Jaarverslag Geconsolideerde jaarrekening. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Geconsolideerde jaarrekening. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Geconsolideerde jaarrekening Enkel voor ondernemers en vrije beroepen

2 Inhoudstafel Kerncijfers... 1 Verslag van de Raad van Bestuur... 2 Geconsolideerde balans Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat Geconsolideerd overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen Geconsolideerd kasstroomoverzicht Verslag van de commissaris Toelichtingen Algemene informatie Dochterondernemingen Joint ventures en geassocieerde deelnemingen Grondslagen voor financiële verslaggeving Beoordelingen en schattingen Wijzigingen in de grondslagen en methodologie Waarderingsregels Voorstellingsbasis Consolidatieprincipes Transactie- en afwikkelingsdatum Geldmiddelen en kasequivalenten Financiële instrumenten Leasing Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Goodwill Bijzondere waardeverminderingen van financiële activa Handelsschulden en overige schulden Voorzieningen Voorwaardelijke vorderingen en verplichtingen Belastingen Kapitaalsubsidies Personeelsbeloningen Kapitaal en reserves Erkenning van opbrengsten Omrekeningsverschillen vreemde valuta Gebeurtenissen na balansdatum i

3 3. Eigen vermogen Eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders Minderheidsbelangen Eigen vermogen BASEL III Reconciliatie eigen vermogen IFRS en BASEL III Risicobeheer Strategisch risico Kredietrisico Maximale kredietrisico Kredietportefeuille Beleggingsportefeuille Markt-, rente- en wisselkoersrisico Liquiditeitsrisico Operationeel risico Solvabiliteitsrisico Eigenvermogenvereiste kredietrisico Eigenvermogenvereiste marktrisico Eigenvermogenvereiste operationeel risico Eigenvermogenvereiste wederpartijrisico Solvabiliteitsratio Hefboomratio Bezoldiging van de bestuurders Samenstelling van de raad van bestuur Bezoldigingsbeleid van de niet-uitvoerende en onafhankelijke bestuurders Bezoldigingsbeleid van de uitvoerende bestuurders Externe mandaten bestuurders Bezoldiging van de commissaris Transacties met verbonden partijen Toelichtingen bij de geconsolideerde balans Geldmiddelen en tegoeden bij centrale banken Vorderingen op kredietinstellingen Financiële activa en verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden Voor verkoop beschikbare financiële activa Leningen en vorderingen Derivaten gebruikt ter indekking Investeringen in joint ventures en geassocieerde deelnemingen verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode Overige activa Deposito s van kredietinstellingen Deposito s van klanten In schuldbewijzen belichaamde verplichtingen Achtergestelde verplichtingen Overige verplichtingen Reële waarde van financiële activa en verplichtingen ii

4 9. Toelichtingen bij de geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto interestinkomsten Dividenden Netto vergoedingen en commissies Winst (verlies) op financiële activa beschikbaar voor verkoop Winst (verlies) op financiële activa en verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden Winst (verlies) uit derivaten gebruikt ter indekking Winst (verlies) op de realisatie van andere activa Overige bedrijfsopbrengsten en -kosten Personeelskosten Algemene en administratieve kosten Materiële vaste activa Goodwill en immateriële vaste activa Voorzieningen Bijzondere waardeverminderingen Winstbelastingen Andere toelichtingen Uitsluiting inactieve vennoten ABK Bedrijfscombinaties Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Personeelsbeloningen en -vergoedingen Op aandelen gebaseerde vergoedingen Pensioenplannen Gebeurtenissen na balansdatum iii

5 Kerncijfers In een oogopslag Personeel Resultaten Winst over de verslagperiode toe te rekenen aan de aandeelhouders (*) Balansgegevens Totaal belegd door cliënten Cliëntendeposito s Buitenbalansproducten Kredietverlening aan cliënten Eigen vermogen deel groep Ratio s Efficiëntieratio (cost income) 57% 61% 58% 59% 60% Rendement op het gemiddelde eigen 10% (*) 7% 7% 8% vermogen (ROE) Rendement op activa (ROA) 0,80% (*) 0,69% 0,72% 0,79% Waardeverminderingen op kredieten 0,15% 0,06% 0,08% 0,04% 0,01% Solvabiliteit (eigen vermogen op activa) 8,1% 9,9% 10,7% 10,2% 9,5% (**) Kernkapitaalratio (core tier 1) (**) 11,3% 14,7% 14,2% 13,7% 14,9% Risicogewogen solvabiliteitsratio (RAR) (**) 14,7% 17,3% 16,4% 15,6% 16,8% Net Promoter Score (ondernemers en vrije beroepen) (***) Gegevens telkens op 31.12, financiële informatie in duizenden EUR (*) Exclusief ABK bedroeg de nettowinst in ,407 miljoen euro. Gezien de uitzonderlijke eenmalige resultaatsimpact (badwill) van de overname van ABK zouden de rendementspercentages over 2011 een vertekend beeld geven van de onderliggende rendabiliteit. (**) Vanaf 2014 volgens Basel III normen (***) De Net Promoter Score is gebaseerd op de antwoorden op één cruciale vraag: "Als u naar uw mening wordt gevraagd, zou u Bank J.Van Breda & C dan aanraden aan een vriend of collega?". Er zijn 5 mogelijke antwoorden. De berekening gebeurt volgens de methodiek zoals beschreven door Fred Reichheld. Deze is het resultaat van volgende bewerking: % Zeker wel - % "Ik weet het niet " - % "Waarschijnlijk niet -% "Zeker niet" Het percentage "Waarschijnlijk wel" wordt niet meegeteld, waardoor de NPS een zeer scherp resultaat geeft dat voor bedrijven met een slechte reputatie zelfs negatief kan zijn. Recent onderzoek bij cliënten van onze bank (lente 2014) leverde het volgend resultaat: 70% Zeker wel 5% Ik weet het niet 2% Waarschijnlijk niet 1% Zeker niet = 62% 1

6 Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering conform artikel 119 van het Wetboek van Vennootschappen Bank J.Van Breda & C realiseert 35,5 miljoen euro nettowinst (+ 13%) en neemt de kaap van 10 miljard euro toevertrouwd vermogen. Bank J.Van Breda & C realiseerde in 2014 een nettowinst van 35,5 miljoen euro. Dit is 13% beter dan het recordresultaat van 2013 en dit ondanks een uitdagende omgeving met lage rentevoeten en een vlakke rentecurve, aanhoudende dreiging van deflatie en een haperende economische groei. De cliëntentevredenheid bleef in elk van de activiteiten op het zeer hoge niveau van de vorige jaren. Het vermogen dat ondernemers en vrije beroepen toevertrouwen aan Bank J.Van Breda & C steeg in 2014 met 1 miljard euro (+11%). Het totaal toevertrouwd vermogen neemt hierdoor de kaap van 10 miljard euro. Intussen werd verder geïnvesteerd in kantoren bij zowel Bank J.Van Breda & C als ABK bank, in de verdere modernisering van het IT-platform en in de versterking van de commerciële slagkracht. De efficiëntie blijft op een competitief niveau. Dankzij de commerciële groei en het verder rentabiliseren van het overtollige eigen vermogen bij ABK bank, stijgt het rendement op eigen vermogen tot 8%. Nettowinst stijgt tot 35,5 miljoen euro De geconsolideerde nettowinst bedraagt in ,5 miljoen euro, een stijging met 13% tegenover

7 Tevreden cliënten De cliënt staat bij ons centraal. Bank J.Van Breda & C bevestigt opnieuw haar zeer hoge cliëntentevredenheid, zowel bij bestaande als bij nieuwe cliënten: 9 van de 10 cliënten zou de bank aanraden aan vrienden of collega s. Dat resulteert in een Net Promoter Score (NPS) van 62%, één van de hoogste in de Belgische banksector en vergelijkbaar met wereldwijd gereputeerde merken. Ook ABK bank en Van Breda Car Finance, die in 2014 fuseerden, kennen een uitmuntende cliëntentevredenheid. Toevertrouwd vermogen stijgt met 1 miljard euro Het totaal toevertrouwd vermogen groeit met 1 miljard euro tot 10 miljard euro (+11%), de totale kredietportefeuille groeit met 5% tot 3,6 miljard euro. Deze groei komt zowel van nieuwe cliënten als van toename van volumes bij bestaande cliënten. Bankproduct stijgt maar minder uitgesproken dan de volumegroei Het geconsolideerde bankproduct stijgt met 1,7 miljoen euro tot 119,4 miljoen euro. Het renteresultaat stijgt met 7% dankzij de groei van de kredietportefeuille met 5% en van de deposito s met 4%. Het renteresultaat ondervindt druk door de lage rente, de vervlakking van de rentecurve, het onzeker economisch klimaat en de strategie van de bank om in haar beleggingsportefeuille voorrang te geven aan veiligheid boven rendement. Anderzijds vertaalde de dalende ECB-rente zich afgelopen jaar in lagere rentevergoedingen op kortetermijndeposito's terwijl de herprijzing van langetermijnkredieten zich meer in de toekomst situeert. De groei in buitenbalansbeleggingen (+16%) zorgt voor een stijging van de ontvangen commissie-inkomsten met 16%. Het bedrag aan meerwaarden in de effectenportefeuille, dividenden en de resultaten van indekkingsinstrumenten bedragen 1,8 miljoen euro tegenover 4,8 miljoen euro in Efficiëntie vertaalt zich in een quasi stabiele cost income-ratio De kosten bedragen 71 miljoen euro en liggen 3% boven Deze stijging wordt verklaard door hogere bankenheffingen (69% van de aangroei van de kosten), ontwikkeling van onze naambekendheid en toegenomen investeringen in informaticatoepassingen en huisvesting om de bediening van onze cliënten nog te verbeteren. De cost income-ratio bedraagt geconsolideerd 60%, waarmee Bank J.Van Breda & C tot de meest performante Belgische banken behoort. Voorzichtigheid zorgt voor uitzonderlijk lage waardeverminderingen kredieten De waardeverminderingen voor kredietdossiers bedragen 0,2 miljoen euro tegenover 1,5 miljoen euro in Zij bedragen 0,01% van de gemiddelde kredietportefeuille. De volgehouden, behoedzame kredietpolitiek in elk van de 3 activiteiten en de samenwerking met succesvolle, voorzichtige cliënten blijft ook in een periode van economische crisis zijn vruchten afwerpen. 3

8 Belang in ABK bank stijgt naar 99,9% Doordat ABK bank gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om uit het statuut van het Beroepskrediet te treden, kunnen vennoten die uittreden voortaan worden vergoed tegen boekwaarde in plaats van de veel lagere nominale waarde. ABK bank heeft van de statutaire mogelijkheid gebruik gemaakt om inactieve vennoten uit te sluiten. Als gevolg hiervan en van de verkoop door de meeste van de resterende minderheidsaandeelhouders is het belang van Bank J.Van Breda & C in ABK bank eind 2013 gestegen van 91,8% naar 99,9% zodat vanaf 2014 quasi het volledige resultaat van ABK bank ten goede komt aan Bank J.Van Breda & C. ABK bank en Van Breda Car Finance fuseren op 1 april 2014 Voortaan is Van Breda Car Finance een divisie van ABK bank. De fusie biedt Van Breda Car Finance voldoende zekerheid over de beschikbaarheid van funding en aan ABK bank controle over de kredietrisico s in Van Breda Car Finance, dat reeds sinds 2013 gefund werd vanuit ABK bank. Bovendien streeft de bank naar operationele en commerciële synergieën die beide activiteiten ten goede komen. Sterke liquiditeit en solvabiliteit Bank J.Van Breda & C blijft goed gewapend om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de financieel-economische crisis dankzij haar liquiditeitspositie. De kredietportefeuille wordt volledig gefinancierd met cliëntendeposito s. Het eigen vermogen (deel van de groep) stijgt van 448 miljoen naar 475 miljoen euro. Net zoals de voorbije jaren wordt het eigen vermogen niet aangetast door waardeverminderingen op financiële instrumenten uit de beleggingsportefeuille. De groei van het eigen vermogen geeft de bank bijkomende slagkracht om haar gestage groei te bestendigen, zelfs bij onvoorziene marktomstandigheden. De solvabiliteit uitgedrukt als eigen vermogen op activa (hefboomratio) bedraagt 9,5%, een veelvoud van de 3% die de toezichthouders tegen ten vroegste 2018 willen invoeren onder Basel III. 4

9 Bank J.Van Breda & C Enkel voor ondernemers en vrije beroepen Bank J.Van Breda & C is een gespecialiseerde adviesbank die zich uitsluitend richt tot ondernemers en vrije beroepen. Wij helpen hen bij de systematische opbouw, het beheer en de bescherming van hun vermogen. Bij ons kunnen ze rekenen op een persoonlijke, proactieve begeleiding, zowel professioneel als privé, hun leven lang. Bank J.Van Breda & C begeleidt 9,7 miljard euro vermogen van ondernemers en vrije beroepen De duurzame aanpak van de bank en de hoge cliëntentevredenheid resulteren in een gestage groei van de commerciële volumes. Het door cliënten belegd vermogen kent in 2014 een groei met 996 miljoen tot 9,7 miljard euro (11%). De cliëntendeposito s groeien met 4% tot 3,5 miljard euro. In een uiterst concurrentiële marktomgeving met een context van lage rentevoeten resulteert het vertrouwen van onze cliënten in de bank in een aangroei van termijnrekeningen op meer dan een jaar met 6% tot 823 miljoen euro. In totaliteit stijgen de beleggingen in buitenbalansproducten met 16% tot 6,2 miljard euro, dankzij de instroom van bijkomende beleggingen en de financiële prestaties van de vermogens onder beheer. o In het vermogensbeheer beheert Bank Delen eind ,6 miljard euro voor cliënten van Bank J.Van Breda & C (tegenover 3 miljard euro in 2013, +18%). o De verzekeringsbeleggingen groeien tot een volume van 1,6 miljard euro (+4%). o De uitstaande reserves in fiscaalvriendelijke verzekeringsproducten stijgen met 24% tot meer dan 435 miljoen euro. o De beleggingsfondsen groeien tot een belegd kapitaal van 566 miljoen euro (+36%). 5

10 Kredietportefeuille groeit met 7% Ook in 2014 blijft het kredietvolume bij ondernemers en vrije beroepen verder stijgen tot 3,2 miljard euro (+7%). De kredietverlening aan succesvolle ondernemers en vrije beroepen steunt op een langetermijnrelatie, die maakt dat kredietverlening voor doordachte en voorzichtige investerings- en groeiprojecten mogelijk blijft, ook in een moeilijke financieel-economische omgeving. Financieel resultaat De bank heeft in het verleden reeds aangegeven om in de toekomst enkel met een model met eigen kantoren te willen werken. De resterende zelfstandige agenten hebben de mogelijkheid om verder te gaan als medewerker van de bank. In de loop van 2014 hebben de eerste agenten de stap gezet, zodat deze intentie een concreet feit werd en aanleiding geeft tot het betalen van een contractuele vergoeding. Enerzijds voorziet deze in een contractueel verplichte stopzettingsvergoeding en anderzijds in een compensatie voor de gemaakte investeringen gelinkt aan de kwaliteit van de portefeuille. De goodwill die in 2007 betaald is bij de overname van de portefeuille binnenvaartondernemers reflecteerde de verwachting om deze kredietklanten uit te diepen met een propositie vermogensopbouw. Vandaag ligt de verhouding van het toevertrouwd vermogen ten opzichte van het kredietvolume bij de overgenomen cliënten aanzienlijk lager dan bij andere kredietcliënten en lager dan bij de overname werd ingeschat. Dat gaf aanleiding tot een afwaardering van het volledige bedrag aan goodwill. De uitstekende groei van de commerciële volumes resulteert in een mooie stijging van het bankproduct. Bovendien blijven de kosten zeer goed onder controle en bevinden de kredietverliezen zich op een zeer laag niveau. Dit alles resulteert opnieuw in een schitterend resultaat. 6

11 ABK bank Vermogensbegeleiding voor kaderleden ABK bank is sinds 2011 een dochtermaatschappij van Bank J.Van Breda & C. Sinds de overname herpositioneerde ABK bank zich als vermogensbegeleider voor kaderleden. ABK bank begeleidt haar cliënten met een langetermijnvisie in de opbouw, beheer en bescherming van vermogen. Daarbij blijft ABK bank trouw aan de traditie van eenvoudige en transparante producten, in een cultuur van voorzichtigheid en persoonlijke aanpak. De laatste stappen in de transitie, de eerste in profilering ABK bank, een 99,9% dochtermaatschappij van Bank J.Van Breda & C, herpositioneerde zich sinds de overname in 2011 tot vermogensbegeleider voor kaderleden. In 2014 werd vooral vooruitgang geboekt op het vlak van profilering en prospectie. Zowel de kantoren in Turnhout als in Mechelen namen hun intrek in een nieuw gebouw, zodat het hele kantorennet van de bank nu gehuisvest is in moderne, aangename kantoren. Er werden diverse initiatieven genomen om de naambekendheid van ABK bank op te bouwen, waaronder het title sponsorship van de ABK bank Antwerp Triatlon. Commerciële volumes Per 31/12/2014 hebben de cliënten 297 miljoen euro deposito s toevertrouwd aan ABK bank, een daling met 9 miljoen euro tegenover De kredietportefeuille zakt met 25 miljoen euro naar 164 miljoen euro. De instroom van nieuwe cliënten, die mooi is toegenomen in vergelijking met 2013, compenseert nog onvoldoende de uitstroom van cliënten buiten de doelgroep en kredietcliënten zonder interesse voor of potentieel tot vermogensbegeleiding. Surplus aan eigen vermogen en liquiditeit rendabel ingezet Eind 2012 heeft ABK bank kredietrisicoprotectie verstrekt op een gedeelte van de kredietportefeuille van Bank J.Van Breda & C. Hierdoor wordt het overschot aan kapitaal binnen ABK bank gebruikt om de gezonde groei van de kredietverlening van Bank J.Van Breda & C uit het verleden ook in de toekomst te bestendigen. Sinds 2013 gebruikt ABK bank haar surplus aan liquiditeiten voor kredietverlening aan Van Breda Car Finance, dat sinds 1 april 2014 een divisie van ABK bank is geworden. Dit meer rendabele gebruik van de overschotten aan eigen vermogen en liquiditeit ondersteunt net als vorig jaar het financieel resultaat. 7

12 Uitsluiting inactieve vennoten De Algemene Vergadering van ABK bank van 2014 heeft de uitsluiting van de inactieve vennoten goedgekeurd. De statuten van ABK bank voorzien dat het recht op een scheidingsaandeel verjaart 5 jaar na uitsluiting of na overlijden. Daarom wordt de schuld die verjaard is als gevolg van overlijdens langer dan 5 jaar geleden, teruggenomen. Deze terugname is gebaseerd op de statistieken over de levensverwachting in België, waarbij een correctie van 5% werd toegepast voor uitgesloten vennoten die (conform diezelfde statistieken) langer dan gemiddeld leven. Van Breda Car Finance Fast, friendly, flexible Als divisie van ABK bank is Van Breda Car Finance in heel België actief in de sector van de autofinanciering en de financiële autoleasing. Van Breda Car Finance wil de beste kredietpartner zijn voor de cliënten van grote, zelfstandige autodealers. Heel de organisatie is toegespitst op snelle kredietoplossingen voor personenwagens via een eigen website. Vanuit de kernwaarden fast, friendly & flexible ondersteunt Van Breda Car Finance de lokale autodealer in het volledige verkoopproces: van offertefase, aanvraagverwerking en aanmaak van kredietcontracten tot en met de controle op de uitbetaling van het dossier. Op die manier vergemakkelijken we de verkoop van onze partners die hun cliëntenservice uitbreiden met kredietverlening. Als gevolg van een moeilijke marktomgeving en scherpe prijsconcurrentie, waarbij Van Breda Car Finance rentabiliteit prefereerde boven volume, daalt de portefeuille met 4% naar 287 miljoen euro. De netto-waardeverminderingen op kredieten blijven ook hier op een uitzonderlijk laag niveau, dankzij het kredietacceptatiebeleid en de recuperaties in probleemdossiers. Samen met een strikte kostenbeheersing leidt dit opnieuw tot een zeer degelijk financieel resultaat. 8

13 Risicobeheersing: permanente opvolging en controle Ondernemingsrisico s zijn eigen aan de normale activiteiten van een bank. In vergelijking met sectorgenoten zijn Bank J.Van Breda & C en haar dochters echter altijd eenvoudige en transparante instellingen gebleven. Bovendien leggen zij al jarenlang een grote voorzichtigheid aan de dag bij het aanvaarden van risico s. Zij verrichten permanente risico-opvolging en controle. Historisch heeft Bank J.Van Breda & C haar capaciteit om risico s te beheersen ruimschoots bewezen. Vanuit het risicocomité wordt op gestructureerde wijze toezicht gehouden op risico s en risicoposities van de instelling en haar dochtervennootschappen. Daartoe laat het risicocomité zich door de diverse afdelingen en activiteiten informeren. Voor de bespreking van de diverse risico s verwijzen we naar de toelichtingen onder het punt 4. Risicobeheer van de geconsolideerde jaarrekening. 9

14 Deugdelijk bestuur Bank J. Van Breda & C streeft naar verantwoordelijkheid en transparantie. Directiecomité Het Directiecomité tekent de strategie uit en vertaalt deze in concrete beleidslijnen. Het is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en de uitwerking van een organisatiestructuur met duidelijke bevoegdheden en rapporteringslijnen. De leden evalueren de performantie van de bank op basis van tijdige, frequente en accurate managementinformatie. Deze verschaft inzicht in de activiteiten en resultaten van de operationele verantwoordelijken en laat toe om snelle en effectieve actie te ondernemen waar nodig. Samenstelling op 1/4/2014: Dirk Wouters (voorzitter), Peter Devlies (verantwoordelijke ALM, rapportering, cliëntenadvies, conceptontwikkeling, ABK bank en Van Breda Car Finance), Vic Pourbaix (verantwoordelijke cliëntenrelaties en gebouwen) en Marc Wijnants (verantwoordelijke informatica en back office). Raad van bestuur De Raad van Bestuur bekrachtigt de door het Directiecomité gevoerde strategie en beoordeelt periodiek de belangrijkste beleidslijnen. De leden staan in voor de bewaking en de promotie van hoge ethische normen en integriteitsstandaarden. Zij begrijpen de risico's die de bank loopt en leggen aanvaardbare niveaus vast door de bepaling van duidelijke tolerantieniveaus en risicolimieten. Samenstelling op 1/1/2015: Jan Suykens (voorzitter), Luc Bertrand, Piet Dejonghe, Jacques Delen, Paul De Winter, Willy Lenaers, Peter Devlies, Vic Pourbaix, Marc Wijnants en Dirk Wouters (bestuurders). Remuneratiecomité Het remuneratiecomité regelt de financiële vergoedingen met bestuurders en bepaalt het bedrag van hun bezoldigingen. Samenstelling op 1/1/2015: Luc Bertrand, Willy Lenaers en Jan Suykens 10

15 Risicocomité Vanuit het risicocomité wordt op gestructureerde wijze toezicht gehouden op risico s en risicoposities van de instelling en haar dochtervennootschappen. Samenstelling op 1/1/2015: Jan Suykens, Luc Bertrand en Willy Lenaers De leden van het risicocomité bezitten individueel de nodige kennis, deskundigheid, ervaring en vaardigheden om de strategie en de risicotolerantie van de instelling te begrijpen en te bevatten. Het Risicocomité is geen beslissingsorgaan. Het is een forum van reflectie en toetsing van risicogebonden materies, zeker voor wat de moeilijk kwantificeerbare risico s betreft, aan het risicobeleid zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de bank. Het Risicocomité heeft wel de bevoegdheid om aanbevelingen te formuleren inzake de prioriteitenstelling en/of de te hanteren procedures in operationele processen of projecten, wanneer het dit uit het oogpunt van risicobeheersing noodzakelijk acht. Auditcomité Het auditcomité staat in voor het toezicht op het financieel rapporteringsproces, op de naleving van de administratieve, juridische en fiscale regels en op de uitwerking van interne controleprocedures. Hiervoor staat het in rechtstreeks contact met respectievelijk de externe en interne audit. Samenstelling op 1/1/2015: Luc Bertrand, Willy Lenaers en Jan Suykens Alle leden van het auditcomité beschikken over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit. Luc Bertrand studeerde in 1974 af als handelsingenieur aan de K.U. Leuven. Hij was actief bij Bankers Trust C in New York, Amsterdam en London tot 1986 (Vice President North Europe Area Manager). Hij werd in 1985 bestuurder en in 1987 administratief en financieel directeur van Ackermans & van Haaren NV. Sinds 1996 is hij voorzitter van het Executief Comité van Ackermans & van Haaren NV. Hij is ook voorzitter van Finaxis. Hij is bestuurder geweest bij Indosuez Bank en Generale Bank en bekleedt vandaag diverse bestuursmandaten binnen en buiten de groep Ackermans & van Haaren en is tevens benoemd als onafhankelijk bestuurder bij Schroders en bij ING België. Jan Suykens is licentiaat TEW en behaalde daarna een MBA aan de Columbia University, New York. Hij begon zijn carrière op de afdeling Corporate & Investment Banking bij Fortis Bank. Sinds 1990 is hij lid van het Executief Comité van Ackermans & van Haaren NV. Hij bekleedt diverse bestuursmandaten binnen de groep Ackermans & van Haaren. Willy Lenaers is licentiaat Rechten (R.U. Gent 1976) en gegradueerde in de Fiscale Wetenschappen (Brussel 1980). Hij bekleedde verscheidene functies in de Kredietbank Groep tussen 1977 en 1999 en diverse bestuurdersmandaten. 11

16 Specifieke functies Interne audit is een onafhankelijke, objectieve beoordelingsfunctie, gericht op het onderzoek en de beoordeling van de goede werking van de operationele afdelingen en het kantorennet. Ze evalueert de doeltreffendheid en de efficiëntie van de interne controle en geeft advies om de werking te verbeteren. Contact Interne audit: De adviseur voor cliëntentevredenheid (vroeger: ombudsvrouw) is een neutraal en onafhankelijk bemiddelaar die een oplossing tracht uit te werken voor elk geschil met een cliënt waarvoor binnen een redelijke termijn geen bevredigend antwoord is gegeven door een afdeling of een kantoor. Tel , Fax Risk management is een onafhankelijke functie met als doel de interne risicobeheersing verder in te bedden in de cultuur en de dagelijkse praktijk van onze bank. Centraal in haar werkzaamheden staan adviesverlening en opvolging van en rapportering over operationele activiteiten. De kerntaken hebben betrekking op alle risico s waaraan onze bank onderworpen kan zijn. Het kredietrisico, het operationele risico, rente- en liquiditeitsrisico zijn risico s die van dichtbij worden gevolgd. Risicometing en -rapportering zorgen er mee voor dat de operationele afdelingen goed gewapend zijn om hun risico s op gepaste wijze onder controle te houden. Verantwoordelijke Risk Management: Compliance is een onafhankelijke functie die de naleving van de regels die verband houden met de integriteit van het bankieren controleert en bevordert. Het integriteitsbeleid richt zich prioritair tot volgende domeinen: witwaspreventie, voorkomingsbeleid fiscale mechanismen, transacties in financiële instrumenten, handel met voorkennis, koersmanipulatie, wetgeving op de privacy, discretieplicht, deontologische codes en dergelijke. Verantwoordelijke Compliance: 12

17 Sterk gewapend voor de toekomst Bank J.Van Breda & C heeft in 2014 sterke financiële prestaties neergezet. De nettowinst bedraagt 35,5 miljoen euro. Het eigen vermogen (deel van de groep) groeit van 448 naar 475 miljoen euro. De liquiditeits- en solvabiliteitspositie blijven uiterst gezond. Hiermee is de bank goed gewapend om het hoofd te bieden aan een financieeleconomische omgeving die gedurende een lange periode erg uitdagend zou kunnen blijven. Uiteraard maakt het huidige onzekere klimaat het moeilijk om winstvoorspellingen te doen. De economische situatie in Europa blijft wankel. De drastische interventies en de bestaande intenties van de monetaire overheden maken het renteklimaat op lange termijn erg onvoorspelbaar. De vervlakking van de rentecurve en de intense concurrentie wegen op het renteresultaat. Verder kan de aanhoudend moeilijke economische omgeving en de haperende economische groei haar impact hebben op de waardeverminderingen op de kredieten en de vraag naar krediet onder druk zetten. Hoewel de evolutie van de nettowinst moeilijk te voorspellen is, verwacht de bank ook in 2015 zonder onvoorziene omstandigheden opnieuw een degelijke prestatie neer te zetten, en dit om diverse redenen: Met haar strategie van vermogensbegeleiding gebaseerd op de langetermijnbelangen van de cliënt, heeft de bank de voorbije jaren bewezen slechts in beperkte mate onderhevig te zijn aan de volatiliteit van de financiële markten. Tegenover de stijging van de personeelskosten als gevolg van bijkomende aanwervingen, staat een versterking van de commerciële slagkracht die mede dankzij de hoge cliëntentevredenheid ook in 2015 verwacht wordt te leiden tot een verdere groei van de commerciële volumes en een verdere uitbouw van het handelsfonds van de bank. Deze volumegroei zal het bankproduct op peil houden hoewel de margedruk zich wellicht zal verderzetten en samen met de kostenefficiëntie van de bank het resultaat ondersteunen. De eigen portefeuille van de bank is belegd op korte looptijden en met een aanzienlijk aandeel in hoogwaardige overheidsobligaties. De bescherming van het eigen vermogen van de bank geniet ook in 2015 de hoogste prioriteit. De voorbije decennia situeerden de waardeverminderingen op kredieten zich aanzienlijk onder het marktgemiddelde. We gaan ervan uit dat deze aanpak ook in de toekomst zijn vruchten blijft afwerpen. 13

18 Het vertrouwen van de Raad van Bestuur in het langetermijnpotentieel van de strategie van de bank is nog aanzienlijk versterkt sinds het uitbreken van de financieel-economische crisis. De sterke ontwikkeling van de commerciële resultaten in de kernactiviteit vermogensbegeleiding voor ondernemers en vrije beroepen spreken voor zich. Van Breda Car Finance blijft een zeer gewaardeerde speler met een aantrekkelijke marktpositie en de resultaten van de vernieuwde strategie binnen ABK bank zijn bemoedigend. Ook al dient het jaar 2015 zich als uitdagend aan, deze successen en de zeer gezonde positie van de bank vormen een solide basis voor een financieel performante groei op lange termijn. De Raad van Bestuur dankt alle medewerkers voor de geleverde inspanningen en de resultaten van Jan Suykens Voorzitter van de Raad van Bestuur Bank J.Van Breda & C 14

19 Geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2014 (periode vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014) van Bank J. Van Breda & C nv opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS) en volgens een going concern basis. De IFRS jaarrekening met toelichtingen is opgesteld in duizenden euro. Bij afwijking hiervan wordt dit expliciet vermeld bij de betrokken tabellen. Geconsolideerde balans ACTIVA Toelichting I. Geldmiddelen en tegoeden bij centrale banken II. Vorderingen op kredietinstellingen III. Financiële activa 1. Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden Financiële activa beschikbaar voor verkoop Leningen en vorderingen (inclusief financiële leasing) 8.5 en Wijzigingen in reële waarde van de afgedekte posities bij afdekking van het renterisico van een portefeuille Derivaten gebruikt ter indekking IV. Materiële vaste activa 1. Terreinen, gebouwen en uitrusting V. Goodwill en andere immateriële activa VI. Investeringen in geassocieerde ondernemingen administratief verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode 1.2 en VII. Belastingvorderingen 1. Actuele belastingen Uitgestelde belastingen VIII. Overige activa TOTAAL ACTIVA

20 PASSIVA Toelichting I. Financiële verplichtingen 1. Financiële verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden Financiële verplichtingen gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs 2.1. Deposito's van kredietinstellingen Deposito's van klanten In schuldbewijzen belichaamde verplichtingen Achtergestelde verplichtingen Derivaten gebruikt ter indekking II. Voorzieningen III. Belastingverplichtingen 1. Actuele belastingen Uitgestelde belastingen IV. Overige verplichtingen TOTAAL VERPLICHTINGEN V. Geplaatst kapitaal VI. Geconsolideerde reserves VII. Herwaarderingsreserves VIII. Minderheidsbelangen TOTAAL EIGEN VERMOGEN TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

Bank J.Van Breda & C realiseert commerciële volumegroei met 8%. Brutobedrijfsresultaat voor belasting stijgt naar recordniveau.

Bank J.Van Breda & C realiseert commerciële volumegroei met 8%. Brutobedrijfsresultaat voor belasting stijgt naar recordniveau. PERSBERICHT Donderdag 28 februari 2013 Bank J.Van Breda & C realiseert commerciële volumegroei met 8%. Brutobedrijfsresultaat voor belasting stijgt naar recordniveau. Bank J.Van Breda & C heeft in 2012

Nadere informatie

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 158 05 Financieel verslag Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 1. Geconsolideerde winst en verliesrekening...160 2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten...160

Nadere informatie

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID 04 Financieel verslag Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID De ondergetekenden, Jacques Vandermeiren, voorzitter van het directiecomité en Chief

Nadere informatie

Jaarrekening Fortis Bank 2006

Jaarrekening Fortis Bank 2006 Jaarrekening Fortis Bank N.V. 2006 1 Jaarrekening Fortis Bank 2006 Fortis Bank Geconsolideerde Jaarrekening Verslag van de Raad van Bestuur van Fortis Bank Jaarrekening Fortis Bank 2 Jaarrekening Fortis

Nadere informatie

EUR. Blz. 9 EUR GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO

EUR. Blz. 9 EUR GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO 47 05/05/2014 BE 0403.216.429 38 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14119.00369 CONSO 1.1 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. CONSO GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO NAAM VAN DE

Nadere informatie

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78 Jaarverslag 2014 Verklaring We verklaren, voor zover ons bekend, dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

Nadere informatie

Bekaert: Financieel overzicht

Bekaert: Financieel overzicht Bekaert: Financieel overzicht 2 Financieel Overzicht Bekaert Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Geconsolideerde jaarrekening... 4 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening... 4 Geconsolideerd overzicht van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV Fortis Bank - Jaarrekening 2008 Jaarverslag 2008 Fortis Bank SA/NV Fortis Bank Jaarverslag 2008 Fortis Bank Jaarverslag 2008 Inleiding 2008 was een uitermate uitdagend jaar voor Fortis Bank. De bank zag

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland Jaarrekening 2013 Rabobank Nederland Inhoudsopgave Jaarcijfers 2 Toelichting op de jaarrekening Rabobank Nederland 5 1 Algemeen 5 2 Grondslagen voor financiële verslaggeving 5 3 Solvabiliteit en kapitaalbeheer

Nadere informatie

INLEIDING MISSIE. Focus op autonome mensen HOE?

INLEIDING MISSIE. Focus op autonome mensen HOE? INLEIDING Geconsolideerde kerncijfers 3 Woord van de Voorzitters 4 Management & Administratie en controleorganen 6 Een coöperatieve bank als aandeelhouder 8 MISSIE Focus op autonome mensen 9 2 HOE? KeyPack,

Nadere informatie

Argenta Spaarbank NV 2011 P i j l e r 3 t o e l i c h t i N g e N

Argenta Spaarbank NV 2011 P i j l e r 3 t o e l i c h t i N g e N Argenta Spaarbank NV 2011 P i j l e r 3 t o e l i c h t i n g e n 2 Inhoudstafel Pijler 3 toelichtingen 2011 3 1. Inleiding 5 2. Risk management 6 2.1. Financieel risico 7 2.2 Liquiditeitsrisico 9 2.3.

Nadere informatie

Bekaert: Financieel overzicht

Bekaert: Financieel overzicht Bekaert: Financieel overzicht 2 Financieel overzicht Bekaert Jaarverslag 2011 Inhoudstafel Geconsolideerde jaarrekening... 4 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening... 4 Geconsolideerd overzicht van het

Nadere informatie

FINANCIAL STATEMENTS 2012

FINANCIAL STATEMENTS 2012 FINANCIAL 2012 STATEMENTS BE0429 977 343 VANDEMOORTELE NV 1 KEY FINANCIAL FIGURES Million Euro 2008 2009 (1) 2010 (2) 2011 2012 Revenue 1.228 1.103 1.079 1.273 1.260 RECURRING OPERATIONAL CASH FLOW (REBITDA)

Nadere informatie

9 EUR GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO

9 EUR GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO 9 EUR NAT. Date du dépôt N P. U. D. CONSO 1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO NAAM VAN DE CONSOLIDERENDE ENTITEIT: FINANCIERE DE TUBIZE... Juridische vorm : Naamloze Vennootschap... Adres

Nadere informatie

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014 ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014 2 INHOUDSOPGAVE Personalia 4 Kerncijfers 5 Preadvies van de Raad van Commissarissen 6 Directieverslag 8 JAARREKENING 14 Balans per 31 december 15

Nadere informatie

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel PROSPECTUS voor het openbaar aanbod van MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN (23/06/2015) WAARSCHUWING MET BETREKKING

Nadere informatie

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening Bekaert Jaarverslag 2014 Financieel Overzicht 9 Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening 1. Algemene informatie NV Bekaert SA (de onderneming ) is een onderneming die in België gedomicilieerd

Nadere informatie

Allianz Nederland Groep. Jaarverslag 2007

Allianz Nederland Groep. Jaarverslag 2007 a l l i a n z n e d e r l a n d g r o e p 1 5 07 Allianz Nederland Groep Jaarverslag Inhoud 1 Kerncijfers 3 Allianz Nederland 5 Voorwoord Verslag van de groepsdirectie 6 Allianz Nederland in 10 Schadeverzekering

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 - inhoud

Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening pagina Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 40 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 41 Geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag. Gevestigd te Amsterdam

Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag. Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag 2007 Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag 2007 Gevestigd te Amsterdam Profiel Heineken Holding

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP Macintosh Retail Group N.V. Amerikalaan 100, 6199 AE Postbus 110, 6190 AC Maastricht-Airport Tel. 043-328 07 80 Fax 043-325 70 30 info@macintosh.nl www.macintosh.nl

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarlijks financieel verslag 2010

Jaarlijks financieel verslag 2010 Jaarlijks financieel verslag 2010 Jaarlijks financieel verslag 2010 Inhoudstafel 4 Risicofactoren 9 arehouses De Pauw arehouses with Brains 12 Geconsolideerde kerncijfers 14 Toelichting bij de geconsolideerde

Nadere informatie

Toelichtingen bij de jaarrekening

Toelichtingen bij de jaarrekening Toelichtingen bij de jaarrekening 1. Algemene informatie De voornaamste bedrijfsactiviteit van Delhaize Groep (hiernaar wordt eveneens verwezen samen met haar geconsolideerde en geassocieerde ondernemingen,

Nadere informatie

Van nature veeleisend. Financiële bijlage bij het jaar verslag

Van nature veeleisend. Financiële bijlage bij het jaar verslag Van nature veeleisend Financiële bijlage bij het jaar verslag 2009 0170_TB 09 deel 2_NL.indd 55 20/04/10 15:12 > Profiel van de groep Ter Beke is een innoverende Belgische verse voedingsgroep die zijn

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2013

Derde kwartaalbericht 2013 , Derde kwartaalbericht 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q3: 10,6 miljoen (FY12 Q3: 12,1 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 YTD: 32,6 miljoen (FY12 YTD: 40,0 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY13

Nadere informatie