Algemene kosten De algemene kosten bleven onveranderd op 2,6 miljoen ( 2,6 miljoen).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene kosten De algemene kosten bleven onveranderd op 2,6 miljoen ( 2,6 miljoen)."

Transcriptie

1 Persbericht Halfjaarbericht 2007 INTRINSIEKE WAARDE VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL STIJGT EERSTE HALFJAAR 2007 MET 2,9% TOT 24,43 PER AANDEEL DOOR WAARDESTIJGINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE (tussen haakjes eerste halfjaar 2006) Direct beleggingsresultaat: 17,2 miljoen ( 15,9 miljoen); Indirect beleggingsresultaat: 7,3 miljoen ( 12,2 miljoen); Beleggingsresultaat: 24,5 miljoen ( 28,1 miljoen); Direct beleggingsresultaat per aandeel: 0,85 ( 0,84); Indirect beleggingsresultaat per aandeel: 0,36 ( 0,64); Beleggingsresultaat per aandeel: 1,21 ( 1,48); Eigen vermogen per aandeel op 30 juni 2007: 24,43 (31 december 2006: 23,75); Verwacht direct beleggingsresultaat 2007 per aandeel: 1,72 (2006: 1,70). VastNed Offices/Industrial belegt in kantoren, bedrijfsruimten en logistieke centra gelegen op goede en toplocaties in haar kernlanden Nederland en België, alsmede in de groeimarkt Duitsland. Het belegd vermogen bedroeg per 30 juni ,1 miljoen. Beleggingsresultaat aandeelhouders VastNed Offices/Industrial Het beleggingsresultaat bedroeg over het eerste halfjaar ,5 miljoen ( 28,1 miljoen). Het direct beleggingsresultaat bedroeg 17,2 miljoen ( 15,9 miljoen); het indirect beleggingsresultaat bedroeg 7,3 miljoen ( 12,2 miljoen). Samenstelling beleggingsresultaat eerste halfjaar 2007 Brutohuuropbrengsten De brutohuuropbrengsten zijn met name door acquisities gedurende 2006 en in het eerste halfjaar 2007 gestegen tot 42,2 miljoen in het eerste halfjaar 2007 ( 41,2 miljoen). De verstrekte huurvrije perioden, huurkortingen en incentives namen toe tot 2,6% (1,9%).

2 Niet doorberekende servicekosten De verbeterde gemiddelde bezettingsgraad heeft er voor gezorgd dat het bedrag aan niet doorberekende servicekosten is gedaald tot 0,6 miljoen ( 0,8 miljoen). Exploitatiekosten De exploitatiekosten zijn in het eerste halfjaar 2007 fractioneel gestegen tot 11,8% (11,7%) van de brutohuuropbrengsten. In absolute bedragen zijn de exploitatiekosten gestegen tot 5,0 miljoen ( 4,8 miljoen). Waardemutaties vastgoedbeleggingen De waardemutaties vastgoedbeleggingen bedroegen in het eerste halfjaar ,7 miljoen positief ( 18,2 miljoen positief). Deze waardemutaties zijn het gevolg van positieve waardemutaties op basis van externe taxaties van de vastgoedbeleggingen. De aanpassing naar intrinsieke waarde van in het tweede kwartaal 2007 verworven aandelen Intervest Offices heeft geleid tot een waardemutatie van 1,2 miljoen negatief (nihil). Nettoverkoopresultaat vastgoedbeleggingen Het nettoverkoopresultaat bedroeg 5,4 miljoen negatief ( 0,2 miljoen positief), hetgeen is toe te rekenen aan de verkoop van TriNovium en nagekomen verkoopkosten. Lasten Nettofinancieringskosten De nettofinancieringskosten namen af met 6,5 % tot 10,0 miljoen ( 10,7 miljoen). Deze daling wordt vooral veroorzaakt door een eenmalige rentevergoeding van 0,8 miljoen ontvangen van de koper van de eind vorig jaar verkochte Belgische kantorenportefeuille met een waarde van 92,5 miljoen. De rentevergoeding was hoger dan de werkelijk betaalde rente ter compensatie van het relatief lage tot het moment van afname verantwoorde rendement van de verkochte vastgoedportefeuille. Hierdoor heeft deze verkoopafwikkeling slechts een beperkt positief effect op het direct beleggingsresultaat. De gemiddelde rentevoet op de leningenportefeuille kwam uit op 4,54% (4,56%). Ondanks de sterke stijging van de korte rente bleef het gemiddelde rentepercentage ongeveer gelijk vooral als gevolg van de herfinanciering van leningen voor circa 190 miljoen bij de Belgische dochtermaatschappij Intervest Offices tegen beduidend lagere marges. Algemene kosten De algemene kosten bleven onveranderd op 2,6 miljoen ( 2,6 miljoen). Over de verslagperiode verschuldigde belastingen naar de winst De over de verslagperiode verschuldigde belastingen bedragen nihil ( 0,2 miljoen positief). Mutatie latente belastingverplichtingen De mutatie latente belastingverplichtingen bedroeg in het eerste halfjaar ,2 miljoen positief (nihil) Beleggingsresultaat toekomend aan minderheidsbelangen Het deel van het beleggingsresultaat dat toekomt aan minderheidsbelangen bedroeg in het eerste halfjaar ,8 miljoen ( 12,8 miljoen). Deze lagere toedeling van het beleggingsresultaat aan minderheidsbelangen is met name toe te rekenen aan lagere positieve waardemutaties van de vastgoedportefeuille van de Belgische dochtermaatschappij Intervest Offices, waarin VastNed Offices/Industrial een meerderheidsbelang heeft van 52,3% (51,1%). Vastgoedportefeuille De waarde van de vastgoedportefeuille bedroeg op 30 juni ,1 miljoen

3 (30 juni 2006: 1.079,0 miljoen). Deze mutatie is toe te rekenen aan aankopen en investeringen in bestaande objecten, verkopen en waardemutaties. De vastgoedportefeuille vertoonde in het eerste halfjaar 2007 een positieve ontwikkeling op het terrein van de gemiddelde bezettingsgraad en waardemutaties. Bezettingsgraad De gemiddelde bezettingsgraad in het eerste halfjaar 2007 bedroeg 86,3% (83,6%). Deze stijging van 2,7 procentpunten is vooral te danken aan de verkoop van een aantal deels leegstaande objecten in 2006, de verkoop van een vijftal grotendeels leegstaande objecten uit de Belgische vastgoedportefeuille die aan het einde van het tweede kwartaal 2007 is afgerond en de verkoop van TriNovium die eind april heeft plaatsgevonden. De bezettingsgraad ultimo juni bedroeg 89,6%. De bezettingsgraad uitgesplitst naar land kan als volgt worden weergegeven: Land Bezettingsgraad in % Ultimo juni 2007 Eerste halfjaar 2007 Eerste halfjaar 2006 NL 88,3 87,3 84,7 B 90,2 85,1 82,4 D 99,2 100,0 - F 0, ,0 Totaal 89,6 86,3 83,6 Huurvrije perioden, huurkortingen en incentives De huurkortingen, huurvrije perioden en huurincentives zijn in het eerste halfjaar 2007 toegenomen tot 2,6% (1,9%). Deze stijging is toe te rekenen aan de toegenomen verhuurinspanningen en resultaten in de Nederlandse en Belgische kantoorportefeuilles. Land Huurvrije perioden, huurkortingen en incentives in % Eerste halfjaar 2007 Eerste halfjaar 2006 NL (2,7) (2,0) B (2,7) (1,8) D - - F - - Totaal (2,6) (1,9) Waardemutaties De waardemutaties bedroegen in het eerste halfjaar ,7 miljoen positief ( 18,2 miljoen positief). Hierin is in verband met aankoopkosten van in 2007 gerealiseerde acquisities een bedrag van 2,0 miljoen negatieve waardemutaties in aanmerking genomen. Door deze waardestijging bedroeg het nettorendement per 30 juni ,8% (31 december 2006: 8,0%). Dit nettorendement is berekend door de theoretische nettohuuropbrengsten per 30 juni 2007 te delen door de waarde (kosten koper) van de vastgoedbeleggingen per die datum. Land Waardemutaties (* 1 miljoen) Eerste halfjaar 2007 Eerste halfjaar 2006 NL 9,0 5,4 B 10,6 12,8 D (0,8) - F (0,1) - Totaal 18,7 18,2 Aankopen In het eerste halfjaar 2007 hebben voor in totaal 45,4 miljoen aan nieuwe acquisities plaatsgevonden, bestaande uit investeringen in Nederland, België en Duitsland. Daarnaast is voor 109,0 miljoen aan vastgoedbeleggingen verworven die zijn afgerond kort na 30 juni Deze acquisities zijn nog niet in aanmerking genomen in de financiële rapportage over het eerste halfjaar 2007.

4 Plaats Nederland Utrecht Amsterdam Adres Prijs (* 1 miljoen) NAR in % Weg der Verenigde Naties 1 9,6 5,9 Burg. Stramanweg ,0 6,2 Den Haag Parkstraat * 9,6 5,0 Den Haag Zuidhollandlaan 7* 33,0 5,8 Amsterdam De Lairessestr ,4 5,2 Duitsland Düsseldorf Frankfurt Emanuel-Leutze- Straße 11 18,2 6,0 Insterburger Straße 37,2 5,5 16* België Zellik Zuiderlaan 91 8,6 7,2 Mechelen Schaliënhoevedreef* 26,8 7,5 Totaal 154,4 *: na balansdatum In het eerste halfjaar van 2007 heeft VastNed Offices/industrial, door middel van aankoop van aandelen tegen een gemiddelde prijs van 28,62, haar belang in Intervest Offices uitgebreid van 51,1% naar 52,3%. Met deze aankoop was een bedrag van 4,7 miljoen gemoeid. Verkopen VastNed Offices/Industrial heeft in het eerste halfjaar 2007 voor in totaal 47,1 miljoen aan vastgoedbeleggingen verkocht. Plaats Adres Prijs (* 1 miljoen) Nederland Nieuwegein Ravenswade 2 Nieuwegein Ravenswade 4 Nieuwegein percelen B en K Nieuwegein Grond 44,9 Nijmegen Meijhorst ,2 Totaal 47,1 De verkoop van de objecten in Nieuwegein, bekend onder de naam TriNovium, zal een positief effect hebben op de bezettingsgraad en het direct beleggingsresultaat De verkopen, tezamen met nagekomen verkoopkosten hebben tot een verkoopresultaat van 5,3 miljoen negatief geleid. Solvabiliteit en financiering met vreemd vermogen Het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van de vastgoedbeleggingen bedroeg per 30 juni ,7% (30 juni 2006: 53,8%). De ratio kort vreemd vermogen / lang vreemd vermogen bedroeg per 30 juni /63 (30 juni 2006: 56/44). Per 30 juni 2007 bedroeg het aantal dividendgerechtigde gewone aandelen stuks (30 juni 2006: stuks). De toename van het aantal aandelen hangt samen met de begin 2007 gerealiseerde onderhandse plaatsing van aandelen tegen een koers van 29,75 per aandeel. Interim dividend 2007 Conform haar beleid keert VastNed Offices/Industrial 60% van het direct beleggingsresultaat per aandeel uit als interim-dividend, hetgeen neerkomt op 0,51 per aandeel. Per 13 augustus 2007 zal het aandeel ex-dividend noteren en betaalbaarstelling zal op 3 september 2007 plaatsvinden.

5 Gebeurtenissen na balansdatum Zoals hierboven reeds is opgemerkt zijn na balansdatum een aantal nieuwe acquisities gerealiseerd met een totale aankoopprijs van 109,0 miljoen. Op 25 juli jl. werd een uitspraak verwacht in de lopende rechtzaak aangespannen door Multiplan c.s. Op deze datum maakte de rechtbank bekend dat de uitspraak opnieuw is aangehouden tot februari De rechtbank kan echter ook eerder uitspraak doen. De directie vertrouwt, gesteund door adviezen van haar juridische adviseurs, op een goede afloop van deze procedure. In verband met in 2006 door de belastingdienst opgelegde naheffingsaanslagen overdrachtsbelasting en navorderingsaanslagen vennootschapsbelasting inzake vermeende belastingverplichtingen van door VastNed Offices/Industrial in het verleden overgenomen vastgoedvennootschappen is in het 1 e halfjaar 2007 met de belastingdienst een schikking getroffen ten bedrage van 4,1 miljoen, inclusief rente en boetes. Op basis van door verkoper afgegeven garanties is de verwachting dat het merendeel van dit bedrag kan worden geclaimd bij de verkoper. Ontwikkelingen en vooruitzichten 2007 Zoals eerder aangegeven verwacht de directie in 2007 een aanhoudende, zij het lichte, verbetering van de bezettingsgraad in de vastgoedportefeuille. Naast aandacht voor de bestaande vastgoedportefeuille zal in het kader van acquisities de nadruk worden gelegd op het uitbreiden van het bezit in liquide kantoormarkten. De directie verwacht het eerder aangekondigde investeringsvolume van circa 200 miljoen te kunnen realiseren, mede gezien het reeds gerealiseerde volume van ruim 150 miljoen. Hiermee worden de door desinvesteringen vrijgemaakte middelen, alsmede de opbrengst van de emissie belegd. Daarnaast zal VastNed Offices/Industrial steeds beoordelen of individuele panden in de huidige vastgoedportefeuille nog steeds voldoen aan het vereiste risicorendementsprofiel, hetgeen tot verkopen kan leiden. Rekening houdend met verder stijgende interestlasten, in aanmerking te nemen onderhoudskosten en onder voorbehoud van bijzondere omstandigheden, waaronder begrepen mondiale spanningen en de daarmee samenhangende onvoorspelbare economische gevolgen, verwacht de directie over 2007 een direct beleggingsresultaat per aandeel van 1,72 (2006: 1,70). Rotterdam, 10 augustus 2007 Voor nadere inlichtingen: Reinier van Gerrevink of Arnaud du Pont, tel Om uur vandaag zal een analistenbijeenkomst plaatsvinden waarin nadere toelichting zal worden gegeven over de eerste halfjaarcijfers Deze bijeenkomst zal door middel van een audiowebcast via te volgen zijn. Toekomstgerichte uitspraken Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van het management en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staat. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico s en

6 onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages en veranderingen in wet- en regelgevingen. Het management van VastNed Offices/Industrial kan dan ook niet garanderen dat zijn verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt VastNed Offices/Industrial geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

7 Kerncijfers 1e halfjaar 1e halfjaar Resultaten (x 1 miljoen) Brutohuuropbrengsten 42,2 83,3 41,2 86,8 Direct beleggingsresultaat 17,2 32,2 15,9 33,2 Indirect beleggingsresultaat 7,3 17,6 12,2 (12,4) Beleggingsresultaat 24,5 49,8 28,1 20,8 Balans (x 1 miljoen) Vastgoedbeleggingen 1.064, , , ,3 Eigen vermogen 656,0 604,5 580,1 581,6 Eigen vermogen aandeelhouders VastNed Offices/Industrial 505,6 450,8 438,3 440,8 Langlopende schulden 276,2 376,5 236,9 284,5 Gemiddeld aantal geplaatste gewone aandelen Aantal geplaatste gewone aandelen (ultimo) Per aandeel (x 1) Eigen vermogen aandeelhouders VastNed Offices/Industrial primo (inclusief dividend) 23,75 23,15 23,15 24,22 Slotdividend vorig boekjaar (1,20) (1,72) (1,72) (2,13) Eigen vermogen aandeelhouders VastNed Offices/Industrial primo (exclusief dividend) 22,55 21,43 21,43 22,09 Direct beleggingsresultaat 0,85 1,70 0,84 1,72 Indirect beleggingsresultaat 0,36 0,93 0,64 (0,64) Beleggingsresultaat 1,21 2,63 1,48 1,08 Waardemutaties financiële derivaten rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen 0,23 0,20 0,18 (0,02) Overige mutaties 0,44 (0,01) - - Interim-dividend - (0,50) - - Eigen vermogen aandeelhouders VastNed Offices/Industrial ultimo (inclusief dividend) 24,43 23,75 23,09 23,15 Beurskoers (ultimo) 27,40 29,75 27,50 22,60 (Interim-)dividend in contanten 0,51 1,70 0,50 1,72 of in contanten 1,55 1,57 en in aandelen t.l.v. de agioreserve 0,49% 0,56% Dividendrendement uitgedrukt als percentage van eigen vermogen aandeelhouders VastNed Offices/Industrial primo (exclusief dividend) 7,9 7,8 Verhouding eigen vermogen / vastgoedbeleggingen (in %) 61,6 57,6 53,8 56,0 Verhouding lang vreemd vermogen / kort vreemd vermogen (in %) 63/37 68/32 44/56 59/41 2 Gecontroleerd door externe accountant

8 Geconsolideerde winst- en verliesrekening (x 1.000,-) 1e halfjaar 1e halfjaar 2e kwartaal 2e kwartaal Netto-opbrengsten uit vastgoedbeleggingen Brutohuuropbrengsten Niet doorberekende servicekosten (626) (809) (235) (451) Exploitatiekosten (4.963) (4.808) (2.457) (2.290) Nettohuuropbrengsten Waardemutaties vastgoedbeleggingen in exploitatie Waardemutaties vastgoedbeleggingen in pijplijn - (643) - (3) Totaal waardemutaties vastgoedbeleggingen Nettoverkoopresultaat vastgoedbeleggingen (5.351) 193 (113) 174 Totaal netto-opbrengsten uit vastgoedbeleggingen Lasten Financiële opbrengsten Financiële kosten (10.954) (10.797) (5.144) (5.468) Nettofinancieringskosten (10.011) (10.703) (4.236) (5.429) Algemene kosten (2.644) (2.577) (1.316) (1.214) Totaal lasten (12.655) (13.280) (5.552) (6.643) Beleggingsresultaat voor belastingen Over de verslagperiode verschuldigde belastingen naar de winst Mutatie latente belastingverplichtingen Beleggingsresultaat na belastingen Beleggingsresultaat toekomend aan minderheidsbelangen (11.836) (12.801) (6.375) (3.975) Beleggingsresultaat toekomend aan aandeelhouders VastNed Offices/Industrial Per aandeel (x 1) Beleggingsresultaat toekomend aan aandeelhouders VastNed Offices/Industrial 1,21 1,48 0,63 0,66 Verwaterd beleggingsresultaat toekomend aan aandeelhouders VastNed Offices/Industrial 1,21 1,48 0,63 0,66

9 Direct en indirect beleggingsresultaat (x 1.000,-) 1e halfjaar 1e halfjaar 2e kwartaal 2e kwartaal Direct beleggingsresultaat Brutohuuropbrengsten Niet doorberekende servicekosten (626) (809) (235) (451) Exploitatiekosten (4.963) (4.808) (2.457) (2.290) Nettohuuropbrengsten Financiële opbrengsten Financiële kosten (10.954) (10.797) (5.144) (5.468) Nettofinancieringskosten (10.011) (10.703) (4.236) (5.429) Algemene kosten (2.644) (2.577) (1.316) (1.214) Direct beleggingsresultaat voor belastingen Over de verslagperiode verschuldigde belastingen naar de winst Direct beleggingsresultaat na belastingen Direct beleggingsresultaat toekomend aan minderheidsbelangen (6.746) (6.554) (3.474) (3.207) Direct beleggingsresultaat toekomend aan aandeelhouders VastNed Offices/Industrial Indirect beleggingsresultaat Waardemutaties vastgoedbeleggingen in exploitatie Waardemutaties vastgoedbeleggingen in pijplijn - (643) - (3) Totaal waardemutaties vastgoedbeleggingen Nettoverkoopresultaat vastgoedbeleggingen (5.351) 193 (113) 174 Indirect beleggingsresultaat voor belastingen Mutatie latente belastingverplichtingen Indirect beleggingsresultaat na belastingen Indirect beleggingsresultaat toekomend aan minderheidsbelangen (5.090) (6.247) (2.901) (768) Indirect beleggingsresultaat toekomend aan aandeelhouders VastNed Offices/Industrial Beleggingsresultaat toekomend aan aandeelhouders VastNed Offices/Industrial Per aandeel (x 1) Direct beleggingsresultaat toekomend aan aandeelhouders VastNed Offices/Industrial 0,85 0,84 0,44 0,43 Indirect beleggingsresultaat toekomend aan aandeelhouders VastNed Offices/Industrial 0,36 0,64 0,19 0,23

10 Geconsolideerde balans (x 1.000,-) ' ' '06 1 Activa Vastgoedbeleggingen in exploitatie Overlopende activa in verband met huurincentives Vastgoedbeleggingen in pijplijn Totaal vastgoedbeleggingen Materiële vaste activa Financiële derivaten Latente belastingvorderingen Totaal vaste activa Debiteuren en overige vorderingen Belastingen naar de winst Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Passiva Gestort en opgevraagd kapitaal Agioreserve Afdekkingsreserve uit hoofde van financiële derivaten Overige reserves Beleggingsresultaat toekomend aan aandeelhouders VastNed Offices/Industrial Eigen vermogen aandeelhouders VastNed Offices/Industrial Eigen vermogen minderheidsbelangen Totaal eigen vermogen Langlopende rentedragende leningen o/g Waarborgsommen Totaal langlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Aflossing langlopende leningen o/g Belastingen naar de winst Overige schulden en overlopende passiva Totaal kortlopende schulden Totaal passiva Gecontroleerd door externe accountant

11 Geconsolideerd overzicht van de mutaties in het eigen vermogen (x 1.000,-) 1e halfjaar 1e halfjaar Eigen vermogen per 1 januari Waardemutaties financiële derivaten Direct beleggingsresultaat Indirect beleggingsresultaat Beleggingsresultaat Inkoop eigen aandelen - (2.499) Aan- en verkoop aandelen in dochtermaatschappijen (3.519) - (3.519) (2.499) Emissie Slotdividend vorig boekjaar in contanten (23.739) (31.543) Dividend betaald aan minderheidsbelangen (13.125) (13.326) Kosten stockdividend (13) (6) Dividenduitkering (36.877) (44.875) Eigen vermogen per 30 juni Waardemutaties financiële derivaten rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen Beleggingsresultaat Totaal resultaat Toekomend aan: Aandeelhouders VastNed Offices/Industrial Minderheidsbelangen

12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht (x 1.000,-) 1e halfjaar 1e halfjaar Kasstroom uit operationele activiteiten Beleggingsresultaat Aanpassing voor: Waardemutaties vastgoedbeleggingen (17.513) (24.366) (18.248) Nettoverkoopresultaat vastgoedbeleggingen (5.029) (193) Nettofinancieringskosten Belastingen naar de winst (210) (478) (155) Kasstroom uit operationele resultaten voor veranderingen in werkkapitaal en voorzieningen Mutatie vlottende activa (6.604) (1.151) (2.226) Mutatie kortlopende schulden (1.685) Betaalde interest (per saldo) (9.044) (22.384) (10.247) Betaalde belastingen naar de winst 953 (127) (176) Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Aankoop vastgoedbeleggingen en investeringen in bestaande objecten (79.830) (63.254) (35.287) Verkoop vastgoedbeleggingen Aan- en verkoop aandelen in dochtermaatschappijen (4.695) - - Kasstroom vastgoed (25.106) (18.020) Mutatie materiële vaste activa 30 (101) (29) Kasstroom uit investeringsactiviteiten (25.207) (18.049) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Emissie Inkoop eigen aandelen - (2.516) (2.499) Uitgekeerd dividend (23.346) (41.206) (25.410) Uitgekeerd dividend aan minderheidsbelangen (13.125) (13.373) (13.326) Opgenomen rentedragende schulden Aflossing rentedragende schulden ( ) (26.881) (51.821) Kasstroom uit financieringsactiviteiten (79.863) (17.523) Netto toename/(afname) liquide middelen (39) (1.043) Liquide middelen per 1 januari Liquide middelen einde verslagperiode Gecontroleerd door externe accountant

13 Gesegmenteerde informatie (x 1.000,-) Vastgoedbeleggingen Brutohuuropbrengsten Exploitatiekosten inclusief Nettohuuropbrengsten niet doorberekende servicekosten 30 juni 1e halfjaar 1e halfjaar 1e halfjaar Nederland 513, ,391 19,963 19,364 3,409 3,606 16,554 15,758 België 496, ,542 20,854 21,619 2,039 1,954 18,815 19,665 Duitsland 51,825-1, ,301 - Frankrijk 2,000 2, (76) 148 1,064,058 1,079,003 42,183 41,188 5,589 5,617 36,594 35,571 Waardemutaties Nettoverkoopresultaat Mutatie latente Totaal vastgoedbeleggingen vastgoedbeleggingen belastingverplichtingen 1e halfjaar 1e halfjaar 1e halfjaar 1e halfjaar Nederland 9,029 5,433 (5,332) ,697 5,626 België 10,586 12,815 (19) ,567 12,815 Duitsland (776) (582) - Frankrijk (150) (150) - 18,689 18,248 (5,351) ,532 18,441 Waarvan toekomend aan derden (5,099) (6,247) (5,090) (6,247) Aanpassing naar intrinsieke waarde aandelen Intervest Offices N.V. (1,176) (1,176) - 12,414 12,001 (5,342) ,266 12,194 Dit halfjaarbericht is opgesteld overeenkomstig IAS 34 'Tussentijdse financiële verslaggeving'. Dit halfjaarbericht is goedgekeurd door de directie op 9 augustus Voor de grondslagen voor de consolidatie, de waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de jaarrekening Bij het opstellen van dit tussentijdse bericht zijn de door de directie gebruikte essentiële beoordelingen bij de toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving van VastNed Offices/Industrial N.V. en de toegepaste belangrijkste schattingsbronnen gelijk aan de gebruikte essentiële beoordelingen en belangrijke schattingen in de jaarrekening De werkelijke resultaten kunnen afwijken van deze schattingen. De leden van de raad van commissarissen en van de directie van VastNed Offices/Industrial hadden gedurende het eerste halfjaar van 2007 geen persoonlijk belang bij beleggingen van de vennootschap. Belangen van grote beleggers De Autoriteit Financiële Markten heeft de volgende meldingen ontvangen van aandeelhouders met een belang van meer dan vijf procent in de vennootschap: Cohen & Steers Capital Management Corporation 9.90% Nomura Asset Management Co. Ltd. 8.21% Commonwealth Bank of Australia 5.05% De total expense ratio over het eerste halfjaar 2007 bedraagt 2,78% (jaarbasis).

Over de verslagperiode verschuldigde belastingen naar de winst De over de verslagperiode verschuldigde belastingen bedragen nihil (nihil).

Over de verslagperiode verschuldigde belastingen naar de winst De over de verslagperiode verschuldigde belastingen bedragen nihil (nihil). Persbericht eerste kwartaalcijfers 2007 STABILISATIE DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT PER AANDEEL VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL DANKZIJ ONTWIKKELING KANTOORMARKT (tussen haakjes eerste kwartaal 2006) Direct beleggingsresultaat:

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT PER AANDEEL STABIEL. INTRINSIEKE WAARDE 30 SEPTEMBER ,16 PER AANDEEL

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT PER AANDEEL STABIEL. INTRINSIEKE WAARDE 30 SEPTEMBER ,16 PER AANDEEL Persbericht negenmaands- resultaten 2007 VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT PER AANDEEL STABIEL. INTRINSIEKE WAARDE 30 SEPTEMBER 2007 24,16 PER AANDEEL (tussen haakjes eerste negen

Nadere informatie

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL.

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. (tussen haakjes eerste negen maanden 2004; * aangepast

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL BOEKT STABIEL DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EN STIJGING INTRINSIEKE WAARDE DOOR POSITIEVE WAARDEMUTATIES VASTGOEDPORTEFEUILLE

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL BOEKT STABIEL DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EN STIJGING INTRINSIEKE WAARDE DOOR POSITIEVE WAARDEMUTATIES VASTGOEDPORTEFEUILLE Persbericht eerste kwartaalcijfers 2008 VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL BOEKT STABIEL DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EN STIJGING INTRINSIEKE WAARDE DOOR POSITIEVE WAARDEMUTATIES VASTGOEDPORTEFEUILLE (tussen haakjes

Nadere informatie

Persbericht Jaarcijfers 2006

Persbericht Jaarcijfers 2006 Persbericht Jaarcijfers 2006 BELEGGINGSRESULTAAT PER AANDEEL VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL STIJGT TOT 2,63 (+ 143,5%) (tussen haakjes boekjaar 2005) Direct beleggingsresultaat: 32,2 miljoen ( 33,2 miljoen);

Nadere informatie

Persbericht eerste kwartaalcijfers 2007

Persbericht eerste kwartaalcijfers 2007 Persbericht eerste kwartaalcijfers 2007 BELEGGINGSRESULTAAT VASTNED RETAIL STIJGT VAN 33,7 MILJOEN TOT 48,4 MILJOEN VRIJWEL GEHEEL DOOR WAARDESTIJGINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE (tussen haakjes eerste kwartaal

Nadere informatie

Waardemutaties vastgoedportefeuille (*EUR 1.miljoen) Q1 Q2 Q3 9M

Waardemutaties vastgoedportefeuille (*EUR 1.miljoen) Q1 Q2 Q3 9M PERSBERICHT BELEGGINGSRESULTAAT VASTNED RETAIL VERDRIEVOUDIGD TOT EUR 6,06 PER AANDEEL DANKZIJ HOGE HERWAARDERINGEN. (tussen haakjes eerste negen maanden 2004; * aangepast voor vergelijkingsdoeleinden)

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT LAAT GERINGE DALING ZIEN; WAARDEDALING VASTGOED- PORTEFEUILLE BEDRAAGT 3,5%

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT LAAT GERINGE DALING ZIEN; WAARDEDALING VASTGOED- PORTEFEUILLE BEDRAAGT 3,5% Persbericht Eerste kwartaalcijfers 2009 VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT LAAT GERINGE DALING ZIEN; WAARDEDALING VASTGOED- PORTEFEUILLE BEDRAAGT 3,5% Reinier van Gerrevink, CEO: Ondanks

Nadere informatie

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES ZETTEN STIJGENDE LIJN DOOR; DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,72 PER AANDEEL.

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES ZETTEN STIJGENDE LIJN DOOR; DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,72 PER AANDEEL. PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES ZETTEN STIJGENDE LIJN DOOR; DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,72 PER AANDEEL. (tussen haakjes 2004; * aangepast voor vergelijkingsdoeleinden) Beleggingsresultaat:

Nadere informatie

INTRINSIEKE WAARDE VASTNED RETAIL STIJGT NAAR 71,67 PER AANDEEL

INTRINSIEKE WAARDE VASTNED RETAIL STIJGT NAAR 71,67 PER AANDEEL Persbericht eerste kwartaalcijfers 2008 INTRINSIEKE WAARDE VASTNED RETAIL STIJGT NAAR 71,67 PER AANDEEL (tussen haakjes eerste kwartaal 2007) Direct beleggingsresultaat: 14,7 miljoen ( 15,7 miljoen); Indirect

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2008 KWALITEITSVERBETERING VASTGOED- PORTEFEUILLE VASTNED RETAIL LEIDT TOT GROEI VAN HUUROPBRENGSTEN

Halfjaarbericht 2008 KWALITEITSVERBETERING VASTGOED- PORTEFEUILLE VASTNED RETAIL LEIDT TOT GROEI VAN HUUROPBRENGSTEN Persbericht Halfjaarbericht 2008 KWALITEITSVERBETERING VASTGOED- PORTEFEUILLE VASTNED RETAIL LEIDT TOT GROEI VAN HUUROPBRENGSTEN Reinier van Gerrevink, CEO VastNed Retail: Ondanks de huidige turbulente

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

VASTGOEDPORTEFEUILLE VASTNED RETAIL: - WAARDESTIJGING 103 MILJOEN - NETTO RENDEMENT 6,0%

VASTGOEDPORTEFEUILLE VASTNED RETAIL: - WAARDESTIJGING 103 MILJOEN - NETTO RENDEMENT 6,0% Persbericht negenmaands- resultaten 2007 VASTGOEDPORTEFEUILLE VASTNED RETAIL: - WAARDESTIJGING 103 MILJOEN - NETTO RENDEMENT 6,0% (tussen haakjes eerste negen maanden 2006) Direct beleggingsresultaat:

Nadere informatie

Halfjaarrekening 30 juni 2009

Halfjaarrekening 30 juni 2009 Halfjaarrekening 30 juni 2009 Groothandelsgebouwen N.V., Rotterdam 2009 Groothandelsgebouwen N.V. Stationsplein 45, unit A2.191, Rotterdam Postbus 29057, 3001 GB Rotterdam Telefoon: (010) 240 34 34 Fax:

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

SynVest German RealEstate Fund N.V.

SynVest German RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest German RealEstate Fund N.V. 3e kwartaalbericht 2014 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 DERDE KWARTAAL 2014 2 Balans

Nadere informatie

VASTNED RETAIL ZIET DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT STIJGEN TOT 3,85 PER AANDEEL

VASTNED RETAIL ZIET DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT STIJGEN TOT 3,85 PER AANDEEL Persbericht Jaarcijfers 2007 VASTNED RETAIL ZIET DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT STIJGEN TOT 3,85 PER AANDEEL (tussen haakjes jaarcijfers 2006) Direct beleggingsresultaat: 64,4 miljoen ( 62,5 miljoen); Indirect

Nadere informatie

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Gerealiseerd (x 1.000) Noot 2014 2013 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Voortgezette bedrijfsactiviteiten Bruto facturatiewaarde

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2010 VASTNED RETAIL BEHAALT LAGER DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT MAAR ZIET OOK VASTGOEDWAARDEN VOOR HET TWEEDE KWARTAAL OP RIJ STIJGEN

Halfjaarbericht 2010 VASTNED RETAIL BEHAALT LAGER DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT MAAR ZIET OOK VASTGOEDWAARDEN VOOR HET TWEEDE KWARTAAL OP RIJ STIJGEN Halfjaarbericht VASTNED RETAIL BEHAALT LAGER DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT MAAR ZIET OOK VASTGOEDWAARDEN VOOR HET TWEEDE KWARTAAL OP RIJ STIJGEN Reinier van Gerrevink, CEO van VastNed Retail: De huuronderhandelingen

Nadere informatie

Kerngegevens 30-jun dec jun-09. Bruto bedrijfsresultaat (x 1.000) Netto resultaat (x 1.000)

Kerngegevens 30-jun dec jun-09. Bruto bedrijfsresultaat (x 1.000) Netto resultaat (x 1.000) Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2010 een negatief resultaat na belastingen behaald van 898.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 61.000, netto financieringslasten

Nadere informatie

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. 2007: VERDER HERSTEL RESULTATEN. - Huuropbrengst + 19,6 % (van 9,1 naar 10,8 miljoen) - Bezetting gebouw van 63% naar 81,5% - Resultaat van 8.276.000 naar 12.643.000

Nadere informatie

Persbericht jaarcijfers 2010 VASTNED RETAIL BOEKT STIJGING VASTGOEDWAARDEN EN POSITIEF BELEGGINGSRESULTAAT 2010 VAN 99,2 MILJOEN

Persbericht jaarcijfers 2010 VASTNED RETAIL BOEKT STIJGING VASTGOEDWAARDEN EN POSITIEF BELEGGINGSRESULTAAT 2010 VAN 99,2 MILJOEN Persbericht jaarcijfers VASTNED RETAIL BOEKT STIJGING VASTGOEDWAARDEN EN POSITIEF BELEGGINGSRESULTAAT VAN 99,2 MILJOEN Reinier van Gerrevink, CEO van VastNed Retail: In het afgelopen boekjaar waren belangrijke

Nadere informatie

TUSSENTIJDS BERICHT PER 30 JUNI 2009

TUSSENTIJDS BERICHT PER 30 JUNI 2009 LANDEN, 2 SECTOREN EN 1 DOEL: DRIE LANDEN, 2 SECTOREN EN 1 DOEL: DIVIDEND DRIE 1 TUSSENTIJDS BERICHT PER 30 JUNI 2009 Publicatie: 23 juli 2009 voor opening van Euronext Amsterdam Inhoudsopgave Verslag

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Halfjaarverslag 30 juni 2012

Halfjaarverslag 30 juni 2012 Halfjaarverslag 30 juni 2012 Groothandelsgebouwen N.V., Rotterdam Groothandelsgebouwen N.V. Stationsplein 45, unit A2.191, Rotterdam Postbus 29057, 3001 GB Rotterdam Telefoon: (010) 240 34 34 Fax: (010)

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Claude Debussylaan

Nadere informatie

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV ANNEXUM BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV HALFJAARBERICHT 2012 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2012 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2014

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2014 1 Halfjaarbericht - 2014 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2014 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2014 INHOUDSOPGAVE a P Pagina

Nadere informatie

DIM VASTGOED: RESULTATEN OVER EERSTE HALFJAAR 2007

DIM VASTGOED: RESULTATEN OVER EERSTE HALFJAAR 2007 Persbericht Datum 13 juli 2007 DIM VASTGOED: RESULTATEN OVER EERSTE HALFJAAR 2007 DIM Vastgoed behaalde over het eerste halfjaar van 2007 een nettowinst van USD 10.740.000. Over het eerste halfjaar van

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV ANNEXUM BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV HALFJAARBERICHT 2013 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2013 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Bezettingsgraad (in %) 89,6 91,3 90,9

Bezettingsgraad (in %) 89,6 91,3 90,9 persbericht Nieuwe Steen Investments N.V. Kerncijfers 30-06-2010 30-06-2009 2009 Resultaten (x 1.000) Brutohuuropbrengsten 52.311 52.440 103.794 Nettohuuropbrengsten 44.746 45.026 89.559 Direct beleggingsresultaat

Nadere informatie

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening Huurinkomsten 9.856 10.901 Met verhuur verbonden kosten -67-77 NETTOHUURRESULTAAT 9.789 10.824 Recuperatie van

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Nieuwe Steen Investments n.v. Nieuwe Steen behaalt uitstekend direct beleggingsresultaat en betreedt succesvol de Zwitserse markt

Nieuwe Steen Investments n.v. Nieuwe Steen behaalt uitstekend direct beleggingsresultaat en betreedt succesvol de Zwitserse markt PERSBERICHT Kerncijfers 2008 2008 2007 Resultaten (x 1.000) Bruto huuropbrengsten 101.692 89.635 Netto huuropbrengsten 88.257 78.749 Direct beleggingsresultaat 50.037 47.810 Indirect beleggingsresultaat

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

PERSBERICHT. Nieuwe Steen Investments goed op koers

PERSBERICHT. Nieuwe Steen Investments goed op koers PERSBERICHT Nieuwe Steen Investments goed op koers HOORN - Nieuwe Steen Investments N.V. heeft over het eerste halfjaar 2006 goede resultaten geboekt. Het directe resultaat bedroeg 0,68 per aandeel en

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen Persbericht Jaarcijfers 2013 Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen De winst over het boekjaar bedroeg 68 miljoen. Dat is een afname van 0,9% ten opzichte van 2012. Zoals op 2 januari 2014 bericht

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. VastNed Retail nv is een Nederlands vastgoedbeleggingsfonds dat met gelden

Nadere informatie

geconsolideerde winst- en verliesrekening

geconsolideerde winst- en verliesrekening geconsolideerde winst- en verliesrekening Periode Periode 1/1-30/6 2006 Periode Bedragen in duizenden euro s. 1/1-30/6 2007 (pro forma) 1/1-16/7 2006 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten 365.119

Nadere informatie

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2014 30.06.2013 Huurinkomsten 19.844 19.882 Met verhuur verbonden kosten -9-31 Nettohuurresultaat

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2016 NedSense enterprises N.V. Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2016 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2016 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV ANNEXUM BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV HALFJAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2014 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 2. geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2015 30.06.2014 Huurinkomsten 23.023 19.844 Met verhuur verbonden kosten 27-9 NETTOHUURRESULTAAT

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 Gereglementeerde informatie embargo 02/11/2009, 17.45 uur TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2009 tot 30.09.2009 Operationeel uitkeerbaar

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2015 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Hoogoorddreef 15

Nadere informatie

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV ANNEXUM BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV HALFJAARBERICHT 2015 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Resultaten 1 e kwartaal 2011

Resultaten 1 e kwartaal 2011 Resultaten 1 e kwartaal 2011 Kernpunten Winst 27,6 mln (2010: 12,6 mln) Direct resultaat per aandeel 1,27 (+5,8%) Intrinsieke waarde per aandeel 74,83 (-0,5%) Waardering portefeuille stabiel Verkoop niet

Nadere informatie

Tussentijds bericht per 30 juni 2008

Tussentijds bericht per 30 juni 2008 Tussentijds bericht per 30 juni 2008 Publicatie: 25 juli 2008 voor opening van Euronext Amsterdam Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Kerncijfers 8 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

1 Financieel overzicht 2012

1 Financieel overzicht 2012 1 Financieel overzicht 2012 Dit is een bijlage bij het persbericht jaarcijfers 2012 en vormt daar integraal onderdeel van Geconsolideerde balans In miljoenen euro 31 december 2012 31 december 2011 1 januari

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 2010 2009 index Opbrengsten 345.860 415.387 83 Kosten van grond- en hulpstoffen -146.180-189.618 77 Kosten uitbesteed werk en andere externe

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008 Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2008 4 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2013 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Claude Debussylaan

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2011 VASTNED RETAIL BOEKT STABIEL DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT VAN 33,6 MILJOEN

Halfjaarbericht 2011 VASTNED RETAIL BOEKT STABIEL DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT VAN 33,6 MILJOEN Halfjaarbericht 2011 VASTNED RETAIL BOEKT STABIEL DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT VAN 33,6 MILJOEN Reinier van Gerrevink, Chief Executive Officer: "In de afgelopen periode hebben we kunnen zien dat retailmarkten

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen!

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen! Persbericht + Resultaatover2011forsbeterdan2010 + EBITDAmet 7,5mlnverbeterd + Schuldpositiemetruim10%afgenomen Governance NahetvertrekvandevorigeRaadvanBestuurwerdtijdensdezoektochtnaareengeschikte opvolger,hetbedrijfhetvolledigejaar2011aangestuurddooreeninterim@ceoindepersoon

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

Robuuste portefeuille en solide financiering bepalen goede resultaten eerste halfjaar

Robuuste portefeuille en solide financiering bepalen goede resultaten eerste halfjaar PERSBERICHT 20 augustus 2015 HALFJAARVERSLAG 2015 Robuuste portefeuille en solide financiering bepalen goede resultaten eerste halfjaar Hoofdpunten H1 2015: - Direct resultaat stijgt naar 1,23 per aandeel

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V.

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V. BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART 2011 Fornix BioSciences N.V. 1 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (alle bedragen x 1.000) voor het boekjaar van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 met vergelijkende

Nadere informatie

Intervest Offices kent toename van operationeel uitkeerbaar resultaat

Intervest Offices kent toename van operationeel uitkeerbaar resultaat Gereglementeerde informatie embargo 03/11/2008, 17.45 uur Tussentijdse verklaring over het derde kwartaal 2008 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2008 tot 30.09.2008 Intervest Offices kent toename

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Jaarverslag over 2014

Jaarverslag over 2014 Woontij Projecten B.V. Jaarverslag over 2014 18 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1. Algemene gegevens 2 2. Van het bestuur 3 2 JAARREKENING 2014 1. Balans 4 2. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie