Tweede besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlagtwedde 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlagtwedde 2012"

Transcriptie

1 Tweede besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlagtwedde 2012 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde; gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlagtwedde 2012; vast te stellen het: b e s l u i t: Tweede besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlagtwedde 2012 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...3 HH HH Persoonsgebonden budget...3 Financiële tegemoetkoming...3 Lid 5. PGB-alfa...3 Lid 6. PGB-alfa plus...3 Lid 7. PGB-regulier HH1...3 Lid 8. PGB-regulier HH2...3 Lid 9. Eigen bijdrage...3 Lid 10. Eigen aandeel...3 Lid 11. Woningaanpassing...3 Lid 12. Autoaanpassing...3 Lid 13. Kale huur...3 Lid 14. Belanghebbende...4 Lid 15. Budgethouder...4 Hoofdstuk 2. BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET...4 Artikel 2. Regels rond de verstrekking...4 Artikel 3. Verstrekkingen in natura...4 Artikel 4. Verantwoording budgethouder...4 HOOFDSTUK 3. EIGEN BIJDRAGE EN EIGEN AANDEEL 5 Artikel 5. Eigen bijdrage en eigen aandeel...5 HOOFDSTUK 4. HULP BIJ HET HUISHOUDEN 6 Artikel 6. Bedrag Persoonsgebonden Budget huishoudelijke hulp...6 Artikel 7. Kortdurende huishoudelijke hulp...6 conceptversie 5 april

2 HOOFDSTUK 5. WOONVOORZIENINGEN 7 Artikel 8. Vaststelling Persoonsgebonden Budget / financiële tegemoetkoming woonvoorzieningen...7 Artikel 9. Financiële tegemoetkoming voor verhuis- en inrichtingskosten...7 Artikel 10. Bedrag Persoonsgebonden Budget / financiële tegemoetkoming voor aanpassing woonvoorziening...7 HOOFDSTUK 6. VERVOERSVOORZIENINGEN EN ROLSTOELEN 9 Artikel 11. Vaststelling Persoonsgebonden Budget vervoersvoorzieningen en rolstoelen...9 Artikel 12. Financiële tegemoetkoming voor vervoersvoorzieningen...9 Artikel 13. Collectief vervoer...9 Artikel 14. Individueel vervoer...10 Artikel 15. Beëindigen van niet-gebruik...10 HOOFDSTUK 7. ADVISERING 11 Artikel 16. Verplicht advies...11 HOOFDSTUK 8. SLOTBEPALINGEN 11 Artikel 17. Hardheidsclausule...11 Artikel 18. Inwerkingtreding...11 Artikel 19. Overgangsbepaling...11 Artikel 20. Citeertitel...12 conceptversie 5 april

3 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: HH 1 HH 1: Hulp bij het Huishouden met uitvoerende activiteiten; HH 2 HH 2: Hulp bij het Huishouden met uitvoerende activiteiten en of (dagelijkse) regievoering; Persoonsgebonden budget Persoonsgebonden budget: een geldbedrag om te gebruiken voor het te bereiken resultaat, als alternatief voor een voorziening in natura. Financiële tegemoetkoming Financiële tegemoetkoming: een geldbedrag, al dan niet forfaitair of gemaximeerd, bedoeld om een voorziening mee aan te schaffen voor het te bereiken resultaat. Lid 5. PGB-alfa PGB-alfa: een geldbedrag waarmee een aanvrager Hulp bij het Huishouden 1 (HH1) kan inkopen, waarbij niet aan alle door de gemeente gestelde kwaliteitseisen behoeft te worden voldaan; Lid 6. PGB-alfa plus PGB-alfa plus: een geldbedrag waarmee een aanvrager Hulp bij het Huishouden 2 (HH2) kan inkopen waarbij niet aan alle door de gemeente gestelde kwaliteitseisen behoeft te worden voldaan; Lid 7. PGB-regulier HH1 PGB-regulier HH1: een geldbedrag waarmee een aanvrager Hulp bij het Huishouden 1 (HH1) kan inkopen bij een zorgaanbieder die voldoet aan de door de gemeente gestelde kwaliteitseisen; Lid 8. PGB-regulier HH2 PGB-regulier HH2: een geldbedrag waarmee een aanvrager Hulp bij het Huishouden 2 (HH2) kan inkopen waarbij wordt voldaan aan de door de gemeente gestelde kwaliteitseisen; Lid 9. Eigen bijdrage Eigen bijdrage: het bedrag dat een belanghebbende op een individuele voorziening moet betalen; Lid 10. Eigen aandeel Eigen aandeel: het ten eigen laste van de belanghebbende blijvende deel van de kosten van een voorziening waarvoor een financiële tegemoetkoming is verleend; Lid 11. Woningaanpassing Woningaanpassing: ingreep van bouwkundige of woontechnische aard; Lid 12. Autoaanpassing Autoaanpassing: aanbrengen van extra faciliteiten ten opzichte van de referentieauto; Lid 13. Kale huur Kale huur: de bruto huurprijs minus servicekosten en kosten nutsvoorzieningen; conceptversie 5 april

4 Lid 14. Belanghebbende Belanghebbende: een persoon met een beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem die behoefte heeft aan compensatie ten behoeve van het bevorderen van zijn deelname aan het maatschappelijk verkeer en het zelfstandig functioneren, die voor zichzelf of, met behulp van een machtiging, door een ander een aanmelding of een aanvraag doet of laat doen; Lid 15. Budgethouder Budgethouder: de belanghebbende aan wie een persoonsgebonden budget is toegekend. HOOFDSTUK 2. BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET Artikel 2. Regels rond de verstrekking Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van de aanvrager of diens wettelijke vertegenwoordiger. Verstrekking als persoonsgebonden budget vindt niet plaats indien: a. op grond van aanwijzingen die tijdens een onderzoek duidelijk zijn geworden het vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget; b. de gevraagde voorziening reeds eerder in natura of in vorm van een persoonsgebonden budget is verstrekt en waarbij de normale afschrijvingstermijn nog niet is verstreken. Voor algemene voorzieningen wordt geen persoonsgebonden budget verstrekt. Artikel 3. Verstrekkingen in natura Woonvoorzieningen die uitsluitend in natura worden verstrekt zijn: a. trapliften. De collectieve vraagafhankelijke vervoersvoorziening wordt uitsluitend verstrekt in natura. Artikel 4. Verantwoording budgethouder De budgethouder is verplicht alle documenten te overleggen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een verantwoordingsonderzoek. De budgethouder van een persoonsgebonden budget voor Hulp in het Huishouden overlegt in ieder geval: a. de zorg- of arbeidsovereenkomst met de zorgverlener; b. de declaratie van de zorgverlener; c. het betalingsbewijs aan de zorgverlener; d. de arbeidsovereenkomst dient in ieder geval te bevatten: naam, adres, woonplaats en burgerservicenummer. De budgethouder van een persoonsgebonden budget voor een andere individuele voorziening overlegt in ieder geval: conceptversie 5 april

5 a. de factuur van de aangeschafte of onderhouden voorziening óf het betalingsbewijs van de aangeschafte of onderhouden voorziening. De verantwoording van het persoonsgebonden budget door de budgethouder vindt in ieder geval plaats na afloop van de verstrekking dan wel na afloop van het kalenderjaar. HOOFDSTUK 3. EIGEN BIJDRAGE EN EIGEN AANDEEL Artikel 5. Eigen bijdrage en eigen aandeel Er wordt, tenzij anders is aangegeven, een eigen bijdrage of eigen aandeel gevraagd bij de verstrekking van een individuele vervoersvoorziening, een rolstoel, een individuele woonvoorziening en huishoudelijke hulp. De in een kalenderjaar verschuldigde eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten van maatschappelijke ondersteuning is overeenkomstig het bepaalde in het Besluit maatschappelijke ondersteuning. Voor woningaanpassingen in en aan het huis wordt gedurende een periode van maximaal negenendertig tijdvakken van vier weken een eigen bijdrage dan wel een eigen aandeel gevraagd. Voor voorzieningen in bruikleen, zoals losse woonvoorzieningen en trapliften, wordt gedurende het gebruik van de voorziening een eigen bijdrage gevraagd. conceptversie 5 april

6 HOOFDSTUK 4. HULP BIJ HET HUISHOUDEN Artikel 6. Bedrag Persoonsgebonden Budget huishoudelijke hulp De bruto bedragen voor een persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden bedragen: PGB tarief: soort hulp: kwaliteit: hoogte PGB 2012 HH 1 Eenvoudige hulp PGB-alfa niet opgeleid 125 % minimumloon incl. vakantiegeld Minimaal gelijk aan het maximale bruto uurloon incl. vakantiegeld functieschaal 10 CAO VVT. 12,51 per uur HH 2 Meervoudige hulp PGB-alfa plus opgeleid 150 % minimumloon incl. vakantiegeld Minimaal gelijk aan het maximale bruto uurloon incl. vakantiegeld functieschaal 15 CAO VVT. 15,02 per uur HH 1 extra Eenvoudige hulp PGBregulier HH1 opgeleid werkzaam voor (thuiszorg)instelling Gelijk aan laagste tarief zorg in natura 19,50 per uur HH 2 extra Meervoudige hulp PGBregulier HH2 opgeleid werkzaam voor (thuiszorg)instelling Gelijk aan laagste tarief zorg in natura 22,95 per uur Het bruto totaalbedrag persoonsgebonden budget wordt bepaald op basis van de geïndiceerde activiteiten. Het netto bedrag persoonsgebonden budget is het bruto bedrag persoonsgebonden budget verminderd met de eigen bijdrage. Het bruto bedrag persoonsgebonden budget wordt maandelijks bij vooruitbetaling betaalbaar gesteld. Artikel 7. Kortdurende huishoudelijke hulp Kortdurende huishoudelijke hulp op basis van een indicatie van een transferpunt wordt voor maximaal vier weken verstrekt. conceptversie 5 april

7 HOOFDSTUK 5. WOONVOORZIENINGEN Artikel 8. Vaststelling Persoonsgebonden Budget / financiële tegemoetkoming woonvoorzieningen De te verstrekken woonvoorziening kan bestaan uit een persoonsgebonden budget, financiële tegemoetkoming of in natura. Indien de woonvoorziening wordt verstrekt als woningaanpassing kan hieronder mede worden verstaan de uitvoeringskosten voor het treffen van voorzieningen van niet-woontechnische aard voor onderhoud, keuring en reparatie, tijdelijke huisvesting en huurderving. Als een woonvoorziening wordt verstrekt is altijd een gereedmelding noodzakelijk. De gereedmelding is tevens een verzoek om vaststelling en uitbetaling. Artikel 9. Financiële tegemoetkoming voor verhuis- en inrichtingskosten Het forfaitair bedrag voor verhuis- en inrichtingskosten bedraagt: a ,00 wanneer het een belanghebbende betreft die op advies van het college naar een geschikte woning verhuist; b ,00 wanneer het een persoon betreft die op verzoek van de gemeente ten behoeve van een belanghebbende met beperkingen, zijn woonruimte, bestemd voor permanente bewoning, heeft vrijgemaakt. Hiervan wordt geen eigen aandeel afgetrokken. Artikel 10. Bedrag Persoonsgebonden Budget / financiële tegemoetkoming voor woonvoorziening Het persoonsgebonden budget of financiële tegemoetkoming voor een woonvoorziening is gelijk aan het bedrag van de door het college geaccepteerde offerte, en overstijgt de werkelijk gemaakte kosten niet. Voor het bezoekbaar maken van een woning kan een voorziening worden verstrekt. a. De financiële tegemoetkoming voor het bezoekbaar maken van een woonruimte bedraagt maximaal 5.000,00. Hiervan wordt geen eigen aandeel afgetrokken. b. De relatie tussen de aanvrager en de bezoeker is beperkt tot aanvrager en kind, dan wel aanvrager en partner, zoals bedoeld in artikel 1 lid 2 van de Wet. Het bedrag voor onderhoud, keuring en reparatie van een woonvoorziening wordt bepaald door de werkelijk gemaakte kosten. a. Een keuring wordt volgens de minst vereiste periodiciteit voor de betreffende voorziening uitgevoerd. b. Het college verleent slechts een persoonsgebonden budget voor de kosten van onderhoud, keuring en reparatie, als de woonvoorziening betrekking heeft op: - trapliften; - rolstoel- of sta-plateauliften; - woonhuisliften; - hefplateauliften; - balansliften; - plafondliften; - mechanische of waterdrukbadliften; - toiletten met onderspoel- en föhninrichting; conceptversie 5 april

8 - de mechanische inrichting voor het verstellen van een in hoogte verstelbaar keukenblok, bad of wastafel; - elektromechanische openings- en sluitingsmechanismen van deuren; - door gemeente aangekochte en in bruikleen verstrekte voorzieningen (zoals losse douchestoel) c. de aanvrager ten tijde van het onderhoud, de keuring of reparatie de woonruimte als hoofdverblijf bewoont. Het bedrag voor tijdelijke huisvesting in geval van dubbele woonlasten wordt bepaald door de werkelijk gemaakte kosten per maand met een maximum van 500,00 voor het betrekken van zelfstandige en 300,00 voor het betrekken van niet-zelfstandige woonruimte gedurende een periode van maximaal zes maanden. Hiervan wordt geen eigen bijdrage of eigen aandeel afgetrokken. Lid 5. Het bedrag voor derving van huurinkomsten bij huurbeëindiging van een aangepaste woonruimte is gebaseerd op de kale huur van de woonruimte over een periode van maximaal zes maanden. Lid 6. Bij verkoop van de woning waarin een voorziening is aangebracht binnen een periode van tien jaar hieraan voorafgaand dient de kostprijs minus de eigen bijdrage te worden terugbetaald volgens het afschrijvingsschema: a. eerste en tweede jaar: 100 % van het bedrag; b. derde en vierde jaar: 80 % van het bedrag; c. vijfde en zesde jaar: 60 % van het bedrag; d. zevende en achtste jaar: 40 % van het bedrag; e. negende en tiende jaar: 20 % van het bedrag. Lid 7. Indien een voorziening het noodzakelijk maakt dat extra grond moet worden verworven kan een bijdrage worden verleend ten behoeve van een aanbouw of uitbreiding van een reeds aanwezig vertrek op basis van een maximaal aantal vierkante meters volgens het volgende schema: 1. per vertrek in een zelfstandige woning: soort vertrek: a. zit/slaapkamer 18 b. woonkamer 30 c. keuken 10 d. eenpersoonsslaapkamer 10 e. tweepersoonsslaapkamer 18 f. toilet 2 g. badkamer, wastafelruimte 2 h. badkamer, doucheruimte 3 i. entree/gang/hal/ 5 j. berging 6 2. per verhard pad tussen ingang woonruimte en openbare weg en of berging/tuinpoort: 20. Lid 8. a. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing op het treffen van voorzieningen aan hotels/pensions, trekkerswoonwagens, bejaardenoorden, kloosters, tweede woningen, vakantiewoningen, recreatiewoningen, kamerverhuur en specifiek op gehandicapten en conceptversie 5 april

9 ouderen gerichte woongebouwen voor wat betreft voorzieningen in gemeenschappelijke ruimten of voorzieningen die bij nieuwbouw of renovatie zonder noemenswaardige meerkosten meegenomen kunnen worden. b. Uitzondering op lid 8 sub a vormt de aanvrager die permanent in een recreatiewoning of vakantiewoning verblijft en hiervoor een ontheffing heeft. In deze situatie wordt geen bijdrage verleend ten behoeve van een aanbouw of uitbreiding van een reeds aanwezig vertrek en zijn de overige woonvoorzieningen beperkt tot maximaal 5.000,- per aanvraag. HOOFDSTUK 6. VERVOERSVOORZIENINGEN EN ROLSTOELEN Artikel 11. Vaststelling Persoonsgebonden Budget vervoersvoorzieningen en rolstoelen Het persoonsgebonden budget voor een vervoersvoorziening en een rolstoel wordt vastgesteld op basis van de (tegen)waarde van de goedkoopst compenserende voorziening, inclusief onderhoud, reparatie en verplichte verzekeringen. Het persoonsgebonden budget voor een vervoersvoorziening en een rolstoel kan worden verstrekt in de vorm van aankoop of huur. Het persoonsgebonden budget voor een vervoersvoorziening en een rolstoel die door de budgethouder wordt aangeschaft wordt vastgesteld op basis van de waarde van de geldende prijsafspraak met de door de gemeente gecontracteerde leverancier. Het persoonsgebonden budget voor een vervoersvoorziening en een rolstoel in huur wordt vastgesteld op basis van de waarde van de huurprijs zoals die door het college aan de door de gemeente gecontracteerde leverancier zou worden betaald. Artikel 12. Financiële tegemoetkoming voor vervoersvoorzieningen Het forfaitair bedrag dat per jaar wordt verstrekt voor de kosten van het gebruik van een vervoersvoorziening bedraagt voor gebruik van een (eigen) auto: 720,00, zijnde 2000 km à 0,36. Hiervan wordt geen eigen aandeel afgetrokken. Indien iemand als vervoervoorziening ook een scootmobiel van het college ontvangt, wordt het bij lid 1 genoemde forfaitaire bedrag voor 50% verstrekt. Voor gebruik van een (rolstoel)taxi wordt geen financiële tegemoetkoming verstrekt indien de belanghebbende gebruik kan maken van het collectief vraagafhankelijk vervoer. Artikel 13. Collectief vervoer Bij gebruik van het collectief vraagafhankelijk vervoer (RegioTaxiPlus) voor pashouders kan per rit maximaal 22 kilometer of naar een specifieke puntbestemming worden gereisd tegen het RegioTaxiPlus pashouderstarief. Per kalenderjaar kan maximaal kilometer worden gereisd tegen het gereduceerd tarief. conceptversie 5 april

10 Het eigen aandeel bij gebruik van de vraagafhankelijke collectieve vervoersvoorziening (RegioTaxiPlus) bedraagt: a. een opstaptarief van 1,70 per rit en; b. bij vervoer tot en met 22 kilometer of naar een specifieke puntbestemming 0,20 per kilometer en; c. bij vervoer boven 22 kilometer het door vervoerder in rekening gebrachte kilometertarief voor de pashouder, en eventuele meereizende gezamenlijk. Wanneer de pashouder is aangewezen op noodzakelijke begeleiding tijdens de reis dan mag de begeleider gratis meereizen. (klein)kinderen tot twaalf jaar van de pashouder mogen gratis meereizen, en huisgenotenpashouders kunnen meereizen tegen hetzelfde tarief als de pashouder. Meereizenden moeten op dezelfde plaats in- en uitstappen als de pashouder. Artikel 14. Individueel vervoer De gemeente hanteert voor individuele vervoersvoorzieningen en rolstoelen een gebruiksduur van zeven jaar. De financiële tegemoetkoming voor aanschaf, onderhoud, reparatie en verzekering van een sportrolstoel bedraagt 2.500,00. Dit bedrag is forfaitair en wordt eenmaal per drie jaar verstrekt. Hiervan wordt geen eigen aandeel afgetrokken. Het college kan een persoonsgebonden budget in de kosten van aanpassingen aan de auto verlenen, wanneer deze: a. redelijk is aan te passen; b. in goede staat verkeert en c. in beginsel niet ouder is dan vijf jaar. De financiële tegemoetkoming voor auto-aanpassingen wordt voor een periode van zeven jaar toegekend. Lid 5. Het gestelde in het vierde lid is niet van toepassing in geval van een calamiteit. Lid 6. Een auto-aanpassing, zoals genoemd in het vierde lid, kan na zeven jaar opnieuw worden aangevraagd, indien deze aantoonbaar niet meer naar behoren functioneert. Artikel 15. Beëindigen bij niet-gebruik Individuele vervoersvoorziening en rolstoelen dienen binnen de vastgestelde periode van gebruiksduur aan de gemeente te worden overgedragen dan wel de restwaarde ervan vergoed zodra: a. vaststaat dat de aanvrager de voorziening niet meer gebruikt; b. de aanvrager is overleden, de verplichting rust dan op de erfgenamen; c. de aanvrager is verhuisd, tenzij de nieuwe woongemeente de verstrekking overneemt. conceptversie 5 april

11 De restwaarde van individuele vervoersvoorzieningen en rolstoelen wordt als volgt bepaald: a. in het eerste jaar 85 % van het bedrag Pgb; b. in het tweede jaar 70 % van het bedrag Pgb; c. in het derde jaar 55 % van het bedrag Pgb; d. in het vierde jaar 40 % van het bedrag Pgb; e. in het vijfde jaar 25 % van het bedrag Pgb; f. in het zesde jaar 10 % van het bedrag Pgb. HOOFDSTUK 7. ADVISERING Artikel 16. Verplicht advies Het bedrag waarboven in ieder geval advies van een daartoe aangewezen adviesinstantie moet worden gevraagd bedraagt ,00. HOOFDSTUK 8. SLOTBEPALINGEN Artikel 17. Hardheidsclausule Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen van dit besluit indien toepassing van dit besluit tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. Artikel 18. Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking ervan. Met de inwerkingtreding wordt het Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlagtwedde 2012, vastgesteld op 20 december 2011, ingetrokken. Artikel 19. Overgangsbepaling Lid 1 Aanvragen die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van het Tweede besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlagtwedde 2012, worden behandeld op basis van het voorafgaande besluit. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning die zijn verstrekt vòòr de inwerkingtreding van dit besluit worden tot 1 januari 2013 vastgesteld overeenkomstig de eerdere regeling. Belanghebbenden die tot 1 januari 2013 een voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ontvangen die zijn verstrekt vòòr de inwerkingtreding van dit besluit, ontvangen bij wijziging van de voorziening ten gevolge van de vaststelling van het Tweede besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlagtwedde 2012 uiterlijk 30 september 2012 een nieuwe beschikking. De bepalingen in artikel 13 lid 2 zijn van kracht per 1 januari conceptversie 5 april

12 Lid 5. Artikel 13 lid 1 en artikel 13 lid 3 zijn voor alle pashouders van kracht per 1 juli 2012 (of 1 oktober 2012 of 1 januari 2013; nog nader te bepalen door het college). Artikel 20. Citeertitel Dit besluit kan worden aangehaald als het Tweede besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlagtwedde Aldus vastgesteld door het college op de heer J.M. de Vos, secretaris mevrouw L.A.M. Kompier, burgemeester conceptversie 5 april

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 1 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rijssen-Holten 2014 4 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 4 Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht Burgemeester en wethouders van Bergambacht; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 3 van de Verordening individuele voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht

Nadere informatie

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert Besluit nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Weert 2013 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Financieel Besluit Wmo. Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning

Financieel Besluit Wmo. Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning Financieel Besluit Wmo Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning December 2006 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Beperkingen 3 Hoofdstuk 2 Hulp bij het

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING. Gemeente Hof van Twente 2014

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING. Gemeente Hof van Twente 2014 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Gemeente Hof van Twente 2014 Goor, januari 2014 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 3 HOOFDSTUK 2 HULP BIJ HET HUISHOUDEN

Nadere informatie

gelet op de artikelen 3, 6, 7, 11, 12, 19, 21, 25, 33, 39 en 40 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning;

gelet op de artikelen 3, 6, 7, 11, 12, 19, 21, 25, 33, 39 en 40 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning; Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2012 Nummer: 26 Uitgifte: 26 april 2012 Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 april

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO V E R O R D E N I N G voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Gilze en Rijen vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO 1 Inhoudsopgave: Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Vaals 2010 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vorig jaar heeft de raad

Nadere informatie

Wvg-verordening Zoetermeer

Wvg-verordening Zoetermeer Wvg-verordening Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Grootegast. Nr. 68831 28 juli 2015 Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Molendijkzaal 0.01. Herontwikkeling Lichtenberg voorbereiding besluit. Vaststellen verslagen vaststelling

Molendijkzaal 0.01. Herontwikkeling Lichtenberg voorbereiding besluit. Vaststellen verslagen vaststelling OVERZICHT De Raad 19-09-2006 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Plan Lichtenberg Donatie slachtoffers aardbeving Indonesië 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Zendmachtiging

Nadere informatie

Artikel 2.7 Persoonsgebonden budget hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen... 5

Artikel 2.7 Persoonsgebonden budget hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen... 5 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 HOOFDSTUK 2 PERSOONSGEBONDEN BUDGET... 4 Artikel 2.1 Verstrekking op verzoek... 4 Artikel 2.2 Geen persoonsgebonden

Nadere informatie

Verordening voorzieningen. ondersteuning gemeente

Verordening voorzieningen. ondersteuning gemeente Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015 De raad van de gemeente Arnhem; gelezen het voorstel van het college van @ 2014, nummer@; 1 gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4,

Nadere informatie

- dat het noodzakelijk is gebleken de manier van indiceren bij het aanvullend openbaar vervoer te wijzigen;

- dat het noodzakelijk is gebleken de manier van indiceren bij het aanvullend openbaar vervoer te wijzigen; Burgemeester en wethouders van Purmerend, Overwegende - dat het noodzakelijk is gebleken de manier van indiceren bij het aanvullend openbaar vervoer te wijzigen; - dat introductie van de alfacheque leidt

Nadere informatie

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2011.

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2011. Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2011. Inleiding Naast een Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2011 (Verordening Wmo 2011) is er het Besluit

Nadere informatie

B&W 14 juli 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGELS WET MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING ( WMO ) HELMOND 2009

B&W 14 juli 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGELS WET MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING ( WMO ) HELMOND 2009 Jaar: 2009 Nummer: 75 Besluit: B&W 14 juli 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGELS WET MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING ( WMO ) HELMOND 2009 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond; collegevoorstel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN HELMOND

GEMEENTEBLAD VAN HELMOND GEMEENTEBLAD VAN HELMOND Jaar : 2006 Nummer: 32 Besluit : B & W 9 mei 2006 BELEIDSREGELS WET VOORZIENING GEHANDICAPTEN (WVG) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Recht op WVG-voorzieningen 01.02-001 - Hardheidsclausule

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 Portefeuillehouder S. Bak steller Jan Willem de Zeeuw Collegevergadering 12 maart 2013 Raadsvergadering

Nadere informatie

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Jaar: 2007 Nummer: 41 Besluit: B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Beleidsregels Wet Maatschappelijke Ondersteuning Helmond 2007 Richtlijnen "Individuele voorzieningen" Hoofdstuk 1 - Aanvraag I001 - Schriftelijke

Nadere informatie

Beleidsregels individuele voorzieningen Wmo Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2011

Beleidsregels individuele voorzieningen Wmo Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2011 Beleidsregels individuele voorzieningen Wmo Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2011 Inleiding Op 11 april 2011 heeft de gemeenteraad de Verordening voorzieningen Wmo Tilburg 2011 vastgesteld.

Nadere informatie

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Schouwen-Duiveland 2013 Inhoud 1. Inleiding 11 Breuk met verleden 11 Kernbegrippen 11 Onderzoek 11 Maatwerk 11 Eigen verantwoordelijkheid 12

Nadere informatie

VERSTREKKINGENBOEK WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) GEMEENTE ROOSENDAAL

VERSTREKKINGENBOEK WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) GEMEENTE ROOSENDAAL VERSTREKKINGENBOEK WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) GEMEENTE ROOSENDAAL Versie : november 2007 Afdeling : Sociale Zaken Steller : Kees-Willem Bruggeman Mede-adviseurs : Iris Kunnen, Ad Ravestein

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oost Gelre 2015

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oost Gelre 2015 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oost Gelre 2015 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Hoofdstuk 2. Afbakening Wmo 2015 met andere wetten... 4 2.1 Afbakening Wmo 2015 met de Wet langdurige

Nadere informatie

Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning

Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels individuele voorzieningen, op te nemen in Handboek Wmo Schulinck aangepast per 1 september 2011 Handboek Wmo beleidsregels individuele voorzieningen

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013 op te nemen in Handboek Wmo Schulinck Vastgesteld door Drechtstedenbestuur op 20 december 2012 en van toepassing vanaf 1 januari 2013 Voorwoord

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 2 december 2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Afkortingenlijst 4 Begrippenlijst 5 Inleiding 7 Wmo 2015 7 Richtinggevende kaders 7 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie