HANDLEIDING. DF druk 8. Zij die - in - het leven liefhebben, houden ook van hen die achterblijven HANDLEIDING NABESTAANDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING. DF 3208001 druk 8. Zij die - in - het leven liefhebben, houden ook van hen die achterblijven HANDLEIDING NABESTAANDEN"

Transcriptie

1 DienstenCentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk DF druk 8 HANDLEIDING HANDLEIDING NABESTAANDEN Zij die - in - het leven liefhebben, houden ook van hen die achterblijven Vastgesteld door Diensten Centrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk.

2 2 2

3 Voorwoord Voor u ligt de vernieuwde handleiding nabestaanden. Deze handleiding is te gebruiken als naslagwerk in geval van overlijden of bijzondere gebeurtenissen. Uw nabestaanden geeft het de mogelijkheid om aan uw wensen tegemoet te komen en de afhandeling van materiële en praktische zaken te regelen. De handleiding kan veel onduidelijkheden en problemen voorkomen, omdat u zelf zeer duidelijk kunt aangeven wat u wel of niet wenst. De handleiding nabestaanden, zo weten wij uit ervaring, biedt in een emotioneel zeer zware periode, enig houvast en steun. Met het invullen van deze handleiding nabestaanden geeft u blijk van uw gevoel van verantwoordelijkheid richting uw thuisfront. Respectvol biedt het DC BMW u deze handleiding nabestaanden aan. Januari 2014 Directeur Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk drs. J.J.W.M. Stoop Kolonel 3 3

4 Inleiding Wie denkt er tijdens zijn leven nu aan sterven? Niemand toch? Er overlijden dagelijks echter honderden mensen, van wie een groot gedeelte plotseling. De nabestaanden worden dan veelal geheel onvoorbereid geconfronteerd met een aantal problemen. Deze handleiding is een wegwijzer in zaken die op nabestaanden afkomen na het overlijden van een (gewezen) Defensie personeelslid. In deze handleiding zijn, in kort bestek, de meest elementaire zaken weergegeven. Dit heeft tot gevolg dat niet alle denkbare situaties zijn uitgewerkt. Er is voor gekozen een algemene lijn met verwijzingen (en een adressenlijst) te geven waar u de volledige regeling kunt inzien dan wel informatie over uw eigen specifieke situatie kunt krijgen. U kunt uit de tekst van deze brochure dan ook geen wettelijk recht doen gelden met betrekking tot de vermelde regelingen. De doelmatigheid van deze handleiding is grotendeels afhankelijk van het feit dat alle van belang zijnde gegevens zijn ingevuld. Eenmaal ingevuld zal toch regelmatig bekeken moeten worden of ze nog volledig en actueel zijn. Hiervoor raden we u aan om met regelmaat op de intranet- of internetsite te kijken. Hier is altijd de meest actuele versie van de handleiding nabestaanden te vinden. Intranet: Internet: Door het losbladige systeem kunt u gemakkelijk één of enkele gewijzigde bladen vervangen van uw handleiding waardoor u niet een nieuwe handleiding in zijn geheel hoeft af te drukken en opnieuw hoeft in te vullen. Daarnaast kunt u eenvoudig kopieën, foto s, cd s en/of dvd s in de map bijvoegen. Hierdoor heeft u alle bescheiden die u relevant of belangrijk vindt bij elkaar. De nabestaanden van de in actieve dienst zijnde Defensie personeelsleden wordt aangeraden om in voorkomend geval (bij vragen of onduidelijkheden) contact op te nemen met een bedrijfsmaatschappelijk werker van het Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk. Deze zijn ter zake kundig en graag bereidt u met raad en daad terzijde te staan. De nabestaanden van postactieve (niet meer in dienst zijnde) Defensie personeelsleden wordt aangeraden om in voorkomend geval contact op te nemen met een functionaris van de UWV en of ABP BRD ( Uitkering Werknemers Verzekering en Bijzondere Regelingen Defensie). Voor op- en/ of aanmerkingen over de inhoud van deze brochure dan wel voor duplicatie of gebruik van de inhoud van de Handleiding Nabestaanden voor andere doeleinden dan het afdrukken en verspreiden in de exacte vorm, wordt u verzocht contact op te nemen met het Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk (adressen en telefoonnummer zie hoofdstuk 15). 4 4

5 Opgave van wijzigingen Druk: Datum: Bijzonderheden: 5 5

6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Hoofdstuk 1: Gebruiksaanwijzing 7 Hoofdstuk 2: Geschiedenis Handleiding Nabestaanden 9 Hoofdstuk 3: Persoonsgegevens Defensiepersoneelslid 11 Hoofdstuk 4: Persoonsgegevens van partner 13 Hoofdstuk 5: Persoonsgegevens van kinderen 15 Hoofdstuk 6: Overige vast te leggen zaken 17 Hoofdstuk 7: Persoonlijke wensen voor de uitvaart 19 Hoofdstuk 8: Brochure OGS De laatste eer; een oorlogsgraf 23 Hoofdstuk 9: Gegevens belangrijke bescheiden 25 Hoofdstuk 10: Gegevens financiën 27 Hoofdstuk 11: Gegevens verzekeringen 29 Hoofdstuk 12: Adressenlijst van in kennis te stellen personen en instanties 31 Hoofdstuk 13: Controlelijst van te verrichten handelingen na overlijden 37 Hoofdstuk 14: Tegemoetkomingen, uitkeringen en voorzieningen 41 Hoofdstuk 15: Adressenlijst Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk 47 Hoofdstuk 16: Telefonische Hulpverleningslijn Hoofdstuk 17: Adressenlijst Sociale Verzekeringsbank 53 Hoofdstuk 18: Andere belangrijke adressen 55 Hoofdstuk 19: Sociale netwerken en accounts 63 Hoofdstuk 20: Voorbeeld brief opzegging abonnementen of lidmaatschappen 65 Hoofdstuk 21: Voorbeeld brief wijziging tenaamstelling 67 Hoofdstuk 22: Voorbeeld codicil met betrekking tot nalatenschap 69 Hoofdstuk 22: Lijst met gebruikte afkortingen 71 Bijlage I: Oud en nieuw beheer van polissen

7 Hoofdstuk 1 Gebruiksaanwijzing a. Ga naar: óf Intranet: ecties/bedrijfsmaatschappelijk_werk/index.aspx Internet: Druk de laatste versie van de handleiding of de laatste wijziging af en doe hem in de map. b. Vul de bijgevoegde staten zoveel mogelijk in en aan, waarbij u rekening dient te houden met aan wijziging onderhevige gegevens. Op de genoemde sites vindt u altijd de meest recente versie van de handleiding nabestaanden. In geval van een nieuwe versie worden de gewijzigde pagina s benoemd, zodat u alleen deze hoeft af te drukken en opnieuw bij te voegen. Noteert u de wijziging in de opgave van wijziging. Op deze manier kunt u er zeker van zijn dat u bij bent met wijzigingen in de handleiding (niet zijnde uw persoonlijke wijzigingen). c. Voeg alle andere van belang zijnde zaken (verzekering - polissen, testament, trouwboekje, muziek etc.) toe aan de map en bewaar deze op een bij de nabestaande(n) bekende (en zo mogelijk brandvrije) plaats. d. Stel IBAN (bank-, girorekening(en)), safeloketten, etc. mede op naam van uw partner (bijv. en/of rekening) teneinde de problemen met het blokkeren van rekeningen/ tegoeden tot een minimum te beperken. e. Laat op afgesloten kapitaalverzekeringen, etc. duidelijk aangeven wie de begunstigde is ingeval van overlijden. f. Ongehuwde samenwonenden wordt geadviseerd bij een notaris een samenlevingscontract op te laten maken. Bij overlijden of bij verbreking van de samenwoning kan dit talloze problemen voorkomen. g. Stel tenminste één van uw huisgenoten op de hoogte van de relevante informatie met betrekking tot uw financiële zaken en van de verblijfplaats van deze handleiding. h. Indien u bijzondere zaken wilt vastleggen ga dan naar een notaris en laat een testament opmaken. i. Laat door een financieel adviseur een risico analyse maken waarin alle financiële zaken betrokken worden die bij het overlijden van een van de partners een rol spelen: pensioen, ANW, kosten gezinsverzorging, levensverzekering, hypotheek, etc. Besef dat de financiële situatie van nabestaanden drastisch verandert. j. Zorg er voor dat de waarschuwingsgegevens van uw relaties actueel en kloppend zijn ingevoerd in peoplesoft. Dit voorkomt veel extra misère in geval van een ernstig bericht. Laat u (door bijvoorbeeld het DC BMW) voorlichten wanneer u niet weet hoe u deze gegevens het best in kunt vullen voor uw persoonlijke situatie. 7 7

8 8 8

9 Hoofdstuk 2 Geschiedenis Handleiding Nabestaanden Bij de bevrijding van Zuid-Nederland in september 1944 werd door Z.K.H. Prins Bernard de sectie IX Sociale Dienst opgericht, opdat de zieken, invaliden en nabestaanden niet vergeten mochten worden. Deze Sociale Dienst, werd op 01 maart 1946 middels ministeriële beschikking formeel. Op 01 maart 1963 werd door de toenmalige directeur op eigen initiatief besloten om de taak van berichtgeving toe te voegen aan de taken van de sociale dienst. Hij deed dit omdat er behoefte ontstond aan het kunnen aanzeggen van slechte berichten aan families in Nederland, in geval van overlijden, verwonding, of opname in een hospitaal. Gelijktijdig vond hier ook de eerste officiële berichtgeving plaats in Nederland. De taak van het aanzeggen van het bericht is sindsdien belegd bij de Sociale Dienst, thans Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk werk van Defensie. Gedurende de eerste grote vredesmissie waar de Nederlandse krijgsmacht aan deel nam, de Unifilmissie in Libanon, werden de eerste bedrijfsmaatschappelijk werkers ingezet als zogenaamde Humanitarian Officers met onder andere in hun takenpakket het overbrengen van berichten van het thuisfront aan de aanwezige militairen. In 1981 werd vervolgens binnen de dienst besloten tot het trainen van de bedrijfsmaatschappelijk werkers tot berichtgevers. Een training die tot op heden wordt gegeven en waarmee de bedrijfsmaatschappelijk werkers methodisch leren om dit zware proces aan te gaan. In de loop van de volgende jaren is er telkens gezocht naar manieren, technieken en instrumenten om de taak van de berichtgeving, de zorg voor de betrokken medewerker, families en/ of nabestaanden te verbeteren. Met de wereldwijde inzet van Nederlandse militairen in Cambodja, voormalig Joegoslavië, Eritrea, Sint Maarten, Irak en Afghanistan en vele andere gebieden, kwamen er ook vragen van in het bijzonder het thuisfront rondom dit thema bij de dienst terecht. Uiteindelijk is er een instrument ontwikkeld dat Handleiding Nabestaanden heet en die nu voor u ligt. Aan de druk kunt u zien dat ook dit instrument voordurend aangepast en verbeterd wordt. Deze taak ligt vanaf het begin bij de staf van het Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk werk. Deze handleiding is in eerste instantie bedoeld voor de (gewezen) Defensiemedewerker. De genoemde regelingen zijn soms specifiek op hen van toepassing. Het staat u (als Defensiemedewerker) natuurlijk vrij om de handleiding ook door mensen in uw omgeving in te laten vullen, zodat hun wensen na overlijden ook nageleefd kunnen worden. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. 9 9

10 10 10

11 Hoofdstuk 3 Persoonsgegevens Defensiepersoneelslid Achternaam : Voorna(a)m(en) : Geboortedatum en plaats : Werknemer ID : Registratienummer : Marinenummer : Sofinummer : Laatst beklede rang : Onderdeel : Telefoon privé/ mobiel : Telefoon werk / mobiel : Datum samenwonen : Datum/ plaats huwelijk(en) : Huwelijkse voorwaarden/ in gemeenschap van goederen : Datum beëindiging huwelijk/ samenleving/ reden : Samenlevingscontract : ja/ nee m.i.v. : Donorcodicil Overlevingscontract : ja/ nee : ja/ nee Datum indiensttreding : Datum ontslag/ reden : Aanstellingsbeschikking : Nummer en vindplaats : Ontslagbeschikking : Nummer en vindplaats : Andere pensioenrechten bij : Datum en plaats overlijden : 11 11

12 12 12

13 Hoofdstuk 4 Persoonsgegevens van partner Achternaam : Voorna(a)m(en) : Geboortedatum en plaats : Werknemer ID : Registratienummer : Marinenummer : Sofinummer : Laatst beklede rang : Onderdeel : Telefoon privé/ mobiel : Telefoon werk / mobiel : Datum samenwonen : Datum/ plaats huwelijk(en) : Huwelijkse voorwaarden/ in gemeenschap van goederen : Datum beëindiging huwelijk/ samenleving/ reden : Samenlevingscontract : ja/ nee m.i.v. : Donorcodicil Overlevingscontract : ja/ nee : ja/ nee Datum indiensttreding : Datum ontslag/ reden : Aanstellingsbeschikking : Nummer en vindplaats : Ontslagbeschikking : Nummer en vindplaats : Andere pensioenrechten bij : Datum en plaats overlijden : 13 13

14 14 14

15 Hoofdstuk 5 Persoonsgegevens van kinderen (eigen, stief-, pleeg-, adoptiekinderen etc.) Voornamen : Geboorteplaats : Geboortedatum : Telefoon/ mobiel : Relatie : Burgerlijke staat : Voornamen : Geboorteplaats : Geboortedatum : Telefoon/ mobiel : Relatie : Burgerlijke staat : Voornamen : Geboorteplaats : Geboortedatum : Telefoon/ mobiel : Relatie : Burgerlijke staat : Voornamen : Geboorteplaats : Geboortedatum : Telefoon/ mobiel : Relatie : Burgerlijke staat : 15 15

16 Voornamen : Geboorteplaats : Geboortedatum : Telefoon/ mobiel : Relatie : Burgerlijke staat : Voornamen : Geboorteplaats : Geboortedatum : Telefoon/ mobiel : Relatie : Burgerlijke staat : Voornamen : Geboorteplaats : Geboortedatum : Telefoon/ mobiel : Relatie : Burgerlijke staat : Voornamen : Geboorteplaats : Geboortedatum : Telefoon/ mobiel : Relatie : Burgerlijke staat : 16 16

17 Hoofdstuk 6 Overige vast te leggen zaken 1. (Toeziend) voogd van de minderjarige kinderen wordt: Telefoon/ mobiel : Is betrokkene op de hoogte van deze wens : ja/ nee Zo ja, is dit bij testament vastgelegd : ja/ nee 2. Bewindsvoerder van de meerderjarige(n) met een functiebeperking wordt: Telefoon/ mobiel : Is betrokkene op de hoogte van deze wens : ja/ nee Zo ja, is dit bij testament vastgelegd : ja/ nee 3. Alimentatieplicht aan: Telefoon/ mobiel : Wijze van betaling : Maandelijks bedrag : 4. Executeur (testamentair): Telefoon/ mobiel : 5. Belastingconsulent: Telefoon/ mobiel : 6. Begrafenis/ crematie: Bij het vastleggen van uw wensen aangaande de uitvaart kunt u gebruik maken van hoofdstuk 7. Het is natuurlijk ook mogelijk een formulier te gebruiken dat uw uitvaartverzekering hiervoor hanteert. Heeft u een formulier (van de uitvaartverzekering) ingevuld met uw wensen voor de uitvaart? :ja/ nee Vindplaats van dit formulier : 17 17

18 7. Donorregistratie: Indien u wenst gebruik te maken van donorregistratie kunt u het donorformulier downloaden op Dit is een dienst van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Voor eventuele informatie kunt u bellen met telefoonnummer Codicil: Middels een volledig handgeschreven, gedateerde en ondertekende verklaring kunt u de zaken vastleggen met betrekking tot: - de uitvoering van de begrafenis of crematie; - het legateren van goed beschreven persoonlijke bezittingen zoals sieraden, meubelstukken en andere persoonlijke bezittingen (geen geld, kunstvoorwerpen of onroerende goederen); - het auteursrecht van uw werken; - het donorschap, hiertoe moet u ook het donorcodicil bij zich dragen. Indien u de punten uit hoofdstuk 7 volledig uitschrijft, het stuk dateert en ondertekent (elk blad) kan hoofdstuk 7 dienen als een voorbeeldcodicil met betrekking tot de uitvaart. Hoofdstuk 22 geeft een voorbeeld van een codicil met betrekking tot de nalatenschap. 9. Levenstestament (overlevingscontract): Een levenstestament heeft sinds 24 september 2010 een wettelijke grondslag. In dit document kunt u uw wensen vast laten leggen aangaande belangrijke zaken tijdens uw leven voor het geval u de zaken niet meer goed kunt regelen (medische zorg, euthanasie, materiële zaken etc.) Dit document moet u bij een notaris op laten maken

