OUDER(EN)WIJZER. Welzijn Ouderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OUDER(EN)WIJZER. Welzijn Ouderen"

Transcriptie

1 OUDER(EN)WIJZER 2014 Alifa Hoge Bothofstraat ZA Enschede tel oplage 2000 Januari

2 2 Welzijn Oude

3 Beste lezer, Alifa brengt jaarlijks een vernieuwde Ouder(en) wijzer uit. Met de Ouder(en)wijzer willen wij proberen een duidelijk overzicht te geven van de verschillende mogelijkheden die er in Enschede zijn voor ouderen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. De Ouder(en)wijzer is bedoeld voor oudere Enschedeërs en voor degenen die hen willen helpen. Achter in deze Ouder(en)wijzer is een trefwoordenlijst opgenomen met bladzijdenummers. Op de bladzijden 5 t/m 9 vindt u een index op onderwerpen. Wij doen ons best zo volledig mogelijke informatie te geven. Mist u nog iets? Uw suggesties of aanvullingen zijn welkom! U kunt dit doorgeven aan de redactie van de Ouder(en)Wijzer op onderstaand adres. Alifa Hoge Bothofstraat ZA Enschede tel e druk, januari

4 4 Welzijn Oude

5 Inhoud Alifa 10 Dienstverlening 10 Afstemming en coördinatie 11 Facilitering 11 Informatie en voorlichting 12 Ontwikkeling / innovatie 12 Migranten ouderenwerker 13 Voorlichting, informatie, advies 14 Stadspost voor Ouderen 14 Zorgloket Enschede 14 Het Juridisch Loket 16 GGD Regio Twente 16 Wijkservicecentra 16 Hulpverlening 18 Maatschappelijk werk 18 Dagactiviteiten voor Ouderen 18 Bartiméus Deventer 19 Macula Degeneratie en MD Café 20 Algemene Doven Vereniging Twente 21 Stichting O Twee 21 Bureau Slachtofferhulp 21 Centrale huisartsenpost, Artsendienst 21 Sensoor Ouderentelefoon 21 Ouderenmishandeling 22 Advies- en steunpunt huiselijk geweld 22 Tactus, verslavingszorg 22 5

6 Zorgverlening 23 Thuiszorg 23 De indicatiestelling 25 Aanvullende zorg en hulpmiddelen 26 Alarmering 27 Verpleeghuizen, Dagbehandeling 29 Verpleeghuizen in Enschede 31 Revalidatiecentrum 't Roessingh 32 Gezondheidscentra 33 Praktische hulp 34 Maaltijdvoorzieningen 34 Eten in verzorgingshuizen 36 Eetsoos, Opentafel 37 Burenhulpdienst 39 Boodschappendienst 39 Service en gemaksdiensten 40 Senior Whizzkids 40 Repaircafé en Reparatiekamer 40 Vrijwilligershulp en mantelzorg 42 Steunpunt Informele Zorg Twente 42 Unie van Vrijwilligers 42 Nationale vereniging De Zonnebloem 42 Rode Kruis Enschede 43 De Pioen 44 Humanitas Tandem 44 Vriendendienst Hoor 'ns 45 Belangenbehartiging 46 Ouderenbonden 46 Zorgbelang Overijssel 47 Signalering en klachtenopvang Gezondheidszorg 47 Meldpunt WMO 47 WMO-raad Enschede 47 6 Welzijn Oude

7 ANGO 48 Seniorenraad 48 Migranten ouderen 49 Migranten ouderenwerk 49 Remigratieregelingen 49 Werkgroep Turkse Ouderen 50 Geheugen- en psychische problemen 51 Geheugenspreekuur Enschede 51 Geheugenpolikliniek 51 Alzheimer Café 52 Alzheimer Theehuis 52 Casemanager 53 Mediant Circuit Ouderen 53 Dagbehandelingscentrum Bruggerbosch 54 Zorgwoningen Groote Bueren 55 Geldzaken 56 Thuisadministratie 56 Formulierenbrigade 56 AOW 56 Pensioen 57 Belastingdienst Oost / Kantoor Enschede 58 Belastingproject Alifa 58 Zorgverzekering 58 Zorgtoeslag - Huurtoeslag 59 Huurcommissie 59 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 60 Bijzondere Bijstand 60 Stichting Fonds Bijzondere Noden 61 Stadsbank Oost Nederland 61 Schuldhulpverlening 61 Tegemoetkoming vervoerskosten 62 Zorgkantoor Twente 62 7

8 Persoonsgebonden Budget 63 SVB Servicecentrum PGB 64 Eigen bijdrage AWBZ 64 Wonen 65 Woonvormen voor ouderen 65 Normale huurwoningen voor senioren 67 Wooncomplexen voor senioren en serviceflats 70 Zorgwoningen 71 Verzorgingshuizen 73 Eigen bijdrage AWBZ 74 Vervoer 77 Normaal Openbaar Vervoer 77 Regiotaxi Twente 77 Vervoer voor gehandicapten 78 Valys 79 Hulp op het station 80 Vergoedingen vervoerskosten 80 Als alleen reizen een probleem is 81 Scootmobiel 82 Rolstoel 82 Gehandicaptenparkeerkaart, - plaats 82 Voetgangerszender 83 NS treinkorting 83 Rijvaardigheidsritten 83 Rijbewijskeuringen 84 Ontspanning en activiteiten 86 Vrijwilligers Werkgroep Welfare Rode Kruis 86 Enschedese Sociëteiten voor Ouderen 86 't Gilde 87 Concordia Kunst en Cultuur 87 Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) 88 8 Welzijn Oude

9 Open Universiteit 88 Volksuniversiteit 88 ROC Basiseducatie 88 De Muziekschool Twente 89 Openbare Bibliotheek Enschede 89 Lezen voor mensen met een visuele handicap 90 Stichting Aangepast Sporten 91 Zwemmen voor Ouderen 91 Sport voor Senioren 91 de Postenclubs 91 Huiskamer van de buurt 92 Wijkcentra en buurthuizen 93 Tot slot 95 Notaris 95 Codicil - Wilsbeschikking 96 Executeur Testamentair 96 Bank 96 Stichting Leendert Vriel 97 Palliatief Consultatieteam 98 Hospice Enschede 98 Palliatieve zorg de Posten 99 Euthanasie 99 Begraven of cremeren 100 Uitvaart 100 Landelijke Stichting Rouwbegeleiding 101 De Uitvaart Informatie Hulplijn 101 De Pioen, bezoekdienst weduwen, weduwnaars 101 Index 103 9

10 Alifa Hoge Bothofstraat ZA Enschede tel Alifa bedrijfsbureau Pathmossingel CM Enschede Tel Alifa is een onderdeel van Alifa en richt zich op het ondersteunen van individuele en groepen ouderen, die veelal zelfstandig wonen, met als oogmerk de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van deze groep te vergroten. Daarnaast tracht Alifa een beter samenhangend pakket van voorzieningen te realiseren. Dit betekent dat Alifa probeert ouderen vanaf 65 jaar te ondersteunen in hun streven zelfstandig te blijven en volwaardig deel te blijven nemen aan hetgeen de Enschedese samenleving te bieden heeft. Met het uitoefenen van de hierna genoemde werkzaamheden probeert Alifa de eerder genoemde doelstelling zo dicht mogelijk te benaderen. Deze werkzaamheden resulteren uiteindelijk in concrete activiteiten en diensten waar ouderen een bijdrage aan kunnen leveren of gebruik van kunnen maken. Dienstverlening Alifa verleent een aantal concrete diensten aan ouderen. Daar waar nodig verwijst Alifa mensen door naar andere organisaties. Voorbeelden van activiteiten bij deze werkzaamheden zijn: de Pioen, bezoekdienst weduwen en weduwnaren Geheugenspreekuur 10 Welzijn Oude

11 Thuisadministratie SamenSpraak (spreekvaardigheid voor anderstaligen) Senior Whizzkids (hulp bij computer- en audio/video) Belasting invulproject t Gilde Telefooncirkel Voetgangerszender Rijbewijskeuringen Seniorenvoorlichting Burenhulpdienst. Afstemming en coördinatie Er is in Enschede een ruim aanbod op het gebied van voorzieningen en activiteiten voor ouderen. Door onze contacten met ouderen en hun organisaties is Alifa goed op de hoogte van vragen en behoeften van ouderen. Alifa draagt er mede zorg voor dat er een goede afstemming van het aanbod van instellingen en organisaties plaatsvindt. Voorbeelden van activiteiten bij deze werkzaamheden zijn: overleg over gezondheidsvoorlichting stadsdeelgerichte overlegvormen beleidsadvisering coördinatie vrijwilligerswerk Alifa deelname tijdelijke werkgroepen. Facilitering Door het faciliteren van organisaties, werkgroepen e.d. levert Alifa een bijdrage aan hetgeen deze organisaties voor ouderen willen betekenen. Deze facilitering wordt op maat geboden al naar gelang de wensen van de betreffende organisatie of werkgroep. De facilitering kan variëren van het bieden van vergaderruimte in het kantoor van Alifa tot aan het (tijdelijk) vervullen van de secretariaatsfunctie. Voorbeelden van organisaties die gebruik maken van deze facilitering zijn: 11

12 POOB, Plaatselijk Overleg Ouderen Bonden ESO, Enschedese Sociëteiten voor Ouderen KBO, Katholieke Bond voor Ouderen ANBO, Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen PCOB, Protestants Christelijke Bond voor Ouderen WTO, Werkgroep Turkse Ouderen Informatie en voorlichting Met het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting aan ouderen, individueel of in groepsverband, wil Alifa Welzijn Ouderen mensen informeren over allerlei zaken die van belang kunnen zijn. De wijze waarop deze informatie wordt verstrekt, is verschillend. Voorbeelden hiervan zijn: Stadspost voor Ouderen Voorlichtingsbijeenkomsten Organisatie van seniorenbeurzen Foldermateriaal Ouder(en)wijzer Publicaties in media Website www. alifa.nl Ontwikkeling en innovatie Omdat er veel contacten zijn met ouderen en hun organisaties is men bij Alifa goed op de hoogte van veranderende wensen en behoeften. Een ook in Enschede toenemende groep van de bevolking gaat tot de categorie ouderen behoren. Deze nieuwe ouderen hebben vaak behoefte aan nieuwe activiteiten. Alifa wil, in samenwerking met andere organisaties, ook voor deze mensen activiteiten ontwikkelen.de projecten die door Alifa worden georganiseeerd worden veelal uitgevoerd door vrijwilligers. Onder het motto "door ouderen, voor ouderen" voeren zij, ondersteund door Alifa Welzijn Ouderen, activiteiten uit ten behoeve van ouderen in Enschede. 12 Welzijn Oude

13 Migranten ouderenwerk Bij Alifa is een migranten ouderenwerker en een Voorlichter Eigen Taal en Cultuur (VETC) in dienst. Zij leggen contacten met verschillende groepen migranten ouderen in Enschede. Verreweg de grootste groep oudere migranten is afkomstig uit Turkije. Er zijn ook contacten met Marokkaanse ouderen, Surinaamse ouderen, Syrisch-orthodoxe en Italiaanse ouderen. Naast de speciaal voor deze doelgroep ontwikkelde activiteiten wil Alifa ook de reeds bestaande activiteiten nadrukkelijk bij hen onder de aandacht brengen. Voorbeelden van activiteiten voor migranten ouderen zijn: Informatie en advies aan individuele migranten ouderen Taallessen Ontmoetingsbijeenkomsten(ook Nederlandse ouderen) Voorlichtingsbijeenkomsten Begeleiding Werkgroep Turkse Ouderen Gezondheidsvoorlichting Alzheimer Theehuis 13

14 Voorlichting, informatie en advies Stadspost voor Ouderen Hoge Bothofstraat 45, 7511 ZA, tel De Stadspost voor Ouderen is een gratis informatieblad voor alle ouderen in Enschede. Het blad wordt door Alifa uitgegeven en verschijnt éénmaal per twee maanden in een oplage van exemplaren. Alifa probeert hiermee informatie op allerlei gebied door te geven. Naast actuele zaken wordt er ook aandacht besteed aan voeding, gezondheid, huisvesting, enz. Verder wordt ouderen de gelegenheid gegeven om zelf iets te schrijven. Met name de ouderenorganisaties maken daar regelmatig gebruik van. Lezers kunnen gratis (contact-)advertenties laten plaatsen (onder nummer). Voor alle andere soorten advertenties moet wel betaald worden. De verspreiding van de Stadspost gebeurt door vrijwilligers. Mede daardoor is het mogelijk dat de Stadspost gratis bij u in de bus kan komen. Zorgloket Enschede Het Zorgloket Enschede is dé plek waar u kunt aankloppen voor informatie, advies en ondersteuning als u een lichamelijke, verstandelijke, psychische of psychosociale beperking heeft waardoor u problemen ondervindt op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Het Zorgloket ondersteunt u bij het vinden van oplossingen voor deze problemen, zodat u zo goed mogelijk kunt blijven deelnemen aan de samenleving. Immers iedereen moet kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. Concreet helpt het Zorgloket u bij het vinden van oplossingen voor problemen bij: - Het voeren van een huishouden. - Het verplaatsen in en om de woning. - Het lokaal verplaatsen per vervoermiddel. - Het ontmoeten van medemensen en het aangaan van sociale 14 Welzijn Oude

15 contacten. De ondersteuning is deskundig en op maat, vooral door de individuele aanpak. Het Zorgloket Enschede begint bij uw vraag. In een persoonlijk gesprek (waarbij u iemand kunt meenemen) wordt in beeld gebracht wat precies uw probleem is. Op basis hiervan wordt gekeken naar uw eigen mogelijkheden en die in uw omgeving om uw probleem op te lossen. Er wordt daarbij samengewerkt met andere organisaties. Is de oplossing op deze manier niet of onvoldoende te vinden, dan is er de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een individuele voorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Als het nodig is, kunnen de consulenten van het Zorgloket u thuis bezoeken. U kunt een huisbezoek telefonisch aanvragen. Een huisbezoek is bijvoorbeeld mogelijk als u niet in staat bent naar het Zorgloket te komen. Openingstijden Zorgloket Enschede is een afdeling van de gemeente Enschede. Infobalie Zorgloket: maandag t/m woensdag en vrijdag van uur. Op donderdag van uur en s middags op afspraak. Telefonisch is het Zorgloket op werkdagen bereikbaar van uur. Zorgloket Enschede Molenstraat DK Enschede

16 Het Juridisch Loket Piet Heinstraat 17, 7511 JE Enschede Openingstijden: maandag t/m vrijdag van uur tot uur Telefoon: ( 0,10 p/m) Het Juridisch Loket helpt u met juridische vragen. Voor gratis informatie en advies over juridische problemen. Neem bij uw bezoek alle papieren mee die met de zaak te maken hebben. GGD Regio Twente Bezoekadres: Nijverheidstraat 30, 7511 JM Enschede Postadres: Postbus 1400, 7500 BK Enschede tel Wijkservicecentra Enschede heeft vijf stadsdelen: Centrum, Noord, Zuid, Oost en West. Elk stadsdeel heeft een servicecentrum. * Servicecentrum Zuid, Wesselerbrinklaan 102, 7544 JZ In Servicecentrum Zuid vindt u het Stadsdeelbeheer Zuid. Algemeen telefoonnummer: (netnummer niet nodig). * Servicecentrum West, B.W. ter Kuilestraat 33, 7545 KL Algemeen telefoonnummer: (netnummer niet nodig). U kunt in het Servicecentrum West terecht voor de politie, maatschappelijk werk en Stadsdeelbeheer West. * Servicecentrum Noord, Zaanstraat 12, 7523 HC Algemeen telefoonnummer: (netnummer niet nodig). U kunt er terecht voor de politie, het gezondheidscentrum, sportactivering, maatschappelijk werk, Stadsdeelbeheer Noord en Livio. 16 Welzijn Oude

17 * Servicecentrum Oost, Gronausestraat 300, 7533 BM Het Servicecentrum Oost is een verzamelplek voor meerdere instanties. U kunt er terecht voor de politie, sportactivering, maatschappelijk werk, Stadsdeelbeheer Oost en Livio. Algemeen telefoonnummer: (netnummer niet nodig). * Stadskantoor, Hengelosestraat 51, 7514 AD In het Stadskantoor kunt u terecht voor alle producten en diensten van de gemeente. Openingstijden: Op afspraak Maandag: uur Dinsdag t/m vrijdag: uur. Donderdagavond: uur Zonder afspraak Maandag: uur Dinsdag t/m vrijdag: en uur Donderdagavond: uur Telefoon: (netnummer niet nodig). 17

18 Hulpverlening Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede -Haaksbergen afd. Maatschappelijk Werk, Laaressingel 61, 7514 EL Enschede tel: Het maatschappelijk werk heeft van ma t/m vrij van uur inloopspreekuur op iedere locatie (Servicecentra Noord, West en Oost en Gezondheidcentrum Zuid). SMD is op werkdagen bereikbaar van uur. Na kantooruren en in het weekend kunt u in contact komen met een maatschappelijk werker via Sensoor, tel U kunt terecht bij het maatschappelijk werk met vragen/problemen over: - stress en gezondheid - werk en inkomen - relatie - verlies en verwerking - geweld - opvoeden Stichting Joods Maatschappelijk Werk Uitsluitend telefonisch spreekuur tel woensdagochtend uur. Dagopvang, dagactiviteiten voor Ouderen Dagopvang is bedoeld voor zelfstandig wonende senioren die geen gebruik meer kunnen maken van activiteiten buitenshuis en/of weinig tot geen sociale contacten hebben, maar daar wel behoefte aan hebben. Het doel van de dagopvang is het bieden van een prettige, zinvolle dagbesteding. Met het bezoek aan de dagopvang bent u er even uit. Maar ook voor de partner of mantelzorger is de dagopvang een fijne uitkomst. Het zorgen voor wordt even uit handen genomen. Op verschillende plaatsen in de stad wordt dagopvang/dagverzorging georganiseerd door verzorgingshuizen. Om deel te kunnen nemen aan de dagactiviteiten is een indicatie nodig. Deze indicatie wordt gegeven op grond van lichamelijke en/of geestelijke gronden. Of aan mensen die moeite 18 Welzijn Oude

19 hebben met dagstructuur. De aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij het Zorgloket (blz. 14). Dagbesteding Livio De Bleekhof en De Cromhoff Bleekhofstraat 300, tel (lokaal tarief). De Hatteler Gerard Terborghplein 1, tel (lokaal tarief). Dagopvang in de Posten De Posten 135, tel De Berke Jan van Elburgstraat 111, 7548 DC Boekelo Suryoye ouderen in de Posten De Posten 135, 7544 LR Enschede Dagactiviteiten AriënsZorgpalet, De Eschpoort Boulevard , tel Ariëns Glanerbrug Redemptoristenpark 1, tel De Ariënsstaete Lijsterstraat 30, tel Dagactiviteiten Turkse dames, De Ariënsstaete, Lijsterstraat 30, tel Dagactiviteiten TMZ Getfertsingel 127, 7513 GC Enschede tel Bartiméus Pikeursbaan 15, 7411 GT Deventer tel (op werkdagen van uur) Volwassenen die op latere leeftijd blind of slechtziend worden, 19

20 stuiten op uiteenlopende problemen. Bartiméus helpt zo zelfstandig mogelijk te leven met de visuele beperkingen. Bartiméus in Hengelo, Geerdinksweg 139-5, 7555 DL Hengelo (bij ziekenhuis Groep Twente). Afspraken via de infolijn: Macula Degeneratie en MD Café De MD Vereniging Nederland -voor mensen met de oogaandoening Macula Degeneratie- is in Enschede maandelijks aanwezig met een MD Café. Tijdens deze MD Cafés worden ervaringen uitgewisseld over het slechtzien in het dagelijks leven en worden regelmatig inleidingen gehouden en presentaties gegeven. Plaats: Zorggroep Manna, Boulevard 505, 7511 AD, Enschede, voldoende parkeerruimte en bereikbaar met buslijn 3. Iedere eerste vrijdag van de maand (m.u.v. juli en augustus) van uur. Voor meer informatie: Anneke Homan, tel De landelijke MD Vereniging is bereikbaar op tel en via Algemene Dovenvereniging Twente Ontmoetingscentrum TwenDo Clematishof 6 (wijkgebouw 'De Letterbak') 7621 CV Borne De Algemene Dovenvereniging Twente (ADVT) heeft als doel het bevorderen van de sociale, culturele en recreatieve activiteiten van doven. De vereniging verhuurt haar ontmoetingscentrum aan verschillende dovenverenigingen. U kunt ook deelnemen aan activiteiten die door de ADVT zelf worden georganiseerd. De ADVT is actief o.a. op het gebied van gebarentaalcursussen, het behartigen van de belangen van de dove mensen uit Overijssel. 20 Welzijn Oude

21 Stichting OTwee Hortuslaan 1, 9751 BE Haren tel OTwee begeleidt mensen met een beperking in horen én zien en richt zich op de ondersteuning op alle terreinen van het dagelijkse leven. Het uitgangspunt is dat de cliënt de regie voert over zijn eigen leven en dat de zelfredzaamheid bevorderd wordt. Bureau Slachtofferhulp, regio Enschede Slachtoffers van misdrijven of verkeersongevallen kunnen hulp krijgen van Bureau Slachtofferhulp. Medewerkers van dit bureau weten wat ze voor u kunnen doen. Als het nodig is wijzen ze u de weg naar andere mensen of instellingen. De hulp is gratis en alles wat u vertelt, wordt vertrouwelijk behandeld. Tel , ma t/m vr van uur Centrale Huisartsenpost Enschede MST, locatie Haaksbergerstraat 55, Enschede, telefoon Internet: Als u s avonds, s nachts, in het weekend of op feestdagen dringend huisartsenhulp nodig heeft, kunt u terecht bij de Huisartsenpost Enschede. Bezoek aan de huisartsenpost kan alleen na telefonische afspraak. Op werkdagen van tot uur dient u uw eigen huisarts te bellen. Sensoor Oost Nederland Postbus 555, 7550 AN Hengelo tel: of Soms is het fijn om met iemand te kunnen praten. Om uw verhaal kwijt te kunnen, samen oplossingen voor een probleem te bedenken of alleen maar even contact te hebben. Een goed opgeleide vrijwilliger heeft dag en nacht aandacht voor u. Sensoor is dag en nacht bereikbaar. U hoeft uw naam niet te noemen en u mag rekenen op geheimhouding. 21

22 Ouderenmishandeling Onder mishandeling van een oudere persoon verstaan wij al het handelen of het nalaten van handelen van al degenen die in een persoonlijke en/of professionele relatie met ouderen staan, waardoor de oudere persoon (herhaaldelijk) lichamelijk en/of psychische en/of materiële schade lijdt, dan wel vermoedelijk lijden zal en waarbij van de kant van ouderen sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid. Voor meldingen kunt u terecht bij het Steunpunt Huiselijk Geweld op onderstaand adres. Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Het Steunpunt is een onderdeel van Kadera aanpak huiselijk geweld. Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in Nederland. Vaak vinden slachtoffers en plegers het moeilijk om over hun situatie te praten, schamen zich en voelen zich schuldig. Toch is het belangrijk om erover te praten. Want huiselijk geweld stopt meestal niet automatisch. Tel ( 5 ct. per minuut) Tactus, instelling voor verslavingszorg Raiffeisenstraat AM Enschede Tel Anonieme hulp via internet: Tactus is er voor mensen die hulp zoeken bij verslaving aan alcohol, drugs, medicijnen, gokken, eten of een combinatie daarvan. Tactus is er voor mensen die zelf hulp zoeken en voor partners, familie en hulpverleningsinstanties. Tactus zet zich in om voorlichting en advies te geven en/of passende zorg te bieden. 22 Welzijn Oude

23 Zorgverlening Thuiszorg In Enschede kunt u bij een aantal organisaties voor Thuiszorg terecht voor hulp in natura of voor het inkopen van zorg uit uw Persoonsgebonden Budget (PGB, zie blz. 62). Thuiszorg is een hulpmiddel om een verblijf in een instelling uit te stellen, te voorkomen of om ontslag uit een instelling te bespoedigen. Deze zorg omvat verschillende vormen van zorg- en dienstverlening op het terrein van verpleging, verzorging, huishoudelijke verzorging. Informeer bij de organisatie van uw keuze of ze de voor u geïndiceerde zorg kunnen leveren en, als u een PGB heeft, wat de kosten zijn. Informeer ook of het een AWBZ toegelaten organisatie is. Bureau Privazorg Twente Oosterstraat DZ Enschede tel TSN (Thuiszorg Service Nederland) Enschede Haaksbergerstraat 126e 7513 EA Enschede tel Livio, zorg-aan-huis Boulevard AL Enschede tel Zorggroep Manna Thuiszorg Boulevard AD Enschede tel

24 Zorgthuis AriënsZorgpalet Boulevard Postbus 5005, 7500 GA Enschede tel BTK Zorg Betere Thuis- en KraamZorg Emmastraat BG Enschede tel Trivium Meulenbelt Zorg (TMZ) Getfertsingel 127, 7513 GC Enschede tel Allerzorg Twente p/a Medisch Spectrum Twente Ariënsplein 1, tel JX Enschede de Posten Thuiszorg - Adviespunt de Posten De Posten 135, 7544 LR Enschede tel Multiculturele Thuiszorg Olcea M.H. Tromplaan 50 a, 7513 AB Enschede tel Wijk-Zorg Twente Brinkstraat 173 (hoek Javastraat) tel ED Enschede 24 Welzijn Oude

25 VVT Thuiszorg Bellavistastraat 7, 7604 AD Almelo tel Buurtzorg Telefoon: (0,10 ct. per minuut) Vitaal Thuiszorg Kuipersdijk 55, 7512 CA Enschede tel De indicatiestelling Als u zorg (bijv. verpleging, verzorging, huishoudelijke hulp of alphahulp) nodig heeft, moet u een indicatie hebben. U kunt hiervoor contact opnemen met het CIZ via tel De indicatie-adviseur bekijkt samen met u voor welke taken u hulp nodig heeft. Daarbij wordt o.a. rekening gehouden met: - huishoudelijke taken die niet meer gedaan kunnen worden; - wat eventuele huisgenoten kunnen overnemen; - wat anderen kunnen doen (bijv. familie, buren, maaltijdservice, boodschappendienst). De indicatie-adviseur stelt hierna vast welke hulp u nodig heeft en voor hoeveel uren hulp u in aanmerking komt. U kunt een indicatieformulier aanvragen of ophalen bij het Zorgloket, Molenstraat 50, 7514 DK Enschede, tel , De kosten Maakt u gebruik van verpleging, verzorging, huishoudelijke hulp en/of alphahulpverlening, dan moet u een eigen bijdrage betalen. Uw eigen bijdrage is afhankelijk van onder andere zorggebruik, uw leeftijd, uw huishouden en uw inkomen en vermogen. Met deze gegevens stelt het CAK uw maximale periodebijdrage vast. Sinds 2013 telt uw eventuele vermogen extra mee bij de berekening van 25

26 uw maximale periodebijdrage. Uw zorgaanbieder stuurt uw gegevens naar het CAK, zodra u zorg ontvangt. U ontvangt dan een brief, de kennisgeving, waarin staat dat uw gegevens zijn aangeleverd. Bij de kennisgeving zit ook een folder. Daarin staat informatie over de eigen bijdrage. Vervolgens krijgt u een beschikking, waarin de hoogte van uw maximale periodebijdrage staat. Voor meer informatie over de eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het CAK, tel (gratis). Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot uur. Internet: Aanvullende zorg en -hulpmiddelen LivioPlus Biedt diensten, producten die een aanvulling vormen op de reguliere thuiszorg. U kunt hier met uw lidmaatschap voordelig gebruik van maken. Daarnaast ontvangt u het ledenblad Gezond Thuis. Lidmaatschap kost 16,50 per jaar. Postbus 379, 7500 AJ Enschede. tel (lokaal tarief) Zorgboulevard Enschede Uitleen, verhuur en verkoop van verpleegartikelen. Boulevard , 7511 AD Enschede Openingstijden: maandag t/m vrijdag: uur zaterdag: uur U kunt hier terecht voor het lenen, huren en kopen van handige hulpmiddelen en artikelen die te maken hebben met zorg en gezondheid. Welzorg Marssteden TC, Enschede tel www. welzorg.nl 26 Welzijn Oude

27 Welzorg levert hulpmiddelen op het gebied van wonen, leven en werken: rolstoelen, scootmobielen, speciale fietsen, aangepaste auto's, rollatoren, douche/toilet hulpmiddelen, kleine woningaanpassingen, aangepaste stoelen en bedden, ADL-hulpmiddelen, persoonsgebonden aanpassingen op alle hulpmiddelen. Sommige artikelen kunt u huren of lenen, andere moet u kopen. Adviespunt de Posten Uitleen, verhuur, verkoop hulp- en verpleegartikelen De Posten LR Enschede tel Geopend: ma. tm vr en uur Bij Adviespunt de Posten kan iedereen terecht voor het lenen, huren en kopen van hulp- en verpleegartikelen. Alarmering Oudere en gehandicapte inwoners kunnen op grond van hun lichamelijke en/of sociale situatie gebruik maken van een alarmeringssysteem. In een situatie waarin hulp noodzakelijk is, hoeft slechts de knop van de alarmzender ingedrukt te worden. De alarmzender is een hangertje dat men om de hals kan dragen. Na het indrukken wordt er automatisch verbinding gemaakt met de centraalpost. Deze post is 24 uur per dag bereikbaar. Bij binnenkomst van het alarm kan de centraalpost een gesprek met u voeren. U kunt dan duidelijk maken wat er aan de hand is en men zal u informeren over de hulp die wordt opgeroepen. Dit kan professionele hulp zijn, maar ook hulp van bijv. familie. Als hulp vanuit de omgeving niet mogelijk is, kan een abonnement genomen worden op Eerste Hulp Bij Alarmering. Het systeem werkt via de telefoonaansluiting of via de kabel voor radio en televisie. Informeer vooraf bij uw zorgverzekeraar of vergoeding mogelijk is. In sommige gevallen is vergoeding via bijzondere bijstand mogelijk. 27

28 Aanbieders van alarmering Eerste Hulp Bij Alarmering EHBA Personenalarmering met EHBA houdt in dat in geval van alarmering Livio zorgt voor de opvolging. Een verpleegkundige of verzorgende komt naar u toe om hulp te bieden en beoordeelt of u hulp nodig heeft van een arts, of er een ambulance moet komen, of dat de medewerker u zelf kan helpen. U beschikt over een sleutelkastje met code bij uw woning, waardoor de hulpverlener uw huis in kan komen bij nood. De afdeling EHBA: tel (lokaal tarief). AriënsZorgpalet Met de AriënsZorgpalet personenalarmering kunt u met één druk op de knop van een draadloos zendertje om uw hals of aan uw horlogebandje, verbonden worden met de alarmcentrale. Die waarschuwt onmiddellijk uw vaste contactpersoon of professionele hulp, 24 uur per dag. AriënsZorgpalet, Boulevard , tel EHBA de Posten Verpleegkundigen van de Posten Thuiszorg zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week oproepbaar voor het geval u alarm slaat en er direct hulp nodig is. Voor het afsluiten van een abonnement of voor meer informatie kunt u terecht bij het Adviespunt van de Posten. de Posten Thuiszorg - Adviespunt de Posten De Posten LR Enschede Tel. : TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) Woont u thuis en bent u op zoek naar zekerheid, veiligheid en indien nodig goede zorg? Dan is een draagbaar personenalarm van TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) wellicht iets voor u. Met dit 28 Welzijn Oude

29 alarm kunt u 7 dagen per week en 24 uur per dag professionele hulp inroepen, als dat nodig is. Kortom, een vertrouwd gevoel. Heeft u vragen over personenalarmering of wilt u van deze dienst gebruik maken? Neem dan gerust contact op met TMZ. Ook kunt u uiteraard binnenlopen bij de locatie aan de Getfertsingel voor meer informatie. TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) Getfertsingel 127, 7513 GC Enschede Tel: Telefooncirkel Alifa Hoge Bothofstraat 45 tel Voor veel alleenstaanden geldt dat er dagen zijn waarop men geen andere stem hoort dan de eigen stem of iemand op radio of TV. Voor degenen die graag dagelijks met iemand willen praten, is er bij Alifa de telefooncirkel. Elke werkdag belt een vaste groep mensen elkaar 's morgens op, steeds rond 9.00 uur. Iemand van Alifa belt de eerste van de groep, die belt de tweede, enz. De laatste deelnemer belt tenslotte naar Alifa. Zo is een cirkel ontstaan van mensen die elkaar opbellen, een zogenaamde telefooncirkel. Het begin en het eind van een cirkel is bij Alifa. Als één van de deelnemers de telefoon niet opneemt, dan wordt Alifa gewaarschuwd. Van daaruit wordt actie ondernomen. Verpleeghuizen Een verpleeghuis is een instelling waar patiënten kunnen worden verpleegd die niet langer voor een medische behandeling opgenomen hoeven te zijn in een ziekenhuis, maar niet gezond genoeg zijn om thuis of in een verzorgingshuis te verblijven. Ook de beschikbaarheid van voldoende mantelzorg in de thuissituatie is van invloed. Verpleeghuizen hebben vaak een of meerdere psychogeriatrische afdelingen. Er bestaan ook gespecialiseerde 29

30 psychogeriatrische verpleeghuizen. In een verpleeghuis zijn onder andere artsen, verpleegkundigen, ziekenverzorgenden, logopedisten, ergotherapeuten en fysiotherapeuten werkzaam. Ook kunnen er gespecialiseerde maatschappelijk werkers en psychiaters beschikbaar zijn. Voor adressen van verpleeghuizen zie blz 31. Financiering Voor verpleeghuiskosten zijn alle ingezetenen in Nederland verzekerd via de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Daarmee is betaald voor uw behandeling en verzorging in het verpleeghuis, medicijnen en verbandmiddelen, therapieën, laboratoriumonderzoeken en tandheelkundige hulp. Wel moet u zelf nog een eigen bijdrage betalen. De hoogte daarvan is wettelijk vastgesteld en afhankelijk van uw situatie. De maatschappelijk werkende die u voor opname komt bezoeken, zal u informeren over deze bedragen. Uw overige uitgaven moet u zelf regelen. Zie ook "eigen bijdrage AWBZ", blz. 73. Dagbehandeling Dagbehandelingscentrum De Cromhoff Livio, Bleekhofstraat 300 tel (lokaal tarief) Heeft u ondersteuning nodig bij lichamelijk herstel? Moet u leren omgaan met een handicap en deze een plaats geven in uw leven of wilt u werken aan uw mobiliteit om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen? De dagbehandeling van Livio is gericht op mensen met lichamelijke (somatische) en aandoeningen op het geestelijke vlak (psychogeriatrische aandoeningen). De aanvraag tot plaatsing kan gedaan worden door of namens de cliënt bij het Zorgloket (blz. 14). Voor nadere informatie kunt u terecht bij Livio. Dagbehandelingscentrum Bruggerbosch Voor mensen die problemen met hun geheugen en oriëntatie hebben. De deelnemers van dagbehandeling kunnen met taxibusjes 30 Welzijn Oude

31 opgehaald en weer thuisgebracht worden. Bij aankomst wordt iedereen verwacht in de eigen huiskamer. In elke huiskamer zijn een à twee groepsbegeleid(st)ers (met als achtergrond activiteitenbegeleiding of ziekenverzorging) aanwezig. Zij ontvangen en begeleiden de deelnemers. Zij zijn tevens de vaste contactpersonen voor familie of relatie van de deelnemer. Bruggerbosch, Gronausestraat 752, 7534 AM Enschede tel Informatie hierover vindt u onder het hoofdstuk "Geheugenproblemen en psychische problemen" (blz. 50). Verpleeghuizen in Enschede Livio locatie verpleeghuis De Cromhoff Bleekhofstraat 300, 7543 EC Enschede tel (lokaal tarief) AriënsZorgpalet, locatie De Eschpoort Boulevard , 7511 AD Enschede tel: AriënsZorgpalet, groepswonen in Roombeek Bosuilstraat BJ Enschede In Prismare, het voorzieningencluster in Roombeek, heeft Ariëns- Zorgpalet een kleinschalig zorgconcept gerealiseerd. Voor alleenstaande dementerende ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen en die geen noemenswaardige somatische problemen hebben, zijn er in Roombeek 12 appartementen gerealiseerd. 31

32 de Posten Verpleeghuiszorg, thuis of in het zorgcentrum, psychogeriatrische zorg en geriatrische revalidatiezorg. Voor meer informatie de Posten Adviespunt De Posten 135, 7544 LR Enschede tel. : Bruggerbosch centrum voor psychogeriatrie Gronausestraat 752, 7534 AM Enschede tel 't Roessingh, centrum voor revalidatie Mensen kunnen door verschillende oorzaken gehandicapt raken. In Het Roessingh worden mensen met lichamelijke beperkingen behandeld en begeleid om daarna weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. Afhankelijk van de ernst van de problemen, kunnen mensen tijdelijk worden opgenomen. Anderen komen dagelijks of enkele dagdelen per week voor revalidatiebehandelingen, al of niet in aansluiting op een interne opname. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Voorlichting of per Roessinghsbleekweg 33, 7522 AH Enschede tel Welzijn Oude

33 Gezondheidscentra Enschede Gezondheidscentrum Noord Zaanstraat 12, 7523 HC Enschede tel Gezondheidscentrum Wesselerbrink Wesseler-Nering 50, 7544 JC Enschede tel Gezondheidscentrum Veldpoort Nassaustraat 20, 7513 BW Enschede tel Gezondheidscentrum Oosterpoort Internet: In gezondheidscentrum Oosterpoort zijn 14 medische disciplines gehuisvest. Oosterstraat 2, 7514 DZ Enschede tel Gezondheidscentrum Eudokia Stadsveld Zweringweg 211, 7545 CV Enschede 33

34 Praktische hulp Maaltijdvoorzieningen Het is mogelijk een warme (dieet)maaltijd, een vriesverse of een koelverse maaltijd aan huis geleverd te krijgen. Aanbieders die maaltijden bij u thuis brengen, zijn: Dagmenu Thuis Lonnekerbrugstraat 106-1, 7547 AL tel Voor iedereen die niet elke dag wil of kan koken levert Dagmenu Thuis zeven dagen per week gekoelde maaltijden aan huis, vanaf 6,50 per maaltijd. Maaltijdservice Livio Boulevard , 7511 AL Enschede tel (lokaal tarief) Warme en koelverse maaltijden. U kunt wekelijks kiezen uit ruim 20 standaardmenu s. U stelt naar eigen smaak en wens uw eigen maaltijd samen. Wilt u meer weten over de maaltijdvoorziening van Livio, neem dan contact op via tel (lokaal tarief). Maaltijd aan huis AriënsZorgpalet U krijgt éénmaal per week het gewenste aantal maaltijden aangeleverd die u in de koelkast of diepvries kunt bewaren. Deze kunt u op ieder gewenst moment zelf opwarmen in de magnetron. Deze maaltijden, die u via een keuzemenu kunt selecteren, zijn smaakvol, gezond en afgestemd op het seizoen. De keuze is ruim en voor ieder wat wils. Informatie via Food Connect U kunt uw koel- of vriesverse maaltijd zelf samenstellen met een bestellijst. Op een weeklijst kunt u aangeven welke maaltijden u wilt gebruiken. De kok houdt rekening met vegetarische, vetarme en cholesterolarme maaltijden. Eenmaal per week ontvangt u de 34 Welzijn Oude

35 maaltijden bij u thuis. De maaltijden kunt u bewaren in de koelkast of diepvries en opwarmen in de magnetron. Wanneer u geen magnetron heeft, dan kunt u deze via Food Connect huren. Food Connect Plesmanweg 28, 7602 PE Almelo tel Apetito Apetito brengt heerlijke maaltijden bij de mensen thuis, wekelijks vriesvers op een vaste bezorgdag of dagelijks warm 365 dagen per jaar. Van de Hollandse keuken tot internationale specialiteiten. U heeft de keuze uit een assortiment dat uit meer dan 120 maaltijden, diverse soepen en desserts bestaat. Ook dieetvormen en speciale voedingsgewoonten, zoals natriumarm, glutenvrij, vegetarisch, halal en gepureerde voeding. Apetito B.V. Postbus 136, 7590 AC Denekamp tel (gratis) U kunt ook via internet bestellen Oma s Keuken is een maaltijdservice voor warme en koude maaltijden en biedt u dagelijks een keuze uit 3 verschillende gerechten. U kunt voor 1 of meerdere dagen bestellen. Naast de typische Hollandse gerechten kunt u ook diverse pasta s en visgerechten bestellen. Er worden uitsluitend verse producten gebruikt die op traditionele wijze worden bereid. Warme en koude maaltijden kunnen dagelijks geleverd worden waarbij u de keuze heeft uit 2 bezorgmomenten per dag. Koude maaltijden kunnen in de aangeleverde verpakking worden opgewarmd en kunt u ca. 3 dagen gekoeld bewaren. U kunt ook eens per week ingevroren maaltijden laten bezorgen. Prijzen (incl. bezorgen): - Koud 6,50 - Warm 7,25 - Ingevroren 6,50 35

36 Oma's Keuken Kalimantanstraat 50-4, 7512 HM Enschede Tel Eten in verzorgingshuizen Bij sommige verzorgingshuizen kunt u in het restaurant gaan eten. In de onderstaande verzorgingshuizen kunt u dagelijks een warme maaltijd gebruiken. Dieetmaaltijden zijn mogelijk. De prijzen kunnen per huis en door de samenstelling van de maaltijd verschillen. Eten in de Brink van de Posten De Posten beschikt over een restaurant waar senioren van harte welkom zijn voor een maaltijd of een kopje koffie. Dagelijks wordt op twee momenten een warme maaltijd geserveerd van uur en tussen uur. Alle maaltijden worden vers bereid. Reserveren is niet nodig. De Posten LR Enschede tel Eten de Berke in Boekelo De koks van de Posten verzorgen wekelijks op woensdag een maaltijd voor senioren in de Berke in Boekelo. Voor meer informatie of als u wilt mee eten; de Berke, Jan van Elburgstraat 111, 7548 DC Boekelo. tel Slamat Datang in de Posten Iedere eerste vrijdag van de maand in samenwerking met de st. Slamat Datang. Een Indische soosmiddag voor het onderhouden van contacten, eten, muziek en dansen. Bent u van Indische afkomst of voelt u zich verbonden met Nederlands Indië dan bent u van harte welkom. Voor meer informatie: de Posten Adviespunt De Posten LR Enschede tel Welzijn Oude

37 AriënsZorgpalet Wijkbewoners kunnen gebruikmaken van de restaurants van De Ariënsstaete, De Eschpoort en Het Florapark en het Dr. Ariënshuis in Glanerbrug. Informatie via De Ariënsstaete Lijsterstraat 30, Enschede De Eschpoort Boulevard , Enschede Glanerbrug Redemptoristenpark 1, Glanerbrug Klaaskateplein Klaaskateplein 70 en 40, Enschede Eetsoos Twekkelerveld De Opstandingskerk, Zonstraat 9, 7521 HD Enschede tel Op dinsdag en woensdag van uur is er een eetsoos in De Opstandingskerk voor mensen van 55 jaar en ouder die het gezellig vinden samen met anderen te eten. Kosten maaltijd: 5,00 Eetsoos Rigtersbleek V.V. Rigtersbleek, G.J. van Heekstraat 15, 7521 EB Enschede Maandag, dinsdag en woensdag van uur Opgave voor uur via of Voor-, hoofd- en nagerecht voor slechts 5,00. Open Tafel De Roef Pastoor Geertmanstraat 17, 7535 BZ tel Voor mensen die graag anderen ontmoeten. Open tafel-bijeenkomsten zijn er om eens iemand anders te zien. Er wordt onder meer aandacht besteed aan allerlei onderhoudende onderwerpen. In het programma is een warme maaltijd opgenomen. Elke eerste en derde donderdag van de maand uur. Kosten: 5,- per keer. 37

38 Buurtrestaurant Resto VanHarte Het restaurant waar u samen met andere mensen kunt genieten van lekkere verse en gezonde maaltijden voor weinig geld. Dinsdag in De Roef en donderdag in Het Stroinkshuis Openingstijd: uur. Aanvang maaltijd: uur. Kosten maaltijd: 5,- Reserveren via of bel op ma. t/m vrij. tussen 9.00 en uur (50 ct/min). De Roef, Pastoor Geertmanstraat BZ Enschede. Stroinkshuis, Het Stroink GT Enschede Eetsoos 55+ t Ni-je Terphoes vindt plaats op maandag en donderdag. Het eten (warme maaltijd) wordt bereid door vrijwilligers. Elke maandag en donderdag vanaf uur bent u van harte welkom om alvast een praatje te maken. Tegen uur wordt de maaltijd geserveerd. Kosten: 5,- (incl. kopje koffie). Opgave: aan de Noord Hollandstraat 4 of telefonisch via Eetsoos Noaberpunt Lonneker Een keer per twee weken op donderdag vanaf uur. U kunt zich aanmelden tot woensdagmiddag uur. De Eetsoos vindt plaats in het Dorpshuis, Dorpsstraat 98, 7524 CK Enschede. Telefoon (053) Kook- en eetsoos 55+ Stroinkshuis Elke vrijdag kunt u aanschuiven voor een warme maaltijd. Inloop vanaf uur, eten rond uur. Opgave de hele week tot uiterlijk donderdag uur. De maaltijd kost per keer 5,50. Een kopje koffie of thee is gratis. Opgave en informatie; tel Stroinkshuis, Het Stroink 64, 7542 GT Enschede. Eetsoos Wesselerbink Le Pompidou, Wesselerweg 13, 7544 RP Enschede De eetsoos vindt plaats op woendag. De warme maaltijd wordt 38 Welzijn Oude

39 bereid door vrijwilligers. Vanaf uur bent u van harte welkom om alvast een praatje te maken. Tegen uur wordt de maaltijd geserveerd. Kosten: 5,-, inclusief koffie of thee. Er is een stoeltjeslift aanwezig. Opgave vóór maandag uur op tel. nr Burenhulpdienst Enschede Alifa organiseert in Enschede de Burenhulpdienst. In elke stadsdeel zijn vrijwilligers actief die buurtbewoners willen ondersteunen met kleine klusjes. De burenhulpdienst is bedoeld voor mensen met een smalle beurs. Een klusje mag nooit langer duren dan 1,5 uur. De vrijwilligers willen u ondersteunen met; het halen van boodschappen kleine karweitjes in huis lichte tuinwerkzaamheden begeleiding naar uw huisarts of naar het ziekenhuis. Er wordt een vergoeding gevraagd van 2,- per klus. Wanneer de vrijwilliger u met de auto naar de huisarts of ziekenhuis begeleidt, betaalt u 0,30,- per kilometer excl. eventuele parkeergelden. Wilt u gebruik maken van de burenhulpdienst, dan kunt u tijdens kantooruren bellen op het telefoonnummer: Boodschappendienst De boodschappendienst biedt u de mogelijkheid om uw boodschappen thuis te bestellen en te laten bezorgen. U meldt zich bij LivioPlus. Hier worden uw gegevens geregistreerd en vervolgens worden deze doorgegeven aan Buurtsuper Attent. Een medewerker van Buurtsuper Attent neemt vervolgens contact met u op en legt u uit hoe de bezorgdienst werkt. Boodschappen dienen maandags na uur doorgegeven te worden en op dinsdag, woensdag en donderdag voor uur. Indien mogelijk worden ze dan nog dezelfde dag bezorgd of anders vindt de bezorging de volgende dag plaats. Bezorging van de boodschappen is mogelijk van maandag t/m donderdag tot

40 uur. De winkel van Buurtsuper Attent in Lonneker doet dienst als trainings- en werkplek voor cliënten van Aveleijn. De cliënten van Aveleijn beleven veel plezier aan dit dagbestedingsproject. Naast de cliënten van Aveleijn is er een aantal begeleiders, vrijwilligers en een professionele caissière aanwezig. Kosten: Leden LivioPlus betalen 2,00 bezorgkosten per bestelling. (Niet-Leden 4,00 per bezorging) Voor meer informatie: Livio Plus, tel Service en gemaksdiensten van de Posten Zowel binnen als buiten de Posten biedt de Posten Service en gemaksdiensten, In het zorgcentrum is er oa. een kapsalon en een winkeltje. Als u op zoek bent naar een schilder, een tuinman een pedicure etc,. de Posten helpt u graag verder door te bemiddelen. Voor meer informatie; Adviespunt, De Posten LR Enschede Tel. : Senior Whizzkids Computer- en audiohulp aan 65-plussers Wanneer u problemen heeft met uw computer, uw video, uw TV dan kunt u de ondersteuning inroepen van de vrijwilligers van Senior Whizzkids. De Senior Whizzkids vragen 5,- per bezoek. Voor meer informatie kunt u bellen naar; Alifa, Hoge Bothofstraat 45 tel Repaircafé en reparatiekamer De Reparatiekamer en het Repair Café zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren. Op de locatie waar de bijeenkomst wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding, meubels, elektrische apparaten, speelgoed etc. Ook reparatiedeskundigen zijn aanwezig, zoals elektriciëns, naaisters en timmerlieden. Heeft u niets te repareren? Ook dan bent u welkom voor een kopje koffie of thee en een praatje. 40 Welzijn Oude

41 Reparatiekamer Twekkelerveld Elke eerste dinsdag van de maand van uur tot uur. De Reparatiekamer is een samenwerkingsproject van Livio, Power, Wijkraad en de Alifa Burenhulpdienst. Adres: Livio, Schorpioenstraat 33. Tel Repaircafé Zuiderspeeltuin Elke woensdag van uur Adres: Zuiderspeeltuin, Kuipersdijk 83. Tel Repaircafé Stroinkshuis Elke eerste zaterdag van de maand van tot uur Adres: Het Stroink 64. Tel

42 Vrijwilligershulp en mantelzorg Steunpunt Informele zorg Molenstraat 50, 7514 DK Enschede tel internet: Het Steunpunt biedt mantelzorgondersteuning voor belaste en zwaarbelaste mantelzorgers die zorg verlenen aan een chronisch ziek of dementerend familielid of kennis. Naast praktische ondersteuning door inzet van vrijwilligers organiseert het Steunpunt ook gratis cursussen en themabijeenkomsten voor mantelzorgers. Ook bieden de mantelzorgconsulenten een luisterend oor en geven informatie en advies. Unie van vrijwilligers (UVV) Secr.: Susan Kok Boulevard , 7511 AL Enschede Tel Het bevorderen en verlenen van maatschappelijke hulp door vrijwilligers. Nationale Vereniging De Zonnebloem Districtshoofd: Hans Buitenweg regio-enschede.zonnebloem.nl/ (zonder Zonnebloem Regio Enschede, Voorzitter: Bert Hassink Landelijke website: De vereniging stelt zich ten doel het welzijn te bevorderen van en hulp te bieden aan langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevende ouderen; vooral diegenen onder hen die drei- 42 Welzijn Oude

43 gen te vereenzamen, alsook die dementerende zijn. De basis is de ontmoeting van mens tot mens tijdens regelmatig bezoekwerk of tijdens de georganiseerde activiteiten. Rode Kruis Enschede Blekerstraat 81, 7513 DT Enschede tel of Huisbezoeken Veel mensen vinden het plezierig als er regelmatig iemand bij hen langskomt om b.v. koffie te drinken, een praatje te maken, samen een boodschap te doen. U kunt zich aanmelden voor deze bezoeken of als vrijwilliger. Rolstoelproject Veel mensen die in een rolstoel zitten zijn voor het halen van een frisse neus afhankelijk van de hulp van anderen. Zij komen hierdoor soms weinig buiten. Daarom heeft het Rode Kruis voor deze groep mensen het rolstoelwandelproject opgezet. Eén ochtend in de maand (ook op zaterdagochtend) gaan vrijwilligers met hen wandelen. De mensen zijn hierdoor niet alleen even in een andere omgeving, ook is er gelegenheid voor een gezellig praatje met de vrijwilligers of de andere deelnemers. Onderweg wordt er gezamenlijk ergens koffie gedronken. Er gaat tijdens de wandeling altijd iemand mee van het Rode Kruis. De groep bestaat uit ongeveer 6 tot 8 deelnemers. Wanneer vrijwilligers zich aanmelden voor dit project krijgen zij vooraf een uitgebreide instructie over hoe de rolstoel gehanteerd dient te worden tijdens het wandelen. Bent u rolstoelgebonden en zou u graag eens wat vaker naar buiten willen of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, neem dan contact op met: Rode Kruis Enschede, tel of

OUDER(EN)WIJZER 2015 OUDER(EN)WIJZER 2015. Informatie over wonen, zorg en welzijn. Welzijn Ouderen. partner bij zelfstandigheid

OUDER(EN)WIJZER 2015 OUDER(EN)WIJZER 2015. Informatie over wonen, zorg en welzijn. Welzijn Ouderen. partner bij zelfstandigheid OUDER(EN)WIJZER 2015 Welzijn Ouderen OUDER(EN)WIJZER 2015 Informatie over wonen, zorg en welzijn 1 2 Welzijn Oude Beste lezer, Alifa Welzijn Ouderen brengt jaarlijks een vernieuwde Ouder(en) wijzer uit.

Nadere informatie

OUDER(EN)WIJZER 2016 OUDER(EN)WIJZER 2016. Informatie over wonen, zorg en welzijn. Welzijn Ouderen. partner bij zelfstandigheid

OUDER(EN)WIJZER 2016 OUDER(EN)WIJZER 2016. Informatie over wonen, zorg en welzijn. Welzijn Ouderen. partner bij zelfstandigheid OUDER(EN)WIJZER 2016 OUDER(EN)WIJZER 2016 Informatie over wonen, zorg en welzijn 1 OUDER(EN)WIJZER 2016 Alifa Hoge Bothofstraat 45 7511 ZA Enschede tel. 053 432 01 22 welzijnouderen@alifa.nl www.alifa.nl/senioren

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Servicepunt Z Almere Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven, wonen en meedoen in de samenleving. Dit geldt

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname U bent opgenomen in Maasziekenhuis Pantein. Voordat u weer naar huis gaat, heeft u een gesprek met de liaisonverpleegkundige om te bespreken of u na uw opname in het ziekenhuis

Nadere informatie

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist Zorgwijzer voor senioren in de gemeente Zeist Stichting MeanderOmnium MeanderOmnium is de lokale welzijnsorganisatie in de gemeente Zeist. Deze organisatie levert naast diensten en activiteiten voor mensen

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Wat kunnen wij u bieden?

Wat kunnen wij u bieden? Wat kunnen wij u bieden? Wonen, Welzijn & Zorg bij 1 Wat ons bezighoudt Van tijd tot tijd bereiken ons vragen van mensen of wij een bepaalde dienst of bepaalde zorg kunnen leveren. Soms is het een vraag

Nadere informatie

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, ondersteuning werk en inkomen Hulp bij het Huishouden zodanig te ondersteunen dat u zo lang mogelijk en zo prettig mogelijk in uw eigen omgeving kunt blijven en goed kunt deelnemen aan de samenleving.

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis NAZORG NA ONTSLAG UIT HET REFAJA ZIEKENHUIS INLEIDING U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft.

Nadere informatie

Zorg na ziekenhuisopname

Zorg na ziekenhuisopname Zorg na ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Inleiding Wellicht heeft u

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Zorgvoorzieningen vallen deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorgverzekering. Dit maakt het lastig

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg. Een uitgebreid dienstenpakket voor als u nog thuis woont.

Thuiszorg. Thuiszorg. Een uitgebreid dienstenpakket voor als u nog thuis woont. Thuiszorg Thuiszorg Een uitgebreid dienstenpakket voor als u nog thuis woont. 3 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 3 Thuiszorg 4 Hulp bij het huishouden 6 Kosten Thuiszorg en Hulp bij het huishouden 8 Servicepakket

Nadere informatie

Thuiszorg in Amsterdam

Thuiszorg in Amsterdam Thuiszorg in Amsterdam Wat is thuiszorg? Er zijn verschillende vormen van thuiszorg. Bijvoorbeeld verpleegkundige handelingen zoals het toedienen van medicijnen of zuurstof, het aanbrengen van een infuus

Nadere informatie

Pronsweide. en Meddo. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Verpleeghuis. Revalidatieafdeling Oost Achterhoek.

Pronsweide. en Meddo. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Verpleeghuis. Revalidatieafdeling Oost Achterhoek. Pronsweide en Meddo Dagcentrum Verpleeghuis Revalidatieafdeling Oost Achterhoek Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Pronsweide en in Meddo Nabij het centrum van Winterswijk ligt Pronsweide.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen De Berkhof Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Wonen Welzijn Zorg Welkom in De Berkhof Nabij het centrum van Winterswijk en landelijk gelegen door het aangrenzende park ligt woonzorgcentrum De Berkhof.

Nadere informatie

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling De Molenberg Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Molenberg In het centrum van Groenlo, nabij parken en winkels, ligt

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening. Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland

Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening. Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland Sint Annaland, augustus 2007 Informatiebrochure Aanbod Zorg-en dienstverlening De Schutse De doelstelling van de

Nadere informatie

Transferpunt. Aanvraag van nazorg. www.nwz.nl

Transferpunt. Aanvraag van nazorg. www.nwz.nl Transferpunt Aanvraag van nazorg www.nwz.nl Inhoud Wat is het transferpunt? 3 Welke hulp en zorg kunt u zelf regelen? 4 Welke zorg kan het transferpunt voor u aanvragen? 5 Meer weten? 7 Uw vragen 9 Notities

Nadere informatie

Dagbehandeling De Horst

Dagbehandeling De Horst Dagbehandeling De Horst U wilt graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar zonder extra ondersteuning lukt dat niet meer. U wordt ouder en krijgt geheugenproblemen. Het is niet meer zo gemakkelijk

Nadere informatie

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis U wordt opgenomen in het ziekenhuis en denkt na ontslag uit het ziekenhuis ook nog zorg nodig te hebben. Bijvoorbeeld thuiszorg voor hulp

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente stimuleert inwoners om langer

Nadere informatie

De Hassinkhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Appartementen te huur. Woonzorgcentrum. Tijdelijke zorg. Groepswonen

De Hassinkhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Appartementen te huur. Woonzorgcentrum. Tijdelijke zorg. Groepswonen De Hassinkhof Appartementen te huur Woonzorgcentrum Tijdelijke zorg Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Hassinkhof De Hassinkhof ligt in het kloppend hart van Beltrum en is onderdeel

Nadere informatie

iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen

iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen Gemeente Almelo Gemeente Almelo De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met

Nadere informatie

Archipel Zorg aan Huis

Archipel Zorg aan Huis Archipel Zorg aan Huis Zo lang en zo zelfstandig mogelijk thuis blijven wonen het gevoel van samen Welkom bij Archipel Zorg aan Huis Natuurlijk is het fijn om zo lang en zo zelfstandig mogelijk thuis

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Transferpunt voor Nazorg Informatie en bemiddeling bij zorg na ziekenhuisopname. Transferpunt voor Nazorg bevindt zich in de centrale hal

Nadere informatie

Zorg Thuis. Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN

Zorg Thuis. Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Zorg Thuis Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl www.rosengaerde.nl

Nadere informatie

Beth San. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen. Uitleenbalie hulpmiddelen

Beth San. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen. Uitleenbalie hulpmiddelen Beth San Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Uitleenbalie hulpmiddelen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Beth San Op loopafstand van het centrum van Aalten, vlakbij het station, ligt Beth

Nadere informatie

Zorg nodig na uw verblijf in het ziekenhuis

Zorg nodig na uw verblijf in het ziekenhuis Zorg nodig na uw verblijf in het ziekenhuis Heeft u na uw verblijf in het ziekenhuis nog zorg nodig? Dan wordt afdeling nazorg ingeschakeld om dit samen met u voor u te regelen. De afdeling nazorg De afdeling

Nadere informatie

Zelfstandig Wonen met Ondersteuning. Ondersteuning Mantelzorg

Zelfstandig Wonen met Ondersteuning. Ondersteuning Mantelzorg Dagcentrum, Woonzorgcentrum en Verpleeghuis De Molenberg Wonen Zorg Welzijn Ieder mens telt Welkom bij Woonzorgcentrum en Verpleeghuis De Molenberg in hartje Groenlo. De Molenberg is een begrip als het

Nadere informatie

Zo lang mogelijk zelfstandig

Zo lang mogelijk zelfstandig Zo lang mogelijk zelfstandig Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord U wilt zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dat lukt u goed. Toch kan

Nadere informatie

eigen thuis eigen kracht eigen leven

eigen thuis eigen kracht eigen leven eigen thuis eigen kracht eigen leven Visie van mosae zorggroep Eigen thuis, eigen kracht, eigen leven Wij geloven in de eigen kracht van mensen, ongeacht hun leeftijd. Door de regie van cliënten en de

Nadere informatie

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF VOOR EEN LEVEN MET KLEUR Welkom bij De Lingehof het huis in het hart van het Over-Betuwse Bemmel In De Lingehof kunt u aangenaam wonen met gespecialiseerde verzorging

Nadere informatie

Welke zorg kan de transferverpleegkundige voor u regelen?

Welke zorg kan de transferverpleegkundige voor u regelen? Transferbureau Goede zorg na ziekenhuisopname In Laurentius wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van zorg. Daaronder valt ook het regelen van de zorg, die nodig is ná een ziekenhuisopname. Vóór

Nadere informatie

Zo lang mogelijk zelfstandig

Zo lang mogelijk zelfstandig Zo lang mogelijk zelfstandig Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord U wilt zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dat lukt u goed. Toch kan

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag; 08-30 16.00 uur Donderdag;

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Hoe komt u in aanmerking

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen Werken met zorg

Thuiszorg Groningen Werken met zorg Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Gestart als het Groene Kruis, hebben wij al meer dan 100 jaar ervaring met zorg thuis. Dichtbij en vertrouwd.thuiszorg Groningen

Nadere informatie

De transferverpleegkundige

De transferverpleegkundige Transferpunt De transferverpleegkundige www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl TRA001 / De transferverpleegkundige / 10-11-2016 2 De transferverpleegkundige

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 1 De wet langdurige zorg 4 Woon je in een instelling en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Misschien heeft u na uw

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Van zinvolle activiteiten tot gerichte behandeling

Van zinvolle activiteiten tot gerichte behandeling Dagbesteding/dagbehandeling Van zinvolle activiteiten tot gerichte behandeling Dagbesteding en dagbehandeling bij TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) Breng uw dag door in een prettige, gastvrije en gezellige omgeving

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen. Werken met zorg. Bel 0900-8615 *

Thuiszorg Groningen. Werken met zorg. Bel 0900-8615 * Thuiszorg Groningen Werken met zorg Bel 0900-8615 * Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Thuiszorg Groningen is er voor iedereen: ouders, kinderen, jonge gezinnen,

Nadere informatie

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Vredense Hof Dagopvang speciaal Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in de Vredense Hof Aan de oostelijke rand van Winterswijk nabij weilanden en de

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

Dagactiviteiten in groepsverband. voor senioren in Ermelo, Harderwijk, Putten en Nunspeet

Dagactiviteiten in groepsverband. voor senioren in Ermelo, Harderwijk, Putten en Nunspeet Dagactiviteiten in groepsverband voor senioren in Ermelo, Harderwijk, Putten en Nunspeet Dagactiviteiten ouderen Zelfstandig wonende senioren zijn bij Dagactiviteiten ouderen aan het juiste adres voor

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam In Rotterdam wonen veel actieve senioren. Bent u één van hen? Voor u wil Lelie zorggroep graag het bruisende middelpunt van de wijk zijn! Wij doen dit door activiteiten

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Ervaar onze gastvrijheid. Welkom! www.arienszorgpalet.nl

Ervaar onze gastvrijheid. Welkom! www.arienszorgpalet.nl Ervaar onze gastvrijheid Welkom! www.arienszorgpalet.nl Van harte welkom bij AriënsZorgpalet Iedereen vindt het heerlijk om gastvrij te worden ontvangen. Weten dat u welkom bent en dat men er alles aan

Nadere informatie

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben.

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben. uw zorg, onze zorg uw zorg, onze zorg mosae thuiszorg Mosae Thuiszorg is onderdeel van Mosae Zorggroep, samen met de zorglocaties Campagne, Daalhof, Scharwyerveld, Sint Gerlachus en Licht & Liefde. Elke

Nadere informatie

De beste zorg in uw eigen huis?

De beste zorg in uw eigen huis? De beste zorg in uw eigen huis? Het Volledig Pakket Thuis maakt het mogelijk! Zorg op maat in uw eigen vertrouwde omgeving U heeft zorg nodig maar verhuist liever niet naar een zorginstelling zoals een

Nadere informatie

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis Transferbureau zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis U bent of wordt binnenkort opgenomen in het Waterlandziekenhuis. Bij een geplande opname kunt u al rekening houden met de mogelijke beperkingen

Nadere informatie

zorgaanbieders naar keuze

zorgaanbieders naar keuze 11 zorgaanbieders naar keuze Huishoudelijke hulp in Walcheren 2009 / 2010 In deze folder maakt u kennis met de 11 zorgaanbieders op Walcheren die u hulp in de huishouding kunnen bieden. U hebt hiervoor

Nadere informatie

Mobiel blijven. óók met een beperking

Mobiel blijven. óók met een beperking Servicepunt Zorg Mobiel blijven óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld niet meer lopend naar de winkels of reizen

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo 2 3 WMO De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt dat iedere inwoner van de gemeente Beverwijk mee kan blijven

Nadere informatie

Expertisecentrum Madeleine, Boxmeer

Expertisecentrum Madeleine, Boxmeer Expertisecentrum Madeleine, Boxmeer Intensieve zorg in huiselijke sfeer Voelt beter Intensieve zorg in huiselijke sfeer Het eigentijdse Madeleine in Boxmeer biedt als expertisecentrum uitgebreide faciliteiten

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

Stad met een hart. Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort

Stad met een hart. Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort Stad met een hart Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen In deze folder leest u: wat u van Ontmoeting en Dagbesteding voor ouderen kunt verwachten;

Nadere informatie

De transferverpleegkundige

De transferverpleegkundige Transferpunt De transferverpleegkundige www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl TRA001 / De transferverpleegkundige / 03-06-2014 2 De transferverpleegkundige

Nadere informatie

Extramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied

Extramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Extramurale Zorg Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Extramurale zorg Zorgcentrum Mennistenerf Meer dan wat ook is van belang dat elke bewoner zich thuis, welkom en goed verzorgd voelt. Daarom zet

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Met ingang van 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. Belangrijk is dat u weet dat niet meer alle zorg wordt vergoed en verzorgd door de overheid, thuiszorg of het

Nadere informatie

Dagactiviteiten in groepsverband. voor senioren in Ermelo, Harderwijk, Putten en Nunspeet

Dagactiviteiten in groepsverband. voor senioren in Ermelo, Harderwijk, Putten en Nunspeet Dagactiviteiten in groepsverband voor senioren in Ermelo, Harderwijk, Putten en Nunspeet Dagactiviteiten ouderen Zelfstandig wonende senioren zijn bij Dagactiviteiten ouderen aan het juiste adres voor

Nadere informatie

Wonen en zorg. Leystromen biedt mogelijkheden

Wonen en zorg. Leystromen biedt mogelijkheden Wonen en zorg Leystromen biedt mogelijkheden U wilt zelfstandig blijven wonen, maar u heeft ook behoefte aan wat extra zorg? Dan zijn onze zorgwoningen misschien een uitkomst. Maar u kunt er natuurlijk

Nadere informatie

Dagbehandeling Beweging 3.0

Dagbehandeling Beweging 3.0 Dagcentra Beweging 3.0 Postbus 1599 3800 BN Amersfoort T (033) 469 20 20 E dagcentra@beweging3.nl www.beweging3.nl VBD-006-0513 Dagbehandeling Beweging 3.0 Welkom In deze brochure vindt u informatie over

Nadere informatie

De Lindeboom Ammerzoden

De Lindeboom Ammerzoden De Lindeboom Ammerzoden BrabantZorg Zorg en ondersteuning bieden tijdens het ouder worden. Dat is de kern van ons werk. Niet alleen op de momenten dat het nodig is, maar ook omdat we ouder worden zo aangenaam

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

WONEN, ZORG EN WELZIJN

WONEN, ZORG EN WELZIJN Zoekt u informatie, die niet in deze gids staat? Belt u dan met de Stichting Welzijn Bedum p/a Kapelstraat 9 9781 GK Bedum tel. 301 44 65 KLEINE INFORMATIEGIDS WONEN, ZORG EN WELZIJN VOOR OUDEREN IN DE

Nadere informatie

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012 De Wmo en de inkomensondersteuning Zorgpoort mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven

Nadere informatie

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving. We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Het Zonnelied Ammerzoden

Het Zonnelied Ammerzoden Het Zonnelied Ammerzoden Acute zorg Bij Bij een noodgeval bent u met één druk op op de de alarmknop verzekerd van snelle hulp. U kunt deze service ontvangen als aanvulling op op uw bestaande zorg of of

Nadere informatie

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO WMO Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO 3 WMO Mobiel blijven, óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Weer thuis na opname in het ziekenhuis

Weer thuis na opname in het ziekenhuis Weer thuis na opname in het ziekenhuis Inhoudsopgave Inhoudsopgave Blz. Weer thuis na opname in het ziekenhuis 3 - Checklist 3 Wat kunt u thuis zelf regelen 4 - Gebruikelijke zorg 5 - Overige voorzieningen

Nadere informatie

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Inleiding Van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hebt u een ZorgProfiel (ZP) ontvangen waarmee u recht hebt op zorg vanuit de Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Thuis blijven wonen met QuaRijn

Thuis blijven wonen met QuaRijn Thuis blijven wonen met QuaRijn Thuis zoals u gewend bent ZorgThuis van QuaRijn is hulp in uw eigen huis, zoals u het wilt. De een is geholpen met ondersteuning bij douchen en aankleden door ons terwijl

Nadere informatie

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis. Wat kunnen wij voor u betekenen

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis. Wat kunnen wij voor u betekenen Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis Wat kunnen wij voor u betekenen U ontvangt deze folder omdat u na opname in het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. In deze folder staat beschreven wat

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Solis thuiszorg We nemen zorg persoonlijk.

Solis thuiszorg We nemen zorg persoonlijk. Solis thuiszorg We nemen zorg persoonlijk. Solis thuiszorg luistert, kijkt en zorgt. Al eeuwen. Solis thuiszorg is er met zorg en aandacht. We bieden thuiszorg op maat, passend bij uw gewoontes en uw dagelijks

Nadere informatie

Maaltijdvoorzieningen voor ouderen en gehandicapten in Maasbree. Veel keuze en (desgewenst) thuis bezorgd

Maaltijdvoorzieningen voor ouderen en gehandicapten in Maasbree. Veel keuze en (desgewenst) thuis bezorgd Maaltijdvoorzieningen voor ouderen en gehandicapten in Maasbree Veel keuze en (desgewenst) thuis bezorgd 1 2 Inleiding De overgrote meerderheid van de ouderen, waaronder een groeiende groep kwetsbare ouderen

Nadere informatie

ThuisZorg en plusdiensten 1

ThuisZorg en plusdiensten 1 ThuisZorg en plusdiensten 1 2 ThuisZorg Zorgfederatie Oldenzaal: ThuisZorg die goed en vertrouwd voelt! Wanneer u nog zelfstandig woont, kan het toch zijn dat u hulp van anderen nodig heeft. Maar ook als

Nadere informatie

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen met zorg goede zorg die vertrouwd voelt Welkom bij Zorgfederatie Oldenzaal. Wij zijn een kleinschalige, plaatselijke organisatie voor mensen uit Oldenzaal en omgeving.

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Inhoudsopgave Hoe komt

Nadere informatie