Naar aanleiding van uw verzoek doen wij u hierbij een inschrijfformulier voor huurwoningen toekomen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naar aanleiding van uw verzoek doen wij u hierbij een inschrijfformulier voor huurwoningen toekomen."

Transcriptie

1 Geachte heer, mevrouw, Naar aanleiding van uw verzoek doen wij u hierbij een inschrijfformulier voor huurwoningen toekomen. Graag ontvangen wij het formulier volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlage(n), retour. Houdt u vervolgens rekening met het volgende: - Er dient een bedrag ad. 15,00 aan inschrijfkosten te worden betaald. Dit bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer Uw inschrijving wordt pas in behandeling genomen als wij het bovenvermelde bedrag en het inschrijfformulier volledig ingevuld met alle gevraagde bijlagen hebben ontvangen. - De aanvrager(s) dienen te voldoen aan bepaalde minimale inkomenseisen. Als algemene inkomenseis wordt de norm gehanteerd dat uw bruto maandinkomen (exclusief vakantiegeld) minimaal gelijk dient te zijn aan vier maal de huurprijs. Tevens dient uw arbeidsovereenkomst minimaal een jaarcontract te zijn. Een tweede inkomen wordt voor bepaalde objecten deels meegerekend. Indien uw zelfstandig ondernemer bent, worden er aanvullende voorwaarden gesteld en dient er tevens een bankgarantie gesteld te worden. - Wij zullen voor elke kandidaat een credit-check uitvoeren. Mocht deze met hoog risico naar voren komen zullen wij u geen woning verhuren. - Indien wij een huurovereenkomst met u aangaan is dit voor de periode van achttien maanden. Na deze periode loopt de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd door met een opzegtermijn van één kalendermaand. - Bij verhuur zullen wij voor bepaalde objecten een bedrag van 135,00 in rekening brengen, deze kosten ontvangt u niet retour na beëindiging van de huurovereenkomst. Voor de goede orde delen wij u nog mee, dat aan de toezending van dit formulier geen aanspraken op een woning kunnen worden ontleend. Met vriendelijke groet, Zeeman De Vries Vastgoedmanagers B.V

2 INSCHRIJFFORMULIER AANVRAGER PARTNER Naam - m/v* - m/v* Voornamen - - Adres - - Postcode/Woonplaats - - Telefoon privé - - Telefoon zakelijk - - adres - - Geboortedatum - - Geboorteplaats - - Nationaliteit - - Burgerlijke staat - ongehuwd/weduwe(naar)/gescheiden/samenwonend/gehuwd in gemeenschap van goederen/buiten gemeenschap van goederen/geregistreerd partnerschap* Beroep/functie - - Werkgever - - Adres - - Postcode/Woonplaats - - Telefoon - - Bruto inkomen maand/jaar* maand/jaar* s.v.p. bijvoegen: - kopie salarisstroken van de afgelopen drie maanden - kopie identiteisbewijs - werkgeversverklaring - indien zelfstandig een uittreksel KvK en een accountantsverklaring over de laatste twee boekjaren alsmede een schatting van het resultaat van het lopende boekjaar. Bij deze werkgever vanaf - - Aangesteld in vaste dienst - ja/nee * - ja/nee.* Of voor bepaalde tijd nl. - (datum van/tot) - (datum van/tot) Andere inkomsten - Zelfstandig/Pensioen/WAO/WW/WWV/RWW - Zelfstandig/Pensioen/WAO/WW/WWV/RWW AWW/* andere AWW/* andere per maand/jaar* per maand/jaar* Financiële verplichtingen? - ja/nee * - ja/nee.* Zo ja, welke - - maand/jaar* per maand/jaar* Heeft u te maken gehad met eventueel faillissement of WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen)? ja/nee* GEGEVENS HUIDIGE WONING: Beschikt u thans over een huur- of koopwoning, of bent u inwonend? ( huurwoning dan s.v.p. de verklaring huiseigenaar/beheerder in laten vullen) - huurwoning/koopwoning/inwonend * Type woning - Indeling Bespeelt u een muziekinstrument Heeft u huisdieren U bent woningzoekende bij de gemeente? - kamers: slaapkamers: - ja/nee *,namelijk - ja/nee *,namelijk - ja/nee *,Gemeente - nr.: datum: * doorhalen wat niet van toepassing is. *19021.W * *19021.W *

