1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering om uur en heet de leden van de raad, de pers en het publiek welkom.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering om 19.30 uur en heet de leden van de raad, de pers en het publiek welkom."

Transcriptie

1 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond, gehouden op donderdag 13 september 2007 en voortgezet op maandag 17 september 2007 in het gemeentehuis te Uithuizen Voorzitter: de heer E. de Graaf (plaatsvervangend voorzitter) Griffier: mevrouw H. Hoekstra Voorts zijn aanwezig: mevrouw A. Boekhoudt-Wieringa en de heren J. Dobma en H.G.A. Sienot, wethouders, alsmede mevrouw F.G.J.M. Kaaijk-Jacobs, mevrouw A. Spijk-van de Pol, mevrouw H.P.A.J. Persoon-Klijn, mevrouw H.M. Oudman-Dam en de heren H. Leffers, A.J. Slagter, W.J. de Boer, G. Siragna, J.J. van Duinen, A. Nienhuis, A.R.H. Holtkamp, H.K. Bouman, G.J. van de Wal, H. Woltjer, F.E. Bosman en J.P. Nienhuis Met kennisgeving afwezig op 13 september: de waarnemend burgemeester de heer J. van Dijk en op 17 september: de waarnemend burgemeester de heer J. van Dijk en de heren H. Leffers, A. Nienhuis en F.E. Bosman (zonder kennisgeving) 1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering om uur en heet de leden van de raad, de pers en het publiek welkom. 2. Vaststelling agenda De heer J.P. NIENHUIS stelt voor om agendapunt O-4 iets naar voren te halen in verband met de drie insprekers op dit punt. De raad gaat hiermee akkoord. Zonder verdere op- en/of aanmerkingen wordt de agenda vastgesteld. 3. Spreekrecht burgers Er hebben zich drie insprekers aangemeld, die allen inspreken op agendapunt O-4 betreffende artikel 19 lid 1 WRO procedure ten behoeve van het realiseren van een biocel en een KCA-depot op het terrein van het Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen. Allereerst deelt de heer GRAMSBERGEN, wonende te Usquert, mee dat het Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen in 1974 is gestart als een vuilstort ten behoeve van een aantal samenwerkende gemeenten in Noord Groningen. Voor de plaats is destijds gekozen, omdat daar een haast ondoordringbare leemlaag onder de oppervlakte van het bouwland ligt. Destijds is hem verzekerd dat het storten van afval op die plek tijdelijk van aard zou zijn. Inmiddels is deze stort gesloten en zal het in de huidige vergunningsperiode met folie en een laag grond van 50 cm worden afgedekt. Vanaf 1993 wordt er geen afval meer gestort, maar wordt het ter plekke overgeslagen ter verwerking in Twente. Daarnaast is gestart met het composteren van GFT-afval. Volgens de vergunning van 1998 mag er maximaal ton per jaar aan composteerbaar afval worden verwerkt. Hij merkt op dat de overslag van afvalstromen en de compostering op een plaats gebeurt die niet voor dat doel werd gekozen en daar bovendien niet geschikt voor is, gezien de moeilijke bereikbaarheid via een tweetal smalle wegen. Thans wordt een ruimere commerciële basis gezocht in een samenwerking met het bedrijf Orgaworld en door het installeren van een vergistinginstallatie, die berekend is op de verwerking van ton. Het eerste punt dat hij de raad in overweging geeft is dat de plaats aan de Westerhornseweg gekozen is om afval te storten. Het stort is inmiddels gesloten. Deze oude stortplaats is slecht te bereiken via een tweetal smalle wegen en is daarom niet een goede plaats voor de grootschalige overslag van afval en de verwerking van GFT afval.

2 Voorts meldt hij dat de gemeente Eemsmond grenst aan de Waddenzee en dat het wijde en open landschap uniek is. Het vertoont talloze sporen van vroege bewoning en inpolderingen. Tel daarbij op de vele middeleeuwse kerken, resten van kloosters en monumentale boerderijen met bosschages daaromheen. Terecht heeft de gemeente geïnvesteerd in restauratie van oude kerkenpaden en terecht gaat de gemeente investeren in fietspaden. Langzamerhand komen er meer toeristen die specifiek voor dit landschap komen en er komen bed & breakfast gelegenheden. Dit specifieke landschap heeft een grote aantrekkingskracht. Hij vindt dat door het oprichten van een vergistingfabriek dit landschap wordt aangetast. Het tweede punt dat hij de raad in overweging geeft is dat de raad dit unieke landschap moet koesteren en beschermen, omdat dat het kapitaal is waardoor in dit gebied bewoners en toeristen aangetrokken worden. Een vergistinginstallatie hoort daar niet thuis. Verder geeft hij over de onderbouwing van de wijziging van de bestemmingsplannen aan een aantal zienswijzen naar voren te hebben gebracht in de bijeenkomst met de wethouder. Zowel de nota als de reactie op zijn zienswijze bevat volgens hem een aantal onzorgvuldigheden en aperte onjuistheden.? Onder andere heeft hij aangevoerd dat de fabriek qua bouwvolume ruim drie maal zo groot is als het gebouw dat er nu staat. Van een marginale vergroting is geen sprake.? Verder is er nu toestemming voor het verwerken van ton GFT afval per jaar. Daar komt dan nog ton bij. Dit betekent meer dan vervijfvoudiging van de capaciteit van GFT verwerking en het betreft een gigantische uitbreiding die het bedrijf nastreeft. Volgens hem is het in strijd met de provinciale richtlijnen, het POP.? In de bouwtekening mist een essentieel element van de fabriek, namelijk de schoorsteen. Hij heeft dit eerder gemeld. Aangegeven werd dat het een vergissing was, doch niettemin blijkt de onjuiste tekening bij de stukken ter inzage te liggen. De schoorsteen is 9 meter lang en komt op de fabriek van 6 meter hoog. De totale hoogte komt dan op 15 meter.? Voorts wordt melding gemaakt dat een bioloog van een erkend instituut geen zoogdieren op de plaats van het Vuilverwerkingsbedrijf heeft aangetroffen. Hij vindt dat absurd. Er lopen namelijk zo n 23 reeën, talloze hazen en enkele vossen. Daarbij noemt hij nog niet eens de diverse vogelsoorten.? Tenslotte heeft een archeoloog gemeld dat het een onbelangrijk gebied is. Wat de plaats van de vuilstort betreft heeft deze gelijk. Spreker heeft echter al gewezen op resten van heel vroege dijken en wierden, die van onschatbare waarde zijn. Het derde punt is dat de onderbouwing van de wijzigingsaanvrage op meerdere punten niet deugt. Ook de raad heeft verkeerde informatie gekregen op dit punt. Hij dringt er bij de raad op aan om een deugdelijk onderzoek naar een andere locatie voor de vergistinginstallatie te laten verrichten. Daarbij denkt hij aan de Eemshaven, waar goede aan- en afvoerwegen zijn. Ook zijn daar mogelijkheden van aan- en afvoer per spoor of per schip. Tot slot geeft hij aan dat met een dergelijke beslissing de raad een kostbaar landschap spaart dat in toenemende mate inkomsten genereert van nieuwe bewoners en toerisme. De tweede inspreker op dit punt, de heer ADER, vermeldt dat het college de raad vraagt een uitzondering op het bestemmingsplan te maken. Voor uitzonderingen op de regel dienen er zwaarwegende redenen te zijn. Hij is echter van mening dat de gegeven reden, significante kostprijsverhoging bij 2

3 3 verplaatsing naar elders, ondeugdelijk onderbouwd en onaannemelijk is. De onderbouwing staat slechts op een A-viertje, terwijl op basis daarvan een grote miljoenenkostende beslissing wordt genomen. Ook heeft het hem bevreemd geen businessplan te hebben aangetroffen. De gegeven onderbouwing lijkt hem niet serieus. Deze is naar de gewenste conclusie toegeschreven. Geclaimd wordt dat verplaatsing naar de Eemshaven de kostprijs van het product met 50% zou verhogen. Hij vindt dat gebakken lucht. Als voorbeeld van de manipulatie geeft hij aan dat wanneer men in de berekening grond in de Eemshaven in tien jaar afschrijft en dat bedrag als kosten op de exploitatie laat drukken, het dan inderdaad erg duur wordt. Dit zijn echter boekhoudkundige trucs die de argeloze lezer om de tuin leiden. Hoewel hij weet dat garbage in, garbage out hoort tot de core-business van het bedrijf, vindt hij het hanteren van dit motto voor de berekeningen wel wat ver gaan. In zijn eigen berekeningen komt hij bij verplaatsing van het bedrijf op ongeveer 10% meerkosten per ton. Hij raadt het college aan niet af te gaan op berekeningen van een belanghebbende, maar zelf onafhankelijk onderzoek te laten doen door een gerenommeerd bureau, bijvoorbeeld van de rijksuniversiteit, alvorens met de plannen akkoord te gaan. Dit kost wellicht enige duizenden euro s, maar dan heeft men wel wat. Bij investeringsbeslissingen van een dergelijke omvang vindt hij dat meer dan gerechtvaardigd. Daarbij raadt hij tevens aan de externe kosten van blijven op de huidige plaats in plaats van verplaatsen daarin mee te nemen. Zou blijken dat situering van de nieuwe activiteit op de huidige plek 10% kostenbesparing zou meebrengen in vergelijking met verplaatsing, dan is dat louter bedrijfseconomisch geredeneerd. Dat moet wel worden afgezet tegen de niet in beeld gebrachte kosten, de zogenaamde externe effecten. Met name valt hem op de extra transportbehoefte, die in het voorstel geheel wordt gebagatelliseerd. De huidige transportstroom van en naar het bedrijf bedraagt circa ton per jaar en moet door de kom van drie à vier dorpen. Dit lijkt hem al een volstrekt ongewenste situatie, terwijl het bedrijf voorstelt dit te verdubbelen naar ton per jaar. Dit betekent 600 ton per werkdag. Ongeveer 40 trucks per dag. Hij is van oordeel dat men dergelijke verkeersstromen niet door de bebouwde kom moet willen. Het betekent een aanslag op de verkeersveiligheid, het milieu en op de leefbaarheid van die dorpen. Hoewel het niet in geld is uit te drukken, is het wel een aanzienlijke kostenpost. Bovendien gaat deze oplossing wel degelijk geld kosten, namelijk in de vorm van wegenonderhoud en eventuele aanpassing van de wegen. Hij vraagt zich af waarom de gemeente het daar zou willen. Er ligt een geschikt industrieterrein in de gemeente met adequate aan- en afvoer infrastructuur. Door de voorstellen te toetsen aan het POP concludeert hij dat deze op meerdere punten in strijd zijn met het POP. Tot slot wijst op consistentie van het beleid. Het Hogeland heeft een onderbenut toeristisch potentieel. Wil men kleinschalige recreatie en toerisme stimuleren als bron van werkgelegenheid, dan zal de rust, ruimte, schoon milieu en het unieke cultuurlandschap niet moeten worden verpest door de nu voorgestelde verdubbeling van activiteiten. Politiek bedrijven is keuzes maken. In goed Gronings: Ie kenn n nait poest n en hol n t meel in mond! De heer BOSMA merkt op dat de eerste inspreker, de heer Gramsbergen, sprak over een aanvoercapaciteit van ton, terwijl de heer Ader het heeft over ton. Hiertussen zit een gat. De heer ADER zegt hierop dat hij de totale vervoerstromen bedoelt en dat de heer Gramsbergen sprak over GTF. De huidige verkeersstroom heeft hij uit het jaarverslag 2006 van het bedrijf gehaald. Deze bedraagt ton. Uitgaande van het voorliggende voorstel, waarin sprake is van 6 trucks van 30 ton per werkdag, komt hij uit op een totaal van ton per jaar.

4 Mevrouw SPIJK merkt op dat gesteld wordt dat de verkeersstromen door de dorpen zullen toenemen. Doch bij verplaatsing naar bijvoorbeeld de Eemshaven blijven de verkeersstromen nog steeds door de dorpen gaan. Beide plekken bevinden zich namelijk aan de uiteinden van de gemeente. Volgens de heer ADER is deze constatering niet juist. Bij verplaatsing blijft de verkeerstroom op de Eemshavenweg c.q. op een provinciale weg. In de huidige situatie moeten de trucks door Middelstum, Kantens en Usquert of door Adorp, Sauwerd, Winsum en Warffum. De aanvoer vanuit het Marnegebied gaat volgens mevrouw SPIJK niet via de Eemshavenweg. De heer ADER erkent dit. Uit het voorstel begrijpt hij dat er ook sprake is van een significante component inzit van buiten het oorspronkelijke verzamelgebied van de vier gemeenten en dat er ook aanvoer van elders bij wordt betrokken. Hij is van mening dat de vervoersstromen uit de kleinere dorpen relatief klein zullen zijn en het geschetste beeld niet significant aan zullen tasten. De heer A. NIENHUIS begrijpt hieruit dat de verkeersstromen door de dorpen meer dan verdubbeld worden. De heer ADER bevestigt dit. Hij haalt de gegevens voor de huidige berekeningen uit het jaarverslag van het Vuilverwerkingsbedrijf en de nieuwe uit de uitgereikte tekst. Mevrouw BOEKHORST is de derde inspreker, ze deelt mee dat zij en haar man een melkveehouderij aan de Westerhornseweg te Usquert hebben. In verband met de aanvraag van het Vuilverwerkingsbedrijf voor de realisatie van een biocel en een KCA depot wil zij de raad enkele aandachtspunten meegeven. De huidige composteerinrichting ligt in landelijk gebied. De uitbreiding van de nieuwe biocel bedraagt meer dan 100%. Een uitbreiding van deze grootte heeft niet genoeg aan GFT van de vier deelnemende gemeenten. Naar verwachting zal er GFT uit een groter gebied verwerkt gaan worden. Ze is van mening dat er al veel overlast is door verkeer, onder andere door auto s met karretjes en trekkers met kiepers gevuld met compost. Vooral via de Westerhornseweg en de Havenweg. Ze verwacht dat dit alleen maar zal gaan toenemen. En van welke kant men ook komt, er moet door dorpskernen worden gereden om de composteerinrichting te bereiken. Ze vindt dat industrie op een industrieterrein hoort. Dat is ook het beleid van de gemeente Eemsmond. Er is een uitstekend industrieterrein in de gemeente aanwezig met goede aan- en afvoerwegen die niet door dorpskernen gaan en het is ook per trein en per schip bereikbaar. Wat de fauna betreft vindt ze het verbazingwekkend dat een deskundig bedrijf aangeeft geen bijzondere dieren te hebben aangetroffen, terwijl menige fietser in dat gebied regelmatig reeën en bijzondere vogels ziet. Verder concludeert ze dat de afstand van 500 meter tot de omwonenden blijkbaar de enige norm is. Ze vraagt zich af hoe het dan zit met de koeien die op enige meters afstand lopen, terwijl suikerbieten, aardappelen, tarwe en gerst in de directe nabijheid worden verbouwd. De regelgeving betreffende de voedselkwaliteit wordt alleen maar strenger. Tijdens het proces komen er micro-organismen vrij. Ze heeft één keer een koe dood zien gaan aan een anaërobe bacterie en dat is haar één te veel. Bouwen op een oude vuilstort brengt vele risico s met zich mee. De huidige in 1993 gebouwde composteerinrichting vertoont nu al ernstige technische gebreken. Bouwen op een industrieterrein is zeer waarschijnlijk goedkoper en veiliger. Voorts geeft ze aan sinds 1971 aan het lijntje te worden gehouden. Iedere keer wordt er weer uitgebreid, terwijl de stort volgens de eerste plannen al jaren gesloten zou moeten zijn. Met name merkt ze daarbij op dat de huidige composteerinrichting genoeg methaangas (stortgas) wint voor de elektriciteitsvoorziening van 700 huishoudens. Doch, helaas wordt het gas 4

5 5 afgefakkeld. Geen enkel huishouden profiteert ervan en de mogelijkheden die er in het verleden werden voorgespiegeld worden niet benut. Het is een enorm financieel fiasco, omdat er geen gedegen onderzoek plaats heeft gevonden. Zwavel in het gas zorgde ervoor dat de pomp kapot ging. Vervolgens citeert ze een uitspraak van de beheerder van de vuilstort die hij naar aanleiding van de toekomstige sluiting van de vuilstort in 1998 op 10 oktober 1996 deed in het Nieuwsblad van het Noorden. Ze citeert: De kans is groot dat de gemeente Eemsmond er een recreatiegebied van maakt. Dan kunnen de burgers in het jaar 2000 vanaf een hoge berg tussen het groen uitkijken over het Groninger land. Dit vindt ze een uitstekend plan. Doch, helaas lijkt het er nu op dat de gemeente Eemsmond er een industriegebied van gaat maken. Tot slot vraagt ze de raad met klem geen vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 1 WRO te verlenen. 4. Vaststelling van de notulen: 28 juni, 5 juli en 6 september 2007 De notulen van 28 juni 2007 worden op de volgende wijze gewijzigd: Op verzoek van de fractie van Gemeentebelangen wordt op pagina 8, 6 de regel van boven, de zin: Zijn fractie ziet liever dat bestaande stichtingen zich met de jeugd bezighouden en dat deze voor de activiteiten meer worden gesubsidieerd. gewijzigd in: Zijn fractie ziet liever dat bestaande stichtingen en verenigingen zich met de jeugd bezighouden en dat deze voor de activiteiten meer worden gesubsidieerd. Op verzoek van de fractie van de VVD wordt op pagina 14, 10 de regel van onderen, de zin: De heer J.F. NIENHUIS is blij met de beantwoording. gewijzigd in: De heer J.P. NIENHUIS is blij met de beantwoording. Op verzoek van de fractie van GroenLinks wordt op pagina, 14 de regel van boven, wordt in de zin: Deskundigen geven aan dat daarmee het bereiken van de twee klimaatdoelstellingen de komende decennia geheel onmogelijk wordt. het woord twee geschrapt. Met inachtneming van voornoemde wijzigingen worden de notulen van 28 juni, 5 juli en 6 september 2007 vastgesteld. 5. a. Ingekomen stukken en mededelingen De heer LEFFERS vraagt om het ingekomen stuk van Actiegroep? Vroegopstap? (nummer 7) in handen van het college te stellen en de antwoordbrief via de RIR voor te leggen aan de raad. Mevrouw SPIJK ziet graag dat het college dit punt betrekt bij de besprekingen over het horecaconvenant om het daarna als geheel aan de raad voor te leggen. Wethouder DOBMA kan melden dat er reeds besprekingen worden gevoerd over een nieuw horecaconvenant. Uiteraard is daarbij het sluitingsuur onderwerp van gesprek. De heer DE BOER verklaart dat zijn fractie het verzoek van mevrouw Spijk steunt. De heer LEFFERS begrijpt het verzoek van mevrouw Spijk. Wellicht geeft het convenant aanleiding om het in de raad aan de orde te brengen. Ook kan het eventueel via de RIR. Wat hem betreft mogen beide mogelijkheden. De heer BOSMAN merkt op dat het standpunt van de Actiegroep? Vroegopstap? dermate afwijkend is van het standpunt dat in de horeca wordt gehuldigd, dat het hem verstandig lijkt dat het college eerst de raad raadpleegt alvorens hierover met de horeca te spreken. De raad gaat hiermee akkoord.

6 6 De VOORZITTER constateert dat dit punt een volgende keer in de raad aan de orde komt. De heer LEFFERS vraagt verder om het preadvies van het college ten aanzien van het ingekomen stuk over een casino in het uitgaanscentrum (nummer 9) in de raad aan de orde te laten komen. De VOORZITTER constateert dat de raad ook hiermee akkoord gaat. De ingekomen stukken worden op de volgende wijze afgehandeld: 1. Vereniging Eigen Huis betreft: Onderzoek naar gemeentelijke reserves en in handen van de Rekenkamercommissie gesteld 2. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betreft: Rekenkamer(commissie) 3. PricewaterhouseCoopers, Zwolle betreft: Accountantsverslag Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak betreft: Eemsmond Bp De Laan Zuid 5. Noorderpoortcollege betreft: Jaarverslag J.L. Uyterlinde, Warffum betreft: Bomen bij een pand aan de Torenweg in Warffum zorgen voor gevaarlijke situaties Ter afhandeling in handen van het college gesteld 7. Actiegroep? Vroegopstap? betreft: De actiegroep vraagt een reactie op de motie om de sluitingstijden in de horeca te vervroegen Ter afhandeling in handen van het college gesteld en de antwoordbrief wordt via de RIR ter inzage gelegd. Het onderwerp wordt in samenhang met het horecaconvenant geagendeerd voor een volgende raadsvergadering 8. Vereniging van Nederlandse Gemeenten betreft: Raadgever Vereenvoudiging regelgeving 9. Eemsmond Automaten betreft: Eemsmond Automaten wil een uitgaanscentrum met casino in Uithuizen realiseren Voor preadvies in handen van het college gesteld en het preadvies wordt voor de volgende vergadering geagendeerd 10. Inspectie Werk en Inkomen betreft: Rapport Uitvoering Wet werk en bijstand 2005

7 7 11. Minister-President, Ministerie van Algemene Zaken betreft: Beleidsprogramma Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak betreft: kopie beroepschrift betreffende Eemsmond Bp De Laan Zuid Ter afhandeling in handen van het college gesteld 13. OV-bureau Groningen Drenthe betreft: Nieuwe directeur 14. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreft: Verzamelbrief juni Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak betreft: Bp De Laan Zuid /Verzoek om voorlopige voorziening 16. Vereniging van Nederlandse Gemeenten betreft: Rapport De eerste overheid 17. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid betreft: Rapport Civiel-militaire samenwerking 18. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid betreft: Onderzoek inspectie OOV De burger kan ons nog meer vertellen 19. Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak betreft: Bp De Laan Zuid/Verzoek om voorlopige voorziening 20. Stichting Taalverdediging betreft: Inzamelen kunststof 21. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreft: Verzamelbrief juli Raad voor de Wadden betreft: Natuurgrenzen voor dagelijks gebruik. Advies over de toepassingsmogelijkheden voor natuurgrenzen 23. Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak betreft: Bp De Laan Zuid /Verzoek om voorlopige

8 8 voorzieningen 24. Provincie Groningen betreft: Interbestuurlijk toezicht milieuhandhaving 25. Stichting Vrije Recreatie betreft: Kleinschalige recreatie 26. Inspectie Werk en Inkomen betreft: IWI rapporten inzake de Wet kinderopvang (2005 en 2006) en betrokken bij het agendapunt over het jaarverslag kinderopvang 27. Raad landelijk gebied betreft: Jaarverslag 2006 en voortgang werkprogramma Inspectie Werk en Inkomen betreft: Jaarplan IWI De Rechtspraak, Rechtbank Groningen betreft: Mediation aanbod Ter afhandeling in handen van het college gesteld 30. Vereniging van Nederlandse Gemeenten betreft: Onkostenvergoedingen collegeleden, raads- en commissieleden 31. Regionaal College Waddengebied (RCW) betreft: Convenant Waddenzee Werelderfgoed Voor preadvies in handen van het college gesteld (zie ook Ingekomen stuk nummer 35) 32. VROM betreft: Inzicht in antennebeleid 33. Provincie Groningen betreft: Jaarrekening 2006 gemeente Eemsmond 34. Bewoners Lageweg en Oudedijk, Uithuizen betreft: Zienswijze aanvraag varkenshouderij Emmaweg en Lauwersdwarsweg, Uithuizen 35. Nationale projectgroep Waddenzee Werelderfgoed betreft: Nominatie van de Waddenzee als Werelderfgoed? Voor preadvies in handen van het college gesteld

9 9 36. De Rechtspraak, rechtbank Groningen betreft: Uitnodiging openbare terechtzitting 37. Hulpverleningsdienst Groningen betreft: Informatie over de Noordelijke Gemeenschappelijke Meldkamer 38. Bewoners Kwekersweg/R.P. Dojesweg, Uithuizen betreft: Zienswijze industriële varkenshouderij H.C.M.L. van Strien 5. b. Terugkoppeling verbonden partijen Er zijn geen mededelingen. 6. Vragenuur CDA de heer VAN DE WAL Vraag: Wat is de reactie van het college op de spoor van vernielingen van afgelopen weekend? Grasbaanraces en heropening van 538, die de CDA-fractie van harte kan ondersteunen, zijn toch voldoende aanleiding om een extra wetshandhavend oog in t zeil te houden. Antwoord college (wethouder DOBMA): Het college kan zich voorstellen dat burgers zich ergeren aan de gepleegde vernielingen en keurt dergelijke zaken dan ook af. Wel moet worden opgemerkt dat de vernielingen niet allemaal in de nacht hebben plaatsgevonden. Het verwijderen van het hekwerk op de Blink en de verplaatsing van materiaal en ontkoppeling van slangen in de Brouwerijstraat gebeurde al in de avonduren. Er kan tegen worden opgetreden wanneer gedupeerden aangifte van doen. In dit geval is dat ook gebeurd. Eveneens kan de politie optreden wanneer ze tips krijgt over mogelijke daders. Hoewel het daar meestal aan schort, zijn er in dit geval toch behoorlijk veel tips aan de politie doorgegeven. Deze zullen worden nagetrokken en het college hoopt dat dit zal leiden tot aanhoudingen en tot oplossing van de zaken. Overigens zijn het hekwerk en het materiaal niet vernield en kon het weer worden teruggeplaatst. Verder wordt er reeds geruime tijd extra politie in de basiseenheid Uithuizen ingezet. Met name wordt er toegezien op de sluitingstijden, omdat er geluiden waren dat horecagelegenheden zich daar niet aan zouden houden. Dit gold niet voor 538. Er zijn gesprekken geweest met betrokken eigenaren en uitbaters. Het lijkt erop dat ze begrepen hebben dat aan de sluitingstijden de hand moet worden gehouden. Ook bij speciale evenementen, bijvoorbeeld grasbaanraces en het aanstaande Eemspop is extra politietoezicht. Ook door de organisatie is extra beveiliging ingehuurd. Er wordt in ieder geval in samenwerking met de politie geprobeerd er alles aan te doen het goed in de gaten te houden. Wel moet nog worden opgemerkt dat het helaas niet mogelijk is om op elke plek een politieagent aanwezig te hebben. VVD de heer J.P. NIENHUIS Vraag: Wanneer wordt er door de provincie begonnen met de toegangen van Warffum betreffende de N363? Antwoord college (wethouder SIENOT): De werkzaamheden, die uitgevoerd worden door de provincie, staan gepland voor Gelijktijdig met deze

10 10 werkzaamheden zal de gemeente de riolering aanpakken. Een exacte datum kan niet worden gegeven. Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen zal een informatieavond voor de omwonenden worden gehouden. VVD de heer J.P. NIENHUIS Vragen: Waarom worden vacatures ingevuld door tijdelijke krachten dan wel door het inhuren van externe bureaus? Wat zijn de (extra) kosten die hiermee gepaard gaan voor dit jaar? Antwoord college (wethouder DOBMA): Er zijn inderdaad een aantal vacatures. Het duurt gemiddeld al gauw 3 a 4 maanden om een vacature in te vullen. Er wordt voor gekozen om tijdelijk personeel aan te trekken om de dienstverlening aan de burger op peil te houden. Met het invullen van sommige vacatures kan niet worden gewacht. Er wordt niet klakkeloos overgegaan tot invulling. Er wordt goed gekeken in hoeverre er mogelijke aanpassingen van functie-inhoud nodig zijn. Dergelijke zaken vergen soms meer tijd dan drie maanden. Vandaar dat ervoor gekozen is om een aantal vacatures voorlopig tijdelijk in te vullen. Dit geschiedt wel binnen de middelen die daarvoor door de raad beschikbaar zijn gesteld. De heer J.P. NIENHUIS vraagt waarom de tijdelijke contracten soms worden verlengd. Wethouder DOBMA zegt al aangegeven te hebben dat bij sommige afwegingen er meer tijd nodig is. PvdA de heer SIRAGNA Inzake intensieve varkenshouderijen. Vragen: Wat gaat het college van de gemeente Eemsmond doen? Wat zijn de mogelijkheden om de aanvragen c.q. komst van intensieve varkenshouderijen tegen te houden? Worden ook alle milieu- en ruimtelijke ordeningsaspecten bij de besluitvorming betrokken? Antwoord college (wethouder DOBMA): Het college heeft een zienswijze ingediend bij het provinciaal bestuur over het voorgenomen besluit van het college van gedeputeerde staten om een milieuvergunning af te geven aan de varkenshouders aan de Emmaweg en Lauwersdwarsweg. Het college is namelijk van mening dat deze aanvraag niet meer beoordeeld mag worden op basis van de wetgeving van Omdat deze oude aanvraag inmiddels niet meer mag worden gezien als oude, maar als nieuwe aanvraag, zou er een milieueffectrapport moeten worden opgesteld. Het college heeft de provincie dus verzocht om terug te komen op het voornemen tot het afgeven van een milieuvergunning. Aan de aanvragen kan het college niets doen. Aanvragen kunnen altijd worden ingediend. Het tegenhouden van deze twee locaties zal erg moeilijk worden wanneer er een milieuvergunning wordt verstrekt. De gemeente is namelijk gedwongen door de uitspraak van de Raad van State op deze twee plekken toe te staan dat er varkenshouderijen kunnen worden gevestigd. Dat komt omdat er in 1997 een paar Brabantse boeren een dag vóór de besluitvorming in de raad van Eemsmond nog een aanvraag op basis van oude regelgeving hebben ingediend. De gemeente is dus verplicht om in het geval er een milieuvergunning wordt verstrekt een bouwvergunning te verlenen. Zouden gedeputeerde staten toch besluiten een milieuvergunning te verlenen, dan is er nog beroep mogelijk bij de Raad van State. Wat het planologische gedeelte betreft biedt het huidige bestemmingsplan Buitengebied naar de opvatting van het college geen mogelijkheden voor nietgrondgebonden agrarische activiteiten. Dat betekent dat het college van mening is dat alle aanvragen die eventueel zouden binnenkomen, moeten worden afgewezen. Over enige tijd moet er echter een nieuw bestemmingsplan

11 11 Buitengebied komen. Deze wordt reeds voorbereid, aangezien het huidige bestemmingsplan Buitengebied is verouderd. De regelgeving op het gebied van de varkenshouderijen is erg veranderd. Onder andere is er een nieuwe stankwet gekomen. Op dit moment is het onduidelijk hoe in het kader van de ruimtelijke ordeningsprocedures en de milieuwetgeving er wel of niet in wordt geslaagd opnieuw in het bestemmingsplan Buitengebied afdoende regels op te nemen die vestiging van genoemde bedrijven onmogelijk maken. Dit zal zeker nog enige discussie vergen. De raad krijgt uiteindelijk het laatste woord bij de vaststelling van dat bestemmingsplan. De heer J.P. NIENHUIS vraagt of de wethouder heeft gezegd of onder het huidige bestemmingsplan vestiging van nieuwe intensieve veehouderijen in het buitengebied niet mogelijk is. Volgens wethouder DOBMA heeft hij gezegd dat de opvatting van het college is, dat het huidige bestemmingsplan Buitengebied niet-grondgebonden activiteiten uitsluit en dat vestiging van varkenshouderijen uitgesloten is. De heer BOSMAN mist in de opsomming van de wethouder over planologische instrumenten om intensieve veehouderij te weren het oppervlak van het bouwvlak. Hij vraagt of dit toeval is. Volgens wethouder DOBMA is dat geen toeval. Hij heeft echter geprobeerd zich tot de hoofdlijnen te beperken. De ontwikkelingen die nu aan de Lauwersdwarsweg en in de Emmapolder aan de orde zijn bewegen zich binnen de toegestane bouwvlakken die mogelijk zijn binnen het huidige bestemmingsplan van 1 hectare. Ook heeft hij gelezen dat de milieufederatie heeft opgemerkt, dat er binnen het kader van oppervlaktebeperking mogelijk grootschalige varkenshouderijen in de toekomst uitgesloten kunnen blijven. Hij vraagt zich echter af of het gezien de ervaring die men nu heeft binnen het bouwblok van 1 hectare, ook daadwerkelijk zo is. Vandaar dat hij dat niet heeft genoemd. De heer BOUMAN merkt op dat in de zienswijze ruimte is opengelaten om nog extra argumenten richting de provincie aan te kunnen voeren. Daar die extra zaken vóór 15 september aangegeven moeten worden, vraagt hij of het college al extra argumenten heeft ingebracht. Wellicht dat ook anderen nog argumenten mee kunnen geven. Wethouder DOBMA verklaart de oorspronkelijke zienswijze nader te hebben onderbouwd op basis van met name juridische uitgangspunten. Het komt er in beginsel op neer dat er vanaf 1997 een aanvraag lag en dat er sindsdien steeds gevraagd is naar aanvullende gegevens. Deze gegevens waren echter niet voldoende of tijdig aanwezig om tot een uiteindelijke afweging te komen. Dit betekent dat er eigenlijk nooit een beslissing genomen heeft kunnen worden. Pas toen de provincie het bevoegde gezag werd, kwamen er gegevens. Naar zijn mening is er nu sprake van een nieuwe aanvraag die volgens de huidige regels moet worden beoordeeld. Hij zegt toe de brief aan de raad ter inzage te leggen. Gemeentebelangen de heer BOUMAN Verkeerssituatie Hoofdstraat Oost, Hoofdstraat West en Kerkplein, Uithuizen. Nu de verkeerssituatie in het centrum Uithuizen sinds enige maanden gewijzigd is, bereiken ons klachten over de bereikbaarheid van de Hoofdstraat Oost. De huidige verkeerssituatie leidt ertoe dat vrachtwagens en andere bezoekers van de Hoofdstraat Oost alleen maar via de Hoofdstraat West hun doel kunnen bereiken. Dit brengt een forse belasting van de Hoofdstraat West met zich mee en is daarnaast in een aantal gevallen ook niet efficiënt. Van verschillende kanten is Gemeentebelangen aangeraden dat de verbinding tussen het Kerkplein en de aansluiting met de Hoofdstraat Oost en Hoofdstraat West mogelijk kan worden gewijzigd in een tweerichtingen-verkeersbestemming. Vragen: Is het college bekend met deze problematiek?

12 12 Is het college bereid om op dit punt de mogelijkheden te onderzoeken? Antwoord college (wethouder SIENOT): Het is bekend dat de verkeerde kant op wordt gereden. Dit wordt wel bekeurd. De wethouder schetst de geschiedenis van het ontstaan van het verkeerscirculatieplan. Enige jaren geleden heeft een werkgroep zich gebogen over de verkeerssituatie in Uithuizen. Hierin zaten vertegenwoordigers van de gemeentelijke verkeerscommissie, de politie, de handelsvereniging en gehandicaptenplatform. Vrijwel unaniem is toen gekozen voor dit verkeerscirculatieplan. De redenen daarvoor waren: 1) de voetganger c.q. het winkelend publiek dient voorrang te krijgen boven het autoverkeer. De veiligheid moet gewaarborgd zijn. Dit betekent dat het winkelgebied zoveel mogelijk autovrij of autoluw gemaakt moet worden. 2) Sluipverkeer moet worden voorkomen. Dit betekent dat doorgaande noord/zuid- en oost/westverbindingen ook moeten worden voorkomen. 3) Het autoverkeer moet voor doorgaande noord/zuid- en oost/west-bewegingen gebruik maken van de rondwegen rondom het winkelgebied: Kennedylaan, Cohenstraat, Snik, Menkemaweg, Borgweg, Borgstraat, Schoolstraat. Destijds is wel voorgesteld om de verbinding Kerkplein met Hoofdstraat West als tweerichtingen verkeer te bestemmen. Er is toen uitgebreid over gesproken. De verkeerscommissie adviseerde om het gedeelte voor het gemeentehuis tussen het Kerkplein en de Hoofdstraat Oost niet open te stellen voor tweerichtingen verkeer, omdat daarmee de oost/west-verbinding hersteld wordt en dit ongetwijfeld veel sluipverkeer oplevert. Het uitgangspunt is juist om het verkeer dat niet in het winkelgebied thuishoort te weren. Dat is namelijk positief voor de verkeersveiligheid van de voetganger. Mensen die in de Hoofdstraat Oost hun boodschappen willen doen, vinden hun weg daar naar toe wel. Mogelijk worden mensen door het éénrichtingsverkeer gestimuleerd om hun auto op het kerkplein te laten staan en lopend te gaan winkelen. Door het instellen van éénrichtingsverkeer voor het gemeentehuis worden automobilisten gedwongen om de rondwegen rondom het centrum te gebruiken. Dat is juist de bedoeling. Daarmee geeft de wethouder aan dat wat destijds gold, ook nu geldt en dat deze keus gehandhaafd moet blijven. Voorlopig wil het college deze situatie handhaven. De heer BOUMAN begrijpt dat de wethouder niet bereid is de denkbeelden van destijds aan de hedendaagse praktijk aan te passen. Verder concludeert hij dat de wethouder niet erkent dat er veel klachten zijn over de extra bewegingen die automobilisten nu moeten maken. Hij vraagt of zijn conclusie juist is. Wethouder SIENOT erkent dat het wel eens lastig kan zijn. Er is echter bewust voor gekozen om het autoverkeer te ontmoedigen. Het college weet dat er vaak verkeerd gereden wordt. Dit leidt dan ook tot bekeuringen. Overigens krijgt het college niet veel klachten van burgers. Gemeentebelangen de heer HOLTKAMP Vertraging plan Almersma. Van meerdere kanten heeft Gemeentebelangen begrepen dat er mogelijk vertraging is ontstaan bij de start van het bouwen op het bestemmingsplan Almersma, met name op de kunstmatige terp. Er zou zelfs sprake zijn van een bouwstop. Als gemeenteraadslid is hem daarvan niets bekend. Grondslag van de vertraging zou onduidelijkheid zijn over de eisen die aan de bebouwing worden gesteld. Daarnaast bereiken Gemeentebelangen geluiden dat de eisen aan de bebouwing dusdanig zijn geformuleerd, dat de belangstelling voor het plan is afgenomen c.q. dat er meer mensen dan normaal hun kavels in optie hebben teruggegeven aan de gemeente Eemsmond. Vragen: Herkent het college deze situatie?

13 13 Kan het college de raad inzicht verschaffen in de belangstelling voor kavels in het plan Almersma in relatie tot de daadwerkelijk verkochte kavels? Antwoordt college (wethouder DOBMA): Het college herkent de door Gemeentebelangen geschetste situatie niet. Ook is er geen sprake van een bouwstop. Iemand die een bouwvergunning heeft, kan morgen al beginnen met de bouw. Als iemand een plan indient, dan moet dit wel in overeenstemming zijn met de door de raad vastgestelde uitgangspunten van het bestemmingsplan en het daaraan gekoppelde beeldkwaliteitsplan. Wanneer aanvrager geheel andere plannen wil realiseren, wordt het moeilijk en zal hij het schetsplan aan de uitgangspunten moeten aanpassen. Doch de door Gemeentebelangen genoemde geluiden hebben het college echter niet bereikt. Wellicht komt het doordat iemand mogelijk teleurgesteld is, omdat hij/zij een plan niet gerealiseerd kon krijgen, omdat het niet in overeenstemming was met de uitgangspunten van het door de raad vastgesteld plan. Het college houdt zich aan dit plan, waar zelfs een coördinerende architect voor is aangesteld, die mensen begeleidt bij het opstellen van hun plannen. Er hoeft niet direct een compleet plan te worden ingediend. Eerst kan met een schetsplan worden gewerkt. De directeur van Libau is bereid ernaar te kijken en aanwijzingen te geven, zodat mensen geen extra kosten hoeven te maken. Pas daarna komt een daarop gebaseerd bouwplan. Tot dusver werkt dit volgens de wethouder voortreffelijk. Hoewel het hier om een iets andersoortig traject gaat dan gewoonlijk, vergt het wat meer overleg. Maar dat dit aanleiding geeft tot buitensporige vertraging, is niet het geval. Wat de belangstelling voor het plan betreft zijn 6 kavels verkocht, zijn 4 kavels in optie gegeven en gaat de Stichting Uithuizer Woningbouw eind deze week voor 12 woningen een bouwaanvraag indienen. Dit betekent dat er in beginsel 22 woningen zullen worden gebouwd. Hopelijk nog dit jaar. Daarnaast is een aantal belangstellenden zich aan het oriënteren, waarvan 2 hebben aangegeven serieus een optie te willen nemen. Er is geen enkele indicatie dat er door welke oorzaak dan ook de belangstelling voor dit plan geringer of afgenomen zou zijn. Ook is er geen enkele optie teruggegeven. De heer HOLTKAMP is blij dat de geruchten onjuist blijken te zijn. GroenLinks de heer BOSMAN In 2006 zijn er vijf à zes fietspaden gereedgekomen. In de vakantie bleek dat er geen bewegwijzering was. Daar is toen naar gevraagd en door het college toegezegd. In 2007 heeft GroenLinks er opnieuw naar gevraagd en er is toegezegd dat de bewegwijzering er zou komen. Inmiddels is het toeristenseizoen voorbij en het blijkt dat de bewegwijzering nog steeds niet is aangebracht. Vraag: Hoe kan dit? Antwoord college (wethouder SIENOT): Hoe dit kan weet de wethouder niet. Wel kan hij aangeven, dat inmiddels de inventarisatie heeft plaatsgevonden en dat de borden binnenkort worden geplaatst. Los daarvan is de provincie bezig met een knooppuntenroute en zodra dat rond is, zal de bewegwijzering daarvoor ook worden aangebracht. GroenLinks - de heer BOSMAN Enige tijd geleden is het milieubeleidsplan aan de orde geweest. Hierop was tamelijk veel kritiek. De raad heeft suggesties gedaan hoe het beter kon. De besluitvorming betreffende dit plan is toen even aangehouden om het college in de gelegenheid te stellen de reacties in het plan te verwerken. Vervolgens bleek het plan slechts op enkele punten te zijn gewijzigd. Wel was er een waardevolle aanvullende notitie bijgevoegd, waarin het college puntsgewijs aangaf wat ze met de suggesties en opmerkingen uit de raad zou doen. Omdat het plan het traject zou ingaan van de inspraak, heeft hij erop aangedrongen de

14 14 aanvullende notitie bij het plan te voegen. Dit heeft het college toegezegd. Nu het plan ter inzage ligt verbaast het hem dat de notitie niet is toegevoegd. Vraag: Hoe kan dit? Antwoord college (wethouder SIENOT): Inderdaad heeft hij toegezegd dat bij de uitnodigingen aan de diverse belangenorganisaties de notitie met de raad gemaakte opmerkingen daaraan toegevoegd zouden worden. Dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Er zijn 50 organisaties aangeschreven en zij hebben allen de startnotitie ontvangen en daarbij de opmerkingen en suggesties van de raad. Wel blijkt dat het overzicht op de website ontbreekt. De vorige avond is er een bijeenkomst geweest met een aantal belangenorganisaties en deze waren in het bezit van de notitie met opmerkingen van de raad. De heer BOSMAN wijst er op dat de burgers die er naar toe wilden, slechts op de hoogte waren van hetgeen zij op de website aantroffen. Volgens wethouder SIENOT is dat het geval bij burgers die zich niet hebben aangemeld. Wel kan hij verzekeren dat iedereen die de vorige avond aanwezig was, in het bezit was van beide stukken. Vervolgens schorst de VOORZITTER de vergadering voor een korte pauze. Na de schorsing wordt voortgegaan met: Besluitvormend 1. Verordening wijk- en straatnaamgeving De heer BOUMAN bemerkt dat het college heeft getracht de wijk- en straatnaamgeving dichter bij de burgers te brengen. Met betrekking tot het opgestelde protocol vindt hij echter dat er in het voorstel heel weinig staat over wie eigenlijk de Stichting Historische Kring voor Noordelijk Hunsingo is. Als zaken aan deze stichting worden overgedragen, lijkt het hem dat de raad moet weten hoe deze organisatie functioneert. Verder merkt hij op dat met de instelling van dit protocol alle wijk- en straatnamen in de gemeente standaard een historische achtergrond krijgen, met uitzondering van de straten in de Eemshaven. Het lijkt zijn fractie wenselijk niet alleen naar het verleden te kijken, maar ook naar de toekomst. Hij vraagt zich af wat de achterliggende gedachte is om slechts naar het verleden te kijken. Zijn fractie zou zich veel eerder kunnen vinden in het raadplegen van verenigingen van buurt-, wijk- of dorpsbelangen. Daardoor kan er een nadrukkelijke link met de bevolking worden gelegd. Het geeft de politiek de mogelijkheid om nog dichter bij de inwoners te staan. Hij vraagt het college waarom niet van deze mogelijkheid gebruik is gemaakt. Zijn fractie stelt voor om het protocol zodanig te wijzigen dat buurt- of dorpsbelangen de gelegenheid krijgen met voorstellen voor naamgeving van straten en wijken te komen. De heer BOSMAN heeft enige tijd geleden al aangegeven het een goede taakverdeling te vinden dat de huisnummering aan het college wordt gedelegeerd en dat de raad zich bezighoudt met de straatnaamgeving en het niet uit handen geeft. Wat hem betreft blijft de wijk- en straatnaamgeving bij de raad. Mevrouw PERSOON verklaart dat haar fractie zich in het voorstel kan vinden. Ze gaat ervan uit dat wanneer haar fractie het met een bepaalde naam niet eens is, dezelfde weg als de burger kan worden bewandeld door daarover in te spreken. Op de vraag van de heer J.P. Nienhuis welke weg zij daarmee precies bedoelt, zegt spreekster uit het voorstel te begrijpen dat wanneer een naam wordt voorgesteld, burgers die zich daar niet in kunnen vinden te allen tijde een inspraakmogelijkheid hebben.

15 Volgens de heer J.P. NIENHUIS is dat niet het geval. De VOORZITTER denkt daar eveneens zo over. Mevrouw PERSOON geeft aan dat haar fractie dat wel zo uit het voorstel heeft opgevat. Volgens de heer DE BOER staat het zelfs letterlijk in het voorstel. De heer J.P. NIENHUIS heeft de vorige keer al aangegeven het belangrijk te vinden dat burgers ook bij dit onderwerp de mogelijk hebben om in te kunnen spreken. Zijn fractie is nog steeds die mening toegedaan en stemt dan ook niet in met dit collegevoorstel. Aangezien mevrouw OUDMAN altijd belangstelling heeft voor straatnaamgeving en ook enige ervaring met het wijzigen heeft, sluit ze zich aan bij het voorstel van de VVD en GroenLinks om straatnaamgeving bij de raad te houden. Hoewel mogelijkheden tot inspraak kunnen worden vastgelegd in een protocol, heeft het niet de status van de verordening. Ze voorziet dan dat het protocol in de la wordt gelegd, omdat het college niet gebonden is aan dat vastgestelde protocol. Met betrekking tot hetgeen mevrouw Persoon opmerkte over de mogelijkheid voor burgers verklaart ze dat in het voorstel staat, dat naar aanleiding van een publicatie van een voorgenomen besluit inzake wijk- en straatnaamgeving kan worden gereageerd. Doch zelf heeft ze ervaren hoe moeilijk het is om eventueel een wijziging door te voeren. De heer DE GRAAF vindt als raadslid (en niet in de rol als voorzitter) het wel goed dat er duidelijke kaders worden gesteld. Deze kunnen aan het college worden meegegeven om op een goede wijze tot wijk- en straatnaamgeving te komen, die dan door de raad controleerbaar zijn. Hierin verschilt hij enigszins van mening met zijn fractiegenoot. Wethouder SIENOT verklaart dat het college een protocol heeft opgesteld, dat heel nauw aansluit bij de situatie zoals deze al een aantal jaren geldt. De Historische Kring wordt bijvoorbeeld gevraagd om voor een wijk namen aan te dragen. Eventueel worden daarbij suggesties meegegeven. De Historische Kring bestaat weliswaar uit amateurs, maar het betreft wel mensen die zeer geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van deze omgeving. Zij komen met een voorstel en dit voorstel wordt dan kenbaar gemaakt via het gemeentenieuws. De burgers krijgen uitgebreid de mogelijkheid opmerkingen te maken, alternatieven aan te dragen, etcetera. Deze worden weer aan de Historische Kring voorgelegd, die daar vervolgens een oordeel over geeft en daarna met een advies komt. Uiteindelijk besluit het college welke naam of namen er worden gekozen. Dit lijkt hem een logische gang van zaken. De wethouder geeft aan dat wanneer een raadslid, iemand van een dorpsvereniging of wie dan ook enig invloed daarop wil uitoefenen, dan krijgt deze daarvoor uitgebreid de mogelijkheid. Dit staat in het protocol. De verordening is op zodanige wijze geschreven, dat het ineen geschoven kan worden. De heer BOUMAN heeft geen antwoord gekregen op zijn vraag wat de achterliggende gedachte is om te kiezen voor de Historische Kring. Wethouder SIENOT zegt dat gekozen wordt voor de Historische Kring, omdat het al jarenlang zo wordt gedaan. Daarnaast vindt het college dat straatnamen bij uitstek bestendig moeten zijn voor de toekomst. Al gauw wordt daarbij gedacht aan historische namen. De wethouder geeft aan dat dit niet wil zeggen dat het automatisch namen van verre voorouders dienen te zijn. Wel moeten de namen goed in deze omgeving passen. De Historische Kring is daarvoor bij uitstek het gremium dat dit kan verzorgen. Op de vraag van de heer Bouman, waarom het niet bij buurt- en dorpsbelangenverenigingen wordt neergelegd, antwoordt de wethouder dat deze overweging niet is gemaakt. Wel heeft hij reeds aangegeven, dat niet alleen individuele burgers, maar ook dorpsbelangenverenigingen en dergelijke in 15

16 16 de gelegenheid worden gesteld te reageren op de adviezen die worden voorgelegd. De heer VAN DUINEN wil met betrekking tot de opmerkingen van de heer Bosman en mevrouw Oudman de wethouder meegeven, dat er in een vorige vergadering meer dan een uur over één straatnaam werd gediscussieerd. Het lijkt hem dat er zinniger zaken zijn waarover de raad moet spreken. Mevrouw OUDMAN vraagt nog waarom er niet in de verordening is opgenomen, dat het college een straatnaam vaststelt volgens een bepaald protocol. In reactie op de heer Van Duinen zegt ze dat de raad er is voor de burger. Als een burger met zijn voorgestelde wijziging niet bij de gemeente terecht kan, heeft deze burger de raad nodig om alsnog met de voorgestelde naam te komen. De heer VAN DUINEN zegt hierop dat hij met zijn opmerking daar niet op doelt. Het gaat hem erom dat de raad de straatnaam niet bepaalt, terwijl mevrouw Oudman vindt dat dit wel in de raad vastgesteld moet worden. Mevrouw OUDMAN ziet het ook als mogelijkheid wanneer een burger het niet voor elkaar krijgt. De heer BOUMAN kan in deze discussie ook wel met de heer Van Duinen meegaan. Als namelijk gerealiseerd zou worden dat niet de Stichting Historische Kring, maar bijvoorbeeld dorps- en buurtverenigingen hiervoor in de plaats zouden worden gesteld, dan komt het college daarmee heel erg dicht bij de burger. Dit is ook de achterliggende gedachte van Gemeentebelangen om het college te vragen dit voorstel te wijzigen. In dit geval kiest hij ervoor een amendement op het raadsvoorstel inzake de verordening op de wijk- en straatnaamgeving in te dienen, met name op het protocol. Hij stelt voor om in plaats van de Stichting Historische Kring voor Noordelijk Hunsingo de verenigingen voor dorps- en buurtbelangen in de verschillende dorpen van de gemeente Eemsmond aan te wijzen als adviseur van het college. Verder kan hij zich voorstellen dat een andere fractie mogelijk aangeeft dat het in samenspraak met de Historische Kring zou kunnen. Vervolgens dient hij het volgende amendement in: Amendement op het raadsvoorstel B inzake verordening wijk- en straatnaamgeving De fractie van Gemeentebelangen Eemsmond heeft kennis genomen van raadsvoorstel B inzake de Verordening wijk- en straatnaamgeving, waarin een protocol ten aanzien van de vaststelling van wijk- en straatnaamgeving wordt voorgesteld. In dit protocol wordt geregeld dat het college advies dient te vragen aan de Stichting Historische Kring voor Noordelijk Hunsingo. Gemeentebelangen Eemsmond stelt voor om het protocol als volgt te wijzigen: Stichting Historische Kring voor Noordelijk Hunsingo Vervangen door: Verenigingen voor Dorps- en Buurtbelangen in de verschillende dorpen van de gemeente Eemsmond. En gaat over tot de orde van de dag. Uithuizen, 13 september 2007 Namens de fractie van Gemeentebelangen Eemsmond, Harald Bouman De VOORZITTER deelt mee dat dit nu onderdeel uitmaakt van de beraadslagingen. Mevrouw OUDMAN merkt op dat in het amendement van Gemeentebelangen wordt voorgesteld de Historische Kring te vervangen. Zij stelt echter voor om

17 17 in plaats van deze te vervangen de verenigingen voor dorps- en buurtbelangen daaraan toe te voegen. De heer BOUMAN vindt dit een uitmuntende aanvulling en zegt dit op de door mevrouw Oudman voorgestelde wijze te wijzigen. De VOORZITTER verklaart dat in het amendement vervangen door wordt gewijzigd in aanvullen met en brengt vervolgens dit amendement in stemming. Na stemming constateert hij dat het amendement met de stemmen van de fracties van Gemeentebelangen, de ChristenUnie en één lid van GroenLinks voor en de fracties van de PvdA, het CDA, de VVD en het ander lid van GroenLinks tegen, wordt verworpen. Wethouder SIENOT zegt in antwoord op de vraag van mevrouw Oudman waarom het protocol niet in de verordening is opgenomen, dat wanneer het raadsvoorstel wordt aangenomen het college het protocol gaat uitvoeren zoals de raad het aanneemt. Mevrouw OUDMAN vraagt waarom er niet letterlijk in artikel 2 staat dat het college het vaststelt volgens een vastgesteld protocol. Volgens wethouder SIENOT is het goed voorbereid. Wanneer het wordt vastgesteld is dat voor het college voldoende om uit te voeren. Vervolgens brengt de VOORZITTER het collegevoorstel in stemming. Na stemming constateert hij dat met 10 stemmen vóór (de fracties van de PvdA, het CDA en een lid van GroenLinks) en 7 stemmen tegen (de fracties van Gemeentebelangen, ChristenUnie, de VVD en een lid van GroenLinks) het collegevoorstel is aangenomen. 2. Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Waddenzee Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van het college besloten. 3. Het plaatsen van een meetpaal op het Uithuizerwad Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van het college besloten. 4. Jaarverslag kinderopvang De heer BOUMAN stelt voor het jaarverslag kinderopvang in het vervolg via de lijst met ingekomen stukken te behandelen. Met uitzondering van die momenten dat zich excessen voordoen waar in de raad over gesproken moet worden. Wethouder BOEKHOUDT vindt dat prima wanneer het mogelijk is. De VOORZITTER constateert dat hiermee de raad dit jaarverslag heeft vastgesteld. 5. Financiële bijdrage restauratie klokken Jacobikerk De heer VAN DE WAL merkt op dat in de Volkskrant van 4 september jongstleden een artikel is verschenen van hoogleraar vroegchristelijke kunst en architectuur aan de Radbouduniversiteit te Nijmegen, Prof. Dr. S.L. de Blaauw, die hierin reageert op de perikelen in Tilburg, waar een pastoor tegen de regels in de klokken blijft luiden. Om de irritatie betreffende het klokgelui van de Jacobikerk hier voor te zijn, citeert hij uit dit artikel het volgende: De irritatie over klokgelui heeft niets met oprukkend heidendom te maken, maar wel met culturele onthechting. De vervreemding van de eigen wortels, het verlies aan sensibiliteit voor en kennis van het eigen verleden zijn gevolgen van maatschappelijke veranderingen die veel omvattender zijn dat de secularisatie. De heer LEFFERS vraagt of de heer Van de Wal dezelfde mening is toegedaan dan de persoon uit het citaat.

18 De heer VAN DE WAL beaamt dat. Zijn fractie ondersteunt het voorstel van harte. Wel wijst hij er op dat er een precedentwerking van uit kan gaan, zoals destijds met de verlichting. Er moet dan ook coulant mee omgegaan worden. Wellicht zou het college beleid hiervoor kunnen gaan formuleren. Volgens de heer J.P. NIENHUIS kan men zich hierbij afvragen hoe het tot een dermate alarmerende zaak is gekomen dat de klokken noodgedwongen stil gezet moesten worden. De vraag is of de kerk niet aangesloten is bij de monumentenwacht. En of men niet eerder op de hoogte was van de onderhoudssituatie. Ook zou het kunnen dat men doelbewust deze situatie heeft laten ontstaan, in de hoop dat de gemeente en de gemeenschap te hulp zouden schieten. Zijn fractie gaat akkoord met dit voorstel op voorwaarde dat de eigenaar van de klokken een onderhoudsfonds instelt, om te voorkomen dat er in de toekomst een zelfde situatie als deze ontstaat. Tot slot vraagt hij wat nog het nut van een begroting is als er regelmatig gelden uit de algemene reserve beschikbaar worden gesteld. De heer WOLTJER merkt op dat wat hem betreft de klokken weer mogen luiden. Wel sluit hij zich aan bij wat de heer Van de Wal aangaf over de precedentwerking en het protocol, dat destijds met de verlichting is gehanteerd. Daar zal rekening mee moeten worden gehouden. Tot slot vraagt hij hoe het bedrag van ,-- tot stand is gekomen. De heer A. NIENHUIS verklaart evenals vorige sprekers voor beleid te zijn, zoals destijds ook met de torenverlichting is gegaan. Verder vindt hij het een nobel streven en gaat hij met het subsidiebedrag akkoord. Toch heeft hij nog enkele vragen. Ten eerste vraagt hij of er in het verleden financiële bijdragen zijn aangevraagd door meerdere restauratiefondsen, zoals kerk Kantens, klokken Kantens en orgel in kerk Zandeweer. Ten tweede vraagt hij of er beleid is in de gemeente op dit gebied en zo ja, welk beleid dat dan is. Wethouder BOEKHOUDT zegt over de precedentwerking dat het best zou kunnen dat de gemeente nogmaals een dergelijke restauratieaanvraag krijgt. Maar dat weet men op dit moment nog niet. Voorts meldt ze dat de bij de kerk betrokkenen zelf actief actie hebben gevoerd. Op het moment dat de aanvraag binnenkwam heeft het college zich afgevraagd wat er in dergelijke situaties aan subsidies wordt verstrekt. Het gemeentelijk beleid is daarop niet meer van toepassing, omdat restauratie van monumenten nu via de provincie loopt. Het college vond deze actie, waarin ook de inwoners van Eemsmond om een bijdrage werd gevraagd, een goede gedachte en dermate positief, dat zij daaraan een subsidie wenste toe te kennen. Verder gaat het college ervan uit dat als het op andere plaatsen niet goed gaat, men bij de gemeente de klok wel laat luiden en met een aanvraag komt. De wethouder zegt dit onderdeel mee te nemen in de nieuwe nota welzijnsbeleid. Deze zal per 1 januari 2009 ingaan. Te zijner tijd komt het college er nog op terug. Tot die tijd zal worden afgewacht of er nog een dergelijke aanvraag wordt ingediend, die op dat moment dan beoordeeld zal worden. Dat gekozen is voor ,-- heeft er mee te maken dat ongeveer 10% van de totale kosten beschikbaar wil stellen. Of er in het verleden meerdere van deze aanvragen zijn geweest weet de wethouder niet. Ze heeft dit niet nagegaan. Mevrouw SPIJK merkt op dat de wethouder aangaf, dat gewacht wordt met eventueel te formuleren beleid tot het nieuwe welzijnsplan er komt en dat per aanvraag wordt beslist of er subsidie beschikbaar wordt gesteld. Dat lijkt haar een vrijbrief voor verschillende kerken met klokken en orgels om bij de gemeente aanvragen in te dienen. Ze vraagt of dat ook zo is. Volgens wethouder BOEKOUDT verkeert niet iedere kerk in de gemeente in een staat zoals in dit geval. 18

19 19 Mevrouw SPIJK wijst er op dat de door de heer A. Nienhuis genoemde kerk in Zandeweer al jaren bezig is om het orgel gerestaureerd te krijgen. Wethouder BOEKHOUDT zegt hierop dat het nu over de klokken gaat, die een andere functie hebben dan een orgel. Het luiden van de klokken wordt in het dorp gehoord, terwijl het geluid van de orgel slechts in de kerk te horen is. De heer DE BOER merkt op dat zolang er 10% wordt gesubsidieerd, het gevaar niet erg groot zal zijn. Mevrouw SPIJK benadrukt nog dat orgelconcerten voor inwoners en toeristen ook erg mooi kunnen zijn. Dit gebeurt niet alleen op zondag, maar ook op een doordeweekse dag. De heer A. NIENHUIS merkt op dat er voor de klokken in Kantens kortgeleden een aanvraag is geweest. Hij vraagt of de betreffende personen nu weer een aanvrage kunnen indienen. Wethouder BOEKHOUDT knikt bevestigend. Vervolgens wordt zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van het college besloten. 6. Begrotingswijzigingen De begrotingswijzigingen nummers 10 en 11 voor het dienstjaar 2007 worden overeenkomstig het voorstel van het college vastgesteld. Opiniërend 4. Artikel 19 lid 1 WRO procedure ten behoeve van het realiseren van een biocel en een KCA-depot op het terrein van het Vuilverwerkingsbedrijf Noord- Groningen Zoals afgesproken is dit punt naar voren gehaald. De heer BOUMAN vraagt naar aanleiding van de vele informatie die de raad zojuist van de insprekers heeft gekregen of dit voorstel van de agenda kan worden gehaald. De heer BOSMAN wil dit punt toch graag in behandeling zien. De heer J.P. NIENHUIS sluit zich aan bij het verzoek van de heer Bouman. Zou aan de wens van de heer Bosman worden voldaan dan wordt het opiniërend behandeld en krijgt de raad die mogelijkheid niet weer. De VOORZITTER verklaart dat in de opiniërende behandeling naar voren kan komen dat het onverstandig is om op deze weg verder te gaan. Er kan of aan gesleuteld worden of het wordt geheel teruggetrokken. De heer VAN DUINEN vraagt of er ten aanzien van dit punt tijdsdruk is. Hierop geeft wethouder DOBMA aan dat de aanvrager zo snel mogelijk een antwoord wil. Als de raad het nu niet wil behandelen, dan is het de raad die de afweging maakt de aanvrager langer te laten wachten. Hij merkt op dat het hier om een opiniërende behandeling gaat. Door insprekers is een aantal opmerkingen gemaakt. De raad kan deze vergelijken met de informatie die men ter voorbereiding heeft gekregen en daar vragen over stellen. Komt de raad aan het eind van de beraadslagingen tot de conclusie dat de informatie onvoldoende is, dan zou er nogmaals over gesproken kunnen worden voor dat tot besluitvorming wordt overgegaan. Zelf ziet hij geen reden het van de agenda te halen. De heer BOUMAN voelt zich gesterkt door de heer J.P. Nienhuis en stelt voor het van de agenda te halen. De heer J.P. NIENHUIS stelt dat wanneer het college alle vragen en opmerkingen van de insprekers kan beantwoorden, behandeling van dit punt wat hem betreft niet van de agenda hoeft. De heer DE BOER kan zich aansluiten bij vorige spreker. Mevrouw PERSOON merkt op dit punt te hebben voorbereid, maar door de insprekers zoveel andere informatie te hebben gekregen, dat ze zich afvraagt wat er nu juist is. Vooralsnog blijft ze bij haar eigen bijdrage. Toch wil ze graag

20 20 een antwoord van het college op wat er door de insprekers over de getallen is ingebracht. Wat haar betreft mag dit nu. Wethouder DOBMA verklaart dat in het voorstel aantallen worden genoemd. Door insprekers worden andere getallen genoemd. Hij neemt aan dat wanneer er gegevens van een bedrijf komen betreffende een samenwerkingsplan van vier gemeenten, deze informatie juist is. Hij kan dan ook geen andere cijfers geven dan die hem zijn aangedragen. Mevrouw KAAIJK heeft begrepen dat er informatie bij de raads- stukken ontbreekt. Ze denkt dat de aanname van de wethouder niet helemaal terecht is. Wethouder DOBMA zegt dat een van de insprekers er terecht op heeft gewezen dat er iets ontbreekt. In de hoorzitting heeft hij de heer Gramsbergen toegezegd dat op de tekening die aan de raad zou worden voorgelegd de schoorsteen ook aanwezig zou zijn. Van tevoren heeft hij niet op de tekening gekeken of de toezegging gestand was gedaan. De schoorsteen staat er niet op. Hij merkt op dat in het verslag van de hoorzitting nadrukkelijk staat aangegeven, dat er een 9 meter hoge schoorsteen zou komen. Deze zou naast het gebouw worden geplaatst en 3 meter boven het gebouw van 6 meter hoogte uit gaan steken. De VOORZITTER concludeert dat de meerderheid van de raad er niet voor is dit punt nu te behandelen. Wethouder DOBMA doet het verzoek aan de raadsfracties om alle vragen die er bij hen leven schriftelijk aan het college te doen toekomen. Vervolgens schorst de VOORZITTER de vergadering. Na schorsing wordt vervolgd met: 1. Minimabeleid gemeente Eemsmond De heer HOLTKAMP merkt op dat uit de discussienota minimumbeleid blijkt dat het huidige beleid ruimhartig is, maar onvoldoende werd gebruikt. De wethouder wil een nog ruimhartiger beleid toepassen. Toch vindt hij dat hierin een gevaar schuilt. Als de raad met dit beleid akkoord gaat, wordt een grote armoedeval gecreëerd. Hij vraagt of de wethouder dit nieuwe beleid wel kan waarmaken tegenover de grote groep inwoners in de gemeente die iets boven het minimum zitten. En waarom dit alleen geldt voor de echte minima tot een maximum van 110% van het bijstandsniveau. Als de wethouder namelijk een ruimhartiger beleid wil, waarom dan niet voor een grotere doelgroep. Een inwoner die bijvoorbeeld financieel wordt beloond voor zijn goede inzet bij zijn werkgever en daardoor iets boven de 100% uitkomt, zal door deze nieuwe regeling worden gestraft door de gemeente. Deze persoon komt dan niet meer in aanmerking voor de extra s die genoemd zijn in de nota minimabeleid. In het geval dat het een gezin met kinderen betreft, moet dit gezin alles zelf bekostigen en houdt het netto minder over dan in de oude situatie. De mogelijkheid bestaat dan dat de kinderen geen lid kunnen worden van een sportvereniging, omdat daarvoor geen geld beschikbaar is. Hij vraagt hoe de wethouder dit probleem wil aanpakken. Verder vermeldt hij dat voor de seniorenregeling wordt voorgesteld 150, -- per persoon uit te keren indien het inkomen maximaal 110% van het norminkomen is. Huishoudens met een hoger inkomen betalen een eigen bijdrage. Hij vraagt de wethouder aan te geven hoe dit is opgebouwd. Bij het punt personal computer staat dat de minima voor schoolgaande kinderen een nota van maximaal 500,-- kunnen indienen voor aanschaf van een nieuwe computer. Hij vraagt waarom een computer van 500,--, terwijl er bijvoorbeeld op scholen tweedehands computers voor 100,-- worden aangeboden, die nog heel goed voldoen. Wellicht kan de gemeente beter bemiddelen bij de aanschaf van een tweedehands computer. De jaarlijkse

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke effecten)

INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke effecten) Agendapunt: 8 No. 94/'10 Dokkum, 8 november 2010 ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan Ee-Skieppereed 26 SAMENVATTING: Zoals u weet zijn de twee vigerende bestemmingsplannen voor het buitengebied sterk

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 22 november 2012 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 22 november 2012 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 22 november 2012 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Op den Bosch 3, Maashees. Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Op het perceel Op den

Nadere informatie

verzoek om vrijstelling voor het verbouwen van een voormalige griendkeet tot vakantiewoning aan de Hamseweg te Hooge Zwaluwe.

verzoek om vrijstelling voor het verbouwen van een voormalige griendkeet tot vakantiewoning aan de Hamseweg te Hooge Zwaluwe. Aan de Raad Made, 08-05-2007 Raadsvergadering: 21-06-2007 Nummer raadsnota: 20 Onderwerp: verzoek om vrijstelling voor het verbouwen van een voormalige griendkeet tot vakantiewoning aan de Hamseweg te

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 Reg.nr:Z.06827 INT.08894 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 AAN DE RAAD Onderwerp: Verzoek om medewerking realisatie nieuw zorgpension Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

Reactienota Zienswijzen Ontwerp Beheersverordening Formerum aan Zee Gemeente Terschelling 12 augustus 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 Zienswijzen... 4 Bijlage 1. Kopie zienswijzen Reactienota zienswijzen

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo)

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo) Zaaknummer: OLOGMM11-01 Collegevoorstel Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingrecht (Wabo) in werking getreden. Hiermee zijn enkele ruimtelijke instrumenten en bevoegdheden

Nadere informatie

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006 ~. Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 Voorstenr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006, Vaststelling intememeentelijk DlÎmtelijk structuurplan voor de gemeenten Obdam Wester

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl)

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl) Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl) Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvullingen wind en geur 16 mei 2017 / projectnummer: 3041 1. Toetsingsadvies

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/483107 Besluitnummer: 38 6.3 Onderwerp: Verzoek in het kader van het veegbestemmingsplan buitengebied Venweg 10 Grashoek

Nadere informatie

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Inhoud Rapport 2 juli 2013 Projectnummer 275.00.01.11.05 I n h o u d s o p g a v e 1 Z i e n s w i j z e n 5 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd.

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 28 januari 2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door:

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door: Agenda Gemeenteraad Vervolg besluitvormende raadsvergadering van 21 april 2015 Uitnodiging voor de vergadering op woensdag 22 april 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 12

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei Opening

IIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei Opening G E M E E N T E N O O R D E N V E L D Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei 2014 1. Opening 2. Vaststellen agenda» De voorzitter stelt voor om agendapunt 7 als eerste behandelen wegens de spreekrechtbijdrage

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. gebied Zijtak Portefeuillehouder: J.

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Voorbereidingsbesluit Lochemseweg 3 in Borculo. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Voorbereidingsbesluit Lochemseweg 3 in Borculo. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Voorbereidingsbesluit Lochemseweg 3 in Borculo. Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST REACTIENOTA ZIENSWIJZE(N) ONTWERPBESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST 1. INLEIDING 2. SAMENVATTING ZIENSWIJZEN + REACTIE 3. VOORSTEL 4. AMBTSHALVE WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU)

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU) Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 10 december 2013, 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: De leden de

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven.

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 29 oktober 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Projectbesluitprocedure De Haal 58a. Dienstverlening DV-ADE CBW-CST

Raadsvoorstel. Projectbesluitprocedure De Haal 58a. Dienstverlening DV-ADE CBW-CST Titel Nummer 10/50 Projectbesluitprocedure De Haal 58a Datum 8 september 2010 Programma Fase Onderwerp Verzoek om medewerking te verlenen aan de projectbesluitprocedure De Haal 58a Gemeentehuis Bezoekadres

Nadere informatie

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Het voorontwerp bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 heeft met de bijbehorende stukken met ingang van donderdag 3 oktober 2013 gedurende

Nadere informatie

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning.

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning. Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2013 Nummer: 33 Uitgifte: 24 december 2013 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 mei 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

1. Opening. 2. Herindeling VERSLAG DORPENRONDE 2016 OLDENZIJL

1. Opening. 2. Herindeling VERSLAG DORPENRONDE 2016 OLDENZIJL VERSLAG DORPENRONDE 2016 OLDENZIJL 1 Plaats: Dorpshuis Lutje Brussel, Oldenzijl Datum: 6 september 2016 Tijd: 19.30 uur 21.30 uur Aanwezig namens de gemeente Eemsmond Mevrouw M. van Beek, burgemeester

Nadere informatie

Voor het overige stelt de raad de agenda ongewijzigd vast.

Voor het overige stelt de raad de agenda ongewijzigd vast. Corsanr. 14.0031652 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE OLDAMBT OP MAANDAG 22 SEPTEMBER 2014 OM 20.00 UUR IN LOODS 2 VAN DE TRAMWERKPLAATS TE WINSCHOTEN VOORTGEZET OP DINSDAG 23

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens Titel Nummer 11/55 Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan Datum 11 juli 2011 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Weigeren verklaring van geen bedenkingen verbouwen bedrijfsopslagruimte tot woning op

Nadere informatie

Feitelijke informatie De Afdeling bestuursrechtspraak heeft samengevat - het beroep gegrond verklaard op de volgende overwegingen.

Feitelijke informatie De Afdeling bestuursrechtspraak heeft samengevat - het beroep gegrond verklaard op de volgende overwegingen. Onderwerp Uitspraak RvS inzake wijzigingsbesluit Duinweg 56 Collegevoorstel Zaaknummer: OLOGMM27 Inleiding Op 30 november 2010 heeft uw college besloten het wijzigingsbesluit Duinweg 56, Drunen vast te

Nadere informatie

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo)

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo) Raadsvoorstel Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingrecht (Wabo) in werking getreden. Hiermee zijn enkele ruimtelijke instrumenten en bevoegdheden anders vormgegeven. Veel procedures

Nadere informatie

Raadsvoorstel Zaaknr:

Raadsvoorstel Zaaknr: Raadsvoorstel Zaaknr: 45.646 Onderwerp: Gewijzigde vaststelling van bestemmingsplan, exploitatieplan en beeldkwaliteitplan bedrijventerrein Foodpark Samenvatting: Het bestemmingsplan voor bedrijventerrein

Nadere informatie

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5).

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5). Vergadering Gemeenteraad 24-05-2007 Plaats: Raadshuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 18:30 Voorzitter: De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Onderwerp: Voorbereidingsbesluit centrum Oldemarkt. Nummer: Datum vergadering: 21-12-2004 Conceptbesluit: Samenvatting: Bijlagen: De uitspraak van de Raad van

Nadere informatie

Inventarisatie WOB verzoek. Documenten

Inventarisatie WOB verzoek. Documenten Inventarisatie WOB verzoek Documenten 1. Inhoudelijke beoordeling van het plan door de provincie; 2. Diverse mails van gemeente gericht aan provincie. bedrijfskavel Beste Op 7 februari hebben wij jouw

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam.

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 28 januari 2016 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

A.J. Gerritsen 25 september 2014

A.J. Gerritsen 25 september 2014 Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 25 september 2014 Datum voorstel 15 juli 2014 Agendapunt Onderwerp Publicatie van gemeentelijke kennisgevingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

College van gedeputeerde Staten. Provincie Overijssel. Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Geachte gedeputeerde,

College van gedeputeerde Staten. Provincie Overijssel. Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Geachte gedeputeerde, College van gedeputeerde Staten Provincie Overijssel Postbus 10078, 8000 GB Zwolle Geachte gedeputeerde, Graag willen wij als inwoners en belangenorganisaties van Giethoorn middels deze brief reageren

Nadere informatie

De gemeenteraad heeft mij verzocht de gemeenteraad in de bezwaarprocedure te vertegenwoordigen en hem waar nodig nader van advies te dienen.

De gemeenteraad heeft mij verzocht de gemeenteraad in de bezwaarprocedure te vertegenwoordigen en hem waar nodig nader van advies te dienen. PER FALK COURIER Aan de gemeenteraad van Boxmeer Postbus 450 5830 AL BOXMEER Nijmegen, 25 oktober 2006 Ons kenmerk : 20041655 TL/cb Inzake : Boxmeer/Windenergie Doorkiesnummer : 024-382 83 94 Direct faxnummer:

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

31 mei 2012 B. Bartelds (0595) juli 2011 Project-

31 mei 2012 B. Bartelds (0595) juli 2011 Project- 31 mei 2012 B. Bartelds 2011-0175 (0595)421073 23 juli 2011 Project- Diversen omgevingsvergunning (naam) (adres) (naam), Burgemeester en wethouders hebben op 23 juli 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Onderwerp Uitwerking vastgestelde amendementen Bestemmingsplan Buitengebied 2010

Onderwerp Uitwerking vastgestelde amendementen Bestemmingsplan Buitengebied 2010 Raadsinformatiebrief Onderwerp Uitwerking vastgestelde amendementen Bestemmingsplan Buitengebied 2010 Inleiding/aanleiding Op 29 september 2010 heeft uw raad het bestemmingsplan Buitengebied gewijzigd

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen 2017 gemeente Sint-Michielsgestel

Onderwerp: Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen 2017 gemeente Sint-Michielsgestel Gemeenteraad Raadsvergadering van 9-2-2017. Onderwerp: Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen 2017 gemeente Sint-Michielsgestel Samenvatting: Uw raad heeft in 2008 een geurgebiedsvisie en geurverordening

Nadere informatie

PROJECT GROOT ZONNEHOEVE: HERINRICHTING WEG DE GROENE VOORWAARTS I.P.V. AFSLUITING

PROJECT GROOT ZONNEHOEVE: HERINRICHTING WEG DE GROENE VOORWAARTS I.P.V. AFSLUITING POLITIEKE MARKT APELDOORN PROJECT GROOT ZONNEHOEVE: HERINRICHTING WEG DE GROENE VOORWAARTS I.P.V. AFSLUITING Voorzitter Notulist R. Veen J. Brouwer Onderwerp Project Groot Zonnehoeve: herinrichting weg

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART Start onteigeningsprocedure oostelijke randweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART Start onteigeningsprocedure oostelijke randweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.4 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013 Start onteigeningsprocedure oostelijke randweg Voorstel: 1. De Kroon conform het onteigeningsplan en de conceptbrief verzoeken om ten name

Nadere informatie

Verslag vrijstellingsprocedure

Verslag vrijstellingsprocedure Verslag vrijstellingsprocedure In overeenstemming met de wettelijke vereisten is voorafgaand aan onderhavige bestemmingsplanprocedure de bouwaanvraag met een ruimtelijke onderbouwing, vanaf maandag 25

Nadere informatie

Kan alles op Oevers D?

Kan alles op Oevers D? Toelichting op ons verzoek om de vragen en antwoorden in het kader van art. 37 van het ordereglement over Oevers D naar de agenda te halen. Maart 2007 Kan alles op Oevers D? Raadsfractie Sterk Meppel 26-3-2007

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 8-1-2008 Nummer voorstel: 2008/7

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 8-1-2008 Nummer voorstel: 2008/7 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 8-1-2008 Nummer voorstel: 2008/7 Voor raadsvergadering d.d.: 22-01-2008 Agendapunt: 17 Onderwerp:

Nadere informatie

b e s l u i t : Pagina 1 van 7 Nr: De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr.

b e s l u i t : Pagina 1 van 7 Nr: De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. Nr: 13-13 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 13-13; gelet op artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening (Wro); b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237

Rapport. Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237 Rapport Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat Cadans Uitvoeringsinstelling BV te Rijswijk op 22 december 2000 nog steeds niet had beslist op zijn aanvraag

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

Debby Bouwhuis BP Br

Debby Bouwhuis BP Br SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201307 394854 / 394854 ONDERWERP Debby Bouwhuis BP Br Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Boeldershoek 2009 AGENDANUMMER

Nadere informatie

V A L K E N S WA A R. D

V A L K E N S WA A R. D G E M E E N T E V A L K E N S WA A R. D Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 678 cev(o)valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 10raad00743 onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

: beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten

: beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten Raad : 30 september 2003 Agendanr. : 11 Doc.nr : B 2003 11821 Afdeling: : Bouwen en Wonen RAADSVOORSTEL Onderwerp : beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten

Nadere informatie

Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011

Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011 Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011 Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 3 juli 2013 tot en met 13 augustus 2013 voor een ieder ter inzage gelegen in het Compagnieshuis,

Nadere informatie

E.G.M. van den Boom / juli 2017

E.G.M. van den Boom / juli 2017 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 3.1 E.G.M. van den Boom 3665 Evelien.van.den.Boom@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 120977/239451 6 juli 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910371 Ag nr. : 10 Datum : 21-07-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910371 Ag nr. : 10 Datum : 21-07-09 Ag nr. : 10 Onderwerp Bestedingsvoorstellen 2009 Status besluitvormend Voorstel In te stemmen met de bestedingsvoorstellen zoals opgenomen in de 17 e wijziging van de begroting 2009, waarin opgenomen een

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016. BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016. Voorzitter: Griffier: S.W. van t Erve, burgemeester M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen: mw. M.

Nadere informatie

: 18 juni 2014, uur, stadhuis Grave, raadzaal : Gemeenteraad

: 18 juni 2014, uur, stadhuis Grave, raadzaal : Gemeenteraad Verslag Onderwerp : Besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 juni 2014 Datum, tijd & locatie Bestuursorgaan : 18 juni 2014, 20.00 uur, stadhuis Grave, raadzaal : Gemeenteraad Aanwezig : dhr. R. Bannink

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 mei 2009 nummer 18 L.M. Huizer, A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, burgemeester wethouder wethouder

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/65

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/65 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3-9-2013 Nummer voorstel: 2013/65 Voor raadsvergadering d.d.: 17-09-2013 Agendapunt: 09 Onderwerp:

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: Onderwerp: Verzoek vrijstelling bestemmingsplanvoorschriften ten behoeve van vervangen recreatieve woonboot te Muggenbeet Conceptbesluit:

Nadere informatie

Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning - Besluitvormend

Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 1 november 2016 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2016_BW_00825 Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Larixstraat 50. Zienswijzennota

Omgevingsvergunning Larixstraat 50. Zienswijzennota Omgevingsvergunning Larixstraat 50 Zienswijzennota Zienswijzennota Omgevingsvergunning Larixstraat 50 (Doc.nr. #5238116 v2) 2 INHOUD 1. INLEIDING 4 1.1. Status zienswijzennota 4 1.2. Procedure omgevingsvergunning

Nadere informatie

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016.

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016. Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Vrijstellingsverzoek voor het spelen van boerengolf in Lage Zwaluwe, Verzoek voor het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het betrokken gebied.

Vrijstellingsverzoek voor het spelen van boerengolf in Lage Zwaluwe, Verzoek voor het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het betrokken gebied. Aan de Raad Made, 29 mei 2007 Aan de commissie: Grondgebiedzaken Datum vergadering: 28 augustus 2007 Agendapunt : 13 Raadsvergadering: 20 september 2007 Onderwerp: Nummer raadsnota: Vrijstellingsverzoek

Nadere informatie

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder 150714-44-RUI-01 Raadsvoorstel start MER procedure Spinder_crdv 1 Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder Aanleiding Stichting MOED heeft een verzoek om herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Er kan worden gesproken over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen.

Er kan worden gesproken over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen. Vergadering Oordeelsvorming Ruimte 10-09-2015 Plaats: Raadzaal Tijd: 20:00-23:30 Voorzitter: Commissiegriffier: dhr. F. Kromhout OORDEELSVORMENDE RAADSBIJEENKOMST RUIMTE Voorafgaande aan deze vergadering

Nadere informatie

Combinatie van voorgaande redenen, te weten actie vanuit eerder besluit en externe wet- en regelgeving.

Combinatie van voorgaande redenen, te weten actie vanuit eerder besluit en externe wet- en regelgeving. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200528 418777 / 418777 ONDERWERP P. Neuteboom BP Br Vaststellen Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitplan Expo Business parc

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart.

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart. RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 17 april 2008 Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart. Verantwoordelijke portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum Warnsveld D.Meijer Maatschappelijke zaken telefoonnr 7632

forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum Warnsveld D.Meijer Maatschappelijke zaken telefoonnr 7632 OPENBAAR Memo (Forum / raad) Aan Van Datum Onderwerp Inlichtingen bij Het Forum Het college van B&W 17-02-2016 Doel Anders, namelijk zienswijze forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum

Nadere informatie

Bijlage: Achtergronden Boerenbond

Bijlage: Achtergronden Boerenbond Bijlage: Achtergronden Boerenbond Convenant Boerenbond... 2 Overzicht bestemmingsplanen voor locatie Boerenbond...2 Voorbereidingsbesluiten... 2 Bestemmingsplan Stationsstraat/Haspelweg... 2 Stand van

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat Te besluiten om: 1. alle eerder genomen verkeersbesluiten in stand te laten; 2. niet over te gaan tot fysieke afsluiting door middel van

Nadere informatie

Voorstel aan college b&w van Landsmeer

Voorstel aan college b&w van Landsmeer STATUS: openbaar Voorstel aan college b&w van Landsmeer B&W vergadering: 11 juni 2013 Nr. Agendapunt: Portefeuillehouder: Doting Onderwerp: Motie Politiek Landsmeer aangaande B&B Kanaalweg 29 Afdeling

Nadere informatie

Bij de aanvraag om vrijstelling heeft het MFB een ruimtelijke onderbouwing gevoegd. In aanvulling hierop melden wij u het volgende:

Bij de aanvraag om vrijstelling heeft het MFB een ruimtelijke onderbouwing gevoegd. In aanvulling hierop melden wij u het volgende: Inleiding: Het Monumenten Fonds Brabant NV (MFB) is eigenaar van de monumentale boerderij aan de. Voor het behoud op langere termijn is een economisch verantwoorde vorm van hergebruik van de boerderij

Nadere informatie

Datum : 30 september 2015 Voor : leden van de raad Betreft : Madenlaan 2 te Hindeloopen (windturbine familie Wester) Corsa : O *O15.

Datum : 30 september 2015 Voor : leden van de raad Betreft : Madenlaan 2 te Hindeloopen (windturbine familie Wester) Corsa : O *O15. Datum : 30 september 2015 Voor : leden van de raad Betreft : Madenlaan 2 te Hindeloopen (windturbine familie Wester) Corsa : O15.002044 *O15.002044* Geachte leden van de raad, Met deze brief willen wij

Nadere informatie

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling.

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling. Raadsvoorstel no. R2015.0011 Agendapunt no. 13 Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen Stierop 3 Uitgeest, 14 april 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Op 2 juli 2014 is er een aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162)

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162) Aan de fracties van VVD en PvdA de heer A.J.H. Wijers, mevrouw C.P.W. Bode-Zopfi Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB d.bosmans@oosterhout.nl (0162) 48 91 03 Onderwerp Vragen ex art.

Nadere informatie

Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond, gehouden op donderdag 21 september 2006 in het gemeentehuis te Uithuizen

Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond, gehouden op donderdag 21 september 2006 in het gemeentehuis te Uithuizen 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond, gehouden op donderdag 21 september 2006 in het gemeentehuis te Uithuizen Voorzitter: de heer G.D. Renkema Griffier: mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Onderwerp: Verzoek Schoolstraat 10 en 12 Ossenzijl (Viswinkel) Nummer: Datum vergadering: 14-10-2008 Conceptbesluit: Samenvatting: Bijlagen: 1. De raad voor te

Nadere informatie

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Notitie Beleid ten behoeve van Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Gemeente Bussum Afdeling Ruimtelijke Inrichting September 2009 1 1. AANLEIDING De gemeente Bussum heeft in het jaar

Nadere informatie

Beleidsregel bed & breakfast en/of gastenverblijf. Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 26 augustus Bekendgemaakt op 3 september 2014

Beleidsregel bed & breakfast en/of gastenverblijf. Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 26 augustus Bekendgemaakt op 3 september 2014 Beleidsregel bed & breakfast en/of gastenverblijf Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 26 augustus 2014 Bekendgemaakt op 3 september 2014 Inwerkingtreding op 4 september 2014 Wijzigingen vastgesteld

Nadere informatie