We veranderen van rol als de omgeving veranderd - van gezellig vader naar strenge baas - in dit verband spreekt Goffman van impression management.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "We veranderen van rol als de omgeving veranderd - van gezellig vader naar strenge baas - in dit verband spreekt Goffman van impression management."

Transcriptie

1 1. Cultuur en identiteit Met Cultuur bedoelen we alle waarden, normen en andere aangeleerde kenmerken die leden van een groep of samenleving met elkaar gemeen hebben en als vanzelfspreken beschouwen. Functies van cultuur Het bepaalt een deel van je identiteit. Het bepaalt je referentiekader Het is gedragsregulerend, cultuur doet het gedrag van mens geordend verlopen. Rolgedrag Volgens Erving Goffman vervullen we allemaal een rol. Hoe je die rol uitvoert, de persentation of the self, wordt sterk beïnvloed door maatschappelijke verwachtingen. We veranderen van rol als de omgeving veranderd - van gezellig vader naar strenge baas - in dit verband spreekt Goffman van impression management. Dominante culturen en subculturen Iedereen leeft in verschillende subculturen - De rap cultuur, de de basketbal cultuur, de bank cultuur - maar er is een gezamenlijke cultuur die overheerst, De Dominante cultuur is het geheel van waarden, normen en kenmerken dat door de meeste mensen binnen een samenleving worden geaccepteerd. Als een groep eigen warden, normen en andere kenmerken ontwikkelt die afwijken van de dominante cultuur, spreken we van een subcultuur. We onderscheiden onder andere de jeugdculturen, bedrijfsculturen, religieuze en etnische subculturen. Een etnische subcultuur is een subcultuur van mensen die behoren tot dezelfde etnische groep. Mensen die zich verzetten tegen de dominante cultuur of daar een bedreiging voor vormen hebben een tegencultuur. Cultuuroverdracht De belangrijkste kenmerken van een cultuur worden overgedragen via Socialisatie, het proces waarbij iemand, bewust of onbewust, de waarden, normen en andere cultuurkenmerken van zijn groep krijgt aangeleerd. Socialisatie vind vooral plaats via imitatie. Socialisatie vindt plaats binnen verschillende socialiserende instituties. Dit zijn instellingen, organisaties en collectieve gedragspatronen waar binnen en waarlangs de cultuuroverdracht in een samenleving plaatsvind. Collectieve gedragspatronen zijn gewoonten als carnaval en kerst. Het socialisatieproces vind plaats d.m.v. sociale controle, de manier waarop mensen andere stimuleren of dwingen zich aan de geldende normen te houden. Als dat gebeurt via geschreven wetten en regels heet dat formele, bij ongeschreven regels spreek je van informele. Sociale controle vindt plaats d.m.v. Positieve en negatieve sancties. Enculturatie: je krijgt vanaf je geboorte de cultuur er met de paplepel ingegoten. Acculturatie: Het aanleren van kenmerken van een cultuur waar je oorspronkelijk niet bij hoort. We spreken van Internalisatie als je bepaalde aspecten van de cultuur of de samenleving waar je bij hoort, zo eigen hebt gemaakt, dat je je automatisch gaat gedragen zoals de groep dat van je verwacht. Identificatie en identiteit Groepsidentificatie: je gaat je verwant voelen met de dominante cultuur of de cultuur van kleinere groepen. Dit heeft tot gevolg dat onze persoonlijkheid en identiteit voor een deel bestaat uit sociale elementen. Wie we zijn is dus deels aangeboren (driftigheid) en deels aangeleerd (beleefdheid). In de Nederlandse cultuur wordt erg de nadruk gelegd op individuele ontplooiing, onze cultuur is dus individualistisch. Landen waar het collectief belang voorop staat, zoals Afrikaanse laden waar zorg dragen voor je ouders en gastvrijheid erg belangrijk zijn, noemen we Collectivistisch.

2 2. Culturele veranderingen Tot 1960 was Nederland gesloten en verzuild. Er was weinig sociale mobiliteit. Het was moeilijk om te stijgen op de maatschappelijke ladder. De samenleving was sterk gezinsgericht. Alleen staanden werden met medelijden of argwaan bekeken. Binnen de gezien was een strikte taakverdeling. Mannen verdienden de kost, vrouwen deden het huishouden. Tot 1956 waren gehuwde vrouwen Handelingsonbekwaam: Ze mochten zonder toestemming van hun man of vader geen overeenkomst sluiten, zoals het openen van een bankrekening of het kopen van een huis. Individuele wensen waren ondergeschikt aan het collectief belang. Er waren strikte hiërarchische verhoudingen tussen mensen. Verschillen in rang en stand werden algemeen geaccepteerd. Nederland was een verzuild land, waarin het maatschappelijk leven bepaald werd door geloofsen levensovertuigingen. Het grootste deel van je leven speelde zich af binnen je eigen zuil. Na 1960: ingrijpende veranderingen De jaren zestig staan bekend als de sociale revolutie. In 10 jaar veranderde de cultuur volledig. Doordat de lonen stegen en de welvaart toenam werd Nederland een consumptiemaatschappij, Een samenleving waarin het bedrijfsleven zich sterk richt op het produceren van aantrekkelijke luxe goederen. Door de welvaart kwam er sociale mobiliteit, daardoor kon iedereen naar goed scholen Door het hogere opleidingsniveau nam de mondigheid toe, gezag werd niet meer als vanzelfsprekend ervaart. De individuele ontplooiing kreeg op veel gebieden meer kans. Het gezin vormde niet langer de hoeksteen van de samenleving. Men kon nu ook makkelijker scheidden want de sociale voorzieningen verbeterden. Je kreeg nu een uitkering als je geen werk had en was dus niet meer financieel afhankelijk van je man. Doordat vrouwen een hoger opleidingsniveau kregen en vaker een eigeninkomen hadden, maakte ze dat zelfbewuster. Er ontstonden feministische actiegroepen die streden voor de rechten van de vrouw -> baas in eigen buik. Ook de positie van homo s en andere minderheidsgroepen verbeterde. Door de komst van de tv zag men dat mensen van de andere zuil helemaal nog niet zo slecht en fout waren. Men groeide naar elkaar toe -> ontzuiling. Ook nam de ontkerkelijking toe en kranten en sportverenigingen maakten zich los van de kerk. Dit noemen secularisatie. Doordat de sociale voorzieningen verbeterden hoefden jongeren niet langer voor hun ouders te zorgen. Ze kregen meer te besteden en gingen naar de biscoop, waar ze Bill Haley zagen rock- nrollen. Zo ontstond de eerste jongeren cultuur: jongens met vetkuiven en meisjes in wijde jurken met petticoats. Later kwamen de hippies, de provo s en de krakers die zich openlijk verzetten tegen de gevestigde orde. Huidige jongeren culturen zijn meer gebaseerd op kleding en muziekstijlen. De eigen groep van de jongeren bood een soort geborgenheid die door eerdere generaties thuis in het gezin werd gevonden. De psychologie noemt dit peersgroups, een groep mensen in de zelfde leeftijdscategorie met overeenkomstige belangstelling en leefstijl. Diversificatie media aanbod Tot de jaren zestig regelde de overheid via de omroepwet de zendtijd op radio en televisie en had Nederland maar één Nederlandse tv-zender en drie radiostations. Elke zuil had een eigen omroep. Door de komst van de commerciële zenders werd deze structuur opengebroken. Globalisering Er ontstond globalisering. Vooral de komst van internet droeg daar aan bij. Daarnaast was er sprake van globalisering op de arbeidsmarkt, wat begon met de komst van gastarbeiders. Alle genoemde veranderingen leidden tot culturele globalisering. De nationale dominante culturen zijn verbreed, maar zijn ook in betekenis afgenomen.