3 WONINGBEHOEFTE: Voor hoeveel personen wordt woonruimte verlangd - aantal personen. Leeftijd (mann.) - jr. jr. jr. (vr.) - jr. jr. jr. (voor een goede invulling van onderstaande gegevens dient u gebruik te maken van het huurwoningen overzicht) 1e keuze 2e keuze 3e keuze 4e keuze Gemeente/plaats Wijk/straat Indien aanwezig garage Aantal kamers Woning benodigd vanaf Bijzondere wensen Maximale huurprijs Reden aanvraag woning ja/nee per maand - INFORMATIE Op welke wijze bent u over onze woningen geïnformeerd? O Via de krant O De Telegraaf O Het Noord-Hollands Dagblad O Woningkrant Regio N-Kennemerland O Anders nl.; ALGEMENE BEPALINGEN: A. Door het invullen en ondertekenen van dit inschrijfformulier voor woningzoekende kunt u zich tot de clientèle van ons beheerkantoor rekenen. Wij zullen naar best vermogen trachten aan uw wensen te voldoen. Uiteraard kunt u aan deze inschrijving geen enkel recht op een woning ontlenen. B. Alle mondelinge en schriftelijke mededelingen betreffende enige verhuur van een woning worden geacht te zijn gedaan in de veronderstelling, dat vergunning van overheidswege en toestemming door de eigenaar/rechthebbende zal worden verleend. Indien achteraf mocht blijken, dat deze veronderstelling onjuist is, zal de verhuur geacht worden niet tot stand te zijn gekomen en zal aan enige mededeling onzerzijds geen enkel recht kunnen worden ontleend jegens ons of jegens enige derde, wie dan ook, in de ruimste zin des woord. Elke aansprakelijkheid onzerzijds, behalve in geval van door ons opzettelijke onjuiste mededelingen, is te dezer zake uitgesloten. C.!! Uw inschrijving als woningzoekende wordt door ons bevestigd en blijft één jaar geldig, verlenging vindt alleen plaats op schriftelijk en tijdig verzoek. De aanvraag kan zonder opgaaf van redenen worden afgewezen. Nadere informatie hierover kan door ons niet worden verstrekt. Bij afwijzing of uitschrijving wordt het inschrijfformulier en bijlage(s) direct vernietigd. D. Indien wij passende woonruimte voor u hebben gevonden, krijgt u hierover schriftelijk bericht. u krijgt dan een aantal dagen de tijd om ons uw beslissing kenbaar te maken. Indien wij van u geen reactie ontvangen, wordt u na het vervallen van deze termijn automatisch uitgeschreven als woningzoekende. E. Alle gegevens, welke u ons verschaft, zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. Ondergetekende verklaart het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld, alsmede kennis te hebben genomen van de Algemene Bepalingen. Plaats: Datum: Handtekening aanvrager: Partner: (VERGEET U NIET DE GEVRAAGDE GEGEVENS BIJ TE VOEGEN?) VERKLARING WONINGBOUWVERENIGING/BEHEERDER/HUISEIGENAAR: Ondergetekende : te: verklaart dat, Dhr./Mevr./Mej. : adres: te: momenteel geen/wel* huurachterstand heeft van: het afgelopen jaar ook geen/wel* huurachterstand heeft gehad en dat de huurprijs van bovenvermelde pand momenteel per maand/week* bedraagt en de bewoning geen aanleiding tot klachten geeft. d.d. 20 Handtekening/firmastempel:

4 WERKGEVERSVERKLARING Gegevens werkgever Naam werkgever : Adres : Postcode & woonplaats : Gegevens werknemer Naam werknemer : man vrouw Adres : Postcode & woonplaats : Functie : Geboorte datum : In dienst sinds : Aard van het dienstverband De werknemer is aangesteld in vaste dienst directeur/aandeelhouder? ja nee voor bepaalde tijd nl. van tot Zijn er voornemens het dienstverband binnenkort te beëindigen? Ja Nee Zo ja, s.v.p. toelichten Intentie-verklaring Zal indien er sprake is van een contract voor bepaalde tijd bij gelijkblijvend functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden en de arbeidsovereenkomst bij beëindiging daarvan worden opgevolgd door een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd? Ja Nee Handtekening en firmastempel

5 Inkomen per jaar bedragen exclusief overhevelingstoeslag vermelden 1. Bruto jaarsalaris Bruto jaarsalaris bij gebruikelijk aantal werkweken in bedrijfstak (excl. overwerk). 2. Vakantietoeslag Bij vakantiebonnen: 100% van de waarde van de vakantiebonnen. 3. Onregelmatigheidstoeslag 4. Vaste 13 e maand In de arbeidsovereenkomst vastgelegd onvoorwaardelijk inkomsten bestanddeel. 5. Provisie Als sprake is van een regeling: gemiddelde provisie over de laatste 24 maanden. 6. Vaste eindejaarsuitkering In de arbeidsovereenkomst vastgelegd onvoorwaardelijk inkomstenbestanddeel. 7. Overwerk Alleen als sprake van bij beroep behorend overwerk: gemiddelde laatste 2 jaren. 8. Totaal per jaar Leningen/Loonbeslag Is door u een onderhandse lening aan de werknemer verstrekt? Nee Ja Zo ja, ingangsdatum - - Hoofdsom looptijd jaarlast Is op het loon van de werknemer loonbeslag gelegd? Nee Ja Zo ja,, per maand tot Ondertekening Ondergetekende verklaart namens de werkgever dat alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld. Getekend te Handtekening & firma stempel Naam ondertekenaar Voor eventuele verificatie kan contact worden opgenomen met Naam : Telefoonnummer:

6 Woningbestand Zeeman De Vries Vastgoedmanagers B.V. Door middel van bijgaand informatieformulier kunt u zich voor één van de woningen inschrijven. Let wel: Deze woningen zijn op dit moment bewoond. Alkmaar 2 kamer appartement Corn. Pronklaan van 746,00 t Hoefplan 3 kamer appartement 110 t/m 188 tot 894,00 4 kamer appartement incl. Serv.kosten Alkmaar eengezinswoningen P. Schiphorststraat 2 t/m 16 van 699,00 Daalmeer 4 kamers Laan van Keulen 30 t/m 53 tot 799,00 met en zonder garage JMP de Biestraat 1 t/m 23 Alkmaar eengezinswoningen Traviatastraat 2 t/m 44 van 718,00 Daalmeer 4 kamers Aidastraat 19 t/m 40 tot 820,00 met en zonder garage Almere-Buiten Eengezinswoningen Amelisweerdpad 10 t/m 16 van 697,69 3 kamers De Klenckestraat 22 t/m 48 Biddinghuizen eengezinswoningen Joggerspad 3 t/m 17 van 734, kap met garage 4 kamers Swifterbant eengezinswoningen IJsbloempad 4 t/m 18 van 749, kap met garage 4 kamers Dronten eengezinswoningen De Wolken 17 t/m 31 van 774, kap met garage Het Zenit 14 t/m 24 tot 835,36 4 kamers De Eclips 3 t/m 17 Dronten 3 kamer appartement Het Spectrum 2 t/m 72 van 729,84 tot 825,87 incl. Serv.kosten Dronten eengezinswoningen Lancasterdreef 32 t/m 110 van 666,87 4 kamers Thomsonstraat 210 t/m 212 tot 720,06 5 kamers Egmond-Binnen eengezinswoningen Ruygekroft 1 t/m 55 van 781,13 4 kamers tot 798,01 Emmeloord eengezinswoningen Baronielaan 1 t/m 35 van 729, kap met garage Vijfheerenlanden 2 t/m 12 tot 847,28 4 kamers Hoorn eengezinswoningen Waterman 83 t/m 112 van 563,47 Grote Waal 3 kamers Waterman 125 t/m 160 tot 696,63 4 kamers Boogschutter 89 t/m kamers Boogschutter 125 t/m 142

