Jaarverslag Geconsolideerde jaarrekening. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011. Geconsolideerde jaarrekening. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen www.bankvanbreda.be"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 Geconsolideerde jaarrekening Enkel voor ondernemers en vrije beroepen

2 INHOUDSTAFEL Kerncijfers Verslag van de Raad van Bestuur conform art. 119 van het Wetboek van vennootschappen Geconsolideerde winst- en verliesrekening Overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten Geconsolideerde balans: activa Geconsolideerde balans: eigen vermogen en verplichtingen Geconsolideerd kasstroomoverzicht Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen Toelichtingen 1. Samenvatting boekhoudkundige grondslagen en methodologie 2. Wijzigingen in de boekhoudkundige grondslagen en methodologie 3. Risicobeheer 3.1. Maximale kredietrisico financiële instrumenten 3.2. Kredietrisico leningen en vorderingen en waardering waarborgen 3.3 Achterstallige financiële activa 3.4. Kredietrisico financiële activa beschikbaar voor verkoop 3.5. Beheer liquiditeitsrisico en renterisico 3.6. Kapitaalbeheer 4. Beoordelingen en schattingen 5. Consolidatiekring 5.1. Dochterondernemingen integraal opgenomen in de consolidatie 5.2. Geassocieerde ondernemingen en joint ventures waarop vermogensmutatie is toegepast 6. Toelichtingen bij de geconsolideerde balans 6.1. Geldmiddelen en tegoeden bij centrale banken 6.2. Vorderingen op kredietinstellingen 6.3. Financiële activa en verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden 6.4. Andere financiële activa gewaardeerd aan reële waarde met verwerking van waardeveranderingen via winst- en verliesrekening 6.5. Voor verkoop beschikbare financiële activa 6.6. Leningen en vorderingen 6.7. Lease-overeenkomsten 6.8. Derivaten gebruikt ter afdekking 6.9. Kasstroomindekkingen: verwachte kasstromen Investeringen in geassocieerde ondernemingen, dochterondernemingen en joint-ventures volgens de vermogensmutatiemethode Overige activa Deposito's van kredietinstellingen Deposito's van klanten In schuldbewijzen belichaamde verplichtingen, inclusief obligaties Achtergestelde verplichtingen Overige verplichtingen Reële waarde financiële activa en verplichtingen 7. Toelichtingen bij de geconsolideerde winst- en verliesrekening 7.1. Netto intrestinkomsten 7.2. Dividenden 7.3. Netto vergoedingen en commissies 7.4. Winsten (verliezen) op financiële activa beschikbaar voor verkoop 7.5. Winsten (verliezen) op financiële activa en verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden 7.6. Winsten (verliezen) uit derivaten gebruikt ter afdekking 7.7. Winst en verlies op de realisatie van andere financiële activa dan voor verkoop aangehouden 7.8. Overige bedrijfsopbrengsten en -kosten 7.9. Personeelskosten Algemene en administratieve kosten Materiële vaste activa Immateriële activa Voorzieningen Bijzondere waardeverminderingen Winstbelastingen 8. Bedrijfscombinaties 9. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 10. Verbonden partijen Verbonden partijen: winst- en verliesrekening Verbonden partijen: activa Verbonden partijen: passiva 11. Personeelsbeloningen en overige vergoedingen Op aandelen gebaseerde vergoedingen Pensioenplannen 12. Gebeurtenissen na balansdatum Bezoldiging van de commissaris Verslag van de erkende commissaris Externe mandaten leden Raad van Bestuur

3 Kerncijfers excl. ABK incl. ABK Personeel Resultaten Nettowinst na belastingen Winstgroei -8% -8% 13% 10% -17% (**) Balansgegevens Totaal belegd door cliënten Cliëntendeposito s Buitenbalansproducten Totaal privé-kredietverlening (incl. Van Breda Car Finance) Eigen vermogen Ratio s Efficiëntieratio (cost income) 58% 60% 60% 57% 59% 61% Rendement op het gemiddelde eigen 10,4% 9,6% 10% 10% 8% (**) vermogen (ROE) Rendement op activa (ROA) 0,85% 0,70% 0.77% 0,80% 0,62% (**) Waardeverminderingen op kredieten 0,13% 0,19% 0,09% 0,15% 0,05% 0,06% Solvabiliteit (eigen vermogen op activa) 7,8% 7,6% 8,1% 8,1% 7,9% 10,3% Kernkapitaalratio (core tier 1) (*) 9,5% 10,1% 11,8% 11,3% 10,8% 14,7% Risicogewogen solvabiliteitsratio (RAR) (*) 11,8% 12,5% 14,6% 14,7% 13,7% 17,3% Gegevens telkens op 31.12, financiële informatie in duizenden EUR Bank J.Van Breda & C NV geconsolideerd met Van Breda Car Finance NV, Antwerps Beroepskrediet CV (afgekort ABK, vanaf 31/5/2011), Beherman Vehicle Finance NV (vereffend sinds 7/10/2009), Beherman Vehicle Supply NV, Station Zuid NV en Fracav SA (vanaf 13/3/2007) op basis van de integrale consolidatiemethode en met Power Lease NV (t.e.m. 11/12/2007), Finauto NV, Necadis Credit NV (vereffend sinds 16/12/2010), Financieringsmaatschappij Definco NV, Antwerpse Financiële Handelsmaatschappij NV, Jaguar Finance Belgium NV (vereffend sinds 26/06/2007) en Informatica J.Van Breda & C NV op basis van de vermogensmutatiemethode. (*) Kernkapitaalratio en solvabiliteitsratio t.e.m conform Basel I-normen, vanaf 2008 conform Basel II-normen (standardised approach). (**) Gezien de uitzonderlijke eenmalige resultaatsimpact van de overname van ABK zouden deze percentages een vertekend beeld geven van de onderliggende rendabiliteit.

4 Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering conform artikel 119 van het Wetboek van vennootschappen Bank J.Van Breda & C realiseert groei in toevertrouwd vermogen. Overname ABK zorgt voor versterking van het eigen vermogen. Bank J.Van Breda & C heeft in 2011 een geconsolideerde nettowinst gerealiseerd van 54,9 miljoen. Exclusief ABK en een uitzonderlijke waardevermindering in de beleggingsportefeuille bedraagt het onderliggende nettoresultaat 26,4 miljoen euro, tegenover 25,7 miljoen in Het toevertrouwd vermogen kent opnieuw een groei. Door de overname van ABK stijgt het geconsolideerd eigen vermogen naar 411 miljoen euro. 1. Bank J.Van Breda & C : Ondernemers en vrije beroepen vertrouwen meer dan 7 miljard vermogen toe. Bank J.Van Breda & C is een gespecialiseerde adviesbank die zich uitsluitend richt tot ondernemers en vrije beroepen. Wij helpen hen bij de systematische opbouw, het beheer en de bescherming van hun vermogen. Bij ons kunnen ze rekenen op een persoonlijke, proactieve begeleiding. Zowel professioneel als privé. Hun leven lang. Deze activiteiten worden verder in deze tekst aangeduid met de term doelgroepbankieren. De duurzame, voorzichtige aanpak van de bank en de hoge cliëntentevredenheid resulteren in een groei van de commerciële volumes. Het door cliënten belegd vermogen kent in 2011 een groei van 766 miljoen tot 7,1 miljard euro (+12%). De cliëntendeposito s stijgen tot 3,1 miljard euro (+20%) en dit in een uiterst concurrentiële marktomgeving. De beleggingen in buitenbalansproducten stijgen met 6% tot 4,0 miljard euro, dankzij instroom van bijkomende beleggingen. In het vermogensbeheer beheert Bank Delen eind miljoen euro voor cliënten van Bank J.Van Breda & C (tegenover miljoen euro in 2010, +7%), en dit ondanks het moeilijke beursklimaat. Het aandelengedeelte in de portefeuilles kon uiteraard niet ontsnappen aan de beursmalaise, maar globaal boden de portefeuilles weerstand tegen de financiële crisis. Binnen de beleggingsstrategie werd de blootstelling aan aandelen bewust defensief benaderd. Bovendien bleef zoals in het verleden het obligatie- en liquiditeitsgedeelte van de portefeuilles uitsluitend belegd in solvabele debiteuren.. Deze behoudsgezinde beleggingstrategie zorgde samen met de patrimoniale begeleiding ook in 2011 voor een gestage instroom van nieuw kapitaal, zowel van bestaande als van nieuwe cliënten.

5 De verzekeringsbeleggingen groeiden tot een volume van miljoen euro (+2%). De uitstaande reserves in andere verzekeringsproducten (vooral groepsverzekeringen) stegen met 26% tot meer dan 233 miljoen euro. De beleggingsfondsen groeiden tot een belegd kapitaal van 230 miljoen euro (+13%). In totaliteit stegen de volumes van deze beleggingen in buitenbalansproducten tot miljoen euro (+6%). Deze groei in buitenbalansbeleggingen zorgt voor een stijging van de commissie-inkomsten met 5%. Totaal belegd door cliënten doelgroepbankieren Bank J.Van Breda & C (in mio euro): deposito s + buitenbalansbeleggingen. Kredietportefeuille doelgroepbankieren groeit met 8% Ook in 2011 bleef het kredietvolume uit het doelgroepbankieren verder stijgen tot miljoen euro (+8%). De kredietverlening aan succesvolle ondernemers en vrije beroepen steunt op een langetermijnrelatie, die maakt dat kredietverlening voor doordachte en voorzichtige investerings- en groeiprojecten mogelijk blijft, zelfs in een moeilijke financieel-economische omgeving.

6 Kredietvolume doelgroepbankieren Bank J.Van Breda & C (in mio euro) Bankproduct doelgroepbankieren + 3% Ondanks de volumegroei in deposito s en kredieten stagneert het renteresultaat. De aanhoudende verstoring van de depositomarkt, waarbij een aantal banken omwille van hun liquiditeitsbehoeften spaargeld aanzienlijk boven de risicovrije rente vergoeden, weegt op het renteresultaat. Ook de vervlakking van de rentecurve en de strategie van de bank om in haar beleggingsportefeuille voorrang te geven aan veiligheid boven rendement beïnvloeden het renteresultaat negatief. De groei in buitenbalansbeleggingen zorgt anderzijds voor een stijging van de commissie-inkomsten met 5%, waardoor het bankproduct doelgroepbankieren 3% hoger uitkomt op 85,4 miljoen euro. Als gevolg van investeringen in bijkomende commerciële slagkracht, informatica en huisvesting en van de bankenheffing groeien de kosten met 6%. De personeelskosten stijgen met 2% als gevolg van loonindexering; de nietpersoneelskosten met +13%. Deze laatste stijging wordt volledig verklaard door investeringen in informaticatoepassingen en de hogere bijdrage die het depositobeschermingsfonds oplegt als gevolg van de crisis bij de grootbanken. Deze bijdrage is meer dan verdriedubbeld tegenover 2009 en verzesvoudigd tegenover Evolutie bijdragen depositobeschermingsfonds Bank J.Van Breda & C NV (in euro)

7 Kredietverliezen doelgroepbankieren laag. De afschrijvingen voor kredietverliezen in het doelgroepbankieren blijven met 1,3 miljoen EUR op een laag niveau (op jaarbasis 0,06% van de gemiddelde kredietportefeuille). Resultaat doelgroepbankieren onder het niveau van Op de 10 miljoen Griekse overheidsobligaties in de beleggingsportefeuille van de bank werd overeenkomstig de waarderingsregels een waardevermindering geboekt van 7,6 mio EUR, zijnde het verschil tussen boekwaarde en marktwaarde. Zelfs na aftrek van de waardevermindering op Griekenland, realiseert de bank in het doelgroepbankieren nog steeds een zeer behoorlijk resultaat, dat zich weliswaar onder het niveau van 2010 situeert. De beleggingsportefeuille van Bank J.Van Breda & C NV bestaat traditioneel enkel uit obligaties, waarvan 97% uitgegeven of gewaarborgd door volgende Europese overheden: Duitsland, Nederland, België, Oostenrijk, Luxemburg en Finland. Er zitten geen obligaties van Italië, Portugal, Ierland en Spanje in de portefeuille 2. Van Breda Car Finance Bank J.Van Breda & C geniet toenemende bekendheid als gespecialiseerde bank voor ondernemers en vrije beroepen. Daarnaast zijn we via onze dochtermaatschappij Van Breda Car Finance in heel België actief in de sector van de autofinanciering en de financiële autoleasing. Van Breda Car Finance wil de béste kredietpartner zijn voor de cliënten van grote, zelfstandige autodealers. Heel de organisatie is toegespitst op snelle kredietoplossingen voor personenwagens via een eigen website. Vanuit de kernwaarden fast, friendly & flexible ondersteunt Car Finance de lokale autodealer in het volledige verkoopproces: van offertefase, aanvraagverwerking en aanmaak van kredietcontracten t.e.m. de controle op de uitbetaling van het dossier. Op die manier vergemakkelijken we de verkoop van onze partners die hun cliëntenservice uitbreiden met kredietverlening. Op het einde van 2011 bleef de totale portefeuille nagenoeg stabiel op 288 miljoen euro. De netto waardeverminderingen op kredieten bleven laag, dankzij het kredietacceptatiebeleid en de recuperaties in probleemdossiers. Samen met een strikte kostenbeheersing resulteerde dit in een winstgroei tegenover de vorige jaren.

8 3. ABK ABK is sinds 2011 een dochtermaatschappij van Bank J.Van Breda & C, die zich net als Van Breda Car Finance met een aparte strategie tot een duidelijk gescheiden doelgroep zal richten. ABK is de veilige bank voor eenvoudige, transparante en correct geprijsde spaar- en beleggingsproducten. Veiligheid betekent aandachtig omgaan met het geld dat wordt toevertrouwd, met enkel veilige producten. Op die manier is ABK al meer dan 80 jaar de vertrouwenspartner van zelfstandigen en particulieren. Op 20 mei 2011 heeft Bank J.Van Breda & C de controle verworven over het Antwerps Beroepskrediet (ABK). Deze overname heeft geleid tot een consolidatieverschil ( badwill ) dat voor 35,5 miljoen EUR bijdraagt aan het resultaat. Via het afsluiten van het openbaar bod en een latere kapitaalverhoging heeft Bank J.Van Breda & C haar participatie in ABK opgedreven tot 91,76%, waarbij het verschil tussen aankoopprijs en boekwaarde rechtstreeks via eigen vermogen werd verwerkt. Hierdoor is het geconsolideerd eigen vermogen aangegroeid tot 411,0 miljoen euro, tegenover 258,7 miljoen euro eind Na de overname werden de aandelenposities in de beleggingsportefeuille van ABK grotendeels afgebouwd met minwaarden tot gevolg. In overeenstemming met de waarderingsregels werd in de beleggingsportefeuille een bijzondere waardevermindering geboekt op enkele effecten, die zo werden afgeboekt naar reële waarde. De totale winstbijdrage van ABK over 2011 bedraagt hierdoor 33,5 miljoen euro. Het eigen vermogen van ABK bedraagt 34% van het balanstotaal. Tegenover de 334 miljoen EUR cliëntendeposito s staat een kredietportefeuille van 226 miljoen, 94,6 miljoen euro tegoeden bij de Nationale Bank en een portefeuille van overheidsobligaties van 133 miljoen. Deze overheidsobligaties vertegenwoordigen 60% van de beleggingsportefeuille. Het overschot aan eigen vermogen waarover ABK beschikt, wordt verder belegd in een gediversifieerde portefeuille die bestaat uit financiële en bedrijfsobligaties (34%), en uit aandelen en andere effecten (6%). Via ABK wenst Bank J.Van Breda & C de toegevoegde waarde van haar vermogensbegeleiding uit te breiden naar een cliënteel buiten de doelgroep van ondernemers en vrije beroepen. Na de overname werd door het directiecomité een strategische oefening gestart over de toekomstige positionering van ABK. In het najaar werd al een aantal initiatieven gelanceerd ter versterking van de commerciële dynamiek van ABK. Per 31/12/2011 hebben de cliënten 334 miljoen euro deposito s toevertrouwd aan ABK, tegenover 303 miljoen euro op het moment van de overname. De kredietportefeuille bedraagt 226 miljoen euro.

9 Geconsolideerd jaarresultaat Het geconsolideerde jaarresultaat van Bank J.Van Breda & C bedraagt 54,9 miljoen euro. Exclusief de winstbijdrage van ABK (33,5 miljoen euro) en de uitzonderlijke waardeverminderingen (5 miljoen euro na belasting) zou de onderliggende nettowinst uitgekomen zijn op 26,4 miljoen euro, tegenover 25,7 miljoen in Bankproduct stijgt met 7% Het geconsolideerde bankproduct stijgt met 6,4 miljoen euro tot 99,8 miljoen euro (+7%). Ondanks de volumegroei in kredieten (+16%) en deposito s (+33%) stijgt het renteresultaat slechts met 12%, als gevolg van de aanhoudende verstoring van de depositomarkt waarbij spaargeld aanzienlijk boven de risicovrije rente wordt vergoed. Ook de vervlakking van de rentecurve en de strategie van de bank om in haar beleggingsportefeuille voorrang te geven aan veiligheid boven rendement beïnvloeden het renteresultaat negatief. De groei in buitenbalansbeleggingen (+6%) zorgt voor een stijging van de commissie-inkomsten met 5%. De minwaarden op financiële instrumenten bedragen 3,3 miljoen euro en zijn voornamelijk het gevolg van de afbouw van aandelenposities in de beleggingsportefeuille van ABK. Cost income-ratio 61% De kosten bedragen 61 miljoen euro. De cost income-ratio bedraagt geconsolideerd 61%. Waardeverminderingen kredieten uitzonderlijk laag De waardeverminderingen en provisies voor kredietdossiers dalen naar 1,7 miljoen euro tegenover 3,8 miljoen euro in Zij bedragen 0,06% van de gemiddelde kredietportefeuille. De volgehouden, behoedzame kredietpolitiek en de samenwerking met succesvolle, voorzichtige cliënten blijft ook in een periode van economische crisis zijn vruchten afwerpen. 9,8 miljoen euro waardeverminderingen in de effectenportefeuille Gezien de negatieve evoluties werd op de 10 miljoen Griekse overheidsobligaties in de beleggingsportefeuille van Bank J.Van Breda & C voorzichtigheidshalve een waardevermindering geboekt van 7,6 mio EUR, zijnde het verschil tussen boekwaarde en marktwaarde. In de beleggingsportefeuille van ABK werd een bijzondere waardevermindering geboekt voor een bedrag van 2,2 miljoen euro. Sterke liquiditeit en solvabiliteit Bank J.Van Breda & C blijft goed gewapend om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de financieel-economische crisis dankzij haar liquiditeitspositie. De kredietportefeuille wordt volledig gefinancierd met cliëntendeposito s.

10 Het eigen vermogen stijgt van 259 miljoen euro naar 411 miljoen. 136 miljoen van deze stijging is het gevolg van de overname van ABK. Exclusief ABK bedraagt de stijging 17 miljoen. De beleggingsportefeuille van Bank J.Van Breda & C zorgt dat het eigen vermogen, net zoals in 2008, 2009 en in 2010, niet wordt aangetast door waardeverminderingen op financiële instrumenten. Deze groei van het eigen vermogen geeft de bank bijkomende slagkracht om haar gestage groei op een financieel gezonde manier te bestendigen, zelfs bij onvoorziene marktomstandigheden. Bank J.Van Breda & C voldoet nu reeds aan de solvabiliteitsnormen die het Basel III-akkoord tegen 2019 wil opleggen. Risicobeheersing: permanente opvolging en controle Ondernemingsrisico s zijn eigen aan de normale activiteiten van een bank. In vergelijking met sectorgenoten zijn Bank J.Van Breda & C en haar dochters echter altijd eenvoudige en transparante instellingen gebleven. Bovendien leggen zij al jarenlang een grote voorzichtigheid aan de dag bij het aanvaarden van risico s. Zij verrichten permanente risico-opvolging en controle. Historisch heeft Bank J.Van Breda & C haar capaciteit om risico s te beheersen reeds bewezen. Vanuit het interne risicocomité wordt op gestructureerde wijze toezicht gehouden op risico s en risicoposities van de instelling en haar dochtervennootschappen. Daartoe laat het risicocomité zich door de diverse afdelingen en activiteiten informeren. Kredietrisico Onze kredietportefeuille is zeer gespreid binnen het door de bank gekende cliënteel van lokale ondernemers en vrije beroepen bij Bank J.Van Breda & C en van particulieren en zelfstandigen bij ABK. De bank hanteert hierbij concentratielimieten per sector en maximale kredietbedragen per relatie. De kredietportefeuille is onderverdeeld in risicocategorieën die elk hun specifieke opvolging krijgen. Over de kredieten uit de hoogste risicocategorie onzeker verloop wordt periodiek gerapporteerd aan de Raad van Bestuur. In het kader van Basel II hebben Bank J.Van Breda &C en haar dochter ABK geopteerd voor de standardised approach. Vorderingen die dubieus worden, worden overgedragen naar de afdeling Betwiste Zaken. Er gelden criteria voor verplichte overdracht wanneer bepaalde gebeurtenissen zich voordoen bij onze cliënten, kredietnemers of borgen. Op de kredieten in de hoogste risicocategorie onzeker verloop en op de vorderingen die dubieus worden, worden waardeverminderingen geboekt. Kredietrisico van de beleggingsportefeuille Het risicoprofiel van de beleggingsportefeuille wordt al jarenlang bewust erg laag gehouden. Het investeringskader dat jaarlijks ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur bepaalt waarin belegd kan worden en welke limieten gelden. In de onderstaande tabel vindt u de samenstelling van de geconsolideerde beleggingsportefeuille naar rating, sector, munt en eindvervaldag.

11 Samenstelling geconsolideerde beleggingsportefeuille op 31/12/2011 volgens rating (Moody s) Restlooptijd geconsolideerde beleggingsportefeuille

12 Munt Percentage euro 100% Bank J.Van Breda &C belegt enkel in obligaties, waarvan 97% uitgegeven of gewaarborgd door volgende Europese overheden: Duitsland, Nederland, België, Oostenrijk, Luxemburg en Finland. Er zitten geen obligaties van Italië, Portugal, Ierland en Spanje in de portefeuille. Het eigen vermogen van ABK bedraagt 34% van het balanstotaal.. Tegenover de 334 miljoen EUR cliëntendeposito s staat een kredietportefeuille van 226 miljoen, 94,6 miljoen euro tegoeden bij de Nationale Bank en een portefeuille overheidsobligaties van 133 miljoen. Deze overheidsobligaties vertegenwoordigen 60% van de beleggingsportefeuille. Het overschot aan eigen vermogen waarover ABK beschikt, wordt verder belegd in een gediversifieerde portefeuille. Door het afbouwen van een aantal posities in de loop van 2011 bevinden er zich in de portefeuille van ABK per 31/12/ % financiële en bedrijfsobligaties en 6% aandelen en andere effecten. Wisselkoersrisico De bank heeft door de aard van haar cliënteel (zowel Bank J.Van Breda & C als ABK en Van Breda Car Finance zijn enkel actief in België) geen eigen materiële muntposities.

13 Marktrisico Doordat al onze activiteiten cliëntgedreven zijn en wij geen marktactiviteiten voor eigen rekening voeren, is ons resultaat minder gevoelig voor de evoluties op de financiële markten. Renterisico De bank voert een voorzichtig beleid qua renterisico binnen de normen van de NBB (Nationale Bank van België). Daar waar de looptijden van activa en passiva onvoldoende overeenkomen, zet de bank indekkingsinstrumenten in om dit te corrigeren. Dit gebeurt met een combinatie van renteswaps (die onze vlottende renteverplichtingen omzetten in vaste) en opties (die bescherming bieden tegen een stijging van de rente boven bepaalde niveaus). Het renterisico wordt o.a. gemeten aan de hand van de Basis Point Valuemethodologie. Ook in 2011 werd er voor geopteerd om het renterisico op een relatief laag niveau te houden. De bank voert tevens een uitgebreide rentegapanalyse uit en een scenarioanalyse die rekening houdt met wijzigende marktvoorwaarden, die toelaten de impact van stressscenario s te analyseren. Voor enkele cijfers hierrond verwijzen we naar de toelichting bij de jaarrekening rond dit renterisico (3.5). Liquiditeitsrisico De commerciële bankactiviteiten zijn de belangrijkste bron van liquiditeitsrisico. Dit is het risico dat de bank over onvoldoende middelen beschikt om aan de onmiddellijke verplichtingen te voldoen. De bank streeft ook op dit domein een bewust laag risicoprofiel na. De instroom van cliëntendeposito s heeft de liquiditeitspositie van de bank versterkt. De volledige kredietportefeuille wordt gefinancierd met cliëntendeposito s. Risico-averse beleggers die opgeschrikt werden door de financiële crisis, staan voor hun beleggingen meer dan vroeger stil bij het risicoprofiel van de bank waar ze hun spaargeld aan toevertrouwen. Zij voelen zich aangesproken door de financiële positie van Bank J.Van Breda & C en ABK. Het liquiditeitsrisico van de bank wordt permanent bewaakt door een proactief Thesauriebeheer, binnen de krijtlijnen van het Asset & Liability Management. Voor haar liquiditeitsbeheer maakt de bank o.a. gebruik van liquiditeitsgaprapporten, ratio-analyse en volumeprognoses op korte en lange termijn. De bank werkt ook met een interne liquiditeitsratio die de liquide activa en de beschikbare liquiditeit uit de beleggingsportefeuille afzet tegenover de kortetermijnverplichtingen. Ook de stresstestratio s van de NBB worden maandelijks opgevolgd. De bank bevindt zich ruim binnen de NBB-normen. In de onderstaande tabel vindt u de activa en passiva gegroepeerd per periode van vervaldagen.

14 Liquiditeitsgap in mio euro 1 maand 1-3 maand 3-12 maand 1-5 jaar 5-10 jaar > 10 jaar 31/12/2011 Activa Passiva Gap /12/2010 Activa Passiva Gap De tabel houdt rekening met interne assumpties rond de stabiliteit van tegoeden voor producten zonder vervaldag (bijv. zicht- en spaarrekening). Ook in 2011 beschikte de bank over een ruime liquiditeitspositie, gekarakteriseerd door thesaurie-overschotten. Eind 2011 had de bank geconsolideerd liquiditeitsoverschotten voor een bedrag van 154 miljoen euro uitstaan bij de Nationale Bank. Daarenboven heeft de bank een ruime portefeuille obligaties van hoge kwaliteit die gebruikt kunnen worden als buffer om liquiditeitsschommelingen in de thesaurie op te vangen. Eind 2011 bedroeg deze portefeuille overheidsobligaties 510 miljoen euro, waardoor de totale liquiditeitsbuffer 664 miljoen euro bedraagt, ofwel 19,2% van de cliëntendeposito s. De externe institutionele financiering (interbancair + effecten geplaatst bij institutionelen) betreft minder dan 1% van het balanstotaal. De belangrijkste financieringsbron is bij ons altijd de cliënteel van de bank: vele duizenden lokale ondernemers en beoefenaars van vrije beroepen gebruiken Bank J.Van Breda & C voor hun beleggingen en dagelijkse werking. Dit geldt evenzeer voor de zelfstandigen en particulieren bij ABK. Hierdoor beschikt de bank over een stabiele financieringsbron, waarvan de volumes gespreid zijn over een grote groep cliënten. Solvabiliteitsrisico De bank beschikt over voldoende eigen middelen om op eigen kracht verder te groeien, zelfs bij onvoorziene marktomstandigheden. Dankzij de overname van ABK is het geconsolideerd eigen vermogen gestegen van 259 miljoen euro tot 411 miljoen euro. Hierdoor bedraagt het eigen vermogen 10% van het balanstotaal of 12% van de cliëntendeposito s. Tegenover elke 100 euro cliëntendeposito s staat er dus een buffer van 12 euro eigen vermogen waarmee waardeverminderingen op kredieten of beleggingen kunnen worden opgevangen. Met een eigen vermogen dat 10% van het balanstotaal bedraagt, is de geconsolideerde solvabiliteit van Bank J.Van Breda & C een veelvoud van het Europese gemiddelde dat zich midden 2010 op 4% situeerde. Bank J.Van Breda & C wil er zich op elk moment van verzekeren dat de bank aan de reglementaire vereisten beantwoordt en een kapitalisatieniveau aanhoudt dat

15 tegemoetkomt aan het niveau van de activiteit en de genomen risico s. Hierbij geldt dat er voldoende eigen vermogen moet zijn om eventuele schokken door kredietverliezen op te vangen, zodat de spaardeposito s van de cliënteel op geen enkel moment in gevaar komen. Voor de berekening van het reglementair eigen vermogen spreekt het jargon over 2 tiers of rijen : Het Core Tier 1 eigen vermogen omvat gestort kapitaal, reserves, minderheidsbelangen en het resultaat van het boekjaar na aftrek van het uit te keren dividend, minus negatieve reserve uit de voor verkoop beschikbare aandelen, immateriële activa en 50% van de deelnemingen in andere krediet- en financiële instellingen die meer dan 10% van het kapitaal bedragen.. Het Tier 2 eigen vermogen bestaat uit een percentage van de achtergestelde schulden minus 50% van de deelnemingen in andere krediet- en financiële instellingen die meer dan 10% van hun kapitaal bedragen De kredietportefeuille van de bank wordt gewogen, volgens de standardised approach benadering in Basel II. Ook het operationeel risico en het marktrisico wordt gewogen. Het eindresultaat hiervan is het Gewogen risicovolume. Dit laat toe ratio s te berekenen die gerapporteerd worden aan de NBB en als bench mark gelden in de markten. Bovendien voldoet de bank nu al aan de solvabiliteitsnormen die het Basel III-akkoord tegen 2019 zal invoeren. Eigen vermogen en solvabiliteit Eigen vermogen Eigen vermogen in de enge zin (core tier 1) (1) Aanvullend eigen vermogen (tier 2) Totaal eigen vermogen (2) Gewogen risicovolume (3) Risicogewogen solvabiliteitsratio (risk asset ratio) (2)/(3) 14,7% 17,3% Kernkapitaalratio (core tier 1 ratio) (1)/(3) 11,3% 14,7% De risicogewogen solvabiliteitsratio zoals die wordt gerapporteerd aan de NBB weegt het totaal eigen vermogen af tegen het gewogen risicovolume. Deze ratio bedroeg 17,3%, terwijl de minimumvereiste momenteel 8% bedraagt en tegen 2019 evolueert naar 10,5% De kernkapitaalratio weegt het eigen vermogen in de enge zin (core tier 1) af tegen het gewogen risicovolume. Deze ratio bedraagt 14,7% bij een huidige minimumvereiste van 4% en tevens boven de stresstest van de Europese toezichthouder die de lat op 9% legt. De solvabiliteit uitgedrukt als eigen vermogen op activa bedraagt 10%, boven die 3% die de toezichthouders tegen 2019 willen invoeren. Bank J.Van Breda & C voldeed eind 2010 al aan alle verhoogde solvabiliteitsnormen die de toezichthouder tegen 2019 zal opleggen. Door de overname van ABK in 2011 zijn de solvabiliteitsratio s nog aanzienlijk toegenomen.

16 Operationeel risico Als gespecialiseerde nichespelers genieten Bank J.Van Breda & C en haar dochters de voordelen van hun kleinschaligheid, eenvoudige structuur en korte communicatielijnen. De interne operationele risico s worden o.a. beheerst via Hoge integriteitsstandaarden Eerlijkheid is zowel voor de organisatie als voor de individuele personeelsleden van fundamenteel belang in onze bedrijfscultuur. Afdelingscharters De kernwaarden gespecialiseerd, persoonlijk en proactief worden op afdelingsniveau gegarandeerd via afdelingscharters. Eerstelijnscontrole De operationele afdelingen hebben een belangrijke verantwoordelijkheid in het controleren van hun eigen werking en afgeleverde kwaliteit. Informatica De belangrijkste operationele bedrijfsprocessen zijn geautomatiseerd en voorzien van ingebouwde procescontroles. Disaster recovery plan De continuïteit van de activiteiten indien zich een ramp zou voordoen, wordt regelmatig getest en geperfectioneerd. Inkomstenvolatiliteitsrisico De inkomsten uit het relatiebankieren de hoofdactiviteit van de bank, waarbij Bank J.Van Breda & C en ABK elk hun eigen doelgroepspecialisatie hebben worden aangevuld door de gespecialiseerde vendoractiviteit voor autodealers die is ondergebracht in de dochteronderneming Van Breda Car Finance. Zoals andere financiële instellingen is ook Bank J.Van Breda & C afhankelijk van een winstbijdrage uit de transformatiemarge tussen de kortetermijnrente en de langetermijnrente. Dankzij volumestijgingen en gebruik van indekkingsinstrumenten heeft de bank een daling van rente-inkomsten als gevolg van een ongunstig renteklimaat in het verleden steeds kunnen opvangen. Bovendien bestond het bankproduct in 2011 net als in 2010 voor 25% uit commissie-inkomsten. Reputatierisico Bank J.Van Breda & C geniet een onberispelijke reputatie en wenst deze te bestendigen. Permanente aandacht voor integriteit en discretie vormt de rode draad in al onze activiteiten. Ook voor onze cliënten stellen wij voorzichtigheid en evenwicht voorop. Dit komt o.a. tot uiting in genuanceerd beleggingsadvies (met oog voor spreiding, langetermijnplanning en beleggingen in kwaliteitswaarden), een gedegen antwoord op kredietaanvragen (met het accent op de kwaliteit van de bedrijfsleiding, de terugbetalingscapaciteit en het eigen vermogen) en hoge standaarden i.v.m. juridisch en fiscaal correct handelen.

17 Strategisch risico De activiteiten van Bank J.Van Breda & C worden consistent gestuurd en uitgevoerd volgens de bedrijfsmissie. Deze bedrijfsmissie ligt al jaren aan de basis van de performante resultaten van de bank. Het Directiecomité toetst consequent alle strategische beslissingen en marktopportuniteiten aan de bedrijfsmissie. De overname van ABK ziet de bank als een unieke opportuniteit om haar succesvolle commerciële strategie uit te breiden buiten de doelgroep van ondernemers en vrije beroepen. Autonomie interne audit en risicobeleid Met het oog op een strikte beheersing van alle bedrijfsrisico s wordt een grote waarde gehecht aan de autonome werking van interne audit, compliance officer, risk manager en ombudsvrouw. De autonomie van de interne auditor is gewaarborgd via de werking van het Auditcomité. Vooruitzichten Bank J.Van Breda & C heeft in 2011 mede dankzij de overname van ABK sterke financiële prestaties neergezet. De nettowinst bedroeg 54,9 miljoen euro, (21,4 miljoen exclusief ABK). Het eigen vermogen groeide van 259 naar 411 miljoen euro. De liquiditeits- en solvabiliteitspositie bleef gezond. Hiermee is de bank gewapend om het hoofd te bieden aan een financieeleconomische omgeving die gedurende een lange periode erg uitdagend zou kunnen blijven. Uiteraard maakt het huidige onzekere klimaat het moeilijk om winstvoorspellingen te doen. De eurocrisis, maar ook de schuldenproblematiek in de Verenigde Staten van Amerika, evenals de drastische interventies van de monetaire overheden maken het renteklimaat onzeker en erg onvoorspelbaar. De verstoring van de depositomarkt dreigt te blijven wegen op het renteresultaat. Verder is er de economische recessie, die haar impact kan hebben op de waardeverminderingen op de kredieten. Hoewel de evolutie van de nettowinst moeilijk te voorspellen is, verwacht de bank ook in 2012 zonder onvoorziene omstandigheden opnieuw een degelijke prestatie neer te zetten, en dit om diverse redenen: De eigen portefeuille van de bank is conservatief belegd op korte looptijden en met een aanzienlijk aandeel in AAA-obligaties. De bescherming van het eigen vermogen van de bank geniet ook in 2012 de hoogste prioriteit. Met haar strategie van vermogensbegeleiding gebaseerd op de langetermijnbelangen van de cliënt, heeft de bank de voorbije jaren bewezen slechts in beperkte mate onderhevig te zijn aan de volatiliteit van de financiële markten. Tegenover de stijging van de personeelskosten als gevolg van bijkomende aanwervingen, staat een versterking van de commerciële slagkracht die mede

18 dankzij de hoge cliëntentevredenheid ook in 2012 zal leiden tot een sterke groei van de commerciële volumes en een verdere uitbouw van het handelsfonds van de bank. Deze volumegroei zal het bankproduct op peil houden en samen met de kostenefficiëntie van de bank het resultaat ondersteunen. De voorbije decennia situeerden de waardeverminderingen op kredieten zich dankzij de voorzichtige kredietpolitiek aanzienlijk onder het marktgemiddelde. We gaan ervan uit dat deze aanpak ook in de toekomst zijn vruchten blijft afwerpen. Het vertrouwen van de Raad van Bestuur in het langetermijnpotentieel van de strategie van de bank is nog versterkt sedert het uitbreken van de financieeleconomische crisis. De ontwikkeling van de commerciële resultaten in de kernactiviteit vermogensbegeleiding voor ondernemers en vrije beroepen spreken voor zich. Door de overname van ABK heeft de bank haar solvabiliteit nog versterkt. Ook al dient het jaar 2012 zich als uitdagend aan, deze successen en de gezonde positie van de bank vormen een solide basis voor een financieel performante groei op lange termijn. Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen (positieve of negatieve) voorgedaan tussen de balansdatum en de datum van goedkeuring tot publicatie van de jaarrekening door de Raad van Bestuur. Jan Suykens Voorzitter van de Raad van Bestuur Bank J.Van Breda & C

19 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (in duizenden EUR) I. Financiële en bedrijfsinkomsten Toelichting Intrestresultaat, waarvan Intrestbaten Intrestlasten (75.628) (61.578) 2. Ontvangen dividenden Vergoedingen en commissies, waarvan Ontvangen vergoedingen en commissies Betaalde vergoedingen en commissies (3.241) (3.530) 4. Gerealiseerde winst (verlies) op financiële activa beschikbaar voor verkoop 7.4 (1.982) Winst (verlies) op financiële activa en verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden 7.5 (1.393) (947) 6. Winst (verlies) op financiële activa en verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening 6.4 (509) 7. Winst (verlies) op afdekkingen, waarvan (662) Uit het eigen vermogen overgeboekte winst (verlies) op afdekkingsinstrumenten (300) (768) Niet-effectief deel van de wijziging in reële waarde van kasstroomafdekkingsinstrumenten Winst (verlies) op reële-waardeafdekkingen Winst (verlies) uit het wisselbedrijf Gerealiseerde winst (verlies) op andere activa Overige bedrijfsopbrengsten en -kosten, waarvan Overige bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfskosten (17) (51) BANKPRODUCT II. Administratieve kosten 1. Personeelskosten 7.9 (34.830) (31.882) 2. Algemene en administratieve kosten 7.10 (23.054) (18.682) III. Afschrijvingen 1. Op materiële vaste activa (terreinen, gebouwen en uitrusting) 7.11 (2.191) (2.078) 2. Op immateriële activa 7.12 (870) (584) IV. Voorzieningen 7.13 (12) (254) TOTAAL VAN ADMINISTRATIEVE KOSTEN, AFSCHRIJVINGEN EN VOORZIENINGEN (60.957) (53.479) V. Bijzondere waardeverminderingsverliezen op financiële activa die niet tegen reële waarde worden gewaardeerd in de winst- en verliesrekening 1. Voor verkoop beschikbare financiële activa tegen reële waarde opgenomen via het eigen vermogen 7.14 (9.802) 2. Op leningen en vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs (incl. financiële leasing) 7.14 (1.675) (3.826) VI. Negatieve goodwill die onmiddellijk wordt opgenomen in de winst- en verliesrekeningen VII. Aandeel in de winst of verlies van geassocieerde ondernemingen en joint ventures opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode WINST VOOR BELASTINGEN Winstbelastingen 7.15 (7.697) (10.581) WINST OVER DE VERSLAGPERIODE Winst over de verslagperiode toe te rekenen aan minderheidsbelangen (482) (35) WINST OVER DE VERSLAGPERIODE TOE TE REKENEN AAN AANDEELHOUDERS VAN DE VENNOOTSCHAP

20 OVERZICHT VAN GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN (in duizenden EUR) Toelichting Winst over de verslagperiode Niet-gerealiseerde resultaten Wijziging in de reële waarde van de activa beschikbaar voor verkoop via eigen vermogen (11.459) (5.099) Wijziging in de reële waarde van de activa beschikbaar voor verkoop via de resultatenrekening (desinvestering) (105) Belastingen op activa beschikbaar voor verkoop (279) Niet-gerealiseerde resultaten na belastingen op activa beschikbaar voor verkoop 47 (3.466) Effectief deel van wijzigingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen Wijziging van de reële waarde van kasstroomafdekkingen via de resultatenrekening 7.6 (14) 831 Belastingen op kasstroomafdekkingen (900) (671) Niet-gerealiseerde resultaten na belastingen op kasstroomafdekkingen Totaal niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode na belastingen (2.163) Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode toe te rekenen aan minderheidsbelangen (224) (35) Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode toe te rekenen aan aandeelhouders van de vennootschap

Jaarverslag 2014. Geconsolideerde jaarrekening. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be

Jaarverslag 2014. Geconsolideerde jaarrekening. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be Jaarverslag 2014 Geconsolideerde jaarrekening Enkel voor ondernemers en vrije beroepen www.bankvanbreda.be Inhoudstafel Kerncijfers... 1 Verslag van de Raad van Bestuur... 2 Geconsolideerde balans... 15

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be

Jaarverslag 2013. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be Jaarverslag 2013 Enkel voor ondernemers en vrije beroepen www.bankvanbreda.be Inhoud Voorwoord 3 Kerncijfers 4 Jaarverslag 5 Organogram 25 Deugdelijk bestuur 29 Bedrijfsmissie 32 Geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be

Jaarverslag 2014. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be Jaarverslag 2014 Enkel voor ondernemers en vrije beroepen www.bankvanbreda.be Inhoud Voorwoord 3 Kerncijfers 4 Jaarverslag 5 Organogram 21 Bedrijfsmissie 25 Geconsolideerde jaarrekening 28 Bij ons bent

Nadere informatie

Bank J.Van Breda & C realiseert commerciële volumegroei met 8%. Brutobedrijfsresultaat voor belasting stijgt naar recordniveau.

Bank J.Van Breda & C realiseert commerciële volumegroei met 8%. Brutobedrijfsresultaat voor belasting stijgt naar recordniveau. PERSBERICHT Donderdag 28 februari 2013 Bank J.Van Breda & C realiseert commerciële volumegroei met 8%. Brutobedrijfsresultaat voor belasting stijgt naar recordniveau. Bank J.Van Breda & C heeft in 2012

Nadere informatie

Argenta Spaarbank NV 2011 P i j l e r 3 t o e l i c h t i N g e N

Argenta Spaarbank NV 2011 P i j l e r 3 t o e l i c h t i N g e N Argenta Spaarbank NV 2011 P i j l e r 3 t o e l i c h t i n g e n 2 Inhoudstafel Pijler 3 toelichtingen 2011 3 1. Inleiding 5 2. Risk management 6 2.1. Financieel risico 7 2.2 Liquiditeitsrisico 9 2.3.

Nadere informatie

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78 Jaarverslag 2014 Verklaring We verklaren, voor zover ons bekend, dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

Nadere informatie

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID 04 Financieel verslag Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID De ondergetekenden, Jacques Vandermeiren, voorzitter van het directiecomité en Chief

Nadere informatie

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 158 05 Financieel verslag Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 1. Geconsolideerde winst en verliesrekening...160 2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten...160

Nadere informatie

Jaarrekening Fortis Bank 2006

Jaarrekening Fortis Bank 2006 Jaarrekening Fortis Bank N.V. 2006 1 Jaarrekening Fortis Bank 2006 Fortis Bank Geconsolideerde Jaarrekening Verslag van de Raad van Bestuur van Fortis Bank Jaarrekening Fortis Bank 2 Jaarrekening Fortis

Nadere informatie

EUR. Blz. 9 EUR GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO

EUR. Blz. 9 EUR GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO 47 05/05/2014 BE 0403.216.429 38 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14119.00369 CONSO 1.1 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. CONSO GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO NAAM VAN DE

Nadere informatie

Argenta Spaarbank nv. Beeld?

Argenta Spaarbank nv. Beeld? Argenta Spaarbank nv Beeld? 2012 P i j l e r 3 t o e l i c h t i n g e n 2 Inhoudstafel Pijler 3 toelichtingen 2012 3 1. Inleiding 5 1.1. Profiel Argenta Spaarbank 5 1.2 Toepassingskader 5 1.3. Basel II

Nadere informatie

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014 ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014 2 INHOUDSOPGAVE Personalia 4 Kerncijfers 5 Preadvies van de Raad van Commissarissen 6 Directieverslag 8 JAARREKENING 14 Balans per 31 december 15

Nadere informatie

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV Fortis Bank - Jaarrekening 2008 Jaarverslag 2008 Fortis Bank SA/NV Fortis Bank Jaarverslag 2008 Fortis Bank Jaarverslag 2008 Inleiding 2008 was een uitermate uitdagend jaar voor Fortis Bank. De bank zag

Nadere informatie

ASR Bank N.V. Jaarverslag

ASR Bank N.V. Jaarverslag ASR Bank N.V. Jaarverslag 2014 a.s.r. Archimedeslaan 10 Postbus 2072 3500 HB Utrecht www.asr.nl ASR Bank N.V. ASR Bank N.V. Jaarverslag 2014 3 ASR Bank N.V. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Profiel ASR Bank

Nadere informatie

Bekaert: Financieel overzicht

Bekaert: Financieel overzicht Bekaert: Financieel overzicht 2 Financieel Overzicht Bekaert Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Geconsolideerde jaarrekening... 4 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening... 4 Geconsolideerd overzicht van

Nadere informatie

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel PROSPECTUS voor het openbaar aanbod van MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN (27/06/2014) WAARSCHUWING MET BETREKKING

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3. Beoordelingsverklaring 47. 4. Disclaimer 48

Inhoudsopgave. 3. Beoordelingsverklaring 47. 4. Disclaimer 48 Inhoudsopgave 1. Verslag van de Raad van Bestuur 3 1.1. Ontwikkelingen in het eerste halfjaar 3 1.2. Dividend 8 1.3. Vooruitzichten voor het tweede halfjaar 9 1.4. Verklaring van de Raad van Bestuur 9

Nadere informatie

Bekaert: Financieel overzicht

Bekaert: Financieel overzicht Bekaert: Financieel overzicht 2 Financieel overzicht Bekaert Jaarverslag 2011 Inhoudstafel Geconsolideerde jaarrekening... 4 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening... 4 Geconsolideerd overzicht van het

Nadere informatie

FINANCIAL STATEMENTS 2012

FINANCIAL STATEMENTS 2012 FINANCIAL 2012 STATEMENTS BE0429 977 343 VANDEMOORTELE NV 1 KEY FINANCIAL FIGURES Million Euro 2008 2009 (1) 2010 (2) 2011 2012 Revenue 1.228 1.103 1.079 1.273 1.260 RECURRING OPERATIONAL CASH FLOW (REBITDA)

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie

Van nature veeleisend. Financiële bijlage bij het jaar verslag

Van nature veeleisend. Financiële bijlage bij het jaar verslag Van nature veeleisend Financiële bijlage bij het jaar verslag 2009 0170_TB 09 deel 2_NL.indd 55 20/04/10 15:12 > Profiel van de groep Ter Beke is een innoverende Belgische verse voedingsgroep die zijn

Nadere informatie

Toelichtingen bij de jaarrekening

Toelichtingen bij de jaarrekening Toelichtingen bij de jaarrekening 1. Algemene informatie De voornaamste bedrijfsactiviteit van Delhaize Groep (hiernaar wordt eveneens verwezen samen met haar geconsolideerde en geassocieerde ondernemingen,

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2013

Derde kwartaalbericht 2013 , Derde kwartaalbericht 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q3: 10,6 miljoen (FY12 Q3: 12,1 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 YTD: 32,6 miljoen (FY12 YTD: 40,0 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY13

Nadere informatie

Pijler 3-toelichtingen 2013 Kapitaaltoereikendheid & risicorapport

Pijler 3-toelichtingen 2013 Kapitaaltoereikendheid & risicorapport Pijler 3-toelichtingen 2013 Kapitaaltoereikendheid & risicorapport 2 PIJLER 3-TOELICHTINGEN 2013 PIJLER 3-TOELICHTINGEN 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1. Profiel Argenta Spaarbank 5 1.2. Toepassingskader

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag. Gevestigd te Amsterdam

Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag. Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag 2007 Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag 2007 Gevestigd te Amsterdam Profiel Heineken Holding

Nadere informatie

9 EUR GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO

9 EUR GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO 9 EUR NAT. Date du dépôt N P. U. D. CONSO 1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO NAAM VAN DE CONSOLIDERENDE ENTITEIT: FINANCIERE DE TUBIZE... Juridische vorm : Naamloze Vennootschap... Adres

Nadere informatie

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening Bekaert Jaarverslag 2014 Financieel Overzicht 9 Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening 1. Algemene informatie NV Bekaert SA (de onderneming ) is een onderneming die in België gedomicilieerd

Nadere informatie

BANCA MONTE PASCHI BELGIO N.V. ALGEMENE VERGADERING 17 APRIL

BANCA MONTE PASCHI BELGIO N.V. ALGEMENE VERGADERING 17 APRIL 66e JAARVERSLAG BANCA MONTE PASCHI BELGIO N.V. ALGEMENE VERGADERING 17 APRIL 2014 Inhoudsopgave BESTUUR EN CONTROLE 4 VENNOOTSCHAPPEN VAN DE GROEP MET DEELNEMING 5 IN HET MOEDERBEDRIJF 5 PERSONEEL EN ORGANIGRAM

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2013

Halfjaarverslag 2013 Halfjaarverslag 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 H1: 21,9 miljoen (FY12 H1: 27,9 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q2: 12,7 miljoen ( 0,18 per aandeel) Interim-dividend 0,13 per aandeel Sterke groei

Nadere informatie

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel PROSPECTUS voor het openbaar aanbod van MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN (23/06/2015) WAARSCHUWING MET BETREKKING

Nadere informatie