Aanvraagset voor particulieren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraagset voor particulieren"

Transcriptie

1 Aanvraagset voor particulieren Zo vraagt u de lening aan U gaat aan de slag met een aantal werkzaamheden aan uw woning. Met uw gemeente of provincie heeft u gesproken over de investering die daarvoor nodig is. Zij hebben u laten weten dat u in aanmerking komt voor de Stimuleringslening. Dit betekent dat u voldoet aan de eisen die door hen zijn gesteld, onder voorbehoud van een positieve financiële toetsing door SVn. Uw volgende stap is het daadwerkelijk aanvragen van de Stimuleringslening bij SVn. De informatie die u daarvoor nodig heeft, vindt u in deze aanvraagset. Kenmerken Stimuleringslening SVN0301A Uw gemeente of provincie maakt de Stimuleringslening mogelijk. De Stimuleringslening is een zachte lening waarvoor doorgaans een zeer lage rente wordt betaald. Dat kan dus aardig schelen in de maand lasten. SVn beheert het fonds waaruit de lening wordt verstrekt. Uw gemeente of provincie bepaalt welke maatregelen voor de Stimuleringslening in aanmerking komen. Ook bepaalt uw gemeente of provincie de hoofdsom van de lening, rente, looptijd en of de lening onderhands of hypothecair verstrekt wordt. De looptijd van de Stimuleringslening is maximaal 30 jaar. De rente kan variëren tussen 0,5% per jaar en een percentage op markt niveau. Kijk voor de actuele rentetarieven op De Stimuleringslening betreft een jaarannuïteitenlening en wordt dus annuïtair afgelost. Met annuïtair terugbetalen heeft u uw lening op de einddatum helemaal terugbetaald. Wat betekent annuïtair lenen? Het te betalen bedrag op basis van jaarannuïteiten moet steeds voor 1/12 deel worden voldaan voor de laatste van de maand. De maandtermijnen worden per 31 december van ieder jaar met de restschuld verrekend. De maandtermijn bestaat uit een aflossingsdeel en een rentedeel. Het aflossingsdeel zal gedurende de looptijd van de lening jaarlijks groter worden. Het rentedeel zal jaarlijks kleiner worden. Uw maandtermijn blijft gelijk. De Stimuleringslening wordt verstrekt via een bouwkrediet. Boetevrij aflossen is altijd mogelijk (geheel of gedeeltelijk), met een minimum van 250,-. De Stimuleringslening is een maatwerkproduct. Dit betekent dat er binnen uw gemeente of provincie speciale afspraken kunnen gelden, zoals bijvoorbeeld een andere afloswijze of aanvullende zekerheden. Stappenplan aanvraagproces 1 U heeft van uw gemeente of provincie een toewijzingsbrief ontvangen. U vult het aanvraagformulier bij deze aanvraagset in en verzamelt alle informatie die u nodig heeft volgens de checklist. Stuur het aanvraagformulier en alle benodigde informatie naar SVn. Wilt u dat uw aanvraag vlot verloopt? Zorg er dan voor dat uw informatie compleet is. Een Stimuleringslening kan onderhands of hypothecair verstrekt worden; in de toewijzingsbrief van uw gemeente of provincie kunt u lezen wat voor u van toepassing is. De kredietregels voor een onderhandse lening zijn wat eenvoudiger dan voor een hypothecaire lening. Daarom hoeft u bij de aanvraag voor een onderhandse lening minder informatie aan te leveren dan voor een hypothecaire lening. Let daarom goed op dat u het juiste deel van deze aanvraagset invult, neem bij twijfel gerust contact op met SVn. 2 SVn neemt de aanvraag in behandeling en voert een krediettoets uit. Bij een krediettoets wordt aan de hand van vooraf vast ge stelde normen bekeken of u in aanmerking komt voor de lening. Bij een positieve toetsing ontvangt u van SVn een offerte voor de Stimulerings lening. In deze offerte staan vermeld: de hoogte van het leenbedrag, de maandtermijn, het rentepercentage, de looptijd van de lening en de overige voorwaarden. Bij de offerte ontvangt u de Toelichting op een Stimuleringslening* en de Algemene bepalingen voor geldleningen. Bi een negatieve toetsing komt u niet in aanmerking voor een Stimuleringslening. Ook hierover ontvangt u bericht van SVn. * Kijk op voor een digitaal exemplaar. Z.O.Z.

2 3 Nadat u de offerte heeft geaccepteerd, ontvangt u van SVn bericht over de verdere afwikkeling van uw lening. In de toewijzingsbrief, die u al heeft ontvangen van de gemeente of provincie, staat vermeld of de lening wordt vastgelegd in een notariële (hypotheek) akte of dat een onderhandse akte volstaat. Als er een notariële (hypotheek) akte nodig is, stuurt SVn de stukken naar de notaris. U maakt vervolgens zelf een afspraak met de notaris voor het passeren van de akte. Een onderhandse akte ontvangt u ter ondertekening rechtstreeks van SVn. 4 Nadat de akte is ondertekend, is het leenbedrag beschikbaar voor uitbetaling. Vanaf dat moment betaalt u elke maand via automatische incasso het afgesproken bedrag aan rente en aflossing. 5 Het geleende bedrag wordt onder inhouding van de afsluitkosten in een bouwkrediet gestort. De nota s van de bedrijven die de werkzaamheden voor u uitvoeren, kunt u declareren met de declaratieformulieren die u van SVn ontvangt. Als de werkzaamheden naar tevredenheid zijn afgerond, stuurt u de declaratieformulieren met de originele nota s naar de organisatie die op het declaratieformulier staat vermeld. Na akkoord van deze organisatie, betaalt SVn de kosten rechtstreeks aan de bedrijven uit. SVn betaalt nooit méér uit dan beschikbaar is in het bouwkrediet. Na afronding van de werkzaamheden stopt het bouwkrediet. Welke kosten worden in rekening gebracht bij de Stimuleringslening? Afsluitkosten voor de lening. Afsluitkosten voor het bouwkrediet. Krediettoetskosten. Eventueel notariskosten. Rekenvoorbeeld Hoofdsom ,- Looptijd* van de lening 15 jaar Rente* (vast gedurende de gehele looptijd) 2% Afsluitkosten 225,- Bouwkredietkosten 75,- Krediettoetskosten (voor een particulier) 55,- Totale kosten lening ,20 Jaarlijks kostenpercentage 2,5% Bruto maandlasten 97,29 * De rente en looptijd worden bepaald door de gemeente/provincie. Voor een volledig overzicht van de kosten verwijzen wij u naar de SVn-pagina van uw gemeente of provincie. Heeft u vragen? Meer informatie vindt u op U kunt ook direct naar de pagina van uw gemeente gaan door achter de url de naam van uw gemeente in te vullen, bijvoorbeeld: nl/producten/stimuleringslening/schiedam. U kunt online ook de status van uw aanvraag volgen. Vindt u op de website niet het antwoord op uw vraag? Bel ons dan op of mail naar Wij helpen u graag. Omdat u een lening aangaat, dient u voldoende kredietwaardig te zijn. Dit wordt door SVn getoetst. SVn kan u niet adviseren welke lening het meest geschikt is. Twijfelt u of dit product geschikt is voor u? Of heeft u behoefte aan advies over het effect van de lening op uw financiële positie? Win dan advies in bij een erkend financieel adviseur. Je herkent de woning niet meer terug Irma en haar dochter voor hun huis In het huis-aan-huis blad van de gemeente Middelburg stond een advertentie voor de Stimuleringslening. Daar hebben we op gereageerd en we zijn echt blij dat we de lening hebben gekregen. Onze woning is gebouwd in de jaren vijftig en toen we het huis vorig jaar kochten, wisten we al dat er veel aan moest gebeuren. Dankzij de Stimuleringslening hebben we dat kunnen doen. We hebben nu overal dubbele beglazing, kunststof kozijnen en betonnen vloeren. Ook de aanbouw aan de achter zijde is vervangen, de schoorsteen is opnieuw opgebouwd, de keuken is vernieuwd en de badkamer is helemaal gerenoveerd. Je kent de woning gewoon niet meer terug en het wooncomfort is enorm verbeterd. De Stimuleringslening was voor ons echt een uitkomst. Over SVn U vraagt de lening aan bij de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Sinds 1996 zijn wij de financiële partner van het Rijk, gemeenten, provincies, woningcorporaties en andere marktpartijen op het gebied van wijken en wonen. Voor hen verstrekken wij leningen tegen gunstige voorwaarden, zoals een lagere rente en boetevrij aflossen. Wij verzorgen de aanvraag, het beheer en de administratie van de lening. Wij werken zonder winstoogmerk. Opbrengsten komen ten goede aan nieuwe initiatieven waarmee we een bijdrage leveren aan goed en betaalbaar wonen in een aangename leefomgeving. SVn heeft onder meer een AFM vergunning voor het aanbieden van hypothecair en consumptief krediet. SVn Postbus CA Hoevelaken T

3 Aanvraagset voor particulieren Aanvraagformulier onderhandse Stimuleringslening 1. Gegevens aanvrager(s) Aanvrager 1 Aanvrager 2* Geslacht Man/vrouw Man/vrouw Voornamen Tussenvoegsel Achternaam (bij geboorte) Geboortedatum Geboorteplaats Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer adres Burgerservicenummer Burgerlijke staat alleenstaand gehuwd/geregistreerd partnerschap samenwonend alleenstaand gehuwd/geregistreerd partnerschap samenwonend Eerder huwelijk of geregistreerd partnerschap ontbonden? ja, d.d. nee ja, d.d. nee Heeft u kinderen jonger dan 21 jaar, voor wie u financieel verantwoordelijk bent? ja n nee ja n nee Heeft u inkomen uit? * met wie in de woning een gezamenlijk huishouden wordt gevoerd. 2. IBAN Uw IBAN? (voor de incasso van de maandelijkse betalingen) vast dienstverband tijdelijk dienstverband uitzendwerk zelfstandige onderneming AOW/pensioen/lijfrente uitkering geen inkomen overig inkomen, namelijk: vast dienstverband tijdelijk dienstverband uitzendwerk zelfstandige onderneming AOW/pensioen/lijfrente uitkering geen inkomen overig inkomen, namelijk: 3. Slotverklaring De ondergetekende(n), aanvrager(s), verklaart/verklaren: 1. Alle verstrekte gegevens naar waarheid te hebben ingevuld inclusief de bijlage(n). 2. De checklist gelezen te hebben en voor alle situaties van de checklist die van toepassing zijn, stukken in te sturen. 3. Er geen bezwaar tegen te hebben dat de verstrekte gegevens indien nodig worden geverifieerd. 4. Er geen bezwaar tegen te hebben dat SVn de aangeleverde gegevens voor de aanvraag deelt met de instelling die de Stimuleringslening mogelijk maakt. 5. Kennis te hebben genomen dat alle verstrekte gegevens en nog te verstrekken gegevens worden geregistreerd conform de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens. 6. Akkoord te gaan met een toetsing bij: - Stichting Bureau Krediet Registratie - Verificatie Informatie Systeem - Stichting Fraudebestrijding Hypotheken - Externe Verwijzing Applicatie - Overige registers op het gebied van fraude en integriteit Plaats Datum Aanvrager 1 Aanvrager 2 Handtekening SVN0301A SVn Postbus CA Hoevelaken T

4

5 Aanvraagset voor particulieren Checklist onderhandse Stimuleringslening Tenzij anders is vermeld kunt u volstaan met het insturen van een kopie (ingezonden stukken worden niet geretourneerd). Alleen compleet ingevulde aanvraagformulieren met alle benodigde bijlagen worden in behandeling genomen. Vraagt u gezamenlijk de lening aan? Stuur dan de gevraagde stukken mee van u beiden. Op deze checklist staat vermeld welke stukken wij minimaal nodig hebben om uw dossier te beoordelen. Wij behouden ons het recht voor om aanvullende stukken op te vragen als daar aanleiding voor is. Algemeen Identiteit Geldig identiteitsbewijs: paspoort (inclusief het geperforeerde documentnummer en Burgerservicenummer), Europese identiteitskaart, vreemdelingendocument of rijbewijs (voor- én achterzijde). Het gedeelte met de handtekening moet altijd duidelijk zichtbaar zijn. Bent u binnen de afgelopen 12 jaar gescheiden (geweest) of heeft u een geregistreerd partnerschap ontbonden? Indien van toepassing: het echtscheidingsconvenant of de notariële akte van verdeling of Indien van toepassing: de overeenkomst beëindiging geregistreerd partnerschap. Bankafschrift IBAN Recent bankafschrift (niet ouder dan twee maanden) over een periode van één maand, of wanneer u elektronisch bankiert, een afdruk van uw rekeningoverzicht. Het bankafschrift is zonder doorhalingen en bevat in ieder geval: - naam en adresgegevens; - IBAN; - de bijschrijving van het inkomen; - de afschrijving van de hypotheeklasten en verplichtingen die voortvloeien uit leningen, kredieten of aankoop op afbetaling. Indien u op het aanvraagformulier een ander IBAN heeft opgegeven, dient u van dat IBAN ook een recent bankafschrift, of wanneer u elektronisch bankiert, een afdruk van uw rekeningoverzicht met uw naam en adresgegevens aan te leveren. Gegevens inkomen uit loondienst Ontvangt u inkomen uit loondienst (vast of tijdelijk)? Twee recente salarisstroken (niet ouder dan drie maanden). Indien van toepassing: 13e maand of eindejaarsuitkering. De meest recente salarisstrook waarop deze staat vermeld. Heeft u een tijdelijk dienst verband of ontvangt u inkomen uit een flexibele arbeidsrelatie, zoals seizoenswerk, uitzendwerk, werk als oproep- of invalkracht? Jaaropgaven van inkomen en/of uitkeringen van de afgelopen drie kalenderjaren of Inkomensverklaring van de Belastingdienst (voorheen IB-60), van de laatste drie jaar of Aangifte Inkomstenbelasting (IB) van de laatste drie jaar, inclusief de bijlagen. Gegevens inkomen uit onderneming Bent u zelfstandig ondernemer en/of directeur-grootaandeelhouder van een vennootschap? Volledige jaarrapporten (balans en verlies- en winstrekening en toelichtingen) van de laatste drie jaar, opgemaakt door een erkend bureau. Aangifte Inkomstenbelasting (IB) van de laatste drie jaar, inclusief de bijlagen. Gegevens inkomen uit pensioen of uitkering Duurt het minder dan vijf jaar tot u uw AOW-leeftijd bereikt? Heeft u een sociale uitkering? Heeft u pensioen/aow/lijfrente? Een uitdraai van mijnpensioenoverzicht.nl waaruit uw te bereiken pensioen blijkt of Een kopie van het uniform pensioenoverzicht van uw pensioenuitvoerder(s). Het laatste toekenningsbesluit van de uitkering. De meest recente betalingsspecificatie van de uitkering of de meest recente jaaropgave. Het laatste toekenningsbesluit van de pensioen-, AOW en/of lijfrente-uitkering. De meest recente betalingsspecificatie of de meest recente jaaropgave van het pensioen/de AOW. Indien van toepassing: de polis van de lijfrente of een afschrift van uw bankspaarrekening ten behoeve van de lijfrente. SVN0301A Z.O.Z.

6 Aanvraagset voor particulieren Checklist onderhandse Stimuleringslening Gegevens overig inkomen Heeft u inkomsten op andere wijze? Aangifte Inkomstenbelasting (IB) van de laatste drie jaar, inclusief de bijlagen. ( bijvoorbeeld als freelancer of gastouder) Heeft u inkomsten uit een verhuurd pand? Volledige huurovereenkomst én opgave actuele huursom. Gegevens VvE, bedrijf of stichting Heeft u een DUO-studiefinanciering (waarvan de betalingsverplichting is ingegaan)? Is er sprake van te betalen partneralimentatie? Heeft u een lening bij een niet- financiële instelling, bijvoorbeeld bij familie of vrienden? Een recent bankafschrift (niet ouder dan twee maanden) waarop de afschrijving van de rente en/of aflossing staat vermeld of Een opgave van DUO van het maandelijks te betalen bedrag aan rente en/of aflossing. Een recent bankafschrift (niet ouder dan twee maanden) waarop de afschrijving van de partneralimentatie staat vermeld. Een kopie van de leningovereenkomst. Een opgave van het te betalen bedrag aan rente en/of aflossing, d.m.v. een bankafschrift. Heeft u recent een ( hypothecaire) financiering aangevraagd of aangepast? Of gaat u dat binnenkort doen? De offerte voor de af te sluiten (hypothecaire) lening of het krediet. Heeft u onlangs een financiering afgelost? Het aflossings- en opheffingsbewijs. SVn Postbus CA Hoevelaken T

7 Werkgeversverklaring Gegevens werkgever Naam werkgever: Adres werkgever: Postcode en woonplaats: KvK-nummer: Gegevens werknemer Naam werknemer: man vrouw Adres werknemer: Postcode en woonplaats: Geboortedatum: In dienst sinds: (dag, maand, jaar) Functie: Aard van het dienstverband De werknemer heeft: een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of is aangesteld in vaste dienst een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of is aangesteld in tijdelijke dienst tot inkomen uit een flexibele arbeidsrelatie (bijv. uitzend-, inval- of oproepkracht), nl: Is er sprake van een proeftijd? nee ja Zo ja, is de proeftijd verstreken? nee ja Zijn er voornemens het dienstverband binnenkort te beëindigen? Zo ja, toelichting: nee ja Directeur / aandeelhouder: nee ja Verklaring voortzetting dienstverband (indien van toepassing) Bij gelijkblijvend functioneren en ongewij zigde bedrijfsomstandigheden wordt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij beëindiging daarvan opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: nee ja (extra handtekening en firmastempel) Naam ondertekenaar: Inkomen 1 Bruto jaarsalaris 1 (basissalaris excl. overwerk e.d.) 2 Vakantietoeslag 2 3 Onregelmatigheidstoeslag 4 4 Vaste 13 e maand 3 5 Provisie 4 6 Vaste eindejaarsuitkering 3 7 Overwerk 4 8 1) Het bruto jaarsalaris van het gebruikelijke aantal werkweken in de bedrijfstak. 2) Bij vakantiebonnen: 100% van de waarde van de vakantiebonnen. 3) Onder vast wordt verstaan: in de arbeidsovereenkomst vastgelegde onvoorwaardelijke inkomensbestanddelen. 4) Indien structureel sprake is van onregelmatigheidstoeslag, provisieregeling en/of overwerk: het bedrag over de laatste 12 maanden. Lening/Loonbeslag Is door u een onderhandse lening aan de werknemer verstrekt? nee ja zo ja, ingangsdatum hoofdsom looptijd jaarlast Is op het loon van de werknemer loonbeslag of looncessie gelegd? nee ja Zo ja, tot per maand Ondergetekende verklaart namens de werkgever dat alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld. Firmastempel: Getekend te Naam ondertekenaar: Handtekening: d.d. Voor eventuele verificatie kan contact worden opgenomen met: Naam: Telefoonnummer: Invulinstructies werkgeversverklaring Het is niet verplicht dit model van de werkgeversverklaring te gebruiken. Een andere werkgeversverklaring is ook toegestaan, mits deze voldoet aan de eisen van NHG. Alle vragen moeten worden beantwoord. Correcties zijn niet toegestaan ( tipp-ex, doorhalen, etc). Loongegevens moeten kloppen met de meegeleverde kopie loonstrook. Structureel overwerk, vakantie toeslag en dergelijke aangeven op de juiste plaatsen. De werkgevers verklaring dient te worden gestempeld met een firmastempel. Bij het ontbreken van de firmastempel dient een verklaring op briefpapier van de firma te worden bijgevoegd waaruit blijkt dat de firmastempel ontbreekt. Bij tijdelijke contracten dient duidelijk de periode en de intentieverklaring (ondertekend en gestempeld) te worden ingevuld. SVN0301A SVn Postbus CA Hoevelaken T

8

9 SVN0301A Notities

10 Notities SVn Postbus CA Hoevelaken T

Inschrijfformulier Huurwoningen

Inschrijfformulier Huurwoningen Inschrijfformulier Huurwoningen Waar kunt u huren? Oudstraat in te IJsselstein. Indicatie Inkomen Eenverdiener : 4 x de kale huurprijs bruto per maand Tweeverdieners : 6 x de kale huurprijs bruto per maand

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A Inhoudsopgave Algemeen 4 De lening 4 1. Wat is een Stimuleringslening? 4 2. De voorwaarden 4

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst! Inleiding Beste adviseur, Voor u ligt de Hypotheekgids van MUNT Hypotheken. Hierin vindt u alle gegevens over onze hypotheekproducten en dienstverlening overzichtelijk op een rij. Zo hebt u snel en gemakkelijk

Nadere informatie

1-1 1-1 2-3 2-5 2-5 2-6 2-6 2-6 2-6 2-7 2-8 2-9 2-9 2-11 2-12 2-13 2-14 2-14 2-14 2-15 2-16 2-16 2-17 2-18 2-18 2-19 2-20. Index Index 2-21 2-23 2-24

1-1 1-1 2-3 2-5 2-5 2-6 2-6 2-6 2-6 2-7 2-8 2-9 2-9 2-11 2-12 2-13 2-14 2-14 2-14 2-15 2-16 2-16 2-17 2-18 2-18 2-19 2-20. Index Index 2-21 2-23 2-24 Inhoudsopgave Hypotheekwijzer Inleiding Inleiding Organisatie Florius 1-1 1-1 De Hypotheken van Florius De Hypotheken van Florius Extra mogelijkheden 4-1 4-1 De Hypotheek Terugbetalen hypotheek Tweede

Nadere informatie

Aanvraag Duurzaamheidslening particuliere eigenaar

Aanvraag Duurzaamheidslening particuliere eigenaar Aanvraag Duurzaamheidslening particuliere eigenaar 1. Gegevens Gegevens aanvrager 1 Naam en voorletters Geboortedatum Burgerservicenummer (BSN) Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Gegevens

Nadere informatie

Graag ontvangen wij het formulier volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlage(n), retour.

Graag ontvangen wij het formulier volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlage(n), retour. INSCHRIJFFORMULIER Geachte heer, mevrouw, Bijgaand het inschrijfformulier. Graag ontvangen wij het formulier volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlage(n), retour.

Nadere informatie

Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek

Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 1 Algemeen... 5 1.1 Gedragscode hypothecaire financieringen... 5 1.2 Toetsen met betrekking tot kredietwaardigheid

Nadere informatie

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening Een steuntje in de rug voor woningkopers en...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

Acceptatie handleiding

Acceptatie handleiding Acceptatie handleiding Aegon Hypotheken Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Aanvragers 4 2.2 Maximaal aantal aanvragers 4 2.3 Aansprakelijkheid 4 2.4 Borgstelling 4 2.5 Mede hoofdelijk schuldenaar

Nadere informatie

Het juiste krediet voor uw groene wensen

Het juiste krediet voor uw groene wensen Het juiste krediet voor uw groene wensen Wat vindt u waar? In deze brochure leest u alles wat u moet weten over de groene leningen van GreenLoans. Klik op de link van uw keuze en lees meer. 1 2 3 4 Daarom

Nadere informatie

Acceptatie handleiding

Acceptatie handleiding Acceptatie handleiding Aegon Hypotheken Inhoudsopgave Acceptatiehandleiding 3 Acceptatienormen 4 Gedragscode Hypothecaire Financieringen 4 Uitzonderingen op gedragscode betreffende leencapaciteit 4 Leningen

Nadere informatie

Geachte werkgever, Wij danken u bij voorbaat, mede namens uw werknemer, voor uw medewerking.

Geachte werkgever, Wij danken u bij voorbaat, mede namens uw werknemer, voor uw medewerking. Geachte werkgever, Op dit moment heeft één van uw werknemers een financiering aangevraagd. Als financiële dienstverlener adviseren wij hierbij. Om één en ander in gang te zetten, heeft uw werknemer een

Nadere informatie

Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing)

Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing) Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid (let op: dit formulier is digitaal in te vullen, gebruik de TAB-toets om door de in te vullen velden te gaan) Gegevens tussenpersoon of notaris die

Nadere informatie

36-7514-425 C/0507. Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet

36-7514-425 C/0507. Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet 36-7514-425 C/0507 Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus WOZ-krediet

Nadere informatie

HEUMEN HEUMEN HEUMEN HEUMEN NOORD NOORD NOORD NOORD. Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING

HEUMEN HEUMEN HEUMEN HEUMEN NOORD NOORD NOORD NOORD. Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING D EN D EN Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING U wilt voor het eerst een woning kopen en u wilt zich graag vestigen in het nieuwe woongebied Heumen Noord.

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening van woningcorporaties Een steuntje in de rug voor woningkopers n...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur O m O v Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Persoonlijke

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

36-7514-423 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

36-7514-423 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet 36-7514-423 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5

Nadere informatie

36-7514-423 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

36-7514-423 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet 36-7514-423 A/0506 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5

Nadere informatie

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet InterBank N.V., Entrada 600 36-7514-423 D/1207 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet Bij

Nadere informatie

Inhoudsopgave. IDM maakt het mogelijk. Algemeen. Lenen op maat doet u bij IDM Bank. Contractvoorwaarden. Hoeveel kunt u lenen?

Inhoudsopgave. IDM maakt het mogelijk. Algemeen. Lenen op maat doet u bij IDM Bank. Contractvoorwaarden. Hoeveel kunt u lenen? Inhoudsopgave IDM maakt het mogelijk Waarom deze folder? IDM op internet Lenen op maat doet u bij IDM Bank 1. Doorlopend Krediet Doorlopend Hypotheek Krediet IDM BankPas 2. Persoonlijke Lening 3. Huurkoop

Nadere informatie

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening 36-7514-426 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een De starterslening 2015 De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning zijn. Als u een bepaalde woning op het oog heeft, kunt u

Nadere informatie

36-7514-428 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet

36-7514-428 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet 36-7514-428 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie