Jaarverslag Geconsolideerde jaarrekening. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Geconsolideerde jaarrekening. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Geconsolideerde jaarrekening Enkel voor ondernemers en vrije beroepen

2 Inhoudstafel Kerncijfers... 1 Verslag van de Raad van Bestuur... 2 Geconsolideerde balans Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat Geconsolideerd overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen Geconsolideerd kasstroomoverzicht Verslag van de commissaris Toelichtingen Algemene informatie Dochterondernemingen Joint ventures en geassocieerde deelnemingen Grondslagen voor financiële verslaggeving Beoordelingen en schattingen Wijzigingen in de grondslagen en methodologie Waarderingsregels Voorstellingsbasis Consolidatieprincipes Transactie- en afwikkelingsdatum Geldmiddelen en kasequivalenten Financiële instrumenten Leasing Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Goodwill Bijzondere waardeverminderingen van financiële activa Handelsschulden en overige schulden Voorzieningen Voorwaardelijke vorderingen en verplichtingen Belastingen Kapitaalsubsidies Personeelsbeloningen Kapitaal en reserves Erkenning van opbrengsten Omrekeningsverschillen vreemde valuta Gebeurtenissen na balansdatum i

3 3. Eigen vermogen Eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders Minderheidsbelangen Eigen vermogen BASEL III Reconciliatie eigen vermogen IFRS en BASEL III Risicobeheer Strategisch risico Kredietrisico Maximale kredietrisico Kredietportefeuille Beleggingsportefeuille Markt-, rente- en wisselkoersrisico Liquiditeitsrisico Operationeel risico Solvabiliteitsrisico Eigenvermogenvereiste kredietrisico Eigenvermogenvereiste marktrisico Eigenvermogenvereiste operationeel risico Eigenvermogenvereiste wederpartijrisico Solvabiliteitsratio Hefboomratio Bezoldiging van de bestuurders Samenstelling van de raad van bestuur Bezoldigingsbeleid van de niet-uitvoerende en onafhankelijke bestuurders Bezoldigingsbeleid van de uitvoerende bestuurders Externe mandaten bestuurders Bezoldiging van de commissaris Transacties met verbonden partijen Toelichtingen bij de geconsolideerde balans Geldmiddelen en tegoeden bij centrale banken Vorderingen op kredietinstellingen Financiële activa en verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden Voor verkoop beschikbare financiële activa Leningen en vorderingen Derivaten gebruikt ter indekking Investeringen in joint ventures en geassocieerde deelnemingen verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode Overige activa Deposito s van kredietinstellingen Deposito s van klanten In schuldbewijzen belichaamde verplichtingen Achtergestelde verplichtingen Overige verplichtingen Reële waarde van financiële activa en verplichtingen ii

4 9. Toelichtingen bij de geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto interestinkomsten Dividenden Netto vergoedingen en commissies Winst (verlies) op financiële activa beschikbaar voor verkoop Winst (verlies) op financiële activa en verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden Winst (verlies) uit derivaten gebruikt ter indekking Winst (verlies) op de realisatie van andere activa Overige bedrijfsopbrengsten en -kosten Personeelskosten Algemene en administratieve kosten Materiële vaste activa Goodwill en immateriële vaste activa Voorzieningen Bijzondere waardeverminderingen Winstbelastingen Andere toelichtingen Uitsluiting inactieve vennoten ABK Bedrijfscombinaties Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Personeelsbeloningen en -vergoedingen Op aandelen gebaseerde vergoedingen Pensioenplannen Gebeurtenissen na balansdatum iii

5 Kerncijfers In een oogopslag Personeel Resultaten Winst over de verslagperiode toe te rekenen aan de aandeelhouders (*) Balansgegevens Totaal belegd door cliënten Cliëntendeposito s Buitenbalansproducten Kredietverlening aan cliënten Eigen vermogen deel groep Ratio s Efficiëntieratio (cost income) 57% 61% 58% 59% 60% Rendement op het gemiddelde eigen 10% (*) 7% 7% 8% vermogen (ROE) Rendement op activa (ROA) 0,80% (*) 0,69% 0,72% 0,79% Waardeverminderingen op kredieten 0,15% 0,06% 0,08% 0,04% 0,01% Solvabiliteit (eigen vermogen op activa) 8,1% 9,9% 10,7% 10,2% 9,5% (**) Kernkapitaalratio (core tier 1) (**) 11,3% 14,7% 14,2% 13,7% 14,9% Risicogewogen solvabiliteitsratio (RAR) (**) 14,7% 17,3% 16,4% 15,6% 16,8% Net Promoter Score (ondernemers en vrije beroepen) (***) Gegevens telkens op 31.12, financiële informatie in duizenden EUR (*) Exclusief ABK bedroeg de nettowinst in ,407 miljoen euro. Gezien de uitzonderlijke eenmalige resultaatsimpact (badwill) van de overname van ABK zouden de rendementspercentages over 2011 een vertekend beeld geven van de onderliggende rendabiliteit. (**) Vanaf 2014 volgens Basel III normen (***) De Net Promoter Score is gebaseerd op de antwoorden op één cruciale vraag: "Als u naar uw mening wordt gevraagd, zou u Bank J.Van Breda & C dan aanraden aan een vriend of collega?". Er zijn 5 mogelijke antwoorden. De berekening gebeurt volgens de methodiek zoals beschreven door Fred Reichheld. Deze is het resultaat van volgende bewerking: % Zeker wel - % "Ik weet het niet " - % "Waarschijnlijk niet -% "Zeker niet" Het percentage "Waarschijnlijk wel" wordt niet meegeteld, waardoor de NPS een zeer scherp resultaat geeft dat voor bedrijven met een slechte reputatie zelfs negatief kan zijn. Recent onderzoek bij cliënten van onze bank (lente 2014) leverde het volgend resultaat: 70% Zeker wel 5% Ik weet het niet 2% Waarschijnlijk niet 1% Zeker niet = 62% 1

6 Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering conform artikel 119 van het Wetboek van Vennootschappen Bank J.Van Breda & C realiseert 35,5 miljoen euro nettowinst (+ 13%) en neemt de kaap van 10 miljard euro toevertrouwd vermogen. Bank J.Van Breda & C realiseerde in 2014 een nettowinst van 35,5 miljoen euro. Dit is 13% beter dan het recordresultaat van 2013 en dit ondanks een uitdagende omgeving met lage rentevoeten en een vlakke rentecurve, aanhoudende dreiging van deflatie en een haperende economische groei. De cliëntentevredenheid bleef in elk van de activiteiten op het zeer hoge niveau van de vorige jaren. Het vermogen dat ondernemers en vrije beroepen toevertrouwen aan Bank J.Van Breda & C steeg in 2014 met 1 miljard euro (+11%). Het totaal toevertrouwd vermogen neemt hierdoor de kaap van 10 miljard euro. Intussen werd verder geïnvesteerd in kantoren bij zowel Bank J.Van Breda & C als ABK bank, in de verdere modernisering van het IT-platform en in de versterking van de commerciële slagkracht. De efficiëntie blijft op een competitief niveau. Dankzij de commerciële groei en het verder rentabiliseren van het overtollige eigen vermogen bij ABK bank, stijgt het rendement op eigen vermogen tot 8%. Nettowinst stijgt tot 35,5 miljoen euro De geconsolideerde nettowinst bedraagt in ,5 miljoen euro, een stijging met 13% tegenover

7 Tevreden cliënten De cliënt staat bij ons centraal. Bank J.Van Breda & C bevestigt opnieuw haar zeer hoge cliëntentevredenheid, zowel bij bestaande als bij nieuwe cliënten: 9 van de 10 cliënten zou de bank aanraden aan vrienden of collega s. Dat resulteert in een Net Promoter Score (NPS) van 62%, één van de hoogste in de Belgische banksector en vergelijkbaar met wereldwijd gereputeerde merken. Ook ABK bank en Van Breda Car Finance, die in 2014 fuseerden, kennen een uitmuntende cliëntentevredenheid. Toevertrouwd vermogen stijgt met 1 miljard euro Het totaal toevertrouwd vermogen groeit met 1 miljard euro tot 10 miljard euro (+11%), de totale kredietportefeuille groeit met 5% tot 3,6 miljard euro. Deze groei komt zowel van nieuwe cliënten als van toename van volumes bij bestaande cliënten. Bankproduct stijgt maar minder uitgesproken dan de volumegroei Het geconsolideerde bankproduct stijgt met 1,7 miljoen euro tot 119,4 miljoen euro. Het renteresultaat stijgt met 7% dankzij de groei van de kredietportefeuille met 5% en van de deposito s met 4%. Het renteresultaat ondervindt druk door de lage rente, de vervlakking van de rentecurve, het onzeker economisch klimaat en de strategie van de bank om in haar beleggingsportefeuille voorrang te geven aan veiligheid boven rendement. Anderzijds vertaalde de dalende ECB-rente zich afgelopen jaar in lagere rentevergoedingen op kortetermijndeposito's terwijl de herprijzing van langetermijnkredieten zich meer in de toekomst situeert. De groei in buitenbalansbeleggingen (+16%) zorgt voor een stijging van de ontvangen commissie-inkomsten met 16%. Het bedrag aan meerwaarden in de effectenportefeuille, dividenden en de resultaten van indekkingsinstrumenten bedragen 1,8 miljoen euro tegenover 4,8 miljoen euro in Efficiëntie vertaalt zich in een quasi stabiele cost income-ratio De kosten bedragen 71 miljoen euro en liggen 3% boven Deze stijging wordt verklaard door hogere bankenheffingen (69% van de aangroei van de kosten), ontwikkeling van onze naambekendheid en toegenomen investeringen in informaticatoepassingen en huisvesting om de bediening van onze cliënten nog te verbeteren. De cost income-ratio bedraagt geconsolideerd 60%, waarmee Bank J.Van Breda & C tot de meest performante Belgische banken behoort. Voorzichtigheid zorgt voor uitzonderlijk lage waardeverminderingen kredieten De waardeverminderingen voor kredietdossiers bedragen 0,2 miljoen euro tegenover 1,5 miljoen euro in Zij bedragen 0,01% van de gemiddelde kredietportefeuille. De volgehouden, behoedzame kredietpolitiek in elk van de 3 activiteiten en de samenwerking met succesvolle, voorzichtige cliënten blijft ook in een periode van economische crisis zijn vruchten afwerpen. 3

8 Belang in ABK bank stijgt naar 99,9% Doordat ABK bank gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om uit het statuut van het Beroepskrediet te treden, kunnen vennoten die uittreden voortaan worden vergoed tegen boekwaarde in plaats van de veel lagere nominale waarde. ABK bank heeft van de statutaire mogelijkheid gebruik gemaakt om inactieve vennoten uit te sluiten. Als gevolg hiervan en van de verkoop door de meeste van de resterende minderheidsaandeelhouders is het belang van Bank J.Van Breda & C in ABK bank eind 2013 gestegen van 91,8% naar 99,9% zodat vanaf 2014 quasi het volledige resultaat van ABK bank ten goede komt aan Bank J.Van Breda & C. ABK bank en Van Breda Car Finance fuseren op 1 april 2014 Voortaan is Van Breda Car Finance een divisie van ABK bank. De fusie biedt Van Breda Car Finance voldoende zekerheid over de beschikbaarheid van funding en aan ABK bank controle over de kredietrisico s in Van Breda Car Finance, dat reeds sinds 2013 gefund werd vanuit ABK bank. Bovendien streeft de bank naar operationele en commerciële synergieën die beide activiteiten ten goede komen. Sterke liquiditeit en solvabiliteit Bank J.Van Breda & C blijft goed gewapend om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de financieel-economische crisis dankzij haar liquiditeitspositie. De kredietportefeuille wordt volledig gefinancierd met cliëntendeposito s. Het eigen vermogen (deel van de groep) stijgt van 448 miljoen naar 475 miljoen euro. Net zoals de voorbije jaren wordt het eigen vermogen niet aangetast door waardeverminderingen op financiële instrumenten uit de beleggingsportefeuille. De groei van het eigen vermogen geeft de bank bijkomende slagkracht om haar gestage groei te bestendigen, zelfs bij onvoorziene marktomstandigheden. De solvabiliteit uitgedrukt als eigen vermogen op activa (hefboomratio) bedraagt 9,5%, een veelvoud van de 3% die de toezichthouders tegen ten vroegste 2018 willen invoeren onder Basel III. 4

9 Bank J.Van Breda & C Enkel voor ondernemers en vrije beroepen Bank J.Van Breda & C is een gespecialiseerde adviesbank die zich uitsluitend richt tot ondernemers en vrije beroepen. Wij helpen hen bij de systematische opbouw, het beheer en de bescherming van hun vermogen. Bij ons kunnen ze rekenen op een persoonlijke, proactieve begeleiding, zowel professioneel als privé, hun leven lang. Bank J.Van Breda & C begeleidt 9,7 miljard euro vermogen van ondernemers en vrije beroepen De duurzame aanpak van de bank en de hoge cliëntentevredenheid resulteren in een gestage groei van de commerciële volumes. Het door cliënten belegd vermogen kent in 2014 een groei met 996 miljoen tot 9,7 miljard euro (11%). De cliëntendeposito s groeien met 4% tot 3,5 miljard euro. In een uiterst concurrentiële marktomgeving met een context van lage rentevoeten resulteert het vertrouwen van onze cliënten in de bank in een aangroei van termijnrekeningen op meer dan een jaar met 6% tot 823 miljoen euro. In totaliteit stijgen de beleggingen in buitenbalansproducten met 16% tot 6,2 miljard euro, dankzij de instroom van bijkomende beleggingen en de financiële prestaties van de vermogens onder beheer. o In het vermogensbeheer beheert Bank Delen eind ,6 miljard euro voor cliënten van Bank J.Van Breda & C (tegenover 3 miljard euro in 2013, +18%). o De verzekeringsbeleggingen groeien tot een volume van 1,6 miljard euro (+4%). o De uitstaande reserves in fiscaalvriendelijke verzekeringsproducten stijgen met 24% tot meer dan 435 miljoen euro. o De beleggingsfondsen groeien tot een belegd kapitaal van 566 miljoen euro (+36%). 5

10 Kredietportefeuille groeit met 7% Ook in 2014 blijft het kredietvolume bij ondernemers en vrije beroepen verder stijgen tot 3,2 miljard euro (+7%). De kredietverlening aan succesvolle ondernemers en vrije beroepen steunt op een langetermijnrelatie, die maakt dat kredietverlening voor doordachte en voorzichtige investerings- en groeiprojecten mogelijk blijft, ook in een moeilijke financieel-economische omgeving. Financieel resultaat De bank heeft in het verleden reeds aangegeven om in de toekomst enkel met een model met eigen kantoren te willen werken. De resterende zelfstandige agenten hebben de mogelijkheid om verder te gaan als medewerker van de bank. In de loop van 2014 hebben de eerste agenten de stap gezet, zodat deze intentie een concreet feit werd en aanleiding geeft tot het betalen van een contractuele vergoeding. Enerzijds voorziet deze in een contractueel verplichte stopzettingsvergoeding en anderzijds in een compensatie voor de gemaakte investeringen gelinkt aan de kwaliteit van de portefeuille. De goodwill die in 2007 betaald is bij de overname van de portefeuille binnenvaartondernemers reflecteerde de verwachting om deze kredietklanten uit te diepen met een propositie vermogensopbouw. Vandaag ligt de verhouding van het toevertrouwd vermogen ten opzichte van het kredietvolume bij de overgenomen cliënten aanzienlijk lager dan bij andere kredietcliënten en lager dan bij de overname werd ingeschat. Dat gaf aanleiding tot een afwaardering van het volledige bedrag aan goodwill. De uitstekende groei van de commerciële volumes resulteert in een mooie stijging van het bankproduct. Bovendien blijven de kosten zeer goed onder controle en bevinden de kredietverliezen zich op een zeer laag niveau. Dit alles resulteert opnieuw in een schitterend resultaat. 6

11 ABK bank Vermogensbegeleiding voor kaderleden ABK bank is sinds 2011 een dochtermaatschappij van Bank J.Van Breda & C. Sinds de overname herpositioneerde ABK bank zich als vermogensbegeleider voor kaderleden. ABK bank begeleidt haar cliënten met een langetermijnvisie in de opbouw, beheer en bescherming van vermogen. Daarbij blijft ABK bank trouw aan de traditie van eenvoudige en transparante producten, in een cultuur van voorzichtigheid en persoonlijke aanpak. De laatste stappen in de transitie, de eerste in profilering ABK bank, een 99,9% dochtermaatschappij van Bank J.Van Breda & C, herpositioneerde zich sinds de overname in 2011 tot vermogensbegeleider voor kaderleden. In 2014 werd vooral vooruitgang geboekt op het vlak van profilering en prospectie. Zowel de kantoren in Turnhout als in Mechelen namen hun intrek in een nieuw gebouw, zodat het hele kantorennet van de bank nu gehuisvest is in moderne, aangename kantoren. Er werden diverse initiatieven genomen om de naambekendheid van ABK bank op te bouwen, waaronder het title sponsorship van de ABK bank Antwerp Triatlon. Commerciële volumes Per 31/12/2014 hebben de cliënten 297 miljoen euro deposito s toevertrouwd aan ABK bank, een daling met 9 miljoen euro tegenover De kredietportefeuille zakt met 25 miljoen euro naar 164 miljoen euro. De instroom van nieuwe cliënten, die mooi is toegenomen in vergelijking met 2013, compenseert nog onvoldoende de uitstroom van cliënten buiten de doelgroep en kredietcliënten zonder interesse voor of potentieel tot vermogensbegeleiding. Surplus aan eigen vermogen en liquiditeit rendabel ingezet Eind 2012 heeft ABK bank kredietrisicoprotectie verstrekt op een gedeelte van de kredietportefeuille van Bank J.Van Breda & C. Hierdoor wordt het overschot aan kapitaal binnen ABK bank gebruikt om de gezonde groei van de kredietverlening van Bank J.Van Breda & C uit het verleden ook in de toekomst te bestendigen. Sinds 2013 gebruikt ABK bank haar surplus aan liquiditeiten voor kredietverlening aan Van Breda Car Finance, dat sinds 1 april 2014 een divisie van ABK bank is geworden. Dit meer rendabele gebruik van de overschotten aan eigen vermogen en liquiditeit ondersteunt net als vorig jaar het financieel resultaat. 7

12 Uitsluiting inactieve vennoten De Algemene Vergadering van ABK bank van 2014 heeft de uitsluiting van de inactieve vennoten goedgekeurd. De statuten van ABK bank voorzien dat het recht op een scheidingsaandeel verjaart 5 jaar na uitsluiting of na overlijden. Daarom wordt de schuld die verjaard is als gevolg van overlijdens langer dan 5 jaar geleden, teruggenomen. Deze terugname is gebaseerd op de statistieken over de levensverwachting in België, waarbij een correctie van 5% werd toegepast voor uitgesloten vennoten die (conform diezelfde statistieken) langer dan gemiddeld leven. Van Breda Car Finance Fast, friendly, flexible Als divisie van ABK bank is Van Breda Car Finance in heel België actief in de sector van de autofinanciering en de financiële autoleasing. Van Breda Car Finance wil de beste kredietpartner zijn voor de cliënten van grote, zelfstandige autodealers. Heel de organisatie is toegespitst op snelle kredietoplossingen voor personenwagens via een eigen website. Vanuit de kernwaarden fast, friendly & flexible ondersteunt Van Breda Car Finance de lokale autodealer in het volledige verkoopproces: van offertefase, aanvraagverwerking en aanmaak van kredietcontracten tot en met de controle op de uitbetaling van het dossier. Op die manier vergemakkelijken we de verkoop van onze partners die hun cliëntenservice uitbreiden met kredietverlening. Als gevolg van een moeilijke marktomgeving en scherpe prijsconcurrentie, waarbij Van Breda Car Finance rentabiliteit prefereerde boven volume, daalt de portefeuille met 4% naar 287 miljoen euro. De netto-waardeverminderingen op kredieten blijven ook hier op een uitzonderlijk laag niveau, dankzij het kredietacceptatiebeleid en de recuperaties in probleemdossiers. Samen met een strikte kostenbeheersing leidt dit opnieuw tot een zeer degelijk financieel resultaat. 8

13 Risicobeheersing: permanente opvolging en controle Ondernemingsrisico s zijn eigen aan de normale activiteiten van een bank. In vergelijking met sectorgenoten zijn Bank J.Van Breda & C en haar dochters echter altijd eenvoudige en transparante instellingen gebleven. Bovendien leggen zij al jarenlang een grote voorzichtigheid aan de dag bij het aanvaarden van risico s. Zij verrichten permanente risico-opvolging en controle. Historisch heeft Bank J.Van Breda & C haar capaciteit om risico s te beheersen ruimschoots bewezen. Vanuit het risicocomité wordt op gestructureerde wijze toezicht gehouden op risico s en risicoposities van de instelling en haar dochtervennootschappen. Daartoe laat het risicocomité zich door de diverse afdelingen en activiteiten informeren. Voor de bespreking van de diverse risico s verwijzen we naar de toelichtingen onder het punt 4. Risicobeheer van de geconsolideerde jaarrekening. 9

14 Deugdelijk bestuur Bank J. Van Breda & C streeft naar verantwoordelijkheid en transparantie. Directiecomité Het Directiecomité tekent de strategie uit en vertaalt deze in concrete beleidslijnen. Het is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en de uitwerking van een organisatiestructuur met duidelijke bevoegdheden en rapporteringslijnen. De leden evalueren de performantie van de bank op basis van tijdige, frequente en accurate managementinformatie. Deze verschaft inzicht in de activiteiten en resultaten van de operationele verantwoordelijken en laat toe om snelle en effectieve actie te ondernemen waar nodig. Samenstelling op 1/4/2014: Dirk Wouters (voorzitter), Peter Devlies (verantwoordelijke ALM, rapportering, cliëntenadvies, conceptontwikkeling, ABK bank en Van Breda Car Finance), Vic Pourbaix (verantwoordelijke cliëntenrelaties en gebouwen) en Marc Wijnants (verantwoordelijke informatica en back office). Raad van bestuur De Raad van Bestuur bekrachtigt de door het Directiecomité gevoerde strategie en beoordeelt periodiek de belangrijkste beleidslijnen. De leden staan in voor de bewaking en de promotie van hoge ethische normen en integriteitsstandaarden. Zij begrijpen de risico's die de bank loopt en leggen aanvaardbare niveaus vast door de bepaling van duidelijke tolerantieniveaus en risicolimieten. Samenstelling op 1/1/2015: Jan Suykens (voorzitter), Luc Bertrand, Piet Dejonghe, Jacques Delen, Paul De Winter, Willy Lenaers, Peter Devlies, Vic Pourbaix, Marc Wijnants en Dirk Wouters (bestuurders). Remuneratiecomité Het remuneratiecomité regelt de financiële vergoedingen met bestuurders en bepaalt het bedrag van hun bezoldigingen. Samenstelling op 1/1/2015: Luc Bertrand, Willy Lenaers en Jan Suykens 10

15 Risicocomité Vanuit het risicocomité wordt op gestructureerde wijze toezicht gehouden op risico s en risicoposities van de instelling en haar dochtervennootschappen. Samenstelling op 1/1/2015: Jan Suykens, Luc Bertrand en Willy Lenaers De leden van het risicocomité bezitten individueel de nodige kennis, deskundigheid, ervaring en vaardigheden om de strategie en de risicotolerantie van de instelling te begrijpen en te bevatten. Het Risicocomité is geen beslissingsorgaan. Het is een forum van reflectie en toetsing van risicogebonden materies, zeker voor wat de moeilijk kwantificeerbare risico s betreft, aan het risicobeleid zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de bank. Het Risicocomité heeft wel de bevoegdheid om aanbevelingen te formuleren inzake de prioriteitenstelling en/of de te hanteren procedures in operationele processen of projecten, wanneer het dit uit het oogpunt van risicobeheersing noodzakelijk acht. Auditcomité Het auditcomité staat in voor het toezicht op het financieel rapporteringsproces, op de naleving van de administratieve, juridische en fiscale regels en op de uitwerking van interne controleprocedures. Hiervoor staat het in rechtstreeks contact met respectievelijk de externe en interne audit. Samenstelling op 1/1/2015: Luc Bertrand, Willy Lenaers en Jan Suykens Alle leden van het auditcomité beschikken over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit. Luc Bertrand studeerde in 1974 af als handelsingenieur aan de K.U. Leuven. Hij was actief bij Bankers Trust C in New York, Amsterdam en London tot 1986 (Vice President North Europe Area Manager). Hij werd in 1985 bestuurder en in 1987 administratief en financieel directeur van Ackermans & van Haaren NV. Sinds 1996 is hij voorzitter van het Executief Comité van Ackermans & van Haaren NV. Hij is ook voorzitter van Finaxis. Hij is bestuurder geweest bij Indosuez Bank en Generale Bank en bekleedt vandaag diverse bestuursmandaten binnen en buiten de groep Ackermans & van Haaren en is tevens benoemd als onafhankelijk bestuurder bij Schroders en bij ING België. Jan Suykens is licentiaat TEW en behaalde daarna een MBA aan de Columbia University, New York. Hij begon zijn carrière op de afdeling Corporate & Investment Banking bij Fortis Bank. Sinds 1990 is hij lid van het Executief Comité van Ackermans & van Haaren NV. Hij bekleedt diverse bestuursmandaten binnen de groep Ackermans & van Haaren. Willy Lenaers is licentiaat Rechten (R.U. Gent 1976) en gegradueerde in de Fiscale Wetenschappen (Brussel 1980). Hij bekleedde verscheidene functies in de Kredietbank Groep tussen 1977 en 1999 en diverse bestuurdersmandaten. 11

16 Specifieke functies Interne audit is een onafhankelijke, objectieve beoordelingsfunctie, gericht op het onderzoek en de beoordeling van de goede werking van de operationele afdelingen en het kantorennet. Ze evalueert de doeltreffendheid en de efficiëntie van de interne controle en geeft advies om de werking te verbeteren. Contact Interne audit: De adviseur voor cliëntentevredenheid (vroeger: ombudsvrouw) is een neutraal en onafhankelijk bemiddelaar die een oplossing tracht uit te werken voor elk geschil met een cliënt waarvoor binnen een redelijke termijn geen bevredigend antwoord is gegeven door een afdeling of een kantoor. Tel , Fax Risk management is een onafhankelijke functie met als doel de interne risicobeheersing verder in te bedden in de cultuur en de dagelijkse praktijk van onze bank. Centraal in haar werkzaamheden staan adviesverlening en opvolging van en rapportering over operationele activiteiten. De kerntaken hebben betrekking op alle risico s waaraan onze bank onderworpen kan zijn. Het kredietrisico, het operationele risico, rente- en liquiditeitsrisico zijn risico s die van dichtbij worden gevolgd. Risicometing en -rapportering zorgen er mee voor dat de operationele afdelingen goed gewapend zijn om hun risico s op gepaste wijze onder controle te houden. Verantwoordelijke Risk Management: Compliance is een onafhankelijke functie die de naleving van de regels die verband houden met de integriteit van het bankieren controleert en bevordert. Het integriteitsbeleid richt zich prioritair tot volgende domeinen: witwaspreventie, voorkomingsbeleid fiscale mechanismen, transacties in financiële instrumenten, handel met voorkennis, koersmanipulatie, wetgeving op de privacy, discretieplicht, deontologische codes en dergelijke. Verantwoordelijke Compliance: 12

17 Sterk gewapend voor de toekomst Bank J.Van Breda & C heeft in 2014 sterke financiële prestaties neergezet. De nettowinst bedraagt 35,5 miljoen euro. Het eigen vermogen (deel van de groep) groeit van 448 naar 475 miljoen euro. De liquiditeits- en solvabiliteitspositie blijven uiterst gezond. Hiermee is de bank goed gewapend om het hoofd te bieden aan een financieeleconomische omgeving die gedurende een lange periode erg uitdagend zou kunnen blijven. Uiteraard maakt het huidige onzekere klimaat het moeilijk om winstvoorspellingen te doen. De economische situatie in Europa blijft wankel. De drastische interventies en de bestaande intenties van de monetaire overheden maken het renteklimaat op lange termijn erg onvoorspelbaar. De vervlakking van de rentecurve en de intense concurrentie wegen op het renteresultaat. Verder kan de aanhoudend moeilijke economische omgeving en de haperende economische groei haar impact hebben op de waardeverminderingen op de kredieten en de vraag naar krediet onder druk zetten. Hoewel de evolutie van de nettowinst moeilijk te voorspellen is, verwacht de bank ook in 2015 zonder onvoorziene omstandigheden opnieuw een degelijke prestatie neer te zetten, en dit om diverse redenen: Met haar strategie van vermogensbegeleiding gebaseerd op de langetermijnbelangen van de cliënt, heeft de bank de voorbije jaren bewezen slechts in beperkte mate onderhevig te zijn aan de volatiliteit van de financiële markten. Tegenover de stijging van de personeelskosten als gevolg van bijkomende aanwervingen, staat een versterking van de commerciële slagkracht die mede dankzij de hoge cliëntentevredenheid ook in 2015 verwacht wordt te leiden tot een verdere groei van de commerciële volumes en een verdere uitbouw van het handelsfonds van de bank. Deze volumegroei zal het bankproduct op peil houden hoewel de margedruk zich wellicht zal verderzetten en samen met de kostenefficiëntie van de bank het resultaat ondersteunen. De eigen portefeuille van de bank is belegd op korte looptijden en met een aanzienlijk aandeel in hoogwaardige overheidsobligaties. De bescherming van het eigen vermogen van de bank geniet ook in 2015 de hoogste prioriteit. De voorbije decennia situeerden de waardeverminderingen op kredieten zich aanzienlijk onder het marktgemiddelde. We gaan ervan uit dat deze aanpak ook in de toekomst zijn vruchten blijft afwerpen. 13

18 Het vertrouwen van de Raad van Bestuur in het langetermijnpotentieel van de strategie van de bank is nog aanzienlijk versterkt sinds het uitbreken van de financieel-economische crisis. De sterke ontwikkeling van de commerciële resultaten in de kernactiviteit vermogensbegeleiding voor ondernemers en vrije beroepen spreken voor zich. Van Breda Car Finance blijft een zeer gewaardeerde speler met een aantrekkelijke marktpositie en de resultaten van de vernieuwde strategie binnen ABK bank zijn bemoedigend. Ook al dient het jaar 2015 zich als uitdagend aan, deze successen en de zeer gezonde positie van de bank vormen een solide basis voor een financieel performante groei op lange termijn. De Raad van Bestuur dankt alle medewerkers voor de geleverde inspanningen en de resultaten van Jan Suykens Voorzitter van de Raad van Bestuur Bank J.Van Breda & C 14

19 Geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2014 (periode vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014) van Bank J. Van Breda & C nv opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS) en volgens een going concern basis. De IFRS jaarrekening met toelichtingen is opgesteld in duizenden euro. Bij afwijking hiervan wordt dit expliciet vermeld bij de betrokken tabellen. Geconsolideerde balans ACTIVA Toelichting I. Geldmiddelen en tegoeden bij centrale banken II. Vorderingen op kredietinstellingen III. Financiële activa 1. Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden Financiële activa beschikbaar voor verkoop Leningen en vorderingen (inclusief financiële leasing) 8.5 en Wijzigingen in reële waarde van de afgedekte posities bij afdekking van het renterisico van een portefeuille Derivaten gebruikt ter indekking IV. Materiële vaste activa 1. Terreinen, gebouwen en uitrusting V. Goodwill en andere immateriële activa VI. Investeringen in geassocieerde ondernemingen administratief verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode 1.2 en VII. Belastingvorderingen 1. Actuele belastingen Uitgestelde belastingen VIII. Overige activa TOTAAL ACTIVA

20 PASSIVA Toelichting I. Financiële verplichtingen 1. Financiële verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden Financiële verplichtingen gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs 2.1. Deposito's van kredietinstellingen Deposito's van klanten In schuldbewijzen belichaamde verplichtingen Achtergestelde verplichtingen Derivaten gebruikt ter indekking II. Voorzieningen III. Belastingverplichtingen 1. Actuele belastingen Uitgestelde belastingen IV. Overige verplichtingen TOTAAL VERPLICHTINGEN V. Geplaatst kapitaal VI. Geconsolideerde reserves VII. Herwaarderingsreserves VIII. Minderheidsbelangen TOTAAL EIGEN VERMOGEN TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

Bank J.Van Breda & C realiseert commerciële volumegroei met 8%. Brutobedrijfsresultaat voor belasting stijgt naar recordniveau.

Bank J.Van Breda & C realiseert commerciële volumegroei met 8%. Brutobedrijfsresultaat voor belasting stijgt naar recordniveau. PERSBERICHT Donderdag 28 februari 2013 Bank J.Van Breda & C realiseert commerciële volumegroei met 8%. Brutobedrijfsresultaat voor belasting stijgt naar recordniveau. Bank J.Van Breda & C heeft in 2012

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Geconsolideerde jaarrekening. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be

Jaarverslag 2013. Geconsolideerde jaarrekening. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be Jaarverslag 2013 Geconsolideerde jaarrekening Enkel voor ondernemers en vrije beroepen www.bankvanbreda.be INHOUDSTAFEL Kerncijfers Verslag van de Raad van Bestuur conform art. 119 van het Wetboek van

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Geconsolideerde jaarrekening. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be

Jaarverslag 2012. Geconsolideerde jaarrekening. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be Jaarverslag 2012 Geconsolideerde jaarrekening Enkel voor ondernemers en vrije beroepen www.bankvanbreda.be INHOUDSTAFEL Kerncijfers Verslag van de Raad van Bestuur conform art. 119 van het Wetboek van

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2012 2013 evolutie Q4 2012 Q4 2013 evolutie Herzien* Herzien* niet Omzet 3.091 2.865-7,3% 812 739-9,0% Kostprijs van verkopen (2.222) (2.031)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) FY 2014 FY 2015 evolutie Q4 2014 Q4 2015 niet evolutie Omzet 2.620 2.646 1,0% 711 672-5,5% Kostprijs van verkopen (1.813) (1,804) -0,5% (489)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS 2015 2016 evolutie Q4 2015 Q4 2016 niet evolutie Omzet 2.646

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q3 2016 Q3 2017 evolutie 9m 2016 9m 2017 evolutie Omzet 625 593-5,1% 1.873 1.803-3,7% Kostprijs van verkopen (415) (397) -4,3% (1.239) (1.202)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q2 2016 Q2 2017 evolutie H1 2016 H1 2017 evolutie Omzet 645 622-3,6% 1,248 1,210-3,0% Kostprijs van verkopen (416) (409) -1,7% (824) (805) -2,3%

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2016 Q1 2017 evolutie Omzet 603 588-2,5% Kostprijs van verkopen (408) (396) -2,9% Brutowinst 195 192-1,5% Verkoopkosten (84) (86) 2,4% Kosten

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Geconsolideerde jaarrekening. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen www.bankvanbreda.be

Jaarverslag 2011. Geconsolideerde jaarrekening. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen www.bankvanbreda.be Jaarverslag 2011 Geconsolideerde jaarrekening Enkel voor ondernemers en vrije beroepen www.bankvanbreda.be INHOUDSTAFEL Kerncijfers Verslag van de Raad van Bestuur conform art. 119 van het Wetboek van

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2011 9m 2012 evolutie 3 de kw. 2011 3 de kw. 2012 evolutie Omzet 2.218 2.279 2,8% 719 766 6,5% Kostprijs van verkopen (1.590) (1.637) 3,0%

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2012 Herzien* Q1 2013 evolutie Omzet 734 705-4,0% Kostprijs van verkopen (526) (502) -4,6% Brutowinst 208 203-2,4% Verkoopkosten (97) (94)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2014 Q1 2015 evolutie Omzet 622 622 Kostprijs van verkopen (440) (425) -3,4% Brutowinst 182 197 8,2% Verkoopkosten (84) (88) 4,8% Kosten van

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2015 Q1 2016 evolutie Omzet 622 603-3,1% Kostprijs van verkopen (425) (408) -4,0% Brutowinst 197 195-1,0% Verkoopkosten (88) (84) -4,5% Kosten

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 671 081 3 715 217 Kostprijs van verkopen 5.1. -3 073 407-3 025 225 Marge op omzet 5.1. 597 674 689 992 Commerciële kosten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be

Jaarverslag 2014. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be Jaarverslag 2014 Enkel voor ondernemers en vrije beroepen www.bankvanbreda.be Inhoud Voorwoord 3 Kerncijfers 4 Jaarverslag 5 Organogram 21 Bedrijfsmissie 25 Geconsolideerde jaarrekening 28 Bij ons bent

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Financieel overzicht Bekaert Jaarverslag 2011 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 262 496 3 339 957 Kostprijs van verkopen 5.1. -2 358 225-2 688 542 Marge

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2010 2011 evolutie Q4 2010 Q4 2011 evolutie niet Omzet 2.948 3.023 2,5% 806 805-0,1% Kostprijs van verkopen (1,950) (2,181) 11,8% (545) (591)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9 m. 2009 9 m. 2010 evolutie Q3 2009 Q3 2010 evolutie Omzet 2.020 2.142 +6,0% 681 742 +9,0% Kostprijs van verkopen (1.378) (1.405) +2,0% (461)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Niet-geauditeerde, geconsolideere cijfers volgens de IFRS/IAS waarderingsregels Q1 2009 Q1 2010 evolutie Omzet 662 664 0,3% Kostprijs van verkopen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2010 9m 2011 evolutie Q3 2010 Q3 2011 evolutie Omzet 2.142 2.218 3,5% 742 719-3,1% Kostprijs van verkopen (1.405) (1,590) 13,2% (499) (538)

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009 Embargo, 3 maart 211 te 17uur5 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 21 IN VERGELIJKING MET 29 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 21 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 2015 2014 Netto omzet 326 395 326 558 Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering -3 906 2 287 Overige bedrijfsopbrengsten 4 785 4 118

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2010 Q1 2011 evolutie Omzet 664 736 10,8% Kostprijs van verkopen (435) (505) 16,1% Brutowinst 229 231 0,9% Verkoopkosten (89) (100) 12,4%

Nadere informatie

EURONAV. Overgang naar IFRS

EURONAV. Overgang naar IFRS Overgang naar IFRS Vanaf het boekjaar 2004 maakt EURONAV haar geconsolideerde rekening op volgens IFRS. Teneinde in de mogelijkheid te zijn vergelijkbare informatie te presenteren werden de geconsolideerde

Nadere informatie

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Ransbeekstraat 310 - B-1120 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 1 augustus om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2009 2010 evolutie Q4 2009 Q4 2010 evolutie niet Omzet 2.755 2.948 7,0% 735 806 9,7% Kostprijs van verkopen (1.869) (1.950) 4,3% (491) (545)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 6m 2010 6m 2011 evolutie Q2 2010 Q2 2011 evolutie Omzet 1.400 1.499 7,1% 736 763 3,7% Kostprijs van verkopen (906) (1.052) 16,1% (471) (547)

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012 VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012 De verkorte tussentijdse financiële staten voor het semester, afgesloten op 2012, evenals de bijhorende toelichtingen

Nadere informatie

1 Financieel overzicht 2012

1 Financieel overzicht 2012 1 Financieel overzicht 2012 Dit is een bijlage bij het persbericht jaarcijfers 2012 en vormt daar integraal onderdeel van Geconsolideerde balans In miljoenen euro 31 december 2012 31 december 2011 1 januari

Nadere informatie

2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT

2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT 2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT 2 Forse groei van het resultaat Achmea Hypotheekbank heeft over het eerste halfjaar van 2008 een winst voor belastingen behaald van EUR 19,4 miljoen. Dit

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Ardooie, 28 februari 2014 - Sioen Industries NV is een gediversifieerde

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING EN TOTAALRESULTAAT VOOR DE JAREN BEËINDIGD OP 31 DECEMBER Geconsolideerde resultatenrekening (in duizenden, uitgezonderd aandelen en gegevens

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2011

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2011 VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2011 1.1 Geconsolideerde balans Voor de periode eindigend op 30 juni 2011 31 december 2010 ACTIVA Vaste Activa... 1.194 1.253

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V.

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V. BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART 2011 Fornix BioSciences N.V. 1 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (alle bedragen x 1.000) voor het boekjaar van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 met vergelijkende

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Gouda, 28 april 2017 Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is de accountantscontrole nog niet afgerond, maar wel zo ver gevorderd dat

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK Cijfers over 12 maanden eindigend op 31 december Toelichting 2009

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS EERSTE TOEPASSING VAN INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS a) Inleiding Sinds 1 januari 2005

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2016 NedSense enterprises N.V. Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2016 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2016 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4 Hoofdstuk 3 23/02/2011 - BvV Inhoudstafel 1 Toepasselijke IFRS normen 1 1.1 Referenties 1 1.2 Toepassingsgebied van IAS 1 Presentatie van de jaarrekening 1 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 2010 2009 index Opbrengsten 345.860 415.387 83 Kosten van grond- en hulpstoffen -146.180-189.618 77 Kosten uitbesteed werk en andere externe

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00. Jaarlijks communiqué

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00. Jaarlijks communiqué Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00 Geconsolideerde resultatenrekening Jaarlijks communiqué Beluga realiseerde over het volledige boekjaar 2013 een geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00. Jaarlijks communiqué

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00. Jaarlijks communiqué Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00 Geconsolideerde resultatenrekening Jaarlijks communiqué Beluga realiseerde over het volledige boekjaar 2012 een geconsolideerde

Nadere informatie

AV 31 mei 2016 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2015 VAN DE NMBS GROEP

AV 31 mei 2016 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2015 VAN DE NMBS GROEP AV 31 mei 2016 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2015 VAN DE NMBS GROEP 1 I. INTRODUCTIE De geconsolideerde financiële staten van de NMBS-Groep per 31 december 2015 werden opgemaakt met inachtneming van de

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05 Resultatenrekening in duizenden USD 30.06.2007 30.06.2006 Opbrengsten uit scheepvaartactiviteiten. 297.642 343.413 Meerwaarden op de verkoop van schepen...48.625 - Overige opbrengsten. Andere bedrijfsopbrengsten.....

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4 Hoofdstuk 20 Inhoudstafel Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 3 1. Toepasselijke IFRS normen... 4 1.1 Referenties... 4 1.2 Toepassingsgebied... 4 2. Definities...

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax PERSBERICHT HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel. 31 10 4869911, Telefax 31 10 4850355 Voor publicatie: 17 januari 2006 08.00 uur HUNTER DOUGLAS PRESENTEERT FINANCIËLE RESULTATEN OVER

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Schiphol Group. Jaarverslag

Schiphol Group. Jaarverslag Schiphol Group Jaarverslag 2014 12. Winstbelastingen in de jaarrekening In deze paragraaf worden alle jaarrekeningposten met betrekking tot winstbelastingen toegelicht. Deze zijn onder te verdelen in winstbelasting

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN DE NMBS GROEP 2016

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN DE NMBS GROEP 2016 AV 31 mei 2017 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN DE NMBS GROEP 2016 De geconsolideerde financiële staten van de NMBS-Groep per 31 december 2016 werden opgemaakt met inachtneming van de op die datum gepubliceerde

Nadere informatie

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2014 30.06.2013 Huurinkomsten 19.844 19.882 Met verhuur verbonden kosten -9-31 Nettohuurresultaat

Nadere informatie

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening Huurinkomsten 9.856 10.901 Met verhuur verbonden kosten -67-77 NETTOHUURRESULTAAT 9.789 10.824 Recuperatie van

Nadere informatie

SOLVAC: CASHRESULTAAT EN DIVIDEND IN 2011 HOGER DAN IN 2010

SOLVAC: CASHRESULTAAT EN DIVIDEND IN 2011 HOGER DAN IN 2010 Embargo, 1 maart 2012 te 17.50 uur GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC: CASHRESULTAAT EN DIVIDEND IN 2011 HOGER DAN IN 2010 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 2011 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Jaarverslag Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.

Jaarverslag Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. Jaarverslag 2015 Enkel voor ondernemers en vrije beroepen www.bankvanbreda.be Inhoud Voorwoord 3 Kerncijfers 4 Jaarverslag 5 20 Verslag van de RvB 6 Bank J.Van Breda & Cº 9 ABK bank 11 Van Breda Car Finance

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V. Jaarverslag Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4 Algemeen Royal FrieslandCampina in een oogopslag Royal FrieslandCampina in een oogopslag Elke dag voorziet Royal FrieslandCampina circa 1 miljard consumenten

Nadere informatie

Overzichten geconsolideerde jaarrekening

Overzichten geconsolideerde jaarrekening Overzichten geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans Per 31 december 2015 Per 31 december 2014 In miljoenen euro's Activa Geldmiddelen en kasequivalenten 64.943 43.409 Vorderingen op andere

Nadere informatie

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 54.544 Aanschaffingen, met inbegrip van de

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 2. geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2015 30.06.2014 Huurinkomsten 23.023 19.844 Met verhuur verbonden kosten 27-9 NETTOHUURRESULTAAT

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

Winstbelastingen in winst- en verliesrekening (effectief) ,7% ,7%

Winstbelastingen in winst- en verliesrekening (effectief) ,7% ,7% 12. Winstbelastingen in de jaarrekening In deze paragraaf worden alle jaarrekeningposten met betrekking tot winstbelastingen toegelicht. Deze zijn onder te verdelen in winstbelasting in de winst- en verliesrekening,

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie