MODELDOCUMENT VOOR AANWIJZING VAN EN TOEZICHT OP DE CERTIFICATIE- EN KEURINGSINSTELLINGEN (CKI)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MODELDOCUMENT VOOR AANWIJZING VAN EN TOEZICHT OP DE CERTIFICATIE- EN KEURINGSINSTELLINGEN (CKI)"

Transcriptie

1 MODELDOCUMENT VOOR AANWIJZING VAN EN TOEZICHT OP DE CERTIFICATIE- EN KEURINGSINSTELLINGEN (CKI) Versie 02 Datum Pagina 0 van 18

2 INHOUD Blz. 0. INLEIDEND HOOFDSTUK: HET MODELDOCUMENT VOOR AANWIJZING EN TOEZICHT (MDA&T) PROCES VAN AANWIJZING EN TOEZICHT VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE BETROKKEN PARTIJEN RELATIE MET ANDERE DOCUMENTEN INLEIDING DEFINITIES WERKVELDSPECIFIEKE KENMERKEN BESCHRIJVING DOCUMENT ACTIEVE PARTIJEN RISICOANALYSE EISEN TEN BEHOEVE VAN DE AANWIJZING ALGEMEEN KADER PERSOONSCERTIFICATIE PRODUCTCERTIFICATIE SYSTEEMCERTIFICATIE AANWIJZINGSCRITERIA TOEZICHT Versie 02 Datum Pagina 1 van 18

3 0. INLEIDEND HOOFDSTUK: HET MODELDOCUMENT VOOR AANWIJZING EN TOEZICHT (MDA&T) Gebruik van dit document In dit document is aan het begin van ieder hoofdstuk een kader zoals dit opgenomen. In dat kader is voor iedere paragraaf in dat hoofdstuk aangegeven hoe door het CCvD omgegaan dient te worden met de tekst in de paragraaf voor het maken van het werkveldspecifieke document voor aanwijzing en toezicht (WDA&T). Beschreven wordt wat door het CCvD dient te worden overgenomen uit dit modeldocument voor aanwijzing en toezicht (MDA&T) en waar aanvullingen nodig zijn. Dit hoofdstuk is een inleiding op het modeldocument. Het hoeft daarom niet te worden overgenomen in het werkveldspecifieke document. Ten behoeve van dit WDA&T dient het CCvD op de volgende wijze om te gaan met dit hoofdstuk. Niet overnemen. Vooraf: In dit inleidende hoofdstuk worden de werking en de context waarin dit werkveldspecifieke document voor aanwijzing en toezicht (WDA&T) functioneert beschreven. Vanaf hoofdstuk 1 bevat dit document het model op basis waarvan het WDA&T dient te worden opgesteld. Dit modeldocument voor aanwijzing en toezicht (MDA&T) dient als leidraad voor Centrale Colleges van Deskundigen (CCvD s) bij het opstellen van het WDA&T. In dit WDA&T worden enerzijds de normen vastgelegd waaraan Certificatie- en Keuringsinstellingen (CKI s) dienen te voldoen om aangewezen te worden door de minister 1 en anderzijds de voorwaarden waarbinnen de aanwijzing plaatsvindt. De hierbij gemaakte keuzes dienen door het CCvD afdoende onderbouwd te worden in het WDA&T. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zal kritisch bezien of de werkveldspecifieke normen de lasten niet onnodig of onredelijk verhogen. De nationale accreditatieinstantie zal de minister van SZW adviseren over de operationele uitvoerbaarheid en de accreditatietechnische invulling van het WDA&T. Daarnaast kan het ministerie van SZW, eventueel na overleg met het CCvD, specifieke wijzigingen aanbrengen in het WDA&T. Pas na vaststelling van het WDA&T door de minister van SZW wordt dit toegepast. Deze vaststelling vindt plaats door statische verwijzing in de regelgeving. Vervolgens wordt het WDA&T beheerd door de beheerstichting (BHST) die over het specifieke werkveld gaat. Het WDA&T wordt vastgesteld voor onbepaalde duur en wordt gewijzigd als daartoe aanleiding bestaat. 1 In de regelgeving wordt steeds gesproken over de minister (in dit document wordt de wettelijke situatie weergegeven). Versie 02 Datum Pagina 2 van 18

4 0.1 PROCES VAN AANWIJZING EN TOEZICHT I Verzoek om aanwijzing Een CKI wil aangewezen worden om certificaten te mogen verlenen. De CKI dient daartoe een schriftelijk verzoek tot aanwijzing in bij de minister van SZW (t.a.v. directeur Gezond en Veilig Werken) dat vergezeld gaat van een beoordelingsrapport van de nationale accreditatie-instantie. II Aanwijzingsverzoek zonder beoordelingsrapport Indien een verzoek tot aanwijzing wordt gedaan zonder beoordelingsrapport, dan wordt de CKI terugverwezen naar de nationale accreditatie-instantie en is de aanvraag niet ontvankelijk. III Beoordeling De nationale accreditatie-instantie beoordeelt de CKI op basis van het WDA&T. Indien de CKI binnen 1 jaar voorafgaand aan dit verzoek voor een min of meer vergelijkbaar onderwerp specifiek is geaccrediteerd, zal de nationale accreditatie-instantie haar beoordeling waar mogelijk mede baseren op dit accreditatie-onderzoek (accreditatie is dus niet vereist). De CKI vraagt de beoordeling aan bij de nationale accreditatie-instantie. De nationale accreditatie-instantie zendt haar bevindigen in de vorm van een beoordelingsrapport aan de CKI en een afschrift aan het ministerie van SZW. IV Aanwijzing De directie Gezond en Veilig Werken (G&VW) van SZW bereidt het door de minister te nemen besluit voor op basis van het beoordelingsrapport en betrekt hierbij voorts alle overige relevante informatie. De minister van SZW besluit vervolgens over de aanwijzing van de CKI. Hoofdstuk 4 van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) is op het besluit tot aanwijzing van toepassing. De beschikking op het verzoek dient dus binnen acht weken na ontvangst door de minister van SZW gegeven te worden, tenzij de verzoekende CKI binnen die termijn in kennis gesteld wordt dat de beschikking niet binnen die termijn gegeven kan worden. Daarbij dient een redelijke termijn te worden genoemd, waarbinnen de beschikking tegemoet kan worden gezien. De aanwijzing van een CKI geschiedt onder de voorwaarde dat deze: 1. Blijvend aan de geldende eisen voor aanwijzing (inclusief de algemene wettelijke eisen en bepalingen en daarnaast andere geldende normen zoals o.a. werkveldspecifieke schema s ) dient te voldoen; en 2. Blijvend voldoet aan de voorwaarden zoals deze zijn neergelegd in het besluit waarmee deze instelling aangewezen is; en 3. Mee werkt aan in dit verband te houden toezicht. V Toezicht De instantie die namens de minister van SZW is belast met het toezicht op de CKI s (IWI) wordt daarbij ondersteund door periodieke controles van de nationale accreditatie-instantie. IWI is verantwoordelijk voor het toezicht op de certificerende instellingen en stelt de directeur G&VW op de hoogte van haar bevindingen. De minister kan besluiten om maatregelen op te leggen aan de CKI. Versie 02 Datum Pagina 3 van 18

5 VI Beëindiging van rechtswege De aanwijzing eindigt van rechtswege na afloop van de aanwijzingstermijn. De aanwijzingstermijn zal in principe 4 jaar worden. Indien een CKI een verlenging wil zal voor het aflopen van deze termijn een herbeoordeling plaatsvinden vergelijkbaar met de procedures rondom de initiële beoordeling, met inachtneming van de bestaande kennis over het presteren van de CKI. De CKI is er zelf verantwoordelijk voor dat zij tijdig een verlenging van haar aanwijzing aanvraagt en dient zich minimaal 6 maanden voor afloop van de aanwijzingstermijn te laten beoordelen door de nationale accreditatie-instantie. De CKI heeft geen recht op een aanwijzing met terugwerkende kracht. 0.2 VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE BETROKKEN PARTIJEN SZW/G&VW Het goedkeuren, na eventuele aanpassing, van het WDA&T ter vaststelling door de minister. Het tot stand brengen van een convenant met de BHST voor het beheren van de werkveldspecifieke certificatieschema s. Het opstellen van toezichtsbeleid ten opzichte van CKI s en het doen van voorstellen aan de minister met betrekking tot aanwijzing en eventueel te nemen maatregelen met betrekking tot o.a. het schorsen, wijzigen of intrekken van de aanwijzing. SZW/IWI Het opstellen van toezichtsbeleid dat IWI zelf voert t.a.v. de CKI s op grond van de WDA&T en overige wettelijke verplichtingen. Het laten uitvoeren van controles op CKI s, het beoordelen van de ontvangen jaarverslagen en het (laten) uitvoeren van markt evaluaties. Het adviseren van de minister van SZW/ARBO over te nemen van maatregelen. SZW/AI Het uitwisselen van relevante informatie in het kader van de aanwijzing over bedrijven of CKI s met IWI en de nationale accreditatie-instantie. Nationale accreditatie-instantie Het uitvoeren van een beoordeling van een instelling die aangewezen wil worden als CKI voor het afgeven van een wettelijk verplicht certificaat. De beoordeling vindt plaats op grond van het WDA&T. Het uitvoeren van periodieke controles bij CKI s op grond van het WDA&T. Het verlenen van advies aan de minister van SZW ten aanzien van werkveldspecifieke documenten. Versie 02 Datum Pagina 4 van 18

6 Het verlenen van advies aan de minister van SZW ten aanzien van aanwijzen, continueren, opschorten of intrekken van de aanwijzing. CCvD / BHST Het opstellen van concept WDA&T als advies aan de minister. Het opstellen van werkveldspecifieke concept-certificatieschema s als advies aan de minister Het beoordelen van en adviseren over interpretaties van WDA&T bij verschil van inzicht tussen de CKI s en de nationale accreditatie-instantie. In een convenant wordt afgesproken dat de BHST schema s onderhoudt. Op de hoogte stellen van de CKI s op het werkveld van relevante informatie. CKI Aangewezen op grond van WDA&T geeft de CKI op basis van het werkveldspecifieke certificatieschema certificaten of verklaringen af. In verband hiermee zal de instelling zich onderwerpen aan beoordelingen en controles van de nationale accreditatie-instantie RELATIE MET ANDERE DOCUMENTEN In de Versterkte Overeenkomst Staat nationale accreditatie-instantie is opgenomen dat er meer gebruik zal worden gemaakt van certificatie door de rijksoverheid. Hierin is de mogelijkheid opgenomen om per ministerie een aanvullende overeenkomst te sluiten met de nationale accreditatieinstantie. In de maatwerkovereenkomst tussen de minister van SZW en de nationale accreditatie-instantie worden afspraken gemaakt over de wijze waarop de nationale accreditatie-instantie (initiële) beoordelingen en periodieke controles uitvoert bij de CKI s. Hierbij gaat het om de vraag of CKI s voldoen en blijven voldoen aan het door de minister vastgestelde WDA&T. In het modelconvenant BHST zijn zaken aangaande het functioneren van de BHST (inclusief CCvD s) beschreven. Deze worden per werkveld in het convenant tussen de BHST en de minister van SZW opgenomen. In modelcertificatieschema s wordt door de minister van SZW per soort certificering aangegeven binnen welke kaders een werkveldspecifiek certificatieschema dient te worden opgesteld. Deze werkveldspecifieke schema s worden in concept opgesteld door het CCvD, in lijn met nationale regelgeving en relevante EU-richtlijnen, vastgesteld door de minister van SZW en beheerd door de beheerstichting. Uiteindelijk zullen er voor ieder werkveld 2 documenten bestaan: - WDA&T (werkveld specifiek schema voor aanwijzing en toezicht) - WSCS (werkveld specifiek certificatieschema) 2 Hiervoor is in het Arbeidsomstandighedenbesluit een wettelijke basis opgenomen. Versie 02 Datum Pagina 5 van 18

7 1. INLEIDING Gebruik van dit hoofdstuk Dit hoofdstuk bevat de inleiding ten behoeve van het werkveldspecifieke document voor aanwijzing en toezicht. Ten behoeve van dit WDA&T dient het CCvD op de volgende wijze om te gaan met dit hoofdstuk: Tekst overnemen en daarin de werkveldspecifieke elementen invullen. XXX-X betreft een risicovolle beroepsactiviteit/risicovol product/risicovol systeem. Om het maatschappelijke belang veiligheid en gezondheid in verband met de arbeid te waarborgen, is door de overheid gekozen voor een wettelijk verplichte certificatieregeling van XXX-X. Het certificaat wordt onder deze regeling verstrekt door CKI s. Om certificaten te mogen verstrekken dient een CKI hiertoe te worden aangewezen door de minister. Dit gebeurt door een toetsing aan dit WDA&T. In dit document is aangegeven aan welke regels en procedures de betreffende CKI s zich dienen te houden. Versie 02 Datum Pagina 6 van 18

8 2. DEFINITIES Gebruik van dit hoofdstuk Dit hoofdstuk bevat de definities ten behoeve van het werkveldspecifieke certificatieschema. De hier genoemde definities dienen te worden overgenomen in het werkveldspecifieke certificatieschema. Daar waar ze niet relevant zijn voor het vakgebied kunnen ze beargumenteerd worden weggelaten. Het CCvD kan er voor kiezen om eventueel extra definities toe te voegen aan dit hoofdstuk. Begrip of afkorting : Betekenis Aanvrager van een certificaat Aanwijzing Beoordeling BHST Centraal College van Deskundigen (CCvD) Certificaat Certificaathouder Certificatieproces Certificatiereglement : De (rechts-)persoon die bij de certificatie-instelling een aanvraag doet voor het afgeven van een certificaat. : Aanwijzing van een instelling bij of krachtens wettelijk voorschrift door de minister van SZW. : Beoordeling (initiële, of her-) door de nationale accreditatieinstantie van instellingen op basis van het door de minister van SZW vastgestelde WDA&T, op grond waarvan de nationale accreditatie-instantie schriftelijk rapporteert of de instelling competent is om wettelijk verplichte certificaten af te geven. Bij het vaststellen van het WDA&T door de minister van SZW wordt zoveel mogelijk aangesloten bij internationale systematiek en normen. : Stichting die een wettelijke certificatieregeling beheert. : Het college, onderdeel van en/gefaciliteerd door BHST, dat belanghebbende partijen in een bepaalde sector of branche de mogelijkheid biedt tot deelname bij het opstellen en onderhouden van werkveldspecifieke documenten op zodanige wijze dat sprake is van een evenwichtige en representatieve vertegenwoordiging van deze partijen. : Een certificaat in de zin van artikel 20 Arbowet en artikel 27 Warenwet. Daarnaast moet een certificaat beschouwd worden als een verklaring van overeenstemming (conformiteitsverklaring) zoals bedoeld in relevante ISO en EN normen. : (rechts) Persoon die in het bezit is van een geldig wettelijk verplicht certificaat. : Alle activiteiten via welke een CKI beoordeelt en besluit of een persoon, product of systeem voldoet en blijft voldoen aan de normen, zoals opgenomen in het werkveldspecifieke certificatieschema. : Bepalingen voor de uitvoering van het certificatieproces en de relaties tussen kandidaat en CKI. Versie 02 Datum Pagina 7 van 18

9 Begrip of afkorting : Betekenis Certificatiesysteem Certificerings en Keurings-instelling (CKI) Controle Risicoanalyse Toezicht : Set van procedures en middelen benodigd om het certificatieproces uit te voeren per certificatieschema, dat leidt tot de uitgifte van een certificaat van vakbekwaamheid, inclusief onderhoud. : Kalibratie- of conformiteitsbeoordelingsinstellingen zoals certificatie-instellingen, keuringsdiensten van gebruikers, laboratoria, inspectie-instellingen en testinstituten. : Periodieke beoordeling door de nationale accreditatie-instantie van CKI s tegen de voor beoordeling geldende regels van de minister (WDA&T). : Analyse waaruit motivatie, voor te maken keuzes in werkveldspecifiek probleemgebied, blijkt, op te nemen in het beoogde werkveldspecifieke schema. : Het verzamelen van de informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren. 3 Verklaring : De EG-verklaring van typeonderzoek of EG-verklaring overeenstemming als bedoeld in het bij of krachtens de Machinerichlijn of enige andere EU-produkt-richtlijn bepaalde. Werkveldspecifiek certificatieschema : Term gebruikt door SZW voor een certificatieschema dat door de minister van SZW is geaccepteerd te gebruiken binnen een specifieke aanwijzing als CKI voor personen, producten of systemen. 3 Ministerie van BZK, De Kaderstellende visie op toezicht Versie 02 Datum Pagina 8 van 18

10 3. WERKVELDSPECIFIEKE KENMERKEN Gebruik van dit hoofdstuk Het CCvD, behorend bij dit werkveld, gebruikt dit document als leidraad om normen en procedures uit te werken. Dit hoofdstuk bevat de werkveldspecifieke kenmerken die gelden voor toepassing van het WDA&T. Ten behoeve van dit WDA&T dient het CCvD op de volgende wijze om te gaan met dit modeldocument. Paragraaf 3.1: overnemen en op punten werkveldspecifieke informatie invoegen (naam schema, data en adresgegevens BHST). Paragraaf 3.2: benoemen welke soorten partijen in dit werkveld actief zijn. Paragraaf 3.3: hier voegt het CCvD haar eigen risicoanalyse in aangaande het functioneren van de CKI s. Deze analyse biedt voldoende aanknopingspunten voor de uitwerking van het werkveldspecifieke schema. De risicoanalyse en de wijze waarop deze is uitgevoerd wordt in deze paragraaf opgenomen. 3.1 BESCHRIJVING DOCUMENT Dit werkveldspecifieke document voor aanwijzing en toezicht BHST/XXX-X {datum} is op {datum} door het CCvD voorgesteld en door de minister van SZW inclusief eventuele aanpassingen - vastgesteld middels een statische verwijzing in de Arbo- of Warenwetregelgeving. Dit vastgestelde document vervangt daarmee eerdere versies. Op- en of aanmerkingen over dit document kunnen worden ingediend bij het CCvD, p/a Stichting BHST {adresgegevens}. 3.2 ACTIEVE PARTIJEN Binnen het kader van dit document voor aanwijzing en toezicht zijn bij de opstelling betrokken geweest: BHST XXX-X CCvD XXX-X 3.3 RISICOANALYSE Het CCvD dient een beoordeling op te stellen van de risico s die verband kunnen houden met het functioneren van de CKI. Deze wordt op deze plaats in het document opgenomen en geldt als basis voor het opstellen van de werkveldspecifieke eisen. Versie 02 Datum Pagina 9 van 18

11 4. EISEN TEN BEHOEVE VAN DE AANWIJZING Gebruik van dit hoofdstuk In dit hoofdstuk zijn de internationale normen opgenomen die gelden voor aanwijzing van CKI s die wettelijk verplichte certificaten of verklaringen willen verlenen. Deze normen zijn ingedeeld naar type certificatie (personen, producten en systemen). Door SZW is een aantal opmerkingen als duiding gemaakt. Per type certificatie zijn, tevens in een kader, de specifieke opmerkingen opgenomen over onderdelen van deze internationale normen. Ten behoeve van dit WDA&T dient het CCvD op de volgende wijze om te gaan met dit hoofdstuk. Paragraaf 4.1: niet overnemen. Paragrafen 4.2 t/m 4.4: De voor het werkveld relevante paragra(a)f(en) overnemen. Het CCvD moet een werkveldspecifieke invulling (interpretatie) geven van de normelementen in de omkaderde tekst(en), daarbij rekening houdend met de risicoanalyse uit paragraaf 3.3. Deze voorstellen zullen door SZW beoordeeld worden. Bij de interpretatie zal ook de nationale accreditatie-instantie betrokken worden. Paragraaf 4.5: overnemen en zo nodig op grond van de risicoanalyse uit paragraaf 3.3 een werkveldspecifieke invulling (interpretatie) voorstellen. 4.1 ALGEMEEN KADER Het beoordelen en aanwijzen van CKI s gebeurt op grond van de volgende normenstelsels: I Algemeen a) Voor persoonscertificering en systeemcertificering; Arbowet, artikel 20, Arbobesluit, artikelen 1.5a t/m 1.5d, Arboregeling, artikel 1.1.a b) Voor productcertificatie Warenwet, artikelen 7a t/m 7e en de relevante artikelen uit de Warenwetbesluiten en Warenwetregelingen liften, machines of drukapparatuur II Voor persoonscertificering op basis van: a) ISO/IEC (zie 4.2); en b) Eisen die gesteld worden aan de CKI op grond van aanwijzing (zie 4.5). III Voor productcertificatie op basis van a) NEN_EN of ISO/IEC (zie 4.3) 4 ; en b) Eisen die gesteld worden aan de CKI op grond van aanwijzing (zie 4.5). IV Voor systeemcertificatie op basis van: 4 Voor het certificeren van grote series en procesmatig gefabriceerde producten is de EN ontwikkeld. Voor het certificeren van kleine series en enkelstuks fabricage is de ISO/IEC ontwikkeld. Versie 02 Datum Pagina 10 van 18

12 a) ISO/IEC (zie 4.4); en b) Eisen die gesteld worden aan de CKI op grond van aanwijzing (zie 4.5). In de volgende paragrafen zijn in de kaders een aantal instructies door SZW gegeven (zie 4.2 t/m 4.4). Deze instructies moeten worden gevolgd. Als in de volgende paragrafen buiten de omkaderde tekstgedeelten geen instructies zijn gegeven, dan geldt onverkort de hierboven vermelde en voor het type certificatie van toepassing zijnde internationale norm(en), inclusief de toepassingsdocumenten (EA), tenzij voor een specifiek normelement een goed onderbouwde alternatieve uitwerking is opgenomen en als zodanig ook kenbaar is. Onder de toepassingsdocumenten worden verstaan de zogenoemde Guidances en de Mandatory Documents. Het kan ook voorkomen dat door een enkele beheerstichting naar bepaalde normatieve documenten wordt verwezen. Dit is mogelijk als naar een uniek document wordt verwezen met een vastgestelde publicatiedatum en versienummer. Deze documenten worden vervolgens beschouwd als toepassingsdocumenten. 4.2 PERSOONSCERTIFICATIE Het beoordelen en aanwijzen van CKI s voor persooncertificatie vindt plaats op basis van de ISO en de eisen die gesteld worden aan de CKI op grond van aanwijzing (zie 4.5). Instructies bij de ISO 17024: 4.2.3: Het CCvD moet hier een werkveldspecifieke invulling (interpretatie) voorstellen. In de tekst wordt aangegeven dat het scheme-committee zelf kan bepalen op welke wijze bepaalde elementen uit het certificatieschema gewijzigd kunnen gaan worden. Dit is niet mogelijk in het SZW stelsel. Er kan wel een wijzigingsvoorstel ingediend worden door het CCvD, maar de minister van SZW zal deze beoordelen en bepalen of het wijzigingsvoorstel al dan niet ongewijzigd overgenomen wordt. 4,2,6: Het CCvD geeft hier een werkveldspecifieke invulling (interpretatie) 4.2.7: Het CCvD geeft hier een werkveldspecifieke invulling (interpretatie) 4.3: Het CCvD geeft hier een werkveldspecifieke invulling (interpretatie) 4.5: Het CCvD geeft hier een werkveldspecifieke invulling (interpretatie). 5: Het CCvD geeft hier een werkveldspecifieke invulling (interpretatie) : Op het certificaat moet ook staan: nummer KvK en kenmerk aanwijzingsbeschikking. 6.4: Het CCvD geeft hier een werkveldspecifieke invulling (interpretatie). 6.5: Het CCvD kan hier een werkveldspecifieke invulling (interpretatie) voorstellen. In de tekst wordt aangegeven dat het scheme-commitee zelf kan bepalen op welke wijze bepaalde elementen uit het certificatie schema gewijzigd kunnen gaan worden. Dit is niet juist. Er kan wel een wijzigingsvoorstel ingediend worden door het CCvD, maar de minister van SZW zal deze beoordelen en bepalen of het wijzigingsvoorstel al dan niet ongewijzigd overgenomen moet gaan worden. Versie 02 Datum Pagina 11 van 18

13 6.6: Het CCvD geeft hier een werkveldspecifieke invulling (interpretatie). Bij het opstellen van het certificatieschema geeft het CCvD uitwerking aan Annex A van ISO PRODUCTCERTIFICATIE Het beoordelen en aanwijzen van CKI s voor afgifte van een certificaat of verklaring op een product vindt plaats op basis van de NEN-EN (certificatie product) of de ISO (inspectie) en de eisen die gesteld worden aan de CKI op grond van aanwijzing (zie 4.5). Instructies bij de EN-NEN 45011: 4.1: Het CCvD geeft hier een werkveldspecifieke invulling (interpretatie). 4.4: Het CCvD kan hier een werkveldspecifieke invulling (interpretatie) voorstellen 4.6: Het CCvD geeft hier een werkveldspecifieke invulling (interpretatie). 5.2: Het CCvD geeft hier een werkveldspecifieke invulling (interpretatie). 6: In de tekst wordt aangegeven dat de CKI zelf kan bepalen op welke wijze bepaalde elementen uit het certificatieschema gewijzigd kunnen gaan worden. In het SZW stelsel heeft de CKI deze bevoegdheid echter niet. Er kan wel een wijzigingsvoorstel ingediend worden door het CCvD, maar de minister van SZW zal dit beoordelen en bepalen of het wijzigingsvoorstel al dan niet ongewijzigd overgenomen wordt. 8: Het CCvD geeft hier een werkveldspecifieke invulling (interpretatie). 10.1: De hier bedoelde methods and procedures moeten door het CCvD werkveldspecifiek worden ingevuld. 13: Het CCvD geeft hier een werkveldspecifieke invulling (interpretatie). 14: Het CCvD geeft hier een werkveldspecifieke invulling (interpretatie). Instructies bij de ISO 17020: 4.2 Het CCvD geeft hier een werkveldspecifieke invulling (interpretatie). 8: Het CCvD geeft hier een werkveldspecifieke invulling (interpretatie). 9: Het CCvD geeft hier een werkveldspecifieke invulling (interpretatie). 10: Het CCvD geeft hier een werkveldspecifieke invulling (interpretatie). 13: Op het inspectierapport (certificaat) moeten ook staan; het KvK-nummer en het kenmerk van de aanwijzingsbeschikking. In het kader van de EU-richtlijnen dient tevens het No- Bo-nummer op het certificaat te staan. Versie 02 Datum Pagina 12 van 18

14 4.4 SYSTEEMCERTIFICATIE Het beoordelen en aanwijzen van CKI s voor systeemcertificatie vindt plaats op basis van de ISO/IEC en aan de eisen die gesteld worden aan de CKI op grond van aanwijzing (zie 4.5). Instructies bij de ISO/IEC : Het CCvD geeft hier een werkveldspecifieke invulling (interpretatie). 8.2: Op het certificaat wordt het KvK-nummer en het kenmerk van de aanwijzingsbeschikking vermeld. In het kader van de EU-richtlijnen dient tevens het NoBo-nummer op het certificaat te staan : Betreft de instructie dat de CKI de certificaathouders moet berichten als de eisen voor certificatie gaan veranderen. Belangrijk is de opmerking dat de CKI niet kan bepalen op welke wijze bepaalde elementen uit het certificatieschema gewijzigd worden. Er kan wel een wijzigingsvoorstel ingediend worden (door het CCvD), maar de minister van SZW zal dit beoordelen en bepalen of het wijzigings voorstel al dan niet ongewijzigd overgenomen wordt. 9.2: Het CCvD geeft hier een werkveldspecifieke invulling (interpreta tie) Het CCvD geeft hier een werkveldspecifieke invulling (interpretatie). 9.6: Het CCvD geeft hier een werkveldspecifieke invulling (interpretatie). Versie 02 Datum Pagina 13 van 18

15 4.5 AANWIJZINGSCRITERIA De CKI wordt in het kader van haar aanwijzing op grond van de artikelen 1.5a t/m 1.5d Arbobesluit op de volgende criteria getoetst: De aangewezen CKI en de werknemers die met de keuringen of beoordelingen zijn belast, voeren deze uit met de grootste mate van beroepsintegriteit Er is een integriteitsbeleid, dat waar nodig in duidelijke voorschriften is uitgewerkt. Het personeel heeft zich aantoonbaar hieraan geconformeerd De aangewezen CKI treedt integer en niet buiten zijn bevoegdheden in de markt op Het personeel van de aangewezen CKI is aantoonbaar gebonden aan beroepsgeheim ten aanzien van al hetgeen het bij de uitoefening van zijn taak in het kader van het besluit ter kennis is gekomen, behalve tegenover de ter zake bevoegde overheidsinstanties Beveiliging van vertrouwelijke informatie dient op een afdoende niveau te zijn geregeld De aangewezen CKI dient te beschikken over een WA verzekering die voldoende dekking biedt voor redelijkerwijs te verwachten risico s De aangewezen CKI dient een procedure te hebben waarin geregeld is dat in geval van ontdekking van een vermoeden van direct gevaar voor de veiligheid dit ogenblikkelijk door de desbetreffende medewerker gemeld wordt, en waarin staat beschreven dat de instelling z.s.m. de belanghebbenden informeert, waaronder indien van toepassing de betreffende overheidsinstantie Bij beëindiging van de activiteiten door de aangewezen CKI dient deze terstond de minister van SZW te informeren. De minister van SZW bepaalt wat de (voorheen) aangewezen CKI met de dossiers moet doen, de (voorheen) aangewezen CKI dient hieraan mee te werken. Dit vrijwaart de (voorheen) aangewezen CKI niet van eventuele aansprakelijkheid voor fouten in door haar uitgevoerde keuringen of beoordelingen Voor besluiten van de CKI ten aanzien van de verlening van certificaten op grond van de aanwijzing gelden een klachtenprocedure en herzieningsprocedure. De hiervoor geldende procedures zijn door SZW vastgesteld en dienen opgenomen te zijn in het werkveldspecifieke certificatieschema. Deze procedures zijn opgenomen in de betreffende modelcertificatieschema s De aangewezen CKI moet zich aantoonbaar laten vertegenwoordigen in het nationale overleg van de instellingen, georganiseerd door het CCvD. Het CCvD vertegenwoordigt Nederland bij het Europese NoBo overleg en de CKI s nemen deel aan het overleg met het CCvD. De CKI s moeten kunnen aantonen de afspraken uit het overleg met het CCvD uit te voeren Meldplicht van het weigeren, opschorten of intrekken van certificaten aan de andere CKI s respectievelijk NoBo s Taal van de rapportages en dossiers. De CKI gebruikt de Nederlandse taal. Een andere taal kan worden gebruikt indien dit doelmatiger is en andere belangen niet worden geschaad. (alle documenten en registraties in het verkeer met de overheid dienen in het Versie 02 Datum Pagina 14 van 18

16 Nederlands te zijn tenzij anders met de overheid overeengekomen) Verbod op onderuitbesteding op afgifte van certificaten en de daaraan voorafgaande beoordeling en beslissing. Versie 02 Datum Pagina 15 van 18

17 5 TOEZICHT OP DE CKI Gebruik van dit hoofdstuk Dit hoofdstuk bevat de aanwijzingen voor invulling van de voorwaarden in het WDA&T waaraan de CKI moet voldoen om toezicht op de CKI op adequetae wijze mogelijk te maken. Ten behoeve van dit WDA&T dient het CCvD op de volgende wijze om te gaan met dit hoofdstuk. Tekst overnemen in het WDA&T en verder uitwerken op de volgende punten: Ad 1b. Aangeven hoe vaak de CKI in de aanwijzingscyclus gecontroleerd dient te worden. Ad 1c. Aangeven welke informatie in dit werkveld relevant is. Ad 1d. Aangeven welke informatie in dit werkveld relevant is. Ad 1f. Aangeven op welke wijze de CKI kan aantonen dat zij voldoende controleert. Dit betekent ondermeer de frequentie, aard en omvang (tijdsduur) van de controle vaststellen en op grond waarvan zij een keuze maakt om een certificaathouder al dan niet te controleren. Werkveldspecifieke verplichtingen toevoegen In verband met de verplichtingen in het kader van toezicht zijn de volgende artikelen van toepassing; artikelen 1.5b en 1.5c Arbobesluit en artikel 1.1a Arboregeling. 1. Ten behoeve van de informatieverzameling dient de CKI kosteloos: a) Zich jaarlijks vόόr 1 maart schriftelijk aan SZW te verantwoorden over de rechtmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren op elk werkveld waarvoor de instelling door de minister van SZW is aangewezen (de schriftelijke verantwoording wordt naar IWI gezonden). In deze schriftelijke verantwoording worden tenminste de onderwerpen behandeld: 1. de door de instelling afgegeven, geschorste, ingetrokken dan wel geweigerde certificaten; 2. wijzigingen in de op het werkveld van de instelling betrekking hebbende accreditaties, reglementen en procedures; 3. wijzigingen in de bestuurssamenstelling; 4. wijzigingen in de statuten of het huishoudelijk reglement; 5. aan derden uitbestede werkzaamheden; 6. structurele knelpunten op het werkveld van de instelling die zich in de uitvoeringspraktijk hebben voorgedaan; 7. het gevoerde overleg en de samenwerking op het werkveld met andere certificerende instellingen; 8. door de instelling ontvangen klachten en de wijze van afhandeling daarvan; 9. tegen de beslissingen van de instelling ingediende bezwaren en aangespannen zaken en de wijze van afhandeling daarvan; Versie 02 Datum Pagina 16 van 18

18 10. een financieel verslag betreffende de activiteiten waarvoor de instelling is aangewezen. b) Mee te werken aan controles in opdracht van SZW (in de praktijk betekent dit dat de controles door IWI, AI en nationale accreditatie-instantie uitgevoerd kunnen worden). c) Tijdige en juiste informatie te verstrekken die SZW nodig heeft om te kunnen beoordelen of zij aan de aanwijzingsnormen blijft voldoen (in de praktijk betekent dit dat deze informatie aan IWI of nationale accreditatie-instantie verstrekt moet worden). d) Terstond informatie te verstrekken aan SZW en aan BHST in het kader van hun registratietaak, over individuele certificaten/certificaathouders waaraan een sanctie is opgelegd (in de praktijk betekent dit dat deze informatie aan IWI en AI verstrekt moet worden). e) Informatie te verstrekken aan IWI over de wijze waarop zij certificaten heeft verstrekt en van de wijze waarop zij het doen en laten van certificaathouders periodiek beoordeelt. f) Aan te tonen aan SZW dat zij voldoende controleert of certificaathouders blijven voldoen aan de certificatie-eisen (in de praktijk betekent dit dat deze informatie aan IWI, of nationale accreditatie-instantie verstrekt moet worden). In ieder geval worden frequentie, aard en omvang (tijdsduur) van de controles weergegeven. g) SZW in te lichten zodra zij voornemens is een of meer van haar taken te beëindigen. h) SZW in te lichten zodra zij een aanvraag indient voor een aanvullende accreditatie of beoordeling op basis van een wettelijke specifiek schema. i) SZW jaarlijks een afschrift te sturen van de polis van de afgesloten verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid. Versie 02 Datum Pagina 17 van 18

Bijlage IIa behorend bij Artikel 2.7 Arbeidsomstandighedenregeling

Bijlage IIa behorend bij Artikel 2.7 Arbeidsomstandighedenregeling BIJLAGE 1, BEHOREND BIJ DE MINISTERIËLE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENREGELING EN DIVERSE WARENWETREGELINGEN IN VERBAND MET DE GEFASEERDE

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. 23022 29 november 2012 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. BIJLAGE 1, BEHOREND BIJ DE MINISTERIËLE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE

Nadere informatie

1 Inleiding 99. 2 Definities 99. 3 Werkveldspecifieke kenmerken 100 3.1 Beschrijving document 100 3.2 Actieve partijen 100 3.3 Risicoanalyse 100

1 Inleiding 99. 2 Definities 99. 3 Werkveldspecifieke kenmerken 100 3.1 Beschrijving document 100 3.2 Actieve partijen 100 3.3 Risicoanalyse 100 BIJLAGE 5 Bijlage 5, behorend bij de ministeriële regeling van 28 februari 2012, nr. G&VW/GW/2012/2776, houdende wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de gefaseerde invoering van

Nadere informatie

MODELCERTIFICATIESCHEMA VOOR SYSTEMEN

MODELCERTIFICATIESCHEMA VOOR SYSTEMEN MODELCERTIFICATIESCHEMA VOOR SYSTEMEN Versie 02 Datum 25-9-2009 Pagina 0 van 26 INHOUD Blz. HET MODELCERTIFICATIESCHEMA VOOR SYSTEMEN... 3 PROCES VAN SYSTEEMCERTIFICATIE... 3 VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR

Nadere informatie

Regeling houdende nadere regels ten aanzien van explosieveilig materieel

Regeling houdende nadere regels ten aanzien van explosieveilig materieel (Tekst geldend op: 11-03-2015) Regeling houdende nadere regels ten aanzien van explosieveilig materieel De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Gelet op de artikelen 4, vijfde en zesde

Nadere informatie

BIJLAGE 5. Bijlage XIIIe behorend bij Artikel 4.28

BIJLAGE 5. Bijlage XIIIe behorend bij Artikel 4.28 BIJLAGE 5 Bijlage XIIIe behorend bij Artikel 4.28 Werkveldspecifiek document voor Aanwijzing en Toezicht op de certificatie-instellingen voor Asbestverwijderingsbedrijven (AVB) en Asbestinventarisatiebedrijven

Nadere informatie

MODELCERTIFICATIESCHEMA PRODUCTEN T.B.V. WARENWETBESLUITEN EN REGELINGEN

MODELCERTIFICATIESCHEMA PRODUCTEN T.B.V. WARENWETBESLUITEN EN REGELINGEN MODELCERTIFICATIESCHEMA PRODUCTEN T.B.V. WARENWETBESLUITEN EN REGELINGEN Versie 02 Datum 25-9-2009 Pagina 1 van 28 INHOUD Blz. HET MODELCERTIFICATIESCHEMA PRODUCTEN... 4 PROCES VAN KEURING VAN PRODUCTEN...

Nadere informatie

BIJLAGE 16, BEHOREND BIJ DE MINISTERIËLE REGELING VAN 19 JULI 2012, NR

BIJLAGE 16, BEHOREND BIJ DE MINISTERIËLE REGELING VAN 19 JULI 2012, NR STAATSCOURANT Nr. 15581 26 september 2012 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. BIJLAGE 16, BEHOREND BIJ DE MINISTERIËLE REGELING VAN 19 JULI 2012, NR. G&VW/GW/2012/10964, HOUDENDE

Nadere informatie

Certificatiestelsel SZW. Gerechtvaardigd vertrouwen in certificatie bij arbeidsomstandigheden

Certificatiestelsel SZW. Gerechtvaardigd vertrouwen in certificatie bij arbeidsomstandigheden Certificatiestelsel SZW Gerechtvaardigd vertrouwen in certificatie bij arbeidsomstandigheden Inhoudsopgave Wat is certificatie? 3 Verstrekking van certificaten Wetgeving Stelselwijziging Soorten certificaten

Nadere informatie

CONVENANT. De directeur Gezond en Veilig Werken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, R. Gans hierna te noemen: SZW

CONVENANT. De directeur Gezond en Veilig Werken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, R. Gans hierna te noemen: SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CONVENANT De directeur Gezond en Veilig Werken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, R. Gans hierna te noemen: SZW enerzijds, en de stichting

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39879 29 juli 2016 Convenant SBCA-SZW Partijen, De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

BIJLAGE 6. Bijlage XIIIf behorend bij Artikel 4.28

BIJLAGE 6. Bijlage XIIIf behorend bij Artikel 4.28 BIJLAGE 6 Bijlage XIIIf behorend bij Artikel 4.28 Werkveldspecifiek document voor Aanwijzing en Toezicht op de certificatie-instellingen voor Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) en Deskundig

Nadere informatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0 Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie 04 januari 2015 Pagina 1/6 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Toegepaste

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39877 29 juli 2016 Convenant ASCERT-SZW Partijen, De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN Liftinstituut Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN 45011 Document Pagina 1 van 7 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Termen en definities 3 2. Behandeling van een aanvraag 3 2.1 Aanbiedingen en opdrachten

Nadere informatie

Het nieuwe stelsel van wettelijke arbo-certificaten

Het nieuwe stelsel van wettelijke arbo-certificaten Het nieuwe stelsel van wettelijke arbo-certificaten Certificatie bij arbeidsomstandigheden valt of staat bij heldere eisen en controle Liften, drukvaten, houtbewerkingmachines en drukvaten zijn gevaarlijke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. 23022 29 november 2012 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. BIJLAGE 5, BEHOREND BIJ DE MINISTERIËLE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE

Nadere informatie

MODELCERTIFICATIESCHEMA PERSONEN

MODELCERTIFICATIESCHEMA PERSONEN MODELCERTIFICATIESCHEMA PERSONEN Versie 02 Datum 25-9-2009 Pagina 0 van 36 INHOUD Blz. HET MODELCERTIFICATIESCHEMA VOOR PERSONEN... 3... 3... 4... 5 PROCES VAN CERTIFICATIE VAN PERSONEN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Nadere informatie

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 2010 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

BIJLAGE 15, BEHOREND BIJ DE MINISTERIËLE REGELING VAN 19 JULI 2012, NR

BIJLAGE 15, BEHOREND BIJ DE MINISTERIËLE REGELING VAN 19 JULI 2012, NR BIJLAGE 15, BEHOREND BIJ DE MINISTERIËLE REGELING VAN 19 JULI 2012, NR. G&VW/GW/2012/10964, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WARENWETREGELING LIFTEN IN VERBAND MET DE GEFASEERDE INVOERING VAN HET HERZIENE STELSEL

Nadere informatie

Stelselwijziging SZW Gerechtvaardigd vertrouwen in certificatie bij arbeidsomstandigheden

Stelselwijziging SZW Gerechtvaardigd vertrouwen in certificatie bij arbeidsomstandigheden Stelselwijziging SZW Gerechtvaardigd vertrouwen in certificatie bij arbeidsomstandigheden Stelselwijziging SZW Gerechtvaardigd vertrouwen in certificatie bij arbeidsomstandigheden Inhoudsopgave 1. Voorwoord

Nadere informatie

Symposium Stelselwijziging SZW. De nieuwe schema s: wat levert het op? Volkert Overbeeke voorzitter TCVT

Symposium Stelselwijziging SZW. De nieuwe schema s: wat levert het op? Volkert Overbeeke voorzitter TCVT Symposium Stelselwijziging SZW De nieuwe schema s: wat levert het op? Volkert Overbeeke voorzitter TCVT Veilig verticaal transport alleen mogelijk met: Vakbekwame machinisten Vakbekwame hijsbegeleiders

Nadere informatie

Overgangsbeleid en implementatiepad

Overgangsbeleid en implementatiepad EENVOUDIGER KUNNEN WE HET NIET MAKEN Frits Claus, beleidsmedewerker SZW De overgang is een periode waar we eigenlijk Niet zoveel van afweten, terwijl het toch zo n Belangrijke periode is. Georgie Dom,

Nadere informatie

BDT Certificatie reglement

BDT Certificatie reglement Pagina 1 van 6 Dit reglement is onderdeel van het certificatiesysteem van Cicero certificaties en vastgesteld te Zwolle. Definities:... 1 Algemeen... 2 Artikel 1. Aanmelding en uitbrengen offerte... 2

Nadere informatie

INFOBLAD 01. Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11

INFOBLAD 01. Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11 INFOBLAD 01 Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11 INLEIDING 1.0 Algemeen De Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT) beheert alle certificatieschema s in het kader van Verticaal Transport.

Nadere informatie

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008 Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO 14001 of OHSAS 18001-certificaat versie 18 november 2008 SCCM en de aangesloten certificatie-instellingen willen de uitwisseling van ervaringen met ISO 14001-

Nadere informatie

Kiwa Bezwaarprocedure. Versie

Kiwa Bezwaarprocedure. Versie Versie 15-10-2017 Versie 15-10-2017 2017 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 1.0.1

Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 1.0.1 Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Normen, eisen en richtlijnen 3 2.1 Normen, en richtlijnen voor het product 3 2.2 Eisen aan de uitvoering van de keuring

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT

REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT Vastgesteld door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg na advies van het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit.

Nadere informatie

BNG Regeling melding (vermeende) misstand

BNG Regeling melding (vermeende) misstand Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 0703750750 www.bngbank.nl BNG Regeling melding (vermeende) misstand BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

TCVT CertifICatie voor veilig hijsen

TCVT CertifICatie voor veilig hijsen TCVT CertifICatie voor veilig hijsen TCVT CertifICatie voor veilig hijsen In Nederland vinden veel hijsactiviteiten plaats, vaak gerelateerd aan bouwactiviteiten. Veiligheid is daarbij van het allergrootste

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513 AA1XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Reglement. Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC

Reglement. Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC Inhoud 0. INLEIDING... 3 1. TOEPASSINGSGEBIED... 3 2. NORMEN, EISEN EN RICHTLIJNEN... 3 2.1 NORMEN, EN RICHTLIJNEN VOOR HET PRODUCT... 3 2.2 EISEN AAN DE UITVOERING VAN DE KEURING / CERTIFICATIE... 3 3.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29548 15 september 2015 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 september 2015, 2015-0000245355

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities De definities welke in dit uitbestedingsbeleid worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen,

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, Examinering volgens Persoonscertificatie Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, op basis van de NEN-EN ISO-IEC 17024:2003. PERSOONS CERTIFICATIE 1. Persoonscertificatie Een persoonscertificaat

Nadere informatie

Certificatiereglement. Keurmerk Bemiddelingsbureaus Buitenlandse Werknemers

Certificatiereglement. Keurmerk Bemiddelingsbureaus Buitenlandse Werknemers Certificatiereglement Keurmerk Bemiddelingsbureaus Buitenlandse Werknemers 1 Inleiding Het certificatiereglement is onlosmakelijk verbonden met het certificatieschema Keurmerk Bemiddelingbureaus Buitenlandse

Nadere informatie

In deze tweede nieuwsbrief in 2015 van het SZW programma certificatie willen we u graag van de laatste ontwikkelingen op de hoogte brengen.

In deze tweede nieuwsbrief in 2015 van het SZW programma certificatie willen we u graag van de laatste ontwikkelingen op de hoogte brengen. Certificatiestelsel arbeidsomstandigheden Nieuwsbrief nr. 02/2015 Deze nieuwsbrief informeert u over de stand van zaken rond het stelsel van certificatie. In deze tweede nieuwsbrief in 2015 van het SZW

Nadere informatie

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs I. Inleiding De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs is ontwikkeld door de Beheergroep KSO en intern getoetst op compatibiliteit met ISO 9001:2008. Echter,

Nadere informatie

SBP-016 Persoonscertificatie Werken onder Overdruk

SBP-016 Persoonscertificatie Werken onder Overdruk SBP-016 Persoonscertificatie Werken onder Overdruk Specifiek BeoordelingsProtocol: Dit is een korte beschrijving van de dienst van het beoordelen voor een werkveldspecifiek schema. Het moet gelezen worden

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK. Beschrijving van de juridische structuur. Certificatiereglement KONHEF

KWALITEITSHANDBOEK. Beschrijving van de juridische structuur. Certificatiereglement KONHEF Blz 1/5 Artikel 1. Aanvaarding opdracht De certificatieopdracht wordt aanvaard na ontvangst van het volledig ingevulde formulier Aanvraagformulier voor certificatie door de aanvrager. Artikel 2. Geheimhouding

Nadere informatie

Skal-Reglement bezwaar

Skal-Reglement bezwaar Skal-Reglement bezwaar Dit reglement is door het bestuur van stichting Skal vastgesteld op 26 maart 2009, en treedt in werking met ingang van 26 maart 2009 Dr. Klinkertweg 28a Postbus 384 8000 AJ Zwolle

Nadere informatie

Stelselwijzing arbo-certificaten en de gevolgen voor asbest

Stelselwijzing arbo-certificaten en de gevolgen voor asbest Stelselwijzing arbo-certificaten en de gevolgen voor asbest Alleen gecertificeerde bedrijven en personen mogen met asbest werken. De certificatieeisen zijn verbeterd, waardoor de controle op de naleving

Nadere informatie

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Versie 1.0 Datum 12 april 2017 Status Definitief Auteur Inspectie Leefomgeving en Transport Inleiding 3 1 Procedure voor

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V.

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Inleiding Van alle personen die door Bureau Streefkerk worden begeleid, dat wil zeggen geadviseerd en ondersteund bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een

Nadere informatie

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Examinatorcertificatie Start Veilig SWB S2 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 8 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Wettelijke basis cliëntenparticipatie WWB, WIJ, WSW en WMO

Wettelijke basis cliëntenparticipatie WWB, WIJ, WSW en WMO Wettelijke basis cliëntenparticipatie WWB, WIJ, WSW en WMO WWB Art. 47. Verordening cliëntenparticipatie De gemeenteraad stelt bij verordening regels over de wijze waarop de personen, bedoeld in artikel

Nadere informatie

De GGD Rotterdam Rijnmond zal in 2017 het volgende plusproduct leveren: Plusprod. WMO toezicht C 6.611,-

De GGD Rotterdam Rijnmond zal in 2017 het volgende plusproduct leveren: Plusprod. WMO toezicht C 6.611,- GGD Rotterdam-Rijnmond Staf directie Publieke Gezondheid en Zorí; 33D den IJsSel Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling 2 5 NOV 2016 Bezoekadres: Halvemaanpassage 90 3011 DL Rotterdam Postadres: Postbus

Nadere informatie

Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van [bezwaarmaker]

Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van [bezwaarmaker] Postbus 239 5060 AE Oisterwijk Tel: 013 76 20 607 info@ascert.nl Ascert Rabobank NL79RABO0397031564 KvK Arnhem 09112654 BTW NL808450153B01 De commissie stelt voorop dat, zoals zij in haar advies BCA 15015

Nadere informatie

Regeling Instellingsaccreditatie Doktersassistenten Versie 1 januari 2015

Regeling Instellingsaccreditatie Doktersassistenten Versie 1 januari 2015 Regeling Instellingsaccreditatie Doktersassistenten Versie 1 januari 2015 Inleiding De Regeling accreditatie deskundigheidsbevordering doktersassistenten staat het aan de Commissie Accreditatie Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2006 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: Deze versie is geldig tot(als de vervaldatum

Nadere informatie

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Controleverordening gemeente Emmen Aan de raad De Wet dualisering gemeentebestuur heeft de functie

Nadere informatie

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA)

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) (VGBA) Geldend per 1 januari 2014 Verordening gedrags- en beroepsregels accountants De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, Gelet op artikel 19, tweede lid, aanhef en

Nadere informatie

Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk.

Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk. 8. Richtlijn gebruik beeldmerk Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk. Ter nadere uitwerking

Nadere informatie

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004 ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING Uitgave juni 2004 NIBHV 2004 Artikel 1 Begrippen Hierna wordt verstaan onder: Erkenningsregeling: de Erkenningsregeling Keurmerk Opleidingsinstituten

Nadere informatie

STATUTEN 04 10 04 / MW

STATUTEN 04 10 04 / MW 1 Doorlopende tekst voor de vereniging: Vereniging Overleg van Certificatie- Instellingen, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, laatstelijk gewijzigd bij akte de dato zevenentwintig september tweeduizend

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Documentcode: RvA-T021-NL Versie 3, 27-2-2015 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking tot een

Nadere informatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.2.0. Klachten en bezwaren

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.2.0. Klachten en bezwaren Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.2.0 Klachten en bezwaren Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Toegepaste bepalingen 3 3. Termen en definities 3 4. Klacht 4 4.1 Bedenking op de afhandeling

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting. organisatie van de gemeente Heemskerk 2008

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting. organisatie van de gemeente Heemskerk 2008 Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Heemskerk 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Controle verordening Regio Twente

Controle verordening Regio Twente Controle verordening Regio Twente Gegevens van de regeling Officiële naam regeling Citeertitel De verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de. inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Weert 2015

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de. inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Weert 2015 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Weert Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de

Nadere informatie

Handelwijze bij vragen, klachten en bezwaren bij een ISO , ISO of OHSAS certificaat. n versie 15 september 2016

Handelwijze bij vragen, klachten en bezwaren bij een ISO , ISO of OHSAS certificaat. n versie 15 september 2016 Handelwijze bij vragen, klachten en bezwaren bij een ISO 14001-, ISO 50001 of OHSAS 18001-certificaat 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties

Nadere informatie

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. bestuur: de natuurlijke persoon/personen of het orgaan

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie januari 2014 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland op 17 april 2015. Aanvaard

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Papendrecht Inhoudsopgave Controleverordening

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d Het proces van het meten van trillingen Vastgesteld door CvD Bouwtechnische Diensten d.d. 18 oktober 2013. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 20-11-2015. Bindend verklaard door

Nadere informatie

KvINL. Centraal College van Deskundigen. Huishoudelijk Reglement CCvD

KvINL. Centraal College van Deskundigen. Huishoudelijk Reglement CCvD Datum: 17-03-2016 CCvD KvINL Centraal College van Deskundigen Huishoudelijk Reglement CCvD D03 Vastgesteld door het CCvD op 18.11 2005 16.02 2006: Artikel 8.1 en 8.2 gewijzigd, instemming door CCvD op

Nadere informatie

WESA-SCHEMA DRUKAPPARATUUR. Wet Specifieke Accreditatie Schema voor het Warenwetbesluit drukapparatuur

WESA-SCHEMA DRUKAPPARATUUR. Wet Specifieke Accreditatie Schema voor het Warenwetbesluit drukapparatuur 1 WESA-SCHEMA DRUKAPPARATUUR Wet Specifieke Accreditatie Schema voor het Warenwetbesluit drukapparatuur Uitgave Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsomstandigheden Postbus 90801

Nadere informatie

BIJLAGE 7: VOORBEELDOVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN HET CERTIFICATIESCHEMA IKB KIP

BIJLAGE 7: VOORBEELDOVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN HET CERTIFICATIESCHEMA IKB KIP Pagina 1 van 6 BIJLAGE 7: VOORBEELDOVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN HET CERTIFICATIESCHEMA IKB KIP Certificerende Instantie (CI): En Bedrijfsnaam: Rechtsvorm: Bedrijfsadres: Postcode/vestigingsplaats:

Nadere informatie

PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud

PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud 1 Bereik... 2 2 Definities... 2 3 Kwalificaties van de certificerende instelling... 2 3.1 Accreditatie... 2 3.2 Certificering van bosbeheer... 2 3.3 Certificering

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Bijlage: Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. bevoegd gezag: het orgaan dat in

Nadere informatie

BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR

BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENREGELING EN DIVERSE WARENWETREGELINGEN IN VERBAND MET DE GEFASEERDE

Nadere informatie

Regeling melding misstand woningcorporaties

Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling van de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand en van de (rechts)bescherming van de melder en de vertrouwenspersoon integriteit.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. 23022 29 november 2012 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE

Nadere informatie

Regeling beroepen (privaatrecht)

Regeling beroepen (privaatrecht) Pagina : 1 van 6 Raad voor Accreditatie (RvA) Regeling beroepen (privaatrecht) Pagina : 2 van 6 Inhoudsopgave TOEPASSINGSGEBIED... 3 DEFINITIES... 3 COLLEGE VAN VOORZITTERS EN DE BEROEPENCOMMISSIE... 3

Nadere informatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Arbeidshygiënist

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Arbeidshygiënist Arbeidshygiëne Bijlage IId. behorend bij Artikel 2.15 Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Arbeidshygiënist Document: WSCS-AH: 2012, versie 1 Onder beheer van: Stichting Beheer

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven Page 1 of 5 Certificatiereglement Beter Leven kenmerk Vleesverwerkende Bedrijven Versie 1.0 d.d.16.08.2012 Dit certificatiereglement bevat de werkwijze voor het toekennen van certificaten door certificerende

Nadere informatie

Geachte leden van de rekeningencommissie,

Geachte leden van de rekeningencommissie, Postbus 202 1000 AE Amsterdam Gemeente Amsterdam T.a.v. de Rekeningencommissie Postbus 202 1000AE Amsterdam datum 9 juni 2016 ons kenmerk RA_16_122 behandeld door A. Kok onderwerp Toezicht op ACAM bijlage

Nadere informatie

2.5.1 Plan van Aanpak De normtekst en toelichting wordt verplaatst naar 2.1.4 De normnummering van de 2.5.x paragrafen worden aangepast.

2.5.1 Plan van Aanpak De normtekst en toelichting wordt verplaatst naar 2.1.4 De normnummering van de 2.5.x paragrafen worden aangepast. Overzicht wijzigingen norm KZD versie 1.4 naar versie 1.5 2.1.1 Erkenningen en vergunningen Verwijderen onderaan: PBV-verklaring voor vloer wrakkenvooropslag, werkplaatsvloer waarop wrakken vloeistofvrij

Nadere informatie

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING Artikel 0: Definities Artikel 1: Stichting GarantieWoning Artikel 2: Reglement Artikel 3: Keurmerk Artikel 4: Het verlenen van het keurmerk GarantieWoning Artikel

Nadere informatie

Doorlopende tekst van Verordening gedrags- en beroepsregels (VGBA) uitgaande van aanvaarding van door het bestuur ingediende amendementen 1

Doorlopende tekst van Verordening gedrags- en beroepsregels (VGBA) uitgaande van aanvaarding van door het bestuur ingediende amendementen 1 Doorlopende tekst van Verordening gedrags- en beroepsregels (VGBA) uitgaande van aanvaarding van door het bestuur ingediende amendementen 1 2 december 2013 1 De hiernavolgende tekst van VGBA geeft de tekst

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Het Kiwa Reglement voor Certificatie. Versie

Het Kiwa Reglement voor Certificatie. Versie Het Kiwa Reglement voor Certificatie Versie 15-10-2017 Versie 15-10-2017 Het Kiwa Reglement voor Certificatie bevat de rechten en verplichtingen van Kiwa en de Klant in verband met het certificeren van

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC Vastgesteld 11 november 2016 Artikel 1 Doel van het uitbestedingsbeleid 1.1 Het bestuur streeft de doelstellingen van het pensioenfonds na met betrekking

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur Amersfoort, 16 november 2016 Reglement Raad van Bestuur Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Bestuur van de Stichting Diabetes

Nadere informatie

Reglement behandeling bezwaarschriften Certificatie-instellingen

Reglement behandeling bezwaarschriften Certificatie-instellingen Reglement behandeling bezwaarschriften Certificatie-instellingen De Certificatie-instellingen, in hun vergadering van 2013; Gezien het voorstel van de Stichting Ascert d.d. 17 juni 2013; Gelet op artikel

Nadere informatie

Centraal College van Deskundigen VCA

Centraal College van Deskundigen VCA Centraal College van Deskundigen VCA Reglement Centraal College van Deskundigen VCA Doelstelling Artikel 1 Het Centraal College van Deskundigen VCA (CCVD-VCA, hierna te noemen: College) is conform artikel

Nadere informatie

Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet. van de RUD Zuid-Limburg

Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet. van de RUD Zuid-Limburg Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet van de RUD Zuid-Limburg Voorwoord Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg (GR) dient volgens

Nadere informatie

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting DSI inzake vakbekwaamheid van Relevante personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Ondernemingen STICHTING AUTORITEIT

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s Documentcode: RvA-BR012-NL Versie 1, 22-12-2016 INHOUD 1. Toepassingsgebied 4 2. Definities en begrippen 5 3.

Nadere informatie

CERTIFICATIESCHEMA voor het systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven

CERTIFICATIESCHEMA voor het systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven CERTIFICATIESCHEMA voor het systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven CS-OCE, 2009-01 Beheersstichting: Stichting Certificering Vuurwerk en Explosieven t.a.v. de heer J.A. van der Kuil Het

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol

Samenwerkingsprotocol Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Stichting Reclame Code 1 Samenwerkingsprotocol tussen de Consumentenautoriteit en de Stichting Reclame Code Partijen: 1. De Staatssecretaris van Economische

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1. Vrijwilliger: Iemand die buiten een gezagsverhouding, onbetaald, werkzaamheden

Nadere informatie

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Heemstede, 21 oktober 2003 Aan de raad, Samenvatting In de Wet dualisering gemeentebestuur is opgenomen dat gemeenteraden drie verordeningen vaststellen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13672 27 mei 2013 Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de. beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad

VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de. beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie