Notulen Gemeenteraad 03 april 2001

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen Gemeenteraad 03 april 2001"

Transcriptie

1 Notulen Gemeenteraad 03 april 2001 Goedkeuring verslag vorige zitting Aanwezig : Burgemeester - Voorzitter : Roland Verleye Schepenen : Hendrik Bogaert, Heidi Vanhaverbeke, André Allemeersch, Daniël Vanhessche, Dirk Sanders Raadsleden Georges Lievens, Jacques Monteyne, Marc Deboel, Robert Van Ovenberghe, Frank D'Haene, Luc Puystiens, Veronique Declerck, Paul Vanden Bussche, Franky Dereeper, Urbain Vanbossel, Claudia Coudeville, Joël Acke, Régine Demeulemeester, Sabine Bulcke, Guy Deklerck, Reinhart Madoc, Walter Jodts. Gemeentesecretaris : Afwezig of verontschuldigd : Gabriël Acke voltallig De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de notulen van de gemeenteraad van 5 maart Gemeente Jabbeke ontslag raadslid aanstelling opvolger. a. akteneming ontslag raadslid Bij schrijven van 9 maart 2001 vroeg mevrouw Christine Desplenter, gemeenteraadslid, Lange Dreef 17 te 8490 Jabbeke, om bij toepassing van art. 22 van de nieuwe gemeentewet, haar ontslag als gemeenteraadslid, met ingang van 1 april 2001 te willen aanvaarden. Daarbij wordt gevraagd om voor de gemeenteraadszitting van 3 april reeds de eerste opvolger te willen uitnodigen. Dit is dhr. Walter Jodts, wonende de 8490 Jabbeke Varsenare, Groenwalle 2. De gemeenteraad dient akte te nemen van dit ontslag ; BESLUIT : De gemeenteraad neemt akte van het ontslag van mevr. Christine Desplenter als gemeenteraadslid. Mevr. Desplenter was sinds 1 januari 1989 lid van de gemeenteraad. b. aanstelling nieuw raadslid - onderzoek geloofsbrieven Van toepassing is artikel 162 van de grondwet, de artikelen 1, 4, 5, 7, 22, 71 en 73, 74, 80, eerste en tweede lid, 81 en 117 van de nieuwe gemeentewet. Daarnaast zijn ook van toepassing in deze: - het decreet van houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten: - de wet van betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; - de gemeentekieswet, in het bijzonder artikel 26, 2, eerste lid, artikel 58, artikel 65, gemeenteraad 3 april 2001 pagina 50

2 artikel 75, 2, tweede lid, artikel 76, artikel 84, 2, eerste lid, en artikel 85; - het koninklijk besluit van houdende rangschikking van de gemeenten van het rijk bij toepassing van artikel 5, eerste lid, van de nieuwe gemeentewet Gezien het ontslag van mevr. Christine Desplenter, als lid van de gemeenteraad Jabbeke. Zij dient derhalve vervangen te worden ; De heer Walter Jodts, geboren te Roeselare op 13 oktober 1939, wonende te 8490 Jabbeke-Varsenare, Groenwalle 2, komt als eerste plaatsvervanger voor op de lijst nr. 4 SP, zijnde de lijst waartoe het ontslagnemend raadslid behoort. Hij heeft bijgevolg recht van opvolging voorzover hij op heden nog voldoet aan de wettelijke verkiesbaarheidvoorwaarden ; Er wordt vastgesteld dat deze kandidaat niet opgehouden heeft aan de verkiesbaarheid voorwaarden te voldoen, en momenteel nog steeds aan de verkiesbaarheidvoorwaarden voldoet. Hij bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid. Hij oefent geen geen beroep, ambt, functie of dienst vermeld in artikel 71 of 74 van de nieuwe gemeentewet uit. Hij heeft geen bloed- of aanverwantschap tot en met de derde graad met een gemeenteraadslid, noch is in de echt verbonden met een zetelend gemeenteraadslid. De kandidaat tot beëdiging toegelaten na onderzoek van de geloofsbrieven. BESLUIT : 1. De heer Walter Jodts wordt onmiddellijk ter zitting uitgenodigd en verzocht in deze openbare zitting, en in handen van de Heer Burgemeester-Voorzitter de voorgeschreven eed af te leggen als volgt : "Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische Volk ". Van de eedaflegging wordt een akte opgemaakt. De heer Walter Jodts legt de eed af en wordt als gemeenteraadslid aangesteld om het mandaat van Christine Desplenter te voleinden. 2. Hij zal als laatste voorkomen op de voorrangstabel van de gemeenteraadsleden. Hij bekwam 329 voorkeurstemmen. 3. Het dossier van de installatie als gemeenteraadslid zal aangetekend worden verzonden naar de bestendige deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen. 4. Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar de betrokkene, voor kennisgeving. 2. OCMW- Jabbeke kennisname verzaking mandaat. A. Met schrijven van 1 maart 2001 deed het verkozen raadslid Christine Desplenter mededeling van haar verzaking aan het mandaat van raadslid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, zoals verkozen op 22 januari Als eerste opvolgster werd toen aangesteld: mevr. Marijke Genouw, wonende te 8490 Jabbeke, Kievitstraat 3, geboren te Varsenare op 14 januari Na akteneming van het ontslag kan worden overgegaan tot de aanstelling van de eerste opvolger mevr. Marijke Genouw. Er wordt vastgesteld dat voor mevr. Genouw de verkiesbaarheidvoorwaarden nog steeds vervuld zijn en dat zij zich niet bevindt in een van de gevallen van onverenigbaarheid bepaald door de wet van 1 juli gemeenteraad 3 april 2001 pagina 51

3 Dit proces-verbaal zal overeenkomstig art. 18 van de wet van 8 juli 1976 en artikel 15 van het koninklijk besluit van 22 november 1976 betreffende de verkiezing van de leden van de raden der plaatselijke openbare centra voor maatschappelijk welzijn in dubbel exemplaar naar de bestendige deputatie worden gezonden ; B. Met schrijven van 17 maart 2001 deed ook het verkozen raadslid Sabine Bulcke mededeling van haar verzaking aan het mandaat van raadslid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, zoals verkozen op 22 januari Als eerste opvolgster werd aangesteld: mevr. Carine Savels, wonende te 8490 Jabbeke, Oude Dorpsweg 36 A, geboren te Brugge op 11 juni Na akteneming van het ontslag kan worden overgegaan tot de aanstelling van de eerste opvolger: mevr. Savels. Er wordt vastgesteld dat voor mevr. Savels de verkiesbaarheidvoorwaarden nog steeds vervuld zijn en dat zij zich niet bevindt in een van de gevallen van onverenigbaarheid bepaald door de wet van 1 juli Dit proces-verbaal zal overeenkomstig art. 18 van de wet van 8 juli 1976 en artikel 15 van het koninklijk besluit van 22 november 1976 betreffende de verkiezing van de leden van de raden der plaatselijke openbare centra voor maatschappelijk welzijn in dubbel exemplaar naar de bestendige deputatie worden gezonden ; 3. Gemeenteraad verhoging presentiegelden aanpassing kostenvergoeding. (de bespreking van dit agendapunt werd samengevoegd met de agendapunten onder nr. 20 belastingen en 21 begroting) A. Presentiegelden Van toepassing is artikel 12 Nieuwe Gemeentewet. De gemeenteraadsleden ontvangen geen wedde, maar zij ontvangen presentiegelden als zij deelnemen aan de zittingen van de gemeenteraad of aan de vergaderingen van de commissies. Het presentiegeld is op vandaag een recht, dat aan het raadslid bij wet werd toegekend. Het bepalen van het bedrag van het presentiegeld behoort tot de gemeentelijke autonomie. De gemeenteraad kan het bedrag vastleggen maar mag daarbij het maximumbedrag, dat gelijk is aan het presentiegeld voor de provincieraad, niet overschrijden De wet van 4 mei 1999 tot wijziging van het artikel 12 van de nieuwe gemeentewet (Belgisch Staatsblad 28 juli 1999) staat toe om het presentiegeld van een gemeenteraadslid te verhogen tot het hoogst toegelaten bedrag dat op vandaag 6.072,-fr. bedraagt, toe te passen vanaf 1 januari Er wordt ter zitting voorgesteld om volgende differentiatie te maken: - zittingen gemeenteraad: het maximum toegelaten bedrag - zittingen commissies van de gemeenteraad 5.000,-fr. Na bespreking waarbij aangedrongen wordt op een meer periodieke uitbetaling van de presentiegelden; BESLUIT, met eenparigheid van stemmen: Artikel 1: Aan de gemeenteraadsleden wordt met ingang van 1 januari 2001 volgend presentiegeld toegekend: gemeenteraad 3 april 2001 pagina 52

4 - zittingen gemeenteraad: het maximum toegelaten bedrag, geïndexeerd. - zittingen commissies van de gemeenteraad: een forfaitair bedrag van 5.000,-frank per zitting. Artikel 2: Er wordt beslist om de presentiegelden per trimester uit te betalen. B. Kostenvergoedingen Van toepassing zijn de artikelen 12 en 19 Nieuwe Gemeentewet. Bij beslissing van de gemeenteraad van werd aan de gemeenteraadsleden een kostenvergoeding toegekend onder de vorm van een publicatie, hetzij dagblad, weekblad of boek naar vrije keuze van het raadslid. De bedoeling daarvan was om het raadslid in de mogelijkheid te stellen zich zo goed mogelijk te documenteren. Daarbij werd geargumenteerd dat een minimale documentatie de lectuur van minstens een dagblad, van een of meerdere weekbladen of van een bijzondere uitgave omtrent een materie van gemeentelijk belang inhield. Deze tussenkomst in de kosten is geen bijkomende zitpenning of vergoeding, maar is enkel de ter beschikkingstelling van documentatiemateriaal door het gemeentebestuur aan zijn raadsleden. Er wordt geargumenteerd dat het belangrijk kan zijn in het kader van de moderne werking van de gemeenteraad dat de raadsleden zouden beschikken over een internetaansluiting van het type breedband en dat zoiets zelfs kostprijsbesparend kan zijn in het geheel van de werking van de gemeenteraad. Daarmee kunnen bepaalde uitnodigingen en briefwisselingen op een geautomatiseerde wijze gebeuren. Er kan in de toekomst gedacht worden aan de vorming van een virtueel privaat netwerk onder raadsleden. In een ander besluit van de gemeenteraad werd tijdens de vorige legislatuur aan de leden van het schepencollege een forfaitaire kostenvergoeding van 1.500,-fr. toegekend voor de kosten van telefoon. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om dit bedrag te behouden BESLUIT, met algemeenheid van stemmen; Art. 1. : Art. 2. : Art.3.: Art.4.: Aan de leden van de gemeenteraad wordt één documentatie ter beschikking gesteld naar keuze van het gemeenteraadslid en wel onder de vorm van: - het abonnement voor een breedband internetaansluiting, type ADSL, Telenet of gelijkwaardig - een dagblad, tijdschrift, boek of documentatiemap met algemene of streekgebonden politieke, economische, juridische of culturele documentatie. Deze ter beschikking gestelde documentatie blijft eigendom van het gemeentebestuur Jabbeke. Aan de leden van het schepencollege wordt een kostenvergoeding toegekend van 1.500,-fr. per maand forfaitair als vergoeding voor telefoonkosten. Deze kostenvergoedingen gelden voor de duur van de ganse legislatuur en dus in de periode van 1 januari 2001 tot 31 december Dit besluit zal voor kennisname overgemaakt worden aan de heer Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen gemeenteraad 3 april 2001 pagina 53

5 4. Politiereglementen diverse reglementen n.a.v. manifestaties. A. vinkenzettingen tijdens het speelseizoen 2001 te Zerkegem en te Jabbeke In de deelgemeenten Zerkegem en Jabbeke worden door de Vereniging St-Antoniusvink Zerkegem vinkenzettingen ingericht gedurende de periode van zondag 15 april tot en met zondag 29 juli Er moeten maatregelen getroffen worden om de veiligheid van de volkstoeloop en het verkeer op de openbare weg te verzekeren. Van toepassing op dit besluit zijn de wet betreffende de politie van het wegverkeer, het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, artikel 119 van de nieuwe gemeentewet dat bepaalt dat de gemeenteraad de gemeentelijke politieverordeningen opmaakt en artikel 119bis dat aan de gemeenteraad de bevoegdheid toekent om politiestraffen te stellen op overtredingen. BESLUIT: Artikel 1: Volgende straten zullen gesloten worden voor alle verkeer, aangeduid door het verkeersbord C3, tijdens de vinkenzettingen georganiseerd op volgende data en uren : * Maalderijstraat, Bedevaartstraat en Bekegemstraat te Zerkegem vanaf tot uur en vanaf tot uur - op 15 april om 9 uur - op 22 april om 9 uur - op 25 april om 19 uur - op 29 april om 9 uur - op 29 april om 17 uur - op 01 mei om 17 uur - op 06 mei om 9 uur - op 06 mei om 17 uur - op 09 mei om 19 uur - op 13 mei om 9 uur - op 16 mei om 19 uur - op 20 mei om 9 uur - op 25 mei om 9 uur - op 30 mei om 19 uur - op 03 juni om 9 uur - op 04 juni om 9 uur - op 10 juni om 9 uur - op 13 juni om 19 uur - op 16 juni om 9 uur - op 17 juni om 9 uur - op 08 juli om 9 uur - op 11 juli om 9 uur - op 11 juli om 19 uur - op 15 juli om 9 uur - op 18 juli om 19 uur - op 22 juli om 9 uur - op 25 juli om 9 uur * Varsenareweg, vanaf Klein Strand en Vlamingveld te Jabbeke - op woensdag 18 juli van uur tot uur Artikel 2: Er dient vrije doorgang verleend te worden voor het plaatselijk verkeer. Artikel 3: Inbreuken op deze bepalingen zullen vervolgd en met politiestraffen gestraft worden. Artikel 4: Afschrift van onderhavige politieverordening zal overgemaakt worden aan de heer Provinciegouverneur, de heer Procureur des Konings, de lokale politie en aan de inrichtende vereniging St.-Antoniusvink Zerkegem B. wandeltocht te Zerkegem op zondag gemeenteraad 3 april 2001 pagina 54

6 In de deelgemeente Zerkegem wordt op zondag 29 april 2001 een wandeltocht, ingericht door de wandelclub "De Rustige Bosstappers". Er moeten maatregelen getroffen worden om de veiligheid van de volkstoeloop en het verkeer op de openbare weg te verzekeren.; Van toepassing op dit besluit zijn de wet betreffende de politie van het wegverkeer, het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, artikel 119 van de nieuwe gemeentewet dat bepaalt dat de gemeenteraad de gemeentelijke politieverordeningen opmaakt en artikel 119bis dat aan de gemeenteraad de bevoegdheid toekent om politiestraffen te stellen op overtredingen. BESLUIT: Artikel 1: Op zondag 29 april 2001, vanaf 6.30 uur tot uur, wordt naar aanleiding van een wandeltocht in de deelgemeente Zerkegem een gedeelte van de Sarkoheemstraat, vanaf het kruispunt ter hoogte van huisnr. 15 tot 21/B afgesloten voor alle verkeer, aangeduid door het verkeersbord C3, alsook wordt er een parkeerverbod aan beide zijden van de straat ingevoerd, aangeduid door het verkeersbord E3. Artikel 2: Inbreuken op deze bepalingen zullen vervolgd en met politiestraffen gestraft worden. Artikel 3 : Een afschrift van onderhavig politieverordening zal overgemaakt worden aan de heer Gouverneur van de Provincie, de heer Procureur des Konings, de lokale politie en aan de inrichters van deze wandeltocht. 5. Kerkfabrieken - Sint Blasius Jabbeke dossier omgevingsaanleg. De kerkfabriek Sint-Blasius Jabbeke vraagt om over te gaan tot een tweede fase van het ontwerp, namelijk de werken om het opstijgend vocht in de muren te weren teneinde spoedig verval en beschadiging aan de reeds uitgevoerde restauratie te voorkomen, alsook de daarbij horende omgevingswerken. Deze omgevingswerken zijn: bodemonderzoek rond de kerk naar de oorzaak van het opstijgend vocht in de muren, opmaken van een globale studie voor de omgevingsaanleg, aanleg riolering voor de afvoer van het regenwater, plaatsen vochtwerende verhardingen rondom de kerk en opschikwerken. De kerkfabriek legt voor deze werken prijsopgave voor van de B.V.B.A. Aannemingen Seynhaeve uit Hooglede-Gits, de aannemer van de restauratiewerken, voor de totale prijs van ,-fr. (exclusief BTW). Anderzijds werd aangedrongen bij de kerkfabriek om over te gaan tot afzonderlijke prijsvragen voor deze werken. Er wordt voorgesteld om gunstig advies te geven voor de werken en de begrotingsvoorzieningen hiervoor. Tijdens de beraadslaging wordt namens de SP-fractie opgeworpen dat verrekeningen van een dergelijke omvang niet gewenst zijn wegens het feit dat dit toch voorafgaand moet gekend zijn. BESLUIT, na stemming met volgende uitslag: tegen het voorstel: SP (3) en onthouding: Agalev (1), de overigen instemmend met het voorstel. Artikel 1: gemeenteraad 3 april 2001 pagina 55

7 Er wordt principieel gunstig advies gegeven voor de werken omgevingsaanleg en vochtwering aan de muren van de Sint-Blasiuskerk te Jabbeke en dit voor een geraamde kostprijs van ,-fr. Artikel 2: Aan de kerkfabriek Sint-Blasius Jabbeke wordt gevraagd om voor deze loten afzonderlijke gunningprocedures te willen voorzien zoals voorzien in de wetgeving op de overheidsopdrachten. 6. Kerkfabrieken St. Jan-de-Doper Stalhille doorgeeflening. Aan de raad werd eerder het ontwerpdossier voorgelegd voor de restauratie van het dak van de Sint-Jande-Doperkerk te Stalhille. Het aandeel van kerkfabriek St. Jan-de-Doper in de totale kostprijs van deze werken beloopt ,- fr. (na subsidiëring). Aan de raad wordt voorgesteld om de buitengewone toelage via doorgeeflening goed te keuren. BESLUIT: Artikel 1: Er wordt goedkeuring gegeven aan de buitengewone toelage van de kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper Stalhille ten bedrage van ,-fr. voor de restauratie van het dak. Artikel 2: Er wordt goedkeuring gegeven voor het aangaan van een doorgeeflening voor de kostprijs van deze werken en voor een maximaal bedrag van miljoen. 7. Intercommunales - hersamenstelling intercommunale vertegenwoordiging aanduiding van beheerders. - AANDUIDING AFGEVAARDIGDEN IN DE DIVERSE ALGEMENE VERGADERINGEN. Met algemeenheid van stemmen worden volgende vertegenwoordigers aangeduid als lid/plaatsvervangend lid bij de hiernavolgende intercommunales en verenigingen : afgevaardigden algemene vergadering (G.R ) 1Polderbesturen Vertegenwoordiger Plaatsvervanger Nieuwe Polder van Blankenberge Franky Dereeper Aartrijksesteenweg 46 Kapellestraat 36 te 8377 Zuienkerke Joël Acke Oudenburgweg 50 Polder Gistel Oost over de Ware Guy Declerck Oude Dorpsweg 36 Stadhuis te 8470 Gistel Joël Acke Oudenburgweg 50 2Intercommunale verenigingen WVEM Walter Jodts Groenwalle 2 Hoogstraat te 8000 Brugge Urbain Vanbossel Gistelsteenweg 8 Interegies Walter Jodts Groenwalle 2 Hoogstraat te 8000 Brugge Georges Lievens Vedastusstraat 29 gemeenteraad 3 april 2001 pagina 56

8 IMEWO Urbain Vanbossel Gistelsteenweg 8 Fr. Rooseveltlaan 1 te 9000 Gent Franky Dereeper Aartrijksesteenweg 46 FINIWO Georges Lievens Vedastusstraat 29 Fr. Rooseveltlaan 1 te 9000 Gent Urbain Vanbossel Gistelsteenweg 8 IMWV Robert Van Ovenberghe Caverstraat 15 Fr. Rooseveltlaan 1 te 9000 Gent Urbain Vanbossel Vedastusstraat 29 VMW Robert Van Ovenberghe Caverstraat 15 André Van Poucke Vedastusstraat 64 Belliardstraat 73 te 1040 Brussel Joël Acke Oudenburgweg 50 TMVW Franky Dereeper Aartrijksesteenweg 46 Stropkaai 14 te 9000 Gent Joël Acke Oudenburgweg 50 WVI Roland Verleye Grote Thems 29 Baron Ruzettelaan 35 te 8310 Brugge Urbain Vanbossel Gistelsteenweg 8 IVBO Joël Acke Oudenburgweg 50 Pathoekeweg 41 te 8000 Brugge Urbain Vanbossel Gistelsteenweg 8 3Verenigingen zonder winstgevend doel Inst. Dringende Medische Hulp (MUG) Walter Jodts Groenwalle 2 Ruddershove 10 te 8000 Brugge Urbain Vanbossel Gistelsteenweg 8 Westtoerisme vzw Gilbert Derudder Eernegemweg 78 Kasteel Tilleghem te 8200 Brugge Jacques Monteyne Boekweitstraat 7 Vereniging voor Openbaar Groen Christine Verstringe Cathilleweg 10 Predikherenrei 1c te 8000 Brugge Claudia Coudeville Legeweg 10 WIVO Robert Van Ovenberghe Caverstraat 15 Koning Leopold III Laan 31 te 8200 Brugge Georges Lievens Vedastusstraat 29 Westvlaamse Politieschool Roland Verleye Grote Thems 29 Leopold III laan 41 te 8200 Brugge Hendrik Bogaert Zomerweg 10 Vereniging Vlaamse Steden en GemeentenPaul Vandenbussche Vedastusstraat 38 Aarlenstraat 53/4 te 1040 Brussel Gabriël Acke Aartrijksesteenweg 1a 4Diversen De Lijn Marc Deboel Oude Dorpsweg 94a Hendrik Consciencestraat 1 te 2800 Mechelen Georges Lievens Vedastusstraat 29 Interbrugse Maatschappij voor Huisvesting Jacques Monteyne Boekweitstraat 7 Boeveriestraat 42 te 8000 Brugge Angelique Pas Gistelsteenweg 376 Haard en Kouter Angelique Pas Gistelsteenweg 376 Markgraafstraat 21 te 8310 Brugge Urbain Vanbossel Gistelsteenweg 8 OMOB Marc Deboel Oude Dorpsweg 94a Prins Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt Robert Van Ovenberghe Caverstraat 15 Gemeentelijke Holding NV Angelique Pas Gistelsteenweg 376 Pachecolaan 44 te 1000 Brussel Franky Dereeper Aartrijksesteenweg 49 Regionaal Landschap Houtland André Allemeersch Eernegemweg 43 Koning Leopold III-laan 31 te 8200 Brugge Daniël Vanhessche Snellegemstraat 9 - VOORDRACHTEN VAN MANDATARISSEN VOOR DE RADEN VAN BESTUUR - COLLEGES VAN COMMISSARISSEN - ADVIESCOMITES Voorgedragen kandidaten RVB, Adviescomité, College Commissarissen. (GR ) WVEM Voorgedragen kandidaat Adres Raad van Bestuur Georges Lievens Vedastusstr gemeenteraad 3 april 2001 pagina 57

9 College van Commissarissen Franky Dereeper Aartrijksest Regionaal adviescomité André Lust Nachtegaal Robert Van Ovenberghe Caverstraat André Van Poucke Vedastusstr WVI FINEWO IMWV IMEWO VMW Haard en Kouter Regionaal adviescomité Roland Verleye Grote Them Gewestelijk directiecomité Marc Deboel Oude Dorp Raad van Bestuur Georges Lievens Vedastus Regionaal adviescomité West Marc Deboel Oude Dorp Urbain Vanbossel Gistelsteenw College van Commissarissen Marc Deboel Oude Dorp Gewestelijk comité West Joël Acke Oudenburgw Regionaal Comité Robert Van Ovenberghe Caverstraat Sectorcomité Robert Van Ovenberghe Caverstraat Nicole Cnockaert Boekweitst Raad van Bestuur Christine Verstringe Cathilleweg Interbrugse Maatschappij voor Huisvesting Raad van Bestuur Suzanne Compernol Kapelrie 11 Regionaal Landschap VZW IVBO Raad van Bestuur André Allemeersch Eernegemw Raad van Bestuur Claudia Coudeville Legeweg 10 College van Commissaris Franky Dereeper Aartrijksest Deze verenigingen zullen hiervan op de hoogte gebracht worden aan de hand van volgend ontwerp van uittreksel houdende de aanstelling: "Betreft : Aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de Algemene Vergaderingen van... De Gemeenteraad, Gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en inzonderheid van art. 120 dat de bevoegdheid van de gemeenteraad bepaalt inzake de vertegenwoordigers van de gemeente in de intercommunales; Gelet op art. 12 van de wet van 22 december 1986 op de intercommunales waarin bepaald wordt dat de vertegenwoordigers van de aangesloten gemeenten in de algemene vergadering door de gemeenteraad van gemeenteraad 3 april 2001 pagina 58

10 elke gemeente aangewezen worden onder de raadsleden, de burgemeester en schepenen van de gemeente. Iedere gemeente beschikt in de algemene vergadering over een stemrecht dat overeenstemt met het aantal aandelen waarover zij beschikt. Gelet op de statuten van... ; Overwegende dat ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad op 1 januari 2001 er aanleiding toe bestaat een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de Algemene Vergaderingen van «1» Gelet op de uitslag van de geheime stemming, gehouden op grond van art. 100 van de nieuwe gemeentewet; Met éénparigheid van stemmen ; BESLUIT : Art. 1 :... wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van... en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen op deze vergaderingen. Art. 2 : Art. 3 : Art. 4 :... wordt aangeduid als plaatsvervanger. Er wordt gevraagd om telkens ook de plaatsvervangende vertegenwoordiger rechtstreeks te willen uitnodigen voor de vergaderingen. Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad. Een afschrift van dit besluit zal aan (het aangestelde raadslid) gestuurd worden." Tenslotte zullen deze verenigingen ook gevraagd worden om de hierboven voorgedragen kandidaten te willen voorstellen aan de respectievelijke algemene vergaderingen teneinde te zetelen in de respectievelijke raden van bestuur, colleges van commissarissen of adviescomités. 8. Gemeentelijk adviesbeleid - hersamenstelling adviesraden en overlegorgaan BKO. Van toepassing zijn volgende wettelijke bepalingen: Art Nieuwe gemeentewet: De gemeenteraad kan in zijn midden commissies oprichten die als taak hebben de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te bereiden. (W art B.S ) De mandaten van lid van iedere commissie worden evenredig verdeeld over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld; geacht worden een fractie te vormen de gemeenteraadsleden die op een zelfde lijst verkozen zijn of die verkozen zijn op lijsten die onderling verenigd zijn om een fractie te vormen; het reglement van orde, bedoeld in artikel 91, bepaalt de nadere regelen voor de samenstelling en de werkwijze van de commissies. De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen. gemeenteraad 3 april 2001 pagina 59

11 Art. 120bis. De gemeenteraad kan adviesraden instellen. Met "adviesraden" wordt bedoeld "elke vergadering van personen, ongeacht hun leeftijd, die er door de gemeenteraad wordt mee belast een advies te formuleren over één of meer vraagstukken". (W B.S , 2e ed.) Wanneer de gemeenteraad adviesraden instelt, regelt hij de samenstelling ervan naar gelang van hun taken en bepaalt hij de gevallen waarin raadpleging van die adviesraden verplicht is. Ten hoogste twee derde van de leden van een adviesraad is van hetzelfde geslacht. Wanneer niet wordt voldaan aan de voorwaarde gesteld in het vorige lid, kan de betrokken adviesraad niet op rechtsgeldige wijze advies uitbrengen. De gemeenteraad kan op gemotiveerd verzoek van de adviesraad afwijkingen toestaan, hetzij om functionele redenen of redenen die verband houden met de bijzondere aard van deze raad, hetzij wanneer onmogelijk kan worden voldaan aan de voorwaarde gesteld in het tweede lid. De gemeenteraad bepaalt de voorwaarden waaraan dit verzoek moet voldoen en stelt de procedure vast. Wanneer op basis van het vorige lid geen afwijking wordt toegestaan, heeft de adviesraad vanaf de datum van weigering van de afwijking, drie maanden de tijd om te voldoen aan de voorwaarde gesteld in het tweede lid. Indien de adviesraad bij het verstrijken van deze periode niet voldoet aan de voorwaarde gesteld in het tweede lid, kan de adviesraad vanaf deze datum niet op rechtsgeldige wijze advies uitbrengen. Het college van burgemeester en schepenen dient telkens binnen het jaar na de nieuwe aanstelling van de gemeenteraad een evaluatieverslag voor te leggen aan de gemeenteraad. Voor de adviesraden die opgericht zijn voor de inwerkingtreding van deze wet, past de gemeenteraad bij de eerstvolgende vernieuwing van de mandaten de samenstelling aan overeenkomstig de bepalingen van het derde lid. Uiterlijk tegen 31 december 2001 dienen alle adviesraden deze bepaling toe te passen. (W art. 2 - B.S ) Nog van toepassing is het DECREET van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact B.S , in het bijzonder Hoofdstuk II Algemene beginselen betreffende de deelneming aan de voorbereiding en de uitvoering van het cultuurbeleid ART De overheidsinstanties moeten de gebruikers en alle ideologische en filosofische strekkingen betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het cultuurbeleid, overeenkomstig de modaliteiten van dit decreet en op voorwaarde dat zij de principes en de regels van de democratie aanvaarden en naleven. 2. Het begrip filosofische en ideologische strekking steunt op een levensbeschouwelijke opvatting of op een maatschappijvisie. De vertegenwoordiging van de strekkingen steunt op hun aanwezigheid in de vertegenwoordigende vergadering van de overeenstemmende overheid. 3. De vertegenwoordiging van de gebruikers steunt op het bestaan van erkende representatieve verenigingen binnen het territoriaal gebied en binnen de bevoegdheid van de overheid of van de culturele instelling. De regels inzake erkenning van de representatieve verenigingen kunnen, naar gelang van het geval, slechts bij wet of bij decreet worden vastgesteld. Het representatief karakter hangt af van een geheel van criteria; een erkenning kan niet worden geweigerd op grond van één enkel van deze criteria, meer bepaald niet op grond van het aantal leden of aangeslotenen. 4. Voor de toepassing van dit decreet mag geen enkele persoon, geen enkele organisatie, geen enkele instelling zonder zijn instemming beschouwd worden als te behoren tot een bepaalde ideologische of gemeenteraad 3 april 2001 pagina 60

12 filosofische strekking. Er wordt overgegaan tot de hersamenstelling van volgende adviesraden: 1. Gemeentelijke Milieu- en Natuurraad. (MINA-raad) Volgende kandidatenlijst werd bekomen na oproeping in het gemeentelijk berichtenblad en na aanschrijving van alle betrokken instanties; Vereniging Familienaam Voornaam Straat Nr Natuurreservaten Maertens Cyriel Bremstraat 23 vzw Werknemer ACV Baelde Hippoliet Gistelsteenweg 257 Onafhankelijk Lammerant Johan Willemijnenweg 25 Onafhankelijk WES deskundige ABS Vander Beke Fernand Nachtegaalstraat 54 ABS Spriet Pol Oostmoerstraat 37 Damme Luc Snellegemstraat 7 secretarisverslaggever gemeentebestuur Jabbeke Werkgroep onder Blauwet Erik Stationsstraat 156 b voorzitterschap Hoogspanning Van Erwin Gistelsteenweg 274 Renterghem CVP Coudeville Omer Bekegemstraat 21 niet stemgerechtigde vertegenwoordiger Socio-culturele Rogiers Annie Hogeweg 6 verenigingen Segaert Luc Legeweg 31 a deskundige Socio-culturele Vandenberghe André Legeweg 23 verenigingen AGALEV Dekeersgieter Sarah Sarkoheemstraat 19 Bussche Brenda Jabbekestraat 7 deskundige Bio-ingenieur - AMINAL Vrijzinnig liberale D'haene Frank Kerkebeekstraat 68 strekking VELT D'hondt Kris Bremstraat 24 opvolger: Laevens Daniël, Cathilleweg 52 SP Vereycken Eric Stationsstraat 117 Oudercomités De Graeve Boudewijn Kapelrie 1 scholen Vlaams Blok Van Wim Klaproos 6 Oudenhove Werknemers ABVV Dezittere Cyriel Woudweg naar Zedelgem Declerck Marcel Gistelsteenweg 657 BESLUIT, met algemeenheid van stemmen: 13 hernieuwde aanstelling enig art.: De gemeentelijke milieu en natuuradviesraad wordt vanaf heden hersamengesteld als gemeenteraad 3 april 2001 pagina 61

13 volgt: Familienaam Voornaam Milieugroepen Maertens Cyriel D'hondt Kris Werkgevers Declerck Marcel Werknemers Dezittere Cyriel Baelde Hippoliet Sociale organisaties Rogiers Annie Socio-culturele organisaties Vandenberghe André Landbouwers Vander Beke Fernand Oudercomités scholen De Graeve Boudewijn Deskundigen Blauwet Erik Van Renterghem Erwin Lammerant Johan Segaert Luc Bussche Brenda CVP (niet stemgerechtigd) Coudeville Claudia Acke Joël Coudeville Omer Verleye Roland Vanhessche Daniël Allemeersch André AGALEV Dekeersgieter Sarah VLD D'haene Frank SP Vereycken Eric VL. Blok Van Oudenhove Wim 2. Gemeentelijke Cultuurraad. Ingevolge het decreet van houdende de organisatie van het overleg en inspraak in het gemeentelijk cultuurbeleid, kunnen lid zijn van een raad voor cultuurbeleid (art. 6 par1.): 1? afgevaardigden van private en publieke culturele organisaties, verenigingen en instellingen die een actieve culturele werking kunnen aantonen binnen het grondgebied van de betrokken gemeente of een deel ervan ; 2? zij, die door de gemeenteraad worden aangeduid ; 3? zij, die door de leden, bedoeld sub 1? van deze paragraaf, worden gecoöpteerd. Het aantal leden bedoeld in paragraaf 1, 2? en 3? van dit artikel, kan samen niet meer bedragen kan dan één vijfde van het aantal leden, bedoeld in 1 1? van dit artikel. De raden voor cultuurbeleid kunnen waarnemers uitnodigen, rekening houdend met de door de initiatiefnemende overheid bepaalde voorwaarden en modaliteiten. Gelet op de gedane voordrachten na oproeping in het gemeentelijk berichtenblad en na aanschrijving van alle betrokken verenigingen; gemeenteraad 3 april 2001 pagina 62

14 Daarbij werden volgende kandidatuurstellingen bekomen: Pas Angelique - Kroondreef 26, Cnockaert Nicole - Boekhoutestraat 2, Declerck Benny -, Monnikenveld 7, Marteel Olive - Vinkenstraat 6 en Willems Eric - Hogedijkenstraat1A. Er wordt voorgesteld om de individueel binnengekomen kandidaturen voor coöptatie voor te leggen aan de cultuurraad die uitgenodigd wordt hieromtrent te beslissen op de installatiezitting; De schepen voor cultuur doet tenslotte voorstel van de ledenlijst voor de cultuurraad, zoals hierna bepaald. BESLUIT, met algemeenheid van stemmen : Art. 1 : De gemeentelijke cultuurraad wordt vanaf heden hersamengesteld als volgt : AFGEVAARDIGDEN VAN DE CULTURELE ORGANISATIES WERKZAAM IN DE GEMEENTE: 1. voorzitter Frans Vanneste, Kapellestraat 15 mede-voorzitter Marcel Desmedt, Kouter 1A 2. Dansclub Varya, Roger Taffeiren, Joorisstraat Davidsfonds Jabbeke, Santy Chris, Pannedreef Odette Ameele, Westernieuwweg 17 Jeanine Catry, Cruceweghe 7 5. Harmonie Sint-Cecilia, Robert Vanleenhove, Zwanestraat 21 Paul Lippens, Stationsstraat I Mandolini, Trees Mestdag, Sparredreef 10 Rilda Venken, Legeweg Jabbeeks Theater, Roger Deschacht, Gistelsteenweg 411 Georges Vandenbussche, C. Permekelaan Jeugdmuziekatelier Jabbeke, Dirk Algoet, Zandstraat 71 Damienne Moerman, Mariënhovedreef 5 9. Jongerenkoor Con Amore, Riet Buysse, Oude Dorpsweg 93 Mia Vandewyngaerde-Defauw, Groenwalle Koor Cantemus Domino, Leen Ingelbrecht, Zandstraat 31 Jozef Demeulemeester, Westernieuwweg Kunstkring Fresnara, Cécile Van Eeghem, Tafeldijcken 20 Laurent Danneels, Tafeldijcken Seniorenkoor Canticorum Jubilo, Agnes Bogaert, Westernieuwweg 28 Irena De Smidt, Reigerzele Buurtwerking Het Dorp Georges Dobbelaere, Oude Dorpsweg Toneelkring De Dry Sweerden, Kurt Ramon, Noordstraat 32 Freddy Monteyne, Oude Dorpsweg Willemsfonds, Rosette De Taevernier, Oudenaardsesteenweg 125, 8580 Avelgem François Sibille, Aartrijksesteenweg Zangkoor Sint-Vedastus, Hendrik Delancker, Oud Strijderslaan 38, 8200 Sint- Andries Guido Van Poucke, Sarkoheemstraat Zangkoor Stalhille, Marcel Rotsaert, Cathilleweg Olive Marteel, Vinkenstraat Erik Willems, Hogedijkenstraat 1A 20. André Sevenant, Stationsstraat Patrick Antoone, Schijfstraat 51, 8310 Assebroek 22. Jean-Marie Gosset, Tempeliersstraat 14 Art. 2 : De ingekomen individuele kandidaturen worden aan de cultuurraad overgemaakt met verzoek gemeenteraad 3 april 2001 pagina 63

15 tot coöptatie en dit tot beloop van maximum 1/5. Art. 3 : Dit besluit wordt voor kennisgeving overgemaakt aan de voogdijoverheid. 3. Gemeentelijke gezinsraad. Ingevolge het decreet van houdende de organisatie van het overleg en inspraak in het gemeentelijk gezinsbeleid, kunnen lid zijn van een raad voor gezinsbeleid (art. 6 par1.): 1? afgevaardigden van private en publieke sociale organisaties, verenigingen en instellingen die een actieve sociale werking kunnen aantonen binnen het grondgebied van de betrokken gemeente of een deel ervan ; 2? zij, die door de gemeenteraad worden aangeduid ; 3? zij, die door de leden, bedoeld sub 1? van deze paragraaf, worden gecoöpteerd. Het aantal leden bedoeld in paragraaf 1, 2? en 3? van dit artikel, kan samen niet meer bedragen dan één vijfde van het aantal leden, bedoeld in paragraaf 1 1? van dit artikel. De raden voor gezinsbeleid kunnen waarnemers uitnodigen, rekening houdend met de door de initiatiefnemende overheid bepaalde voorwaarden en modaliteiten. Gelet op de gedane voordrachten na oproeping in het gemeentelijk berichtenblad en na aanschrijving van alle betrokken verenigingen; Vereniging Naam Adres BGJG Schaessens Steve Jabbekestraat 18 KAV-Zerkegem Delancker Carine Sarkoheemstraat 19 Pas Angelique Kroondreef 26 Culturele organisaties Cnockaert Nicole Boekhoutestraat 2 Declerck Benny Monnikenveld 7 Rosseel Geert Zerkegemstraat 32b Ondervoorzitter Ingekomen 29 maart Er wordt voorgesteld om de individueel binnengekomen kandidaturen voor coöptatie voor te leggen aan de gezinsraad die uitgenodigd wordt hieromtrent te beslissen op de installatiezitting; BESLUIT, met algemeenheid van stemmen: Art. 1 : De gemeentelijke gezinsraad wordt vanaf heden hersamengesteld als volgt : Voorzitter: Karl Vandermeersch, Reigerzele 22 Ondervoorzitter-schatbewaarder: Rosseel Geert, Zerkegemstraat 32b Secretaris: Robert Van Eenoo, Zuidstraat 13 Francine Everaert-Dossche, Weststraat 39 Liliane Verschaeve, Zuidstraat 13 Nicole Cnockaert, Boekhoutestraat Honoré Vandecasteele, Woudweg naar Zedelgem 2 Daniel Vandenberghe, Vedastusstraat 44 Marcel Bruneel, Zwanestraat 9 Veronique Declerck, Stationsstraat 80 Christine Verstringe, Cathilleweg 10 Carine Delacker, Sarkoheemstraat 1 gemeenteraad 3 april 2001 pagina 64

16 Georgette Vrielinck, Lanestraat 14 Reneé Foulon, Aartrijksesteenweg 107 Katrien Vandenbussche, Caverstraat 16 Beceu-Spitaels Chantal, Gistelstenweg 446 Schaessens Steve, Jabbekestraat 18 Pas Angelique, Kroondreef 26 Art. 2 : De ingekomen individuele kandidaturen worden aan de gezinsraad overgemaakt met verzoek tot coöptatie en dit tot beloop van maximum 1/5. Art. 3 : Dit besluit wordt voor kennisgeving overgemaakt aan de voogdijoverheid. 4. Gemeentelijke Jeugdraad. Gelet op de verkiezingen van 8 oktober en hersamenstelling van het gemeentebestuur; Het is aangewezen dat de jeugdraad samengesteld is volgens het decreet ivm. de samenstelling van de raden voor jeugdbeleid; Ingevolge het decreet van houdende de organisatie van het overleg en inspraak in het gemeentelijk jeugdbeleid, kunnen lid zijn van een raad voor jeugdbeleid (art. 6 par1.): 1? afgevaardigden van private en publieke jeugdorganisaties, verenigingen en instellingen die een actieve culturele werking kunnen aantonen binnen het grondgebied van de betrokken gemeente of een deel ervan ; 2? zij, die door de gemeenteraad worden aangeduid ; 3? zij, die door de leden, bedoeld sub 1? van deze paragraaf, worden gecoöpteerd. Het aantal leden bedoeld in paragraaf 1, 2? en 3? van dit artikel, kan samen niet meer bedragen dan één vijfde van het aantal leden, bedoeld in paragraaf 1 1? van dit artikel. De raden voor cultuurbeleid kunnen waarnemers uitnodigen, rekening houdend met de door de initiatiefnemende overheid bepaalde voorwaarden en modaliteiten. Gelet op de gedane voordrachten na oproeping in het gemeentelijk berichtenblad en na aanschrijving van alle betrokken verenigingen; Naam en voornaam Straat en huisnr. Organisatie die kandidaat opmerkingen voordraagt Dekeersgieter Sarah Sarkoheemstraat 19 Agalev - Jong Agalev Van Oudenhove Wim Klaproos 6 Vlaams Blok Dhaese Annemieke Weststraat 7 Boels Barbara Weststraat 32 VLD Dekezel Ricky Koornblomme 104 SP Er wordt voorgesteld om de individueel binnengekomen kandidaturen voor coöptatie voor te leggen aan de jeugdraad die uitgenodigd wordt hieromtrent te beslissen op de installatiezitting; BESLUIT, met algemeenheid van stemmen: Art. 1 : De gemeentelijke jeugdraad wordt vanaf heden opnieuw bevestigd in zijn huidige gemeenteraad 3 april 2001 pagina 65

17 samenstelling. Art. 2 : De ingekomen individuele kandidaturen worden aan de jeugdraad overgemaakt met verzoek tot coöptatie en dit tot beloop van maximum 1/5. Art. 3 : Dit besluit wordt voor kennisgeving overgemaakt aan de voogdijoverheid. 5. Gemeentelijke sportraad. Gelet op de verkiezingen van 8 oktober 2000 en hersamenstelling van het gemeentebestuur; Het is aangewezen dat de sportraad samengesteld is volgens het decreet ivm. de samenstelling van de raden voor sportbeleid; Ingevolge het decreet van houdende de organisatie van het overleg en inspraak in het gemeentelijk sportbeleid, kunnen lid zijn van een raad voor sportbeleid (art. 6 par1.): 1? afgevaardigden van private en publieke culturele organisaties, verenigingen en instellingen die een actieve sportieve werking kunnen aantonen binnen het grondgebied van de betrokken gemeente of een deel ervan ; 2? zij, die door de gemeenteraad worden aangeduid ; 3? zij, die door de leden, bedoeld sub 1? van deze paragraaf, worden gecoöpteerd. Het aantal leden bedoeld in paragraaf 1, 2? en 3? van dit artikel, kan samen niet meer bedragen kan dan één vijfde van het aantal leden, bedoeld in paragraaf 1 1? van dit artikel. De raden voor cultuurbeleid kunnen waarnemers uitnodigen, rekening houdend met de door de initiatiefnemende overheid bepaalde voorwaarden en modaliteiten. Gelet op de gedane voordrachten na oproeping in het gemeentelijk berichtenblad en na aanschrijving van alle betrokken verenigingen; Er wordt voorgesteld om de individueel binnengekomen kandidaturen voor coöptatie voor te leggen aan de sportraad die uitgenodigd wordt hieromtrent te beslissen op de installatiezitting; BESLUIT, met algemeenheid van stemmen: Art. 1 : De gemeentelijke sportraad wordt vanaf heden opnieuw bevestigd in zijn huidige samenstelling Art. 2 : De ingekomen individuele kandidaturen worden aan de sportraad overgemaakt met verzoek tot coöptatie en dit tot beloop van maximum 1/5. Art. 3 : Dit besluit wordt voor kennisgeving overgemaakt aan de voogdijoverheid. 6. Lokaal Overleg Buitenschoolse Kinderopvang. Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen zal de samenstelling van het Lokaal Overleg Buitenschoolse kinderopvang herzien moeten worden. Wettelijk is dat geen verplichting, maar gezien de gewijzigde samenstelling van de gemeenteraad en het schepencollege is het noodzakelijk dat van daaruit een nieuwe afvaardiging wordt gekozen. Na de oproep in Info Jabbeke hebben zich drie nieuwe kandidaten gemeld : gemeenteraad 3 april 2001 pagina 66

18 -Carine Delancker, Sarkoheemstraat 19, 8490 Snellegem als vertegenwoordigster van de K.A.V. Zerkegem -Mevr. Seye Christel, Sarkoheemstraat 5, 8490 Zerkegem (geen organisatie opgegeven die zij zou kunnen vertegenwoordigen) -Mevr. Vormezeele Cathérine, Hildegemweg 3, 8490 Snellegem (oudercomité Snellegem) We stellen voor om deze drie nieuwe kandidaten op te nemen als vertegenwoordigers van de ouders. (Ter info : Die vertegenwoordiging mag niet meer dan 1/3e van het totaal aantal leden bevatten. Vertegenwoordigers van de BGJG, oudercomités en de gezinsraad worden beschouwd als een afvaardiging van ouders) Verder zou de huidige samenstelling van het Lokaal Overleg kunnen behouden blijven. De vertegenwoordiger van het schepencollege dient opnieuw te worden aangeduid door de gemeenteraad. Bijkomend dient er nog een afgevaardigde van de gemeenteraad te worden aangeduid. De nieuwe samenstelling van het Lokaal Overleg ziet er aldus als volgt uit : LIJST LEDEN LOKAAL OVERLEG BUITENSCHOOLSE OPVANG - Mevr. Deroo Annie, Voorzitter, Steenovenstraat 42, Varsenare, tel. 050/ Mevr. Angelique Pas, Secretaris, Kroondreef 26, Jabbeke, tel: 050/ fax: 050/ Mevr. Schepen Vanhaverbeke, Gistelsteenweg 327, Jabbeke, tel. 050/ Gemeenteraadslid, Georges Lievens - Mevr. Vandewalle Katrien, Secretaris O.C.M.W, Caverstraat 16, Jabbeke, tel. 050/ Dhr. Faict Ivan, directeur Vrije Basisschool Varsenare, Westernieuwweg 5, Varsenare, tel. 050/ Dhr. Cool Antoon, directeur Vrije Basisschool Snellegem en Zerkegem, Oostmoerstraat 8 Snellegem, tel. 050/ (Snel) of 050/ (Zerk) - Dhr. Scharley J.P., directeur Vrije Basisschool Jabbeke, Kapellestraat 16 tel. 050/ Mevr. Demaré Annemie, directeur Vrije Basisschool Stalhille, Cathilleweg 82, tel. 050/ Dhr. De Vlieghe Roland., directeur Permekeschool, Varsenareweg 7c tel. 050/ Dhr. Desmedt Stefaan., Jeugddienst Gemeente Jabbeke, Dorpssweg 3, Jabbeke, tel 050/ Dhr. De Greef Peter, Niklaas Desparsstraat 12, 8000 Brugge, tel: 050/ , fax: 050/ , - Dhr; Vandecasteele Honoré, B.G.J.G., Woudweg naar Zedelgem 2, Snellegem, tel. 050/ Mevr. Vandenbussche Katrien, Dienst onthaalgezinnen, Caverstraat 16, Jabbeke, tel. 050/ Mevr. Bultiauw Sofie, Dienst buitenschoolse opvang, Caverstraat 16, Jabbeke, 050/ Afgevaardigde gezinsraad, Delancker Carine, Sarkoheemstraat 19, Zerkegem - Afgevaardigde Oudercomité Snellegem, Katrien Vormezeele, Hildeghemweg 3, Snellegem, tel. 050/ Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Na overleg wordt overgegaan tot de kennisname en akkoord met volgende samenstelling: Wose Decuypere Adriën, Aartrijksesteenweg comité Collier Johan, Boekweitstraat 5 WEVOS, Nera Van Belleghem, Gistelsteenweg 132 WEVOS, Verlinde Monique, Beisbroekdreef 8 Missienaaikring St. Eligius, Cardon Christine, Eernegemweg 52 gemeenteraad 3 april 2001 pagina 67

19 Missienaaikring Stalhille, Monteyne Esther, Cathilleweg 61 SOS Brazilië, Jacobs Paul, Kastanjebosstraat 19 Afopadi, D hondt Godelieve, Westmeers 66, 8000 Brugge Missienaaikring Zerkegem, Meysseman Jeannine, Vedastusstraat 44 Wevos Dendooven Gilbert, Gistelsteenweg comité Patrick Pockelé, Stationstraat 38 Verkeerscommissie Na overleg wordt overgegaan tot de aanstelling en of voordracht van volgende 7 leden: Hendrik Bogaert, Robert Vanovenberghe, Veronique Deklerck, André Allemeersch, Guy Declerck, Jacques Monteyne en Luc Puystiens. 9. Openbare bibliotheek hersamenstelling beheersorgaan. Er wordt verwezen naar een eerder genomen beslissing houdende het beheer van de gemeentelijke openbare bibliotheek dat verder is toevertrouwd aan een beheersorgaan dat is samengesteld uit de vereniging van de afgevaardigden van de gemeenteraad met de vertegenwoordigers van de gebruikers en de strekkingen. Het beheersorgaan zal onder haar leden een voorzitter en een ondervoorzitter kiezen. De functie van secretaris wordt waargenomen door de aangestelde bibliothecaris of zijn/haar plaatsvervanger - die persoon beschikt niet over stemrecht. Volgend op de oproep verschenen in het maart-nummer van Info-Jabbeke en na aanduiding door de politieke fracties aanwezig in de Gemeenteraad, zijn volgende kandidaturen binnengekomen : NIEUW BEHEERSORGAAN - Vertegenwoordigers politieke strekkingen (12 leden) * kandidaturen CVP-fractie (8) 1) Dhr. André Allemeersch, Eernegemweg Snellegem (schepen) 2) Mevr. Nicole Cnockaert, Boekhoutestraat Snellegem 3) Mevr. Veronique Declerck, Stationsstraat Jabbeke (gemeenteraadslid) 4) Mevr. Nadine Deklerck, Gistelsteenweg Jabbeke 5) Mevr. Annabelle Demilde, Oude Dorpsweg Varsenare 6) Mevr. Annie D'hoedt, Fazantendreef Varsenare 7) Mevr. Angélique Pas, Kroondreef Jabbeke 8) Mevr. Heidi Vanhaverbeke, Gistelsteenweg Jabbeke (schepen) * kandidaturen SP-fractie (2) 1) Dhr. Paul Vanden Bussche Zerkegem (gemeenteraadslid) 2) Dhr. Daniël Ballieu, Provenhofstraat Varsenare * kandidaturen VLD-fractie (2) 1) Mevr. Sabine Bulcke - Weststraat Jabbeke (gemeenteraadslid) 2) Mevr. Dorine Lefere - Kerkebeekstraat Varsenare - Vertegenwoordigers ideologische/filosofische strekkingen en van de gebruikers (13 leden) gemeenteraad 3 april 2001 pagina 68

20 * christelijke strekking (6) 1) Dhr. Hippoliet Baelde, Gistelsteenweg Snellegem 2) Mevr. Nicole Baert, Oude Dorpsweg Varsenare 3) Dhr. Marcel Desmedt, Kouter 1A Snellegem 4) Mevr. lena Ingelbrecht, Zandstraat Varsenare 5) Mevr. Isabelle Louis, Provenhofstraat Varsenare 6) Mevr. Sabien Riemaecker, Caverstraat Jabbeke * liberale strekking (1) 1) Mevr. Hilde Verhelst, Stationsstraat Jabbeke (Zie opmerking vermeld bij de opgave van de kandidaten voor de VLD-vertegenwoordiging!) * vrijzinnige strekking (1) 1) Mevr. Pascale Chavatte, Halvemaanstraat Jabbeke * zonder ideologische of filosofische strekking / neutrale strekking (2) 1) Dhr. Koen Billiet, Constant Permekelaan Jabbeke 2) Dhr. Geert Rosseel, Zerkegemstraat 32B Jabbeke * als vertegenwoordigers voor de gebruikers (3) 1) Mevr. Ann Doom, Bremstraat Jabbeke 2) Mevr. Christine Deschacht, Gistelsteenweg Jabbeke 3) Mevr. Mieke Boels-Pattyn, Weststraat 49a Jabbeke VERHOUDING VERTEGENW. ID./FIL. STREKKINGEN EN GEBRUIKERS (13 leden): 6 leden voor de christelijke strekking 1 lid voor de liberale strekking 1 lid voor de vrijzinnige strekking 2 leden zonder strekking/neutrale strekking 3 leden voor de gebruikers Met betrekking tot de kandidaturen van groep 2 moet men goed zorgen voor het volgende : er dient steeds een zo groot mogelijke overeenstemming te zijn tussen de strekkingen die zich in het culturele veld van de gemeente manifesteren en die welke in het beheersorgaan zijn vertegenwoordigd. M.a.w. de samenstelling van groep 2 dient steeds conform te zijn aan de Cultuurpactwetgeving, waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen wordt gewaarborgd. BESLUIT : De volgende personen worden na gemeenschappelijk overleg aangesteld als lid van het beheersorgaan van de bibliotheek : Ledenlijst van het beheersorgaan van de Gemeentelijke Plaatselijke Openbare Bibliotheek (legislatuur ) Voor de CVP-fractie (8) : Dhr. André Allemeersch Eernegemweg Snellegem Mw. Nicole Cnockaert Boekhoutestraat Snellegem Mw. Veronique Declerck Stationsstraat Jabbeke Mw. Nadine Deklerck Gistelsteenweg Jabbeke gemeenteraad 3 april 2001 pagina 69

Notulen gemeenteraad Zitting van 4 juni 2014

Notulen gemeenteraad Zitting van 4 juni 2014 Notulen gemeenteraad Zitting van 4 juni 2014 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten, Hanna Courtijn, Jan Martens,

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

s SCHELDE-LANDSUHAPSPARK - STATUTEN

s SCHELDE-LANDSUHAPSPARK - STATUTEN s SCHELDE-LANDSUHAPSPARK - STATUTEN STATUTEN VAN DE DIENSTVERLENENDE VERENIGING "SLP" TITEL I AARD, NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Art. 1. Rechtsvorm l. Tussen de deelnemers is een dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja,

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Aanwezig: Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, Wauters Jef.: schepenen; Van Bael Jef: voorzitter

Nadere informatie

Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GECOORDINEERDE STATUTEN OP 24 november 2014 2 Sibelga Intercommunale vereniging die

Nadere informatie

DE BELGISCHE GRONDWET

DE BELGISCHE GRONDWET DE BELGISCHE GRONDWET MEI 2014 KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2 Juridische Dienst van de Kamer van volksvertegenwoordigers D / 2014 / 4686 / 01 Deze brochure bevat de tekst van de gecoördineerde Grondwet

Nadere informatie

1 (gemeenteraadszitting van 3 februari 2015)

1 (gemeenteraadszitting van 3 februari 2015) 1 PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 3 FEBRUARI 2015 AANWEZIG: Wouter Raskin, voorzitter, Frieda Brepoels, burgemeester, Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen, Fons Caubergh,

Nadere informatie

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN Statuten I. Naam en maatschappelijke zetel Artikel 1 De Vereniging heet : de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, afgekort V.V.S.G. Artikel 2 De maatschappelijke

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id.,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014

Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014 Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014 Openbare notulen Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen;

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, schepenen; Gerard Amelynck,

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/09/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/09/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/09/2013 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 29 OKTOBER 2008

GEMEENTERAAD DD. 29 OKTOBER 2008 GEMEENTERAAD DD. 29 OKTOBER 2008 Aanwezig M.M.: Filiep De Vos, burgemeester, Jan Stevens, Marc Debie, Magda Deprez, Rik Buyse, Guido Callewaert (voorzitter OCMW), schepenen Jacques Debode, Georges Lambrecht,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012. Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke,

GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012. Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, 30 GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012 Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, Willy Van Hove Schepenen Marc Van Wittenberge, Willy Demoor,

Nadere informatie

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde Wet de tot werking wijziging van van de het medeeigendom te moderniseren en Burgerlijk

Nadere informatie

Gewijzigde statuten. Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem

Gewijzigde statuten. Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem Gewijzigde statuten Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem Identificatienummer: 1453194 Ondernemingsnummer: 0453093037 Algemene Vergadering 30 April 2009

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 1. Gemeentelijke Administratieve Sancties - Verzoek voordracht bijkomende sanctionerende ambtenaar

OPENBARE ZITTING. 1. Gemeentelijke Administratieve Sancties - Verzoek voordracht bijkomende sanctionerende ambtenaar 311 Zitting van woensdag 04 maart 2015 DE GEMEENTERAAD VAN WICHELEN Aanwezig: Afwezig: Verontschuldigd: Kenneth Taylor: burgemeester; Luc Galle: voorzitter; Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers,

Nadere informatie

Wet van 2 juni 2010. ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Wet van 2 juni 2010. ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Wet van 2 juni 2010 2 JUNI 2010. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede- eigendom te moderniseren en transparanter te maken. ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen

Nadere informatie

Akte "Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter

Akte Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter 1 027 "SIPEF" Naamloze vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg,

Nadere informatie

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL Met het oog op de aanpassing van het reglement van medeeigendom van de RESIDENTIE COSTA DEL SOL, met zetel te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 27 MAART 2007 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems, S. Imbrechts,

Nadere informatie

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Deze wet wordt van kracht op 1 september 2010. Een samenvatting van deze nieuwe wet kunt u hier lezen, de tekst hieronder is de volledige wettekst. Deze tekst is

Nadere informatie