Jaarverslag Geconsolideerde jaarrekening. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011. Geconsolideerde jaarrekening. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen www.bankvanbreda.be"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 Geconsolideerde jaarrekening Enkel voor ondernemers en vrije beroepen

2 INHOUDSTAFEL Kerncijfers Verslag van de Raad van Bestuur conform art. 119 van het Wetboek van vennootschappen Geconsolideerde winst- en verliesrekening Overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten Geconsolideerde balans: activa Geconsolideerde balans: eigen vermogen en verplichtingen Geconsolideerd kasstroomoverzicht Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen Toelichtingen 1. Samenvatting boekhoudkundige grondslagen en methodologie 2. Wijzigingen in de boekhoudkundige grondslagen en methodologie 3. Risicobeheer 3.1. Maximale kredietrisico financiële instrumenten 3.2. Kredietrisico leningen en vorderingen en waardering waarborgen 3.3 Achterstallige financiële activa 3.4. Kredietrisico financiële activa beschikbaar voor verkoop 3.5. Beheer liquiditeitsrisico en renterisico 3.6. Kapitaalbeheer 4. Beoordelingen en schattingen 5. Consolidatiekring 5.1. Dochterondernemingen integraal opgenomen in de consolidatie 5.2. Geassocieerde ondernemingen en joint ventures waarop vermogensmutatie is toegepast 6. Toelichtingen bij de geconsolideerde balans 6.1. Geldmiddelen en tegoeden bij centrale banken 6.2. Vorderingen op kredietinstellingen 6.3. Financiële activa en verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden 6.4. Andere financiële activa gewaardeerd aan reële waarde met verwerking van waardeveranderingen via winst- en verliesrekening 6.5. Voor verkoop beschikbare financiële activa 6.6. Leningen en vorderingen 6.7. Lease-overeenkomsten 6.8. Derivaten gebruikt ter afdekking 6.9. Kasstroomindekkingen: verwachte kasstromen Investeringen in geassocieerde ondernemingen, dochterondernemingen en joint-ventures volgens de vermogensmutatiemethode Overige activa Deposito's van kredietinstellingen Deposito's van klanten In schuldbewijzen belichaamde verplichtingen, inclusief obligaties Achtergestelde verplichtingen Overige verplichtingen Reële waarde financiële activa en verplichtingen 7. Toelichtingen bij de geconsolideerde winst- en verliesrekening 7.1. Netto intrestinkomsten 7.2. Dividenden 7.3. Netto vergoedingen en commissies 7.4. Winsten (verliezen) op financiële activa beschikbaar voor verkoop 7.5. Winsten (verliezen) op financiële activa en verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden 7.6. Winsten (verliezen) uit derivaten gebruikt ter afdekking 7.7. Winst en verlies op de realisatie van andere financiële activa dan voor verkoop aangehouden 7.8. Overige bedrijfsopbrengsten en -kosten 7.9. Personeelskosten Algemene en administratieve kosten Materiële vaste activa Immateriële activa Voorzieningen Bijzondere waardeverminderingen Winstbelastingen 8. Bedrijfscombinaties 9. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 10. Verbonden partijen Verbonden partijen: winst- en verliesrekening Verbonden partijen: activa Verbonden partijen: passiva 11. Personeelsbeloningen en overige vergoedingen Op aandelen gebaseerde vergoedingen Pensioenplannen 12. Gebeurtenissen na balansdatum Bezoldiging van de commissaris Verslag van de erkende commissaris Externe mandaten leden Raad van Bestuur

3 Kerncijfers excl. ABK incl. ABK Personeel Resultaten Nettowinst na belastingen Winstgroei -8% -8% 13% 10% -17% (**) Balansgegevens Totaal belegd door cliënten Cliëntendeposito s Buitenbalansproducten Totaal privé-kredietverlening (incl. Van Breda Car Finance) Eigen vermogen Ratio s Efficiëntieratio (cost income) 58% 60% 60% 57% 59% 61% Rendement op het gemiddelde eigen 10,4% 9,6% 10% 10% 8% (**) vermogen (ROE) Rendement op activa (ROA) 0,85% 0,70% 0.77% 0,80% 0,62% (**) Waardeverminderingen op kredieten 0,13% 0,19% 0,09% 0,15% 0,05% 0,06% Solvabiliteit (eigen vermogen op activa) 7,8% 7,6% 8,1% 8,1% 7,9% 10,3% Kernkapitaalratio (core tier 1) (*) 9,5% 10,1% 11,8% 11,3% 10,8% 14,7% Risicogewogen solvabiliteitsratio (RAR) (*) 11,8% 12,5% 14,6% 14,7% 13,7% 17,3% Gegevens telkens op 31.12, financiële informatie in duizenden EUR Bank J.Van Breda & C NV geconsolideerd met Van Breda Car Finance NV, Antwerps Beroepskrediet CV (afgekort ABK, vanaf 31/5/2011), Beherman Vehicle Finance NV (vereffend sinds 7/10/2009), Beherman Vehicle Supply NV, Station Zuid NV en Fracav SA (vanaf 13/3/2007) op basis van de integrale consolidatiemethode en met Power Lease NV (t.e.m. 11/12/2007), Finauto NV, Necadis Credit NV (vereffend sinds 16/12/2010), Financieringsmaatschappij Definco NV, Antwerpse Financiële Handelsmaatschappij NV, Jaguar Finance Belgium NV (vereffend sinds 26/06/2007) en Informatica J.Van Breda & C NV op basis van de vermogensmutatiemethode. (*) Kernkapitaalratio en solvabiliteitsratio t.e.m conform Basel I-normen, vanaf 2008 conform Basel II-normen (standardised approach). (**) Gezien de uitzonderlijke eenmalige resultaatsimpact van de overname van ABK zouden deze percentages een vertekend beeld geven van de onderliggende rendabiliteit.

4 Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering conform artikel 119 van het Wetboek van vennootschappen Bank J.Van Breda & C realiseert groei in toevertrouwd vermogen. Overname ABK zorgt voor versterking van het eigen vermogen. Bank J.Van Breda & C heeft in 2011 een geconsolideerde nettowinst gerealiseerd van 54,9 miljoen. Exclusief ABK en een uitzonderlijke waardevermindering in de beleggingsportefeuille bedraagt het onderliggende nettoresultaat 26,4 miljoen euro, tegenover 25,7 miljoen in Het toevertrouwd vermogen kent opnieuw een groei. Door de overname van ABK stijgt het geconsolideerd eigen vermogen naar 411 miljoen euro. 1. Bank J.Van Breda & C : Ondernemers en vrije beroepen vertrouwen meer dan 7 miljard vermogen toe. Bank J.Van Breda & C is een gespecialiseerde adviesbank die zich uitsluitend richt tot ondernemers en vrije beroepen. Wij helpen hen bij de systematische opbouw, het beheer en de bescherming van hun vermogen. Bij ons kunnen ze rekenen op een persoonlijke, proactieve begeleiding. Zowel professioneel als privé. Hun leven lang. Deze activiteiten worden verder in deze tekst aangeduid met de term doelgroepbankieren. De duurzame, voorzichtige aanpak van de bank en de hoge cliëntentevredenheid resulteren in een groei van de commerciële volumes. Het door cliënten belegd vermogen kent in 2011 een groei van 766 miljoen tot 7,1 miljard euro (+12%). De cliëntendeposito s stijgen tot 3,1 miljard euro (+20%) en dit in een uiterst concurrentiële marktomgeving. De beleggingen in buitenbalansproducten stijgen met 6% tot 4,0 miljard euro, dankzij instroom van bijkomende beleggingen. In het vermogensbeheer beheert Bank Delen eind miljoen euro voor cliënten van Bank J.Van Breda & C (tegenover miljoen euro in 2010, +7%), en dit ondanks het moeilijke beursklimaat. Het aandelengedeelte in de portefeuilles kon uiteraard niet ontsnappen aan de beursmalaise, maar globaal boden de portefeuilles weerstand tegen de financiële crisis. Binnen de beleggingsstrategie werd de blootstelling aan aandelen bewust defensief benaderd. Bovendien bleef zoals in het verleden het obligatie- en liquiditeitsgedeelte van de portefeuilles uitsluitend belegd in solvabele debiteuren.. Deze behoudsgezinde beleggingstrategie zorgde samen met de patrimoniale begeleiding ook in 2011 voor een gestage instroom van nieuw kapitaal, zowel van bestaande als van nieuwe cliënten.

5 De verzekeringsbeleggingen groeiden tot een volume van miljoen euro (+2%). De uitstaande reserves in andere verzekeringsproducten (vooral groepsverzekeringen) stegen met 26% tot meer dan 233 miljoen euro. De beleggingsfondsen groeiden tot een belegd kapitaal van 230 miljoen euro (+13%). In totaliteit stegen de volumes van deze beleggingen in buitenbalansproducten tot miljoen euro (+6%). Deze groei in buitenbalansbeleggingen zorgt voor een stijging van de commissie-inkomsten met 5%. Totaal belegd door cliënten doelgroepbankieren Bank J.Van Breda & C (in mio euro): deposito s + buitenbalansbeleggingen. Kredietportefeuille doelgroepbankieren groeit met 8% Ook in 2011 bleef het kredietvolume uit het doelgroepbankieren verder stijgen tot miljoen euro (+8%). De kredietverlening aan succesvolle ondernemers en vrije beroepen steunt op een langetermijnrelatie, die maakt dat kredietverlening voor doordachte en voorzichtige investerings- en groeiprojecten mogelijk blijft, zelfs in een moeilijke financieel-economische omgeving.

6 Kredietvolume doelgroepbankieren Bank J.Van Breda & C (in mio euro) Bankproduct doelgroepbankieren + 3% Ondanks de volumegroei in deposito s en kredieten stagneert het renteresultaat. De aanhoudende verstoring van de depositomarkt, waarbij een aantal banken omwille van hun liquiditeitsbehoeften spaargeld aanzienlijk boven de risicovrije rente vergoeden, weegt op het renteresultaat. Ook de vervlakking van de rentecurve en de strategie van de bank om in haar beleggingsportefeuille voorrang te geven aan veiligheid boven rendement beïnvloeden het renteresultaat negatief. De groei in buitenbalansbeleggingen zorgt anderzijds voor een stijging van de commissie-inkomsten met 5%, waardoor het bankproduct doelgroepbankieren 3% hoger uitkomt op 85,4 miljoen euro. Als gevolg van investeringen in bijkomende commerciële slagkracht, informatica en huisvesting en van de bankenheffing groeien de kosten met 6%. De personeelskosten stijgen met 2% als gevolg van loonindexering; de nietpersoneelskosten met +13%. Deze laatste stijging wordt volledig verklaard door investeringen in informaticatoepassingen en de hogere bijdrage die het depositobeschermingsfonds oplegt als gevolg van de crisis bij de grootbanken. Deze bijdrage is meer dan verdriedubbeld tegenover 2009 en verzesvoudigd tegenover Evolutie bijdragen depositobeschermingsfonds Bank J.Van Breda & C NV (in euro)

7 Kredietverliezen doelgroepbankieren laag. De afschrijvingen voor kredietverliezen in het doelgroepbankieren blijven met 1,3 miljoen EUR op een laag niveau (op jaarbasis 0,06% van de gemiddelde kredietportefeuille). Resultaat doelgroepbankieren onder het niveau van Op de 10 miljoen Griekse overheidsobligaties in de beleggingsportefeuille van de bank werd overeenkomstig de waarderingsregels een waardevermindering geboekt van 7,6 mio EUR, zijnde het verschil tussen boekwaarde en marktwaarde. Zelfs na aftrek van de waardevermindering op Griekenland, realiseert de bank in het doelgroepbankieren nog steeds een zeer behoorlijk resultaat, dat zich weliswaar onder het niveau van 2010 situeert. De beleggingsportefeuille van Bank J.Van Breda & C NV bestaat traditioneel enkel uit obligaties, waarvan 97% uitgegeven of gewaarborgd door volgende Europese overheden: Duitsland, Nederland, België, Oostenrijk, Luxemburg en Finland. Er zitten geen obligaties van Italië, Portugal, Ierland en Spanje in de portefeuille 2. Van Breda Car Finance Bank J.Van Breda & C geniet toenemende bekendheid als gespecialiseerde bank voor ondernemers en vrije beroepen. Daarnaast zijn we via onze dochtermaatschappij Van Breda Car Finance in heel België actief in de sector van de autofinanciering en de financiële autoleasing. Van Breda Car Finance wil de béste kredietpartner zijn voor de cliënten van grote, zelfstandige autodealers. Heel de organisatie is toegespitst op snelle kredietoplossingen voor personenwagens via een eigen website. Vanuit de kernwaarden fast, friendly & flexible ondersteunt Car Finance de lokale autodealer in het volledige verkoopproces: van offertefase, aanvraagverwerking en aanmaak van kredietcontracten t.e.m. de controle op de uitbetaling van het dossier. Op die manier vergemakkelijken we de verkoop van onze partners die hun cliëntenservice uitbreiden met kredietverlening. Op het einde van 2011 bleef de totale portefeuille nagenoeg stabiel op 288 miljoen euro. De netto waardeverminderingen op kredieten bleven laag, dankzij het kredietacceptatiebeleid en de recuperaties in probleemdossiers. Samen met een strikte kostenbeheersing resulteerde dit in een winstgroei tegenover de vorige jaren.

8 3. ABK ABK is sinds 2011 een dochtermaatschappij van Bank J.Van Breda & C, die zich net als Van Breda Car Finance met een aparte strategie tot een duidelijk gescheiden doelgroep zal richten. ABK is de veilige bank voor eenvoudige, transparante en correct geprijsde spaar- en beleggingsproducten. Veiligheid betekent aandachtig omgaan met het geld dat wordt toevertrouwd, met enkel veilige producten. Op die manier is ABK al meer dan 80 jaar de vertrouwenspartner van zelfstandigen en particulieren. Op 20 mei 2011 heeft Bank J.Van Breda & C de controle verworven over het Antwerps Beroepskrediet (ABK). Deze overname heeft geleid tot een consolidatieverschil ( badwill ) dat voor 35,5 miljoen EUR bijdraagt aan het resultaat. Via het afsluiten van het openbaar bod en een latere kapitaalverhoging heeft Bank J.Van Breda & C haar participatie in ABK opgedreven tot 91,76%, waarbij het verschil tussen aankoopprijs en boekwaarde rechtstreeks via eigen vermogen werd verwerkt. Hierdoor is het geconsolideerd eigen vermogen aangegroeid tot 411,0 miljoen euro, tegenover 258,7 miljoen euro eind Na de overname werden de aandelenposities in de beleggingsportefeuille van ABK grotendeels afgebouwd met minwaarden tot gevolg. In overeenstemming met de waarderingsregels werd in de beleggingsportefeuille een bijzondere waardevermindering geboekt op enkele effecten, die zo werden afgeboekt naar reële waarde. De totale winstbijdrage van ABK over 2011 bedraagt hierdoor 33,5 miljoen euro. Het eigen vermogen van ABK bedraagt 34% van het balanstotaal. Tegenover de 334 miljoen EUR cliëntendeposito s staat een kredietportefeuille van 226 miljoen, 94,6 miljoen euro tegoeden bij de Nationale Bank en een portefeuille van overheidsobligaties van 133 miljoen. Deze overheidsobligaties vertegenwoordigen 60% van de beleggingsportefeuille. Het overschot aan eigen vermogen waarover ABK beschikt, wordt verder belegd in een gediversifieerde portefeuille die bestaat uit financiële en bedrijfsobligaties (34%), en uit aandelen en andere effecten (6%). Via ABK wenst Bank J.Van Breda & C de toegevoegde waarde van haar vermogensbegeleiding uit te breiden naar een cliënteel buiten de doelgroep van ondernemers en vrije beroepen. Na de overname werd door het directiecomité een strategische oefening gestart over de toekomstige positionering van ABK. In het najaar werd al een aantal initiatieven gelanceerd ter versterking van de commerciële dynamiek van ABK. Per 31/12/2011 hebben de cliënten 334 miljoen euro deposito s toevertrouwd aan ABK, tegenover 303 miljoen euro op het moment van de overname. De kredietportefeuille bedraagt 226 miljoen euro.

9 Geconsolideerd jaarresultaat Het geconsolideerde jaarresultaat van Bank J.Van Breda & C bedraagt 54,9 miljoen euro. Exclusief de winstbijdrage van ABK (33,5 miljoen euro) en de uitzonderlijke waardeverminderingen (5 miljoen euro na belasting) zou de onderliggende nettowinst uitgekomen zijn op 26,4 miljoen euro, tegenover 25,7 miljoen in Bankproduct stijgt met 7% Het geconsolideerde bankproduct stijgt met 6,4 miljoen euro tot 99,8 miljoen euro (+7%). Ondanks de volumegroei in kredieten (+16%) en deposito s (+33%) stijgt het renteresultaat slechts met 12%, als gevolg van de aanhoudende verstoring van de depositomarkt waarbij spaargeld aanzienlijk boven de risicovrije rente wordt vergoed. Ook de vervlakking van de rentecurve en de strategie van de bank om in haar beleggingsportefeuille voorrang te geven aan veiligheid boven rendement beïnvloeden het renteresultaat negatief. De groei in buitenbalansbeleggingen (+6%) zorgt voor een stijging van de commissie-inkomsten met 5%. De minwaarden op financiële instrumenten bedragen 3,3 miljoen euro en zijn voornamelijk het gevolg van de afbouw van aandelenposities in de beleggingsportefeuille van ABK. Cost income-ratio 61% De kosten bedragen 61 miljoen euro. De cost income-ratio bedraagt geconsolideerd 61%. Waardeverminderingen kredieten uitzonderlijk laag De waardeverminderingen en provisies voor kredietdossiers dalen naar 1,7 miljoen euro tegenover 3,8 miljoen euro in Zij bedragen 0,06% van de gemiddelde kredietportefeuille. De volgehouden, behoedzame kredietpolitiek en de samenwerking met succesvolle, voorzichtige cliënten blijft ook in een periode van economische crisis zijn vruchten afwerpen. 9,8 miljoen euro waardeverminderingen in de effectenportefeuille Gezien de negatieve evoluties werd op de 10 miljoen Griekse overheidsobligaties in de beleggingsportefeuille van Bank J.Van Breda & C voorzichtigheidshalve een waardevermindering geboekt van 7,6 mio EUR, zijnde het verschil tussen boekwaarde en marktwaarde. In de beleggingsportefeuille van ABK werd een bijzondere waardevermindering geboekt voor een bedrag van 2,2 miljoen euro. Sterke liquiditeit en solvabiliteit Bank J.Van Breda & C blijft goed gewapend om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de financieel-economische crisis dankzij haar liquiditeitspositie. De kredietportefeuille wordt volledig gefinancierd met cliëntendeposito s.

10 Het eigen vermogen stijgt van 259 miljoen euro naar 411 miljoen. 136 miljoen van deze stijging is het gevolg van de overname van ABK. Exclusief ABK bedraagt de stijging 17 miljoen. De beleggingsportefeuille van Bank J.Van Breda & C zorgt dat het eigen vermogen, net zoals in 2008, 2009 en in 2010, niet wordt aangetast door waardeverminderingen op financiële instrumenten. Deze groei van het eigen vermogen geeft de bank bijkomende slagkracht om haar gestage groei op een financieel gezonde manier te bestendigen, zelfs bij onvoorziene marktomstandigheden. Bank J.Van Breda & C voldoet nu reeds aan de solvabiliteitsnormen die het Basel III-akkoord tegen 2019 wil opleggen. Risicobeheersing: permanente opvolging en controle Ondernemingsrisico s zijn eigen aan de normale activiteiten van een bank. In vergelijking met sectorgenoten zijn Bank J.Van Breda & C en haar dochters echter altijd eenvoudige en transparante instellingen gebleven. Bovendien leggen zij al jarenlang een grote voorzichtigheid aan de dag bij het aanvaarden van risico s. Zij verrichten permanente risico-opvolging en controle. Historisch heeft Bank J.Van Breda & C haar capaciteit om risico s te beheersen reeds bewezen. Vanuit het interne risicocomité wordt op gestructureerde wijze toezicht gehouden op risico s en risicoposities van de instelling en haar dochtervennootschappen. Daartoe laat het risicocomité zich door de diverse afdelingen en activiteiten informeren. Kredietrisico Onze kredietportefeuille is zeer gespreid binnen het door de bank gekende cliënteel van lokale ondernemers en vrije beroepen bij Bank J.Van Breda & C en van particulieren en zelfstandigen bij ABK. De bank hanteert hierbij concentratielimieten per sector en maximale kredietbedragen per relatie. De kredietportefeuille is onderverdeeld in risicocategorieën die elk hun specifieke opvolging krijgen. Over de kredieten uit de hoogste risicocategorie onzeker verloop wordt periodiek gerapporteerd aan de Raad van Bestuur. In het kader van Basel II hebben Bank J.Van Breda &C en haar dochter ABK geopteerd voor de standardised approach. Vorderingen die dubieus worden, worden overgedragen naar de afdeling Betwiste Zaken. Er gelden criteria voor verplichte overdracht wanneer bepaalde gebeurtenissen zich voordoen bij onze cliënten, kredietnemers of borgen. Op de kredieten in de hoogste risicocategorie onzeker verloop en op de vorderingen die dubieus worden, worden waardeverminderingen geboekt. Kredietrisico van de beleggingsportefeuille Het risicoprofiel van de beleggingsportefeuille wordt al jarenlang bewust erg laag gehouden. Het investeringskader dat jaarlijks ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur bepaalt waarin belegd kan worden en welke limieten gelden. In de onderstaande tabel vindt u de samenstelling van de geconsolideerde beleggingsportefeuille naar rating, sector, munt en eindvervaldag.

11 Samenstelling geconsolideerde beleggingsportefeuille op 31/12/2011 volgens rating (Moody s) Restlooptijd geconsolideerde beleggingsportefeuille

12 Munt Percentage euro 100% Bank J.Van Breda &C belegt enkel in obligaties, waarvan 97% uitgegeven of gewaarborgd door volgende Europese overheden: Duitsland, Nederland, België, Oostenrijk, Luxemburg en Finland. Er zitten geen obligaties van Italië, Portugal, Ierland en Spanje in de portefeuille. Het eigen vermogen van ABK bedraagt 34% van het balanstotaal.. Tegenover de 334 miljoen EUR cliëntendeposito s staat een kredietportefeuille van 226 miljoen, 94,6 miljoen euro tegoeden bij de Nationale Bank en een portefeuille overheidsobligaties van 133 miljoen. Deze overheidsobligaties vertegenwoordigen 60% van de beleggingsportefeuille. Het overschot aan eigen vermogen waarover ABK beschikt, wordt verder belegd in een gediversifieerde portefeuille. Door het afbouwen van een aantal posities in de loop van 2011 bevinden er zich in de portefeuille van ABK per 31/12/ % financiële en bedrijfsobligaties en 6% aandelen en andere effecten. Wisselkoersrisico De bank heeft door de aard van haar cliënteel (zowel Bank J.Van Breda & C als ABK en Van Breda Car Finance zijn enkel actief in België) geen eigen materiële muntposities.

13 Marktrisico Doordat al onze activiteiten cliëntgedreven zijn en wij geen marktactiviteiten voor eigen rekening voeren, is ons resultaat minder gevoelig voor de evoluties op de financiële markten. Renterisico De bank voert een voorzichtig beleid qua renterisico binnen de normen van de NBB (Nationale Bank van België). Daar waar de looptijden van activa en passiva onvoldoende overeenkomen, zet de bank indekkingsinstrumenten in om dit te corrigeren. Dit gebeurt met een combinatie van renteswaps (die onze vlottende renteverplichtingen omzetten in vaste) en opties (die bescherming bieden tegen een stijging van de rente boven bepaalde niveaus). Het renterisico wordt o.a. gemeten aan de hand van de Basis Point Valuemethodologie. Ook in 2011 werd er voor geopteerd om het renterisico op een relatief laag niveau te houden. De bank voert tevens een uitgebreide rentegapanalyse uit en een scenarioanalyse die rekening houdt met wijzigende marktvoorwaarden, die toelaten de impact van stressscenario s te analyseren. Voor enkele cijfers hierrond verwijzen we naar de toelichting bij de jaarrekening rond dit renterisico (3.5). Liquiditeitsrisico De commerciële bankactiviteiten zijn de belangrijkste bron van liquiditeitsrisico. Dit is het risico dat de bank over onvoldoende middelen beschikt om aan de onmiddellijke verplichtingen te voldoen. De bank streeft ook op dit domein een bewust laag risicoprofiel na. De instroom van cliëntendeposito s heeft de liquiditeitspositie van de bank versterkt. De volledige kredietportefeuille wordt gefinancierd met cliëntendeposito s. Risico-averse beleggers die opgeschrikt werden door de financiële crisis, staan voor hun beleggingen meer dan vroeger stil bij het risicoprofiel van de bank waar ze hun spaargeld aan toevertrouwen. Zij voelen zich aangesproken door de financiële positie van Bank J.Van Breda & C en ABK. Het liquiditeitsrisico van de bank wordt permanent bewaakt door een proactief Thesauriebeheer, binnen de krijtlijnen van het Asset & Liability Management. Voor haar liquiditeitsbeheer maakt de bank o.a. gebruik van liquiditeitsgaprapporten, ratio-analyse en volumeprognoses op korte en lange termijn. De bank werkt ook met een interne liquiditeitsratio die de liquide activa en de beschikbare liquiditeit uit de beleggingsportefeuille afzet tegenover de kortetermijnverplichtingen. Ook de stresstestratio s van de NBB worden maandelijks opgevolgd. De bank bevindt zich ruim binnen de NBB-normen. In de onderstaande tabel vindt u de activa en passiva gegroepeerd per periode van vervaldagen.

14 Liquiditeitsgap in mio euro 1 maand 1-3 maand 3-12 maand 1-5 jaar 5-10 jaar > 10 jaar 31/12/2011 Activa Passiva Gap /12/2010 Activa Passiva Gap De tabel houdt rekening met interne assumpties rond de stabiliteit van tegoeden voor producten zonder vervaldag (bijv. zicht- en spaarrekening). Ook in 2011 beschikte de bank over een ruime liquiditeitspositie, gekarakteriseerd door thesaurie-overschotten. Eind 2011 had de bank geconsolideerd liquiditeitsoverschotten voor een bedrag van 154 miljoen euro uitstaan bij de Nationale Bank. Daarenboven heeft de bank een ruime portefeuille obligaties van hoge kwaliteit die gebruikt kunnen worden als buffer om liquiditeitsschommelingen in de thesaurie op te vangen. Eind 2011 bedroeg deze portefeuille overheidsobligaties 510 miljoen euro, waardoor de totale liquiditeitsbuffer 664 miljoen euro bedraagt, ofwel 19,2% van de cliëntendeposito s. De externe institutionele financiering (interbancair + effecten geplaatst bij institutionelen) betreft minder dan 1% van het balanstotaal. De belangrijkste financieringsbron is bij ons altijd de cliënteel van de bank: vele duizenden lokale ondernemers en beoefenaars van vrije beroepen gebruiken Bank J.Van Breda & C voor hun beleggingen en dagelijkse werking. Dit geldt evenzeer voor de zelfstandigen en particulieren bij ABK. Hierdoor beschikt de bank over een stabiele financieringsbron, waarvan de volumes gespreid zijn over een grote groep cliënten. Solvabiliteitsrisico De bank beschikt over voldoende eigen middelen om op eigen kracht verder te groeien, zelfs bij onvoorziene marktomstandigheden. Dankzij de overname van ABK is het geconsolideerd eigen vermogen gestegen van 259 miljoen euro tot 411 miljoen euro. Hierdoor bedraagt het eigen vermogen 10% van het balanstotaal of 12% van de cliëntendeposito s. Tegenover elke 100 euro cliëntendeposito s staat er dus een buffer van 12 euro eigen vermogen waarmee waardeverminderingen op kredieten of beleggingen kunnen worden opgevangen. Met een eigen vermogen dat 10% van het balanstotaal bedraagt, is de geconsolideerde solvabiliteit van Bank J.Van Breda & C een veelvoud van het Europese gemiddelde dat zich midden 2010 op 4% situeerde. Bank J.Van Breda & C wil er zich op elk moment van verzekeren dat de bank aan de reglementaire vereisten beantwoordt en een kapitalisatieniveau aanhoudt dat

15 tegemoetkomt aan het niveau van de activiteit en de genomen risico s. Hierbij geldt dat er voldoende eigen vermogen moet zijn om eventuele schokken door kredietverliezen op te vangen, zodat de spaardeposito s van de cliënteel op geen enkel moment in gevaar komen. Voor de berekening van het reglementair eigen vermogen spreekt het jargon over 2 tiers of rijen : Het Core Tier 1 eigen vermogen omvat gestort kapitaal, reserves, minderheidsbelangen en het resultaat van het boekjaar na aftrek van het uit te keren dividend, minus negatieve reserve uit de voor verkoop beschikbare aandelen, immateriële activa en 50% van de deelnemingen in andere krediet- en financiële instellingen die meer dan 10% van het kapitaal bedragen.. Het Tier 2 eigen vermogen bestaat uit een percentage van de achtergestelde schulden minus 50% van de deelnemingen in andere krediet- en financiële instellingen die meer dan 10% van hun kapitaal bedragen De kredietportefeuille van de bank wordt gewogen, volgens de standardised approach benadering in Basel II. Ook het operationeel risico en het marktrisico wordt gewogen. Het eindresultaat hiervan is het Gewogen risicovolume. Dit laat toe ratio s te berekenen die gerapporteerd worden aan de NBB en als bench mark gelden in de markten. Bovendien voldoet de bank nu al aan de solvabiliteitsnormen die het Basel III-akkoord tegen 2019 zal invoeren. Eigen vermogen en solvabiliteit Eigen vermogen Eigen vermogen in de enge zin (core tier 1) (1) Aanvullend eigen vermogen (tier 2) Totaal eigen vermogen (2) Gewogen risicovolume (3) Risicogewogen solvabiliteitsratio (risk asset ratio) (2)/(3) 14,7% 17,3% Kernkapitaalratio (core tier 1 ratio) (1)/(3) 11,3% 14,7% De risicogewogen solvabiliteitsratio zoals die wordt gerapporteerd aan de NBB weegt het totaal eigen vermogen af tegen het gewogen risicovolume. Deze ratio bedroeg 17,3%, terwijl de minimumvereiste momenteel 8% bedraagt en tegen 2019 evolueert naar 10,5% De kernkapitaalratio weegt het eigen vermogen in de enge zin (core tier 1) af tegen het gewogen risicovolume. Deze ratio bedraagt 14,7% bij een huidige minimumvereiste van 4% en tevens boven de stresstest van de Europese toezichthouder die de lat op 9% legt. De solvabiliteit uitgedrukt als eigen vermogen op activa bedraagt 10%, boven die 3% die de toezichthouders tegen 2019 willen invoeren. Bank J.Van Breda & C voldeed eind 2010 al aan alle verhoogde solvabiliteitsnormen die de toezichthouder tegen 2019 zal opleggen. Door de overname van ABK in 2011 zijn de solvabiliteitsratio s nog aanzienlijk toegenomen.

16 Operationeel risico Als gespecialiseerde nichespelers genieten Bank J.Van Breda & C en haar dochters de voordelen van hun kleinschaligheid, eenvoudige structuur en korte communicatielijnen. De interne operationele risico s worden o.a. beheerst via Hoge integriteitsstandaarden Eerlijkheid is zowel voor de organisatie als voor de individuele personeelsleden van fundamenteel belang in onze bedrijfscultuur. Afdelingscharters De kernwaarden gespecialiseerd, persoonlijk en proactief worden op afdelingsniveau gegarandeerd via afdelingscharters. Eerstelijnscontrole De operationele afdelingen hebben een belangrijke verantwoordelijkheid in het controleren van hun eigen werking en afgeleverde kwaliteit. Informatica De belangrijkste operationele bedrijfsprocessen zijn geautomatiseerd en voorzien van ingebouwde procescontroles. Disaster recovery plan De continuïteit van de activiteiten indien zich een ramp zou voordoen, wordt regelmatig getest en geperfectioneerd. Inkomstenvolatiliteitsrisico De inkomsten uit het relatiebankieren de hoofdactiviteit van de bank, waarbij Bank J.Van Breda & C en ABK elk hun eigen doelgroepspecialisatie hebben worden aangevuld door de gespecialiseerde vendoractiviteit voor autodealers die is ondergebracht in de dochteronderneming Van Breda Car Finance. Zoals andere financiële instellingen is ook Bank J.Van Breda & C afhankelijk van een winstbijdrage uit de transformatiemarge tussen de kortetermijnrente en de langetermijnrente. Dankzij volumestijgingen en gebruik van indekkingsinstrumenten heeft de bank een daling van rente-inkomsten als gevolg van een ongunstig renteklimaat in het verleden steeds kunnen opvangen. Bovendien bestond het bankproduct in 2011 net als in 2010 voor 25% uit commissie-inkomsten. Reputatierisico Bank J.Van Breda & C geniet een onberispelijke reputatie en wenst deze te bestendigen. Permanente aandacht voor integriteit en discretie vormt de rode draad in al onze activiteiten. Ook voor onze cliënten stellen wij voorzichtigheid en evenwicht voorop. Dit komt o.a. tot uiting in genuanceerd beleggingsadvies (met oog voor spreiding, langetermijnplanning en beleggingen in kwaliteitswaarden), een gedegen antwoord op kredietaanvragen (met het accent op de kwaliteit van de bedrijfsleiding, de terugbetalingscapaciteit en het eigen vermogen) en hoge standaarden i.v.m. juridisch en fiscaal correct handelen.

17 Strategisch risico De activiteiten van Bank J.Van Breda & C worden consistent gestuurd en uitgevoerd volgens de bedrijfsmissie. Deze bedrijfsmissie ligt al jaren aan de basis van de performante resultaten van de bank. Het Directiecomité toetst consequent alle strategische beslissingen en marktopportuniteiten aan de bedrijfsmissie. De overname van ABK ziet de bank als een unieke opportuniteit om haar succesvolle commerciële strategie uit te breiden buiten de doelgroep van ondernemers en vrije beroepen. Autonomie interne audit en risicobeleid Met het oog op een strikte beheersing van alle bedrijfsrisico s wordt een grote waarde gehecht aan de autonome werking van interne audit, compliance officer, risk manager en ombudsvrouw. De autonomie van de interne auditor is gewaarborgd via de werking van het Auditcomité. Vooruitzichten Bank J.Van Breda & C heeft in 2011 mede dankzij de overname van ABK sterke financiële prestaties neergezet. De nettowinst bedroeg 54,9 miljoen euro, (21,4 miljoen exclusief ABK). Het eigen vermogen groeide van 259 naar 411 miljoen euro. De liquiditeits- en solvabiliteitspositie bleef gezond. Hiermee is de bank gewapend om het hoofd te bieden aan een financieeleconomische omgeving die gedurende een lange periode erg uitdagend zou kunnen blijven. Uiteraard maakt het huidige onzekere klimaat het moeilijk om winstvoorspellingen te doen. De eurocrisis, maar ook de schuldenproblematiek in de Verenigde Staten van Amerika, evenals de drastische interventies van de monetaire overheden maken het renteklimaat onzeker en erg onvoorspelbaar. De verstoring van de depositomarkt dreigt te blijven wegen op het renteresultaat. Verder is er de economische recessie, die haar impact kan hebben op de waardeverminderingen op de kredieten. Hoewel de evolutie van de nettowinst moeilijk te voorspellen is, verwacht de bank ook in 2012 zonder onvoorziene omstandigheden opnieuw een degelijke prestatie neer te zetten, en dit om diverse redenen: De eigen portefeuille van de bank is conservatief belegd op korte looptijden en met een aanzienlijk aandeel in AAA-obligaties. De bescherming van het eigen vermogen van de bank geniet ook in 2012 de hoogste prioriteit. Met haar strategie van vermogensbegeleiding gebaseerd op de langetermijnbelangen van de cliënt, heeft de bank de voorbije jaren bewezen slechts in beperkte mate onderhevig te zijn aan de volatiliteit van de financiële markten. Tegenover de stijging van de personeelskosten als gevolg van bijkomende aanwervingen, staat een versterking van de commerciële slagkracht die mede

18 dankzij de hoge cliëntentevredenheid ook in 2012 zal leiden tot een sterke groei van de commerciële volumes en een verdere uitbouw van het handelsfonds van de bank. Deze volumegroei zal het bankproduct op peil houden en samen met de kostenefficiëntie van de bank het resultaat ondersteunen. De voorbije decennia situeerden de waardeverminderingen op kredieten zich dankzij de voorzichtige kredietpolitiek aanzienlijk onder het marktgemiddelde. We gaan ervan uit dat deze aanpak ook in de toekomst zijn vruchten blijft afwerpen. Het vertrouwen van de Raad van Bestuur in het langetermijnpotentieel van de strategie van de bank is nog versterkt sedert het uitbreken van de financieeleconomische crisis. De ontwikkeling van de commerciële resultaten in de kernactiviteit vermogensbegeleiding voor ondernemers en vrije beroepen spreken voor zich. Door de overname van ABK heeft de bank haar solvabiliteit nog versterkt. Ook al dient het jaar 2012 zich als uitdagend aan, deze successen en de gezonde positie van de bank vormen een solide basis voor een financieel performante groei op lange termijn. Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen (positieve of negatieve) voorgedaan tussen de balansdatum en de datum van goedkeuring tot publicatie van de jaarrekening door de Raad van Bestuur. Jan Suykens Voorzitter van de Raad van Bestuur Bank J.Van Breda & C

19 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (in duizenden EUR) I. Financiële en bedrijfsinkomsten Toelichting Intrestresultaat, waarvan Intrestbaten Intrestlasten (75.628) (61.578) 2. Ontvangen dividenden Vergoedingen en commissies, waarvan Ontvangen vergoedingen en commissies Betaalde vergoedingen en commissies (3.241) (3.530) 4. Gerealiseerde winst (verlies) op financiële activa beschikbaar voor verkoop 7.4 (1.982) Winst (verlies) op financiële activa en verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden 7.5 (1.393) (947) 6. Winst (verlies) op financiële activa en verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening 6.4 (509) 7. Winst (verlies) op afdekkingen, waarvan (662) Uit het eigen vermogen overgeboekte winst (verlies) op afdekkingsinstrumenten (300) (768) Niet-effectief deel van de wijziging in reële waarde van kasstroomafdekkingsinstrumenten Winst (verlies) op reële-waardeafdekkingen Winst (verlies) uit het wisselbedrijf Gerealiseerde winst (verlies) op andere activa Overige bedrijfsopbrengsten en -kosten, waarvan Overige bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfskosten (17) (51) BANKPRODUCT II. Administratieve kosten 1. Personeelskosten 7.9 (34.830) (31.882) 2. Algemene en administratieve kosten 7.10 (23.054) (18.682) III. Afschrijvingen 1. Op materiële vaste activa (terreinen, gebouwen en uitrusting) 7.11 (2.191) (2.078) 2. Op immateriële activa 7.12 (870) (584) IV. Voorzieningen 7.13 (12) (254) TOTAAL VAN ADMINISTRATIEVE KOSTEN, AFSCHRIJVINGEN EN VOORZIENINGEN (60.957) (53.479) V. Bijzondere waardeverminderingsverliezen op financiële activa die niet tegen reële waarde worden gewaardeerd in de winst- en verliesrekening 1. Voor verkoop beschikbare financiële activa tegen reële waarde opgenomen via het eigen vermogen 7.14 (9.802) 2. Op leningen en vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs (incl. financiële leasing) 7.14 (1.675) (3.826) VI. Negatieve goodwill die onmiddellijk wordt opgenomen in de winst- en verliesrekeningen VII. Aandeel in de winst of verlies van geassocieerde ondernemingen en joint ventures opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode WINST VOOR BELASTINGEN Winstbelastingen 7.15 (7.697) (10.581) WINST OVER DE VERSLAGPERIODE Winst over de verslagperiode toe te rekenen aan minderheidsbelangen (482) (35) WINST OVER DE VERSLAGPERIODE TOE TE REKENEN AAN AANDEELHOUDERS VAN DE VENNOOTSCHAP

20 OVERZICHT VAN GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN (in duizenden EUR) Toelichting Winst over de verslagperiode Niet-gerealiseerde resultaten Wijziging in de reële waarde van de activa beschikbaar voor verkoop via eigen vermogen (11.459) (5.099) Wijziging in de reële waarde van de activa beschikbaar voor verkoop via de resultatenrekening (desinvestering) (105) Belastingen op activa beschikbaar voor verkoop (279) Niet-gerealiseerde resultaten na belastingen op activa beschikbaar voor verkoop 47 (3.466) Effectief deel van wijzigingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen Wijziging van de reële waarde van kasstroomafdekkingen via de resultatenrekening 7.6 (14) 831 Belastingen op kasstroomafdekkingen (900) (671) Niet-gerealiseerde resultaten na belastingen op kasstroomafdekkingen Totaal niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode na belastingen (2.163) Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode toe te rekenen aan minderheidsbelangen (224) (35) Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode toe te rekenen aan aandeelhouders van de vennootschap

Bank J.Van Breda & C realiseert commerciële volumegroei met 8%. Brutobedrijfsresultaat voor belasting stijgt naar recordniveau.

Bank J.Van Breda & C realiseert commerciële volumegroei met 8%. Brutobedrijfsresultaat voor belasting stijgt naar recordniveau. PERSBERICHT Donderdag 28 februari 2013 Bank J.Van Breda & C realiseert commerciële volumegroei met 8%. Brutobedrijfsresultaat voor belasting stijgt naar recordniveau. Bank J.Van Breda & C heeft in 2012

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2012 2013 evolutie Q4 2012 Q4 2013 evolutie Herzien* Herzien* niet Omzet 3.091 2.865-7,3% 812 739-9,0% Kostprijs van verkopen (2.222) (2.031)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS 2015 2016 evolutie Q4 2015 Q4 2016 niet evolutie Omzet 2.646

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) FY 2014 FY 2015 evolutie Q4 2014 Q4 2015 niet evolutie Omzet 2.620 2.646 1,0% 711 672-5,5% Kostprijs van verkopen (1.813) (1,804) -0,5% (489)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2011 9m 2012 evolutie 3 de kw. 2011 3 de kw. 2012 evolutie Omzet 2.218 2.279 2,8% 719 766 6,5% Kostprijs van verkopen (1.590) (1.637) 3,0%

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2012 Herzien* Q1 2013 evolutie Omzet 734 705-4,0% Kostprijs van verkopen (526) (502) -4,6% Brutowinst 208 203-2,4% Verkoopkosten (97) (94)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q3 2016 Q3 2017 evolutie 9m 2016 9m 2017 evolutie Omzet 625 593-5,1% 1.873 1.803-3,7% Kostprijs van verkopen (415) (397) -4,3% (1.239) (1.202)

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Geconsolideerde jaarrekening. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be

Jaarverslag 2012. Geconsolideerde jaarrekening. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be Jaarverslag 2012 Geconsolideerde jaarrekening Enkel voor ondernemers en vrije beroepen www.bankvanbreda.be INHOUDSTAFEL Kerncijfers Verslag van de Raad van Bestuur conform art. 119 van het Wetboek van

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2016 Q1 2017 evolutie Omzet 603 588-2,5% Kostprijs van verkopen (408) (396) -2,9% Brutowinst 195 192-1,5% Verkoopkosten (84) (86) 2,4% Kosten

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q2 2016 Q2 2017 evolutie H1 2016 H1 2017 evolutie Omzet 645 622-3,6% 1,248 1,210-3,0% Kostprijs van verkopen (416) (409) -1,7% (824) (805) -2,3%

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2010 2011 evolutie Q4 2010 Q4 2011 evolutie niet Omzet 2.948 3.023 2,5% 806 805-0,1% Kostprijs van verkopen (1,950) (2,181) 11,8% (545) (591)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Geconsolideerde jaarrekening. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be

Jaarverslag 2013. Geconsolideerde jaarrekening. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be Jaarverslag 2013 Geconsolideerde jaarrekening Enkel voor ondernemers en vrije beroepen www.bankvanbreda.be INHOUDSTAFEL Kerncijfers Verslag van de Raad van Bestuur conform art. 119 van het Wetboek van

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2014 Q1 2015 evolutie Omzet 622 622 Kostprijs van verkopen (440) (425) -3,4% Brutowinst 182 197 8,2% Verkoopkosten (84) (88) 4,8% Kosten van

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 671 081 3 715 217 Kostprijs van verkopen 5.1. -3 073 407-3 025 225 Marge op omzet 5.1. 597 674 689 992 Commerciële kosten

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2015 Q1 2016 evolutie Omzet 622 603-3,1% Kostprijs van verkopen (425) (408) -4,0% Brutowinst 197 195-1,0% Verkoopkosten (88) (84) -4,5% Kosten

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Financieel overzicht Bekaert Jaarverslag 2011 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 262 496 3 339 957 Kostprijs van verkopen 5.1. -2 358 225-2 688 542 Marge

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Niet-geauditeerde, geconsolideere cijfers volgens de IFRS/IAS waarderingsregels Q1 2009 Q1 2010 evolutie Omzet 662 664 0,3% Kostprijs van verkopen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2010 9m 2011 evolutie Q3 2010 Q3 2011 evolutie Omzet 2.142 2.218 3,5% 742 719-3,1% Kostprijs van verkopen (1.405) (1,590) 13,2% (499) (538)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9 m. 2009 9 m. 2010 evolutie Q3 2009 Q3 2010 evolutie Omzet 2.020 2.142 +6,0% 681 742 +9,0% Kostprijs van verkopen (1.378) (1.405) +2,0% (461)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2009 2010 evolutie Q4 2009 Q4 2010 evolutie niet Omzet 2.755 2.948 7,0% 735 806 9,7% Kostprijs van verkopen (1.869) (1.950) 4,3% (491) (545)

Nadere informatie

EURONAV. Overgang naar IFRS

EURONAV. Overgang naar IFRS Overgang naar IFRS Vanaf het boekjaar 2004 maakt EURONAV haar geconsolideerde rekening op volgens IFRS. Teneinde in de mogelijkheid te zijn vergelijkbare informatie te presenteren werden de geconsolideerde

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2010 Q1 2011 evolutie Omzet 664 736 10,8% Kostprijs van verkopen (435) (505) 16,1% Brutowinst 229 231 0,9% Verkoopkosten (89) (100) 12,4%

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 6m 2010 6m 2011 evolutie Q2 2010 Q2 2011 evolutie Omzet 1.400 1.499 7,1% 736 763 3,7% Kostprijs van verkopen (906) (1.052) 16,1% (471) (547)

Nadere informatie

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Ransbeekstraat 310 - B-1120 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 1 augustus om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS

Nadere informatie

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009 Embargo, 3 maart 211 te 17uur5 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 21 IN VERGELIJKING MET 29 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 21 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Geconsolideerde jaarrekening. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be

Jaarverslag 2014. Geconsolideerde jaarrekening. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be Jaarverslag 2014 Geconsolideerde jaarrekening Enkel voor ondernemers en vrije beroepen www.bankvanbreda.be Inhoudstafel Kerncijfers... 1 Verslag van de Raad van Bestuur... 2 Geconsolideerde balans... 15

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 2015 2014 Netto omzet 326 395 326 558 Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering -3 906 2 287 Overige bedrijfsopbrengsten 4 785 4 118

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012 VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012 De verkorte tussentijdse financiële staten voor het semester, afgesloten op 2012, evenals de bijhorende toelichtingen

Nadere informatie

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05 Resultatenrekening in duizenden USD 30.06.2007 30.06.2006 Opbrengsten uit scheepvaartactiviteiten. 297.642 343.413 Meerwaarden op de verkoop van schepen...48.625 - Overige opbrengsten. Andere bedrijfsopbrengsten.....

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00. Jaarlijks communiqué

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00. Jaarlijks communiqué Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00 Geconsolideerde resultatenrekening Jaarlijks communiqué Beluga realiseerde over het volledige boekjaar 2012 een geconsolideerde

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING EN TOTAALRESULTAAT VOOR DE JAREN BEËINDIGD OP 31 DECEMBER Geconsolideerde resultatenrekening (in duizenden, uitgezonderd aandelen en gegevens

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK Cijfers over 12 maanden eindigend op 31 december Toelichting 2009

Nadere informatie

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2011

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2011 VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2011 1.1 Geconsolideerde balans Voor de periode eindigend op 30 juni 2011 31 december 2010 ACTIVA Vaste Activa... 1.194 1.253

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V.

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V. BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART 2011 Fornix BioSciences N.V. 1 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (alle bedragen x 1.000) voor het boekjaar van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 met vergelijkende

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00. Jaarlijks communiqué

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00. Jaarlijks communiqué Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00 Geconsolideerde resultatenrekening Jaarlijks communiqué Beluga realiseerde over het volledige boekjaar 2013 een geconsolideerde

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Ardooie, 28 februari 2014 - Sioen Industries NV is een gediversifieerde

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO Embargo: 31 augustus 2011 om 17.50 uur GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE FINANCIËLE HALFJAARRESULTATEN SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO 1. De Raad van Bestuur

Nadere informatie

1 Financieel overzicht 2012

1 Financieel overzicht 2012 1 Financieel overzicht 2012 Dit is een bijlage bij het persbericht jaarcijfers 2012 en vormt daar integraal onderdeel van Geconsolideerde balans In miljoenen euro 31 december 2012 31 december 2011 1 januari

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT

2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT 2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT 2 Forse groei van het resultaat Achmea Hypotheekbank heeft over het eerste halfjaar van 2008 een winst voor belastingen behaald van EUR 19,4 miljoen. Dit

Nadere informatie

19. Totaal van het niet-hybride eigen vermogen sensu stricto 199

19. Totaal van het niet-hybride eigen vermogen sensu stricto 199 Tabel 42.70 - SAMENSTELLING VAN HET EIGEN VERMOGEN OP GECONSOLIDEERDE BASIS (Art. 14, 15, 87, 87bis van het reglement) 1. Eigen vermogen sensu stricto (art. 14, 1, 1, art. 87 en 87bis+B40) Boekwaarde Code

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden KDT Consolidatie 2 1 Procedure optellen van alle rubrieken (activa, passiva en resultatenrekeningen) van de enkelvoudige jaarrekeningen van de ondernemingen uit de consolidatiekring, alsof de groep van

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be

Jaarverslag 2012. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be 2012 Enkel voor ondernemers en vrije beroepen www.bankvanbreda.be JAARVERSLAG 2012 2 Jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord 4 Kerncijfers 6 Jaarverslag 9 Organogram 30 Deugdelijk bestuur 32 Bedrijfsmissie 35

Nadere informatie

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde Groei van de verkochte volumes met 6.6% Recurrente ebitda voor 2017 in lijn met 2016 Positieve vooruitzichten op groei van de Ebitda voor de komende jaren Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H 2016 Gecorrigeerde

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

DEFINITIEVE RESULTATEN 2014

DEFINITIEVE RESULTATEN 2014 Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information 24 maart 2015 17u45 DEFINITIEVE RESULTATEN 2014 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 24 maart 2015

Nadere informatie

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4 Hoofdstuk 3 23/02/2011 - BvV Inhoudstafel 1 Toepasselijke IFRS normen 1 1.1 Referenties 1 1.2 Toepassingsgebied van IAS 1 Presentatie van de jaarrekening 1 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Overzichten geconsolideerde jaarrekening

Overzichten geconsolideerde jaarrekening Overzichten geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans Per 31 december 2015 Per 31 december 2014 In miljoenen euro's Activa Geldmiddelen en kasequivalenten 64.943 43.409 Vorderingen op andere

Nadere informatie

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 2010 2009 index Opbrengsten 345.860 415.387 83 Kosten van grond- en hulpstoffen -146.180-189.618 77 Kosten uitbesteed werk en andere externe

Nadere informatie

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2016 NedSense enterprises N.V. Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2016 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2016 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht.

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. PERSBERICHT Leek, 28.03.2014 Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van 299.000,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. De geconsolideerde EBITDA

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

SOLVAC: CASHRESULTAAT EN DIVIDEND IN 2011 HOGER DAN IN 2010

SOLVAC: CASHRESULTAAT EN DIVIDEND IN 2011 HOGER DAN IN 2010 Embargo, 1 maart 2012 te 17.50 uur GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC: CASHRESULTAAT EN DIVIDEND IN 2011 HOGER DAN IN 2010 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 2011 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Gouda, 28 april 2017 Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is de accountantscontrole nog niet afgerond, maar wel zo ver gevorderd dat

Nadere informatie

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening Huurinkomsten 9.856 10.901 Met verhuur verbonden kosten -67-77 NETTOHUURRESULTAAT 9.789 10.824 Recuperatie van

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2014 30.06.2013 Huurinkomsten 19.844 19.882 Met verhuur verbonden kosten -9-31 Nettohuurresultaat

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 2. geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2015 30.06.2014 Huurinkomsten 23.023 19.844 Met verhuur verbonden kosten 27-9 NETTOHUURRESULTAAT

Nadere informatie

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend Jaarresultaten 2009 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2010. Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Picanol NV Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders

Picanol NV Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders Picanol NV Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders 17 april 2013 Opening Algemene Vergadering Aanstelling stemopnemers Aanstelling secretaris Vaststelling aanwezigheid Goedkeuring definitief bureau

Nadere informatie

RSG DERDE KWARTAAL 2010

RSG DERDE KWARTAAL 2010 RSG DERDE KWARTAAL 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 9m 2010 9m 2009 index Opbrengsten 258.226 304.177 85 Kosten van grond- en hulpstoffen -110.192-140.378 78 Kosten uitbesteed

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Succesvolle opstart Qrf

Succesvolle opstart Qrf PERSBERICHT Gereglementeerde info 28/02/2014 om 7.00U Succesvolle opstart Qrf JAARRESULTATEN 18/12/2013 tot 30/12/2013 Qrf heeft op 18 december 2013 haar beursintroductie op Euronext succesvol gerealiseerd.

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4 Hoofdstuk 20 Inhoudstafel Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 3 1. Toepasselijke IFRS normen... 4 1.1 Referenties... 4 1.2 Toepassingsgebied... 4 2. Definities...

Nadere informatie