7 Hoorn eengezinswoningen Boogschutter 117 t/m 124 van 563,47 Grote Waal 3 kamers Boogschutter 155 t/m 178 tot 696,63 5 kamers Hoorn 2 kamer appartement Poolster van 488,00 Grote Waal 3 kamer appartement tot 650,00 Hoorn eengezinswoningen Reiger 1 t/m 10 van 629,99 Kersenboogerd 4 kamers Reiger 77 t/m 83 tot 700,84 Reiger 101 t/m 108 Grutto 1 t/m 46 Grutto 50 t/m 58 Hoorn eengezinswoningen Veranda 1 t/m 7 van 682,59 Kersenboogerd 4 kamers Veranda 16 t/m 42 tot 738,07 Hoorn eengezinswoningen Dvorakhof 1 t/m 10 van 680,48 Kersenboogerd 4 kamers met garage Dvorakhof 46 t/m 68 tot 796,67 4 kamers zonder garage Hoorn 3 kamer appartement De Streektuinen 45 t/m 63 van 961,04 4 kamer appartement tot 1.196,27 incl. Serv.kosten Heerhugowaard 2 kamer appartement Hemelboog binnen van 500,68 3 kamer appartement 155 t/m 263 tot 1.152,84 4 kamer appartement incl. Serv.kosten Medemblik 2 kamer appartement Kruisstraat 10 a t/m f van 500,00 3 kamer appartement tot 985,00 Zwaag 3 kamer appartement Sleutelbloem 4 t/m 39 van 657,85 4 kamer appartement tot 960,23 5 kamer maisonnette incl. Serv.kosten

Graag ontvangen wij het formulier volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlage(n), retour.

Graag ontvangen wij het formulier volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlage(n), retour. INSCHRIJFFORMULIER Geachte heer, mevrouw, Bijgaand het inschrijfformulier. Graag ontvangen wij het formulier volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlage(n), retour.

Nadere informatie

J.S.M. HILLEGERSBERG VASTGOED B.V.

J.S.M. HILLEGERSBERG VASTGOED B.V. J.S.M. HILLEGERSBERG VASTGOED B.V. Aanvraagformulier voor het huren van een woning PERSONALIA AANVRAGER HUURWONING Achternaam aanvrager Voornamen Man/Vrouw* Geboorteplaats en datum Nationaliteit Huidig

Nadere informatie

aanvraagformulier huurwoning

aanvraagformulier huurwoning aanvraagformulier huurwoning De door u verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld Persoonsgegevens Aanvrager Partner / mede aanvrager Naam M V M V Voorna(a)m(en) voluit Geboortedatum Geboorteplaats

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER HUURWONING: 1. Gegevens aanvrager huurwoning. 2. Gegevens partner. 3. Gezinssamenstelling

INSCHRIJFFORMULIER HUURWONING: 1. Gegevens aanvrager huurwoning. 2. Gegevens partner. 3. Gezinssamenstelling INSCHRIJFFORMULIER HUURWONING: Maak hieronder uw keuze: O Betreft inschrijving t.b.v. woningzoekenden bestand O Betreft inschrijving voor het volgende object/de volgende objecten:...... 1. Gegevens aanvrager

Nadere informatie

De minimale huurperiode is 1 (één) jaar, hiervan kan niet worden afgeweken. Na de eerste huurperiode geldt een huuropzegtermijn van één maand.

De minimale huurperiode is 1 (één) jaar, hiervan kan niet worden afgeweken. Na de eerste huurperiode geldt een huuropzegtermijn van één maand. Inschrijfformulier te verzenden aan: Perumal de Roo Makelaars Eindhovenseweg 111 5552 AA Valkenswaard De minimale huurperiode is 1 (één) jaar, hiervan kan niet worden afgeweken. Na de eerste huurperiode

Nadere informatie

Inschrijfformulier Huurwoningen

Inschrijfformulier Huurwoningen Inschrijfformulier Huurwoningen Waar kunt u huren? Oudstraat in te IJsselstein. Indicatie Inkomen Eenverdiener : 4 x de kale huurprijs bruto per maand Tweeverdieners : 6 x de kale huurprijs bruto per maand

Nadere informatie

Inschrijfformulier Huurwoningen

Inschrijfformulier Huurwoningen Inschrijfformulier Huurwoningen Waar kunt u huren? Nieuwegein, Leidsche Rijn, Utrecht, Hoogland en Wijk bij Duurstede. Kijk voor alle straatnamen en huurprijzen op de laatste 2 pagina s. Indicatie Inkomen

Nadere informatie

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Geldigheidsduur inschrijving: 1 jaar ZOEKOPDRACHT t.b.v. het huren van woonruimte 1. AANVRAGER Naam en voornamen : Postcode + woonplaats : Telefoonnummer

Nadere informatie

Vosbergerhout 89 - Harderwijk

Vosbergerhout 89 - Harderwijk Huurprijs 789,55 per maand (incl. 4,50 servicekosten) Omschrijving EENGEZINSWONING TE HUUR IN DE WOONWIJK DRIELANDEN: Vosbergerhout 89, 3845 EP Harderwijk Fijne TUSSENWONING met vrijstaande houten berging

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Geboortedatum Voorna(a)m(en) voluit Postcode / woonplaats Geboorteplaats Geslacht man vrouw Nationaliteit

Nadere informatie

Bruggestraat 32 - Harderwijk

Bruggestraat 32 - Harderwijk Huurprijs 800,-- per maand Omschrijving Bruggestraat 32, 3841 CP HARDERWIJK In hartje binnenstad gelegen HUURAPPARTEMENT op de 1e en 2e verdieping met dakterras en berging. De ligging is uitstekend op

Nadere informatie

Onregelmatigheidstoeslag Uitsluitend de in de arbeidsovereenkomst vastgelegde onvoorwaardelijke onregelmatigheidstoeslagen dienen opgegeven te worden.

Onregelmatigheidstoeslag Uitsluitend de in de arbeidsovereenkomst vastgelegde onvoorwaardelijke onregelmatigheidstoeslagen dienen opgegeven te worden. Geachte werkgever, Op dit moment heeft één van uw werknemers een financiering aangevraagd. Als financiële dienstverlener adviseren wij hierbij. Om één en ander in gang te zetten, heeft uw werknemer een

Nadere informatie

Haverdreef 47 DOETINCHEM

Haverdreef 47 DOETINCHEM Haverdreef 47 DOETINCHEM Huurprijs: 755,- p.m. REBO ERA Makelaars - Doetinchem Plantsoenstraat 77 7001 AB Doetinchem Telefoon:(0314) 36 92 92 Fax:(0314) 36 92 99 E-mail:makelaardij@rebogroep.nl REBO ERA

Nadere informatie

voor een Regionale Restauratiefonds-hypotheek

voor een Regionale Restauratiefonds-hypotheek voor een egionale estauratiefonds-hypotheek Aanvraagformulier Inzenden naar: Nationaal estauratiefonds, Antwoordnummer 34, 3860 VE HOEVELAKEN Leeswijzer De aanvrager is de eigenaar van het pand. Voor een

Nadere informatie

Aanvraagset voor particulieren

Aanvraagset voor particulieren Aanvraagset voor particulieren Zo vraagt u de lening aan U gaat aan de slag met een aantal werkzaamheden aan uw woning. Met uw gemeente of provincie heeft u gesproken over de investering die daarvoor nodig

Nadere informatie

Geachte werkgever, Wij danken u bij voorbaat, mede namens uw werknemer, voor uw medewerking.

Geachte werkgever, Wij danken u bij voorbaat, mede namens uw werknemer, voor uw medewerking. Geachte werkgever, Op dit moment heeft één van uw werknemers een financiering aangevraagd. Als financiële dienstverlener adviseren wij hierbij. Om één en ander in gang te zetten, heeft uw werknemer een

Nadere informatie

Jan van Nassaupark 40 * - Harderwijk

Jan van Nassaupark 40 * - Harderwijk Huurprijs 895,-- per maand Omschrijving NU OOK TE HUUR : Jan van Nassaupark 40, 3844 BN Harderwijk Monumentaal APPARTEMENT gelegen op de bovenste verdieping van één van de gerehabiliteerde gebouwen van

Nadere informatie

Inschrijving voor huurwoning bij Stichting Clavis

Inschrijving voor huurwoning bij Stichting Clavis Inschrijving voor huurwoning bij Stichting Clavis Beste heer/mevrouw, U hebt belangstelling voor een huurwoning van Clavis. Daarom wilt u zich bij Clavis inschrijven als woningzoekende. Om u in te kunnen

Nadere informatie

Intakeformulier nieuwe huurders

Intakeformulier nieuwe huurders Intakeformulier nieuwe huurders U heeft een voorlopige aanbieding betreffende een huurwoning van Intermaris ontvangen. Voordat u de woning definitief krijgt toegewezen, vindt er eerst een controle plaats

Nadere informatie

Vosbergerhout 99 - Harderwijk

Vosbergerhout 99 - Harderwijk Huurprijs 875,-- per maand Omschrijving EENGEZINSWONING TE HUUR IN DE WOONWIJK DRIELANDEN: Vosbergerhout 99, 3845 EP Harderwijk Fijne TUSSENWONING met vrijstaande houten berging voor- en achtertuin met

Nadere informatie

Kerspel 32 - Zwanenburg

Kerspel 32 - Zwanenburg - Koopgarant koopsom 144.375,-- kosten koper Omschrijving Kerspel 32 - INSCHRIJVING MOGELIJK TOT 28 NOVEMBER A.S. OM 11:00 UUR Dit is een unieke kans voor starters! Bij deze woning zijn de regels en bepalingen

Nadere informatie

Budget & Bewind. Intakeformulier. Burgerservicenummer : Identiteitsbewijs + nummer : Geldig tot : Nationaliteit : Verblijfsvergunning :

Budget & Bewind. Intakeformulier. Burgerservicenummer : Identiteitsbewijs + nummer : Geldig tot : Nationaliteit : Verblijfsvergunning : Budget & Bewind Postbus 229 5201 AE 's-hertogenbosch T. 06 456 925 70 E info@budget-bewind.nl W www.budget-bewind.nl Intakeformulier A. Persoonsgegevens Naam : Voorletters : Voornamen : Roepnaam : Geslacht

Nadere informatie

informatie voor woningzoekenden Wonen via RWS in de gemeenten Goes, Kapelle en Noord-Beveland

informatie voor woningzoekenden Wonen via RWS in de gemeenten Goes, Kapelle en Noord-Beveland informatie voor woningzoekenden Wonen via RWS in de gemeenten Goes, Kapelle en Noord-Beveland Ramen wassen in Kapelle Inhoudsopgave 1 inleiding... 5 2 De procedure in het kort... 5 3 Uw inschrijving...

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevensverwerking Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering Bij deze wijziging worden

Nadere informatie

Vragenlijst U DIENT DEZE VRAGENLIJST BINNEN 5 WERKDAGEN NA ONTVANGST AAN ONS TE RETOURNEREN!

Vragenlijst U DIENT DEZE VRAGENLIJST BINNEN 5 WERKDAGEN NA ONTVANGST AAN ONS TE RETOURNEREN! H HBS Hopman Budget Service Vragenlijst Wij verzoeken u deze vragenlijst goed te lezen, volledig in te vullen en van al uw inkomsten, uitgaven en schulden bewijzen mee te sturen. Op de laatste pagina vindt

Nadere informatie

MUNT HYPOTHEKEN INSTRUCTIE VOOR WERKGEVERS

MUNT HYPOTHEKEN INSTRUCTIE VOOR WERKGEVERS Uw werkgeversverklarg Leuk dat u plan bent om via uw adviseur uw hypotheek bij MUNT Hypotheken aan te vragen! Om Om uw uw hypotheekaanvraag te kunnen te kunnen accepteren accepteren hebben hebben wij wij

Nadere informatie

Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek

Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 1 Algemeen... 5 1.1 Gedragscode hypothecaire financieringen... 5 1.2 Toetsen met betrekking tot kredietwaardigheid

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevensverwerking Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering Bij deze wijziging worden

Nadere informatie

Is één van de woningen waar uw voorkeur naar uitgaat vrij, dan nemen wij direct contact met u op.

Is één van de woningen waar uw voorkeur naar uitgaat vrij, dan nemen wij direct contact met u op. Aan de belangstellende voor het project Duingeest te Monster Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Regio Zuid-West Poortweg 2, 2612 PA Delft Postbus 75, 2600 AB Delft Telefoon 015-2760400 Fax 015-2571049 E-mail

Nadere informatie

Solvent BV Postbus 5039 5800 GA Venray. Aanvraagformulier voor schuldhulpverlening (vertrouwelijk)

Solvent BV Postbus 5039 5800 GA Venray. Aanvraagformulier voor schuldhulpverlening (vertrouwelijk) Solvent BV Postbus 5039 5800 GA Venray Telefoon 0478-51 71 06 Fax 077-463 38 21 Email: info@solventbv.nl www.solventbv.nl Aanvraagformulier voor schuldhulpverlening (vertrouwelijk) s.v.p. formulier duidelijk

Nadere informatie