Rapportage Key Performance Indicators UBN 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Key Performance Indicators UBN 2014"

Transcriptie

1 Rapportage Key Performance Indicators UBN 2014 Inhoud: I. Algemene rapportage 1 II. Gedetailleerde rapportage 3 II.a Studenten 3 II.b Medewerkers 7 Bijlagen: open antwoorden wetenschappelijk medewerkers Bijlage A: Redenen om de collectie voor onderzoek als onvoldoende te beoordelen 12 Bijlage B: Ervaren lacunes in de collectie voor onderzoek 14 Bijlage C: Redenen om de collectie voor onderwijs als onvoldoende te beoordelen 21 Bijlage D: Ervaren lacunes in de collectie voor onderwijs 22 Bijlage E. Opmerkingen en suggesties 24 I. Algemene rapportage De resultaten op kpi s 1, 3 en 5 zijn begin 2015 uit de systemen gehaald. Meetmoment: 31 december Kpi s 2, 4, 6, 7 en 8 zijn als volgt gemeten: voor de studenten zijn de vragen opgenomen in de Algemene Studentenenquête die in oktober 2014 door de Radboud Universiteit gehouden is onder alle studenten. Voor de wetenschappelijk medewerkers zijn deze begin 2015 gemeten middel een eigen web-survey onder een steekproef van wetenschappelijk medewerkers. 1. Saldo literatuurbudget Kpi: 100% van het toegekende literatuurbudget (faculteiten plus Centrale Bibliotheek) wordt besteed met een marge van 5% % 96% 93% * * Het faillissement van een van de grote leveranciers van wetenschappelijke publicaties (Swets) is er de oorzaak van dat de target in 2014 niet gehaald kon worden. 2. Tevredenheid primaire doelgroep met collectie Kpi: Minimaal 85% van de primaire doelgroep is van mening dat de collectie voldoende (of meer dan voldoende) op peil is voor hun onderzoek, onderwijs of studie Medewerkers - voor onderzoek 80% 73% 79% Medewerkers voor onderwijs 76% 74% 85% Studenten voor studie 81% 79% 75% 3. Radboud Repository De kpi s over de repository zijn per 2013 aangepast. Vergelijking met eerdere jaren is daarom niet mogelijk. Kpi a: Het percentage Open Access publicaties van het totale aantal records in de repository. Kpi b: Het percentage fulltext publicaties (Open Access plus embargo) van het totale aantal records. 1

2 Percentage Open Access 23% 26% Percentage fulltext (Open Access plus emabrgo) 36% 45% Meetmoment voor 2013: 1 maart 2014; Meetmoment voor 2014: 31 december Instructies Kpi: Instructies in informatievaardigheden worden door deelnemers beoordeeld met een rapportcijfer 7 of hoger ,0 6,9 6,9 5. Leren en innovatie Kpi: De uitgaven voor scholing / opleiding (inclusief congresbezoek) bedragen tenminste 2% van de totale personeelsuitgaven ,1% 1,2% 1,0% 6. Fysieke bibliotheek Kpi: Tevredenheid met de fysieke bibliotheek is minimaal een 7 op een tienpuntschaal. De gemeten aspecten staan in onderstaande tabel. Onderzoekers Studenten Studieklimaat (rust, privacy) 8,3 8,0 7,8 7,9 7,8 7,6 Beschikbaarheid studieplaatsen 7,7 7,3 7,2 6,3 6,0 5,8 Overzichtelijkheid opstelling collectie 7,8 7,1 7,6 7,3 7,2 7,0 Kopieer-/print- /scanfaciliteiten 7.4 6,9 6,8 7,2 7,5 7,2 Aantal computers 7,0 7,0 7,2 6,3 6,3 5,8 Functionaliteit computers 7,0 7,0 7,2 7,4 7,7 7,4 Wifi - 7,4 7,9-7,4 7,0 7. Openingstijden Kpi: tevredenheid met openingstijden van de meest bezochte bibliotheek is minimaal een 7 op een tienpuntschaal. Onderzoekers Studenten Openingstijden 8,5 8,4 8,6 7,8 8,2 7,8 8. Digitale bibliotheek Kpi: Tevredenheid met de digitale bibliotheek is minimaal een 7 op een tien-puntschaal. De gemeten aspecten staan in onderstaande tabel. Onderzoekers Studenten Overzichtelijkheid website bibliotheek * 7,7 7,7 7,2 7,3 7,2 7,0 Beschikbaarheid tijdschriften online 7,8 7,7 7,6 7,3 7,4 7,2 Beschikbaarheid digitale zoeksystemen 8,1 8,0 8,0 7,9 7,8 7,8 * Studenten: op moment van meting (2014) was vernieuwde website nog niet beschikbaar, bij meting onderzoekers wel. 2

3 II. Gedetailleerde rapportage Over de kpi s die middels bevraging van studenten en onderzoekers zijn gemeten valt meer te zeggen. Zowel over de methode en response als over een nadere detaillering van cijfers over faculteiten en bibliotheeklocaties. Dat gebeurt hieronder in II.a en II.b. De schaalscores betreffen hier een vijfpuntschaal. II.a Gegevens uit onderzoek onder studenten. De kpi s zijn bij de studenten gemeten via vragen in de algemene studentenenquête. Deze is in oktober 2014 door IOWO en Dienst Studentenzaken gehouden onder alle studenten van de Radboud Universiteit die ingeschreven stonden in het studiejaar en zich opnieuw hebben ingeschreven voor het studiejaar ( studenten). De repons was 24% (n=2.822). Respons-percentages wisselen per faculteit. Daarom is waar van toepassing - gebruik gemaakt van gewogen scores. Collectie (kpi 2) Gevraagd is in welke mate de bibiotheekcollectie voldoet voor de studie. Men kon dit aangeven op een vijfpuntschaal met de volgende onderverdeling: helemaal niet in onvoldoende mate neutraal in voldoende mate in grote mate. De scores in voldoende mate en in grote mate opgeteld zijn als volgt voor de mate waarin de collectie voldoet voor de studie: Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 67% 83% 75% Faculteit Medische Wetenschappen 84% 80% 79% Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen 94% 88% 82% Faculteit der Letteren 81% 80% 66% Faculteit der Rechtsgeleerdheid 87% 85% 75% Faculteit der Sociale Wetenschappen 77% 73% 74% Faculteit der Managementwetenschappen 79% 73% 74% Totaal 81% 79% 75% Alle faculteiten scoren onder de norm van 85% in In het algemeen liggen de scores lager dan in Dit geldt vooral voor de faculteit der Letteren. Er is ook gekeken naar de percentages respondenten die aangeven dat de collectie voor studie in onvoldoende mate of helemaal niet voldoet (neutraal is uitgesloten). Deze worden hieronder vermeld. Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 7% Faculteit Medische Wetenschappen 6% Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen 9% Faculteit der Letteren 11% Faculteit der Rechtsgeleerdheid 7% Faculteit der Sociale Wetenschappen 7% Faculteit der Managementwetenschappen 8% De ontevredenheid bij de faculteiten die de norm niet halen, ligt tussen de 6 en 11%. Instructies (kpi 4) 72% van de studenten heeft in de studie wel eens instructies gevolgd over zoeken en/of verwerken van literatuur waarbij de bibliotheek betrokken was (in 2013: 67%). In het algemeen is de aangegeven deelname 3

4 iets toegenomen. In tabel 3 staat hoeveel procent instructies gevolgd heeft en hoe deze gewaardeerd worden met een rapportcijfer. Tabel 3: percentages deelname en rapportcijfers instructies over zoeken/verwerken literatuur Jaar Totaal FdL FdR FSW FdM FMW FNWI FFTR Gevolgd % 57% 88% 67% 53% 89% 57% 69% % 62% 84% 62% 56% 85% 60% 54% % 79% 93% 61% 62% 84% 63% 69% Rapportcijfer ,0 7,1 6,7 7,0 6,8 7,2 7,0 6, ,9 6,7 6,6 7,1 6,9 7,0 7,0 6, ,9 6,8 6,8 6,9 6,9 6,9 6,8 6,8 De kpi is een rapportcijfer van 7,0. Deze wordt voor het totaal en voor de afzonderlijke faculteiten net niet gehaald. De scores van de faculteiten liggen dicht bij elkaar. Fysieke bibliotheek en openingstijden (kpi 6 en 7) Gevraagd is van welke bibliotheek men in het afgelopen jaar het meest gebruik heeft gemaakt. In tabel 4 staan de resultaten. Tabel 4: Meest gebruikte bibliotheek FdL FdR FSW FdM FMW FNWI FFTR Centrale Bibliotheek 48% 42% 95% 7% 59% 79% 5% 4% 94% Rechtsgeleerdheid 11% 14% 0% 91% 1% 4% 0% 0% 0% Medische Wetenschappen 16% 15% 0% 0% 1% 0% 84% 0% 0% Library of Science 12% 14% 0% 1% 3% 1% 2% 83% 6% Geen bibliotheek bezocht 13% 15% 4% 2% 36% 16% 9% 13% 3% De Centrale Bibliotheek blijft het meest genoemd worden als de meest gebruikte. Belangrijkste groepen die de Centrale Bibliotheek als meest gebruikte noemen, zijn de studenten van de Humaniora faculteiten, Managementwetenschappen en Sociale Wetenschappen. De studenten van de faculteiten Rechtsgeleerdheid, Medische Wetenschappen en Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica zijn vooral gericht op hun eigen bibliotheeklocaties. Niet-gebruik van een bibliotheek is licht gestegen ten opzichte van De Centrale Bibliotheek wordt minder genoemd als meest gebruikte dan in Ten opzichte van 2013 zijn er opvallende verschillen bij de studenten van de faculteit Rechtsgeleerdheid: Het noemen van de Centrale Bibliotheek als meest gebruikte is gedaald van 15% naar 7%, het gebruik van de bibliotheek van de faculteit is gestegen van 81% naar 91%. Op het moment van meting (oktober 2014) was de nieuwe bibliotheek voor de faculteit (Grotiusgebouw) enkele maanden in gebruik. Bij de studenten van de faculteit Sociale Wetenschappen wordt de Centrale Bibliotheek nu door 59% genoemd als meest gebruikte (was 66%). 36% van de studenten van deze faculteit geeft aan in 2014 geen bibliotheek bezocht te hebben (was 29%). In tabel 5 staan de oordelen over aspecten van de meest gebruikte bibliotheek. 4

5 Jaar Openingstijden Studieklimaat rust, privacy) Beschikbaarheid studieplaatsen Overzichtelijkheid opstelling collectie Kopieer/print / scan voorz. Functionaliteit computers Aantal computer Wifi Tabel 5: Oordeel van studenten over aspecten van de meest gebruikte bibliotheek: gemiddelden op een vijfpuntschaal van zeer ontevreden tot zeer tevreden Centrale Bibliotheek ,2 4,1 3,0 3,5 3,4 3,6 3, ,4 3,9 2,8 3,5 3,8 3,8 3,1 3, ,2 3,8 2,8 3,4 3,5 3,7 2,9 3,7 Rechtsgeleerdheid ,1 4,1 3,6 3,9 3,5 3,9 3, ,0 3,8 3,2 3,8 3,7 3,6 3,5 3, ,0 3,5 3,1 3,6 3,2 3,4 2,5 3,5 Medische Wet. Wetenschappen ,0 3,5 3,0 3,8 4,0 3,9 2, ,2 3,5 3,1 3,7 3,5 3,8 2,9 3, ,0 3,5 3,0 3,6 3,5 3,5 3,0 2,9 Library of Science ,3 4,2 3,5 3,6 4,0 3,7 3, ,3 4,4 3,3 3,9 4,1 4,3 3,4 3, ,1 4,2 3,1 3,8 4,0 4,0 3,2 3,8 Algemeen gemiddelde ,9 4,0 3,2 3,6 3,6 3,7 3, ,1 3,9 3,0 3,6 3,7 3,8 3,2 3, ,9 3,8 2,9 3,5 3,6 3,7 2,9 3,5 Voor de key performance indicators van de UBN wordt een grens van 3,5 aangehouden. De beschikbaarheid van studieplaatsen scoort in alle locaties onder de norm. Dit geldt ook voor het aantal computers. Opvallend is hier de sterke daling bij de bibliotheek Rechtsgeleerdheid. Dit heeft vermoedelijk te maken met het beleid minder computers te plaatsen in de nieuwe bibliotheek van het Grotiusgebouw (van 3,5 in 2013 naar 2,5 in 2014). De openingstijden worden goed beoordeeld behalve bij de bibliotheek Medische Wetenschappen. Het studieklimaat wordt overal als voldoende beoordeeld. Het oordeel over de kopieer-, print en scan voorzieningen en over functionaliteit van de computers voldoet overal aan de norm behalve bij de Bibliotheek Rechtsgeleerdheid. Voor het oordeel over de overzichtelijkheid van de collectie geldt dat dit overal aan de norm voldoet behalve bij de Centrale Bibliotheek. Daar zit het er iets onder. De tevredenheid met wifi is bij de bibliotheek Medische Wetenschappen onder de norm. Digitale bibliotheek (kpi 8) In tabel 8 zijn de oordelen over enkele digitale diensten van de bibliotheek opgenomen, uitgesplitst naar faculteit. 5

6 Tabel 8: Oordeel van studenten over digitale diensten: gemiddelden op een vijfpuntschaal van zeer ontevreden tot zeer tevreden FdL FdR FSW FdM FMW FNWI FFTR overzichtelijkheid website 3,7 3,6 3,5 3,5 3,5 3,7 3,5 3,6 3,4 3,4 beschikbaarheid digitale tijdschriften beschikbaarheid digitale zoeksystemen 3,7 3,7 3,6 3,6 3,6 3,7 3,8 3,6 3,7 3,4 4,0 3,9 3,9 3,8 3,8 3,9 3,8 4,0 3,9 3,6 Voor de key performance indicators van de UBN wordt een grens van 3,5 aangehouden. Deze wordt overal gehaald op de score na voor de beschikbaarheid van digitale tijdschriften van de studenten de faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen en de overzichtelijkheid van de website van studenten van de faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen en die der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. De scores zitten in al die gevallen net onder de norm. Opgemerkt moet worden dat het onderzoek bij de studenten plaatsvond in de periode voordat de vernieuwde website geïntroduceerd werd. Omdat het onderzoek onder studenten over 2014 was opgenomen in de Algemene Studentenenquête, zijn er geen opmerkingen of suggesties van de kant van studenten over de bibliotheek beschikbaar. 6

7 II.b Gegevens uit onderzoek onder wetenschappelijk medewerkers van de Radboud Universiteit. In februari 2015 is een random steekproef van de wetenschappelijk medewerkers van de Radboud Universiteit uitgenodigd deel te nemen aan een web survey voor meting van de kpi s van de bibliotheek. De vragenlijst kende een Nederlandse en Engelse versie. Na ongeveer een week is een rappel verstuurd. In totaal zijn personen uitgenodigd voor deelname uitnodigingen zijn aangekomen. Er zijn 311 volledige en 6 onvolledige, maar toch bruikbare responses binnengekomen. De response komt daarmee op 22%. Dit is 2% minder dan bij de meting over Bij de meeste faculteiten is een steekproef van 25% getrokken, bij de faculteiten Filosofie, Theologie en Religiestudies, Rechtsgeleerdheid en Managementwetenschappen is een steekproef van 50% getrokken om ook bij deze faculteiten voldoende response te hebben voor uitspraken op facultair niveau. In tabel 9 moet u met deze ongelijke steekproeftrekking rekening houden. In tabel 9 staan gegevens over de faculteiten van populatie, steekproef en response. Tabel 9: verdeling van respondenten, steekproef en populatie medewerkers over faculteiten Respondenten Steekproef Populatie Aantal % Aantal % Aantal % Natuurwetenschappen, Wiskunde en Inform ,7% ,5% ,7% Medische Wetenschappen ,4% ,8% ,8% Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen 18 5,7% 115 7,9% 230 4,6% Letteren 32 10,1% ,3% ,9% Rechtsgeleerdheid 29 9,1% 119 8,1% 239 4,7% Sociale Wetenschappen 52 16,4% ,9% ,1% Managementwetenschappen 31 9,8% ,6% 338 6,7% Overig 12 3,8% 43 2,9% 172 3,4% Totaal % % ,9% De verdelingen van steekproef en respondenten komen redelijk overeen. In de respondentengroep zijn de faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen en Managementwetenschappen ondervertegenwoordigd, oververtegenwoordigd zijn Medische Wetenschappen, Rechtsgeleerdheid, Sociale Wetenschappen en overig. Voor alle resultaten behalve die waarbij verdeeld is naar faculteit, is een gewogen bestand gebruikt, waarin de populatieverdeling gereconstrueerd is door weging. In tabel 10 staan de weegfactoren en de aantallen en percentages respondenten na weging. Tabel 10. weegfactoren en aantallen en percentages respondenten na weging. weegfactor aantal na weging % na weging Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 1, ,8% Medische Wetenschappen 1, ,8% Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen 0, ,6% Letteren 1, ,9% Rechtsgeleerdheid 0, ,8% Sociale Wetenschappen 0, ,1% Managementwetenschappen 0, ,7% Overig ,4% Totaal ,1% Twaalf respondenten (ongewogen bestand) gaven aan elders werkzaam te zijn. Vijf maal werd de Radboud Docenten Academie genoemd, vier keer het ITS, twee keer het Donders Instituut, een keer het RIMLS. 7

8 De functies van de respondenten staan in tabel 11. Tabel 11: verdeling van de respondentengroep over functies Respondenten Aantal % Promovendus % UHD 22 7% UD 56 18% Hoogleraar 32 10% Overig wetenschappelijk personeel 60 19% Anders 6 2% Totaal % Zes respondenten (ongewogen bestand) gaven een andere functie aan: telkens een maal: gepensioneerd, studieadviseur, interim, kwaliteitsfunctionaris, medisch specialist, niet werkzaam bij universiteit maar ziekenhuis. Collectie (kpi 2) Gevraagd is in welke mate de bibiotheekcollectie voldoet voor onderzoek en onderwijs. Men kon dit aangeven op een vijfpuntschaal met de volgende onderverdeling: helemaal niet in onvoldoende mate neutraal in voldoende mate in grote mate. De scores in voldoende mate en in grote mate opgeteld zijn als volgt voor de mate waarin de collectie voldoet voor onderzoek: n 2014 Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 91% 70% 81% 31 Faculteit Medische Wetenschappen 82% 77% 79% 107 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen 89% 75% 94% 18 Faculteit der Letteren 68% 43% 60% 30 Faculteit der Rechtsgeleerdheid 85% 83% 93% 29 Faculteit der Sociale Wetenschappen 78% 82% 82% 49 Faculteit der Managementwetenschappen 74% 82% 87% 30 De scores zijn wat hoger dan in Toen scoorden alle faculteiten onder de norm van 85%. Nu scoren de faculteiten der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, der Rechtsgeleerdheid en die van Managementwetenschappen boven de norm. Hieronder zijn bij de faculteiten die onder de norm scoren, de percentages vermeld die aangeven dat de onderzoekscollectie in onvoldoende mate of helemaal niet voldoet (neutraal is uitgesloten). Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 3% Faculteit Medische Wetenschappen 9% Faculteit der Letteren 13% Faculteit der Sociale Wetenschappen 4% In veel faculteiten wordt de lage score op voldoen van de collectie voor onderzoek vooral bepaald door de neutrale antwoorden. Bij de faculteit Letteren wordt in veel mindere mate dan in 2013 aangegeven dat de collectie voor onderzoek echt onvoldoende is. Toen gaf 46% dat aan, nu 13%. Aan de respondenten die de onderzoekscollectie een onvoldoende beoordeling geven, is expliciet de vraag voorgelegd naar de redenen van deze beoordeling. De antwoorden hierop staan in bijlage A. Hier wordt vooral aangegeven dat men zaken mist in de collectie. Een enkele maal wordt ook de uitleenservice genoemd. Aan alle respondenten is gevraagd of zij vinden dat er sprake is van lacunes in de onderzoekscollectie en of zij 8

