OUDER(EN)WIJZER 2015 OUDER(EN)WIJZER Informatie over wonen, zorg en welzijn. Welzijn Ouderen. partner bij zelfstandigheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OUDER(EN)WIJZER 2015 OUDER(EN)WIJZER 2015. Informatie over wonen, zorg en welzijn. Welzijn Ouderen. partner bij zelfstandigheid"

Transcriptie

1 OUDER(EN)WIJZER 2015 Welzijn Ouderen OUDER(EN)WIJZER 2015 Informatie over wonen, zorg en welzijn 1

2 2 Welzijn Oude

3 Beste lezer, Alifa Welzijn Ouderen brengt jaarlijks een vernieuwde Ouder(en) wijzer uit. Met de Ouder(en)wijzer geven wij u een overzicht te geven van de verschillende mogelijkheden die er in Enschede zijn voor ouderen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. De Ouder(en)wijzer is bedoeld voor oudere Enschedeërs en voor degenen die hen willen ondersteunen. Achter in deze Ouder(en)wijzer is een trefwoordenlijst opgenomen met bladzijdenummers. Op de bladzijden 5 t/m 9 vindt u een index op onderwerpen. Wij doen ons best zo volledig mogelijke informatie te geven. Mist u nog iets? Uw suggesties of aanvullingen zijn welkom! U kunt dit doorgeven aan de redactie van de Ouder(en)Wijzer op onderstaand adres. Alifa Welzijn Ouderen Hoge Bothofstraat ZA Enschede tel e druk, januari 2015 Welzijn Ouderen 3

4 4 Welzijn Oude

5 Inhoud Alifa Welzijn Ouderen 10 Dienstverlening 10 Afstemming en coördinatie 11 Facilitering 11 Informatie en voorlichting 12 Ontwikkeling / innovatie 12 Migranten ouderenwerker 13 Voorlichting, informatie, advies 14 Stadspost voor Ouderen 14 Wijkteams, wijkcoaches 14 Wijkservicecentra 17 Het Juridisch Loket 17 GGD Regio Twente 17 Wijkservicecentra 16 Hulpverlening 18 Maatschappelijk werk 18 Dagactiviteiten voor Ouderen 18 Bartiméus 20 Macula Degeneratie en MD Café 20 Algemene Doven Vereniging Twente 20 Stichting O Twee 21 Bureau Slachtofferhulp 21 Centrale huisartsenpost, Artsendienst 21 Sensoor Ouderentelefoon 22 Ouderenmishandeling 22 Advies- en steunpunt huiselijk geweld 22 Tactus, verslavingszorg 23 Ouderenombudsman 23 Welzijn Ouderen 5

6 Zorgverlening 24 Wet landurige zorg (Wlz) 24 Indicatie aanvragen 24 Zorgkantoor Twente 24 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning 25 Thuiszorg 26 Eigen bijdrage Wlz en WMO 28 Aanvullende zorg en hulpmiddelen 29 Alarmering 30 Verpleeghuizen 33 Dagbehandeling 34 Verpleeghuizen in Enschede 35 Revalidatiecentrum 't Roessingh 36 Gezondheidscentra 37 Praktische hulp 38 Maaltijdvoorzieningen 38 Eten in verzorgingshuizen 40 Eetsoos, Opentafel 41 Burenhulpdienst 43 Boodschappenboer 43 Boodschappendienst 44 Service en gemaksdiensten 44 Senior Whizzkids 45 Seniorweb Leercentrum 45 Repaircafé en Reparatiekamer 46 Vrijwilligershulp en mantelzorg 47 Steunpunt Informele Zorg 47 Unie van Vrijwilligers 47 Nationale vereniging De Zonnebloem 47 Rode Kruis Enschede 48 De Pioen 49 Humanitas 50 Vriendendienst Hoor 'ns 50 6 Welzijn Oude

7 Belangenbehartiging 51 Ouderenbonden 51 Zorgbelang Overijssel 52 Meldpunt WMO 52 WMO-raad Enschede 52 ANGO 53 Migranten ouderen 54 Migranten ouderenwerk 54 Remigratieregelingen 54 Werkgroep Turkse Ouderen 55 Alzheimer Theehuis 55 Geheugen- en psychische problemen 56 Geheugenspreekuur Enschede 56 Geheugenpolikliniek 56 Alzheimer Café 57 Alzheimer Theehuis 57 Casemanager 58 Dagbehandeling 58 Mediant Circuit Ouderen 59 Zorgwoningen Groote Bueren 59 Geldzaken 60 Thuisadministratie 60 Formulieren Advies Punt 60 AOW 61 Pensioen 61 Belastingdienst Oost / Kantoor Enschede 62 Belastingproject Alifa Welzijn Ouderen 62 Zorgverzekering 63 Zorgtoeslag - Huurtoeslag 63 Huurcommissie 64 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 64 Bijzondere Bijstand 64 Stichting Fonds Bijzondere Noden 65 Welzijn Ouderen 7

8 Stadsbank Oost Nederland 65 Tegemoetkoming vervoerskosten 66 Persoonsgebonden Budget 66 SVB Servicecentrum PGB 66 Per Saldo 67 Eigen bijdrage WLZ en WMO 67 Wonen 68 Woonvormen voor ouderen 68 Normale huurwoningen voor senioren 70 Wooncomplexen voor senioren en serviceflats 73 Zorgwoningen 74 Verzorgingshuizen 76 Vervoer 79 Normaal Openbaar Vervoer 79 Regiotaxi Twente 79 Vervoer voor gehandicapten 80 Valys 81 OV- Begeleiderskaart 83 Hulp op het station 83 Vergoedingen vervoerskosten 84 Scootmobiel 85 Rolstoel 85 Gehandicaptenparkeerkaart, - plaats 85 Voetgangerszender 86 NS treinkorting 86 Rijvaardigheidsritten 86 Rijbewijskeuringen 87 Ontspanning en activiteiten 88 Vrijwilligers Werkgroep Welfare Rode Kruis 88 Enschedese Sociëteiten voor Ouderen 88 Concordia Kunst en Cultuur 89 8 Welzijn Oude

9 Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) 89 Open Universiteit 89 Volksuniversiteit 89 ROC Basiseducatie 88 De Muziekschool Twente 90 Openbare Bibliotheek Enschede 90 Lezen voor mensen met een visuele handicap 90 Stichting Zwemmen voor Sport voor Senioren 91 de Postenclubs 91 Huiskamer van de buurt 92 Tot slot 94 Notaris 94 Codicil - Wilsbeschikking 95 Executeur Testamentair 95 Bank 95 Stichting Leendert Vriel 95 Palliatief Consultatieteam 97 Hospice Enschede 97 Palliatieve zorg de Posten 98 Euthanasie 98 Begraven of cremeren 99 Uitvaart 99 Humanistisch Verbond, Uitvaarbegeleiding 99 Landelijke Stichting Rouwbegeleiding 100 De Uitvaart Informatie Hulplijn 100 De Pioen, bezoekdienst weduwen, weduwnaars 100 Index 103 Welzijn Ouderen 9

10 Alifa Welzijn Ouderen Hoge Bothofstraat ZA Enschede tel Alifa bedrijfsbureau Pathmossingel CM Enschede Tel Alifa Welzijn Ouderen is een onderdeel van Alifa en richt zich op het ondersteunen van individuele en groepen ouderen, die veelal zelfstandig wonen, met als oogmerk de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van deze groep te vergroten. Daarnaast tracht Alifa Welzijn Ouderen een beter samenhangend pakket van voorzieningen te realiseren. Dit betekent dat Alifa Welzijn Ouderen probeert ouderen vanaf 65 jaar te ondersteunen in hun streven zelfstandig te blijven en volwaardig deel te blijven nemen aan hetgeen de Enschedese samenleving te bieden heeft. Met het uitoefenen van de hierna genoemde werkzaamheden probeert Alifa Welzijn Ouderen de eerder genoemde doelstelling zo dicht mogelijk te benaderen. Deze werkzaamheden resulteren uiteindelijk in concrete activiteiten en diensten waar ouderen een bijdrage aan kunnen leveren of gebruik van kunnen maken. Dienstverlening Alifa Welzijn Ouderen verleent een aantal concrete diensten aan ouderen. Daar waar nodig verwijst Alifa Welzijn Ouderen mensen door naar andere organisaties. Voorbeelden van activiteiten bij deze werkzaamheden zijn: de Pioen, bezoekdienst weduwen en weduwnaren Geheugenspreekuur 10 Welzijn Oude

11 Thuisadministratie Senior Whizzkids (hulp bij computer- en audio/video) Belasting invulproject Telefooncirkel Voetgangerszender Rijbewijskeuringen Seniorenvoorlichting Burenhulpdienst Welzijn op Recept. Afstemming en coördinatie Er is in Enschede een ruim aanbod op het gebied van voorzieningen en activiteiten voor ouderen. Door onze contacten met ouderen en hun organisaties is Alifa Welzijn Ouderen goed op de hoogte van vragen en behoeften van ouderen. Alifa Welzijn Ouderen draagt er mede zorg voor dat er een goede afstemming van het aanbod van instellingen en organisaties plaatsvindt. Voorbeelden van activiteiten bij deze werkzaamheden zijn: overleg over gezondheidsvoorlichting stadsdeelgerichte overlegvormen beleidsadvisering coördinatie vrijwilligerswerk Alifa Welzijn Ouderen deelname tijdelijke werkgroepen. Facilitering Door het faciliteren van organisaties, werkgroepen e.d. levert Alifa Welzijn Ouderen een bijdrage aan hetgeen deze organisaties voor ouderen willen betekenen. Deze facilitering wordt op maat geboden al naar gelang de wensen van de betreffende organisatie of werkgroep. De facilitering kan variëren van het bieden van vergaderruimte in het kantoor van Alifa Welzijn Ouderen tot aan het (tijdelijk) vervullen van de secretariaatsfunctie. Voorbeelden van organisaties die gebruik maken van deze facilitering zijn: ESO, Enschedese Sociëteiten voor Ouderen WTO, Werkgroep Turkse Ouderen Welzijn Ouderen 11

