Leidraad Open Projectoproep Consolidatie kleine volumes containerbinnenvaart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leidraad Open Projectoproep Consolidatie kleine volumes containerbinnenvaart"

Transcriptie

1 Leidraad Open Projectoproep Consolidatie kleine volumes containerbinnenvaart INLEIDING In opvolging van het Totaalplan Concurrentiële Haven werd op 24 oktober 2011 door de Raad van Overleg besloten om de samenwerking tussen de private en publieke havensector verder te zetten. Een thema dat een fundamentele positie bekleedt voor de concurrentiepositie van de haven en bijgevolg blijvende aandacht verdient van de havengemeenschap is de optimale bereikbaarheid van de haven enerzijds en anderzijds het optimale ruimtegebruik/-beheer binnen de haven, zowel aan landzijde als aan waterzijde (inname van de ligplaatsen). Op 14 januari 2013 nam het Directiecomité van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen kennis van de strategische analyse van het NW Europese containerachterland. De analyse onderschrijft de strategische aan- of afwezigheid van de haven van Antwerpen in het NW Europese containerachterland en doet diverse gerichte beleidsvoorstellen. Deze analyse vormt tevens mede de aanleiding voor de oprichting van Port of Antwerp Intermodal Solutions (goedgekeurd door het Directiecomité op 2 april 2013). Port of Antwerp Intermodal Solutions wil via samenwerking met de private sector op een systematische en gestructureerde manier de positie van de haven van Antwerpen op het vlak van spoorvervoer, binnenvaart en wegvervoer verbeteren of op zijn minst consolideren. De havens worden meer en meer geconfronteerd met de noodzaak tot een optimale inzet van de schaars beschikbare middelen, gronden, ligplaatsen,. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen heeft op basis van studies vastgesteld dat door middel van consolidatie van kleine volumes van containerbinnenvaart en aanlevering van geconsolideerde volumes aan de diepzeeterminals in de haven opportuniteiten benut kunnen worden en dit voor alle vaargebieden en achterlandbestemmingen. Bij een aftoetsing bij diverse marktspelers en stakeholders werd het voorstel tot project goed onthaald en waren de reacties overwegend positief op het door het GHA voorgestelde initiatief. Huidige Open Projectoproep kadert dan ook volledig binnen voormelde ambities en doelstellingen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen DOELSTELLING EN VOORWERP VAN DE PROJECTOPROEP ROEP Om de economisch duurzame ontsluiting van de Antwerpse haven met haar kernachterland verder optimaal te ontsluiten én binnen de haven op een duurzame en optimale wijze om te gaan met de schaars beschikbare middelen (ligplaatsen, gronden voor watergebonden overslag, ) lanceert het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen een open projectoproep voor de consolidatie van kleine volumes in de containerbinnenvaart. De motivatie voor het organiseren van onderhavige projectoproep betreft: - Verminderen van het aantal aanlopen op diepzeeterminals in de haven door schepen met kleine volumes. Dit om een efficiëntere doorstroming van containerbinnenvaart te bekomen én een optimaler gebruik van de haveninfrastructuur te realiseren 1

2 - Nastreven van het bereiken van een gewijzigde marktoriëntatie die uitmondt in een structurele en blijvende samenwerking tussen marktpartijen In het kader van de projectoproep dient te worden verstaan onder: - Kleine volumes: Containerbinnenvaart volumes gerelateerd aan het achterland van/naar maritieme kaaien haven Antwerpen < 15 moves/terminal aanloop Definitie move: één los- of laadbeweging van een container (20 of 40 ) - Consolidatie: Kleine volumes samenbrengen tot grotere volumes op maritieme kaaien haven Antwerpen. Consolidatie binnen of buiten het havengebied Het door de kandidaat in te dienen projectvoorstel zal op basis van zijn expertise een goede manier van bundelen of een concept van consolideren bevatten (vb. consolidatie door hub & spoke of door samenwerking barge operatoren / terminals onderling) Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen wenst tijdelijk ondersteuning te bieden aan een project dat maximaal tegemoet komt aan voormelde doelstellingen en bekommernissen. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen nodigt met onderhavige open oproep potentiële kandidaten uit om een projectvoorstel in te dienen. De ondersteuning geldt voor een periode van maximum 3 jaar en bedraagt gedurende de gehele periode maximum EUR per projectvoorstel. Het is de bedoeling dat de kandidaten een concreet projectvoorstel indienen waarin duidelijk wordt aangegeven op welke wijze (periode, maximumbedrag, eventuele modaliteiten, ) ondersteuning van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen wordt verwacht. De ondersteuning die het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen aanbiedt, dient te voldoen aan de toepasselijke regels, in het bijzonder dient de voorgenomen ondersteuning te kaderen binnen de de minimis-regeling. 1 Indien meerdere projectvoorstellen bijzonder gunstig worden geëvalueerd en afhankelijk van de beschikbare budgetten, is het mogelijk dat het Havenbedrijf op gemotiveerde wijze beslist om meer dan één project te ondersteunen. Van deze mogelijkheid zal slechts uitzonderlijk gebruik gemaakt worden; kandidaten die een projectvoorstel indienen kunnen uit deze mogelijkheid geen rechten putten (zie hoofdstuk 3.b) Daarenboven dient opgemerkt dat de ondersteuning voor consolidatie van kleine volumes containerbinnenvaart geldt voor goederenstromen tussen de Haven van Antwerpen (maritieme terminals) en het Europese achterland. Vallen niet onder voormelde regeling: o Intra-portuaire containerbinnenvaartstromen (vlet) o Binnenvaartverkeer tussen zeehavens o Volumes die reeds steun krijgen van andere steunprogramma s van de overheid en /of van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 1 Verordening (EG) nr. 1407/203 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, Pb. L., 24 december 2013, afl. 352,

