Klachtenfunctionaris de in het kader van deze Klachtenregeling door de zorgaanbieder benoemde klachtenfunctionaris, te weten klachtconsult.nl.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klachtenfunctionaris de in het kader van deze Klachtenregeling door de zorgaanbieder benoemde klachtenfunctionaris, te weten klachtconsult.nl."

Transcriptie

1 Pagina : 1 van 66 Klachtenreglement Elke patiënt van Vision Ooglaseren moet de mogelijkheid hebben om over de geboden zorg een klacht in te dienen. Daarom is dit klachtenreglement opgesteld. Door een heldere klachtenprocedure is het voor de patiënt duidelijk op welke wijze onvrede of een klacht kunnen worden geuit en hoe daarmee wordt omgegaan. Dit klachtenreglement draagt eraan bij dat (potentiele) klachten zo vroeg mogelijk worden herkend en op informele wijze worden opgelost en formele klachten worden voorkomen. Het is belangrijk dat alle medewerkers en patiënten van Vision Ooglaseren bekend zijn met dit klachtenreglement. Patiënten dienen hierover geïnformeerd te worden. Daarom is het reglement gepubliceerd op onze website en wordt het reglement aan patiënten verstrekt. Artikel 1 : Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Klager de natuurlijke persoon die een klacht indient. Klager kan zijn: - de patiënt; - een vertegenwoordiger van een patiënt; - nabestaande(n) van een overleden patiënt. Klacht - een uiting van ongenoegen over een gedraging, waaronder mede begrepen het handelen of nalaten, jegens een patiënt in het kader van de zorgverlening door de zorgaanbieder, of betrekking hebbend op organisatorische aspecten daarvan - een uiting van ongenoegen over de weigering van een zorgaanbieder om een persoon in het kader van de zorgverlening als vertegenwoordiger van een patiënt te beschouwen. Klachtenfunctionaris de in het kader van deze Klachtenregeling door de zorgaanbieder benoemde klachtenfunctionaris, te weten klachtconsult.nl. Zorgaanbieder De directie Hij/zij Vision Ooglaseren, gevestigd op meerdere locaties in Nederland, erkend als zelfstandig behandelcentrum. de directie van Vision Ooglaseren; in deze regeling wordt de hij-vorm gehanteerd. Daar waar hij verwoord staat, kan ook zij worden gelezen. Artikel 2: Doelstelling van de klachtenregeling De klachtenregeling heeft tot doel: Een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van onvrede en klachten te bieden, gericht op het oplossen van de klacht; Bescherming van de rechtspositie van de klager door een procedure voor opvang, bemiddeling en behandeling van klachten te bieden; Het zo nodig bevorderen van herstel van de behandel(relatie) op basis van wederzijds vertrouwen; De kwaliteit van de zorg te bevorderen.

2 Pagina : 2 van 66 Artikel 3: Indienen van uiting van onvrede en/of klacht De klager wendt zich bij onvrede bij voorkeur eerst tot de zorgverlener of diens leidinggevende of kliniekmanager om tot een informele oplossing te komen; De klager wordt in de gelegenheid gesteld om diens onvrede te bespreken. Andere personen worden betrokken bij dit gesprek als dit bevorderlijk is voor de oplossing van de onvrede en de klager daartegen geen bezwaar maakt. Lid 3 De patiënt of diens vertegenwoordiger kan, indien de onvrede niet is weggenomen, (dan wel indien zich de situatie voordoet dat patiënt of diens vertegenwoordiger zich niet rechtstreeks tot de zorgverlener wil (durft te) wenden) zijn klacht kenbaar maken bij de externe klachtenfunctionaris waarbij de zorgaanbieder/zorgverlener is aangesloten. Bij het indienen van een klacht kan de patiënt of diens vertegenwoordiger beroep doen op ondersteuning van de klachtenfunctionaris. Deze ondersteuning bestaat uit het door de klachtenfunctionaris bijstaan van de klager bij het formuleren van de (mondelinge) klacht. Artikel 4: Behandeling klacht De zorgaanbieder waarborgt dat de klacht op een zorgvuldige, onpartijdige wijze wordt behandeld. De klacht zal zorgvuldig onderzocht worden. Na ontvangst van de (schriftelijke) klacht kan de zorgaanbieder ook zelf besluiten tot inschakeling van de klachtenfunctionaris (indien deze nog niet betrokken was). De zorgaanbieder neemt contact op met de klager voor (het plannen van) een open gesprek met de klager. In dit gesprek zal worden bepaald hoe de klacht het best behandeld kan worden. Indien de zorgaanbieder dit nodig acht om tot een oplossing van de klacht te komen, kan een externe partij, bijvoorbeeld een deskundige, worden ingeschakeld. lid 4 De klager wordt schriftelijk door de zorgaanbieder op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling van de klacht. lid 5 De zorgaanbieder beoordeelt klachten zo spoedig mogelijk, strevende naar 4 weken, doch uiterlijk binnen 6 weken na indiening van de klacht (deze termijn geldt ook indien de externe klachtenfunctionaris betrokken is middels klachtbemiddeling). Indien naar het oordeel van Vision Ooglaseren nader zorgvuldig onderzoek noodzakelijk wordt geacht, kan de termijn voor afhandeling worden verlengd met maximaal 4 weken. Indien dit het geval is, zal de klager hiervan schriftelijk voor het verstrijken van de termijn op de hoogte worden gesteld. De zorgaanbieder (RvB) meldt tevens binnen welke termijn het oordeel alsnog gegeven zal worden, de reden van verlenging en de mogelijkheid dat de klager zich kan wenden tot de geschillencommissie.

3 Pagina : 3 van 66 lid 6 De klager ontvangt na afloop van de klachtbehandeling een brief van de zorgaanbieder (of klachtenfunctionaris) waarin met redenen is omkleed tot welke uitkomst het onderzoek van de klacht heeft geleid, hoe de klacht behandeld is, motivatie van het oordeel, welke beslissingen er over en naar aanleiding van de klacht zijn genomen en binnen welke termijn maatregelen waartoe is besloten zullen zijn gerealiseerd. Ook zal in de brief genoemd worden dat de klager zich kan wenden tot de geschillencommissie binnen 12 maanden na de datum van voor het eerst ontvangen van de schriftelijke klacht, indien hij/zij niet tevreden is over de uitkomst van de klachtenbehandeling middels deze procedure, de wijze waarop de klager contact dient te zoeken met de geschillencommissie en de contactgegevens van de geschillencommissie. Artikel 5: Termijnen Een klacht dient te worden ingediend binnen één jaar nadat de klager bekend is dan wel redelijkerwijs bekend had kunnen zijn dat de gedraging van de zorgaanbieder een klacht zou kunnen opleveren. Indien de termijn is verstreken, zal de klacht nog steeds in behandeling worden genomen, echter de klager wordt gevraagd schriftelijk toe te lichten waarom de klacht pas na één jaar wordt ingediend De standaardtermijn voor afhandeling van een klacht bedraagt maximaal 6 weken na indiening van de klacht. Maar zal zo spoedig mogelijk in behandeling worden genomen. Indien het vereiste zorgvuldige onderzoek van een klacht daartoe naar het oordeel van de zorgaanbieder noodzaakt, kan de termijn als bedoeld in het vorige lid met ten hoogste vier weken worden verlengd. Artikel 6 : Klachtenfunctionaris De klachtenfunctionaris heeft onder andere als taak en verantwoordelijkheid in samenspraak met klager en zorgaanbieder: op informele wijze tot een bevredigende oplossing te komen; de klager op diens verzoek te informeren en adviseren over de mogelijkheden om een klacht via het klachtenformulier in te dienen; te informeren over de werkwijze van de Klachtenregeling; de klager bij te staan bij het formuleren van de klacht; zorgvuldig de mogelijkheden te onderzoeken om tot een oplossing van de klacht te komen. Bij de uitoefening van de taak komt de klachtenfunctionaris de bevoegdheid toe om al hetgeen te doen dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede begeleiding van het proces bij de behandeling van een klacht. De klachtenfunctionaris dient zich onafhankelijk en onpartijdig op te stellen tegenover de klager en de zorgaanbieder, alsmede als deze bij de klacht betrokken is, de zorgverlener. De klachtenfunctionaris verricht de werkzaamheden in vrijheid en zonder inmenging door de zorgaanbieder overeenkomstig de wet en de voor hem geldende beroepsnormen. Onafhankelijke klachtenfunctionaris: Klachtconsult Tel

4 Pagina : 4 van 66 Artikel 7 : Benoeming De klachtenfunctionaris is door de directie formeel aangewezen tot de uitoefening van de hierbij behorende taken. Een en ander tot opzegging hiervan door de directie, dan wel door de klachtenfunctionaris zelf. Artikel 8 : Bevoegdheid klachtenfunctionaris De klachtenfunctionaris neemt geen klachten in behandeling die niet voldoen aan de in artikel 1 gegeven omschrijving van het begrip klacht. Indien klachtenfunctionaris een klacht niet in behandeling neemt of de behandeling staakt, deelt hij dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan klager. Artikel 9 : De afspraak/hoor en wederhoor Indien de klager door de zorgaanbieder of klachtenfunctionaris wordt opgeroepen voor een gesprek, zal de klager gedurende de afspraak in staat gesteld worden zijn klacht toe te lichten. De klager mag zich laten vertegenwoordigen, dan wel laten bijstaan. De klachtenfunctionaris kan zich door deskundigen laten adviseren. Dit behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de klager en zorgaanbieder. Artikel 10: Geschillencommissie ZKN Indien de klager zich niet kan vinden in de uitkomst van de klachtbehandeling en van oordeel is dat de klacht niet is opgelost, is sprake van een geschil. Deze situatie geldt ook op het moment dat klager geen reactie (binnen 6 weken, met maximale verlenging van 4 weken) heeft mogen ontvangen van zorgaanbieder. Het geschil kan schriftelijk voorgelegd worden aan de geschillencommissie ZKN. Contactgegevens: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Telefoonnummer: Op werkdagen van 9.00 tot uur. Website: Hier staat tevens het klachtenformulier gepubliceerd. Artikel 11: Informatie De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat de regeling bij het algemene publiek, en patiënten in het bijzonder wordt bekendgemaakt, o.a. door vermelding op de eigen website, het verstrekken van folders en het mondeling wijzen op het bestaan van de Klachtenregeling in geval van een klacht. De zorgaanbieder informeert de werkzame zorgverleners en anderen over de Klachtenregeling en vraagt en ondersteunt hen conform deze regeling te handelen.

5 Pagina : 5 van 66 Artikel 12: Kosten De klager is voor de klachtbehandeling zoals neergelegd in deze Klachtenregeling geen kosten verschuldigd. Indien voor de klachtbehandeling een beroep wordt gedaan op een klachtenfunctionaris komen de kosten daarvan voor rekening van de zorgaanbieder. Als de klager of de zorgaanbieder/zorgverlener bij de behandeling van de klacht (rechts)bijstand inschakelt, zijn de kosten daarvan voor eigen rekening. Artikel 13: Geheimhouding en privacy Allen die bij de behandeling van een klacht betrokken zijn geweest, zijn tot geheimhouding verplicht van hetgeen hen uit hoofde van die behandeling bekend is geworden en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden. De geheimhouding geldt onder voorbehoud van enig wettelijk voorschrift dat een bij de behandeling betrokkene tot bekendmaking verplicht. De geheimhoudingsverplichting van de klachtenfunctionaris duurt ook voort na beëindiging van deze functie. Artikel 14: Verwerking persoonsgegevens Zorgaanbieder is verantwoordelijk voor het vastleggen van de gegevens in het kader van de klachtbehandeling in het door de zorgaanbieder aangewezen (digitale) systeem. De zorgaanbieder zal zorgdragen voor zorgvuldige omgang van verkregen persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (vanaf mei 2018). De persoonsgegevens als bedoeld in dit artikel zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk toegestaan is. Artikel 15: Vaststelling en wijziging reglement Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de directie. De klachtenfunctionaris is bevoegd aan de directie een voorstel te doen tot wijziging van het reglement. Uitgangspunt hierbij is de vigerende wet- en regelgeving. In alle gevallen waarin statuten en dit reglement niet voorzien, beslist de directie van Vision Ooglaseren, waarbij ook hier de vigerende wet- en regelgeving als uitgangspunt geldt. Artikel 16: Evaluatie De zorgaanbieder evalueert deze klachtenregeling binnen een jaar na inwerkingtreding of vaker indien desgewenst of noodzakelijk. De zorgaanbieder betrekt bij iedere evaluatie ten minste de klachtenfunctionaris. Aldus vastgesteld door de directie van Vision Ooglaseren, maart 2018.

6 Pagina : 6 van 66 Contactgegevens Dit klachtenreglement is eveneens op onze website na te lezen. Een klacht kan via dezelfde website gemeld worden of via een klachtformulier. Voor klachten in de klachtbemiddeling kan patiënt zich melden bij: Contactgegevens Vision Ooglaseren Vision Ooglaseren tel: T.a.v. mw. C. Coutinho Assumburg GC Amsterdam Contactgegevens klachtenfunctionaris Klachtconsult Tel Contactgegevens Geschillencommissie Zorg ZKN Postbus tel: LP Den Haag

Klachtenfunctionaris de in het kader van deze Klachtenregeling door de zorgaanbieder benoemde klachtenfunctionaris

Klachtenfunctionaris de in het kader van deze Klachtenregeling door de zorgaanbieder benoemde klachtenfunctionaris Pagina : 1 van 6 Klachtenreglement Elke patiënt van Vision Ooglaseren moet de mogelijkheid hebben om over de geboden zorg een klacht in te dienen. Daarom is dit klachtenreglement opgesteld. Door een heldere

Nadere informatie

Klachtenregeling n.a.v. ingang WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) per

Klachtenregeling n.a.v. ingang WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) per GROEPSPRAKTIJK ASSEN-OOST Klachtenregeling Gezondheidscentrum Assen-Oost Klachtenregeling n.a.v. ingang WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) per 1-1-2017 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. de cliënt een vertegenwoordiger van een cliënt nabestaande(n) van een overleden cliënt. b Klacht een klacht kan zijn:

KLACHTENREGELING. de cliënt een vertegenwoordiger van een cliënt nabestaande(n) van een overleden cliënt. b Klacht een klacht kan zijn: KLACHTENREGELING Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Klachtenregeling wordt verstaan onder: a Klager de natuurlijke persoon die een klacht indient. Klager kan zijn: b Klacht een klacht kan zijn: c Klachtenfunctionaris

Nadere informatie

Inhoud KLACHTENREGELING IZER, JANUARI

Inhoud KLACHTENREGELING IZER, JANUARI Klachtenregeling Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 2 Artikel 2 Doelstellingen van de Klachtenregeling... 2 Artikel 3 Indienen van uiting van onvrede en/of een klacht... 3 Artikel 4 Ontvankelijkheid...

Nadere informatie

Klachtenreglement voor cliënten

Klachtenreglement voor cliënten Klachtenreglement voor cliënten Goede zorg staat bij helpgewoon voorop en wij vinden het belangrijk dat u over onze zorgverlening tevreden bent. Wij stellen alles in het werk om u de zorg te geven waar

Nadere informatie

Zorgaanbieder en zorgverlener kunnen éénzelfde persoon zijn.

Zorgaanbieder en zorgverlener kunnen éénzelfde persoon zijn. KLACHTENREGELING Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Klachtenregeling wordt verstaan onder: a Klager b Klacht c Klachtenfunctionaris d Aangeklaagde e Patiënt de natuurlijke persoon die een klacht indient.

Nadere informatie

Klachtenregeling oktober 2018

Klachtenregeling oktober 2018 Klachtenregeling oktober 2018 COLOFON InEen, LHV, NHG, december 2016 De Klachtenregeling is opgesteld door de LHV, InEen en NHG en vastgesteld in overeenstemming met Patiëntenfederatie Nederland INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

P 8011 Klachtenregeling Huisartsen Gelderse Vallei

P 8011 Klachtenregeling Huisartsen Gelderse Vallei Handboek Huisartsen Gelderse Vallei > P 8000 Verbeteren aanbod en/of methodiek > P 8011 Klachtenregeling Huisartsen Gelderse Vallei Soort document: Procedure Status: Definitief Printdatum: 08-03-2017 Documenteigenaar:

Nadere informatie

Klachtenregeling de SHA januari Klachtenregeling Stichting Huisartsenpost Amstelland

Klachtenregeling de SHA januari Klachtenregeling Stichting Huisartsenpost Amstelland Klachtenregeling Stichting Huisartsenpost Amstelland Amstelveen, januari 2017 1 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze klachtenregeling wordt verstaan onder: a SHA Stichting Huisartsenpost Amstelland b Wkkgz

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling huisartspraktijk van Breugel te Zevenhuizen (versie ) 1. De Wielewaal XZ Zevenhuizen

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling huisartspraktijk van Breugel te Zevenhuizen (versie ) 1. De Wielewaal XZ Zevenhuizen De Wielewaal 20 2761XZ Zevenhuizen 0180-631783 (praktijk) 0180-328003 (spoedlijn) 0180-631521 (fax) info@huisartsvanbreugel.nl huisartsvanbreugel.nl KLACHTENREGELING te Zevenhuizen (versie 1.1 2017) 1

Nadere informatie

auteur: Esmiralda Krijgsman versie: 1.0 Protocol : Klachtenregeling invoerdatum: januari 2017 beheerder (functie): EK herzieningsdatum: december 2018

auteur: Esmiralda Krijgsman versie: 1.0 Protocol : Klachtenregeling invoerdatum: januari 2017 beheerder (functie): EK herzieningsdatum: december 2018 auteur: Esmiralda Krijgsman versie: 1.0 Protocol : Klachtenregeling invoerdatum: januari 2017 beheerder (functie): EK herzieningsdatum: december 2018 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement

Nadere informatie

Datum: januari 2017 KLACHTENREGELING

Datum: januari 2017 KLACHTENREGELING Datum: januari 207 KLACHTENREGELING Inhoudsopgave Artikel Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Doelstellingen van de Klachtenregeling 5 Artikel 3 Indienen van uiting van onvrede en/of een klacht 5 Artikel 4 Ontvankelijkheid

Nadere informatie

Klachtenreglement Vitaalpunt. december PR P0040 Klachtenreglement Vitaalpunt versie

Klachtenreglement Vitaalpunt. december PR P0040 Klachtenreglement Vitaalpunt versie Klachtenreglement Vitaalpunt december 2017 PR P0040 Klachtenreglement Vitaalpunt versie 2.0 05-12-2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Begripsbepalingen... 3 3. Algemeen... 4 5. Doelstellingen van

Nadere informatie

Klachtenregeling voor cliënten en verwanten

Klachtenregeling voor cliënten en verwanten Klachtenregeling voor cliënten en verwanten Deze regeling geeft uitvoering aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), hierna te noemen de Wet. Op 1 januari 2016 is de Wet ingegaan. Een

Nadere informatie

Huisartsen Eemland. Klachtenreglement. Cristien Luycx; Klachtenfunctionaris

Huisartsen Eemland. Klachtenreglement. Cristien Luycx; Klachtenfunctionaris Huisartsen Eemland Klachtenreglement 2018 Cristien Luycx; Klachtenfunctionaris 11-6-2018 0 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Inhoud... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Doelstellingen van de Klachtenregeling...

Nadere informatie

Reglement Klachtenregeling Huisartsen Regio Apeldoorn

Reglement Klachtenregeling Huisartsen Regio Apeldoorn Reglement Klachtenregeling Huisartsen Regio Apeldoorn Doel van het klachtenregeling Met de komst van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz) in 2017, in het stuk aangeduid met de Wet,

Nadere informatie

Klachtenreglement MediSofa

Klachtenreglement MediSofa Klachtenreglement MediSofa Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Klachtenregeling wordt verstaan onder: a) Klager - de natuurlijke persoon die een klacht indient. Klager kan zijn: de cliënt of een vertegenwoordiger

Nadere informatie

Klachtenregeling Gezondheidscentrum Noord

Klachtenregeling Gezondheidscentrum Noord Klachtenregeling Gezondheidscentrum Noord Gebaseerd op model Klachtenregeling opgesteld door de LHV, InEen en NHG en vastgesteld in overeenstemming met Patiënten federatie Nederland 1 INLEIDING Gezondheidscentrum

Nadere informatie

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg De onafhankelijke klachtenregeling voor cliënten (en hun vertegenwoordigers en nabestaanden) van zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen.

Nadere informatie

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (voor podologie en podoposturaal therapie) STICHTING LOOP

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (voor podologie en podoposturaal therapie) STICHTING LOOP Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (voor podologie en podoposturaal therapie) STICHTING LOOP Door een heldere klachtenprocedure is het voor de patiënt duidelijk op welke wijze onvrede of een klacht

Nadere informatie

Klachtenregeling Dokterszorg Friesland

Klachtenregeling Dokterszorg Friesland Klachtenregeling Dokterszorg Friesland voor de onderdelen Ketenzorg Friesland en Dokterswacht Friesland 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Doelstellingen van de Klachtenregeling

Nadere informatie

Klachtenreglement (Aangesloten bij Klachtenportaal Zorg)

Klachtenreglement (Aangesloten bij Klachtenportaal Zorg) Klachtenreglement (Aangesloten bij Klachtenportaal Zorg) thuis zorg comfort Inhoudsopgave 3 Artikel 1 begripsbepalingen 3 Artikel 2 Informele oplossing en indienen van een klacht 4 Artikel 3 Buiten behandeling

Nadere informatie

Klachten regeling. Opgemaakt:

Klachten regeling. Opgemaakt: Klachten regeling Opgemaakt: 06-12-2017 U mag ervan uitgaan dat wij onze uiterste best doen om de hulpverlening zo goed mogelijk te verlenen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de zorg

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Zorggroep ZGWA

KLACHTENREGELING Zorggroep ZGWA Versie 3 - januari 2017 KLACHTENREGELING Zorggroep ZGWA Pagina 1 van 10 Deze Klachtenregeling is gebaseerd op de model klachtenregeling zoals opgesteld door de LHV, InEen en NHG en vastgesteld in overeenstemming

Nadere informatie

Concept Klachtenreglement Podologie en Podoposturaal Therapie

Concept Klachtenreglement Podologie en Podoposturaal Therapie Postbus 106, 7940 AC Meppel Telefoon: 0522-24 14 74 E-mail : info@loop.nl Website: www.loop.nl Concept Klachtenreglement Podologie en Podoposturaal Therapie Versie 1 december 2016 LOOP heeft een concept

Nadere informatie

Klachtenregeling ZorgMies Nederland

Klachtenregeling ZorgMies Nederland Klachtenregeling ZorgMies Nederland Inleiding Per 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) inwerking getreden. Deze wet brengt voor zorgverleners verplichtingen met zich

Nadere informatie

KLACHTENREGELING MEANDER MEDISCH CENTRUM

KLACHTENREGELING MEANDER MEDISCH CENTRUM KLACHTENREGELING MEANDER MEDISCH CENTRUM Inleiding Wij willen onze patiënten de best mogelijke zorg bieden. Elke dag opnieuw. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de wijze waarop de zorg

Nadere informatie

Klachtenregeling Esens GGz. Klachtenregeling Esens GGz

Klachtenregeling Esens GGz. Klachtenregeling Esens GGz Klachtenregeling Esens GGz 1. Inleiding Esens GGz hecht veel waarde aan een goede en open klimaat waarin klachten besproken, behandeld en opgelost kunnen worden, met inachtneming van de privacy. Iedere

Nadere informatie

Klachtenreglement FortaGroep

Klachtenreglement FortaGroep Klachtenreglement FortaGroep Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze klachtenregeling wordt verstaan onder: a) zorgaanbieder: de rechtspersoon die de

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Medrie

KLACHTENREGELING. Medrie KLACHTENREGELING Medrie 1 COLOFON InEen, LHV, NHG, december 2016 De model Klachtenregeling is opgesteld door de LHV, InEen en NHG en vastgesteld in overeenstemming met Patiëntenfederatie Nederland Leden

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 WAT SCHRIJFT DE WET VOOR 3 3 DEFINITIES 4 4 PROCEDURE VOOR BEHANDELING 5 5 GESCHILLENINSTANTIE 6

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 WAT SCHRIJFT DE WET VOOR 3 3 DEFINITIES 4 4 PROCEDURE VOOR BEHANDELING 5 5 GESCHILLENINSTANTIE 6 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 WAT SCHRIJFT DE WET VOOR 3 3 DEFINITIES 4 4 PROCEDURE VOOR BEHANDELING 5 5 GESCHILLENINSTANTIE 6 6 ALGEMENE BEPALINGEN 7 Klachtenprocedure versie 1 - juli 2018

Nadere informatie

Klachtenregeling. Inhoudsopgave

Klachtenregeling. Inhoudsopgave Klachtenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Definities 3. Procedure voor behandeling 4. Geschilleninstantie 5. Algemene bepalingen 6. Contactgegevens Inleiding Dit document komt voort uit de eisen die

Nadere informatie

Klachtenreglement Versie 1.1

Klachtenreglement Versie 1.1 Klachtenreglement Versie 1.1 Auteur: Michelle Spit Datum: 19-11-2018 Versiebeheer Versie Auteur Datum Status Beschrijving 1.0 Projectgroep Kwaliteit 01-01-2017 Definitief Initiële oplevering 1.1 Michelle

Nadere informatie

Reglement Klachtenregeling KNMT

Reglement Klachtenregeling KNMT Reglement Klachtenregeling KNMT Inleiding Per 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) inwerking getreden. Deze wet brengt voor tandarts(specialist)en verplichtingen met

Nadere informatie

Klachtenregeling KLACHTENBEHANDELING DOOR DE KLACHTENFUCNTIONARIS VAN ALICE THUISZORG. Inleiding Pag. 2. Klachtenbehandeling Pag.

Klachtenregeling KLACHTENBEHANDELING DOOR DE KLACHTENFUCNTIONARIS VAN ALICE THUISZORG. Inleiding Pag. 2. Klachtenbehandeling Pag. Pagina 1 van 8 KLACHTENBEHANDELING DOOR DE KLACHTENFUCNTIONARIS VAN ALICE THUISZORG Inhoudsopgave Inleiding Pag. 2 Klachtenbehandeling Pag. 4 Hoofdstuk 1 Definities Pag. 4 Hoofdstuk 2 Procedure voor behandeling

Nadere informatie

Klachtenregeling JGZ

Klachtenregeling JGZ Klachtenregeling JGZ Klachtenregeling JGZ 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : de stichting

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Klachtenregeling Nourdam Zorg B.V. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder Nourdam Zorg B.V. b. raad

Nadere informatie

1. Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

1. Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Klachtenreglement Allerzorg Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: Allerzorg; b. directie: de directie

Nadere informatie

Klachtenregeling GGMD

Klachtenregeling GGMD Klachtenregeling GGMD Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding en doelstelling... 2 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 2 Hoofdstuk 2 Klachtopvang... 3 Artikel 2 Bij wie kan een cliënt terecht als hij ontevreden is?...

Nadere informatie

Doel Beoogd wordt met behulp van deze klachtregeling de volgende doelstellingen na te streven:

Doel Beoogd wordt met behulp van deze klachtregeling de volgende doelstellingen na te streven: Titel Klachtenregeling RIBW de Vliet, Regeling - augustus 2017 Aanleiding Iedere zorginstelling of zorgverlener is verplicht om een laagdrempelige regeling voor de behandeling van klachten van haar cliënten

Nadere informatie

Klachtenregeling Zorggroep Charim

Klachtenregeling Zorggroep Charim Klachtenregeling Zorggroep Charim Soort document: beleid Versiedatum: 10-03-2017 Evaluatiedatum: 10-03-2018 Aantal pagina s: Vaststel datum: 21-03-2017 Verantwoordelijk leidinggevende:raad van Bestuur

Nadere informatie

Klachtenreglement Invivo Clinics

Klachtenreglement Invivo Clinics Klachtenreglement Invivo Clinics Versie: 3 Datum: 20 november 2018 Verantwoordelijke: S.M. Dijksma/Directeur Klachtenreglement Invivo Clinics Pagina 1 van 7 Inhoud Hoofdstuk 1. Begripsomschrijving... 3

Nadere informatie

Bij wie kan een opdrachtgever/cliënt terecht als hij ontevreden is?

Bij wie kan een opdrachtgever/cliënt terecht als hij ontevreden is? Klachtenregeling Bedrijfsartsen-flex B.V. Klachtopvang Artikel 1 Bij wie kan een opdrachtgever/cliënt terecht als hij ontevreden is? Een opdrachtgever of cliënt kan zijn ontevredenheid bespreken met: a.

Nadere informatie

Klachtenregeling Wkkgz. GGz Breburg

Klachtenregeling Wkkgz. GGz Breburg Klachtenregeling Wkkgz GGz Breburg 1 Inleiding GGz Breburg stimuleert een open klimaat voor het bespreken en behandelen van klachten, met inachtneming van de privacy. Iedere klacht, ongeacht de uitingsvorm,

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten zorgboerderij / Coöperatie Limburgse Zorgboeren (CLZ)

Klachtenreglement cliënten zorgboerderij / Coöperatie Limburgse Zorgboeren (CLZ) Klachtenreglement cliënten zorgboerderij / Coöperatie Limburgse Zorgboeren (CLZ) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 2 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 2 Hoofdstuk 2 Klachtopvang... 3 Artikel

Nadere informatie

Klachtenregeling. Wijkzorg Nederland. Bestandsnaam klachtenregeling wijkzorg nederland.docx Pagina 1 van 9 Datum Januari 2018 Versie 1

Klachtenregeling. Wijkzorg Nederland. Bestandsnaam klachtenregeling wijkzorg nederland.docx Pagina 1 van 9 Datum Januari 2018 Versie 1 Klachtenregeling Wijkzorg Nederland Bestandsnaam klachtenregeling wijkzorg nederland.docx Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doel regelement 4 Toepassingsgebied 4 Artikel 1. Definities 4 Klachtenregeling

Nadere informatie

Klachtenregeling cliënten De Hoven

Klachtenregeling cliënten De Hoven Klachtenregeling cliënten De Hoven Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Stichting De Hoven b.

Nadere informatie

Reglement Klachtenregeling KNMT

Reglement Klachtenregeling KNMT Reglement Klachtenregeling KNMT Inleiding Per 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) inwerking getreden. Deze wet brengt voor tandarts(specialist)en verplichtingen met

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten zorgboerderijen

Klachtenreglement cliënten zorgboerderijen Klachtenreglement cliënten zorgboerderijen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 1 Hoofdstuk 2 Klachtopvang... 3 Artikel 2 Bij wie kan een cliënt terecht

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Mei 2017

KLACHTENREGELING Mei 2017 KLACHTENREGELING Mei 2017 Klachtenregeling Instituut Verbeeten Elke medewerker van Instituut Verbeeten doet zijn of haar uiterste best om u zo goed en prettig mogelijk te helpen. Toch kan het ondanks deze

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten Zorgboerderij de Rietstulp

Klachtenreglement cliënten Zorgboerderij de Rietstulp Klachtenreglement cliënten Zorgboerderij de Rietstulp Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgboerderij: een instelling waarin zorg wordt gecombineerd met

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting De Rozelaar

Klachtenregeling Stichting De Rozelaar Klachtenregeling Stichting De Rozelaar Januari 2017 Bij het opstellen van deze klachtenregeling is gebruik gemaakt van het Model Klachtenregeling van de VGN. Deze klachtenregeling voldoet aan de eisen

Nadere informatie

KLACHTENREGELING DOKTER BOSMAN EN AUTISME KENNIS CENTRUM

KLACHTENREGELING DOKTER BOSMAN EN AUTISME KENNIS CENTRUM Inleiding Dokter Bosman en het AKC streven naar hulpverlening waar cliënten tevreden over zijn. Onverhoopt kunnen zich situaties voordoen waarin cliënten dit niet zijn en dat kenbaar willen maken. Deze

Nadere informatie

Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde, wordt verstaan onder:

Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde, wordt verstaan onder: Reglement klachten en geschillen Inleiding Op grond van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz), is een gzpsycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog verplicht zich op een klachtenregeling

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT JUPITERZORG B.V. JUPITERZORG SAFEHOUSE

KLACHTENREGLEMENT JUPITERZORG B.V. JUPITERZORG SAFEHOUSE Proceseigenaar: Directie Pagina: 1 KLACHTENREGLEMENT JUPITERZORG B.V. JUPITERZORG SAFEHOUSE 1 Proceseigenaar: Directie Pagina: 2 Klachtenregeling Jupiter Zorg / Jupiterzorg B.V. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Klachtenreglement Auteur: Projectgroep Kwaliteit: Marieke Boekel, Marrit Rooda, Dafne Wildenburg en Michelle Spit Datum:

Klachtenreglement Auteur: Projectgroep Kwaliteit: Marieke Boekel, Marrit Rooda, Dafne Wildenburg en Michelle Spit Datum: Klachtenreglement Auteur: Projectgroep Kwaliteit: Marieke Boekel, Marrit Rooda, Dafne Wildenburg en Michelle Spit Datum: 1-1-2017 Voorwoord Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht een klachtenreglement

Nadere informatie

Soort document Reglement waarin beschreven staat hoe Attenza B.V. omgaat met de afhandeling van klachten.

Soort document Reglement waarin beschreven staat hoe Attenza B.V. omgaat met de afhandeling van klachten. Klachtenreglement Attenza B.V. Soort document Reglement waarin beschreven staat hoe Attenza B.V. omgaat met de afhandeling van klachten. Doel Het op de juiste wijze registreren en afhandelen van ontvangen

Nadere informatie

Regeling Klachten Cliënten Thuiszorg West-Brabant

Regeling Klachten Cliënten Thuiszorg West-Brabant Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Stichting Thuiszorg West-Brabant (TWB); b. raad van bestuur

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting JY

Klachtenregeling Stichting JY Stichting JY Klachtopvang 1. Bij wie kan een cliënt terecht als hij ontevreden is? Een cliënt kan zijn ontevredenheid bespreken met: a. de medewerker over wie hij niet tevreden is; b. diens leidinggevende;

Nadere informatie

Klachtenreglement deelnemers zorgboerderij BoeteGeweun

Klachtenreglement deelnemers zorgboerderij BoeteGeweun Klachtenreglement deelnemers zorgboerderij BoeteGeweun Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 : Algemene bepalingen 1 Artikel 1 : Begripsomschrijvingen 2 Hoofdstuk 2 : Klachtopvang 3 Artikel 2 : Bij wie kan een deelnemer

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave KLACHTENREGELING Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 Inhoud 4 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Doelstellingen van de Klachtenregeling 5 Artikel 3 Indienen van uiting van onvrede 5 Artikel 4 Ontvankelijkheid

Nadere informatie

RE01 Klachtenregeling patiënten

RE01 Klachtenregeling patiënten RE01 Klachtenregeling patiënten Deze klachtenregeling is in te zien en kosteloos te verkrijgen bij: de Klachtenfunctionaris de vestigingscoördinator de website www.obesitaskliniek.nl Deze klachtenregeling

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VOOR (VERTEGENWOORDIGERS VAN) CLIËNTEN VAN LEDEN VAN SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUIS- EN WOONZORG [SPOT]

KLACHTENREGELING VOOR (VERTEGENWOORDIGERS VAN) CLIËNTEN VAN LEDEN VAN SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUIS- EN WOONZORG [SPOT] KLACHTENREGELING VOOR (VERTEGENWOORDIGERS VAN) CLIËNTEN VAN LEDEN VAN SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUIS- EN WOONZORG [SPOT] Postadres: Gooimeer 4-15 1411 DC Naarden 2 Inleiding Op grond van

Nadere informatie

Interne klachtenregeling Blijf Groep en Veilig Thuis Flevoland

Interne klachtenregeling Blijf Groep en Veilig Thuis Flevoland Interne klachtenregeling Blijf Groep en Veilig Thuis Flevoland Algemeen Blijf Groep adviseert cliënten, alvorens een klacht in te dienen, eerst hun onvrede rechtstreeks te bespreken met de betrokken medewerker,

Nadere informatie

KLACHTENREGELING SGE JULI 2017

KLACHTENREGELING SGE JULI 2017 KLACHTENREGELING SGE JULI 2017 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Inhoud 4 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Doelstellingen van de Klachtenregeling 5 Klachtenprocedure 5 Artikel 3 Indienen van uiting van

Nadere informatie

Klachtenregeling Wkkgz

Klachtenregeling Wkkgz Klachtenregeling Wkkgz (gebaseerd op model ActiZ / LOC) Klachtenregeling Wkkgz Tangenborgh 1 Klachtenregeling 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van

Nadere informatie

Klachtenreglement Arja Thuiszorg Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. Definities 3. Procedure voor behandeling 4. Geschilleninstantie 5. Algemene bepalingen

Klachtenreglement Arja Thuiszorg Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. Definities 3. Procedure voor behandeling 4. Geschilleninstantie 5. Algemene bepalingen Klachtenreglement Arja Thuiszorg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Definities 3. Procedure voor behandeling 4. Geschilleninstantie 5. Algemene bepalingen Inleiding Dit document komt voort uit de eisen die

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement 1.2.04 20130426 cliënten ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

1. Inleiding 1 2. Definities 2 3. Procedure voor behandeling 3 4. Geschilleninstantie 5 5. Algemene bepalingen 5

1. Inleiding 1 2. Definities 2 3. Procedure voor behandeling 3 4. Geschilleninstantie 5 5. Algemene bepalingen 5 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 1 2. Definities 2 3. Procedure voor behandeling 3 4. Geschilleninstantie 5 5. Algemene bepalingen 5 1. Inleiding De Wet kwaliteit, klachten en geschillen

Nadere informatie

I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Klachtenreglement Opgesteld door: Directeur/Bestuurder Datum vastgesteld: Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 II. DE PROCEDURE... 4 Artikel 1 Een klacht indienen:... 4 Artikel 2

Nadere informatie

Klachtenregeling. Dichtbij Dagbesteding

Klachtenregeling. Dichtbij Dagbesteding Klachtenregeling Dichtbij Dagbesteding In zorgrelaties kan onvrede ontstaan tot zelfs een klacht. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de wijze van zorgverlening, de bejegening en het nakomen van

Nadere informatie

Klachtenprocedure versie Klachtenprocedure

Klachtenprocedure versie Klachtenprocedure Klachtenprocedure versie 1.0-01-01-2017 Klachtenprocedure Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Definities... 4 3. Procedure voor behandeling... 5 4. Geschilleninstantie... 7 5. Algemene bepalingen... 7 1.

Nadere informatie

Klachtenregelement Senas-zorg

Klachtenregelement Senas-zorg Klachtenregelement Senas-zorg 1 Klachtenregeling voor zorgaanbieders die geen instellingen in stand houden die zijn aangemerkt als Bopz-instelling. Voorwoord Deze regeling is een variant van de algemene

Nadere informatie

Klachtenregeling Kraamzorg Sara

Klachtenregeling Kraamzorg Sara Klachtenregeling Kraamzorg Sara Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 INLEIDING-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Nadere informatie

LVVP-klachtenregeling conform de Wkkgz

LVVP-klachtenregeling conform de Wkkgz LVVP-klachtenregeling conform de Wkkgz Inleiding Op grond van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz), is een vrijgevestigd eerstelijns/gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog

Nadere informatie

De Wkkgz stelt drie globale eisen waaraan de klachtenprocedure moet voldoen:

De Wkkgz stelt drie globale eisen waaraan de klachtenprocedure moet voldoen: Arja Thuiszorg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Definities 3. Procedure voor behandeling 4. Geschilleninstantie 5. Algemene bepalingen Inleiding Dit document komt voort uit de eisen die de Wet kwaliteit,

Nadere informatie

b. raad van bestuur : de raad van bestuur van de zorgaanbieder; c. klachtencommissie : de commissie zoals bedoeld in artikel 5 van deze regeling;

b. raad van bestuur : de raad van bestuur van de zorgaanbieder; c. klachtencommissie : de commissie zoals bedoeld in artikel 5 van deze regeling; Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : de stichting [naam organisatie] b. raad van bestuur : de

Nadere informatie

Klachtenregeling leden Bo Geboortezorg. Hoe geeft u klachtenafhandeling vorm in uw organisatie

Klachtenregeling leden Bo Geboortezorg. Hoe geeft u klachtenafhandeling vorm in uw organisatie Klachtenregeling leden Bo Geboortezorg Hoe geeft u klachtenafhandeling vorm in uw organisatie Inhoudsopgave Inleiding...4 1. Begripsbepalingen...5 Artikel 1 Begrippen...5 2. Doel klachtenregeling...6 Artikel

Nadere informatie

Klachtenregeling GGD Flevoland

Klachtenregeling GGD Flevoland Het bestuur van GGD Flevoland, overwegende dat de klachtenregeling dient te voldoen aan de eisen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en dat

Nadere informatie

Regionale Huisartsenpost Drechtsteden B.V. Klachtenregeling

Regionale Huisartsenpost Drechtsteden B.V. Klachtenregeling Regionale Huisartsenpost Drechtsteden B.V. Klachtenregeling v3.0 14-09-2017 Pagina 1 van 11 Klachtenregeling Regionale Huisartsenpost Drechtsteden 2017 Inleiding Een laagdrempelige klachtenregeling is

Nadere informatie

Klachtenregeling. Melius Zorg Terwestenpad BD, Den Haag

Klachtenregeling. Melius Zorg Terwestenpad BD, Den Haag Klachtenregeling Melius Zorg Terwestenpad 9-11 2525 BD, Den Haag klachtencommissie@meliuszorg.nl Klachtenfunctionaris Melius Margriet Maris info@hetvolstevertrouwen.nl 06 5116 6161 1 Klachtenregeling Melius

Nadere informatie

Klachtenregeling Deze klachtenregeling is opgesteld en verstrekt door de brancheorganisatie BO Geboortezorg

Klachtenregeling Deze klachtenregeling is opgesteld en verstrekt door de brancheorganisatie BO Geboortezorg Klachtenregeling Deze klachtenregeling is opgesteld en verstrekt door de brancheorganisatie BO Geboortezorg Versie : 01 Datum : 01-07-2016 HKZ-code : ZNL.C.304.02 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

Klachtenregeling leden Bo Geboortezorg. Hoe geeft u klachtenafhandeling vorm in uw organisatie

Klachtenregeling leden Bo Geboortezorg. Hoe geeft u klachtenafhandeling vorm in uw organisatie Klachtenregeling leden Bo Geboortezorg Hoe geeft u klachtenafhandeling vorm in uw organisatie Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Begripsbepalingen... 5 Artikel 1 Begrippen... 5 2. Doel klachtenregeling...

Nadere informatie

1. Begripsomschrijvingen Wie een klacht kan indienen Bij wie een klacht kan worden ingediend - 2 -

1. Begripsomschrijvingen Wie een klacht kan indienen Bij wie een klacht kan worden ingediend - 2 - Inhoudsopgave 1. Begripsomschrijvingen - 2-2. Wie een klacht kan indienen - 2-3. Bij wie een klacht kan worden ingediend - 2-4. Hoe een klacht wordt ingediend - 2-5. De medewerker en diens leidinggevende

Nadere informatie

MODEL KLACHTEN- EN GESCHILLENREGLEMENT

MODEL KLACHTEN- EN GESCHILLENREGLEMENT MODEL KLACHTEN- EN GESCHILLENREGLEMENT [invullen naam ZORGVERLENER] De doelstelling van dit klachten- en geschillenreglement is het creëren van de voorwaarden voor een evenwichtige behandeling van klachten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Coöperatie Dichtbij U.A. b. ALV : Algemene Leden Vergadering: hoogste beslisorgaan

Nadere informatie

Klachtenregeling Wet Klachten, kwaliteit, geschillen zorg

Klachtenregeling Wet Klachten, kwaliteit, geschillen zorg Klachtenregeling Wet Klachten, kwaliteit, geschillen zorg Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker dat Van Neynsel

Nadere informatie

Klachtenprocedure. Teamzorg B.V. Tarweweg 7-S 6534 AM Nijmegen

Klachtenprocedure. Teamzorg B.V. Tarweweg 7-S 6534 AM Nijmegen Klachtenprocedure Teamzorg B.V. Tarweweg 7-S 6534 AM Nijmegen info@teamzorg.eu 1 Inhoudsopgave DEFINITIES... 2 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPLAINGEN... 4 ARTIKEL 1 DE ZORGAANBIEDER... 4 ARTIKEL 2 INFORMATIEVERSTREKKING

Nadere informatie

Klachtenregeling De MARQ

Klachtenregeling De MARQ Klachtenregeling De MARQ Voorwoord Revalideren betekent letterlijk: weer gezond worden of 'herstellen na een acute aandoening'. Aan de hand van vooraf gestelde persoonlijke doelen en hierop gerichte multidisciplinaire

Nadere informatie

Klachtenregeling voor ouders

Klachtenregeling voor ouders Klachtenregeling voor ouders Inleiding Spring Kinderopvang doet er alles aan om het dagelijkse aanbod aan u en uw kind zo goed mogelijk te verzorgen. Ondanks dat kan er wel eens iets mis gaan of iets zijn

Nadere informatie