient u 2 maanden waarborg te betalen aan eigenaar van de woningen. Deze waarborgsom geldt voor de gehele duur van de huurovereenkomst, met inbegrip van de periode van verlenging op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak Ondergetekende verklaart het formulier naar waarheid te hebben ingevuld, alsmede akkoord te zijn met bovengenoemde voorwaarden Plaats : Datum : Handtekening aanvrager Handtekening partner

4 Checklist benodigde documenten Wij kunnen uw inschrijving niet in behandeling nemen als u deze niet compleet aanlevert. Eigen vermogen Woning verkocht Gescheiden (voornemens) Afschrift eigen vermogen Jaaropgave hypotheek Echtscheidingsconvenant (10 % mag als jaarinkomen worden mee gerekend) Getekende verkoop akte Een hypotheekverklaring kunt u opvragen bij uw hypotheekverstrekker en een uitreksel van het basisregister dient u op te vragen bij uw gemeente. Medewerkers in loondienst Kopie geldig paspoort/identiteitskaart (geen rijbewijs) Recente originele werkgeversverklaring* 2 x kopie recente loonstrook (van de afgelopen 2 maanden) 2 x kopie bankafschriften waarop het salaris is gestort (van de afgelopen 2 maanden) Recente hypotheek- of verhuurdersverklaring (indien inwonend een uitreksel uit het basisregister) BKR registratie (op te vragen via * de werkgeversverklaring dient overeen te komen met het bijgevoegde standaardmodel Zelfstandigen, directeur of aandeelhouder Kopie geldig paspoort/identiteitskaart (geen rijbewijs) Recente uitreksel Kamer van Koophandel 3 x kopie volledige jaarrekeningen (van de afgelopen 3 jaar) 3 x kopie definitieve aanslagen inkomstenbelasting (van de afgelopen 3 jaar0 Recente hypotheek- of verhuurdersverklaring (indien inwonend een uitreksel uit het basisregister) BKR registratie (op te vragen via Gepensioneerde Kopie geldig paspoort/identiteitskaart (geen rijbewijs) Jaaropgaven uitkerende pensioenen 2 x kopie bankafschriften waarop het pensioen is gestort (van de afgelopen 2 maanden) Recente hypotheek- of verhuurdersverklaring (indien inwonend een uitreksel uit het basisregister) BKR registratie (op te vragen via

5 Werkgeversverklaring (A.u.b. alleen dit standaardmodel gebruiken!) Gegevens werkgever Gegevens werknemer Aard van het dienstverband Verklaring voortzetting dienstverband (indien van toepassing) Naam werkgever: Adres werkgever: Postcode en woonplaats: KvK-nummer Naam werknemer: Adres werknemer: Postcode en woonplaats: Geboortedatum: In dienst sinds: Functie: De werknemer heeft: Is sprake van een proeftijd? Zijn er voornemens het dienstverband binnenkort te beëindigen? Zo ja, toelichting: Directeur / aandeelhouder: Bij gelijkblijvend functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden wordt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij beëindiging daarvan opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: man 0 vrouw...(dag, maand, jaar) 0 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of is aangesteld in vaste dienst 0 een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of is aangesteld in tijdelijke dienst tot.. 0 inkomen uit een flexibele arbeidsrelatie, nl.:...(bijv. uitzend-, inval- of oproepkracht) Zo ja, is de proeftijd verstreken? (extra handtekening en firmastempel) Naam ondertekenaar: Inkomen 1. Bruto jaar salaris 1 2. Vakantietoeslag 2 3. Onregelmatigheidstoeslag 4 4. Vaste 3 13 e maand 5. Provisie 4 6. Vaste 3 eindejaarsuitkering 7. Overwerk (basissalaris excl. overwerk e.d.). Leningen / Loonbeslag Is door u een onderhandse lening aan de werknemer verstrekt? Zo ja, ingangsdatum:.. hoofdsom looptijd jaarlast.... Is op het loon van de werknemer loonbeslag of looncessie gelegd? Zo ja, tot.. per maand 1) Het bruto jaarsalaris van het gebruikelijke aantal werkweken in de bedrijfstak. 2) Bij vakantiebonnen: 100% van de waarde van de vakantiebonnen. 3) Onder vast wordt verstaan: in de arbeidsovereenkomst vastgelegde onvoorwaardelijke inkomensbestanddelen. 4) Indien structureel sprake is van onregelmatigheidstoeslag, provisieregeling en/of overwerk: het bedrag over de laatste 12 maanden. Ondergetekende verklaart namens de werkgever dat alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld. Naam ondertekenaar:.. Voor eventuele verificatie kan contact worden opgenomen met: Getekend te..d.d... Handtekening en firmastempel: Naam:.Tel.:..

6 VOORBEELD hypotheek- /verhuurdersverklaring Gegevens hypotheekverstrekker/verhuurder Bedrijfsnaam : Naam ondergetekende : Man Vrouw Telefoon : Postcode en plaats : Gegevens hypotheekgever/huurder Voorletters en naam : Man Vrouw Straat en huisnummer : Postcode en plaats : Eigenaar/Huurder sinds : Bruto maandlasten : Verklaring Op dit moment Er een betalingsachterstand is : Ja Nee Er voor deze achterstand een betalingsregeling getroffen is : Ja Nee Er sprake is van (woon-)overlast is : Ja Nee In de afgelopen twee jaar Er een betalingsachterstand is geweest : Ja Nee Er een vordering aan derden uit handen is gegeven : Ja Nee Er één of meer vonnissen zijn geweest in verband met huurachterstand : Ja Nee Er sommaties zijn gestuurd in verband met woongedrag of overlast : Ja Nee Er een juridische procedure is geweest in verband met overlast : Ja Nee Er een vonnis is geweest in verband met overlast : Ja Nee Er woonfraude is geconstateerd : Ja Nee Plaats : Datum : Handtekening Bedrijfsstempel

Geachte werkgever, Wij danken u bij voorbaat, mede namens uw werknemer, voor uw medewerking.

Geachte werkgever, Wij danken u bij voorbaat, mede namens uw werknemer, voor uw medewerking. Geachte werkgever, Op dit moment heeft één van uw werknemers een financiering aangevraagd. Als financiële dienstverlener adviseren wij hierbij. Om één en ander in gang te zetten, heeft uw werknemer een

Nadere informatie

Vosbergerhout 99 - Harderwijk

Vosbergerhout 99 - Harderwijk Huurprijs 875,-- per maand Omschrijving EENGEZINSWONING TE HUUR IN DE WOONWIJK DRIELANDEN: Vosbergerhout 99, 3845 EP Harderwijk Fijne TUSSENWONING met vrijstaande houten berging voor- en achtertuin met

Nadere informatie

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk Postbus 2165, 1200 CD Hilversum A. Gegevens aanvrager Registratienummer: 1. Sofinummer: 2. Burgerservicenummer: man 1 vrouw 1 Achternaam (geboortenaam): Voornamen

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer

Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer SVF Nederland www.svf.nl Stuur het ingevulde formulier a.u.b. naar het dichtstbijzijnde SVF Regiokantoor! Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer U heeft zich onlangs bij ons aangemeld om in aanmerking

Nadere informatie

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Gemeente OEGSTGEEST SOCIALE ZAKEN Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Aanvraagdatum : Aanvraagnummer : Consulent : Instructie: Lees vóór het aanvragen van schuldhulpverlening de bijlagen, waarin een

Nadere informatie

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding Gemeente Ede Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014 Door dit formulier in te vullen vraagt u de gemeente Ede om kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014. Dat kan voor: afvalstoffenheffing

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Lees voor het invullen van dit formulier eerst de Toelichting goed door. De door u verstrekte gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegegevens

Nadere informatie

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS)

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Beschermingsbewindvoerder Naam Adres Telefoonnummer E-mailadres Contactpersoon Vraagt schuldbemiddeling

Nadere informatie

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen.

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen. Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd; of Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd; of EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen Lees eerst de toelichting op deze pagina

Nadere informatie

Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden

Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden Intakeformulier Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer Naam Voornamen Adres BSN Nummer Geboortedatum Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele nummer E-mailadres Gegevens partner Naam Voornamen

Nadere informatie

Intakeformulier Beschermingsbewind 2015

Intakeformulier Beschermingsbewind 2015 Intakeformulier Beschermingsbewind 2015 Naam & voornamen Geboortedatum BSN M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon E-mail adres Partner gegevens Naam & voornamen Geboortedatum BSN

Nadere informatie

Intakeformulier Huub Hoogeveen

Intakeformulier Huub Hoogeveen Intakeformulier Huub Hoogeveen Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen Geboortedatum Sofi-nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier. Persoonlijke gegevens

Aanmeldingsformulier. Persoonlijke gegevens Aanmeldingsformulier Persoonlijke gegevens Naam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht Nationaliteit Burgerservicenummer Identiteitsdocument Nummer ID Geldig tot Telefoonnummer vast Telefoonnummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken Woningen Kamer WONINGEN

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken Woningen Kamer WONINGEN Persoonsgegevens (Privé) Naam Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken Woningen Kamer WONINGEN :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:.

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering Rialto.Tóch verzekerd Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering Toelichting U heeft een mededelingsplicht. Dit houdt in dat u ons alles doorgeeft wat van belang kan zijn. Anders krijgt u bij een

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Hartholt Bewindvoering

Hartholt Bewindvoering Postbus 3 8140 AA Heino Tel. 0572-390333 Fax. 0572-390311 Email infobb@hartholtbewindvoering.nl Intakeformulier cliënten Budgetbeheer Het intakeformulier is bedoeld om de volledige financiële situatie

Nadere informatie

Aanmelding budgetbeheer

Aanmelding budgetbeheer Aanmelding budgetbeheer afdeling budgetbeheer Met dit formulier verzoekt u BTB uw budgetbeheer op zich te nemen. Het intakeformulier is bedoeld om uw financiële situatie goed in kaart te kunnen brengen.

Nadere informatie

gegevens van de cliënt te verwerken in de administratie en te beheren.

gegevens van de cliënt te verwerken in de administratie en te beheren. Intakeformulier Dit formulier is bedoeld om de (financiële) situatie van de cliënt goed in kaart te brengen. Graag ontvangen we naast alle gegevens van de cliënt ook de gegevens van de begeleider of contactpersoon

Nadere informatie

gegevens aangifte inkomstenbelasting

gegevens aangifte inkomstenbelasting Gegevens aangifte inkomstenbelasting Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

FRANCHISE Applicatie Formulier

FRANCHISE Applicatie Formulier FRANCHISE Applicatie Formulier Noot: het invullen van dit formulier leidt tot geen enkele verplichting van de zijde van de kandidaat noch verplicht dit de franchisegever tot het verkopen van een franchise

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering Rialto.Tóch verzekerd Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering Toelichting U heeft een mededelingsplicht. Dit houdt in dat u ons alles doorgeeft wat van belang kan zijn. Anders krijgt u bij een

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER OZP-PAKKETPOLIS ONDERHOUDNL

AANVRAAGFORMULIER OZP-PAKKETPOLIS ONDERHOUDNL AANVRAAGFORMULIER OZP-PAKKETPOLIS ONDERHOUDNL deze aanvraag betreft : een nieuw af te sluiten verzekering AANVRAGER/VERZEKERINGNEMER (dat is degene wiens risico wordt verzekerd) rechtsvorm : eenmanszaak

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming

functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming 22 Inschrijving functionaris voor een stichting, vereniging of zonder onderneming print wis - clear Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u één of meer bestuurders, sen, s of functionarissen voor

Nadere informatie