Leidraad Open Projectoproep Consolidatie kleine volumes containerbinnenvaart

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leidraad Open Projectoproep Consolidatie kleine volumes containerbinnenvaart"

Transcriptie

1 Leidraad Open Projectoproep Consolidatie kleine volumes containerbinnenvaart INLEIDING In opvolging van het Totaalplan Concurrentiële Haven werd op 24 oktober 2011 door de Raad van Overleg besloten om de samenwerking tussen de private en publieke havensector verder te zetten. Een thema dat een fundamentele positie bekleedt voor de concurrentiepositie van de haven en bijgevolg blijvende aandacht verdient van de havengemeenschap is de optimale bereikbaarheid van de haven enerzijds en anderzijds het optimale ruimtegebruik/-beheer binnen de haven, zowel aan landzijde als aan waterzijde (inname van de ligplaatsen). Op 14 januari 2013 nam het Directiecomité van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen kennis van de strategische analyse van het NW Europese containerachterland. De analyse onderschrijft de strategische aan- of afwezigheid van de haven van Antwerpen in het NW Europese containerachterland en doet diverse gerichte beleidsvoorstellen. Deze analyse vormt tevens mede de aanleiding voor de oprichting van Port of Antwerp Intermodal Solutions (goedgekeurd door het Directiecomité op 2 april 2013). Port of Antwerp Intermodal Solutions wil via samenwerking met de private sector op een systematische en gestructureerde manier de positie van de haven van Antwerpen op het vlak van spoorvervoer, binnenvaart en wegvervoer verbeteren of op zijn minst consolideren. De havens worden meer en meer geconfronteerd met de noodzaak tot een optimale inzet van de schaars beschikbare middelen, gronden, ligplaatsen,. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen heeft op basis van studies vastgesteld dat door middel van consolidatie van kleine volumes van containerbinnenvaart en aanlevering van geconsolideerde volumes aan de diepzeeterminals in de haven opportuniteiten benut kunnen worden en dit voor alle vaargebieden en achterlandbestemmingen. Bij een aftoetsing bij diverse marktspelers en stakeholders werd het voorstel tot project goed onthaald en waren de reacties overwegend positief op het door het GHA voorgestelde initiatief. Huidige Open Projectoproep kadert dan ook volledig binnen voormelde ambities en doelstellingen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen DOELSTELLING EN VOORWERP VAN DE PROJECTOPROEP ROEP Om de economisch duurzame ontsluiting van de Antwerpse haven met haar kernachterland verder optimaal te ontsluiten én binnen de haven op een duurzame en optimale wijze om te gaan met de schaars beschikbare middelen (ligplaatsen, gronden voor watergebonden overslag, ) lanceert het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen een open projectoproep voor de consolidatie van kleine volumes in de containerbinnenvaart. De motivatie voor het organiseren van onderhavige projectoproep betreft: - Verminderen van het aantal aanlopen op diepzeeterminals in de haven door schepen met kleine volumes. Dit om een efficiëntere doorstroming van containerbinnenvaart te bekomen én een optimaler gebruik van de haveninfrastructuur te realiseren 1

2 - Nastreven van het bereiken van een gewijzigde marktoriëntatie die uitmondt in een structurele en blijvende samenwerking tussen marktpartijen In het kader van de projectoproep dient te worden verstaan onder: - Kleine volumes: Containerbinnenvaart volumes gerelateerd aan het achterland van/naar maritieme kaaien haven Antwerpen < 15 moves/terminal aanloop Definitie move: één los- of laadbeweging van een container (20 of 40 ) - Consolidatie: Kleine volumes samenbrengen tot grotere volumes op maritieme kaaien haven Antwerpen. Consolidatie binnen of buiten het havengebied Het door de kandidaat in te dienen projectvoorstel zal op basis van zijn expertise een goede manier van bundelen of een concept van consolideren bevatten (vb. consolidatie door hub & spoke of door samenwerking barge operatoren / terminals onderling) Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen wenst tijdelijk ondersteuning te bieden aan een project dat maximaal tegemoet komt aan voormelde doelstellingen en bekommernissen. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen nodigt met onderhavige open oproep potentiële kandidaten uit om een projectvoorstel in te dienen. De ondersteuning geldt voor een periode van maximum 3 jaar en bedraagt gedurende de gehele periode maximum EUR per projectvoorstel. Het is de bedoeling dat de kandidaten een concreet projectvoorstel indienen waarin duidelijk wordt aangegeven op welke wijze (periode, maximumbedrag, eventuele modaliteiten, ) ondersteuning van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen wordt verwacht. De ondersteuning die het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen aanbiedt, dient te voldoen aan de toepasselijke regels, in het bijzonder dient de voorgenomen ondersteuning te kaderen binnen de de minimis-regeling. 1 Indien meerdere projectvoorstellen bijzonder gunstig worden geëvalueerd en afhankelijk van de beschikbare budgetten, is het mogelijk dat het Havenbedrijf op gemotiveerde wijze beslist om meer dan één project te ondersteunen. Van deze mogelijkheid zal slechts uitzonderlijk gebruik gemaakt worden; kandidaten die een projectvoorstel indienen kunnen uit deze mogelijkheid geen rechten putten (zie hoofdstuk 3.b) Daarenboven dient opgemerkt dat de ondersteuning voor consolidatie van kleine volumes containerbinnenvaart geldt voor goederenstromen tussen de Haven van Antwerpen (maritieme terminals) en het Europese achterland. Vallen niet onder voormelde regeling: o Intra-portuaire containerbinnenvaartstromen (vlet) o Binnenvaartverkeer tussen zeehavens o Volumes die reeds steun krijgen van andere steunprogramma s van de overheid en /of van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 1 Verordening (EG) nr. 1407/203 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, Pb. L., 24 december 2013, afl. 352,

3 3. 3. ORGANISATIE EN MODALITEITEN VAN DE PROJECTOPROEP a. Overzicht van de procedure Voor deze projectoproep zal hiernavolgende procedure worden gevolgd: - Bekendmaking open projectoproep en ter beschikkingstelling leidraad (april 2015) - Uiterste datum voor het stellen van schriftelijke vragen door mogelijke kandidaten (24 juli 2015), (zie verder hoofdstuk 5) - Uiterste datum voor indiening van projectvoorstel (31 juli 2015) - Optioneel: afhankelijk van een eerste evaluatie (minimale voorwaarden, zie 4.a.) van de ingediende projectvoorstellen (14 augustus 2015) kan het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen beslissen dat het wenselijk is om in een (korte) onderhandelingsfase te voorzien. In dat geval krijgen de kandidaten of een deel van de kandidaten de mogelijkheid om hun projectvoorstel aan te passen aan de haven van vragen of opmerkingen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en in te dienen als een definitief projectvoorstel tegen een door het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen vastgestelde datum. Indien het wenselijk wordt bevonden om dergelijke fase te organiseren, zal het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen rekening houdend met gelijkheids-, het transparantiebeginsel en desgevallend met de vertrouwelijkheid van bepaalde in de projectvoorstellen vermelde (bedrijfs)gegevens. - Definitieve evaluatie van en rangschikking van de ingediende projectvoorstellen (september 2015) - Definitieve beslissing keuze projectvoorstel door het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (oktober 2015) Tussen het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en de weerhouden kandidaat (weerhouden projectvoorstel) zal een overeenkomst worden afgesloten waarin de definitieve voorwaarden en modaliteiten worden vastgesteld. b. Belangrijkste aspecten van de projectoproep De projectoproep doet geen rechten ontstaan in hoofde van de (mogelijke) kandidaten. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen kan op elke ogenblik beslissen om de procedure stop te zetten en is niet verplicht om een project te weerhouden, noch te ondersteunen. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen behoudt zich uitdrukkelijk de mogelijkheid voor om op een later ogenblik over te gaan tot een nieuwe projectoproep, al dan niet met gewijzigde voorwaarden en modaliteiten. De ondersteuning die het voorwerp uitmaakt van onderhavige projectoproep heeft geen exclusief karakter. Kandidaten dragen de volledige verantwoordelijkheid voor de (ingediende) projectvoorstellen (en evt. wijzigingen). Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de projectvoorstellen (en evt. aanpassingen) die worden ingediend. c. Indienen van een projectvoorstel Elke kandidaat kan maximum één projectvoorstel indienen. De projectvoorstellen moeten schriftelijk en onder gesloten omslag worden ingediend en dit uiterlijk op 31 juli 2015, om 16u (de postdatum zal gelden als bewijs) bij het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, Havenhuis, dienst Patrimoniumbeheer, afdeling Intermodaliteit & Achterland, 3 de verdieping (lokaal 306/307), Entrepotkaai 1, 2000 Antwerpen. 3

4 De projectvoorstellen worden door de kandidaat ondertekend. Bij voorkeur voegt de kandidaat bij het projectvoorstel een digitale kopie op CD, DVD of USB-stick. 2 De projectvoorstellen bevatten minstens volgende gegevens en documenten: - Een gedetailleerd voorstel, dat onder meer bestaat uit een financieel plan, een plan van aanpak met een concreet tijdspad, een gedetailleerde beschrijving van de containerstromen voor en na consolidatie en een uiteenzetting van de wijze waarop de ondersteuning van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen wordt verwacht; - Een motivatie waaruit de meerwaarde van het projectvoorstel voor de haven van Antwerpen en de gebruikers blijkt; - Een verklaring waaruit blijkt of de kandidaat gedurende het huidige en de twee voorgaande boekjaren al dan niet staatssteun heeft ontvangen in het kader van de deminimisregeling (en zo ja wat het gecumuleerde steunbedrag was) of, in voorkomend geval, een verklaring betreffende enige andere vorm van staatssteun die voor het project werd ontvangen met vermelding van de overheid die de steunmaatregelen toekende en het bedrag; - Een overzicht van referenties om de bekwaamheid en ervaring met de container- en binnenvaartsector en de consolidatie van kleine goederenstromen aan te tonen; - Alle inlichtingen die nodig zijn voor de beoordeling van de minimale voorwaarden en de toewijzingscriteria (zie verder) Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen behoudt zich het recht voor om een projectvoorstel zonder verder onderzoek af te wijzen indien een of meerdere van voormelde gegevens of documenten ontbreken. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen kan van één of meerdere kandidaten aanvullingen of verduidelijkingen vragen omtrent het ingediende projectvoorstel. Indien een projectvoorstel uitgaat van meer dan één natuurlijke persoon of rechtspersoon (consortium), wordt bij het projectvoorstel een verklaring gevoegd die is ondertekend door alle partijen. Uit deze verklaring moet blijken wie gerechtigd is om het consortium ten aanzien van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen te vertegenwoordigen. Alle leden van het consortium zijn hoofdelijk gehouden om de engagementen en verbintenissen ten aanzien van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen na te komen MINIMALE VOORWAARDEN EN TOEWIJZINGSCRITERIA IA a. Minimale voorwaarden Om in aanmerking te komen voor de ondersteuning voldoet het ingediende projectvoorstel minstens aan volgende voorwaarden: - Het projectvoorstel betreft een uitgewerkt en concreet toepasbaar voorstel tot consolidatie van kleine volumes containerbinnenvaart tussen de Haven van Antwerpen (maritieme terminals) en het Europese achterland - Het projectvoorstel dient uit te gaan van een open access -benadering waarbij op een niet-discriminerende wijze kleine volumes worden gebundeld - Het voorgestelde project beoogt rendabel te zijn op middellange termijn (binnen de 3 jaar) - De berekening van de ondersteuning geschiedt op basis van het geconsolideerd volume (TEU), dus enkel ondersteuning voor de extra volumes na consolidatie (en niet voor de totale volumes) 2 In geval van discrepantie(s) tussen de papieren en de digitale versie van het projectvoorstel, heeft de papieren versie voorrang. 4

5 De kandidaat die een projectvoorstel indient, voegt hierbij alle gegevens en documenten waaruit blijkt dat aan de minimale voorwaarden is voldaan. Door het indienen van een projectvoorstel verklaart de kandidaat op eer zich niet te bevinden in een toestand die leidt tot uitsluiting zoals bepaald in artikel 66, 1-2 van het K.B. van 16 juli betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de speciale sectoren. In elke stadium van de procedure kan het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen een projectvoorstel afwijzen indien wordt vastgesteld dat de kandidaat zich bevindt in een van deze gevallen. b. Toewijzingscriteria Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen zal de ingediende projectvoorstellen beoordelen aan de hand van volgende toewijzingscriteria. Eerste toewijzingscriterium: Bekwaamheid, ervaring, vertrouwdheid met het Antwerpse havengebied en haar achterland (20/100) De kandidaat dient zijn bekwaamheid en ervaring aan te tonen inzake containerbinnenvaart, consolidatie van goederenstromen en de havenwereld. De kandidaat dient tevens aan te tonen vertrouwd te zijn met het Antwerpse havengebied en haar achterland. De kandidaat kan zich beroepen op de bekwaamheid van, kennis en ervaring van anderen (rechts)personen indien blijkt dat hij voor de uitvoering van het project beroep zal kunnen doen op deze (rechts)personen. Tweede toewijzingscriterium: Meerwaarde en kwaliteit van het voorgestelde consolidatieconcept (20/100) Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen wenst een project te ondersteunen dat een maximale meerwaarde (ondermeer volume, frequentie, ) biedt voor het havengebied en de havengebruikers met in acht name van de gelijkheid van de gebruikers (zie hoger). Het project waartoe de kandidaat zich engageert dient zo veel als mogelijk complementair te zijn met bestaande containerbinnenvaart diensten in de regio en met eventueel bestaande consolidatiediensten. De dienst moet op een regelmatige basis aan de havengebruikers aangeboden te worden. Derde toewijzingscriterium: Kwaliteit van het ingediende projectvoorstel (20/ 20/100) Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen verwacht van de kandidaten een voldragen en gedetailleerd projectvoorstel. Het projectvoorstel bevat onder meer een realistische uiteenzetting van een business plan dat op middellange termijn rendabel is (binnen een periode van maximum 3 jaren). Het projectvoorstel van de kandidaat dient tevens een voldoende gedetailleerd plan van aanpak te bevatten (betreffende timing, organisatie, ). Vierde toewijzingscriterium: Optimaal aanwenden van de steun van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (20 20/100) De ondersteuning die het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen aanbiedt, dient doeltreffend te zijn en zo efficiënt mogelijk te worden aangewend. 3 K.B. vindt voor het overige geen toepassing op onderhavige Open Projectoproep. 5

6 De kandidaat dient in het projectvoorstel duidelijk aan te geven in welke mate en op welke wijze er ondersteuning voor het project gevraagd wordt van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (bv. periode, bedrag, eventuele modaliteiten, garanties aan het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, ). Ter herinnering: de berekening van de ondersteuning geschiedt op basis van het geconsolideerd volume (in TEU), dus enkel ondersteuning voor de extra volumes na consolidatie (en niet voor de totale volumes) Ter herinnering: de ondersteuning geldt voor een periode van maximaal 3 jaar en bedraagt gedurende de gehele periode maximum EUR. Hierbij dient nogmaals benadrukt te worden dat de ondersteuning door het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen dient te voldoen aan de toepasselijke regels, in het bijzonder de Europese regelgeving inzake staatssteun. Vijfde toewijzingscriterium: Duurzaamheid (20 20/100) Projectvoorstellen zullen voor dit criterium gunstiger geëvalueerd worden naarmate zij meer rekening houden met duurzaamheidsaspecten CONTACT EN INLICHTINGEN Vragen over onderhavige projectoproep moeten schriftelijk (bij voorkeur per mail) en ten laatste op 24 juli 2015 worden gesteld aan Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, dienst Patrimoniumbeheer, afdeling Intermodaliteit & Achterland (Havenhuis, Entrepotkaai 1, 2000 Antwerpen; Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen behoudt zich het recht voor om, met in acht name van de beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder de beginselen inzake gelijkheid en transparantie, de inlichtingen die zijn overgemaakt als antwoord op de vraag van een welbepaalde partij, tevens over te maken aan de andere partijen die deze leidraad hebben opgevraagd. 6

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur

Nadere informatie

MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA)

MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) DE VOLGENDE PARTIJEN: 1 het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering,

Nadere informatie

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 18.6.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 165/63 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Stibbe. Knowledge Portal

Stibbe. Knowledge Portal AB 2014/290 Page 1 of 10 Stibbe Knowledge Portal AB 201 4/290 Aflevering AB 2014, afi. 31 Publicatiedatum 30-08-2014 Rolnummer 201111694/1 /A2 Instantie Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA]

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA] Over valkuilen en hoe ze te vermijden Eerste hulp bij aanbesteden Voorwoord Beste ondernemer, Voor u ligt de vernieuwde versie van Eerste Hulp Bij Aanbesteden. Deze handleiding is een coproductie van Van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602KG De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Federgon-brochure aangeboden aan de klant-gebruikers Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue

Nadere informatie

Zaken doen met de Europese Commissie Tips voor potentiële leveranciers

Zaken doen met de Europese Commissie Tips voor potentiële leveranciers Zaken doen met de Europese Commissie Tips voor potentiële leveranciers EUROPESE COMMISSIE Een zakelijke kans voor u Title 01 Text I N H O U D S O P G A V E Zaken doen met de Europese Commissie Tips voor

Nadere informatie

Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014

Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014 Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014 Johan Geerts en Simon Verhoeven GSJ advocaten 1 2 april 2014 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 1997R1467 NL 13.12.2011 002.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EG) Nr. 1467/97 VAN DE RAAD van 7 juli

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 24.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 352/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 1407/2013 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015;

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015; 1/12 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 10/2015 van 23 april 2015 Betreft: aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 Richtsnoeren van de Commissie voor de marktanalyse en de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht in het bestek van het gemeenschappelijk

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

houdende de werk- en zorgtrajecten

houdende de werk- en zorgtrajecten stuk ingediend op 2442 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie