PERSOONSCERTIFICATIEREGELING Hoger Veiligheidskundige (HVK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSOONSCERTIFICATIEREGELING Hoger Veiligheidskundige (HVK)"

Transcriptie

1 PERSOONSCERTIFICATIEREGELING Hoger Veiligheidskundige (HVK) datum 20 juni 2012.docx20 juni 2012 Pagina 1 van 49

2 Inhoud 1. INLEIDING DEFINITIES DE WERKVELDSPECIFIEKE KENMERKEN BESCHRIJVING SCHEMA ACTIEVE PARTIJEN RISICOANALYSE EN AFBREUKRISICO HET CERTIFICATIEREGLEMENT HET EXAMENREGLEMENT TOEZICHT HET ONDERWERP VAN CERTIFICATIE ENTREECRITERIA INITIEEL HERCERTIFICATIE TOETSMETHODIEK BIJ INITIËLE CERTIFICATIE TOETSTERMEN HET EXAMEN DUBBEL- OF DRIEVOUDIGE CERTIFICATIE TOETSMETHODIEK BIJ HERCERTIFICATIE HET EXAMEN DUBBEL- OF DRIEVOUDIGE HERCERTIFICATIE HET CERTIFICAAT GELDIGHEIDSCONDITIES BEOORDELING VAN BUITENLANDSE GETUIGSCHRIFTEN EN CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID BIJLAGE 1. KLACHTENREGELING BIJLAGE 2. BEZWAARPROCEDURE INLEIDING Bijlage 3. Eisen te stellen aan het examenpersoneel (examinatoren) Bijlage 4. Eisen te stellen aan het examen TOELATING EN AFWEZIGHEID TOETSMETHODIEK BIJ HET EXAMEN INRICHTING EXAMINERING EN EXAMENDUUR NORMEN VOOR SLAGEN EN AFWIJZEN FRAUDE WIJZE VASTSTELLEN EN BEKENDMAKING VAN EXAMENUITSLAG BEWAARTERMIJN VAN DE EXAMENDOCUMENTEN GELDIGHEIDSDUUR EXAMEN RESULTAAT INZAGERECHT Bijlage 5 Portfolio (sjabloon) Bijlage 6 Competentieprofiel HVK Bijlage 7 Toelaten van opleidingen Bijlage 8 Overgangsregeling Bijlage 9 Schema Competentiegericht beoordelen Bijlage 10 Instructie beoordelingsprotocol Portfolio (her)certificatie INSTRUCTIE EVALUATIE EXAMEN datum 20 juni 2012.docx20 juni 2012 Pagina 2 van 49

3 Bijlage 11 Bijhouden en ontwikkelen vakgebied voor gecertificeerde Arbeidshygiënisten, Arbeids- & Organisatiedeskundigen en Hoger Veiligheidskundigen INLEIDING UITGANGSPUNTEN datum 20 juni 2012.docx20 juni 2012 Pagina 3 van 49

4 1. INLEIDING In deze persoonscertificatieregeling voor Hoger Veiligheidskundigen (HVK), wordt enerzijds algemene uitgangspunten en bepalingen opgenomen en wordt beschreven binnen welke voorwaarden de afgifte van certificaten dient te gebeuren. Anderzijds worden in het schema de normen vastgelegd waaraan personen dienen te voldoen om een certificaat van vakbekwaamheid te kunnen ontvangen. Deze certificatieregeling is opgesteld door het betreffende Centraal College van Deskundigen (CCvD Arbo) van de Beheerstichting Certificatie van Deskundigen (stichting BCD). Door het ministerie van SZW is de regeling op <invoegen> vastgesteld middels een statische verwijzing in de Arboregeling. Pas na vaststelling van deze regeling door de minister van SZW mag de certificatieregeling door de Certificatie-instellingen (CI s) worden toegepast. De te certificeren deskundige betreft de Hoger Veiligheidskundige. De Hoger Veiligheidskundige levert een bijdrage aan een veilige werkomgeving en de duurzame inzetbaarheid van werknemers. De deskundige is de aangewezen specialist bij uitstek op het terrein van risicobeoordeling en risicobeheersing van de vellige werkomgeving. De deskundige adviseert onder meer op het brede terrein van veiligheid en duurzame inzetbaarheid in arbeidsorganisaties en in het optimaliseren van de arbeidsomstandighedenzorg. De Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet vereist certificering voor Hoger Veiligheidskundigen die RI&E s toetsen. Tevens moet een gecertificeerde Arbodienst beschikken over een gecertificeerde hoger veiligheidskundige. Uit artikel 2.7 lid 2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit volgt dat een hoger veiligheidskundige alleen beschikt over voldoende deskundigheid en ervaring indien hij in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid hoger veiligheidskundige uitgereikt door een certificerende instelling. Meer informatie over het vakbekwaamheidsprofiel (competentieprofiel) van de hoger veiligheidskundige is terug te vinden in bijlage 6 van deze regeling. Deze certificatieregeling is gestructureerd in overeenstemming met de eisen uit de ISO/IEC 17024:2003. datum 20 juni 2012.docx20 juni 2012 Pagina 4 van 49

5 2. DEFINITIES Begrip of afkorting Aanvrager/kandidaat van een certificaat Aanwijzing Awb Beoordeling Stichting BCD CCvD Arbo Certificaat Certificaathouder Certificatieproces Certificatiereglement Certificatieschema Certificatiesysteem Cesuur CI Betekenis De persoon die bij de Certificatie-instelling een aanvraag doet voor het afgeven van een certificaat. Aanwijzing van een instelling bij of krachtens wettelijk voorschrift door de minister van SZW. Algemene wet bestuursrecht. Beoordeling (initiële, of her-) door de nationale accreditatieinstantie van instellingen op basis van het door de minister van SZW vastgestelde DA&T, op grond waarvan de nationale accreditatie-instantie schriftelijk rapporteert of de instelling competent is om wettelijk verplichte certificaten af te geven. Bij het vaststellen van het DA&T door de minister van SZW wordt zoveel mogelijk aangesloten bij internationale systematiek en normen. Beheerstichting Certificatie van Deskundigen. De stichting BCD beheert de wettelijke certificatieregeling voor A&O, AH en VK. Het Centraal College van Deskundigen Arbo is onderdeel van en wordt gefaciliteerd door de stichting BCD, dat belanghebbende partijen in een bepaalde sector of branche de mogelijkheid biedt tot deelname bij het opstellen en onderhouden van de documenten van de stichting BCD op zodanige wijze dat sprake is van een evenwichtige en representatieve vertegenwoordiging van deze partijen. Een certificaat in de zin van artikel 20 Arbowet (persoonscertificaat). Daarnaast moet een certificaat beschouwd worden als een verklaring van overeenstemming (conformiteitsverklaring) zoals bedoeld in relevante ISO en EN normen. Persoon die in het bezit is van een geldig (wettelijk verplicht) certificaat. Alle activiteiten via welke een CI beoordeelt en besluit of een persoon, product of systeem voldoet en blijft voldoen aan de normen, zoals opgenomen in dit certificatieschema. Bepalingen voor de uitvoering van het certificatieproces en de relaties tussen kandidaat en CI. Dit document dat door SZW is vastgesteld. Set van procedures en middelen benodigd om het certificatieproces uit te voeren per certificatieschema, dat leidt tot de uitgifte van een certificaat van vakbekwaamheid, inclusief onderhoud. De grens tussen de hoogste toets waardering waaraan een onvoldoende en de laagste toets waardering waaraan een voldoende wordt toegekend. Certificatie Instelling, hieronder wordt verstaan een aangewezen certificerende instelling die bevoegd is tot het afgeven van een certificaat vakbekwaamheid binnen het genoemd certificatieschema. datum 20 juni 2012.docx20 juni 2012 Pagina 5 van 49

6 Begrip of afkorting Competentie Controle DA&T EG-beroepskwalificatie Eindtermen Entreecriteria Examen Examencommissie Examenreglement HVK Nuffic RI&E Risicoanalyse Betekenis Gedemonstreerd vermogen om kennis en vaardigheden toe te passen en, waar relevant, gedemonstreerde persoonlijke eigenschappen, zoals gedefinieerd in het certificatieschema. Periodieke beoordeling door de nationale accreditatie-instantie van CI s tegen de voor beoordeling geldende regels van de minister (DA&T). Document voor aanwijzing en toezicht op de certificatieinstellingen voor A&O, AH en VK. Een verklaring door de CI afgegeven betreffende het niveau van de gevolgde beroepsopleiding die buiten Nederland doch binnen de EU is gevolgd. Een omschrijving van het geheel aan kennis, vaardigheden en houdingen van een specifiek vakbekwaamheidgebied ten behoeve van het toetsen van examenkandidaten. Criteria, zoals opleiding en werkervaring, waaraan de kandidaat moet voldoen om toegelaten te worden tot het certificatieproces. Het onderzoek naar kennis of bekwaamheid. Commissie binnen de structuur van de CI onder wiens verantwoordelijkheid de examens worden afgenomen. Bepalingen voor de uitvoering van examens in de relatie tussen de kandidaat en de exameninstelling. Hoger Veiligheidskundige. Nuffic (Stichting Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs) is een Nederlandse non-profit dienstverlenende organisatie en expertisecentrum op het terrein van internationaal georiënteerd onderwijs die is gevestigd in Den Haag. Risico-inventarisatie en -evaluatie. Overzicht van alle mogelijke risico's die het resultaat kunnen beïnvloeden waarin voor elk risico wordt aangegeven wat het gevolg zou zijn als het risico zich voordoet, welke maatregelen getroffen kunnen worden ter beheersing en wie deze maatregelen het beste kan nemen. SZW Toegelaten opleiding Toezicht Vakbekwaamheidsgebied Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een beroepsopleiding waarvan door de stichting BCD is vastgesteld dat deze kandidaten aflevert met het vereiste eindtermen. Het verzamelen van de informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren. (Ministerie van BZK, De Kaderstellende visie op toezicht). Aanduiding van het werkveld, de functie, of een geheel aan taken waar bepaalde vakbekwaamheidseisen op betrekking hebben. datum 20 juni 2012.docx20 juni 2012 Pagina 6 van 49

7 Begrip of afkorting Vakbekwaamheidseisen Werkveld Werkveldspecifiek certificatieschema WOB Betekenis De eisen die, binnen een bepaald werkveld of een bepaalde beroepsgroep, gesteld worden aan personen met betrekking tot hun kennis, vaardigheden en houdingen inzake specifieke handelingen of taken. In dit certificatieschema vallen daaronder de beroepsgebieden arbeids & organisatiekunde arbeidshygiëne en hogere veiligheidskunde. Term gebruikt door SZW voor een certificatieschema dat door de minister van SZW is geaccepteerd te gebruiken binnen een specifieke aanwijzing als CI voor personen, producten of systemen. Wet Openbaarheid van Bestuur. datum 20 juni 2012.docx20 juni 2012 Pagina 7 van 49

8 3. DE WERKVELDSPECIFIEKE KENMERKEN Het verrichten van arbeid kan een risicovolle activiteit zijn. Om het maatschappelijke belang veiligheid en gezondheid van en rondom de arbeid te waarborgen, is door de overheid gekozen voor een wettelijk verplichte certificatieregeling voor de borging van de vakbekwaamheid van de beroepsgroep HVK. 3.1 Beschrijving schema Deze werkveld specifieke certificatieregeling Persoonscertificatieregeling Arbeids- & Organisatiedeskundige is op <datum> door de stichting BCD voorgesteld en door het ministerie van SZW inclusief eventuele aanpassingen- vastgesteld door middel van een statische verwijzing in de Arboregeling. De minister van SZW kan ook op eigen initiatief wijzigingen aanbrengen in de vastgestelde documenten. Dit vastgestelde schema vervangt daarmee eerdere versies. Op- en of aanmerkingen over de certificatieregeling kunnen worden ingediend bij de stichting BCD, Lange Voorhout 14, 2514 ED Den Haag. 3.2 Actieve partijen Binnen het kader van deze certificatieregeling zijn actief: De stichting BCD waar (Centrale) Colleges van Deskundigen onderdeel van uitmaken. De door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen certificatie-instellingen. Certificaathouders. Opleidingsinstellingen. 3.3 Risicoanalyse en afbreukrisico Risicoanalyse Een (kern)deskundige kan zijn werkzaamheden alleen op de juiste wijze uitvoeren als hij vakbekwaam is en als zodanig gecertificeerd is. Afbreukrisico Bij het niet juist uitvoeren van werkzaamheden lopen werknemers het risico van negatieve gezondheidseffecten, zowel fysiek als psychisch en mogelijk overlijden. Bij het beperken van het risico wordt gebruik van de specifieke expertise van de kerndeskundigen, te weten de bedrijfsarts, de arbeid- en organisatiedeskundige, de arbeidshygiënist en de hoger veiligheidskundige. Mede door de certificering wordt gegarandeerd dat deskundigen over de gewenste expertise beschikken die nodig is om de gevaren en risico s in kaart te brengen, alsmede te adviseren over de noodzakelijke preventieve maatregelen. datum 20 juni 2012.docx20 juni 2012 Pagina 8 van 49

9 4. HET CERTIFICATIEREGLEMENT 4.1 Doelstelling Dit reglement omschrijft de procedures die relevant zijn voor het juist toepassen van het specifieke schema. Hierbij moet gedacht worden aan onder meer procedure van aanvraag, de examinering, de wijze waarop de uitslag bekend gemaakt word en condities met betrekking tot de certificatie, de afgifte van certificaten/verklaringen, procedures bij het uitvoeren van toezicht, klachtenafhandeling en het indienen van een verzoek om herziening. 4.2 Certificatieprocedure De Hoger Veiligheidskundige, dient in overeenstemming met de certificatieregeling HVK een aanvraag in voor het persoonscertificaat bij een CI (zie BCD.nl). Vervolgens verstrekt de CI relevante informatie over de gang van zaken betreffende het gehele certificatieproces. 4.3 Certificatiebesluit Het certificatiebesluit wordt genomen door een functionaris van de CI die niet betrokken is geweest bij de beoordeling van de kandidaat. Deze functionaris is daartoe gekwalificeerd en aangesteld conform het kwaliteitsmanagementsysteem en de procedures die de CI heeft op grond van het Document voor aanwijzing en toezicht op de certificatie-instellingen voor HVK. 4.4 Geldigheidsduur De geldigheidsduur voor een persoonscertificaat volgens het certificatieschema voor de certificatie van HVK is vijf jaar. 4.5 Geldigheidscondities Aan de geldigheid van het certificaat zijn condities gesteld. Indien niet voldaan wordt aan deze condities kan dit consequenties hebben voor het certificaat. De condities en de wijze waarop door de CI toegezien dient te worden, worden opgesteld door de stichting BCD en vastgelegd in het Document voor aanwijzing en toezicht op de certificatie-instellingen voor HVK. 4.6 Klachten De klachtenregeling is opgenomen in bijlage 1 Klachtenregeling. 4.7 Procedure verzoek om herziening (kandidaat)certificaathouders kunnen een verzoek indienen om herziening. Hierbij gaat het om uitzonderingen op de gestelde eisen waarmee in deze regeling geen rekening is gehouden. De (kandidaat) certificaathouder dient zijn verzoek met documenten te onderbouwen. De CI kan op grond van de voorliggende documenten besluiten om ten gunste van de (kandidaat) certificaathouder van de eisen in de regeling af te wijken. datum 20 juni 2012.docx20 juni 2012 Pagina 9 van 49

10 Daarnaast kunnen (kandidaat) certificaathouders een bezwaar indienen zoals omschreven in bijlage Register voor vakbekwaamheid De CI registreert de gegevens van de certificaathouder. Deze gegevens worden conform de overeenkomst met de stichting BCD tenminste zo vaak als mutaties zich voordoen elektronisch verzonden aan de stichting ten behoeve van het Certificaatregister van de stichting, dat wordt opgezet conform wettelijke bepalingen. Dit register wordt via internet toegankelijk gemaakt. De stichting BCD is verantwoordelijk voor het beheer van het register. 4.9 Norminterpretatie De stichting BCD dient te zorgen voor eenduidige norminterpretatie van dit certificatieschema. Toch kan het voorkomen dat er in de operationele fase verschillende interpretaties bestaan van één of meerdere gehanteerde begrippen. Mocht het gebeuren dat certificaathouders, CI s of andere belanghebbenden uiteenlopende definities hanteren en hierover meningsverschillen bestaan, dan dienen afwijkende interpretaties te worden voorgelegd aan de stichting BCD, die alvorens te antwoorden advies vraagt aan het CCvD Arbo. datum 20 juni 2012.docx20 juni 2012 Pagina 10 van 49

11 5. HET EXAMENREGLEMENT 5.1 Doelstelling Dit hoofdstuk bevat bepalingen voor de voorbereiding, uitvoering en beoordeling van examens ten behoeve van de persoonscertificeringsregeling HVK. De examinering geschiedt onder verantwoordelijkheid van de CI en bestaat uit de volgende delen: Opstellen van een portfolio door de kandidaat; Voorbereiding van de examinator(en); Afnemen examen door examinator(en); Beoordeling en verslaglegging door examinator(en). 5.2 Het examenreglement In het examenreglement van de CI dienen de volgende zaken opgenomen te zijn: 1. entree-eisen voor deelname aan het examen 2. bevestiging van deelname en oproep 3. identificatie van de deelnemers 4. toelating en afwezigheid 5. examenduur en wijze van examinering 6. eisen te stellen aan het examenpersoneel (zie bijlage 3) 7. eisen te stellen aan het examen (zie bijlage 4) 8. gedragsregels voor kandidaten tijdens het deelnemen aan het examen 9. regeling aangepast examen voor personen met een beperking 10. normen voor slagen en afwijzen 11. de wijze van het vaststellen van de examenuitslag 12. bekendmaking van de uitslag 13. bewaartermijn van de examendocumenten zoals uitwerkingen en beoordelingsformulieren 14. inzagerecht examen aanvraag door de kandidaat 15. geldigheidsduur van het examenresultaat. De examinatoren zijn een organisatorisch onderdeel van de CI. De CI dient zich hierbij te houden aan artikel 4.5 subcontracting van ISO/IEC De CI is verplicht aan de stichting BCD te melden dat examens worden afgenomen door een externe exameninstelling en welke instelling het betreft. 5.3 Het examenpersoneel Het examenpersoneel (examinator) moet voldoen aan de in bijlage 3 gestelde eisen. 5.4 Het examen De eisen die aan het examen worden gesteld staan in bijlage Itembank datum 20 juni 2012.docx20 juni 2012 Pagina 11 van 49

12 Er wordt geen gebruik gemaakt van een (centrale) itembank. datum 20 juni 2012.docx20 juni 2012 Pagina 12 van 49

13 6. TOEZICHT Het doel van het toezicht is om de vakbekwaamheid van gecertificeerd personeel te toetsen. De CI is verplicht te beoordelen of de certificaathouder voldoet en blijft voldoen aan de gestelde eisen. Gezien de risicoanalyse en het geringe afbreukrisico op de korte termijn is de certificatieperiode vastgesteld op vijf jaar. Om dezelfde reden kan worden volstaan met één tussentijdse controle van alle certificaathouders. 6.1 Medewerking aan toezicht De certificaathouder is verplicht mee te werken aan toezicht door de CI, de nationale accreditatie-instantie en de Inspectie Werk en Inkomen (IWI). In de overeenkomst tussen de CI en de certificaathouder worden de hiertoe benodigde bepalingen opgenomen. 6.2 Frequentie en uitvoering van het toezicht Het toezicht wordt als volgt uitgevoerd: In de certificatieperiode voert de CI na (ongeveer) 2,5 jaar een tussentijdse controle uit bij alle certificaathouders. Deze controle wordt uitgevoerd door de CI en bestaat uit het toetsen of de certificaathouder: o minimaal gemiddeld 2 dagdelen per week in het vakgebied werkzaam is, o daadwerkelijk deelneemt aan een ICT groep. De certificaathouder toont het bovenstaande aan door een naar waarheid ingevulde en ondertekende verklaring. Deze verklaring kan schriftelijk of gescand per mail naar de CI worden verstuurd. Jaarlijks wordt ad random bij 1% van de certificaathouders een meer uitgebreide controle gehouden. Bij deze controle wordt de certificaathouder bezocht tijdens een ICT bijeenkomst en wordt zijn portfolio beoordeeld op voortgang en inhoud (hoofdlijnen). Deze controle wordt uitgevoerd door de CI die verantwoordelijk is voor de uitvoering. De termijn voor het aanleveren van de eigen verklaring is binnen acht weken nadat een verzoek van de CI is ontvangen. Na het verlopen van deze termijn vindt schorsing plaats. 6.3 Verslag van bevindingen De CI stelt een verslag op van de bevindingen van het uitgevoerde uitgebreide toezicht. Het resultaat van het toezicht wordt schriftelijk aan de certificaathouder bekend gemaakt. De certificaathouder kan bezwaar aantekenen tegen de mogelijke maatregel (zie paragraaf 6.5) die opgelegd wordt als gevolg van het toezicht. De CI behandelt het bezwaar conform haar procedure verzoek om herziening (bijlage 2). 6.4 Klachten betreffende de certificaathouder Een klacht betreffende de certificaathouder wordt bij de CI ingediend. De CI behandelt de klacht conform haar klachtenregeling (bijlage 1). datum 20 juni 2012.docx20 juni 2012 Pagina 13 van 49

14 6.5 De weigering, schorsing, wijziging of intrekking van een certificaat (artikel 1.5g Arbobesluit) Indien blijkt dat een certificaathouder niet voldoet aan de eisen of normen van dit certificatieschema heeft, kan dit leiden tot door de CI opgelegde maatregelen. Mogelijke maatregelen zijn weigering afgifte certificaat, schorsing, wijziging of intrekking van het certificaat Weigering De afgifte van een certificaat kan worden geweigerd op grond van het vermelde in artikel 1.5g, lid 1 van het Arbobesluit. De weigering van een hercertificatie wordt binnen een week verwerkt in het openbaar register van de CI Schorsing, wijziging of intrekking van een certificaat Een certificaat kan worden geschorst, ten nadele van de certificaathouder worden gewijzigd of ingetrokken op grond van het vermelde in artikel 1.5g, lid 3 van het Arbobesluit. Schorsing van het certificaat vindt plaats indien de omstandigheden die tot de schorsing leiden een tijdelijk karakter hebben en binnen een termijn van 6 maanden kunnen worden opgeheven. In alle andere gevallen wordt het certificaat ingetrokken. De schorsing wordt opgeheven, indien de certificaathouder de tekortkoming binnen de gestelde termijn heeft opgeheven. Indien dit niet binnen de gestelde termijn is gebeurd dan wordt het certificaat ingetrokken. Bij intrekking van een certificaat kan de persoon opnieuw worden gecertificeerd na het positief doorlopen van de initiële certificatieprocedure. Opnieuw certificeren na intrekking kan pas een jaar na de datum van intrekking. De schorsing, wijziging of intrekking van een certificaat wordt binnen een week verwerkt in het openbaar register van de CI. 6.6 Melding aan de Arbeidsinspectie De CI moet onmiddellijk bij de Arbeidsinspectie (AI) melding maken van de haar bekende feiten ten aanzien van een kandidaat of certificaathouder in de volgende gevallen: 1. schorsing of intrekking van een certificaat; 2. weigering van een certificaat bij hercertificatie; De CI verstrekt aan de Arbeidsinspectie alle gewenste informatie in zoverre de kandidaat of certificaathouder hiertoe op grond van de getekende overeenkomst toestemming heeft gegeven. datum 20 juni 2012.docx20 juni 2012 Pagina 14 van 49

15 7. HET ONDERWERP VAN CERTIFICATIE Dit werkveldspecifieke certificatieschema voor personen is door het CCvD Arbo van de stichting BCD opgesteld. Het betreft certificatie van de vakbekwaamheid op het gebied van de hogere veiligheidskunde. Door het Ministerie van SZW is deze certificatieregeling vastgesteld middels een statische verwijzing in de Arboregeling. Deze vastgestelde regeling vervangt daarmee eerdere versies. Het competentieprofiel voor de Hoger Veiligheidskundige staat beschreven in bijlage 6. Voor het aantonen van de competenties en kerntaken wordt een portfolio opgesteld door de aanvrager (her)certificatie volgens bijlage 5. datum 20 juni 2012.docx20 juni 2012 Pagina 15 van 49

16 8. ENTREECRITERIA 8.1 Initieel Alvorens de CI overgaat tot het uitvoeren van het initiële certificatieonderzoek dient de kandidaat te voldoen aan de hierna beschreven entreecriteria: 1. Het indienen van een aanvraag voor een persoonscertificaat bij een aangewezen CI. 2. Het overleggen van een examenoproep van een toegelaten beroepsopleiding hogere veiligheidskunde of een eerder behaald diploma van een toegelaten/wettelijk erkende beroepsopleiding arbeidshygiëne. 3. Het overleggen van een verklaring dat de kandidaat gemiddeld minimaal 2 dagdelen per week als hoger veiligheidskundige werkzaam is. 4. Het overleggen van een ingevuld portfolio. Ad.1 De aanvraag moet aan de volgende eisen voldoen: De aanvraag moet zijn voorzien van een handtekening van de aanvrager. De scope van de aanvraag moet duidelijk zijn. De aanvraag dient te worden gericht aan de CI. Ad.2 Kandidaten die al in het bezit zijn van een diploma van een toegelaten- of wettelijk erkende beroepsopleiding kunnen in 2 jaar een portfolio opbouwen en dan examen doen zoals omschreven in de overgangsregeling (bijlage 8, initieel keuze a). In bijlage 7 staat een lijst met een verwijzing naar de toegelaten opleidingen en een lijst met wettelijk erkende opleidingen. In het geval de kandidaat een beroepsopleiding buiten Nederland maar binnen de EU heeft gevolgd, wordt aanvullend een EG-beroepskwalificatie van de gevolgde beroepsopleiding gevraagd (hoofdstuk 14). In het geval de kandidaat beschikt over een diploma van een beroepsopleiding buiten de EU dan is het aan de kandidaat om een portfolio aan te maken en het portfolio-traject te doorlopen (hoofdstuk 10). Na vijf jaar kan de kandidaat deelnemen aan de portfolio beoordeling, zoals bij hercertificatie het geval is. Bij een positief oordeel kan dan tot initiële certificering door de CI worden overgegaan. Ad.3 De aanvrager dient hiertoe aan te leveren een werkgeversverklaring of, indien de kandidaat als zelfstandige werkzaam is, een met feiten onderbouwde verklaring, waaruit blijkt dat de kandidaat minimaal 2 dagdelen per week als hoger veiligheidskundige werkzaam is en beschikt over de noodzakelijke werkervaring in het werkveld van hoger veiligheidskundige over een periode van minimaal 3 jaar. De tijdens een stage of het uitvoeren van een scriptieopdracht opgedane werkervaring kunnen hierbij meegerekend worden. datum 20 juni 2012.docx20 juni 2012 Pagina 16 van 49

17 Afhandeling De CI controleert of de aanvraag voldoet aan alle bovenstaande eisen. Wanneer dit niet het geval is wordt er met de aanvrager contact opgenomen. De CI bekijkt of alle bewijstukken zijn overlegd en stuurt hiervan een ontvangstbevestiging naar de kandidaat. Wanneer de kandidaat aan de bovenstaande entreecriteria heeft voldaan, dan wordt de aanvraag in behandeling genomen, zie hoofdstuk Hercertificatie Alvorens de CI overgaat tot het uitvoeren van het hercertificatieonderzoek dient de kandidaat te voldoen aan de hierna beschreven entreecriteria: 1. Het indienen van een aanvraag voor een hercertificatieonderzoek bij een aangewezen CI. 2. Aantonen dat de kandidaat het minimale aantal benodigde punten heeft voor bij- en nascholingsactiviteiten (zie bijlage 11). 3. Het overleggen van een verklaring dat de kandidaat gemiddeld minimaal 2 dagdelen per week als hoger veiligheidskundige werkzaam is. 4. Het overleggen van een ingevuld portfolio. Ad.1 De aanvraag moet aan de volgende eisen voldoen: De aanvraag moet zijn voorzien van een handtekening van de aanvrager. De scope van de aanvraag (Hoger Veiligheidskundige) moet duidelijk zijn. De aanvraag dient te worden gericht aan de CI. Ad.2 De aanvrager kan aantonen dat hij voldoende punten heeft. De CI geeft een voorlopige beoordeling van het aantal behaalde punten volgens bijlage 11, dit ter voorbereiding op het oordeel van de examinator. Ad.3 De aanvrager dient hiertoe aan te leveren een werkgeversverklaring of, indien de kandidaat als zelfstandige werkzaam is, een met feiten onderbouwde verklaring, waaruit blijkt dat de kandidaat minimaal 2 dagdelen per week als hoger veiligheidskundige werkzaam is en beschikt over de gewenste werkervaring als hoger veiligheidskundige over een periode van 5 jaar. Ad.4 Uit het ingevulde portfolio moet blijken dat de kandidaat gedurende de afgelopen 4 jaar heeft deelgenomen aan minimaal 4 ICT bijeenkomsten (van minimaal twee dagdelen) met minimaal twee andere gecertificeerde Arbo-kerndeskundigen. De eisen aan de ontwikkelpunten staan in bijlage 10 (ontwikkelpunten). Het portfolio bevat de verslagen van de ICT bijeenkomsten waardoor de eigen inbreng en de reflectie of 'leermomenten' op ander ingebrachte casussen duidelijk aantoonbaar zijn. Afhandeling datum 20 juni 2012.docx20 juni 2012 Pagina 17 van 49

18 De CI bekijkt of alle bewijstukken zijn overlegd en stuurt hiervan een ontvangstbevestiging naar de kandidaat. De CI controleert of de aanvraag voldoet aan alle bovenstaande eisen, wanneer dit niet het geval is wordt er met de aanvrager contact opgenomen. Wanneer de kandidaat aan de bovenstaande entreecriteria heeft voldaan, dan wordt de aanvraag in behandeling genomen, zie hoofdstuk 11. datum 20 juni 2012.docx20 juni 2012 Pagina 18 van 49

19 9. Competentie Profiel In deze bijlage is globaal en schematisch aangegeven hoe het opbouwen van het portfolio voor het competentiegericht beoordelen, er uit ziet. datum 20 juni 2012.docx20 juni 2012 Pagina 19 van 49

20 10. TOETSMETHODIEK BIJ INITIËLE CERTIFICATIE 10.1 Toetstermen De aanvrager heeft aan de entreecriteria van artikel 8.1 voldaan. Daarna volgt het examen dat mondeling wordt afgenomen. Voorbereiding De examinatoren stellen vast of de aanvrager voldoet aan de in artikel 8.1 genoemde eisen. Wanneer niet wordt voldaan aan één of meerdere gestelde eisen dan wordt de aanvrager (via de CI) in de gelegenheid gesteld om binnen zes weken alsnog aan te tonen dat hij voldoet aan de eisen. Indien de aanvrager hierop niet of niet tijdig reageert dan wordt de aanvraag door de CI afgewezen. De aanvrager heeft de mogelijkheid om een nieuwe aanvraag voor certificatie in te dienen bij een CI. Het examen voor een initiële aanvraag voor certificatie kan op twee manieren worden afgenomen: 1. Door twee examinatoren die door de CI zijn benoemd. 2. Door twee examinatoren van een toegelaten opleiding hogere veiligheidskunde waarbij (minstens) één van de examinatoren door de CI is benoemd. Ad.1 De examinatoren beoordelen het portfolio vier weken voor het examen als voorbereiding op het afnemen van het examen. De locatie voor het examen wordt geregeld door de CI. Ontbrekende informatie in het portfolio wordt via de CI bij de kandidaat opgevraagd. De ontbrekende informatie moet tijdig (ten minste twee weken voor het examen) worden aangeleverd zodat de examinator nog voldoende tijd heeft voor een beoordeling. Indien de kandidaat niet of niet tijdig reageert dan wordt de aanvraag door de CI afgewezen. De kandidaat wordt hiervan schriftelijk door de CI op de hoogte gesteld. De aanvrager heeft de mogelijkheid om een nieuwe aanvraag voor certificatie in te dienen bij een CI. Ad.2 De examinatoren beoordelen het portfolio vier weken voor het examen als voorbereiding op het afnemen van het examen bij de toegelaten beroepsopleiding. Ontbrekende informatie in het portfolio wordt via de CI bij de kandidaat opgevraagd. De ontbrekende informatie moet tijdig (ten minste twee weken voor het examen) worden aangeleverd zodat de examinatoren nog voldoende tijd hebben voor een beoordeling. Indien de kandidaat niet of niet tijdig reageert dan wordt de aanvraag door de CI afgewezen. De kandidaat wordt hiervan schriftelijk door de CI op de hoogte gesteld. De aanvrager heeft de mogelijkheid om een nieuwe aanvraag voor certificatie in te dienen bij een CI. datum 20 juni 2012.docx20 juni 2012 Pagina 20 van 49

21 Het examen Wanneer de kandidaat heeft voldaan aan de genoemde eisen en het portfolio compleet is, dan wordt de kandidaat schriftelijk ( ) uitgenodigd door de CI om deel te nemen aan het examen zoals omschreven in hoofdstuk 5. Dubbel- of drievoudige certificatie Voor aanvragen dubbel- of drievoudige certificatie gelden dezelfde eisen als voor enkel certificatie waarbij de kandidaat tijdens het examen aantoont aan de verdere ontwikkeling van competenties en kerntaken uit de betreffende werkgebieden/vakgebieden te werken. Aan een aanvraag voor dubbel- of drievoudige certificatie zijn extra kosten verbonden. datum 20 juni 2012.docx20 juni 2012 Pagina 21 van 49

22 11. TOETSMETHODIEK BIJ HERCERTIFICATIE De aanvrager heeft aan de entreecriteria van artikel 8.2 voldaan. Daarna volgt het examen dat mondeling wordt afgenomen door een examinator zoals onderstaand is beschreven. Voorbereiding De examinator stelt vast of de aanvrager voldoet aan de in artikel 8.1 genoemde eisen. De examinator beoordeelt of de aanvrager voldoende punten voor bij- en nascholing heeft behaald in de betreffende certificatieperiode zoals omschreven in bijlage 11. Wanneer niet wordt voldaan aan één of meerdere gestelde eisen dan wordt de aanvrager (via de CI) in de gelegenheid gesteld om binnen zes weken alsnog aan te tonen dat hij voldoet aan de eisen. Indien de aanvrager hierop niet of niet tijdig reageert dan wordt de aanvraag door de CI afgewezen. De aanvrager heeft de mogelijkheid om een nieuwe aanvraag voor certificatie in te dienen bij een CI. De examinator beoordeelt het portfolio vier weken voor het examen als voorbereiding op het afnemen van het examen. De locatie voor het examen wordt geregeld door de CI. Ontbrekende informatie in het portfolio wordt via de CI bij de kandidaat opgevraagd. De ontbrekende informatie moet tijdig (ten minste twee weken voor het examen) worden aangeleverd zodat de examinator nog voldoende tijd heeft voor een beoordeling. Indien de kandidaat niet of niet tijdig reageert dan wordt de aanvraag door de CI afgewezen. De kandidaat wordt hiervan schriftelijk door de CI op de hoogte gesteld. De aanvrager heeft de mogelijkheid om een nieuwe aanvraag voor certificatie in te dienen bij een CI. Het examen Wanneer de kandidaat heeft voldaan aan de genoemde eisen en het portfolio compleet is, dan wordt de kandidaat schriftelijk ( ) uitgenodigd door de CI om deel te nemen aan het examen zoals omschreven in hoofdstuk 5. Het examen kan plaatsvinden tijdens een ICT bijeenkomst. Dubbel- of drievoudige hercertificatie Voor aanvragen dubbel- of drievoudige hercertificatie gelden dezelfde eisen als voor enkel certificatie waarbij de kandidaat tijdens het examen aantoont aan de verdere ontwikkeling van competenties en kerntaken uit de betreffende werkgebieden/vakgebieden te werken. Aan een aanvraag voor dubbel- of drievoudige hercertificatie zijn extra kosten verbonden. datum 20 juni 2012.docx20 juni 2012 Pagina 22 van 49

23 12 HET CERTIFICAAT De volgende gegevens worden (minimaal) op het certificaat vermeld: Naam van de gecertificeerde persoon. Eenduidig document/certificaatnummer. Naam van de CI die het certificaat verleend heeft. Referentie naar de normen waaraan getoetst wordt (met identificeerbare versie). Scope van het certificaat, inclusief de geldigheidscondities. De ingangsdatum van het certificaat en de datum waarop het certificaat ophoudt geldig te zijn. De CI verklaart dat de betreffende persoon voldoet aan de eisen zoals vastgesteld in de certificatieregeling voor Hogere Veiligheidskundigen. datum 20 juni 2012.docx20 juni 2012 Pagina 23 van 49

24 13. GELDIGHEIDSCONDITIES Gedurende de looptijd gelden de volgende condities waar de certificaathouder zich aan moet houden. Indien niet voldaan wordt aan deze condities kan dit consequenties hebben voor het certificaat, zie hoofdstuk 6. De certificaathouder zal de CI onverwijld op de hoogte stellen van wijzigingen betreffende zijn/haar functie, werkgever, woon- en werkadres. De certificaathouder mag het certificaat (en pasje) uitsluitend gebruiken zolang dit geldig is. De certificaathouder mag het certificaat (en pasje) uitsluitend gebruiken als bewijs van zijn/haar vakbekwaamheid binnen het aangegeven vakgebied. De certificaathouder stemt in met medewerking voor het uitvoeren van tussentijds toezicht (surveillance) en met het steekproefsgewijs onderzoeken op de werkplek. De certificaathouder stemt in met vermelding van zijn/haar certificatie in het openbare register van certificaathouders. De certificaathouder verleent medewerking aan onderzoek naar eventuele klachten die tegen zijn vakbekwaamheid zijn ingebracht. Het bovenstaande is opgenomen in de certificatieovereenkomst welke door de certificaathouder is ondertekend. datum 20 juni 2012.docx20 juni 2012 Pagina 24 van 49

25 14. BEOORDELING VAN BUITENLANDSE GETUIGSCHRIFTEN EN CERTIFICA- TIE VAN VAKBEKWAAMHEID Deze procedure is van toepassing op de beoordeling van personen afkomstig uit de lidstaten van de Europese Unie en andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Ruimte en Zwitserland ten behoeve van de stichting BCD voor de persoonscertificaten arbeids- & organisatiedeskundigen, arbeidshygiënisten en hogere veiligheidskundigen Doelstelling De doelstelling van deze procedure is het beoordelen van door een persoon verworven beroepskwalificaties in een andere betrokken staat of andere staten die aan die persoon het recht verleent om aldaar hetzelfde beroep uit te oefenen Procedure De door de instelling te hanteren procedure dient in overeenstemming te zijn met de uitgangspunten genoemd in hoofdstuk 2 Erkenning van beroepskwalificaties van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties. Deze procedure kunnen de volgende onderdelen bevatten: gewaarmerkt kopie van het diploma van de beroepsopleiding; gewaarmerkt overzicht van de vakken van de beroepsopleiding met de studiebelasting; gewaarmerkte kopie van de cijferlijst van de beroepsopleiding; toelatingseisen van de beroepsopleiding; lesrooster of studieprogramma; kopie paspoort; NAW gegevens; ingevulde beroepsinformatielijst. Opmerking: Bij de beoordeling van buitenlandse diploma s kan het Nuffic een adviserende rol vervullen als onderdeel van de beoordeling door de instelling. datum 20 juni 2012.docx20 juni 2012 Pagina 25 van 49

26 Bijlage 1. Klachtenregeling Klachten over de CI Een adequate behandeling van klachten is belangrijk voor het creëren van vertrouwen in certificatie en belangrijk voor de bescherming van zowel de certificaathouders als de gebruikers van certificaten. Aan een CI worden onder meer de volgende eisen gesteld: Een openbaar toegankelijke klachtenprocedure dient aanwezig te zijn. De klachtenprocedure bevat minimaal het volgende: een beschrijving van het proces van ontvangen, onderzoeken en beoordelen van de klacht; de wijze van volgen van de klacht en acties als vervolg daarop; en de wijze waarop wordt verzekerd dat correctieve acties worden uitgevoerd. De beslissing over de reactie op de klacht dient te worden genomen door personen(en) die niet betrokken zijn bij het onderwerp van de klacht. Indieners van klachten dienen, indien mogelijk, op de hoogte te worden gehouden van de ontvangst van de klacht, de voortgang van behandeling en de uitkomst. Klachten over een certificaathouder Indien de CI klachten van derden, zoals een opdrachtgever, ontvangt over het al dan niet voldoen aan dit schema door een persoon die een aanvraag voor het certificaat heeft ingediend of certificaathouder is, dient de CI allereerst vast te stellen of de klacht aanleiding is tot een nader onderzoek door de CI. Op grond van het resultaat van dit onderzoek besluit de CI of de klacht terecht is en of er maatregelen richting certificaathouder moeten worden genomen (weigering, schorsing of intrekking certificaat). Klachtenregeling Inleiding In deze werkinstructie wordt de afhandeling van een klacht besproken. Werkwijze Alleen schriftelijk ingediende klachten worden in behandeling genomen. Een klacht wordt ingediend bij de directeur van de CI en door de CI geregistreerd. De ontvangst van de klacht wordt schriftelijk aan de indiener bevestigd. Door de CI wordt de klacht onderzocht en op basis van dit onderzoek neemt de directeur van de CI een besluit over een eventueel te treffen maatregelen. Dit besluit wordt aan de indiener van de klacht medegedeeld. datum 20 juni 2012.docx20 juni 2012 Pagina 26 van 49

27 Indien besloten wordt een maatregel te treffen richting certificaathouder, dan wordt deze hiervan op de hoogte gesteld. De certificaathouder kan tegen deze maatregel bezwaar aantekenen, conform de bezwaarprocedure van bijlage 2. De directeur van de CI bewaakt de afhandeling van de klacht. De afhandeling van de klacht wordt door de CI schriftelijk geregistreerd. datum 20 juni 2012.docx20 juni 2012 Pagina 27 van 49

28 Bijlage 2. Bezwaarprocedure Inleiding Onderstaand worden de stappen beschreven die nodig zijn voor het afhandelen van een bezwaarschrift. Een dergelijk bezwaarschrift kan bijvoorbeeld ingediend worden tegen besluiten van de CI inzake het niet (opnieuw) verlenen, schorsen of intrekken van een certificaat. Werkwijze Algemeen Een door of namens de CI genomen besluit wordt schriftelijk ter kennis van de belanghebbende gebracht. De CI stelt de belanghebbende in haar correspondentie in kennis van de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift door middel van de volgende clausule: Ingevolge de CI procedure bezwaarschriftenprocedure kan door een belanghebbende met betrekking tot dit besluit een bezwaarschrift ingediend worden. Daartoe moet binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij de directeur van de CI. In het bezwaarschrift moet gemotiveerd worden aangegeven waarom het gegeven besluit niet juist gevonden wordt. Verzocht wordt bij het bezwaarschrift een kopie van het bestreden besluit toe te voegen. Het verzoek om herziening dient in ieder geval de volgende elementen te bevatten: o naam en adres indiener o dagtekening o een omschrijving van het bestreden besluit o de gronden van het verzoek om herziening. Het verzoek om herziening wordt niet-ontvankelijk verklaard: indien niet aan de gestelde termijn van indienen wordt voldaan. Het bezwaar wordt verder niet-ontvankelijk verklaard als het, bij het niet van toepassing zijn van een termijn, onredelijk laat wordt ingediend. Dit geldt uitsluitend wanneer het bezwaar betrekking heeft op het niet tijdig nemen van een besluit. Het verzoek om herziening schort de werking van het besluit niet op. Procedure De CI registreert het bezwaarschrift en bevestigt binnen twee weken de ontvangst. datum 20 juni 2012.docx20 juni 2012 Pagina 28 van 49

29 De CI onderzoekt in hoeverre het bezwaar terecht dan wel onterecht is. De CI biedt gelegenheid tot het horen van de indiener. Het horen kan geschieden door de CI of door een of meer door de CI benoemde ter zake kundige. Het horen geschiedt op een door de CI te bepalen tijdstip binnen de gangbare kantooruren. Relevante stukken kunnen tot 10 dagen voor de hoorzitting worden ingediend en liggen gedurende een week voor de zitting ter inzage. Van het horen wordt een verslag gemaakt. Het verslag wordt bij de beslissing op het bezwaar om herziening gevoegd. Beslissing op het verzoek om herziening De directeur van de CI beslist aan de hand van de ter beschikking staande gegevens binnen zes weken gerekend vanaf de dag van ontvangst van het bezwaarschrift, tenzij de indiener wordt gehoord. Indien de indiener wordt gehoord beslist de CI binnen een termijn van vier weken na het tijdstip van horen van de indiener. De beslistermijn kan eenmaal met ten hoogste 6 weken worden verlengd. Daarna kan de termijn slechts met toestemming van de indiener worden verlengd. Van haar beslissing op het bezwaar zal de CI de onderbouwing en motivering aan belanghebbende meedelen. De indiener kan beroep aantekenen tegen het besluit op het bezwaarschrift. De CI zal de belanghebbende in haar beslissing op bezwaar wijzen op deze mogelijkheid tot beroep. Bestuursrechter Indien de inhoud of strekking van de nieuwe beslissing de belanghebbende hiertoe aanleiding geeft, dient hij zich in voorkomend geval te wenden tot de bestuursrechter. De CI zal de belanghebbende in haar beslissing op bezwaar wijzen op deze mogelijkheid. datum 20 juni 2012.docx20 juni 2012 Pagina 29 van 49

30 Bijlage 3. Eisen te stellen aan het examenpersoneel (examinatoren) De examinator wordt door de door de CI benoemd op basis van toetsing aan de onderstaande criteria. De examinator moet voldoen aan de volgende algemene, vakinhoudelijke en onafhankelijkheidseisen: Algemeen: o De examinator heeft minimaal het opleidingsniveau als dat waarvoor de kandidaten worden geëxamineerd. o De examinator is door de CI geïnstrueerd in het afnemen van (portfolio)examens. Vakinhoudelijk: o De examinator heeft minimaal zeven jaar aantoonbare ervaring in het betreffende werkveld, waarvan minstens drie jaar actuele werkervaring. o De examinator volgt aantoonbaar bij- en nascholing of is gecertificeerd voor het betreffende beroepenveld. Onafhankelijkheid: o De examinator heeft geen (persoonlijke) belang bij de uitslag het examen 1. Van de examinator wordt verwacht dat hij/zij: Begrip heeft voor de invloed die een examensituatie heeft op het gedrag van de kandidaat. Een optimaal klimaat weet te scheppen voor de kandidaat, opdat deze zijn kennis en opgedane ervaring, inzicht vaardigheden en attitude zo goed mogelijk kan aantonen. Op correcte wijze omgaat met de kandidaat. Een objectieve beoordeling geeft van de kennis en inzicht van de kandidaat. Nauwgezet de voorschriften in acht neemt die voor elk examenonderdeel gelden. Bekend is met het specifieke beroepenveld(en) en werkveld(en) van de kandidaat. Examinatoren die voldoen aan de bovenstaande eisen kunnen door de CI worden benoemd voor een periode van 4 jaar (waarbij herbenoeming mogelijk is) en daarna worden ingezet voor het afnemen van examens. Onafhankelijkheid De examinator is onafhankelijk. De examinatoren tekenen een verklaring waarin geheimhouding en onafhankelijkheid worden gegarandeerd. Zij verklaren zich onafhankelijk van de kandidaat en is niet betrokken bij de opleiding van de kandidaat. Mocht tijdens het examen blijken dat er toch een relatie, van welke aard dan ook, bestaat tussen de kandidaat en de betreffende examinator, dan dient de examinator dit tijdig aan 1 Indien examenpersoneel een potentieel belangenconflict heeft bij het examineren van een kandidaat, dient de CI maatregelen te nemen om te garanderen dat de betrouwbaarheid en onpartijdigheid van het examen niet in diskrediet wordt gebracht. Deze maatregelen dienen vastgelegd te worden. datum 20 juni 2012.docx20 juni 2012 Pagina 30 van 49

31 de CI te melden. Het is onder geen enkele voorwaarde toegestaan dat de betreffende examinator deze kandidaat examineert op straffe van ongeldigheid van het examen. De toetsing van examenpersoneel Tweemaal per jaar is er een bijeenkomst voor examinatoren. De examinator is verplicht minimaal één bijeenkomst bij te wonen. In uitzonderlijke gevallen kan de stichting BCD hiervoor uitstel verlenen. De bijeenkomsten worden georganiseerd door de stichting BCD en de daartoe aangewezen CI. Tijdens de bijeenkomsten worden de logboeken van de examinatoren, op compleetheid getoetst en besproken waarna eventuele verbeter- en ontwikkelvoorstellen worden opgesteld. datum 20 juni 2012.docx20 juni 2012 Pagina 31 van 49

32 Bijlage 4. Eisen te stellen aan het examen 4.1 Beslotenheid van examens Medewerkers van de CI (inclusief de examinatoren) dragen zorg voor de absolute geheimhouding van de examenopgaven, voor zover deze opgaven geen onderdeel uitmaken van een publieke norm. Medewerkers van de CI hebben een verklaring van geheimhouding ondertekend. 4.2 Algemene regels bij de uitvoering van examens Te stellen eisen aan de examenlocatie zijn: De ruimte is voldoende rustig. Er zijn sanitaire voorzieningen. Op verzoek is er voor een minder valide (fysiek of dyslectisch) een aangepaste plaats beschikbaar. De werkverlichting dient voldoende te zijn (tussen de 300 en 800 lux). De ruimte is voldoende geventileerd en verwarmd (temp. 18 tot 25 graden C). De ruimte voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Te stellen eisen aan de examenmiddelen zijn: Aanwezigheid van audio/visuele hulpmiddelen. Te stellen eisen aan het examen zijn: Het examen wordt mondeling afgenomen door de examinator in een tijdsbestek van 50 minuten. De examinator houdt een lijst met onderwerpen van vragen bij met een verslag van de antwoorden. De kandidaat wordt beoordeeld aan de hand van de competenties en kerntaken die hij in zijn portfolio heeft opgenomen. Uitgangspunt is dat het examen in de Nederlandse taal wordt afgenomen. Een kandidaat die zich schuldig maakt aan fraude of bedrog wordt uitgesloten van verdere deelname. Het examen wordt ongeldig verklaard en indien het een examen voor hercertificatie betreft wordt het certificaat ingetrokken. Toelating en afwezigheid In de uitnodiging voor het examen staat vermeld: Datum en tijdstip wanneer het examen plaats vindt Adres waar het examen wordt afgenomen Verplichting om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar het examen. De kandidaat mag tijdens het examen gebruik maken van audio en visuele hulpmiddelen. datum 20 juni 2012.docx20 juni 2012 Pagina 32 van 49

33 Voorbereiding op het examen De kandidaat neemt het door hem opgebouwd portfolio inclusief bewijsdocumenten en bijlagen mee naar het examen. De kandidaat neemt een paspoort, rijbewijs of ID-kaart mee om zichzelf te legitimeren. De kandidaat zorgt ervoor dat hij in staat is om tijdens het examen het portfolio met de ontwikkelpunten toe te lichten. Eventuele vragen die een kandidaat heeft mogen vooraf aan de examinator kenbaar worden gemaakt. Voorafgaand aan het examen dient de kandidaat zich via een geldig en origineel legitimatiebewijs te legitimeren. Toetsmethodiek bij het examen De toetsmethodiek bij het examen is als volgt: De theoretische en praktische componenten op basis van het portfolio van de kandidaat, worden getoetst door de examinator. De vragen die aanbod komen hebben betrekking op het portfolio en zijn opgesteld door de examinator aan de hand van bijlage 10. Het mondelinge examen wordt door één kandidaat afgelegd, in de functie van Arbeids & Organisatiedeskundige, Hoger Veiligheidskundige of Arbeidshygiënist of een combinatie van deze. Inrichting examinering en examenduur De kandidaat geeft een uiteenzetting of toelichting (ca minuten) over inhoud portfolio en besteedt met name aandacht aan de punten waarbij ontwikkeling en het bijblijven in het vakgebied heeft plaatsgevonden. Normen voor slagen en afwijzen De normen voor slagen en afwijzen staan in bijlage 10. Fraude Een kandidaat die zich, naar mening van de aanwezige examinator of gecommitteerde schuldig maakt aan fraude of bedrog wordt uitgesloten van verdere deelname aan het examen. Het examen wordt ongeldig verklaard en indien het een examen voor hercertificatie betreft dan wordt het certificaat onmiddellijk ingetrokken. De kandidaat wordt 2 jaar uitgesloten van examens. datum 20 juni 2012.docx20 juni 2012 Pagina 33 van 49

34 Wijze vaststellen en bekendmaking van examenuitslag De examinatoren stellen een verslag op van het afgelegde examen met de daarbij behorende beoordeling. De examinator geeft een toelichting aan de kandidaat over het advies dat de examinator aan de CI verstuurt. Het verslag en de beoordeling worden aan de CI gezonden. De CI stelt de kandidaat binnen 14 dagen na ontvangst van het advies van de examinatoren schriftelijk op de hoogte van de uitslag van het examen. Indien de kandidaat niet geslaagd is voor het examen kan deze zich weer opnieuw aanmelden. Bewaartermijn van de examendocumenten De CI bewaart de rapportage van de examinatoren en het beoordelingsformulier voor de duur van 5 jaar. Geldigheidsduur examen resultaat Het resultaat van het examen is geldig voor de duur van 5 jaar nadat deze schriftelijk is bekendgemaakt. Inzagerecht De kandidaat heeft recht op inzage van zijn examen tot vier weken nadat het resultaat hiervan schriftelijk is bekendgemaakt. De kandidaat neemt contact op met de CI voor een afspraak om zijn examen te kunnen inzien. datum 20 juni 2012.docx20 juni 2012 Pagina 34 van 49

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Arbeidshygiënist

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Arbeidshygiënist Arbeidshygiëne Bijlage IId. behorend bij Artikel 2.15 Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Arbeidshygiënist Document: WSCS-AH: 2012, versie 1 Onder beheer van: Stichting Beheer

Nadere informatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Hogere Veiligheidskundige. 1. Inleiding 42. 2. Definities 42

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Hogere Veiligheidskundige. 1. Inleiding 42. 2. Definities 42 Bijlage IIe. behorend bij Artikel 2.16 (Arboregeling) Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Hogere Veiligheidskundige Document: WSCS-HVK: 2012, versie 1 Onder beheer van: Stichting

Nadere informatie

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Examinatorcertificatie Start Veilig SWB S2 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 8 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Hogere Veiligheidskundige

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Hogere Veiligheidskundige BIJLAGE 3 Bijlage 3, behorend bij de ministeriële regeling van 28 februari 2012, nr. G&VW/GW/2012/2776, houdende wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de gefaseerde invoering van

Nadere informatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Arbeidshygiënist

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Arbeidshygiënist BIJLAGE 2 Bijlage 2, behorend bij de ministeriële regeling van 28 februari 2012, nr. G&VW/GW/2012/2776, houdende wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de gefaseerde invoering van

Nadere informatie

Certificatieschema. Personeelscertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Personeelscertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Personeelscertificatie Start Veilig SWB S1 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 12 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Arbeids- en Organisatiedeskundige

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Arbeids- en Organisatiedeskundige BIJLAGE 4 Bijlage 4, behorend bij de ministeriële regeling van 28 februari 2012, nr. G&VW/GW/2012/2776, houdende wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de gefaseerde invoering van

Nadere informatie

Certificatieschema. Persoonscertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Persoonscertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Persoonscertificatie Start Veilig SWB S4 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 11 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Korte informatie HVK examenkandidaten

Korte informatie HVK examenkandidaten Korte informatie HVK examenkandidaten Geachte kandidaat, Hartelijk dank voor uw aanmelding bij de DNV GL HVK portal. U bent geregistreerd. U kunt beginnen met het aanleveren van de gevraagde documenten.

Nadere informatie

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen,

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, Examinering volgens Persoonscertificatie Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, op basis van de NEN-EN ISO-IEC 17024:2003. PERSOONS CERTIFICATIE 1. Persoonscertificatie Een persoonscertificaat

Nadere informatie

Examenreglement. PCE-examens

Examenreglement. PCE-examens Examenreglement voor PCE-examens Begrippenlijst a. Kandidaat : Iemand die is toegelaten tot het examen b. Exameninstituut : Instituut voor Technische Vakexamens B.V. c. Examenlocatie : De plaats waar het

Nadere informatie

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep Pagina 1 van 6 TÜV Rheinland Nederland B.V. Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen 2 Definities en afkortingen 3.1 Werkwijze afhandelen klacht 3.2 Werkwijze afhandelen bezwaar 3.3 Werkwijze afhandelen beroep

Nadere informatie

MODELCERTIFICATIESCHEMA VOOR SYSTEMEN

MODELCERTIFICATIESCHEMA VOOR SYSTEMEN MODELCERTIFICATIESCHEMA VOOR SYSTEMEN Versie 02 Datum 25-9-2009 Pagina 0 van 26 INHOUD Blz. HET MODELCERTIFICATIESCHEMA VOOR SYSTEMEN... 3 PROCES VAN SYSTEEMCERTIFICATIE... 3 VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HOGERE VEILIGHEIDSKUNDIGE

EXAMENREGLEMENT HOGERE VEILIGHEIDSKUNDIGE EXAMENREGLEMENT HOGERE VEILIGHEIDSKUNDIGE CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID Document number: Valid for : Revision: Date: Page 1 of 11 Inhoudsopgave 1 DOELSTELLING, STATUS EN ALGEMENE BEPALINGEN... 2 2 TERMEN

Nadere informatie

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN Examenreglement voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN zoals bedoeld in de VbV regeling erkenning inbouwbedrijven beveiligingssystemen in/op voertuigen en werkmaterieel Vastgesteld

Nadere informatie

MODELCERTIFICATIESCHEMA PERSONEN

MODELCERTIFICATIESCHEMA PERSONEN MODELCERTIFICATIESCHEMA PERSONEN Versie 02 Datum 25-9-2009 Pagina 0 van 36 INHOUD Blz. HET MODELCERTIFICATIESCHEMA VOOR PERSONEN... 3... 3... 4... 5 PROCES VAN CERTIFICATIE VAN PERSONEN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Nadere informatie

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage Opgesteld door: Bureau Toezicht Examinering en Certificering Vastgesteld door: Het dagelijks bestuur van het IFV 23 april 2014. Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0 Examenreglement Fittest Examen Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest Versie: 3.0 Vastgesteld op: 04-12-2105 Update: 22-04-2016 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In dit reglement

Nadere informatie

zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Specialist Keuring en onderhoud, vastgesteld door FOCWA en BOVAG.

zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Specialist Keuring en onderhoud, vastgesteld door FOCWA en BOVAG. REGLEMENT voor het afnemen van het examen SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD ONDERSTEL CARAVAN EN AANHANGWAGENS SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD ELEKTRO CARAVAN SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD OPBOUW CARAVAN

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

Regelingen VAO. Kenmerk: HSKO VAO REG 20 001 Revisie: 1.4 Pagina 1 van 26

Regelingen VAO. Kenmerk: HSKO VAO REG 20 001 Revisie: 1.4 Pagina 1 van 26 De regelingen VAO beschrijft het proces alsmede de certificatiecriteria voor de certificatie van de vakgebieden Hoger Veiligheidskundige, Arbeidshygiënist en Arbeids- & Organisatiedeskundige. De houders

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

Examenreglement MOA Field Force Trainer.

Examenreglement MOA Field Force Trainer. Het examenreglement Examenreglement MOA Field Force Trainer. 1 Het digitale examen wordt afgenomen door MOA. De MOA FFT Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor dit self- completion MOA examen.

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Reglement. Klacht - Bezwaar - Beroep 0.1.1

Reglement. Klacht - Bezwaar - Beroep 0.1.1 Klacht - Bezwaar - Beroep Inhoudsopgave 0. INLEIDING... 3 1. TOEPASSINGSGEBIED... 3 2. BEPALINGEN... 3 3. TERMEN EN DEFINITIES... 3 4. KLACHT, BEZWAAR EN BEROEP... 3 5. KLACHT... 4 6. BEZWAAR... 4 6.1

Nadere informatie

Certificatieprocedure Voor

Certificatieprocedure Voor Certificatieprocedure Voor DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur o.z, DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Agrarisch Vastgoed DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Bijlage IIa behorend bij Artikel 2.7 Arbeidsomstandighedenregeling

Bijlage IIa behorend bij Artikel 2.7 Arbeidsomstandighedenregeling BIJLAGE 1, BEHOREND BIJ DE MINISTERIËLE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENREGELING EN DIVERSE WARENWETREGELINGEN IN VERBAND MET DE GEFASEERDE

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP

REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP ARTIKEL 1.1 KLACHTEN (HOOFDSTUK 9 ALGEMENE WET BESTUURSRECHT) Door kandidaten, certificaathouders en hun werkgevers kunnen binnen 15 werkdagen na deelname

Nadere informatie

Examenreglement RAS-Examenbureau

Examenreglement RAS-Examenbureau RAS-Examenbureau RAS-Examenbureau 2016.01 Pagina 1 van 5 1 ALGEMEEN... 3 2 UITVOERING VAN HET EXAMEN... 3 2.1 Wijze en duur van de examens... 3 2.2 Legitimatie... 3 2.3 Het examen... 3 2.4 Locatie... 3

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 2 Examens 03 Paragraaf 1: Theorie-examen Paragraaf 2: Praktijkexamen Paragraaf 3: Benoemingen en herbenoemingen Hoofdstuk 3 Nascholing 06 Hoofdstuk

Nadere informatie

Examenreglement CIHEX 2015

Examenreglement CIHEX 2015 Examenreglement CIHEX 2015 Opgesteld door: De directie van CIHEX B.V., Ridderstraat 60, 4902 AC Oosterhout Nb. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie K ruisplein 25 3 014 D B Rot terdam Postbus 8 57 3000 AW Rotterdam T 010 20 6 65 5 0 F 010 213 03 8 4 info @ kbi.nl w w w. kbi.nl KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

Nadere informatie

Certificatie en examinering

Certificatie en examinering Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. 23022 29 november 2012 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. BIJLAGE 1, BEHOREND BIJ DE MINISTERIËLE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE

Nadere informatie

Stichting Jachtopleidingen Nederland. Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN

Stichting Jachtopleidingen Nederland. Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN Stichting Jachtopleidingen Nederland Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN Uitgave januari 2016 Het secretariaat van de Stichting Jachtopleidingen Nederland is gevestigd te Amersfoort Amsterdamseweg

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

1 Inleiding 99. 2 Definities 99. 3 Werkveldspecifieke kenmerken 100 3.1 Beschrijving document 100 3.2 Actieve partijen 100 3.3 Risicoanalyse 100

1 Inleiding 99. 2 Definities 99. 3 Werkveldspecifieke kenmerken 100 3.1 Beschrijving document 100 3.2 Actieve partijen 100 3.3 Risicoanalyse 100 BIJLAGE 5 Bijlage 5, behorend bij de ministeriële regeling van 28 februari 2012, nr. G&VW/GW/2012/2776, houdende wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de gefaseerde invoering van

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examen Integraal Adviseren. Begripsomschrijving

EXAMENREGLEMENT. Examen Integraal Adviseren. Begripsomschrijving EXAMENREGLEMENT Examen Integraal Adviseren Begripsomschrijving Artikel 1 Assessor Beroepscommissie Bestuur Commissie Vakbekwaamheid Directeur Fraude Examengecommitteerde Kandidaat Toetstermen Reglement

Nadere informatie

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Examenreglement Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Baarn, januari 2008 Kenmerk: SVS-006 Versie: 2008-01 Pagina 1 van 8 1. De Examencommissie a. Het bestuur van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Nadere informatie

Examenreglement Examens Betonkernactivering

Examenreglement Examens Betonkernactivering Examenreglement Examens Betonkernactivering Dec 2014 ISSO Postbus 557 3000 AN Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt verstaan onder: 1 Examencommissie:

Nadere informatie

Examen Preventiemedewerker

Examen Preventiemedewerker Examenreglement voor de Organisator en Examinator Examen Preventiemedewerker NIBHV Examenreglement Preventiemedewerker Revisie: 1 03-11-2006 1 / 10 Dit examenreglement bestaat uit twee delen Deel I beschrijft

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Bladzijde 1 van 7 A. Begripsbepalingenn Bestuur Commissie van Beroep Diploma Examen Examencommissie Examenlocatie Examenonderdeel Examenreglement Examenleider Kandidaat

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed oor (her)certificatie. Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE 29.11.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 314/41 AANBEVELINGEN AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 22 november 2011 betreffende de procedure voor de erkenning van opleidingcentra en examinatoren voor

Nadere informatie

0. Preambule In het examenreglement zijn alle rechten en plichten van examenkandidaten opgenomen.

0. Preambule In het examenreglement zijn alle rechten en plichten van examenkandidaten opgenomen. Examenreglement ExSI 0. Preambule In het examenreglement zijn alle rechten en plichten van examenkandidaten opgenomen. 1. Begrippen Artikel 1.1 Dit examenreglement verstaat onder de volgende begrippen:

Nadere informatie

Reglement van Toelating

Reglement van Toelating Reglement van Toelating Begripsbepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan.

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan. 0672 EXAMENREGLEMENT WFT-EXAMENS 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Doel Dit examenreglement beschrijft de procedures met betrekking tot het afnemen van de Wftexamens door WFT Benelux. Dit examenreglement heeft

Nadere informatie

Examenreglement Stichting VVRV

Examenreglement Stichting VVRV Examenreglement Stichting VVRV Algemeen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: de minister: de minister van Infrastructuur en Milieu exameninstelling: de door de minister gemandateerde stichting

Nadere informatie

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE Bijlage 5 "SCVM Reglement hercertificatie (behorende bij Certificatieschema SCVM makelaar/taxateur onroerende zaken ) SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE INHOUDSOPGAVE 1 Doelstelling, Status en Procedure 2

Nadere informatie

Examenreglement Financieel Kenniscentrum

Examenreglement Financieel Kenniscentrum 1 Examenreglement Financieel Kenniscentrum Artikel 1 doel en strekking Artikel 1 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door FKC afgenomen (Wft-)examens en Wft-PE Examens en heeft als doel belanghebbenden

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities FENEX : FENEX (Nederlandse

Nadere informatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie REGELING met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie IBKI Nieuwegein, Juni 2016. INHOUD Hoofdstuk I Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

REGLEMENT ALGEMENE DEEL TRAINER SCHOLING EDUCATIEVE MAATREGEL. voor het afnemen van het examen

REGLEMENT ALGEMENE DEEL TRAINER SCHOLING EDUCATIEVE MAATREGEL. voor het afnemen van het examen REGLEMENT ALGEMENE DEEL voor het afnemen van het examen TRAINER SCHOLING EDUCATIEVE MAATREGEL ingevolge artikel 2 van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (Stb. 1993, 418) voor het verkrijgen van een

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ Persoonsgegevens (Privé) Naam Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:. -. -...

Nadere informatie

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007.

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Toetsreglement Sport Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Het Toetsreglement Sport is van toepassing op alle Toetsplannen van kwalificaties en PVBbeschrijvingen

Nadere informatie

E X A M E N R E G L E M E N T

E X A M E N R E G L E M E N T E X A M E N R E G L E M E N T Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Uitvoeringsbesluit VCA januari 2012 van ECABO Dit reglement sluit aan op het Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP

REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP DNV GL Headquarters, Veritasveien 1, P.O.Box 300, 1322 Høvik, Norway. Tel: +47 67 57 99 00. www.dnvgl.com Pagina 2 van 7 INHOUDSOPGAVE 1 KLACHTEN (HOOFDSTUK

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. 26 mei 2008 FM 2008-00913 M Stcrt. nr. 100. Erkenningsregeling permanente educatie Wft. De Minister van Financiën,

Directie Financiële Markten. 26 mei 2008 FM 2008-00913 M Stcrt. nr. 100. Erkenningsregeling permanente educatie Wft. De Minister van Financiën, Directie Financiële Markten Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 26 mei 2008 FM 2008-00913 M Stcrt. nr. 100 Onderwerp Erkenningsregeling permanente educatie Wft De Minister van Financiën, Gelet op artikel

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHIKTHEIDSTEST WRM. voor het afnemen van de

REGLEMENT GESCHIKTHEIDSTEST WRM. voor het afnemen van de REGLEMENT voor het afnemen van de GESCHIKTHEIDSTEST WRM ter beoordeling van het opleidingsniveau indien men niet voldoet aan de opleidingseisen uit art. 14 van het 'Algemene deel reglement voor het afnemen

Nadere informatie

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen.

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen. REGLEMENT BEZWAAR EN BEROEP A. Bezwaarprocedure Artikel 1 - Indiening en inhoud bezwaarschrift 1.1 Uiterlijk binnen acht weken na de examendatum, kan een niet-geslaagde kandidaat, die het niet eens is

Nadere informatie

Monteur Beveiligingsinstallaties

Monteur Beveiligingsinstallaties Monteur Beveiligingsinstallaties Versie 1, januari 2016 Artikel 1. Begripsomschrijvingen CIBV De instelling die onder andere is belast met de voorbereiding, de organisatie en de administratieve afhandeling

Nadere informatie

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 2010 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG Dit examenreglement heeft betrekking op de examinering van de opleidingen: Leergang Compliance

Nadere informatie

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008 Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO 14001 of OHSAS 18001-certificaat versie 18 november 2008 SCCM en de aangesloten certificatie-instellingen willen de uitwisseling van ervaringen met ISO 14001-

Nadere informatie

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens.

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens. EXAMENREGLEMENT Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Beroepscommissie een door het Bestuur benoemde commissie, bestaande uit drie ter zake deskundige onafhankelijke leden,

Nadere informatie

Examenreglement RAS-Examenbureau

Examenreglement RAS-Examenbureau Examenreglement RAS-Examenbureau Pagina 1 van 6 1 ALGEMEEN... 3 2 UITVOERING VAN HET EXAMEN... 3 2.1 Wijze en duur van de examens... 3 2.1.1 Examen Basisopleiding Leidinggevenden... 3 2.2 Legitimatie...

Nadere informatie

KvINL. Centraal College van Deskundigen. Huishoudelijk Reglement CCvD

KvINL. Centraal College van Deskundigen. Huishoudelijk Reglement CCvD Datum: 17-03-2016 CCvD KvINL Centraal College van Deskundigen Huishoudelijk Reglement CCvD D03 Vastgesteld door het CCvD op 18.11 2005 16.02 2006: Artikel 8.1 en 8.2 gewijzigd, instemming door CCvD op

Nadere informatie

PERSOONSCERTIFICERING W1

PERSOONSCERTIFICERING W1 VT-416 TCVT Examenprotocol W1 W1 blad 1 van 9 TCVT EXAMENPROTOCOL PERSOONSCERTIFICERING W1 Opgesteld door : Examencommissie W1-02 27-08-2014 Geaccordeerd door: Werkkamer 1 09-09-2014 Goedgekeurd door:

Nadere informatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0 Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie 04 januari 2015 Pagina 1/6 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Toegepaste

Nadere informatie

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE MAKELAAR

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE MAKELAAR Bijlage 5 "SCVM Reglement hercertificatie (behorende bij Certificatieschema SCVM makelaar onroerende zaken ) SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE MAKELAAR SCVM Reglement Hercertificatie 01 (Datum) (Datum) (17-12-2015)

Nadere informatie

MODELCERTIFICATIESCHEMA PRODUCTEN T.B.V. WARENWETBESLUITEN EN REGELINGEN

MODELCERTIFICATIESCHEMA PRODUCTEN T.B.V. WARENWETBESLUITEN EN REGELINGEN MODELCERTIFICATIESCHEMA PRODUCTEN T.B.V. WARENWETBESLUITEN EN REGELINGEN Versie 02 Datum 25-9-2009 Pagina 1 van 28 INHOUD Blz. HET MODELCERTIFICATIESCHEMA PRODUCTEN... 4 PROCES VAN KEURING VAN PRODUCTEN...

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Examenreglement basisexamen inburgering.

Examenreglement basisexamen inburgering. JU Examenreglement basisexamen inburgering Regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 14 februari 2006, nr. 5403488/06, tot vaststelling van het examenreglement voor het basisexamen

Nadere informatie

Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015

Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015 Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015 Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: Spectrum Benelux: CDFD: DUO: Website: Kandidaat: Examencommissie: Toezichthouder: Toetscentra:

Nadere informatie

REGLEMENT. voor het afnemen van het examen TACHOGRAAFTECHNICUS

REGLEMENT. voor het afnemen van het examen TACHOGRAAFTECHNICUS REGLEMENT voor het afnemen van het examen zoals bedoeld in de artikelen die betrekking hebben op de eisen te stellen aan gekwalificeerd personeel en die zijn vastgelegd in de Ministeriële regeling houdende

Nadere informatie

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen)

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen) Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen) Augustus 2011, versie 8 KBI Postbus 857 3000 AW Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Toetsingscommissie Hoofdstuk 2 Regeling van de PvB s Hoofdstuk 3 De organisatie van de PvB s Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Richtlijnen voor de samenstelling van de PvB s

Nadere informatie

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN Liftinstituut Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN 45011 Document Pagina 1 van 7 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Termen en definities 3 2. Behandeling van een aanvraag 3 2.1 Aanbiedingen en opdrachten

Nadere informatie

MODELDOCUMENT VOOR AANWIJZING VAN EN TOEZICHT OP DE CERTIFICATIE- EN KEURINGSINSTELLINGEN (CKI)

MODELDOCUMENT VOOR AANWIJZING VAN EN TOEZICHT OP DE CERTIFICATIE- EN KEURINGSINSTELLINGEN (CKI) MODELDOCUMENT VOOR AANWIJZING VAN EN TOEZICHT OP DE CERTIFICATIE- EN KEURINGSINSTELLINGEN (CKI) Versie 02 Datum 25-9-2009 Pagina 0 van 18 INHOUD Blz. 0. INLEIDEND HOOFDSTUK: HET MODELDOCUMENT VOOR AANWIJZING

Nadere informatie

Examenreglement NIBE SVV

Examenreglement NIBE SVV Examenreglement NIBE SVV BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. Website : www.nibesvv.nl Kandidaat: Degene die zich voor

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op alle door NIBE-SVV afgenomen DSI PT examens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op alle door NIBE-SVV afgenomen DSI PT examens. Examenreglement DSI PT BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE-SVV: De business unit NIBE-SVV Examens. Website: www.nibesvv.nl Kandidaat: Degene die zich voor

Nadere informatie

Reglement voor de beoordeling van de vakbekwaamheid

Reglement voor de beoordeling van de vakbekwaamheid Reglement voor de beoordeling van de 1/15 Inhoud Versiebeheer 3 1 Inleiding 4 2 Definities van gebruikte begrippen 5 3 Kennisneming en hantering van dit reglement 7 4 Beoordeling 8 4.1 Wijze waarop een

Nadere informatie

Examenreglement Stichting Nederlands Examen Instituut

Examenreglement Stichting Nederlands Examen Instituut Pagina 1 van 7 Examen Stichting 1. Algemeen: Dit examen, gebaseerd op de ISO17024 en richtlijnen vanuit een certificerende instelling (verder te noemen C.I) geldt voor alle door Stichting (verder te noemen

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Reglement Examencommissie SVPB

Reglement Examencommissie SVPB Reglement Examencommissie SVPB Nederland kent een scala aan waardevolle branchediploma s en certificaten die kwalificeren voor de uitoefening van beroepen, functies en taken in particuliere beveiligingsorganisaties.

Nadere informatie

Certificatieschema Certificering Exameninstelling Transport & Logistiek

Certificatieschema Certificering Exameninstelling Transport & Logistiek Certificatieschema Certificering Exameninstelling Transport & Logistiek Toepassingsgebied: Certificering Exameninstelling Transport & Logistiek Certificering en geldigheidsduur Eisen te stellen aan de

Nadere informatie

IBEX EXAMENREGLEMENT CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID. Voor alle Vakbekwaamheidsprofielen conform de

IBEX EXAMENREGLEMENT CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID. Voor alle Vakbekwaamheidsprofielen conform de IBEX EXAMENREGLEMENT CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID Voor alle Vakbekwaamheidsprofielen conform de Certificatieschema s van Stichting Certificatie Asbest (ASCERT) SC-510 DTA SC-520 DAV SC-560 DIA Copyright

Nadere informatie

Examenreglement: Beroepsprofiel Erkend Risicoadviseur (NTA 8595) kenmerk NEN Erkend Risicoadviseur. datum 2015-04-25 1/10 2015-04-23

Examenreglement: Beroepsprofiel Erkend Risicoadviseur (NTA 8595) kenmerk NEN Erkend Risicoadviseur. datum 2015-04-25 1/10 2015-04-23 kenmerk NEN Erkend Risicoadviseur Postbus 5059 Erkend 2600 GB Delft Risicoadviseur Vlinderweg 6 datum 2623 AX Delft 2015-04-25 T 2690180 platformera@nen.nl pagina www.nen.nl/erkendrisicoadviseur Nederlands

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie