MODELCERTIFICATIESCHEMA VOOR SYSTEMEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MODELCERTIFICATIESCHEMA VOOR SYSTEMEN"

Transcriptie

1 MODELCERTIFICATIESCHEMA VOOR SYSTEMEN Versie 02 Datum Pagina 0 van 26

2 INHOUD Blz. HET MODELCERTIFICATIESCHEMA VOOR SYSTEMEN... 3 PROCES VAN SYSTEEMCERTIFICATIE... 3 VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE BETROKKEN PARTIJEN... 4 DOEL EN GEBRUIK VAN DIT DOCUMENT... 6 DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN INLEIDING DEFINITIES WERKVELDSPECIFIEKE KENMERKEN BESCHRIJVING SCHEMA ACTIEVE PARTIJEN RISICOANALYSE EN AFBREUKCRITERIA CERTIFICATIEREGLEMENT DOELSTELLING CERTIFICATIEPROCEDURE CERTIFICATIEBESLISSING GELDIGHEIDSDUUR VAN HET CERTIFICAAT GEGEVENS OP HET CERTIFICAAT KLACHTEN PROCEDURE VERZOEK OM HERZIENING REGISTER VOOR SYSTEEM-/PROCESCERTIFICATIE NORMINTERPRETATIE TOEZICHT TOEGANG FREQUENTIE VAN HET TOEZICHT DE WIJZE VAN UITVOERING VAN HET TOEZICHT VERSLAG VAN BEVINDINGEN MAATREGELEN (ARTIKEL 1.5E ARBOBESLUIT) CRITERIA Versie 02 Datum Pagina 1 van 26

3 DEEL II: NORMEN EISEN EISEN BEOORDELINGSMETHODIEK Versie 02 Datum Pagina 2 van 26

4 HET MODELCERTIFICATIESCHEMA VOOR SYSTEMEN Gebruik van dit document In het vervolg van dit document is aan het begin van ieder hoofdstuk een kader zoals dit opgenomen. In dat kader is voor iedere paragraaf in dat hoofdstuk aangegeven hoe door het Centrale College van Deskundigen (CCvD) omgegaan dient te worden met de tekst in de paragraaf voor het maken van het werkveldspecifieke certificatieschema. Beschreven wordt wat door het CCvD dient te worden overgenomen uit dit modelcertificatieschema en waar aanvullingen nodig zijn. Dit hoofdstuk is een inleiding op het modelcertificatieschema. Het hoeft daarom niet te worden overgenomen in het werkveldspecifieke certificatieschema. Dit modelcertificatieschema dient als leidraad voor Centrale Colleges van Deskundigen (CCvD s) bij het opstellen van werkveldspecifieke certificatieschema s. In een werkveldspecifiek certificatieschema worden enerzijds de normen vastgelegd waaraan systemen dienen te voldoen om een systeemcertificaat te kunnen ontvangen en wordt daarin anderzijds beschreven binnen welke voorwaarden de afgifte van certificaten dient te gebeuren. De werkveldspecifieke schema s worden op basis van dit modelcertificatieschema opgesteld door de CCvD s. Pas na vaststelling van een werkveldspecifiek schema door de minister van SZW mogen de certificatieschema s door de door SZW aangewezen certificerende en keurende instellingen (CKI s) worden toegepast. Een CKI kan het recht verkrijgen om certificaten te verlenen, wanneer SZW de daartoe vereiste aanwijzing heeft afgegeven aan de CKI (conform de gestelde eisen in het document voor Aanwijzing en Toezicht) en door de CKI met de Beheerstichting (BHST) een contract is gesloten over het gebruik van het desbetreffende certificatieschema, logo e.d. In dit inleidende hoofdstuk wordt de context waarin dit modeldocument functioneert beschreven. PROCES VAN SYSTEEMCERTIFICATIE In deze paragraaf worden de rollen beschreven van partijen die bij certificatie inzake de Arbeidsomstandighedenwet betrokken zijn. Daarvoor wordt een aantal zaken onderscheiden. We gaan daarbij in op de rollen van partijen in de verschillende fasen van het certificatieproces. Het algemene wettelijke kader is geregeld in artikel 1.5e Arbobesluit. Aanvraag voor certificatie Om aan te tonen dat de systemen voldoen aan de eisen, dienen deze onderzocht en/of beproefd te worden op grond van de Arbeidsomstandighedenwetgeving of de Warenwetgeving. Iedere organisatie dient hiertoe een aanvraag in met het verzoek tot systeemcertificatie. Beoordeling De CKI beoordeelt of de aanvrager van het systeemcertificaat aan de eisen voldoet, zoals vastgelegd in het werkveldspecifieke schema. Men onderscheidt de volgende onderdelen binnen de beoordelingsprocedure. - Documentenbeoordeling Versie 02 Datum Pagina 3 van 26

5 Allereerst vindt een oriënterend bezoek aan de bedrijfslocatie van de aanvrager en een documentenbeoordeling plaats. De auditor toetst de benodigde documenten van de aanvrager aan de eisen in het werkveldspecifieke certificatieschema. De CKI zal de aanvrager formeel informeren over haar bevindingen op basis van het aangeleverde materiaal. - Toetsing implementatie De tweede stap behelst het beoordelen van de feitelijke werking van het systeem in de praktijk middels een audit. Voorafgaand aan de audit zijn de aandachtsgebieden bekend (de scope of de reikwijdte van het systeem) waarop het systeem wordt ge-audit. Omdat de organisatie, de systemen en processen niet stil staan, kunnen de aandachtsgebieden bij sommige systeemcertificaten per audit wijzigen. Deze komen dan overeen met wat de betreffende organisatie op dat moment zelf ruim tevoren als de belangrijkste aspecten heeft aangeduid. De toetsing moet altijd plaatsvinden aan de hand van het werkveldspecifieke schema. Ook voor de toetsing van de implementatie geldt dat de CKI een rapport opstelt op basis van haar bevindingen. - Certificatie Op grond van de documentbeoordeling en de toetsing van de implementatie van het systeem, neemt de CKI een besluit tot het al dan niet certificeren van het systeem en onderbouwt dit besluit in een rapport. - Verzoek om herziening Tegen het beoordelingsbesluit van de CKI kan de aanvrager van het systeemcertificaat een verzoek om herziening indienen volgens de procedure die is beschreven in paragraaf 4.7. Toezicht op de certificaathouder Zodra een systeem gecertificeerd is, oefent de CKI toezicht 1 uit op het systeem conform de eisen zoals opgenomen in het werkveldspecifieke certificatieschema. In het geval van systeemcertificatie, wordt toezicht gehouden middels tussentijdse audits en indien wenselijk geacht steekproeven, zoals voorgeschreven in het werkveldspecifieke certificatieschema. Mochten zich non-conformities voordoen bij de certificaathouder, dan dient de CKI dit te melden aan de organisatie en termijnen voor herstel te bieden conform de regels in het werkveldspecifieke certificatieschema, dan wel de algemene regels volgens ISO 9000:2000. De meeste stringente regels zijn bepalend. Hercertificatie Indien de certificaathouder het certificaat na de certificatieperiode wil behouden dan moet het gehele certificatieonderzoek opnieuw worden uitgevoerd door de CKI conform de eisen in het desbetreffende werkveldspecifieke certificatieschema. Dit houdt dan dus een volledige vernieuwing van het certificaat in. VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE BETROKKEN PARTIJEN CKI 1 De definitie van toezicht is opgenomen in de definitielijst in hoofdstuk 1. Versie 02 Datum Pagina 4 van 26

6 Het beoordelen van systemen conform het werkveldspecifieke certificatieschema en de daarin opgenomen normen. Het certificeren van systemen conform het werkveldspecifieke certificatieschema. Toezicht houden of het gecertificeerde systeem blijvend functioneert conform de gestelde eisen. Het schorsen of intrekken van het certificaat bij geconstateerde afwijkingen, volgens een sanctieregeling opgesteld door het CCvD. Het behandelen van klachten en bezwaar tegen haar beslissingen. CCvD Het opstellen, uitwerken, motiveren, onderhouden en (periodiek) evalueren van werkveldspecifieke certificatieschema s. Het opstellen en onderhouden van de risicoanalyse teneinde de afbreukcriteria up to date te houden Het beoordelen van en adviseren over interpretaties van werkveldspecifieke certificatieschema s bij verschil van inzicht. BHST Het faciliteren van partijen om deel te nemen aan het CCvD en het verzorgen dat de harmoniserende functie van het CCvD niet wordt belemmerd. Het coördineren en faciliteren van werkveld overleg tussen CKI s. Het ter beschikking stellen van werkveldspecifieke certificatieschema s. Het afsluiten van een overeenkomst met elke CKI die voor aanwijzing door SZW in aanmerking komt. Het bijhouden van een openbaar register van relevante informatie over certificaathouders en van de aangewezen instellingen. Het afsluiten van een convenant met het ministerie van SZW. Certificaathouder Dient zich te houden aan de gestelde eisen in het kader van het werkveldspecifieke certificatieschema. Dient mee te werken aan alle vormen van toezicht in het kader van het werkveldspecifieke certificatieschema. Dient de door de CKI in rekening gebrachte kosten te voldoen. Versie 02 Datum Pagina 5 van 26

7 DOEL EN GEBRUIK VAN DIT DOCUMENT Bij het opstellen van een werkveldspecifiek certificatieschema dienen partijen zich aan dit document te houden. Dit modelcertificatieschema bevat verplichtingen, die op adequate wijze overgenomen dan wel vertaald moeten worden in de werkveldspecifieke schema s. Een van de verplichtingen is dat de hoofdstukopbouw van dit modelcertificatieschema wordt overgenomen. Daarnaast is in ieder hoofdstuk in het begin aangegeven hoe het CCvD om dient te gaan met de paragrafen. De hierin gemaakte keuzes dienen, naar het oordeel van de minister van SZW, afdoende onderbouwd te worden door het CCvD. Dit gebeurt in een toelichtende notitie op het werkveldspecifieke schema. Deze toelichting beslaat het gehele werkveldspecifieke document. In de hoofdstukken is bij sommige punten nog eens benadrukt dat deze toelichting gegeven moet worden. Geldigheidsduur werkveldspecifiek document Een werkveldspecifiek certificatieschema wordt vastgesteld voor onbepaalde duur. Wel is er de verplichting om periodiek een evaluatie door het CCvD van de werking uit te voeren. Het CCvD kan een voorstel doen aan de minister van SZW om het werkveldspecifieke schema te herzien. Ten slotte is het mogelijk dat de minister van SZW wijzigingen wenst aan te brengen in een werkveldspecifiek certificatieschema. Een voorstel daartoe legt de minister voor aan het CCvD met het verzoek dit nader uit te werken t.b.v. het schema. Versie 02 Datum Pagina 6 van 26

8 DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Deel 1 van dit certificatieschema bevat algemene uitgangspunten en bepalingen voor certificatie door CKI s en voorwaarden waar onder de afgifte van certificaten dient te gebeuren. Beschreven wordt achtereenvolgens: het werkveld waarop dit certificatieschema betrekking heeft (1), definities (2), een beschrijving van de specifieke kenmerken van het werkveld waar onder een risicoanalyse (3), de certificatiereglement (4), en controle op naleving/handhaving (5). Versie 02 Datum Pagina 7 van 26

9 1. INLEIDING Gebruik van dit hoofdstuk Dit hoofdstuk bevat de inleiding ten behoeve van het werkveldspecifieke certificatieschema. Hier start het CCvD met de onderstaande inleidende tekst, waarin de werkveldspecifieke elementen worden ingevuld. Dit werkveldspecifieke certificatieschema is door BHST XXX opgesteld. Het betreft systeemcertificatie op het gebied van XXX. Door het Ministerie van SZW is het schema op {datum} inclusief eventuele aanpassingen- vastgesteld middels een statische verwijzing in het Arbobesluit of Arboregeling. Dit vastgestelde schema vervangt daarmee eerdere versies. Het te certificeren systeem betreft (beschrijving van het te certificeren systeem, zoals beschreven in een handboek, met behulp van procedures, werkvoorschriften, protocollen en allerlei ondersteunende documenten of op andere wijze). Versie 02 Datum Pagina 8 van 26

10 2. DEFINITIES Gebruik van dit hoofdstuk Dit hoofdstuk bevat de definities ten behoeve van het werkveldspecifieke certificatieschema. De hier genoemde definities dienen te worden overgenomen in het werkveldspecifieke certificatieschema. Daar waar ze niet relevant zijn voor het vakgebied kunnen ze beargumenteerd worden weggelaten. Het CCvD kan er voor kiezen om eventueel extra definities toe te voegen aan dit hoofdstuk. Begrip of afkorting : Betekenis Aanvrager van een certificaat Aanwijzing Beoordeling : De (rechts-)persoon die bij de certificatie-instelling een aanvraag doet voor het afgeven van een certificaat. : Aanwijzing van een instelling bij of krachtens wettelijk voorschrift door de minister van SZW. : Beoordeling (initiële, of her-) door de nationale accreditatieinstantie van instellingen op basis van het door de minister van SZW vastgestelde WDA&T, op grond waarvan de nationale accreditatie-instantie schriftelijk rapporteert of de instelling competent is om wettelijk verplichte certificaten af te geven. Bij het vaststellen van het WDA&T door de minister van SZW wordt zoveel mogelijk aangesloten bij internationale systematiek en normen. BHST Centraal College van Deskundigen (CCvD) : Stichting die een wettelijke certificatieregeling beheert. : Het college, onderdeel van en/gefaciliteerd door BHST, dat belanghebbende partijen in een bepaalde sector of branche de mogelijkheid biedt tot deelname bij het opstellen en onderhouden van werkveldspecifieke documenten op zodanige wijze dat sprake is van een evenwichtige en representatieve vertegenwoordiging van deze partijen. Certificaat : Een certificaat in de zin van artikel 20 Arbowet en artikel 27 Warenwet. Daarnaast moet een certificaat beschouwd worden als een verklaring van overeenstemming (conformiteitsverklaring) zoals bedoeld in relevante ISO en EN normen. Certificaathouder Certificatieproces : (rechts) Persoon die in het bezit is van een geldig wettelijk verplicht certificaat. : Alle activiteiten via welke een CKI beoordeelt en besluit of een persoon, product of systeem voldoet en blijft voldoen aan de normen, zoals opgenomen in het werkveldspecifieke certificatieschema. Versie 02 Datum Pagina 9 van 26

11 Begrip of afkorting : Betekenis Certificatiereglement Certificatiesysteem Certificerings en Keurings-instelling (CKI) Controle Risicoanalyse Toezicht : Bepalingen voor de uitvoering van het certificatieproces en de relaties tussen kandidaat en CKI. : Set van procedures en middelen benodigd om het certificatieproces uit te voeren per certificatieschema, dat leidt tot de uitgifte van een certificaat van vakbekwaamheid, inclusief onderhoud. : Kalibratie- of conformiteitsbeoordelingsinstellingen zoals certificatie-instellingen, keuringsdiensten van gebruikers, laboratoria, inspectie-instellingen en testinstituten. : Periodieke beoordeling door de nationale accreditatie-instantie van CKI s tegen de voor beoordeling geldende regels van de minister (WDA&T). : Analyse waaruit motivatie, voor te maken keuzes in werkveldspecifiek probleemgebied, blijkt, op te nemen in het beoogde certificatieschema. : Het verzamelen van de informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren. 2 Verklaring : De EG-verklaring van typeonderzoek of EG-verklaring overeenstemming als bedoeld in het bij of krachtens de Machinerichlijn of enige andere EU-produkt-richtlijn bepaalde. Werkveldspecifiek certificatieschema : Term gebruikt door SZW voor een certificatieschema dat door de minister van SZW is geaccepteerd te gebruiken binnen een specifieke aanwijzing als CKI voor personen, producten of systemen. 2 Ministerie van BZK, De Kaderstellende visie op toezicht Versie 02 Datum Pagina 10 van 26

12 3. WERKVELDSPECIFIEKE KENMERKEN Gebruik van dit hoofdstuk Dit hoofdstuk bevat de elementen zoals deze gelden bij toepassing van het werkveldspecifieke certificatieschema. Het CCvD van de branche XXX gebruikt dit deel van het document om normen en procedures uit te werken, welke de betreffende CKI s hanteren in het beoordelen van organisaties en het verstrekken van certificaten. Ten behoeve van het werkveldspecifieke certificatieschema dient het CCvD op de volgende wijze om te gaan met dit modelcertificatieschema. Inleiding: overnemen en op punten werkveldspecifieke informatie invoegen (plaatsen XXX). Paragraaf 3.1: overnemen en op punten werkveldspecifieke informatie invoegen (naam schema, data en adresgegevens BHST). Paragraaf 3.2: benoemen welke soorten partijen in dit werkveld actief zijn. Paragraaf 3.3: hier voegt het CCvD haar eigen risicoanalyse -aangaande arbeidsrisico s in het werkveld in. Deze biedt voldoende aanknopingspunten voor het gebruik in het vervolg van het werkveldspecifieke schema. De risicoanalyse en de wijze waarop deze is uitgevoerd worden in deze paragraaf opgenomen. Om het maatschappelijk belang veiligheid en gezondheid van en rondom de arbeid te waarborgen, is door de overheid gekozen voor een wettelijk verplichte certificatieregeling voor de borging van de kwaliteit/veiligheid van systeem XXX-X. 3.1 BESCHRIJVING SCHEMA Het werkveldspecifieke certificatieschema BHST/XXX-X {datum} is op {datum} door de BHST voorgesteld en door het Ministerie van SZW inclusief eventuele aanpassingen- vastgesteld middels een statische verwijzing in het Arbobesluit of Arboregeling. De minister van SZW kan ook op eigen initiatief wijzigingen aanbrengen in de vastgestelde documenten. Dit vastgestelde schema vervangt daarmee eerdere versies. Op- en of aanmerkingen over het certificatieschema kunnen worden ingediend bij het CCvD, p/a Stichting BHST {adresgegevens}. Het te certificeren systeem betreft (beschrijving van het te certificeren systeem, zoals beschreven in een handboek, met behulp van procedures, werkvoorschriften, protocollen en allerlei ondersteunende documenten of op andere wijze). 3.2 ACTIEVE PARTIJEN Binnen het kader van dit certificatieschema zijn de volgende soorten partijen actief: BHST CCvD Certificaathouder / organisatie met managementsysteem Versie 02 Datum Pagina 11 van 26

13 3.3 RISICOANALYSE EN AFBREUKCRITERIA Onder verantwoordelijkheid van het CCvD dient een risicoanalyse opgesteld te worden van de gevaren en de risico s in het werkveld. Deze beoordeling wordt op deze plaats in het document opgenomen. Het doel van deze analyse is te komen tot een set van afbreukcriteria die later de basis vormen voor de uitgewerkte normen in het specifieke certificatieschema. Met andere woorden, de risicoanalyse en de hieruit naar voor gekomen afbreukcriteria gelden als basis voor het uitwerken van werkveldspecifieke eisen. Versie 02 Datum Pagina 12 van 26

14 4. CERTIFICATIEREGLEMENT Gebruik van dit hoofdstuk Het certificatiereglement is opgesteld door het CCvD en regelt de werkwijze van de CKI s. In het certificatiereglement zijn de procedures en reglementen opgenomen zoals de CKI deze intern dient te hanteren. De CKI dient dit reglement op te volgen in de uitoefening van haar taken. Dit hoofdstuk bevat de procedures zoals deze gelden bij toepassing van het werkveldspecifieke certificatieschema. Ten behoeve van het werkveldspecifieke certificatieschema dient het CCvD op de volgende wijze om te gaan met dit modelcertificatieschema. Paragraaf 4.1: letterlijk overnemen in werkveldspecifiek certificatieschema. Paragraaf 4.2: overnemen en werkveldspecifiek de procedure uitwerken Paragraaf 4.3: letterlijk overnemen. Paragraaf 4.4: overnemen en invullen hoeveel jaar certificaat geldig is (toelichting opnemen in toelichtende notitie). Paragraaf 4.5: klachtenregeling voor het werkveldspecifieke certificatieschema opstellen en hier opnemen. Paragraaf 4.6: letterlijk overnemen. Paragraaf 4.7: overnemen en op punten werkveldspecifieke informatie invoegen. Paragraaf 4.8: letterlijk overnemen. Paragraaf 4.9: letterlijk overnemen. 4.1 DOELSTELLING Dit deel van het schema omschrijft de procedures die relevant zijn voor het juist toepassen van het specifieke schema. Hierbij moet onder meer gedacht worden aan: - Initiële audits; - Afgifte van certificaten; - Tussentijdse audits; - Verlenging/vernieuwing van certificaten; - Schorsen of intrekken van certificaat. 4.2 CERTIFICATIEPROCEDURE De opdrachtgever XXX-X dient bij een CKI (zie in overeenstemming met de certificatieprocedure, een aanvraag in voor het BHST systeemcertificaat. De certificatieprocedure (inclusief in ieder geval een beschrijving van de wijze van aanvragen, toetsing, bekendmaking van de uitslag) dient door het CCvD uitgewerkt te worden en hier ingevoegd te worden. Versie 02 Datum Pagina 13 van 26

15 Als onderdeel daarvan verstrekt de CKI informatie over de gang van zaken bij de afhandeling van de aanvraag. 4.3 CERTIFICATIEBESLISSING De certificatiebeslissing wordt genomen in overeenstemming met de eisen uit het certificatieschema door een functionaris van de certificatie-instelling die is gekwalificeerd en aangesteld conform het kwaliteitssysteem van de CKI en die volgens de procedure onder 4.2 niet betrokken is geweest bij de beoordeling van het systeem. 4.4 GELDIGHEIDSDUUR VAN HET CERTIFICAAT De maximale geldigheidsduur van een systeemcertificaat is 5 jaar en de exacte geldigheidsduur wordt door de CCvD voorgesteld). 4.5 GEGEVENS OP HET CERTIFICAAT Het systeemcertificaat dient minimaal de navolgende gegevens te bevatten: - Gegevens van het gecertificeerde bedrijf: - Gegevens van de CKI: Volledige bedrijfsnaam; Vestigingsplaats; Scope van het certificaat. Naam; Vestigingsplaats; Logo Kenmerk van de aanwijzing. - Overige gegevens certificaat: Geldigheidsduur; Tekst: Op het certificaat dient vermeld te worden, dat de instelling verklaart dat het betreffende systeem voldoet aan de eisen uit het werkveldspecifieke certificatieschema Handtekening bevoegd persoon CKI; Beeldmerk en logo BHST 4.6 KLACHTEN Klachten over de CKI Een adequate behandeling van klachten is belangrijk voor het creëren van vertrouwen in certificatie en belangrijk voor de bescherming van zowel de certificaathouders als de gebruikers van certificaten. Versie 02 Datum Pagina 14 van 26

16 Aan een CKI worden onder meer de volgende eisen gesteld: Een openbaar toegankelijke klachtenprocedure dient aanwezig te zijn. De klachtenprocedure bevat minimaal het volgende: een beschrijving van het proces van ontvangen, onderzoeken en beoordelen van de klacht; de wijze van volgen van de klacht en acties als vervolg daarop; en de wijze waarop wordt verzekerd dat correctieve acties worden uitgevoerd. Het besluit over de reactie op de klacht dient te worden genomen door personen(en) die niet betrokken zijn bij het onderwerp van de klacht. Indieners van klachten dienen, indien mogelijk, op de hoogte te worden gehouden van de ontvangst van de klacht, de voortgang van behandeling en de uitkomst Klachten over het bedrijf of de persoon Indien de CKI klachten van derden, zoals een opdrachtgever, ontvangt over het voldoen aan dit schema door het bedrijf of de persoon die een aanvraag voor het certificaat heeft ingediend of certificaathouder is, dient de CKI de klager te verwijzen naar het bedrijf of de persoon. De CKI dient de klacht te betrekken bij de eerstvolgende beoordeling bij het betreffende bedrijf of de betreffende persoon. Echter, indien het naar de mening van de CKI een ernstige klacht betreft, dient de CKI, naast de behandeling door het bedrijf of de persoon, zelf ook direct te beoordelen of de klacht gevolgen dient te hebben voor de beslissing m.b.t. certificatie. In dat geval dient de CKI af te wegen of het gewenst is een extra beoordeling uit te voeren Klachtenregeling Inleiding In deze werkinstructie wordt de afhandeling van een klacht besproken Werkwijze Wanneer iemand probeert een klacht telefonisch of mondeling te melden, wordt aan hem/haar gevraagd deze schriftelijk te verwoorden. Als een klacht schriftelijk binnenkomt wordt deze meteen naar de kwaliteitsmanager gebracht en indien de klachtafhandelaar duidelijk is krijgt hij/zij meteen een kopie van de klacht. De kwaliteitsmanager registreert de klacht op een klachtenformulier en stelt de directeur CI op de hoogte van de klacht. De directeur van de CKI wijst de klachtafhandelaar aan. De kwaliteitsmanager vermeldt de klachtafhandelaar op het klachtenformulier en brengt de klachtafhandelaar schriftelijk op de hoogte van de klacht. De klachtafhandelaar informeert de indiener van de klacht schriftelijk over de ontvangst van de klacht. Versie 02 Datum Pagina 15 van 26

17 Eenvoudige zaken Klachtafhandelaar stuurt klacht door naar betrokken bedrijf/persoon; stelt indiener op de hoogte legt dossier aan tbv voortgangsbewaking en meenemen afhandeling klacht door bedrijf/persoon bij eerstvolgende beoordeling Ernstige klachten Klachtafhandelaar beoordeelt de klacht en stelt vast of de klacht een incident betreft of dat de klacht moet leiden tot een aanpassing in de werkwijze. Indien het een incident betreft, wordt de indiener daarvan op de hoogte gesteld. De klachtafhandelaar bedenkt samen met de indiener binnen drie weken na het indienen van de klacht een oplossing voor de afhandeling en betrekt bedrijf/persoon hierbij. De oplossing zoals die met de indiener is besproken wordt vastgelegd op het klachtenformulier. Hier wordt tevens vermeld dat het gaat om een incident. Indien de klacht een aanpassing van de werkwijze vergt bedenkt de klachtafhandelaar binnen 10 dagen een verbetervoorstel en bespreekt dit met de kwaliteitsmanager en betrekt bedrijf/persoon hierbij. Het verbetervoorstel moet een structurele verbetering inhouden van de werkwijze. Het verbetervoorstel wordt ingevuld op het klachtenformulier. De klachtafhandelaar stelt de indiener op de hoogte van de afhandeling van de klacht. De kwaliteitsmanager maakt de gewijzigde werkwijze bekend. De kwaliteitsmanager start, indien nodig, een vervolgonderzoek naar de invoering van het verbetervoorstel. De bevindingen worden vastgelegd op het klachtenformulier. 4.7 PROCEDURE VERZOEK OM HERZIENING Inleiding Onderstaand worden de stappen beschreven die nodig zijn voor het afhandelen van een verzoek om herziening. Een dergelijk verzoek kan uitsluitend ingediend worden tegen beslissingen van de CKI inzake het niet (opnieuw) verlenen, schorsen of intrekken van een certificaat Werkwijze Algemeen Een door of namens de CKI genomen beslissing, dat is een definitieve uitslag of eindoordeel, wordt schriftelijk ter kennis van de belanghebbende gebracht. Onder beslissing wordt tevens verstaan het weigeren te beslissen of het niet tijdig nemen van een beslissing. De CKI stelt de belanghebbende in kennis van de mogelijkheid van een verzoek om herziening in haar correspondentie door middel van de volgende clausule: Versie 02 Datum Pagina 16 van 26

18 Ingevolge de CKI procedure Verzoek om herziening kan door een belanghebbende met betrekking tot deze beslissing om herziening worden gevraagd. Daartoe moet binnen zes weken na de datum van verzending van de beslissing een verzoek worden ingediend bij de CKI. In het verzoek moet gemotiveerd worden aangegeven waarom de gegeven beslissing niet juist gevonden wordt. Verzocht wordt bij het verzoek een kopie van die bestreden beslissing toe te voegen. Het verzoek om herziening dient in ieder geval de volgende elementen te bevatten: o o o o naam en adres indiener dagtekening een omschrijving van de bestreden beslissing de gronden van het verzoek. Het verzoek om herziening wordt niet-ontvankelijk verklaard: o o indien niet aan de gestelde termijn van indienen wordt voldaan. Dit geldt niet als de indiener aantoont dat hij redelijkerwijs niet in verzuim is geweest; in andere gevallen dan genoemd onder a, als geen gebruik gemaakt wordt van de door de CKI geboden gelegenheid tot verzuimherstel. Het verzoek om herziening wordt verder niet-ontvankelijk verklaard als het, bij het niet van toepassing zijn van een termijn, onredelijk laat wordt ingediend. Dit geldt uitsluitend wanneer het bezwaar betrekking heeft op het niet tijdig nemen van een beslissing. Het verzoek om herziening schorst niet de werking van de beslissing. Het verzoek leidt tot heroverweging van de beslissing waartegen het is gericht Procedure De CKI neemt kennis van het verzoek om herziening en bevestigt binnen twee weken de ontvangst. De CKI biedt gelegenheid tot het horen van de indiener. Het verzoek om herziening wordt gemeld bij de kwaliteitsmanager die het verzoek registreert. Het horen betreft met name de vakinhoudelijke aspecten die geleid hebben tot de beslissing en dient binnen zes weken na het vaststellen dat een hoorprocedure aan de orde is, plaats te vinden. Het horen kan geschieden door de CKI of door een of meer door de CKI benoemde ter zake kundigen. Het horen geschiedt door een persoon of personen die niet betrokken is/zijn geweest bij de voorbereiding van de beslissing, en geen binding hebben met de belanghebbende. Het horen geschiedt op een door de CKI te bepalen tijdstip binnen de gangbare kantooruren. Relevante stukken kunnen tot 10 dagen voor de hoorzitting worden ingediend en liggen gedurende een week voor de zitting ter inzage. Versie 02 Datum Pagina 17 van 26

19 Van het horen wordt afgezien indien het verzoek om herziening kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond is, inmiddels aan het verzoek is tegemoetgekomen, of indien belanghebbende verklaart hiervan geen gebruik te maken. Van het horen wordt een verslag gemaakt. Het verslag wordt bij de beslissing op het verzoek om herziening gevoegd. De hoorcommissie brengt tevens advies aan de CKI Beslissing op het verzoek om herziening De CKI beslist aan de hand van de haar ter beschikking staande gegevens binnen zes weken na ontvangst van het verzoek om herziening over het verzoek indien geen sprake is geweest van een hoorzitting. Indien er wel sprake is geweest van het horen van de belanghebbende beslist de CKI binnen een termijn van tien weken. De termijnen genoemd onder en kunnen eenmaal met ten hoogste 4 weken worden verlengd. Van haar beslissing zal de CKI de onderbouwing en motivering aan belanghebbende meedelen Burgerlijke rechter De belanghebbende wordt binnen 1 week na het nemen van een beslissing schriftelijk over het standpunt van de CKI ingelicht. Indien de inhoud of strekking van de nieuwe beslissing de belanghebbende hiertoe aanleiding geeft, dient hij zich in voorkomend geval te wenden tot de burgerlijke rechter open. De CKI zal de belanghebbende in haar beslissing op het verzoek om herziening wijzen op deze mogelijkheid. 4.8 REGISTER VOOR SYSTEEM-/PROCESCERTIFICATIE De CKI registreert maandelijks de actuele gegevens in het systeemcertificaat. Conform de overeenkomst met BHST worden de gegevens elektronisch verzonden aan Bureau BHST ten behoeve van het BHST Certificaatregister. Weigeren, opschorten of intrekken van certificaten dienen door de CKI onmiddellijk te worden doorgegeven aan de BHST en de andere CKI s. Dit register wordt via internet toegankelijk gemaakt, binnen de wettelijke kaders. 4.9 NORMINTERPRETATIE Het CCvD dient te zorgen voor eenduidige norminterpretatie van de eisen in het werkveldspecifieke certificatieschema. Toch kan het voorkomen dat er in de operationele fase verschillende interpretaties bestaan van één of meerdere in werkveldspecifieke certificatieschema s gehanteerde begrippen. Versie 02 Datum Pagina 18 van 26

20 Mocht het gebeuren dat certificaathouders, aanvragers van diensten en CKI s uiteenlopende definities hanteren en hierover meningsverschillen bestaan, dan dienen afwijkende interpretaties te worden voorgelegd aan het CCvD. Versie 02 Datum Pagina 19 van 26

21 5. TOEZICHT Gebruik van dit hoofdstuk Dit hoofdstuk bevat de elementen die samenhangen met controle op de naleving. Ten behoeve van het werkveldspecifieke certificatieschema dient het CCvD op de volgende wijze om te gaan met dit modelcertificatieschema. Paragraaf 5.1: in deze paragraaf beschrijft het CCvD de verplichtingen die gelden voor de certificaathouder aangaande de toegang verlenen tot informatie. Paragraaf 5.2: overnemen en invullen met de benodigde informatie. Paragraaf 5.3: overnemen en invullen met de benodigde informatie. Paragraaf 5.4: overnemen en invullen van de procedures die CKI dient te volgen. Paragraaf 5.5: overnemen en invullen van de procedures die CKI dient te volgen. Daarnaast dient er een overzicht te komen van de maatregelen die een CKI in dient te stellen bij geconstateerde overtredingen. Toelichting hierop wordt gegeven in de toelichtende notitie. De CKI is verplicht de certificaathouder blijvend te toetsen aan de eisen in het werkveldspecifieke certificatieschema. Het CCvD bepaalt in dit hoofdstuk van het certificatieschema hoe het toezicht door de CKI dient te worden ingericht 5.1 TOEGANG Indien het voor het toezicht noodzakelijk is dat de CKI, de nationale accreditatie-instantie en IWI-SZW zich toegang verschaffen tot gegevens van de certificaathouders, dan wordt in deze paragraaf de toegang hiertoe geregeld. Gespecificeerd wordt om welke informatie het gaat en op welke wijze de certificaathouder hier toegang toe dient te verlenen, via de certificatieovereenkomst. 5.2 FREQUENTIE VAN HET TOEZICHT In deze paragraaf wordt aangegeven hoe vaak de CKI controles of (tussentijdse) audits houdt. Dit dient genormeerd te worden door het CCvD. De frequentie van het toezicht wordt aantoonbaar afgeleid van en onderbouwd door de opgestelde risicoanalyse. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten: Een certificatieperiode van drie jaar is de maximale periode waarbinnen afgezien mag worden van tussentijdse controles. Voor een maximale certificatieperiode van vijf jaar kan alleen dan gekozen worden indien minimaal eenmaal een onaangekondigde tussentijdse controle bij alle certificaathouders plaatsvindt. In alle gevallen kan besloten worden tot onaangekondigde steekproefsgewijze controles. In een werkveldspecifieke verplichting wordt aangegeven uit welk percentage de steekproef dient te bestaan en met welke frequentie de controles worden uitgevoerd. Versie 02 Datum Pagina 20 van 26

22 5.3 DE WIJZE VAN UITVOERING VAN HET TOEZICHT In deze paragraaf wordt aangegeven op welke wijze de CKI verwacht wordt audits in te vullen. De wijze waarop wordt aantoonbaar afgeleid van de opgestelde risicoanalyse 5.4 VERSLAG VAN BEVINDINGEN De CKI stelt een verslag op van haar bevindingen tijdens de tussentijdse audit. Dit verslag wordt ter beschikking gesteld aan de certificaathouder. Deze kan hiertegen bezwaar aantekenen, zie hiervoor paragraaf 4.7. In deze paragraaf wordt gespecificeerd op welke wijze de CKI invulling dient te geven aan de verslaglegging en aan de opvolging van eventueel geconstateerde afwijkingen. 5.5 MAATREGELEN (ARTIKEL 1.5E ARBOBESLUIT) Indien blijkt dat een certificaathouder niet of niet meer voldoet aan de eisen of normen in het werkveldspecifieke certificatieschema heeft dit maatregelen door de CKI tot gevolg. De maatregelen strekken ertoe dat op zo kort mogelijke termijn voldaan wordt aan genoemde eisen of normen. Mogelijke maatregelen zijn het weigeren, schorsen of intrekken van het certificaat. In deze paragraaf dient het CCvD de criteria daarvoor op te stellen ten behoeve van de CKI. Het daadwerkelijk nemen van maatregelen in situaties die daarom vragen is de verantwoordelijkheid van de CKI, die daarop wordt gecontroleerd door IWI. Er dient door de CKI informatie-uitwisseling met de arbeidsinspectie (AI) plaats te vinden over geconstateerde gevaarlijke situaties bij werkzaamheden die door een afgegeven of nog af te geven certificaat worden gereguleerd en waardoor de veiligheid of de gezondheid van werknemers of derden in gevaar kan worden gebracht. Indien er sprake is van een maatregel wordt dit aan de certificaathouder kenbaar gemaakt. Relevante informatie over de maatregel dient door de CKI ingebracht te worden in een centraal registratiesysteem. Tevens dient de AI hiervan in kennis gesteld te worden. Deze meldingsplicht dient nauwkeurig uitgewerkt te worden, in verband met de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en de contractuele relatie tussen CKI en klant. Indien een certificaathouder na een intrekking opnieuw gecertificeerd wil worden dient dezelfde procedure doorlopen te worden als bij initiële certificatie. De termijn tussen intrekken en het verstrekken van het nieuwe certificaat is minimaal 12 maanden. Bij het opleggen van een maatregel dient de CKI aan te geven (en te registreren) na welke periode certificatie weer is toegestaan. 5.6 CRITERIA Criteria op basis waarvan de CKI maatregelen moet treffen zijn de volgende. Schorsen van het certificaat vindt plaats indien sprake is van:... Versie 02 Datum Pagina 21 van 26

23 Intrekken van het certificaat vindt plaats indien sprake is van: Weigeren van het certificaat vindt plaats indien sprake is van:... Versie 02 Datum Pagina 22 van 26

24 DEEL II: NORMEN Deel 2 van dit certificatieschema bevat de normen die gelden voor een certificaat in een werkveld. Beschreven wordt achtereenvolgens: eisen voor certificatie (hoofdstuk 6); de wijze waarop het voldoen aan de toelatingseisen wordt beoordeeld en gerapporteerd (hoofdstuk 7). Versie 02 Datum Pagina 23 van 26

25 6. EISEN Gebruik van dit hoofdstuk Dit hoofdstuk bevat eisen zoals deze van toepassing zijn op het werkveldspecifieke certificatieschema. Ten behoeve van het werkveldspecifieke certificatieschema dient het CCvD op de volgende wijze om te gaan met dit modelcertificatieschema. Paragraaf 6.1: overnemen en de eisen voor het specifieke werkveld invullen. De hierbij gemaakte keuzes worden besproken in de toelichtende notitie. Daaruit blijkt op welke wijze ze aansluiten bij de risicoanalyse voor dit werkveld. Dit hoofdstuk bevat de werkveldspecifieke normen waaraan een te certificeren systeem moet voldoen, alsmede de wijze waarop de toetsing daarvan plaatsvindt. 6.1 EISEN De CCvD dient eisen op te stellen voor certificatie 3. Deze dienen aantoonbaar afgeleid te zijn van de risicoanalyse specifiek voor het betreffende werkveld opgesteld en vormen daarmee het substantiële deel van het totaal aan eisen. Hierbij moet voortdurend het achterliggende doel voor ogen gehouden worden, te weten het verzekeren dat er (management) systemen zijn die zorgen dat alle risico s gekend zijn en met adequate middelen beheerst worden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om: - Eisen m.b.t. management van de organisatie; - Eisen m.b.t. management van middelen - Eisen m.b.t. management van personen; - Eisen m.b.t. procedures, werkwijzen/methoden. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het CCvD bevoegd is en kan besluiten tot lichtere eisen voor een korte periode, indien nieuwe certificaathouders op de markt komen. 3 Hierbij wordt er vanuit gegaan dat in ieder geval wordt voldaan aan de eisen volgens ISO/IEC 9001: 2000 en haar toelichting in ISO/IEC 9004 Versie 02 Datum Pagina 24 van 26

26 7. BEOORDELINGSMETHODIEK De wijze waarop de CKI haar beoordelingen en controles 4 uitvoert dient aan specifieke eisen voor het betreffende werkveld te voldoen en zullen door het CCvD in het certificatieschema worden vastgelegd. Indien de CKI besluit om op onderdelen van de ISO 9001 een nadere interpretatie of uitwerking toe te voegen, dient dat in deze paragraaf verder uitgewerkt te worden. Het betreft werkveldspecifieke eisen aan: - De initiële audit ten behoeve van systeemcertificatie: - De tussentijdse audits ten behoeve van toezicht op certificaat; - De audit ten behoeve van hercertificatie. 4 De auditmethode kan worden gebaseerd op ISO Versie 02 Datum Pagina 25 van 26

MODELCERTIFICATIESCHEMA PRODUCTEN T.B.V. WARENWETBESLUITEN EN REGELINGEN

MODELCERTIFICATIESCHEMA PRODUCTEN T.B.V. WARENWETBESLUITEN EN REGELINGEN MODELCERTIFICATIESCHEMA PRODUCTEN T.B.V. WARENWETBESLUITEN EN REGELINGEN Versie 02 Datum 25-9-2009 Pagina 1 van 28 INHOUD Blz. HET MODELCERTIFICATIESCHEMA PRODUCTEN... 4 PROCES VAN KEURING VAN PRODUCTEN...

Nadere informatie

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep Pagina 1 van 6 TÜV Rheinland Nederland B.V. Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen 2 Definities en afkortingen 3.1 Werkwijze afhandelen klacht 3.2 Werkwijze afhandelen bezwaar 3.3 Werkwijze afhandelen beroep

Nadere informatie

MODELDOCUMENT VOOR AANWIJZING VAN EN TOEZICHT OP DE CERTIFICATIE- EN KEURINGSINSTELLINGEN (CKI)

MODELDOCUMENT VOOR AANWIJZING VAN EN TOEZICHT OP DE CERTIFICATIE- EN KEURINGSINSTELLINGEN (CKI) MODELDOCUMENT VOOR AANWIJZING VAN EN TOEZICHT OP DE CERTIFICATIE- EN KEURINGSINSTELLINGEN (CKI) Versie 02 Datum 25-9-2009 Pagina 0 van 18 INHOUD Blz. 0. INLEIDEND HOOFDSTUK: HET MODELDOCUMENT VOOR AANWIJZING

Nadere informatie

MODELCERTIFICATIESCHEMA PERSONEN

MODELCERTIFICATIESCHEMA PERSONEN MODELCERTIFICATIESCHEMA PERSONEN Versie 02 Datum 25-9-2009 Pagina 0 van 36 INHOUD Blz. HET MODELCERTIFICATIESCHEMA VOOR PERSONEN... 3... 3... 4... 5 PROCES VAN CERTIFICATIE VAN PERSONEN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Nadere informatie

Bijlage IIa behorend bij Artikel 2.7 Arbeidsomstandighedenregeling

Bijlage IIa behorend bij Artikel 2.7 Arbeidsomstandighedenregeling BIJLAGE 1, BEHOREND BIJ DE MINISTERIËLE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENREGELING EN DIVERSE WARENWETREGELINGEN IN VERBAND MET DE GEFASEERDE

Nadere informatie

1 Inleiding 99. 2 Definities 99. 3 Werkveldspecifieke kenmerken 100 3.1 Beschrijving document 100 3.2 Actieve partijen 100 3.3 Risicoanalyse 100

1 Inleiding 99. 2 Definities 99. 3 Werkveldspecifieke kenmerken 100 3.1 Beschrijving document 100 3.2 Actieve partijen 100 3.3 Risicoanalyse 100 BIJLAGE 5 Bijlage 5, behorend bij de ministeriële regeling van 28 februari 2012, nr. G&VW/GW/2012/2776, houdende wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de gefaseerde invoering van

Nadere informatie

Certificatiereglement. Keurmerk Bemiddelingsbureaus Buitenlandse Werknemers

Certificatiereglement. Keurmerk Bemiddelingsbureaus Buitenlandse Werknemers Certificatiereglement Keurmerk Bemiddelingsbureaus Buitenlandse Werknemers 1 Inleiding Het certificatiereglement is onlosmakelijk verbonden met het certificatieschema Keurmerk Bemiddelingbureaus Buitenlandse

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. 23022 29 november 2012 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. BIJLAGE 1, BEHOREND BIJ DE MINISTERIËLE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE

Nadere informatie

BIJLAGE 15, BEHOREND BIJ DE MINISTERIËLE REGELING VAN 19 JULI 2012, NR

BIJLAGE 15, BEHOREND BIJ DE MINISTERIËLE REGELING VAN 19 JULI 2012, NR BIJLAGE 15, BEHOREND BIJ DE MINISTERIËLE REGELING VAN 19 JULI 2012, NR. G&VW/GW/2012/10964, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WARENWETREGELING LIFTEN IN VERBAND MET DE GEFASEERDE INVOERING VAN HET HERZIENE STELSEL

Nadere informatie

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Examinatorcertificatie Start Veilig SWB S2 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 8 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Reglement. Klacht - Bezwaar - Beroep 0.1.1

Reglement. Klacht - Bezwaar - Beroep 0.1.1 Klacht - Bezwaar - Beroep Inhoudsopgave 0. INLEIDING... 3 1. TOEPASSINGSGEBIED... 3 2. BEPALINGEN... 3 3. TERMEN EN DEFINITIES... 3 4. KLACHT, BEZWAAR EN BEROEP... 3 5. KLACHT... 4 6. BEZWAAR... 4 6.1

Nadere informatie

BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR

BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENREGELING EN DIVERSE WARENWETREGELINGEN IN VERBAND MET DE GEFASEERDE

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. 23022 29 november 2012 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE

Nadere informatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0 Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie 04 januari 2015 Pagina 1/6 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Toegepaste

Nadere informatie

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008 Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO 14001 of OHSAS 18001-certificaat versie 18 november 2008 SCCM en de aangesloten certificatie-instellingen willen de uitwisseling van ervaringen met ISO 14001-

Nadere informatie

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN Liftinstituut Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN 45011 Document Pagina 1 van 7 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Termen en definities 3 2. Behandeling van een aanvraag 3 2.1 Aanbiedingen en opdrachten

Nadere informatie

BDT Certificatie reglement

BDT Certificatie reglement Pagina 1 van 6 Dit reglement is onderdeel van het certificatiesysteem van Cicero certificaties en vastgesteld te Zwolle. Definities:... 1 Algemeen... 2 Artikel 1. Aanmelding en uitbrengen offerte... 2

Nadere informatie

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 2010 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven Page 1 of 5 Certificatiereglement Beter Leven kenmerk Vleesverwerkende Bedrijven Versie 1.0 d.d.16.08.2012 Dit certificatiereglement bevat de werkwijze voor het toekennen van certificaten door certificerende

Nadere informatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Arbeidshygiënist

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Arbeidshygiënist Arbeidshygiëne Bijlage IId. behorend bij Artikel 2.15 Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Arbeidshygiënist Document: WSCS-AH: 2012, versie 1 Onder beheer van: Stichting Beheer

Nadere informatie

BIJLAGE 5. Bijlage XIIIe behorend bij Artikel 4.28

BIJLAGE 5. Bijlage XIIIe behorend bij Artikel 4.28 BIJLAGE 5 Bijlage XIIIe behorend bij Artikel 4.28 Werkveldspecifiek document voor Aanwijzing en Toezicht op de certificatie-instellingen voor Asbestverwijderingsbedrijven (AVB) en Asbestinventarisatiebedrijven

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT

REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT Vastgesteld door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg na advies van het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit.

Nadere informatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Hogere Veiligheidskundige. 1. Inleiding 42. 2. Definities 42

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Hogere Veiligheidskundige. 1. Inleiding 42. 2. Definities 42 Bijlage IIe. behorend bij Artikel 2.16 (Arboregeling) Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Hogere Veiligheidskundige Document: WSCS-HVK: 2012, versie 1 Onder beheer van: Stichting

Nadere informatie

CONVENANT. De directeur Gezond en Veilig Werken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, R. Gans hierna te noemen: SZW

CONVENANT. De directeur Gezond en Veilig Werken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, R. Gans hierna te noemen: SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CONVENANT De directeur Gezond en Veilig Werken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, R. Gans hierna te noemen: SZW enerzijds, en de stichting

Nadere informatie

Reglement behandeling bezwaarschriften Certificatie-instellingen

Reglement behandeling bezwaarschriften Certificatie-instellingen Reglement behandeling bezwaarschriften Certificatie-instellingen De Certificatie-instellingen, in hun vergadering van 2013; Gezien het voorstel van de Stichting Ascert d.d. 17 juni 2013; Gelet op artikel

Nadere informatie

Certificatieprocedure Voor

Certificatieprocedure Voor Certificatieprocedure Voor DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur o.z, DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Agrarisch Vastgoed DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v.

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v. Klachtenregeling Inleiding Klachtenregeling Pool Management Academy inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten, uitgevoerd door Pool Management Academy in opdracht van

Nadere informatie

PERSOONSCERTIFICATIEREGELING Hoger Veiligheidskundige (HVK)

PERSOONSCERTIFICATIEREGELING Hoger Veiligheidskundige (HVK) PERSOONSCERTIFICATIEREGELING Hoger Veiligheidskundige (HVK) datum 20 juni 2012.docx20 juni 2012 Pagina 1 van 49 Inhoud 1. INLEIDING... 4 2. DEFINITIES... 5 3. DE WERKVELDSPECIFIEKE KENMERKEN... 8 3.1 BESCHRIJVING

Nadere informatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.2.0. Klachten en bezwaren

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.2.0. Klachten en bezwaren Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.2.0 Klachten en bezwaren Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Toegepaste bepalingen 3 3. Termen en definities 3 4. Klacht 4 4.1 Bedenking op de afhandeling

Nadere informatie

Kiwa Bezwaarprocedure. Versie

Kiwa Bezwaarprocedure. Versie Versie 15-10-2017 Versie 15-10-2017 2017 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement 1.2.04 20130426 cliënten ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Handelwijze bij vragen, klachten en bezwaren bij een ISO , ISO of OHSAS certificaat. n versie 15 september 2016

Handelwijze bij vragen, klachten en bezwaren bij een ISO , ISO of OHSAS certificaat. n versie 15 september 2016 Handelwijze bij vragen, klachten en bezwaren bij een ISO 14001-, ISO 50001 of OHSAS 18001-certificaat 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties

Nadere informatie

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs I. Inleiding De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs is ontwikkeld door de Beheergroep KSO en intern getoetst op compatibiliteit met ISO 9001:2008. Echter,

Nadere informatie

KLACHTEN- EN BEZWAARPROCEDURE

KLACHTEN- EN BEZWAARPROCEDURE KLACHTEN- EN BEZWAARPROCEDURE Algemeen Hoewel het EVC Dienstencentrum haar dienstverlening optimaal wenst uit te voeren, is het mogelijk dat een klant van het EVC Dienstencentrum een klacht heeft over

Nadere informatie

Werkveldspecifiek certificatieschema. voor het. systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven

Werkveldspecifiek certificatieschema. voor het. systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven Bijlage, behorend bij de ministeriële regeling van., nr. G&VW/2012/GW/., houdende wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling n verband met de gefaseerde invoering van het herziene stelsel van certificatie.

Nadere informatie

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Paragraaf 1. Begripsbepalingen Artikel 1. Begrippen Klacht: een schriftelijk ingediende uiting van onvrede of teleurstelling van een student of medewerker

Nadere informatie

Regeling melding misstand woningcorporaties

Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling van de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand en van de (rechts)bescherming van de melder en de vertrouwenspersoon integriteit.

Nadere informatie

De DIfAM Werkwijze. DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum. Inleiding

De DIfAM Werkwijze. DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum. Inleiding DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum De DIfAM Werkwijze Inleiding DIfAM Certification BV. is zich bewust van het feit dat transparantie een belangrijke bijdrage levert aan vertrouwen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39879 29 juli 2016 Convenant SBCA-SZW Partijen, De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

REGLEMENT BEROEPSCOMMISSIE KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN

REGLEMENT BEROEPSCOMMISSIE KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN REGLEMENT BEROEPSCOMMISSIE KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN BEGRIPSOMSCHRIJVING Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: a. beroep: elk naar voren

Nadere informatie

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen,

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, Examinering volgens Persoonscertificatie Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, op basis van de NEN-EN ISO-IEC 17024:2003. PERSOONS CERTIFICATIE 1. Persoonscertificatie Een persoonscertificaat

Nadere informatie

Werkveldspecifiek certificatieschema. voor het. systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven

Werkveldspecifiek certificatieschema. voor het. systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven Bijlage, behorend bij de ministeriële regeling van., nr. G&VW/2012/GW/., houdende wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling n verband met de gefaseerde invoering van het herziene stelsel van certificatie.

Nadere informatie

KvINL. Centraal College van Deskundigen. Huishoudelijk Reglement CCvD

KvINL. Centraal College van Deskundigen. Huishoudelijk Reglement CCvD Datum: 17-03-2016 CCvD KvINL Centraal College van Deskundigen Huishoudelijk Reglement CCvD D03 Vastgesteld door het CCvD op 18.11 2005 16.02 2006: Artikel 8.1 en 8.2 gewijzigd, instemming door CCvD op

Nadere informatie

2. Cliënt Een natuurlijk persoon aan wie Buurtzorg Nederland maatschappelijke ondersteuning of gezondheidszorg verleent of heeft verleend.

2. Cliënt Een natuurlijk persoon aan wie Buurtzorg Nederland maatschappelijke ondersteuning of gezondheidszorg verleent of heeft verleend. Klachtenregeling Datum van inwerkingtreding: 1 mei 2011 Artikel 1 Algemene bepalingen In deze klachtenregeling, als bedoeld in artikel 2, lid 1, van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector, wordt verstaan

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d Het proces van het meten van trillingen Vastgesteld door CvD Bouwtechnische Diensten d.d. 18 oktober 2013. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 20-11-2015. Bindend verklaard door

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie januari 2014 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Klachtenreglement Opgesteld door: Directeur/Bestuurder Datum vastgesteld: Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 II. DE PROCEDURE... 4 Artikel 1 Een klacht indienen:... 4 Artikel 2

Nadere informatie

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER 1. INLEIDING Het certificeringsonderzoek voor de aanbieders van opleidingen voor tourmanager heeft de vorm van

Nadere informatie

Certificatieschema. Personeelscertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Personeelscertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Personeelscertificatie Start Veilig SWB S1 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 12 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Stichting ATEX Bestuur van Stichting ATEX. b. Opleidingsinstituut Het bedrijf of organisatie

Nadere informatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven BIJLAGE 6 Bijlage 6, behorend bij de ministeriële regeling van 28 februari 2012, nr. G&VW/GW/2012/2776, houdende wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de gefaseerde invoering van

Nadere informatie

REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP

REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP ARTIKEL 1.1 KLACHTEN (HOOFDSTUK 9 ALGEMENE WET BESTUURSRECHT) Door kandidaten, certificaathouders en hun werkgevers kunnen binnen 15 werkdagen na deelname

Nadere informatie

Klachtenregelement Senas-zorg

Klachtenregelement Senas-zorg Klachtenregelement Senas-zorg 1 Klachtenregeling voor zorgaanbieders die geen instellingen in stand houden die zijn aangemerkt als Bopz-instelling. Voorwoord Deze regeling is een variant van de algemene

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. 23022 29 november 2012 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. BIJLAGE 5, BEHOREND BIJ DE MINISTERIËLE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE

Nadere informatie

Klachtenregeling primair onderwijs

Klachtenregeling primair onderwijs Klachtenregeling primair onderwijs Het bevoegd gezag van obs Hendrik van Brederode, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra, gehoord de gemeenschappelijke

Nadere informatie

CERTIFICATIESCHEMA voor het systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven

CERTIFICATIESCHEMA voor het systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven CERTIFICATIESCHEMA voor het systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven CS-OCE, 2009-01 Beheersstichting: Stichting Certificering Vuurwerk en Explosieven t.a.v. de heer J.A. van der Kuil Het

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

Referentie: 2014022651. Klachtenregeling Zorginstituut Nederland. De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland,

Referentie: 2014022651. Klachtenregeling Zorginstituut Nederland. De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland, Referentie: 2014022651 Klachtenregeling Zorginstituut Nederland De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland, gelet op artikel 9:2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 15 van het Bestuursreglement

Nadere informatie

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE Bijlage 5 "SCVM Reglement hercertificatie (behorende bij Certificatieschema SCVM makelaar/taxateur onroerende zaken ) SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE INHOUDSOPGAVE 1 Doelstelling, Status en Procedure 2

Nadere informatie

REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP

REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP DNV GL Headquarters, Veritasveien 1, P.O.Box 300, 1322 Høvik, Norway. Tel: +47 67 57 99 00. www.dnvgl.com Pagina 2 van 7 INHOUDSOPGAVE 1 KLACHTEN (HOOFDSTUK

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederland.

Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederland. Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederlan Definities Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: Commissie: de Geschillencommissie; Stichting Deurwaarders Collectief

Nadere informatie

Stichting Leergeld Drechtsteden Klachtenprocedure

Stichting Leergeld Drechtsteden Klachtenprocedure Stichting Leergeld Drechtsteden Klachtenprocedure NAS>Management>Beleidsstukken 1 Inhoud 1. Doelstelling en uitgangspunten... 3 2. Indienen en registreren van een klacht... 3 3. Afhandeling van een klacht...

Nadere informatie

Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 1.0.1

Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 1.0.1 Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Normen, eisen en richtlijnen 3 2.1 Normen, en richtlijnen voor het product 3 2.2 Eisen aan de uitvoering van de keuring

Nadere informatie

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Steunpunt SO Fryslân ( hierna steunpunt): een Steunpunt als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

1. Begripsomschrijvingen Wie een klacht kan indienen Bij wie een klacht kan worden ingediend - 2 -

1. Begripsomschrijvingen Wie een klacht kan indienen Bij wie een klacht kan worden ingediend - 2 - Inhoudsopgave 1. Begripsomschrijvingen - 2-2. Wie een klacht kan indienen - 2-3. Bij wie een klacht kan worden ingediend - 2-4. Hoe een klacht wordt ingediend - 2-5. De medewerker en diens leidinggevende

Nadere informatie

Klachten- en geschillenreglement RadarVertige B.V.

Klachten- en geschillenreglement RadarVertige B.V. Klachten- en geschillenreglement RadarVertige B.V. Inhoudsopgave Inleidende bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie oktober 2015 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

Certificatiestelsel SZW. Gerechtvaardigd vertrouwen in certificatie bij arbeidsomstandigheden

Certificatiestelsel SZW. Gerechtvaardigd vertrouwen in certificatie bij arbeidsomstandigheden Certificatiestelsel SZW Gerechtvaardigd vertrouwen in certificatie bij arbeidsomstandigheden Inhoudsopgave Wat is certificatie? 3 Verstrekking van certificaten Wetgeving Stelselwijziging Soorten certificaten

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant. Nr. 111 19 juni 2015 Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V.

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Inleiding Van alle personen die door Bureau Streefkerk worden begeleid, dat wil zeggen geadviseerd en ondersteund bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een

Nadere informatie

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE MAKELAAR

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE MAKELAAR Bijlage 5 "SCVM Reglement hercertificatie (behorende bij Certificatieschema SCVM makelaar onroerende zaken ) SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE MAKELAAR SCVM Reglement Hercertificatie 01 (Datum) (Datum) (17-12-2015)

Nadere informatie

Het nieuwe stelsel van wettelijke arbo-certificaten

Het nieuwe stelsel van wettelijke arbo-certificaten Het nieuwe stelsel van wettelijke arbo-certificaten Certificatie bij arbeidsomstandigheden valt of staat bij heldere eisen en controle Liften, drukvaten, houtbewerkingmachines en drukvaten zijn gevaarlijke

Nadere informatie

Klachtenregeling Vogel Bewind

Klachtenregeling Vogel Bewind Klachtenregeling Vogel Bewind Vogel Bewind zal te allen tijde trachten om haar werkzaamheden ten aanzien van de aan haar opgedragen taken zo zorgvuldig mogelijk te realiseren en de belangenbehartiging

Nadere informatie

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage Opgesteld door: Bureau Toezicht Examinering en Certificering Vastgesteld door: Het dagelijks bestuur van het IFV 23 april 2014. Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Klachtenreglement WIJeindhoven

Klachtenreglement WIJeindhoven Klachtenreglement WIJeindhoven 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 3 Wraking en verschoning... 3 Artikel 4 Indiening van de klacht... 4 Artikel 5 Behandeling van de klacht... 4

Nadere informatie

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen.

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen. REGLEMENT BEZWAAR EN BEROEP A. Bezwaarprocedure Artikel 1 - Indiening en inhoud bezwaarschrift 1.1 Uiterlijk binnen acht weken na de examendatum, kan een niet-geslaagde kandidaat, die het niet eens is

Nadere informatie

Skal-Reglement bezwaar

Skal-Reglement bezwaar Skal-Reglement bezwaar Dit reglement is door het bestuur van stichting Skal vastgesteld op 26 maart 2009, en treedt in werking met ingang van 26 maart 2009 Dr. Klinkertweg 28a Postbus 384 8000 AJ Zwolle

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

Werkveldspecifiek certificatieschema. voor het persoonscertificaat Vuurwerkdeskundige. versie

Werkveldspecifiek certificatieschema. voor het persoonscertificaat Vuurwerkdeskundige. versie Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Vuurwerkdeskundige versie 01 2012 Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Vuurwerkdeskundige Document: WSCS-VD:

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Klachtenreglement Procedures Kwaliteit en Veiligheid D003 15/10/ /12/2016. Documentcode: Versiedatum: Evaluatiedatum:

KLACHTENREGLEMENT. Klachtenreglement Procedures Kwaliteit en Veiligheid D003 15/10/ /12/2016. Documentcode: Versiedatum: Evaluatiedatum: KLACHTENREGLEMENT Pagina 1 van 9 Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van het klachtenreglement wordt verstaan onder a. Zorgaanbieder - PrivaZorg B.V. b. Directie

Nadere informatie

Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO - subsidieverlening

Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO - subsidieverlening Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO - subsidieverlening Preambule NWO beschouwt het als haar taak om te waken over de kwaliteit van het door NWO gefinancierde wetenschappelijk onderzoek.

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND Het dagelijks bestuur en de voorzitter van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, ieder voor zover zij bevoegd zijn;

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begrippen Blz. 03 Artikel 2 Uitgangspunten Blz. 04 Artikel 3 De Klachtencommissie Blz. 05 Artikel 4 De werkwijze van de commissie

Nadere informatie

Bezwarenprocedure Winkler Prins 2017

Bezwarenprocedure Winkler Prins 2017 Bezwarenprocedure Winkler Prins 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Soorten klachten... 3 1.2. Verschil klacht, bezwaar en beroep... 3 2. Begripsbepalingen... 4 3. Bezwarenprocedure voor personele

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Klachtenreglement Coaching Rondom Kanker

Klachtenreglement Coaching Rondom Kanker Klachtenreglement Coaching Rondom Kanker Inleiding Coaching Rondom Kanker (CRK) heeft besloten een klachtenprocedure in het leven te roepen en heeft daarvoor het volgende reglement vastgesteld. Tevens

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting MONTON

KLACHTENREGELING Stichting MONTON KLACHTENREGELING Stichting MONTON Het bevoegd gezag van de Stichting MONTON gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende

Nadere informatie

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten REGLEMENT KLACHTRECHT Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

Werkinstructie klachtenafhandeling Overwegende dat het met het oog op de aanvullende rechtsbescherming van klanten van Grip Verzuimservice wenselijk is om een regeling te treffen voor de behandeling van

Nadere informatie

Erkenningseisen organisaties klachtencommissies

Erkenningseisen organisaties klachtencommissies Erkenningseisen organisaties klachtencommissies Code: ERKKC Versienummer: 1 Geldig per 17 december 2015 Secretariaat SEMH: Postbus 526 2400 AM Alphen aan den Rijn tel: 0172 414 814 fax: 020 524 8118 www.semh.info

Nadere informatie

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS).

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS). KLACHTENREGELING ROS-COLLECTIEF Inleiding Indien personen of organisaties een klacht willen indienen die betrekking heeft op (medewerkers van) een regionale ondersteuningsstructuur (ROS), dan dient men

Nadere informatie

gelezen het advies van de ondernemingsraad d.d.; 15 juni 2016, vast te stellen de navolgende Interne Klachtenregeling 2015;

gelezen het advies van de ondernemingsraad d.d.; 15 juni 2016, vast te stellen de navolgende Interne Klachtenregeling 2015; 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II1 2016.28159 23/06/2016 Interne Klachtenregeling 2015 Het college van de gemeente Woensdrecht gelezen het advies van de ondernemingsraad d.d.;

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTEN. snf.div Vastgesteld door het bestuur d.d. 24 juni Wissenraet Van Spaendonck Tilburg B.V. Versie 3

REGLEMENT KLACHTEN. snf.div Vastgesteld door het bestuur d.d. 24 juni Wissenraet Van Spaendonck Tilburg B.V. Versie 3 REGLEMENT KLACHTEN Vastgesteld door het bestuur d.d. 24 juni 2015 Wissenraet Van Spaendonck Tilburg B.V. Versie 3 snf.div.36-1 REGLEMENT KLACHTEN De Stichting Normering Flexwonen beheert een register van

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers RAPPORT Versie: 2.0 Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers Raad van Bestuur Postbus 5247 2000 CE Haarlem T 088-777 81 06 F 023-799 37 18 www.bjznh.nl 1 Aanhef Gelet op de

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Bijlage: Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. bevoegd gezag: het orgaan dat in

Nadere informatie