Overleg orgaan van samenwerkingsverbanden. openluchtrecreatie. Sterk in openluchtrecreatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overleg orgaan van samenwerkingsverbanden. openluchtrecreatie. Sterk in openluchtrecreatie"

Transcriptie

1 Sterk in openluchtrecreatie Recreatiemaatschappij Rivierengebied wordt Uit waarde Overleg orgaan van samenwerkingsverbanden in de openluchtrecreatie OSO NIEUWSBRIEF VERENIGING OSO. Schappendag 2008 Gouden Ham JAARGANG 7, NUMMER 15 - OKTOBER 2008 Gedeputeerde Marijke van Haaren onthult de nieuwe naam van Recreatiemaatschappij Rivierengebied Sinds mei gaat Recreatiemaatschappij Rivierengebied met een nieuwe naam door het leven: Uit waarde. Een naam met een dynamische uitstraling die beter bij het recreatiebedrijf past. Een naam die ook beter past bij de toekomst, waarin Uit waarde met veel nieuwe plannen en ontwikkelingen begint. Uit waarde staat voor de uiterwaarden in het rivierengebied. Dat is het werkterrein waar de voormalige Recreatiemaatschappij Rivierengebied actief is. Het teken staat voor recreatie, rivieren en routes. Op 18 september 2008 werd een oude traditie weer in ere hersteld. Toen vond, voor het eerst in lange tijd, weer een OSO Schappendag plaats. In het verleden waren de schappendagen een vaste prik in de agenda s van alle medewerkers van de leden van het OSO. Maar al een aantal jaren werd deze dag niet meer georganiseerd. Nieuw logo Om de nieuwe naam kracht bij te zetten, liet Uit waarde ook een nieuw logo ontwerpen. Oranje, blauw en groen bepalen het logo. Oranje verwijst naar de recreatie, blauw naar de evenementen en groen naar de routes. De slinger in het logo symboliseert een rivier. Uit waarde heeft ook een hele nieuwe website: Afscheid Op 22 mei onthulde Marijke van Haaren, gedeputeerde van de provincie Gelderland, de nieuwe naam. Daarmee nam Recreatiemaatschappij Rivierengebied afscheid van een periode waarin het na de verzelfstandiging is uitgegroeid tot een modern bedrijf met een goede toekomst. OSO INFO is een uitgave van de vereniging OSO p/a Utrechtse recreatieschappen Postbus 8058, 3503 RB Utrecht Redactie: Jos Fluitsma Tekst en Concept Vormgeving: Doorrood concept + creatie, Apeldoorn Drukwerk: BDU grafisch bedrijf, Barneveld Fotografie: Jos Fluitsma Tekst en Concept Sterk in openluchtrecreatie OSO INFO is een uitgave van de vereniging OSO p/a Utrechtse recreatieschappen Postbus RB Utrecht In haar doelstellingen heeft het OSO omschreven dat zij actief is voor haar leden op het terrein van recreatie in de ruimste zin des woords. Juist omdat het OSO geen vereniging van directeuren is past het bij haar doelstellingen om ook de medewerkers van haar leden te informeren over (landelijke) ontwikkelingen op het veld van recreatie. Daarnaast is een dag als deze een mooie gelegenheid om de onderlinge contacten aan te halen en wederzijds informatie te verstrekken om zo te leren van elkaar en de openluchtrecreatie in Nederland op een hoger niveau te krijgen. Zo n 220 enthousiaste medewerkers waren, soms zelfs met bussen vol, afgereisd naar de Gouden Ham aan de Maas tussen Appeltern en Maasbommel in het Gelderse Rivierengebied. Hier lag terrein Strand De Maaslanden zich op te warmen in een zacht nazomer zonnetje in afwachting van wat komen ging. Uit waarde had haar beste beentje voorgezet en het gebied nog eens extra onderhanden genomen om een onvergetelijke indruk te maken. Nadat alle deelnemers gearriveerd waren werd, in een circusachtige omgeving, de dag geopend door de beide gastheren dhr. Leo Klaassen, namens het OSO, en dhr. Gerrit Stam, namens Uit waarde en penningmeester van het OSO. Na de korte introductie door beide heren kon het echte programma van start gaan. Een aantal sprekers had een inleiding voorbereid over een diversiteit aan onderwerpen, zodat er voor elk wat wils was. Het publiek werd geïnfor-

2 meerd over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gebiedsontwikkeling, visrecht en faunabeheer en evenementen, maar ook meer praktische zaken als beheer en toezicht en nieuwe materialen in de waterrecreatie werden onder het voetlicht gebracht. toegedicht kreeg, kan deze geslaagde dag met de trefwoorden Kennis maken en kennis delen omschreven worden. Al met al een traditie die het de komende jaren verdient in ere te blijven. Tot de schappendag 2009! Vijf jaar slecht zwemwater? Sluit de tent maar! Na een lichte lunch kon verder kennisgemaakt worden tijdens de verschillende sportieve activiteiten en die speciaal voor deze gelegenheid georganiseerd waren. De actievelingen konden zich uitleven met de watersportactiviteiten of een van de beachsporten. Degenen die minder actief aangelegd waren konden bijvoorbeeld terecht op de rondvaart om de mooiste plekjes op de Gouden Ham te ontdekken. Er waren voldoende activiteiten om iedereen aan zijn trekken te laten komen en voldoende gelegenheid te geven om nader kennis te maken met elkaar. Met een muzikale afsluiting tijdens het diner werd deze succesvolle dag afgesloten en kon iedereen vol inspiratie en met nieuwe kennis(sen) naar huis terug. Waar het OSO congres in 2007 in de slotwoorden het thema Innoveren en alliëren Waar staan we? Twee jaar geleden zijn we met een nieuw bestuur begonnen. Het betekende een herstart van onze vereniging. We willen binnen het OSO meer cohesie en een nauwere onderlinge samenwerking tot stand brengen. Met als doel openluchtrecreatie in regionaal verband verder te ontwikkelen. Nu, twee jaar later, is het een mooi moment om stil te staan bij wat we tot nu toe hebben bereikt. Waar staat het OSO nu? Als bestuur zijn we de afgelopen twee jaar hard aan de slag gegaan om onze Leo Klaassen, voorzitter OSO organisatie vanuit de basis opnieuw op te bouwen. Een gedegen ontwikkeling vanuit de basis is volgens ons namelijk de Een mooie gelegenheid om in een informele sfeer collega s uit hetzelfde werk- beste succesformule. We zien inmiddels de eerste resultaten van die aanpak. De veld te treffen. gezamenlijke belangenbehartiging krijgt steeds meer vorm. En we wisselen steeds Een ander belangrijk onderwerp is op dit meer kennis met elkaar en met andere moment onze positie ten opzichte van organisaties uit. Dit jaar organiseerden de Recron. We hebben besloten om op we bijvoorbeeld voor het eerst een personeelsdag voor alle medewerkers van werkingsafspraken voor de toekomst te korte termijn met de Recron tot samen- organisaties die bij ons zijn aangesloten. komen. Als OSO worden we (nog) geen Drakenboot varen lid van de Recron. Maar onze leden kunnen dat op eigen titel natuurlijk wel doen. Terug naar de vraag waar we nu eigenlijk staan als organisatie. We zijn als OSO op de goede weg, maar we zijn er nog lang niet. Invulling geven aan onze gezamenlijke doelen vraagt veel tijd en inzet. En het moet allemaal naast onze dagelijkse eigen werk gebeuren. We moeten ons daarbij goed realiseren dat iedere organisatie eigen prioriteiten en zorgen heeft en zijn eigen specifieke ontwikkelingen doormaakt. De ontwikkeling van het OSO vindt dan ook slechts stapje voor stapje plaats. En de komende jaren zullen we nog heel wat stapjes moeten nemen. Wat van belang is, is dat wij ons blijven realiseren dat iedere stap er één is! Bovendien nemen we al deze kleine stapjes samen en dat is uiteindelijk waar het OSO ook voor bedoeld is: succes is de reis en niet zozeer het einddoel! Leo Klaassen, voorzitter OSO Door Gerrit Stam Indien een zwemwater vijf opeenvolgende jaren als slecht ingedeeld is, wordt een permanent zwemverbod ingesteld. Dat staat in artikel 5.4b van Richtlijn 2006/7/EG van de Europese Commissie. Dus... als dat nu al niet het geval is, wordt de zwemwaterkwaliteit zeker de komende jaren een centraal thema binnen het beheer van de recreatieschappen. Inspanningen nodig Wen er maar vast aan: we moeten ons behoorlijke financiële inspanningen getroosten om alle nu nog opengestelde zwemlocaties in oppervlaktewater ook Twee parameters Vanaf 2015 moeten alle aangewezen zwemwateren voldoen aan de kwaliteitsklasse aanvaardbaar. De provincies delen de zwemwaterlocaties in vier categorieën in. Ze doen dat na afloop van het als zodanig beschikbaar te houden. Dat is de voorlopige conclusie uit de eerste studies, waarnemingen en verzamelde onderzoekgegevens. Rijkswaterstaat en de waterschappen, onze voornaamste waterbeheerders, zijn druk doende zwemseizoen op basis van de uitkomsten zwemwaterprofielen op te stellen. van de bemonstering. De categorieën zijn: uitstekend, goed aanvaardbaar en slecht. Twee parameters bepalen of het water geschikt is als zwemwater: het aantal intestinale enterokokken en het De Richtlijn legt hun die verplichting op. In Waterbeheerplannen vertalen Rijkswaterstaat en de waterschappen de zwemwaterprofielen naar concreet te nemen maatregelen. aantal Escherichia coli per inhoudsmaat. Maar ook de bloei van blauwalgen kan een reden zijn om zwemwaterlocaties te sluiten. Wilt u nalezen hoe het precies zit? Het staat allemaal in de Europese Richtlijn betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit. Eutrofiëring en fecaliën Waarom zijn al die inspanningen nodig? Er zijn twee belangrijke oorzaken. De voortdurende eutrofiëring van het water via de bagger op de waterbodems en via de toeleidende sloten. Het gaat heel wat geld en inspanning kosten om dit plaatje mogelijk te blijven maken! Gerrit Stam En de toenemende bacteriële verontreiniging door fecaliën van vooral ganzen. Als gevolg van de eutrofiëring is in veel zwemplassen inmiddels een probleem met blauwalgen (cyanobacteriën) ontstaan. Overschrijding van de parameters van de Europese Richtlijn ontstaat vooral door fecale verontreiniging in de ondiepe zwemzone. Die komt vooral door ganzen die de hele zomer op het water en aan de waterrand verblijven. In mindere mate zorgen ook uitwerpselen van paarden en honden voor de verontreiniging. Extra aandacht voor beheer Wat kunnen we eraan doen? Een zwemverbod instellen. Maar dat willen we natuurlijk niet! Voor een recreatieondernemer is zo n maatregel immers het uiterste. Wat dan wel? We moeten extra aandacht hebben voor bepaalde maatregelen in het kader van het normale beheer. Zorgen voor voldoende schone sanitaire voorzieningen. Met borden aangeven dat paarden en honden niet op stranden en ligweiden mogen komen. En daar toezicht op uitoefenen. Beheercontracten sluiten met Wildbeheereenheden of individuele jagers om de stand van watervogels en zomer ganzen te beheersen. 2 3

3 Water in beweging houden Bestrijding van blauwalg is een kwestie van lange adem. Wegbaggeren van voedselrijke bodems kan helpen.maar vooral actief biologisch beheer, waaronder het beheer van de visstand. Die maatregelen liggen echter niet zo voor de hand. Ze zijn duur en sluiten niet goed aan bij de natuurlijke omstandigheden van het oppervlaktewater in recreatiegebieden. Groen licht voor recreatie in Natura 2000? Consequenties van de aanwijzing van Natura2000 gebieden voor recreatie Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden waarop het beleid van de EU voor behoud en herstel van biodiversiteit is gericht. Het netwerk is gericht op zowel bescherming van gebieden (habitats), maar draagt ook bij aan soortenbescherming. De lijst in Nederland telt 162 gebieden. Er zijn inmiddels drie gebieden definitief aangewezen door de minister, de overige zijn in procedure gebracht. Aanwijzen van gebieden voor Natura 2000 De natuurwaarden in een gebied dat is aangewezen als Natura 2000 gebied worden beschermd. Sommige activiteiten blijven mogelijk, maar er zullen ook beperkingen zijn. Het MKB heeft onderzocht dat tussen de en bedrijven mogelijk te maken krijgen met nieuwe regels van de Natuurbeschermingswet die hun bedrijfsactiviteiten zullen beperken of zelfs onmogelijk maken. De vrees is dat vooral gebieden op slot gaan voor nieuwe ontwikkelingen. Beheerplannen Op dit moment wordt voor een groot aantal gebieden het beheerplan opgesteld. In een beheerplan staat ondermeer welke gebruiksvormen en bedrijfsactiviteiten doorgang kunnen vinden en vindt toetsing plaats van het bestaand gebruik. Via de stoplichtmethode worden activiteiten ingedeeld; groen licht voor geen effect, rood licht voor vergunningplichtig en oranje voor nader onderzoek. In enkele gevallen kan zelfs het stoppen van activiteiten worden afgedwongen. Consequenties Voor terreineigenaren en (recreatie)ondernemers geldt dat zij te maken krijgen met veel strengere toetsingscriteria dan voorheen als zij nieuwe activiteiten willen opstarten. Mogelijkheden Het gaat namelijk vaak om diepe plassen. Plassen met steile onderwatertaluds en een relatief geringe oeverlengte. Maar naast deze ingrijpende maatregelen kunt u ook heel wat bereiken door bloei van blauwalg te voorkomen. Dat kan door het water in beweging te houden via natuurlijke of mechanische doorstroming. En vooral te zorgen voor verticale circulatie binnen de waterkolom. 4 kunnen hierdoor beperkt worden en extra kosten met zich meebrengen. De eerste ervaringen bij opstelling van beheerplannen rond de Randmeren leren ons dat je er bovenop moet zitten voor het aanleveren van juiste gegevens en dat je zeer kritisch moet kijken naar de wijze van toetsing. Veel kaarten bleken lang niet volledig en zeer globaal. Eerste toetsingsresultaten lieten zien dat vooral recreatieve bewegingen mogelijk effecten zouden geven. Het lijkt erop dat voor deze gebieden de dagrecreatiegebieden zelf groen licht krijgen, maar activiteiten die starten vanuit het gebied zoals surfen, kiten en varen wel nader onderzocht moeten worden naar effecten. Ook een activiteit als fietsen op de dijk zou gevoelig liggen voor een achterliggend vogelgebied. Elk Natura 2000 gebied zal komende tijd beschreven en getoetst worden. Als organisaties aties moeten we zeer alert zijn om te zorgen dat de ruimte voor behoud en ontwikkeling van recreatie e veiliggesteld wordt. De kosten? En hoe verdelen we dan de kosten van al die maatregelen over waterbeheerder, provincie, gemeente en locatiebeheerder? Dát moet duidelijk worden in de Beheerplannen die via de Europese Kaderrichtlijn Water tot stand komen! We zijn een actieve vereniging Ruim tweehonderd collega s. Medewerkers van kantoor en buitendienst. het Rijk. De uitvoering daarvan wordt Van directeur tot groenmedewerker. Van alle recreatieschappen en gedelegeerd aan de provincies. Veel van regio s. Een programma met uitwisseling van informatie en kennis. onze leden hebben een groot gat in de Veel informele activiteiten. Onze Schappendag op 18 september in financiering van hun beheersactiviteiten. recreatiegebied de Gouden Ham van Uit waarde was een groot succes! Daarom is het voor ons van belang hoe het Programma Beheer van de provincie Ook op die dag bleek weer dat het inspirerend Innovatie eruit ziet. is om elkaar te ontmoeten. Als bestuur willen we onze algemene De recreatiesector waarin wij werken, is ledenvergadering voorstellen om substantieel Eindbeheerder wordt eigenaar van groot maatschappelijk belang. Door te investeren in de Innovatie- Dat is ons standpunt als het gaat om samenwerking versterken we elkaar en faciliteit Recreatie en Ruimte. Innovatie overdracht gronden, die zijn gepar- de sector in zijn geheel. We versterken is namelijk het sleutelwoord als het keerd bij Staatsbosbeheer (SBB). Voor elkaar bijvoorbeeld door de optelsom gaat om de toekomst van onze sector! veel van onze leden is dit onderwerp van van alle recreatieschappen en regio s De ontwikkeling van nieuwe gebieden en groot belang. Het Ministerie van LNV, zichtbaar te maken. En zo onze leden te de exploitatie van bestaande gebieden SBB, provincies en gemeenten rondden laten profiteren van de meerwaarde die vraagt om een voortdurende aanpassing hun overleg over de overdracht van deze daaruit ontstaat. Samen zijn wij sterk in aan een veranderende markt en bestuurlijke gronden al maanden geleden af. Maar openluchtrecreatie! ontwikkelingen. ze hebben het resultaat van hun overleg nog niet omgezet in klare tekst. Onze activiteiten op een rij Geld voor speerpunten De vele onderwerpen en activiteiten die Het OSO is vernieuwd. De bestuursleden Korting en bonus binnen onze vereniging aan bod komen, zelf - en hun organisaties - doen nu het Met twee bedrijven hebben we een Mantelovereenkomst bevestigen het belang van onze sector. werk. Daarmee besparen we de kosten gesloten. Met Nijmeeg- Onderwerpen, die een gemeenschappelijke van het inhuren van een extern secretase Betonindustrie De Hamer maakten aanpak vragen en krijgen. Een paar riaat. Dat geld kunnen we nu gebruiken we afspraken over levering van diverse belangrijke onderwerpen zet ik hier even om invulling te geven aan onze speerpunten. betonproducten voor bestrating, riole- voor u op een rij. Innovatie is zo n speerpunt. ring en ondergrondse opslag van afval. En voor bebording, bewegwijzering en Gedragscode wegbebakening sloten we een contract We hebben met RECRON en HISWA met Pol Heteren. Behalve een korting gewerkt aan de Gedragscode Recreatie. van gemiddeld twintig procent krijgen Deze gedragscode maakt het voor we een bonus van twee tot tien procent. recreatieondernemers eenvoudiger om Met dat geld kunnen we de activiteiten aan de Flora- en faunawet te voldoen. van onze vereniging ondersteunen. We adviseren daarom onze leden om deze gedragscode te gebruiken. U kunt Standaardovereenkomst hem downloaden via Wat we doen op Voor onze leden hebben we een nieuwe standaard-huurovereenkomst voor het visrecht gemaakt. Een nieuwe overeenkomst Verdeling Rijksgelden is nodig vanwege de relatie tus- We hebben het Interprovinciaal Overleg sen visstand en waterkwaliteit. opheldering gevraagd over de positie van de Recreatieschappen in de nieuwe Samenwerken systematiek voor financiele bijdragen. We voeren allerlei activiteiten uit om te In 2009 komt er een nieuwe systematiek komen tot gezamenlijke inzichten en Charles Wiss, secretaris OSO voor de verdeling van gelden van acties en samenwerking. Zo organikomen 5

4 seerden we bijvoorbeeld werkgroepen en themabijeenkomsten over faunabeheer, toezicht, beheer en water. Voorbeelden van samenwerking zijn die met het NOC/NSF en de Recron. OSO congres 2009 Volgend jaar is het weer zover: het OSO congres De organisatoren Recreatie Noord-Holland en het Amsterdamse Bos zijn al druk bezig met de voorbereidingen. U hoort er gauw meer over! U ziet het: het OSO is een actieve vereniging. Sterk in openluchtrecreatie! Charles Wiss, secretaris Dit gebeurt er allemaal in de Nederlandse recreatiegebieden! Charles Wiss zei het al eerder: de recreatiesector is van groot maatschappelijk belang. In onze recreatiegebieden vinden miljoenen recreanten elke dag weer allerlei mogelijkheden om recreatief of sportief bezig te zijn. Elk jaar komen er weer veel voorzieningen bij. Kijk maar eens wat er alleen al het afgelopen jaar allemaal gebeurde en wat er nog staat te gebeuren. Gehandicapten kunnen nu ook duiken In juni was het zover! Wethouder Ad Verseput van Schouwen- Een keer proberen? Duiveland opende bij duiklocatie het Koepeltje bij Wil je zelf ook een keer een duik wagen in het Grevelingenmeer? Kijk dan eens op de website van de NOB, Scharendijke een duiklift voor mensen met een lichamelijke beperking. Voordat het zover was hield acteur Peter Faber Hier kun je de folder over de een enthousiaste en motiverende speech. Hij is ambassadeur mooiste en interessante duiklocaties in de Grevelingen en voor de gehandicaptensport. Het regende bijna de hele dag. andere wateren downloaden. Maar tijdens de toespraak van Peter Faber werd het droog. Zo werd de opening ook in dat opzicht een geslaagde dag. Een zitlift Bij het Koepeltje is de steiger nu verbonden met een zitlift. Die helpt duikers om bij het water te komen. Via de lift komt de duiker op een plateau waar een begeleider hem verder in het water helpt. Er zijn ook nog diverse andere aanpassingen uitgevoerd die de toegang tot het water veiliger en comfortabeler maken. Daardoor is duiklocatie het Koepeltje nu toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. Als eerste duiklocatie in Zeeland! Daarom koos Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen deze locatie voor de officiële opening van in totaal vier verbeterde duiklocaties. Samen Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen nam vorig jaar het initiatief om de duiklocaties op Schouwen-Duiveland te verbeteren, samen met de provincie Zeeland, de gemeente Schouwen- Duiveland en de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB). 6 Een metamorfose voor Strand Nulde en Strand Horst Strand Nulde en Strand Horst gaan de komende jaren veranderen. De eerste stappen van de vernieuwing van de recreatiegebieden zijn al gezet. In augustus is de Pitch & Putt Golfbaan aangelegd welke in het voorjaar van 2009 gereed zal zijn voor haar nieuwe bezoekers. Meer te bieden De volgende stap is het vernieuwen van de kiosken. De huidige kiosken op Strand Horst en Strand Nulde voldoen niet meer aan de wensen van deze tijd. De kiosken worden vervangen door horecapaviljoens. Deze paviljoens zijn van hoogwaardige kwaliteit en zijn daarnaast groter en bieden de bezoekers en dagrecreanten meer service en comfort. In deze panden zijn ook de sanitaire voorzieningen. Vóór het hoogseizoen van 2009 worden de gebouwen op Horst opgeleverd, vóór het hoogseizoen van 2010 die van Strand Nulde. Laat je slepen In 2009/2010 is het de beurt aan de teleskibaan op Strand Horst. Zo n baan werd dit jaar al geopend op recreatiegebied Kievitsveld. Een teleskibaan is een soort sleeplift waaraan een waterskiër of wakeboarder met 30 kilometer per uur door een sleepkabel wordt voortgetrokken. Het heeft twee grote voordelen. Er is geen geluidsoverlast van de boten die waterskiërs trekken. En er kunnen meer mensen tegelijk van de baan gebruik Fort wordt een attractie In opdracht van recreatieschap Spaarnwoude zoekt Recreatie Noord-Holland een ondernemer voor Fort benoorden Spaarndam. Het moet een ontwikkelaar zijn die op deze locatie een toeristisch recreatieve voorziening kan realiseren. Daarmee wil het schap het fort voor de toekomst behouden en voor een breder publiek toegankelijk maken. Imposant Het fort is onderdeel van de tot werelderfgoed benoemde historische Stelling van Amsterdam. Het fort en het nabijgelegen munitiecomplex liggen er imposant bij. Maar ze bevinden zich maken. Ideaal dus voor een familie- of bedrijfsuitje! Iedereen zonder ervaring kan hier het waterskiën of wakeboarden onder de knie krijgen. Outdoor Voor surfers komt er op Horst een surfcentrum. Meer outdooractiviteiten staan ook in de planning. Externe evenementenbureaus gaan op Strand Nulde en Horst outdooractiviteiten voor groepen organiseren. wel in sterk verwaarloosde staat, omdat ze meer dan dertig jaar afgesloten zijn geweest. Cultuurhistorie Het programma van eisen gaat onder andere in op de cultuurhistorische omgeving en de toeristisch-recreatieve voorzieningen. De selectieprocedure vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een bestuurlijke selectiecommissie. Daarin zijn recreatieschap Spaarnwoude, provincie Noord-Holland en gemeente Velsen vertegenwoordigd. Het recreatieschap wil de procedure half 2009 afronden. 7

5 Spannend spelen in Simsaland In juli opende Jan van der Hoorn zijn droom. En de droom van speelkasteel via een ondergrondse rivier naar buiten stromen. veel kinderen! Jan van der Hoorn is de ontwerper en eigenaar In de waterstroom kun je als echte Hollanders dammen bouwen van Simsaland op recreatiegebied Zeumeren. Een overdekt en de stroom een nieuwe wending geven. Er is ook een enorm speelparadijs voor jong en oud. Kinderen kunnen genieten donker doolhof waar kinderen kunnen klimmen en klauteren in van het overdekte waterparadijs. De waterval komt uit het de netten en touwen. Veel nieuws op Kievitsveld Veluwse Bron Weldadige wellness Stuntelen met ski s De Veluwe wordt een wellness-regio. In 2006 opende Thermen Recreatiegebied Kievitsveld heeft er nog een prachtige Bussloo op recreatiegebied Bussloo. En in juli dit jaar ging De recreatievoorziening bij. In juli opende het waterskicentrum Veluwse Bron op recreatiegebied Kievitsveld open. De Veluwse op het recreatiegebied. Met ook al ruime mogelijkheden voor Bron biedt meer dan vierkante meter wellness: sauna s, vissen en duiken is Kievitsveld een waar watersportgebied aan stoombaden, het worden. zwembaden, dompelbaden en whirpools. In de tuinen rondom het hoofdgebouw liggen een volledig Jachthaven Hattem breidt uit Van 80 naar 240 ligplaatsen Volgende maand gaan de graafwerkzaamheden van start voor Poort naar de Veluwe de uitbreiding van Jachthaven Hattem. De havenkom van de Uitbreiding van Jachthaven Hattem speelt een belangrijke jachthaven wordt groter, waardoor het aantal ligplaatsen wordt rol in het economisch en ecologisch beleid van de gemeente uitgebreid van 80 naar 240. De uitbreiding van de steigers is Hattem. Wij zien de haven als poort naar de Veluwe, laat voor een derde bestemd voor de vaste ligplaatsen. Daarnaast wethouder Luuc Teuben van Hattem weten. De uitbreiding van wordt een derde deel voor de Passantenhaven gebruikt en de de jachthaven moet meer toeristen naar Hattem halen. Door overige 80 ligplaatsen zijn bestemd voor de verkoop. het aanleggen van een nieuw wandelpad kunnen wandelaars wellnessdorp en een paviljoen. Vanaf het terras hebben Alles automatisch bezoekers een prachtig uitzicht op het water van de Nijmolense Ook op Kievitsveld is nu een automatisch parkeergeldsysteem. Plas. Nu al zijn de bezoekersaantallen boven verwachting. Kievitsveld was het laatste recreatiegebied van RGV dat nog De Veluwse Bron denkt dat in het najaar het aantal wellness- geen automatische slagbomen bij de ingang van de waterplas gangers alleen maar zal toenemen. had. Op haar andere twaalf recreatiegebieden had RGV al zo n systeem geïnstalleerd. van het centrum van Hattem over de kade naar de IJssel Natuur en parkeren lopen. Met het historisch centrum van Hattem op vijf minuten Er gebeurt meer. Het Geldersch Landschap neemt een lopen van de jachthaven, zijn watersport, cultuurhistorie en aangrenzend weiland in beheer voor natuurdoelen. En er natuurbeleving de unique selling points. komen 140 extra parkeerplaatsen, voor gebruikers van de jachthaven en mensen die Hattem bezoeken. De uitbreiding is in het voorjaar van 2009 klaar. 8 9

6 Twee Pitch & Putt banen erbij Nieuwe routes in Midden Delfland Fietsen? Of liever Nordic Walken? Pitch & Putt golf wordt steeds populairder. Pitch & Putt Golf Nederland, dat al tien jaar bestaat, beschikt inmiddels over 19 banen in Nederland. En elk jaar komen er banen bij. Volgend jaar op het Eiland van Maurik... Hier komt de Pitch & Putt Golfbaan buitendijks te liggen, in het oorspronkelijke stroomgebied van de Rijn. De oude stroomgeulen worden in ere hersteld. Dat geeft de baan een uniek karakter. Hij is volledig geïntegreerd in de omgeving. Met de komst van de baan wordt het scala aan activiteiten op het Eiland nog verder uitgebreid. De plas wordt daardoor nog aantrekkelijker voor alle bezoekers. De aanleg van de Pitch & Putt Golfbaan is half juli gestart.... en Strand Horst Pitch & Putt Golf Strand Horst gaat naar verwachting op 1 maart 2009 open. Afgelopen voorjaar is een start gemaakt met de aanleg van deze 18- holes golfbaan. De baan ligt er inmiddels. Begin september begon de bouw van het clubgebouw, dat ook dient als kiosk voor dagrecreanten. Voor jong en oud Pitch & Putt is een korte variant van het golfspel. Een grote 18 holes golfbaan beslaat al gauw 80 hectare, een 18-holes Pitch&Putt baan is meestal niet groter dan 4 hectare. De afstanden van de 18 holes liggen tussen de 40 en 70 meter. Door deze kortere afstanden is Pitch&Putt Golf geschikt voor jong en oud, golfer en vooral ook niet-golfer. Heeft u nog nooit een club in uw handen gehad? Dan nog kunt u na een korte uitleg en instructie helemaal zelfstandig de baan op. Speciaal voor groepen is er een aparte spelvorm ontwikkeld. Bij deze variant speelt u als team van maximaal vier personen een wedstrijd tegen de andere teams van uw groep. Op deze manier kunt u allemaal leuk meedoen en is iedere speler belangrijk binnen het team. Midden Delfland heeft er twee recreatieve routes bij: het fietsknooppuntensysteem en de Nordic Walkingroute. Van punt naar punt Het fietsknooppuntensysteem is een door het schap gerealiseerd systeem dat via genummerde knooppunten 285 kilometer aan wegen en paden bij elkaar brengt in de regio s Midden Delfland en Westland. De open polder en omliggende kernen en steden zijn zo beter met elkaar verbonden en geven de recreant de gelegenheid te genieten van de omgeving. Met de pont Ook nieuw is de 12 kilometer lange Nordic Walkingroute door de Broekpolder en langs de Krabbeplas. In de lente en zomer is de route extra aantrekkelijk omdat het dan mogelijk is de variant met de oversteek met veerpont de Kwakel te maken. RGV koopt camping RGV, beheerder van het recreatiegebied Nieuw Hulckesteijn in Nijkerk, heeft recreatiecentrum Nieuw Hulckesteijn B.V. in dat recreatiegebied gekocht. De aankoop past in de strategie van RGV om van Nieuw Hulckesteijn een kwalitatief hoogwaardig recreatiegebied te maken. Het recreatiecentrum, de jachthaven en RGV hebben al jaren plannen om de verblijfs- en dagrecreatie in het gebied te optimaliseren. Het moet een recreatiegebied worden met eigentijdse voorzieningen voor een brede groep recreanten op een mooie locatie aan het water. De overname van het recreatiecentrum is een eerste stap om die plannen te realiseren. Skispringen in het water? Het kan in de Grevelingen! Rotterdam topgolfstad Nog dit jaar gaat de Waterjump bij Surf en Zeilcentrum Brouwersdam open. De Waterjump is een schans van ongeveer 25 meter lang, 7,5 meter hoog en 5 meter breed. Het toestel kan gebruikt worden voor allerlei wateractiviteiten. Kinderen kunnen er in de zomer met een matje vanaf glijden. Freestyle skispringers kunnen er hun trainingen en wedstrijden houden. Dat kan nu alleen maar in Eindhoven. Naar de Olympische Spelen Freestyle skispringen is een Olympisch onderdeel bij de winterspelen. Oefenen via een schans die in het water eindigt is een goed alternatief bij gebrek aan sneeuw. De provincie Zuid- Holland verleende subsidie voor de Waterjump, die in totaal ruim euro kost. Deze nieuwe watersportattractie draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de Brouwersdam als sportief strand- en watersportgebied voor de actieve toerist. Een overeenkomst Voor de aanleg, het beheer en de exploitatie van de Waterjump sloten Surf en Zeilcentrum Brouwersdam en Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen een overeenkomst. Rotterdam krijgt de kans topsportstad op het gebied van golf te worden. In het voorjaar werd namelijk de samenwerkingsovereenkomst voor het golfpark Rotterdam in recreatiegebied Midden-Delfland ondertekend. Golfpark én dagrecreatie De golfbaan dient als basis voor een vrijetijdspark. De voorzieningen voor de golfbaan zijn namelijk multifunctioneel bruikbaar. Er worden fi ets- en wandelpaden aangelegd. En boven op de 17 meter hoge voormalige stortplaats voor grond komt een uitkijktoren. De combinatie van een golfpark en openbare dagrecreatie is uniek. Voor recreatiegebied Midden- Delfland is het een welkome aanvulling op haar recreatieve aanbod. Met de komst van het golfpark, de horeca en de openbare parkeervoorzieningen ontstaat er bovendien een echte poort naar het gebied van Midden-Delfland. Klaar in 2010 Golfpark Rotterdam is een omvangrijk project. Door de unieke locatie op het oude gronddepot en haar ligging in de aanvliegroute van Airport Rotterdam kent het project veel technische en milieukundige uitdagingen. Op dit moment loopt er een procedure voor de milieueffectrapportage en een nieuw bestemmingsplan. Als de aanleg van Golfpark Rotterdam begin volgend jaar kan beginnen, kunnen naar verwachting in het najaar van 2010 de eerste golfers de baan op

4.4. SPEERPUNT 3: RECREATIE EN TOERISME

4.4. SPEERPUNT 3: RECREATIE EN TOERISME Overnachten in Ermelo De Structuurvisie zet in op: Benutten potentie Ermelo voor recreatie en toerisme; Sterkere focus op en verbeteren en vernieuwen aanbod voor doelgroepen die gelieerd zijn aan de kwaliteit

Nadere informatie

Het Brielse Meer zoekt ondernemers met sprankelende ideeën. Ga jij de uitdaging aan?

Het Brielse Meer zoekt ondernemers met sprankelende ideeën. Ga jij de uitdaging aan? Het Brielse Meer zoekt ondernemers met sprankelende ideeën Ga jij de uitdaging aan? Nieuw elan voor het Brielse Meer Het Brielse Meer is een rustig recreatiegebied op het eiland Voorne-Putten. Met schoon,

Nadere informatie

B-107 Green Deal Icoonproject recreatiegebieden en natuur Veluwe

B-107 Green Deal Icoonproject recreatiegebieden en natuur Veluwe B-107 Green Deal Icoonproject recreatiegebieden en natuur Veluwe Ondergetekenden 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen, handelend als bestuursorgaan,

Nadere informatie

Werkatelier 1 Alternatief inrichtingsplan Rhederlaag

Werkatelier 1 Alternatief inrichtingsplan Rhederlaag www.leisurelands.nl Werkatelier 1 Alternatief inrichtingsplan Rhederlaag 3 oktober 2016 2 www.leisurelands.nl 3 Inhoud Leisurelands Ontwikkeling Missie Product Juridische structuur en Organisatie Positie

Nadere informatie

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Samenvatting van het beheerplan 2012-2017 een bijdrage aan het Europese programma Natura 2000 Het beheerplan is

Nadere informatie

Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer

Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer meer ruimte voor haven verbetering kwaliteit leefomgeving 2 Projecten voor haven en leefomgeving procedures voor de uitvoering Het Project Mainportontwikkeling

Nadere informatie

Achterbanraadpleging Natuurbeleving

Achterbanraadpleging Natuurbeleving Achterbanraadpleging Natuurbeleving Regionaal debat Rockanje, 30 september 2014 Het programma van deze avond: Presentatie landelijke achterbanraadpleging Debat over een aantal vraagstukken rondom natuurbeleving

Nadere informatie

Ontwerp Weelde in de Beuningse uiterwaarden 2015

Ontwerp Weelde in de Beuningse uiterwaarden 2015 Ontwerp Weelde in de Beuningse uiterwaarden 2015 Ontwerp Weelde in de Beuningse uiterwaarden 2015 Inleiding In dit boekje leest u in hoofdlijnen hoe het ontwerp van de Beuningse uiterwaarden er uit ziet.

Nadere informatie

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen.

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen. Raadsbrief Made, 18 april 2011 Registratienr.: Onderwerp: Evaluatie Toerisme 2010 Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M. Vos-Kroeze Grondgebied S. van Dijk Aanleiding: Met deze brief brengen

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

ZWEMWATERPROFIEL ROCKANJE 2 E SLAG

ZWEMWATERPROFIEL ROCKANJE 2 E SLAG ZWEMWATERPROFIEL ROCKANJE 2 E SLAG Colofon Titel: Uitgegeven door: Opgesteld door: Betrokken provincie: Dagelijks beheerder / Exploitant zwemwaterlocatie: Status: Rockanje, 2 e Slag Rijkswaterstaat Zee

Nadere informatie

Onderwerp: Vervangen van een botenhuis door een woonboot op het perceel Zijldijk 11 te Warmond - Besluitvormend

Onderwerp: Vervangen van een botenhuis door een woonboot op het perceel Zijldijk 11 te Warmond - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 30 augustus 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00663 Onderwerp: Vervangen van een botenhuis door een woonboot op het perceel Zijldijk 11 te Warmond - Besluitvormend Beknopte

Nadere informatie

HEIDE ROZENDAALSE VELD EN ROZENDAALSE ZAND. Beleidsnota

HEIDE ROZENDAALSE VELD EN ROZENDAALSE ZAND. Beleidsnota HEIDE ROZENDAALSE VELD EN ROZENDAALSE ZAND 2005 Beleidsnota Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Doelen...3 3 Uitgewerkte randvoorwaarden op juridisch en beleidsinhoudelijk vlak...4 3.1 Europees beleid...4

Nadere informatie

Waterdunen. Waterdunen is een groot recreatienatuurproject

Waterdunen. Waterdunen is een groot recreatienatuurproject De aanleg Waterdunen Waterdunen is een groot recreatienatuurproject in West Zeeuws- Vlaanderen. Het geeft de regio de kans om de leefbaarheid op de lange termijn te waarborgen. Dit gebeurt door te investeren

Nadere informatie

ZWEMWATERPROFIEL DEN HAAG ZWARTE PAD

ZWEMWATERPROFIEL DEN HAAG ZWARTE PAD ZWEMWATERPROFIEL DEN HAAG ZWARTE PAD Colofon Titel: Uitgegeven door: Opgesteld door: Betrokken provincie: Dagelijks beheerder / Exploitant zwemwaterlocatie: Status: Den Haag Zwarte Pad Rijkswaterstaat

Nadere informatie

ondernemers verwacht hij dat ze voor de dag komen met onderscheidende toeristische/recreatieve producten en arrangementen.

ondernemers verwacht hij dat ze voor de dag komen met onderscheidende toeristische/recreatieve producten en arrangementen. Op 25 november organiseerde de gemeente Aalsmeer een bijeenkomst voor toeristische partners uit de gemeente. In totaal waren er 30 mensen aanwezig, zijnde een brede vertegenwoordiging bedrijven, o.a. jachthavens,

Nadere informatie

de Zanderij dat is meer dan kamperen

de Zanderij dat is meer dan kamperen de Zanderij dat is meer dan kamperen welkom op de Zanderij een lange traditie van Veluws gastheerschap Verscholen in de uitgestrekte bossen van de Veluwe, vlakbij fraaie heidevelden, zandverstuivingen

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2014-2024 2 3 foto s: ruud maaskant, pwn, kenneth stamp, mark kras Vooraf Nationaal Park Zuid-Kennemerland behoort met zijn duinen en bossen tot de mooiste en waardevolste natuurgebieden van

Nadere informatie

Duiven. Introductie. Bron:

Duiven. Introductie. Bron: Duiven Duiven Introductie Duiven is een levendige gemeente, bestaande uit het dorp Duiven en de kleinere kernen Groessen en Loo, respectievelijk ten zuidoosten en zuidwesten van het dorp Duiven. De gemeente

Nadere informatie

ZWEMWATERPROFIEL NEELTJE JANS BADSTRAND

ZWEMWATERPROFIEL NEELTJE JANS BADSTRAND ZWEMWATERPROFIEL NEELTJE JANS BADSTRAND Colofon Titel: Uitgegeven door: Opgesteld door: Betrokken provincie: Dagelijks beheerder/ Exploitant zwemwaterlocatie: Status: Neeltje Jans Badstrand Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Stelling van Amsterdam Fort zoekt ondernemer

Stelling van Amsterdam Fort zoekt ondernemer Stelling van Amsterdam Fort zoekt ondernemer Inhoud Doelstelling provincie Presentatie forten Vragen Veel actoren veel belangen 2 provincies 19 gemeenten 3 waterschappen 19 eigenaren 42 beheerders Plek

Nadere informatie

INFOBROCHURE Schouwen-Duiveland

INFOBROCHURE Schouwen-Duiveland INFOBROCHURE Schouwen-Duiveland SCHOUWEN-DUIVELAND KLIMAATBESTENDIG Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en de neerslag neemt toe. Studies brachten de huidige en toekomstige uitdagingen in kaart,

Nadere informatie

Landschap Waterland AB 26-06-2009 Agendapunt 5: jaarrekening 2008 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 2008 1. ONDERDEEL WATERLAND

Landschap Waterland AB 26-06-2009 Agendapunt 5: jaarrekening 2008 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 2008 1. ONDERDEEL WATERLAND Landschap Waterland AB 26-6-29 Agendapunt 5: jaarrekening 28 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 28 1. ONDERDEEL WATERLAND 1.1. Beleidsuitgangspunten 28 onderdeel Waterland De gemeenschappelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Zichtbare resultaten Kavelruil Heukelom 6 Kavelruil belangrijk voor realisatie doelstellingen Toekomstige plannen Deelname aan de Nationale Natuurwerkdag Procesmanager Nellie Raedts

Nadere informatie

ZWEMWATERPROFIEL. Rhederlaag Bahrse Strand

ZWEMWATERPROFIEL. Rhederlaag Bahrse Strand ZWEMWATERPROFIEL Rhederlaag Bahrse Strand Colofon Titel: Uitgegeven door: Opgesteld door: Betrokken provincie: Dagelijks beheerder / Exploitant zwemwaterlocatie: Status: Rhederlaag Bahrse Strand Rijkswaterstaat

Nadere informatie

ZWEMWATERPROFIEL RENNESSE LUIEWEG BADSTRAND

ZWEMWATERPROFIEL RENNESSE LUIEWEG BADSTRAND ZWEMWATERPROFIEL RENNESSE LUIEWEG BADSTRAND Colofon Titel: Uitgegeven door: Opgesteld door: Betrokken provincie: Dagelijks beheerder / Exploitant zwemwaterlocatie: Status: Renesse Luieweg Badstrand Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Toelichting bij Visiekaart Strand Horst

Toelichting bij Visiekaart Strand Horst Toelichting bij Visiekaart Strand Horst Inleiding In de structuurvisie Ermelo 2025 is aangegeven dat In de periode tot 2025 een verdere ontwikkeling en kwaliteitsimpuls van Strand Horst wordt voorgestaan,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ONTWIKKELING

NIEUWSBRIEF ONTWIKKELING NIEUWSBRIEF ONTWIKKELING 2016 JOHANNAPOLDER DE GROENE LOPER KOP VAN DE HAVEN BESTE BEWONER, GEINTERESSEERDE, Het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde is gestart met een kwaliteitsimpuls van de Johannapolder,

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Poort van Hoorn nummer 1, juni 2015

Nieuwsbrief Poort van Hoorn nummer 1, juni 2015 Deze nieuwsbrief informeert u over de plannen in en rond het stationsgebied en de directe omgeving. De Poort van Hoorn, een centraal punt in de gemeente Hoorn. Reizigers arriveren om naar school of werk

Nadere informatie

Bijlandse Waard. Herinrichting voor veiligheid, natuur en beleving

Bijlandse Waard. Herinrichting voor veiligheid, natuur en beleving Bijlandse Waard Herinrichting voor veiligheid, natuur en beleving Mogelijkheden voor recreatie Het centrale deel van de Bijlandse Waard wordt een stil gebied om flora en fauna te beschermen. De randen

Nadere informatie

Consequenties Financieel: Investering Beheerkosten Deelprogramma Aanvullende financiering:

Consequenties Financieel: Investering Beheerkosten Deelprogramma Aanvullende financiering: Adviescommissie 4 november 2013 agendapunt 12 Dagelijks bestuur 20 november 2013 Algemeen bestuur 11 december 2013 Bijlagen 2 TIJDELIJK BEHEER NATUURGEBIED KLUUT II (SGP) Kluut II is een deelgebied in

Nadere informatie

Utrechtse Heuvelrug in top 3 bekendste Nationale Parken

Utrechtse Heuvelrug in top 3 bekendste Nationale Parken Utrechtse Heuvelrug in top 3 bekendste Nationale Parken Onderzoek naar de bekendheid en het imago van Nationaal Park (Utrechtse) Heuvelrug - oktober 2017 De hele Heuvelrug, van Gooimeer tot Grebbeberg,

Nadere informatie

Ruimte voor nieuwe recreatieve initiatieven in Ter Apel. Ondernemer(s) gezocht voor de herontwikkeling van Moekesgat

Ruimte voor nieuwe recreatieve initiatieven in Ter Apel. Ondernemer(s) gezocht voor de herontwikkeling van Moekesgat Ruimte voor nieuwe recreatieve initiatieven in Ter Apel Ondernemer(s) gezocht voor de herontwikkeling van Moekesgat 2 Inleiding De gemeente Vlagtwedde zoekt een enthousiaste ondernemer of groep ondernemers,

Nadere informatie

5Mooie plassen om in te zwemmen

5Mooie plassen om in te zwemmen 5Mooie plassen om in te zwemmen wilt bezoeken, goed is. s-hertogenbosch In het gebied van Waterschap De Dommel liggen 23 zwemplassen. Natuurlijke vennen, maar ook plassen ontstaan door zandwinning. Deze

Nadere informatie

Edelherten in de Gelderse Poort

Edelherten in de Gelderse Poort Edelherten in de Gelderse Poort Joke Luttik, Geert Groot Bruinderink, Tineke de Boer, Martin Goossen Betekenis natuurontwikkeling voor de regionale economie ALTERRA Betekenis blijkt uit cijfers voor: omzet,

Nadere informatie

Trainingskampen Vitesse Hoofdkantoor NOC*NSF Arnhemhal Pitch&Putt Golf Athene zaal Vergaderzalen Hotel

Trainingskampen Vitesse Hoofdkantoor NOC*NSF Arnhemhal Pitch&Putt Golf Athene zaal Vergaderzalen Hotel voel de energie! Trainingskampen De velden en zalen met fitness en sauna zijn perfect voor trainingskampen. Vitesse De trainingsaccommodatie van Vitesse ligt schitterend en biedt alle faciliteiten. Hoofdkantoor

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst projectgebied Henschotermeer

Samenwerkingsovereenkomst projectgebied Henschotermeer Samenwerkingsovereenkomst projectgebied Henschotermeer Partijen: - De provincie Utrecht, gevestigd aan de Archimedeslaan 6, 3544 BB te Utrecht, te dezer zake vertegenwoordigd door gedeputeerde A.M.A. Pennarts-Pouw

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 20 augustus 2012) Nummer 2698

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 20 augustus 2012) Nummer 2698 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 20 augustus 2012) Nummer 2698 Onderwerp Evaluatie convenant nalevingsstrategie natuurwetgeving Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting

Nadere informatie

Intentieovereenkomst Alliantie Oosterschelde

Intentieovereenkomst Alliantie Oosterschelde Intentieovereenkomst Alliantie Oosterschelde Afspraken tot samenwerking voor de uitvoering van de Oosterschelde Visie 2012-2018. Middelburg, 6 februari 2013. Intentieovereenkomst Alliantie Oosterschelde

Nadere informatie

Van huidige naar gewenste situatie Projectbureau Vrolijks, Breda

Van huidige naar gewenste situatie Projectbureau Vrolijks, Breda Bijeenkomst Watersportverbond Regio Vecht en Plassen Van huidige naar gewenste situatie Projectbureau Vrolijks, Breda Vergrijzing van onze sector is het kernprobleem! 2 bootgebruik 25.000 verweesde schepen

Nadere informatie

Goeree-Overflakkee: Ouddorp, Stellendam en Herkingen. Bron: beeldbank.rws.nl

Goeree-Overflakkee: Ouddorp, Stellendam en Herkingen. Bron: beeldbank.rws.nl Goeree-Overflakkee: Ouddorp, Stellendam en Herkingen Bron: beeldbank.rws.nl Introductie Herkingen, Stellendam en Ouddorp zijn gelegen op Goeree-Overflakkee, het meest zuidelijke eiland van de Zuid-Hollandse

Nadere informatie

Samen werken aan waterkwaliteit. Voor schoon, voldoende en veilig water

Samen werken aan waterkwaliteit. Voor schoon, voldoende en veilig water Samen werken aan waterkwaliteit Voor schoon, voldoende en veilig water D D Maatregelenkaart KRW E E N Z D E Leeuwarden Groningen E E W A IJSSELMEER Z Alkmaar KETELMEER ZWARTE WATER MARKER MEER NOORDZEEKANAAL

Nadere informatie

Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508

Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508 Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Overzicht van het Plangebied... 3 3 Ambitie... 3 4 Scope... 4 5 De opgave... 4 6 Fasering...

Nadere informatie

Nota van Uitgangspunten

Nota van Uitgangspunten Recreatieschap Spaarnwoude AB 25/01/2013 Agendapunt 4 financiële uitgangspunten 2013 en 2014 BIJLAGE Nota van Uitgangspunten Financiële uitgangspunten Spaarnwoude SPW 1. Verwachte ontwikkeling kosten inhuur

Nadere informatie

Thuis in de Betuwe Recreatie & Toerisme

Thuis in de Betuwe Recreatie & Toerisme Thuis in de Betuwe Recreatie & Toerisme 25 november 2014 Ontstaansgeschiedenis Recreatieschappen Rivierengebied o o o Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal Natuur- en Recreatieschap Lingegebied Recreatieschap

Nadere informatie

Een visie op de sportvisserij, de visstand en het visserijbeheer op de grote rivieren

Een visie op de sportvisserij, de visstand en het visserijbeheer op de grote rivieren Een visie op de sportvisserij, de visstand en het visserijbeheer op de grote rivieren Presentatie Visie Zilveren Stromen Programma: 14:30 Opening 14:35 Op weg naar Zilveren Stromen 14:40 Inhoudelijke toelichting

Nadere informatie

Zwemwaterprofiel Plas Laagraven (Down under)

Zwemwaterprofiel Plas Laagraven (Down under) Zwemwaterprofiel Plas Laagraven (Down under) 1 Methode 1 1.1 Aanpak 1 2 Beschrijving van de zwemlocatie 3 2.1 Algemene omschrijving 3 2.2 Kenmerken van de locatie 3 2.3 Hydromorfologie en hydrologie 4

Nadere informatie

ZWEMWATERPROFIEL NOORDWIJKERHOUT

ZWEMWATERPROFIEL NOORDWIJKERHOUT ZWEMWATERPROFIEL NOORDWIJKERHOUT Colofon Titel: Uitgegeven door: Opgesteld door: Betrokken provincie: Dagelijks beheerder / Exploitant zwemwaterlocatie: Status: Noordwijkerhout Rijkswaterstaat Zee en Delta

Nadere informatie

Fietsknooppuntensysteem 2.0. Rapportage van het onderzoek naar verbetermogelijkheden van het Zeeuwse fietsknooppuntensysteem

Fietsknooppuntensysteem 2.0. Rapportage van het onderzoek naar verbetermogelijkheden van het Zeeuwse fietsknooppuntensysteem Fietsknooppuntensysteem 2.0 Rapportage van het onderzoek naar verbetermogelijkheden van het Zeeuwse fietsknooppuntensysteem Achtergrond onderzoek Als onderdeel van de businesscase recreatieve infrastructuur

Nadere informatie

Het is mij een eer en groot genoegen u welkom te mogen heten op het congres van het Overlegorgaan van Samenwerkingsverbanden Openluchtrecreatie.

Het is mij een eer en groot genoegen u welkom te mogen heten op het congres van het Overlegorgaan van Samenwerkingsverbanden Openluchtrecreatie. 1 Dames en Heren, Het is mij een eer en groot genoegen u welkom te mogen heten op het congres van het Overlegorgaan van Samenwerkingsverbanden Openluchtrecreatie. Een speciaal woord van welkom richting

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 30 juni 2015, nr. 567111/635618, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie groen Noord-Holland 2013. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

INLEIDING Toen de directie van het Nationaal Historisch Museum (NHM) in september 2008 werd benoemd kreeg zij de opdracht van de Raad van Toezicht zo snel mogelijk een besluit voor te bereiden ten aanzien

Nadere informatie

ZWEMWATERPROFIEL DEN HAAG KIJKDUIN

ZWEMWATERPROFIEL DEN HAAG KIJKDUIN ZWEMWATERPROFIEL DEN HAAG KIJKDUIN Colofon Titel: Uitgegeven door: Opgesteld door: Betrokken provincie: Dagelijks beheerder / Exploitant zwemwaterlocatie: Status: Den Haag Kijkduin Rijkswaterstaat Zee

Nadere informatie

1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is

1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is Convenant Overheid Toeristische Sector Veluwe PARTIJEN: 1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is aangewezen op grond van artikel 158, eerste lid onder a van

Nadere informatie

Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Natuur- en recreatieplan Westfriesland Natuur- en recreatieplan Westfriesland Ondertitel Regionale Projectgroep 10 september 2015 Waar staan we in het proces? 2 Vijf werkblokken Blok 1: Het leggen van de basis Blok 2: Evaluatie Blok 3: Actualisatie

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) Nummer Onderwerp Hoogheemraadschap van Delfland.

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) Nummer Onderwerp Hoogheemraadschap van Delfland. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d.) 3 april 2012) Nummer 2644 Onderwerp Hoogheemraadschap van Delfland. Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller De

Nadere informatie

Recreëren in Alblasserdam

Recreëren in Alblasserdam Recreëren in Alblasserdam Uitkomsten Bewonerspanel Alblasserdam Inhoud Deze factsheet biedt ten eerste inzicht in het gebruik en de waardering van recreatiemogelijkheden en voorzieningen in Alblasserdam

Nadere informatie

ZWEMWATERPROFIEL NIEUW HAAMSTEDE VUURTORENPAD BADSTRAND

ZWEMWATERPROFIEL NIEUW HAAMSTEDE VUURTORENPAD BADSTRAND ZWEMWATERPROFIEL NIEUW HAAMSTEDE VUURTORENPAD BADSTRAND Colofon Titel: Uitgegeven door: Opgesteld door: Betrokken provincie: Dagelijks beheerder / Exploitant zwemwaterlocatie: Status: Nieuw Haamstede Vuurtorenpad

Nadere informatie

Kijk voor meer informatie op: www.broekpolderregatta.nl 15 & 16 MEI 20 EEN DAG TEAMBUILDING MET GEWELDIG VEEL PLEZIER

Kijk voor meer informatie op: www.broekpolderregatta.nl 15 & 16 MEI 20 EEN DAG TEAMBUILDING MET GEWELDIG VEEL PLEZIER 15 & 16 MEI 20 15 EEN DAG TEAMBUILDING MET GEWELDIG VEEL PLEZIER Kijk voor meer informatie op: Schrijf uw team in voor de aankomende editie op 15 & 16 mei a.s.! Een unieke, duurzame, authentieke, (in-

Nadere informatie

ADVIES KLANKBORDGROEP RIJN- WEST AAN REGIONAAL BESTUURLIJK OVERLEG inzake opzet en inhoud gebiedsprocessen, op weg naar 2e Stroomgebiedbeheerplan

ADVIES KLANKBORDGROEP RIJN- WEST AAN REGIONAAL BESTUURLIJK OVERLEG inzake opzet en inhoud gebiedsprocessen, op weg naar 2e Stroomgebiedbeheerplan ADVIES KLANKBORDGROEP RIJN- WEST AAN REGIONAAL BESTUURLIJK OVERLEG inzake opzet en inhoud gebiedsprocessen, op weg naar 2e Stroomgebiedbeheerplan Inleiding Het RBO Rijn- West heeft procesafspraken gemaakt

Nadere informatie

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder:

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van september 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00029 Onderwerp: Boterhuispolder: vaststellen uitgangspunten - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De Boterhuispolder is een

Nadere informatie

ZWEMWATERPROFIEL HOEK VAN HOLLAND

ZWEMWATERPROFIEL HOEK VAN HOLLAND ZWEMWATERPROFIEL HOEK VAN HOLLAND Colofon Titel: Uitgegeven door: Opgesteld door: Betrokken provincie: Dagelijks beheerder / Exploitant zwemwaterlocatie: Status: Hoek van Holland Rijkswaterstaat Zee &

Nadere informatie

Toeristen in Nederland

Toeristen in Nederland Toeristen in Nederland Het is bijna zomer. Veel Nederlanders gaan lekker op vakantie naar het buitenland. Maar er komen ook heel veel buitenlandse toeristen naar Nederland. Hoeveel zijn dat er eigenlijk?

Nadere informatie

Zwemwaterprofiel Plas Strijkviertel

Zwemwaterprofiel Plas Strijkviertel 1 Methode 1 1.1 Aanpak 1 2 Beschrijving van de zwemlocatie 3 2.1 Algemene omschrijving 3 2.2 Kenmerken van de locatie 3 2.3 Hydromorfologie en hydrologie 4 2.4 Risicobronnen 4 2.5 ZWEMPROF 5 3 Analyse

Nadere informatie

Toekomstvisie Waterrecreatie 2025 Samenvatting. 1 maart 2011

Toekomstvisie Waterrecreatie 2025 Samenvatting. 1 maart 2011 Toekomstvisie Waterrecreatie 2025 Samenvatting 1 maart 2011 Toekomstvisie Waterrecreatie 2025 Nederlanders leven met water. Grote delen van het land zijn veroverd op het water. Altijd zijn we alert op

Nadere informatie

Regioteam Rivierengebied Watersportverbond. Nieuwsbrief 1. April 2016

Regioteam Rivierengebied Watersportverbond. Nieuwsbrief 1. April 2016 Nieuwsbrief 1 April 2016 ----------------------------------------------------------------------------------- In deze Nieuwsbrief: v Voorwoord van onze voorzitter. v Uitbreiding Beatrixsluis te Vreeswijk

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nieuwe Hollandse Waterlinie Nota Ruimte budget 35 miljoen euro Planoppervlak 300 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Nieuwe Hollandse Waterlinie Stevige nieuwe ruggengraat voor de Linie De Nieuwe Hollandse

Nadere informatie

Woudhaven aankoop. Investering PM Mogelijke kosten koop Woudhaven Structurele lasten Incidentele lasten Structurele baten Incidentele baten

Woudhaven aankoop. Investering PM Mogelijke kosten koop Woudhaven Structurele lasten Incidentele lasten Structurele baten Incidentele baten RECREATIESCHAP ALKMAARDER- EN UITGEESTERMEER Adviescommissie 9 oktober 2012 agendapunt 8 Dagelijks bestuur 18 oktober 2012 Algemeen bestuur 15 november 2012 Aantal bijlagen - Onderwerp Besluit Korte toelichting

Nadere informatie

Elektrisch varen, 2 e fase Infrastructuur en Pleisterplaatsen. Informatiebijeenkomst

Elektrisch varen, 2 e fase Infrastructuur en Pleisterplaatsen. Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Uitbreiding routenetwerk elektrisch varen in Landschap Waterland Donderdag 5 juli 2012 Door: Landschap Waterland (Marijke van der Weijden, Stijn Peter en Jan Sicco Abma) Gemeente

Nadere informatie

Herontwikkeling Nieuwe Driemanspolder

Herontwikkeling Nieuwe Driemanspolder Herontwikkeling Nieuwe Driemanspolder Droge voeten, schoon water 247-028-00224 Projectgebied De Nieuwe Driemanspolder wordt aan noordzijde begrensd door de Wilsveen, aan de oostzijde door de Voorweg, de

Nadere informatie

Grevelingenmeer BW Herkingen TE KOOP K.K.

Grevelingenmeer BW Herkingen TE KOOP K.K. Grevelingenmeer 5 3249 BW Herkingen TE KOOP 137.500 K.K. Grevelingenmeer 5 3249 BW Herkingen Inleiding Aan de rand van rustig bungalowpark en direct aan de dijk van het Grevelingenmeer gelegen, GOED ONDERHOUDEN

Nadere informatie

OSO congres donderdag 8 november 2012 in Schouwburg en Filmtheater Agnietenhof te Tiel.

OSO congres donderdag 8 november 2012 in Schouwburg en Filmtheater Agnietenhof te Tiel. . Uitnodiging juni 2012 OSO congres donderdag 8 november 2012 in Schouwburg en Filmtheater Agnietenhof te Tiel. "Water als toeristisch en recreatief verdienmodel; mogelijkheden en maatschappelijke verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Partners gezocht voor Strategische Innovaties in de Gastvrijheidssector

Partners gezocht voor Strategische Innovaties in de Gastvrijheidssector Partners gezocht voor Strategische Innovaties in de Gastvrijheidssector 1. Inleiding In de visie van de Gastvrijheidssector voor 2025 (Vinden, Verrassen, Verbinden) is de missie geformuleerd dat Nederland

Nadere informatie

Collegebesluit vaststelling voorschriften Hilgelo

Collegebesluit vaststelling voorschriften Hilgelo GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Winterswijk. Nr. 39553 1 april 2016 Collegebesluit vaststelling voorschriften Hilgelo 2016, nr. 110487 Burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk;

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf Adviescommissie 30 maart 2010 Dagelijks bestuur 8 april 2010 / 10 juni 2010 (mondeling) Algemeen bestuur 1 juli 2010 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten

Nadere informatie

Natura 2000 Botshol. Fleur Smout. Indeling van de avond. Stand van zaken beheerplan Presentatie Natuurmonumenten Terugkoppeling en vragenronde

Natura 2000 Botshol. Fleur Smout. Indeling van de avond. Stand van zaken beheerplan Presentatie Natuurmonumenten Terugkoppeling en vragenronde Natura 2000 Botshol Fleur Smout 1 Indeling van de avond Stand van zaken beheerplan Presentatie Natuurmonumenten Terugkoppeling en vragenronde 2 provincie Utrecht 1 Natura 2000 Waarborgen biodiversiteit

Nadere informatie

Natuurvriendelijke oevers. Droge voeten, schoon water

Natuurvriendelijke oevers. Droge voeten, schoon water Natuurvriendelijke oevers Droge voeten, schoon water VOOR WIE IS DEZE FOLDER BESTEMD? Deze folder is bestemd voor eigenaren van oevers die in aanmerking komen om hun oever natuurvriendelijk in te richten.

Nadere informatie

Aanwijzingbesluit honden Zuidwestelijke Delta 2016.

Aanwijzingbesluit honden Zuidwestelijke Delta 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Cromstrijen. Nr. 85213 28 juni 2016 Aanwijzingbesluit honden Zuidwestelijke Delta 2016. Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap

Nadere informatie

FACILITEITEN. Voor uitleg over al onze plannen kunt u terecht in ons informatiecenter.

FACILITEITEN. Voor uitleg over al onze plannen kunt u terecht in ons informatiecenter. MARKERMEERZICHT V VOORWOORD Creëer uw eigen Marina Marken-gevoel op Marina Resort Poort van Amsterdam! Met kabbelend water van het Markermeer voor de deur, de jachthaven binnen uw zichtveld en vooral een

Nadere informatie

Zaaknummer: Datum: 21 juni 2016 Portefeuillehouder: wethouder C.G. (Kees) Boender Bijlage: 1 toekomst recreatieterrein Slingeland

Zaaknummer: Datum: 21 juni 2016 Portefeuillehouder: wethouder C.G. (Kees) Boender Bijlage: 1 toekomst recreatieterrein Slingeland Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 5 2970 AA Bleskensgraaf T 14 0184 www.gemeentemolenwaard.nl Zaaknummer: 560498 Datum: 21 juni 2016 Portefeuillehouder: wethouder C.G. (Kees) Boender Bijlage: 1

Nadere informatie

Onderzoeken oeververbinding Ochten - Veerdam Druten. onderzoeken mogelijkheid Uitkijkpunt, versterken relatie Dijk - Waal

Onderzoeken oeververbinding Ochten - Veerdam Druten. onderzoeken mogelijkheid Uitkijkpunt, versterken relatie Dijk - Waal Ideeën en kansen Onderzoeken oeververbinding Ochten - Veerdam Druten Zoekzone TOP en informatiecentrum Mogelijkheden landschapsversterking bijv. oude strang terugbrengen Behouden en versterken leefgebied

Nadere informatie

Stoommachinemuseum met op de achtergrond De Kleine Vliet (Bron:

Stoommachinemuseum met op de achtergrond De Kleine Vliet (Bron: Medemblik Medemblik Introductie De stad Medemblik maakt deel uit van de Noord-Hollandse gemeente met dezelfde naam. De gemeente Medemblik bestaat uit 15 kernen met in totaal 43.000 inwoners. Wervershoof

Nadere informatie

FORT ZOEKT ONDERNEMER

FORT ZOEKT ONDERNEMER FORT ZOEKT ONDERNEMER INLEIDING Rondom Amsterdam ligt op een steenworp afstand een bijzondere verdedigingsring: de Stelling van Amsterdam. De Stelling, bestaande uit 42 forten, is aangelegd tussen 1880

Nadere informatie

NOTITIE WATERPARAGRAAF ERMERSTRAND

NOTITIE WATERPARAGRAAF ERMERSTRAND NOTITIE WATERPARAGRAAF ERMERSTRAND Notitie Waterparagraaf Ermerstrand Code 114806 / 11-01-13 GEMEENTE COEVORDEN 114806 / 11-01-13 NOTITIE WATERPARAGRAAF ERMERSTRAND TOELICHTING INHOUDSOPGAVE blz 1. INLEIDING

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 2 Agendapunt: 6. Onderwerp Planuitwerking herontwikkeling Fort benoorden Spaarndam

Aantal bijlagen: 2 Agendapunt: 6. Onderwerp Planuitwerking herontwikkeling Fort benoorden Spaarndam Adviescommissie 4 april 2011 Dagelijks bestuur 13 april 2011 Adviescommissie 6 juni 2011 Dagelijks bestuur 15 juni 2011 Algemeen bestuur 6 juli 2011 Aantal bijlagen: 2 Agendapunt: 6 Onderwerp Planuitwerking

Nadere informatie

Mountainbike: Leidraad nieuwe routes en verbindingen. Checklist voor nieuw te ontwikkelen of te verbeteren mountainbike routes en verbindingen.

Mountainbike: Leidraad nieuwe routes en verbindingen. Checklist voor nieuw te ontwikkelen of te verbeteren mountainbike routes en verbindingen. Mountainbike: Leidraad nieuwe routes en verbindingen Checklist voor nieuw te ontwikkelen of te verbeteren mountainbike routes en verbindingen. Mountainbike: Leidraad nieuwe routes en verbindingen. CONCEPT.

Nadere informatie

Orientatieavond VBC-Veluwe 7 oktober 2010. Andre Nooteboom (heemraad)

Orientatieavond VBC-Veluwe 7 oktober 2010. Andre Nooteboom (heemraad) Orientatieavond VBC-Veluwe 7 oktober 2010 Andre Nooteboom (heemraad) Doelstellingen avond Elkaar meenemen in oprichtingsproces VBC-Veluwe Zorgen voor draagvlak en enthousiasme Kennis en informatie overdracht

Nadere informatie

In deze brief ga ik in op de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het evaluatierapport.

In deze brief ga ik in op de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het evaluatierapport. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG www.minlnv.nl Betreft

Nadere informatie

Roeivereniging "De Meije", Nieuwkoop

Roeivereniging De Meije, Nieuwkoop Roeivereniging "De Meije", Nieuwkoop Het Nieuwkoopse plassengebied. Informatie en vaarroutes voor bezoekende roeiers. (editie 2014) Nieuwkoopse plassen algemeen. Het natuurgebied de Nieuwkoopse Plassen

Nadere informatie

Inspraakwijzer beheerplannen Natura 2000 Drenthe

Inspraakwijzer beheerplannen Natura 2000 Drenthe Inspraakwijzer beheerplannen Natura 2000 Drenthe Waarom deze inspraakwijzer? Deze inspraakwijzer is geschreven als toelichting op de terinzagelegging van het ontwerp-beheerplan voor Natura 2000-gebied

Nadere informatie

Inhoud toespraak burgemeester 20 minuten

Inhoud toespraak burgemeester 20 minuten Inhoud toespraak burgemeester 20 minuten Dames en heren, Mede namens het bestuur van de gemeente Goeree- Overflakkee heet ik alle inwoners, ondernemers, bezoekers,relaties, raadsleden, collegeleden en

Nadere informatie

In opdracht van de gemeente Hattem heeft Tauw een bodemfunctiekaart opgesteld. Deze notitie vormt de toelichting bij de gemaakte keuzes.

In opdracht van de gemeente Hattem heeft Tauw een bodemfunctiekaart opgesteld. Deze notitie vormt de toelichting bij de gemaakte keuzes. Notitie Contactpersoon Mirjam Bakx - Leenheer Datum 18 september 2009 Kenmerk N001-4598028LNH-cmn-V01-NL In opdracht van de gemeente Hattem heeft Tauw een bodemfunctiekaart opgesteld. Deze notitie vormt

Nadere informatie

ZWEMWATERPROFIEL DOMBURG BADSTRAND

ZWEMWATERPROFIEL DOMBURG BADSTRAND ZWEMWATERPROFIEL DOMBURG BADSTRAND Colofon Titel: Uitgegeven door: Opgesteld door: Betrokken provincie: Dagelijks beheerder/ Exploitant zwemwaterlocatie: Status: Domburg Badstrand Rijkswaterstaat Zee en

Nadere informatie

Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept

Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept a Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Colofon Deze samenvatting is een uitgave van de

Nadere informatie

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Nieuwsbrief April 2015 Toeristische Gids Land van Cuijk 2015 Deze week wordt de Toeristische Gids 2015 verspreid. De gids is een handig naslagwerk voor toeristen en

Nadere informatie

Topografie Merwedezone (bron: Ontwerp Transformatievisie Merwedezone, 2007)

Topografie Merwedezone (bron: Ontwerp Transformatievisie Merwedezone, 2007) Sliedrecht Sliedrecht Sliedrecht is een zelfstandige gemeente in de provincie Zuid-Holland. Het dorp telt 24.000 inwoners en vormt met de plaatsen Alblasserdam, Papendrecht, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem

Nadere informatie

Welkom. Bijeenkomst over de Kraaijenbergse Plassen

Welkom. Bijeenkomst over de Kraaijenbergse Plassen Welkom Bijeenkomst over de Kraaijenbergse Plassen 16-3-2016 Programma 19.45 uur Ontvangst en inloop 20.00 uur Introductie wethouder Gerard Stoffels 20.15 uur Presentatie enkele plannen ondernemers 20.45

Nadere informatie

Kust Almere haven. Kustzone Almere Haven Verslag tweede informatiebijeenkomst. 7 juli 2017

Kust Almere haven. Kustzone Almere Haven Verslag tweede informatiebijeenkomst. 7 juli 2017 Kust Almere haven Kustzone Almere Haven Verslag tweede informatiebijeenkomst 7 juli 2017 1 1. Gemengd wonen & recreëren 2 Context 1. Veel belangstelling voor informatiedag Op vrijdag 7 juli vond, tussen

Nadere informatie