12 Informatie en voorlichting Met het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting aan ouderen, individueel of in groepsverband, wil Alifa Welzijn Ouderen mensen informeren over allerlei zaken die van belang kunnen zijn bij het ouder worden. De wijze waarop deze informatie wordt verstrekt, is verschillend. Voorbeelden hiervan zijn: Stadspost voor Ouderen Voorlichtingsbijeenkomsten Organisatie van seniorenbeurzen Foldermateriaal Ouder(en)wijzer Publicaties in media Alzheimercafé en -Theehuis Website www. alifa.nl Ontwikkeling en innovatie Omdat er veel contacten zijn met ouderen en hun organisaties is men bij Alifa Welzijn Ouderen goed op de hoogte van veranderende wensen en behoeften. Een ook in Enschede toenemende groep van de bevolking gaat tot de categorie ouderen behoren. Deze nieuwe ouderen hebben vaak behoefte aan nieuwe activiteiten. Alifa Welzijn Ouderen wil, in samenwerking met andere organisaties, ook voor deze mensen activiteiten ontwikkelen.de projecten die door Alifa Welzijn Ouderen worden georganiseeerd worden veelal uitgevoerd door vrijwilligers. Onder het motto "door ouderen, voor ouderen" voeren zij, ondersteund door Alifa Welzijn Ouderen, activiteiten uit ten behoeve van ouderen in Enschede. 12 Welzijn Oude

13 Migranten ouderenwerk Bij Alifa Welzijn Ouderen is een migranten ouderenwerker en een Voorlichter Eigen Taal en Cultuur (VETC) in dienst. Zij leggen contacten met verschillende groepen migranten ouderen in Enschede. Verreweg de grootste groep oudere migranten is afkomstig uit Turkije. Er zijn ook contacten met Marokkaanse ouderen, Surinaamse ouderen, Syrisch-orthodoxe en Italiaanse ouderen. Naast de speciaal voor deze doelgroep ontwikkelde activiteiten wil Alifa Welzijn Ouderen ook de reeds bestaande activiteiten nadrukkelijk bij hen onder de aandacht brengen. Voorbeelden van activiteiten voor migranten ouderen zijn: Informatie en advies aan individuele migranten ouderen Ontmoetingsbijeenkomsten(ook Nederlandse ouderen) Voorlichtingsbijeenkomsten Begeleiding Werkgroep Turkse Ouderen Alzheimer Theehuis Geheugenspreekuur. Welzijn Ouderen 13

14 Voorlichting, informatie en advies Stadspost voor Ouderen Hoge Bothofstraat 45, 7511 ZA, tel De Stadspost voor Ouderen is een gratis informatieblad voor alle ouderen in Enschede. Het blad wordt door Alifa Welzijn Ouderen uitgegeven en verschijnt éénmaal per twee maanden in een oplage van exemplaren. Alifa Welzijn Ouderen probeert hiermee informatie op allerlei gebied door te geven. Naast actuele zaken wordt er ook aandacht besteed aan voeding, gezondheid, huisvesting, enz. Verder wordt ouderen de gelegenheid gegeven om zelf iets te schrijven. Met name de ouderenorganisaties maken daar regelmatig gebruik van. Lezers kunnen gratis (contact-)advertenties laten plaatsen (onder nummer). Voor alle andere soorten advertenties moet wel betaald worden. De verspreiding van de Stadspost gebeurt door vrijwilligers. Mede daardoor is het mogelijk dat de Stadspost gratis bij u in de bus kan komen. Wijkteams - Wijkcoaches Vanaf 1 januari 2015 kunt u met al uw vragen op het gebied van zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugd terecht bij de wijkteams van de gemeente Enschede. De wijkteams zijn er voor alle inwoners van Enschede, van jong tot oud, met of zonder een beperking. Ook als u mantelzorger bent en vragen hebt met betrekking tot uzelf of degene voor wie u zorgt. De wijkteams ondersteunen iedereen met vragen op het gebied van zorg en ondersteuning. Het wijkteam ondersteunt u bij het vinden van oplossingen voor deze problemen, zodat u zo goed mogelijk kunt blijven deelnemen aan de samenleving. De wijkteams kunnen u helpen bij het vinden van oplossingen voor problemen bij onder andere: - zelfstandig wonen met een beperking of ziekte - het voeren van een huishouden - dagbesteding en/of individuele begeleiding 14 Welzijn Oude

15 - cliëntondersteuning - psychosociale hulpverlening De wijkteams zijn verdeeld over de stad, dus altijd dicht bij u in de buurt. In de wijkteams werken goed opgeleide professionals, die ervaring hebben met onder andere jeugdhulp, ondersteuning van inwoners met een beperking, begeleiding, maatschappelijk werk en schuldenproblematiek. Samen met u en eventueel uw mantelzorger, bekijken we welke hulp en ondersteuning nodig is en wie daar een rol in kan spelen. De medewerkers van het wijkteam beginnen met uw vraag. In een persoonlijk gesprek brengen we samen in beeld wat precies uw probleem is. Op basis hiervan wordt gekeken naar uw eigen mogelijkheden en die in uw omgeving om uw probleem op te lossen. U kunt alleen naar dit gesprek komen, maar als u het prettiger vindt kunt u ook iemand meenemen. Op de website vindt u informatie over de genoemde onderwerpen. Als u hier niet verder mee komt of iemand wilt spreken, kunt u op werkdagen van uur bellen op Wijkteam bij u in de buurt Wijkteam Centrum, Noordmolen - Molenstraat 50 tel Wijkteam Noord-Noord, Servicecentrum Noord - Zaanstraat 12 tel Wijkcentrum Noord-Twekkelerveld, Servicecentrum Noord Zaanstraat 12 tel Wijkteam Oost-Binnen, Servicecentrum Oost - Gronausestraat 300 tel Welzijn Ouderen 15

