Regelingen VAO. Kenmerk: HSKO VAO REG Revisie: 1.4 Pagina 1 van 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regelingen VAO. Kenmerk: HSKO VAO REG 20 001 Revisie: 1.4 Pagina 1 van 26"

Transcriptie

1 De regelingen VAO beschrijft het proces alsmede de certificatiecriteria voor de certificatie van de vakgebieden Hoger Veiligheidskundige, Arbeidshygiënist en Arbeids- & Organisatiedeskundige. De houders van een Hobéon SKO certificaat Hoger Veiligheidskundige, Arbeidshygiënist en/of Arbeids- & Organisatiedeskundige voldoen aan de desbetreffende eisen voor het aangegeven niveau op grond van deze regelingen VAO. De geldigheidsduur van het certificaat is vastgelegd op het certificaat. uitgave overzicht Vastgesteld door uitgave aantal pagina s vastgesteld per Coördinator Hobéon SKO november 2013 B. Verstegen december maart oktober september 2015 Kenmerk: HSKO VAO REG Revisie: 1.4 Pagina 1 van 26

2 Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen 4 2. Definitie van gebruikte termen en afkortingen 7 3. Het beroepsprofiel 8 4. Beschrijving van de toetsing van vakbekwaamheid 9 5. Proces initiële certificatie Eisen voor initiële certificatie Proces hercertificatie Eisen voor hercertificatie Examinatoren Bezwaar en beroep Eisen aan certificaathouders Toezicht op certificaathouders Bijlagen 26 Kenmerk: HSKO VAO REG Revisie: 1.4 Pagina 2 van 26

3 Voorwoord Stichting Hobéon SKO Certificatie (verder: Hobéon SKO) is een zelfstandige stichting, geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie en bestaat inclusief rechtsvoorganger stichting SKO sinds Hobéon SKO richt zich op persoonscertificatie in uiteenlopende beroepsgroepen als Niet-Destructief-Onderzoekers, Gasdeskundigen- Tankschepen, Arbeidshygiënisten en Arbeidsdeskundigen of Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders in Roerende Zaken. Een aantal van deze certificatieschema s zijn door het ministerie van SZW aangewezen. Waar in dit document de mannelijke verwijzing wordt gehanteerd kan, waar van toepassing, ook de vrouwelijke vorm worden gelezen. In deze regeling is per artikel (zoveel mogelijk) aangegeven welk artikel uit het Werkdocument Aanwijzing en Toezicht (WDAT) en Werkveldspecifiek Certificatieschema (WSCS) van toepassing is, zie artikel 1.1. In hoofdstuk 2 staan afkortingen en definities. Kenmerk: HSKO VAO REG Revisie: 1.4 Pagina 3 van 26

4 1. Algemeen 1.1 Verklaring van uitgifte Dit document Regelingen VAO, definieert het certificatiesysteem VAO voor de vakgebieden Hoger Veiligheidskundige, Arbeidshygiënist en Arbeids- & Organisatiedeskundige. Hobéon SKO geeft uitvoering aan deze regelingen. De regelingen VAO zijn gebaseerd op de documenten WDAT-ARBO: 2012 versie 1, WSCS-AH: 2012 versie 1, WSCS-AO: 2012 versie1, WSCS-HVK: 2012 versie 1. Deze documenten zijn op 1 juli 2012 door het ministerie van SZW gepubliceerd. De regelingen VAO voldoen hiermee aan de certificatie-eisen voor de Hoger Veiligheidskundige, Arbeidshygiënist en Arbeids- & Organisatiedeskundige zoals die door het Centraal College van Deskundigen van de stichting BCD zijn geadviseerd en na een accordering door het bestuur van de stichting BCD zijn vastgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). 1.2 De scope De scope (het toepassingsgebied) van de regelingen VAO zijn de beroepsgroepen Hoger Veiligheidskundige, Arbeidshygiënist en de Arbeids- en Organisatiedeskundige. Alle eisen, evaluaties en beslissingen zijn gerelateerd aan deze scope. 1.3 Inwerkingtreding Deze regelingen VAO treden in werking op de vaststellingsdatum die op het registratieblad vermeld is. Bij wijzigingen van deze regelingen is de vaststellingsdatum daarvan op het registratieblad aangegeven. Bij wijzigingen zal een zodanige overgangstermijn in acht worden genomen, dat deelnemers aan lopende opleidingen en certificaathouders daarvan geen nadeel ondervinden. Hobéon SKO draagt zorg voor de verspreiding van deze regelingen inclusief eventuele wijzigingen aan de binnen het certificatiesysteem VAO functionerende organen, zoals de examinatoren en overige belanghebbenden, door middel van een beheerde distributie. Voorts zullen wijzigingen openbaar worden gemaakt door tenminste publicatie op de Hobéon SKO website. Hobéon SKO treedt op als postadres voor alle in het kader van deze regeling aan Hobéon SKO te richten correspondentie. Het adres van Hobéon SKO luidt: Hobéon SKO adres: Lange Voorhout 14, 2514 ED Den Haag telefoon: website: 1.4 Vaststelling en onderhoud De regelingen VAO zijn opgesteld en worden onderhouden door de certificatiecoördinator VAO en worden vastgesteld door de Coördinator Hobéon SKO (namens de directie Hobéon SKO) door ondertekening op het registratieblad. Het Centraal College van Deskundigen van de stichting BCD zorgt voor actualisering van de eisen door jaarlijkse informatierondes en overleg met het werkveld en, indien nodig, de resultaten hiervan te vertalen in voorstellen voor herziende eisen. De certificatiecoördinator VAO van Hobéon SKO is bij deze overleggen aanwezig. 1.5 Kosten onderzoek De kosten voor het bij Hobéon SKO aangevraagde onderzoek worden aan de aanvrager in rekening gebracht volgens de geldende tarieven zoals vermeld op de website 1.6 Risicoanalyse en afbreukrisico Hobéon SKO (artikel 3.3 WDAT) Deze regelingen VAO vallen onder het kwaliteitssysteem van Hobéon. Het kwaliteitssysteem omschrijft naast de eisen voor het personeel ook de overige voorzieningen. Tevens zijn er procedures voor bijvoorbeeld klachtafhandeling, bezwaar, herziening, sanctie/maatregelenbeleid en de meldplicht met betrekking tot weigeren, schorsen en intrekken van certificaten. Kenmerk: HSKO VAO REG Revisie: 1.4 Pagina 4 van 26

5 Hobéon SKO heeft sinds 1 augustus 2014 de hernieuwde aanwijzing van het ministerie van SZW voor Hoger Veiligheidskundige, Arbeidshygiënisten en Arbeids- & Organisatiedeskundige en heeft daarmee aangetoond dat zij als certificerende instelling nog steeds een betrouwbare en onafhankelijke organisatie is. 1.7 Toezicht door SZW (artikel 5 WDAT) Hobéon SKO verplicht zich om mee te werken aan de controles van het ministerie SZW. Hobéon SKO stelt jaarlijks (vóór de inleveringsdatum) kosteloos en schriftelijk de verantwoording conform het format van het ministerie op over de rechtmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren op elk werkveld waarvoor Hobéon SKO door de minister van SZW is aangewezen. In de schriftelijke verantwoording worden tenminste de volgende onderwerpen behandeld: - de door Hobéon SKO afgegeven, geschorste, ingetrokken en geweigerde certificaten; - wijzigingen in de op het werkveld van Hobéon SKO betrekking hebbende accreditaties, reglementen en procedures; - wijzigingen in de bestuurssamenstelling van Hobéon SKO; - wijzigingen in de statuten van Hobéon SKO; - aan derden uitbestede werkzaamheden; - structurele knelpunten op het werkveld van Hobéon SKO die zich in de uitvoeringspraktijk hebben voorgedaan; - het gevoerde overleg en de samenwerking op het werkveld met andere certificerende instellingen; - door Hobéon SKO ontvangen klachten en de wijze van afhandeling daarvan; - tegen de beslissing van Hobéon SKO ingediende bezwaren en aangespannen zaken en de wijze van afhandeling daarvan; - een financieel verslag betreffende de activiteiten waarvoor Hobéon SKO is aangewezen; - het aantal malen per kalenderjaar dat afgeweken wordt van het sanctie- en maatregelenbeleid. Tevens wordt bij de jaarlijkse verantwoording de actuele versie van deze regelingen VAO meegezonden naar Inspectie SZW zodat het ministerie SZW inzage heeft in de werkwijze en eisen van Hobéon SKO met betrekking tot het verstrekken van certificaten Arbeidshygiënisten, Arbeids- & Organisatiedeskundigen en Hoger Veiligheidskundigen en van de wijze waarop Hobéon SKO deze eisen beoordeelt. In deze regelingen is ook vastgelegd hoe Hobéon SKO de certificaathouders controleert op het blijvend voldoen aan de certificatieeisen. Alle documenten en registraties in het verkeer met het ministerie SZW (inclusief iszw) zijn in het Nederlands gesteld. 1.8 Wijzigingen (artikel 4.2 WDAT) Hobéon SKO verplicht zich om SZW meteen in te lichten als zij voornemens is een of meer taken te beëindigen. Ook wordt SZW meteen ingelicht als Hobéon SKO een aanvraag indient voor een aanvullende accreditatie of beoordeling op basis van een wettelijk schema. Indien Hobéon SKO een activiteit beëindigt, bepaalt de minister van SZW wat Hobéon SKO moet doen met de dossiers. Indien gevraagd werkt Hobéon SKO actief mee aan de overdracht van de dossiers. Ook blijft Hobéon SKO verantwoordelijk voor de genomen toetsingen, beoordelingen en beslissingen ten aanzien van geldige, door Hobéon SKO verstrekte certificaten. De documenten WDAT-ARBO, WSCS-AH, WSCS-AO en WSCS-HVK worden beheerd door de stichting BCD. Wijzigingen in deze documenten worden eerst door het ministerie van SZW beoordeeld en daarna al dan niet overgenomen. SZW brengt in geval van wijzigingen in deze documenten Hobéon SKO meteen op de hoogte. Hobéon SKO past in dat geval de regelingen VAO aan, informeert de certificaathouders en geeft uitvoering aan de nieuwe regeling en maakt daarbij, indien nodig, gebruik van een overgangsregeling. 1.9 Risicoanalyse en afbreukrisico arbeidshygiënist (artikel 3.3 WSCS) Het beroepsmatig uitvoeren van werkzaamheden kan op termijn leiden tot gezondheidseffecten zoals psychische en fysieke effecten waardoor langdurige uitval, (beroeps)ziekte, invaliditeit, instroom in de WIA en overlijden het gevolg kunnen zijn. Een arbeidshygiënist houdt zich voornamelijk bezig met arbeidsomstandigheden, met als doel deze zo te optimaliseren dat de gezondheid van de werknemers niet in gevaar komt, ofwel: preventie en gezondheid is zijn werkterrein, de bescherming van werknemers en/of omgeving is zijn doel. Kortdurende afwezigheid van de adviseur kan daarom het niveau van de arbeidsomstandigheden niet aantasten. Dat maakt dat het directe afbreukrisico gering is. Kenmerk: HSKO VAO REG Revisie: 1.4 Pagina 5 van 26

6 Arbeidshygiëne is de toegepaste wetenschap welke zich richt op het herkennen, evalueren en beheersen van vooral fysische, chemische en biologische factoren in het geheel van belastende factoren, die ontstaan in of door werksituaties en die de gezondheid van de werkende mens en/of zijn nageslacht kunnen beïnvloeden Risicoanalyse en afbreukrisico arbeids- & organisatiedeskundige (artikel 3.3 WSCS) Risicoanalyse Risico s in het werkveld zijn bijvoorbeeld een te hoge psychische en fysieke belasting met als gevolg gezondheidsschade, verkeerde psychische belasting met als gevolg schade aan de productie of productiemiddelen of productieverlies, verkeerde organisatie van het werk, met als gevolg veiligheidsrisico s of schade aan productie(middelen) of verlies van productie of ongewenst gedrag met als gevolg pycnische overbelasting, sociale uitsluiting en productieschade. Een risico s voor bedrijven is het risico van verkeerd advies door de A&O deskundige. Afbreukrisico Afbreuk risico s voor de adviseur zijn, dat de adviseur moet kiezen tussen de kwaliteit van het advies en de implementatiekans hiervan binnen de organisatie van de werkgever. Voorbeelden zijn een niet prettig of wenselijk advies waar de opdrachtgever zelf onderdeel van het probleem is Risicoanalyse en afbreukrisico hoger veiligheidskundige (artikel 3.3 WSCS) Het beroepsmatig uitvoeren van werkzaamheden kan direct leiden tot gezondheidseffecten zoals psychische en fysieke effecten waaronder ook het overlijden. De deskundige functioneert in het bedrijf als adviseur. Arbeidsomstandigheden zijn primair een zaak tussen werkgever en werknemers. Bij afwezigheid van de adviseur kan het niveau van de arbeidsomstandigheden meteen worden aangetast. Dat maakt dat het directe afbreukrisico hoog is. Langdurige afwezigheid van de adviseur kan het niveau van de arbeidsomstandigheden aantasten waardoor productieverlies kan ontstaan en de kans op langdurige uitval, (beroeps)ziekte, invaliditeit, instroom in de WIA en overlijden toeneemt Toegelaten opleidingen (Bijlage 7 WSCS) Hobéon SKO is door de stichting BCD aangewezen om een aantal opleidingsinstellingen te beoordelen. Deze opleidingsinstellingen zijn terug te vinden op de website van Hobéon SKO. Hobéon SKO hanteert voor het beoordelingsonderzoek het op dat moment geldende reglement Toegelaten Opleidingen. Kenmerk: HSKO VAO REG Revisie: 1.4 Pagina 6 van 26

7 2. Definitie van gebruikte termen en afkortingen (artikel 2 WDAT en artikel 2 WSCS) De termen en afkortingen die in deze regeling worden gebruikt staan beschreven in bijlage 7 Definities. Voor overige gebruikte begrippen wordt verwezen naar algemeen gebruikelijke interpretaties. Kenmerk: HSKO VAO REG Revisie: 1.4 Pagina 7 van 26

8 3. Het beroepsprofiel De regeling VAO heeft als scope drie verschillende gedeeltelijk overlappende beroepsgroepen. Hoger Veiligheidskundige (artikel 1 WSCS) De Hoger Veiligheidskundige levert een bijdrage aan een veilige werkomgeving en de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Deze deskundige is de aangewezen specialist bij uitstek op het terrein van risicobeoordeling en risicobeheersing van de veilige werkomgeving. De deskundige adviseert onder meer op het brede terrein van veiligheid en duurzame inzetbaarheid in arbeidsorganisaties en in het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden. Arbeidshygiënist (artikel 1 WSCS) De Arbeidshygiënist houdt zich bezig met het adviseren van werkgevers en medewerkers over hoe problemen in de werkomgeving beheerst kunnen worden, waarbij het doel bescherming van de medewerkers is. Het voorkomen van gezondheidsschade tijdens het werk staat centraal. De Arbeidshygiënist is de aangewezen specialist op het gebied van belastende factoren in de werkomgeving die een schadelijke invloed kunnen hebben op de gezondheid van medewerkers (of op het nageslacht van medewerkers). De deskundige adviseert onder meer over blootstelling op de werkplek aan gevaarlijke stoffen, biologische agentia, fysische factoren als geluid, trillingen, licht, binnenklimaat en over fysieke belasting. Arbeids- en Organisatiedeskundige (artikel 1 WSCS) De Arbeids- en Organisatiedeskundige houdt zich bezig met mensen in een arbeidsorganisatie (of organisatie waar arbeid plaatsvindt). De deskundige is de aangewezen specialist op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting en de kwaliteit van de arbeid en organisatie. De deskundige adviseert onder meer over werkdruk, stress, gezondheidsmanagement, ongewenst gedrag en functioneringsproblematiek. De deskundige hanteert een veranderkundig perspectief. Competenties Voor elk van de bovenstaande beroepsgroepen is een beroepscompetentiedocument opgesteld met daarin kerntaken en competenties, zie bijlage 1. Het beroepscompetentiedocument is opgesteld op basis van een werkveldonderzoek. Het is tevens de basis voor de formulering van het inhoudelijk deel van de certificatieeisen: de toetsing van de vakbekwaamheid. Kenmerk: HSKO VAO REG Revisie: 1.4 Pagina 8 van 26

9 4. Beschrijving van de toetsing van vakbekwaamheid Beroepsopleiding Voor kandidaat certificaathouders die een beroepsopleiding (gaan) volgen, geldt dat zij een portfolio kunnen opbouwen tijdens de beroepsopleiding voor een initiële aanvraag voor certificatie. De aanvrager kan na het examen van de opleiding, getoetst worden voor certificatie. Hobéon SKO certificeert de aanvrager als hij aan alle eisen voor certificatie voldoet. Toets De toetsing van de vakbekwaamheid (initieel of hercertificatie) heeft als uitgangspunt het beroepscompetentiedocument in bijlage 1. In dit artikel is deze toetsing op hoofdlijnen beschreven; de details staan in de navolgende hoofdstukken. De kandidaat moet aan de hand van aangeleverde documenten (met name het portfolio) via een mondelinge toetsing aantonen dat hij het vak voldoende en op het juiste niveau beheert. De kandidaat moet de eigen inbreng in de aangeleverde documenten aantonen door verdediging van de uitwerkingen en conclusies. Daarbij moet de kandidaat voldoende diepgang laten zien. Het aantal, de omvang en het gewenste niveau van de aangeleverde documenten is vastgelegd in bijlage 4. De aangeleverde documenten dienen representatief te zijn voor het door de kandidaat uitgevoerde werk in de periode voorafgaand aan de aanvraag, zoals beschreven in par 6.3 beroepservaring. De aangeleverde documenten dienen door de kandidaat ondertekend te zijn, alsmede gewaarmerkt en meeondertekend te zijn door de werkgever of een daartoe namens de werkgever geautoriseerde functionaris. Tenzij met Hobéon SKO anders overeengekomen dienen de aangeleverde documenten in het Nederlands te zijn geschreven. De beoordeling van de aangeleverde documenten en de mondelinge toetsing gebeurt door twee inhoudelijk deskundige beoordelaars (examinatoren) bij zowel een initiële aanvraag als bij een aanvraag hercertificatie. De resultaten van deze beoordeling en toetsing zijn de belangrijkste factor bij het bepalen of de kandidaat in aanmerking komt voor certificering. Eisen ICT bijeenkomsten De doelstelling voor de ICT bijeenkomsten is het verhogen van de deskundigheid van de aanwezigen door met elkaar een casus te bespreken. De casus komt uit de praktijk en wordt door een van de aanwezigen ingebracht. Van te voren heeft de casus-inbrenger een aantal leerpunten opgesteld met betrekking tot de casus. Deze leerpunten en eventuele aanvullende leerpunten worden besproken en mogelijke verbeteringen worden door de aanwezigen geopperd. Tijdens de volgende bijeenkomst geeft de casus-inbrenger een terugkoppeling van de door hem ondernomen acties en het uiteindelijke resultaat (voor hemzelf en bij de klant). Een aanvrager moet voor hercertificatie over een periode van 5 jaar minimaal 4 cases inbrengen en bespreken tijdens ICT bijeenkomsten. Deze cases zijn gebaseerd op de kerntaken-competentiematrix van de regeling (zie bijlage 1). De aanvrager verwerkt via het sjabloon (bijlage 4) de verslaglegging van deze ICT bijeenkomsten en de uitwerking van de cases in een portfolio. De aanvrager van (her)certificatie moet aantonen dat hij heeft deelgenomen aan minimaal vier ICT bijeenkomsten waarbij in totaal minimaal drie gecertificeerde deskundigen (AH, A&O of HVK) uit dezelfde of andere disciplines aanwezig zijn. Voor dubbel- of drievoudig gecertificeerden geldt hetzelfde. Dus voor een geldige ICT bijeenkomst moeten er minimaal drie mensen aanwezig zijn, enkel-, dubbel of drievoudig gecertificeerd. Een ICT bijeenkomst moet minimaal 3 uur duren. Van de ICT bijeenkomsten, stelt de aanvrager verslag op. Het portfolio van een aanvrager bevat deze verslagen waarin de eigen inbreng en de reflectie of 'leermomenten' op de eigen en op de door een ander ingebrachte casussen duidelijk beschreven zijn. In het verslag van de ICT bijeenkomst moet ook zijn aangegeven wie er aanwezig waren, de agenda en de besproken cases. Kenmerk: HSKO VAO REG Revisie: 1.4 Pagina 9 van 26

10 Dubbel- en drievoudig gecertificeerden Het komt steeds vaker voor dat een deskundige meerdere persoonscertificaten heeft: hoger veiligheidskundige, arbeids- & organisatiedeskundige en/of arbeidshygiënist. Deze deskundigen hebben de mogelijkheid om de geldigheidsdatums van deze verschillende certificaten gelijk te trekken. Gecertificeerden die hiervan gebruik maken worden dubbel- of drievoudig gecertificeerden genoemd. Het gelijktrekken van de datums kan worden gedaan op de eerstvolgende hercertificatie van één van de certificaten, of op het moment van initiële certificatie. Voor deze aanvragen (hercertificatie) worden kosten in rekening gebracht die in verhouding staat met de verstreken termijn(en). Het voordeel voor de dubbel- en drievoudig gecertificeerden is dat de eerstvolgende hercertificatie pas na vijf jaar is en dat de certificaten dan in één actie kunnen worden gehercertificeerd tegen een gereduceerd tarief. Voor dubbel- of drievoudige certificatie zijn per werkgebied (AH, A&O en/of HVK) drie casus ingebracht in het portfolio. Tevens hoeft een dubbel- of drievoudig gecertificeerde in verhouding minder bij- en nascholingspunten aan te tonen, zie bijlage 3. Het gelijktrekken van de certificatiedatums voor certificaten is geen verplichting, maar een service die Hobéon SKO biedt. Voor houders van de certificaten die de certificaten niet op eenzelfde datum laten ingaan, gelden de eisen voor elk certificaat apart. Kenmerk: HSKO VAO REG Revisie: 1.4 Pagina 10 van 26

11 5. Proces initiële certificatie 1. Algemeen (artikel 4.2 WSCS) Kandidaten die nog niet beschikken over een (geldig) certificaat voor het desbetreffende vakgebied gaan het proces in van initiële certificatie. Zij moeten aantonen over het juiste (beroeps)niveau te schikken en aantonen voldoende werkervaring te hebben. Het proces is hieronder op hoofdlijnen weergegeven. De inhoudelijke details staan in hoofdstuk 6. Informatie over het certificatieproces en de certificatie-eisen zijn terug te vinden op de website Op verzoek van een belangstellende stuurt Hobéon SKO een aanvraagformulier en aanvullende informatie over de certificatie-eisen en het certificatieproces. Hobéon SKO kan gebruik maken van een digitaal hulpmiddel waarin alle documenten met betrekking tot de aanvraag zijn opgenomen. Aanvragen door de kandidaat en het aanleveren van zijn portfolio en de overige documenten mag tevens digitaal plaatsvinden. 2. Uitleg voor kandidaten (artikel 8 en 10 WSCS) Het proces voor initiële certificatie bestaat voor de kandidaat uit de volgende stappen: 1. Invullen van diverse formulieren en verzamelen van bewijsstukken. Het betreft in ieder geval: - ingevuld aanvraagformulier per beroepenveld/scope met certificatie-overeenkomst; - diploma vooropleiding; - examenoproep of een diploma van een toegelaten beroepsopleiding of gelijkwaardige opleiding; - ingevulde werkgeversverklaring (bijlage 2) of accountantsverklaring (of vergelijkbaar) voor zelfstandigen; - ingevuld portfolio met alle benodigde bijlagen; De aanvraag certificatie moet minstens 8 weken voor de toets bij Hobéon SKO ontvangen zijn. 2. Opsturen van de documenten naar Hobéon SKO. - Alle genoemde documenten, voor zover van toepassing, moeten worden opgestuurd naar Hobéon SKO. Alle documenten moeten goed leesbaar zijn. Het sjabloon van het portfolio is gebruikt voor het opbouwen van het portfolio, zodat deze eenduidig geordend is. 3. Factuur en betaling - Na ontvangst van het ondertekende aanvraagformulier maakt Hobéon SKO een factuur op en verstuurt die aan de kandidaat of aan de werkgever. Betaling van de factuur is een voorwaarde om toegelaten te worden tot stap 5. De prijzen staan op onze website 4. Eerste beoordeling van de documenten door Hobéon SKO. - De ontvangen documenten worden in eerste instantie beoordeeld door de medewerkers van Hobéon SKO. Bij gebleken onjuistheden of ontbrekende zaken zullen deze alsnog worden opgevraagd. Na aanleveren van de gevraagde informatie door de kandidaat kan het proces verder verlopen. 5. Beoordeling van het dossier door de examinatoren. - De examinatoren beoordelen het dossier door dit te toetsen aan de certificatie-eisen. Als het dossier compleet is toetsen de examinatoren de kandidaat volgens het examenreglement bijlage 9. Het resultaat van deze toets is een afwijzing, een toekenning, of een nader onderzoek. Kenmerk: HSKO VAO REG Revisie: 1.4 Pagina 11 van 26

12 3. Uitleg voor de medewerkers Hobéon SKO (artikel 8 WSCS) Het proces voor initiële certificatie bestaat uit een aantal stappen die in de werkinstructie HSKO VAO WI Dossieronderzoek VAO zijn vastgelegd. Naast de diverse administratieve handelingen zijn de onderstaande processtappen van belang: 1. Na ontvangst van de aanvraag voert de medewerker kandidatenadministratie de gegevens van de aanvrager in de database in. De aanvraag moet zijn voorzien van een handtekening van de aanvrager. Per beroepenveld is één aanvraagformulier ingevuld. Hiermee is de scope van elke aanvraag duidelijk. 2. Na ontvangst van de documenten vindt een eerste beoordeling (ontvankelijkheid en daarna een precheck) plaats door Hobéon SKO. - De ontvangen documenten worden in eerste instantie beoordeeld door de medewerkers (certificatiecoördinator en/of medewerker kandidatenadministratie) van Hobéon SKO. Bij gebleken onjuistheden bij het invullen of ontbrekende zaken zoals een handtekening, krijgt de aanvrager de gelegenheid zijn aanvraag aan te vullen. De aanvrager krijgt dan een termijn (zie hoofdstuk 9) waarbinnen de aanvullingen moeten worden aangeleverd. Indien de aanvrager deze termijn overschrijdt wijst Hobéon SKO de aanvraag af. 3. Factuur en betaling - De medewerker kandidatenadministratie stelt een factuur op na ontvangst van het ondertekende aanvraagformulier en een positieve ontvankelijkheidsbeslissing. De medewerker verstuurt de factuur aan de kandidaat of aan zijn werkgever. 4. Registratie van in tweede instantie ontvangen documenten - De medewerker kandidatenadministratie registreert de in tweede instantie bij de kandidaat aangeleverde informatie in de database. Na nogmaals een controle kan het proces verder verlopen. 5. Beoordeling van het dossier door de examinatoren. - De certificatiecoördinator stuurt het dossier, na vrijgave, naar de examinatoren. De examinatoren beoordelen het dossier, dat wil zeggen zij toetsen de aanvraag tegen de certificatie-eisen. Als het dossier compleet is, wordt de aanvrager door de examinatoren getoetst. Het resultaat van deze toets is een afwijzing, een positief advies of een nader onderzoek (herziening). 6. Uitvoeren nader onderzoek (herziening) - Het nader onderzoek kan bestaan uit het inhoudelijk aanpassen (aanvullingen) door de kandidaat van aangeleverde bewijsstukken, hertoetsing of een (andere) vorm van toets. De examinator ontvangt deze inhoudelijke aanpassingen waarna hij opnieuw de afwegingen zoals genoemd bij punt 5 maakt. Eventuele aanvullende kosten worden op de aanvrager verhaald. 7. Het nemen van de certificatiebeslissing (artikel 4.3 WSCS) - Het dossier inclusief de uitslag van de toets (advies examinatoren) en de overige documenten worden voorgelegd aan de certificatiebeslisser van Hobéon SKO. - De certificatiebeslisser neemt een certificatiebeslissing volgens procedure HSKO ALG PHB Verstrekken van het certificaat (artikel 4.4 en 4.8 WSCS) - De kandidaat ontvangt een certificaat als hij heeft voldaan aan alle gestelde certificatie-eisen en het certificatie-onderzoek heeft betaald. De geldigheidsduur van het certificaat is 5 jaar. De medewerker kandidatenadministratie neemt de certificaathouder (direct) op in het register dat op de website wordt gepubliceerd. Tevens meldt de medewerker kandidatenadministratie de certificaathouder aan bij de stichting BCD. Kenmerk: HSKO VAO REG Revisie: 1.4 Pagina 12 van 26

13 6. Eisen voor initiële certificatie (artikel 8 en 10 WSCS) 1. Algemeen werk- en denkniveau De aanvrager moet aantonen daadwerkelijk te beschikken over hbo denk- en werkniveau. Dit kan worden aangetoond door een kopie van een diploma van een hbo opleiding of hoger bij de aanvraag te voegen. Een verslag van een onderzoek naar het werk- en denkniveau (bijvoorbeeld opgesteld door een HRM-bureau) kan ook het hbo werk- en denkniveau van de aanvrager aantonen. In dat geval moet het verslag van het onderzoek naar het werk- en denkniveau bij de aanvraag worden gevoegd. 2. Specifieke beroepsopleiding De aanvrager moet een examenoproep overhandigen waaruit blijkt dat de aanvrager deelneemt aan het examen van een door Hobéon SKO toegelaten beroepsopleiding behorende bij de scope van de aanvraag. Aanvragers die al in het bezit zijn van een diploma van een door Hobéon SKO toegelaten beroepsopleiding voegen een kopie van dit diploma (behorende bij het betreffende beroepenveld/ de scope) toe aan de aanvraag. In het geval de aanvrager een niet toegelaten beroeps opleiding heeft gevolgd biedt Hobéon SKO de mogelijkheid aan om een onderzoek te verrichten waaruit al dan niet de gelijkwaardigheid van de beroepsopleiding blijkt. Wanneer hiervan sprake is (gelijkwaardigheid) dan wordt het diploma als gelijkwaardig gesteld aan een door Hobéon SKO toegelaten opleiding. De kosten van dit aanvullende onderzoek zijn voor rekening van de aanvrager. In het geval de aanvrager een beroepsopleiding buiten Nederland maar binnen de Europese Unie (EU) heeft gevolgd, wordt aanvullend een verklaring EG-beroepskwalificatie van de gevolgde beroepsopleiding gevraagd. De kosten van dit aanvullende onderzoek zijn voor rekening van de aanvrager. In het geval de aanvrager beschikt over een diploma van een beroepsopleiding buiten de EU, dan is het aan de aanvrager om een portfolio aan te maken en het portfolio-traject te doorlopen. Na vijf jaar kan de aanvrager deelnemen aan de portfolio beoordeling, de toets voor initiële certificatie. Bij een positief oordeel kan dan tot certificering door Hobéon SKO worden overgegaan. 3. Beroepservaring De aanvrager kan voor het aantonen van de beroepservaring één van de volgende documenten aanleveren; een werkgeversverklaring (zie bijlage 2) óf een accountantsverklaring indien de kandidaat als zelfstandige opereert (contracten/verklaringen van opdrachtgevers kunnen ook voldoende werkervaring aantonen). In alle gevallen moet de aanvrager aantonen dat hij beschikt over de vereiste werkervaring in zijn beroepenveld(en). Het gaat hierbij om het uitgevoerde werk in de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag. De beroepservaring dient te zijn opgedaan in een functie waarin de aanvrager gedurende gemiddeld minimaal 2 dagdelen per week inhoudelijk en zelfstandig arbeidshygiënische, hogere veiligheidskundige en/of arbeids- & organisatiedeskundige werkzaamheden heeft verricht. Beroepservaring van voor de termijn van twee jaar voorafgaand aan de aanvraag tot certificatie wordt niet in beschouwing genomen. Per beroepenveld zijn er specifieke eisen aan de werkervaring gesteld. Als Arbeidshygiënist moet worden aangetoond dat de aanvrager in ieder geval in staat is om twee van de hieronder vermelde activiteiten in brede zin te verrichten: Verder ontwikkelen van en in het vak. Adviseren over/onderzoeken van gezondheid, werkomstandigheden en duurzame inzetbaarheid van werknemers in arbeidsorganisaties. Adviseren over/onderzoeken van het optimaliseren van de arbeidsomstandighedenzorg. Arbeidshygiënische risicobeoordeling. Arbeidshygiënische risicobeheersing. Als Arbeids- & Organisatiedeskundige moet worden aangetoond dat de aanvrager in ieder geval in staat is om twee van de hieronder vermelde activiteiten in brede zin te verrichten: Verder ontwikkelen van en in het vak. Adviseren over/onderzoeken van gezondheid, werkomstandigheden en duurzame inzetbaarheid van medewerkers in arbeidsorganisaties. Adviseren over/onderzoeken van het optimaliseren van de arbeidsomstandighedenzorg. Kenmerk: HSKO VAO REG Revisie: 1.4 Pagina 13 van 26

14 Adviseren over de kwaliteit van de arbeid. Adviseren over psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Als Hoger Veiligheidskundige moet worden aangetoond dat de aanvrager in ieder geval in staat is om twee van de hieronder vermelde activiteiten in brede zin te verrichten: Verder ontwikkelen van en in het vak. Adviseren over/onderzoeken van gezondheid, werkomstandigheden en duurzame inzetbaarheid in arbeidsorganisaties. Adviseren over/onderzoeken van optimaliseren van de arbeidsomstandighedenzorg. Veiligheidskundige risicobeoordeling. Veiligheidskundige risicobeheersing. De aanvrager toont de twee activiteiten in zijn eigen beroepenveld (zoals hierboven vermeld) aan in een nadere uitwerking (compilatie). Zowel de werkgeversverklaring als de compilatie dienen te zijn ondertekend door een daartoe geautoriseerd persoon. 4. Portfolio De aanvrager dient hiervoor het volgende document te overhandigen. Een volledig ingevuld portfolio, hetgeen de aanvrager bij het volgen van de toegelaten beroepsopleiding heeft aangemaakt onder begeleiding van een gecertificeerd deskundige A&O, AH of HVK. Aanvragers die al in het bezit zijn van een diploma van een beroepsopleiding (in het betreffende beroepenveld) moeten ook een portfolio invullen, maar kunnen gebruik maken van de overgangsregeling (zie bijlage 6). Bij het samenstellen van het portfolio wordt gebruik gemaakt van bijlage 1 en het sjabloon portfolio van het betreffende beroepenveld. Deze zijn terug te vinden op de website persoonscertificatie. Het portfolio bestaat uit: - De documenten zoals vastgelegd in het sjabloon portfolio (de werkwijze staat in bijlage 1); - De complete verslagen die als casus zijn ingediend; - De agenda s, verslagen en eventuele aanvullende documenten van de ICT-bijeenkomsten; - Het sjabloon van het portfolio is gebruikt voor het opbouwen van het portfolio, zodat deze eenduidig geordend is. Wanneer het portfolio compleet is (en er wordt voldaan aan de overige certificatie-eisen), mag de kandidaat deelnemen aan de toetsing. De kandidaat wordt hiervan schriftelijk ( ) op de hoogte gesteld door Hobéon SKO. De basis voor de toets is de door de kandidaat ingevulde kerntaak-competentie-matrix (initieel- en ontwikkelmatrix). De kerntaak-competentie-matrices koppelen kerntaken en competenties aan elkaar. De kandidaat geeft zelf aan welk niveau zijn competenties hebben in het kader van de kerntaken en welke competenties hij verder wil ontwikkelen. Dit geeft belangrijke informatie voor de toetsing. De opbouw van een portfolio is niet gebonden aan een opleidingsinstelling of een certificerende instelling. Kenmerk: HSKO VAO REG Revisie: 1.4 Pagina 14 van 26

15 7. Proces hercertificatie (artikel 11 WSCS) Regelingen VAO 1. Algemeen Nadat de geldigheidstermijn van het initiële certificaat van 5 jaar is verlopen kan het certificaat voor een nieuwe periode van 5 jaar worden gehercertificeerd. Aangetoond moet worden dat de certificaathouder op voldoende wijze de betreffende beroepswerkzaamheden in de afgelopen geldigheidsperiode van het certificaat, zonder aanzienlijke onderbreking, heeft uitgevoerd. De certificaathouder is verantwoordelijkheid voor het tijdig aanvragen van hercertificatie. Aanvragen hercertificatie worden alleen in behandeling genomen als het certificaat nog geldig is. Hobéon SKO kan gebruik maken van een digitaal hulpmiddel waarin alle documenten met betrekking tot de aanvraag zijn opgenomen. Aanmelden door de kandidaat en het aanleveren van zijn portfolio en de overige documenten mag tevens digitaal plaatsvinden. 2. Uitleg voor kandidaten. Het proces voor hercertificatie bestaat voor de kandidaat uit de volgende stappen: 1. Invullen van diverse formulieren en verzamelen van bewijsstukken. Het betreft in ieder geval: - ingevuld aanvraagformulier per beroepenveld/scope met certificatie-overeenkomst; - ingevulde werkgeversverklaring (bijlage 2) of accountantsverklaring voor zelfstandigen; - zelf opgestelde compilatie volgens hoofdstuk 8 artikel 1. - ingevuld portfolio met alle benodigde bijlagen; - ingevulde formulier bij- en nascholingspunten inclusief de bewijsdocumenten. De aanvraag hercertificatie moet minstens 8 weken voor het verlopen van het certificaat bij Hobéon SKO ontvangen zijn. 2. Opsturen van de documenten naar Hobéon SKO. - Alle genoemde documenten, voor zover van toepassing, moeten worden opgestuurd naar Hobéon SKO. Alle documenten moeten goed leesbaar zijn. Het sjabloon van het portfolio is gebruikt voor het opbouwen van het portfolio, zodat deze eenduidig geordend is. 3. Factuur en betaling - Na ontvangst van het ondertekende aanvraagformulier maakt Hobéon SKO een factuur op en verstuurt die aan de kandidaat of aan de werkgever. Betaling van de factuur is een voorwaarde om toegelaten te worden tot stap 5. De prijzen staan op onze website 4. Eerste beoordeling van de documenten door Hobéon SKO. - De ontvangen documenten worden in eerste instantie beoordeeld door de medewerkers van Hobéon SKO. Bij gebleken onjuistheden of ontbrekende zaken zullen deze alsnog worden opgevraagd. Na aanleveren van de gevraagde informatie door de kandidaat kan het proces verder verlopen. 5. Beoordeling van het dossier door de examinatoren. - De examinatoren beoordelen het dossier door dit te toetsen aan de hercertificatie-eisen. Als het dossier compleet is toetsen de examinatoren de kandidaat volgens het examenreglement bijlage 9. Het resultaat van deze toets is een afwijzing, een toekenning, of een nader onderzoek. Kenmerk: HSKO VAO REG Revisie: 1.4 Pagina 15 van 26

16 3. Uitleg voor betrokkenen binnen Hobéon SKO. Regelingen VAO Het proces voor hercertificatie bestaat uit een aantal stappen die in de werkinstructie HSKO VAO WI Dossieronderzoek VAO zijn vastgelegd. Naast de diverse administratieve handelingen zijn de onderstaande processtappen van belang: 1. Na ontvangst van de aanvraag worden de gegevens van de aanvrager ingevoerd/aangepast in de database. De aanvraag moet zijn voorzien van een handtekening van de aanvrager. Per beroepenveld is één aanvraagformulier ingevuld. Hiermee is de scope van elke aanvraag duidelijk. 2. Na ontvangst van de documenten vindt een eerste beoordeling (ontvankelijkheid en daarna een precheck) plaats door Hobéon SKO. - De ontvangen documenten worden in eerste instantie beoordeeld door de medewerkers (certificatiecoördinator en/of medewerker kandidatenadministratie) van Hobéon SKO. Bij gebleken onjuistheden bij het invullen of ontbrekende zaken zoals een handtekening, krijgt de aanvrager de gelegenheid zijn aanvraag aan te vullen. De aanvrager krijgt dan een termijn (zie hoofdstuk 9) waarbinnen de aanvullingen moeten worden aangeleverd. Indien de aanvrager deze termijn overschrijdt wijst Hobéon SKO de aanvraag af. 3. Factuur en betaling - De medewerker kandidatenadministratie stelt een factuur op na ontvangst van het ondertekende aanvraagformulier en een positieve ontvankelijkheidsbeslissing. De medewerker verstuurt de factuur aan de kandidaat of aan zijn werkgever. 4. Registratie van in tweede instantie ontvangen documenten - De medewerker kandidatenadministratie registreert de in tweede instantie bij de kandidaat aangeleverde informatie in de database. Na nogmaals een controle kan het proces verder verlopen. 5. Beoordeling van het dossier door de examinatoren. - De certificatiecoördinator stuurt het dossier, na vrijgave, naar de examinatoren. De examinatoren beoordelen het dossier, dat wil zeggen zij toetsen de aanvraag tegen de certificatie-eisen. Als het dossier compleet is, wordt de aanvrager door de examinatoren getoetst. Het resultaat van deze toets is een afwijzing, een positief advies of een nader onderzoek (herziening). 6. Uitvoeren nader onderzoek (herziening) - Het nader onderzoek kan bestaan uit het inhoudelijk aanpassen (aanvullingen) door de kandidaat van aangeleverde bewijsstukken, hertoetsing of een (andere) vorm van toets. De examinator ontvangt deze inhoudelijke aanpassingen waarna hij opnieuw de afwegingen zoals genoemd bij punt 5 maakt. Eventuele aanvullende kosten worden op de aanvrager verhaald. 7. Het nemen van de certificatiebeslissing (artikel 4.3 WSCS) - Het dossier inclusief de uitslag van de toets (advies examinator) en de overige documenten worden voorgelegd aan de certificatiebeslisser van Hobéon SKO. - De certificatiebeslisser neemt een certificatiebeslissing volgens procedure HSKO ALG PHB Verstrekken van het certificaat (artikel 4.4 en 4.8 WSCS) - De kandidaat ontvangt een certificaat als hij heeft voldaan aan alle gestelde hercertificatie-eisen en het certificatie-onderzoek heeft betaald. De geldigheidsduur van het certificaat is 5 jaar. De medewerker kandidatenadministratie neemt de certificaathouder (direct) op in het register dat op de website wordt gepubliceerd. Tevens meldt de medewerker kandidatenadministratie de certificaathouder aan bij de stichting BCD. Kenmerk: HSKO VAO REG Revisie: 1.4 Pagina 16 van 26

17 8. Eisen voor hercertificatie 1. Beroepservaring De aanvrager kan voor het aantonen van de beroepservaring één van de volgende documenten aanleveren; een werkgeversverklaring (zie bijlage 2) óf een accountantsverklaring indien de aanvrager als zelfstandige opereert (contracten/verklaringen van opdrachtgevers kunnen ook voldoende werkervaring aantonen). In alle gevallen moet de aanvrager aantonen dat hij beschikt over de vereiste werkervaring in zijn beroepenveld(en). Het gaat hierbij om het uitgevoerde werk in de vijf jaar tijdens de certificatieperiode van de aanvrager. De beroepservaring dient te zijn opgedaan in een functie waarin de aanvrager gedurende gemiddeld minimaal 2 dagdelen per week inhoudelijk en zelfstandig arbeidshygiënische, hogere veiligheidskundige en/of arbeids- & organisatiedeskundige werkzaamheden heeft verricht. Beroepservaring buiten de termijn van de certificatieperiode wordt niet in beschouwing genomen. Per beroepenveld zijn er specifieke eisen aan de werkervaring gesteld. Als Arbeidshygiënist moet worden aangetoond dat de aanvrager in ieder geval in staat is om twee van de hieronder vermelde activiteiten in brede zin te verrichten: Verder ontwikkelen van en in het vak. Adviseren over/onderzoeken van gezondheid, werkomstandigheden en duurzame inzetbaarheid van werknemers in arbeidsorganisaties. Adviseren over/onderzoeken van het optimaliseren van de arbeidsomstandighedenzorg. Arbeidshygiënische risicobeoordeling. Arbeidshygiënische risicobeheersing. Als Arbeids- & Organisatiedeskundige moet worden aangetoond dat de aanvrager in ieder geval in staat is om twee van de hieronder vermelde activiteiten in brede zin te verrichten: Verder ontwikkelen van en in het vak. Adviseren over/onderzoeken van gezondheid, werkomstandigheden en duurzame inzetbaarheid van medewerkers in arbeidsorganisaties. Adviseren over/onderzoeken van het optimaliseren van de arbeidsomstandighedenzorg. Adviseren over de kwaliteit van de arbeid. Adviseren over psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Als Hoger Veiligheidskundige moet worden aangetoond dat de aanvrager in ieder geval in staat is om twee van de hieronder vermelde activiteiten in brede zin te verrichten: Verder ontwikkelen van en in het vak. Adviseren over/onderzoeken van gezondheid, werkomstandigheden en duurzame inzetbaarheid in arbeidsorganisaties. Adviseren over/onderzoeken van optimaliseren van de arbeidsomstandighedenzorg. Veiligheidskundige risicobeoordeling. Veiligheidskundige risicobeheersing. Voor alle bovenstaande genoemde beroepsgroepen geldt dat een van de twee activiteiten ook het toetsen van een RI&E mag zijn. De aanvrager toont de (minimaal) twee activiteiten in zijn eigen beroepenveld zoals hierboven vermeld aan in een nadere uitwerking (compilatie). Zowel de werkgeversverklaring als de compilatie dienen te zijn ondertekend door een daartoe geautoriseerd persoon. 2. Bij en nascholingspunten Aanvragers tonen aan dat zij hun kennis van het vak hebben bijgehouden door het behalen van bij- en nascholingspunten zoals omschreven in bijlage 3. Aanvragers vullen het formulier bij- en nascholingspunten VAO in en sturen dit samen met de benodigde bewijsdocumenten naar Hobéon SKO. 3. Portfolio De aanvrager dient hiervoor het volgende document te overhandigen. Een volledig ingevuld portfolio, hetgeen de aanvrager tijdens de lopende certificatieperiode zelf heeft aangemaakt als een gecertificeerd deskundige A&O, AH of HVK. Aanvragers (certificaathouders) die instromen van de verlopen regeling(en) A&O, AH of HVK moeten Kenmerk: HSKO VAO REG Revisie: 1.4 Pagina 17 van 26

18 ook een portfolio invullen, maar kunnen gebruik maken van de overgangsregeling (zie bijlage 6). Bij het samenstellen van het portfolio wordt gebruik gemaakt van bijlage 1 en het sjabloon portfolio van het betreffende beroepenveld. Deze zijn terug te vinden op de website persoonscertificatie. Het portfolio bestaat uit: - De documenten zoals vastgelegd in het sjabloon portfolio (de werkwijze staat in bijlage 1); - De complete verslagen die als casus zijn ingediend; - De agenda s, verslagen en eventuele aanvullende documenten van de ICT-bijeenkomsten; - Het sjabloon van het portfolio is gebruikt voor het opbouwen van het portfolio, zodat deze eenduidig geordend is. Wanneer het portfolio compleet is (en er wordt voldaan aan de overige certificatie-eisen), mag de kandidaat deelnemen aan de toets. De kandidaat wordt hiervan schriftelijk ( ) op de hoogte gesteld door Hobéon SKO. De basis voor de toets is de door de kandidaat ingevulde kerntaak-competentie-matrix (initieel- en ontwikkelmatrix). De kerntaak-competentie-matrices koppelen kerntaken en competenties aan elkaar. De kandidaat geeft zelf aan welk niveau zijn competenties hebben in het kader van de kerntaken en welke competenties hij verder wil ontwikkelen. Dit geeft belangrijke informatie voor de toetsing. De opbouw van een portfolio is niet gebonden aan een opleidingsinstelling of een certificerende instelling. Kenmerk: HSKO VAO REG Revisie: 1.4 Pagina 18 van 26

19 9. Examinatoren De toets van zowel een initiële aanvraag als een aanvraag hercertificatie wordt afgenomen door twee examinatoren. De examinatoren verrichten de vakinhoudelijke toets welke onderstaand is beschreven. De eisen die worden gesteld aan de examinatoren zijn vastgelegd in bijlage 8, examinatoren. In het examenreglement (bijlage 9) staan de eisen die aan de toets worden gesteld. Deze bijlage wordt door de examinatoren gehanteerd Initiële aanvraag (artikel 10 WSCS) Vooropleiding De examinatoren bekijken of de aanvrager voldoet aan de eisen met betrekking tot de vooropleiding zoals omschreven in hoofdstuk 6 artikel 1. Wanneer niet aan één van deze eisen wordt voldaan, dan wordt de kandidaat (via Hobéon SKO) in de gelegenheid gesteld om zijn werk- en denkniveau binnen zes weken alsnog aan te tonen. Indien de kandidaat hierop niet tijdig reageert dan wordt de aanvraag door Hobéon SKO afgewezen. De kandidaat heeft dan de mogelijkheid om een nieuwe aanvraag voor certificatie in te dienen. Beroepsopleiding De examinatoren bekijken of de aanvrager voldoet aan de eisen met betrekking tot de beroepsopleiding zoals omschreven in hoofdstuk 6 artikel 2. Wanneer niet aan één van deze eisen wordt voldaan, dan wordt de kandidaat (via Hobéon SKO) in de gelegenheid gesteld om zijn relevante beroepsopleiding binnen zes weken alsnog aan te tonen. Indien de kandidaat hierop niet tijdig reageert dan wordt de aanvraag door Hobéon SKO afgewezen. De kandidaat heeft dan de mogelijkheid om een nieuwe aanvraag voor certificatie in te dienen. Werkervaring De examinatoren bekijken of de aanvrager voldoet aan de eisen met betrekking tot de werkervaring/beroepservaring zoals omschreven in hoofdstuk 6 artikel 3. Wanneer niet aan deze eisen wordt voldaan, dan wordt de kandidaat (via Hobéon SKO) in de gelegenheid gesteld om zijn relevante beroepsopleiding binnen 6 weken alsnog aan te tonen. Indien de kandidaat hierop niet tijdig reageert dan wordt de aanvraag door Hobéon SKO afgewezen. De kandidaat heeft dan de mogelijkheid om een nieuwe aanvraag voor certificatie in te dienen. Portfolio De examinatoren beoordelen het portfolio als voorbereiding op het afnemen van de toets bij de toegelaten beroepsopleiding zoals omschreven in hoofdstuk 6 artikel 4. Ontbrekende informatie in het portfolio wordt via Hobéon SKO bij de kandidaat opgevraagd. De ontbrekende informatie moet tijdig (ten minste twee weken voor de datum van de toets) worden aangeleverd zodat de examinatoren nog voldoende tijd hebben voor een beoordeling. Indien de kandidaat niet tijdig reageert dan wordt de aanvraag door Hobéon SKO afgewezen. De kandidaat wordt hiervan schriftelijk door Hobéon SKO op de hoogte gesteld. De kandidaat heeft dan de mogelijkheid om een nieuwe aanvraag voor certificatie in te dienen bij Hobéon SKO. Kenmerk: HSKO VAO REG Revisie: 1.4 Pagina 19 van 26

20 9.2. aanvraag hercertificatie (artikel 11 WSCS) Regelingen VAO Werkervaring De examinatoren bekijken of de aanvrager voldoet aan de eisen met betrekking tot de werkervaring/beroepservaring zoals omschreven in hoofdstuk 8 artikel 1. Wanneer niet aan deze eisen wordt voldaan, dan wordt de kandidaat (via Hobéon SKO) in de gelegenheid gesteld om zijn relevante beroepsopleiding binnen 6 weken alsnog aan te tonen. Indien de kandidaat hierop niet tijdig reageert dan wordt de aanvraag door Hobéon SKO afgewezen. De kandidaat heeft dan de mogelijkheid om een nieuwe aanvraag voor certificatie in te dienen. Bij- en nascholingspunten De examinatoren controleren of de aanvrager voldoende punten voor bij- en nascholing heeft; de eisen hiervoor zijn vastgelegd in hoofdstuk 8 artikel 2. Wanneer de aanvrager niet voldoende punten voor bij- en nascholing kan aantonen, dan wordt de kandidaat (via Hobéon SKO) in de gelegenheid gesteld om dit voor het verlopen van zijn certificaat alsnog aan te vullen. Indien de kandidaat niet tijdig reageert dan wordt de aanvraag door Hobéon SKO afgewezen. De kandidaat heeft dan de mogelijkheid om een nieuwe aanvraag voor certificatie in te dienen bij Hobéon SKO. Portfolio De examinatoren beoordelen het portfolio als voorbereiding op het afnemen van de toets zoals omschreven in hoofdstuk 8 artikel 3. Ontbrekende informatie in het portfolio wordt via Hobéon SKO bij de kandidaat opgevraagd. De ontbrekende informatie moet tijdig (ten minste twee weken voor de datum van de toets) worden aangeleverd zodat de examinatoren nog voldoende tijd hebben voor een beoordeling. Indien de kandidaat niet tijdig reageert dan wordt de aanvraag door Hobéon SKO afgewezen. De kandidaat wordt hiervan schriftelijk door Hobéon SKO op de hoogte gesteld. De kandidaat heeft dan de mogelijkheid om een nieuwe aanvraag voor certificatie in te dienen bij Hobéon SKO. Kenmerk: HSKO VAO REG Revisie: 1.4 Pagina 20 van 26

21 10. Bezwaar en beroep (artikel 4.7 en bijlage 2 WSCS) Inleiding Een bezwaar kan uitsluitend ingediend worden tegen besluiten van Hobéon SKO inzake het niet (opnieuw) verlenen, schorsen of intrekken van een certificaat. Werkwijze Algemeen Een door of namens Hobéon SKO genomen besluit, dat is een definitieve uitslag of eindoordeel, wordt schriftelijk ( ) ter kennis van de belanghebbende gebracht. Onder een besluit wordt tevens verstaan het weigeren te beslissen of het niet tijdig nemen van een beslissing. Hobéon SKO stelt de belanghebbende in kennis van de mogelijkheid van een bezwaarschrift (verzoek om herziening) in haar correspondentie door middel van de volgende clausule: Ingevolge de procedure Bezwaarschrift van Hobéon SKO zoals omschreven in de Regelingen VAO (hoofdstuk 10) kan door een belanghebbende met betrekking tot dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend. Daartoe moet binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit een bezwaar worden ingediend bij Hobéon SKO. In het bezwaarschrift moet gemotiveerd worden aangegeven waarom het gegeven besluit niet juist gevonden wordt. Verzocht wordt bij het bezwaarschrift een kopie van het bestreden besluit toe te voegen. Het bezwaarschrift dient in ieder geval de volgende elementen te bevatten: o naam en adres indiener o dagtekening o een omschrijving van het bestreden besluit o de gronden van het verzoek. Het bezwaar wordt niet-ontvankelijk verklaard: indien niet aan de gestelde termijn van indienen wordt voldaan. Dit geldt niet als de indiener aantoont dat hij redelijkerwijs niet in verzuim is geweest; in andere gevallen dan hierboven genoemd, als geen gebruik gemaakt wordt van de door Hobéon SKO geboden gelegenheid tot verzuimherstel. als het, bij het niet van toepassing zijn van een termijn, onredelijk laat wordt ingediend. Dit geldt uitsluitend wanneer het bezwaar betrekking heeft op het niet tijdig nemen van een besluit. Het bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Het bezwaarschrift leidt tot heroverweging van het besluit waartegen het is gericht. Procedure Hobéon SKO neemt kennis van het bezwaarschrift en bevestigt binnen twee weken de ontvangst. Hobéon SKO biedt gelegenheid tot het horen van de indiener. Het bezwaarschrift wordt gemeld bij de kwaliteitscoördinator die het bezwaarschrift registreert. Het horen betreft met name de vakinhoudelijke aspecten die geleid hebben tot het besluit en dient binnen in beginsel zes weken na het vaststellen dat een hoor-procedure aan de orde is, plaats te vinden. Het horen kan geschieden door Hobéon SKO of door een of meer door Hobéon SKO benoemde ter zaken kundige. Het horen geschiedt door een persoon of personen die niet betrokken is/zijn geweest bij de voorbereiding van het besluit en geen binding hebben met de belanghebbende. Het horen geschiedt op een door Hobéon SKO te bepalen tijdstip binnen de gangbare kantooruren. Relevante stukken kunnen tot 10 dagen voor de hoorzitting worden ingediend en liggen gedurende een week voor de zitting ter inzage. Van het horen wordt afgezien indien het verzoek om herziening kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond is, inmiddels aan het verzoek is tegemoetgekomen of indien belanghebbende verklaart hiervan geen gebruik te maken. Van het horen wordt een verslag gemaakt. Het verslag wordt bij de beslissing op het bezwaar om herziening gevoegd. De hoorcommissie brengt tevens advies uit aan Hobéon SKO. Kenmerk: HSKO VAO REG Revisie: 1.4 Pagina 21 van 26

Korte informatie HVK examenkandidaten

Korte informatie HVK examenkandidaten Korte informatie HVK examenkandidaten Geachte kandidaat, Hartelijk dank voor uw aanmelding bij de DNV GL HVK portal. U bent geregistreerd. U kunt beginnen met het aanleveren van de gevraagde documenten.

Nadere informatie

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep Pagina 1 van 6 TÜV Rheinland Nederland B.V. Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen 2 Definities en afkortingen 3.1 Werkwijze afhandelen klacht 3.2 Werkwijze afhandelen bezwaar 3.3 Werkwijze afhandelen beroep

Nadere informatie

Regeling OVK. uitgave aantal pagina s vastgesteld per Coördinator Hobéon SKO 1 12 18 december 2014

Regeling OVK. uitgave aantal pagina s vastgesteld per Coördinator Hobéon SKO 1 12 18 december 2014 De regeling OVK beschrijft het proces alsmede de registratiecriteria voor de registratie van de Operationeel Veiligheidskundige. De geregistreerde OVK-ers voldoen aan de desbetreffende eisen voor het aangegeven

Nadere informatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Arbeidshygiënist

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Arbeidshygiënist Arbeidshygiëne Bijlage IId. behorend bij Artikel 2.15 Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Arbeidshygiënist Document: WSCS-AH: 2012, versie 1 Onder beheer van: Stichting Beheer

Nadere informatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Hogere Veiligheidskundige. 1. Inleiding 42. 2. Definities 42

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Hogere Veiligheidskundige. 1. Inleiding 42. 2. Definities 42 Bijlage IIe. behorend bij Artikel 2.16 (Arboregeling) Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Hogere Veiligheidskundige Document: WSCS-HVK: 2012, versie 1 Onder beheer van: Stichting

Nadere informatie

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Examinatorcertificatie Start Veilig SWB S2 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 8 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

PERSOONSCERTIFICATIEREGELING Hoger Veiligheidskundige (HVK)

PERSOONSCERTIFICATIEREGELING Hoger Veiligheidskundige (HVK) PERSOONSCERTIFICATIEREGELING Hoger Veiligheidskundige (HVK) datum 20 juni 2012.docx20 juni 2012 Pagina 1 van 49 Inhoud 1. INLEIDING... 4 2. DEFINITIES... 5 3. DE WERKVELDSPECIFIEKE KENMERKEN... 8 3.1 BESCHRIJVING

Nadere informatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Arbeids- en Organisatiedeskundige

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Arbeids- en Organisatiedeskundige BIJLAGE 4 Bijlage 4, behorend bij de ministeriële regeling van 28 februari 2012, nr. G&VW/GW/2012/2776, houdende wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de gefaseerde invoering van

Nadere informatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Arbeidshygiënist

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Arbeidshygiënist BIJLAGE 2 Bijlage 2, behorend bij de ministeriële regeling van 28 februari 2012, nr. G&VW/GW/2012/2776, houdende wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de gefaseerde invoering van

Nadere informatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Hogere Veiligheidskundige

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Hogere Veiligheidskundige BIJLAGE 3 Bijlage 3, behorend bij de ministeriële regeling van 28 februari 2012, nr. G&VW/GW/2012/2776, houdende wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de gefaseerde invoering van

Nadere informatie

Reglement. Klacht - Bezwaar - Beroep 0.1.1

Reglement. Klacht - Bezwaar - Beroep 0.1.1 Klacht - Bezwaar - Beroep Inhoudsopgave 0. INLEIDING... 3 1. TOEPASSINGSGEBIED... 3 2. BEPALINGEN... 3 3. TERMEN EN DEFINITIES... 3 4. KLACHT, BEZWAAR EN BEROEP... 3 5. KLACHT... 4 6. BEZWAAR... 4 6.1

Nadere informatie

HOBÉON SKO-Regeling SAD

HOBÉON SKO-Regeling SAD Regeling SAD Blad 1 van 15 Registratieblad STATUS: VASTGESTELD REF.NR.: HOBÉON SKO/01031/S VERSIE: ALGEMEEN UITGAVE: 6 WERKINGSGEBIED: SAD CLASSIFICATIE: VRIJ TOEGANKELIJK TITEL: HOBÉON SKO-Regeling SAD

Nadere informatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.2.0. Klachten en bezwaren

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.2.0. Klachten en bezwaren Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.2.0 Klachten en bezwaren Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Toegepaste bepalingen 3 3. Termen en definities 3 4. Klacht 4 4.1 Bedenking op de afhandeling

Nadere informatie

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE Bijlage 5 "SCVM Reglement hercertificatie (behorende bij Certificatieschema SCVM makelaar/taxateur onroerende zaken ) SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE INHOUDSOPGAVE 1 Doelstelling, Status en Procedure 2

Nadere informatie

PERSOONSCERTIFICATIEREGELING Hoger Veiligheidskundige (HVK)

PERSOONSCERTIFICATIEREGELING Hoger Veiligheidskundige (HVK) PERSOONSCERTIFICATIEREGELING Hoger Veiligheidskundige (HVK) 201314 januari 2013 Pagina 1 van 52 Inhoud 1. INLEIDING... 4 2. DEFINITIES... 5 3. DE WERKVELDSPECIFIEKE KENMERKEN... 8 3.1 BESCHRIJVING SCHEMA...

Nadere informatie

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen,

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, Examinering volgens Persoonscertificatie Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, op basis van de NEN-EN ISO-IEC 17024:2003. PERSOONS CERTIFICATIE 1. Persoonscertificatie Een persoonscertificaat

Nadere informatie

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 2010 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Regeling SAH, SVK-bijlage 3. Onderhoud vakbekwaamheid voor gecertificeerde arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen

Regeling SAH, SVK-bijlage 3. Onderhoud vakbekwaamheid voor gecertificeerde arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen Onderhoud vakbekwaamheid voor gecertificeerde arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen Inleiding In deze bijlage wordt de werkwijze van het systeem voor onderhoud van de vakbekwaamheid van gecertificeerde

Nadere informatie

Certificatieschema. Personeelscertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Personeelscertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Personeelscertificatie Start Veilig SWB S1 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 12 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP

REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP ARTIKEL 1.1 KLACHTEN (HOOFDSTUK 9 ALGEMENE WET BESTUURSRECHT) Door kandidaten, certificaathouders en hun werkgevers kunnen binnen 15 werkdagen na deelname

Nadere informatie

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN Liftinstituut Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN 45011 Document Pagina 1 van 7 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Termen en definities 3 2. Behandeling van een aanvraag 3 2.1 Aanbiedingen en opdrachten

Nadere informatie

Certificatieprocedure Voor

Certificatieprocedure Voor Certificatieprocedure Voor DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur o.z, DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Agrarisch Vastgoed DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ Persoonsgegevens (Privé) Naam Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:. -. -...

Nadere informatie

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE MAKELAAR

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE MAKELAAR Bijlage 5 "SCVM Reglement hercertificatie (behorende bij Certificatieschema SCVM makelaar onroerende zaken ) SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE MAKELAAR SCVM Reglement Hercertificatie 01 (Datum) (Datum) (17-12-2015)

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Het Titelregistratiesysteem van de

Het Titelregistratiesysteem van de Het Titelregistratiesysteem van de Het titelregistratiesysteem van de VGN Inleiding... 3 1 Inschrijving... 4 1.1 De criteria voor inschrijving in het VGN register...4 1.1.1 Registratiecriteria... 4 1.1.2

Nadere informatie

Regeling houdende nadere regels ten aanzien van explosieveilig materieel

Regeling houdende nadere regels ten aanzien van explosieveilig materieel (Tekst geldend op: 11-03-2015) Regeling houdende nadere regels ten aanzien van explosieveilig materieel De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Gelet op de artikelen 4, vijfde en zesde

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP

REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP DNV GL Headquarters, Veritasveien 1, P.O.Box 300, 1322 Høvik, Norway. Tel: +47 67 57 99 00. www.dnvgl.com Pagina 2 van 7 INHOUDSOPGAVE 1 KLACHTEN (HOOFDSTUK

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed oor (her)certificatie. Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v

Nadere informatie

Reglement van Toelating

Reglement van Toelating Reglement van Toelating Begripsbepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

R REGLEMENT VOOR CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID VAN PERSONEN

R REGLEMENT VOOR CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID VAN PERSONEN Pagina 1 van 7 R501.00 R501.00 REGLEMENT VOOR CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID VAN PERSONEN 1. ALGEMEEN Het NIL kan, onder door het NIL vastgestelde voorwaarden, aan personen een certificaat van Vakbekwaamheid

Nadere informatie

Interne Klachtenregeling Verus. Preambule

Interne Klachtenregeling Verus. Preambule Preambule Verus staat midden in de samenleving. Als vereniging voor het christelijk onderwijs geeft zij invulling aan haar missie en kernactiviteiten. Op basis van de in de gedrags- en integriteitscode

Nadere informatie

1 Inleiding 99. 2 Definities 99. 3 Werkveldspecifieke kenmerken 100 3.1 Beschrijving document 100 3.2 Actieve partijen 100 3.3 Risicoanalyse 100

1 Inleiding 99. 2 Definities 99. 3 Werkveldspecifieke kenmerken 100 3.1 Beschrijving document 100 3.2 Actieve partijen 100 3.3 Risicoanalyse 100 BIJLAGE 5 Bijlage 5, behorend bij de ministeriële regeling van 28 februari 2012, nr. G&VW/GW/2012/2776, houdende wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de gefaseerde invoering van

Nadere informatie

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN Datum van ingang: 1 september 2016 Vastgesteld door: Code: Stichting Kwaliteitsbevordering in de Hulpmiddelenbranche (SKH) ENKH

Nadere informatie

R501.00 REGLEMENT VOOR CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID VAN PERSONEN

R501.00 REGLEMENT VOOR CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID VAN PERSONEN Pagina 1 van 8 R501.00 R501.00 REGLEMENT VOOR CERTIFICATIE VAN VAN PERSONEN 1. ALGEMEEN - Het NIL kan, onder door het NIL vastgestelde voorwaarden, aan personen een certificaat van Vakbekwaamheid toekennen.

Nadere informatie

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Stichting ATEX Bestuur van Stichting ATEX. b. Opleidingsinstituut Het bedrijf of organisatie

Nadere informatie

MODELCERTIFICATIESCHEMA VOOR SYSTEMEN

MODELCERTIFICATIESCHEMA VOOR SYSTEMEN MODELCERTIFICATIESCHEMA VOOR SYSTEMEN Versie 02 Datum 25-9-2009 Pagina 0 van 26 INHOUD Blz. HET MODELCERTIFICATIESCHEMA VOOR SYSTEMEN... 3 PROCES VAN SYSTEEMCERTIFICATIE... 3 VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Bijlage: Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. bevoegd gezag: het orgaan dat in

Nadere informatie

Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente

Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit het College van Bestuur van de Universiteit Twente tot het instellen

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:.

Nadere informatie

SCVM REGLEMENT CERTIFICATIE

SCVM REGLEMENT CERTIFICATIE Bijlage 5 "SCVM Reglement certificatie (behorende bij Certificatieschema SCVM makelaar/taxateur onroerende zaken ) SCVM REGLEMENT CERTIFICATIE SCVM Examenreglement 01 (Datum) (Datum) (1-10-2013) INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor registratie in het SCVM-register Kamer Woningen

Aanvraagformulier voor registratie in het SCVM-register Kamer Woningen Aanvraagformulier voor registratie in het SCVM-register Kamer Woningen Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:. -. -... Adres Postcode Telefoon E-mail :.......... :.. Woonplaats

Nadere informatie

Reglement RegistratieCommissie GAGS

Reglement RegistratieCommissie GAGS Reglement RegistratieCommissie GAGS Datum: 28-02-2012 Kenmerk: REG GAGS 20 001 Revisie: 1.3.1 Pagina 1 van 8 REGLEMENT REGISTRATIECOMMISSIE Inleiding Dit reglement is alleen bedoeld voor RegistratieCommissies

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Artikel 1. Begripsomschrijving In dit besluit wordt verstaan onder: 1. wet: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

BDT Certificatie reglement

BDT Certificatie reglement Pagina 1 van 6 Dit reglement is onderdeel van het certificatiesysteem van Cicero certificaties en vastgesteld te Zwolle. Definities:... 1 Algemeen... 2 Artikel 1. Aanmelding en uitbrengen offerte... 2

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

Bezwarenprocedure Winkler Prins 2017

Bezwarenprocedure Winkler Prins 2017 Bezwarenprocedure Winkler Prins 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Soorten klachten... 3 1.2. Verschil klacht, bezwaar en beroep... 3 2. Begripsbepalingen... 4 3. Bezwarenprocedure voor personele

Nadere informatie

Bijlage IIa behorend bij Artikel 2.7 Arbeidsomstandighedenregeling

Bijlage IIa behorend bij Artikel 2.7 Arbeidsomstandighedenregeling BIJLAGE 1, BEHOREND BIJ DE MINISTERIËLE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENREGELING EN DIVERSE WARENWETREGELINGEN IN VERBAND MET DE GEFASEERDE

Nadere informatie

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Versie 1.0 Datum 12 april 2017 Status Definitief Auteur Inspectie Leefomgeving en Transport Inleiding 3 1 Procedure voor

Nadere informatie

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN Datum van ingang: 12 februari 2015 Vrijgesteld voor gebruik tot: 1 januari 2016 Vastgesteld door: Code: Stichting Kwaliteitsbevordering

Nadere informatie

REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE artikel 1 : begripsbepalingen artikel 2 : de commissie artikel 3 : het secretariaat artikel 4 : het bezwaarschrift artikel 5 : bevoegdheden

Nadere informatie

TSJ 23 versie december 2014 vastgesteld in het CCvD dd en in het bestuur dd

TSJ 23 versie december 2014 vastgesteld in het CCvD dd en in het bestuur dd 1 TSJ 23 141231 TSJ 23 versie december 2014 vastgesteld in het CCvD dd 11-06-2014 en in het bestuur dd 25-06-2014 Deze TSJ betreft de volgende schema s: WSCS machinist mobiele kraan voorheen: W4-01 WSCS

Nadere informatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0 Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie 04 januari 2015 Pagina 1/6 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Toegepaste

Nadere informatie

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Certificatieschema. Persoonscertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Persoonscertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Persoonscertificatie Start Veilig SWB S4 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 11 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. 23022 29 november 2012 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. BIJLAGE 1, BEHOREND BIJ DE MINISTERIËLE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE

Nadere informatie

Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing als exameninstelling voortgezet onderwijs

Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing als exameninstelling voortgezet onderwijs Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair onderwijs po 079-3232333 Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers RAPPORT Versie: 2.0 Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers Raad van Bestuur Postbus 5247 2000 CE Haarlem T 088-777 81 06 F 023-799 37 18 www.bjznh.nl 1 Aanhef Gelet op de

Nadere informatie

Wilt u telefonisch informatie over de bezwaarschriftprocedure dan kan dat tijdens kantooruren via de telefoonnummers: 045 560 3998 of 045 560 4029.

Wilt u telefonisch informatie over de bezwaarschriftprocedure dan kan dat tijdens kantooruren via de telefoonnummers: 045 560 3998 of 045 560 4029. Toelichting bij bezwaarschrift indienen Bezwaar maken Wanneer kunt u bezwaar maken? (hyperlink naar bijbehorende tekstblokje) Wanneer kunt u geen bezwaar maken? Hoe maakt u bezwaar, waar en wanneer? In

Nadere informatie

Regeling MVK-bijlage 2

Regeling MVK-bijlage 2 Onderhoud vakbekwaamheid voor gecertificeerde middelbaar veiligheidskundigen Inleiding In deze bijlage wordt de werkwijze van het systeem voor onderhoud van de vakbekwaamheid van gecertificeerde middelbaar-

Nadere informatie

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 Dit reglement regelt de accreditatieprocedure en legt de beoordelingscriteria vast aan de hand waarvan de scholingsactiviteit door de Accreditatie

Nadere informatie

Regeling melding misstand woningcorporaties

Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling van de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand en van de (rechts)bescherming van de melder en de vertrouwenspersoon integriteit.

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER 1. INLEIDING Het certificeringsonderzoek voor de aanbieders van opleidingen voor tourmanager heeft de vorm van

Nadere informatie

Certificatie en examinering

Certificatie en examinering Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Klachtenregeling BLM Accountants & Adviseurs

Klachtenregeling BLM Accountants & Adviseurs Klachtenregeling BLM Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave 1 Voorbeeld Procedure Klachtenregeling...1 1.1 Begripsbepalingen...1 1.2 Verantwoordelijkheid bestuur...1 1.3 Klachtencommissie...1 1.4 Compliance

Nadere informatie

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE Het Centraal College voor de Farmacie in vergadering bijeen op 3 november 2014 Gezien in aanmerking

Nadere informatie

In dit informatieblad geven we je meer informatie. Powered by:

In dit informatieblad geven we je meer informatie. Powered by: Vanaf 1 juli 2016 kunnen alle personen die als KNA-actor werkzaam zijn zich laten inschrijven in het Actorregister Archeologie. Ook de nieuwe actor, de Senior KNA Specialist, kan in het register opgenomen

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE 29.11.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 314/41 AANBEVELINGEN AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 22 november 2011 betreffende de procedure voor de erkenning van opleidingcentra en examinatoren voor

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND Het dagelijks bestuur en de voorzitter van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, ieder voor zover zij bevoegd zijn;

Nadere informatie

Certificatieregeling voor de functie van arbeidsdeskundige Toetsen van het onderhoud van de vakbekwaamheid

Certificatieregeling voor de functie van arbeidsdeskundige Toetsen van het onderhoud van de vakbekwaamheid Certificatieregeling voor de functie van arbeidsdeskundige Toetsen van het onderhoud van de vakbekwaamheid Versie 1.1 ; 1 juli 2015 pagina 1 van 21 Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Definities... 4 3. Doel en

Nadere informatie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie K ruisplein 25 3 014 D B Rot terdam Postbus 8 57 3000 AW Rotterdam T 010 20 6 65 5 0 F 010 213 03 8 4 info @ kbi.nl w w w. kbi.nl KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

Nadere informatie

1. Met inachtneming van de bepalingen van dit reglement kan erkenning worden afgegeven:

1. Met inachtneming van de bepalingen van dit reglement kan erkenning worden afgegeven: Reglement erkenning opleidingsinstituten Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Nederlandse Reanimatie Raad Bestuur van de Nederlandse Reanimatie Raad te Den Haag. b. Opleidingsinstituut

Nadere informatie

Examenreglement Stichting VVRV

Examenreglement Stichting VVRV Examenreglement Stichting VVRV Algemeen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: de minister: de minister van Infrastructuur en Milieu exameninstelling: de door de minister gemandateerde stichting

Nadere informatie

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008 Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO 14001 of OHSAS 18001-certificaat versie 18 november 2008 SCCM en de aangesloten certificatie-instellingen willen de uitwisseling van ervaringen met ISO 14001-

Nadere informatie

Regeling bezwaarschriftprocedure Verispect B.V. Indiening bezwaarschrift. Gelegenheid tot horen

Regeling bezwaarschriftprocedure Verispect B.V. Indiening bezwaarschrift. Gelegenheid tot horen Artikel 1 Begripsbepalingen Besluit: Besluit, zoals bedoeld in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbende: Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit van Verispect B.V. is betrokken.

Nadere informatie

Reglement bezwaar en beroep

Reglement bezwaar en beroep Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 17 juni 2013, versie 1 Dit reglement fungeert als het in de statuten aangehaalde Reglement Bezwaar- en Beroepsprocedures Register Preventieassistenten.

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen

Nadere informatie

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR'

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' Uitgave 1 januari 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het deelexamen ter verkrijging van het deelcertificaat Betontechnologisch

Nadere informatie

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen.

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen. REGLEMENT BEZWAAR EN BEROEP A. Bezwaarprocedure Artikel 1 - Indiening en inhoud bezwaarschrift 1.1 Uiterlijk binnen acht weken na de examendatum, kan een niet-geslaagde kandidaat, die het niet eens is

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken Woningen Kamer WONINGEN

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken Woningen Kamer WONINGEN Persoonsgegevens (Privé) Naam Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken Woningen Kamer WONINGEN :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:.

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. 26 mei 2008 FM 2008-00913 M Stcrt. nr. 100. Erkenningsregeling permanente educatie Wft. De Minister van Financiën,

Directie Financiële Markten. 26 mei 2008 FM 2008-00913 M Stcrt. nr. 100. Erkenningsregeling permanente educatie Wft. De Minister van Financiën, Directie Financiële Markten Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 26 mei 2008 FM 2008-00913 M Stcrt. nr. 100 Onderwerp Erkenningsregeling permanente educatie Wft De Minister van Financiën, Gelet op artikel

Nadere informatie

Gelet op artikel 9 van het Bestuursreglement College gerechtelijk deskundigen en de bepalingen van de Algemene Wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 9 van het Bestuursreglement College gerechtelijk deskundigen en de bepalingen van de Algemene Wet bestuursrecht; N R G D DERLANDS GISTER RECHTELIJK SKUNDIGEN Versie 1.0/24.03.2011 Reglement bezwaaradviescommissie NRGD Het College gerechtelijk deskundigen, Gelet op artikel 9 van het Bestuursreglement College gerechtelijk

Nadere informatie

Certificatieregeling voor de functie van arbeidsdeskundige op basis van ISO 17024

Certificatieregeling voor de functie van arbeidsdeskundige op basis van ISO 17024 Certificatieregeling voor de functie van arbeidsdeskundige op basis van ISO 17024 pagina 1 van 21 Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Definities... 4 3. Doel en algemeen uitgangspunt... 4 4. Toetsingskader...

Nadere informatie

Examenreglement. PCE-examens

Examenreglement. PCE-examens Examenreglement voor PCE-examens Begrippenlijst a. Kandidaat : Iemand die is toegelaten tot het examen b. Exameninstituut : Instituut voor Technische Vakexamens B.V. c. Examenlocatie : De plaats waar het

Nadere informatie

Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 26 september 2013

Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 26 september 2013 Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 26 september 2013 Dit reglement, volledig genaamd Reglement Bezwaar- en Beroepsprocedures Kwaliteitsregister Tandartsen is onderhevig aan de statuten

Nadere informatie

Klachtenprocedure Avan

Klachtenprocedure Avan Klachtenprocedure Avan Aanvullend openbaar vervoer regio Arnhem Nijmegen Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begrippen 1. Avan: de naam voor het regionale systeem voor doelgroepenvervoer. 2. Klachtenmeldpunt:

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Klachtenreglement

!#$%&#%'(#)* Klachtenreglement Klachtenreglement Algemeen Het doel van behandeling van klachten is in de allereerste plaats herstel van de verhoudingen tussen de klager en de organisatie. Het vastleggen en volgen van een procedure om

Nadere informatie

Reglement werkwijze Expertgroep toetsen. Paragraaf 1 Algemeen

Reglement werkwijze Expertgroep toetsen. Paragraaf 1 Algemeen Reglement werkwijze Expertgroep toetsen Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1.1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: a. Expertgroep: Expertgroep toetsen PO, bedoeld in artikel 2 van het Instellingsbesluit

Nadere informatie

Inleiding In het certificatieschema van VastgoedCert is in paragraaf 8.5 een hardheidsclausule opgenomen. Deze luidt als volgt:

Inleiding In het certificatieschema van VastgoedCert is in paragraaf 8.5 een hardheidsclausule opgenomen. Deze luidt als volgt: Beleidslijn toepassing hardheidsclausule Inleiding In het certificatieschema van VastgoedCert is in paragraaf 8.5 een hardheidsclausule opgenomen. Deze luidt als volgt: Hardheidsclausule bij (her-)certificatie

Nadere informatie

Hobéon SKO Regelingen SRZ

Hobéon SKO Regelingen SRZ Hobéon SKO Regelingen SRZ Registratieblad STATUS: DEFINITIEF REF.NR.: REG SRZ 20-001 VERSIE: ALGEMEEN UITGAVE: 2.1 WERKINGSGEBIED: SRZ CLASSIFICATIE: VRIJ TOEGANKELIJK De Regelingen SRZ beschrijven het

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD).

Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD). Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD). Een maal per twee jaar wordt er een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij een van de certificatie schema s van Hobéon SKO. Dit jaar (2014)

Nadere informatie

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Klachtenregeling IGZ Artikel 1 1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de inspectie zich in een bepaalde aangelegenheid jegens

Nadere informatie