KPI verslag gemeente Moerdijk 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KPI verslag gemeente Moerdijk 2012"

Transcriptie

1

2

3

4 KPI verslag gemeente Moerdijk 2012 Vooraf: In onderstaande tekst worden de termen archief en informatie door elkaar gebruikt. Met beiden wordt echter hetzelfde bedoeld, namelijk bescheiden, ongeacht hun vorm, door de gemeente ontvangen of opgemaakt en naar hun aard bestemd daaronder te berusten. (Archiefwet 1995, art. 1 lid c sub 1) Het gaat dus om zowel de analoge, papieren archiefbescheiden als digitale archiefbescheiden. Inleiding De organisatie van het archieftoezicht staat op het punt fundamenteel te veranderen. Per 1 oktober 2012 treedt de wet Revitalisering Generiek Toezicht in werking. Met deze wet komt het toezicht vanuit de provincie meer op afstand te staan (het verticale toezicht) en dient ergo het horizontale toezicht te worden versterkt. Dit horizontale toezicht heeft betrekking op de zorg voor en het beheer van alle gemeentelijke archiefbescheiden. Onderdeel hiervan is dat het college van Moerdijk verslag doet aan de raad inzake de zorg voor de gemeentelijke archieven. Op 29 augustus 2011 is aan de gemeenteraad de toezegging gedaan dat dit verslag in 2012 zal worden aangeboden. Ter ondersteuning van de verantwoordingsplicht van het college en gelet op de wijzigingen in het (archief)toezicht, heeft de VNG een instrumentarium ontwikkeld, de zogeheten Kritische Prestatie Indicatoren (KPI s). Daarover is vorig ar op 21 juli 2011, een ledenbrief uitgebracht 1. Met behulp van tien KPI-vragen kan een beeld worden gegeven of de gemeente aan de archiefwettelijke eisen voldoet. Daarbij wordt eveneens gekeken of er bij aspecten van het archiefbeheer al dan niet sprake is van taakverwaarlozing. In dat geval kan de provincie alsnog ingrijpen. Hoe dat in zijn werk gaat is geregeld in een onlangs verschenen notitie Nieuwe Schoenen (Aanvullend beleidskader voor het interbestuurlijk archieftoezicht) 2. Er zit enorm veel beweging in de wereld van het gemeentelijk informatiebeheer. Digitalisering lijkt wel een toverwoord. Gemeenten zijn bezig met een transitie van analoog naar digitaal in alle facetten van de bedrijfsvoering en taakuitoefening. Zowel intern als extern verschijnen met grote frequentie notities, rapporten, richtlijnen en andere documenten, die van belang zijn voor dat transitieproces. Voorbeelden zijn naast de KPI s het referentiekader RODIN en de Baseline gemeentelijke informatiehuishouding. Op allerlei wijzen worden gemeenten daardoor begeleid op 1 pdf 2 _vastgest_ipo_ pdf

5 weg naar een exclusief digitale informatiehuishouding. Dat proces is onomkeerbaar en stelt de gemeentelijke organisatie voor een forse uitdaging, die zowel bestuur als ambtelijke organisatie raakt. Verantwoord omgaan met informatie is van groot belang uit oogpunt van o.m. bedrijfsvoering, verantwoording en controle. Overheden kiezen steeds meer digitale kanalen voor zaakafhandeling met burgers. Met name de omslag naar digitaal archiefbeheer vraagt om complexe, maar noodzakelijke waarborgen om informatieverlies te voorkomen. Een andere trend is dat het niet meer mogelijk is om als gemeente zelf geheel sturing te geven aan de eigen informatieprocessen, denk in dit verband aan de gevolgen van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) en de rol van de social media. Tegelijkertijd zal de informatie- en kennisbehoefte van gemeenten toenemen door de verdergaande decentralisatie van taken en verantwoordelijkheden. Interoperabiliteit en standaarden spelen een steeds belangrijker rol. De informatie en kennis is nodig om financiele missers te vermijden en om de verwachtingen van de burgers te kennen er eraan te voldoen. Het is daarom noodzakelijk dat zowel college als raad goed op de hoogte zijn van de stand van zaken in de eigen gemeente. Een disfunctionerende informatiehuishouding brengt nl. risico s met zich mee. De KPI toets kan helpen eventuele risico s in kaart te brengen en passende maatregelen te nemen om de mogelijke negatieve gevolgen te verminderen. De KPI s komen naast en niet in de plaats van het reguliere archiefwettelijke toezicht (archiefinspectie). In overleg tussen de gemeente Moerdijk en het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) is afgesproken dat de KPI rapportage door het RAWB wordt opgesteld. In de voorfase is op een constructieve en positieve wijze samengewerkt met betrokkenen van de gemeente Moerdijk. Bij het opstellen van de hierna volgende rapportage is op onderdelen al rekening gehouden met de normstelling en aanbevelingen in de Baseline gemeentelijke informatiehuishouding 3. Algemene bevindingen en aanbevelingen: Zowel de door het RAWB in samenwerking met de Provinciale Archiefinspectie (PAI) in 2011 gehouden RODIN-audit, als de recente KPI-check, geven een beeld van een goed op weg zijnde gemeente. Het gesprek met de algemeen directeur/gemeentesecretaris bevestigde dit beeld. Moerdijk is bereid initiatieven te nemen, is actief betrokken bij regionale ontwikkelingen en beschikt over een enthousiast en deskundig team Document- en Informatiebeheer (DIV). De zorg voor het analoge archiefbeheer is goed op orde. De Chemiepack ramp van nuari 2011 was een prima graadmeter: de benodigde analoge dossiers kwamen tijdig en volledig beschikbaar. Echter, vanuit deze solide analoge basis moet de komende ren worden gebouwd aan een goed functionerend digitaal archief. Uit alles blijkt dat de gemeente Moerdijk deze opdracht serieus en daadkrachtig opneemt. Maar, dit gaat niet zonder slag of stoot: er is nog veel werk aan de winkel. Moerdijk bevindt zich in dit opzicht in een overgangsfase. Het vizier is gericht op een volledig digitaal werkende organisatie vanaf Op tal van plekken in de organisatie is dit in beweging gebracht, maar aan enkele belangrijke randvoorwaarden is nog niet voldaan. In de brief van de directeur van het RAWB van 16 november 2011(zie 3 U pdf

6 bijlage 2) is reeds daarnaar verwezen. Het KPI traject heeft ook enkele aandachtspunten opgeleverd. In een aantal gevallen is daarbij sprake van taakverwaarlozing, die overigens niet vanzelfsprekend tot interventie van de provincie hoeft te leiden. De onderstaande adviezen en aanbevelingen hebben direct daarop betrekking in de zin dat zij, samen met de reeds in gang gezette ontwikkelingen in de gemeentelijke informatiehuishouding, de taakverwaarlozing kunnen opheffen. De belangrijkste aanbevelingen zijn: - Stel een nieuwe Archiefverordening en een nieuw Besluit Informatiebeheer op. - Benoem een Chief Information Officer (CIO). Geef deze nieuwe functie de gelegenheid zich te ontwikkelen tot de spil van het gemeentelijk informatiebeheer. - Zorg voor een toetsbaar systeem van interne kwaliteitszorg voor het archiefbeheer (art. 16 Archiefregeling 2010) en toets ook met regelmaat. Zorg voor een periodieke kritische zelf-auditing. Het Gemeentearchief Rotterdam heeft hiervoor een bruikbare tool ontwikkeld: de Zelfevaluatie Baseline 4. - Zet volledig in op digitaal werken, in alle lagen van de organisatie d.w.z. van bestuur tot bode; benut daarvoor de richtlijnen m.b.t. zaakgericht werken in de Baseline Informatiehuishouding Gemeenten 5. - Geef goede sturing aan het proces van Digitaal Werken; implementeer stapsen fasegewijs (er ligt bijv. een goed projectplan Orde op zaken, zaken op orde: Moerdijk digitaal ) en hou steeds het beoogde einddoel goed voor ogen. - Maak een informatiebeleidsplan waarin een aantal essentiele zaken is geregeld, zoals visie, wie is waarvoor verantwoordelijk?, standaards, beveiliging, enz.. In de hiervoor genoemde Baseline is een model voor dit plan opgenomen in hoofdstuk 2a 6. Daarnaast verdient het aanbeveling om het bestaande Documentair Structuur Plan (DSP) op termijn te vervangen door een Beheerplan, gericht op de digitale archivering. - Regel een machtiging voor vervanging van alle archiefbescheiden, dus ook de te bewaren. Hierdoor wordt het mogelijk de hybride fase versneld te ontgroeien. Stem goed af met het RAWB hoe de archivering in die hybride fase vorm te geven. Juist in die fase is het extra van belang om de volledigheid en betrouwbaarheid van informatie te garanderen! Zorg er ook voor dat de duurzaamheid van de digitale archieven wordt gegarandeerd: regel in samenwerking met de bij het RAWB aangesloten gemeenten de opslag van digitale archiven in een E-depot! - Geef het team Documentaire Informatievoorziening (DIV) de ruimte om digitale informatiehuishouding mee vorm te geven: stel voldoende middelen en menskracht hiervoor ter beschikking. Zeker in de overgangsfase maar ook in de beginfase van het digitale werken is veel deskundige ondersteuning wenselijk. Een goed functionerend voorbeeld is te vinden bij waterschap Brabantse Delta. - Stimuleer de regionale archiefsamenwerking die tot doel heeft om specifieke taken van de archivaris rond toezicht en E-depot zowel kwalitatief als kwantitatief te versterken erken_v1_0.pdf 6

7 De overheid dient te zorgen voor een goede informatievoorziening. Burgers, medeoverheden en andere instellingen moeten kunnen vertrouwen op een betrouwbare overheid, die besluiten neemt op basis van volledige, actuele en authentieke informatie. De digitalisering van de samenleving noopt tot het nemen van passende maatregelen. Daarin heeft de gemeente Moerdijk nog wat stappen te zetten: er is een CFO (Chief Financial Officer) aangewezen, maar geen CIO en de financiele risico s zijn in kaart gebracht, maar de informatie risico s nog niet. Dat laatste is belangrijk: een onvoldoende werkende informatievoorziening kan leiden tot halfbakken of zelfs foutieve beslissingen. Daaraan zijn risico s verbonden: ontevreden burgers, imagoverlies en zelfs financiele schade 7. Informatiebeheer dient structureel op de agenda van zowel MT, College als Raad te komen. De opdracht voor de gemeente Moerdijk voor de komende ren is: Investeer in een goed digitaal archiefbeheer en draag gezamenlijk de zorg daarvoor, zowel bestuurlijk als ambtelijk. 7 Het al eerder genoemde Gemeentearchief Rotterdam heeft hiervoor een tool in ontwikkeling. Zie daarvoor: %20ter%20beschikking

8 De KPI rapportage De rapportage bestaat uit twee onderdelen: - Een beschrijving van de stand van zaken met betrekking tot de 10 KPI hoofdstukken bij de gemeente Moerdijk - Een ingevuld KPI bestand (bijlage 1) 1. Lokale regelingen Voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke eisen? De archiefvorming van overheidsorganisaties, zoals de gemeente Moerdijk, valt onder de Archiefwet De archiefverordening en het besluit informatiebeheer beschrijven hoe de gemeente Moerdijk de Archiefwet vorm geeft. De archiefverordening regelt de zorg die het college van burgemeester en wethouders heeft voor het archief dat door de gemeentelijke organen wordt gevormd. Verder is de aanwijzing en het beheer van de archiefbewaarplaats vastgelegd. Het besluit informatiebeheer beoogt de ambtelijke verantwoordelijkheid voor het beheer van documenten, het in goede, geordende en toegankelijke staat brengen en bewaren ervan te regelen. Hoewel de vigerende archiefverordening uit 2006 al rekening houdt met de gevolgen van de wet dualisering, is er toch sprake van een verouderde versie. Bovendien is in de archiefverordening niets vastgelegd inzake het toezicht dat door de benoemde gemeentearchivaris wordt uitgeoefend. Recent (december 2011) is door de samenwerkende provinciale archiefinspecties (www.lopai.nl) een nieuw model archiefverordening opgesteld. Het verdient aanbeveling dit nieuwe model te implementeren in de gemeente Moerdijk. Daarmee is dan tegelijkertijd het toezicht afdoende geregeld. Wat voor de archiefverordening geldt, geldt eveneens voor het besluit informatiebeheer. Ook hier is sprake van een verouderde versie en dient een actualisatie naar LOPAI model plaats te vinden. De aanpassingen aan de lokale archiefregelgeving dienen vooraf te gaan aan de formulering van een integraal gemeentelijk informatiebeleid. Daardoor kunnen tijdig kaders worden aangegeven, die van belang zijn bij de invulling van dat informatiebeleid. De gemeente Moerdijk kent momenteel geen mandaatregeling, bedoeld om namens het college besluiten te nemen inzake de archiefzorg, niet zijnde regelgeving/het stellen van regels. Of er perse een mandaat geregeld moet worden is de vraag, beter is het om in het op te stellen informatiebeleid op een duidelijke wijze bevoegdheden en verantwoordelijkheden m.b.t. archiefzorg en beheer vast te leggen. Daarbij past ook het aanwijzen van de Chief Information Officer (CIO), door de VNG aanbevolen in de ledenbrief van 21 juli Het beste is hiermee te wachten totdat de nieuwe organisatiestructuur medio 2013 is uitgekristalliseerd. Aanbevolen wordt om een CIO op staf- of managementniveau aan te wijzen. Gezien het feit dat gemeenten steeds meer samenwerkingsverbanden aangaan of taken uitbesteden, is artikel 4 van de Archiefwet een heel belangrijk aandachtspunt. Het moet altijd duidelijk zijn welke organisatie er verantwoordelijk is voor de archivering. Hierdoor kan de gemeente Moerdijk zich blijven verantwoorden voor

9 haar handelen. Met betrekking tot de meest recente samenwerkingsverbanden zijn door het college afdoende voorzieningen getroffen omtrent de zorg voor de archiefbescheiden. Het ter zake deskundige team DIV biedt daarbij de benodigde professionele ondersteuning. Toch is het zaak hierbij extra alert te blijven. Zo is het nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de archiefvorming bij de nieuw in te stellen omgevingsdienst (OMWB). 2. Interne kwaliteitszorg en toezicht Werkt de gemeente structureel aan de kwaliteit(sverbetering) van haar informatiehuishouding? Volgens artikel 16 van de Archiefregeling 2010 dient het college ervoor te zorgen dat het beheer van de archiefbescheiden voldoet aan toetsbare eisen van een door hem toe te passen kwaliteitssysteem. Over het begrip kwaliteitssysteem heerst echter nog veel onduidelijkheid. Op diverse plekken zijn initiatieven op dit terrein. De gemeente Moerdijk maakt nu nog geen gebruik van een kwaliteitssysteem. Aanbevolen wordt om dit wel op te pakken en voor 1 nuari 2014 een werkbaar systeem te implementeren en onderdeel te laten zijn van reguliere planning- en controlcycli. Het is een open deur te stellen dat informatie pas betekenisvol wordt als deze aan kwaliteitseisen voldoet. Die eisen liggen o.m. vast in diverse regelingen (o.a. de Archiefregeling 2010), NEN-ISO normen (zoals de normen en 2082) en andere richtlijnen en toetsinstrumenten zoals RODIN en Baseline. Gedeeltelijk hanteert de gemeente Moerdijk deze: het documentair managementsysteem (DMS) Verseon is NEN-ISO 2082 gecertificeerd; in 2011 is een RODIN audit uitgevoerd en de aanbeveling in de Baseline tot zaakgericht archiveren wordt al langere tijd toegepast. Hoewel de gemeente Moerdijk een gekwalificeerd gemeentearchivaris heeft benoemd (de directeur van het RAWB), is er geen regelmatig verslag van zijn uitoefening van het toezicht op het beheer van de niet overgebrachte archiefbescheiden. Het RAWB heeft daartoe onvoldoende capaciteit en kwaliteit. Om die reden onderschrijft het bestuur van het RAWB de plannen tot vergaande archiefsamenwerking in de regio West-Brabant, met als doel juist die inspectietaken op een volwaardige wijze uit te kunnen voeren. 3. Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid papieren en digitale archiefbescheiden Geschiedt de ordening planmatig, waarborgen het systeem en de materialen authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid van de archiefbescheiden? De gemeente Moerdijk heeft de beschikking over een Documentair Structuurplan (DSP) en maakt gebruik van de zgn i-navigator, beide geschikte toepassingen ter ondersteuning van zaakgericht archiveren. Echter, deze ondersteunen met name het DMS Verseon. Daarnaast zijn er in de gemeentelijke organisatie tal van applicaties, die niet zijn gekoppeld aan het DMS. Een volledig geordend overzicht van alle gemeentelijke archiefbescheiden is er dus niet. Organisatiebreed is er de intentie om koppelingen tot stand te gaan brengen met bedrijfswaardevolle applicaties in de organisatie. Dat dit nu nog niet direct wordt uitgevoerd heeft te maken met de ontwikkelingen rond uitbesteding van gemeentelijke taken aan de regio zoals Vergunning en Handhaving (Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant)), uitvoering

10 Werk en Inkomen (Werkplein Etten-Leur), belastingen (BWB), e.d. Uiteindelijke doel is te komen tot een actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht. In de inleiding is al gesteld dat de gemeente Moerdijk zich verder dient te focussen op digitaal werken en digitale archivering. Anders dan in het analoge tijdperk, behoeft digitale informatie extra aandacht wat betreft identificering en ontsluiting. Voor een digitaal document is het van essentieel belang dat authenticiteit, integriteit, leesbaarheid en betrouwbaarheid (NEN ISO 15489) steeds worden gewaarborgd. Daarvoor worden metagegevens vastgelegd, liefst volgens een gangbare standaard. Onlangs heeft het stadsarchief van Amsterdam een bruikbare standaard voor metagegevens ontwikkeld 8. Zo n standaard zou ook in de gemeente Moerdijk, met het oog op toekomstige digitale archivering, op termijn ook kunnen worden geïmplementeerd. De metagegevens die nu worden vastgelegd zijn voor papieren documenten toereikend, voor digitale nog niet. Wat duurzaamheid betreft zijn zaken m.b.t. de papieren documenten en dossiers goed geregeld, voor digitale documenten is dit nog niet het geval. Een E depot is er niet (zie ook hst. 7) 4. Specifieke eisen aan digitale archiefbescheiden Werkt de gemeente inzake digitale archiefbescheiden systematisch aan digitaal informatiebeheer en voldoet ze aan de specifieke wettelijke voorschriften? In de gemeente Moerdijk is nog geen expliciet beleid vastgesteld op basis waarvan de digitale archiefbescheiden moeten worden beheerd. Vooralsnog is het papieren archief leidend. Toch wordt er op grote schaal al geïnvesteerd in de voorbereidingen van digitaal werken. (een projectplan is inmiddels beschikbaar) Om digitaal werken optimaal te ondersteunen met digitaal archiefbeheer is het wel nodig dat beleid wordt ontwikkeld en dat er bindende afspraken gemaakt worden op alle niveaus in de organisatie inclusief het bestuur. Zaken als opslagstandaards en conversie/migratie moeten o.a. daarin worden geregeld. In de Baseline staan afdoende handvaten en richtlijnen om het digitaal archiefbeheer succesvol in te richten. 5. Vernietiging, vervanging en vervreemding van archiefbescheiden Weegt de gemeente zorgvuldig af wanneer het bezit van archiefbescheiden niet meer van belang is voor bedrijfsvoering, democratische controle en cultuurhistorie? Selectie en vernietiging geschieden volgens de daartoe geldende regels. Van vervreemding is geen sprake. Art. 7 van de Archiefwet 1995 biedt de mogelijkheid om archiefbescheiden te vervangen door reproducties teneinde de aldus vervangen bescheiden te vernietigen. Voor de te vernietigen bescheiden met een bewaartermijn van minder dan 20 ar heeft de gemeente Moerdijk reeds een vervangingsbesluit genomen met instemming van het RAWB, maar de feitelijke toepassing vindt nog niet plaats. Daarnaast is in voorbereiding een verzoek tot vervanging van te bewaren archiefbescheiden. Het RAWB adviseert om volop energie en tijd in dat vervangingsverzoek te steken, het geeft de gemeente straks alle kansen om de stap 8 t%20ter%20beschikking

11 naar digitaal werken te zetten. Daarbij de kanttekening te plaatsen dat volledig digitaal werken ook een duurzaam E depot vereist! 6. Overbrenging van archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats Brengt de gemeente het principe van de Archiefwet te bewaren archiefbescheiden na 20 ar overbrengen, tenzij met redenen omkleed correct in de praktijk? De gemeente Moerdijk heeft bijna alle archiefbestanden conform de Archiefwet 1995 naar de archiefbewaarplaats overgebracht. Een uitzondering vormen de bouwdossiers over de periode Vanwege vergevorderde plannen tot digitalisering en vervanging van deze dossiers is met instemming van gedeputeerde staten de overbrenging van dit bestand opgeschort. Nu er vanwege de bezuinigingen geen middelen meer beschikbaar zijn voor die digitalisering, heeft GS gelast de dossiers alsnog over te brengen. Met ingang van zal dit gerealiseerd moeten zijn. De overbrenging geschiedt in goed overleg met het RAWB. Het RAWB dringt er bij het gemeentebestuur op aan om alsnog middelen te voteren voor digitalisering en vervanging van de bouwdossiers. Dit komt zowel het interne als externe gebruik zeer ten goede en voorkomt hoge opslagkosten in de archiefbewaarplaats. Het RAWB wil graag voor door het college hierover worden geïnformeerd. 7. Archiefbewaarplaatsen, archiefruimten en E-depots Zijn de fysieke en digitale bewaaromstandigheden op orde? Zowel archiefbewaarplaats als archiefruimten voldoen aan de daartoe gestelde eisen. Een E depot is er evenwel niet voor de gemeente Moerdijk. Plannen zijn nog niet concreet. In samenwerking met het RAWB dient wel op korte termijn een start te worden gemaakt met de voorbereidingen hiertoe. Steeds meer digitale archieven vragen om een duurzame bewaarstrategie. Landelijk zijn er positieve ontwikkelingen, waar de gemeente Moerdijk en het RAWB bij aan kunnen haken. 8. Ter beschikking stelling van naar archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden Voldoet de gemeente in de praktijk aan de openbaarheidseisen van de Archiefwet? Aan alle geldende eisen wordt voldaan. 9. Rampen, calamiteiten en veiligheid Heeft de gemeente plannen voor het behoud van de (te bewaren) archiefbescheiden bij bijzondere omstandigheden? De gemeente Moerdijk heeft geen calamiteitenplan met betrekking tot het behoud van archiefbescheiden, zowel papier als digitaal. Op zijn minst zou een abonnement op de Documentenwacht moeten worden afgesloten, zodat de gevolgen van calamiteiten kunnen worden beperkt. Het RAWB participeert in een regionaal veiligheidsnetwerk. Overigens is in het calamiteitenplan van het RAWB ook niets geregeld m.b.t. de archiefbescheiden. De veiligheid van mens (personeel) staat voorop.

12 10. Middelen en mensen Kan de gemeente beredeneerd aangeven gelet op haar wettelijke taken voor de archiefzorg en het archiefbeheer hoeveel middelen en mensen zij hiervoor ter beschikking stelt alsmede hun kwaliteitsniveau? Het RAWB is belast met het beheer van de ingevolge de Archiefwet 1995 overgedragen archieven van de gemeente Moerdijk. De gemeente draagt 30% bij aan de kosten van het RAWB, in 2012 een bedrag van Daarnaast is door de gemeente Moerdijk met het RAWB overeengekomen dat vanaf 2009 arlijks een bedrag van beschikbaar is voor digitalisering van kwetsbare en informatierijke archiefbestanddelen. Deze digitalisering is een vervolg op een eerder gerealiseerd meerrig behouds- en restauratieplan. De digitalisering loopt door tot en met het ar Het RAWB heeft 7,8 fte voor het beheer van de archieven. Omgerekend is dus voor de gemeente Moerdijk 2,34 fte inzetbaar. Voor de meeste reguliere archiefwerkzaamheden is dat voldoende, echter het RAWB kan onvoldoende capaciteit noch kwaliteit leveren om het wettelijke archieftoezicht op een hoogwaardige wijze uit te oefenen. De snelle en complexe ontwikkelingen rond m.n. digitale archivering vragen juist om extra inzet en expertise. Niet alleen het RAWB blijft hierbij in gebreke. De vier West-Brabantse archiefdiensten hebben daarom besloten om in gezamenlijkheid deze problematiek aan te pakken. Het samenwerkingstraject van die vier heeft primair tot doel om het E depot (waarmee bedoeld al hetgeen betrekking heeft op digitaal archiveren) te realiseren. Daarvoor is eerst dan nog wel een kwaliteitsslag nodig bij de voor die taak in aanmerking komende medewerkers. Op dit moment is de personele bezetting voor deze E-taken minimaal! Het team DIV van de gemeente Moerdijk is belast met het beheer van de nog niet overgedragen archieven. Het takenpakket van DIV heeft de laatste ren een duidelijke verandering ondergaan. Van sec-uitvoerend (registreren en archiveren) is DIV geëvolueerd tot een spin-in-het-web wat betreft de informatiehuishouding in de gemeente Moerdijk, waarbij taken als advisering en innovatie een belangrijke rol zijn gaan spelen. De organisatorische bundeling met I & A was een logische stap in die ontwikkeling. Op dit moment heeft het cluster DIV in totaal 11,66 fte waarvan 8,27 in vaste dienst en 3,39 in tijdelijke dienst dan wel ingehuurd vanuit de WVS. De taakverdeling is nog wel vrij klassiek : de meer uitvoerende taken zoals postverwerking en archivering worden door de medewerkers gedaan, met een opleidingsniveau van minimaal SOD 1. De taken m.b.t. het informatiemanagement zijn voor de hoger opgeleide medewerkers, o.a. met een HBO opleiding informatiemanagement. Het is goed te constateren dat de gemeente Moerdijk ruimte en mogelijkheden voor verdere scholing en opleiding biedt. Daardoor kan een betere aansluiting worden gevonden met de noodzakelijke kwaliteiten en competenties die de DIV medewerkers nodig hebben in hun ondersteunende en adviserende rol bij de transitie van analoog naar digitaal werken. Het moge duidelijk zijn dat de beoogde transitie een groot beslag zal doen op de beschikbare personele capaciteit van DIV. Zowel bij de voorbereiding/planning als bij de implementatie en nazorg zijn DIV medewerkers intensief betrokken. En tegelijkertijd gaan alle gewone werkzaamheden door. Het is lastig in te schatten

13 hoeveel capaciteit voor hoelang nodig is in dit traject. DIV zal dit inzichtelijk moeten maken en de ruimte moeten krijgen (lees voldoende fte, zowel tijdelijk als permanent) om de klus(sen) te klaren. Een recente ontwikkeling digitaal werken bij het waterschap Brabantse Delta leert dat een competente helpdeskfunctie noodzakelijk is, zeker in de eerste periode van digitaal werken. Daar is een vliegende brigade actief (4 fte) die de organisatie begeleidt op het pad naar digitaal werken. De gemeente Moerdijk doet er verstandig aan zich te spiegelen aan dit voorbeeld en de benodigde middelen beschikbaar te stellen. Dit betaalt zich ongetwijfeld later terug. H. Janssen Directeur RAWB September 2012 BIJLAGE 1 Ingevulde KPI vragenlijst.

14 BIJLAGE 2 Brief van het RAWB aan het gemeentebestuur van Moerdijk d.d. 16 november 2011 Aan college van burgemeester en wethouders onze datum : 16 november 2011 ons kenmerk :-- onderwerp : (digitaal) archiefbeheer bijlagen : 1 nadere informatie bij : J.H.M. Janssen Geacht college, Een betrouwbare, up-to-date en volledige informatievoorziening is van groot belang voor bestuur, bedrijfsvoering en taakuitvoering van uw gemeente. Een gemeente die in control is wat betreft zijn informatiehuishouding, is in staat om verantwoording af te leggen aan raad en burgers, kan worden gecontroleerd door accountant en rekenkamer en draagt bij aan de instandhouding van het culturele erfgoed. In onze democratische rechtsstaat zijn deze drie kernfuncties (verantwoording, controle en erfgoed) van grote waarde. We leven in een tijd waarin de klassieke uiting van informatie, het papieren archief, plaats maakt voor digitale vormen. E mail verdringt de brief, websites maken telefoongesprekken overbodig en raadsleden vergaderen met elkaar via digitale media. We communiceren via laptop, i-phone en tablet PC. Informatie wordt in toenemende mate exclusief digitaal gemaakt, verwerkt en opgeslagen. Het papieren dossier lijkt zijn langste tijd te hebben gehad. Het beheer van het papieren archief hebben we de afgelopen decennia prima onder de knie gekregen. Incidenten daargelaten, konden we dossiers te allen tijde terugvinden en raadplegen. Centrale archiefvorming was vrij makkelijk te realiseren, de bewaring en opslag was gewaarborgd met dossiermappen, archiefdozen en paternosterkasten. De stormachtige digitalisering van de laatste twee decennia heeft de archiefwereld behoorlijk op z n kop gezet. Het beheer van digitale informatie lijkt versimpeld door toepassing van hard- en software. Maar zo eenvoudig ligt het niet. Opslag en reproductie van digitale informatieobjecten vragen om heel andere oplossingen dan analoge! We zitten midden in de transitie van analoog naar digitaal, maar zijn zeker nog niet zover dat we kunnen spreken van een authentieke, betrouwbare en vooral duurzame digitale informatiehuishouding bij de overheid. In 2005 publiceerde de erfgoedinspectie het rapport Een dementerende overheid, waarin werd ingegaan op de vele problemen die digitale archivering met zich meebrengt en de zorg werd uitgesproken dat de overheid niet meer in staat is om op elk gewenst moment digitale archiefinformatie te reproduceren! Anno 2011 is die conclusie helaas nog steeds van toepassing.

