Bezettingsgraad (in %) 89,6 91,3 90,9

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bezettingsgraad (in %) 89,6 91,3 90,9"

Transcriptie

1 persbericht Nieuwe Steen Investments N.V. Kerncijfers Resultaten (x 1.000) Brutohuuropbrengsten Nettohuuropbrengsten Direct beleggingsresultaat Indirect beleggingsresultaat Totaal beleggingsresultaat Bezettingsgraad (in %) 89,6 91,3 90,9 Gegevens per gemiddeld uitstaand gewoon aandeel (x 1) Direct beleggingsresultaat 0,67 0,70 1,36 Indirect beleggingsresultaat - 0,67-1,19-1,75 Totaal beleggingsresultaat 0,00-0,49-0,39 1/14 Gegevens per aandeel (x 1) Interim-dividend (in contanten) 0,66 0,68 1,34 Intrinsieke waarde (voor winstverdeling) 13,44 14,69 14,10 Nieuwe Steen Investments hervindt de weg naar groei Highlights Direct resultaat stijgt in H met 4,9% ten opzichte van H Direct resultaat per gemiddeld uitstaand aandeel over Q van 0,30, 0,68 over het eerste halfjaar 2010 Groei portefeuille met aankoop Sterpassage voor 38,7 miljoen k.k. Verbetering financiële ratio s: loan-to-value daalt naar 53,2%, gemiddelde looptijd leningen stijgt naar 2,7 jaar, gemiddelde rente daalt naar 4,6% Nieuwe Steen Investments (NSI) heeft in het tweede kwartaal belangrijke strategische stappen gezet gericht op de verbetering en vergroting van de portefeuille. NSI verbetert de kwaliteit van de portefeuille door te investeren in winkelcentra van minimaal m 2, waar het proactieve vastgoedmanagement van NSI waarde kan toevoegen, en daarnaast in kantoren gelegen in de Randstad op locaties in de binnenstad van minimaal 5.000m 2. Binnen dit kader heeft NSI per 30 juni 2010 de m 2 grote Sterpassage, onderdeel van winkelcentrum In de Bogaard te Rijswijk, voor 38,7 miljoen k.k. gekocht. De bruto huurinkomsten van de Sterpassage bedragen 3,0 miljoen per jaar en de bruto initiële yield ligt hiermee ruim boven de target van 7% die NSI stelt voor winkelcentra. De opbrengsten uit de succesvolle uitgifte van 9,99% nieuwe aandelen ter waarde van 55 miljoen zijn ten dele aangewend voor deze aankoop. NSI blijft actief op zoek naar andere aankoopmogelijkheden. Tevens zijn gedurende de eerste helft van 2010 zes kleinere objecten verkocht voor een bedrag van 11,1 miljoen.

2 NSI behaalde over het tweede kwartaal 2010 een direct beleggingsresultaat van 12,0 miljoen (Q1 2010: 12,8 miljoen, exclusief een eenmalige bate van 2,0 miljoen). Het directe resultaat over het eerste halfjaar 2010 bedroeg 26,8 miljoen, tegenover 25,5 in het eerste halfjaar NSI keerde over het eerste kwartaal een dividend uit van 0,38, inclusief het effect van de eenmalige bate van 0,05. Inclusief het effect van de uitgifte van 9,99% nieuwe aandelen bedraagt het dividend per aandeel over het tweede kwartaal 0,28 waarmee het dividend per aandeel over het eerste halfjaar ,66 bedraagt. In het tweede kwartaal is het vertrek van Ernst & Young uit La Tour te Apeldoorn volledig in de bezettingsgraad verwerkt. Zonder deze gebeurtenis, die een effect van 0,8% op de bezettingsgraad had, zou de bezettingsgraad in het tweede kwartaal 2010 nagenoeg gelijk zijn gebleven aan de bezettingsgraad in het eerste kwartaal. De volledige huurinkomsten van Ernst & Young zijn in het eerste kwartaal als eenmalige bate uitgekeerd. Inmiddels zijn 85 parkeerplaatsen en m 2 van de m 2 door Ernst & Young verlaten ruimte opnieuw verhuurd. De afwaardering van het Nederlandse vastgoed bedroeg in het tweede kwartaal ,6 miljoen. De afwaardering van de Nederlandse kantorenportefeuille met 6,8 miljoen houdt gelijke tred met de afwaarderingen in de laatste kwartalen en wordt voornamelijk veroorzaakt door toegenomen leegstand. Yields bleven onveranderd. De aankoopkosten van de Sterpasage verklaren grotendeels de afwaardering van de winkelportefeuille. Johan Buijs, CEO van NSI, zegt in een reactie: In het tweede kwartaal hebben we een aantal belangrijke stappen gezet in groei en verbetering van onze portefeuille, onder andere met de aankoop van de Sterpassage in Rijswijk. De komende maanden zal de focus nadrukkelijk op groei blijven liggen. Tegelijkertijd zien we dat de verhuurmarkt, en dan met name de kantorenmarkt, nog niet uit het dal is geklommen. In het afgelopen kwartaal hebben wij onze interne verhuurorganisatie dan ook versterkt om de bezettingsgraad van de portefeuille op peil te houden en wij zijn dan ook verheugd in het afgelopen kwartaal m 2 aan nieuwe contracten en contractverlengingen te hebben afgesloten. 2/14 Financiële resultaten Het totale beleggingsresultaat, bestaande uit het saldo van het directe en het indirecte beleggingsresultaat was over het eerste halfjaar 2010 licht positief, terwijl over het eerste halfjaar van 2009 nog een verlies van 17,7 miljoen werd geleden. Direct resultaat NSI hanteert het directe resultaat (huuropbrengsten minus exploitatiekosten, niet doorberekende servicekosten, algemene kosten en financieringskosten) als maatstaf voor de kernactiviteiten en voor het dividendbeleid. De brutohuuropbrengsten zijn ten opzichte van het eerste halfjaar 2009 in het eerste halfjaar 2010 nagenoeg gelijk gebleven, 52,4 miljoen ten opzichte van 52,3 miljoen. De nettohuuropbrengsten zijn ten opzichte van het eerste halfjaar 2009 ( 45,0 miljoen) in het eerste halfjaar 2010 ( 44,7 miljoen) licht gedaald door verkopen van vastgoed en toegenomen leegstand. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2010 ( 23,6 miljoen) daalden de nettohuuropbrengsten in het tweede kwartaal 2010 met 2,5 miljoen ( 21,1 miljoen) als gevolg van de eenmalige bate van 2,0 miljoen in Q1 2010, de lagere huuropbrengsten ( 0,2 miljoen) en hogere exploitatiekosten ( 0,3 miljoen).

3 Huuropbrengsten in Nederland en Zwitserland x H H Nederland Brutohuuropbrengsten Nettohuuropbrengsten Zwitserland Brutohuuropbrengsten Nettohuuropbrengsten De brutohuuropbrengsten (H H1 2010) per segment in Nederland en Zwitserland x H aankopen verkopen autonome groei H /14 Nederland Kantoren * Winkels Bedrijfsgebouwen Woningen Totaal Nederland Zwitserland Kantoren Winkels Totaal Zwitserland Totaal NSI * Het effect van het vertrek van Ernst & Young uit La Tour bedraagt 1,7 miljoen in de post autonome groei. Het effect van aankopen op de huurinkomsten is het gevolg van het in juli 2009 in exploitatie genomen bedrijfsgebouw in Gouda alsmede de Sterpassage in Rijswijk, die in mei 2010 in exploitatie is genomen. De interestkosten daalden in het eerste halfjaar 2010 met 1,0 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar 2009 met name als gevolg van een lagere schuld aan kredietinstellingen. Het directe beleggingsresultaat over het eerste halfjaar 2010 bedroeg 26,8 miljoen (H1 2009: 25,5 miljoen). In het eerste kwartaal van 2010 bedroeg het directe beleggingsresultaat 14,8 miljoen terwijl dit in het tweede kwartaal ,0 miljoen was. Het verschil tussen het eerste kwartaal en het tweede kwartaal wordt verklaard door de eenmalige bate van 2,0 miljoen, lagere huuropbrengsten ( 0,2 miljoen), hogere exploitatiekosten ( 0,3 miljoen) en hogere financieringslasten ( 0,3 miljoen).

4 Indirect resultaat Het indirecte beleggingsresultaat over het eerste halfjaar 2010 bedroeg - 26,7 miljoen. Het indirecte resultaat bestaat naast de gerealiseerde herwaardering (verkoopresultaten op verkochte beleggingen) ook uit ongerealiseerde herwaardering. Deze ongerealiseerde herwaardering heeft betrekking op de wijzigingen in de marktwaarde van de vastgoedportefeuille (- 14,7 miljoen) en de rentedekkingsinstrumenten (- 10,5 miljoen). Over het eerste halfjaar van 2009 bedroeg het indirecte resultaat - 42,2 miljoen. Uitgesplitst naar het eerste en tweede kwartaal 2010 bedroeg het indirecte resultaat respectievelijk - 11,0 miljoen en - 15,7 miljoen. De herwaardering van de Nederlandse vastgoedportefeuille bedroeg in het tweede kwartaal ,6 miljoen (Q1 2010: - 5,0 miljoen) en is nagenoeg volledig opgetreden in de kantorenportefeuille (- 6,8 miljoen). De afwaardering in de kantorenportefeuille is het gevolg van de opgelopen leegstand en druk op de markthuren. De yields zijn niet veranderd. Dit is in lijn met de afwaardering van de kantoren in de afgelopen kwartalen. Het restant van de afwaardering wordt grotendeels gevormd door de aankoopkosten van de Sterpassage in Rijswijk. De reële waardevermindering van de Nederlandse vastgoedportefeuille, derhalve zonder rekening te houden met de genoemde aankoopkosten, bedroeg in het eerste halfjaar ,3 miljoen. Over het eerste halfjaar van 2009 bedroegen de afwaarderingen nog 34,3 miljoen. De herwaardering van de rentedekkingsinstrumenten was het resultaat van een verdere daling van de langetermijn rentecurve in het afgelopen kwartaal. De waarde van deze instrumenten loopt naar het einde van de looptijd automatisch terug naar nul, waardoor dit negatieve effect ongedaan wordt gemaakt. 4/14 Herwaarderingsresultaten van het vastgoed in Nederland x Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q Kantoren Winkels Bedrijfsgebouwen Woningen Totaal Herwaarderingsresultaten van het vastgoed in Zwitserland x Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q Kantoren Winkels Totaal

5 Yields in % op 30 juni 2010 en 31 december 2009 Bruto yield * Netto yield ** Bruto yield Netto yield Kantoren 9,4 8,1 9,4 7,9 Winkels 7,4 6,3 7,4 6,5 Bedrijfsgebouwen 9,7 8,4 9,9 9,0 Woningen 6,2 5,4 6,2 5,9 Totaal 8,4 7,3 8,5 7,3 * bruto yield: de theoretische jaarhuur uitgedrukt in een percentage van de marktwaarde van het vastgoed. ** netto yield: de theoretische nettohuuropbrengsten uitgedrukt in een percentage van de marktwaarde van het vastgoed. Bruto yield Netto yield Bruto yield Netto yield Nederland 8,6 7,4 8,6 7,5 Zwitserland 7,2 5,9 7,2 5,7 5/14 Totaal 8,4 7,3 8,5 7,3 Balansverhoudingen en financiering Door aankopen en afwaarderingen steeg het balanstotaal per saldo van miljoen ultimo 2009 naar miljoen op 30 juni De loan-to-value nam verder af tot 53,2% (30 juni 2009: 54,7%, 31 december 2009: 54,9%, 31 maart 2010: 54,1%). De afname van de loan-to-value is het gevolg van het saldo van de afwaarderingen op vastgoedobjecten, de aflossingen van financieringen als gevolg van de verkoop van vastgoedobjecten, de emissie alsmede geaccumuleerde operationele winst. De schulden aan kredietinstellingen bedroegen op 30 juni ,7 miljoen (30 juni 2009: 734,0 miljoen, 31 maart 2010: 703,6 miljoen). Eigen Vermogen NSI heeft op 10 juni (9,99%) nieuwe aandelen geplaatst bij gekwalificeerde beleggers. De uitgiftekoers bedroeg 14,00 per aandeel en de opbrengst na aftrek van kosten bedroeg 53,9 miljoen. Het eigen vermogen nam gedurende het eerste halfjaar 2010 toe met 26,9 miljoen naar 581,7 miljoen ten opzichte van 31 december 2009 (eerste halfjaar 2009: 578,1 miljoen). Per saldo was dit het gevolg van de emissie, het resultaat 2010, het slotdividend over 2009 ( 12,1 miljoen) en het interim-dividend eerste kwartaal 2010 ( 14,9 miljoen). De intrinsieke waarde (inclusief belastinglatentie en de marktwaarde van de derivaten) bedroeg op 30 juni ,44 per aandeel (30 juni 2009: 14,69). Indien de belastinglatentie en de waarde van de derivaten buiten beschouwing worden gelaten (intrinsieke waarde volgens EPRA), bedraagt de intrinsieke waarde 14,36 per aandeel.

6 Financiële ratio s De financieringsruimte onder de gecommitteerde faciliteiten bedroeg per 30 juni ,4 miljoen (ultimo 2009: 89,8 miljoen). De schulden aan kredietinstellingen namen af van van 715,6 miljoen ultimo 2009 tot 708,7 miljoen per 30 juni De gemiddelde resterende looptijd van de leningen steeg van 1,8 jaar (ultimo 2009) naar 2,7 jaar en het vastrentende deel van de hypothecaire leningen ging van 97,1% (ultimo 2009) naar 97,3% per 30 juni Het gemiddelde rentepercentage van de leningen en rentedekkingsinstrumenten daalde van 4,7% naar 4,6% (inclusief marge) op 30 juni De rentedekkingsratio bedroeg op 30 juni ,7. Herfinancieringen In 2010 vervalt een bedrag van 16,2 miljoen. De leningen die vervallen worden reeds afgedekt door andere, nog niet benutte faciliteiten. NSI heeft inmiddels de op 26 april 2010 aangekondigde herfinanciering ter grootte van 250 miljoen met ING afgerond. De nieuwe faciliteit biedt NSI een aantal belangrijke voordelen, niet alleen voor wat betreft de normale bedrijfsvoering, maar ook met betrekking tot de groeiambities van NSI. De gemiddelde looptijd van de leningenportefeuille van NSI wordt verlengd van 1,8 jaar tot 2,7 jaar en het grootste deel van de financieringsbehoefte van NSI in 2010 en 2011 is hiermee gedekt, een en ander tegen financieringskosten die vergelijkbaar zijn met die van de vervangen kortlopende financieringen. Er wordt nu gebruik gemaakt van de internationaal erkende Loan Market Association voorwaarden. Hierdoor krijgt NSI toegang tot de internationale markt van syndicaatsleningen waardoor de groeistrategie van NSI en de gewenste uitbreiding van financieringsbronnen worden ondersteund. Hieraan is in de tussentijd vorm gegeven doordat Banque LBLux S. A. met een belang van 50 miljoen in de faciliteit is ingestapt. 6/14 Interim-dividend tweede kwartaal 2010 Uitgangspunt van het dividendbeleid is om het totale directe resultaat als dividend aan aandeelhouders ter beschikking te stellen. Over het eerste halfjaar 2010 wordt voorgesteld om ten laste van de winst een interim-dividend van 0,66 per aandeel in contanten vast te stellen. In het eerste kwartaal is hiervan reeds 0,38 per aandeel uitgekeerd zodat over het tweede kwartaal nog 0,28 zal worden uitgekeerd. De daling van het interim-dividend in het tweede kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal wordt voornamelijk veroorzaakt door de eenmalige bate in het eerste kwartaal ( 0,05 per aandeel) en de op 10 juni jl. nieuw uitgegeven aandelen. De aankoop van de Sterpassage, die met de emissieopbrengst is gefinancierd, heeft in afwachting van nieuwe aankopen het effect van de nieuw uitgegeven aandelen nog niet volledig kunnen compenseren. Het aandeel NSI noteert op 13 augustus 2010 ex-dividend en het dividend zal op 20 augustus 2010 betaalbaar worden gesteld.

7 Ontwikkelingen in de portefeuille De waarde van de vastgoedportefeuille steeg gedurende het eerste halfjaar 2010 met 28,8 miljoen miljoen, oftewel 2,2%, van miljoen naar miljoen. Deze stijging is het resultaat van de herwaarderingen van - 14,7 miljoen, het saldo van investeringen en desinvesteringen van - 9,3 miljoen, van koersverschillen ( 11,3 miljoen) en van de aankoop van de Sterpassage ter waarde van 38,7 miljoen. In aansluiting op de aandelenuitgifte van 10 juni 2010 heeft NSI een deel van de emissieopbrengst aangewend om de Sterpassage, onderdeel van winkelcentrum In de Bogaard in Rijswijk, te verwerven. Dit winkelcentrum behoort met m 2 winkeloppervlakte en ruim 180 winkels tot de grootste winkelcentra van Nederland. De acquisitie van de Sterpassage past binnen de strategie van NSI om te investeren in winkelcentra met een vloeroppervlak van minimaal m 2, die centraal gelegen zijn in de Randstad en een rendement hebben dat vergelijkbaar is met de bestaande portefeuille van NSI. De thans door NSI verworven Sterpassage omvat m 2 en 44 winkels. De belangrijkste winkelketens in de Sterpassage zijn onder andere WE, Miss Etam, Mexx, Blokker, Prenatal en Block s. De Sterpassage is in 1994 geheel gerenoveerd. De Sterpassage is nagenoeg geheel verhuurd en de bruto contractuele huurinkomsten bedragen circa 3,0 miljoen per jaar. De bruto initiële yield ligt hiermee ruim boven de target van 7% die NSI stelt voor winkelcentra. Deze acquisitie zal de kwaliteit van de portefeuille van NSI verder verbeteren, terwijl het proactieve vastgoedmanagement van NSI waarde kan toevoegen aan deze aankoop. Naast de aankoop van de Sterpassage verkocht NSI in het eerste halfjaar van 2010 zes objecten voor een bedrag van 11,1 miljoen. Het betrof kantoorgebouwen te Veenendaal, Houten en Vlaardingen, een bouwmarkt te Hoofddorp en bedrijfsgebouwen in Houten en Hengelo. 7/14 De portefeuille bestond per 30 juni 2010 uit woningen en 141 bedrijfsmatige vastgoedobjecten, gespreid over: in % x Sectorale spreiding Kantoren Winkels Bedrijfsgebouwen Woningen Totaal vastgoedbeleggingen Geografische spreiding Nederland Zwitserland Totaal vastgoedbeleggingen

8 Bezettingsgraad portefeuille De leegstand in de gehele portefeuille bedroeg per 30 juni ,4% (ultimo 2009: 9,1%). Hierin is het vertrek van Ernst & Young (0,8%) volledig verwerkt. Per sector bedroeg de leegstand: 14,7% in kantoren, 10,3% in bedrijfsgebouwen en 4,7% in winkels. Naast het verlengen van bestaande huurcontracten weet NSI ook nieuwe huurders aan zich te binden. Zo werden in het tweede kwartaal in La Tour te Apeldoorn 2.800m 2, in het Y-tech gebouw te Amsterdam 1.300m 2, onder andere aan Frog Design en in het Horapark te Ede 645 m 2 aan een congres- en organisatiebureau verhuurd. In het tweede kwartaal werd in totaal voor m 2 aan nieuwe huurovereenkomsten en contractverlenging overeengekomen. De contractuele huurinkomsten van de vastgoedportefeuille per 30 juni 2010 bedroegen 100,9 miljoen. Vooruitzichten 2010 Ook in het tweede kwartaal is gebleken dat het broze herstel van de economie zich nog niet vertaald heeft in een verbetering van de bezettingsgraad van de kantorenportefeuille. De verwachting is dat dit ook voor de rest van 2010 nog niet het geval zal zijn waardoor het beheersen van de leegstand de hoogste prioriteit heeft. In het tweede kwartaal is de verhuurorganisatie reeds versterkt om de bezettingsgraad over 2010 op peil te houden en in de tweede helft van 2010 zal de verhuurorganisatie nog verder worden versterkt. 8/14 Inmiddels zijn de eerste herontwikkelingsprojecten in zowel Nederland als Zwitserland opgestart en is er een duidelijk beeld van de (her)ontwikkelingsmogelijkheden binnen de portefeuille. De verwachting is dat in 2011 de eerste bijdrage uit deze projecten zal worden gerealiseerd. In het bericht over het eerste kwartaal gaf NSI aan dat uitgezonderd exceptionele ontwikkelingen gedurende 2010, het direct beleggingsresultaat per gemiddeld uitstaand aandeel tussen 1,28 en 1,37 zal uitkomen. Inmiddels heeft NSI 9,99% nieuwe aandelen uitgegeven. De opbrengsten hiervan zullen niet onmiddellijk, maar pas na nieuwe aankopen gaan bijdragen, waardoor over heel 2010 genomen een verwaterend effect zal optreden. NSI verwacht daarom dat het direct beleggingsresultaat per gemiddeld uitstaand aandeel over 2010 tussen 1,24 en 1,29 zal uitkomen. De investeringsmarkt heeft zich in 2010 duidelijk hersteld en biedt mogelijkheden om aankopen te doen. NSI blijft kritisch ten aanzien van het product en stelt kwaliteit boven snelheid. Dit heeft onder meer geleid tot het afbreken van een van de aankooponderhandelingen die ten tijde van de emissie werden genoemd naar aanleiding van de resultaten van het due diligence onderzoek. NSI blijft hoge prioriteit geven aan het aankopen van objecten waarbij gezocht wordt naar winkelcentra met een vloeroppervlak van minimaal m 2, waar het proactieve vastgoedmanagement van NSI waarde kan toevoegen, en naar kantoren gelegen in de Randstad op locaties in de binnenstad met een oppervlak van minimaal 5.000m 2. Uitgaande van de emissieopbrengst van 55 miljoen, een 50% loan-to-value en de inmiddels in de Sterpassage geïnvesteerde middelen, kan NSI momenteel nog voor ongeveer 70 miljoen aan aankopen doen. Alhoewel het aankoopproces onvoorspelbaar blijft, verwacht NSI in de tweede helft van 2010 nieuwe aankopen te kunnen aankondigen. Hoorn, 29 juli 2010 De directie

9 Geconsolideerd overzicht van het totaal resultaat (x 1.000) 1 ste halfjaar 1 ste halfjaar 2 e kwartaal 2 e kwartaal Brutohuuropbrengsten Niet doorberekende servicekosten Exploitatiekosten Nettohuuropbrengsten Herwaardering beleggingen Nettoverkoopresultaat beleggingen Totaal netto opbrengsten uit beleggingen Administratieve kosten Financieringsbaten Financieringslasten Waardemutaties financiële derivaten Nettofinancieringslasten Resultaat voor belastingen Belastingen over de winst /14 Resultaat na belastingen Omrekeningsverschillen op buitenlandse deelnemingen Totaal resultaat toe te wijzen aan aandeelhouders Gegevens per gemiddeld uitstaand aandeel (x 1) Resultaat na belastingen 0,00-0,49-0,09 0,29 Verwaterde resultaat na belastingen 0,00-0,49-0,09 0,29

10 Geconsolideerd direct en indirect beleggingsresultaat * (x 1.000) 1 ste halfjaar 1 ste halfjaar 2 e kwartaal 2 e kwartaal Brutohuuropbrengsten Niet doorberekende servicekosten Exploitatiekosten Nettohuuropbrengsten Financieringsbaten Financieringslasten Administratieve kosten Direct beleggingsresultaat voor belastingen Belastingen over de winst Direct beleggingsresultaat Herwaardering beleggingen Nettoverkoopresultaat beleggingen Waardemutaties financiële derivaten Valutakoersverschillen Toegerekende beheerkosten Indirect beleggingsresultaat voor belastingen /14 Belastingen over de winst Indirect beleggingsresultaat Totaal beleggingsresultaat Gegevens per gemiddeld uitstaand aandeel (x 1) Direct beleggingsresultaat 0,67 0,70 0,30 0,35 Indirect beleggingsresultaat - 0,67-1,19-0,39-0,06 Totaal beleggingsresultaat 0,00-0,49-0,09 0,29 * Deze opstelling bevat aanvullende informatie die geen deel uitmaakt van de primaire overzichten en is niet verplicht onder de huidige IFRS regelgeving.

11 Geconsolideerde balans vóór verwerking voorstel winstverdeling tweede kwartaal 2010 (x 1.000) Activa Vastgoedbeleggingen Immateriële activa Materiële vaste activa Overlopende activa in verband met huurincentives Totaal vaste activa Financiële derivaten Debiteuren en overige vorderingen Liquide middelen 1 Totaal vlottende activa Totaal activa Eigen vermogen Geplaatst aandelenkapitaal Agioreserve Overige reserve Resultaat boekjaar /14 Totaal eigen vermogen toe te wijzen aan aandeelhouders Passiva Rentedragende schulden Financiële derivaten Latente belastingverplichtingen Totaal langlopende schulden Aflossingsverplichting langlopende schulden Financiële derivaten Schulden aan kredietinstellingen Overige schulden en overlopende passiva Totaal kortlopende schulden Totaal schulden Totaal eigen vermogen en schulden

12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht (x 1.000) 1 ste halfjaar ste halfjaar 2009 Resultaat na belastingen Aanpassing voor: Herwaardering beleggingen Nettoverkoopresultaat beleggingen Nettofinancieringslasten Latente belastingverplichtingen Verstrekte huurincentives Afschrijvingen Kasstroom uit bedrijfsuitoefening Mutatie in debiteuren en overige vorderingen Mutatie overige schulden en overlopende passiva Financieringsbaten Financieringslasten Kasstroom uit operationele activiteiten Aankoop vastgoedbeleggingen en investeringen in bestaande objecten Opbrengst van verkoop vastgoedbeleggingen Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa 10 5 Investeringen immateriële activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten /14 Uitgekeerd dividend Aandelenemissie Opname leningen Aflossing leningen Kasstroom uit financieringsactiviteiten Netto kasstroom Valutakoersverschillen Liquide middelen en schulden aan kredietinstellingen per 1 januari Liquide middelen en schulden aan kredietinstellingen per ultimo

13 Geconsolideerd overzicht van mutaties in het eigen vermogen (x 1.000) Het verloop van de post eigen vermogen in het eerste halfjaar 2010 was als volgt: geplaatst agio- overige resultaat totaal aandelen- reserve reserves boekjaar kapitaal Stand op 31 december Resultaat eerste halfjaar Omrekeningsverschillen op buitenlandse deelnemingen Totaal resultaat eerste halfjaar Uitgekeerd contant slotdividend Winstbestemming Uitgekeerd contant interim-dividend Aandelenemissie Stand op 30 juni /14 Het verloop van de post eigen vermogen in het eerste halfjaar 2009 was als volgt: geplaatst agio- overige resultaat totaal aandelen- reserve reserves boekjaar kapitaal Stand op 31 december Resultaat eerste halfjaar Omrekeningsverschillen op buitenlandse deelnemingen Totaal resultaat eerste halfjaar Uitgekeerd contant slotdividend Winstbestemming Uitgekeerd contant interim-dividend Aandelenemissie Stand op 30 juni

14 Financiële agenda 2010 Publicatie cijfers Publicatie resultaat eerste 3 kwartalen oktober 2010 Interim-dividenduitkeringen Vaststelling interim-dividend 2 e kwartaal augustus 2010 Notering ex-dividend 13 augustus 2010 Betaalbaarstelling interim-dividend 2 e kwartaal augustus 2010 Vaststelling interim-dividend 3 e kwartaal november 2010 Notering ex-dividend 12 november 2010 Betaalbaarstelling interim-dividend 3 e kwartaal november 2010 Voorbehoud toekomstgerichte informatie Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte informatie met betrekking tot de financiële positie, doelstellingen en de marktomstandigheden waarin de vennootschap opereert. Toekomstgerichte verklaringen en prognoses houden naar hun aard, risico s en onzekerheden in, aangezien ze betrekking hebben op bekende en onbekende gebeurtenissen en omstandigheden die zich in de toekomst al dan niet zullen voordoen. De toekomstgerichte verklaringen en prognoses in dit persbericht zijn gebaseerd op de huidige inzichten en aannames van de directie. De werkelijke resultaten en ontwikkelingen kunnen afwijken van de verwachtingen onder invloed van factoren zoals onder meer: algemene economische omstandigheden, resultaten van de financiële markten, veranderingen in renteniveaus, wijzigingen in wet- en regelgeving en in het beleid van regeringen en/of regelgevende autoriteiten. 14/14

Jaarrapport 2011 Propertunity NL N.V.

Jaarrapport 2011 Propertunity NL N.V. J a a r r a p p o r t 2 0 1 1 1 2 Jaarrapport 2011 Propertunity NL N.V. 1 2 Inhoudsopgave Kengetallen onroerend goed-portefeuille 4 Profiel Propertunity NL N.V. 6 Prijsbepalingen en koersontwikkeling 2011

Nadere informatie

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. HALFJAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Kerncijfers 3 2. Verslag van de Beheerder

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP X/WONINGFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2014

HOLLAND IMMO GROUP X/WONINGFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2014 HOLLAND IMMO GROUP X/WONINGFONDS C.V. TE EINDHOVEN Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG Profiel 3 Verslag van de Beheerder 6 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 16 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP IX/WONINGFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2014

HOLLAND IMMO GROUP IX/WONINGFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2014 HOLLAND IMMO GROUP IX/WONINGFONDS C.V. TE EINDHOVEN Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG Profiel 3 Verslag van de Beheerder 6 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 15 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Super Winkel Fonds B.V. Jaarrapport 2011

Super Winkel Fonds B.V. Jaarrapport 2011 Super Winkel Fonds B.V. Jaarrapport 2011 1 Inhoud Blad Jaarrapport 2011 3 Bericht van de Raad van Commissarissen 4 Verslag van de directie over 2011 5 Jaarrekening 17 Balans per 31 december 2011 18 Winst-

Nadere informatie

Jaarverslag 2001. Nieuwe Steen Investments n.v. Jaarverslag 2001

Jaarverslag 2001. Nieuwe Steen Investments n.v. Jaarverslag 2001 Jaarverslag 2001 1 2 Inhoudsopgave kantoorgebouw aan de Dr. van Deenweg te Zwolle Algemene gegevens 3 Algemene gegevens 3 Financiële kerngegevens 5 Profiel 7 Bericht van de Raad van Commissarissen 8 Verslag

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008 BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008 INHOUDSOPGAVE Kerngegevens 2008 2 Verslag van de directie 3 - Direct rendement 3 - Indirect rendement 3 - Rendementsdoelstelling 3 - Uitkering 3 - Verwachte

Nadere informatie

Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen

Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen Persbericht 14 januari 2015 SnowWorld verkoopt 2,8% meer pistetickets Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen Kernpunten 2013/2014: - Verkrijging van een notering aan NYSE Euronext Amsterdam

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014. Het vermogen om te renderen

Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014. Het vermogen om te renderen Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014 Renpart Vastgoed Holding N.V. Het vermogen om te renderen VERSLAG VAN DE DIRECTIE Geachte aandeelhouder, Hierbij bieden wij u het halfjaarverslag 2014

Nadere informatie

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. JAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Website: www.annexum.nl AIFMD Bewaarder SGG Depositary B.V. Claude

Nadere informatie

Inhoudsopgave Kerngegevens Profiel Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President Jaarrekening 2010 Overige gegevens

Inhoudsopgave Kerngegevens Profiel Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President Jaarrekening 2010 Overige gegevens FONDS VOOR GEMENE REKENING HOMBURG DE PRESIDENT Jaarrapport 2010 1 Inhoudsopgave Kerngegevens 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President 5 Jaarrekening 2010

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Algemene gegevens. Raad van commissarissen. Directie. Beleggingsraad. Algemene vergadering van aandeelhouders. Financiële agenda

Algemene gegevens. Raad van commissarissen. Directie. Beleggingsraad. Algemene vergadering van aandeelhouders. Financiële agenda Jaarverslag 2010 nsi jaarverslag 2010 Algemene gegevens Raad van commissarissen H. Habas, voorzitter Drs. H.J. van den Bosch ra, secretaris Mr. G.L.B. de Greef mre Jhr. mr. A.P. van Lidth de Jeude, vicevoorzitter

Nadere informatie

WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER

WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER PERSBERICHT WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER Bedrijfsresultaat na belastingen stijgt van 46,4 miljoen naar 51,2 miljoen (+10,1%) Winst per gewoon aandeel (exclusief buitengewone baten)

Nadere informatie

WINKELFONDS DUITSLAND 6 N.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2012

WINKELFONDS DUITSLAND 6 N.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2012 WINKELFONDS DUITSLAND 6 N.V. TE EINDHOVEN Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG Jaarverslag 3 JAARREKENING Enkelvoudige balans per 31 december 2012 9 Enkelvoudige winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Triodos Vastgoedfonds

Triodos Vastgoedfonds Triodos Vastgoedfonds Jaarverslag 2011 TLIM Duurzaam vastgoed Duurzaam vastgoed houdt rekening met het efficiënt gebruik van middelen en de impact op het individu en het milieu gedurende de hele levenscyclus

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2013

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2013 HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG Jaarverslag 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 15 Winst-en-verliesrekening over 2013 17 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Kerncijfers 2. Profiel ShoppingParks 3. Verslag van de directie 8

Kerncijfers 2. Profiel ShoppingParks 3. Verslag van de directie 8 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 2 Profiel ShoppingParks 3 Raad van commissarissen en directie 5 Preadvies van de raad van commissarissen 7 Verslag van de directie 8 Jaarrekening 2010 Geconsolideerde balans 16

Nadere informatie

NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004

NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004 Entree huisvesting Nieuwe Steen Investments aan de Nieuwe Steen

Nadere informatie

Inhoud. - Ontwikkeling vastgoedportefeuille 11 - De Belgische vastgoedmarkt 12 - Vooruitzichten 12

Inhoud. - Ontwikkeling vastgoedportefeuille 11 - De Belgische vastgoedmarkt 12 - Vooruitzichten 12 Jaarverslag 2008 Inhoud Geconsolideerd jaarverslag van de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder 2008 - Kerncijfers over 5 jaar 3 - Organisatie, structuur, beheersorganen 4 - Financiële agenda 5 - Hoofdlijnen

Nadere informatie

ASR Property Fund N.V. jaarverslag 2013

ASR Property Fund N.V. jaarverslag 2013 N.V. N.V. Voor meer informatie: ASR Vastgoed Vermogensbeheer B.V. Pythagoraslaan 2 3584 BB Utrecht Telefoon: +31 30 257 98 61 www.asrvastgoedvermogensbeheer.nl 3 ASR Property Fund Inhoudsopgave Kerncijfers

Nadere informatie

van twee renteswap-overeenkomsten in 2013, een rentecapovereenkomst afgesloten voor 25.000.000. Geachte certificaathouder,

van twee renteswap-overeenkomsten in 2013, een rentecapovereenkomst afgesloten voor 25.000.000. Geachte certificaathouder, Geachte certificaathouder, Voor u ligt het jaarverslag 2013 van Bouwfonds Office Value Fund NV (hierna te noemen BOVF of het fonds). De Nederlandse economie vertoonde in 2013 eindelijk tekenen van herstel.

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND N.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2012

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND N.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2012 HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND N.V. TE EINDHOVEN Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG Jaarverslag 3 JAARREKENING Enkelvoudige balans per 31 december 2012 11 Enkelvoudige winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Vastgoed Fundament Fonds

Jaarverslag 2012 Vastgoed Fundament Fonds Jaarverslag 2012 Vastgoed Fundament Fonds Inhoud ALGEMENE INFORMATIE 3 VERSLAG VAN DE DIRECTIE 4 JAARREKENING 2012 8 BALANS 9 WINST- EN VERLIESREKENING 10 KASSTROOMOVERZICHT 11 TOELICHTING OP DE BALANS

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3. Beoordelingsverklaring 47. 4. Disclaimer 48

Inhoudsopgave. 3. Beoordelingsverklaring 47. 4. Disclaimer 48 Inhoudsopgave 1. Verslag van de Raad van Bestuur 3 1.1. Ontwikkelingen in het eerste halfjaar 3 1.2. Dividend 8 1.3. Vooruitzichten voor het tweede halfjaar 9 1.4. Verklaring van de Raad van Bestuur 9

Nadere informatie

Hilversum JAARVERSLAG 2007. 23 april 2008

Hilversum JAARVERSLAG 2007. 23 april 2008 Hilversum JAARVERSLAG 2007 23 april 2008 1 Colofon N.V. Rijksstraatweg 324 C 2242 AB Wassenaar Postbus 2114 2240 CC Wassenaar Telefoon (070) 5121810 Telefax (070) 5121819 Internet E-mail www.beverholding.nl

Nadere informatie

PARKING FUND NEDERLAND II TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2014

PARKING FUND NEDERLAND II TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2014 PARKING FUND NEDERLAND II TE EINDHOVEN Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG Profiel 3 Verslag van de beheerder 7 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 11 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2012

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2012 HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG Jaarverslag 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2012 19 Winst-en-verliesrekening over 2012 21 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 16 VERSLAG VAN DE DIRECTIE OVER 2006

INHOUDSOPGAVE 16 VERSLAG VAN DE DIRECTIE OVER 2006 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2006 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2006 INHOUDSOPGAVE 05 Algemene gegevens 06 Financiële kerngegevens 07 Profiel 10 Gegevens raad van commissarissen

Nadere informatie