1 van 14. NVRD Keurmerk Beeldschoon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 van 14. NVRD Keurmerk Beeldschoon"

Transcriptie

1 1 van 14 NVRD Keurmerk Beeldschoon Certificatieschema bij de eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem voor beeldgericht werken bij het beheer van de buitenruimte Versie 3.1 Arnhem, 10 februari 2016 NVRD Postbus BE Arnhem

2 2 van 14 Inhoud 0 Inleiding 1 Onderwerp en toepassingsgebied 1.1 Titel en 1.2 Scope van de certificatie 1.3 Actieve partijen 1.4 Normatieve verwijzing 2 Algemene bepalingen 2.1 Overeenkomst met een certificerende instelling 2.2 Aanvraag van de certificatie 2.3 Informatie over de certificatieprocedure 2.4 Interpretatievragen 2.5 Certificaatregister Algemeen Inhoud van het register Doorgeven van gegevens en wijzigingen Uitsluiting van aansprakelijkheid Openbaarheid en vertrouwelijkheid 3 Eisen aan de certificerende instelling 3.1 Accreditatievereiste 3.2 Interpretatie van de accreditatienorm Kwalificaties van de auditors Vermeldingen op het certificaat Gebruik van het certificatiemerk Communicatie van wijzigingen Aanvraag en certificatie Toezicht op certificaathouders Werkwijze bij de beoordeling 4 Beoordelingseisen 4.1 Algemeen 5 Beoordelingsmethodiek 5.1 Algemeen

3 3 van Audittijd Algemeen Bepaling van de totale audittijd Bepaling van de audittijd bij meerdere vestigingen Vermindering van de audittijd wegens andere certificaten 5.3 Initiële audit: vooronderzoek (fase 1 audit) 5.4 Initiële audit: certificatie-audit (fase 2 audit) 5.5 Controle-activiteiten 5.6 Hercertificatie

4 4 van 14 0 Inleiding Dit is het document NVRD Keurmerk Beeldschoon. Certificatieschema bij de eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem voor beeldgericht werken bij het beheer van de buitenruimte. Het certificatieschema is tot stand gekomen in overleg binnen de branche en beschrijft de eisen voor het certificeren van beeldgericht werken. Bij het opstellen van het document zijn betrokken geweest: a. gemeenten als beheerder en opdrachtgever; b. gemeentelijke uitvoeringsorganisaties; c. publieke zelfstandige uitvoeringsorganisaties; d. aannemers als commerciële uitvoerder; e. NVRD als brancheorganisatie.

5 5 van 14 Keurmerk Beelschoon. Certificatieschema bij de eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem voor beeldgericht werken bij het beheer van de buitenruimte 1 Onderwerp en toepassingsgebied 1.1 Titel en Dit certificatieschema wordt voluit aangehaald als NVRD Certificatieschema bij de eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem voor beeldgericht werken bij het beheer van de buitenruimte. De NVRD is eigenaar en beheerder van het certificatieschema. Op- en aanmerkingen over het certificatieschema kunnen ter attentie van het de Beeldgericht werken worden ingediend bij de. 1.2 Scope van de certificatie Dit certificatieschema beschrijft de certificatie van de uitvoering van het beeldgericht werken bij beheer en onderhoud van de buitenruimte. De bepaling van de scope moet ten minste de elementen zoals beschreven in paragraaf 1.1 tot en met 1.4 van de beoordelingseisen bevatten. De certificatie worden verleend door certificerende instellingen die voor de toepassing van dit certificatieschema een overeenkomst met de zijn aangegaan. 1.3 Actieve partijen Binnen het kader van dit certificatieschema zijn actief: a. NVRD als ; b. Beeldgericht werken ; c. gecontracteerde certificerende instellingen. 1.4 Normatieve verwijzing Dit document verwijst enige keren naar de ISO zonder vermelding van het publicatiejaar. De bedoeling is dat dit document toepasbaar blijft bij het verschijnen van een nieuwere versie van de norm. De beheerder van dit document wordt geacht om dit document te evalueren en eventueel aan te passen bij het verschijnen van een nieuwe versie van de norm. De verwijzing naar de ISO impliceert in dit document een verwijzing naar de bijbehorende mandatory documents. NEN-EN-ISO/IEC 17021:2011en

6 6 van 14 2 Algemene bepalingen 2.1 Overeenkomst met een certificerende instelling De certificerende instelling moet een overeenkomst sluiten met de om met certificatieschema te mogen certificeren. Voor het opstellen van de overeenkomst moet gebruik worden gemaakt van de modelovereenkomst van de. 2.2 Aanvraag van de certificatie De certificatie op grond van dit certificatieschema moet worden aangevraagd bij een certificerende instelling die op grond van een overeenkomst met de gerechtigd is tot het gebruik van dit certificatieschema en het beeldmerk behorend bij het certificaat. 2.3 Informatie over de certificatieprocedure Onverminderd de bepalingen van paragraaf van ISO/IEC moet de certificerende instelling de aanvrager informeren over de certificatieprocedure en voorwaarden verbonden aan de certificatie op grond van dit certificatieschema. De certificerende instelling moet aan deze verplichting dusdanig invulling geven dat de aanvrager zich niet tot de hoeft te wenden. 2.4 Interpretatievragen Vragen omtrent de interpretatie van het certificatieschema kunnen door belanghebbenden worden ingediend bij de ter attentie van de Beeldgericht werken. De moet de ontvangst van de interpretatievraag aan de indiener bevestigen en de indiener informeren over de verdere procedure. De indiener van de interpretatievraag moet in staat worden gesteld om gehoord te worden. De Beeldgericht werken moet binnen 3 maanden na de ontvangst van de interpretatievraag een gemotiveerd en schriftelijk besluit nemen. 2.5 Certificaatregister Algemeen Onverminderd de verplichtingen van de certificerende instelling op grond van de bepalingen van paragraaf 9.9 van ISO/IEC moet de alle

7 7 van 14 certificaten die op grond van dit certificatieschema verstrekt zijn, registeren in een openbaar register Inhoud van het register Het register moet ten minste de volgende gegevens vermelden: a. naam van de certificaathouder; b. naam van de certificerende instelling; c. scope van de certificatie blijkend uit een aangehecht afschrift van het certificaat; d. datum van de certificatie; e. datum van het einde van de geldigheidsduur van het certificaat; f. status van het certificaat door het vermelden van schorsing, intrekking of het vervallen zijn van het certificaat; g. uitdrukkelijke vermelding van het feit of het certificaat onder accreditatie of zonder accreditatie is afgegeven Doorgeven van gegevens en wijzigingen De certificerende instelling moet, ten minste zo vaak als zich mutaties voordoen, aan de informatie verstrekken over de afgifte van certificaten en veranderingen in status van reeds afgegeven certificaten, zodat de deze informatie kan opnemen in een openbaar register Uitsluiting van aansprakelijkheid De moet het beheer van het register verzorgen, maar mag niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele onvolkomenheden aangezien de slechts passief de gegevens verwerkt die door de certificerende instellingen worden aangeleverd Openbaarheid en vertrouwelijkheid Het openbare certificatieregister moet worden opgezet in overeenstemming met wettelijke bepalingen en moet voor belanghebbenden toegankelijk worden gemaakt. 3 Eisen aan de certificerende instelling 3.1 Accreditatievereiste De certificerende instelling moet zijn geaccrediteerd tegen de eisen van de ISO/IEC en de relevante mandatory documents voor de toepassing van dit certificatieschema. De certificerende instelling kan aantonen te voldoen aan dit

8 8 van 14 vereiste door het overleggen van een accreditatiecertificaat van een IAF/MRApartner. Met een certificerende instelling die nog niet geaccrediteerd is, mag de een overeenkomst aangaan op voorwaarde dat de documenten en het beeldmerk uitsluitend gebruikt worden binnen het proces om de accreditatie te verkrijgen. In de overgangsperiode vanaf het moment waarop de licentieovereenkomst is aangegaan, mag de desbetreffende certificerende instelling certificaten op grond van dit certificatieschema afgeven. Een certificaat dat tijdens deze overgangsperiode wordt afgeven mag het bij het certificaat behorende beeldmerk bevatten. In het register moet worden opgenomen dat het certificaat wel of niet onder accreditatie is afgegeven Een certificerende instelling die niet is geaccrediteerd, moet zorgen voor een accreditatie voor de toepassing van dit certificatieschema binnen 12 maanden na het afgeven van 3 certificaten zonder accreditatie en tijdens deze overgangstermijn mag zij ten hoogste 10 certificaten zonder accreditatie afgeven. 3.2 Interpretatie van de accreditatienorm Kwalificaties van de auditors Onverminderd de bepalingen van paragraaf 7.2 van ISO/IEC moet de certificerende instelling beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel. Hieraan wordt op het werkveld van dit document voldaan, indien de personen in het team van auditors gezamenlijk ten minste voldoen aan de volgende eisen: a. kunnen werken en denken op HBO-niveau; b. schikken over ervaring met het beoordelen van kwaliteitsmanagementsystemen blijkens relevante werkervaring van tenminste één jaar; c. in staat zijn om kennis van en ervaring met het uitvoeren van audits toe te passen, hetgeen aangetoond kan worden door het gevolgd hebben en succesvol met een examen afgesloten hebben van een lead auditor training volgens de eisen van IRCA; d. in staat zijn om kennis van beeldgericht werken in de beoordeling toe te passen, hetgeen aangetoond kan worden door het gevolgd hebben en succesvol met een examen afgesloten hebben van een cursus met betrekking

9 9 van 14 tot beeldgericht werken bij een door de goedgekeurde instelling, waarin ten minste aan de orde is gekomen: 1. ambitiebepaling; 2. gebruik van een beeldmeetlat; 3. communicatie met gebruikers; 4. monitoring; 5. contractvorming. 6. details van het de eisen van het Keurmerk Beeldschoon. Noot: De heeft bij vergaderbesluit op 9 juli 2015 goedkeuring gegeven aan de met een examen afgesloten cursussen ten aanzien van beeldgericht werken van de volgende organisaties: Antea Group, CROW, Cyber Adviseurs en SPA Groep Vermeldingen op het certificaat Onverminderd de bepalingen van paragraaf 8.2 van ISO/IEC moet op het certificaat worden vermeld: a. volledige bedrijfsnaam en vestigingsplaats van de certificaathouder; b. gegevens ter identificatie van de certificerende instelling; c. geldigheidsduur en scope van de certificatie; d. tekst dat de certificerende instelling verklaart dat de betreffende organisatie voldoet aan de eisen van dit certificatieschema waaraan wordt gerefereerd met de volledige aanduiding en het jaar van publicatie; e. handtekening van de bevoegde persoon van de certificerende instelling; f. het beeldmerk in een volledige weergave in kleur. De moet een modelcertificaat opstellen Gebruik van het certificatiemerk In aanvulling op de bepalingen van paragraaf 8.4 van ISO/IEC moet de certificerende instelling in relatie tot de certificatie op grond van dit certificatieschema het certificaatmerk Keurmerk Beeldschoon in volledige weergave en in kleur gebruiken. In relatie tot het gebruik van het beeldmerk Keurmerk Beeldschoon gelden de volgende regels: a. Het certificatiemerk bestaat uit het woordmerk Keurmerk Beeldschoon en het onderstaande beeldmerk:

10 10 van 14 b. De certificerende instelling is met inachtneming van de overeenkomst met de bevoegd het certificatiemerk als zodanig in haar voorlichtingsmateriaal te gebruiken. Bij het einde van de overeenkomst met de schemabeheer vervalt ieder recht op het voeren van het certificatiemerk; c. De gecertificeerde organisatie is gelet op de certificatie-overeenkomst met de certificerende instelling bevoegd om het certificatiemerk met inachtneming van de scope van het certificaat als zodanig op haar website, briefpapier en foldermateriaal te gebruiken. Bij het einde van de certificatieperiode vervalt ieder recht op het voeren van het certificatiemerk. d. Het certificatiemerk mag door de certificerende instelling of door de gecertificeerde organisatie niet als eigen merk noch als onderdeel daarvan worden gebruikt. e. Het is niet toegestaan enige wijziging in het certificatiemerk aan te brengen. f. De certificerende instelling moet misbruik van het certificatiemerk van de voorkomen en eventueel geconstateerd misbruik melden aan de. g. De moet toezicht houden op het gebruik van het certificatiemerk en optreden tegen eventueel geconstateerd misbruik. h. De kan het recht tot het voeren van het certificatiemerk intrekken, indien deze door de certificerende instelling of de gecertificeerde organisatie wordt misbruikt, waaronder het in zijn optreden naar buiten geven van een onjuiste, misleidende of onvolledige voorstelling van zaken Communicatie van wijzigingen In afwijking van de bepalingen van paragraaf van ISO/IEC mag de certificerende instelling geen elementen uit het certificatieschema wijzigen. De eventuele wijzigingsvoorstellen kunnen door de certificerende instelling worden voorgelegd aan de Beeldgericht werken die het certificatieschema, met inachtneming van zijn reglement mag wijzigen Aanvraag en certificatie In aanvulling op de bepalingen van paragraaf 9.2 van ISO/IEC moet de certificerende instelling bij de aanvraagprocedure en certificatieprocedure rekening

11 11 van 14 houden met de bepalingen van hoofdstuk 3 van het certificatieschema en moet de certificerende instelling bij de certificatie de beoordelingsmethodiek zoals beschreven in hoofdstuk 5 toepassen Toezicht op certificaathouders In aanvulling op de bepalingen van paragraaf van ISO/IEC moet de certificerende instelling bij het toezicht op de certificaathouders de beoordelingsmethodiek zoals beschreven in hoofdstuk 5 van het certificatieschema toepassen Werkwijze bij de beoordeling In aanvulling op de overige paragrafen van hoofdstuk 9 van ISO/IEC moet de certificerende instelling bij het uitvoeren van de beoordeling de werkwijze volgen zoals die is uitgewerkt in hoofdstuk 5 van het certificatieschema. 4 Beoordelingseisen 4.1 Algemeen De certificerende instelling moet beoordelen tegen de eisen zoals beschreven in het document NVRD Keurmerk Beeldschoon. Eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem voor beeldgericht werken bij beheer en onderhoud van de buitenruimte. 5 Beoordelingsmethodiek 5.1 Algemeen De werkwijze van de certificerende instelling moet voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 9 van ISO/IEC Bij de interpretatie van hoofdstuk 9 van ISO/IEC gelden de in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk beschreven vereisten specifiek voor de toepassing van dit certificatieschema en de bijbehorende beoordelingseisen. 5.2 Audittijd Algemeen Onverminderd de bepalingen van paragraaf en van ISO/IEC moet de certificerende instelling een gedocumenteerde procedure hebben voor de bepaling van de audittijd. De certificerende instelling moet de audittijd die voor iedere

12 12 van 14 aanvrager individueel moet worden bepaald, inclusief een verantwoording voor de bepaling vastleggen Bepaling van de totale audittijd De bepaling van de audittijd moet gebaseerd zijn op de relevante bepalingen en tabellen van IAF MD 5 Duration of QMS and EMS Audits. De certificerende instelling moet het beeldgericht werken bij beheer en onderhoud van de buitenruimte beschouwen als een eenvoudig proces waarvan het kwaliteitssysteem bij meerdere vestigingen eenvormig kan worden toegepast Bepaling van de audittijd bij meerdere vestigingen Indien de organisatie meerdere vestigingen heeft, moet de bepaling van de audittijd, de steekproeftrekking en het aantal te bezoeken vestigingen tevens voldoen aan de relevante bepalingen van IAF MD 1 Certification of Multiple Sites Based on Sampling Vermindering van de audittijd wegens andere certificaten De certificerende instelling moet voorafgaand aan de audit bepalen of de audittijd verminderd kan worden om reden dat het managementsysteem van de organisatie aantoonbaar aan vergelijkbare eisen voldoet. De organisatie moet in dit geval kunnen aantonen dat zijn managementsysteem aan vergelijkbare eisen voldoet door het overleggen van een certificaat dat is afgegeven door een certificerende instelling die is geaccrediteerd door een IAF/MRA-partner. De certificerende instelling moet de vermindering van de audittijd altijd onderbouwen. 5.3 Initiële audit: vooronderzoek (fase 1 audit) Onverminderd de bepalingen van paragraaf van ISO/IEC moet de certificerende instelling in het vooronderzoek voor iedere afzonderlijke paragraaf van beoordelingseisen nagaan of de relevante documentatie voldoende is uitgewerkt en of de interne audits effectief zijn uitgevoerd. Het vooronderzoek moet voor zover mogelijk worden uitgevoerd op de hoofdvestiging van de organisatie en omvat ten minste: a. een rondgang op de vestiging; b. een evaluatie van de interne audits; c. een evaluatie van de directiebeoordeling. 5.4 Initiële audit : certificatie-audit (fase 2 audit) Algemeen

13 13 van 14 Onverminderd de bepalingen van paragraaf van ISO/IEC moet de certificerende instelling bij de uitvoering van de initiële certificatie-audit de beoordelingseisen volgen Onderzoeksmethode Het onderzoek in het kader van de initiële certificatie-audit bestaat ten minste uit: a. verdieping van het documentenonderzoek, waarbij de aanwezigheid van de documentatie en registraties die in de beoordelingseisen verlangd worden, wordt vastgesteld en de effectiviteit van de bijbehorende processen en procedures aan de hand van deze documentatie en registraties wordt beoordeeld; b. interviews ter verdieping en completering van het beeld op grond van het documentenonderzoek, waaronder: 1. voor een scope met regisserend beheer ten minste één met de beleidsverantwoordelijke waarbij de relatie met de uitvoering van het proces aan de orde komt; 2. voor een scope met uitvoerend beheer ten minste één met de hoofdverantwoordelijke, ten minste één met een uitvoerder van de aansturing en tenminste twee met uitvoerende medewerkers die belast zijn met het beeldgericht optreden; c. feitelijke waarneming en een veldbezoek op minimaal één en maximaal drie uitvoeringslocaties. Onverminderd het vereiste dat maximaal drie uitvoeringslocaties worden gezocht, moet de omvang van het veldbezoek zodanig worden bepaald dat inzicht wordt gekregen in de werkzaamheden ten aanzien van alle relevante ambitiethema s en binnen de gebiedsonderdelen waar tenminste de helft van de uitvoerend medewerkers actief is Omgang met specifieke beoordelingspunten De certificerende instelling moet in de ten aanzien van de onderstaande beoordelingseisen de daarbij voorgeschreven werkwijze volgen en hiervan een weergave geven in het auditverslag: a. de certificerende instelling moet de bepaling van de scope van de audit zoals bedoeld in paragraaf 1.1 tot en met 1.4 van de beoordelingseisen, in het auditverslag onderbouwen en relateren aan de afspraken hierover met de organisatie; b. indien de organisatie geen gebruik maakt van de NVRD Functie- en beroepscompetentieprofielen zoals bedoeld in paragraaf 6.1 van de beoordelingseisen, dan moet de certificerende instelling beoordelen of de gebruikte profielen voor de uitvoerende medewerkers, verantwoordelijk

14 14 van 14 leidinggevenden en overige betrokkenen bij de uitvoering van de werkzaamheden een vergelijkbaar doel kunnen dienen en deze beoordeling onderbouwen in het auditverslag; c. in het kader van eisen bij werving en instroom zoals bedoeld in paragraaf van de beoordelingseisen, moet de certificerende instelling beoordelen of de organisatie de criteria op enige wijze heeft geformuleerd en vervolgens dienovereenkomstig gebruikt; d. in het kader van het ontwikkelen van activiteiten ter bevordering van het bewustzijn, cultuur en werkhouding zoals bedoeld in paragraaf 6.4 van de beoordelingseisen, moet de certificerende instelling beoordelen of de organisatie op enige wijze invulling heeft gegeven aan dit vereiste en vervolgens dienovereenkomstig uitvoert; e. indien het normeringssysteem van de organisatie zoals bedoeld in paragraaf 7.4 van de beoordelingseisen, afwijkt van de CROW-Publicatie 323 Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013, dan moet de certificerende instelling het normeringssysteem beoordelen aan de eisen a tot en met e van paragraaf 7.4 van de beoordelingseisen en deze beoordeling onderbouwen in het auditverslag; f. ten aanzien van het meten van de verwachtingen van gebruikers zoals bedoeld in paragraaf van de beoordelingseisen, moet de certificerende instelling beoordelen of de organisatie op enige wijze uitwerking heeft gegeven aan het meten van de verwachtingen van gebruikers en of is bepaald op welke wijze de uitkomsten worden meegewogen bij de vaststelling van de beeldkwaliteit. De hierboven onder a tot en met f genoemde beoordelingseisen en hun weergave in het auditverslag zijn, tezamen met alle andere relevante observaties, input voor het periodieke operationeel vakoverleg tussen de certificerende instellingen en de verbetervoorstellen van dit overleg aan de. 5.5 Controle-activiteiten Onverminderd de bepalingen van paragraaf van ISO/IEC moet de certificerende instelling minimaal jaarlijks een controle-audit plannen en uitvoeren. De omvang van het veldbezoek bij de controle bestaat uit maximaal één uitvoeringslocatie. 5.6 Hercertificatie Onverminderd de bepalingen van paragraaf 9.4 van ISO/IEC moet de certificerende instelling iedere drie jaar een audit voor hercertificatie plannen en uitvoeren. De omvang van het veldbezoek bij hercertificatie moet worden bepaald overeenkomstig de bepalingen dienaangaande bij de initiële beoordeling.

Netbeheer Nederland Certificatieschema Assetmanagement Eisen aan een veiligheids-, kwaliteits- en capaciteitsmanagementsysteem voor het elektriciteits- en gasnetbeheer (NN-CAM, versie 1.2, d.d. 15 maart

Nadere informatie

NVRD Eisen aan beeldgericht werken bij het beheer van de openbare ruimte

NVRD Eisen aan beeldgericht werken bij het beheer van de openbare ruimte 1 van 16 NVRD Eisen aan beeldgericht werken bij het beheer van de openbare ruimte Versie 1.0 Arnhem, 14 november 2013 NVRD Postbus 1218 6801 BE Arnhem Huidige versie 2 van 16 Inhoud 0 Inleiding 1 Scope

Nadere informatie

Procedure Logogebruik

Procedure Logogebruik Procedure Logogebruik INHOUD: 1 DOEL 2 2 INLEIDING 2 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 2 3.1 Betrokken functionarissen/afdelingen 2 3.2 Voorwaarden 2 3.2.1 Producten en/of verpakkingen 2 3.2.2 Per norm 2 3.2.3

Nadere informatie

Versie 1.4 BOUWEN AAN MVO. MVO standaard voor de bouw Deel C: Toetsingsregeling. Versie: 1.4

Versie 1.4 BOUWEN AAN MVO. MVO standaard voor de bouw Deel C: Toetsingsregeling. Versie: 1.4 Versie: 1.4 Versie 1.4 BOUWEN AAN MVO MVO standaard voor de bouw Versie: 1.4 pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 Organisatie van de certificatie-instelling 4 1.1 Algemene eisen 4 1.2 Toezicht 4 1.3 Openheid

Nadere informatie

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Examinatorcertificatie Start Veilig SWB S2 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 8 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

De DIfAM Werkwijze. DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum. Inleiding

De DIfAM Werkwijze. DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum. Inleiding DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum De DIfAM Werkwijze Inleiding DIfAM Certification BV. is zich bewust van het feit dat transparantie een belangrijke bijdrage levert aan vertrouwen

Nadere informatie

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities

Nadere informatie

RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE

RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE RvA-F001-a-NL ONDERGETEKENDE : Dhr./Mevr. NAAM ORGANISATIE : ADRES : PLAATS : hierna te noemen de Instelling, waarvoor details zijn gegeven in deel 1 van dit

Nadere informatie

Certificatieprocedure Voor

Certificatieprocedure Voor Certificatieprocedure Voor DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur o.z, DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Agrarisch Vastgoed DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig

Nadere informatie

Bijlagen Handhavingsdocument Certificerende Instellingen

Bijlagen Handhavingsdocument Certificerende Instellingen Bijlagen Handhavingsdocument Certificerende Instellingen 10 april 2012 versie 1.0 Bijlagen Nr. Titel Versie Datum 1 Mandagtabel 1.0 10 april 2012 2 Termen en definities 1.0 10 april 2012 3 Wijzigingsoverzicht

Nadere informatie

HHC/DRS Inspecties B.V. Werkwijze certificering VA-keur en VCA Pagina 1 van 9

HHC/DRS Inspecties B.V. Werkwijze certificering VA-keur en VCA Pagina 1 van 9 CERTIFICATIESCHEMA 1 DOEL 2 INLEIDING 3 AUDITPROCES 3.1 Aanvraag certificering 3.1.1 Binnenkomst aanvraag 3.1.2 Aanbieding 3.1.3 Aanvaarding, administratieve handelingen 3.2 Uitvoering 3.2.1 Fase 1 3.2.2

Nadere informatie

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen,

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, Examinering volgens Persoonscertificatie Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, op basis van de NEN-EN ISO-IEC 17024:2003. PERSOONS CERTIFICATIE 1. Persoonscertificatie Een persoonscertificaat

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Invoering van ISO/IEC :2015

Raad voor Accreditatie (RvA) Invoering van ISO/IEC :2015 Raad voor Accreditatie (RvA) Invoering van ISO/IEC 17021-1:2015 Document code: RvA-T032-NL Versie 4, 16 november 2015 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking

Nadere informatie

BDT Certificatie reglement

BDT Certificatie reglement Pagina 1 van 6 Dit reglement is onderdeel van het certificatiesysteem van Cicero certificaties en vastgesteld te Zwolle. Definities:... 1 Algemeen... 2 Artikel 1. Aanmelding en uitbrengen offerte... 2

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Documentcode: RvA-T021-NL Versie 3, 27-2-2015 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking tot een

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie oktober 2015 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) Dit is een uitgave van de SCGM. 2017, Branche, Boeingavenue 2017,

Nadere informatie

Certificatiereglement. Keurmerk Bemiddelingsbureaus Buitenlandse Werknemers

Certificatiereglement. Keurmerk Bemiddelingsbureaus Buitenlandse Werknemers Certificatiereglement Keurmerk Bemiddelingsbureaus Buitenlandse Werknemers 1 Inleiding Het certificatiereglement is onlosmakelijk verbonden met het certificatieschema Keurmerk Bemiddelingbureaus Buitenlandse

Nadere informatie

Reglement Certificatie bedrijven

Reglement Certificatie bedrijven Inleiding Groenkeur brengt de belangen van groenprofessionals en opdrachtgevers samen. Voor de opdrachtgever geldt dat zij met het keurmerk kunnen vertrouwen op kwaliteit van gecertificeerde groenprofessionals,

Nadere informatie

Dit document beschrijft de werkwijze, die gevolgd moet worden bij de

Dit document beschrijft de werkwijze, die gevolgd moet worden bij de PROCEDURE 1. INLEIDING Dit document beschrijft de werkwijze, die gevolgd moet worden bij de certificatie van het VGM-beheersysteem (VGM = Veiligheid, Gezondheid en Milieu) van de aannemer. Het beschrijft

Nadere informatie

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Stichting ATEX Bestuur van Stichting ATEX. b. Opleidingsinstituut Het bedrijf of organisatie

Nadere informatie

Certificatieschema Milieumanagementsystemen volgens ISO 14001:2015

Certificatieschema Milieumanagementsystemen volgens ISO 14001:2015 Certificatieschema Milieumanagementsystemen volgens ISO 14001:2015 CERTIFICATIESCHEMA MILIEUMANAGEMENTSYSTEMEN VOLGENS ISO 14001:2015 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

Certificatieschema. Personeelscertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Personeelscertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Personeelscertificatie Start Veilig SWB S1 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 12 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN Liftinstituut Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN 45011 Document Pagina 1 van 7 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Termen en definities 3 2. Behandeling van een aanvraag 3 2.1 Aanbiedingen en opdrachten

Nadere informatie

N150504, conceptversie 15 juli 2015

N150504, conceptversie 15 juli 2015 Certificatieschema Milieumanagementsystemen volgens ISO 14001:2015 Certificatieschema Milieumanagementsystemen volgens ISO 14001:2015 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe

Nadere informatie

Werkwijze ISO- en VCA-certificering

Werkwijze ISO- en VCA-certificering Werkwijze ISO- en VCA-certificering In deze brochure leest u hoe de 3-jaarlijkse certificatiecyclus eruit ziet, wat u doet bij tekortkomingen en wat de reactietermijnen zijn. Welkom bij SKG-IKOB De certificeerder

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d Het proces van het meten van trillingen Vastgesteld door CvD Bouwtechnische Diensten d.d. 18 oktober 2013. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 20-11-2015. Bindend verklaard door

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 9161

Wijzigingsblad BRL 9161 Wijzigingsblad BRL 9161 Aanbrengen van geleiderail langs wegen 2015-03-19 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Verkeersmaatregelen en Geleiderail d.d.

Nadere informatie

NTA 8120 certificaat voor veilig netbeheer

NTA 8120 certificaat voor veilig netbeheer NTA 8120 certificaat voor veilig netbeheer Veiligheidstoezicht bij gastransport 2006; SodM wordt aangewezen als veiligheidstoezichthouder op gastransport; De Gaswet legt de netbeheerders een zorgplicht

Nadere informatie

1 Inleiding 99. 2 Definities 99. 3 Werkveldspecifieke kenmerken 100 3.1 Beschrijving document 100 3.2 Actieve partijen 100 3.3 Risicoanalyse 100

1 Inleiding 99. 2 Definities 99. 3 Werkveldspecifieke kenmerken 100 3.1 Beschrijving document 100 3.2 Actieve partijen 100 3.3 Risicoanalyse 100 BIJLAGE 5 Bijlage 5, behorend bij de ministeriële regeling van 28 februari 2012, nr. G&VW/GW/2012/2776, houdende wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de gefaseerde invoering van

Nadere informatie

De nieuwe weg naar erkenning

De nieuwe weg naar erkenning De nieuwe weg naar erkenning Hoofdpunten nieuwe BMI schema s Seminar Brandmeld 5 september 2012 Harrit Broos, LPCB Nederland 1. Drie nieuwe certificatieschema s a. CCV Schema Brandmeldinstallaties 2011

Nadere informatie

Reglement Certificatie Groenkeur (Kwaliteitsmanagementsysteem)

Reglement Certificatie Groenkeur (Kwaliteitsmanagementsysteem) Reglement Certificatie Groenkeur versie: 21-11-2013 Pagina 1 Reglement Certificatie Groenkeur (Kwaliteitsmanagementsysteem) Opvraagbaar via www.groenkeur.nl De dato: 21-11-2013 Inleiding Stichting Groenkeur

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

CERTIFICATIE REGLEMENT Stichting Green Gold Label

CERTIFICATIE REGLEMENT Stichting Green Gold Label CERTIFICATIE REGLEMENT Stichting Green Gold Label Het Certificatie reglement is door het Bestuur van de Stichting Green Gold Label vastgesteld en goedgekeurd op 1 oktober 2010. Artikel 1. Stichting Green

Nadere informatie

Gebruiksreglement logo s en certificaten

Gebruiksreglement logo s en certificaten Gebruiksreglement logo s en certificaten Dit reglement is eigendom van en betreft een onbeheerste versie. Wijzigingen en/of aanpassingen worden niet automatisch toegestuurd. Niets uit dit examenreglement

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 9101

Wijzigingsblad BRL 9101 Wijzigingsblad BRL 9101 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 2015-03-19 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Verkeersmaatregelen en

Nadere informatie

PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud

PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud 1 Bereik... 2 2 Definities... 2 3 Kwalificaties van de certificerende instelling... 2 3.1 Accreditatie... 2 3.2 Certificering van bosbeheer... 2 3.3 Certificering

Nadere informatie

Procedure Auditproces Multi-Site VCA*/** en ISO 9001

Procedure Auditproces Multi-Site VCA*/** en ISO 9001 Procedure Auditproces Multi-Site VCA*/** en ISO 9001 INHOUD: 1 DOEL 2 2 INLEIDING 2 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 2 3.1 Betrokken functionarissen/afdelingen 2 3.2 Aanvraag 2 3.3 Klantmap 2 3.4 Aanbieding 3

Nadere informatie

Aanvullende bepalingen betreffende EN15224 certificatie op NTA 8224 en bijbehorende MD s.

Aanvullende bepalingen betreffende EN15224 certificatie op NTA 8224 en bijbehorende MD s. Addendum bij NTA 8224 m.b.t. NEN-EN 15224 Zorg en Welzijn Kwaliteitsmanagementssystemen. Eisen gebaseerd op EN-ISO 9001:2008 Aanvullende proceseisen Plannen en uitvoeren van de audit: NTA 8224 versie december

Nadere informatie

1.1.09, versie 1 Pagina 1 van 10

1.1.09, versie 1 Pagina 1 van 10 1.1.09, Certificatievoorwaarden ISO 9001 Artikel 1. Algemeen 1. De contractuele voorwaarden die van toepassing zijn op ISO 9001-certificatie door Cetradex Certificatie BV, zijn vastgelegd in deze certificatievoorwaarden.

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor registratie in het SCVM-register Kamer Woningen

Aanvraagformulier voor registratie in het SCVM-register Kamer Woningen Aanvraagformulier voor registratie in het SCVM-register Kamer Woningen Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:. -. -... Adres Postcode Telefoon E-mail :.......... :.. Woonplaats

Nadere informatie

Gebruiksreglement logo s en certificaten

Gebruiksreglement logo s en certificaten Gebruiksreglement logo s en certificaten Dit reglement is eigendom van en betreft een onbeheerste versie. Wijzigingen en/of aanpassingen worden niet automatisch toegestuurd. Niets uit dit examenreglement

Nadere informatie

Schema s en schemabeheerders

Schema s en schemabeheerders Raad voor Accreditatie Schema s en schemabeheerders Wijzigingen per 1.1.2017 Ed Wieles, RvA Agenda Toelichting op het waarom van de wijzigingen; Wijzigingen in T033; Validatie; Introductie van BR012 en

Nadere informatie

Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk.

Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk. 8. Richtlijn gebruik beeldmerk Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk. Ter nadere uitwerking

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE MAKELAAR

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE MAKELAAR Bijlage 5 "SCVM Reglement hercertificatie (behorende bij Certificatieschema SCVM makelaar onroerende zaken ) SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE MAKELAAR SCVM Reglement Hercertificatie 01 (Datum) (Datum) (17-12-2015)

Nadere informatie

Centraal College van Deskundigen VCA

Centraal College van Deskundigen VCA Centraal College van Deskundigen VCA Reglement Centraal College van Deskundigen VCA Doelstelling Artikel 1 Het Centraal College van Deskundigen VCA (CCVD-VCA, hierna te noemen: College) is conform artikel

Nadere informatie

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN Datum van ingang: 1 september 2016 Vastgesteld door: Code: Stichting Kwaliteitsbevordering in de Hulpmiddelenbranche (SKH) ENKH

Nadere informatie

AANTOONBAAR. MVO norm. Stichting MVO Aantoonbaar. Door Gerben Bekooy

AANTOONBAAR. MVO norm. Stichting MVO Aantoonbaar. Door Gerben Bekooy VO norm Stichting VO Aantoonbaar Door Gerben Bekooy Inhoud presentatie 1. aanleiding 2. doel 3. toelichting 4. relatie met andere VO initiatieven 5. status van de norm 6. vragen Door Gerben Bekooy Aanleiding

Nadere informatie

MODELCERTIFICATIESCHEMA VOOR SYSTEMEN

MODELCERTIFICATIESCHEMA VOOR SYSTEMEN MODELCERTIFICATIESCHEMA VOOR SYSTEMEN Versie 02 Datum 25-9-2009 Pagina 0 van 26 INHOUD Blz. HET MODELCERTIFICATIESCHEMA VOOR SYSTEMEN... 3 PROCES VAN SYSTEEMCERTIFICATIE... 3 VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR

Nadere informatie

Vertrouwende Partij Voorwaarden UZI-register

Vertrouwende Partij Voorwaarden UZI-register Vertrouwende Partij Voorwaarden UZI-register Het UZI-register koppelt op unieke wijze de fysieke identiteit aan een elektronische identiteit en legt deze vast in een certificaat. Hierbij maakt het UZI-register

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed oor (her)certificatie. Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Gecertificeerd ISO 9001:2008 NEN-EN-ISO 9001:2008

Aanmeldingsformulier Gecertificeerd ISO 9001:2008 NEN-EN-ISO 9001:2008 Aanmeldingsformulier Gecertificeerd ISO 9001:2008 NEN-EN-ISO 9001:2008 Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier ISO 9001:2008, versie 10 juni 2011 Pagina 1 van 6 Toelichting Dit aanmeldingsformulier bevat de vragen

Nadere informatie

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN Datum van ingang: 12 februari 2015 Vrijgesteld voor gebruik tot: 1 januari 2016 Vastgesteld door: Code: Stichting Kwaliteitsbevordering

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Implementatie van ISO 9001:2015 en 14001:2015

Raad voor Accreditatie (RvA) Implementatie van ISO 9001:2015 en 14001:2015 Raad voor Accreditatie (RvA) Implementatie van ISO 9001:2015 en 14001:2015 Documentcode: RvA-T041-NL Versie 1, 1-6-2015 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking

Nadere informatie

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE Bijlage 5 "SCVM Reglement hercertificatie (behorende bij Certificatieschema SCVM makelaar/taxateur onroerende zaken ) SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE INHOUDSOPGAVE 1 Doelstelling, Status en Procedure 2

Nadere informatie

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Dit document beschrijft de verschillende visitaties, de verschillen in lidmaatschap en de visitatiesystematiek. Doel Het doel

Nadere informatie

Certificatieschema Kiwa Keurmerk. voor de. Groothandel voor Bouw en Industrie. Versie 3

Certificatieschema Kiwa Keurmerk. voor de. Groothandel voor Bouw en Industrie. Versie 3 Certificatieschema Kiwa Keurmerk voor de Groothandel voor Bouw en Industrie Versie 3 01 maart 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Norm... 3 Normcommissie... 3 Beoordelingsmethodiek en rapportage... 4 Certificatiecriteria...

Nadere informatie

Het Kiwa Reglement voor Certificatie. Versie

Het Kiwa Reglement voor Certificatie. Versie Het Kiwa Reglement voor Certificatie Versie 15-10-2017 Versie 15-10-2017 Het Kiwa Reglement voor Certificatie bevat de rechten en verplichtingen van Kiwa en de Klant in verband met het certificeren van

Nadere informatie

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland op 17 april 2015. Aanvaard

Nadere informatie

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid OHSAS 18001-certificaat voor het waarborgen van veiligheid > continue verbetering > voordelen > internationaal erkende norm > eigen verantwoordelijkheid > compleet arbo- en veiligheidsmanagementsysteem

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK. Beschrijving van de juridische structuur. Certificatiereglement KONHEF

KWALITEITSHANDBOEK. Beschrijving van de juridische structuur. Certificatiereglement KONHEF Blz 1/5 Artikel 1. Aanvaarding opdracht De certificatieopdracht wordt aanvaard na ontvangst van het volledig ingevulde formulier Aanvraagformulier voor certificatie door de aanvrager. Artikel 2. Geheimhouding

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 4702

Wijzigingsblad BRL 4702 Het gebruik van deze beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met SGS INTRON Certificatie, KIWA, IKOB-BKB is gesloten waarin

Nadere informatie

Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 1.0.1

Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 1.0.1 Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Normen, eisen en richtlijnen 3 2.1 Normen, en richtlijnen voor het product 3 2.2 Eisen aan de uitvoering van de keuring

Nadere informatie

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland)

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Inleiding Beleid overheid Wet: Bodemkwaliteit Toezicht CI's en bevoegd gezag Normen

Nadere informatie

CERTIFICERING NEN 7510

CERTIFICERING NEN 7510 CERTIFICERING NEN 7510 Henry Dwars Account manager DEKRA Certification B.V. Standards and Regulations 1 Onderwerpen Intro DEKRA De weg naar certificering Certificatietraject Standards and Regulations 2

Nadere informatie

Certificatie en examinering

Certificatie en examinering Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s Documentcode: RvA-BR012-NL Versie 1, 22-12-2016 INHOUD 1. Toepassingsgebied 4 2. Definities en begrippen 5 3.

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ Persoonsgegevens (Privé) Naam Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:. -. -...

Nadere informatie

Het nieuwe stelsel van wettelijke arbo-certificaten

Het nieuwe stelsel van wettelijke arbo-certificaten Het nieuwe stelsel van wettelijke arbo-certificaten Certificatie bij arbeidsomstandigheden valt of staat bij heldere eisen en controle Liften, drukvaten, houtbewerkingmachines en drukvaten zijn gevaarlijke

Nadere informatie

Versie oktober Addendum bij NTA 8224 m.b.t. NEN-EN Zorg en Welzijn Kwaliteitsmanagementssystemen. Eisen gebaseerd op EN-ISO 9001:2008

Versie oktober Addendum bij NTA 8224 m.b.t. NEN-EN Zorg en Welzijn Kwaliteitsmanagementssystemen. Eisen gebaseerd op EN-ISO 9001:2008 1 Versie oktober 2016. Addendum bij NTA 8224 m.b.t. NEN-EN 15224 Zorg en Welzijn Kwaliteitsmanagementssystemen. Eisen gebaseerd op EN-ISO 9001:2008 De wijzigingen t.o.v. de versie juli 2016 zijn met redigeerfunctie

Nadere informatie

Reglement Certificatie & Inspectie

Reglement Certificatie & Inspectie Pagina : 1 van 23 akkoord : D. J. v.d. Kerke Reglement Certificatie & Inspectie Pagina : 2 van 23 akkoord : D. J. v.d. Kerke Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Gegevens op het certificaat

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS Artikel 1 Auditor Bestuur Begrippen en afkortingen Een persoon die een objectief onderzoek uitvoert met als doel een onafhankelijk oordeel te

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren?

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren? Stappenplan naar certificering voor BRL9500 Energieprestatieadvisering Certificeren lijkt ingewikkeld, maar in de praktijk valt het meestal erg mee. In veel bedrijven zijn immers al belangrijke stappen

Nadere informatie

INFOBLAD 01. Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11

INFOBLAD 01. Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11 INFOBLAD 01 Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11 INLEIDING 1.0 Algemeen De Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT) beheert alle certificatieschema s in het kader van Verticaal Transport.

Nadere informatie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie K ruisplein 25 3 014 D B Rot terdam Postbus 8 57 3000 AW Rotterdam T 010 20 6 65 5 0 F 010 213 03 8 4 info @ kbi.nl w w w. kbi.nl KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

Nadere informatie

Algemene procedure systeemcertificatie

Algemene procedure systeemcertificatie Algemene procedure systeemcertificatie Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1 Doel van de procedure... 4 1.2 Toepassingsgebied... 4 1.3 Beheer van deze procedure... 4 1.4 Referenties... 4 1.5 Definities (in

Nadere informatie

Rapport. Certificeringsonderzoek. 12 mei 2015. BHK Langens Betonboringen bv VCA* 2008/5.1. auditrapport C+ versie 7-11-2013 1 van 7

Rapport. Certificeringsonderzoek. 12 mei 2015. BHK Langens Betonboringen bv VCA* 2008/5.1. auditrapport C+ versie 7-11-2013 1 van 7 Rapport Certificeringsonderzoek 2 mei 205 VCA* 2008/5. 48 auditrapport C+ versie 7--203 van 7 BEVINDINGEN ONDERZOEK Bedrijf Bedrijfsnaam Organisatorische eenheid Verkort documentatieonderzoek Omdat het

Nadere informatie

Erkenningsvoorwaarden CI

Erkenningsvoorwaarden CI 1 Doel document Het vaststellen van de voorwaarden en procedure voor erkenning van Certificerende Instanties voor het certificeren van bedrijven zoals bedoeld in de POV Regeling Stalkeuring, hierna te

Nadere informatie

Veelgestelde vragen BRL9500

Veelgestelde vragen BRL9500 Veelgestelde vragen BRL9500 1. Waarom de BRL9500? Bedrijven die energieprestatiecertificaten ofwel energielabels voor gebouwen willen gaan afgeven zullen zich verplicht moeten certificeren voor BRL9500.

Nadere informatie

Certificatiereglement Certificatieschema Glutenvrij

Certificatiereglement Certificatieschema Glutenvrij Certificatiereglement Certificatieschema Glutenvrij Certificatiereglement Certificatieschema Glutenvrij Versie : 1 Pagina : 1/9 Datum vaststelling : 27.04.2011 Goedgekeurd door de directie van Schouten

Nadere informatie

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs I. Inleiding De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs is ontwikkeld door de Beheergroep KSO en intern getoetst op compatibiliteit met ISO 9001:2008. Echter,

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie januari 2014 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Productcertificatie BRL 9500 Energieprestatieadvisering

Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Productcertificatie BRL 9500 Energieprestatieadvisering Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Productcertificatie BRL 9500 Document code: RvA-SAP-C017-NL Versie 1, 15 november 2012 Een Specifiek Accreditatieprotocol (SAP)

Nadere informatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie 130508 Nummer OHSAS-K83614/01 Vervangt - Uitgegeven 2014-07-01 Eerste uitgave 2014-07-01 Geldig tot 2017-07-01 Arbomanagementsysteemcertificaat BS OHSAS 18001 Kiwa heeft vastgesteld dat het door Rutges

Nadere informatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0 Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie 04 januari 2015 Pagina 1/6 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Toegepaste

Nadere informatie

REG03.V1 Status : GELDIG 27 mrt 06 Pagina : 1 van 10. Reglement voor het gebruik van het accreditatiemerk CCKL CCKL

REG03.V1 Status : GELDIG 27 mrt 06 Pagina : 1 van 10. Reglement voor het gebruik van het accreditatiemerk CCKL CCKL Pagina : 1 van 10 Reglement voor het gebruik van het CCKL Pagina : 2 van 10 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Accreditatielogo en...3 3. Gebruik van het...3 3.1 Algemene regels...3 3.2 Documenten en promotiemateriaal...4

Nadere informatie

RvA-R3. Reglement voor het Gebruik van Accreditatiemerken. Raad voor Accreditatie

RvA-R3. Reglement voor het Gebruik van Accreditatiemerken. Raad voor Accreditatie Reglement voor het Gebruik van Accreditatiemerken Raad voor Accreditatie 17 mei 2002 INHOUD 1 INLEIDING... 2 2 RVA ACCREDITATIELOGO'S EN ACCREDITATIEMERKEN... 2 3 GEBRUIK VAN HET ACCREDITATIEMERK... 2

Nadere informatie

Certificatieschema. Persoonscertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Persoonscertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Persoonscertificatie Start Veilig SWB S4 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 11 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD

BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD BRL 0702 Wijzigingsblad 16-11-2016 BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR PROFIELEN VAN ONGEPLASTIFICEERD PVC VOOR HET CONSTRUEREN VAN GEVELELEMENTEN VAN GEVELELEMENTEN,

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:.

Nadere informatie

Procedure Auditproces VCA*/** en ISO 9001

Procedure Auditproces VCA*/** en ISO 9001 Procedure Auditproces VCA*/** en ISO 9001 INHOUD: 1 DOEL 2 2 INLEIDING 2 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 2 3.1 Betrokken functionarissen/afdelingen 2 3.2 Aanvraag 2 3.3 Klantmap 2 3.4 Aanbieding 2 3.5 Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene procedure systeemcertificatie

Algemene procedure systeemcertificatie Algemene procedure systeemcertificatie Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1 Doel van de procedure... 4 1.2 Toepassingsgebied... 4 1.3 Beheer van deze procedure... 4 1.4 Referenties... 4 1.5 Definities (in

Nadere informatie

Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Inspecties op basis van NEN 4400 volgens het SNA-Handboek Normen. Raad voor Accreditatie (RvA)

Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Inspecties op basis van NEN 4400 volgens het SNA-Handboek Normen. Raad voor Accreditatie (RvA) Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Inspecties op basis van NEN 4400 volgens het SNA-Handboek Normen Documentcode: RvA-SAP-I002-NL Versie 5, 5-11-2015 Een Specifiek

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie