Reglement Certificatie Groenkeur (Kwaliteitsmanagementsysteem)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement Certificatie Groenkeur (Kwaliteitsmanagementsysteem)"

Transcriptie

1 Reglement Certificatie Groenkeur versie: Pagina 1 Reglement Certificatie Groenkeur (Kwaliteitsmanagementsysteem) Opvraagbaar via De dato: Inleiding Stichting Groenkeur volgt de internationaal erkende definitie voor kwaliteit: Voldoen aan de eisen van de klant. In het College van deskundige groen zijn de eindgebruikers als marktpartij gedefinieerd. Zij hebben samen met een afvaardiging van de deelnemers en certificatie-instellingen zitting in het College van deskundigen groen. Zij bepalen gezamenlijk, in absolute zelfstandigheid, de maat van de kwaliteit. Die kwaliteitsmaat van het systeem van een deelnemer staat beschreven in de beoordelingsrichtlijnen van Groenkeur. Alleen de vestigingen die de kwaliteit (de eis van de klant) in het voorgeschreven kwaliteitssysteem hebben geborgd, staan vermeld op een certificaat. Dit reglement bevat nadere bepalingen op welke wijze de certificatie moet worden uitgevoerd ten behoeve van afgifte van een certificaat door de bevoegde certificatieinstelling. De certificatie-instelling heeft een overeenkomst met Stichting Groenkeur. De IAF (International Accreditation Forum) heeft in document IAF MD (Mandatory Documents) 1, 2 en 5 de wijze van auditeren en audittijden bepaald. Deze documenten vormen het uitgangspunt voor de audittijden en het auditproces ten behoeve van Groenkeur certificaten. Artikel 1 Begripsomschrijving In dit reglement gelden de volgende definities: 1. Groenkeur: Stichting Groenkeur gevestigd te Houten. 2. Certificatie-instelling: De conformiteitbeoordelende-instelling die een overeenkomst met Stichting Groenkeur heeft gesloten en voor de door de Raad voor Accreditatie geaccepteerde desbetreffende beoordelingsrichtlijn van Groenkeur en voor ISO 9001 (relevante werkgebied) is geaccrediteerd, dan wel die binnen de daartoe overeengekomen termijn en andere limitatieve voorwaarden accreditatie voor de beoordelingsrichtlijn(en) en/of ISO 9001 (relevante werkgebied) tracht te verwerven. 3. Beoordelingsrichtlijn: Een als zodanig genoemd schema uitgegeven door Stichting Groenkeur. 4. Deelnemer: Klant van de certificatie- instelling en tevens deelnemer categorie I volgens het Statuut en Huishoudelijk reglement van Groenkeur. 5. Aspirant: Elk bedrijf welke producten en/of diensten aanbiedt in de groene sector en zijn kwaliteitsmanagementsysteem wil laten certificeren volgens de beoordelingsrichtlijnen Groenkeur, alsmede een deelnemer categorie II, zoals bedoeld in het Statuut en het Huishoudelijk reglement Groenkeur. 6. Toelatingsaudit: De initiële audit bij een aspirant. 7. Opvolgingsaudit: Een audit die twee opeenvolgende jaren wordt verricht na een heraudit of na de toelatingsaudit. 8. Heraudit: Een audit die elk derde jaar wordt uitgevoerd en die qua zwaarte gelijk is aan een toelatingsaudit. 9. Dagdeel: Vier manuren. 10. Regiewerk: Werkzaamheden die in rekening worden gebracht op basis van de nacalculatie volgens een vooraf vast te stellen uurtarief. 11. Project: Een uniek proces dat bestaat uit een geheel van gecoördineerde en beheerste activiteiten met start- en einddatum, dat wordt ondernomen om een doelstelling te halen gericht op het voldoen aan specifieke eisen inclusief randvoorwaarden met betrekking tot tijd, kosten en middelen, waaronder eveneens wordt verstaan een doorlopend onderhoudscontract van meer dan twaalf (12) maanden. 12. Checklist: Een vormvrij document waarop de eisen van de klant gedetailleerd zijn vermeld en dat geschikt is, of geschikt is gemaakt om daarop aan te tekenen dat aan de eis is voldaan of waarop is, of kan worden aangetekend welke tekortkomingen er zijn waargenomen. 13. Schorsing: Een tijdelijke maatregel waarbij de deelnemer geen rechten kan en mag ontlenen gedurende de termijn van de schorsing. 14. Opschorting: Een maatregel van de certificatie-instelling waarbij nog niet kan worden overgegaan tot het verstrekken van een certificaat. 15. Intrekking: Het ongeldig verklaren en innemen van een door een certificatie-instelling verstrekt certificaat.

2 Reglement Certificatie Groenkeur versie: Pagina Invordering: Een handhavinginstrument conform het Reglement toezicht Groenkeur. 17. Handhavingverzoek: Een handhavingsinstrument uit het Reglement toezicht Groenkeur, bestaande uit een kenbaar gemaakte waarneming, waarbij het in stand houden van de door een deelnemer geleverde kwaliteit, het naleven van de regelgeving, het aanzien van Groenkeur en/of het gebruik van het beeldmerk in geding is en dat door een Commissie van toezicht aan de certificatie-instelling en aan de betrokken deelnemer wordt uitgereikt of toegezonden. 18. Vestiging: Conform het Huishoudelijk reglement Groenkeur. Voor het overige geldt de definiëring zoals bedoeld in de meest recente uitgave van NEN-EN-ISO 9000 en NEN-EN-ISO/IEC Artikel 2 Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing bij certificering van Groenkeur-beoordelingsrichtlijnen Artikel 3 1 e Aanvraag tot certificering Een 1 e aanvraag tot certificering wordt gericht aan een certificatie-instelling. De certificatie-instelling handelt daarbij, zoals door hem zelf bij reglementen is bepaald. De certificatie-instelling verwerkt in de offerte de verplichte afdracht aan Groenkeur. Artikel 4 Aanvraag tot uitbreiding certificaten 1. Indien een deelnemer zijn certificaat Groenvoorzieningen, Boomverzorging of Dak- en gevelbegroening met een tweede, derde of vierde Groenkeur-certificaat wil uitbreiden c.q. deze gelijktijdig wil verkrijgen, geldt dit als een gecombineerde audit. De audit ter verkrijging of behoud van het tweede, derde of vierde certificaat beperkt zich tot de vakspecifieke onderdelen uit de desbetreffende beoordelingsrichtlijn. 2. Van elke vestiging die op het certificaat staat vermeld wordt minimaal één project geauditeerd binnen de periode dat het certificaat geldig is (ook als dit meer audittijd vereist). De certificatie-instelling zorgt daarbij voor een redelijke verhouding tussen het toetsen van documentatie en de uitvoering op de projectlocatie. Indien het aldus beoordeelde project niet de gehele scope afdekt, zoals die uiteindelijk op het certificaat zal zijn vermeld, moeten ook andere scopedekkende projecten worden onderzocht. Daarbij zijn de dienstverlenende werkzaamheden bepalend, zoals deze in de geaccepteerde beoordelingsrichtlijnen zijn opgesomd: ontwerp, aanleg, onderhoud, schoonmaken, boomadvies, boomplanten, boomcontrole, et cetera. De locatie, zoals parken, begraafplaatsen, sportcomplexen et cetera, alwaar de dienstverlening is verricht kan naar willekeur worden gekozen, ook wanneer vermelding daarvan op het certificaat plaatsvindt. 3. Wanneer gedurende de geldigheidstermijn van een certificaat, tussentijdse uitbreiding van de dienstverlenende werkzaamheden (toepassingsgebied) wordt verlangd, is het gestelde in lid 2 van toepassing. Een als zodanig verstrekt vervangend certificaat kan nimmer de geldigheidsduur van het oorspronkelijke certificaat overschrijden. Artikel 5 Kosten certificering Afdrachten ten behoeve van Stichting Groenkeur zijn separaat geregeld in het Reglement afdrachten CI Groenkeur. Artikel 6 Samenstelling onderzoekteam Samenstelling van het auditteam vindt plaats op de wijze zoals door de certificatieinstelling bij reglementen is bepaald. Artikel 7 Fase 1 (Documentenbeoordeling bij toelatingsaudit) 1. Een toelatingsaudit, wordt voorafgegaan door een fase 1-onderzoek. Het fase 1-onderzoek vindt plaats op een door de certificatie-instelling te bepalen locatie en op de wijze zoals daar door de certificatie-instelling met inachtneming van ISO/IEC en IAF MD5 in is voorzien. 2. Bij de audit volgens de beoordelingsrichtlijn tuinaanleg en tuinonderhoud, is het fase 1- onderzoek geïntegreerd in het fase 2-onderzoek. Een apart fase 1-onderzoek vervalt in dat geval.

3 Reglement Certificatie Groenkeur versie: Pagina 3 Artikel 8 Fase 2-onderzoek (Toelatingsaudit en Heraudit) 1. Het fase 2 onderzoek vindt plaats op een door de certificatie-instelling te bepalen wijze zoals daarin door de certificatie-instelling met inachtneming van ISO/IEC en IAF MD5 is voorzien. 2. ISO/IEC alsmede de tijdbesteding IAF MD 5 zijn bepalend voor het onderzoek 3. Onverlet het daartoe bepaalde in de reglementen van de certificatie-instelling, moet elke vestiging welke uiteindelijk op het certificaat komt te staan, bij een toelatingsaudit, door het onderzoekteam, of een afvaardiging daarvan, worden bezocht en beoordeeld. Een substantieel deel van de audittijd moet zijn besteed aan een fysieke projectcontrole. Van elke vestiging moet, naast de vereisten in ISO/IEC ten minste één voor de desbetreffende beoordelingsrichtlijn representatief project, fysiek aan een onderzoek worden onderworpen. Indien het aldus beoordeelde project niet de gehele scope afdekt, zoals die uiteindelijk op het certificaat zal zijn vermeld, moeten ook andere scopedekkende projecten worden onderzocht. Daarbij zijn de dienstverlenende werkzaamheden bepalend, zoals deze in de geaccepteerde beoordelingsrichtlijnen zijn opgesomd: ontwerp, aanleg, onderhoud, schoonmaken, boomadvies, boomplanten, boomcontrole, et cetera. De locatie, zoals parken, begraafplaatsen, sportcomplexen et cetera, alwaar de dienstverlening is verricht kan naar willekeur worden gekozen, ook wanneer vermelding daarvan op het certificaat plaatsvindt. 4. Wanneer IAF MD5 meer audittijd voorschrijft, dient die overcapaciteit te worden benut voor extra fysieke projectcontroles, waarbij de extra projectaudits, indien van toepassing, naar rato over de vestigingen en scope moeten zijn gespreid. Een audit vindt aangekondigd plaats. 5. De projecten die onderwerp van onderzoek zullen zijn worden op de dag van de audit zelf, door het onderzoekteam a-select bepaald. Op de keuze heeft de deelnemer geen enkele invloed. De steekproefmethode kan alleen wanneer iedere vestiging gelijkwaardige diensten levert en wanneer het managementsysteem centraal is opgezet en centraal wordt bestuurd. 6. Bij de projectcontrole komt ten minste het volgende aan bod: a) Onderzocht wordt of bij die projecten voldaan is aan de inzet van het vereiste, vakkundige personeel volgens de eis van bekwaamheid die in de van toepassingzijnde beoordelingsrichtlijn wordt voorgeschreven. b) Onderzocht wordt of het bij die projecten ingezette personeel voldaan heeft aan de vereisten voor kennisdeling uit de desbetreffende beoordelingsrichtlijn. c) Onderzocht wordt of de bij die projecten vereiste nazorg en/of garantie is uitgevoerd. d) Nadat gelet op de offerte, bestek of anderszins onderzocht wordt of de checklist of soortgelijk document conform de wens van de klant is ingevuld, zal ter plaatse, aan de hand van de door- of vanwege de aspirant ingevulde checklist of soortgelijk document, gecontroleerd worden in hoeverre de producteisen uiteindelijk conform de eis van de klant zijn uitgevoerd en beoordeeld. Op deze wijze moet worden vastgesteld of de aspirant de methoden voor borging beheerst om aan de eisen van de klant te voldoen. 7. Bij de audit volgens de beoordelingsrichtlijn Tuinaanleg en Tuinonderhoud, zijn de audittijden gelimiteerd. Het fase 1 onderzoek is in het fase 2 onderzoek geïntegreerd. Voor het onderzoek in dit artikel bedoeld geldt een maximale tijdbesteding van totaal 2 dagdelen per vestiging, te weten: a) 1 auditor, 1 dagdeel kantoor onderzoek inclusief bespreken directiebeoordeling b) 1 auditor, 1 dagdeel, visuele/fysieke projectcontroles per te auditeren vestiging De auditor richt de audit zo in, dat binnen deze maximale tijdbesteding, een representatieve beoordeling plaatsvindt. Niet alleen bij de heraudit, maar ook bij een toelatingsaudit is een multi-sitebenadering toegestaan. Bij de toelatingsaudit en de twee daarop volgende opvolgingsaudits is - in een auditcyclus van 36 maanden - van alle vestigingen minimaal één project aan een fysiek onderzoek onderworpen. Voor de Groenkeur beoordelingsrichtlijn Tuinaanleg en Tuinonderhoud is - in plaats van de checklist - de offerte het uitgangspunt om te toetsen of aan de wens van de klant is voldaan. Indien de deelnemer al beschikt over een -door de Raad voor Accreditatie geaccepteerd- Groenkeur-certificaat, heeft de deelnemer ten behoeve van de beoordelingsrichtlijn Tuinaanleg en Tuinonderhoud reeds voldaan aan de eisen voor de bedrijfsvoering. Een apart fase 2-onderzoek (alsmede het fase 1-onderzoek en de heraudit) vervalt in dit geval. Daarvoor in de plaats treedt jaarlijks een opvolgingsaudit.

4 Reglement Certificatie Groenkeur versie: Pagina 4 In geval van een door de Commissie van toezicht bevolen controle van een handhavingsverzoek, kan het noodzakelijk zijn om de gestelde tijdslimiet te overschrijden. Deze kan als regiewerk bij de deelnemer in rekening worden gebracht. Artikel 9 Heraudit De bepalingen en vereisten genoemd bij het fase 2-onderzoek (zie artikel 8) gelden onverkort voor de deelnemer en de certificatie-instelling. Uitzonderingen daarop zijn: 1. Binnen drie (3) maanden voor het verstrijken van de geldigheid van het certificaat, zal een heraudit plaatsvinden. Deze heraudit is qua omvang gelijk aan een toelatingsaudit, minus het fase 1 onderzoek en behoudens de multi-sitebenadering voor het onderzoek per vestiging. Voor het bepalen van de minimale audittijd geldt IAF MD5. 2. Een substantieel deel van de audittijd moet zijn besteed aan fysieke projectcontrole. Van elke vestiging die op het certificaat staat vermeld wordt minimaal één project geauditeerd binnen de periode dat het certificaat geldig is (multi-site). Voor zover de audittijd dat binnen IAF MD5 mogelijk maakt, streeft de Certificatie-instelling naar het auditeren van twee projecten per vestiging die op het certificaat staat vermeld. 3. Als er afwijkingen worden geconstateerd die niet kunnen leiden tot de afgifte van een certificaat, moet de correctie en/of corrigerende maatregel voor de afloopdatum van het certificaat bij de certificatie-instelling zijn aangetoond. 4. Onderwerp van onderzoek bij een heraudit is, naast het gestelde bij een toelatingsaudit (artikel 8 lid 6) bovendien, de mate waarin de deelnemer in staat is om de kwaliteit te vergroten door continue verbetering in het kwaliteitsmanagementsysteem aan te brengen. 5. Het is een verplichting voor de certificatie-instelling om de projecten aan een onderzoek te onderwerpen, waarvan de certificatie-instelling, alsmede de deelnemer in afschrift, een handhavingverzoek heeft ontvangen van de Commissie van toezicht (Reglement toezicht Groenkeur). Het is, behoudens in die gevallen dat de betrokken klant of opdrachtgever bewijsbaar te kennen geeft, geen prijs meer te stellen op een onderzoek, een verplichting van de certificatie-instelling om al die projecten binnen het reguliere auditprogramma te auditeren. Wanneer dit leidt tot een overschrijding van het aantal noodzakelijk te auditeren projecten en of andere limieten, kan dit door middel van regiewerk bij de deelnemer in rekening worden gebracht. 6. Bij de audit volgens de beoordelingsrichtlijn Tuinaanleg en Tuinonderhoud, zijn de audittijden gelimiteerd. Zie daartoe artikel 8 lid 7. Artikel 10 Opvolgingsaudits 1. ISO/IEC en IAF MD 5 vormen de basis voor een opvolgingsaudit. 2. Het merendeel van de audittijd vindt plaats op de projectlocatie. 3. Een 1 e opvolgingsaudit vindt plaats binnen twaalf (12) maanden gerekend vanaf de laatste dag van het fase 2-onderzoek, respectievelijk de heraudit. 4. Een 2 e opvolgingsaudit vindt plaats binnen vierentwintig (24) maanden gerekend vanaf de laatste dag van het fase 2 onderzoek, respectievelijk de heraudit 5. Tussen elke audit wordt een tijdvak van minimaal negentig (90) dagen in acht genomen. 6. Een multi-sitebenadering conform IAF MD 1 is toegestaan. In die zesendertig (36) maanden (twee opvolgingsaudits en de heraudit) wordt ten minste een voor de desbetreffende beoordelingsrichtlijn representatief project van elk op het certificaat vermelde vestiging geauditeerd. Indien het aldus beoordeelde project niet de gehele scope afdekt, zoals die op het certificaat is vermeld, moeten ook andere scopedekkende projectenten worden onderzocht. Daarbij zijn de dienstverlenende werkzaamheden bepalend, zoals deze in de geaccepteerde beoordelingsrichtlijnen zijn opgesomd: ontwerp, aanleg, onderhoud, schoonmaken, boomadvies, boomplanten, boomcontrole, et cetera. De locatie, zoals parken, begraafplaatsen, sportcomplexen en dergelijk genoemde, alwaar de dienstverlening is verricht of ten behoeve waarvan de dienstverlening is uitgevoerd, kan naar willekeur door de auditor worden gekozen, ook al staan deze opgesomd op het certificaat. Wanneer IAF MD5 meer audittijd voorschrijft, dient die overcapaciteit te worden benut voor extra onaangekondigde fysieke projectcontroles, waarbij de extra projectaudits, indien van toepassing, naar rato over de vestigingen en scope moeten zijn gespreid. 7. Wanneer één of meer non-conformiteiten tijdens opvolgingsaudit leiden tot een beperking van de scope of wanneer een scope om andere redenen moet worden beperkt zal, onder intrekking van het oorspronkelijke certificaat, een vervangend certificaat te worden verstrekt. Een als zodanig vertrekt vervangend certificaat bevat de als zodanig gekrompen scope en kan nimmer de geldigheidsduur van het oorspronkelijke certificaat overschrijden.

5 Reglement Certificatie Groenkeur versie: Pagina 5 8. Voor het overige zijn de bepalingen van art 8 lid 5, 6 en art 9 lid 4 en 5 van toepassing. 9. Bij de audit volgens de beoordelingsrichtlijn Tuinaanleg en Tuinonderhoud, zijn de audittijden gelimiteerd. In dat geval geldt een maximale tijdbesteding totaal 1 dagdeel per vestiging te weten: a) 1 auditor, 1 dagdeel, visuele/fysieke projectcontroles inclusief beoordeling directiebeoordeling per te auditeren vestiging Voor het overige gelden, met betrekking tot de beoordelingsrichtlijn Tuinaanleg en Tuinonderhoud, de bepalingen van artikel 8 lid 7. Artikel 11 Tussentijdse extra audit Een tussentijdse extra audit is een separaat handhavinginstrument in opdracht van de secretaris van de Commissie van toezicht. Deze kosten worden door Groenkeur verhaald op de betrokken deelnemer. Kern van dit instrument is dat de audit wordt uitgevoerd door een certificatie-instelling waarmee de deelnemer geen verbintenis heeft. De regels op dat gebied zijn vastgelegd in het Reglement toezicht Groenkeur. De uitvoering van de tussentijdse extra audit richt zich op een of meerdere aangewezen projecten van een of meerdere vestigingen. Een tussentijdse extra audit moet worden uitgevoerd conform de regeling van een opvolgingsaudit. Artikel 12 Tenuitvoerlegging 1. De certificatie-instelling heeft in reglementen bepaald wanneer wordt overgegaan tot schorsen en wanneer dat leidt tot intrekking van het certificaat. Deze bepalingen van de certificatie-instelling zijn voor dit reglement van dienovereenkomstige toepassing. Daarbij geldt dat de intrekking van het certificaat, zoals die imperatief in de beoordelingsrichtlijnen zijn vermeld, altijd prevaleert. 2. Alle besluiten tot: Beëindigen audit, opschorten, schorsen, intrekken en tijdelijke ongeldigheid etc. worden door de certificatie-instelling schriftelijk aan de deelnemer bekrachtigd en ten uitvoer gebracht door de directeur van de certificatie-instelling. Dat geldt ook bij royement door het bestuur Stichting Groenkeur en bij de tenuitvoerlegging van beslissingen door de Commissie van toezicht of het College van deskundigen groen. 3. De tenuitvoerlegging van intrekking van het certificaat, zoals bepaald in de beoordelingsrichtlijn en in het Reglement toezicht Groenkeur wordt opgeschort wanneer tegen het besluit van de certificatie-instelling of van het bestuur Stichting Groenkeur bezwaar, beroep of op andere wijze appel is ingesteld. De intrekking vindt als zodanig niet eerder plaats, nadat het besluit daartoe in kracht van gewijsde is gegaan. Andere tenuitvoerleggingen kennen bij het instellen van klacht, bezwaar, beroep of het appel geen schorsende werking. 4. De certificatie-instelling is verplicht om Groenkeur onverwijld te informeren over de besluiten in het 2 e lid genoemd, alsmede over de ten uitvoerlegging daarvan. Artikel 13 Waarnemingen en controles op de audit 1. Vertegenwoordigers van de Raad voor Accreditatie hebben vrije toegang tot de vestigingen en projecten van de deelnemer of aspirant ten einde onderzoeken bij te wonen, of extra beoordelingen uit te voeren. Deze observatie zal aan de deelnemer of aspirant aangekondigd worden door de certificatie-instelling. 2. Vrije toegang moet ook worden verleend aan de auditor en eventueel aan de directieleden en kaderleden van de certificatie-instelling, ten einde de beoordelingen en beslissingen van hun eigen werknemers te kunnen toetsen. 3. De vrije toegang in verband met een eventueel onderzoek in het kader van het Reglement toezicht Groenkeur moet ook zijn geborgd. 4. Toegang voor onderzoek en waarnemingen volgens dit artikel wordt door de certificatieinstelling veiliggesteld in de offerte en kan slechts plaatsvinden op vertoon van deugdelijke legitimatie aan de rechthebbende. 5. Aan autoriteiten en personen aan wie als zodanig toegang is verleend, is het gehouden de aanwijzingen met betrekking tot veiligheid voor hen zelf of voor een ander in acht te nemen. Artikel 14 Wijzigingen in bedrijfsvoering en/of managementsysteem De deelnemer is verplicht de certificatie-instelling tijdig schriftelijk op de hoogte te stellen van ingrijpende wijzigingen in de bedrijfsonderdelen die een relatie hebben met het certificatieschema of het managementsysteem. Onder tijdig wordt in dit verband verstaan een termijn van uiterlijk vier weken nadat de hiervoor bedoelde wijzigingen door de deelnemer zijn doorgevoerd. De certificatie-instelling stelt daarop vast of een aanvulling op het eerder onderzoek noodzakelijk is en stelt de deelnemer van haar besluit op de

6 Reglement Certificatie Groenkeur versie: Pagina 6 hoogte. De deelnemer moet zelf zorgdragen voor actuele informatie over wijzigingen in, voor hem van toepassing zijnde, certificatie-eisen. De implementatie van deze wijzigingen zullen tijdens onderzoeken worden beoordeeld. Artikel 15 Toezicht en handhaving De certificatie-instelling zal gedurende de looptijd van de overeenkomst zich ontvankelijk verklaren voor uitvoering van maatregelen van toezicht en handhaving die hem daartoe door de Commissie van toezicht of door het College van deskundigen groen zijn aangereikt. Artikel 16 Aanvullend onderzoek De certificatie-instelling zal aanvullend onderzoek uitvoeren ingeval dat de deelnemer de op het certificaat aangeduide bedrijfsactiviteiten wenst uit te breiden of in te perken, of bij belangrijke (wettelijke) wijzigingen in het managementsysteem. De kosten voor dit aanvullend onderzoek zullen apart en op basis van nacalculatie aan de deelnemer door de certificatie-instelling als regiewerk in rekening worden gebracht. Artikel 17 Vrijwillige beëindiging certificatie Ingeval de deelnemer gedurende de certificatieperiode een of meerdere certificaten niet langer wenst te handhaven dan moet hij dit schriftelijk aan Stichting Groenkeur en de certificatie-instelling aangeven. Hierna gaat de certificatie-instelling over tot het intrekken van het van toepassing zijnde geldige certificaat of de certificaten. Stichting Groenkeur verwijdert de desbetreffende vermelding uit het openbaar register. Hernieuwde toetreding kan slechts geschieden door het indienen van een hernieuwde aanvraag. Beëindiging van certificatie geeft geen recht op teruggave van de afdracht en bijdragen en laat de betalingsverplichting onverlet. Artikel 18 Algemene bepalingen De bepalingen van dit artikel, zijn algemeen bindend. 1. De certificatie-instelling houdt zich aan alle gereglementeerde bepalingen van Groenkeur. 2. De certificatie-instelling voorziet Groenkeur van een afschrift van elk verstrekt Groenkeur-certificaat. 3. De deelnemer is verplicht gehoor te geven aan een daartoe strekkend verzoek tot intrekking van het certificaat, of een invordering daartoe, conform het Reglement toezicht Groenkeur. Het bestuur van Stichting Groenkeur kan bij geval van intrekking of schorsing overgaan tot royement. Hetzelfde recht van royement kan worden uitgesproken indien de deelnemer de uitspraken van de Commissie van toezicht of het College van deskundigen groen niet nakomt. Eenroyement leidt tot de intrekking van de overige Groenkeur certificaten. De certificatie-instelling is verplicht tot uitvoering van de gevolgen van het royement. 4. De certificatie-instelling draagt zorg voor rapportages in de Nederlandse taal. Op verzoek van de deelnemer kan deze rapportage eventueel ook in de Engelse taal worden aangeleverd. 5. Wanneer het bezitten van een geldig certificaat van één of meer beoordelingsrichtlijnen van Groenkeur, als vereiste deel uitmaakt van een overeenkomst, is een verstrekte kopie van dat certificaat alleen rechtsgeldig wanneer a) de Groenkeur-vestiging op het desbetreffende certificaat staat vermeld. 6. Zowel Groenkeur als de certificatie-instelling, alsmede andere autoriteiten of personen aan wie in het kader van dit reglement toegang is verleend tot de audit, verplichten zich tot geheimhouding naar derden van alle bedrijfsgegevens van aspiranten en deelnemers, waarvan zij kennis hebben genomen. 7. De aspirant of deelnemer alsmede de certificatie-instelling zal Stichting Groenkeur nooit aansprakelijk kunnen stellen voor schade die hij, in welke vorm ook, lijdt in verband met het verkrijgen, schorsen, intrekken of wat dan ook van een certificaat volgens de beoordelingsrichtlijnen van Groenkeur en dit reglement. Dit is slechts anders wanneer aan de zijde van Groenkeur aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld. 8. De deelnemer vrijwaart Stichting Groenkeur en/of de door Groenkeur ingeschakelde derden tegen alle aanspraken en schade, vorderingen van derden ter zake van ondeugdelijkheid van door de deelnemer verrichte diensten of geleverde zaken. 9. Het openbaar register van Groenkeur is actueel opvraagbaar via de website Groenkeur heeft het recht om de deelnemer, certificaten en/of vestigingen, waartegen door de certificatie-instelling, College van deskundigen groen,

7 Reglement Certificatie Groenkeur versie: Pagina 7 Commissie van toezicht en/of Bestuur Stichting Groenkeur (tijdelijke) maatregelen zijn genomen uit het openbaar register te verwijderen. 10. Bij zaken of omstandigheden betreffende de certificatie waarin dit reglement niet voorziet zijn de vigerende bepalingen van de certificatie-instelling van toepassing. Zijn ook die bepalingen van de certificatie-instelling niet toereikend, dan beslist het College van deskundigen groen. Artikel 19 Slotbepaling 1. Dit reglement moet worden toegepast bij de certificatie voor de Groenkeurbeoordelingsrichtlijnen voor bedrijven versie Het Reglement tijdbesteding audits komt per 31 december 2012 te vervallen. Aldus hernieuwd vastgesteld door het College van deskundigen groen te Houten, 21 november De voorzitter, Prof. ir. N.A. Hendriks WIJZIGING TEN OPZICHTE VAN VOORGAANDE VERSIE HOUDEN VERBAND MET: - Standaardisatie in afdrachten. Machtigen via de deelnemer is niet meer aan de orde; - Het openbaar register (voorkeurslijst) wordt - sinds het bestaan van de Groenkeur appniet meer in een gedrukte vorm uitgegeven; - De kosten van een tussentijdse extra audit kunnen op de deelnemer worden verhaald; - De roep om onverwachte controles is gereglementeerd; - Het afbreukrisico van het vermelden van deelnemers in het openbaar register die niet meer beschikken over een geldig certificaat is verwijderd; - Een royement naar aanleiding van het negeren van een handhavingsmaatregel is nader gedefinieerd.

Reglement Certificatie bedrijven

Reglement Certificatie bedrijven Inleiding Groenkeur brengt de belangen van groenprofessionals en opdrachtgevers samen. Voor de opdrachtgever geldt dat zij met het keurmerk kunnen vertrouwen op kwaliteit van gecertificeerde groenprofessionals,

Nadere informatie

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities

Nadere informatie

De DIfAM Werkwijze. DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum. Inleiding

De DIfAM Werkwijze. DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum. Inleiding DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum De DIfAM Werkwijze Inleiding DIfAM Certification BV. is zich bewust van het feit dat transparantie een belangrijke bijdrage levert aan vertrouwen

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie oktober 2015 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Certificatieschema s

Aanvullende voorwaarden Certificatieschema s Aanvullende voorwaarden Certificatieschema s Toepassing aanvullende voorwaarden Naast de Algemene voorwaarden en het Certificatiereglement zijn de in dit document opgenomen aanvullende voorwaarden van

Nadere informatie

Versie 1.4 BOUWEN AAN MVO. MVO standaard voor de bouw Deel C: Toetsingsregeling. Versie: 1.4

Versie 1.4 BOUWEN AAN MVO. MVO standaard voor de bouw Deel C: Toetsingsregeling. Versie: 1.4 Versie: 1.4 Versie 1.4 BOUWEN AAN MVO MVO standaard voor de bouw Versie: 1.4 pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 Organisatie van de certificatie-instelling 4 1.1 Algemene eisen 4 1.2 Toezicht 4 1.3 Openheid

Nadere informatie

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN Liftinstituut Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN 45011 Document Pagina 1 van 7 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Termen en definities 3 2. Behandeling van een aanvraag 3 2.1 Aanbiedingen en opdrachten

Nadere informatie

PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud

PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud 1 Bereik... 2 2 Definities... 2 3 Kwalificaties van de certificerende instelling... 2 3.1 Accreditatie... 2 3.2 Certificering van bosbeheer... 2 3.3 Certificering

Nadere informatie

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven Page 1 of 5 Certificatiereglement Beter Leven kenmerk Vleesverwerkende Bedrijven Versie 1.0 d.d.16.08.2012 Dit certificatiereglement bevat de werkwijze voor het toekennen van certificaten door certificerende

Nadere informatie

HHC/DRS Inspecties B.V. Werkwijze certificering VA-keur en VCA Pagina 1 van 9

HHC/DRS Inspecties B.V. Werkwijze certificering VA-keur en VCA Pagina 1 van 9 CERTIFICATIESCHEMA 1 DOEL 2 INLEIDING 3 AUDITPROCES 3.1 Aanvraag certificering 3.1.1 Binnenkomst aanvraag 3.1.2 Aanbieding 3.1.3 Aanvaarding, administratieve handelingen 3.2 Uitvoering 3.2.1 Fase 1 3.2.2

Nadere informatie

HHC/DRS Inspecties B.V. Werkwijze certificering VA-keur en VCA Pagina 1 van 9

HHC/DRS Inspecties B.V. Werkwijze certificering VA-keur en VCA Pagina 1 van 9 CERTIFICATIESCHEMA 1 DOEL 2 INLEIDING 3 AUDITPROCES 3.1 Aanvraag certificering 3.1.1 Binnenkomst aanvraag 3.1.2 Aanbieding 3.1.3 Aanvaarding, administratieve handelingen 3.2 Uitvoering 3.2.1 Fase 1 3.2.2

Nadere informatie

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties AANGESLOTENEN-REGLEMENT Stichting Taxaties en Validaties 31 december 2012 Inhoudsopgave 1 Definities... 3 2 Inschrijfprocedure... 4 3 Toelatingsprocedure... 4 4 Jaarlijkse Bijdrage... 4 5 Verplichtingen

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Versie 1.0 Datum 12 april 2017 Status Definitief Auteur Inspectie Leefomgeving en Transport Inleiding 3 1 Procedure voor

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

(2).. (Touringcarbedrijf en standplaats)

(2).. (Touringcarbedrijf en standplaats) LICENTIEOVEREENKOMST VOOR TOURINGCARBEDRIJVEN. (datum van erkenning) (1) STICHTING KEURMERK TOURINGCARBEDRIJF EN (2).. (Touringcarbedrijf en standplaats) 1 INHOUD ARTIKEL 1. Definities 2. Verlening licentie

Nadere informatie

NMI Mediation Reglement 2008

NMI Mediation Reglement 2008 NMI Mediation Reglement 2008 Artikel 1 Definities In dit Reglement wordt verstaan onder: a. Kwestie: de in de Mediationovereenkomst omschreven kwestie. b. Certificerende Instelling: de instelling die certificaten

Nadere informatie

BIJLAGE 7: VOORBEELDOVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN HET CERTIFICATIESCHEMA IKB KIP

BIJLAGE 7: VOORBEELDOVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN HET CERTIFICATIESCHEMA IKB KIP Pagina 1 van 6 BIJLAGE 7: VOORBEELDOVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN HET CERTIFICATIESCHEMA IKB KIP Certificerende Instantie (CI): En Bedrijfsnaam: Rechtsvorm: Bedrijfsadres: Postcode/vestigingsplaats:

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie januari 2014 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 2010 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk.

Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk. 8. Richtlijn gebruik beeldmerk Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk. Ter nadere uitwerking

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s Documentcode: RvA-BR012-NL Versie 1, 22-12-2016 INHOUD 1. Toepassingsgebied 4 2. Definities en begrippen 5 3.

Nadere informatie

Certificatiereglement. Keurmerk Bemiddelingsbureaus Buitenlandse Werknemers

Certificatiereglement. Keurmerk Bemiddelingsbureaus Buitenlandse Werknemers Certificatiereglement Keurmerk Bemiddelingsbureaus Buitenlandse Werknemers 1 Inleiding Het certificatiereglement is onlosmakelijk verbonden met het certificatieschema Keurmerk Bemiddelingbureaus Buitenlandse

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting DSI inzake vakbekwaamheid van Relevante personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Ondernemingen STICHTING AUTORITEIT

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS Begripsomschrijving Artikel 1 Beroepscode Commissie Consument Erkend Hypotheekadviseur Geschillencommissie Hypothecaire

Nadere informatie

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004 ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING Uitgave juni 2004 NIBHV 2004 Artikel 1 Begrippen Hierna wordt verstaan onder: Erkenningsregeling: de Erkenningsregeling Keurmerk Opleidingsinstituten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed oor (her)certificatie. Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v

Nadere informatie

Certificatieprocedure Voor

Certificatieprocedure Voor Certificatieprocedure Voor DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur o.z, DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Agrarisch Vastgoed DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ Persoonsgegevens (Privé) Naam Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:. -. -...

Nadere informatie

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Examinatorcertificatie Start Veilig SWB S2 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 8 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Groenkeur Beoordelingsrichtlijn Tuinaanleg & Tuinonderhoud 2012. Assessment Guideline Groenkeur Gardening inclusief interpretatiedocument

Groenkeur Beoordelingsrichtlijn Tuinaanleg & Tuinonderhoud 2012. Assessment Guideline Groenkeur Gardening inclusief interpretatiedocument Tuinaanleg & Tuinonderhoud voorlopig vastgesteld 14 juni 2011 Pagina 1 Groenkeur Beoordelingsrichtlijn Tuinaanleg & Tuinonderhoud 2012 Assessment Guideline Groenkeur Gardening inclusief interpretatiedocument

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

STATUTEN 04 10 04 / MW

STATUTEN 04 10 04 / MW 1 Doorlopende tekst voor de vereniging: Vereniging Overleg van Certificatie- Instellingen, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, laatstelijk gewijzigd bij akte de dato zevenentwintig september tweeduizend

Nadere informatie

Keurmerkreglement voor registratie en toezicht

Keurmerkreglement voor registratie en toezicht Keurmerkreglement voor registratie en toezicht Stichting Keurmerk Leegstandbeheer Versie 1 1 januari 2017 REGLEMENT REGISTRATIE De Stichting Keurmerk Leegstand Beheer beheert een register van gecertificeerde

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING PAARD 11 december 2013

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING PAARD 11 december 2013 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING PAARD 11 december 2013 Inhoudsopgave Afdeling 1: Algemene Bepalingen Afdeling 2: Geschillenbeslechting Bindend Advies Afdeling 3: Slotbepalingen Reglement geschillencommissie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Artikel 1: toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Stichting Jade Zorg (hierna: de Zorgaanbieder

Nadere informatie

1 van 14. NVRD Keurmerk Beeldschoon

1 van 14. NVRD Keurmerk Beeldschoon 1 van 14 NVRD Keurmerk Beeldschoon Certificatieschema bij de eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem voor beeldgericht werken bij het beheer van de buitenruimte Versie 3.1 Arnhem, 10 februari 2016 NVRD

Nadere informatie

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Dit document beschrijft de verschillende visitaties, de verschillen in lidmaatschap en de visitatiesystematiek. Doel Het doel

Nadere informatie

Artikel 2 1. De leden van de commissie worden benoemd door de raad van toezicht op voordracht van het bestuur.

Artikel 2 1. De leden van de commissie worden benoemd door de raad van toezicht op voordracht van het bestuur. Commissie van beroep Artikel 1 De stichtingen Stichting Garantiefonds Reisgelden en Stichting Calamiteitenfonds Reizen - verder respectievelijk SGR en het Calamiteitenfonds te noemen - hebben gezamenlijk

Nadere informatie

REGLEMENT TUCHTCOMMISSIE MAKELAARDIJ

REGLEMENT TUCHTCOMMISSIE MAKELAARDIJ REGLEMENT TUCHTCOMMISSIE MAKELAARDIJ Vastgesteld door de algemene ledenvergadering van VastgoedPRO op 12-11-2013, op grond van het bepaalde in de statuten van VastgoedPRO. Ingaande per 1-1-2014. Begripsomschrijving

Nadere informatie

BDT Certificatie reglement

BDT Certificatie reglement Pagina 1 van 6 Dit reglement is onderdeel van het certificatiesysteem van Cicero certificaties en vastgesteld te Zwolle. Definities:... 1 Algemeen... 2 Artikel 1. Aanmelding en uitbrengen offerte... 2

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:.

Nadere informatie

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Stichting ATEX Bestuur van Stichting ATEX. b. Opleidingsinstituut Het bedrijf of organisatie

Nadere informatie

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING Artikel 0: Definities Artikel 1: Stichting GarantieWoning Artikel 2: Reglement Artikel 3: Keurmerk Artikel 4: Het verlenen van het keurmerk GarantieWoning Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

PRC Certificatie Reglement INHOUDSOPGAVE

PRC Certificatie Reglement INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 2. Certificatie onder accreditatie... 2 3. Algemeen... 2 4. Aanvraag tot certificering... 2 5. Certificatie overeenkomst en de daarbij behorende appendices... 2 6. Naleving

Nadere informatie

KvINL. WB 9500-01 d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN

KvINL. WB 9500-01 d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN WB 9500-01 d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties

Nadere informatie

Certificatiereglement QualityMasters

Certificatiereglement QualityMasters Certificatiereglement QualityMasters Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 2014-03-04 Certificatiereglement QualityMasters

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BETALINGSACHTERSTANDEN.NL

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BETALINGSACHTERSTANDEN.NL REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BETALINGSACHTERSTANDEN.NL December 2015 Inhoudsopgave DEFINITIES 3 Artikel 1 - Begripsbepaling 3 Artikel 2 - Doel 3 DE GESCHILLENCOMMISSIE 4 Artikel 3 - Samenstelling 4 Artikel

Nadere informatie

Dit document beschrijft de werkwijze, die gevolgd moet worden bij de

Dit document beschrijft de werkwijze, die gevolgd moet worden bij de PROCEDURE 1. INLEIDING Dit document beschrijft de werkwijze, die gevolgd moet worden bij de certificatie van het VGM-beheersysteem (VGM = Veiligheid, Gezondheid en Milieu) van de aannemer. Het beschrijft

Nadere informatie

Inhoud. Certificeringreglement

Inhoud. Certificeringreglement Inhoud 1. Algemeen... 2 2. Definities en afkortingen... 2 3. Certificeringtraject... 2 3.1 Opdracht... 2 3.2 Planning... 2 3.3 Vooronderzoek van het managementsysteem... 2 3.4 Certificeringonderzoek...

Nadere informatie

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland)

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Inleiding Beleid overheid Wet: Bodemkwaliteit Toezicht CI's en bevoegd gezag Normen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 3201

Wijzigingsblad BRL 3201 Wijzigingsblad BRL 3201 Het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies Wijzigingsdatum: 19 januari 2015 Techniekgebied H8: het repareren, onderhouden, versterken en

Nadere informatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0 Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie 04 januari 2015 Pagina 1/6 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Toegepaste

Nadere informatie

1 mei 2014. Kiwa Reglement voor Systeemcertificatie

1 mei 2014. Kiwa Reglement voor Systeemcertificatie 1 mei 2014 Kiwa Reglement voor Systeemcertificatie 1 mei 2014 Kiwa Reglement voor Systeemcertificatie 2014 Kiwa Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade

Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade 1. Definities... 1 2. Intrekking van het keurmerk op verzoek van keurmerkhouder... 2 3. Schorsing en intrekking van het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. GEBRUIKTE DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de contractspartijen als volgt aangeduid: Raetsluy : de maatschap Raetsluy Advocaten, alsmede alle bij haar krachtens een

Nadere informatie

Geldend per 1 januari 2013

Geldend per 1 januari 2013 Subsidiereglement branchekwalificerende en themagerichte opleidingen van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend

Nadere informatie

Accreditatie Overeenkomst Incassomachtigen

Accreditatie Overeenkomst Incassomachtigen Currence Incassomachtigen B.V. i.o. 1008100. Accreditatie Overeenkomst Incassomachtigen Versie: 1.1 Datum: juni 2015 De ondergetekenden: 1. Naam bedrijf...., met KvK-nummer. en met statutaire zetel te....,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d Het proces van het meten van trillingen Vastgesteld door CvD Bouwtechnische Diensten d.d. 18 oktober 2013. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 20-11-2015. Bindend verklaard door

Nadere informatie

Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 1.0.1

Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 1.0.1 Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Normen, eisen en richtlijnen 3 2.1 Normen, en richtlijnen voor het product 3 2.2 Eisen aan de uitvoering van de keuring

Nadere informatie

4. De toetsing vindt of individueel (per systeem of schema) plaats of breder (per sector, groep, formule).

4. De toetsing vindt of individueel (per systeem of schema) plaats of breder (per sector, groep, formule). Criteria voor toezichtondersteuning door private kwaliteitssystemen Introductie Omdat de overheid moet zorgen voor een passende infrastructuur voor nalevingstoezicht, opsporing en vervolging in het kader

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Wolf Huisvestingsgroep. In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd:

Algemene voorwaarden Wolf Huisvestingsgroep. In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd: Algemene voorwaarden Wolf Huisvestingsgroep ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd: a. Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon,

Nadere informatie

: de Stichting Geschillen in de landbouw c.a.;

: de Stichting Geschillen in de landbouw c.a.; Reglement geschillen in de landbouwzorg Begripsomschrijving Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: Stichting : de Stichting Geschillen in de landbouw c.a.; Commissie : de Geschillencommissie

Nadere informatie

Groenkeur Beoordelingsrichtlijn Tuinaanleg & Tuinonderhoud 2012. Assessment Guideline Groenkeur Gardening inclusief interpretatiedocument

Groenkeur Beoordelingsrichtlijn Tuinaanleg & Tuinonderhoud 2012. Assessment Guideline Groenkeur Gardening inclusief interpretatiedocument Tuinaanleg & Tuinonderhoud vastgesteld 12 september 2012 Pagina 1 Groenkeur Beoordelingsrichtlijn Tuinaanleg & Tuinonderhoud 2012 Assessment Guideline Groenkeur Gardening inclusief interpretatiedocument

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor registratie in het SCVM-register Kamer Woningen

Aanvraagformulier voor registratie in het SCVM-register Kamer Woningen Aanvraagformulier voor registratie in het SCVM-register Kamer Woningen Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:. -. -... Adres Postcode Telefoon E-mail :.......... :.. Woonplaats

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

www.visieplus.nl Pagina 1 van 5

www.visieplus.nl Pagina 1 van 5 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van VisiePlus te Venlo, op 12 juni 2013 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Venlo, onder nummer 58107533 VisiePlus Ganzenstraat 45 5912 PE Venlo Telefoon

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KNV BUSVERVOER ALGEMENE VERVOER- EN REISVOORWAARDEN

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KNV BUSVERVOER ALGEMENE VERVOER- EN REISVOORWAARDEN REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KNV BUSVERVOER ALGEMENE VERVOER- EN REISVOORWAARDEN 1. Inleiding Volgens de Wet Personenvervoer 2000 dient de besloten busvervoerder te voorzien, al dan niet in samenwerking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Social Elephant 1. Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers van Social Elephant aan Social Elephant

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

ONGECONTROLEERDE KOPIE

ONGECONTROLEERDE KOPIE REGLEMENT CERTIFICATIE NCP Certificatie B.V. & SCM Certificatie B.V. Rietbaan 40-42 Postbus 393 2900 AJ Capelle aan den IJssel Pagina 1 van 17 oktober 2007 Inhoud 1 Begripsomschrijvingen 2 Certificatie

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken Woningen Kamer WONINGEN

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken Woningen Kamer WONINGEN Persoonsgegevens (Privé) Naam Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken Woningen Kamer WONINGEN :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:.

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen,

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, Examinering volgens Persoonscertificatie Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, op basis van de NEN-EN ISO-IEC 17024:2003. PERSOONS CERTIFICATIE 1. Persoonscertificatie Een persoonscertificaat

Nadere informatie

2.5.1 Plan van Aanpak De normtekst en toelichting wordt verplaatst naar 2.1.4 De normnummering van de 2.5.x paragrafen worden aangepast.

2.5.1 Plan van Aanpak De normtekst en toelichting wordt verplaatst naar 2.1.4 De normnummering van de 2.5.x paragrafen worden aangepast. Overzicht wijzigingen norm KZD versie 1.4 naar versie 1.5 2.1.1 Erkenningen en vergunningen Verwijderen onderaan: PBV-verklaring voor vloer wrakkenvooropslag, werkplaatsvloer waarop wrakken vloeistofvrij

Nadere informatie

Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 26 september 2013

Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 26 september 2013 Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 26 september 2013 Dit reglement, volledig genaamd Reglement Bezwaar- en Beroepsprocedures Kwaliteitsregister Tandartsen is onderhevig aan de statuten

Nadere informatie

Assessment Guideline Groenkeur Green roofs and Green facades Versie 2012, inclusief interpretatiedocument

Assessment Guideline Groenkeur Green roofs and Green facades Versie 2012, inclusief interpretatiedocument Dak- en Gevelbegroeoning + ISO 9001 15 maart 2012 Pagina 1 Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Dak- en Gevelbegroening + ISO 9001 Assessment Guideline Groenkeur Green roofs and Green facades Versie 2012, inclusief

Nadere informatie

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs I. Inleiding De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs is ontwikkeld door de Beheergroep KSO en intern getoetst op compatibiliteit met ISO 9001:2008. Echter,

Nadere informatie

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland op 17 april 2015. Aanvaard

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Definities. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Akkermans & Partners Pensioen Juristen B.V. te Tilburg, op 14 november 2005 gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Breda onder nummer

Nadere informatie

NMI MEDIATION REGLEMENT 2001

NMI MEDIATION REGLEMENT 2001 Nederlands Mediation Instituut NMI MEDIATION REGLEMENT 2001 Artikel 1 - Definities In dit reglement wordt verstaan onder: NMI: de Stichting Nederlands Mediation Instituut, gevestigd te Rotterdam. Reglement:

Nadere informatie

Tarievenstructuur CCKL-PRL Accreditaties RvA/CCKL 2015 Algemeen

Tarievenstructuur CCKL-PRL Accreditaties RvA/CCKL 2015 Algemeen 2015 Pagina: 1 van 5 WIJZIGING Tarievenstructuur per 1 januari 2015 In 2015 heeft, conform goedkeuring van de Raad van Toezicht, een tariefsverhoging van 1,2% plaatsgevonden (stijging index zakelijke dienstverlening).

Nadere informatie

Geldend per 1 januari 2016

Geldend per 1 januari 2016 Subsidiereglement branchekwalificerende en themagerichte opleidingen van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend

Nadere informatie

Bijlagen Handhavingsdocument Certificerende Instellingen

Bijlagen Handhavingsdocument Certificerende Instellingen Bijlagen Handhavingsdocument Certificerende Instellingen 10 april 2012 versie 1.0 Bijlagen Nr. Titel Versie Datum 1 Mandagtabel 1.0 10 april 2012 2 Termen en definities 1.0 10 april 2012 3 Wijzigingsoverzicht

Nadere informatie

BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP

BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP Het bestuur van de Stichting PLUIMNED heeft, gelet op artikel 19 van de Algemene Voorwaarden IKB Kip, ter zake van de behandeling van geschillen tussen een deelnemer

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Certificatieschema Kiwa Keurmerk. voor de. Groothandel voor Bouw en Industrie. Versie 3

Certificatieschema Kiwa Keurmerk. voor de. Groothandel voor Bouw en Industrie. Versie 3 Certificatieschema Kiwa Keurmerk voor de Groothandel voor Bouw en Industrie Versie 3 01 maart 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Norm... 3 Normcommissie... 3 Beoordelingsmethodiek en rapportage... 4 Certificatiecriteria...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016)

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016) 1) Definities 1.1) Opdrachtgever: De partij die Delanie Sterken een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, en die op basis van deze algemene voorwaarden offertes ontvangt en overeenkomsten

Nadere informatie

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning, locatie... gevestigd te..., bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door mevrouw M.A.C. van der Valk, hierna te noemen de zorgaanbieder en mevrouw/de

Nadere informatie

BMC 2011. Algemene Voorwaarden. Versie 2014.01

BMC 2011. Algemene Voorwaarden. Versie 2014.01 BMC 2011 Algemene Voorwaarden Versie 2014.01 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door BMC Pensioencommunicatie werkzaamheden worden verricht. 1.2 Opdrachtgever

Nadere informatie

Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten

Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten ALGEMENE VOORWAARDEN DUUPDEMUNNIK ADVOCATEN Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten Wij zijn een openbare maatschap, gevestigd en kantoorhoudende te Doorn, met als doel het beoefenen van de advocatuur, in het

Nadere informatie