19 Hoofdstuk 7 Persoonlijke wensen voor de uitvaart U kunt keuzes die in dit hoofdstuk voor u niet van toepassing zijn, doorhalen. Voornamen : Geboortedatum : Plaats : Datum : De hierna volgende wensen en aanwijzingen zijn door mij vastgelegd om als leidraad te dienen bij regeling en uitvoering van mijn uitvaart: 1. Kennisgevingen van overlijden: - Verzending rouwkaart gewenst : ja/ nee - Adreslijst opgenomen in handleiding : ja/ nee - Advertentie in dagblad(en) : ja/ nee - Rouwadvertentie gewenst : ja/ nee Volgende tekst, gedicht of citaat gewenst: 2. Ik wil de uitvaart toevertrouwen aan: Voor begeleiding bij het afscheid kunnen nabestaanden ook steun en hulp krijgen van een geestelijk verzorger van Defensie. Deze geestelijk verzorgers zijn meestal bekend met de eenheid van de overledene. - Geestelijk verzorger van Defensie: Rooms-katholiek : Protestants : Humanistisch : Joods : Hindoeïstisch : Islamitisch : - Geestelijke : - Persoonlijke relatie : - Uitvaartvereniging : 3. Ik ben lid/ lidmaat/ dooplid van: - Kerk : - Genootschap : 4. Ik wens de uitvaart vanuit: - Eigen woning - Het uitvaartcentrum : - Andere gelegenheid, namelijk : 19 19

20 5. Afscheidsbezoek: - Wel/ niet op prijs gesteld 6. Bloemen: - Wel/ niet op prijs gesteld - Bij voorkeur kleur : soort : 7. (Kerk)dienst: - Wel/ niet gewenst - Kerk : 8. Ik wens een uitvaart: - In stilte; - In tegenwoordigheid van alleen naaste familie; - In tegenwoordigheid van familie, vrienden en belangstellenden; - Met enige vorm van militaire eer. 9. Tijdens de uitvaartplechtigheid: - Wel/ geen gelegenheid voor spreker(s); - Muziek naar keuze van de familie; - Graag de volgende muziek; : 10. Na de uitvaartplechtigheid: - Wel/ geen gelegenheid tot condoleren; - Wel/ geen koffietafel; - Indien wel koffietafel, aparte genodigdenlijst : ja/ nee 11. Ik heb gekozen voor: - Begrafenis (zie punt 12); - Crematie (zie punt 13). Elke militair die tijdens een missie omkomt wordt beschouwd als oorlogsslachtoffer. Diens graf wordt beschouwd als oorlogsgraf, ongeacht waar het is gelegen. (zie HOOFDSTUK 8 brochure De laatste eer: een oorlogsgraf ) 12. Begrafenis: Ik wens te worden begraven in een: - Stichtingsgraf: is een graf op het ereveld Loenen bij Apeldoorn. In een stichtingsgraf zullen geen overledenen zonder de status van oorlogsslachtoffer worden bijgezet. (zie brochure De laatste eer: een oorlogsgraf"); - Rijksgraf: is een graf op een openbare of bijzondere begraafplaats. In een rijksgraf zullen geen overledenen zonder de status van oorlogsslachtoffer worden bijgezet. (zie brochure De laatste eer: een oorlogsgraf); - Particulier graf op een openbare of bijzondere begraafplaats. In een particulier graf kunnen wel overledenen zonder de status van oorlogsslachtoffer worden bijgezet (zie brochure De laatste eer: een oorlogsgraf). Van : Te : Begraafplaats : Vak : 20 20

21 Klasse : Nummer : Gedenkteken op het graf wel/ niet gewenst Volgend opschrift (tekst, gedicht of citaat) gewenst: 13. Crematie: - Ik wens dat mijn as wordt verstrooid/ bijgezet. - In geval van verstrooiing: - Op het verstrooiingsveld bij het crematorium/ de begraafplaats; - Op zee per schip/ vliegtuig; - Andere wijze, namelijk : Hierbij wel/ geen familie aanwezig. - In geval van bijzetting van de urn: - In een stichtingsgraf. Dit is een graf op het ereveld Loenen bij Apeldoorn (zie hoofdstuk 8); - In een rijksgraf. Dit is een oorlogsgraf op een openbare of bijzondere begraafplaats (zie hoofdstuk 8); - In de urnengalerij van het Crematorium (plaats, naam): - In het graf van : - Op de begraafplaats te : - Naar huis Gedenkplaat wel/ niet gewenst Volgend opschrift (tekst, gedicht of citaat) gewenst: 14. Donorcodicil Ik heb mijn organen, weefsels, wel/ niet beschikbaar gesteld voor transplantatie. De papieren daarvoor draag ik bij mij. Onmiddellijk na mijn overlijden dienen de daarin genoemde instanties te worden gebeld. 15. Lichaam ter beschikking van de wetenschap Ik heb mijn lichaam wel/ niet ter beschikking gesteld van de wetenschap. Direct na mijn overlijden handelen zoals in mijn codicil is vermeld. Let op: een (reguliere) uitvaart is in geval van deze ter beschikking stelling niet mogelijk. 16. Testament (zie hoofdstuk 9) 21 21

22 17. Rekeningen (zie hoofdstuk 10) Mijn giro- / bankrekeningnummer is : Bevoegd om over deze rekening te beschikken is : 18. Verzekeringen (zie hoofdstuk 11) 19. Overig Verdere persoonlijke wensen, aanwijzingen of tekst:

23 Hoofdstuk 8 Brochure OGS De laatste eer; een oorlogsgraf verspreid liggen over vele kerkhoven en begraafplaatsen, zijn in bijna alle Nederlandse gemeenten contactpersonen (zgn. consuls ) aangesteld, die regelmatig rapporteren over de staat van de graven binnen hun gemeente. Overige activiteiten Behalve de hiervoor genoemde activiteiten, is de Oorlogsgravenstichting ook actief op andere gebieden. Zo verzorgt de stichting bloemleggingen en graffoto s in opdracht van nabestaanden en organiseert de Oorlogsgravenstichting pelgrimsreizen naar diverse erevelden in het Verre Oosten. De exploitatiekosten van de Oorlogsgravenstichting worden grotendeels door de Nederlandse overheid betaald door middel van een doelfinanciering. Daarnaast worden vele activiteiten ontplooid die niet door deze financiering gedekt worden. Draagt u het werk van de Oorlogsgravenstichting een warm hart toe en wilt u dit steunen met een financiële bijdrage, word dan begunstiger van de Stichting. Dit kan al voor 15,- per jaar. De Oorlogsgraven stichting vervulling van een ereplicht: toen, nu en in de toekomst De Oorlogsgravenstichting heeft o.a. informatiefolders over: De Oorlogsgravenstichting (algemene informatiefolder) Ereveld Loenen Militair ereveld Grebbeberg Nederlandse erevelden in Europa Nederlandse erevelden in Indonesië Nadere informatie Oorlogsgravenstichting Postbus 85981, 2508 CR Den Haag Telefoon: (070) Fax (070) ING: Website: Oorlogsgravenstichting Oprichting Het is een nationale ereplicht de graven van oorlogsslachtoffers op te sporen en blijvend te verzorgen. Deze ideële gedachte bleek de gevoelens van velen te vertolken en leidde op 13 september 1946 in Den Haag tot de oprichting van de Oorlogsgravenstichting (OGS). Initiatiefnemer was reserveluitenant-kolonel Dr. A. van Anrooy, een Eindhovense medicus die als hoofd van de Dienst voor Identificatie en Berging van het ministerie van Oorlog, bij zijn werkzaamheden dagelijks in contact kwam met het leed, dat de Tweede Wereldoorlog in Nederland had aangericht. De voornaamste taak van de Oorlogsgravenstichting is het onderhoud van de ongeveer aanwijsbare Nederlandse oorlogsgraven, verspreid over de hele wereld. Deze graven zijn te vinden op erevelden, maar ook op gewone begraafplaatsen in dorpen en steden. Daarnaast zijn er nog ongeveer Nederlandse oorlogsslachtoffers van wie de graven niet bekend of aanwijsbaar zijn. Zij zijn omgekomen op zee, vergast en gecremeerd in de concentratiekampen, naamloos begraven in massagraven of staan als vermist te boek. De namen van deze personen zijn opgenomen in een 42-delige serie gedenkboeken, opdat ook zij niet vergeten zullen worden. In de online te raadplegen database van de Oorlogsgravenstichting zijn de personalia van de meer dan Nederlandse oorlogsslachtoffers opgenomen. Het register, waarin zowel op naam als op begraafplaats kan worden gezocht, geeft een uitgebreid overzicht van Nederlandse oorlogsgraven wereldwijd. 08/2011 een postzegel is niet nodig! Steun het werk van de Oorlogsgravenstichting. Meld u aan als begunstiger of stort een bijdrage op ING rekening Oorlogsgravenstichting Antwoordnummer VD Den Haag 23

24 kelijkheidsstrijd en van de daaropvolgende politionele acties. De zorg voor deze graven geschiedt vanuit het kantoor van de Oorlogsgravenstichting in Jakarta. De overige landen De overige Nederlandse oorlogsgraven in het buitenland liggen verspreid over verschillende begraafplaatsen in meer dan 50 landen. De zorg voor deze graven geschiedt met medewerking van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging ter plaatse. De contacten lopen via het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Ook werkt de Oorlogsgravenstichting intensief samen met internationale zusterorganisaties. Ereplicht De Oorlogsgravenstichting beschouwt de werkzaamheden die zij, namens de Nederlandse overheid, verricht als een ereplicht. Een ereplicht tegenover de slachtoffers van de oorlog, maar ook tegenover hun nabestaanden. Met het onderhouden van de oorlogsgraven houdt de stichting de nagedachtenis aan deze slachtoffers levend. Het werk van de Oorlogsgravenstichting heeft, behalve Oorlogsgraven in Nederland Oorlogsgraven op erevelden in Duitsland voor de nabestaanden, ook grote waarde voor de samenleving. Voor de nabestaanden vormt de wetenschap dat hun familielid, vriend of kennis niet vergeten is, een bron van troost. Voor de samenleving vormen de over de gehele wereld gelegen graven een afspiegeling van de verschrikkingen van de oorlog. Het is belangrijk dat dit werk ook in de toekomst wordt voortgezet. Met de herinnering aan de vele slachtoffers, blijft ook de herinnering aan de omstandigheden waaronder zij de dood vonden. Hun offer is dan niet voor niets geweest. Onderhoud De twee erevelden van de Oorlogsgravenstichting in Nederland worden onderhouden door een vaste staf medewerkers. Voor het onderhoud van de overige verspreid liggende oorlogsgraven in Nederland beschikt de stichting over een technische dienst. Deze is verantwoordelijk voor de onderhoudsen herstelwerkzaamheden. Aangezien de meeste Nederlandse oorlogsgraven Oorlogsgraven in overige Europese landen Oorlogsgraven op erevelden buiten Europa Oostenrijk Noorwegen Frankrijk Groot-Brittanië en Noord-Ierland Polen Indonesië Korea Thailand Myanmar Ja, ik steun het werk van de Oorlogsgravenstichting: q Ik steun het werk met een jaarlijkse bijdrage van... q Ik steun het werk eenmalig met een bedrag van... q Ik steun het werk met een begunstiging voor het leven van tenminste 300,- Ondergetekende wenst te betalen door middel van: s.v.p. aankruisen wat van toepassing is. Automatische incasso en machtigt hierbij de Stichting het bedrag af te schrijven in de maand:... (Indien u het niet eens bent met de afschrijving kunt u het bedrag binnen 30 dagen door uw bank- of girokantoor laten terugboeken) Acceptgiro q Ik wil graag meer informatie over het werk van de Oorlogsgravenstichting q Ik heb een vraag, neem contact met mij op q Ik wil informatie over het schenken met een notariële akte Voorletters en naam: Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Banknummer:... Geboortedatum:... Telefoonnummer:... Datum:... Handtekening: Indien een verwantschap bestaat met een oorlogsslachtoffer wordt u verzocht de gevraagde gegevens in te vullen: Naam oorlogsslachtoffer:... Geboren d.d.:... Familierelatie tot het oorlogsslachtoffer:... Niet beschrijven s.v.p. Verwerkt Mutatie d.d. par d.d. par. Ereveld Loenen Militair ereveld Grebbeberg Verspreid Bremen Hamburg Lübeck Hannover Osnabrück Düsseldorf Nederland In Nederland staan twee oorlogsbegraafplaatsen rechtstreeks onder beheer van de stichting. Dit zijn het militair ereveld Grebbeberg bij Rhenen en het ereveld Loenen (gemeente Apeldoorn). Op deze erevelden worden jaarlijks op 4 mei herdenkingen georganiseerd. Ook vinden hier regelmatig herbegravingen plaats van slachtoffers die elders in het land begraven lagen. De Oorlogsgravenstichting vindt het belangrijk dat ook de namen van slachtoffers voor wie geen graf kon worden ingericht bewaard blijven. In de kapel op het ereveld Loenen is daarom een schrijn geplaatst met daarin 42 gedenkboeken met de namen van de oorlogsslachtoffers van wie de graven niet bekend of aanwijsbaar zijn. De Oorlogsgravenstichting voorkomt hiermee dat de nagedachtenis aan deze slachtoffers verloren gaat. Duitsland Frankfurt am Main 24 Veel van de in Duitsland omgekomen Nederlanders zijn kort na de oorlog, op verzoek van de nabestaanden, overgebracht naar een laatste rustplaats in Nederland. De overigen zijn later door de Oorlogsgravenstichting op een Nederlands ereveld in Duitsland herbegraven. Daar staan tevens herdenkingsmonumenten met de namen van slachtoffers die niet op deze erevelden konden worden herbegraven. Indonesië Op Java bevinden zich zeven Nederlandse erevelden, met daarop ruim graven. Daar liggen de slachtoffers van de Japanse overheersing gedurende de Tweede Wereldoorlog, van de Indonesische onafhan-

25 Hoofdstuk 9 Gegevens belangrijke bescheiden Geef aan op wiens naam deze bescheiden staan, het nummer en de bewaarplaats. Paspoort : (Militair) identiteitsbewijs : Burgerrijbewijs : Militair Rijbewijs : Kentekenbewijs deel IA (voertuigbewijs) : Kentekenbewijs deel IB (tenaamstellingbewijs) : Kentekenbewijs deel II (overschrijvingsbewijs) : Apk-keuringbewijs : Trouwboekje : Samenlevingscontract : Overige contracten (zie hoofdstuk 10) : Girorekening 1 : Betaalpas(sen) : Gemachtigde(n) : Girorekening 2 : Betaalpas(sen) : Gemachtigde(n) : Bankrekening 1 : Betaalpas(sen) : Gemachtigde(n) : Bankrekening 2 : Betaalpas(sen) : Gemachtigde(n) : Creditcard(s) : : Giro-, bankafschriften : Rekeningen/ nota's : Automatische betalingen van de rekening(en) : : : : : : : : : : : : 25

26 Aanstellingsbeschikking(en) : Beschikking Sociale Verzekeringsbank (indien AOW wordt genoten) : Ontslagbeschikking(en) : Pensioenbescheiden : Salarisspecificatie : Jaaropgave/ bescheiden t.b.v. inkomstenbelasting : Ziektekostenverzekering : Eigendomsbewijs(s)zen onroerend goed : Effecten, etc. : Sleutel van safeloket : Overige sleutels : Testament : Codicil bij testament : Codicil organen : Overlevingscontract : Euthanasiebescheiden : Overige (hierboven niet vermelde bescheiden) : 26 26

27 Hoofdstuk 10 Gegevens financiën (Spaarrekening(en), lening(en) en/ of andere overeenkomsten met financiële instellingen) Financiële instelling : Tenaamstelling : Rekening/ contractnummer : Soort rekening/ contract : Financiële instelling : Tenaamstelling : Rekening/ contractnummer : Soort rekening/ contract : Financiële instelling : Tenaamstelling : Rekening/ contractnummer : Soort rekening/ contract : Financiële instelling : Tenaamstelling : Rekening/ contractnummer : Soort rekening/ contract : Financiële instelling : Tenaamstelling : Rekening/ contractnummer : Soort rekening/ contract : Financiële instelling : Tenaamstelling : Rekening/ contractnummer : Soort rekening/ contract : 27 27

28 28 28

29 Hoofdstuk 11 Gegevens verzekeringen Naam verzekeringsmaatschappij : Telefoon/ mobiel : Soort verzekering : Polisnummer : Verzekerde(n) : Begunstigde : Verzekerd bedrag : Verzekeringsnemer : Naam verzekeringsmaatschappij : Telefoon/ mobiel : Soort verzekering : Polisnummer : Verzekerde(n) : Begunstigde : Verzekerd bedrag : Verzekeringsnemer : Naam verzekeringsmaatschappij : Telefoon/ mobiel : Soort verzekering : Polisnummer : Verzekerde(n) : Begunstigde : Verzekerd bedrag : Verzekeringsnemer : 29 29

Handleiding Nabestaanden

Handleiding Nabestaanden Handleiding Nabestaanden "Zij die - in - het leven liefhebben, houden ook van hen die achterblijven" Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk DF 3208001, 7 e druk Voorwoord Voor u ligt de vernieuwde

Nadere informatie

Rondom overlijden. Wat komt er allemaal bij kijken en wat moet er geregeld worden?

Rondom overlijden. Wat komt er allemaal bij kijken en wat moet er geregeld worden? Rondom overlijden Wat komt er allemaal bij kijken en wat moet er geregeld worden? Antwoord op veel vragen in dit boekje. Om te weten of om zelf in te vullen. Inhoudsopgave Voorwoord Pag. 2 Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Voorwoord Pag. 2. Gebruiksaanwijzing behorende bij deze handleiding Pag. 3. Belangrijke begrippen en aandachtspunten voor u en uw naasten Pag.

Voorwoord Pag. 2. Gebruiksaanwijzing behorende bij deze handleiding Pag. 3. Belangrijke begrippen en aandachtspunten voor u en uw naasten Pag. Inhoudsopgave Voorwoord Pag. 2 Gebruiksaanwijzing behorende bij deze handleiding Pag. 3 Belangrijke begrippen en aandachtspunten voor u en uw naasten Pag. 4 Tegemoetkomingen, uitkeringen en voorzieningen

Nadere informatie

Als de ambtenaar komt te overlijden. Informatie voor de partner

Als de ambtenaar komt te overlijden. Informatie voor de partner Informatie voor de partner Mei 2006 Redacteur(en): HDPO/PM/PO/PK 2005 Inhoudsopgave Pagina 1 Emotionele en sociale aspecten 5 1.1 Verdriet en rouw 5 1.2 Omgeving 5 2 Overlijden in het buitenland 6 2.1

Nadere informatie

DE NALATENSCHAP. 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen. I. Spoedeisende zaken:

DE NALATENSCHAP. 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen. I. Spoedeisende zaken: 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen Hengelosestraat 571 Postbus 126 7500 AC ENSCHEDE Tel : 053 484 00 00 www.123notaris.com DE NALATENSCHAP Wanneer je in aanraking komt met het overlijden

Nadere informatie

Colofon. Wat te regelen na een overlijden ANBO Utrecht, november 2010 Uitgave van het landelijk bestuur 5 e druk ISBN 90-75139-19-5

Colofon. Wat te regelen na een overlijden ANBO Utrecht, november 2010 Uitgave van het landelijk bestuur 5 e druk ISBN 90-75139-19-5 ANBO is de grootste onafhankelijke belangen- en emancipatieorganisatie voor senioren in Nederland, ongeacht geloofsovertuiging, levensbeschouwelijke, maatschappelijke of politieke opvatting. De seniorenbond

Nadere informatie

3. Wegwijs in het erfrecht a. Inleiding tot het erfrecht b. Een testament en waar vindt u het testament? c. Aanvaarden van de erfenis

3. Wegwijs in het erfrecht a. Inleiding tot het erfrecht b. Een testament en waar vindt u het testament? c. Aanvaarden van de erfenis Informatie: Inhoud 1. de eerste formaliteiten a. overlijdensaangifte bij het gemeentebestuur b. aangifte bij andere instanties c. de laatste rustplaats, nieuwe wetgeving en crematie d. donorschap 2. Hoe

Nadere informatie

ERFRECHT VANAF 1 JANUARI 2003

ERFRECHT VANAF 1 JANUARI 2003 VANAF 1 JANUARI 2003 Inleiding Op 1 januari 2003 is het erfrecht ingrijpend veranderd. Eén van de belangrijkste wijzigingen betreft de positie van de langstlevende echtgenoot. Het nieuwe erfrecht zorgt

Nadere informatie

Een overlijden en nu? Dit boekje kan u helpen bij het afhandelen van zaken na een overlijden.

Een overlijden en nu? Dit boekje kan u helpen bij het afhandelen van zaken na een overlijden. Een overlijden en nu? Dit boekje kan u helpen bij het afhandelen van zaken na een overlijden. 1 2 Woord vooraf Ieder afscheid is het begin van iets nieuws. Door het overlijden van een dierbare breekt er

Nadere informatie

Persoonlijk afscheid nemen

Persoonlijk afscheid nemen Persoonlijk afscheid nemen Zuidema s Begrafenis Onderneming bv Gecertificeerd door Onafhankelijk Instituut voor landelijk erkend Keurmerk Uitvaartzorg Zuidema s Begrafenis Onderneming BV Voorwoord Loslaten,

Nadere informatie

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie.

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. 65 jaar in zicht Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. De brochure 65 JAAR IN ZICHT van de Algemene Onderwijsbond

Nadere informatie

Postactievengids Juli 2015

Postactievengids Juli 2015 Postactievengids Juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voor wie is deze gids bestemd? 3 2 Welke voorzieningen gelden er voor u? 4 3 Overige regelingen 9 4 MORGEN: het magazine dat u op de hoogte houdt 16 5 Verenigingen

Nadere informatie

WAT TE DOEN BIJ OVERLIJDEN?

WAT TE DOEN BIJ OVERLIJDEN? WAT TE DOEN BIJ OVERLIJDEN? WAT TE DOEN BIJ OVERLIJDEN OCMW HOESELT - 1/43 WOORDJE VOORAF Tegen wil en dank moeten wij vroeg of laat afscheid nemen van iemand die ons erg dierbaar is. Op het moment dat

Nadere informatie

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl Informatieboek Antwoord op vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg gratis bereikbaar 24 uur per dag / 7 dagen per week 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Nadere informatie

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl Informatieboek Antwoord op vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg gratis bereikbaar 24 uur per dag / 7 dagen per week 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Nadere informatie

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl Informatieboek Antwoord op vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg gratis bereikbaar 24 uur per dag / 7 dagen per week 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

INFOWIJZER OVERLIJDEN

INFOWIJZER OVERLIJDEN Periodieke uitgave van de gemeente Riemst Afgiftekantoor 3770 Riemst P 004432 INFOWIJZER OVERLIJDEN wijzer Overlijden België-Belgique P.B. 3770 Riemst 12/3889 Heruitgave mei 2015 Maastrichtersteenweg 2

Nadere informatie

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij Pensioenregeling tot 1 juli 2008 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij BASF Nederland B.V., BASF IT Services Nederland

Nadere informatie

Het landelijk bureau van de ANBO is gevestigd in Utrecht. De ANBO bestaat verder uit 15 gewesten en 545 afdelingen.

Het landelijk bureau van de ANBO is gevestigd in Utrecht. De ANBO bestaat verder uit 15 gewesten en 545 afdelingen. , Postbus 18003, 3501 CA UTRECHT telefoon : (030) 233 00 60 fax : (030) 233 00 70 Internet : www.anbo.nl E-mail : info@anbo.nl De is er voor de sterk groeiende groep 50 plussers in Nederland. De is de

Nadere informatie

wijzer Overlijden Heruitgave april 2012

wijzer Overlijden Heruitgave april 2012 wijzer Overlijden Periodieke uitgave van de gemeente Riemst INFOWIJZER Afgiftekantoor OVERLIJDEN 3770 Riemst P.B. Heruitgave april 2012 België-Belgique 3770 Riemst 12/3889 Maastrichtersteenweg 2 b, 3770

Nadere informatie

Hoe wilt u dat uw uitvaart er uit ziet? Uitvaart Info- en Wensenboekje. Meldnummer Overlijden: 06-107 107 89 (24u. per dag)

Hoe wilt u dat uw uitvaart er uit ziet? Uitvaart Info- en Wensenboekje. Meldnummer Overlijden: 06-107 107 89 (24u. per dag) Hoe wilt u dat uw uitvaart er uit ziet? Uitvaart Info- en Wensenboekje Meldnummer Overlijden: 06-107 107 89 (24u. per dag) Afscheid nemen Nadenken over het laatste afscheid geeft rust Afscheid nemen doe

Nadere informatie

VOORWOORD. Met deze brochure proberen wij U enige hulp te bieden.

VOORWOORD. Met deze brochure proberen wij U enige hulp te bieden. 2 VOORWOORD Bij de pijn en het verdriet van een overlijden komen nog een hele reeks administratieve en juridische beslommeringen waaruit de nabestaanden van de overledene moeten trachten wijs te raken

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Financiën & Vervoer Hoofdstuk 5

Financiën & Vervoer Hoofdstuk 5 Financiën & Vervoer Hoofdstuk 5 56 5. Financiën & Vervoer Bij het ouder worden verandert er veel, ook in financieel opzicht. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste regelingen op het gebied van financiën

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

een erfenis, wat nu?

een erfenis, wat nu? een erfenis, wat nu? Alles over het afwikkelen van een erfenis, de rol van de executeur, de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u te maken krijgt

Nadere informatie

8. Als u uw motorrijtuig wilt meenemen. 1. Voorbereiding op uw vertrek. 2. Uw woning in Nederland. 9. Voorbereiding op uw terugkeer

8. Als u uw motorrijtuig wilt meenemen. 1. Voorbereiding op uw vertrek. 2. Uw woning in Nederland. 9. Voorbereiding op uw terugkeer 1. Voorbereiding op uw vertrek 1.1 Sponsor 2. Uw woning in Nederland 2.1 U wilt uw huis verhuren of in onderhuur doen 2.2 Als u uw woning opgeeft: inschrijving als woningzoekende 2.3 Waar u verder aan

Nadere informatie

5. Financiën & Vervoer

5. Financiën & Vervoer 5. Financiën & Vervoer Bij het ouder worden komen veel veranderingen kijken. Er zijn diverse financiële regelingen voor ouderen. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste regelingen uitgelegd waar men mee

Nadere informatie

1. Vertrek naar het buitenland: waar u rekening mee moet houden. 7. Tegemoetkoming in de voorbereidingskosten

1. Vertrek naar het buitenland: waar u rekening mee moet houden. 7. Tegemoetkoming in de voorbereidingskosten 1. Vertrek naar het buitenland: waar u rekening mee moet houden 2. Wat is uw situatie en waar heeft u recht op? 2.1 Kort verblijf binnen Europa (minder dan 18 maanden) 2.2 Langdurig verblijf binnen Europa

Nadere informatie