geloofwaardig & fair

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "geloofwaardig & fair"

Transcriptie

1 Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen Terneuzen GERRY LOOF - BAKKER geloofwaardig & fair Verkiezingsprogramma ChristenUnie Gemeente Terneuzen 1

2

3 Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen Terneuzen GERRY LOOF - BAKKER geloofwaardig & fair

4 Inhoud Inleiding... 3 Bestuur en Burger... 4 Veiligheid en Openbare Orde... 4 Verkeer en Vervoer... 5 Economie en Toerisme... 5 Kunst en Cultuur... 7 Sport en Recreatie... 8 Onderwijs en Jeugd... 8 Ruimte, Wonen en Milieu... 9 Werk en Inkomen Mens en Maatschappij Financiën/Lokale Heffingen Kandidatenlijst Verkiezingsprogramma ChristenUnie Gemeente Terneuzen

5 Inleiding De gemeente, dat zijn wij, jong, oud, rijk, arm, getrouwd, of niet, werkend, of niet. Hoe verschillend ook, in één ding stemmen wij allen overeen: wij zijn allen door God geschapen om samen met alle anderen mens te zijn. Met elkaar vormen we de samenleving, mensen met een grote verscheidenheid aan relaties en functies in familie- en maatschappelijke verbanden. Je kunt vader en moeder zijn, of grootouder enz., maar ook actief als werkgever of werknemer, als consument boodschappen doen. Je kunt je inzetten als mantelzorger, of als vrijwilliger voor de sport-, muziekvereniging, de kerk. Fietsen door de stad, genieten van de natuur, inwoner zijn van de gemeente Terneuzen, waar je op een stadskantoor een aangevraagd identiteitsbewijs kan afhalen, of een vergunning voor een gehandicaptenparkeerplaats regelen. Bij praktisch al deze relaties heeft de gemeente een rol, de ene keer op grond van de wet (bijv. bij trouwen), een andere keer vanwege zelf gekozen beleid, zoals bij het geven van subsidies. En het is de gemeenteraad die vanuit haar rol de algemene lijnen uitzet voor de uitvoering van alle taken die de gemeente moet vervullen en daarbij een controlerende functie heeft, terwijl het college van B&W dit beleid uitvoert. Als christelijke partij in de gemeenteraad laat de ChristenUnie zich daarbij inspireren door de Bijbel: Zet je in voor de bloei van de stad waarin je woont, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. (Jeremia 29:7) Dat levert geen kant-enklare antwoorden voor de vragen van deze tijd op, maar wij geloven dat christelijke waarden en normen gezond zijn voor de maatschappij. Het is de taak van een christen om goed te zorgen voor de schepping in de breedste zin van het woord. Dat betekent een goed evenwicht tussen economie en ecologie. Tegenover de uitingen van de 24-uurs economie, die zich richt op een onbegrensde consumptiedrang, stelt de ChristenUnie dat meer omgebogen moet worden naar genoeg. Het betekent ook dat we staan voor geloofsvrijheid, opkomen voor kwetsbaren, een goed sociaal beleid voeren, verschraling van zorg tegengaan, het belang van het gezin waarborgen. De CU zet in op een betrouwbaar, integer en consequent bestuur. Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. (Micha 6:8) Dat impliceert o.a. dat verwevenheid van functies die onafhankelijkheid in de weg staat, wordt vermeden. Terneuzen is een gevarieerde gemeente in vorm en samenstelling. Plattelandsdorpen, industriële omgeving Kanaalzone, 2 centrale kernen Axel en Sas van Gent en 1 regiocentrum Terneuzen. De ontwikkeling van Terneuzen in één geheel zien, is moeilijk, maar noodzakelijk, want: de economische groeiverwachting is onderhevig aan, op dit moment zeer onzekere, nationale en internationale ontwikkelingen; er wordt fors bezuinigd op de overheidsfinanciën; de gemeente neemt jeugdzorg-, werkvoorziening- en AWBZ-taken over van het Rijk; inwonersaantal m.n. in de kernen buiten het regiocentrum daalt; bevolkingssamenstelling verandert: vergrijzing en ontgroening; het voorzieningenpeil staat onder druk. Gevoegd bij het feit dat we een grensstreek zijn en een natuurlijke delta met België vormen, moeten we de focus meer richten op Vlaanderen en intergemeentelijke samenwerking op het gebied van economie, zorg, onderwijs en cultuur. Aan de andere kant van de grens bloeit de economie, daar zou Terneuzen, doordat het één kanaalzone met Gent vormt, op in moeten spelen. Niet met urenlang overleg, wel met een concreet uitvoeringsprogramma. Verkiezingsprogramma ChristenUnie Gemeente Terneuzen 3

6 Bestuur en Burger Gaat Terneuzen proberen in alle kernen alle huidige voorzieningen te laten voort-bestaan, ondanks digitalisering, vergrijzing, ontgroening en dalend inwoneraantal? Of gaat de gemeente zoeken naar slimme oplossingen? Voorzieningen op modern, hoog niveau op lange termijn houdbaar, betaalbaar en bereikbaar? Dat betekent volgens de CU onherroepelijk clustering van activiteiten, maar tegelijkertijd investeren in de samenleving in de kleinere gemeenschappen, wijken en buurten en adequate vervoersvoorzieningen. Terneuzen heeft de laatste jaren gelukkig ingezet op verbetering van de leefbaarheid. Projecten als buurtbemiddeling, de samenwerking tussen de gemeentelijke wijkcoördinator en de kern- en wijkraden, ondersteuning van Aan Z in activiteitencommissies en het opzetten van wijkservicepunten. De CU vindt dat onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk de smeerolie van de maatschappij zijn. Daarnaast moet er ook ruimte worden gemaakt voor instellingen met een eigen identiteit als zij hun steentje bijdragen aan de sociale verbanden in onze samenleving en als zij voldoen aan de professionaliteit die wordt gevraagd in b.v. onderwijs, zorg, WMO-ondersteuning. Keuzevrijheid is een groot goed! De CU pleit voor afschaffen van alle tijdelijke kern- en wijktafels. Het is vaak een dubbeling van werk dat bij kern en wijkraden wordt besproken. Het is een enorme uitdaging om de gemeentelijke service op peil te houden. Baliecontact zal door alle digitale ontwikkelingen steeds minder frequent voorkomen. Maar de mogelijkheid tot persoonlijk contact aan het gemeentelijk loket moet wel blijven bestaan. Er moet onderzocht worden of de onlangs gewijzigde openstelling van de gemeentelijke publieksbalies voldoet aan de behoeften en of er substantiële vraag is naar opening tijdens koopavond en op zaterdagmorgen. Veiligheid en Openbare Orde De zes prioriteiten voor integrale veiligheid die Terneuzen in 2010 heeft vastgesteld, worden ook de komende jaren gevolgd in de jaarplannen van de politie. Dit zijn: alcohol en drugs, geweld op straat, huiselijk geweld, jeugdgroepen, risico s gevaarlijke stoffen - externe veiligheid, en verloedering kwaliteit woonomgeving. De CU vraagt daarbij bijzondere aandacht voor: de betrokkenheid van de vrijwillige brandweer in de veiligheidsregio; uitbreiding van het aantal wijkagenten/boa s met bevoegdheden. Nu er meer taken bij de BOA s neergelegd worden, is ook een goede scholing onontbeerlijk; stimuleren van burgernet en sms alert; geen uitbreiding van het aantal seksinrichtingen, controle op escortservices. Vrouwenhandel moet te allen tijde worden voorkomen; handhaving Houdgreep. De gemeente moet gebruik van en handel in drugs op straat streng tegengaan. Signalen en klachten over drugsoverlast dienen blijvend proactief te worden aangepakt. De CU is tegen het door gemeenten zelf telen van wiet. Wiet is en blijft een verboden middel, de gezondheidsschade is bewezen; growshops worden verboden. Het aantal coffeeshops wordt niet uitgebreid, ingezetenencriterium gehandhaafd en de ene, gedoogde coffeeshop streng gecontroleerd; uitbreiding cameratoezicht in Noordstraat en op Markt Terneuzen, de aanloop- naar en vertrekroute uit het uitgaanscentrum van Terneuzen; handhaving horecasluitingstijden; blijvend verbod op de vestiging van een nieuwe speelautomatenhal in Terneuzen. Ondanks alle preventieve maatregelen betekent een nieuwe hal meer mensen met gokverslaving; goede handhaving van de nieuwe Drank en Horecawet incl. de Verordening Paracommerciële Horeca, m.n. de leeftijdsgrens en de verkoop in supermarkten. Jongeren zijn nog niet volgroeid en daardoor kwetsbaarder voor de schadelijke effecten van alcohol. Het gaat om de gezondheid van onze jeugd, en het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren moet uitgangspunt zijn; aanpassing APV waardoor het in de hele gemeente verboden is op de weg/in de openbare ruimte alcoholhoudende dranken te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Op die manier kan overlast waarbij alcohol wordt genuttigd op b.v. hangplekken door de politie worden aangepakt. 4 Verkiezingsprogramma ChristenUnie Gemeente Terneuzen

7 Verkeer en Vervoer Reconstructie N61, verbreding Tractaatweg, kanaalkruising Sluiskil en de nieuwe zeesluis zullen hun invloed hebben op de ontsluiting van onze gemeente en bieden kansen voor de verdere ontwikkeling van Terneuzen als havenstad. De CU vraagt aandacht voor: aparte spuicapaciteit bij de aanleg van de nieuwe zeesluis om lange wachttijden voor de binnenvaartsluis te voorkomen; blijvende steun voor het Varenscentrum. Als grote havenstad en met de ontwikkelingen in de Kanaalzone moet de opvang van internationale zeelieden gegarandeerd blijven. Een goede walaccommodatie voor de binnenvaart zal eveneens een reden zijn om af te meren en tegelijkertijd geld te besteden in Terneuzen; het doortrekken Laan van Othene en de aanleg van de parallelweg van St. Anna tot Zaamslag. Zij betekenen minder sluipverkeer, een goede aansluiting op de N61, en een verkeersveiliger ontsluiting van de wijk Othene; de gemeente dringt er bij de provincie op aan dat een bord Terneuzen-centrum wordt geplaatst bij de afslagen na de Westerscheldetunnel. De CU is voorstander van het stimuleren van OV en goede verbindingen naar ziekenhuizen, zorgcentra, en scholen voor VO, MBO en HBO. Fietsverkeer De CU pleit voor het maken van een fietsbeleidsplan. In dit beleidsplan dient opgenomen te worden: fietsroutes zoveel mogelijk gescheiden van overig verkeer; uitbreiden netwerk oplaadpunten voor elektrische fietsen; heropening fietsenstalling Bioscoop Nieuwstraat in het weekend, m.n. vrijdag- en zaterdagavond; verwijderen van hinderlijke paaltjes op fietspaden. Deze veroorzaken veel ongelukken; beter beheer fietspaden, b.v. langs Churchilllaan bij Bachten Dieke; logische fietsroutes; betere bewegwijzering naar b.v. centrum Terneuzen vanaf ziekenhuis De Honte via Hunzelaan; meer duidelijkheid en eenheid in één of tweerichtingsverkeer op vrijliggende fietspaden. Parkeerbeleid Betaald parkeren mag geen melkkoe zijn voor de gemeente. Het extra verhogen van de parkeerheffingen in 2015 en 2017 in Terneuzen met meer dan 3% is zeker geen positieve impuls voor het koopcentrum, dat toch al onder druk staat. Uit concurrentieoogpunt moet parkeren in Terneuzen niet gelijkgesteld worden met parkeren in centrum Middelburg, Goes of Vlissingen. Verkeersveiligheidsplan Terneuzen heeft geen verkeersveiligheidsplan. Jammer. De CU stelt voor dat: een goede registratie van ongevallen plaats vindt, zodat de black spots in beeld komen; verkeerslessen op scholen en bij instellingen met inzet van ROVZ blijvend worden gestimuleerd, zoals oefenen met aspirant-brugklassers op schoolfietsroutes etc.; het verlagen van het onderhoudsniveau trottoirs in 2013 wordt terug gedraaid. I.v.m. het grote aantal klachten is in 2008 juist besloten om trottoirs op een hoger kwaliteitsniveau (R++) te brengen; Terneuzen bij de verbreding van de Tractaatweg rekening houdt met de aanleg van een parkeerterrein met faciliteiten voor nationaal en internationaal vrachtwagenverkeer. Zeeuws Vlaams spoor De CU is voorstander om te lobbyen voor de aanleg van 11 km spoor van Terneuzen naar Zelzate voor goederenvervoer, maar ook met het oog op eventueel personenvervoer in de toekomst. Een kansrijke impuls voor de Kanaalzone, onmisbaar voor de vestiging van bedrijven en het verlagen van de risico s voor de woonkern Sas van Gent. Vlaamse partijen hebben al ideeën om een dergelijk spoor in de toekomst ook voor personenvervoer te gebruiken. Economie en Toerisme Nederland zit in een stevige recessie. Veel ondernemers zitten in zwaar weer. Werkloosheid stijgt evenals het aantal faillissementen. Een sterke economie is een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te realiseren. Het is in deze tijd voorwaar geen sinecure om de economie te stimuleren. Goede acquisitie is een eerste vereiste, maar zal alleen blijvend effect sorteren, wanneer er samen met bedrijfsleven continu wordt Verkiezingsprogramma ChristenUnie Gemeente Terneuzen 5

8 gewerkt aan een optimaal vestigingsklimaat. Wij willen inzetten op duurzaamheid, van meer naar genoeg, van kwantiteit naar kwaliteit. Wat de koopzondag betreft: Een collectief rustmoment komt de samenleving ten goede en vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag daarvoor de aangewezen dag. Zelfstandige winkeliers die onontbeerlijk zijn om een aantrekkelijk detailhandelsaanbod te creëren, waarderen een vaste rustdag, evenals het winkelpersoneel. Bedrijventerreinen Ondanks de dalende vraag naar bedrijfsgrond is de afgelopen 2 jaar 30 hectare uitgegeven in Zeeland! Gedeputeerde Staten hebben de behoefteraming voor de komende 10 jaar voor Zeeuws Vlaanderen vastgesteld op 37 hectare! Dat biedt perspectief om het vestigingsklimaat te optimaliseren. Maar: het invullen van leegstand op bestaande terreinen als Koegors, Axelse Vlakte, Handelspoort en herstructurering van verouderde bedrijventerreinen gaat, wat de CU betreft, vóór de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Uiteraard wordt bij de (her) ontwikkeling van bedrijventerreinen gelet op het combineren van bedrijvigheid en andere functies, zoals wonen en groen, een duurzame inrichting, en optimale ontsluiting voor openbaar vervoer en fietsverkeer. De CU is positief over de betere profilering van een bedrijfscontactfunctionaris in Terneuzen, het ondersteunen van de aanleg van Wi-Fi en andere breedbandverbindingen. Grondbeleid Op de totale boekwaarde van de gronden in Terneuzen van circa 20 miljoen euro is tot nu toe zo n 7,5 miljoen afgeschreven. De tijd is voorbij dat de gemeente allerlei gronden kan aankopen. Het nabije verleden heeft geleerd dat dat alleen maar leidt tot grote afschrijvingen, kapitaalverlies. De huidige demografische ontwikkelingen van Zeeuws Vlaanderen werden minstens 10 jaar geleden al voorspeld. In sommige kernen is totaal geen vraag naar bepaalde typen woningen. Bij de recente investeringen in Windlust II, Emmabaan, uitbreiding Zaamslag wreekt zich dat te laat wordt ingespeeld op de veranderingen in de woningmarkt. Het aankoopbeleid moet meer toegespitst zijn op de behoefte, de vraag en de marktontwikkelingen. Detailhandel Goed op elkaar afstemmen van de verschillende detailhandelslocaties in onze gemeente is een randvoorwaarde voor het floreren van de middenstand en daarmee de aantrekkingskracht van onze gemeente. Dus geen perifere of grootschalige detailhandel onder de skihal en het oorspronkelijk concept sport en leisure handhaven. Eventueel aangevuld met (para-)medische klinieken. Grootschalige detailhandel in Kennedylaan West dicht tegen het bestaande kernwinkelapparaat kan een geweldige opsteker zijn voor het regiocentrum Terneuzen en een stimulans voor de Kop van de Noordstraat. Mits de invulling van Kennedylaan West niet meer van hetzelfde en complementair aan het aanbod in de binnenstad wordt. Mits er een goede verbinding met de Noordstraat komt. Tijdig inspelen op krimpende detailhandel betekent compacter maken van winkelgebieden. Zo nodig winkelbestemming wijzigen in woonbestemming. Wonen boven winkels blijven stimuleren. In de kleinste kernen worden functies zoveel mogelijk gecombineerd, detailhandel, bibliotheek, bank etc. Winkel van Sinkel! In één gemeente van inwoners zijn drie centrummanagers te veel van het goede. Eén, door de gemeente meegefinancierd, winkel/ horeca-management-team kan in samenwerking met de plaatselijke ondernemersverenigingen de ontwikkelingen en gebeurtenissen stimuleren en promoten. Agrarische sector Nieuwe Economische Dragers vergroten de vitaliteit van het platteland onder de voorwaarde dat heldere criteria voor het vestigen en bestemmen van agrarisch gebonden bedrijfstakken in het buitengebied worden vastgesteld. Het kan niet de bedoeling zijn dat er in de polder allerlei kleine bedrijfsparkjes ontstaan. Alle belangen moeten tegen elkaar worden afgewogen. De agrarische sector geeft vorm aan het landschap en is belangrijk voor het beheer daarvan, maar vormt soms ook een bedreiging voor diezelfde leefomgeving. De gemeente kan door haar beleid bijdragen aan een harmonieuze ontwikkeling. Door bedrijfsbeëindiging zal het aantal ondernemingen afnemen. Vrijgekomen grond wordt veelal toegevoegd aan bedrijven in de omgeving. De bedrijfsgrootte neemt dus toe. Maar vergrote bedrijven moeten wel ruimte krijgen om hun 6 Verkiezingsprogramma ChristenUnie Gemeente Terneuzen