3 3. Nederland immigratieland Pushfactoren zijn factoren om je land te verlaten. Pullfactoren zijn de reden om naar een land te komen. Allochtoon ben je waneer jijzelf, of tenminste één van je ouders in het buitenland bent geboren. Autochtoon ben je wanner jijzelf in Nederland bent geboren en als je o(groot)ouders ook hier zijn geboren en opgegroeid. Arbeidsmigranten kun je onderscheiden in groepen: Mensen uit nieuwe, minder welvarende lidstaten van de EY, zoals oostblok landen. Ze doen vaak werk dat veel Nederlanders niet willen doen. Bedrijven hebben ze graag in dienst omdat ze willen werken voor lage lonen. Hoogopgeleide mensen uit landen als Duitsland, e VS, Japan, China, Zuid-Korea en India, die veel kennis meebrengen waar in Nederland grote behoefte aan is, bijvoorbeeld in de ICT en de techniek. Deze Kennismigranten werken vaak bij grote multinationale bedrijven. Werkzoekenden uit arme gebieden buiten de EU. Fort Europa houdt de grenzen voor hen dicht. Rijksgenoten Dit zijn mensen uit de kolonies, zij mochten hier vroeger soms voor langere tijd wonen en werken. Nederlands-Indië en Suriname zin zelfstandig geworden, alleen de Antillen horen nog bij ons. Na de onafhankelijkheid van Indonesië in 1949, emigreerden vele Nederlandse Indiërs naar Nederland. Zij en hun nakomelingen zijn tegenwoordig als geïntegreerd in de Nederlandse samenleving. Tijdens en na de onafhankelijk kreeg de Surinaamse bevolking de keuze in Suriname te blijven, of de Nederlandse identiteit aan te nemen. Velen kozen ervoor om naar Nederland te komen omdat de toekomst van Suriname onzeker was. Vanaf de jaren zestig daalde de werkgelegenheid bij de olieraffinaderijen op de Antillen sterk waardoor veel Antillianen werkloos werden. In Nederland was toen juist grote behoefte naar arbeidskrachten en Antillianen konden zich toen zonder problemen vestigen in Nederland. Toen onze economie in de jaren zeventig stagneerde nam de immigratie af. Wel kwamen nog veel Antillianen om te studeren. Door een groeiende toestromen van kansarme jongeren stelt Nederland sinds 2000 grenzen aan de immigratie van de Antillen. Om te worden toegelaten moeten zijn nu een visum hebben. Gezinsvorming en gezinshereniging De grootste groep mensen die van buiten de EU naar Nederland komt zijn gezinsvormers en gezinsherenigers. Bij gezinshereniging gaat het om mensen die legaal in Nederland verblijven en hun gezinsleden laten overkomen. Bij gezinsvorming gaat het om een Nederlander of iemand met een verblijfsvergunning die met een buitenlander trouwt en een gezin sticht. Om de toestroom van gezinsvormers te beperken heeft Nederland enkele voorwaarden opgesteld. Zo moeten beide partners 21 jaar of ouder zijn, moet de nieuwkomer het basisexamen inburgering afleggen en geldt het minimumloon als inkomenseis. Bovendien moet het huwelijk geldig zijn in Nederland. Kinderen worden alleen toegelaten als ze bij aanvraag jonger zijn dan achttien jaar. Vluchtelingen Vluchtelingen zijn mensen die hun land onder druk verlaten. Volgens het internationaal verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen uit 1951 krijgen mensen de status van vluchteling als zij vervolgd worden vanwege hun geloof, politieke overtuiging of seksuele geaardheid, of als zij op de vlucht moeten wegens oorlogsgeweld.

4 4. Culturele diversiteit Cultuurverschillen Nederlands is van een homogene verzuilde samenleving veranderd in een cultureel heterogene samenleving. Hierdoor is het aantal cultuurverschillen gegroeid. Emancipatie. De opvatting op dit punt hangen samen met de verhouding tussen masculiniteit en femininiteit. De meeste Zuid-Europese en niet-westerse culturen zijn meer masculien ingesteld met een vaste taak verdeling tussen de seksen: de man werkt en de vrouw verzorgt. In meer feminiene culturen zoals Noord- en West-Europa, is de belangrijkste waarde de kwaliteit van het leven voor alle individuen, ongeacht sekse. Bestuur en gezag. Een van de vanzelfsprekendheden van onze samenleving is de rationele manier waarop de overheid het land bestuurt. In niet westerse landen heb je het traditionele en charismatische gezag, dat gekenmerkt wordt door vriendendiensten en voorkeursbehandelingen. Huwelijk en seks. In veel islamitische en hindoeïstische families is het huwelijk een middel om families met elkaar te verbinden. Vanwege de familie-eer is seks voor het huwelijk verboden. Ouders bemoeien zich vaak actief bij de partner keuze. Bij jonge allochtonen van de tweede generatie leidt dit cultuurelement soms to dilemma s: aan de kant zijn er de verwachtingen van thuis, andere kant zijn er de verleidingen van de moderne samenleving. Opvoeding. Nederlanders hebben een democratische manier van opvoeden, kinderen onderhandelen met hun ouders en als ze iets niet willen, hoeft het vaak niet. Slaan en andere lijfstraffen horen niet bij onze vrije manier van opvoeden. In sommige culturen is dat echter wel een onderdeel van de opvoeding. Culturele conflicten Als het Nederlands elftal speelt, dan hebben we verloren of gewonnen. Waar een wij groep is, bestaat ook een zij groep. Zij zijn de out-group, de wij groep is de in-group. Wij-zijdenken en versterking van de groepsidentiteit kan leiden tot conflicten als verschillende groepen worden vertaalt tin vijand beelden, je spreekt dan van polarisatie. Dergelijke polarisatie kan voorkomen bij religieuze-sekten, etnische groepen en zelfs tussen landen. Als een groep bewust wordt zwart gemaakt om het wij-zijdenken te versterken, spreken we van Demoniseren. Op het niveau van een samenleving kan dit leidden tot intergratie problemen. Conflictstrategieën Over de manier waarop Nederland het beste kan omgaan met culturele tegenstellingen heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) enkele jaren geleden het rapport Waarden, normen en de last van het gedrag gepubliceerd. De teneur van het advies was: regering, bemoei je er niet mee. Pas als gedrag in strijd is met de normen van de rechtsstaat, moet de overheid ingrijpen. De WRR onderscheidt drie mogelijke strategieën die de overheid kan gebruiken bij cultuurconflicten: 1. Dulden: het accepteren van afwijkend gedrag. Voorwaarde is dat de mensen elkaar in hun waarde laten en er geen wetten worden overtreden. 2. Confronteren of beslechten: de personen wijzen met hun last of onvrede die ze veroorzaken, met het doel dat mensen zich aanpassen. Bij deze strategie moet het gaan om gedrag dat mogelijk strafbaar is. 3. Verbieden en handhaven: Het bestraffen van afwijkend gedrag wordt noodzakelijk als het rechten van anderen aantast en wettelijk strafbaar is.

5 5. Vormen van samenleven Verschillende modellen De manier waarop overheid en mensen omgaan met de culturele diversiteit in een pluriforme samenleving, kent de volgende mogelijkheden: Segregatie, Het opdelen van een samenleving in gescheiden delen. De verschillende culturen leven volledig naast elkaar. Vaak wordt dit veroorzaakt doordat één cultuur de politieke en/of economische macht bezit, anderen groepen buitensluit en ze geen gelijke kansen biedt. Dit kan vrijwillig en onvrijwillig gebeuren. Assimilatie, Hierbij past een bevolkingsgroep zich zo volledig aan, dat de oorspronkelijke cultuur grotendeels verdwijnt. Dit kan vrijwillig en onvrijwillig gebeuren. Zo kan iemand ervoor kiezen om zich zoveel mogelijk aan te passen zodat diegene maximale kans heeft op de arbeidsmarkt. Intergratie, vindt plaats als iemand zich aanpast aan de cultuur waar hij in terechtkomt, maar tegelijkertijd gedeeltelijk zijn eigen gewoonten, normen en waarden kan behouden. Een persoon uit een ander land is in Nederland geïntegreerd als: Sprake is van een gelijke juridische positie Er een gelijkwaardige deelname op sociaal-economisch terrein is De kennis van de Nederlandse taal voldoende is De gangbare waarden, normen en gedragspatronen worden gerespecteerd. Melting pot, culturen van etnische groepen versmelten met de dominante cultuur, zodat er in feite een nieuwe cultuur ontstaat. Salad bowl, er is sprake van wederzijdse beïnvloeding van culturen maar cultuurgroepen behouden hun eigen typische kenmerken. Intergratie in Nederland Nederland heeft van de drie opties nadrukkelijk gekozen voor het integratiemodel. Dit liep echter niet zo soepel als gedacht. De immigranten die vanaf de jaren zestig naar Nederland kwamen, verschilden in sociaal en cultureel opzicht sterk van de Westerse samenlevingen. Zelf waren zij afkomstig uit een veel minder gemoderniseerde, agrarisch-ambachtelijke en nietseculiere samenleving, en ze kwamen terecht in een gemoderniseerde en geïndustrialiseerde, stedelijke en seculiere omgeving. Daarnaast is Nederland individualistisch ingericht, terwijl de meeste niet-westerse landen collectivistisch ingericht zijn met een sterkere familie structuur waarin een schaamtecultuur heerst. Een tweede reden voor de moeizame intergratie is dat een groot deel van de nieuwkomers, inclusief de tweede generatie, in sociaal-economisch opzicht achterbleef. Dit kwam door: De groter wordende werkloosheid, de fabrieken sloten hier en openden in lage lonen landen De taalachterstand De woonsituatie, ze gingen allemaal bij elkaar wonen -> je kreeg witte en zwarte wijken. Discriminatie. Lange tijd heeft de politiek hier ongewild aan bijgedragen. Jaren lang had de overheid het beleid intergratie met behoud van cultuur en identiteit daardoor werden er geen eisen gesteld en was er geen verplichte inburgering. Dit kwam vooral door de linkse partijen die door het principe van cultuurrelativisme (geen cultuur is beter dan de ander) dachten. In de jaren tachtig en negentig ging de overheid de werkloosheid, taalachterstand aanpakken en de achterstandswijken opknappen, dit deden ze om autochtonen terug te laten keren en de woonsituatie te verbeteren. Sinds er steeds meer populistische partijen wijzen op de verschillen van allochtonen en autochtonen, wordt het cultuurverschil de grootste oorzaak van de achterstand van ethische minderheden. Deze verschuiving in het integratiedebat noem je de culturalisering van het de debat. Als je de mate van integratie juist wil meten moet je ook kijken naar de sociaaleconomische en politieke integratie. Hierin zie je dat er steeds meer allochtonen op sociaal gebied doorbreken en een allochtone middelklasse vormen.

6 6. Sociale cohesie Sociale cohesie is de mate waarin mensen binding met elkaar hebben en het gevoel bij elkaar te horen dat hieruit kan ontstaan. Bindingen Mensen zijn op verschillende manieren van elkaar afhankelijk, dit onderscheiden we in vier bindingen: Affectieve bindingen, familie en vrienden Economische bindingen, de winkel waar jij je eten koopt Cognitieve bindingen, leraren Politieke bindingen, politie, minister, burgemeester. Deze vier lopen vaak in elkaar over. Deze bindingen staan vaak centraal in het leven en de maatschappij. Hoe meer bindingen, hoe meer sociale cohesie er is. Affectieve bindingen Mensen hebben behoefte aan vriendschap, steun en relaties. Ook het gevoel ergens bij te horen komt voort uit die affectieve behoefte. Zelfs een popconcert zorgt voor een collectieve ervaring die mensen met elkaar verbindt. Behalve tot positieve gevoelens kunnen affectieve bindingen ook zorgen voor negatieve gevoelens, zoals polarisatie en het wij-zijdenken. Economische bindingen Omdat we afhankelijk zijn van anderen in onze behoefte aan voedsel, kleding, onderdak etc. Gaan we veel economische bindingen aan. Een basiskenmerk van onze samenleving is dat er een sterk doorgevoerde mate van arbeidsdeling bestaat. We produceren vrijwel niet voor eigen gebruik. We produceren goederen voor geld waar we weer spul voor kunnen kopen. We weten nauwelijks door wie en waarom ze worden gekocht. Hierdoor maken we deel uit van een economisch netwerk dat zich over de hele wereld uitstrekt. Deze economische globalisering heeft nadelige gevolgen voor de sociale cohesie. We hebben immers nauwelijks nog producten die uit één land komen. Cognitieve bindingen Mensen ontwikkelen kennis en dragen die aan elkaar over. We zijn dus afhankelijk van degene met wie cognitieve bindingen hebben, ze leren ons over de wetenschap maar ook over religies en culturen. Er belangrijk voor cognitieve bindingen zijn de uitgebreide communicatienetwerken. Sommigen hebben geen toegang tot internet of vinden het te moeilijk. Dat heeft nadelig gevolgen voor de sociale cohesie omdat er dan een tweedeling ontstaat. Daarnaast wordt de sociale cohesie versterk als er een zekere mate van historische kennis binnen de groep aanwezig is. Veel aspecten van de Nederlandse samenleving zijn alleen goed te begrijpen als je weet waar ze uit ontstaan zijn. Om die reden heeft een regeringscommissie een canon van de Nederlandse geschiedenis opgesteld van vijftig elementen die iedereen zou moeten kennen. Politieke bindingen Ten slotte zijn we afhankelijk van anderen omdat we simpelweg niet alles zelf kunnen regelen. Daarom is de overheid verantwoordelijk voor collectieve voorzieningen zoals het onderwijs, de brandweer, de aanleg van een snelweg en de AOW. Deze politieke bindingen leiden tot gezamenlijke afspraken die voor iedereen gelden. Deze regels beschouwen we als een sociaal contract, een soort stilzwijgende overeenstemming van de bevolking dat we ons houden aan de regels die door de politici worden vastgesteld. Voor sociale cohesie is het van belang dat men betrokken is bij maatschappelijke vraagstukken en gaan stemmen als er verkiezingen zijn.

7 7. Internationale vergelijking Samenlevingen verschillen in de manier waarop landen omgaan met pluriformiteit. Volgens rechtsfilosoof Paul Cliteur zijn er ruwweg vier modellen: 1. Het religieuze model: er is een staatsgodsdienst die andere religies uitsluit. 2. Het atheïstische model: er wordt geen enkele godsdienst toegestaan. 3. Het religieus neutrale model: religies worden toegestaan, maar kerk en staat zijn scherp gescheiden. 4. Het pluriforme model: religies worden toegestaan en zelfs actief ondersteund door de overheid. Iran: Het religieuze model Iran heeft een staatsgodsdienst (sjiisme). Religieuze minderheden mogen hun geloof vrij belijden mits ze geen moslims proberen te bekeren. De staat houdt zijn burgers goed in de gaten en de media staan onder scherpe controle en censuur van de overheid. Kinderen krijgen les in burgerschap en in patriottisme. Ze moeten regelmatig het volkslied zingen met de hand op het hard. Verder leren ze islamitische waarden. Op straat patrouilleert de zedenpolitie die mensen in de gaten houdt en controleert of zij geen aanstoot geven met betrekking tot hun kleding en hun gedrag. China: het atheïstische model Religies zijn officieel toegestaan, maar in de praktijk worden gelovigen regelmatig vervolgd. Sinds de economische liberalisatie heeft religie iets meer ruimte gekregen. Zo mogen christelijke kerken zich organiseren en internationale contacten onderhouden. Het collectief staat boven het individu. Om het patriottisme aan te wakkeren voert de overheid actief campagne onder jongeren. Er wordt door de overheid geschetst dat China het slachtoffer is van westerse gruwel daden, dit om het nationale bewustzijn te versterken. Minderheden worden vervolgd en onderdrukt. Confucianisme speelt een grote rol. De gedachte is dat de als de relaties tussen ouder-kind, man-vrouw, broer-zus en staat-onderdaan harmonieus zijn, de samenleving een harmonieus geheel is. Er heerste een sterke hiërarchie, je spreekt je meerdere niet tegen. De verenigde staten: het religieus neutrale model De VS kennen officieel scheiding van staat en kerk en hebben geen staatsgodsdienst. Toch deed het Hooggerechtshof in 1892 de uitspraak dar Amerika een christelijke natie is omdat de principes van een democratisch bestuur onlosmakelijk verbonden zijn met het christendom. Vandaar dat iedere politieke leider steevast eindigt met God bless America. De christelijke moraal werkt door in de algemene waarden en normen. Maar de godsdienst vrijheid gegarandeerd dat mensen ongehinderd iets anders mogen geloven. Wel hebben ze onderling weinig contact en is er nauwelijks sprake van brede intergratie. De Amerikanen hebben een ongekend hoog arbeidsethos. Dit harde werken is te begrijpen als je bedenkt dat de Amerikaanse samenleving niet erg zorgzaam is voor haar burgers. Je moet je eigen problemen oplossen. Amerikanen zijn echter over het algemeen behulpzame en vriendelijke mensen. Een opvallend kenmerk aan de cultuur is de vaderlandsliefde. Frankrijk: het religieus neutrale model Frankrijk heeft ook scheiding van staat en kerk en geen staatsgodsdienst. Maar ze gaat verder want de franse staat doet niets ten gunste van welke religie dan ook. Religie is een privé zaak en hoort niet thuis in het openbaar. Op scholen mogen dan ook geen religieuze symbolen worden gedragen, Religieuze en etnische verschillen horen namelijk niet thuis in het onderwijs. De fransen hebben veel zelfvertrouwen in de eigen cultuur en zijn erg chauvinistisch, ze spreken haast alleen Frans, minderheden moeten de Franse cultuur overnemen en eigen maken. Er heerst een strengere opvoedingsmoraal dan in Nederland: U zeggen, niet zeuren. Medezeggenschap op de werkvloer bestaan niet, maar toch staken de fransen het meest van heel Europa Nederland: het pluriforme model Staat en kerk zijn gescheiden, geen staatsgodsdienst. Het grote verschil is dat de overheid religies actief stimuleert en soms zelfs financieel ondersteunt in hun maatschappelijke activiteiten. Perfecte voorbeeld van een pluriforme staat: zowel verzuilde omroepen als scholen krijgen subsidie. Christelijke partijen overheersen maar de religie van de premier is geen punt. Elke levensbeschouwelijke groepering krijgt subsidie om zijn school op te richten. Nederland benadrukt de dominante cultuur minder dan de andere landen. Geen sprake van patriottisme. Ook dd gezagsverhoudingen betreft lijkt Nederland op geen van de andere landen. Inspraak is een vanzelfsprekend verschijnsel. Ten slotte is Nederland individualistisch maar toch erg zorgzaam voor haar burgers.

8 8. De toekomst Sinds enkele tientallen jaren voert Nederland een restrictief toelatingsbeleid: Nederland laat in principe geen immigranten toe, behalve als ze aan enkele strenge voorwaarden voldoen of als hun komst voortkomt uit internationale verdragen en overeenkomsten. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 1948 je mag als land niet discrimineren en de rechten en vrijheden van mensen (ook van nieuwkomers) moeten worden nagekomen. Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 1950 Nederland moet inwoners de gelegenheid geven tot gezinshereniging en gezinsvorming. Hierbij mag de overheid wel aanvullende voorwaarden stellen. VN-Vluchtelingenverdrag 1950 De basis voor het asielrecht. In dit verdrag wordt een vluchteling gedefinieerd als iemand die gegronde redenen heeft te vrezen voor vervolging wegens godsdienstige of politieke overtuiging of nationaliteit, dan wel wegens het behoren tot een bepaald ras of tot een bepaalde sociale groep. Verdrag van Maastricht 1992 Binnen de Europese Unie geldt vrij verkeer van personen en goederen. De binnengrenzen van de lidstaten zijn dus open. 80% van de mensen die zich jaarlijks willen vestigen heeft door de bovengenoemde verdragen automatisch toegang tot Nederland, het gaat daarbij vooral om mensen uit EU-landen en om Nederlandse repatrianten. De overige migranten, gezinsvormers en -herenigers, expats en arbeidsmigranten van buiten de EU, studenten en asielzoekers, moet eerst een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) aanvragen. De IND neemt hierover, uit naam van de minister, een beslissing. Arbeiders krijgen alleen een MVV als ze door de werkgever hierheen worden gehaald én er een tekort is op de arbeidsmarkt. Student krijgen alleen een MVV als ze worden uitgenodigd door een universiteit. Er zijn verschillende visies op hoeverre culturen zich moeten aanpassen aan de cultuur: Cultuurrelativisten: vinden dat alle (sub)culturen in beginsel gelijkwaardig zijn en dat de ene cultuur niet beter is dan de andere. Cultuuruniversalisten: vinden dat bepaalde waarden, zoals de klassieke grondrechten, universele geldingskracht hebben. Een (sub)cultuur is in hun ogen beter, naarmate deze de universele waarden zorgvuldiger garandeert en beschermt Cultuurpluralisten: zien culturele verscheidenheid niet als een belemmering voor een samenleving maar als een verrijking. Pluralisten gaan uit van een soort humaan minimum, de laagste drempel voor menselijke waardigheid die bij culturen aanwezig is. Deze basisrechten gaan minder ver dan de klassieke mensenrechten van de universalisten, maar bieden aan de andere kant meer dan het cultuurrelativisme de mogelijkheid bepaalde gedragingen af te keuren. De eerste twee zien cultuur als een statische, homogene eenheid die niet of heel langzaam veranderd. Zij hebben een essentialistisch cultuur begrip. Volgens pluralisten hebben culturen een dynamisch karakter. Ze veranderen voortdurend onder invloed van interne factoren (zoals ontzuiling) en externe factoren (zoals immigratie). Sommige cultuur elementen verliezen kracht en nieuwe elementen worden toegevoegd. Dit noemen we het constructivistische cultuurbegrip. Een moslima wordt gearresteerd en word opgesloten in een politiecel. Volgens de veiligheidsregels - de arrestant zou suïcidaal kunnen zijn - moet zij haar hoofddoek afdoen. Ze weiger dit omdat ze door mannelijke bewakers wordt bewaakt die haar niet zonder mogen zien. Unversalist: regel is regel, de hoofddoek gaat af. Cultuurrelativist: het belang van cultuur weegt zwaarder dan het risico, hoofddoek mag op blijven. Pluralist: kijkt eerst naar de kern van zijn taak: veiligheid bieden aan degenen die van hun vrijheid zijn beroofd en waarover de staat zorgvuldig moet waken. Hij zou de hoofddoek afnemen maar wel rekening houden met de cultuur van de arrestante. Hij zal een alternatief voor haar zoeken.

Proeftoets periode 4 vwo

Proeftoets periode 4 vwo 1. Presentation of the self : I. heeft te maken met rolgedrag. II. werkt gedragsregulerend. III. is kenmerkend in subculturen. A. Alleen II is juist. B. Alleen III is juist. C. II en III zijn juist. D.

Nadere informatie

Het doel van maatschappijleer

Het doel van maatschappijleer Toetsstof: introductie maatschappijleer; pluriforme samenleving H1-H8, zonder: 3, 4.1, 7, 8.1 Introductie maatschappijleer Het doel van maatschappijleer 1.1 Regels hangen af van De opvattingen van degene(n)

Nadere informatie

Pluriforme samenleving

Pluriforme samenleving Pluriforme samenleving 1. Nederland als pluriforme samenleving Gedrag van mensen is altijd een combinatie van: - Cultuur: alle waarden, normen en andere aangeleerde kenmerken die de leden van een groep

Nadere informatie

Maatschappijleer: Pluriforme samenleving. Hoofdstuk 1: Cultuur en identiteit

Maatschappijleer: Pluriforme samenleving. Hoofdstuk 1: Cultuur en identiteit Maatschappijleer: Pluriforme samenleving Hoofdstuk 1: Cultuur en identiteit Nederland pluriforme samenleving: allerlei groepen mensen met verschillende waarden, normen, gewoonten, leefstijlen en afkomst,

Nadere informatie

Maatschappijleer H5 Pluriformiteit

Maatschappijleer H5 Pluriformiteit Maatschappijleer H5 Pluriformiteit 1 NL Pluriforme samenleving: samenleving waarin mensen leven met verschillende tradities, culturen & leefstijlen. Een typisch cultuurkenmerk is bijvoorbeeld religie.

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inhoud Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inleiding Je hoort of leest vaak over mensenrechten. Maar kun je ook een paar mensenrechten opnoemen?

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2005 - II

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2005 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE MULTICULTURELE SAMENLEVING tekst 1 Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) werd opgeheven op 26 juli 1950. In maart en

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE . > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2006 - I

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2006 - I Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE MULTICULTURELE SAMENLEVING 1p 1 Het aantal asielaanvragen is sinds 2000 gedaald. Waardoor is het aantal asielzoekers in Nederland

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen (pilot)

maatschappijwetenschappen (pilot) Examen HAVO 2014 tijdvak 2 dinsdag 17 juni 13.30-16.30 uur maatschappijwetenschappen (pilot) Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 24 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 65 punten

Nadere informatie

Hoofdstuk 6: waarden, normen en. instituties

Hoofdstuk 6: waarden, normen en. instituties Hoofdstuk 6: waarden, normen en Begrippen hoofdstuk 6: Normen Sancties Socialisatie Waarden Belangen Instituties Anticiperen Internalisatie Vertraging instituties vervolg Taboe Folkways en mores Universals

Nadere informatie

MODULE V. Ben jij nou Europees?

MODULE V. Ben jij nou Europees? MODULE V Ben jij nou Europees? V.I Wat is Europees? Wat vind jij typisch Europees? En wie vind jij typisch Europees? Dat zijn moeilijke vragen, waarop de meeste mensen niet gelijk een antwoord hebben.

Nadere informatie

Verdrag over de rechten van het kind

Verdrag over de rechten van het kind Verdrag over de rechten van het kind Een verdrag is een afspraak tussen landen. Op 20 november 1989 is in New York het Verdrag over de Rechten van het Kind gesloten. Dit Verdrag is een afspraak tussen

Nadere informatie

2. Groei allochtone bevolking fors minder

2. Groei allochtone bevolking fors minder 2. Groei allochtone bevolking fors minder In 23 is het aantal niet-westerse allochtonen met 46 duizend personen toegenomen, 19 duizend minder dan een jaar eerder. De verminderde groei vond vooral plaats

Nadere informatie

obs Jaarfke Torum 15 9679 CL Scheemda Postbus 60 9679 ZH Scheemda 0597 592524 jaarfke@planet.nl

obs Jaarfke Torum 15 9679 CL Scheemda Postbus 60 9679 ZH Scheemda 0597 592524 jaarfke@planet.nl obs Jaarfke Torum 15 9679 CL Scheemda Postbus 60 9679 ZH Scheemda 0597 592524 jaarfke@planet.nl 1 Actief burgerschap en sociale integratie: Door de toenemende individualisering in onze samenleving is goed

Nadere informatie

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen pilot 2014-II

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen pilot 2014-II Aanwijzing voor de kandidaat Als in een vraag staat dat je een hoofd- of kernconcept moet gebruiken, dan gebruik je in het antwoord die elementen uit de omschrijving van het hoofd- of kernconcept die nodig

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12

Inhoud. Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12 Inhoud Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12 Onderwerp 1 Gelijkheid...13 De rechten van Tim... 14 Onderwerp 2 Toegankelijkheid...17 De rechten

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJLEER II VMBO KB VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

MAATSCHAPPIJLEER II VMBO KB VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 MAATSCHAPPIJLEER II VMBO KB VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens. Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname

Nadere informatie

Gemengd Amsterdam * in cijfers*

Gemengd Amsterdam * in cijfers* Gemengd Amsterdam * in cijfers* Tekst: Leen Sterckx voor LovingDay.NL Gegevens: O + S Amsterdam, bewerking Annika Smits Voor de viering van Loving Day 2014 op 12 juni a.s. in de Balie in Amsterdam, dat

Nadere informatie

Argumentenkaart Deeltijdwerken 3. Samenleving. Wat zijn de voor- en nadelen voor de samenleving als vrouwen meer gaan werken?

Argumentenkaart Deeltijdwerken 3. Samenleving. Wat zijn de voor- en nadelen voor de samenleving als vrouwen meer gaan werken? Argumenten Deeltijdwerken Wat zijn de - en nadelen de samenleving als meer gaan werken? Argumenten Deeltijdwerken Wat zijn de - en nadelen de samenleving als meer gaan werken? Argumenten Deeltijdwerken

Nadere informatie

Democratiequiz met achtergrondinformatie over democratie en rechtstaat

Democratiequiz met achtergrondinformatie over democratie en rechtstaat Democratiequiz met achtergrondinformatie over democratie en rechtstaat Beschrijving van de activiteit De quiz wordt gespeeld op de wijze van petje op, petje af. In de plaats van petjes krijgen de kinderen

Nadere informatie

Scholing als splijtzwam in de politiek

Scholing als splijtzwam in de politiek Scholing als splijtzwam in de politiek De kloof tussen hoog en lager opgeleiden Dr. Pieter van Wijnen In de media, de politiek en de wetenschap wordt gesproken van een groeiende kloof in Nederland tussen

Nadere informatie

Opgave 1 Jeugdwerkloosheid in Europa

Opgave 1 Jeugdwerkloosheid in Europa Opgave 1 Jeugdwerkloosheid in Europa 1 maximumscore 4 Het verrichten van flexibele arbeid kan een voorbeeld zijn van positieverwerving als de eigen keuze van de jongeren uitgaat naar flexibele arbeid in

Nadere informatie

Zekerheden over een onzeker land

Zekerheden over een onzeker land Zekerheden over een onzeker land Parijs, 27 januari 2012 Paul Schnabel Universiteit Utrecht Demografische feiten 2012-2020 Bevolking 17 miljoen (plus 0,5 miljoen) Jonger dan 20 jaar 3,7 miljoen (min 0,2

Nadere informatie

Onderbouwing van de keuze van de vluchtelingengemeenschappen binnen het project

Onderbouwing van de keuze van de vluchtelingengemeenschappen binnen het project Februari 2014 Onderbouwing van de keuze van de vluchtelingengemeenschappen binnen het project Vooraf In het project Ongekend bijzonder, de bijdragen van vluchtelingen aan de stad worden in het totaal 200

Nadere informatie

De Sociaal maatschappelijke dimensie

De Sociaal maatschappelijke dimensie De Sociaal maatschappelijke dimensie 1.1 Wie ben ik? Niemand is precies gelijk aan jou. Je bent uniek. Alles wat er over jou te vertellen is, bepaalt je identiteit. Dat is wie jij bent. Hoe je eruitziet,

Nadere informatie

Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren

Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren Partij van de Arbeid (PvdA) Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) Christen-democratisch Appèl (CDA) Democraten

Nadere informatie

Pizza Verdi. Opdrachtenblad. Regie: Gary Nadeau Jaar: 2011 Duur: 8 minuten

Pizza Verdi. Opdrachtenblad. Regie: Gary Nadeau Jaar: 2011 Duur: 8 minuten Pizza Verdi Regie: Gary Nadeau Jaar: 2011 Duur: 8 minuten Opdrachtenblad Lesuurpakket Pizza Verdi (thema s: sociale verschillen, stereotyperingen/vooroordelen; verdiepingsopdracht Amerikaanse burgerrechten)

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Kinderrechtenverdrag voor kinderen en jongeren Waarom? Alle kinderen in de hele

Nadere informatie

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011 Introductie Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met de resultaten wil het bureau het kabinet en de politiek in het algemeen informeren over zorgen en wensen

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Waarom? Alle kinderen in de hele wereld hebben rechten. Jij dus ook. Omdat jij

Nadere informatie

Examen HAVO. Maatschappijleer (oude stijl en nieuwe stijl)

Examen HAVO. Maatschappijleer (oude stijl en nieuwe stijl) Maatschappijleer (oude stijl en nieuwe stijl) Examen HAVO Vragenboekje Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 19 juni 9.00 12.00 uur 20 02 Voor dit examen zijn maximaal 86 punten te behalen;

Nadere informatie

Charter van de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog

Charter van de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog Charter van de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog I. Preambule Levensbeschouwingen zijn waardevol in onze samenleving. Ze zijn een belangrijke zingever voor mensen en dragen bij aan de gemeenschapsvorming.

Nadere informatie

Persbericht. Maatschappelijke achterstand allochtonen is hardnekkig Jaarrapport Integratie EMBARGO tot dinsdag 20 septemper 2005, 15.

Persbericht. Maatschappelijke achterstand allochtonen is hardnekkig Jaarrapport Integratie EMBARGO tot dinsdag 20 septemper 2005, 15. Sociaal en Cultureel Planbureau Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Centraal Bureau voor de Statistiek Maatschappelijke achterstand allochtonen is hardnekkig Jaarrapport Integratie 2005

Nadere informatie

Examen HAVO. maatschappijwetenschappen (pilot) tijdvak 2 dinsdag 18 juni uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. maatschappijwetenschappen (pilot) tijdvak 2 dinsdag 18 juni uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2013 tijdvak 2 dinsdag 18 juni 13.30-16.30 uur maatschappijwetenschappen (pilot) Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 27 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 71 punten

Nadere informatie

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode?

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode? DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848 ACHTERGRONDINFORMATIE PERIODE 1815-1848 DE EERSTE JAREN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN Tussen 1795 en 1813 was Nederland overheerst geweest door de Fransen. In

Nadere informatie

4 Opvattingen over kerk en godsdienst 1

4 Opvattingen over kerk en godsdienst 1 4 Opvattingen over kerk en godsdienst 1 4.1 Het prestige van de kerken De kerken zijn niet meer de gezaghebbende instanties van vroeger. Dat is niet alleen zo in Nederland. Zelfs in uitgesproken godsdienstige

Nadere informatie

Opgave 2 Religie en integratie

Opgave 2 Religie en integratie Opgave 2 Religie en integratie Bij deze opgave horen tekst 3 en figuur 1 en 2 uit het bronnenboekje. Inleiding Zijn Islamieten die geïntegreerd zijn minder religieus? Is integreren moeilijker als iemand

Nadere informatie

Lore Vandromme 1 BASWC Katho Kortrijk

Lore Vandromme 1 BASWC Katho Kortrijk Lore Vandromme 1 BASWC Katho Kortrijk Schrijfster Lucy Kortram Paramaribo, hoofdstad van Suriname Studeerde sociologie Schrijft gedichten en toneelstukken Actief op het gebied van de bevrijding van de

Nadere informatie

Weten waar we goed in zijn 1

Weten waar we goed in zijn 1 Inburgering als voortdurend proces voor allen Lezing ter gelegenheid van de Conferentie Burgerschapsvorming. Islamitisch Onderwijs Ingeburgerd. Jaarbeursgebouw Utrecht Zaterdag 4 juni 2005. A.M.L. van

Nadere informatie

Voorwoord 9. Inleiding 11

Voorwoord 9. Inleiding 11 inhoud Voorwoord 9 Inleiding 11 deel 1 theorie en geschiedenis 15 1. Een omstreden begrip 1.1 Inleiding 17 1.2 Het probleem van de definitie 18 1.3 Kenmerken van de representatieve democratie 20 1.4 Dilemma

Nadere informatie

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen.

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. ADHD Wachtkamerspecial Onderbehandeling van ADHD bij allochtonen: kinderen en volwassenen N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. Inleiding

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

Allochtone Nederlandse ouderen: de onverwachte oude dag in Nederland

Allochtone Nederlandse ouderen: de onverwachte oude dag in Nederland Allochtone Nederlandse ouderen: de onverwachte oude dag in Nederland Cor Hoffer cultureel antropoloog / socioloog c.hoffer@parnassiabavogroep.nl 1 Onderwerpen: gezondheidszorg en cultuur demografische

Nadere informatie

Kinderen zonder papieren

Kinderen zonder papieren VPM VPM Kinderen zonder papieren Je ziet het bijna elke dag op de tv of in de krant: beelden van landen in oorlog, mensen in armoede. Op zoek naar een betere plaats om te leven, slaan ze op de vlucht.

Nadere informatie

Opgave 1 Heeft het vrijwilligerswerk toekomst?

Opgave 1 Heeft het vrijwilligerswerk toekomst? Opgave 1 Heeft het vrijwilligerswerk toekomst? 1 maximumscore 2 maatschappelijk belang van vrijwilligerswerk beargumenteerd met behulp van kernconcept sociale cohesie 1 maatschappelijk belang van vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Tijd van pruiken en revoluties 1700 1800

Tijd van pruiken en revoluties 1700 1800 Onderzoeksvraag: Op welke gebieden wilden de Verlichtingsfilosofen de bestaande maatschappij veranderen? Rationalisme = het gebruiken van gezond verstand (rede/ratio) waarbij kennis gaat boven tradities

Nadere informatie

Loopbaan & Burgerschap VERANTWOORDINGSDOCUMENT

Loopbaan & Burgerschap VERANTWOORDINGSDOCUMENT Loopbaan & Burgerschap VERANTWOORDINGSDOCUMENT Methode Schokland 3.0 van Deviant. De methode is ontwikkeld conform het vernieuwde brondocument 'Loopbaan en burgerschap in het mbo'. 2013-2014 team Horeca

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk.

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Paraprofessionele functies Voor allochtone vrouwen zonder formele kwalificaties worden komende jaren paraprofessionele functies gecreëerd. Deze

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2006 Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Na een aantal jaren van groei is door een toenemend vertrek

Nadere informatie

Verschuivende machtsrelaties in allochtone gezinnen Trees Pels

Verschuivende machtsrelaties in allochtone gezinnen Trees Pels Huiselijk geweld: achtergronden Verschuivende machtsrelaties in allochtone gezinnen Trees Pels 29 mei 2008 Congres Huiselijk Geweld: Families onder Druk Amsterdam, De Meervaart Meeste plegers zijn mannen,

Nadere informatie

Fort van de Democratie

Fort van de Democratie Fort van de Democratie Stichting Vredeseducatie / peace education projects Het Fort van de Democratie WERKT! Samenvatting van een onderzoek door de Universiteit van Amsterdam naar de effecten van de interactieve

Nadere informatie

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen.

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen. Aankondiging Op 12 september dit jaar worden verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. Politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma voor de komende jaren vastgesteld. De lijsttrekkers van de partijen

Nadere informatie

kracht TWEEDE WERELDOORLOG VERSUS MENSENRECHTEN

kracht TWEEDE WERELDOORLOG VERSUS MENSENRECHTEN WERKb L a D WERKBLAD met terugwerkende kracht met terugwerkende kracht TWEEDE WERELDOORLOG VERSUS MENSENRECHTEN Dit werkblad is een voorbereiding op je bezoek aan de vaste tentoonstelling Met Terugwerkende

Nadere informatie

Diversiteitsvraagstukken: aanpassing van kledijvoorschriften

Diversiteitsvraagstukken: aanpassing van kledijvoorschriften Diversiteitsvraagstukken: aanpassing van kledijvoorschriften Henk Keygnaert en Joke Vanreppelen 24 oktober 2011 1.1 Voorbeeldcase Volgende week start een stagiaire op de dienst burgerzaken. Zij draagt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Inleiding 11

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Inleiding 11 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 11 1 Eerste verkenning 15 1.1 Waarom is kennis van religie belangrijk voor journalisten? 16 1.2 Wat is religie eigenlijk? 18 1.2.1 Substantieel en functioneel 18 1.2.2

Nadere informatie

Verwerking data nulmeting toets filosofische vragen

Verwerking data nulmeting toets filosofische vragen Verwerking data nulmeting toets filosofische vragen Aantal leerlingen: 28 Klas: 4VWO De leerlingen hebben in het kader van dit ontwerponderzoek en de lessenreeks politieke filosofie vijf filosofische vragen

Nadere informatie

Datum 18 augustus 2015 Betreft Beantwoording vragen van het lid Kuzu over De situatie van Oeigoeren in de Chinese provincie Xinjiang

Datum 18 augustus 2015 Betreft Beantwoording vragen van het lid Kuzu over De situatie van Oeigoeren in de Chinese provincie Xinjiang Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie Datum 18 augustus 2015 Betreft

Nadere informatie

Integratie én uit de gratie? Perspectieven van Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen Omlo, J.J.

Integratie én uit de gratie? Perspectieven van Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen Omlo, J.J. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Integratie én uit de gratie? Perspectieven van Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen Omlo, J.J. Link to publication Citation for published version (APA): Omlo, J.

Nadere informatie

12 RICHTLIJNEN VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG OP LOKAAL NIVEAU

12 RICHTLIJNEN VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG OP LOKAAL NIVEAU 12 RICHTLIJNEN VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG OP LOKAAL NIVEAU DE LOKALE RELIGIEUZE SITUATIE IN KAART BRENGEN EN BEGRIJPEN 01 Lokale overheden wordt verzocht zich bewust te zijn van het toenemende belang

Nadere informatie

De Amerikaans ambtenaar verwacht niet dat een minister-president in een ruitjeshuis woont. De eenvoudige manier van leven van premier Drees.

De Amerikaans ambtenaar verwacht niet dat een minister-president in een ruitjeshuis woont. De eenvoudige manier van leven van premier Drees. De Amerikaans ambtenaar verwacht niet dat een minister-president in een ruitjeshuis woont. De eenvoudige manier van leven van premier Drees. Nee, waarschijnlijk was dit vooral een bevestiging voor wat

Nadere informatie

Op 18 november 2009 heeft het raadslid Flos (VVD) onderstaande motie ingediend:

Op 18 november 2009 heeft het raadslid Flos (VVD) onderstaande motie ingediend: Reactie van het College van B en W op de motie inzake Aanpak Discriminatie Amsterdam (openstellen functies voor iedereen bij ingehuurde organisaties) van het raadslid Flos (VVD) van 18 november 2009. Op

Nadere informatie

Seksuele normen, waarden en praktijken bij jongeren uit etnische minderheden

Seksuele normen, waarden en praktijken bij jongeren uit etnische minderheden Seksuele normen, waarden en praktijken bij jongeren uit etnische minderheden Sophie Withaeckx & Shaireen Aftab RHEA Onderzoekscentrum Gender & Diversiteit (VUB) Ella vzw Kenniscentrum Gender & Etniciteit

Nadere informatie

Instructie: Landenspel light

Instructie: Landenspel light Instructie: Landenspel light Korte omschrijving werkvorm In dit onderdeel vormen groepjes leerlingen de regeringen van verschillende landen. Ieder groepje moet uiteindelijk twee werkbladen (dus twee landen)

Nadere informatie

GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB

GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB Examen VMBO-KB 2006 tijdvak 2 dinsdag 20 juni 9.00 11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 36 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 52 punten

Nadere informatie

Centrum voor Migratierecht. De asielprocedure in Nederland

Centrum voor Migratierecht. De asielprocedure in Nederland Centrum voor Migratierecht De asielprocedure in Nederland Begrippen Migrant: iemand die voor langere tijd naar een ander land verhuist Asielzoeker: iemand die een aanvraag om bescherming heeft ingediend

Nadere informatie

Algemene beschouwing

Algemene beschouwing Algemene beschouwing Arbeidsmigratiebeleid begint bij Nederlands arbeidsmarktbeleid Voor de Nederlandse economie en dus voor bedrijven en werknemers is het van belang om de juiste mensen op de juiste arbeidsplek

Nadere informatie

B. Geef aan om welke soort vluchtelingen het gaat: 1) Zij zijn een bedreiging voor de macht van politieke leiders en worden daarom gestraft.

B. Geef aan om welke soort vluchtelingen het gaat: 1) Zij zijn een bedreiging voor de macht van politieke leiders en worden daarom gestraft. Vluchtelingen Inleiding: De afgelopen weken was de zeventienjarige Angolese asielzoeker Mauro Manuel veel in het nieuws. Als negenjarig jongetje werd hij door zijn ouders in 2002 naar Europa gestuurd.

Nadere informatie

GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB

GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB Examen VMBO-KB 2005 tijdvak 1 woensdag 25 mei 9.00 11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 35 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

UNIVERSELE VERKLARING van de RECHTEN van de MENS: De 30 artikelen:

UNIVERSELE VERKLARING van de RECHTEN van de MENS: De 30 artikelen: UNIVERSELE VERKLARING van de RECHTEN van de MENS: De 30 artikelen: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren

Nadere informatie

Hoe hieraan exact wordt vormgegeven binnen onze school, wordt duidelijk in dit document.

Hoe hieraan exact wordt vormgegeven binnen onze school, wordt duidelijk in dit document. SOCIALE COHESIE EN BURGERSCHAP Inleiding Een school maakt deel uit van de maatschappij en bouwt mee aan de vorming van jonge burgers. Een groot deel van de dag, brengen jongeren door op school. Zij krijgen

Nadere informatie

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.6 Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd?

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.6 Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Kenmerkende aspecten: * Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politiek proces. * De opkomst van

Nadere informatie

De Rotterdamse burgerschapscode

De Rotterdamse burgerschapscode De Rotterdamse burgerschapscode Wanneer is een stedelijke samenleving echt een samenleving? Als de burgers die er wonen verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en voor hun stad. Als ze een aantal fundamentele

Nadere informatie

BEGINSELVERKLARING. Vastgesteld door de 125 e algemene vergadering op 15 november 2008 te Rotterdam

BEGINSELVERKLARING. Vastgesteld door de 125 e algemene vergadering op 15 november 2008 te Rotterdam BEGINSELVERKLARING Vastgesteld door de 125 e algemene vergadering op 15 november 2008 te Rotterdam 1. Missie en Visie De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) wil een Nederland waar mensen de ruimte

Nadere informatie

Interculturele communicatie Opdracht college 2

Interculturele communicatie Opdracht college 2 Interculturele communicatie Opdracht college 2 De opdracht voor deze week is: maak een quiz voor je klasgenoten over hoofdstuk 1 en 2. (paragraafindeling per groep). Voorbereidingstijd: 30 minuten. De

Nadere informatie

Project Dimensie Kerndoelen Competenties

Project Dimensie Kerndoelen Competenties Overzicht per project: dimensies, kerndoelen en competenties Project Dimensie Kerndoelen Competenties Afspraak is afspraak Bepaal jij wat goed voor me is? het vermogen om een bijdrage te leveren aan het

Nadere informatie

Examenprogramma maatschappijleer havo/vwo (gemeenschappelijk deel)

Examenprogramma maatschappijleer havo/vwo (gemeenschappelijk deel) Examenprogramma maatschappijleer havo/vwo (gemeenschappelijk deel) Havo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Directie Vreemdelingenbeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Jeugd. Geloof Levensovertuiging

Jeugd. Geloof Levensovertuiging Jeugd Geloof Levensovertuiging - Wat voor kind was u? - Was u wat ze noemen een echte jongen, echte meid? - Ging u liever met meisjes om of met jongens, of was u liever alleen? - Had u op een bepaald moment

Nadere informatie

Geschiedenis en Staatsinrichting TL Bohemen, Houtrust, Kijkduin 2015-2016-2017

Geschiedenis en Staatsinrichting TL Bohemen, Houtrust, Kijkduin 2015-2016-2017 Exameneenheden geschiedenis GS/K/1 Oriëntatie op leren en werken GT GS/K/2 Basisvaardigheden GT GS/K/3 Leervaardigheden in het vak geschiedenis en staatsinrichting GT GT GS/K/4 De koloniale relatie Indonesië

Nadere informatie

Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland

Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland Onderwijs Het aandeel in de bevolking van 15 tot 64 jaar dat het onderwijs reeds heeft verlaten en hun onderwijscarrière

Nadere informatie

Wat is een constitutie?

Wat is een constitutie? Wat is een constitutie? Veel landen op de wereld worden op een democratische manier bestuurd. Een democratie staat echter niet op zichzelf. Bij een democratie hoort namelijk een rechtsstaat. Democratie

Nadere informatie

Wat wil Nederland bereiken in Europa? Het immigratie- en asielbeleid

Wat wil Nederland bereiken in Europa? Het immigratie- en asielbeleid Wat wil Nederland bereiken in Europa? Het immigratie- en asielbeleid Tijd rijp voor nieuw evenwicht In vergelijking met veel landen is de Europese Unie (EU) veilig en welvarend. De Europese Unie is dan

Nadere informatie

Bijzonder procesdoel 3: ontdekken van mensenrechten

Bijzonder procesdoel 3: ontdekken van mensenrechten Bijzonder procesdoel 3: ontdekken van mensenrechten Eerste leerjaar B 3.1. Mijn rechten Beroepsvoorbereidend leerjaar 3.1. Mijn rechten Wie ben ik? * De leerlingen ontdekken wie ze zelf zijn - de mogelijkheden

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

https://reports1.enalyzer.com/root/surveymanagement/getblob.aspx?blobid=31bfe83be43e4bf b98809f0f

https://reports1.enalyzer.com/root/surveymanagement/getblob.aspx?blobid=31bfe83be43e4bf b98809f0f In welke leeftijdscategorie valt u? Number / Percentage Jonger dan 25 jaar; 6% 66 Tussen de 25 en 34 jaar; 120 Tussen de 35 en 44 jaar; 13% 145 Tussen de 45 en 54 jaar; 205 Tussen de 55 en 64 jaar; 28%

Nadere informatie

Opdracht behorende bij de Atlas of European Values

Opdracht behorende bij de Atlas of European Values Leertekst: materialisme en postmaterialisme, modernisme en postmodernisme Geert Hofstede laat zien hoe culturen dus op die 5 dimensies van elkaar verschillen en/of overeenkomen. Er zijn natuurlijk ook

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - II

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. MIGRATIE EN DE MULTICULTURELE SAMENLEVING kaarten 1 en 2 Spreiding allochtonen in Den Haag kaart 1 kaart 2 uit Indonesië totaal

Nadere informatie

Examen HAVO. maatschappijwetenschappen (pilot) tijdvak 1 donderdag 21 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. maatschappijwetenschappen (pilot) tijdvak 1 donderdag 21 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2015 tijdvak 1 donderdag 21 mei 9.00-12.00 uur maatschappijwetenschappen (pilot) Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 25 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 58 punten

Nadere informatie

De toekomst: scenario s voor migratie en integratie

De toekomst: scenario s voor migratie en integratie De toekomst: scenario s voor migratie en integratie George Groenewold Groenewold, G. en J. de Beer, (2011), Vier toekomstscenario's voor de multi-etnische samenleving. Demos, bulletin over bevolking en

Nadere informatie

Stelling Wanneer een man met een ander geloof, of zonder geloof, in de synagoge komt, moet ook hij een keppeltje opzetten.

Stelling Wanneer een man met een ander geloof, of zonder geloof, in de synagoge komt, moet ook hij een keppeltje opzetten. Opdracht Bespreek met je klas deze stellingen. Dit kan met alle leerlingen tegelijkertijd of jullie kunnen in groepjes antwoord geven, deze opschrijven en ze kort presenteren voor de klas. Bedenk in ieder

Nadere informatie

Samenvatting. De belangrijkste bevindingen per migratietype

Samenvatting. De belangrijkste bevindingen per migratietype Samenvatting In deze studie is voor de belangrijkste migratietypen (arbeid, gezin, studie en asiel) een overzicht gemaakt van de omvang, de verdeling over de herkomstlanden en de demografische samenstelling

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden, Integratie en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden, Integratie en Vreemdelingenzaken α inisterie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden, Integratie en Vreemdelingenzaken Directie Integratie en Inburgering Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan

Nadere informatie

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen.

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen. Tussen welke twee landen is de Eerste Wereldoorlog begonnen? 1. Engeland en Frankrijk 2. Duitsland en Frankrijk 3. Duitsland en Engeland Nederland blijft neutraal. Wat betekent dat? 1. Nederland kiest

Nadere informatie

Samenvatting. Achtergrond

Samenvatting. Achtergrond Samenvatting Achtergrond Ongeveer 10% van de Nederlandse bevolking bestaat uit niet-westerse allochtonen. Hoewel dit een aanzienlijk deel van de bevolking betreft, weten we nog weinig van de wegen die

Nadere informatie

Er zijn vele definities of visies van opvoeding. Een hele neutrale visie is van Malschaert en Traas uit het Basisboek opvoeden:

Er zijn vele definities of visies van opvoeding. Een hele neutrale visie is van Malschaert en Traas uit het Basisboek opvoeden: Hoorcollege 2 Jeugdparticipatie Pedagogische visies Er zijn vele definities of visies van opvoeding. Een hele neutrale visie is van Malschaert en Traas uit het Basisboek opvoeden: Opvoeding is een bepaalde

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-KB 2004

Examenopgaven VMBO-KB 2004 Examenopgaven VMBO-KB 2004 tijdvak 1 dinsdag 25 mei 9.00 11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING VBO-MAVO-C Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit

Nadere informatie

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU Commissie politieke zaken 5.3.2009 AP/100.506/AM1-24 AMENDEMENTEN 1-24 Ontwerpverslag (AP/100.460) Co-rapporteurs: Ruth Magau (Zuid-Afrika) en Filip Kaczmarek

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie

Maatschappelijke participatie 9 Maatschappelijke participatie Maatschappelijke participatie kan verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld de mate waarin mensen met elkaar omgaan en elkaar hulp verlenen binnen familie, vriendengroepen

Nadere informatie