15 Deze wat uitvoerige inleiding dient om de volgende twee aandachtspunten in het juiste kader te plaatsen: 1. Audits digitale informatiehuishouding: Bij de ordening, ontsluiting en bewaring van digitale informatie moet de overheid rekening houden met een veelheid aan wet- en regelgeving, normen en standaarden. Deze zijn medio 2010 samengevat door de samenwerkende archiefinspecties in een referentiekader RODIN. Dat staat voor: Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer. RODIN is een checklist, die door overheidsorganisaties zelf kan worden toegepast om inzicht te krijgen in de mate waarin wordt voldaan aan de al eerder genoemde spelregels die gelden bij digitaal informatiebeheer. Knelpunten en kwetsbaarheden kunnen aan het licht worden gebracht. RODIN speelt een rol bij wat genoemd zou kunnen worden het digitaal risicomanagement. In de eerste helft van dit ar heeft het RAWB samen met de Provinciale Archiefinspectie RODIN-audits gehouden bij de vier bij het RAWB aangesloten gemeenten. Aan de hand van de door de gemeenten ingevulde RODIN-vragenlijst werd een stand van zaken opgemaakt. Uiteraard zijn er per gemeente verschillen, de een is op een bepaald punt verder dan de ander. Uw eigen RODIN vragenlijst maakt duidelijk waar uw gemeente precies staat. Rode draad bij de vier gemeenten was dat er onvoldoende zicht en grip is op alle digitale informatie in de organisatie. Opslag in open standaards is ook nog geen gemeengoed en een breed gedragen informatiebeleid ontbreekt bij elke deelnemer. Conclusie van RAWB en Provinciale Archiefinspectie was dat de vier gemeenten beslist nog niet in control zijn wat betreft hun digitale informatiehuishouding. Bovendien is er nog geen zicht op duurzame opslag van digitale archieven. Uiteraard zijn er al stappen in de goede richting gezet. DIV afdelingen zijn enthousiast en druk doende met opzet, ontwikkeling en beheer van Document Management Systemen (DMS), met de implementatie van een Zaaktypencatalogus (ZTC), enz. Maar een DMS is niet toereikend voor beheer en opslag van alle archiefinformatie in uw organisatie! Op tal van plekken bevinden zich applicaties, die eveneens voor korte of langere tijd te bewaren informatie genereren. En hoe gaat uw organisatie om met s? Met tweets? Met informatie op uw website? Bovendien heeft uw gemeente het voornemen om binnen enkele ren de dienstverlening langs digitale weg te laten verlopen. Zowel landelijk (NUP) als regionaal (via de RWB) zijn trajecten onderweg die moeten leiden tot het genoemde doel. Digitale dienstverlening is onhaalbaar zonder een deugdelijke digitale informatiehuishouding. De kwaliteit daarvan bepaalt in belangrijke mate of de dienstverlening uitvoerbaar en betrouwbaar is. Momenteel werkt het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING) aan het opstellen van een richtlijn die DIV verbindt met de doelstellingen en de werkwijze van een moderne elektronische gemeente. Die Baseline DIV wordt een modern en actueel kader waarin documentaire informatiehuishouding en archivering is verbonden met onder andere zaakgericht werken. Kortom: de digitale koers die is ingeslagen behoeft scherpere regie, aansturing en controle. De RODIN-audits hebben aangetoond dat dit nog onvoldoende geschiedt.

Uitwerking KPI-vragen

Uitwerking KPI-vragen Bijlage 2 bij verslag Archiefzorg en -beheer 2013 / 2014 Uitwerking KPI-vragen 1 LOKALE REGELINGEN Voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke eisen? Aw art. 30.1 Aw art. 32.2 Model- Besluit

Nadere informatie

TIEN KEY PERFORMANCE INDICATORS/KPI S oftewel KRITISCHE PRESTATIE INDICATOREN GEMEENTELIJKE ARCHIEFKETEN

TIEN KEY PERFORMANCE INDICATORS/KPI S oftewel KRITISCHE PRESTATIE INDICATOREN GEMEENTELIJKE ARCHIEFKETEN - Bijlage bij VNG-ledenbrief Horizontale verantwoording gemeentelijke archiefketen, 21 juli 2011- VNG-MODEL TIEN KEY PERFORMANCE INDICATORS/KPI S oftewel KRITISCHE PRESTATIE INDICATOREN GEMEENTELIJKE ARCHIEFKETEN

Nadere informatie

Verbeteringen KPI- rapportage Gemeente Zederik juli 2014 t.o.v. rapportage november 2013

Verbeteringen KPI- rapportage Gemeente Zederik juli 2014 t.o.v. rapportage november 2013 Verbeteringen KPI- rapportage Gemeente Zederik juli 2014 t.o.v. rapportage november 2013 = Taakverwaarlozing op grond van Archiefwetgeving Ja: groene arcering. Gemeente voldoet aan de norm Deels: oranje

Nadere informatie

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015 Archiefinspectie RHC Alkmaar Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015 Bijlage bij de brief van de gemeentelijke archiefinspectie aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard,

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Bergen (N-H) 2015

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Bergen (N-H) 2015 Archiefinspectie RHC Alkmaar Verslag archief-kpi s Bergen (N-H) 2015 Bijlage bij de brief van de gemeentelijke archiefinspectie aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen (NH),

Nadere informatie

o 1 NOV Uw kenmerk Uw brief Onderwerp:

o 1 NOV Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: 1 Gemeente ļj įí Berçen Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom III II III II III INI III IIII o 1 NOV. 2013 Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: Verslag Kritische

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2015 GR Ferm Werk Vastgesteld door het dagelijks bestuur van Ferm Werk op 9 juni 2016 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording

Nadere informatie

2. Interne kwaliteitszorg en toezicht Werkt de gemeente structureel aan de kwaliteitsverbetering van haar informatiehuishouding?

2. Interne kwaliteitszorg en toezicht Werkt de gemeente structureel aan de kwaliteitsverbetering van haar informatiehuishouding? Bijlage 1. Beantwoording van de KPI-vragen Hieronder volgen de relevante antwoorden op de KPI-vragen. Het schematische overzicht van de archief-kpi s met beantwoording in het kort is als bijlage 2 aan

Nadere informatie

Er is een Archiefverordening Delfland 2011 deze is per 05-11-2011 in werking getreden en medegedeeld aan Gedeputeerde Staten

Er is een Archiefverordening Delfland 2011 deze is per 05-11-2011 in werking getreden en medegedeeld aan Gedeputeerde Staten = Taakverwaarlozing op grond van Archiefwetgeving ( Dit geldt alleen voor de onderwerpen in de kolom ) : rode arcering. Waterschap voldoet niet aan de norm (Indien op het punt waarbij staat vermeld negatief

Nadere informatie

Waterschap [WET REVITALISERING GENERIEK TOEZICHT]

Waterschap [WET REVITALISERING GENERIEK TOEZICHT] Waterschap ei [WET REVITALISERING GENERIEK TOEZICHT] Verslag toepassing Wet Revitalisering Generiek Toezicht Kritische Prestatie Indicatoren (KPľs) p. 2-7 p. 8-17 Wet Revitalisering Generiek Toezicht (WRGT)

Nadere informatie

Voortgangsrapportage archiefbeheer. gemeente Scherpenzeel

Voortgangsrapportage archiefbeheer. gemeente Scherpenzeel Voortgangsrapportage archiefbeheer gemeente Scherpenzeel 2014/2015 Voortgangsrapportage archiefbeheer gemeente Scherpenzeel 2014/2015 (Volgens de systematiek van kritische prestatie indicatoren voor achief-

Nadere informatie

Wordt er voldaan aan de norm. Het "Besluit Informatiebeheer van de gemeente Zuidhorn 2010" is vastgesteld in de B&W-vergadering van 2 februari 2010.

Wordt er voldaan aan de norm. Het Besluit Informatiebeheer van de gemeente Zuidhorn 2010 is vastgesteld in de B&W-vergadering van 2 februari 2010. * UITWERKING KPI'S GEMEENTELIJKE ARCHIEFKETEN Wordt er voldaan aan de norm Norm (onderdeel) 1. LOKALE REGELINGEN Hoofdvraag: Voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke eisen? 1.1 Verordening

Nadere informatie

Interne Memo nr. INT14-1518

Interne Memo nr. INT14-1518 Interne Memo nr. INT14-1518 Aan: college van B&W van Heerhugowaard Van: Johan Hoogewerf Datum: 30 juni 2014 Onderwerp: Verslag archief-kpi s gemeente Heerhugowaard 2014 Afschrift aan: 1. LOKALE REGELGEVING

Nadere informatie

rhc 1 6MRT 2016 Of m UKJ regionaal tiistorisch centrum eindhoven

rhc 1 6MRT 2016 Of m UKJ regionaal tiistorisch centrum eindhoven rhc regionaal tiistorisch centrum eindhoven 1510936 1 6MRT 2016 Of m UKJ Raiffeisenstraat 18, 5611 CH Eindhoven Postbus 191 5600 AD Eindhoven 040-264 99 40 040-264 99 77 info@rhc-eindhoven.nl wwv/.rhc-eindhoven.nl

Nadere informatie

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Versie april 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Leeswijzer... 4 3. Matrix Archiefwet... 5 Auteur: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 16R.00535

RAADSVOORSTEL 16R.00535 RAADSVOORSTEL 16R.00535 gemeente WOERDEN Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 20 september 2016 Portefeuillehouder(s): burgemeester Portefeuille(s): Bestuurlijke en juridische zaken

Nadere informatie

GEMEENTE TERSCHELLING VERSLAG VERANTWOORDING ARCHIEF- EN

GEMEENTE TERSCHELLING VERSLAG VERANTWOORDING ARCHIEF- EN GEMEENTE TERSCHELLING VERSLAG VERANTWOORDING ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER 2014-2015 Inleiding Sinds 1 oktober 2012 is de Wet Revitalisering Generiek Toezicht (Wet RGT) in werking getreden. De invoering

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN

RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN 4 oktober 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer ; raadsstuk ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer ; raadsstuk ; Archiefverordening Rotterdam 2011 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer 578475; raadsstuk

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum Januari 2015 Nummer 6772 Onderwerp Vaststelling van de Archiefverordening Provincie Zuid- Holland 2014 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet

Nadere informatie

Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris

Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris Archiefverordening gemeente De raad van ; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; Gelet op de artikelen

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

Verdere handelingen /uitleg. website beschikbaar. Is deze medegedeeld aan gedeputeerde staten? nee ja Exemplaar meesturen op medegedeeld

Verdere handelingen /uitleg. website beschikbaar. Is deze medegedeeld aan gedeputeerde staten? nee ja Exemplaar meesturen op medegedeeld Cat. knmrk 1. In te vullen door: Wet. Grondslag / modellen Categorie Deelvraag Taakverwaarlozingscriteria 1. Lokale regelgeving. Voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke eisen? Ja/ Verdere

Nadere informatie

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee alyph- v noordzeekanaalgebied AB-vergadering: 09-01-2013 DB-vergadering: Agendapunt: 10 Onderwerp: Archiefverordening Omgevingsdienst Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee Bijlagen: 1 Samenvatting:

Nadere informatie

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr.

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Archiefconvenant; wijzigingen in de Archiefwet en -regelgeving Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201300267

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. 162 8 juli 2015 Informatieverordening RUD Zeeland 2015 Het Algemeen Bestuur van

Nadere informatie

III MPGSD2O1 4012110580338

III MPGSD2O1 4012110580338 t 4 R E G I O N A A L ti[archief t DORDRECHT III MPGSD2O1 4012110580338 GSD 21.01.2014 0338 OPIPP1177791.1PIP 11/11 aonderdeel VAN 00RORECHTS MUSEUM Postadres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Gemeente Sliedrecht

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht. Paul Huismans BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum)

Horizontaal Toezicht. Paul Huismans BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) Horizontaal Toezicht Paul Huismans BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) BHIC Generiek Toezicht Horizontale verantwoording College / DB legt verantwoording af aan raad / AB Bron: www.broodenbrij.nl

Nadere informatie

KPI- rapportage Gemeente Dinkelland

KPI- rapportage Gemeente Dinkelland KPI- rapportage Gemeente Dinkelland Norm T Wordt er voldaan aan de norm Te ondernemen actie door zorgdrager 1. Lokale Regelingen Hoofdvraag: Voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke eisen?

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk ,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk , VERORDENING INFORMATIEBEHEER GEMEENTE GRONINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk 5972394, gelet op de artikelen 30, eerste

Nadere informatie

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet.

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet. Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij samenwerkingsverbanden, ofwel Verbonden Partijen Welke afspraken te maken tussen de Verbonden Partij en de deelnemers? Werkgroep LOPAI / sectie

Nadere informatie

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers?

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? RUD-werkgroep LOPAI, 10 september 2012 Wat gaat er veranderen? Met ingang

Nadere informatie

Wetgeving Regeling/Model Kwaliteitscriteria Oordeel gemeenteraad. archiefzorg. Medegedeeld aan GS. Informatiebeheer tbv archiefbeheer

Wetgeving Regeling/Model Kwaliteitscriteria Oordeel gemeenteraad. archiefzorg. Medegedeeld aan GS. Informatiebeheer tbv archiefbeheer Publieke verantwoording gemeentelijke archiefzorg en -beheer Wetgeving /Model Kwaliteitscriteria Oordeel art. 30 art. 32 Algemene wet bestuursrecht titel 10.1. Gemeentewet art. 160-169 Burgerlijk Wetboek

Nadere informatie

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie bij de provincie Noord-Brabant

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie bij de provincie Noord-Brabant Startnotitie informatie bij de provincie Noord-Brabant 1. Inleiding Duurzame toegankelijkheid van informatie hangt af van de manier waarop informatiedragers, zoals nota s, brieven en emailberichten worden

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug Behoort bij raadsvoorstel 2016-310, titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Inleiding Aanleiding Resultaat

Inleiding Aanleiding Resultaat Memo Aan: Gemeenteraad Oude IJsselstreek Cc: Van: College B&W Datum: 9 februari 2017 Kenmerk: 17ini00254 Onderwerp: Jaarlijks verslag gemeentearchivaris over beheer archiefbescheiden Inleiding Bijgevoegd

Nadere informatie

*13.077867* 13.077867

*13.077867* 13.077867 *13.077867* 13.077867 Onderwerp Advies Dossiercode kwaliteitsplan digitaal archief Corsakwaliteitsplan digitaal archief Corsa MEMO INTERN Van : Jean-Luc Rouvroye Aan : zaakgericht werken Datum : 20 november

Nadere informatie

Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016

Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016 Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Wettelijke regeling voor dynamisch en semi-statisch archief. 3 Kwaliteitszorg 4 Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid,

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats en het toezicht door gedeputeerde

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Heemstede Gemeente Heemstede Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE -6 % ' ^ Datum: Onderwerp: Uw kenmerk: Ons kenmerk: 1 augustus 2012

Nadere informatie

Archiefverordening Avri 2016

Archiefverordening Avri 2016 NOTITIE Archiefverordening Avri 2016 Auteur Avri Versie 1 Datum 25 januari 2016 Archiefverordening Avri 2016 Het algemeen bestuur van Avri gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 1 februari

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2016 GR Ferm Werk 6 juli 2017 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording af aan het algemeen bestuur en Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris

Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris Archiefverordening gemeente De raad van ; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; Gelet op de artikelen 30,

Nadere informatie

Archiefinspectie Archiefdienst

Archiefinspectie Archiefdienst Archiefinspectie Archiefdienst Verslag over de periode april 2011-maart 2012 betreffende de uitoefening van het toezicht van de archivaris op het beheer van de informatie, welke niet is overgebracht naar

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond: Gelezen het voorstel van de secretaris; Gelet op artikel 4 van de Arehiefverordening gemeenschappelijke regeling DCMR

Nadere informatie

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995 Agendanr.: 6 Voorstelnr.: RB2013083 Onderwerp: Diverse onderwerpen op het gebied van archiefbeheer, te weten: - de invoering van de wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht

Nadere informatie

de Archiefwet 1995; 2015;

de Archiefwet 1995; 2015; Archiefverordening 2016 De gemeenteraad van de gemeente Cranendonck gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d 3 november 2015 f '-fj - ^ ^3^' gelet op artikel 30, eerste lid, van de Archiefwet

Nadere informatie

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015 Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F Verslag archief 2015 2 Inhoudsopgave MANAGEMENTSAMENVATTING 3 DIV 2015 3 POSTBEHANDELING EN DIGITALISERING POSTSTROMEN 3 INTERBESTUURLIJK

Nadere informatie

Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex

Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Avalex gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 2 maart 2017 gelet op artikel 40,

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vaststellen Archiefverordening gemeente Eindhoven 2016

Raadsvoorstel Vaststellen Archiefverordening gemeente Eindhoven 2016 BLANCO gemeente Eindhoven 16R6835 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00752 Beslisdatum B&W 7 juni 2016 Dossiernummer 16.23.351 Raadsvoorstel Vaststellen Archiefverordening gemeente Eindhoven 2016 Inleiding

Nadere informatie

Onderwerp: Voortgang op het Plan van Aanpak archief KPI s Nummer: 861619

Onderwerp: Voortgang op het Plan van Aanpak archief KPI s Nummer: 861619 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5.2.C BIJLAGE 2 Onderwerp: Voortgang op het Plan van Aanpak archief KPI s Nummer: 861619 In D&H: 16-09-2014 Steller: drs.

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P.

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P. agendapunt 3.b.5 1201818 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ARCHIEFRAPPORTAGE DELFLAND (KPI) Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 4 augustus 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 19

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 19 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje met de drie puntjes ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!24-06-201307-06-2013stuur

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 27 mei Registratienummer: TB Agendapunt: 12

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 27 mei Registratienummer: TB Agendapunt: 12 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 27 mei 2015 Registratienummer: TB15.5023243 Agendapunt: 12 Onderwerp: Vaststelling archiefverordening gemeente Ten Boer 2015 Voorstel: 1. De Archiefverordening

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer 2015

Besluit Informatiebeheer 2015 15.0002092 Besluit Informatiebeheer 2015 Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek, gelet op artikel 6 van de Archiefverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2015, Overwegende dat: - de voortschrijdende

Nadere informatie

Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017

Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017 Gemeenteblad nr. 348, 5 januari 2017 Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017 Het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten, Gelet op: Artikel 6 van de Archiefverordening 2017; Overwegende

Nadere informatie

portefeuillehouder a k.,klid> -\ k-- paraaf,'

portefeuillehouder a k.,klid> -\ k-- paraaf,' Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: PD/FZ Auteur : E. de Dreu Datum

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluit Informatiebeheer Valkenswaard 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluiten vast te stellen de navolgende: Voorschriften

Nadere informatie

Informatie- en archiefbeheer 2015 Gemeente Gouda

Informatie- en archiefbeheer 2015 Gemeente Gouda Rapportage Informatie- en archiefbeheer 2015 Gemeente Gouda Gouda, april 2016 Auteur: Maro Pas Managementsamenvatting De gemeente Gouda hecht belang aan een gemeentebrede aanpak van het informatiebeheer.

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht Informatiebeheer en -zorg (digitaal) archief gemeente Eemsmond. Rapportage KPI-meting 2015

Horizontaal Toezicht Informatiebeheer en -zorg (digitaal) archief gemeente Eemsmond. Rapportage KPI-meting 2015 Horizontaal Toezicht Informatiebeheer en -zorg (digitaal) archief gemeente Eemsmond Rapportage KPI-meting 2015 1 2 1. LOKALE REGELINGEN Hoofdvraag: Voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergşdering : j g JĮJ^J Besluit: CocsQxcrs cc^ogc/v^ŕrv^ Voorstelnümmer: gfb.ĩľ»v^ao«33 Heerhugowaard Stad van kansen Agendanr.: 6 Voorstelnr.: RB2013083 Onderwerp: Diverse onderwerpen op het gebied

Nadere informatie

GEMEENTE LEUDAL VERBETERPLAN DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING

GEMEENTE LEUDAL VERBETERPLAN DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING In het verslag van de archivaris zijn per Kritische Prestatie Indicator aandachtspunten geformuleerd. Deze aandachtspunten vormen de basis voor de in dit plan opgenomen verbeteracties en planning hiervan.

Nadere informatie

ONTVANGEN 1 7 2012 Regionaal Archief

ONTVANGEN 1 7 2012 Regionaal Archief ONTVANGEN 1 7 2012 Regionaal Archief Alkmaar *B201219840* Bezoekadres Bergerweg 1 1815 AC Alkmaar Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Postbus 390 1700 AJ HEERHUGOWAARD Postadres Postbus 9232 1800

Nadere informatie

Norm 1: Bestuur en Beleid

Norm 1: Bestuur en Beleid Norm 1: Bestuur en Beleid De verantwoordelijkheden die het lijnmanagement namens het college van burgemeester en wethouders draagt voor de duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van informatie zijn

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden d.d., nr

gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden d.d., nr Ontwerp Archiefverordening Rijnland 2015 De Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland; gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden d.d., nr overwegende dat -

Nadere informatie

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord; AGP 15 Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 19 oktober 2011; Gelet op artikel 30, eerste lid en 32 van de Archiefwet, alsmede artikel

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 42 Officiële naam regeling: Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen Citeertitel: Archiefverordening Provincie Limburg 2014

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten:

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: Hoofdstuk I Algemene bepalingen VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET BEHEER

Nadere informatie

Behandeling in de raadscommissie

Behandeling in de raadscommissie Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad CASENUMMER 12G201781 PORT.HOUD: Schelberg ONDERWERP: Horizontale verantwoording archiefbeheer 2012. Griffie-advies voor behandeling in commissie

Nadere informatie

Burgemeester Gelok. Stemt in met rapportage en maatregelen informatie- en archiefbeheer: opstellen Handboek, ordeningsstructuur en metadataschema

Burgemeester Gelok. Stemt in met rapportage en maatregelen informatie- en archiefbeheer: opstellen Handboek, ordeningsstructuur en metadataschema Advies B&W tģļļ flj/j ^ĩorsële B&W 22 januari 2013 Beslissing Akkoord Bespreken Registratienummer Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst n.v.t. Secretaris Van den Berge yy y Gemeenteraadsbijeenkomst

Nadere informatie

Onderwerp: Verslag horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeente Ommen over 2012/2013

Onderwerp: Verslag horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeente Ommen over 2012/2013 Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 608728 Raad 9 nuari 2014 Documentkenmerk: 608732 B. en W. 10 december 2013 Behandeld door: dhr. E Wolbink E-mail: Erwin.Wolbink@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: Verslag horizontale

Nadere informatie

Verslag ten behoeve van de horizontale verantwoording Uitvoering Archiefwet 1995 op grond van de VNG archief KPI s gemeente Reimerswaal 2013

Verslag ten behoeve van de horizontale verantwoording Uitvoering Archiefwet 1995 op grond van de VNG archief KPI s gemeente Reimerswaal 2013 Verslag ten behoeve van de horizontale verantwoording Uitvoering Archiefwet 1995 op grond van de VNG archief KPI s gemeente Reimerswaal 2013 Kruiningen, oktober 2013 Inleiding... 3 1. Lokale regelgeving...

Nadere informatie

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van Statenmededeling Onderwerp Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van Jaarverslag Zorgplicht archieven 2013-2014 Aanleiding In november 2013 is

Nadere informatie

D ARCHIEFBEHEEROVEREENKOMST GEMEENTE EDAM-VOLENDAM / OMGEVINGSDIENST IJMOND

D ARCHIEFBEHEEROVEREENKOMST GEMEENTE EDAM-VOLENDAM / OMGEVINGSDIENST IJMOND ARCHIEFBEHEEROVEREENKOMST GEMEENTE EDAM-VOLENDAM / OMGEVINGSDIENST IJMOND Overeenkomst tussen gemeente Edam-Volendam en Omgevingsdienst IJmond over het beheer van archiefbescheiden uit hoofde van de voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG ARCHIEF GEMEENTE DE WOLDEN

JAARVERSLAG ARCHIEF GEMEENTE DE WOLDEN JAARVERSLAG ARCHIEF 2015 GEMEENTE DE WOLDEN Voorwoord Voor u ligt het verslag 2015 ten behoeve van horizontale verantwoording uitvoering Archiefwet 1995. Dit verslag is een verantwoording over het beheer

Nadere informatie

Delfland. Actualiseren archiefverordening. 1. Probleemstelling - context

Delfland. Actualiseren archiefverordening. 1. Probleemstelling - context Hoogheemraadschap van Delfland Actualiseren archiefverordening 1. Probleemstelling - context De archiefverordening Delfland 2004 (en daarmee het besluit informatiebeheer 2004) sluit niet meer aan bij de

Nadere informatie

Hierbij stuur ik u als waterschapsarchivaris het Archief KPI-verslag toe van 2014.

Hierbij stuur ik u als waterschapsarchivaris het Archief KPI-verslag toe van 2014. Wjlprich.ip [ j Rijn en Ij'.snl 15.03649 Waterschap Rijn en IJssel t.a.v. Dijkgraaf en Heemraden Liemersweg 2 7006 GG DOETINCHEM Waterschap Rijn en IJssel ingekomen - 8 APR, 2015 Doetinchem Ons kenmerk

Nadere informatie

VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE BRIELLE 2014. (ten behoeve van horizontale verantwoording ingevolge de wet RGT)

VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE BRIELLE 2014. (ten behoeve van horizontale verantwoording ingevolge de wet RGT) VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE BRIELLE 2014 (ten behoeve van horizontale verantwoording ingevolge de wet RGT) Samenstelling i.o.v. de streekarchivaris A.A. van der Houwen, archiefinspecteur

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. 368 13 november 2015 Besluit informatiebeheer RUD Zeeland 2015 Het Dagelijks

Nadere informatie

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt Memorie van toelichting Algemeen De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt voor de archiefbescheiden die een gemeente ontvangt en creëert vanwege haar taken

Nadere informatie

M. Schreurs, W.v.d. Wetering, S. Nicolasen, E. van Leeuwen

M. Schreurs, W.v.d. Wetering, S. Nicolasen, E. van Leeuwen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: A. Paap Tel nr: 8878 Nummer: 15A.00433 Datum: 15 juli 2015 Team: Informatiebeleid Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: M. Schreurs,

Nadere informatie

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 ARCHIEFBESLUIT 1995 (Tekst geldend op: 06-09-2007) Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Verslag van de gemeentearchivaris betreffende de toestand. van de informatiehuishouding in de gemeente Alblasserdam

Verslag van de gemeentearchivaris betreffende de toestand. van de informatiehuishouding in de gemeente Alblasserdam Verslag van de gemeentearchivaris betreffende de toestand van de informatiehuishouding in de gemeente Alblasserdam over 2014 Uitgevoerd door de gemeentelijke archiefinspectie Dordrecht R. Lassche BMIC,

Nadere informatie

Normenset Archivering Amsterdam

Normenset Archivering Amsterdam Amsterdam Normenset bestemd voor de organisatie en inrichting van een digitale en analoge beheeromgeving voor de archivering van informatie binnen de gemeente Amsterdam Datum: Auteur: G. Zwagerman,, Hoofd

Nadere informatie

Besluit Algemeen bestuur

Besluit Algemeen bestuur Besluit Algemeen bestuur 07-07-2014 Archiefverordening Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis 2014 Opsteller Wytse Kelder Aantal pagina s 6 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum overleg 07-07-2014

Nadere informatie

j Regionaal Archief Alkmaar Bezoekadres Bergerweg AC Alkmaar *16SC Postadres Postbus GE Alkmaar

j Regionaal Archief Alkmaar Bezoekadres Bergerweg AC Alkmaar *16SC Postadres Postbus GE Alkmaar ù j Regionaal Archief Alkmaar Bezoekadres Bergerweg 1 1815AC Alkmaar Burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk Postbus 15 1723 ZG NOORD-SCHARWOUDE Datum 15 april 2016 Kenmerk 2016fh-L-1 Onderwerp

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 10 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00140* 14RDS00140 Onderwerp Vaststellen Archiefverordening 2014 1 Samenvatting Op grond van de Archiefwet 1995 dienen de gemeenteraden verordeningen op te

Nadere informatie

Verslag archiefzorg en -beheer Gemeente Zuidhorn

Verslag archiefzorg en -beheer Gemeente Zuidhorn * PA201 400694* Post en Archief 201400694 Verslag archiefzorg en -beheer 2012-2013 Gemeente Zuidhorn Gemeente Zuidhorn Samenvatting Voor u ligt het verslag Archiefzorg en -beheer 2012-2013 gemeente Zuidhom.

Nadere informatie

provinciale archieftoezicht op de waterschappen vindt in de nieuwe constellatie plaats op grond van de Gemeentewet.

provinciale archieftoezicht op de waterschappen vindt in de nieuwe constellatie plaats op grond van de Gemeentewet. Bijlage bij Statenbrief - zaaknummer 2015-010342 Memorie van toelichting. Inleiding Deze Archiefverordening sluit aan bij de Archiefwet 1995 (Stb. 276 en 277, gewijzigd Stb. 233 en 276, 2012 en Stb. 243,

Nadere informatie

Archiefinspectie Noord-Hollands Archief

Archiefinspectie Noord-Hollands Archief Archiefinspectie Noord-Hollands Archief Verslag betreffende de uitoefening van het toezicht van de archivaris op het beheer van de informatie, die niet is overgebracht naar de archiefbewaarplaats Samenstelling

Nadere informatie

ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8).

ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8). ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG 2004 BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8). Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 In deze verordening

Nadere informatie

Verslag Verslag van de gemeentearchivaris betreffende de toestand van de informatiehuishouding 2014

Verslag Verslag van de gemeentearchivaris betreffende de toestand van de informatiehuishouding 2014 rrron, wrrirr : E EEL AAL PEGION4.41 ILtIARCHIEF DORDRECHT Postadres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Gemeente Papendrecht t.a.v. Het college van Burgemeester en Wethouders Postbus 11 3350 AA Papendrecht Regionaal

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening;

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE AANWIJZING VAN DE ARCHIEFBEWAARPLAATS,

Nadere informatie

In deze handreiking is aangegeven hoe om te gaan met de archivering van digitale ruimtelijke plannen.

In deze handreiking is aangegeven hoe om te gaan met de archivering van digitale ruimtelijke plannen. HANDREIKING Onderwerp Archiveren digitale ruimtelijke plannen Aan Gebruikers RO Standaarden Van Geonovum, Monique van Scherpenzeel Datum 3 februari 2010 Status publiek In deze handreiking is aangegeven

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

Verslag horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeente Meppel over 2014

Verslag horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeente Meppel over 2014 Nr. 950100 Verslag horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeente Meppel over 2014 Versie d.d. 14 oktober 2015 Vastgesteld door B&W d.d. 8 december 2015 Ter kennisname naar de Raad d.d. 17 december

Nadere informatie

Studiedag Digitaal Archiveren

Studiedag Digitaal Archiveren Studiedag Digitaal Archiveren Woensdag 18 april 2007 Provinciehuis s-hertogenbosch Beleidsregel digitale vervanging Bijna is het zover! Ingmar Koch & Yvonne Welings 18 april 2007 Wie ben ik? Ingmar Koch

Nadere informatie