9 bedrijfsgebouwen aan het vergrote areaal landbouwgrond aan te passen. De standaard voor een agrarisch bouwvlak ligt op maximaal 1 hectare. De aanvraagprocedure voor een bouwvlakvergroting naar 1,5 hectare moet, weliswaar zorgvuldig, maar eenvoudiger. Zeeland Sea Ports ZSP moet alles op alles zetten om WarmCO2 uit het slob te halen. De CU verwacht dat ZSP alle mogelijkheden benut en inspeelt op kansen om een verdere ontwikkeling van de Axelse vlakte te realiseren en de werkgelegenheid te bevorderen. Daarnaast heeft de uitvoering van het gebiedsplan Kanaalzone een hoge prioriteit. Voor kleine bedrijven is het moeilijk zich te vestigen langs het Kanaal. ZSP wil deze gronden begrijpelijk reserveren voor bedrijven met een substantiële omvang. Om te voorkomen dat deze ondernemingen de grens overgaan, stimuleert Terneuzen i.s.m. ZSP de vestiging van een bedrijfsverzamelgebouw in de Kanaalzone. Delta Hoe willen de aandeelhouders door met Delta? Een breed aanbod houdt Delta als kleine speler op de grillige energiemarkt tot nu toe op de been. Dit zou de aandeelhouders tot voorzichtigheid moeten manen. In de aandeelhoudersstrategie moeten wij ons niet fixeren op hoog financieel rendement voor de provincie en de gemeenten, maar wel op lange-termijn-continuïteit en stabiliteit. Delta Netwerkbedrijf en Evides geven Delta voldoende body om tegen gunstige tarieven investeringen te financieren. Het rechtstreeks onderbrengen van Evides bij de publieke aandeelhouders is vanwege de nutsfunctie uitgangspunt van het beleid, maar mag niet leiden tot vertrek of overname van Delta. Strategische bedrijfsvoering moet door ter zake deskundigen worden gedaan, rekening houdend met politieke gevoeligheden. Het belang van Delta met hoofdkantoor in Zeeland moet niet worden onderschat: spin-off, 1500 arbeidsplaatsen, beslissingsbevoegdheid in eigen omgeving. Toerisme Terneuzen zet in op Gastvrij Terneuzen. Citaat uit de begroting: Potentiële vestigers en bezoekers moeten als het ware het gevoel krijgen op een rode loper ontvangen te worden. Mooi uitgangspunt. Zowel grote als kleine ondernemers zijn van harte welkom. Groot of kleinbedrijf, in regelgeving en handhaving moeten ze wel gelijk worden behandeld. De CU vindt het belangrijk dat de volgende projecten opgepakt en/of afgerond worden: Wandelnetwerk midden- en oost-zeeuws Vlaanderen 2 e fase; Uitbreiding hotelaccommodaties; Komst riviercruises naar Terneuzen. Terneuzen kan met de vernieuwing van de Veerhaven een stevige impuls krijgen als stad aan het water. De Royal Yachtclub Antwerpen zoekt voor haar leden uitbreiding in Zeeuwse Jachthavens. Dit is een mooie kans. Met het door de gemeente beschikbaar gestelde krediet voor de eerste fase van 2 miljoen kan al in 2014 een eerste aanzet worden gegeven voor de inrichting van de haven en de opwaardering van het aanzicht van Terneuzen. De gemeente moet het voortouw nemen bij de ontwikkeling en daarbij actief op zoek gaan naar private partijen die de uiteindelijke realisering voor hun verantwoording nemen. Het gebruik van camperparkeerplaatsen geeft aanleiding tot klachten van omwonenden. Op bepaalde plaatsen betalen bezoekers parkeergeld in Terneuzen of staangeld op een camping en toeristenbelasting. Campergebruikers staan gratis op de meeste terreinen en als ze er een rommeltje van maken, draait de omgeving er voor op. De ChristenUnie stelt voor: of campers worden verwezen naar een speciale plaats bij kampeerterreinen, waar controle mogelijk is, of ze mogen alleen daar parkeren waar controle door BOA s iedere dag kan gebeuren, b.v. Stadhuisplein Terneuzen, Markt Axel of Westkade Sas van Gent. Kunst en Cultuur Kunst en cultuur leveren een positieve bijdrage aan identiteit en imago van de gemeente en aan leefbaarheid voor inwoners en bezoekers. Bibliotheek Plat bezuinigen op culturele organisaties zonder maatschappelijke kosten/batenanalyse levert alleen maar verliezers. Dat is gebleken bij de bezuinigingen op de Zeeuws Vlaamse Bibliotheek. Op een faillissement zit niemand te wachten. De voortschrijdende communicatietechnologie Verkiezingsprogramma ChristenUnie Gemeente Terneuzen 7

10 en een samenleving die steeds meer afhankelijk is van betrouwbare actuele informatie stellen nieuwe en hoge eisen aan de bibliotheek. Daarnaast is analfabetisme en laaggeletterdheid een onderschat probleem; in coproductie met het onderwijs, werk genoeg! De huidige financiële en maatschappelijke omstandigheden dwingen dus tot reorganisatie. Dat de gemeente bijdraagt in een sociaal plan voor ontslagen personeel is een voorwaarde voor de CU, als personeelsreductie via natuurlijke afvloeiing niet is te realiseren. Toonbeeld Ook Toonbeeld ontkomt niet aan bezuinigingen: euro vanaf De CU juicht verbreden van de samenwerking met andere cultuureducatieve instellingen in de regio en in Zeeland toe. Er moet worden ingezet op een intensieve samenwerking met de bibliotheek en Aan Z om zodoende een breed aanbod in kunst- en cultuuractiviteiten en -educatie in stand te kunnen houden. Museumbeleid Na de herindeling had Terneuzen geen museumbeleid. Deze omissie is nu meer dan goed gemaakt. Ongeveer per jaar wordt er voor uitgetrokken. Om de kosten in de hand te houden, moet bij de exploitatie het accent liggen op het inschakelen van vrijwilligers. De kleine pareltjes van musea die Terneuzen herbergt, Minox, Schelpenmuseum, Gdynia, vlasmuseum, fotografie- en radiomuseum, en Tuinpad als openlucht museum, zijn ondersteuning waard. Hoewel de begroting Kunst en Cultuur onder druk staat mag dat niet ten koste gaan van subsidies aan diverse podia, Podium van Zaamslag, Porgy and Bess etc., en culturele evenementen die Terneuzen op de kaart zetten. Weekend Amateur Kunst, 2 jaarlijkse Cultuur- en Aanmoedigingsprijs en de beeldenroute op de Scheldeboulevard verdienen een vaste plaats op de Kunst- en Cultuurkalender en er wordt voldoende budget voor uitgetrokken. Sport en Recreatie Het gebruik van gymzalen en sportaccommodaties in diverse kernen neemt steeds meer af. Niet alleen omdat het aantal kinderen in het basisonderwijs tot 2020 daalt met 15 tot 20%. Het aantal inwoners jonger dan 30 jaar daalt met ongeveer 10%. Een groot deel van de buitensportaccommodaties wordt gebruikt door jongeren en oudere jeugd. Daarnaast is sprake van een verschuiving in sportdeelname naar de commerciële sportscholen en -centra. De beoogde aanpassingen sportaccommodaties en het plan van aanpak voetbalaccom-modaties, opgesteld om de overcapaciteit op te vangen, dienen getoetst te worden op financiële haalbaarheid, toekomstbestendigheid en multifunctionaliteit. Een voetbalclub is onderdeel van de couleur locale van een kern. Begrijpelijk dat spelers en fans die zo lang mogelijk goed geoutilleerd in stand willen houden. Dat laatste geldt voor de meeste sportverenigingen. Reorganisatie en samenwerking bij noodlijdende sportclubs wordt door de gemeente gestimuleerd. Criteria voor subsidiëring en garantstelling moeten daarbij transparant zijn en voor alle clubs op dezelfde manier worden toegepast. Denk aan afschrijvingstermijnen van sportvelden en gebouwen, geprognosticeerd aantal spelende leden en jeugdleden, enz. De CU draagt jeugdsportstimulering een warm hart toe. Samenwerking tussen sportclubs en buiten- en naschoolse opvang is een mooi initiatief om kinderen met diverse sporten te laten kennismaken, een leuke vrije-tijdbesteding en instrument in de bestrijding van overgewicht. De 2 e fase realisatie Rondje Kreek wordt betaald uit de opbrengst verkoop bouwgrond Othene Zuid. Dat gaan we in de periode dus niet meer mee maken. De CU vindt het wel terecht dat in 2014 het 1 e Rondje Kreek wordt afgemaakt en de scouting, visclub en roeivereniging eindelijk hun clubgebouw bij het noordelijk jachthaventje kunnen realiseren. Onderwijs en Jeugd Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, dat realiseren wij ons des te meer in een vergrijzende samenleving. Een gelukkige, gezonde jeugd gun je ieder kind. Ouders zijn als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen, maar kunnen om velerlei redenen tekort schieten in de uitvoering van hun verantwoordelijkheid. Dan kan/moet de sociale omgeving, de maatschappij bijspringen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin speelt hierin een belangrijke rol. 8 Verkiezingsprogramma ChristenUnie Gemeente Terneuzen

11 Hulpverlening die aansluit bij de levensbeschouwing binnen het gezin geniet daarbij de voorkeur. Dat geldt eveneens voor keuzes rond kinderopvang en school. Daarom dient een vergoeding voor leerlingenvervoer in stand te blijven. Onderwijs Scholen dienen zich allereerst te richten op hun kerntaak: het geven van goed onderwijs. Het idee om de opheffingsnorm te verhogen naar 100 leerlingen vinden wij te rigoureus. De ChristenUnie pleit voor maatwerk. In de Brede School, een belangrijke voorziening in Terneuzen, zijn miljoenen geïnvesteerd. Verenigingen en instellingen vrezen echter dat ze de dure huur voor multifunctionele ruimtes in b.v. De Statie in de toekomst niet kunnen opbrengen. In de Brede School Othene is de welzijnsfunctie vooralsnog nog steeds niet ingevuld! Het concept brede school mag niet misbruikt worden om onderscheid tussen bijzonder en openbaar onderwijs op te heffen. De aparte Stuurgroep voor de Brede Scholen wordt dan ook weer opgeheven. In het LEA (Lokaal Educatief Overleg) worden alle scholen meegenomen. De CU blijft voorstander van een Integraal HuisvestingsPlan voor het basis- en voortgezet onderwijs, een meerjaren-investeringsprogramma in overleg met de schoolbesturen. Dat geeft meer zekerheid over de te verwachten investerings-beslissingen en maakt een goede financiële meerjarenplanning mogelijk. Het hoofdkantoor van het ROC Scalda staat in Terneuzen. Een arbeidsmarkt gericht aanbod, goede begeleiding en gedegen opleiding van jong volwassenen in het beroepsonderwijs vindt de CU veel belangrijker. Dat het beroepsonderwijs op Zeeuwse schaal wordt georganiseerd, is gezien de leerlingaantallen te begrijpen. Te veel differentiatie leidt tot versnippering, daarom pleit de CU voor een systeem van brede basisopleidingen. Als het echt niet in Zeeuws Vlaanderen kan, dan graag met goede vervoersvoorzieningen naar de overkant. Daarnaast moet vervolgonderwijs in de eigen regio en samenwerking met Vlaamse onderwijsinstellingen meer worden gestimuleerd en ontwikkeld. Jeugdzorg De overheveling van taken op het gebied van jeugdzorg moet per 1 januari 2015 zijn beslag krijgen. Alles moet beter met minder geld. Het gaat er niet om instellingen in het leven te houden, wel om goede zorg te leveren. Uitgangspunten voor jeugdzorg die de CU onderschrijft: niet afzonderlijke kinderen, maar het hele gezin staat centraal, sociale omgeving wordt in de behandeling meegenomen; inzetten op preventie, eerder ondersteuning bieden en voorkomen dat zwaardere zorg nodig is; op een melding bij het AMHK Advies-en Meldpunt Huiselijk geweld en Kinder-mishandeling wordt altijd snel gereageerd, met terugkoppeling naar de melder; de relatie tussen gemeente, huisarts, kinderdagverblijven, zorgadviesteams krijgt in de nieuwe opzet de nodige aandacht; uitwisseling van gegevens met anderen is voorwaarde, ook met politie en geestelijke gezondheidszorg. Niet alle taken kunnen lokaal worden georganiseerd. Op Zeeuws en Zeeuws Vlaams niveau worden afspraken gemaakt. Dat is te begrijpen voor b.v. Zeeuwse gesloten jeugdzorg: voor jongeren die ernstig strafbaar gedrag hebben vertoond of ernstige gedragsstoornissen vertonen. De CU is voorstander van één Zeeuws Vlaams Centrum voor Jeugd en Gezin, dat opvoedondersteuning en preventieve jeugdhulp aanbiedt i.s.m. het Veiligheidshuis, de zorgadviesteams van de scholen en andere partners. De CU ziet er op toe dat identiteitsgebonden instellingen ook deel uitmaken van het palet van aanbieders waaruit gekozen kan worden. Ruimte, Wonen en Milieu Terneuzen heeft een toekomstvisie voor de vier grote Zeeuwse gemeenten mede ondertekend. Deze visie houdt het volgende in: woningbouwprogramma ontwikkelen dat is afgestemd op de sterk gewijzigde vraag als gevolg van demografische ontwikkelingen; streven naar zuinig ruimtegebruik en herstructurering nadrukkelijker meenemen in het beleid t.o.v. wonen en werken; inzetten op goede infrastructurele verbindingen met omliggende verstedelijkte gebieden, zowel op het vlak van wegeninfrastructuur als openbaarvervoer-verbindingen; Verkiezingsprogramma ChristenUnie Gemeente Terneuzen 9

12 behoud en zoveel mogelijk ontwikkelen van groene en blauwe gebieden. Bovengenoemde visie kan de CU volledig onderschrijven. Wonen De CU wil: duurzaam en energieneutraal bouwen en wonen bevorderen en werk maken van levensloopbestendige woningen. Dus continueren Meer Met Minder -subsidie voor energiebesparende maatregelen bij particuliere woningen en Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering; bevorderen van een goede sociale infrastructuur (sociaal-culturele activiteiten en zorgondersteuning), zoals wijkservicepunten in navolging van Gezondheids Centrum Axel; i.s.m. de woningcorporaties maatregelen gericht op vergroten aanbod huurwoningen; aanpak van verpauperde panden KLUS (KrottenLijstUitvoeringsStrategie) continueren; blijvende ondersteuning Up-Grade, het samenwerkingsverband dat zich richt op de kwalitatieve verbetering van de onderkant van de particuliere woningvoorraad; i.v.m. herstructureringsopgave komt stedelijke vernieuwing hoger op de agenda dan uitbreiding nieuwbouw. Ruimte De CU is het eens met: het uitgangspunt van de gemeente dat het ruimtelijk beleid voor de afzonderlijke kernen is gericht op het versterken van de karakteristieken. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de kleine kernen met op de kern afgestemd voorzieningenniveau, de grotere kernen met elk hun bovenlokaal voorzieningenniveau, en bij de kern Terneuzen is sprake van een regionaal voorzieningenniveau; aansluiting van het Kanaalzonegebied bij de ambitie om door te groeien naar een Europees biobased topregio van formaat; de inzet op verdere haven- (nieuwe zeesluis en Seine-Scheldeverbinding) en industrieontwikkeling, m.n. procesindustrie, logistiek en agribusiness. Het binnenhalen van de vestiging van de RUD, Regionale UitvoeringsDienst is een opsteker voor Terneuzen, evenals Sabewa. Wij hopen dat deze vestigingen een langer leven beschoren zijn dan die van het UWV in de publieksbalie. En dat het hoofdkantoor ROC ook over 10 jaar nog zal bestaan in onze gemeente, gezien de investering die daar voor is gepleegd. Voor een goede afstemming van rode en groene plannen, (economische ontwikkeling/kwaliteit landschap en natuur) in de Kanaalzone blijft de focus van Terneuzen gericht op realisering van het Landschapsuitvoeringsplan. Milieu Volgens Stichting Rioned komt bijna de helft van het water dat het riool afvoert uit tuinen en vanaf daken van huizen en bedrijven. Na hevige regenbuien kunnen riolen niet al het water direct afvoeren. Naast het onverkort uitvoeren van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan en de aanleg van bovengrondse wateropslag, stimuleert Terneuzen huurders en huiseigenaren hun tuin niet helemaal te bestraten, want dat vergroot de kans op wateroverlast bij riolen. In dit verband is het wel zo rechtvaardig de rioolheffing voor de helft te baseren op de WOZ-waarde en voor de andere helft op het waterverbruik, gelinkt aan de bestanden van Delta. Naast het stimuleren van de burgers doet de gemeente alles om zelf zo min mogelijk energie te gebruiken en zoveel mogelijk energie op te wekken, zoals m.b.v. zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, elektrische auto s, duurzame straatverlichting, etc. Blijvende aandacht voor de aanpak van zwerfvuil, zowel binnen- als buiten de bebouwde kom. Wat de CU betref, mag de vervuiler, van klein tot groot, flink worden beboet. Projecten biodiversiteit, landschap en duurzame ontwikkeling hebben de steun van de CU: plaatsen van bijenhotels inzaaien van braakliggende percelen in kernen met landbouwgewassen of bloemenmengsels, mits aanplanting en onderhoud vanuit de samenleving gebeurt. Een mooi voorbeeld is het stukje natuur- annex moestuin dat speeltuin Oranjekwartier wil aanleggen. Kinderen mogen meehelpen, vinden het leuk en leren daar van. 10 Verkiezingsprogramma ChristenUnie Gemeente Terneuzen

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken Verkiezingsprogramma Daadkrachtig en betrokken Als Volkspartij voor Vrijheid en Democratie willen we betrokken zijn. Betrokken bij de inwoners en ondernemers van de Gemeente Veere. De VVD is er van overtuigd

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg Kernwoorden programma Aalburg ChristenUnie Aalburg 2014-2018 Hier vind u het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in Aalburg in een notendop. De hoofdlijnen waar we de komende 4 jaar voor willen gaan.

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2014-2015 Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda van Stadskanaal Noord. Het programma vloeit voort

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief Verkiezingsprogramma Oldambt Aktief 2014 Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Oldambt Aktief. Met dit verkiezingsprogramma willen wij proberen om een plek in de gemeenteraad van Oldambt te krijgen

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN November 2014 PVDA PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN Een plan van De Partij van de Arbeid Voorne putten Werkgroep Economie & Werk Voorne Putten PvdA Nissewaard Gert-Jan Alberts Kim van de Kant PvdA Hellevoetsluis

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten Bijlage 1 Programmabegroting indeling Programma overschrijdende onderwerpen zijn in elk geval communicatie, stadsdeelgewijs werken en duurzaamheid, jeugdzorg, decentralisaties, CFO en vastgoed. Het integrale

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Voor Almere KAndidAten KwArtet

Voor Almere KAndidAten KwArtet Voor Almere Kandidaten kwartet 1. Arno Visser (43) woont in Almere Haven Financiën: verantwoord investeren in groei Eerst verdienen, dan uitgeven. Want iedere euro die de gemeente uitgeeft, is verdiend

Nadere informatie

Het Eerlijke Alternatief V

Het Eerlijke Alternatief V Het Eerlijke Alternatief V Alternatieve Begroting op de Stadsbegroting van 2015-2018 VVD Nijmegen, november 2014 INLEIDING Voor u ligt de alternatieve begroting 2015-2018, getiteld Het Eerlijke Alternatief.

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. OPA Borsele Speerpunten Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen worden steeds meer aangesproken op hun eigen kracht

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

Dorpsportret Beuningen Dorpsplan Beuningen 2025 gemeente Losser

Dorpsportret Beuningen Dorpsplan Beuningen 2025 gemeente Losser Dorpsplan Beuningen 2025 gemeente Losser Beuningen 23 september 2013 1 Introductie Onder de titel Dorpsplan Beuningen 2025 geven we een overzicht van de gewenste activiteiten voor de komende 10 jaar. Dit

Nadere informatie

Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen. Masterclass 2 april 2015

Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen. Masterclass 2 april 2015 Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen Masterclass 2 april 2015 Bevolking Midden-Limburg Trends DEMOGRAFIE Ontgroening BEZUINIGINGEN PARTICIPATIE- MAATSCHAPPIJ Vergrijzing Bevolkingsdaling Urbanisatie

Nadere informatie

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Opbouw verhaal Wie ben ik Aanleiding onderzoek Pilotgemeente vergrijzing- en ontgroeningscan PON

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 VRIJHEID//VOORUITGANG//DAADKRACHT Bruggenbouwers ALGEMEEN Nederland zit al enige tijd in economisch zwaar weer. Ook Reimerswaal merkt daarvan de gevolgen. Er komt minder

Nadere informatie

Continuïteit en stabiliteit geven zekerheid aan de inwoners van de gemeente Sluis Gemeenteprogramma CDA Sluis 2014 2018 SAMEN VERDER! 1 Voorwoord Door een goed financieel beleid en verbeterde onderlinge

Nadere informatie

Voorzitter 1. Zorg voor iedereen

Voorzitter 1. Zorg voor iedereen Voorzitter, Wat de ChristenUnie betreft maken we deze Algemene Beschouwingen zo concreet mogelijk. Ik begin daarom meteen met een belangrijke conclusie: met het voorliggende collegewerkprogramma en de

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Datum 9 december 2014 Kenmerk 14015aWMOR / AvO Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft Advies

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

D66 Korendijk Verkiezingsprogramma 2014-2018

D66 Korendijk Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Korendijk Verkiezingsprogramma 2014-2018 1. Relatie met de gemeente D66 staat voor minder bureaucratie, nauw contact met de inwoners en een luisterend oor voor burgers. Een bestuur dat met heldere

Nadere informatie

ADVIESRAAD GEMEENTE GOES

ADVIESRAAD GEMEENTE GOES ADVIESRAAD GEMEENTE GOES College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes. Goes, 16 september 2013 Geacht college, De Adviesraad van de gemeente Goes geeft hierbij haar advies inzake het uitgebrachte

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal.

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal. MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN Maatschappelijke effecten kunnen worden gedefinieerd als de beoogde gevolgen van het gemeentelijk beleid voor de samenleving en geven daarmee antwoord op de vraag: Wat willen

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN Programma 2014-2018 STERK VOOR DIEMEN - LEEFBAARHEID EN SOLIDARITEIT Inleiding Diemen moet de komende jaren heftige beslissingen nemen!

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Detailhandelsvisie. Goeree-Overflakkee

Detailhandelsvisie. Goeree-Overflakkee Detailhandelsvisie Goeree-Overflakkee 2 trends en ontwikkelingen in de detailhandel (algemeen)! Economische stagnatie! Omzetverschuivingen van offline naar online winkels (internet winkelen)! Overcapaciteit

Nadere informatie

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Verkiezingsprogramma 2014-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Samenleven... 3 Zondagsrust en 24-uurs economie... 3 Mantelzorg stimuleren en meer

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Evenementen in Waalwijk

Evenementen in Waalwijk Evenementen in Waalwijk (31 oktober 2013) Waarom notitie evenementen? - Formuleren van de gemeentelijke uitgangspunten - Vaak ad hoc besluiten - Integrale benadering: vergunningen, veiligheid, handhaving

Nadere informatie

samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen

samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen Voorwoord Alexander Pechtold 1 Het gaat goed met Nederland. In ons land wonen de gelukkigste, gezondste en best opgeleide

Nadere informatie

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het Naam De ontwikkeling van arbeidsmatige dagbesteding Opdrachtgever Raad/college Trekker Sanne Bloemen Datum 13 januari 2015 Inleiding Vanuit de Wmo 2015 is de opdracht voor de gemeente het bieden van ondersteuning

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2014 2018 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Visie... 2 Missie... 2 Doelen van de vereniging... 2 Inhoudelijke thema s... 3 Samen sociaal... 3 Decentralisaties... 3 Wet maatschappelijke ondersteuning...

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Transformaties in rijks- en lokaal beleid 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Waar geven gemeenten geld aan uit? 1. Salarissen ambtenaren 2. Overdrachtsuitgaven (oa. Bijstand) 3. Inkoop tot 2007 ca. 1000,-

Nadere informatie

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk Uit vrije wil Actieplan vrijwilligerswerk ChristenUnie Algemene Politieke Beschouwingen 2008 Inleiding Onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk zijn de smeerolie van de samenleving. Ze verdienen erkenning

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Kernpunten VVD Loon op Zand

Kernpunten VVD Loon op Zand Kernpunten VVD Loon op Zand 2014-2018 Jouw VVD Jouw Gemeente Kies VVD Loon op Zand: Krachtig en Transparant! Inhoudsopgave Voorwoord... 3 I. Solide en eerlijk bestuur... 4 II. Minder regels en meer ondernemerschap...

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

4 jaar Testament Begroting & 8 november 2013

4 jaar Testament Begroting & 8 november 2013 4 jaar Testament Begroting 2014-2017 7 & 8 november 2013 1 Inleiding Als je begint aan het jaarlijkse begrotingsproces dan hebben de LokaleDemocraten altijd behoefte om terug te blikken op het afgelopen

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1)

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1) Presentatie raad Wmo beleidsnota 2013-2016 Inleiding Ik presenteer u de Wmo beleidsnota voor de periode 2013-2016. De nota is in een turbulente tijd tot stand gekomen. Landelijk wijzigt het beleid bijna

Nadere informatie

Jeugdzorg. Wat is de rol van CJG binnen deze decentralisatie?

Jeugdzorg. Wat is de rol van CJG binnen deze decentralisatie? Jeugdzorg Er gebeurd veel in het onderwijs, klassen worden steeds voller, meer kinderen met meer rugzakjes in de klas! Passend onderwijs gemixt. Hoe worden de leraren ondersteund? Willen de leraren het

Nadere informatie

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2 Digitale enquête Aanleiding De Smederijen is een samenwerkingsverband van de gemeente Hoogeveen, verenigingen van Plaatselijk Belang, drie woningstichtingen (Actium, Woonconcept, Domesta), SWW Hoogeveen

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA

VERKIEZINGSPROGRAMMA CDA VIANEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 Vianen zelfstandig, sociaal en leefbaar Uitgangspunten. Uitgangspunten voor ons verkiezingsprogramma zijn de CDA - kernwaarden: gerechtigheid, solidariteit, gespreide

Nadere informatie

Rotterdam, 17 april 2012.

Rotterdam, 17 april 2012. Rotterdam, 17 april 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden R. Buijt (Leefbaar Rotterdam) en J.L. Ton (Leefbaar Rotterdam) over vervolgvragen verklaring omtrent gedrag

Nadere informatie

Utrecht bij de hand 2014. Utrecht.nl

Utrecht bij de hand 2014. Utrecht.nl bij de hand 204.nl Bevolking per --204 Met 328.000 inwoners, is de vierde stad van Nederland. is een studentenstad met een relatief jonge bevolkingsopbouw en de hoogst opgeleide beroepsbevolking van de

Nadere informatie

Resultaten vragenlijst extra opvang vluchtelingen in de gemeente Wierden (extra informatieronde BFMO)

Resultaten vragenlijst extra opvang vluchtelingen in de gemeente Wierden (extra informatieronde BFMO) Resultaten vragenlijst extra opvang vluchtelingen in de gemeente Wierden (extra informatieronde BFMO) 18 november 2015 Inleiding Op 18 november 2015 konden inwoners van de gemeente Wierden hun mening geven

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

De raad van de gemeente Schiermonnikoog,

De raad van de gemeente Schiermonnikoog, De raad van de gemeente Schiermonnikoog, Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, artikel 35, eerste lid, onderdeel e van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie Economische Zaken Doel Stimuleren van de regionale economie. Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie en de Greenports Duin- en Bollenstreek, Boskoop

Nadere informatie

Slochteren: niet aan grenzen gebonden. Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen

Slochteren: niet aan grenzen gebonden. Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen Slochteren: niet aan grenzen gebonden Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen Afdeling PvdA Slochteren Slochteren, oktober 2013 Slochteren: niet aan grenzen gebonden Voor u ligt waarschijnlijk het

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2016 Versie 1 Juli 2016 1 Inleiding... 3 2 Gemeentelijke uitgangspunten... 4 2.1 Algemene uitgangspunten... 4 2.2

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 De afgelopen jaren hebben zich in onze samenleving veel en verschillende veranderingen voorgedaan, zo ook in Kapelle. We zijn onder andere geconfronteerd met

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie