Herschikking ggz landschap van cliëntwaarde naar zorgsysteem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Herschikking ggz landschap van cliëntwaarde naar zorgsysteem"

Transcriptie

1 Herschikking ggz landschap van cliëntwaarde naar zorgsysteem Roel Verheul, voorzitter RvB Viersprong Joost Kruytzer, partner KPMG Plexus Met medewerking van Johanneke Maenhout, KPMG Plexus Juli 2013 De herschikking van het ggz landschap komt de komende jaren in een stroomversnelling. Dit paper beschrijft hoe te komen tot een gebalanceerd zorgsysteem, door te werken vanuit cliëntwaarde en de daaraan gerelateerde waardedrijvers. Het gaat in op concentratie, spreiding en de rol van landelijke netwerken voor de borging van kwaliteit en kosteneffectief werken.

2 Herschikking ggz landschap Hoofdstuk 1: Herschikking ggz landschap in stroomversnelling De ggz heeft te maken met toenemende prestatiedruk: zowel de kwaliteit als de doelmatigheid van zorg moet omhoog. Tot nu toe hebben zorgaanbieders dit voor elkaar gekregen zonder de bestaande inrichting van de sector wezenlijk aan te passen. Echter, net als de somatiek gaat nu ook de ggz een periode tegemoet van herschikking in het landschap om haar prestaties duurzaam te verbeteren. In dit paper gebruiken we voor duurzaam verbeteren het woord waardecreatie. Het hoofdlijnen- en regeerakkoord geven al enige invulling hieraan: basis ggz, ambulantisering, beddenafbouw, decentralisatie en de inkooprol van gemeenten, langdurende zorg naar Zvw, risicodragendheid verzekeraars, selectieve inkoop (met als gevolg concentratie), kritische analyse basispakket en (regionale) populatiebekostiging in de somatiek die op den duur ook de ggz gaat raken. Welke kant gaat dit op en hoe kan de sector de juiste richting bepalen? Tot nu toe zien we steeds relatief kleine verschuivingen, die ieder op zich staan. De komende jaren verwachten we een stroomversnelling waarin zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten in samenhang vele herschikkingen tegelijk gaan doorvoeren. In dit paper beschrijven we een kader dat grip geeft op deze herschikkingprocessen en voorkomt dat het ggz landschap eindigt als een rafelige lappendeken. Onze ideeën zijn gebaseerd op lessen en voorbeelden uit de praktijk, en zijn onder te brengen in drie uitgangspunten: 1) Zorgsystemen zijn een balans van goed op elkaar afgestemde onderdelen 2) Zorg kan alleen verbeteren als de waardedrijvers van een doelgroep goed worden begrepen 3) Herschikking leidt alleen tot waardecreatie mits en voor zover de cliënt boven het eigenbelang wordt geplaatst De rest van dit paper gaat dieper in op ieder van deze drie uitgangspunten. Hoofdstuk 2: Denk in gebalanceerde zorgsystemen Het woord zorgsysteem omvat alle spelers, hun activiteiten en onderlinge relaties, die nodig zijn om voor een doelgroep optimale zorg te bieden. Een zorgsysteem is dus een balans van goed op elkaar afgestemde onderdelen. Maar wat zijn die onderdelen en wat betekent balans? In deze paragraaf beschrijven we de basis inrichting van een zorgsysteem, als een generiek model. In de praktijk zijn er geen one size fits all oplossingen: de zorgsystemen verschillen per doelgroep en passen zich aan naargelang de regionale en situationele context.

3 Triage, zorgverlening en innovatie Een compleet zorgsysteem heeft alle honken bezet: triage, zorgverlening en innovatie. Triage Met triage bedoelen we alle activiteiten, mensen en middelen die nodig zijn om patiënten snel en op de juiste plek in de juiste zorg te krijgen. In de zoektocht naar gelijktijdige verbetering van kwaliteit en doelmatigheid is triage leidend: bijvoorbeeld een behandeling wel of niet starten scheelt 100% in kosten en resultaat. Een dergelijke grote impact hebben verbeteringen in zorgverlening of innovatie niet. Daarom ligt volgens ons de belangrijkste strategische waarde van bijvoorbeeld de invoering van de basis ggz dan ook in verbetering van de triage (van online zelftests tot snelle toeleiding naar topklinische zorg).maar het goed inregelen en afstemmen van triage is in de praktijk wellicht ook het meest lastige onderdeel van een zorgsysteem. Het is een netwerk dat loopt van zelfzorg en steunsysteem via huisarts en basis ggz naar gespecialiseerde en multidisciplinaire diagnostiek en behandeling. Zorgverlening Zorgverlening bestaat ook uit diverse onderdelen. Vaak is de benodigde behandeling relatief eenvoudig en kan de behandeling volledig door één professional of team worden uitgevoerd. Soms is het zorgtraject ingewikkelder en loopt het sequentieel langs verschillende instellingen. Een grote stap vooruit is nodig om de afstemming van parallel werkende zorgverleners te verbeteren (bijvoorbeeld FACT met verslaving, schuldhulpverlening, maatschappelijke opvang, et cetera). Innovatie Hedendaagse zorgsystemen dienen zich voortdurend aan te passen aan veranderende inzichten en veranderingen in de context (financiering, wetenschappelijke evidentie, wet- en regelgeving, et cetera). Die aanpassing vereist georganiseerde innovatie. Een goed werkend zorgsysteem heeft drie essentiële processen geborgd om de maximale waarde uit innovatie te halen. Ten eerste wordt ruimte gecreëerd om te innoveren, bijvoorbeeld door het faciliteren van onderzoek en experimenten en het daaruit doorontwikkelen van veelbelovende zorgverbeteringen. Ten tweede wordt het disseminatieproces georganiseerd, bijvoorbeeld door het coderen en overdraagbaar maken van de innovatie. Door innovaties proactief te verspreiden en beschikbaar te stellen kan de hele sector ervan profiteren. Ten slotte dienen innovaties te worden geborgd, bijvoorbeeld door te zorgen dat deze op een effectieve en efficiënte Pagina 3

4 manier worden toegepast. Hierbij kan gedacht worden aan het ontwikkelen van opleidingen, het creëren van supervisiemogelijkheden en het concentreren van zorgverlening 1. Slimme combinatie van concentratie en spreiding Een goed gebalanceerd zorgsysteem heeft een passende combinatie van concentratie en spreiding nodig om alle drie de onderdelen stevig te borgen. Deze combinatie van spreiding en concentratie is afhankelijk van specifieke kenmerken van de afzonderlijke onderdelen van een zorgsysteem, zoals het belang van een goede toegankelijkheid, de complexiteit van triage, zorgverlening en innovatie, overwegingen van financieel-economische aard, et cetera. De optimale mate van spreiding en concentratie wordt idealiter afzonderlijk bekeken voor de onderdelen van het zorgsysteem. Zo kunnen er bijvoorbeeld goede redenen zijn om de innovatie te concentreren op landelijk (of zelfs internationaal) niveau, de triage te concentreren op regionaal niveau, en tegelijk de zorgverlening zo veel mogelijk te spreiden. Expliciteer en onderbouw keuzes per doelgroep Een voorbeeld is de inrichting van het zorgsysteem voor doelgroepen die bediend worden vanuit het Function Assertive Community Treatment (FACT) concept. Lokaal werkende FACT teams worden ondersteund vanuit hun zorginstelling en zijn nauw verbonden met andere zorg en welzijnsteams op lokaal niveau. Dit vergt een goed netwerk en kennis van zaken. Binnen een regio is vaak één instelling gecontracteerd door een zorgverzekeraar om deze FACT-doelgroep te bedienen. De doorontwikkeling en certificering van de methodologie achter FACT zijn echter geconcentreerd op landelijk niveau in CCAF. Dit is samengevat in onderstaande figuur. 1 In periodes van snelle en ingrijpende innovaties zien we in het algemeen meer concentratie van zorgverlening, om de innovaties bij te kunnen benen (bijv. TOPGGz of MST Nederland). Pagina 4

5 Een ander voorbeeld is Multisystemic Therapy (MST), een sterk outreachende, systeemgeoriënteerde, gedragstherapeutische behandeling voor kinderen en adolescenten met uiteenlopende, ernstige gedragsproblemen en hun systemen. Bij MST worden de (door)ontwikkeling, certificering en kwaliteitsborging gecoördineerd vanuit MST Services, een wereldwijd geconcentreerde organisatie. Om het dienstenpakket van MST Services tot op nationaal niveau te spreiden is MST-Nederland opgericht als een door MST Services gemachtigd licentiehouder. MST Nederland licentieert instellingen en biedt ondersteuning aan gelicentieerde instellingen in de vorm van opleidingen en trainingen, continue kwaliteitscontroles en de coördinatie van landelijke ontwikkelingen. De optimale waarde van MST wordt gecreëerd door landelijke concentratie van kennis, terwijl de uitvoering gespreid plaatsvindt; op het moment van schrijven door acht aanbieders. Hun teams werken outreachend, net zoals bij FACT, waardoor de opbouw van concentratie en spreiding vergelijkbaar is. MST-Nederland wordt op zijn beurt weer gevoed vanuit een wereldwijd kenniscentrum in de Verenigde Staten. Welke onderdelen in een zorgsysteem de meeste nadruk krijgen en welke keuzes in concentratie en spreiding worden gemaakt hangt af van de doelgroep en de te behandelen problematiek: Wat heeft voor deze doelgroep en de problematiek de meeste invloed op kwaliteit en kosten van zorg ofwel wat zijn de belangrijkste pijlers waarop excellente zorg voor deze doelgroep rust? Dit idee hebben we in hoofdstuk 3 verder uitgewerkt onder de titel waardedrijvers. Pagina 5

6 Organisatorische concentratie speelt een belangrijke rol Concentratie en spreiding zijn relatief nieuwe onderwerpen in de ggz. Toch zijn er al voorbeelden, zoals de hiervoor genoemde constructies rondom FACT en MST Nederland, alsmede andere voorbeelden zoals Leo Kannerhuis Nederland en PsyQ Nederland. Een belangrijke observatie bij deze voorbeelden is dat het in de gedachtevorming over concentratie in de ggz, in vergelijking met bijvoorbeeld de ziekenhuiszorg, minder vaak (uitsluitend) over fysieke concentratie gaat. Fysieke concentratie verwijst naar het combineren van productieruimte voor en/ of op een locatie onderbrengen van bepaalde verrichtingen, zoals specifieke operatieve ingrepen. Deze fysieke concentratie in de ziekenhuiswereld wordt gedreven door wetenschappelijk onderbouwde minimale volumenormen (zoals bijvoorbeeld voor borstkanker) en/of de hoge kosten voor infrastructuur. In de ggz ontberen we wetenschappelijk onderbouwde volumenormen, waardoor het minder voor de hand ligt om fysieke concentratie af te dwingen. Toch zie je vooral bij zeldzame aandoeningen of complexe interventies een beweging richting fysieke concentratie, zoals die in afdelingen met een TOPGGz keurmerk. Verder zijn de kosten voor infrastructuur grotendeels beperkt tot die van gebouwen, met uitzondering van specifieke ingrepen zoals electroconvulsieve therapie (ECT) of transcraniale magnetische stimulatie (TMS). Dit betekent dat fysieke concentratie vooral voor de hand ligt bij zorgactiviteiten in gebouwen die specifieke en dure voorzieningen vereisen, zoals High Intensive Care (HIC) units. Een belangrijk verschil tussen de ggz en ziekenhuiszorg is gelegen in de benodigde frequentie van sequentiële bezoeken van patiënten aan hulpverleners (poliklinische contacten) of hulpverleners aan patiënten (ambulante contacten). De zorgverlening in de ggz vereist vaak veel bezoeken en is vaak langdurig van aard. Hierdoor is nabijheid en dus een hoge mate van spreiding wenselijk. Kortom, door de specifieke kenmerken van de ggz spelen organisatorische vormen van concentratie een relatief belangrijke rol in de discussie over de herschikking van het ggz landschap. Dat bleek ook in bovenstaande voorbeelden rondom FACT en MST. De kenmerken zijn overigens niet statisch. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van E-mental health, die juist de fysieke concentratie van behandelactiviteiten reduceert en waar de discussie over concentratie vooral gaat over digitale infrastructuur (website en integratie met EPD) en methodiekontwikkeling (online behandelprogramma s). Pagina 6

7 Afstemmen van zorgsystemen op de omgeving Het inrichten van een zorgsysteem begint idealiter met het denken vanuit de betreffende doelgroep: wat is daarvoor de optimale zorg, uit welke onderdelen bestaat die, hoe hangen die onderdelen samen en wat moet je concentreren of juist spreiden? Bij de beantwoording van die vragen dient meegewogen te worden dat een zorgsysteem moet worden afgestemd op zijn omgeving. Ten eerste staat een zorgsysteem voor een doelgroep nooit helemaal op zichzelf, maar zijn er connecties met zorgsystemen van andere doelgroepen. Denk bijvoorbeeld aan co-morbiditeit of het delen van mensen en middelen (behandelaren en faciliteiten die voor meerdere doelgroepen werken). Ten tweede bestaan er lokale verschillen die om afstemming vragen, bijvoorbeeld met betrekking tot de bevolkingsdichtheid, specifieke populatiekenmerken en bestaande zorginfrastructuur. Bijvoorbeeld FACT teams in een grootstedelijk gebied kunnen prima worden geconcentreerd en hun werkzaamheden vanuit een locatie verrichten, terwijl FACT op het platteland vraagt om een betrekkelijk grote mate van spreiding van teams om inefficiënties door te grote reisafstanden te voorkomen. Pagina 7

8 Hoofdstuk 3: Focus op waardedrijvers In hoofdstuk 2 bespraken we de generieke bouwstenen voor een gebalanceerd zorgsysteem. In deze paragraaf worden waardedrijvers geïntroduceerd als de primaire overwegingen die richting en de doorslag moeten geven bij keuzes. Ga uit van waarde voor de patiënt/cliënt en maatschappij Het denken in waardedrijvers start bij wat belangrijk is voor de patiënt/cliënt, hun systemen en de maatschappij, in termen van kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid. Dat willen we doorvertalen in slimme keuzes rondom de inrichting van het zorgsysteem. In de praktijk speelt echter strategische waarde voor de aanbieders ook een rol; denk bijvoorbeeld aan marktmacht door concentratie (een belangrijke drijver achter fusies). Voor een inhoudelijke discussie over een optimaal zorgsysteem laten we het belang voor aanbieders initieel buiten beschouwing. Dit komt in hoofdstuk 4 weer aan bod als we onszelf de vraag stellen hoe van theorie naar praktijk te komen. Bepaal de meest essentiële aspecten van goede zorg Om goede zorg te leveren (in de zin van kwalitatief hoogwaardig, betaalbaar en toegankelijk) moet veel worden georganiseerd. Vaak betreft het basale zaken die altijd op orde moeten zijn, zoals medewerkers met de juiste kwalificaties, reguliere ICT-ondersteuning en voldoende productiviteit. De kunst is juist om per doelgroep en het daarvoor gekozen type zorgaanbod de twee tot drie dingen te vinden die essentieel zijn om in die zorg uit te blinken (bovenop de basis zaken die je altijd voldoende goed moet doen). Zo is een hoge mate van behandelintegriteit (dat is de mate waarin hulpverleners zich strikt aan richtlijnen of voorschriften in de handleiding houden) weliswaar tot op zekere hoogte altijd van belang, maar dit is minder essentieel bij bijvoorbeeld eenvoudige aanpassingsstoornissen in de eerste lijn dan bij bijvoorbeeld complexe borderline persoonlijkheidsstoornissen in de derde lijn. Verder is outreachend Pagina 8

9 werken in gezinnen van belang bij kinderen met ernstige gedragsstoornissen, terwijl dit niet of minder geldt voor kinderen met eetstoornissen. Deze essentiële dingen noemen we waardedrijvers : Wat heeft de meeste invloed op kwaliteit en kosten van zorg? Als de waardedrijvers goed geborgd en geregeld zijn, dan pas kan er excellente zorg geleverd worden. Het denken in waardedrijvers is een concept dat buiten de zorg breed wordt toegepast en organisaties helpt om focus te houden. Wij zijn van mening dat mits juist toegepast, de ggz ook veel heeft aan het denken in waardedrijvers, zowel bij het verbeteren van zorg binnen instellingen als bij de herschikking van het ggz landschap. Waardedrijvers zijn er in alle soorten en maten Waardedrijvers kunnen zeer divers van aard zijn: Voorbeelden van soorten waardedrijvers: Beschikbaarheid van een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige methodiek Modelgetrouw werken Kennis en vaardigheden zorgverleners Team decision making Benutting (van medewerkers en middelen) Lokale samenwerking Motivatie & gedrag zorgverleners Kwaliteit Toegevoegde waarde voor patiënt & maatschappij Reistijd/kosten patiënten Betaalbaarheid Toegankelijkheid Er zijn veel mogelijke waardedrijvers, bij het uitschrijven van de logica is het echter wel van belang om goed onderscheid te maken tussen toegevoegde waarde en waardedrijvers. Toegevoegde waarde voor patiënt en maatschappij is wat je wilt bereiken, terwijl waardedrijvers je iets leren over wat je dan als sector of instelling moet organiseren om het goed te doen. Het is bijvoorbeeld toegevoegde waarde als een chronisch psychiatrische patiënt veilig thuis kan wonen. De waardedrijver die dit mogelijk maakt is de lokale samenwerking tussen FACT-team, huisarts, buurtorganisatie en politie. Pagina 9

10 De kunst is om de waardedrijvers zo concreet mogelijk te maken. Het zijn vaak redelijk specifieke operationele factoren, die zo n groot effect hebben dat ze strategisch bepalend worden en het ggz landschap beïnvloeden (omdat ze bijvoorbeeld vragen om concentratie of spreiding). We moeten dus diep graven met een goed begrip van het primair proces, om uiteindelijk op landelijk niveau uitspraken te kunnen doen. Daarbij moeten we ons niet verliezen in lijsten met duizend en één dingen die allemaal ook goed geregeld moeten zijn we zijn op zoek naar een beperkt aantal essentiële drijvers. In de volgende twee paragrafen worden voorbeelden gegeven van waardedrijvers bij complexe ingrepen onderbuik (in de ziekenhuiszorg) respectievelijk MST (in de ggz) 2. Voorbeeld uit de ziekenhuiszorg: complexe ingrepen onderbuik Het eerste voorbeeld is afkomstig uit de ziekenhuiszorg en heeft betrekking op de complexe ingrepen in de onderbuik. Kwaliteit Concentratie Specialisatie Waardedrijver Toegevoegde waarde voor patiënt & maatschappij Vpk verleent groter deel van werktijd dit type nazorg Chirurg voert groter deel van werktijd dit type ingreep uit Vpk herkent signalen van interne bloeding beter en sneller Noodprocedure beter afgestemd en vaker doorlopen Snellere en meer adequate ingreep bij interne bloeding Betaalbaarheid Lagere mortaliteit Toegankelijkheid Uit wetenschappelijk onderzoek bleek concentratie van dit type ingrepen de mortaliteit significant te verlagen. In eerste instantie denk je dan aan de kwaliteit van de ingreep. Bij nader onderzoek bleek er een nog belangrijkere drijver van goede zorg te zijn, namelijk dat het verpleegkundig team de interne (na)bloedingen of complicaties sneller herkende als het volume groter is. Door concentratie van dit type ingrepen kreeg het verpleegkundig team namelijk meer ervaring in de nazorg en kon daardoor signalen van interne bloedingen sneller en beter herkennen. 2 We beschrijven de waardedrijvers per type zorgaanbod, niet per doelgroep. Dat is met intentie gedaan: de waardedrijvers hangen namelijk af van de gekozen zorg voor een doelgroep. Indien bijvoorbeeld twee typen behandeling mogelijk zijn voor dezelfde doelgroep, dan kunnen de waardedrijvers verschillen. Pagina 10

11 Hierin komt tot uitdrukking dat je heel goed en praktisch moet begrijpen hoe en waarom een herschikking van het landschap (in dit geval concentratie van complexe ingrepen in het gebied van de onderbuik) bijdraagt aan toegevoegde waarde voor patiënt en maatschappij (in dit geval een lagere mortaliteit). Alleen dan kan je goed besluiten nemen over zoiets ingrijpends als concentratie of herschikking van zorg. Bovendien zul je na herschikking in de praktijk heel actief moeten sturen op de zorguitvoering om de waarde er ook echt uit te halen. In bovenstaand voorbeeld kan het namelijk alsnog misgaan als je na concentratie van de ingrepen het verpleegkundig team continu blijft wisselen en ook breed blijft inzetten voor andere zorg. Dan bouwen ze de gewenste ervaring en intuïtie niet op en is de kans groot dat de mortaliteit ongewijzigd blijft. Voorbeeld uit de ggz: MST-Nederland Het tweede voorbeeld is afkomstig uit de ggz en heeft betrekking op MST bij kinderen en adolescenten met ernstige gedragsstoornissen. MST is een bewezen effectieve behandeling voor een zeer complexe doelgroep. Tevens is bewezen dat de effectiviteit sterk samenhangt met de mate waarin de behandeling conform de in de handleiding beschreven uitgangsprincipes wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld: gericht op positieve en sterke kanten, gedrag in het hier en nu, passend bij het ontwikkelingsniveau, et cetera). Kennis en modeltrouw zijn dan ook twee essentiële waardedrijvers. Om de benodigde kennis te vergaren en modelgetrouw te werken is het voor hulpverleners noodzakelijk om goed getraind en gesuperviseerd te worden en te beschikken over externe consultatie en kwaliteitsborging door gekwalificeerde experts. Deze consultatie en kwaliteitsborging vereisen een hoge mate van concentratie vanwege de benodigde hoogwaardige expertise, toegang tot internationale experts en ontwikkelingen en de benodigde digitale infrastructuur. Ook in dit voorbeeld zien we weer het belang van het expliciet en helder ontrafelen van de logica achter de waardedrijvers, om er na herschikking van het landschap op te kunnen sturen. Pagina 11

12 Van waardedrijvers naar keuzes in het ggz landschap De theorie over waardedrijvers klinkt mooi, maar hoe leidt dit tot praktische en relevante keuzes in de ggz? We verkennen dit middels de volgende stappen: 1) Definieer de doelgroep 2) Zoek de waardedrijvers 3) Bepaal je acties (om goed te scoren op de waardedrijvers) Definieer de doelgroep Voor deze verkenning hebben we de ggz zeer grofmazig ingedeeld: In het schema wordt de ggz opgedeeld in vier marktsegmenten, die zich laten ordenen op basis van twee dimensies: Basis GGZ (hoog volume/eenvoudig, care/preventie/kwaliteit van leven gericht): hieronder vallen zowel de basiszorg door huisarts en POH-GGZ als de generalistisch ggz. Specialistische GGZ (hoog volume/eenvoudig, curatief/stoornisgericht): hieronder wordt het (reguliere) specialistische segment van de tweede lijn verstaan. Het betreft hier overwegend goed planbare (electieve) zorg, veelal uitgevoerd op basis van richtlijnen en protocollen. Topklinische GGZ (laag volume/complex, curatief/stoornisgericht): hieronder wordt het hoogspecialistische segment van de tweede lijn verstaan. Het betreft hier overwegend complexe zorg voor complexe problematiek. In dit segment wordt voor zover mogelijk volgens richtlijnen en protocollen gewerkt, maar mede door de complexiteit en hoge kosten per patiënt is er veel aandacht voor onderzoek en ontwikkeling. Chronische/acute GGZ (laag volume/complex, care/preventie/kwaliteit van leven gericht): hieronder valt zowel de chronische psychiatrie, althans voor zover deze niet vanuit de basis ggz kan worden Pagina 12

13 georganiseerd, als de acute psychiatrie. In dit segment wordt voor zover mogelijk volgens richtlijnen en protocollen gewerkt, maar mede door de complexiteit is deze zorg moeilijk planbaar en door het hoge risico van suïcide, psychose en agressie zijn vaak dure voorzieningen benodigd. Deze indeling levert ons hier voldoende mogelijkheden op om het concept van waardedrijvers te demonstreren. Zoek de waardedrijvers We werken hieronder twee voorbeelden verder uit. Ten eerste de topklinische zorg. Ten tweede de chronische outreachende zorg. Daarbij zoeken we waardedrijvers die helpen te besluiten, welke vorm van concentratie voor welk deel van het zorgsysteem passend is. We richten ons op de volgende waardedrijvers: Topklinische zorg Kwaliteit van de methodiek Modelgetrouw werken Chronische outreachende zorg Snelle uitwisseling best practices Pragmatische resultaatmeting & evaluatie Bij de topklinische zorg staat het evidence based werken voorop als basis voor toegevoegde waarde in termen van werkzame en doelmatige zorg. De twee waardedrijvers die daarmee samenhangen zijn de kwaliteit van de methodiek en hoe modelgetrouw behandelaren die volgen. Voor de chronische outreachende zorg bestaan dergelijke strikte, inhoudelijke protocollen niet. Bijvoorbeeld: FACT is veeleer een manier van werken en organiseren, niet zozeer een inhoudelijk protocol. Voor de doorontwikkeling van deze zorg zijn experimenten in de lokale praktijk belangrijk en deze vinden ook steeds meer plaats, zeker met de komende decentralisaties. De twee waardedrijvers die hier bij horen zijn een snelle uitwisseling van best practices tussen organisaties, alsmede een pragmatische manier om te bepalen wat werkt en waarom. Bepaal je acties In de uitgewerkte voorbeelden richten we ons op de vraag, welke vorm van concentratie voor welk deel van het zorgsysteem passend is. Dit doen we door verschillende vormen van concentratie te scoren voor hun bijdrage aan de twee waardedrijvers per voorbeeld. Een toelichting op de verschillende mogelijke vormen van concentratie vindt u in de bijlage. Topklinische zorg De score van concentratievormen tegen de waardedrijvers kwaliteit van de methodiek en modelgetrouw werken is hieronder grafisch weergegeven: Pagina 13

14 Sterk gericht op: Modelgetrouw werken Herschikking ggz landschap Merknaam Sterk gericht op: Kwaliteit methodiek Franchise Shop-in-shop Nieuwe vestiging Opleiding Zoals gezegd zijn de twee belangrijkste waardedrijvers bij topklinische zorg de kwaliteit van de methodiek en hoe modelgetrouw behandelaren die volgen. Ten eerste de verticale as. De vormen van concentratie verschillen wat betreft de mate waarin de (door)ontwikkeling van methodieken kan worden geborgd. Voor de (door)ontwikkeling van methodieken heb je een zekere (virtuele) kritische massa van nauw samenwerkende experts en bijbehorende financiële middelen nodig. Deze kritische succesfactoren kunnen het beste worden georganiseerd door middel van fysieke concentratie; door het bij elkaar brengen van experts en middelen in een en dezelfde omgeving. Een dergelijke omgeving kan prima worden nagebootst in een franchise omgeving, waarbij verschillende instellingen hun mensen en middelen bijeen brengen en naar dezelfde doelen richten. Een franchise formule kan in die zin worden aangemerkt als een vorm van virtuele fysieke concentratie. Daarentegen leveren het shop-in-shop model en een nieuwe vestiging op zichzelf geen enkele garantie dat er kwalitatief hoogwaardige methodieken beschikbaar zijn. Ten slotte scoren het gebruik van de merknaam en de aanwezigheid van opleiding het laagst; bij die vormen van concentratie bestaat geen enkele garantie voor de beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige methodieken. Ten tweede de horizontale as. De vormen van concentratie verschillen ook, zij het op een andere manier, wat betreft de mate waarin modelgetrouw werken wordt geborgd. Hierbij geldt dat het licentiemodel van concentratie superieur is, althans mits en voor zover de licentie is gekoppeld aan modelgetrouw werken. Fysieke concentratie kan ook helpen om een overeenkomstige werkwijze te stimuleren, maar biedt iets minder garanties. Nog minder garanties zijn aanwezig bij alternatieve modellen, zoals de franchiseformule, de shop-in-shop variant, een nieuwe vestiging en opleiding. Opnieuw biedt het gebruik van de merknaam de laagste mate van garantie. Fysieke concentratie Licentie Pagina 14

15 Concentratie topklinische zorg geeft bijvangst op waardedrijvers van andere doelgroepen Deze afdelingen spelen ook een rol bij verbetering van zorg voor gerelateerde doelgroepen, die ze niet zelf (meer) bedienen. Ten eerste blijft het doel altijd om wat nu topklinische zorg is, in de toekomst dichter bij huis beschikbaar te maken. Ten tweede levert het onderzoek van de afdeling innovaties op, die ook bruikbaar zijn voor de bredere specialistische zorg. Codering en verspreiding naar reguliere specialistische zorgverleners is dan ook een expliciet criterium voor het keurmerk. Deze innovatierol binnen het zorgsysteem profiteert ook van de fysieke concentratie, waardoor de kennis en ervaring met de (landelijke) spreiding van methodieken in het team kan worden opgebouwd. Naast zorgverlening en innovatie, ten slotte, hebben de afdelingen ook een rol om de triage in het zorgsysteem te verbeteren. Daartoe zijn onder andere van belang de ontwikkeling van standaard scorelijsten, beschikbaarheid voor consultatie, en ook bekendheid van de sector met de beschikbare expertise. Aangezien voor het organiseren van effectieve triage vaak bestaande structuren moeten worden doorbroken, is klinisch leiderschap op landelijk niveau nodig. Fysiek geconcentreerde afdelingen bieden een basis om dat op te bouwen. Combineren we beide waardedrijvers, dan komt fysieke concentratie als meest wenselijke optie en komen de franchiseformule en licentieconstructie als second best opties uit de bus rollen voor concentratie van topklinische ggz. Een voorbeeld van fysieke concentratie zijn de afdelingen die voldoen aan de criteria van het TOPGGz keurmerk. Zij concentreren uitvoering van laag volume, zeer complexe, topklinische zorg. Daardoor kan modelgetrouw werken worden gerealiseerd. De methodiek hebben ze zelf of samen met hun topklinische netwerk ontwikkeld (in beide gevallen helpt de specialisatie door concentratie om dit voor elkaar te krijgen). Pagina 15

16 Chronische outreachende zorg Bij dit voorbeeld kijken we naar de concentratievormen die het beste bijdragen aan de waardedrijvers snelle uitwisseling van best practices en pragmatische resultaatmeting & evaluatie. Deze zijn (zeker de komende jaren) belangrijke waardedrijvers, aangezien de best passende inrichting van dit type zorg nog in de praktijk moet worden bepaald. Dat geldt specifiek voor het aansluiten van het zorgaanbod vanuit ggz-instellingen met de infrastructuur binnen het sociale domein die gemeenten gaan opzetten. Franchise en licentie hebben hier hun waarde, met name voor het snel verspreiden (en daadwerkelijk implementeren) van best practices. Een landelijk opgezette evaluatie (wellicht op te zetten door koepels in samenwerking met gemeenten) scoort weer beter op het systematisch meten en evalueren van resultaten. Informele samenwerking, waar instellingen bij elkaar in de leer gaan, helpt maar is vanwege de vrijblijvendheid minder effectief. Opleiding en gedeelde merknaam scoren laag. Pagina 16

17 Hoofdstuk 4: Volg een gedegen proces Een gebalanceerd systeem ontwerpen op basis van waardedrijvers is een mooie oefening voor de tekentafel in een niet-bindende setting. Maar hoe komen we in de praktijk, waarin allerlei belangen en concurrentie spelen, tot een aansprekend resultaat? Daarover gaat dit laatste, korte hoofdstuk. We beginnen met enkele lessen uit de (prille) ervaring binnen de somatiek. Vervolgens geven we een beschouwing wat dit betekent voor de geïntegreerde tweedelijns-instellingen, waarna we afsluiten. Lessen uit de somatiek Concentratie en spreiding winnen aan relevantie, maar de verwachting is dat de weg ernaartoe ook in de ggz niet makkelijk is. Er is sprake van stevige belangentegenstellingen. Concentratie van zorg kan, net als substitutie naar de eerste lijn, leiden tot een reductie van de maatschappelijke kosten, maar laat de aanbieder in de tweede lijn dikwijls achter met een infrastructuur die niet meer door inkomsten uit zorgproductie gedekt wordt. Aanbieders die allianties aangaan en los van de zorgverzekeraars concentratiebewegingen inzetten, komen in de problemen met de Mededingingswet omdat ze patiënten keuzevrijheid ontnemen. De oplossing zal dan ook gezocht moeten worden in een gezamenlijk optrekken van zorgverzekeraars, aanbieders en patiëntenvertegenwoordigers om het zorglandschap van de toekomst te ontwikkelen. Dat vergt een gedegen proces. Ervaringen uit de somatiek leren dat een dergelijk proces makkelijk één tot twee jaar in beslag kan nemen. Er moet veel aandacht worden besteed aan het bouwen van vertrouwen tussen partijen, een gezamenlijke visie op (de toekomst van) het huidige landschap en de gevolgen voor kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid. Hierbij kan een landelijk/regionaal kader vanuit de overheid en/of zorgverzekeraars ondersteuning bieden. Tevens is kwantificering en objectivering van feiten over en samenhang in de regio cruciaal voor visie en onderling vertrouwen (bijvoorbeeld over kwaliteit, doelmatigheid, toegankelijkheid, volume aan vraagzijde en aanbod, etc). Ontvlechten, maar niet ontmantelen Grote, geïntegreerde instellingen hebben veel doelgroepen onder één dak, met uiteenlopende waardedrijvers en daarmee zorgsystemen waarin de instelling moet opereren. Zowel voor de interne aansturing als voor het flexibel kunnen aansluiten bij de externe netwerken zoals hiervoor beschreven, moeten instellingen hun organisatie voldoende ontvlechten. One size fits all oplossingen werken niet in het ggz landschap van de toekomst en focus van leidinggevenden is nodig om de specifieke waardedrijvers van hun zorg goed te begrijpen en daarop te sturen. Dit betekent niet automatisch een ontmanteling van instellingen, maar betekent wel iets voor de structuur en de positie van de concernleiding: een kritische herbezinning op de toegevoegde waarde voor patiënt en maatschappij van het feit dat de instelling verschillende doelgroepen onder één dak bedient. Pagina 17

18 Herschikken alleen is niet genoeg Alleen het herschikking van zorg is echter niet voldoende, zoals ook benoemd in de inleiding van dit paper. Je moet blijven sturen op het realiseren van de waardedrijvers, die ten grondslag lagen aan de herschikking. Omdat er geen breed empirisch onderbouwde bewijslast is voor bepaalde oplossingen, vergt herschikking van het ggz landschap een lerende benadering en de mogelijkheid incrementeel toe te werken naar de beste oplossing. Dit is ook nodig omdat de stand van de wetenschap, de vraag uit de bevolking en de politiek-economische context steeds in beweging blijven. Een lerende benadering vergt flexibiliteit van alle spelers en het transparant maken van kwaliteit en kosten. Op basis daarvan kan worden vastgesteld wat het resultaat is en welke vervolgstappen nog nodig zijn. Gezien alle belangen, zowel voor de zorg als voor de betrokken partijen, vergt een lerende benadering ook een gedegen proces met duidelijk vooraf overeengekomen principes en uitgangspunten. Met als wenkend perspectief een ggz-zorgsysteem waarin cliëntwaarde volledig centraal staat. Pagina 18

19 BIJLAGE: voorbeelden vormen van concentratie Shop-in-Shop Een shop-in-shop is letterlijk een winkel in een andere winkel. Winkels of organisaties met een groot (winkel) oppervlak, genereren extra omzet door relatief kleine oppervlaktes in de winkel te verhuren aan een andere winkel. Voorbeelden zijn een hoortoestellen winkel, orthopedische schoenmaker of kapper in een ziekenhuis. Licentie In zijn meest simpele vorm bestaat een licentie uit een verklaring van de kant van de licentiegever dat de licentienemer de omschreven activiteit mag uitvoeren. In de praktijk wordt er meestal een overeenkomstgesloten, waarin de licentiegever en de licentienemer - soms expliciet, soms impliciet - voorwaarden overeenkomen, waaronder de licentienemer de verkregen licentie mag exploiteren. Een voorbeeld is Multisystemic Therapy (MST). Zie ook paragrafen en Zie ook. Certificering Het afgeven van een certificaat wordt meestal vooraf gegaan door een controlehandeling zoals een inspectie, audit of andere vormen van verificatie. Bedrijven kunnen een certificaat voeren dat wordt afgegeven hetzij door de brancheorganisatie waartoe het bedrijf behoort, of door een toezichthoudende instantie uit deze branche of gilde. Zo'n certificaat kan een verklaring zijn omtrent de eisen waaraan het bedrijf voldoet, en vormt dan een garantie voor professionaliteit. Een voorbeeld is Functie Assertive Community Treatment. Zie ook paragraaf Zie ook Franchise Een franchise is een methode van zakendoen waarbij een ondernemer (de franchisenemer) een contract sluit met de eigenaar van een handelsnaam (de franchisegever) die de franchisenemer het recht geeft om tegen betaling een zaak met die handelsnaam te exploiteren. Het franchisecontract bevat het handelsconcept van de franchisegever waarin het verboden wordt voor de franchisenemer om van dit centraal gestuurde concept af te wijken. Het staat de franchisegever vrij om veranderingen in het concept door te voeren. Kenmerkend voor franchise is een herkenbare formule. Een voorbeeld is Leo Kannerhuis Nederland. Zie ook Pagina 19

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015 Notitie GGZ Rivierduinen GGZ Rivierduinen Zorgvisie 2015 Blad 1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie... 2 3. Visie... 2 3.1. Herstel als leidend principe... 2 3.2. Passende Zorg... 3 3.3 Hoge professionele

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

1. Waarom is definiëren van topzorg in de ggz belangrijk?

1. Waarom is definiëren van topzorg in de ggz belangrijk? Concentratie van topzorg in de ggz maart 2014 Visiedocument Penvoerders: Joost Kruytzer (KPMG Plexus) en Ellen Mogendorff (TOPGGz) Inleiding In het bestuurlijk akkoord 2013-2017 staat de zinsnede: verschillende

Nadere informatie

Concentratie & Spreiding in de ggz Ellen Mogendorff/ Leona Hakkaart-van Royen

Concentratie & Spreiding in de ggz Ellen Mogendorff/ Leona Hakkaart-van Royen Concentratie & Spreiding in de ggz Ellen Mogendorff/ Leona Hakkaart-van Royen Het menu: Voorgerechten: Actuele ontwikkelingen in de ggz Specialisatie / concentratie versus spreiding TOPGGz; wat is het,

Nadere informatie

Congres ziekenhuispsychiatrie

Congres ziekenhuispsychiatrie Congres ziekenhuispsychiatrie Het belang van integrale zorg psychiatrie & somatiek belicht vanuit de visie van de zorgverzekeraar 7 november 2013 Anouk Mateijsen Regio manager, Achmea Divisie Zorg & Gezondheid

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

Externe brochure : toelichting

Externe brochure : toelichting Externe brochure : toelichting Doel: profilering Veldzicht Doelgroep: stakeholders Veldzicht Optionele uitwerking: boekje centrum voor transculturele psychiatrie VAARDIG EN VEILIG VERDER HELPEN In Veldzicht

Nadere informatie

uw antwoord op de Basis GGZ

uw antwoord op de Basis GGZ uw antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165)

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165) 1968 2003 2010 Visiedocument 2020 Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal (0165) 58 80 00 www.franciscusziekenhuis.nl Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Trends en ontwikkelingen 4 2 Missie Franciscus

Nadere informatie

Van beleid naar praktijk. De agoog in de frontlinie van ambitueuze zorgvernieuwing: de patiënt helpen richting zelfredzaamheid. Wie helpt de agoog?

Van beleid naar praktijk. De agoog in de frontlinie van ambitueuze zorgvernieuwing: de patiënt helpen richting zelfredzaamheid. Wie helpt de agoog? Van beleid naar praktijk De agoog in de frontlinie van ambitueuze zorgvernieuwing: de patiënt helpen richting zelfredzaamheid. Wie helpt de agoog? De onderwerpen Agenda voor de Zorg Bestuurlijk akkoord

Nadere informatie

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Kwalitatief goede zorg tegen aanvaardbare kosten Door Sebastiaan Baan Korte uitleg animatie: https://youtu.be/dl6n5hix2d Y 2 NETWERK KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Landelijk Platform

Nadere informatie

2013 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, is een dochtermaatschappij van KPMG Europe LLP en

2013 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, is een dochtermaatschappij van KPMG Europe LLP en 0 Naar een dynamisch zorglandschap: ontwikkelingen, strategieën en allianties Ontwikkelingen in de zorgsector en de impact voor inkopers van zorginstellingen Dr. Anna van Poucke, director KPMG Plexus Nevi

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Hoogspecialistische ggz in kwaliteitsstandaarden. Drs. Katrien de Ponti Sr. Projectleider Stichting TOPGGz

Hoogspecialistische ggz in kwaliteitsstandaarden. Drs. Katrien de Ponti Sr. Projectleider Stichting TOPGGz Hoogspecialistische ggz in kwaliteitsstandaarden Drs. Katrien de Ponti Sr. Projectleider Stichting TOPGGz Waar zou je in zo n geval adviseren? Experts die zeer gespecialiseerde diagnostiek inzetten Experts

Nadere informatie

UITNODIGING 17 NOVEMBER

UITNODIGING 17 NOVEMBER UITNODIGING 17 NOVEMBER Al onze behandelvormen voor kinderen met autisme onder één dak! Wij laten u graag op dinsdag 17 november van 15.00-17.00 uur zien en ervaren wat de werkwijze van ons Behandelcentrum

Nadere informatie

KAIRO. Doel van KAIRO

KAIRO. Doel van KAIRO kairo arnhem een onderwijs-behandelprogramma voor jongeren met een autisme-spectrumstoornis (ASS) informatie voor cliënten, ouders en verwijzers november 2016 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder

Nadere informatie

Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten

Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten meer informatie: mdejong@nictiz.nl Bekijk de infographic Uitgangspunt 1 ehealth toepassingen zijn primair bedoeld voor patiënten. Zorgverleners

Nadere informatie

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Versie 1, april 2015 SIGRA Netwerk Jeugd GGZ INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling 2. Psychische aandoeningen bij de jeugd in cijfers 3. Jeugd GGZ binnen

Nadere informatie

Kwaliteit vanuit patiëntenperspectief

Kwaliteit vanuit patiëntenperspectief Kwaliteit vanuit patiëntenperspectief SONCOS-symposium 28 september 2016 Irene Dingemans Projectleider kwaliteit van zorg Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties disclosure Geen andere belangen

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Twente is een innovatieve regio die nationaal en internationaal sterk in opkomst is. Daarom is op initiatief van de provincie Overijssel

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Inleiding In de tweede helft van de twintigste eeuw hebben vele maatschappelijke en zorg-gerelateerde ontwikkelingen plaatsgevonden, die van grote invloed zijn geweest op de manier

Nadere informatie

Met elkaar in gesprek over kwaliteitsverbetering en hoogspecialistische ggz. Door Ralph Kupka en Sebastiaan Baan

Met elkaar in gesprek over kwaliteitsverbetering en hoogspecialistische ggz. Door Ralph Kupka en Sebastiaan Baan Met elkaar in gesprek over kwaliteitsverbetering en hoogspecialistische ggz Door Ralph Kupka en Sebastiaan Baan Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ Sebastiaan Baan Netwerk LPGGz NIP NVvP Nederlands Huisartsen

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

Effectieve behandelingen voor jongeren en gezinnen met ernstige problemen

Effectieve behandelingen voor jongeren en gezinnen met ernstige problemen Effectieve behandelingen voor jongeren en gezinnen met ernstige problemen Voor jongeren en gezinnen met ernstige problemen De Viersprong is er voor kinderen en jongeren met ernstige problemen in persoonlijkheid,

Nadere informatie

De GGZ. Zitten blijven of overgaan? Jo Hermanns. H & S Consult

De GGZ. Zitten blijven of overgaan? Jo Hermanns. H & S Consult De GGZ Zitten blijven of overgaan? 28-10-2016 Jo Hermanns Waarom was de transformatie jeugdzorg nodig? De politiek wilde het anders 1. Nadruk op preventie 2. Eigen kracht aanspreken 3. Demedicaliseren

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Zorgcontractering 2015. 17 Juni 2014 Martijn van Wijk Senior Zorginkoper cggz regio Zuidwest NL

Informatiebijeenkomst Zorgcontractering 2015. 17 Juni 2014 Martijn van Wijk Senior Zorginkoper cggz regio Zuidwest NL Informatiebijeenkomst Zorgcontractering 2015 17 Juni 2014 Martijn van Wijk Senior Zorginkoper cggz regio Zuidwest NL Programma voorstellen Visie VGZ Doelstellingen inkoop 2015 Inkoop Specialistische GGZ

Nadere informatie

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015 Samen sterk in communicatie Zomer 2015 Missie Communicatie maakt het leven. Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk.

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

Versie 29 juni 2017 Jeugd 18min/18plus In de gemeenten Groningen en Oldambt is samen met Menzis een methodiek

Nadere informatie

Zorgcontinuüm en rollen m.b.t. voorschrijven van stomahulpmiddelen

Zorgcontinuüm en rollen m.b.t. voorschrijven van stomahulpmiddelen Het voorschrijven van stoma, kan alleen in context gehele (stoma)zorg worden gezien. Het is geen eenmalig maar meer een cyclisch gebeuren. Door evaluatie hulpmiddel maar vooral door de veranderde omstandigheden

Nadere informatie

Kwaliteit en de zorgverzekeraar. Seminar Kwaliteit van Zorg. Joris van Eijck, directeur Zorg Menzis

Kwaliteit en de zorgverzekeraar. Seminar Kwaliteit van Zorg. Joris van Eijck, directeur Zorg Menzis Kwaliteit en de zorgverzekeraar Seminar Kwaliteit van Zorg Joris van Eijck, directeur Zorg Menzis 1 Missie zorgverzekeraars Zoals benoemd in de zorgverzekeringswet 2006 Kwalitatief goede, betaalbare en

Nadere informatie

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een Waarom CLIQ Mail Ron Legerstee Ik ga er vooralsnog vanuit dat de behoefte aan een classificatie van hulpmiddelen bestaat. Of CLIQ daarop hét antwoord is en zal blijven weet ik niet. Wel denk ik dat enige

Nadere informatie

Kwaliteit van GGz specifieke zorgstandaarden en modules

Kwaliteit van GGz specifieke zorgstandaarden en modules VOOR WIE IS DEZE CRITERIAWAAIER? - Deze criteriawaaier is opgesteld voor cliënten- en familievertegenwoordigers in de GGz. Kwaliteit van GGz specifieke zorgstandaarden en modules Vanuit een cliënten- en

Nadere informatie

Toekomstbestendige verpleegkundige zorg en de rol van de leidinggevenden. Tineke Holwerda 20-11-2015

Toekomstbestendige verpleegkundige zorg en de rol van de leidinggevenden. Tineke Holwerda 20-11-2015 Toekomstbestendige verpleegkundige zorg en de rol van de leidinggevenden Tineke Holwerda 20-11-2015 Waarom deze ontwikkeling? Omdat de patiëntenzorg er om vraagt Omdat uit onderzoek blijkt dat de functiemix

Nadere informatie

Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2017

Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2017 Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2017 Visie Zorg en Zekerheid investeert in een sterke eerste lijn. Onder meer met de vorming van de BasisGGZ heeft de huisarts een prominente rol als poortwachter

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016

Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016 Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016 Samenwerkende gemeenten regio West-Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Specifieke groepen voor de extramurale begeleiding vanuit Wmo zintuiglijk gehandicapten (ZG) mensen met complex niet aangeboren

Nadere informatie

Contractvormen in de curatieve GGZ

Contractvormen in de curatieve GGZ 1 Contractvormen in de curatieve GGZ Drs. Marja Appelman Jan Sonneveld, MSc Drs. Johan Visser Mr. Mirjam de Bruin SiRM Strategies in Regulated Markets Nieuwe Uitleg 24 2514 BR Den Haag Den Haag, 26 februari

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014 Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie 22 september 2014 Inhoud 1. Inleiding en aanleiding 2. Strategische outline 3. De markt en de vereniging 4. Strategische domeinen 5. Beweging 1. Inleiding en

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Reinier in de komende jaren. Informatiebijeenkomsten cliënten en familie

Reinier in de komende jaren. Informatiebijeenkomsten cliënten en familie Reinier in de komende jaren Informatiebijeenkomsten cliënten en familie Inleiding samengevat Ontwikkelingen Consequenties 2014 en daarna Oplossingsrichtingen Vervolg 2 Belangrijke ontwikkelingen 2012/13

Nadere informatie

AMBULANCEZORG IN 2025:

AMBULANCEZORG IN 2025: AMBULANCEZORG IN 2025: Zorgcoördinatie en mobiele zorg Visiedocument Ambulancezorg Nederland AMBULANCEZORG IN 2025: Zorgcoördinatie en mobiele zorg Visiedocument Ambulancezorg Nederland ONTWIKKELINGEN

Nadere informatie

Verwijzen naar de GGZ. Wanneer verwijzen naar de Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ?

Verwijzen naar de GGZ. Wanneer verwijzen naar de Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ? Verwijzen naar de GGZ Wanneer verwijzen naar de Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ? Nieuwe structuur in de geestelijke gezondheidszorg Om de kwaliteit en de kostenbeheersing in de geestelijke

Nadere informatie

Bijlage Programma van Eisen

Bijlage Programma van Eisen Bijlage Programma van Eisen Functie: een interventie (groepsschematherapie) gericht op verminderen van borderline symptomen op herstelt niveau, het terugdringen van bijkomende psychische stoornissen, zinvolle

Nadere informatie

ZiN en kwaliteitsbeleid

ZiN en kwaliteitsbeleid ZiN en kwaliteitsbeleid Ineen Werkconferentie kwaliteit 24 april 2014 Prof Niek J de Wit, huisarts Lid advies commissie kwaliteit achtergrond Agenda Organisatie ZiN Visie op kwaliteit Kwaliteitsregister

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Deskundig, respectvol & optimistisch ONZE GROEPSVISIE

Deskundig, respectvol & optimistisch ONZE GROEPSVISIE Deskundig, respectvol & optimistisch ONZE GROEPSVISIE Richtlijnen/wenken voor het gebruik van onze groepsvisie: Context Het is van steeds groter belang dat we dezelfde boodschappen vertellen (naar patiënten,

Nadere informatie

Programma. Marinda Koopman

Programma. Marinda Koopman Programma Transitie: ADHD: EPA: Ton Dhondt Marinda Koopman Rene Keet Transitie, transformatie of over de schutting? Transitie, transformatie of over de Schutting? Overzicht kosten Kosten gezondheidszorg

Nadere informatie

Visie op zorg: marktwerking anno nu

Visie op zorg: marktwerking anno nu Visie op zorg: marktwerking anno nu 5 juni 2014 Stelling: Zonder samenwerking geen verandering in de zorg Agenda Visie op ziekenhuiszorg Aanpak transitie Toekomst: innovatie en preventie 2 Visie op ziekenhuiszorg

Nadere informatie

Wijkverpleging. Verpleging en Verzorging 9 april 2014

Wijkverpleging. Verpleging en Verzorging 9 april 2014 Wijkverpleging Onderhandelingsresultaat transitie Verpleging en Verzorging 9 april 2014 Onderwerpen Aanspraak wijkverpleging Toegang Overgang voor cliënten 2014-2015 Transitieperiode Nieuwe bekostigingssystematiek

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017 WERKWIJZE Nuenen 2017,, HA Zorg Het praktiseren van reguliere generalistische huisartsgeneeskundige zorg dichtbij huis. 90% zelf behandelen Meestal behandelen wij die zelf. Anders verwijzen wij u gericht

Nadere informatie

Businesscase ehealth in de ggz Social Return on Investment. Maarten Oosterkamp Amersfoort, 2 oktober 2012

Businesscase ehealth in de ggz Social Return on Investment. Maarten Oosterkamp Amersfoort, 2 oktober 2012 Businesscase ehealth in de ggz Social Return on Investment Maarten Oosterkamp Amersfoort, 2 oktober 2012 1 GGZ Nederland en ehealth In de afgelopen twee jaar is ehealth bij raden van bestuur hoog op de

Nadere informatie

Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015

Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015 Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015 Doel en intentie Als onderdeel van de transformatie Beschermd Wonen en Opvang 2015 wordt in dit document beschreven op welke

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied intensive

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Inkoop van medische specialistische zorg bij ZBC s 2016

Inkoop van medische specialistische zorg bij ZBC s 2016 Inkoop van medische specialistische zorg bij ZBC s 2016 6 juli 2015 1. Beleid zorginkoop ZBC s 2016 1.1 Algemene lijn inkoop ZBC Voor het contracteringsproces 2016 gaan wij zowel nieuwe zorgaanbieders

Nadere informatie

Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2016

Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2016 Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ 2016 2017 Versie 1 april 2016 Visie Zorg en Zekerheid investeert in een sterke eerste lijn. Onder meer met de vorming van de BasisGGZ heeft de huisarts een prominente rol

Nadere informatie

Themadag LOOT/LOMOZ. Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg. 19 juni 2013 Marianne van Duijn

Themadag LOOT/LOMOZ. Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg. 19 juni 2013 Marianne van Duijn Themadag LOOT/LOMOZ Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg 19 juni 2013 Marianne van Duijn Inhoud Veranderingen Consequenties voor de patiënt Consequenties voor organisatie

Nadere informatie

Integrale en Nabije Zorg

Integrale en Nabije Zorg Integrale en Nabije Zorg Dirk Ruwaard Nederlands Congres VGZ Amsterdam, 11 april 2012 Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing Health Services Research Focusing on Chronic Care and

Nadere informatie

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 14 januari 2000 Onderwerp: Beleidsvisie landelijk kennis/behandelcentrum eetstoornissen Hierbij doe ik u een mijn «beleidsvisie voor

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt Strategische uitgangspunten 2014-2018 Moveoo beweegt Deze strategische notitie beoogt het kader te schetsen waarbinnen Moveoo haar hieronder kort samengevatte werkwijze, visie en doelstellingen in de periode

Nadere informatie

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving Aanpak: Multiprobleemgezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD

Nadere informatie

INDIVIDUELE PLAATSING EN STEUN en regulier betaald werk

INDIVIDUELE PLAATSING EN STEUN en regulier betaald werk INDIVIDUELE PLAATSING EN STEUN en regulier betaald werk Cris Bergmans (stafmedewerker IPS) Kennisdag VNG Beschermd wonen en maatschappelijke opvang 29-11-2017 IPS in het gemeentelijke domein Psychische

Nadere informatie

Werksessie verantwoording

Werksessie verantwoording Studiedag Beschermd Wonen Werksessie verantwoording Jan Ruiter controller RIBW Overijssel Remco Bels adviseur KPMG Gezondheidszorg Agenda Introductie Korte inleiding zorglandschap en -uitgaven Korte inleiding

Nadere informatie

Psychosomatiek Eikenboom

Psychosomatiek Eikenboom specialistische geestelijke gezondheidszorg informatie voor patiënten en verwijzers Psychosomatiek Eikenboom Er zijn mensen, die jarenlang tobben met lichamelijke klachten waarvoor artsen geen afdoende

Nadere informatie

Visiedocument V&VN Stomaverpleegkundigen

Visiedocument V&VN Stomaverpleegkundigen Visiedocument V&VN Stomaverpleegkundigen Samen maken we het verschil voor de mens achter de stomadrager 1. Onze missie De missie van V&VN Stomaverpleegkundigen is om op basis van expertise, professionaliteit

Nadere informatie

Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst

Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst 24 april 2013, Deventer Leendert Tissink Msc Fysiotherapeut Van Zuilichem / Partners Oud Gastel; Docent

Nadere informatie

Werken aan de Zorg Waardecreatie

Werken aan de Zorg Waardecreatie Werken aan de Zorg Waardecreatie 23 april 2012 In voor zorg! KPMG Plexus David Ikkersheim 1 Doelstelling Inzichtelijk maken beleidsresultaten Doelstellingen Werken aan de Zorg : Zichtbaar maken resultaten

Nadere informatie

Our license to operate. Vincent van Gogh. Themalunch. voorgesorteerd op de toekomst

Our license to operate. Vincent van Gogh. Themalunch. voorgesorteerd op de toekomst Vincent van Gogh Our license to operate voorgesorteerd op de toekomst Themalunch 08 04 2016 Onderwerpen Drie wicked problems voor onze zorgorganisatie. Drie labels die ons organisatieleven niet eenvoudiger

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam

het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam informatie voor patiënten en verwijzers november 2016 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Wat is het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam?

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel

De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel Beschikbaar, bereikbaar, betrouwbaar en in beweging Peter Dijkshoorn Bestuurder Accare bestuurslid GGZNederland Amersfoort 23 april 2015 2 transformatiedoelen

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

Presentatie 14 juni 2017 Zwolle

Presentatie 14 juni 2017 Zwolle Facts over samenwerkende FACT-teams Wil van Bruggen Bert Terlouw September 2012 Intentieovereenkomst TTD Opdracht: Slimme oplossingen bedenken om de grote werkgebieden vanuit FACT te gaan bedienen, vanuit

Nadere informatie

Nieuw denken: van aanbod naar waarde

Nieuw denken: van aanbod naar waarde Nieuw denken: van aanbod naar waarde Presentatie voor Platform Nieuwe Zorg 28 juni 2014 Agenda Waarde in de zorg: Value Based Organising I Bewegingen in het zorgveld II Value Based Organising De gedachte

Nadere informatie

Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien

Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien Integrale zorg koopt zorg in met een focus op kwaliteit, kosten en klantbeleving. De verschillende deelgebieden leiden in hun

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz

TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz Fennie Zwanepol, directeur Indigo Centraal, 4 november 2013 / 1 2 vragen Wat is in 2020 de ideale situatie in Lelystad op het gebied van de basis-ggz? Waar

Nadere informatie

Enkele aanleidingen mirro

Enkele aanleidingen mirro Toelichting mirro Enkele aanleidingen mirro Psychische klachten zijn verzuimoorzaak nummer 1 E-health oplossingen zijn zowel effectief als kostenefficiënt, mirro zet grootschalig in op e-health De zorgvraag

Nadere informatie

Lezing Evaluatie Wijkteams en Jeugdhulp Ervaringen met vormen en aansturing van wijkteams

Lezing Evaluatie Wijkteams en Jeugdhulp Ervaringen met vormen en aansturing van wijkteams Lezing Evaluatie Wijkteams en Jeugdhulp 2017 Ervaringen met vormen en aansturing van wijkteams Annelies Kooiman Thijs van den Enden a.kooiman@movisie.nl t.vandenenden@movisie.nl Indeling Landelijke peiling

Nadere informatie

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda White paper Beeldbellen 2016 De DEHA Delft (www.deha.nu) organiseert kennissessies voor en door zorgaanbieders rondom een specifiek thema/onderwerp in de regio

Nadere informatie

Visiedocument FACT GGZ Friesland

Visiedocument FACT GGZ Friesland Visiedocument FACT GGZ Friesland Soort document: Visiedocument Versie: 02 Visie Rehabilitatie begint bij de voordeur! Vanaf het eerste behandelcontact staat het individuele herstelproces van de patiënt

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ De rol van en voor de zorgaanbieder

Generalistische Basis GGZ De rol van en voor de zorgaanbieder Generalistische Basis GGZ De rol van en voor de zorgaanbieder Fennie Zwanepol, directeur Indigo Centraal, 18 maart 2014 / 1 Indigo Nederland: GBGGZ Direct en dichtbij, geen wachttijden, in de wijk KOP

Nadere informatie

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017, 3502 GA Utrecht Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Geachte dr. E.A.A.

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor verwijzers Generalistische basis ggz Met ingang van januari 2014 heeft Mondriaan, naast haar specialistische zorgaanbod, ook een aanbod in de generalistische basis

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel

Nadere informatie