Notulen Gemeenteraad 03 april 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen Gemeenteraad 03 april 2001"

Transcriptie

1 Notulen Gemeenteraad 03 april 2001 Goedkeuring verslag vorige zitting Aanwezig : Burgemeester - Voorzitter : Roland Verleye Schepenen : Hendrik Bogaert, Heidi Vanhaverbeke, André Allemeersch, Daniël Vanhessche, Dirk Sanders Raadsleden Georges Lievens, Jacques Monteyne, Marc Deboel, Robert Van Ovenberghe, Frank D'Haene, Luc Puystiens, Veronique Declerck, Paul Vanden Bussche, Franky Dereeper, Urbain Vanbossel, Claudia Coudeville, Joël Acke, Régine Demeulemeester, Sabine Bulcke, Guy Deklerck, Reinhart Madoc, Walter Jodts. Gemeentesecretaris : Afwezig of verontschuldigd : Gabriël Acke voltallig De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de notulen van de gemeenteraad van 5 maart Gemeente Jabbeke ontslag raadslid aanstelling opvolger. a. akteneming ontslag raadslid Bij schrijven van 9 maart 2001 vroeg mevrouw Christine Desplenter, gemeenteraadslid, Lange Dreef 17 te 8490 Jabbeke, om bij toepassing van art. 22 van de nieuwe gemeentewet, haar ontslag als gemeenteraadslid, met ingang van 1 april 2001 te willen aanvaarden. Daarbij wordt gevraagd om voor de gemeenteraadszitting van 3 april reeds de eerste opvolger te willen uitnodigen. Dit is dhr. Walter Jodts, wonende de 8490 Jabbeke Varsenare, Groenwalle 2. De gemeenteraad dient akte te nemen van dit ontslag ; BESLUIT : De gemeenteraad neemt akte van het ontslag van mevr. Christine Desplenter als gemeenteraadslid. Mevr. Desplenter was sinds 1 januari 1989 lid van de gemeenteraad. b. aanstelling nieuw raadslid - onderzoek geloofsbrieven Van toepassing is artikel 162 van de grondwet, de artikelen 1, 4, 5, 7, 22, 71 en 73, 74, 80, eerste en tweede lid, 81 en 117 van de nieuwe gemeentewet. Daarnaast zijn ook van toepassing in deze: - het decreet van houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten: - de wet van betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; - de gemeentekieswet, in het bijzonder artikel 26, 2, eerste lid, artikel 58, artikel 65, gemeenteraad 3 april 2001 pagina 50

2 artikel 75, 2, tweede lid, artikel 76, artikel 84, 2, eerste lid, en artikel 85; - het koninklijk besluit van houdende rangschikking van de gemeenten van het rijk bij toepassing van artikel 5, eerste lid, van de nieuwe gemeentewet Gezien het ontslag van mevr. Christine Desplenter, als lid van de gemeenteraad Jabbeke. Zij dient derhalve vervangen te worden ; De heer Walter Jodts, geboren te Roeselare op 13 oktober 1939, wonende te 8490 Jabbeke-Varsenare, Groenwalle 2, komt als eerste plaatsvervanger voor op de lijst nr. 4 SP, zijnde de lijst waartoe het ontslagnemend raadslid behoort. Hij heeft bijgevolg recht van opvolging voorzover hij op heden nog voldoet aan de wettelijke verkiesbaarheidvoorwaarden ; Er wordt vastgesteld dat deze kandidaat niet opgehouden heeft aan de verkiesbaarheid voorwaarden te voldoen, en momenteel nog steeds aan de verkiesbaarheidvoorwaarden voldoet. Hij bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid. Hij oefent geen geen beroep, ambt, functie of dienst vermeld in artikel 71 of 74 van de nieuwe gemeentewet uit. Hij heeft geen bloed- of aanverwantschap tot en met de derde graad met een gemeenteraadslid, noch is in de echt verbonden met een zetelend gemeenteraadslid. De kandidaat tot beëdiging toegelaten na onderzoek van de geloofsbrieven. BESLUIT : 1. De heer Walter Jodts wordt onmiddellijk ter zitting uitgenodigd en verzocht in deze openbare zitting, en in handen van de Heer Burgemeester-Voorzitter de voorgeschreven eed af te leggen als volgt : "Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische Volk ". Van de eedaflegging wordt een akte opgemaakt. De heer Walter Jodts legt de eed af en wordt als gemeenteraadslid aangesteld om het mandaat van Christine Desplenter te voleinden. 2. Hij zal als laatste voorkomen op de voorrangstabel van de gemeenteraadsleden. Hij bekwam 329 voorkeurstemmen. 3. Het dossier van de installatie als gemeenteraadslid zal aangetekend worden verzonden naar de bestendige deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen. 4. Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar de betrokkene, voor kennisgeving. 2. OCMW- Jabbeke kennisname verzaking mandaat. A. Met schrijven van 1 maart 2001 deed het verkozen raadslid Christine Desplenter mededeling van haar verzaking aan het mandaat van raadslid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, zoals verkozen op 22 januari Als eerste opvolgster werd toen aangesteld: mevr. Marijke Genouw, wonende te 8490 Jabbeke, Kievitstraat 3, geboren te Varsenare op 14 januari Na akteneming van het ontslag kan worden overgegaan tot de aanstelling van de eerste opvolger mevr. Marijke Genouw. Er wordt vastgesteld dat voor mevr. Genouw de verkiesbaarheidvoorwaarden nog steeds vervuld zijn en dat zij zich niet bevindt in een van de gevallen van onverenigbaarheid bepaald door de wet van 1 juli gemeenteraad 3 april 2001 pagina 51

3 Dit proces-verbaal zal overeenkomstig art. 18 van de wet van 8 juli 1976 en artikel 15 van het koninklijk besluit van 22 november 1976 betreffende de verkiezing van de leden van de raden der plaatselijke openbare centra voor maatschappelijk welzijn in dubbel exemplaar naar de bestendige deputatie worden gezonden ; B. Met schrijven van 17 maart 2001 deed ook het verkozen raadslid Sabine Bulcke mededeling van haar verzaking aan het mandaat van raadslid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, zoals verkozen op 22 januari Als eerste opvolgster werd aangesteld: mevr. Carine Savels, wonende te 8490 Jabbeke, Oude Dorpsweg 36 A, geboren te Brugge op 11 juni Na akteneming van het ontslag kan worden overgegaan tot de aanstelling van de eerste opvolger: mevr. Savels. Er wordt vastgesteld dat voor mevr. Savels de verkiesbaarheidvoorwaarden nog steeds vervuld zijn en dat zij zich niet bevindt in een van de gevallen van onverenigbaarheid bepaald door de wet van 1 juli Dit proces-verbaal zal overeenkomstig art. 18 van de wet van 8 juli 1976 en artikel 15 van het koninklijk besluit van 22 november 1976 betreffende de verkiezing van de leden van de raden der plaatselijke openbare centra voor maatschappelijk welzijn in dubbel exemplaar naar de bestendige deputatie worden gezonden ; 3. Gemeenteraad verhoging presentiegelden aanpassing kostenvergoeding. (de bespreking van dit agendapunt werd samengevoegd met de agendapunten onder nr. 20 belastingen en 21 begroting) A. Presentiegelden Van toepassing is artikel 12 Nieuwe Gemeentewet. De gemeenteraadsleden ontvangen geen wedde, maar zij ontvangen presentiegelden als zij deelnemen aan de zittingen van de gemeenteraad of aan de vergaderingen van de commissies. Het presentiegeld is op vandaag een recht, dat aan het raadslid bij wet werd toegekend. Het bepalen van het bedrag van het presentiegeld behoort tot de gemeentelijke autonomie. De gemeenteraad kan het bedrag vastleggen maar mag daarbij het maximumbedrag, dat gelijk is aan het presentiegeld voor de provincieraad, niet overschrijden De wet van 4 mei 1999 tot wijziging van het artikel 12 van de nieuwe gemeentewet (Belgisch Staatsblad 28 juli 1999) staat toe om het presentiegeld van een gemeenteraadslid te verhogen tot het hoogst toegelaten bedrag dat op vandaag 6.072,-fr. bedraagt, toe te passen vanaf 1 januari Er wordt ter zitting voorgesteld om volgende differentiatie te maken: - zittingen gemeenteraad: het maximum toegelaten bedrag - zittingen commissies van de gemeenteraad 5.000,-fr. Na bespreking waarbij aangedrongen wordt op een meer periodieke uitbetaling van de presentiegelden; BESLUIT, met eenparigheid van stemmen: Artikel 1: Aan de gemeenteraadsleden wordt met ingang van 1 januari 2001 volgend presentiegeld toegekend: gemeenteraad 3 april 2001 pagina 52

4 - zittingen gemeenteraad: het maximum toegelaten bedrag, geïndexeerd. - zittingen commissies van de gemeenteraad: een forfaitair bedrag van 5.000,-frank per zitting. Artikel 2: Er wordt beslist om de presentiegelden per trimester uit te betalen. B. Kostenvergoedingen Van toepassing zijn de artikelen 12 en 19 Nieuwe Gemeentewet. Bij beslissing van de gemeenteraad van werd aan de gemeenteraadsleden een kostenvergoeding toegekend onder de vorm van een publicatie, hetzij dagblad, weekblad of boek naar vrije keuze van het raadslid. De bedoeling daarvan was om het raadslid in de mogelijkheid te stellen zich zo goed mogelijk te documenteren. Daarbij werd geargumenteerd dat een minimale documentatie de lectuur van minstens een dagblad, van een of meerdere weekbladen of van een bijzondere uitgave omtrent een materie van gemeentelijk belang inhield. Deze tussenkomst in de kosten is geen bijkomende zitpenning of vergoeding, maar is enkel de ter beschikkingstelling van documentatiemateriaal door het gemeentebestuur aan zijn raadsleden. Er wordt geargumenteerd dat het belangrijk kan zijn in het kader van de moderne werking van de gemeenteraad dat de raadsleden zouden beschikken over een internetaansluiting van het type breedband en dat zoiets zelfs kostprijsbesparend kan zijn in het geheel van de werking van de gemeenteraad. Daarmee kunnen bepaalde uitnodigingen en briefwisselingen op een geautomatiseerde wijze gebeuren. Er kan in de toekomst gedacht worden aan de vorming van een virtueel privaat netwerk onder raadsleden. In een ander besluit van de gemeenteraad werd tijdens de vorige legislatuur aan de leden van het schepencollege een forfaitaire kostenvergoeding van 1.500,-fr. toegekend voor de kosten van telefoon. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om dit bedrag te behouden BESLUIT, met algemeenheid van stemmen; Art. 1. : Art. 2. : Art.3.: Art.4.: Aan de leden van de gemeenteraad wordt één documentatie ter beschikking gesteld naar keuze van het gemeenteraadslid en wel onder de vorm van: - het abonnement voor een breedband internetaansluiting, type ADSL, Telenet of gelijkwaardig - een dagblad, tijdschrift, boek of documentatiemap met algemene of streekgebonden politieke, economische, juridische of culturele documentatie. Deze ter beschikking gestelde documentatie blijft eigendom van het gemeentebestuur Jabbeke. Aan de leden van het schepencollege wordt een kostenvergoeding toegekend van 1.500,-fr. per maand forfaitair als vergoeding voor telefoonkosten. Deze kostenvergoedingen gelden voor de duur van de ganse legislatuur en dus in de periode van 1 januari 2001 tot 31 december Dit besluit zal voor kennisname overgemaakt worden aan de heer Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen gemeenteraad 3 april 2001 pagina 53

5 4. Politiereglementen diverse reglementen n.a.v. manifestaties. A. vinkenzettingen tijdens het speelseizoen 2001 te Zerkegem en te Jabbeke In de deelgemeenten Zerkegem en Jabbeke worden door de Vereniging St-Antoniusvink Zerkegem vinkenzettingen ingericht gedurende de periode van zondag 15 april tot en met zondag 29 juli Er moeten maatregelen getroffen worden om de veiligheid van de volkstoeloop en het verkeer op de openbare weg te verzekeren. Van toepassing op dit besluit zijn de wet betreffende de politie van het wegverkeer, het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, artikel 119 van de nieuwe gemeentewet dat bepaalt dat de gemeenteraad de gemeentelijke politieverordeningen opmaakt en artikel 119bis dat aan de gemeenteraad de bevoegdheid toekent om politiestraffen te stellen op overtredingen. BESLUIT: Artikel 1: Volgende straten zullen gesloten worden voor alle verkeer, aangeduid door het verkeersbord C3, tijdens de vinkenzettingen georganiseerd op volgende data en uren : * Maalderijstraat, Bedevaartstraat en Bekegemstraat te Zerkegem vanaf tot uur en vanaf tot uur - op 15 april om 9 uur - op 22 april om 9 uur - op 25 april om 19 uur - op 29 april om 9 uur - op 29 april om 17 uur - op 01 mei om 17 uur - op 06 mei om 9 uur - op 06 mei om 17 uur - op 09 mei om 19 uur - op 13 mei om 9 uur - op 16 mei om 19 uur - op 20 mei om 9 uur - op 25 mei om 9 uur - op 30 mei om 19 uur - op 03 juni om 9 uur - op 04 juni om 9 uur - op 10 juni om 9 uur - op 13 juni om 19 uur - op 16 juni om 9 uur - op 17 juni om 9 uur - op 08 juli om 9 uur - op 11 juli om 9 uur - op 11 juli om 19 uur - op 15 juli om 9 uur - op 18 juli om 19 uur - op 22 juli om 9 uur - op 25 juli om 9 uur * Varsenareweg, vanaf Klein Strand en Vlamingveld te Jabbeke - op woensdag 18 juli van uur tot uur Artikel 2: Er dient vrije doorgang verleend te worden voor het plaatselijk verkeer. Artikel 3: Inbreuken op deze bepalingen zullen vervolgd en met politiestraffen gestraft worden. Artikel 4: Afschrift van onderhavige politieverordening zal overgemaakt worden aan de heer Provinciegouverneur, de heer Procureur des Konings, de lokale politie en aan de inrichtende vereniging St.-Antoniusvink Zerkegem B. wandeltocht te Zerkegem op zondag gemeenteraad 3 april 2001 pagina 54

6 In de deelgemeente Zerkegem wordt op zondag 29 april 2001 een wandeltocht, ingericht door de wandelclub "De Rustige Bosstappers". Er moeten maatregelen getroffen worden om de veiligheid van de volkstoeloop en het verkeer op de openbare weg te verzekeren.; Van toepassing op dit besluit zijn de wet betreffende de politie van het wegverkeer, het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, artikel 119 van de nieuwe gemeentewet dat bepaalt dat de gemeenteraad de gemeentelijke politieverordeningen opmaakt en artikel 119bis dat aan de gemeenteraad de bevoegdheid toekent om politiestraffen te stellen op overtredingen. BESLUIT: Artikel 1: Op zondag 29 april 2001, vanaf 6.30 uur tot uur, wordt naar aanleiding van een wandeltocht in de deelgemeente Zerkegem een gedeelte van de Sarkoheemstraat, vanaf het kruispunt ter hoogte van huisnr. 15 tot 21/B afgesloten voor alle verkeer, aangeduid door het verkeersbord C3, alsook wordt er een parkeerverbod aan beide zijden van de straat ingevoerd, aangeduid door het verkeersbord E3. Artikel 2: Inbreuken op deze bepalingen zullen vervolgd en met politiestraffen gestraft worden. Artikel 3 : Een afschrift van onderhavig politieverordening zal overgemaakt worden aan de heer Gouverneur van de Provincie, de heer Procureur des Konings, de lokale politie en aan de inrichters van deze wandeltocht. 5. Kerkfabrieken - Sint Blasius Jabbeke dossier omgevingsaanleg. De kerkfabriek Sint-Blasius Jabbeke vraagt om over te gaan tot een tweede fase van het ontwerp, namelijk de werken om het opstijgend vocht in de muren te weren teneinde spoedig verval en beschadiging aan de reeds uitgevoerde restauratie te voorkomen, alsook de daarbij horende omgevingswerken. Deze omgevingswerken zijn: bodemonderzoek rond de kerk naar de oorzaak van het opstijgend vocht in de muren, opmaken van een globale studie voor de omgevingsaanleg, aanleg riolering voor de afvoer van het regenwater, plaatsen vochtwerende verhardingen rondom de kerk en opschikwerken. De kerkfabriek legt voor deze werken prijsopgave voor van de B.V.B.A. Aannemingen Seynhaeve uit Hooglede-Gits, de aannemer van de restauratiewerken, voor de totale prijs van ,-fr. (exclusief BTW). Anderzijds werd aangedrongen bij de kerkfabriek om over te gaan tot afzonderlijke prijsvragen voor deze werken. Er wordt voorgesteld om gunstig advies te geven voor de werken en de begrotingsvoorzieningen hiervoor. Tijdens de beraadslaging wordt namens de SP-fractie opgeworpen dat verrekeningen van een dergelijke omvang niet gewenst zijn wegens het feit dat dit toch voorafgaand moet gekend zijn. BESLUIT, na stemming met volgende uitslag: tegen het voorstel: SP (3) en onthouding: Agalev (1), de overigen instemmend met het voorstel. Artikel 1: gemeenteraad 3 april 2001 pagina 55

7 Er wordt principieel gunstig advies gegeven voor de werken omgevingsaanleg en vochtwering aan de muren van de Sint-Blasiuskerk te Jabbeke en dit voor een geraamde kostprijs van ,-fr. Artikel 2: Aan de kerkfabriek Sint-Blasius Jabbeke wordt gevraagd om voor deze loten afzonderlijke gunningprocedures te willen voorzien zoals voorzien in de wetgeving op de overheidsopdrachten. 6. Kerkfabrieken St. Jan-de-Doper Stalhille doorgeeflening. Aan de raad werd eerder het ontwerpdossier voorgelegd voor de restauratie van het dak van de Sint-Jande-Doperkerk te Stalhille. Het aandeel van kerkfabriek St. Jan-de-Doper in de totale kostprijs van deze werken beloopt ,- fr. (na subsidiëring). Aan de raad wordt voorgesteld om de buitengewone toelage via doorgeeflening goed te keuren. BESLUIT: Artikel 1: Er wordt goedkeuring gegeven aan de buitengewone toelage van de kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper Stalhille ten bedrage van ,-fr. voor de restauratie van het dak. Artikel 2: Er wordt goedkeuring gegeven voor het aangaan van een doorgeeflening voor de kostprijs van deze werken en voor een maximaal bedrag van miljoen. 7. Intercommunales - hersamenstelling intercommunale vertegenwoordiging aanduiding van beheerders. - AANDUIDING AFGEVAARDIGDEN IN DE DIVERSE ALGEMENE VERGADERINGEN. Met algemeenheid van stemmen worden volgende vertegenwoordigers aangeduid als lid/plaatsvervangend lid bij de hiernavolgende intercommunales en verenigingen : afgevaardigden algemene vergadering (G.R ) 1Polderbesturen Vertegenwoordiger Plaatsvervanger Nieuwe Polder van Blankenberge Franky Dereeper Aartrijksesteenweg 46 Kapellestraat 36 te 8377 Zuienkerke Joël Acke Oudenburgweg 50 Polder Gistel Oost over de Ware Guy Declerck Oude Dorpsweg 36 Stadhuis te 8470 Gistel Joël Acke Oudenburgweg 50 2Intercommunale verenigingen WVEM Walter Jodts Groenwalle 2 Hoogstraat te 8000 Brugge Urbain Vanbossel Gistelsteenweg 8 Interegies Walter Jodts Groenwalle 2 Hoogstraat te 8000 Brugge Georges Lievens Vedastusstraat 29 gemeenteraad 3 april 2001 pagina 56

8 IMEWO Urbain Vanbossel Gistelsteenweg 8 Fr. Rooseveltlaan 1 te 9000 Gent Franky Dereeper Aartrijksesteenweg 46 FINIWO Georges Lievens Vedastusstraat 29 Fr. Rooseveltlaan 1 te 9000 Gent Urbain Vanbossel Gistelsteenweg 8 IMWV Robert Van Ovenberghe Caverstraat 15 Fr. Rooseveltlaan 1 te 9000 Gent Urbain Vanbossel Vedastusstraat 29 VMW Robert Van Ovenberghe Caverstraat 15 André Van Poucke Vedastusstraat 64 Belliardstraat 73 te 1040 Brussel Joël Acke Oudenburgweg 50 TMVW Franky Dereeper Aartrijksesteenweg 46 Stropkaai 14 te 9000 Gent Joël Acke Oudenburgweg 50 WVI Roland Verleye Grote Thems 29 Baron Ruzettelaan 35 te 8310 Brugge Urbain Vanbossel Gistelsteenweg 8 IVBO Joël Acke Oudenburgweg 50 Pathoekeweg 41 te 8000 Brugge Urbain Vanbossel Gistelsteenweg 8 3Verenigingen zonder winstgevend doel Inst. Dringende Medische Hulp (MUG) Walter Jodts Groenwalle 2 Ruddershove 10 te 8000 Brugge Urbain Vanbossel Gistelsteenweg 8 Westtoerisme vzw Gilbert Derudder Eernegemweg 78 Kasteel Tilleghem te 8200 Brugge Jacques Monteyne Boekweitstraat 7 Vereniging voor Openbaar Groen Christine Verstringe Cathilleweg 10 Predikherenrei 1c te 8000 Brugge Claudia Coudeville Legeweg 10 WIVO Robert Van Ovenberghe Caverstraat 15 Koning Leopold III Laan 31 te 8200 Brugge Georges Lievens Vedastusstraat 29 Westvlaamse Politieschool Roland Verleye Grote Thems 29 Leopold III laan 41 te 8200 Brugge Hendrik Bogaert Zomerweg 10 Vereniging Vlaamse Steden en GemeentenPaul Vandenbussche Vedastusstraat 38 Aarlenstraat 53/4 te 1040 Brussel Gabriël Acke Aartrijksesteenweg 1a 4Diversen De Lijn Marc Deboel Oude Dorpsweg 94a Hendrik Consciencestraat 1 te 2800 Mechelen Georges Lievens Vedastusstraat 29 Interbrugse Maatschappij voor Huisvesting Jacques Monteyne Boekweitstraat 7 Boeveriestraat 42 te 8000 Brugge Angelique Pas Gistelsteenweg 376 Haard en Kouter Angelique Pas Gistelsteenweg 376 Markgraafstraat 21 te 8310 Brugge Urbain Vanbossel Gistelsteenweg 8 OMOB Marc Deboel Oude Dorpsweg 94a Prins Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt Robert Van Ovenberghe Caverstraat 15 Gemeentelijke Holding NV Angelique Pas Gistelsteenweg 376 Pachecolaan 44 te 1000 Brussel Franky Dereeper Aartrijksesteenweg 49 Regionaal Landschap Houtland André Allemeersch Eernegemweg 43 Koning Leopold III-laan 31 te 8200 Brugge Daniël Vanhessche Snellegemstraat 9 - VOORDRACHTEN VAN MANDATARISSEN VOOR DE RADEN VAN BESTUUR - COLLEGES VAN COMMISSARISSEN - ADVIESCOMITES Voorgedragen kandidaten RVB, Adviescomité, College Commissarissen. (GR ) WVEM Voorgedragen kandidaat Adres Raad van Bestuur Georges Lievens Vedastusstr gemeenteraad 3 april 2001 pagina 57

9 College van Commissarissen Franky Dereeper Aartrijksest Regionaal adviescomité André Lust Nachtegaal Robert Van Ovenberghe Caverstraat André Van Poucke Vedastusstr WVI FINEWO IMWV IMEWO VMW Haard en Kouter Regionaal adviescomité Roland Verleye Grote Them Gewestelijk directiecomité Marc Deboel Oude Dorp Raad van Bestuur Georges Lievens Vedastus Regionaal adviescomité West Marc Deboel Oude Dorp Urbain Vanbossel Gistelsteenw College van Commissarissen Marc Deboel Oude Dorp Gewestelijk comité West Joël Acke Oudenburgw Regionaal Comité Robert Van Ovenberghe Caverstraat Sectorcomité Robert Van Ovenberghe Caverstraat Nicole Cnockaert Boekweitst Raad van Bestuur Christine Verstringe Cathilleweg Interbrugse Maatschappij voor Huisvesting Raad van Bestuur Suzanne Compernol Kapelrie 11 Regionaal Landschap VZW IVBO Raad van Bestuur André Allemeersch Eernegemw Raad van Bestuur Claudia Coudeville Legeweg 10 College van Commissaris Franky Dereeper Aartrijksest Deze verenigingen zullen hiervan op de hoogte gebracht worden aan de hand van volgend ontwerp van uittreksel houdende de aanstelling: "Betreft : Aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de Algemene Vergaderingen van... De Gemeenteraad, Gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en inzonderheid van art. 120 dat de bevoegdheid van de gemeenteraad bepaalt inzake de vertegenwoordigers van de gemeente in de intercommunales; Gelet op art. 12 van de wet van 22 december 1986 op de intercommunales waarin bepaald wordt dat de vertegenwoordigers van de aangesloten gemeenten in de algemene vergadering door de gemeenteraad van gemeenteraad 3 april 2001 pagina 58

10 elke gemeente aangewezen worden onder de raadsleden, de burgemeester en schepenen van de gemeente. Iedere gemeente beschikt in de algemene vergadering over een stemrecht dat overeenstemt met het aantal aandelen waarover zij beschikt. Gelet op de statuten van... ; Overwegende dat ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad op 1 januari 2001 er aanleiding toe bestaat een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de Algemene Vergaderingen van «1» Gelet op de uitslag van de geheime stemming, gehouden op grond van art. 100 van de nieuwe gemeentewet; Met éénparigheid van stemmen ; BESLUIT : Art. 1 :... wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van... en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen op deze vergaderingen. Art. 2 : Art. 3 : Art. 4 :... wordt aangeduid als plaatsvervanger. Er wordt gevraagd om telkens ook de plaatsvervangende vertegenwoordiger rechtstreeks te willen uitnodigen voor de vergaderingen. Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad. Een afschrift van dit besluit zal aan (het aangestelde raadslid) gestuurd worden." Tenslotte zullen deze verenigingen ook gevraagd worden om de hierboven voorgedragen kandidaten te willen voorstellen aan de respectievelijke algemene vergaderingen teneinde te zetelen in de respectievelijke raden van bestuur, colleges van commissarissen of adviescomités. 8. Gemeentelijk adviesbeleid - hersamenstelling adviesraden en overlegorgaan BKO. Van toepassing zijn volgende wettelijke bepalingen: Art Nieuwe gemeentewet: De gemeenteraad kan in zijn midden commissies oprichten die als taak hebben de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te bereiden. (W art B.S ) De mandaten van lid van iedere commissie worden evenredig verdeeld over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld; geacht worden een fractie te vormen de gemeenteraadsleden die op een zelfde lijst verkozen zijn of die verkozen zijn op lijsten die onderling verenigd zijn om een fractie te vormen; het reglement van orde, bedoeld in artikel 91, bepaalt de nadere regelen voor de samenstelling en de werkwijze van de commissies. De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen. gemeenteraad 3 april 2001 pagina 59

11 Art. 120bis. De gemeenteraad kan adviesraden instellen. Met "adviesraden" wordt bedoeld "elke vergadering van personen, ongeacht hun leeftijd, die er door de gemeenteraad wordt mee belast een advies te formuleren over één of meer vraagstukken". (W B.S , 2e ed.) Wanneer de gemeenteraad adviesraden instelt, regelt hij de samenstelling ervan naar gelang van hun taken en bepaalt hij de gevallen waarin raadpleging van die adviesraden verplicht is. Ten hoogste twee derde van de leden van een adviesraad is van hetzelfde geslacht. Wanneer niet wordt voldaan aan de voorwaarde gesteld in het vorige lid, kan de betrokken adviesraad niet op rechtsgeldige wijze advies uitbrengen. De gemeenteraad kan op gemotiveerd verzoek van de adviesraad afwijkingen toestaan, hetzij om functionele redenen of redenen die verband houden met de bijzondere aard van deze raad, hetzij wanneer onmogelijk kan worden voldaan aan de voorwaarde gesteld in het tweede lid. De gemeenteraad bepaalt de voorwaarden waaraan dit verzoek moet voldoen en stelt de procedure vast. Wanneer op basis van het vorige lid geen afwijking wordt toegestaan, heeft de adviesraad vanaf de datum van weigering van de afwijking, drie maanden de tijd om te voldoen aan de voorwaarde gesteld in het tweede lid. Indien de adviesraad bij het verstrijken van deze periode niet voldoet aan de voorwaarde gesteld in het tweede lid, kan de adviesraad vanaf deze datum niet op rechtsgeldige wijze advies uitbrengen. Het college van burgemeester en schepenen dient telkens binnen het jaar na de nieuwe aanstelling van de gemeenteraad een evaluatieverslag voor te leggen aan de gemeenteraad. Voor de adviesraden die opgericht zijn voor de inwerkingtreding van deze wet, past de gemeenteraad bij de eerstvolgende vernieuwing van de mandaten de samenstelling aan overeenkomstig de bepalingen van het derde lid. Uiterlijk tegen 31 december 2001 dienen alle adviesraden deze bepaling toe te passen. (W art. 2 - B.S ) Nog van toepassing is het DECREET van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact B.S , in het bijzonder Hoofdstuk II Algemene beginselen betreffende de deelneming aan de voorbereiding en de uitvoering van het cultuurbeleid ART De overheidsinstanties moeten de gebruikers en alle ideologische en filosofische strekkingen betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het cultuurbeleid, overeenkomstig de modaliteiten van dit decreet en op voorwaarde dat zij de principes en de regels van de democratie aanvaarden en naleven. 2. Het begrip filosofische en ideologische strekking steunt op een levensbeschouwelijke opvatting of op een maatschappijvisie. De vertegenwoordiging van de strekkingen steunt op hun aanwezigheid in de vertegenwoordigende vergadering van de overeenstemmende overheid. 3. De vertegenwoordiging van de gebruikers steunt op het bestaan van erkende representatieve verenigingen binnen het territoriaal gebied en binnen de bevoegdheid van de overheid of van de culturele instelling. De regels inzake erkenning van de representatieve verenigingen kunnen, naar gelang van het geval, slechts bij wet of bij decreet worden vastgesteld. Het representatief karakter hangt af van een geheel van criteria; een erkenning kan niet worden geweigerd op grond van één enkel van deze criteria, meer bepaald niet op grond van het aantal leden of aangeslotenen. 4. Voor de toepassing van dit decreet mag geen enkele persoon, geen enkele organisatie, geen enkele instelling zonder zijn instemming beschouwd worden als te behoren tot een bepaalde ideologische of gemeenteraad 3 april 2001 pagina 60

12 filosofische strekking. Er wordt overgegaan tot de hersamenstelling van volgende adviesraden: 1. Gemeentelijke Milieu- en Natuurraad. (MINA-raad) Volgende kandidatenlijst werd bekomen na oproeping in het gemeentelijk berichtenblad en na aanschrijving van alle betrokken instanties; Vereniging Familienaam Voornaam Straat Nr Natuurreservaten Maertens Cyriel Bremstraat 23 vzw Werknemer ACV Baelde Hippoliet Gistelsteenweg 257 Onafhankelijk Lammerant Johan Willemijnenweg 25 Onafhankelijk WES deskundige ABS Vander Beke Fernand Nachtegaalstraat 54 ABS Spriet Pol Oostmoerstraat 37 Damme Luc Snellegemstraat 7 secretarisverslaggever gemeentebestuur Jabbeke Werkgroep onder Blauwet Erik Stationsstraat 156 b voorzitterschap Hoogspanning Van Erwin Gistelsteenweg 274 Renterghem CVP Coudeville Omer Bekegemstraat 21 niet stemgerechtigde vertegenwoordiger Socio-culturele Rogiers Annie Hogeweg 6 verenigingen Segaert Luc Legeweg 31 a deskundige Socio-culturele Vandenberghe André Legeweg 23 verenigingen AGALEV Dekeersgieter Sarah Sarkoheemstraat 19 Bussche Brenda Jabbekestraat 7 deskundige Bio-ingenieur - AMINAL Vrijzinnig liberale D'haene Frank Kerkebeekstraat 68 strekking VELT D'hondt Kris Bremstraat 24 opvolger: Laevens Daniël, Cathilleweg 52 SP Vereycken Eric Stationsstraat 117 Oudercomités De Graeve Boudewijn Kapelrie 1 scholen Vlaams Blok Van Wim Klaproos 6 Oudenhove Werknemers ABVV Dezittere Cyriel Woudweg naar Zedelgem Declerck Marcel Gistelsteenweg 657 BESLUIT, met algemeenheid van stemmen: 13 hernieuwde aanstelling enig art.: De gemeentelijke milieu en natuuradviesraad wordt vanaf heden hersamengesteld als gemeenteraad 3 april 2001 pagina 61

13 volgt: Familienaam Voornaam Milieugroepen Maertens Cyriel D'hondt Kris Werkgevers Declerck Marcel Werknemers Dezittere Cyriel Baelde Hippoliet Sociale organisaties Rogiers Annie Socio-culturele organisaties Vandenberghe André Landbouwers Vander Beke Fernand Oudercomités scholen De Graeve Boudewijn Deskundigen Blauwet Erik Van Renterghem Erwin Lammerant Johan Segaert Luc Bussche Brenda CVP (niet stemgerechtigd) Coudeville Claudia Acke Joël Coudeville Omer Verleye Roland Vanhessche Daniël Allemeersch André AGALEV Dekeersgieter Sarah VLD D'haene Frank SP Vereycken Eric VL. Blok Van Oudenhove Wim 2. Gemeentelijke Cultuurraad. Ingevolge het decreet van houdende de organisatie van het overleg en inspraak in het gemeentelijk cultuurbeleid, kunnen lid zijn van een raad voor cultuurbeleid (art. 6 par1.): 1? afgevaardigden van private en publieke culturele organisaties, verenigingen en instellingen die een actieve culturele werking kunnen aantonen binnen het grondgebied van de betrokken gemeente of een deel ervan ; 2? zij, die door de gemeenteraad worden aangeduid ; 3? zij, die door de leden, bedoeld sub 1? van deze paragraaf, worden gecoöpteerd. Het aantal leden bedoeld in paragraaf 1, 2? en 3? van dit artikel, kan samen niet meer bedragen kan dan één vijfde van het aantal leden, bedoeld in 1 1? van dit artikel. De raden voor cultuurbeleid kunnen waarnemers uitnodigen, rekening houdend met de door de initiatiefnemende overheid bepaalde voorwaarden en modaliteiten. Gelet op de gedane voordrachten na oproeping in het gemeentelijk berichtenblad en na aanschrijving van alle betrokken verenigingen; gemeenteraad 3 april 2001 pagina 62

14 Daarbij werden volgende kandidatuurstellingen bekomen: Pas Angelique - Kroondreef 26, Cnockaert Nicole - Boekhoutestraat 2, Declerck Benny -, Monnikenveld 7, Marteel Olive - Vinkenstraat 6 en Willems Eric - Hogedijkenstraat1A. Er wordt voorgesteld om de individueel binnengekomen kandidaturen voor coöptatie voor te leggen aan de cultuurraad die uitgenodigd wordt hieromtrent te beslissen op de installatiezitting; De schepen voor cultuur doet tenslotte voorstel van de ledenlijst voor de cultuurraad, zoals hierna bepaald. BESLUIT, met algemeenheid van stemmen : Art. 1 : De gemeentelijke cultuurraad wordt vanaf heden hersamengesteld als volgt : AFGEVAARDIGDEN VAN DE CULTURELE ORGANISATIES WERKZAAM IN DE GEMEENTE: 1. voorzitter Frans Vanneste, Kapellestraat 15 mede-voorzitter Marcel Desmedt, Kouter 1A 2. Dansclub Varya, Roger Taffeiren, Joorisstraat Davidsfonds Jabbeke, Santy Chris, Pannedreef Odette Ameele, Westernieuwweg 17 Jeanine Catry, Cruceweghe 7 5. Harmonie Sint-Cecilia, Robert Vanleenhove, Zwanestraat 21 Paul Lippens, Stationsstraat I Mandolini, Trees Mestdag, Sparredreef 10 Rilda Venken, Legeweg Jabbeeks Theater, Roger Deschacht, Gistelsteenweg 411 Georges Vandenbussche, C. Permekelaan Jeugdmuziekatelier Jabbeke, Dirk Algoet, Zandstraat 71 Damienne Moerman, Mariënhovedreef 5 9. Jongerenkoor Con Amore, Riet Buysse, Oude Dorpsweg 93 Mia Vandewyngaerde-Defauw, Groenwalle Koor Cantemus Domino, Leen Ingelbrecht, Zandstraat 31 Jozef Demeulemeester, Westernieuwweg Kunstkring Fresnara, Cécile Van Eeghem, Tafeldijcken 20 Laurent Danneels, Tafeldijcken Seniorenkoor Canticorum Jubilo, Agnes Bogaert, Westernieuwweg 28 Irena De Smidt, Reigerzele Buurtwerking Het Dorp Georges Dobbelaere, Oude Dorpsweg Toneelkring De Dry Sweerden, Kurt Ramon, Noordstraat 32 Freddy Monteyne, Oude Dorpsweg Willemsfonds, Rosette De Taevernier, Oudenaardsesteenweg 125, 8580 Avelgem François Sibille, Aartrijksesteenweg Zangkoor Sint-Vedastus, Hendrik Delancker, Oud Strijderslaan 38, 8200 Sint- Andries Guido Van Poucke, Sarkoheemstraat Zangkoor Stalhille, Marcel Rotsaert, Cathilleweg Olive Marteel, Vinkenstraat Erik Willems, Hogedijkenstraat 1A 20. André Sevenant, Stationsstraat Patrick Antoone, Schijfstraat 51, 8310 Assebroek 22. Jean-Marie Gosset, Tempeliersstraat 14 Art. 2 : De ingekomen individuele kandidaturen worden aan de cultuurraad overgemaakt met verzoek gemeenteraad 3 april 2001 pagina 63

15 tot coöptatie en dit tot beloop van maximum 1/5. Art. 3 : Dit besluit wordt voor kennisgeving overgemaakt aan de voogdijoverheid. 3. Gemeentelijke gezinsraad. Ingevolge het decreet van houdende de organisatie van het overleg en inspraak in het gemeentelijk gezinsbeleid, kunnen lid zijn van een raad voor gezinsbeleid (art. 6 par1.): 1? afgevaardigden van private en publieke sociale organisaties, verenigingen en instellingen die een actieve sociale werking kunnen aantonen binnen het grondgebied van de betrokken gemeente of een deel ervan ; 2? zij, die door de gemeenteraad worden aangeduid ; 3? zij, die door de leden, bedoeld sub 1? van deze paragraaf, worden gecoöpteerd. Het aantal leden bedoeld in paragraaf 1, 2? en 3? van dit artikel, kan samen niet meer bedragen dan één vijfde van het aantal leden, bedoeld in paragraaf 1 1? van dit artikel. De raden voor gezinsbeleid kunnen waarnemers uitnodigen, rekening houdend met de door de initiatiefnemende overheid bepaalde voorwaarden en modaliteiten. Gelet op de gedane voordrachten na oproeping in het gemeentelijk berichtenblad en na aanschrijving van alle betrokken verenigingen; Vereniging Naam Adres BGJG Schaessens Steve Jabbekestraat 18 KAV-Zerkegem Delancker Carine Sarkoheemstraat 19 Pas Angelique Kroondreef 26 Culturele organisaties Cnockaert Nicole Boekhoutestraat 2 Declerck Benny Monnikenveld 7 Rosseel Geert Zerkegemstraat 32b Ondervoorzitter Ingekomen 29 maart Er wordt voorgesteld om de individueel binnengekomen kandidaturen voor coöptatie voor te leggen aan de gezinsraad die uitgenodigd wordt hieromtrent te beslissen op de installatiezitting; BESLUIT, met algemeenheid van stemmen: Art. 1 : De gemeentelijke gezinsraad wordt vanaf heden hersamengesteld als volgt : Voorzitter: Karl Vandermeersch, Reigerzele 22 Ondervoorzitter-schatbewaarder: Rosseel Geert, Zerkegemstraat 32b Secretaris: Robert Van Eenoo, Zuidstraat 13 Francine Everaert-Dossche, Weststraat 39 Liliane Verschaeve, Zuidstraat 13 Nicole Cnockaert, Boekhoutestraat Honoré Vandecasteele, Woudweg naar Zedelgem 2 Daniel Vandenberghe, Vedastusstraat 44 Marcel Bruneel, Zwanestraat 9 Veronique Declerck, Stationsstraat 80 Christine Verstringe, Cathilleweg 10 Carine Delacker, Sarkoheemstraat 1 gemeenteraad 3 april 2001 pagina 64

16 Georgette Vrielinck, Lanestraat 14 Reneé Foulon, Aartrijksesteenweg 107 Katrien Vandenbussche, Caverstraat 16 Beceu-Spitaels Chantal, Gistelstenweg 446 Schaessens Steve, Jabbekestraat 18 Pas Angelique, Kroondreef 26 Art. 2 : De ingekomen individuele kandidaturen worden aan de gezinsraad overgemaakt met verzoek tot coöptatie en dit tot beloop van maximum 1/5. Art. 3 : Dit besluit wordt voor kennisgeving overgemaakt aan de voogdijoverheid. 4. Gemeentelijke Jeugdraad. Gelet op de verkiezingen van 8 oktober en hersamenstelling van het gemeentebestuur; Het is aangewezen dat de jeugdraad samengesteld is volgens het decreet ivm. de samenstelling van de raden voor jeugdbeleid; Ingevolge het decreet van houdende de organisatie van het overleg en inspraak in het gemeentelijk jeugdbeleid, kunnen lid zijn van een raad voor jeugdbeleid (art. 6 par1.): 1? afgevaardigden van private en publieke jeugdorganisaties, verenigingen en instellingen die een actieve culturele werking kunnen aantonen binnen het grondgebied van de betrokken gemeente of een deel ervan ; 2? zij, die door de gemeenteraad worden aangeduid ; 3? zij, die door de leden, bedoeld sub 1? van deze paragraaf, worden gecoöpteerd. Het aantal leden bedoeld in paragraaf 1, 2? en 3? van dit artikel, kan samen niet meer bedragen dan één vijfde van het aantal leden, bedoeld in paragraaf 1 1? van dit artikel. De raden voor cultuurbeleid kunnen waarnemers uitnodigen, rekening houdend met de door de initiatiefnemende overheid bepaalde voorwaarden en modaliteiten. Gelet op de gedane voordrachten na oproeping in het gemeentelijk berichtenblad en na aanschrijving van alle betrokken verenigingen; Naam en voornaam Straat en huisnr. Organisatie die kandidaat opmerkingen voordraagt Dekeersgieter Sarah Sarkoheemstraat 19 Agalev - Jong Agalev Van Oudenhove Wim Klaproos 6 Vlaams Blok Dhaese Annemieke Weststraat 7 Boels Barbara Weststraat 32 VLD Dekezel Ricky Koornblomme 104 SP Er wordt voorgesteld om de individueel binnengekomen kandidaturen voor coöptatie voor te leggen aan de jeugdraad die uitgenodigd wordt hieromtrent te beslissen op de installatiezitting; BESLUIT, met algemeenheid van stemmen: Art. 1 : De gemeentelijke jeugdraad wordt vanaf heden opnieuw bevestigd in zijn huidige gemeenteraad 3 april 2001 pagina 65

17 samenstelling. Art. 2 : De ingekomen individuele kandidaturen worden aan de jeugdraad overgemaakt met verzoek tot coöptatie en dit tot beloop van maximum 1/5. Art. 3 : Dit besluit wordt voor kennisgeving overgemaakt aan de voogdijoverheid. 5. Gemeentelijke sportraad. Gelet op de verkiezingen van 8 oktober 2000 en hersamenstelling van het gemeentebestuur; Het is aangewezen dat de sportraad samengesteld is volgens het decreet ivm. de samenstelling van de raden voor sportbeleid; Ingevolge het decreet van houdende de organisatie van het overleg en inspraak in het gemeentelijk sportbeleid, kunnen lid zijn van een raad voor sportbeleid (art. 6 par1.): 1? afgevaardigden van private en publieke culturele organisaties, verenigingen en instellingen die een actieve sportieve werking kunnen aantonen binnen het grondgebied van de betrokken gemeente of een deel ervan ; 2? zij, die door de gemeenteraad worden aangeduid ; 3? zij, die door de leden, bedoeld sub 1? van deze paragraaf, worden gecoöpteerd. Het aantal leden bedoeld in paragraaf 1, 2? en 3? van dit artikel, kan samen niet meer bedragen kan dan één vijfde van het aantal leden, bedoeld in paragraaf 1 1? van dit artikel. De raden voor cultuurbeleid kunnen waarnemers uitnodigen, rekening houdend met de door de initiatiefnemende overheid bepaalde voorwaarden en modaliteiten. Gelet op de gedane voordrachten na oproeping in het gemeentelijk berichtenblad en na aanschrijving van alle betrokken verenigingen; Er wordt voorgesteld om de individueel binnengekomen kandidaturen voor coöptatie voor te leggen aan de sportraad die uitgenodigd wordt hieromtrent te beslissen op de installatiezitting; BESLUIT, met algemeenheid van stemmen: Art. 1 : De gemeentelijke sportraad wordt vanaf heden opnieuw bevestigd in zijn huidige samenstelling Art. 2 : De ingekomen individuele kandidaturen worden aan de sportraad overgemaakt met verzoek tot coöptatie en dit tot beloop van maximum 1/5. Art. 3 : Dit besluit wordt voor kennisgeving overgemaakt aan de voogdijoverheid. 6. Lokaal Overleg Buitenschoolse Kinderopvang. Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen zal de samenstelling van het Lokaal Overleg Buitenschoolse kinderopvang herzien moeten worden. Wettelijk is dat geen verplichting, maar gezien de gewijzigde samenstelling van de gemeenteraad en het schepencollege is het noodzakelijk dat van daaruit een nieuwe afvaardiging wordt gekozen. Na de oproep in Info Jabbeke hebben zich drie nieuwe kandidaten gemeld : gemeenteraad 3 april 2001 pagina 66

18 -Carine Delancker, Sarkoheemstraat 19, 8490 Snellegem als vertegenwoordigster van de K.A.V. Zerkegem -Mevr. Seye Christel, Sarkoheemstraat 5, 8490 Zerkegem (geen organisatie opgegeven die zij zou kunnen vertegenwoordigen) -Mevr. Vormezeele Cathérine, Hildegemweg 3, 8490 Snellegem (oudercomité Snellegem) We stellen voor om deze drie nieuwe kandidaten op te nemen als vertegenwoordigers van de ouders. (Ter info : Die vertegenwoordiging mag niet meer dan 1/3e van het totaal aantal leden bevatten. Vertegenwoordigers van de BGJG, oudercomités en de gezinsraad worden beschouwd als een afvaardiging van ouders) Verder zou de huidige samenstelling van het Lokaal Overleg kunnen behouden blijven. De vertegenwoordiger van het schepencollege dient opnieuw te worden aangeduid door de gemeenteraad. Bijkomend dient er nog een afgevaardigde van de gemeenteraad te worden aangeduid. De nieuwe samenstelling van het Lokaal Overleg ziet er aldus als volgt uit : LIJST LEDEN LOKAAL OVERLEG BUITENSCHOOLSE OPVANG - Mevr. Deroo Annie, Voorzitter, Steenovenstraat 42, Varsenare, tel. 050/ Mevr. Angelique Pas, Secretaris, Kroondreef 26, Jabbeke, tel: 050/ fax: 050/ Mevr. Schepen Vanhaverbeke, Gistelsteenweg 327, Jabbeke, tel. 050/ Gemeenteraadslid, Georges Lievens - Mevr. Vandewalle Katrien, Secretaris O.C.M.W, Caverstraat 16, Jabbeke, tel. 050/ Dhr. Faict Ivan, directeur Vrije Basisschool Varsenare, Westernieuwweg 5, Varsenare, tel. 050/ Dhr. Cool Antoon, directeur Vrije Basisschool Snellegem en Zerkegem, Oostmoerstraat 8 Snellegem, tel. 050/ (Snel) of 050/ (Zerk) - Dhr. Scharley J.P., directeur Vrije Basisschool Jabbeke, Kapellestraat 16 tel. 050/ Mevr. Demaré Annemie, directeur Vrije Basisschool Stalhille, Cathilleweg 82, tel. 050/ Dhr. De Vlieghe Roland., directeur Permekeschool, Varsenareweg 7c tel. 050/ Dhr. Desmedt Stefaan., Jeugddienst Gemeente Jabbeke, Dorpssweg 3, Jabbeke, tel 050/ Dhr. De Greef Peter, Niklaas Desparsstraat 12, 8000 Brugge, tel: 050/ , fax: 050/ , - Dhr; Vandecasteele Honoré, B.G.J.G., Woudweg naar Zedelgem 2, Snellegem, tel. 050/ Mevr. Vandenbussche Katrien, Dienst onthaalgezinnen, Caverstraat 16, Jabbeke, tel. 050/ Mevr. Bultiauw Sofie, Dienst buitenschoolse opvang, Caverstraat 16, Jabbeke, 050/ Afgevaardigde gezinsraad, Delancker Carine, Sarkoheemstraat 19, Zerkegem - Afgevaardigde Oudercomité Snellegem, Katrien Vormezeele, Hildeghemweg 3, Snellegem, tel. 050/ Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Na overleg wordt overgegaan tot de kennisname en akkoord met volgende samenstelling: Wose Decuypere Adriën, Aartrijksesteenweg comité Collier Johan, Boekweitstraat 5 WEVOS, Nera Van Belleghem, Gistelsteenweg 132 WEVOS, Verlinde Monique, Beisbroekdreef 8 Missienaaikring St. Eligius, Cardon Christine, Eernegemweg 52 gemeenteraad 3 april 2001 pagina 67

19 Missienaaikring Stalhille, Monteyne Esther, Cathilleweg 61 SOS Brazilië, Jacobs Paul, Kastanjebosstraat 19 Afopadi, D hondt Godelieve, Westmeers 66, 8000 Brugge Missienaaikring Zerkegem, Meysseman Jeannine, Vedastusstraat 44 Wevos Dendooven Gilbert, Gistelsteenweg comité Patrick Pockelé, Stationstraat 38 Verkeerscommissie Na overleg wordt overgegaan tot de aanstelling en of voordracht van volgende 7 leden: Hendrik Bogaert, Robert Vanovenberghe, Veronique Deklerck, André Allemeersch, Guy Declerck, Jacques Monteyne en Luc Puystiens. 9. Openbare bibliotheek hersamenstelling beheersorgaan. Er wordt verwezen naar een eerder genomen beslissing houdende het beheer van de gemeentelijke openbare bibliotheek dat verder is toevertrouwd aan een beheersorgaan dat is samengesteld uit de vereniging van de afgevaardigden van de gemeenteraad met de vertegenwoordigers van de gebruikers en de strekkingen. Het beheersorgaan zal onder haar leden een voorzitter en een ondervoorzitter kiezen. De functie van secretaris wordt waargenomen door de aangestelde bibliothecaris of zijn/haar plaatsvervanger - die persoon beschikt niet over stemrecht. Volgend op de oproep verschenen in het maart-nummer van Info-Jabbeke en na aanduiding door de politieke fracties aanwezig in de Gemeenteraad, zijn volgende kandidaturen binnengekomen : NIEUW BEHEERSORGAAN - Vertegenwoordigers politieke strekkingen (12 leden) * kandidaturen CVP-fractie (8) 1) Dhr. André Allemeersch, Eernegemweg Snellegem (schepen) 2) Mevr. Nicole Cnockaert, Boekhoutestraat Snellegem 3) Mevr. Veronique Declerck, Stationsstraat Jabbeke (gemeenteraadslid) 4) Mevr. Nadine Deklerck, Gistelsteenweg Jabbeke 5) Mevr. Annabelle Demilde, Oude Dorpsweg Varsenare 6) Mevr. Annie D'hoedt, Fazantendreef Varsenare 7) Mevr. Angélique Pas, Kroondreef Jabbeke 8) Mevr. Heidi Vanhaverbeke, Gistelsteenweg Jabbeke (schepen) * kandidaturen SP-fractie (2) 1) Dhr. Paul Vanden Bussche Zerkegem (gemeenteraadslid) 2) Dhr. Daniël Ballieu, Provenhofstraat Varsenare * kandidaturen VLD-fractie (2) 1) Mevr. Sabine Bulcke - Weststraat Jabbeke (gemeenteraadslid) 2) Mevr. Dorine Lefere - Kerkebeekstraat Varsenare - Vertegenwoordigers ideologische/filosofische strekkingen en van de gebruikers (13 leden) gemeenteraad 3 april 2001 pagina 68

20 * christelijke strekking (6) 1) Dhr. Hippoliet Baelde, Gistelsteenweg Snellegem 2) Mevr. Nicole Baert, Oude Dorpsweg Varsenare 3) Dhr. Marcel Desmedt, Kouter 1A Snellegem 4) Mevr. lena Ingelbrecht, Zandstraat Varsenare 5) Mevr. Isabelle Louis, Provenhofstraat Varsenare 6) Mevr. Sabien Riemaecker, Caverstraat Jabbeke * liberale strekking (1) 1) Mevr. Hilde Verhelst, Stationsstraat Jabbeke (Zie opmerking vermeld bij de opgave van de kandidaten voor de VLD-vertegenwoordiging!) * vrijzinnige strekking (1) 1) Mevr. Pascale Chavatte, Halvemaanstraat Jabbeke * zonder ideologische of filosofische strekking / neutrale strekking (2) 1) Dhr. Koen Billiet, Constant Permekelaan Jabbeke 2) Dhr. Geert Rosseel, Zerkegemstraat 32B Jabbeke * als vertegenwoordigers voor de gebruikers (3) 1) Mevr. Ann Doom, Bremstraat Jabbeke 2) Mevr. Christine Deschacht, Gistelsteenweg Jabbeke 3) Mevr. Mieke Boels-Pattyn, Weststraat 49a Jabbeke VERHOUDING VERTEGENW. ID./FIL. STREKKINGEN EN GEBRUIKERS (13 leden): 6 leden voor de christelijke strekking 1 lid voor de liberale strekking 1 lid voor de vrijzinnige strekking 2 leden zonder strekking/neutrale strekking 3 leden voor de gebruikers Met betrekking tot de kandidaturen van groep 2 moet men goed zorgen voor het volgende : er dient steeds een zo groot mogelijke overeenstemming te zijn tussen de strekkingen die zich in het culturele veld van de gemeente manifesteren en die welke in het beheersorgaan zijn vertegenwoordigd. M.a.w. de samenstelling van groep 2 dient steeds conform te zijn aan de Cultuurpactwetgeving, waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen wordt gewaarborgd. BESLUIT : De volgende personen worden na gemeenschappelijk overleg aangesteld als lid van het beheersorgaan van de bibliotheek : Ledenlijst van het beheersorgaan van de Gemeentelijke Plaatselijke Openbare Bibliotheek (legislatuur ) Voor de CVP-fractie (8) : Dhr. André Allemeersch Eernegemweg Snellegem Mw. Nicole Cnockaert Boekhoutestraat Snellegem Mw. Veronique Declerck Stationsstraat Jabbeke Mw. Nadine Deklerck Gistelsteenweg Jabbeke gemeenteraad 3 april 2001 pagina 69

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

Notulen gemeenteraad 15 januari 2007

Notulen gemeenteraad 15 januari 2007 Notulen gemeenteraad 15 januari 2007 Aanwezig: voorzitter: BOGAERT Hendrik Raadsleden: VANHESSCHE Daniel, VANHAVERBEKE Heidi, POLLET Jan, LIEVENS Georges, DEPRÉE Geert, LOYSON Siska, COUDEVILLE Claudia,

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTURELE RAAD Titel 1: Grondslag Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke culturele raad Brakel door het organiseren van de

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst bibliotheek Volgnummer dossier 38 Onderwerp Beheersorgaan bibliotheek. Aanduiding leden Zitting 24/06/2013

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

Ontwerp notulen gemeenteraad 4 september 2017

Ontwerp notulen gemeenteraad 4 september 2017 Ontwerp notulen gemeenteraad 4 september 2017 Aanwezig: Voorzitter: VANDEN BUSSCHE Paul Raadsleden: VANHESSCHE Daniël, LIEVENS Georges, BOGAERT Hendrik, COUDEVILLE Claudia, ACKE Joël, DEREEPER Franky,

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier 32 Onderwerp Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening.

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD De Algemene Vergadering van de gemeentelijke cultuurraad van Brecht, in zitting van 20 november 2002. Gelet op het decreet van 11 juli 2001 houdende

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Bekrachtigd door gemeenteraad in zitting van 19 april 2007 1 STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Hoofdstuk 1: DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: De gemeentelijke sportraad heeft in het algemeen tot

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Artikel 1 In de stad Lier wordt een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, hierna milieuraad Lier, afgekort milieuraad, genoemd,

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg 1 Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg Doelstellingen ARTIKEL 1 De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

Statuten van de Provinciale Jeugdraad van West-Vlaanderen, goedgekeurd door de Provincieraad van West-Vlaanderen

Statuten van de Provinciale Jeugdraad van West-Vlaanderen, goedgekeurd door de Provincieraad van West-Vlaanderen Statuten van de Provinciale Jeugdraad van West-Vlaanderen, goedgekeurd door de Provincieraad van West-Vlaanderen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: In deze statuten wordt verstaan onder: Provincieraad:

Nadere informatie

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO R e g l e m e n t v a n O r d e Doelstelling van de GECORO De GECORO beoogt het behoud, de verbetering, de onderbouwing en uitwerking van een goede

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 RAAD zitting van 5 maart 2013 De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 Zijn aanwezig:mevr. Anne Marie De Gussem, voorzitter Mevr. Femke Colenbie, Dhr. Jacques Wollaert, Mevr. Martine Van Audenaerde,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 2/01/2010 Punt 1: secretariaat - Kennisneming van het ontslag van Willy Vanhooren als burgemeester Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ; Jacques

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 79 (1972-1973) - N 1 CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1972-1973 1 MAART 1973 VOORSTEL VAN DECREET houdende inrichting en werking van de gemeentelijke culturele raden TOELICHTING

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad ART. 1 : Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke cultuurraad door het organiseren van de algemene vergadering,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE WEST-VLAANDEREN STAD WERVIK UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 21/12/2007 Aanwezig : Afwezig : Johnny Goos, Burgemeester-Voorzitter; Rik Braem,

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout Gelet op het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het overleg en de inspraak in het gemeentelijk cultuurbeleid; Gelet op

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

UITTREKSEL Gemeenteraad

UITTREKSEL Gemeenteraad UITTREKSEL Gemeenteraad DONDERDAG 07 FEBRUARI 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Tussen ondergetekende, stichtende leden : Leden aangeduid door de Gemeenteraad: De Groote Piet, Boterbloemstraat

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Stedelijke Seniorenraad Gent

Huishoudelijk Reglement Stedelijke Seniorenraad Gent Huishoudelijk Reglement Stedelijke Seniorenraad Gent SENIORENRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT Goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 14 december 2011. Definities: Commissie: officiële door de Algemene

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT)

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) Voor principieel akkoord verklaard door het College in zitting van 24 september 2007 en gewijzigd na bespreking met de leden van

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Agendapunt nr. 14: VASTSTELLEN REGLEMENT ADVIESRAAD VOOR LOKALE ECONOMIE DE GEMEENTERAAD Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB 2007/03 van

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN Aan Peter BREEMERSCH, burgemeester; Onderwerp : Kurt DEVOOGHT, voorzitter; gemeenteraad Rudi CATTRYSSE bijeenroeping. Rudy CLAUS Marleen BOUWENS-DE SOETE

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Installatievergadering van de nieuwe raad van maandag 7 januari 2013 Tegenwoordig: dhr. Ignace Dereeper - voorzitter

Nadere informatie

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2008 Bekendgemaakt op 31 januari 2008 Artikel 1 Hoofdstuk I Algemene bepaling Onverminderd

Nadere informatie

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 STAD TONGEREN ARRONDISSEMENT TONGEREN PROVINCIE LIMBURG Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 Aanwezig: Patrick Dewael, burgemeester-voorzitter (punten

Nadere informatie

Notulen Gemeenteraad 3 mei 2004

Notulen Gemeenteraad 3 mei 2004 Notulen Gemeenteraad 3 mei 2004 Aanwezig : Burgemeester - Voorzitter : Roland Verleye Schepenen : Hendrik Bogaert, Heidi Vanhaverbeke, André Allemeersch, Daniël Vanhessche, Dirk Sanders Raadsleden Georges

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district.

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district. STATUTEN SENIORENRAAD BERCHEM ************************************* Opgesteld, rekening houdend met het Werkkader adviesraden en inspraak. Goedgekeurd door de seniorenraad tijdens de algemene vergadering

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE I. Opdracht. Artikel 1: Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen

Nadere informatie

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN. RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN. RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne De Raad voor Verkiezingsbetwistingen, Inzake: verkiezing ocmw

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD GRIMBERGEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD GRIMBERGEN 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD GRIMBERGEN De Algemene Vergadering van de GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD van Grimbergen. (Het betreft hier : de bestaande gemeentelijke Culturele Raad)

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 20/09/2016

NOTULEN RAAD 20/09/2016 NOTULEN RAAD 20/09/2016 Aanvang: Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: 20:00 uur Christophe Merckx: voorzitter; Freddy Busselot, Carine De Cock, Valerie Hamelryck, Jeroen Hofmans, Kimberly Michel, Mathias

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement cultuurraad

Huishoudelijk reglement cultuurraad Huishoudelijk reglement cultuurraad Artikel 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 1. organiek reglement: het organiek reglement van de cultuurraad van Berlare; 2. erkende en aanvaarde

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem Tel en fax 050/71.15.93 e-mail vbs.depapaver@telenet.be Hoofdstuk 1 Oprichting Ouderraad: huishoudelijk reglement Art.1. Art. 2. In uitvoering van

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de stad Antwerpen

Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de stad Antwerpen Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de stad Antwerpen Hoofdstuk 1: Doelstelling, samenstelling en taken, openbaarheid en aanwezigheid Juridische

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de adviesraden

Huishoudelijk reglement van de adviesraden Hoofdstuk 1. Erkenning door het gemeentebestuur Artikel 1 1. De gemeenteraad richt zeven op, namelijk: - Cultuurraad - Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) - Jeugdraad - Lokaal Overleg

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

Ontwerp notulen gemeenteraad 25 januari 2016

Ontwerp notulen gemeenteraad 25 januari 2016 Ontwerp notulen gemeenteraad 25 januari 2016 Aanwezig: Voorzitter: VANDEN BUSSCHE Paul Raadsleden: VANHESSCHE Daniël, LIEVENS Georges, MONTEYNE Jacques, VANHAVERBEKE Heidi, BOGAERT Hendrik, COUDEVILLE

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad BRUGGE

stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad BRUGGE stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad HUISHOUDELIJK REGLEMENT SENIORENADVIESRAAD BRUGGE ART. 1 DOELSTELLING De doelstelling van de Seniorenadviesraad Brugge is: Als een volwaardig contactorgaan

Nadere informatie

Het adviesorgaan voor cultuur heeft zijn zetel en adres te 2460 Kasterlee, Markt 1.

Het adviesorgaan voor cultuur heeft zijn zetel en adres te 2460 Kasterlee, Markt 1. Statuten gemeentelijke adviesraad Adviesorgaan voor cultuur Goedgekeurd door de algemene vergadering dd. 25 februari 2013 Goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 28 mei 2013 Artikel 1. Het adviesorgaan voor

Nadere informatie

Gemeenteraad 18 februari 2013

Gemeenteraad 18 februari 2013 Gemeenteraad 18 februari 2013 Meldingslijst Openbare zitting De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 januari 2013 goed. Punt 1: aktename van het ontslag van de heer

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie

Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie Inhoud 1.Statutair doel... 3 2. Bevoegdheid... 3 3.Samenstelling... 3 4. Werking... 5 1. Statutair doel Artikel 1: De bevolking zal via de adviesraad lokale

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

Statuten van de Seniorenraad van de stad Zoutleeuw

Statuten van de Seniorenraad van de stad Zoutleeuw Oprichting Zetel Status Statuten van de Seniorenraad van de stad Zoutleeuw Artikel 1: Er wordt een gemeentelijke seniorenadviesraad opgericht. Hij wordt erkend onder de naam Seniorenraad. Artikel 2: De

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013 Aanwezig: DAGORDE: Jean Pierre Taverniers (van punt 1. t.e.m. punt 3) - de voorzitter van de gemeenteraad

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT dd. 28/09/2016 HOOFDSTUK V Artikel 11. De Commissies 11.1 In toepassing van Artikel 33 der statuten worden commissies opgericht voor alle FEI disciplines: Dressuur,

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Overeenkomst tot oprichting van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Basisscholen Sint-Lodewijkscollege Brugge.

Overeenkomst tot oprichting van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Basisscholen Sint-Lodewijkscollege Brugge. Overeenkomst tot oprichting van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Basisscholen Sint-Lodewijkscollege Brugge. Tussen de hierna vermelde oprichtende schoolraden: 1 schoolraad van de basisschool

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE STEKENE. Gemeenteraad van 27 maart 2007. Openbare vergadering

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE STEKENE. Gemeenteraad van 27 maart 2007. Openbare vergadering UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE STEKENE Gemeenteraad van 27 maart 2007 Aanwezig Afwezig: Stany De Rechter, Burgemeester; Nicole Van Duyse, Frans Windhey, Johan Koppen,

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 De voorzitter van de gemeenteraad, bij beslissing van 7 februari 2013, verzoekt de gemeenteraad te vergaderen, te beraadslagen en te beslissen op 18 februari

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE SENIORENADVIESRAAD BORGLOON.

STATUTEN GEMEENTELIJKE SENIORENADVIESRAAD BORGLOON. STATUTEN GEMEENTELIJKE SENIORENADVIESRAAD BORGLOON. WIJZIGING. Artikel 1. De bestaande statuten van de Seniorenraad Borgloon worden opgeheven en vervangen door de hiernavolgende tekst. BENAMING. Artikel

Nadere informatie

STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN

STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN Hoofdstuk 1 : Benaming, erkenning en doelstelling Titel 1 : benaming en erkenning Art. 1 Art. 2 Onder de benaming Jeugdraad De Haan wordt in De Haan een jeugdraad opgericht.

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries INHOUD 23. PLP33 betreffende de jaarrekening 2002 van de politiezones. Algemene directie Directie Politiebeheer 24. Omzendbrief BA-2004/01 van 13 februari 2004 tot aanvulling van de omzendbrief BA-1998/01

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Naam, duur en zetel Artikel 1 1. Op 26 mei 1992 werd in de gemeente Beveren een adviesraad opgericht met als naam "Gemeentelijke Adviesraad voor

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke ouderenadviesraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke ouderenadviesraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke ouderenadviesraad Artikel 1 Verwijzing naar wettelijke basis Decreet van 7 december 2012 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en beleidsparticipatie

Nadere informatie

INSTALLATIEVERGADERING O.C.M.W.-Raad

INSTALLATIEVERGADERING O.C.M.W.-Raad INSTALLATIEVERGADERING O.C.M.W.-Raad Akte van mededeling betreffende de geldigverklaring van de verkiezing van werkende leden en leden opvolgers van het O.C.M.W. Provincie : West Vlaanderen O.C.M.W. Ichtegem

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 22.05.2014 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 22 februari 2013. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 4 JUNI 2013 KNOKKE-HEIST

GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 4 JUNI 2013 KNOKKE-HEIST GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 4 JUNI 2013 KNOKKE-HEIST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADZITTING VAN vrijdag, 31 mei 2013 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd: Graaf L. Lippens, Burgemeester;

Nadere informatie

Beknopt verslag van de gemeenteraadszitting van 2 januari 2013

Beknopt verslag van de gemeenteraadszitting van 2 januari 2013 Beknopt verslag van de gemeenteraadszitting van 2 januari 2013 OPENBARE ZITTING 1. Mededeling geldigverklaring gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2012. Kennisname. Er wordt akte genomen van het besluit

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Procedure voor kandidaat leden van de Raad Bij de nieuwe samenstelling van de Raad vraagt de secretaris- verslaggever aan de voorzitters van de verenigingen die aangesloten zijn

Nadere informatie