9 deze dan willen aangeven. De antwoorden hierop staan, verdeeld over de faculteiten, in bijlage B. Hier zijn veel reacties gegeven (119) die geanalyseerd zullen worden door de bibliothecaris van de betreffende faculteit. Voor de mate waarin de collectie voldoet voor onderwijs zijn de scores in voldoende mate en in grote mate opgeteld als volgt: n 2014 Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 76% 68% 96% 24 Faculteit Medische Wetenschappen 79% 72% 79% 56 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen 83% 81% 93% 14 Faculteit der Letteren 79% 66% 83% 23 Faculteit der Rechtsgeleerdheid 96% 93% 93% 28 Faculteit der Sociale Wetenschappen 61% 78% 82% 34 Faculteit der Managementwetenschappen 61% 86% 88% 24 Ook hier liggen de scores in 2014 hoger dan die in De faculteiten der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, der Rechtsgeleerdheid en der Managementwetenschappen scoren boven de norm van 85%. Bij de faculteiten die onder de norm van 85% scoren in 2014, zijn hieronder de percentages vermeld die aangeven dat de onderwijscollectie in onvoldoende mate of helemaal niet voldoet (neutraal is uitgesloten). Faculteit Medische Wetenschappen 4% Faculteit der Letteren 0% Faculteit der Sociale Wetenschappen 3% Slechts in zeer beperkte mate wordt expliciet aangegeven dat de collectie niet voldoet. Aan de respondenten die de onderwijscollectie een onvoldoende beoordeling geven, is expliciet de vraag voorgelegd naar de redenen van deze beoordeling. De antwoorden hierop staan in bijlage C. Aan alle respondenten is gevraagd of zij vinden dat er sprake is van lacunes in de onderwijscollectie en of zij deze dan willen aangeven. De antwoorden hierop staan in bijlage D. Ook deze worden geanalyseerd door de bibliothecaris van de betreffende faculteit. Fysieke bibliotheek en openingstijden (kpi 6 en 7) Gevraagd is van welke bibliotheek het afgelopen jaar het meest gebruik is gemaakt. In tabel 12 de antwoorden per faculteit. Tabel 12: Meest gebruikte bibliotheek door medewerkers FdL FdR FSW FdM FMW FNWI FFTR Centrale Bibliotheek 31% 32% 35% 94% 0% 58% 87% 6% 3% 100% Rechtsgeleerdheid 9% 5% 5% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% Medische Wet. 17% 15% 15% 0% 0% 0% 0% 42% 0% 0% Library of Science 10% 9% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 42% 0% Geen bibl. bezocht 33% 40% 38% 6% 0% 42% 13% 52% 55% 0% Het percentage dat geen bibliotheek bezoekt, is licht gedaald ten opzichte van Bij de medewerkers van de faculteit Sociale Wetenschappen van 49% naar 42%, bij Managementwetenschappen van 25% naar 13%. Bij de faculteiten Medische Wetenschappen en Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica is het percentage medewerkers dat geen fysieke bibliotheek gebruikt, boven de 50%. 9

10 Jaar Openingstijden Studieklimaat (rust, privacy) Beschikbaarheid studieplaatsen Overzichtelijkheid opstelling collectie Kopieer/print /scan voorz. Functionaliteit computers Aantal computer Wifi In tabel 13 staan de oordelen over aspecten van de meest gebruikte bibliotheek. Tabel 13: oordeel van medewerkers over aspecten van de meest gebruikte bibliotheek: gemiddelden op een vijfpuntschaal van zeer ontevreden tot zeer tevreden Centrale Bibliotheek ,1 3,9 3,4 3,6 3,3 3,3 3, ,1 3,8 3,4 3,3 3,1 3,3 3,4 3, ,4 3,8 3,4 3,7 3,1 3,7 3,5 4,1 Rechtsgeleerdheid ,5 4,3 4,2 4,4 3,6 3,8 3, ,4 4,5 4,2 4,2 4,1 4,3 4,3 3, ,7 3,9 3,5 4,0 3,6 3,6 3,3 3,9 Medische Wet. Wetenschappen ,2 4,3 4,3 4,0 4,3 3,7 3, ,1 4,1 3,9 3,8 4,1 3,5 3,3 3, ,0 4,0 3,9 3,8 3,8 3,7 3,7 3,8 Library of Science ,5 4,6 4,1 4,0 4,1 3,5 3, ,5 4,2 3,8 4,0 3,7 4,2 4,2 4, ,5 4,5 4,3 4,2 3,9 3,4 4,1 3,8 Algemeen gemiddelde ,2 4,2 3,8 3,9 3,7 3,5 3, ,2 4,0 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 3, ,3 3,9 3,6 3,8 3,4 3,6 3,6 4,0 Voor de key performance indicators van de UBN wordt een grens van 3,5 aangehouden. Bij de Centrale Bibliotheek scoren de beschikbaarheid van studieplaatsen en de kopieer-/print-/ scanfaciliteiten onder deze grens. Bij de bibliotheek Rechtsgeleerdheid zijn de tevredenheidscores over het aantal computers sterk afgenomen, waarschijnlijk vanwege het beleid om in de nieuwe bibliotheek weinig computer aan te bieden. Ook het oordeel over de functionaliteit van de computers is hier gedaald, maar dit haalt nog wel de norm. In de Library of Science scoort alleen het oordeel over de functionaliteit van de computers licht onder de norm. Digitale Bibliotheek (kpi 8) In tabel 14 staan de oordelen van de medewerkers over de digitale bibliotheek. Tabel 14: oordeel van medewerkers over digitale diensten: gemiddelden op een vijfpuntschaal van zeer ontevreden tot zeer tevreden FdL FdR FSW FdM FMW FNWI FFTR overzichtelijkheid website 3,9 3,8 3,6 3,5 3,5 3,6 3,4 3,8 3,5 3,4 beschikbaarheid digitale tijdschriften 3,9 3,8 3,8 3,7 4,0 3,8 4,2 3,6 4,0 4,0 aanbod digitale zoeksystemen 4,1 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 3,9 4,0 3,9 3,9 10

11 Voor de key performance indicators van de UBN wordt een grens van 3,5 aangehouden. Deze wordt overal gehaald, alleen bij Managementwetenschappen en de faculteit der Filosofie, Theologie en Religiestudies zit de score voor de overzichtelijkheid van de website er net onder. In de enquête werd ook de mogelijkheid geboden opmerkingen te plaatsen. In bijlage E zijn de opmerkingen van de wetenschappelijk medewerkers per faculteit weergegeven. Hier is veel gebruik van gemaakt (87 reacties). Veel opmerkingen gaan over de collectie. De leenprocedure (ophaaltijden) wordt vaak negatief beoordeeld door onderzoekers van de Humaniora faculteiten en de faculteit der Sociale Wetenschappen. Respondenten uit de Humaniora faculteiten geven ook enkele malen aan dat de bibliotheek te veel ontwikkelt richting studentenbibliotheek. Enkele medewerkers van de faculteit der Rechtsgeleerdheid klagen over het vele trappen lopen dat nodig is in de nieuwe bibliotheek van deze faculteit. Over de faculteiten heen komen negatieve oordelen over de vernieuwde website voor. 11

12 Bijlage A: Redenen om de collectie voor onderzoek als onvoldoende te beoordelen (medewerkers) Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Over de aanwezigheid van wetenschappelijke artikelen kan ik geen oordeel geven, die vind ik doorgaans online. Boeken zijn echter lang niet altijd digitaal beschikbaar en mijn ervaring leert dat ik zelden boeken heb aangetroffen in de bibliotheek waar ik specifiek naar zocht. Als ik vervolgens alternatieven wil zoeken dan vind ik het zoeksysteem met zoektermen zeer teleurstellend wat betreft functionaliteit. Faculteit Medische Wetenschappen Journal of Urology mist in de collectie Verschillende journals die van interesse zijn voor mijn vakgebied zijn niet toegankelijk. Mijn vakgebied is kennelijk te specieel; wel spijtig dat ik veel van de tijdschriften die ik lees of waarin ik zelf publiceer niet via de bibliotheek zijn in te zien. It is pity that we dont have the full access to some good journal like Nature Communication etc. het is vooral gericht op de collectie, sommige journals heb ik geen toegang waaronder bijv. van nature (bijv. Nature Immunol Rev.) deze vind ik toch vrij essentieel. Toegang tot online artikelen is vaak onvoldoende - toegang wordt vaak geweigerd. Mist enkele abonnementen die cruciaal zijn voor ons als research groep (Bijvoorbeeld JASN) Het aantal bereikbare tijdschriften (online) neemt af. Zie Nature Rev tijdschriften. Dit is onaanvaardbaar. Als het Radboud inderdaad "één in weten" wil zijn zal dit moeten veranderen. Het lijkt me goed het PR budget te verlagen, ten gunste van het online journal budget. There is not English books enough. Faculteit der Letteren De collectie bevat weinig (specialistische en af en toe ook basis-) literatuur over een aantal vakgebieden waar ik me mee bezighoud voor mijn promotieonderzoek, waaronder wetenschapsgeschiedenis en geschiedenis van de criminaliteit en jeugddelinquentie. Daarnaast vind ik het zeer onhandig dat er op slechts drie tijdstippen per dag boeken uit het magazijn kunnen worden gehaald. Dit vormt een belemmering voor het doen van onderzoek. Het aantal tijdschriften (papieren en elektronische) is nogal beperkt. Verder vind ik dat er te weinig van de collectie in open opstelling staat. there just are hardly any recent books for my subject (ancient Greek) De collectie bestaat vooral uit engelstalige en in mindere mate duitstalige literatuur. Voor aanschaf van relevante onderzoeksliteratuur in Italiaans en Frans is onvoldoende budget. Ook de tijdschriftencollectie is te beperkt voor systematisch onderzoek Faculteit Rechtsgeleerdheid De collectie Romeins recht laat te wensen over. Bovendien is de collectie verdeeld over UB en faculteitsbibliotheek Rechten. Het laatste jaar is de toestand zeer verslechterd doordat (1) de fysieke afstand tussen beide locaties is vergroot, (2) de uitleenservice van de UB veel slechter is geworden en (3) er weinig bereidheid lijkt te bestaan tot constructief meedenken over het verplaatsen van een deel van de UB-collectie naar de faculteitsbibliotheek. Hier kan nog aan worden toegevoegd dat de faciliteiten voor onderzoekers in de 12

13 nieuwe rechtenbibliotheek zijn verslechterd, doordat de bibliotheek meer als studieruimte voor studenten is gaan fungeren dan als ruimte voor het raadplegen van boeken: er is eenvoudigweg vaak geen plaats meer. Tenslotte, de collectie Rechtsgeschiedenis is ook binnen de faculteitsbibliotheek fysiek verdeeld (deels op 1e etage deels in kelderetage), wat het werken zeer bemoeilijkt. Faculteit Sociale Wetenschappen Hoewel ik niet vaak boeken leen, heb ik toch een aantal keren naar boeken gezocht die ik nodig zou kunnen hebben voor mijn onderzoek die niet aanwezig zijn. Dit gaat dan met name om recente boeken, in mijn geval op het gebied van populistisch en radicaal (extreem) rechts stemgedrag. Nature Reviews serie ontbreekt. Faculteit Managementwetenschappen Some (important ) journals that I can use in my research are not listed. Some texts are difficult to find online The route to some articles are too complex, these could be made simpler. I find the library's collection of books totally insufficient. The collection is fine regarding journal inscriptions, but more that 60-70% of the time I cannot find the book I am looking for. I therefore am forced to buy the book or pay (a rather expensive fee) to have the book from another library. Overig: RILMS We have no access to the articles from Nature review and Nature review-urology which are relative to my research. 13

14 Bijlage B: Ervaren lacunes in de collectie voor onderzoek (medewerkers) Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Informatie of interacties tussen organismen. Populatiedynamica etc. In mijn gebied (internationaal energie- en klimaatbeleid) is er niet heel veel, maar online kan er veel. Ik heb het nog niet als een beperking ervaren. De toegang tot wetenschappelijke tijdschriften is niet altijd voldoende. Zo is er een aanzienlijk aantal tijdschriften waarvan alleen de artikelen van meer dan twee jaar oud toegankelijk zijn. Af en toe zoek ik een artikel in een tijdschrift waar we geen (electronisch) abonnement op hebben. Voorbeeld: gisteren zocht ik een artikel uit SIAM J Scie Comput. Ik heb het via een bevriende collega aan een andere universiteit gevraagd. Het gebeurt niet vaak, en meestal biedt het arxiv wel een oplossing. Een enkele keer hebben we een boek niet in de collectie. In het algemeen is het voldoende adequaat, en waar niet zoeken we creatieve oplossingen. ISME Journal Ja sommige tijdschriften kunnen niet benaderd worden vanuit de Radboud Universiteit, zoals het Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. Aandeel ecologische literatuur is vrij beperkt Nature photonics PHYSICA STATUS SOLIDI (B) (Wiley) Advances in Physics (Taylor and Francis) Een aantal nature tijdschriften zijn niet online toegankelijk Wat algemene top journals, zoals Nature Communications, waar inmiddels veel in gepubliceerd wordt I rarely need books or journals in hardcopy. The number of electronic journals could be a little extended. Nature Review (Neuroscience/Genetics) is niet meer toegankelijk. Dit gebruik ik voor onderzoek maar ook vraag ik studenten deze te downloaden in onze mastercursussen. Sometimes I need articls from this journal: Advanced Energy Materials, Wiley. Nature Reviews Neuroscience is niet meer beschikbaar misschien een goed boek over het gebruik van het statistiekprogramma 'R' in statistiek en/of in ecologie Faculteit Medische Wetenschappen Journal of Urology mist in de collectie JASN Een abonnement op 'European journal of gynaecological oncology' zou ik goed kunnen gebruiken. slechts sporadisch is informatie die ik zoek niet op te vragen. 14

15 I think it is a real pity that the library has decided to not subscribe to the Nature Reviews journals anymore (Nature Reviews Genetics, Nature Reviews Neuroscience etc.) because these journals often contain the reference review paper within a given field of research. Nat Rev Neurol Nee (4 maal) Abbonementen: BMJ Emergency Medicine en Prehospital Emergency Care Regelmatig ontbreekt het volledige artikel dat wel interessant is aan de hand van het abstract. there are a number of journals we cannot access, however, this mostly concerns smaller journals. Nature reviews ontbreekt Ik ben hoogleraar paramedische wetenschappen en dit betekent dat de medische literatuur goed beschikbaar is maar de internationale wetenschappelijke tijdfschriften niet altijd en de procedure om deze op te vragen is dan complexer en tijdrovend. Ja: Ontbreken van Nature Reviews Enkele Nature Review journals zijn niet beschikbaar, deze mis ik wel eens Metname het ontbreken van de Nature Reviews series en Cell Press titels (in het bijzonder Cell Host Microbe - voor mij persoonlijk) vind ik een onbegrijpelijk hiaat in de online collectie. Nature reviews series, Stem Cells, Nanomedicine Publications on physiology and biochemistry that are not available freely on internet is rarely available on paper at the library met name oudere jaargangen van wetenschappelijke tijdschriften zijn niet online te verkrijgen ja, een aantal psychiatrische journals is slecht toegankelijk, zoals JAACAP. Sommige oudere artikelen zijn niet meer te lezen. Hoofdstukken uit boeken (Springerlink) zijn meestal niet beschikbaar. Certain international journals I had access to in my old university (University College Cork). I no longer have access to here. Voor boeken over specifieke fittesten ben ik nu naar de HAN gegaan omdat deze niet via de RU verkrijgbaar zijn. Sommige jaartallen van e-journals zijn niet beschikbaar die ik wel vaker zou willen gebruiken. Sommige tijdschriften zijn niet available. Nee, tot nu toe ben ik niets tegenkomen aan eventuele lacunes. Voor slechts enkele tijdschriften krijg ik geen toegang tot de online versies van artikelen via de RU. Soms is het niet mogelijk toegang te verkrijgen tot bepaalde journals. Op die momenten gebruik ik het account van een collega bij Universiteit Utrecht, waar het aantal abonnementen groter is. 15

16 Toegang tot full-text van een aantal (top)journals, bijvoorbeeld: Cell Host & Microbe Nature Reviews Microbiology Clinical Journal of the American Society of Nephrology Journal of the American Society of Nephrology JA IK EN VELEN MET MIJ WILLEN TOEGANG TOT DE JOURNAL OF UROLOGY. EEN GROOT GEMIS!!!! Ja, de Journal of Urology is niet toegankelijk vanuit onze universiteit. Dit is echter een journal met oa belangrijke artikelen die nodig zijn voor mijn onderzoek. Journal of Urology mist en is erg nuttig voor ons. ja de toegang tot Journal of Urology ontbreekt. Toegang tot een aantal belangrijke medische tijdschriften zoals Nature Genetics. geen samenwerking met sommige uitgevers zoals JMIR. Geen idee, ik werk ook in het UMC Utrecht, dus als ik iets niet snel genoeg vind, ga ik over naar de online bieb van de UU Bepaalde tijdschriften in het verpleegkundig en paramedisch domein. te weinig 'quality of care'journals als online journal Am only using online access... BMJ quality and safety Soms is zeer specialistische literatuur niet aanwezig, maar deze is altijd vrij snel uit andere bibliotheken te halen. De nature reviews serie Ik mis soms toegang tot belangrijke bladen in mijn vakgebied zoals Nature Reviews of Rheumatology. Nature reviews (immunology) is niet online beschikbaar Dat is een erg grote lacune My research and educational activities focus on occupational health / ergonomics. Many journals have a link to 'full text' but if I push that button, the subscription is no longer there. I have to buy about 75% of the articles I want to read through IBL (which is a lot of work, and it cost more money) abonnementen op ehealth tijdschriften Nature Immunology Reviews Nature Microbiology Reviews Met enige regelmaat zijn artikelen niet in full text beschikbaar. Soms belangrijke artikelen niet of niet gemakkelijk te krijgen; geen vast patroon Wetenschappelijke literatuur op gebied van Farmacie, farmaceutische patientenzorg en farmaceutische ethiek zijn matig of niet in de colectie aanwezig 16

17 Nature Communications Nature Reviews Genetics Nature Reviews Cancer Nature Reviews Molecular Cell Biology Molecular and Cellular Proteomics Nature Protocols Bioinformatics (from Oxford Journals) Journal of the American Association of Child and Adolescent Psychiatry (JAACAP) mis ik vaak! - Journal of the American Society of Nephrology - Nature Reviews - Magnesium research Af en toe kom ik nog wel eens artikelen tegen in gespecialiseerde vakbladen waar ik geen toegang toe heb, ik heb alleen even geen concreet voorbeeld paraat... Zou het niet lacunes noemen, mijn "vak" is erg klein dus de relevantsosie voor het geheel is er niet Nee, enkele van de journals hebben een lag van een jaar oid, maar dat kan ik begrijpen gezien de kosten Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiestudies SpringerLink e-books collection is rather small Ja, maar ik combineer de collecties van RUG, RU en VU en dan dekt dat bijna alles. Ik doe onderzoek op het gebied van de oud-griekse taalkunde. In dit vakgebied mis ik zo nu en dan nog wel eens een belangrijk werk. In het algemeen ben ik voor de Holocaust Studies aangewezen op andere bibliotheken (IBL). Jammer dat TBI collectie niet meer toegankelijk is Bernadette Bensaude Vincent, en andere hedendaagse techniek filosofen It happens that the library does not have a book that I need, but the gaps do not seem to be systematic. However, the collection in Classics and Ancient Languages seems much weaker than, say, in Philosophy. Een aantal klassiekers op het gebied van de religiewetenschap, vooral uit de Angelsaksische wereld, ontbreekt. Misschien is daar een inhaalactie mogelijk. Het Nijmeegse aanschafadvies was altijd erg Duits georiënteerd. bronteksten nieuwe religieuze bewegingen Faculteit der Letteren De collectie bevat weinig (specialistische en af en toe ook basis-) literatuur over een aantal vakgebieden waar ik me mee bezighoud voor mijn promotieonderzoek, waaronder wetenschapsgeschiedenis en geschiedenis van de criminaliteit en jeugddelinquentie. Recente literatuur is niet altijd aanwezig, niet alle belangrijke historische kranten (De Telegraaf!). Eigenlijk over de gehele linie binnen mijn onderzoeksgebied (Europese integratie, Atlantische samenwerking / trans-atlantische relaties, Koude Oorlog) is er een redelijke beperkte collectie waardoor ik met regelmaat boeken van andere universiteitsbibliotheken moet lenen. Ik mis vooral digitale kranten archieven Provinciaal-Romeinse archeologie. (De huidige collectie is, vooral wat betreft niet-nederlandse literatuur, sterk verouderd.) 17

18 jazeker, maar ze zijn te specifiek om zinvol te kunnen worden ingevuld door een organisatie die nu eenmaal weinig geld heeft. Ik heb de titels niet allemaal paraat, maar in principe alles wat er verschijnt op het gebied van Conversation Analysis, en concreet: - Brown & Levinson "Politeness Theory" - Journal of Communication and Medicine De oudere literatuur op mijn eigen terrein (vroege Middeleeuwen, Kunstgeschiedenis) is begrijpelijkerwijze (jonge universiteit en UB; tamelijk exotische periode naar huidige maatstaven) niet werkelijk compleet of ruim voorhanden. Ik merk vaak dat (tijdschriften)reeksen (bijvoorbeeld - uit mijn hoofd - de Acta Apostolicae Sedis) onvolledig zijn, wat erg vervelend is. Daarnaast mogen andere talen dan het Engels wel wat beter vertegenwoordigd worden. Ook de afdeling vroegmiddeleeuwse geschiedenis is wat summmier. Op het gebied van de internationale mediëvistiek zijn er lacunes,. Sportwetenschap, zowel sociologisch als ook historisch Een aantal psycholinguistische tijdschriften zijn niet benaderbaar. De bibliografische naslagwerken, zoals NUC en BL Cat, zijn niet langer beschikbaar op de open planken. Faculteit Rechtsgeleerdheid Ja. Dit laat zich niet hier aangeven. Er dient een grote inhaalslag gemaakt te worden door het bestellen van individuele boeken. Voor mijn promotie onderzoek maak ik veel gebruik van de diensten van de UB, helaas zijn niet altijd alle boeken die ik nodig heb opgenomen in de collectie Meer literatuur op terrein van agrarisch recht, zowel in civielrechtelijke als fiscale zin. Ook ontbreekt het tijdschrift Land- en Tuinbouw Bulletin (LTB). Onvoldoende internationale en Europese rechtsliteratuur. Nee. Op dit moment is er voor mijn onderzoek geen sprake van lacunes in de collectie. Lacunes is een groot woord want ik begrijp dat het te duur is om alles aan te schaffen en dat er voldoende belangstelling voor moet zijn. Ik mis echter regelmatig de modelverordeningen van de VNG. Van een lacune zou ik niet willen spreken, maar ik loop wel soms tegen het feit aan dat belangrijke handboeken op het terrein van internationaal publiekrecht niet in Nijmegen te leen zijn. Meestal wijk ik dan uit naar de Universiteitsbibliotheek van Utrecht, waar de collectie groter en uitgebreider is. Soms mist men een actuele druk van buitenlands (staats)recht. Dit punt heeft overigens blijvende aandacht van onze bibliothecaris en een bepaald boek wordt op verzoek eigenlijk altijd direct aangeschaft. Ik mis digitale abonnementen van twee tijdschriften die voor mijn vakgebied bijzonder van belang zijn. Het betreft het Tijdschrift voor Bouwrecht en het tijdschrift voor Milieu&Recht. Beide tijdschriften zijn wel hardcopy aanwezig, maar voor mijn eigen onderzoekswerkzaamheden en eigenlijk ook voor de studenten is dat onvoldoende. (Overigens kan ik ook het hardcopy abonnement niet missen.) 18

19 Niet zozeer een lacune, als dat boeken die ik wil lenen, vaak niet aanwezig zijn omdat ze uitgeleend zijn. M.a.w. van veel gebruikte titels is het te overwegen daarvan 1 exemplaar aanwezig te hebben dat niet uitgeleend wordt. Faculteit der Sociale Wetenschappen het is jammer dat Scopus is verdwenen. Voor mij was dit een aanvulling op Web of Science According to the search results from Worldcat.org, Radboud library still has limited collection in social sciences compared with other Dutch Universities. Only for access to some online journal articles (e.g., articles in Nature Neuroscience) but nothing serious. Ik heb een aantal keer meegemaakt dat de bibliotheken een bepaald boek niet hebben, maar meestal waren er wel vergelijkbare boeken of kon ik het boek op een andere manier verkrijgen Niet alle literatuur is beschikbaar, maar dat lijkt me niet meer dan logisch Enkele cruciale tijdschrijft (bv Nature Neuroscience, European Journal of Pain) zijn niet beschikbaar voor ons. not as far as I am aware Mostly, recent statistical analyses methods (Bayesian data analysis, mixed-models) using R (a programming language) niet zo zeer het aanbod maar de recentre trend om ebooks aan te schaffen bevalt mij niet. Software hapert en het werkt niet fijn vanaf een scherm met de zeer beperkte kopieermogelijkheden. Ik maak nauwelijks gebruik van de bibliotheek. Weinig op het terrein van mijn specialisme, African Studies. Artikelen van PsychNet zijn vaak niet toegankelijk Vorige keer had ik aangegeven dat het nieuwe aanbod (op (radicaal/extreem rechts) stemgedrag) wat beperkt was. Ik heb gister echter een recent boek weten te vinden dat zeer nuttig is voor mijn onderzoek. Sommige tijdschriften ontbreken online (met name als het ouder is) Moeilijk om te preciseren maar vrij geregeld zoek ik artikelen die niet verkrijgbaar zijn, meest op het gebied van taalkunde soms is een boek niet voorradig maar dan bieden andere bibliotheken vaak uitkomst, of internet journal Addiction Biology Het zou fijn zijn als meer boeken op het gebied van autisme digitaal beschikbaar zouden zijn. Ik zou graag toegang hebben tot het blad Addiction Biology 19

20 Faculteit Managementwetenschappen My research is very specific to a country. Occasionally these books are not to be found. Ik zou behoefte hebben aan het kunnen aanvragen van specifieke artikelen in journals waar de UB geen geheel abonnement heeft. Met andere woorden, als ik maar één artikel uit een journal nodig heb, zou ik die graag elektronisch willen aanvragen. Net als via IBL zou het mooi zijn als medewerkers daar een budget voor krijgen op faculteits- of opleidingsniveau, zodat je voor dat ene artikel dan een laag bedrag kan betalen. Ik heb dit bij buitenlandse universiteiten gezien en ik vraag me af of wij dit niet ook kunnen realiseren. Het thema civil society zou beter kunnen worden gedekt. There is quite a time-delay in recently released books/magazines for Social Network Analysis (e.g. I requested the purchase of one book almost a year ago and still nothing happened, because buying the license or so takes very long) Soms zijn er boeken niet aanwezig die ik graag zou willen gebruiken Ik vind het lastig de lacunes weer te geven omdat ik het zoeksysteem lastig te doorgronden vind (deze geeft nml ook weer dingen die niet in de collectie staan). I just go online. Are you rto books in the shelf or to the ability to get papers online? Niet alles wat ik nodig heb is in de RU bieb aanwezig; dat leen ik dan van een andere bieb There are occasional journals in the organization studies or healthcare management literature that the RU doesn't have subscriptions to, but these are comparatively rare Uiteraard zijn er wel eens (vooral oudere) publicaties niet beschikbaar, maar dat lijkt me onvermijdelijk het is zeer zonde dat de oude kaartencollectie zo is uitgedund en dat er geen eigen bibliotheek meer is voor de faculteit. Hierdoor staan veel boeken in het archief en kunnen wel worden opgevraagd maar je kunt niet meer door de boeken heen zoeken en onverwachte dingen vinden. Daarnaast zijn er weinig boeken over duurzame energie in Nederland; transitiemanagement; hedendaags milieubeleid. sommige thematische tijdschriften some non-english works, and also i miss some books and literature from countries of the 'global south' and non-western countries - some more books in international political economy and legal pluralism would be fine Overig: Radboud Docenten Academie Bestaande tijdschriften over ICT-gebruik in het onderwijs kan ik herhaaldelijk niet vinden. Misschien komt dit omdat er op dit gebied erg veel tijdschriften zijn. Er komen er ook steeds meer bij, m.n. online tijdschriften. Te weinig op het terrein van kwalitatief onderzoek en onderwijsfilosofie 20

ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen

ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen ICT-diensten aan de Radboud Universiteit Nijmegen Resultaten van gebruikersonderzoek Sebastiaan Peek Ed Smeets ICT-DIENSTEN AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Verslag van een webenquête naar wenselijke veranderingen in het UT onderwijs. Volstaan de huidige ICT-voorzieningen?

Verslag van een webenquête naar wenselijke veranderingen in het UT onderwijs. Volstaan de huidige ICT-voorzieningen? Verslag van een webenquête naar wenselijke veranderingen in het UT onderwijs Volstaan de huidige ICT-voorzieningen? Verslag van een webenquête naar wenselijke veranderingen in het UT onderwijs Volstaan

Nadere informatie

Ondersteuning van het praktijkgericht onderzoek door hogeschoolbibliotheken

Ondersteuning van het praktijkgericht onderzoek door hogeschoolbibliotheken Ondersteuning van het praktijkgericht onderzoek door hogeschoolbibliotheken Kwalitatief onderzoek onder 17 lectoren en onderzoekers Maurits van der Graaf 2013-04-18 Pleiade Management and Consultancy BV

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave Algemene

Nadere informatie

Rapport Biebpanel. 2014 Tabellenbijlage. Meting 1 tarieven en leenvoorwaarden. Westfriese Bibliotheken

Rapport Biebpanel. 2014 Tabellenbijlage. Meting 1 tarieven en leenvoorwaarden. Westfriese Bibliotheken Rapport Biebpanel 204 Tabellenbijlage Meting tarieven en leenvoorwaarden Westfriese Bibliotheken April 204 Welk type abonnement heeft u? Anders, namelijk... Comfort had ik; inmiddels opgezegd geen Geen

Nadere informatie

Rapport Biebpanel. 2015 Tabellenbijlage. Meting 1 Ontmoetings- en verblijfsfunctie. Cluster Kop van Overijssel

Rapport Biebpanel. 2015 Tabellenbijlage. Meting 1 Ontmoetings- en verblijfsfunctie. Cluster Kop van Overijssel Rapport Biebpanel 205 Tabellenbijlage Meting Ontmoetings- en verblijfsfunctie Cluster Kop van Overijssel April 205 Met wie bezoekt u meestal de bibliotheek? Met iemand anders, namelijk Kleindochter kleinkinderen

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011

KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011 KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WABO 2011 GEMEENTE PURMEREND KTO Wabo 2011 1 B&I, Gemeente Purmerend Colofon In opdracht van Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving

Nadere informatie

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.]

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.] Sociaal Kapitaal 1 2 Sociaal Kapitaal De meerwaarde van sociale media voor gemeenten David Kok [red.] Eburon Delft 2012 3 Twitteren over dit boek? Gebruik de hashtag #sociaalkapitaal ISBN 978-90-5972-704-5

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein)

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Inopdrachtvan: LauraTuinstra Directie,KleineKapitein Uitgevoerddoor: MeinoKalwij,MEIMarketing&Research Mei2015 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein

Nadere informatie

#@an de slag! De archivering van sociale media bij Nederlandse gemeenten. Media, Informatie en Communicatie. Afstudeeropdracht

#@an de slag! De archivering van sociale media bij Nederlandse gemeenten. Media, Informatie en Communicatie. Afstudeeropdracht Media, Informatie en Communicatie #@an de slag! De archivering van sociale media bij Nederlandse gemeenten Afstudeeropdracht Kenny de Vilder Studentnummer: 500630202 Informatie & Media (deeltijd) D401

Nadere informatie

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding bladzijde 3 Hoofdstuk 2: Literatuurverkenning bladzijde 4 Hoofdstuk 3: Methode bladzijde 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK SOCIAL MEDIA ONDERZOEK Gemaakt door : Koen Scholte Lubberink Studentnr. : 136521 16-10-2011 Small Business & Retail Management Voorwoord In deze rapportage wordt behandeld wat de behoefte in de markt aan

Nadere informatie

HISTORISCH AMBACHT. Basisvaardigheden voor historici. Bachelor Geschiedenis ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM

HISTORISCH AMBACHT. Basisvaardigheden voor historici. Bachelor Geschiedenis ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM HISTORISCH AMBACHT Basisvaardigheden voor historici Bachelor Geschiedenis ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of History, Culture and Communication Opleiding Geschiedenis 2011-2012 (zesde, licht

Nadere informatie

Methodisch en Efficiënt Wetenschappelijke Informatie Zoeken

Methodisch en Efficiënt Wetenschappelijke Informatie Zoeken Methodisch en Efficiënt Wetenschappelijke Informatie Zoeken Tevens Syllabus bij het programma MEEWIZ Onder redactie van ir. A.A.K. Boxem 1 Met dank aan: Dr.ir. Hanneke Becht Dr.ir. Maarten van Bentum Drs.

Nadere informatie

H D C D i g i t a a l P a g i n a 1. Afstudeerscriptie

H D C D i g i t a a l P a g i n a 1. Afstudeerscriptie H D C D i g i t a a l P a g i n a 1 Afstudeerscriptie Hoe kan het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) (HDC), als kleine particuliere archiefinstelling, anticiperen

Nadere informatie

SYMPOSIUMBUNDEL. het web gevangen HET ARCHIVEREN VAN DE WEBSITES NEDERLANDSE POLITIEKE PARTIJEN

SYMPOSIUMBUNDEL. het web gevangen HET ARCHIVEREN VAN DE WEBSITES NEDERLANDSE POLITIEKE PARTIJEN SYMPOSIUMBUNDEL het web gevangen HET ARCHIVEREN VAN DE WEBSITES VAN DE NEDERLANDSE POLITIEKE PARTIJEN Het web gevangen symposiumbundel het web gevangen het archiveren van de websites van de nederlandse

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Transparantie verzuimverzekeringen Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Verzuimverzekeringen: glas of lood? Over de transparantie voor kleine bedrijven van verzuimverzekeringen A.

Nadere informatie

Verhalen over Technologie

Verhalen over Technologie Verhalen over Technologie Ouderen en de veranderingen van ICT! "Van!snoertelefoon!naar!smartphone"! Een!onderzoek!naar!de!meningen,! ervaringen!en!waardering!van!ouderen! over!hun!ervaringen!met!ict!producten!!

Nadere informatie

Verrijkte publicaties: hoe verder?

Verrijkte publicaties: hoe verder? Verrijkte publicaties: hoe verder? Colofon Verrijkte publicaties: hoe verder? SURFfoundation PO Box 2290 NL 3500 GG Utrecht T + 31 30 234 66 00 F + 31 30 233 29 60 info@surf.nl www.surf.nl Auteur Martin

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport, juni 2006 Studievertraging?

Nadere informatie

Het gebruik van webstatistieken in erfgoedinstellingen

Het gebruik van webstatistieken in erfgoedinstellingen Het gebruik van webstatistieken in erfgoedinstellingen Verslag deelonderzoek Meer Digitale Feiten in opdracht van Digitaal Erfgoed Nederland Henk Voorbij Koninklijke Bibliotheek Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT. Project: Gebruiksonderzoek ICT Producten

ONDERZOEKSRAPPORT. Project: Gebruiksonderzoek ICT Producten ONDERZOEKSRAPPORT Project: Gebruiksonderzoek ICT Producten Bedrijf: Voys Zakelijke Telefonie Plaats, Datum: Groningen, 2-2-2014 Opdrachtgever: Voys Zakelijke Telefonie, Tim Eebes Instituut: Instituut voor

Nadere informatie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Kabel Noord Junior Consult Groningen Datum: 12 september 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2.

Nadere informatie

Nieuwegein, november 2013 DE VERANDERENDE CONSUMENT EN DE WOONBRANCHE

Nieuwegein, november 2013 DE VERANDERENDE CONSUMENT EN DE WOONBRANCHE Nieuwegein, november 2013 DE VERANDERENDE CONSUMENT EN DE WOONBRANCHE Uitingen van het nieuwe winkelen? Onderzoek onder werkgevers- en werknemerspanel van WoonWerk Tangram Advies & Onderzoek Bas de Kleijn

Nadere informatie