16 Wijkteam Oost-Buiten, Servicecentrum Oost - Gronausestraat 300 tel Wijkteam Boswinkel-Boekelo, Servicecentrum West B.W. Ter kuilestraat 35 tel Wijkteam Pathmos-Stadsveld, Servicecentrum West B.W. Ter kuilestraat 35 tel Wijkteam Wesselerbrink, Servicecentrum Zuid Wesselerbrinklaan 102 tel Wijkteam Helmerhoek-Stroinkslanden Gezondheidscentrum Wesselerbrink, Wesselernering 60 tel In elk stadsdeel is op werkdagen spreekuur van uur. Er is dan een wijkcoach beschikbaar die u te woord kan staan. Op werkdagen van is een centrale bereikbaarheidsdienst aanwezig voor crisissen, consultatie, doorverwijzingen en algemene vragen. Voor informatie: Op de website vindt u informatie en kan ook de postcode check worden gedaan om te kijken bij welk wijkteam u hulp kunt krijgen. 16 Welzijn Oude

17 Wijkservicecentra Enschede heeft vijf stadsdelen: Centrum, Noord, Zuid, Oost en West. Elk stadsdeel heeft een servicecentrum. Algemeen telefoonnummer: (netnummer niet nodig). * Servicecentrum Zuid, Wesselerbrinklaan 102, 7544 JZ * Servicecentrum West, B.W. ter Kuilestraat 33, 7545 KL * Servicecentrum Noord, Zaanstraat 12, 7523 HC * Servicecentrum Oost, Gronausestraat 300, 7533 BM * Stadskantoor, Hengelosestraat 51, 7514 AD In het Stadskantoor kunt u terecht voor alle producten en diensten van de gemeente. Openingstijden: Maandag: uur Dinsdag t/m vrijdag: uur. Donderdagavond: uur U kunt alleen op afspraak komen. U kunt 24 uur per dag zelf een afspraak maken via https://dloket.enschede.nl of bel tijdens kantooruuren tel Het Juridisch Loket Piet Heinstraat 17, 7511 JE Enschede Openingstijden: maandag t/m vrijdag van uur tot uur Telefoon: ( 0,20 p/m). Bereikbaar van uur. Het Juridisch Loket helpt u met juridische vragen. Voor gratis informatie en advies over juridische problemen. Neem bij uw bezoek alle papieren mee die met de zaak te maken hebben. GGD Regio Twente Bezoekadres: Nijverheidstraat 30, 7511 JM Enschede Postadres: Postbus 1400, 7500 BK Enschede tel Welzijn Ouderen 17

18 Hulpverlening Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede -Haaksbergen afd. Maatschappelijk Werk, Laaressingel 61, 7514 EL Enschede tel: Wat doet de SMD E-H? - Wijkcoaches zijn in dienst bij de SMD E-H, werken in wijkteams. (zie pag. 14) - Maatschappelijk werk Haaksbergen - Schuldhulpverlening - SMD E-H is onderdeel van Loes Enschede en Haaksbergen - POG ggz bij huisartsenpraktijken - Team vroeghulp, hulp bij huisverboden - Schoolmaatschappelijk werk U kunt terecht bij het maatschappelijk werk met vragen/problemen over: - stress en gezondheid - werk en inkomen - relatie - verlies en verwerking - geweld - opvoeden Stichting Joods Maatschappelijk Werk Uitsluitend telefonisch spreekuur tel woensdagochtend uur. Dagopvang, dagactiviteiten voor Ouderen Dagopvang is bedoeld voor zelfstandig wonende senioren die geen gebruik meer kunnen maken van activiteiten buitenshuis en/of weinig tot geen sociale contacten hebben, maar daar wel behoefte aan hebben. Het doel van de dagopvang is het bieden van een prettige, zinvolle dagbesteding. Met het bezoek aan de dagopvang bent u er even uit. Maar ook voor de partner of mantelzorger is de dagopvang een fijne uitkomst. Het zorgen voor wordt even uit handen genomen. Op verschillende plaatsen in de 18 Welzijn Oude

19 stad wordt dagopvang/dagverzorging georganiseerd door verzorgingshuizen. Om deel te kunnen nemen aan de dagactiviteiten is een indicatie nodig. Deze indicatie wordt gegeven op grond van lichamelijke en/of geestelijke gronden. Of aan mensen die moeite hebben met dagstructuur. Dagbesteding Livio De Bleekhof en De Cromhoff Bleekhofstraat 300, tel (lokaal tarief). De Hatteler Gerard Terborghplein 1, tel (lokaal tarief). Dagopvang in de Posten De Posten 135, tel De Berke Jan van Elburgstraat 111, 7548 DC Boekelo Suryoye ouderen in de Posten De Posten 135, 7544 LR Enschede Dagactiviteiten AriënsZorgpalet, De Eschpoort Boulevard , tel Ariëns Glanerbrug Pater ten Winkelstraat 3, tel De Ariënsstaete Lijsterstraat 30, tel Dagactiviteiten Turkse dames, De Ariënsstaete, Lijsterstraat 30, tel Dagactiviteiten TMZ Locatie Getfertsingel Getfertsingel 127, 7513 GC Enschede, tel Zorgsteunpunt Roombeek Roomweg 165, 7523 BM Enschede, tel Welzijn Ouderen 19

20 Ontmoetingscentrum Glanerbrug Het Ontmoetingscentrum Glanerbrug is er voor mensen met een lichte vorm van dementie en de mantelzorger. Het ontmoetingscentrum biedt activiteiten, structuur en begeleiding. Ook mensen die (nog) geen indicatie hebben kunnen er terecht. Het Ontmoetingscentrum Glanerbrug is een initiatief van Bruggerbosch en AriënsZorgpalet en bevindt zich in de ruimte t Drost, Ariënshuis aan de Pater Ten Winkelstraat 3 in Glanerbrug. Meer informatie via of Bartiméus Pikeursbaan 15, 7411 GT Deventer tel (op werkdagen van uur) Volwassenen die op latere leeftijd blind of slechtziend worden, stuiten op uiteenlopende problemen. Bartiméus helpt zo zelfstandig mogelijk te leven met de visuele beperkingen. Bartiméus in Hengelo, Geerdinksweg 139-5, 7555 DL Hengelo (bij ziekenhuis Groep Twente). Afspraken via de infolijn: Macula Degeneratie en MD Café De MD Vereniging Nederland voor mensen met de oogaandoening Macula Degeneratie- is in Enschede maandelijks aanwezig met een MD Café. Hier worden ervaringen uitgewisseld en inleidingen gegeven. Plaats: Zorggroep Manna, Boulevard 505, Enschede. Voldoende parkeerruimte en bereikbaar met buslijn 3. Elkeeerste vrijdag van de maand (m.u.v. juli en augustus) van uur. Informatie: Anneke Homan, tel De landelijke MD Vereniging is bereikbaar op tel en via Algemene Dovenvereniging Twente Ontmoetingscentrum TwenDo Clematishof 6 (wijkgebouw 'De Letterbak') 7621 CV Borne 20 Welzijn Oude

21 De Algemene Dovenvereniging Twente (ADVT) heeft als doel het bevorderen van de sociale, culturele en recreatieve activiteiten van doven. De vereniging verhuurt haar ontmoetingscentrum aan verschillende dovenverenigingen. U kunt ook deelnemen aan activiteiten die door de ADVT zelf worden georganiseerd. De ADVT is actief o.a. op het gebied van gebarentaalcursussen, het behartigen van de belangen van de dove mensen uit Overijssel. Stichting OTwee Hortuslaan 1, 9751 BE Haren tel OTwee begeleidt mensen met een beperking in horen én zien en richt zich op de ondersteuning op alle terreinen van het dagelijkse leven. Het uitgangspunt is dat de cliënt de regie voert over zijn eigen leven en dat de zelfredzaamheid bevorderd wordt. Bureau Slachtofferhulp, regio Enschede Slachtoffers van misdrijven of verkeersongevallen kunnen hulp krijgen van Bureau Slachtofferhulp. Medewerkers van dit bureau weten wat ze voor u kunnen doen. Als het nodig is wijzen ze u de weg naar andere mensen of instellingen. De hulp is gratis en alles wat u vertelt, wordt vertrouwelijk behandeld. Tel , ma t/m vr van uur Centrale Huisartsenpost Enschede MST, locatie Haaksbergerstraat 55, Enschede, telefoon Internet: Als u s avonds, s nachts, in het weekend of op feestdagen dringend huisartsenhulp nodig heeft, kunt u terecht bij de Huisartsenpost Enschede. Bezoek aan de huisartsenpost kan alleen na telefonische afspraak. Op werkdagen van tot uur dient u uw eigen huisarts te bellen. Welzijn Ouderen 21

22 Sensoor Oost Nederland Postbus 555, 7550 AN Hengelo tel: of Soms is het fijn om met iemand te kunnen praten. Om uw verhaal kwijt te kunnen, samen oplossingen voor een probleem te bedenken of alleen maar even contact te hebben. Een goed opgeleide vrijwilliger heeft dag en nacht aandacht voor u. Sensoor is dag en nacht bereikbaar. U hoeft uw naam niet te noemen en u mag rekenen op geheimhouding. Ouderenmishandeling Onder mishandeling van een oudere persoon verstaan wij al het handelen of het nalaten van handelen van al degenen die in een persoonlijke en/of professionele relatie met ouderen staan, waardoor de oudere persoon (herhaaldelijk) lichamelijk en/of psychische en/of materiële schade lijdt, dan wel vermoedelijk lijden zal en waarbij van de kant van ouderen sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid. Voor meldingen kunt u terecht bij het Steunpunt Huiselijk Geweld op onderstaand adres. Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Het Steunpunt is een onderdeel van Kadera aanpak huiselijk geweld. Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in Nederland. Vaak vinden slachtoffers en plegers het moeilijk om over hun situatie te praten, schamen zich en voelen zich schuldig. Toch is het belangrijk om erover te praten. Want huiselijk geweld stopt meestal niet automatisch. Tel ( 5 ct. per minuut) 22 Welzijn Oude

23 Tactus, instelling voor verslavingszorg Raiffeisenstraat AM Enschede Tel Anonieme hulp via internet: Tactus is er voor mensen die hulp zoeken bij verslaving aan alcohol, drugs, medicijnen, gokken, eten of een combinatie daarvan. Tactus is er voor mensen die zelf hulp zoeken en voor partners, familie en hulpverleningsinstanties. Tactus zet zich in om voorlichting en advies te geven en/of passende zorg te bieden. Ouderenombudsman De Ouderenombudsman is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds en helpt ouderen en hun omgeving bij vragen over bijvoorbeeld zorg, geldzaken of veiligheid. Dit kan online via www. ouderenombudsman.nl of door te bellen naar (lokaal tarief). Welzijn Ouderen 23

24 Zorgverlening Wet Langdurige Zorg (Wlz) De Wet langdurige zorg is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de AWBZ. Met een Wlz-indicatie heeft u recht op passende zorg met verblijf in een instelling. U mag ook thuis (blijven) wonen als u dat wilt, maar levering van de zorg thuis moet wel verantwoord zijn. Het is de taak van uw zorgkantoor om dat te beoordelen. Onderdelen van zorg vanuit de Wlz kunnen zijn: - verblijf in een instelling; - persoonlijke verzorging en verpleging; - geneeskundige zorg (geneeskundige zorg die noodzakelijk is in verband met de aandoening, beperking of stoornis, maar ook algemene geneeskundige zorg); - hulpmiddelen die nodig zijn voor de gegeven zorg; - vervoer naar de plaats waar u de begeleiding/ behandeling krijgt. Indicatie Wlz aanvragen Langdurige zorg vraagt u aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het aanvraagformulier kunt u vinden op de website of aanvragen via tel Het CIZ beoordeelt of u recht heeft op langdurige zorg. Het CIZ bepaalt ook hoeveel en welke hulp u krijgt. Op het aanvraagformulier kunt u de zorgaanbieder van uw voorkeur aangeven en uw keuze voor zorg in natura of een Persoonsgebonden Budget (PGB). (pag. 66). Zorgkantoor Twente Zorgkantoor Twente De Ruyterlaan 25, 7511 JH Postbus AL tel: of Als u langdurig zorg nodig heeft, kunt u contact opnemen met het Zorgkantoor. De zorgadviseur van het zorgkantoor geeft u informatie over de verschillende soorten zorg en de gewenste leveringsvorm. Het Zorgkantoor heeft voor verschillende soorten zorg contracten afgesloten met zorginstellingen. 24 Welzijn Oude

25 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Volwassenen gaan na 1 januari 2015 voor Begeleiding Individueel, Begeleiding Groep, Kortdurend Verblijf en in sommige gevallen voor Persoonlijke Verzorging onder de Wet maatschappelijke ondersteuning vallen. Het maatschappelijk doel van de Wmo is meedoen. De wet moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving. Al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Als dat niet lukt, biedt de gemeente ondersteuning. De gemeente ondersteunt vrijwilligers en mantelzorgers. De Wmo is er voor volwassenen die door hun handicap of beperking worden belemmerd in hun dagelijks leven waardoor het moeilijk is om activiteiten zelfstandig te kunnen doen en allerlei problemen zelf te kunnen aanpakken, zonder professionele hulpverlening. Lukt het u niet op eigen kracht of zonder hulp van de omgeving, dan kunt u een beroep doen op de Wmo. U kunt terecht bij uw gemeente voor:. begeleiding. dagbesteding. kortdurend verblijf. hulp in het huishouden. oplossingen voor uw vervoersproblemen. een rolstoel. aanpassingen in uw huis, zoals bijvoorbeeld een traplift Voor meer informatie kunt u op werkdagen van bellen naar Of via de website ondersteuning. Welzijn Ouderen 25

26 Thuiszorg Thuiszorg is een hulpmiddel om een verblijf in een instelling uit te stellen, te voorkomen of om ontslag uit een instelling te bespoedigen. Deze zorg omvat verschillende vormen van zorg- en dienstverlening op het terrein van verpleging, verzorging, huishoudelijke verzorging. Informeer bij de organisatie van uw keuze of ze de voor u geïndiceerde zorg kunnen leveren en, als u een PGB heeft, wat de kosten zijn. Bureau Privazorg Twente Oosterstraat DZ Enschede tel TSN (Thuiszorg Service Nederland) Enschede Haaksbergerstraat 126e 7513 EA Enschede tel Livio, zorg-aan-huis Boulevard AL Enschede tel Zorggroep Manna Thuiszorg Boulevard AD Enschede tel Zorgthuis AriënsZorgpalet Boulevard Postbus 5005, 7500 GA Enschede tel Welzijn Oude

27 BTK Zorg Betere Thuis- en KraamZorg Emmastraat BG Enschede tel Trivium Meulenbelt Zorg (TMZ) Getfertsingel 127, 7513 GC Enschede tel Roomweg 165, 7523 BM Enschede tel. algemeen: tel. Enschede: Allerzorg Twente Ariënsplein 1, 7511 JX Enschede tel de Posten Thuiszorg - Adviespunt de Posten De Posten 135, 7544 LR Enschede tel Multiculturele Thuiszorg Olcea Wesseler- Nering 50, 7544 JC Enschede tel Wijk-Zorg Twente Brinkstraat 173 (hoek Javastraat) tel ED Enschede Welzijn Ouderen 27

28 Buurtzorg Telefoon: (0,10 ct. per minuut) Vitaal Thuiszorg Kuipersdijk 55, 7512 CA Enschede tel De indicatiestelling Als u zorg (bijv. verpleging, verzorging, huishoudelijke hulp of alphahulp) nodig heeft, moet u een indicatie hebben. Voor meer informatie kunt u op werkdagen van bellen naar Of via de website ondersteuning. Eigen bijdrage WLZ en WMO Ontvangt u thuis ondersteuning of zorg via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of de Wlz (Wet langdurige zorg)? Dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK) is verantwoordelijk voor de administratie en registratie van de eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz). Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen. Uw zorgaanbieder geeft aan het CAK (zie pag. 68) door hoeveel uren en minuten zorg u heeft ontvangen. Zij berekenen de kosten van de zorg met het aantal uren en minuten zorg dat u in een periode heeft ontvangen en het uurtarief. Uw eigen bijdrage is afhankelijk van onder andere: uw zorggebruik, uw leeftijd, uw huishouden, uw inkomen en vermogen. 28 Welzijn Oude

29 Aanvullende zorg en -hulpmiddelen LivioPlus Biedt diensten, producten die een aanvulling vormen op de reguliere thuiszorg. U kunt hier met uw lidmaatschap voordelig gebruik van maken. Daarnaast ontvangt u het ledenblad Gezond Thuis. Lidmaatschap kost 16,50 per jaar. Postbus 379, 7500 AJ Enschede. tel (lokaal tarief) Zorgboulevard Enschede Uitleen, verhuur en verkoop van verpleegartikelen. Boulevard , 7511 AD Enschede Tel Openingstijden: maandag t/m vrijdag: uur zaterdag: uur U kunt hier terecht voor het lenen, huren en kopen van handige hulpmiddelen en artikelen die te maken hebben met zorg en gezondheid. Welzorg Marssteden TC, Enschede tel www. welzorg.nl Welzorg levert hulpmiddelen op het gebied van wonen, leven en werken: rolstoelen, scootmobielen, speciale fietsen, aangepaste auto's, rollatoren, douche/toilet hulpmiddelen, kleine woningaanpassingen, aangepaste stoelen en bedden, ADL-hulpmiddelen, persoonsgebonden aanpassingen op alle hulpmiddelen. Sommige artikelen kunt u huren of lenen, andere moet u kopen. Welzijn Ouderen 29

Informatiegids voor en door allochtone senioren in Amersfoort

Informatiegids voor en door allochtone senioren in Amersfoort Informatiegids voor en door allochtone senioren in Amersfoort Allochtone Ouderenwerk Amersfoort 1 Voorwoord Voor u ligt een informatiegids. Deze gids is gemaakt door Allochtone Ouderenwerk Amersfoort.

Nadere informatie

Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld

Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld Inhoud Voorwoord 5 1. Wat ben ik vergeetachtig. Zou ik dementerend zijn? 6 2. Diagnose dementie 10 3. Zorgt u voor iemand met dementie? 12 4. Meer hulp of

Nadere informatie

Dan leg ik op één oor te tobbe over morgen Denk ik wie zorgt er voor dat ik kan blijven zorgen MantelzorgWijzer

Dan leg ik op één oor te tobbe over morgen Denk ik wie zorgt er voor dat ik kan blijven zorgen MantelzorgWijzer MantelzorgWijzer MantelzorgWijzer van de Stichting Mantelzorg Nieuwe Waterweg Noord Colofon Tekst: MantelzorgWijzer Nieuwe Waterweg Noord: Jeannette Ladage Basistekst: Mantelzorg Barendrecht: Pamela van

Nadere informatie

3.1.1. RIGOM RIGOM biedt informatie en advies, praktische diensten en cursussen gericht op het behouden van zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

3.1.1. RIGOM RIGOM biedt informatie en advies, praktische diensten en cursussen gericht op het behouden van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. 3. Welzijn Meedoen en mee blijven doen aan het leven van alledag is belangrijk. De mate waarin men zelf de regie kan voeren over het leven is bepalend voor het welzijn van mensen. Er zijn in het Maasland

Nadere informatie

Graag heten we u van harte welkom als nieuwe cliënt van Maartje. We hopen dat u onze zorg als prettig en goed ervaart.

Graag heten we u van harte welkom als nieuwe cliënt van Maartje. We hopen dat u onze zorg als prettig en goed ervaart. Welkom bij Maartje! Voor u ligt de informatiemap van Maartje. In deze informatiemap vindt u allerlei praktische informatie. Ook leest u wat Maartje nog meer te bieden heeft. Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

Er gaat wat veranderen...

Er gaat wat veranderen... Jeugdhulp, zorg en werk: Er gaat wat veranderen... Bewaarbijlage Vanaf volgend jaar bent u méér aan zet! We staan op een keerpunt. Het kabinet maakt gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor taken op

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Welkom in Den Weeligenberg en De Triangel!

Welkom in Den Weeligenberg en De Triangel! Welkom in Den Weeligenberg en De Triangel! Wij willen dat uw familielid zich zo prettig mogelijk voelt bij ons. Al onze medewerkers zetten zich daarom gezamenlijk in om voor hem of haar een zo optimaal

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Welkom bij woon- en zorgcentrum De Bremhorst

Welkom bij woon- en zorgcentrum De Bremhorst De Bremhorst Woon- en zorgcentrum Welkom bij woon- en zorgcentrum De Bremhorst Woon- en zorgcentrum De Bremhorst ligt in de kindvriendelijke en groene wijk De Leyen in Bilthoven. In de buurt zijn winkelmogelijkheden;

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Ondersteunen van het sociaal systeem

Ondersteunen van het sociaal systeem DC 52 Ondersteunen van het sociaal systeem 1 Inleiding Vroeger werden ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking geïsoleerd van de samenleving opgevangen in grote instellingen. De opvattingen

Nadere informatie

Informatiebrochure Stichting Wassenaarse Zorgverlening

Informatiebrochure Stichting Wassenaarse Zorgverlening Informatiebrochure Stichting Wassenaarse Zorgverlening SWZ Sophieke Van Zuylen van Nijeveltstraat 313 2242 LJ Wassenaar Tel: 070-5121111 Fax: 070-5141500 SWZ Willibrord Poortlaan 20 2242 GN Wassenaar Tel:

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Opname. magazine. Informatie over uw geplande opname. Kwaliteitsbewaking. Zorg in Bravis, locatie Bergen op Zoom

Opname. magazine. Informatie over uw geplande opname. Kwaliteitsbewaking. Zorg in Bravis, locatie Bergen op Zoom Opname magazine OPNAME MAGAZINE I ZOMER 2015 5E JAARGANG I NUMMER 2 LOCATIE BERGEN OP ZOOM Informatie over uw geplande opname Zorg in Bravis, locatie Bergen op Zoom Kwaliteitsbewaking Nazorg Welkom Namens

Nadere informatie

Informatieboekje voor toekomstige cliënten

Informatieboekje voor toekomstige cliënten Informatieboekje voor toekomstige cliënten uitgave mei 2014 INT001/100314 Inhoud Inleiding 4 Een eerste kennismaking Over Envida Visie Envida Advies Rondleiding Indicatie en wachttijd Bezoek vóór uw komst

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen Inhoudsopgave Welkom 1 Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Orchidee 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

geheugensteuntje mantelzorg met tips en informatie

geheugensteuntje mantelzorg met tips en informatie geheugensteuntje mantelzorg met tips en informatie Deze gids is een uitgave van de gemeente Enkhuizen november 2009 Wegwijzer 1 Geheugensteuntje mantelzorg 2 3 4 Zorg goed voor uzelf! Wet- en regelgeving

Nadere informatie

Verpleeghuis Heemswijk

Verpleeghuis Heemswijk Verpleeghuis Heemswijk Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Heemswijk 5 - indeling kamer - huisdieren - sleutel - telefoon -

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie

Wegwijzer Aafje Slinge laagbouw

Wegwijzer Aafje Slinge laagbouw Wegwijzer Aafje Slinge laagbouw Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Aafje Slinge bij de hand! Welkom in Slinge Laagbouw Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Slinge laagbouw... 1 3 Prettig

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie

Informatie De Wetering

Informatie De Wetering Informatie De Wetering Zorgcentrum Humanitas-IJsselmonde Zelfstandig wonen mét zorg en verblijf Kleinschalig wonen voor dementerenden Zorgcentrum Humanitas De Wetering 1 Welkom in zorgcentrum De Wetering

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

VRIJWILLIGER BIJ WELZIJN OUDEREN VLEUTEN DE MEERN. Welzijn Ouderen

VRIJWILLIGER BIJ WELZIJN OUDEREN VLEUTEN DE MEERN. Welzijn Ouderen VRIJWILLIGER BIJ WELZIJN OUDEREN VLEUTEN DE MEERN Welzijn Ouderen Zuwe Welzijn (voorheen Stichting Welzijn de Haar) is de welzijnsorganisatie voor alle inwoners van wijk 10 van de gemeente Utrecht: Vleuten,

Nadere informatie

Breepeper Kleinschalig wonen

Breepeper Kleinschalig wonen Breepeper Kleinschalig wonen Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Breepeper 5 - Huisdieren - Sleutel - Telefoon - Televisie en/of

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Informatie, advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg en ontspanning Financiën en administratie Materiële hulp

Informatie, advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg en ontspanning Financiën en administratie Materiële hulp Mantelzorgwijzer Informatie, advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg en ontspanning Financiën en administratie Materiële hulp Mantelzorg en werk Meedenken en meehelpen

Nadere informatie

Voorwoord. Deze brochure is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Seniorenraad Vitaal Hilvarenbeek (SVH).

Voorwoord. Deze brochure is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Seniorenraad Vitaal Hilvarenbeek (SVH). Seniorenwijzer Voorwoord Deze seniorenwijzer is voor iedereen die een vraag heeft op het gebied van wonen, zorg en welzijn. In alfabetische volgorde is deze informatie in een aantal rubrieken onderverdeeld.

Nadere informatie

Welkom in. Zo thuis als mogelijk. Woonzorgcentrum Die Buytenweye

Welkom in. Zo thuis als mogelijk. Woonzorgcentrum Die Buytenweye Welkom in Zo thuis als mogelijk Woonzorgcentrum Die Buytenweye Inhoud Inhoud... 2 1. Wij zijn Pieter van Foreest... 6 1.1 Pieter van Foreest... 6 1.2 Zo thuis als mogelijk... 6 1.3 Excellente zorg... 6

Nadere informatie