3 3. 3. ORGANISATIE EN MODALITEITEN VAN DE PROJECTOPROEP a. Overzicht van de procedure Voor deze projectoproep zal hiernavolgende procedure worden gevolgd: - Bekendmaking open projectoproep en ter beschikkingstelling leidraad (april 2015) - Uiterste datum voor het stellen van schriftelijke vragen door mogelijke kandidaten (24 juli 2015), (zie verder hoofdstuk 5) - Uiterste datum voor indiening van projectvoorstel (31 juli 2015) - Optioneel: afhankelijk van een eerste evaluatie (minimale voorwaarden, zie 4.a.) van de ingediende projectvoorstellen (14 augustus 2015) kan het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen beslissen dat het wenselijk is om in een (korte) onderhandelingsfase te voorzien. In dat geval krijgen de kandidaten of een deel van de kandidaten de mogelijkheid om hun projectvoorstel aan te passen aan de haven van vragen of opmerkingen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en in te dienen als een definitief projectvoorstel tegen een door het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen vastgestelde datum. Indien het wenselijk wordt bevonden om dergelijke fase te organiseren, zal het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen rekening houdend met gelijkheids-, het transparantiebeginsel en desgevallend met de vertrouwelijkheid van bepaalde in de projectvoorstellen vermelde (bedrijfs)gegevens. - Definitieve evaluatie van en rangschikking van de ingediende projectvoorstellen (september 2015) - Definitieve beslissing keuze projectvoorstel door het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (oktober 2015) Tussen het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en de weerhouden kandidaat (weerhouden projectvoorstel) zal een overeenkomst worden afgesloten waarin de definitieve voorwaarden en modaliteiten worden vastgesteld. b. Belangrijkste aspecten van de projectoproep De projectoproep doet geen rechten ontstaan in hoofde van de (mogelijke) kandidaten. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen kan op elke ogenblik beslissen om de procedure stop te zetten en is niet verplicht om een project te weerhouden, noch te ondersteunen. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen behoudt zich uitdrukkelijk de mogelijkheid voor om op een later ogenblik over te gaan tot een nieuwe projectoproep, al dan niet met gewijzigde voorwaarden en modaliteiten. De ondersteuning die het voorwerp uitmaakt van onderhavige projectoproep heeft geen exclusief karakter. Kandidaten dragen de volledige verantwoordelijkheid voor de (ingediende) projectvoorstellen (en evt. wijzigingen). Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de projectvoorstellen (en evt. aanpassingen) die worden ingediend. c. Indienen van een projectvoorstel Elke kandidaat kan maximum één projectvoorstel indienen. De projectvoorstellen moeten schriftelijk en onder gesloten omslag worden ingediend en dit uiterlijk op 31 juli 2015, om 16u (de postdatum zal gelden als bewijs) bij het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, Havenhuis, dienst Patrimoniumbeheer, afdeling Intermodaliteit & Achterland, 3 de verdieping (lokaal 306/307), Entrepotkaai 1, 2000 Antwerpen. 3

4 De projectvoorstellen worden door de kandidaat ondertekend. Bij voorkeur voegt de kandidaat bij het projectvoorstel een digitale kopie op CD, DVD of USB-stick. 2 De projectvoorstellen bevatten minstens volgende gegevens en documenten: - Een gedetailleerd voorstel, dat onder meer bestaat uit een financieel plan, een plan van aanpak met een concreet tijdspad, een gedetailleerde beschrijving van de containerstromen voor en na consolidatie en een uiteenzetting van de wijze waarop de ondersteuning van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen wordt verwacht; - Een motivatie waaruit de meerwaarde van het projectvoorstel voor de haven van Antwerpen en de gebruikers blijkt; - Een verklaring waaruit blijkt of de kandidaat gedurende het huidige en de twee voorgaande boekjaren al dan niet staatssteun heeft ontvangen in het kader van de deminimisregeling (en zo ja wat het gecumuleerde steunbedrag was) of, in voorkomend geval, een verklaring betreffende enige andere vorm van staatssteun die voor het project werd ontvangen met vermelding van de overheid die de steunmaatregelen toekende en het bedrag; - Een overzicht van referenties om de bekwaamheid en ervaring met de container- en binnenvaartsector en de consolidatie van kleine goederenstromen aan te tonen; - Alle inlichtingen die nodig zijn voor de beoordeling van de minimale voorwaarden en de toewijzingscriteria (zie verder) Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen behoudt zich het recht voor om een projectvoorstel zonder verder onderzoek af te wijzen indien een of meerdere van voormelde gegevens of documenten ontbreken. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen kan van één of meerdere kandidaten aanvullingen of verduidelijkingen vragen omtrent het ingediende projectvoorstel. Indien een projectvoorstel uitgaat van meer dan één natuurlijke persoon of rechtspersoon (consortium), wordt bij het projectvoorstel een verklaring gevoegd die is ondertekend door alle partijen. Uit deze verklaring moet blijken wie gerechtigd is om het consortium ten aanzien van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen te vertegenwoordigen. Alle leden van het consortium zijn hoofdelijk gehouden om de engagementen en verbintenissen ten aanzien van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen na te komen MINIMALE VOORWAARDEN EN TOEWIJZINGSCRITERIA IA a. Minimale voorwaarden Om in aanmerking te komen voor de ondersteuning voldoet het ingediende projectvoorstel minstens aan volgende voorwaarden: - Het projectvoorstel betreft een uitgewerkt en concreet toepasbaar voorstel tot consolidatie van kleine volumes containerbinnenvaart tussen de Haven van Antwerpen (maritieme terminals) en het Europese achterland - Het projectvoorstel dient uit te gaan van een open access -benadering waarbij op een niet-discriminerende wijze kleine volumes worden gebundeld - Het voorgestelde project beoogt rendabel te zijn op middellange termijn (binnen de 3 jaar) - De berekening van de ondersteuning geschiedt op basis van het geconsolideerd volume (TEU), dus enkel ondersteuning voor de extra volumes na consolidatie (en niet voor de totale volumes) 2 In geval van discrepantie(s) tussen de papieren en de digitale versie van het projectvoorstel, heeft de papieren versie voorrang. 4

5 De kandidaat die een projectvoorstel indient, voegt hierbij alle gegevens en documenten waaruit blijkt dat aan de minimale voorwaarden is voldaan. Door het indienen van een projectvoorstel verklaart de kandidaat op eer zich niet te bevinden in een toestand die leidt tot uitsluiting zoals bepaald in artikel 66, 1-2 van het K.B. van 16 juli betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de speciale sectoren. In elke stadium van de procedure kan het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen een projectvoorstel afwijzen indien wordt vastgesteld dat de kandidaat zich bevindt in een van deze gevallen. b. Toewijzingscriteria Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen zal de ingediende projectvoorstellen beoordelen aan de hand van volgende toewijzingscriteria. Eerste toewijzingscriterium: Bekwaamheid, ervaring, vertrouwdheid met het Antwerpse havengebied en haar achterland (20/100) De kandidaat dient zijn bekwaamheid en ervaring aan te tonen inzake containerbinnenvaart, consolidatie van goederenstromen en de havenwereld. De kandidaat dient tevens aan te tonen vertrouwd te zijn met het Antwerpse havengebied en haar achterland. De kandidaat kan zich beroepen op de bekwaamheid van, kennis en ervaring van anderen (rechts)personen indien blijkt dat hij voor de uitvoering van het project beroep zal kunnen doen op deze (rechts)personen. Tweede toewijzingscriterium: Meerwaarde en kwaliteit van het voorgestelde consolidatieconcept (20/100) Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen wenst een project te ondersteunen dat een maximale meerwaarde (ondermeer volume, frequentie, ) biedt voor het havengebied en de havengebruikers met in acht name van de gelijkheid van de gebruikers (zie hoger). Het project waartoe de kandidaat zich engageert dient zo veel als mogelijk complementair te zijn met bestaande containerbinnenvaart diensten in de regio en met eventueel bestaande consolidatiediensten. De dienst moet op een regelmatige basis aan de havengebruikers aangeboden te worden. Derde toewijzingscriterium: Kwaliteit van het ingediende projectvoorstel (20/ 20/100) Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen verwacht van de kandidaten een voldragen en gedetailleerd projectvoorstel. Het projectvoorstel bevat onder meer een realistische uiteenzetting van een business plan dat op middellange termijn rendabel is (binnen een periode van maximum 3 jaren). Het projectvoorstel van de kandidaat dient tevens een voldoende gedetailleerd plan van aanpak te bevatten (betreffende timing, organisatie, ). Vierde toewijzingscriterium: Optimaal aanwenden van de steun van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (20 20/100) De ondersteuning die het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen aanbiedt, dient doeltreffend te zijn en zo efficiënt mogelijk te worden aangewend. 3 K.B. vindt voor het overige geen toepassing op onderhavige Open Projectoproep. 5

6 De kandidaat dient in het projectvoorstel duidelijk aan te geven in welke mate en op welke wijze er ondersteuning voor het project gevraagd wordt van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (bv. periode, bedrag, eventuele modaliteiten, garanties aan het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, ). Ter herinnering: de berekening van de ondersteuning geschiedt op basis van het geconsolideerd volume (in TEU), dus enkel ondersteuning voor de extra volumes na consolidatie (en niet voor de totale volumes) Ter herinnering: de ondersteuning geldt voor een periode van maximaal 3 jaar en bedraagt gedurende de gehele periode maximum EUR. Hierbij dient nogmaals benadrukt te worden dat de ondersteuning door het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen dient te voldoen aan de toepasselijke regels, in het bijzonder de Europese regelgeving inzake staatssteun. Vijfde toewijzingscriterium: Duurzaamheid (20 20/100) Projectvoorstellen zullen voor dit criterium gunstiger geëvalueerd worden naarmate zij meer rekening houden met duurzaamheidsaspecten CONTACT EN INLICHTINGEN Vragen over onderhavige projectoproep moeten schriftelijk (bij voorkeur per mail) en ten laatste op 24 juli 2015 worden gesteld aan Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, dienst Patrimoniumbeheer, afdeling Intermodaliteit & Achterland (Havenhuis, Entrepotkaai 1, 2000 Antwerpen; Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen behoudt zich het recht voor om, met in acht name van de beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder de beginselen inzake gelijkheid en transparantie, de inlichtingen die zijn overgemaakt als antwoord op de vraag van een welbepaalde partij, tevens over te maken aan de andere partijen die deze leidraad hebben opgevraagd. 6

Nieuwe of verbeterde intermodale dienst tussen de haven van Antwerpen en de regio Zuid-Oost Nederland

Nieuwe of verbeterde intermodale dienst tussen de haven van Antwerpen en de regio Zuid-Oost Nederland Leidraad Open Projectoproep Nieuwe of verbeterde intermodale dienst tussen de haven van Antwerpen en de regio Zuid-Oost Nederland 1. INLEIDING In opvolging van het Totaalplan Concurrentiële Haven werd

Nadere informatie

Leidraad OPEN PROJECTOPROEP. Nieuwe of verbeterde mobiliteitsoplossingen voor het vrachtverkeer.

Leidraad OPEN PROJECTOPROEP. Nieuwe of verbeterde mobiliteitsoplossingen voor het vrachtverkeer. Leidraad OPEN PROJECTOPROEP Nieuwe of verbeterde mobiliteitsoplossingen voor het vrachtverkeer. 1. INLEIDING Als gebiedsbeheerder zet het Havenbedrijf Antwerpen reeds verschillende jaren zwaar in op een

Nadere informatie

Steunprogramma Ontgassing binnenvaart

Steunprogramma Ontgassing binnenvaart Steunprogramma Ontgassing binnenvaart 20/06/2016, INFR/ROM Pieter.vandermeeren@portofantwerp.com 03/229 65 64 Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Bepaling begrippen... 3 Artikel 1... 3 Hoofdstuk 2: Doelstelling

Nadere informatie

Q&A Open Projectoproep Nieuwe of verbeterde mobiliteitsoplossingen voor het vrachtverkeer

Q&A Open Projectoproep Nieuwe of verbeterde mobiliteitsoplossingen voor het vrachtverkeer Q&A Open Projectoproep Nieuwe of verbeterde mobiliteitsoplossingen voor het vrachtverkeer Q: Zijn er bepaalde documenten die de kandidaten kunnen invullen? A: Er bestaan geen templates voor het indienen

Nadere informatie

Tariefverordening op evenementen in de haven

Tariefverordening op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 23 november 2014 raad van bestuur van 01 december 2014 ingangsdatum: 1 januari 2015 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

Tariefverordening. op evenementen in de haven. directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013

Tariefverordening. op evenementen in de haven. directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013 Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013 ingangsdatum : 1 januari 2014 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

Tariefverordening. op evenementen in de haven

Tariefverordening. op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 10 december 2012 raad van bestuur van : 18 december 2012 ingangsdatum : 1 januari 2013 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

Since 1987 Duurzaam, betaalbaar en op tijd!

Since 1987 Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Since 1987 Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Who we are? BCTN was the first intermodal barge operator in the Netherlands. With more than 25 years of experience BCTN is the leading intermodal barge operator

Nadere informatie

Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland!?

Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland!? Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland!? Eddy Bruyninckx CEO Gemeentelijk Havenbedrijf 20 jaar Promotie Binnenvaart Vlaanderen 11 oktober 2012 De binnenvaartverbindingen van

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. ALV ELC, Venlo 30 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

Barge Bar Operationele optimalisaties

Barge Bar Operationele optimalisaties Barge Bar Operationele optimalisaties Agenda 1. Papierarme transit Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen / Bart Van Mol 2. Nieuwe binnenvaartverbindingen 2.1 Ontsluiting Waaslandhaven APS / Jan Goderis 2.2

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. Movares symposium 29 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014 Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014 1 Mevrouw, Mijnheer, Het Fonds ter bestrijding van de verslavingen werd opgericht in 2006 met een jaarlijks budget van 5.000.000 (3.000.000

Nadere informatie

Tariefverordening op evenementen in de haven

Tariefverordening op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven raad van bestuur van 5 december 2016 ingangsdatum: 1 januari 2017 Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht Havenhuis Zaha Hadidplein 1 2030 Antwerpen T+3232052011

Nadere informatie

SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE

SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE REGLEMENT TOELAGEREGLEMENT VOOR DE BEVEILIGING VAN VERENIGINGSLOKALEN Artikel 1 In het district Ekeren zijn veel verenigingen actief. Het districtsbestuur wenst het verenigingsleven

Nadere informatie

Rotterdam en de kracht van het achterland. Oss, 6 april 2011

Rotterdam en de kracht van het achterland. Oss, 6 april 2011 Rotterdam en de kracht van het achterland Oss, 6 april 2011 Inhoud Containerontwikkeling Rotterdam Achterlandstrategie Logistiek knooppunten 2 Ontwikkeling overslagvolume 30 2008 2009 2010 25 20 15 10

Nadere informatie

Aanbeveling. van de Vlaamse Havencommissie over de Groepsvrijstellingsverordening (GBER, General Block Exemption Regulation) Brussel, 13 mei 2016

Aanbeveling. van de Vlaamse Havencommissie over de Groepsvrijstellingsverordening (GBER, General Block Exemption Regulation) Brussel, 13 mei 2016 Aanbeveling van de Vlaamse Havencommissie over de Groepsvrijstellingsverordening (GBER, General Block Exemption Regulation) Brussel, 13 mei 2016 VHC_AANBV_20160513_Groepsvrijstellingsverordening Vlaamse

Nadere informatie

Port of Rotterdam. Ports and Hinterland congres 2012 5-12-2012

Port of Rotterdam. Ports and Hinterland congres 2012 5-12-2012 Port of Ports and Hinterland congres 2012 Emile Hoogsteden Directeur Containers, Breakbulk & Logistics 1 2 1 Port of Agenda Havenvisie 2030 Containeroverslag (t/s en achterlandvolume) Modal split Marktaandeel

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

GR punt 18: Concessie met betrekking tot het beheer van het parkeren - Principiële goedkeuring en oproep tot kandidatuurstelling

GR punt 18: Concessie met betrekking tot het beheer van het parkeren - Principiële goedkeuring en oproep tot kandidatuurstelling GR20111124 punt 18: Concessie met betrekking tot het beheer van het parkeren - Principiële goedkeuring en oproep tot kandidatuurstelling DE RAAD, Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; Gelet op

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12

Nadere informatie

SBO economisch programmadeel Handleiding voor de participatie van bedrijven (versie januari 2016)

SBO economisch programmadeel Handleiding voor de participatie van bedrijven (versie januari 2016) SBO economisch programmadeel Handleiding voor de participatie van bedrijven (versie januari 2016) 1. Situering van deze handleiding Voorliggende handleiding is bedoeld voor bedrijven die wensen betrokken

Nadere informatie

13 juli 2016 SELECTIELEIDRAAD. Ontwikkeling, bouw, exploitatie en onderhoud kinderopvang 0-3 jaar en ruimtes voor gedeeld gebruik

13 juli 2016 SELECTIELEIDRAAD. Ontwikkeling, bouw, exploitatie en onderhoud kinderopvang 0-3 jaar en ruimtes voor gedeeld gebruik SELECTIELEIDRAAD Ontwikkeling, bouw, exploitatie en onderhoud kinderopvang 0-3 jaar en ruimtes voor gedeeld gebruik Egied Segerslaan 29-31, 2610 Wilrijk 1 / 9 1. Selectie van de Kandidaten 3 2. samenstelling

Nadere informatie

WINTERCIRCUS -----------------------------------------------------------------

WINTERCIRCUS ----------------------------------------------------------------- WINTERCIRCUS 0 WINTERCIRCUS Het Wintercircus is gelegen in het centrum van Gent tussen de Lammerstraat, de Sint Pietersnieuwstraat en de Platteberg en was tussen 1894 en 1939 een circus met overdekt binnenplein.

Nadere informatie

Reglement Toelage voor publicaties Bewonersgroepen

Reglement Toelage voor publicaties Bewonersgroepen Reglement Toelage voor publicaties Bewonersgroepen District Antwerpen Deel 1 Algemene voorwaarden Art. 1 Het reglement op de toelage voor publicaties van bewonersgroepen heeft tot doel een algemene en

Nadere informatie

Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D)

Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D) Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D) 1 Inleiding Meer dan ooit is onze toekomst digitaal. Op Europees niveau speelt

Nadere informatie

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel.

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Doel Artikel 1. Binnen de perken van de in de districtsbegroting voorziene kredieten geeft het district Berchem met een projecttoelage

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU Europese Unie LIFE. - Communautair Financieel instrument voor het Leefmilieu Programma LIFE Natuur 1999 1. Context. In het kader van de verordening

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

Rise- Innovatieve start-ups

Rise- Innovatieve start-ups Rise- Innovatieve start-ups Reglement Oproep van mei 2017 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing van een strategisch

Nadere informatie

Instream. Slimme en efficiënte binnenvaart

Instream. Slimme en efficiënte binnenvaart Instream Slimme en efficiënte binnenvaart Instream Slimme en efficiënte binnenvaart www.portofantwerp.com/instream 2 Instream Slimme en efficiënte binnenvaart INHOUD 5 Haven van Antwerpen, uw partner voor

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.6.2003 COM(2003) 348 definitief 2003/0127 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese

Nadere informatie

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten OPROEP 2012 Mevrouw, Mijnheer, Het Fonds ter bestrijding van de verslavingen werd opgericht in

Nadere informatie

ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES

ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES Artikel 1 : Geldingskracht 1.1. Dit algemeen huishoudelijk reglement werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het NBN tijdens zijn vergadering

Nadere informatie

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan projecten in het kader van het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

Projectoproep Uitbouw van een laagdrempelig zorgaanbod voor dak- en thuislozen

Projectoproep Uitbouw van een laagdrempelig zorgaanbod voor dak- en thuislozen Projectoproep Uitbouw van een laagdrempelig zorgaanbod voor dak- en thuislozen I.1 Beschrijving van het project 1.1.1 Doelstellingen van het project De kandidaat richt een laagdrempelig zorgaanbod (preventief

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Betreft: Bevraging maritieme kaaizone Delwaidedok Zuid en Noord-oost

Betreft: Bevraging maritieme kaaizone Delwaidedok Zuid en Noord-oost Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis, Entrepotkaai 1, B-2000 Antwerpen T +32 3 205 20 11, F +32 3 205 20 28 E info@portofantwerp.com www.portofantwerp.com Patrimoniumbeheer Entrepotkaai 1 B-2000

Nadere informatie

INFRASTRUCTUUR - KWALIFICATIESTELSEL

INFRASTRUCTUUR - KWALIFICATIESTELSEL HAVENBEDRIJF ANTWERPEN NV van publiek recht Infrastructuur INFRASTRUCTUUR - KWALIFICATIESTELSEL Het uitvoeren van waterbouwkundige werken in de haven van Antwerpen Inzage van de documenten. Voor bijkomende

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) N 20 CORDROGUE 27 FISC 45 BUDGET 13 SAN 71 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 14 maart

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur. HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur. HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen BIJLAGE Bijlage nr. 1 Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel 1.- Dit besluit wordt genomen in uitvoering van de verordening nr. 11-02 van 20

Nadere informatie

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/9 VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/9 VAN DE COMMISSIE L 3/41 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/9 VAN DE COMMISSIE van 5 januari 2016 betreffende het gezamenlijk indienen en het uitwisselen van gegevens overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs directie Onderwijs & Vorming Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs Artikel 1 Definities Voor de toepassing van

Nadere informatie

Taxicheques Voor minder mobiele en tijdelijk minder mobiele 65-plussers en voor personen met een handicap

Taxicheques Voor minder mobiele en tijdelijk minder mobiele 65-plussers en voor personen met een handicap Taxicheques Voor minder mobiele en tijdelijk minder mobiele 65-plussers en voor personen met een handicap Reglement Inhoudstafel Klik op de artikels die u wil lezen. Artikel 1 Doel van het reglement...

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

Brussel, 8 juli _JPM_Aanbeveling_Havenbeveiliging. Aanbeveling

Brussel, 8 juli _JPM_Aanbeveling_Havenbeveiliging. Aanbeveling Brussel, 8 juli 2004 070804_JPM_Aanbeveling_Havenbeveiliging Aanbeveling van de Vlaamse Havencommissie over het voorstel van richtlijn van de Europese Commissie betreffende de verhoging van de veiligheid

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 mei 2010 (18.05) (OR. en) 9846/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0123 (NLE) EEE 18 BUDGET 30 MI 149

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 mei 2010 (18.05) (OR. en) 9846/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0123 (NLE) EEE 18 BUDGET 30 MI 149 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 mei 2010 (18.05) (OR. en) 9846/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0123 (NLE) EEE 18 BUDGET 30 MI 149 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 12 mei 2010 Betreft:

Nadere informatie

OVER DE ERKENNING VAN AANNEMERS

OVER DE ERKENNING VAN AANNEMERS OVER DE ERKENNING VAN AANNEMERS BIJ OPDRACHTEN VAN WERKEN In België geldt regelgeving die bepaalt dat wanneer de waarde of de omvang van een overheidsopdracht voor werken een welbepaald bedrag overschrijdt,

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-3: ontwerp-richtlijn 400 Jaarverslag

RJ-Uiting 2014-3: ontwerp-richtlijn 400 Jaarverslag RJ-Uiting 2014-3: ontwerp-richtlijn 400 Jaarverslag Ten geleide In de jaareditie 2013 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving is hoofdstuk 400 Jaarverslag opgenomen met geringe aanpassingen in de

Nadere informatie

Artikel 1.- Artikel 2.-

Artikel 1.- Artikel 2.- ontwerp subsidiereglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur HOOFDSTUK : : Algemene A bepalingen Artikel.- Dit besluit wordt genomen in uitvoering van de verordening nr. -02 van 20 januari

Nadere informatie

Reglement Stadsmarketingfonds

Reglement Stadsmarketingfonds Reglement Stadsmarketingfonds Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 mei 2009 Bekendgemaakt op 28 mei 2009 Artikel 1: Voorwerp Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op het budget van de

Nadere informatie

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen 1. BIEDINGSVOORWAARDEN Artikel 1 - Voorwerp Centrum Duurzaam Bouwen vzw biedt via marktraadpleging

Nadere informatie

Bijeenkomst logistiek knooppunt Oss Havenbedrijf Rotterdam 22/07/2010

Bijeenkomst logistiek knooppunt Oss Havenbedrijf Rotterdam 22/07/2010 Bijeenkomst logistiek knooppunt Oss Havenbedrijf Rotterdam 22/07/2010 Samenstelling Aanwezig namens logistieke regio Oss Jan van Erp Logistiek Platform Oss Eric Nooijen - Osse Overslag Centrale Hans Pepers

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 november 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/2 Wijziging subsidiereglement 'Erkenning en

Nadere informatie

Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement

Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement Het OCMW Tervuren wenst kinderen met een hoge zorgbehoefte bijkomend te ondersteunen. De gezinnen van deze kinderen worden geconfronteerd met hogere kosten

Nadere informatie

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de inname van de openbare weg door:

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de inname van de openbare weg door: BELASTINGREGLEMENT OP DE INNAME VAN DE OPENBARE WEG ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de inname van de openbare weg

Nadere informatie

Infosessie oproep 307. Opleidingen in bedrijven 20/02/2015

Infosessie oproep 307. Opleidingen in bedrijven 20/02/2015 Infosessie oproep 307 Opleidingen in bedrijven 20/02/2015 Oproep 307 Kader Wat Wie Hoe Wanneer Kader ESF Vlaanderen ESF = Europees Sociaal Fonds Subsidieagentschap in het domein Werk en Sociale Economie

Nadere informatie

FAQ MOBIELE EQUIPE en ONMIDDELIJKE VERVANGING

FAQ MOBIELE EQUIPE en ONMIDDELIJKE VERVANGING FAQ MOBIELE EQUIPE en ONMIDDELIJKE VERVANGING Akkoord betreffende de federale gezondheidssectoren van 26 april 2005 afgesloten tussen de federale regering en de representatieve organisaties van de private

Nadere informatie

Geïnteresseerde eigenaars worden gevraagd hun blijken van belangstelling kenbaar te maken conform de bepalingen van onderhavige oproep.

Geïnteresseerde eigenaars worden gevraagd hun blijken van belangstelling kenbaar te maken conform de bepalingen van onderhavige oproep. PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STAD GENT OPROEP TOT HET INDIENEN VAN BLIJKEN VAN BELANGSTELLING : TER BESCHIKKING STELLEN AAN STAD GENT VAN GRONDEN, TERREINEN OF PARKEERPLAATSEN VOOR DE REALISATIE VAN PARK

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Supply chain Forum Borchwerf

Supply chain Forum Borchwerf Supply chain Forum Borchwerf Haven van Antwerpen: betrouwbare partner in uw supply chain Luc Arnouts, Chief Commercial Officer Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Widely connected to the fore and hinterland

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk", genoemd "INTERCOMMUNALE LEIEDAL", publiekrechtelijk

Nadere informatie

Brussel, 24 oktober JPM/Aanpassing Havendecreet. Advies

Brussel, 24 oktober JPM/Aanpassing Havendecreet. Advies Brussel, 24 oktober 2006. JPM/Aanpassing Havendecreet Advies van de Vlaamse Havencommissie over het Ontwerp van decreet tot wijziging van het Havendecreet van 2 maart 1999 in relatie met het Gemeentedecreet.

Nadere informatie

INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE

INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE Artikel 1. - Doel Goedgekeurd door de provincieraad op 25/09/2014 De provincie Antwerpen

Nadere informatie

Uitnodiging tot inschrijving

Uitnodiging tot inschrijving Raad van de Europese Unie Secretariaat-generaal Uitnodiging tot inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen Huur van een schietbaan Het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese

Nadere informatie

I. Verduidelijkingen bij de exploitatievoorwaarden:

I. Verduidelijkingen bij de exploitatievoorwaarden: 10-08 DIRECTIE B-ST.41 - - Uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Datum AB2016. foto locatie 13-7-2016 Station SCHELLEBELLE: Broodautomaat in automaten-nis van het station van Schellebelle Geachte, Om het commercieel

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BIJ HET UITSCHRIJVEN VAN EEN SCENARIO

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BIJ HET UITSCHRIJVEN VAN EEN SCENARIO SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BIJ HET UITSCHRIJVEN VAN EEN SCENARIO TUSSEN :, auteur,, ENERZIJDS, EN, auteur, ANDERZIJDS, GELET OP HET FEIT DAT De auteurs besloten hebben om hun bekwaamheden en krachten te

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven

Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven Directie Leefmilieu dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven Artikel 1 Voorwerp Binnen de perken

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.1.2010 COM(2010)7 definitief 2010/0005 (E) Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Papendrecht

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Papendrecht Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Papendrecht Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract Reglement Starterscontract Artikel 1 Situering De Stad Gent, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een toelage toekennen aan startende ondernemers,

Nadere informatie

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd Wijziging van het koninklijk besluit Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen In dit koninklijk besluit (25.01.2001) zijn twee

Nadere informatie

Projectoproep Verplichte template. 1. Projectbeschrijving Titel van het project: Korte beschrijving van het project (max 200 woorden):

Projectoproep Verplichte template. 1. Projectbeschrijving Titel van het project: Korte beschrijving van het project (max 200 woorden): Projectoproep 2017 Verplichte template Dit is een blanco template die u verplicht dient te gebruiken indien u een projectvoorstel wenst in te dienen voor de Projectoproep Slim naar Antwerpen 2017. U vult

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

BIJLAGE. bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing

BIJLAGE. bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.12.2016 C(2016) 8600 final ANNEX 1 BIJLAGE bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing NL NL Bijlage Administratieve procedures

Nadere informatie

Art. 2. Kind en Gezin kan aan de organisator subsidies toekennen voor de realisatie van de specifieke dienstverlening, vermeld in dit besluit.

Art. 2. Kind en Gezin kan aan de organisator subsidies toekennen voor de realisatie van de specifieke dienstverlening, vermeld in dit besluit. 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 2015 (BS 18 juni 2015) houdende de regeling van de toekenning van een subsidie voor een vernieuwend project betreffende het werknemersstatuut van de kinderbegeleider

Nadere informatie

REGLEMENT ERKENNING als ANTWERPSE SPORTVERENIGING

REGLEMENT ERKENNING als ANTWERPSE SPORTVERENIGING REGLEMENT ERKENNING als ANTWERPSE SPORTVERENIGING Zodra een vereniging voldoet aan de hierna beschreven erkenningsvoorwaarden en een aanvraag indient kan zij als Antwerpse sportvereniging erkend worden

Nadere informatie

BIJLAGE 11. ARBITRAGEREGLEMENT ALFAPORT ANTWERPEN

BIJLAGE 11. ARBITRAGEREGLEMENT ALFAPORT ANTWERPEN BIJLAGE 11. ARBITRAGEREGLEMENT ALFAPORT ANTWERPEN Toelichting Het Arbitragecentrum voor de Haven van Antwerpen werd in september 1985 opgericht op initiatief van de Algemene Beroepsvereniging voor het

Nadere informatie

2.2.1 Samenstelling dossier Taal Indienen van de projectvoorstellen... 4

2.2.1 Samenstelling dossier Taal Indienen van de projectvoorstellen... 4 BTC Campagnebeeld Week van de Fair Trade 2012 1.1 VOORWERP... 3 1.2 DEELNAMEVOORWAARDEN... 3 2.1 INLICHTINGEN... 4 2.2 PROJECTVOORSTEL... 4 2.2.1 Samenstelling dossier... 4 2.2.2 Taal... 4 2.2.3 Indienen

Nadere informatie

Vertegenwoordiging en verkiezing van de vertegenwoordigers van de

Vertegenwoordiging en verkiezing van de vertegenwoordigers van de 20 SEPTEMBER 2002. Koninklijk besluit betreffende de oprichting, organisatie en werking van een paritair overlegorgaan in de sector van het verzekeringswezen, van de kredietinstellingen en van de gereglementeerde

Nadere informatie

Reglement voor toelage proefproject vergroening kinderopvang

Reglement voor toelage proefproject vergroening kinderopvang Reglement voor toelage proefproject vergroening kinderopvang Artikel 1: definitie proefproject De stad Antwerpen wil via een proefproject de voorschoolse kinderopvang stimuleren om hun buitenruimte natuurlijk

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING 2010 *** Reglement

FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING 2010 *** Reglement FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING 2010 *** Reglement Hoofdstuk 1: voorwerp van het reglement Artikel 1 Dit reglement bepaalt het doel, de deelnemingsvoorwaarden, de selectieprocedure en de toekenningcriteria

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID,

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID, Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest DE VLAAMSE MINISTER

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid:

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid: MINNELIJKE SCHIKKING AANVAARD DOOR HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FSMA EN WAARMEE ECOPOWER CVBA HEEFT INGESTEMD Deze minnelijke schikking, waarmee de CVBA Ecopower op 14 december 2012 voorafgaandelijk heeft

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.4.2003 COM(2003) 219 definitief 2003/0084 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2002/96/EG

Nadere informatie

Bijlage 1. Oproep tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen als vermeld in artikel 1

Bijlage 1. Oproep tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen als vermeld in artikel 1 Bijlage 1. Oproep tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen als vermeld in artikel 1 De Vlaamse Regering lanceert een oproep tot indiening van projectaanvragen voor experimentele

Nadere informatie

Een kopie wordt bezorgd aan: Agentschap Binnenlands Bestuur afdeling Antwerpen, Anna Bijns-gebouw, Lange Kievitstraat , 2018 Antwerpen

Een kopie wordt bezorgd aan: Agentschap Binnenlands Bestuur afdeling Antwerpen, Anna Bijns-gebouw, Lange Kievitstraat , 2018 Antwerpen Mevr. Cathy Berx p/a Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Antwerpen, 9 november 2016 Betreft: klacht en vraag tot schorsing en vernietiging naar aanleiding van OCMW-besluit 21 2016_RMW_00605

Nadere informatie

BELANGRIJKE JURIDISCHE INFORMATIE

BELANGRIJKE JURIDISCHE INFORMATIE BESLUIT BETREFFENDE DE LIJST VAN DIENSTEN WAARVOOR VERGOEDINGEN VERSCHULDIGD ZIJN (Besluit van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor chemische stoffen) BELANGRIJKE JURIDISCHE INFORMATIE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/125 BERAADSLAGING NR. 13/056 VAN 4 JUNI 2013 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE AFDELING

Nadere informatie

NEUTRALE OPLOSSING, GEMEENSCHAPPELIJK VOORDEEL

NEUTRALE OPLOSSING, GEMEENSCHAPPELIJK VOORDEEL NEUTRALE OPLOSSING, GEMEENSCHAPPELIJK VOORDEEL BARGE SERVICE CENTER HAALBAAR, BETAALBAAR EN STARTKLAAR VAN DRIE NAAR VIJF CONTAINERTERMINALS In 2014 versnippert de containerstroom in de Rotterdamse haven

Nadere informatie