PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES ZETTEN STIJGENDE LIJN DOOR; DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,72 PER AANDEEL.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES ZETTEN STIJGENDE LIJN DOOR; DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,72 PER AANDEEL."

Transcriptie

1 PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES ZETTEN STIJGENDE LIJN DOOR; DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,72 PER AANDEEL. (tussen haakjes 2004; * aangepast voor vergelijkingsdoeleinden) Beleggingsresultaat: EUR 20,8 miljoen (EUR 2,2 miljoen*); Direct beleggingsresultaat: EUR 33,2 miljoen (EUR 41,5 miljoen*); Indirect beleggingsresultaat: EUR 12,4 miljoen negatief (EUR 39,3 miljoen negatief*); Beleggingsresultaat per aandeel: EUR 1,08 (EUR 0,12*); Direct beleggingsresultaat per aandeel: EUR 1,72 (EUR 2,17); Indirect beleggingsresultaat per aandeel: EUR 0,64 (EUR 2,05*); Eigen vermogen per aandeel EUR 23,15 (EUR 24,23*); Kwartaaltaxaties laten stijgende lijn waardemutaties vastgoedportefeuille zien. VastNed Offices/Industrial belegt in kantoren, bedrijfsruimten en logistieke centra gelegen op goede en toplocaties in haar kernlanden: Nederland en België. Het belegd vermogen bedroeg per 31 december 2005 EUR miljoen. Resultaten 2005 Het beleggingsresultaat over 2005 bedroeg EUR 20,8 miljoen (EUR 2,2 miljoen*). Deze stijging is met name toe te rekenen aan een verbeterde beleggingsmarkt voor kantoren en bedrijfsruimten, waardoor waarderingen geleidelijk stabiliseren en zelfs weer stijgen. Samenstelling beleggingsresultaat 2005 Huuropbrengsten De brutohuuropbrengsten bedroegen in 2005 EUR 86,8 miljoen (EUR 95,4 miljoen*). Deze lagere brutohuuropbrengsten vloeiden voort uit aanzienlijke verkopen in 2004 en Ook de gedaalde gemiddelde bezettingsgraad vergeleken met dezelfde periode in 2004 heeft een drukkende werking gehad op de brutohuuropbrengsten. De niet doorberekende servicekosten bedroegen EUR 1,7 miljoen (EUR 1,2 miljoen). De exploitatiekosten bedroegen EUR 11,3 miljoen (EUR 11,5 miljoen*). De exploitatiekosten inclusief de niet doorberekende servicekosten stegen relatief van 13,3% naar 15,0% van de brutohuuropbrengsten. Deze stijging hing samen met de gedaalde gemiddelde bezettingsgraad, waardoor een deel van de exploitatiekosten niet kon worden doorberekend en met de incidentele vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren in De nettohuuropbrengsten bedroegen EUR 73,8 miljoen (EUR 82,8 miljoen*). Waardemutaties vastgoedbeleggingen De waardemutaties vastgoedbeleggingen bedroegen in 2005 EUR 13,7 miljoen negatief (EUR 53,0 miljoen negatief*). De waardemutaties op de vastgoedbeleggingen in exploitatie bedroegen in het vierde kwartaal EUR 3,5

2 miljoen positief. Hiermee wordt de in het derde kwartaal van 2005 ingezette lijn van positieve waardemutaties gecontinueerd. Een onderverdeling van de waardemutaties ziet er als volgt uit: Waardemutaties vastgoed (x EUR miljoen) Q1 Q2 Q3 Q Nederland (5,9) (0,2) (1,1) 2,0 (5,2) België (4,4) (0,8) 1,8 1,8 (1,6) Frankrijk (0,3) (0,3) Subtotaal (10,3) (1,0) 0,7 3,5 (7,1) Pijplijn (1,0) (5,6) - - (6,6) Totaal (11,3) (6,6) 0,7 3,5 (13,7) Nettoverkoopresultaat vastgoedbeleggingen In 2005 is een substantieel bedrag aan vastgoedobjecten verkocht. De nadruk hierbij lag op het verkopen van structurele leegstand of te verwachten structurele leegstand. De markt in 2005, waarin projectontwikkelaars en opportunistische beleggers bereid waren leegstaande en halfleegstaande objecten te kopen, gaf VastNed Offices/Industrial de gelegenheid de gemiddelde kwaliteit van haar vastgoedportefeuille te verbeteren. Dit betrof de volgende objecten (in chronologische volgorde van verkoop): Edisonweg 10 te Woerden, Catharijnesingel te Utrecht, Deventerweg 1-9 en 2-6, Doesburgweg 2-6, Elburgweg 1-7 en 4-12, Kampenringweg 2-28 en Muidenweg 1-5 en 2-6 te Gouda, Marconistraat 2 te Rotterdam, Distriboulevard 25 te Moerdijk, Tadingastraat 1 te Leeuwarden, Kanaalweg te Utrecht, Parklaan 81A te Eindhoven, Edisonweg 21 te Gorinchem, Ridderhaven 1-54 te Ridderkerk, Antwerpseweg 8-10 te Gouda, Weesperstraat te Diemen, Wijkermeerstraat 31 te Hoofddorp, Sterrebaan 14 te Maarssenbroek, Handelskade te Rijswijk, Treubstraat 17 te Rijswijk en Amsterdamseweg 15 te Uithoorn. De opbrengst na aftrek van verkoopkosten bedroeg EUR 115,7 miljoen. Het boekresultaat op bovenstaande verkopen bedroeg EUR 1,4 miljoen negatief. Tevens heeft VastNed Offices/Industrial gedurende aandelen in haar dochtermaatschappij Intervest Offices verkocht. Hiermee werd een boekresultaat van EUR 1,2 miljoen gerealiseerd. Het totale nettoverkoopresultaat over 2005 bedroeg daarmee EUR 0,3 miljoen negatief (EUR 4,2 miljoen positief). Nettofinancieringskosten De nettofinancieringskosten zijn in 2005 gedaald tot EUR 22,6 miljoen (EUR 22,8 miljoen). De fractionele daling werd veroorzaakt door enerzijds een daling van de financiële opbrengsten (m.n. geactiveerde interest) die onderdeel uitmaken van deze post en anderzijds een duidelijke daling van de interestlasten als gevolg van aflossingen van rentedragende leningen opvolgend aan verkopen in 2004 en Algemene kosten De algemene kosten bedroegen EUR 5,0 miljoen (EUR 5,7 miljoen).

3 Belastingen naar de winst De over de verslagperiode verschuldigde belastingen naar de winst zijn in 2005 gedaald tot nihil (EUR 0,8 miljoen). Dit is te danken aan het feit dat nagenoeg alle Belgische vastgoedbeleggingen in exploitatie zijn ondergebracht in de effectief belastingvrije dochtermaatschappij Intervest Offices, de Franse vastgoedportefeuille nagenoeg geheel is verkocht en dat over de van Intervest Offices te ontvangen dividenden geen bronbelasting meer in aanmerking wordt genomen. De mutatie latente belastingverplichtingen bedroeg nihil (EUR 0,3 miljoen). Beleggingsresultaat toekomend aan minderheidsbelangen Het beleggingsresultaat toekomend aan derden die minderheidsbelangen hielden in dochtermaatschappijen van VastNed Offices/Industrial steeg in 2005 tot EUR 11,4 miljoen (EUR 2,1 miljoen*). Dit hield in dat een groter deel van het beleggingsresultaat voor rekening kwam van derden dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. Dit was met name te wijten aan minder sterke negatieve herwaarderingen in de vastgoedportefeuille van Intervest Offices (belang VastNed Offices/Industrial ultimo ,1%). Direct en indirect beleggingsresultaat Het direct beleggingsresultaat bedroeg in 2005 EUR 33,2 miljoen (EUR 41,5 miljoen*). Het indirect beleggingsresultaat bedroeg in 2005 EUR 12,4 miljoen negatief (EUR 39,3 miljoen negatief*). Resultaten per aandeel Het direct beleggingsresultaat per aandeel bedroeg in 2005 EUR 1,72 (EUR 2,17*), het indirect beleggingsresultaat bedroeg EUR 0,64 negatief (EUR 2,05 negatief*). De overige mutaties bedroegen EUR 0,02 negatief (EUR 0,11 negatief*). Vastgoedportefeuille De omvang van de vastgoedportefeuille bedroeg per 31 december 2005 EUR miljoen (31 december 2004: EUR miljoen*). Bezettingsgraad De bezettingsgraad ontwikkelde zich in 2005, na een periode van vier jaar van dalingen, positief. Per jaareinde bedroeg de bezettingsgraad 84,3%. Met name in Nederland was er een positieve trend waarneembaar, enerzijds als gevolg van nieuwe verhuringen en huurverlengingen, anderzijds als gevolg van de verkoop van niet of nauwelijks te verhuren objecten. De verbetering van de bezettingsgraad in de vastgoedportefeuille in Nederland werd overigens negatief beïnvloed door het onverhuurd in exploitatie nemen van de objecten TriNovium 1.1 en 1.2. Bezettingsgraad (kwartaalgemiddelden en ultimo 2005) Q1 Q2 Q3 Q4 Ultimo 2005 Nederland 80,9% 80,7% 82,0% 84,0% 86,3% België 81,8% 81,6% 82,9% 80,6% 82,5% Frankrijk 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Totaal 81,4% 81,2% 82,5% 82,4% 84,3%

4 De gemiddelde financiële bezettingsgraad van de vastgoedportefeuille in 2005 bedroeg 81,9% (84,2%). De bezettingsgraad in de respectievelijke landen bedroeg: Nederland 81,9% (85,2%), België 81,7% (82,6%) en Frankrijk 100% (100%). Eigen vermogen en financiering Het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van de vastgoedbeleggingen bedroeg op 31 december ,0% (31 december 2004: 51,8%*). De ratio kort vreemd vermogen / lang vreemd vermogen bedroeg per 31 december /59 (31 december 2004: 34/66). Het totaal aantal geplaatste gewone aandelen (gecorrigeerd voor het aantal ingekochte aandelen) bedroeg per 31 december stuks (31 december 2004: ). De mutaties in het aantal aandelen is de resultante van in mei 2005 uitgegeven aandelen uit hoofde van stockdividend en de inkoop van aandelen (tegen gemiddeld EUR 22,37 per aandeel) uit hoofde van het inkoop eigen aandelenprogramma in december Dividendbeleid Gezien de verbeterde solvabiliteit, de verwachte duurzaamheid daarvan en geuite wensen van particuliere en institutionele aandeelhouders zal de directie de introductie van een interim-dividend met ingang van het boekjaar 2006 aan de algemene vergadering van aandeelhouders op 4 april 2006 voorstellen. In het kader van het dividendbeleid is het gebruik dat een deel van het dividend naar keuze van de aandeelhouder in de vorm van contanten danwel in de vorm van aandelen ten laste van de agioreserve kan worden opgenomen. Om het verwaterend effect voor het direct beleggingsresultaat per aandeel te mitigeren zal VastNed Offices/Industrial, indien gunstige omstandigheden zich voordoen, eigen aandelen inkopen. Het voor te stellen dividend over het boekjaar 2005 is conform het bestaande dividendbeleid gelijk aan het direct beleggingsresultaat per aandeel en bedraagt derhalve EUR 1,72. De omvang van het verplicht contante dividend bedraagt EUR 1,57 en van het keuzedeel EUR 0,15. TriNovium-claim Zoals eerder is bekendgemaakt heeft VastNed Offices/Industrial een dagvaarding ontvangen van drie aan het failliete Ravenswade Ontwikkeling B.V. gelieerde vennootschappen, waarmee geen contractuele relatie bestond of bestaat, en die een schadevergoeding eisen van EUR 103 miljoen wegens gederfde winst. VastNed Offices/Industrial heeft deze zaak laten beoordelen door haar vaste advocaat en door een ander internationaal opererend advocatenkantoor. Deze hebben daarover onafhankelijk van elkaar geadviseerd. Beide zijn tot de conclusie gekomen dat de eisende vennootschappen hun vorderingen onvoldoende hebben onderbouwd om deze voor toewijzing in aanmerking te laten komen. Op basis van beide adviezen kan VastNed Offices/Industrial op een goede afloop van deze procedure vertrouwen.

5 Ontwikkelingen en vooruitzichten De directie is positief over de verwachtingen over de economieën in Nederland en in België. Bestendiging van de opgaande lijn zal ook een positieve uitwerking hebben op de kantoormarkten in deze economieën met daarmee gepaard gaande hogere bezettingsniveau s. Effectieve huurniveau s zullen echter naar verwachting in 2006 wel stabiliseren maar van stijging van deze huurniveau s zal op zijn vroegst pas in 2007 sprake zijn. VastNed Offices/Industrial heeft met het in 2005 afgeronde verkoopprogramma, alsmede met de in 2005 verrichte investeringen en gemaakte onderhoudskosten, het risicorendementsprofiel van de vastgoedportefeuille verbeterd. Hierdoor bestaat de verwachting dat de vastgoedportefeuille kan profiteren van de ontwikkelingen op de kantoormarkten. De verwachting is dat dit in 2006 zal resulteren in een geleidelijke verbetering van de bezettingsgraad, waarbij effectieve huurniveau s ongeveer stabiel zullen blijven. Een verdere verbetering van de bezettingsgraad kan gerealiseerd worden zodra een oplossing voor het object TriNovium gevonden wordt. Het is de intentie om de in 2005 ingezette besprekingen met diverse partijen inzake een verkoop in de loop van 2006 af te ronden. De met deze verkoop en met de in 2005 beschikbaar gekomen bestedingsruimte zal naar verwachting in de loop van 2006 worden geherinvesteerd met tussen de EUR 50 en EUR 100 miljoen beleggingen in kantoren en/of bedrijfsruimten. Uitgaande van bovenstaande ontwikkelingen, lichte rentestijgingen in 2006 en onder voorbehoud van bijzondere omstandigheden, waaronder begrepen mondiale spanningen en de daarmee samenhangende onvoorspelbare economische gevolgen, wordt voor 2006 per saldo een ongeveer gelijkblijvend direct beleggingsresultaat per aandeel verwacht. Rotterdam, 22 februari 2006 Voor nadere inlichtingen: R.A. van Gerrevink of A.G.H. du Pont, tel Vandaag is om 11 uur s ochtends de analistenbijeenkomst naar aanleiding van de jaarcijfers 2005 via de VastNed-website te volgen. Interesse? Meldt u aan op

6 KERNCIJFERS 31 december 31 december Resultaten (x 1.000,-) Brutohuuropbrengsten Direct beleggingsresultaat Indirect beleggingsresultaat (12.448) (39.261) Beleggingsresultaat Balans (x 1.000,-) Vastgoedbeleggingen Eigen vermogen Eigen vermogen toekomend aan aandeelhouders VastNed Offices/Industrial Langlopende schulden Verhouding eigen vermogen/vastgoedbeleggingen (in %) 55,96 51,82 Bezettingsgraad (in %) Financiële bezettingsgraad 81,87 84,17 Aantal geplaatste aandelen (rekening houdend met ingekochte eigen aandelen) Gemiddeld aantal gewone aandelen Gewone aandelen Per aandeel (x 1) Eigen vermogen aandeelhouders VastNed Offices/Industrial per aandeel primo (incl. dividend) 24,23 27,02 Aanpassing in verband met IAS 32 en IAS 39 (0,01) - 24,22 27,02 Slotdividend vorig boekjaar (2,13) (2,80) Eigen vermogen aandeelhouders VastNed Offices/Industrial per aandeel primo (excl. dividend) 22,09 24,22 Direct beleggingsresultaat 1,72 2,17 Indirect beleggingsresultaat (0,64) (2,05) Beleggingsresultaat 1,08 0,12 Overige mutaties (0,02) (0,11) Eigen vermogen aandeelhouders VastNed Offices/Industrial per aandeel ultimo (incl. dividend) 23,15 24,23 Beurskoers (ultimo) 22,60 22,80 Discount (in %) (2,37) (5,90)

7 GECONSOLIDEERDE BALANS (x 1.000,-) 31 december 31 december Activa Vastgoedbeleggingen in exploitatie Overlopende activa in verband met huurincentives Vastgoedbeleggingen in pijplijn Totaal vastgoedbeleggingen Materiële vaste activa Totaal vaste activa Debiteuren en overige vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Passiva Gestort en opgevraagd kapitaal Agioreserve Afdekkingsreserve uit hoofde van financiële derivaten (329) - Overige reserves Beleggingsresultaat toekomend aan aandeelhouders VastNed Offices/Industrial Eigen vermogen aandeelhouders VastNed Offices/Industrial Eigen vermogen minderheidsbelangen Totaal eigen vermogen Latente belastingverplichtingen Langlopende rentedragende leningen o/g Waarborgsommen en overige langlopende schulden Totaal langlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Aflossing langlopende leningen o/g Financiële derivaten Belastingen naar de winst Overige schulden en overlopende passiva Totaal kortlopende schulden Totaal passiva

8 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (x 1.000,-) e kwartaal 4e kwartaal Netto-opbrengsten uit vastgoedbeleggingen Brutohuuropbrengsten Niet doorberekende servicekosten (1.650) (1.184) (305) (60) Exploitatiekosten (11.343) (11.474) (2.048) (2.428) Nettohuuropbrengsten Waardemutaties vastgoedbeleggingen in exploitatie (7.100) (42.735) (23.658) Waardemutaties vastgoedbeleggingen in pijplijn (6.579) (10.302) (5) (10.302) Totaal waardemutaties vastgoedbeleggingen (13.679) (53.037) (33.960) Nettoverkoopresultaat vastgoedbeleggingen (263) (2.448) Totaal netto-opbrengsten uit vastgoedbeleggingen (11.718) Lasten Financiële opbrengsten Financiële kosten (23.077) (25.711) (5.442) (6.361) Nettofinancieringskosten (22.636) (22.826) (5.369) (6.246) Algemene kosten (4.985) (5.663) (1.343) (1.438) Totaal lasten (27.621) (28.489) (6.712) (7.684) Beleggingsresultaat voor belastingen (19.402) Over de verslagperiode verschuldigde belastingen naar de winst (22) (796) 187 (226) Mutatie latente belastingverplichtingen (12) (300) (34) (1.096) Beleggingsresultaat na belastingen (19.370) Beleggingsresultaat toekomend aan minderheidsbelangen (11.410) (2.080) (4.236) 190 Beleggingsresultaat toekomend aan aandeelhouders VastNed Offices/Industrial (19.180) Per aandeel (x 1) Beleggingsresultaat toekomend aan aandeelhouders VastNed Offices/Industrial 1,08 0,12 0,45 (1,00) Verwaterd beleggingsresultaat toekomend aan aandeelhouders VastNed Offices/Industrial 1,08 0,12 0,45 (1,00)

9 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT (x 1.000,-) Kasstroom uit operationele activiteiten Beleggingsresultaat Aanpassing voor: Waardemutaties vastgoedbeleggingen Nettoverkoopresultaat vastgoedbeleggingen 263 (4.150) Nettofinancieringskosten Belastingen naar de winst Kasstroom uit operationele activiteiten voor veranderingen in werkkapitaal en voorzieningen Mutatie vlottende activa Mutatie kortlopende schulden (7.366) Betaalde interest (per saldo) (25.130) (25.525) Betaalde belastingen naar de winst (1.125) (3.837) Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Aankoop vastgoedbeleggingen en investeringen in bestaande objecten (5.078) (28.670) Verkoop vastgoedbeleggingen Kasstroom vastgoed Mutatie materiële vaste activa (296) (41) Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Inkoop eigen aandelen (7.783) - Uitgekeerd dividend (52.344) (58.541) Opgenomen rentedragende schulden Aflossing rentedragende schulden ( ) (74.080) Kasstroom uit financieringsactiviteiten ( ) ( ) Netto toename/(afname) liquide middelen (13.887) Liquide middelen per 1 januari Liquide middelen ultimo

10 DIRECT EN INDIRECT BELEGGINGSRESULTAAT (x 1.000,-) Direct beleggingsresultaat e kwartaal 4e kwartaal Brutohuuropbrengsten Niet doorberekende servicekosten (1.650) (1.184) (305) (60) Exploitatiekosten (11.343) (11.474) (2.048) (2.428) Nettohuuropbrengsten Financiële opbrengsten Financiële kosten (23.077) (25.711) (5.442) (6.361) Nettofinancieringskosten (22.636) (22.826) (5.369) (6.246) Algemene kosten (4.985) (5.663) (1.343) (1.438) Direct beleggingsresultaat voor belastingen Over verslagperiode verschuldigde belastingen naar de winst (22) (796) 187 (226) Direct beleggingsresultaat na belastingen Direct beleggingsresultaat toekomend aan minderheidsbelangen (12.916) (12.006) (3.256) (3.536) Direct beleggingsresultaat toekomend aan aandeelhouders VastNed Offices/Industrial Indirect beleggingsresultaat Waardemutaties vastgoedbeleggingen (13.679) (53.037) (33.960) Nettoverkoopresultaat vastgoedbeleggingen (263) (2.448) Indirect beleggingsresultaat voor belastingen (13.942) (48.887) (32.881) Mutatie latente belastingverplichtingen (12) (300) Indirect beleggingsresultaat na belastingen (13.954) (49.187) (32.623) Indirect beleggingsresultaat toekomend aan minderheidsbelangen (980) Indirect beleggingsresultaat toekomend aan aandeelhouders VastNed Offices/Industrial (12.448) (39.261) 96 (28.897) Beleggingsresultaat toekomend aan aandeelhouders VastNed Offices/Industrial (19.180)

11 Geconsolideerd overzicht van de mutaties in het eigen vermogen (x 1.000,-) Eigen vermogen per 1 januari Aanpassing in verband met IAS 32 en IAS 39 (381) - Aangepast eigen vermogen per 1 januari Waardemutaties financiële derivaten 17 - Direct beleggingsresultaat Indirect beleggingsresultaat (13.954) (49.187) Totaal resultaat Inkoop eigen aandelen (7.783) - Aan- en verkoop aandelen in dochtermaatschappijen Dividend vorig boekjaar in contanten (52.339) (58.672) Kosten stockdividend (20) (43) Dividenduitkering (52.359) (58.715) Eigen vermogen per 31 december Resultaat rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen 17 - Beleggingsresultaat Totaal resultaat Toekomend aan: Aandeelhouders VastNed Offices/Industrial Minderheidsbelangen

12 GESEGMENTEERDE INFORMATIE (x 1.000,-) Exploitatiekosten incl. niet doorberekende Vastgoedbeleggingen Brutohuuropbrengsten servicekosten Nettohuuropbrengsten België Nederland Frankrijk Nettoverkoopresultaat Waardemutaties Mutatie latente vastgoedbeleggingen vastgoedbeleggingen belastingverplichtingen Totaal België (3.263) (27.426) (12) 175 (2.104) (25.162) Nederland (1.434) (10.126) (25.564) - - (11.560) (24.419) Frankrijk (290) (47) - (475) (290) (13.679) (53.037) (12) (300) (13.954) (49.187) waarvan aandeel derden - (238) (263) (12.173) (42.873) (12) (300) (12.448) (39.261) Voor de grondslagen voor de consolidatie, de waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de website van VastNed Offices/Industrial, (investor information -> publicaties).

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL.

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. (tussen haakjes eerste negen maanden 2004; * aangepast

Nadere informatie

Waardemutaties vastgoedportefeuille (*EUR 1.miljoen) Q1 Q2 Q3 9M

Waardemutaties vastgoedportefeuille (*EUR 1.miljoen) Q1 Q2 Q3 9M PERSBERICHT BELEGGINGSRESULTAAT VASTNED RETAIL VERDRIEVOUDIGD TOT EUR 6,06 PER AANDEEL DANKZIJ HOGE HERWAARDERINGEN. (tussen haakjes eerste negen maanden 2004; * aangepast voor vergelijkingsdoeleinden)

Nadere informatie

Over de verslagperiode verschuldigde belastingen naar de winst De over de verslagperiode verschuldigde belastingen bedragen nihil (nihil).

Over de verslagperiode verschuldigde belastingen naar de winst De over de verslagperiode verschuldigde belastingen bedragen nihil (nihil). Persbericht eerste kwartaalcijfers 2007 STABILISATIE DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT PER AANDEEL VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL DANKZIJ ONTWIKKELING KANTOORMARKT (tussen haakjes eerste kwartaal 2006) Direct beleggingsresultaat:

Nadere informatie

Persbericht Jaarcijfers 2006

Persbericht Jaarcijfers 2006 Persbericht Jaarcijfers 2006 BELEGGINGSRESULTAAT PER AANDEEL VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL STIJGT TOT 2,63 (+ 143,5%) (tussen haakjes boekjaar 2005) Direct beleggingsresultaat: 32,2 miljoen ( 33,2 miljoen);

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT PER AANDEEL STABIEL. INTRINSIEKE WAARDE 30 SEPTEMBER ,16 PER AANDEEL

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT PER AANDEEL STABIEL. INTRINSIEKE WAARDE 30 SEPTEMBER ,16 PER AANDEEL Persbericht negenmaands- resultaten 2007 VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT PER AANDEEL STABIEL. INTRINSIEKE WAARDE 30 SEPTEMBER 2007 24,16 PER AANDEEL (tussen haakjes eerste negen

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL BOEKT STABIEL DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EN STIJGING INTRINSIEKE WAARDE DOOR POSITIEVE WAARDEMUTATIES VASTGOEDPORTEFEUILLE

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL BOEKT STABIEL DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EN STIJGING INTRINSIEKE WAARDE DOOR POSITIEVE WAARDEMUTATIES VASTGOEDPORTEFEUILLE Persbericht eerste kwartaalcijfers 2008 VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL BOEKT STABIEL DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EN STIJGING INTRINSIEKE WAARDE DOOR POSITIEVE WAARDEMUTATIES VASTGOEDPORTEFEUILLE (tussen haakjes

Nadere informatie

Algemene kosten De algemene kosten bleven onveranderd op 2,6 miljoen ( 2,6 miljoen).

Algemene kosten De algemene kosten bleven onveranderd op 2,6 miljoen ( 2,6 miljoen). Persbericht Halfjaarbericht 2007 INTRINSIEKE WAARDE VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL STIJGT EERSTE HALFJAAR 2007 MET 2,9% TOT 24,43 PER AANDEEL DOOR WAARDESTIJGINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE (tussen haakjes eerste

Nadere informatie

Persbericht eerste kwartaalcijfers 2007

Persbericht eerste kwartaalcijfers 2007 Persbericht eerste kwartaalcijfers 2007 BELEGGINGSRESULTAAT VASTNED RETAIL STIJGT VAN 33,7 MILJOEN TOT 48,4 MILJOEN VRIJWEL GEHEEL DOOR WAARDESTIJGINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE (tussen haakjes eerste kwartaal

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT LAAT GERINGE DALING ZIEN; WAARDEDALING VASTGOED- PORTEFEUILLE BEDRAAGT 3,5%

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT LAAT GERINGE DALING ZIEN; WAARDEDALING VASTGOED- PORTEFEUILLE BEDRAAGT 3,5% Persbericht Eerste kwartaalcijfers 2009 VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT LAAT GERINGE DALING ZIEN; WAARDEDALING VASTGOED- PORTEFEUILLE BEDRAAGT 3,5% Reinier van Gerrevink, CEO: Ondanks

Nadere informatie

INTRINSIEKE WAARDE VASTNED RETAIL STIJGT NAAR 71,67 PER AANDEEL

INTRINSIEKE WAARDE VASTNED RETAIL STIJGT NAAR 71,67 PER AANDEEL Persbericht eerste kwartaalcijfers 2008 INTRINSIEKE WAARDE VASTNED RETAIL STIJGT NAAR 71,67 PER AANDEEL (tussen haakjes eerste kwartaal 2007) Direct beleggingsresultaat: 14,7 miljoen ( 15,7 miljoen); Indirect

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

VASTGOEDPORTEFEUILLE VASTNED RETAIL: - WAARDESTIJGING 103 MILJOEN - NETTO RENDEMENT 6,0%

VASTGOEDPORTEFEUILLE VASTNED RETAIL: - WAARDESTIJGING 103 MILJOEN - NETTO RENDEMENT 6,0% Persbericht negenmaands- resultaten 2007 VASTGOEDPORTEFEUILLE VASTNED RETAIL: - WAARDESTIJGING 103 MILJOEN - NETTO RENDEMENT 6,0% (tussen haakjes eerste negen maanden 2006) Direct beleggingsresultaat:

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2008 KWALITEITSVERBETERING VASTGOED- PORTEFEUILLE VASTNED RETAIL LEIDT TOT GROEI VAN HUUROPBRENGSTEN

Halfjaarbericht 2008 KWALITEITSVERBETERING VASTGOED- PORTEFEUILLE VASTNED RETAIL LEIDT TOT GROEI VAN HUUROPBRENGSTEN Persbericht Halfjaarbericht 2008 KWALITEITSVERBETERING VASTGOED- PORTEFEUILLE VASTNED RETAIL LEIDT TOT GROEI VAN HUUROPBRENGSTEN Reinier van Gerrevink, CEO VastNed Retail: Ondanks de huidige turbulente

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

Halfjaarrekening 30 juni 2009

Halfjaarrekening 30 juni 2009 Halfjaarrekening 30 juni 2009 Groothandelsgebouwen N.V., Rotterdam 2009 Groothandelsgebouwen N.V. Stationsplein 45, unit A2.191, Rotterdam Postbus 29057, 3001 GB Rotterdam Telefoon: (010) 240 34 34 Fax:

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

VASTNED RETAIL ZIET DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT STIJGEN TOT 3,85 PER AANDEEL

VASTNED RETAIL ZIET DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT STIJGEN TOT 3,85 PER AANDEEL Persbericht Jaarcijfers 2007 VASTNED RETAIL ZIET DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT STIJGEN TOT 3,85 PER AANDEEL (tussen haakjes jaarcijfers 2006) Direct beleggingsresultaat: 64,4 miljoen ( 62,5 miljoen); Indirect

Nadere informatie

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Gerealiseerd (x 1.000) Noot 2014 2013 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Voortgezette bedrijfsactiviteiten Bruto facturatiewaarde

Nadere informatie

Bezettingsgraad (in %) 89,6 91,3 90,9

Bezettingsgraad (in %) 89,6 91,3 90,9 persbericht Nieuwe Steen Investments N.V. Kerncijfers 30-06-2010 30-06-2009 2009 Resultaten (x 1.000) Brutohuuropbrengsten 52.311 52.440 103.794 Nettohuuropbrengsten 44.746 45.026 89.559 Direct beleggingsresultaat

Nadere informatie

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. 2007: VERDER HERSTEL RESULTATEN. - Huuropbrengst + 19,6 % (van 9,1 naar 10,8 miljoen) - Bezetting gebouw van 63% naar 81,5% - Resultaat van 8.276.000 naar 12.643.000

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

Kerngegevens 30-jun dec jun-09. Bruto bedrijfsresultaat (x 1.000) Netto resultaat (x 1.000)

Kerngegevens 30-jun dec jun-09. Bruto bedrijfsresultaat (x 1.000) Netto resultaat (x 1.000) Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2010 een negatief resultaat na belastingen behaald van 898.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 61.000, netto financieringslasten

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening Huurinkomsten 9.856 10.901 Met verhuur verbonden kosten -67-77 NETTOHUURRESULTAAT 9.789 10.824 Recuperatie van

Nadere informatie

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2014 30.06.2013 Huurinkomsten 19.844 19.882 Met verhuur verbonden kosten -9-31 Nettohuurresultaat

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. VastNed Retail nv is een Nederlands vastgoedbeleggingsfonds dat met gelden

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

Nieuwe Steen Investments n.v. Nieuwe Steen behaalt uitstekend direct beleggingsresultaat en betreedt succesvol de Zwitserse markt

Nieuwe Steen Investments n.v. Nieuwe Steen behaalt uitstekend direct beleggingsresultaat en betreedt succesvol de Zwitserse markt PERSBERICHT Kerncijfers 2008 2008 2007 Resultaten (x 1.000) Bruto huuropbrengsten 101.692 89.635 Netto huuropbrengsten 88.257 78.749 Direct beleggingsresultaat 50.037 47.810 Indirect beleggingsresultaat

Nadere informatie

Persbericht jaarcijfers 2010 VASTNED RETAIL BOEKT STIJGING VASTGOEDWAARDEN EN POSITIEF BELEGGINGSRESULTAAT 2010 VAN 99,2 MILJOEN

Persbericht jaarcijfers 2010 VASTNED RETAIL BOEKT STIJGING VASTGOEDWAARDEN EN POSITIEF BELEGGINGSRESULTAAT 2010 VAN 99,2 MILJOEN Persbericht jaarcijfers VASTNED RETAIL BOEKT STIJGING VASTGOEDWAARDEN EN POSITIEF BELEGGINGSRESULTAAT VAN 99,2 MILJOEN Reinier van Gerrevink, CEO van VastNed Retail: In het afgelopen boekjaar waren belangrijke

Nadere informatie

1 Financieel overzicht 2012

1 Financieel overzicht 2012 1 Financieel overzicht 2012 Dit is een bijlage bij het persbericht jaarcijfers 2012 en vormt daar integraal onderdeel van Geconsolideerde balans In miljoenen euro 31 december 2012 31 december 2011 1 januari

Nadere informatie

SynVest German RealEstate Fund N.V.

SynVest German RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest German RealEstate Fund N.V. 3e kwartaalbericht 2014 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 DERDE KWARTAAL 2014 2 Balans

Nadere informatie

Halfjaarverslag 30 juni 2012

Halfjaarverslag 30 juni 2012 Halfjaarverslag 30 juni 2012 Groothandelsgebouwen N.V., Rotterdam Groothandelsgebouwen N.V. Stationsplein 45, unit A2.191, Rotterdam Postbus 29057, 3001 GB Rotterdam Telefoon: (010) 240 34 34 Fax: (010)

Nadere informatie

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 2010 2009 index Opbrengsten 345.860 415.387 83 Kosten van grond- en hulpstoffen -146.180-189.618 77 Kosten uitbesteed werk en andere externe

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

TUSSENTIJDS BERICHT PER 30 JUNI 2009

TUSSENTIJDS BERICHT PER 30 JUNI 2009 LANDEN, 2 SECTOREN EN 1 DOEL: DRIE LANDEN, 2 SECTOREN EN 1 DOEL: DIVIDEND DRIE 1 TUSSENTIJDS BERICHT PER 30 JUNI 2009 Publicatie: 23 juli 2009 voor opening van Euronext Amsterdam Inhoudsopgave Verslag

Nadere informatie

geconsolideerde winst- en verliesrekening

geconsolideerde winst- en verliesrekening geconsolideerde winst- en verliesrekening Periode Periode 1/1-30/6 2006 Periode Bedragen in duizenden euro s. 1/1-30/6 2007 (pro forma) 1/1-16/7 2006 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten 365.119

Nadere informatie

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 2. geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2015 30.06.2014 Huurinkomsten 23.023 19.844 Met verhuur verbonden kosten 27-9 NETTOHUURRESULTAAT

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Resultaten 1 e kwartaal 2011

Resultaten 1 e kwartaal 2011 Resultaten 1 e kwartaal 2011 Kernpunten Winst 27,6 mln (2010: 12,6 mln) Direct resultaat per aandeel 1,27 (+5,8%) Intrinsieke waarde per aandeel 74,83 (-0,5%) Waardering portefeuille stabiel Verkoop niet

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Claude Debussylaan

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2009

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2009 Gereglementeerde informatie embargo tot 04/05/2009, 19.00 uur Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2009 Stijging operationeel uitkeerbaar resultaat per aandeel met 18

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T G R O O T H A N D E L S G E B O U W E N N. V. 2016: HOGERE HUUROPBRENGSTEN EN BEZETTING, WAARDESTIJGING VASTGOED

P E R S B E R I C H T G R O O T H A N D E L S G E B O U W E N N. V. 2016: HOGERE HUUROPBRENGSTEN EN BEZETTING, WAARDESTIJGING VASTGOED P E R S B E R I C H T G R O O T H A N D E L S G E B O U W E N N. V. 2016: HOGERE HUUROPBRENGSTEN EN BEZETTING, WAARDESTIJGING VASTGOED - Huuropbrengsten van 12,5 naar 13,0 miljoen (4,2%) - Bezettingsgraad

Nadere informatie

VASTNED RETAIL ZIET DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT MET 12,7% STIJGEN TOT 68,6 MILJOEN EN STELT DIVIDEND 2009 VOOR VAN 4,03 PER AANDEEL

VASTNED RETAIL ZIET DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT MET 12,7% STIJGEN TOT 68,6 MILJOEN EN STELT DIVIDEND 2009 VOOR VAN 4,03 PER AANDEEL Persbericht jaarcijfers 2009 VASTNED RETAIL ZIET DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT MET 12,7% STIJGEN TOT 68,6 MILJOEN EN STELT DIVIDEND 2009 VOOR VAN 4,03 PER AANDEEL Reinier van Gerrevink, CEO van VastNed Retail:

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

RSG DERDE KWARTAAL 2010

RSG DERDE KWARTAAL 2010 RSG DERDE KWARTAAL 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 9m 2010 9m 2009 index Opbrengsten 258.226 304.177 85 Kosten van grond- en hulpstoffen -110.192-140.378 78 Kosten uitbesteed

Nadere informatie

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006).

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006). Persbericht Intervest Offices bevestigt haar bedrijfsresultaten voor 2007 Antwerpen, 31 oktober 2007 - Openbare vastgoedbevak Intervest Offices maakt vandaag haar resultaten per 30 september 2007 bekend.

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Gouda, 28 april 2017 Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is de accountantscontrole nog niet afgerond, maar wel zo ver gevorderd dat

Nadere informatie

Resultaten derde kwartaal 2007

Resultaten derde kwartaal 2007 Amersfoort, 1 november 2007 Resultaten derde Schuitema investeert in C1000 Schuitema, de organisatie achter C1000, heeft vandaag de resultaten tot en met het derde bekend gemaakt (40 weken). Kerncijfers

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen!

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen! Persbericht + Resultaatover2011forsbeterdan2010 + EBITDAmet 7,5mlnverbeterd + Schuldpositiemetruim10%afgenomen Governance NahetvertrekvandevorigeRaadvanBestuurwerdtijdensdezoektochtnaareengeschikte opvolger,hetbedrijfhetvolledigejaar2011aangestuurddooreeninterim@ceoindepersoon

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 Gereglementeerde informatie embargo 02/11/2009, 17.45 uur TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2009 tot 30.09.2009 Operationeel uitkeerbaar

Nadere informatie

Huur en omzet blijven stijgen. Aankoop van twee winkelcentra in Frankrijk.

Huur en omzet blijven stijgen. Aankoop van twee winkelcentra in Frankrijk. PERSBERICHT Datum: 9 november 2007 Publicatie: voor opening Euronext Amsterdam en Euronext Parijs EUROCOMMERCIAL PROPERTIES N.V. RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2007/2008 Huur en omzet blijven stijgen. Aankoop

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV ANNEXUM BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV HALFJAARBERICHT 2015 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen Persbericht Jaarcijfers 2013 Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen De winst over het boekjaar bedroeg 68 miljoen. Dat is een afname van 0,9% ten opzichte van 2012. Zoals op 2 januari 2014 bericht

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2010 VASTNED RETAIL BEHAALT LAGER DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT MAAR ZIET OOK VASTGOEDWAARDEN VOOR HET TWEEDE KWARTAAL OP RIJ STIJGEN

Halfjaarbericht 2010 VASTNED RETAIL BEHAALT LAGER DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT MAAR ZIET OOK VASTGOEDWAARDEN VOOR HET TWEEDE KWARTAAL OP RIJ STIJGEN Halfjaarbericht VASTNED RETAIL BEHAALT LAGER DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT MAAR ZIET OOK VASTGOEDWAARDEN VOOR HET TWEEDE KWARTAAL OP RIJ STIJGEN Reinier van Gerrevink, CEO van VastNed Retail: De huuronderhandelingen

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 Uden, 8 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2012.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

DIM VASTGOED: RESULTATEN OVER EERSTE HALFJAAR 2007

DIM VASTGOED: RESULTATEN OVER EERSTE HALFJAAR 2007 Persbericht Datum 13 juli 2007 DIM VASTGOED: RESULTATEN OVER EERSTE HALFJAAR 2007 DIM Vastgoed behaalde over het eerste halfjaar van 2007 een nettowinst van USD 10.740.000. Over het eerste halfjaar van

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV ANNEXUM BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV HALFJAARBERICHT 2013 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2013 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 Gereglementeerde informatie embargo 02/11/2009, 17.45 uur TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2009 tot 30.09.2009 Operationeel uitkeerbaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

Nieuwe Steen Investments N.V.

Nieuwe Steen Investments N.V. kw 01 Tussentijds bericht per 31 maart 2010 Nieuwe Steen Investments N.V. 20 10 kw tussentijds bericht 01 20 10 31 maart 2010 Tussentijds bericht per 31 maart 2010 Inhoudsopgave Verslag van de directie

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV ANNEXUM BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV HALFJAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2014 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV ANNEXUM BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV HALFJAARBERICHT 2012 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2012 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

PERSBERICHT. Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 3 e kwartaal 2005

PERSBERICHT. Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 3 e kwartaal 2005 PERSBERICHT Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 3 e kwartaal 2005 HOORN - Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) heeft over het derde kwartaal 2005 wederom goede resultaten geboekt. Het directe resultaat

Nadere informatie

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2016 NedSense enterprises N.V. Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2016 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2016 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Voor publicatie: 14 mei 2013 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Rotterdam, 14 mei 2013 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

PERSBERICHT Nieuwe Steen op koers in tweede kwartaal

PERSBERICHT Nieuwe Steen op koers in tweede kwartaal PERSBERICHT Nieuwe Steen op koers in tweede kwartaal HOORN - Nieuwe Steen Investments N.V. heeft over het eerste halfjaar 2007 goede resultaten geboekt. Het directe resultaat over het eerste halfjaar 2007

Nadere informatie

TUSSENTIJDS BERICHT PER 31 MAART 2009

TUSSENTIJDS BERICHT PER 31 MAART 2009 LANDEN, 2 SECTOREN EN 1 DOEL: DRIE LANDEN, 2 SECTOREN EN 1 DOEL: DIVIDEND DRIE 1 TUSSENTIJDS BERICHT PER 31 MAART 2009 Publicatie: 29 april 2009 voor opening van Euronext Amsterdam Inhoudsopgave Verslag

Nadere informatie

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Persbericht Willemstad, Curaçao, 1 april 2014 Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Voorlopige resultaten 2013 Op basis van de voorlopige resultaten

Nadere informatie