geloofwaardig & fair

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "geloofwaardig & fair"

Transcriptie

1 Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen Terneuzen GERRY LOOF - BAKKER geloofwaardig & fair Verkiezingsprogramma ChristenUnie Gemeente Terneuzen 1

2

3 Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen Terneuzen GERRY LOOF - BAKKER geloofwaardig & fair

4 Inhoud Inleiding... 3 Bestuur en Burger... 4 Veiligheid en Openbare Orde... 4 Verkeer en Vervoer... 5 Economie en Toerisme... 5 Kunst en Cultuur... 7 Sport en Recreatie... 8 Onderwijs en Jeugd... 8 Ruimte, Wonen en Milieu... 9 Werk en Inkomen Mens en Maatschappij Financiën/Lokale Heffingen Kandidatenlijst Verkiezingsprogramma ChristenUnie Gemeente Terneuzen

5 Inleiding De gemeente, dat zijn wij, jong, oud, rijk, arm, getrouwd, of niet, werkend, of niet. Hoe verschillend ook, in één ding stemmen wij allen overeen: wij zijn allen door God geschapen om samen met alle anderen mens te zijn. Met elkaar vormen we de samenleving, mensen met een grote verscheidenheid aan relaties en functies in familie- en maatschappelijke verbanden. Je kunt vader en moeder zijn, of grootouder enz., maar ook actief als werkgever of werknemer, als consument boodschappen doen. Je kunt je inzetten als mantelzorger, of als vrijwilliger voor de sport-, muziekvereniging, de kerk. Fietsen door de stad, genieten van de natuur, inwoner zijn van de gemeente Terneuzen, waar je op een stadskantoor een aangevraagd identiteitsbewijs kan afhalen, of een vergunning voor een gehandicaptenparkeerplaats regelen. Bij praktisch al deze relaties heeft de gemeente een rol, de ene keer op grond van de wet (bijv. bij trouwen), een andere keer vanwege zelf gekozen beleid, zoals bij het geven van subsidies. En het is de gemeenteraad die vanuit haar rol de algemene lijnen uitzet voor de uitvoering van alle taken die de gemeente moet vervullen en daarbij een controlerende functie heeft, terwijl het college van B&W dit beleid uitvoert. Als christelijke partij in de gemeenteraad laat de ChristenUnie zich daarbij inspireren door de Bijbel: Zet je in voor de bloei van de stad waarin je woont, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. (Jeremia 29:7) Dat levert geen kant-enklare antwoorden voor de vragen van deze tijd op, maar wij geloven dat christelijke waarden en normen gezond zijn voor de maatschappij. Het is de taak van een christen om goed te zorgen voor de schepping in de breedste zin van het woord. Dat betekent een goed evenwicht tussen economie en ecologie. Tegenover de uitingen van de 24-uurs economie, die zich richt op een onbegrensde consumptiedrang, stelt de ChristenUnie dat meer omgebogen moet worden naar genoeg. Het betekent ook dat we staan voor geloofsvrijheid, opkomen voor kwetsbaren, een goed sociaal beleid voeren, verschraling van zorg tegengaan, het belang van het gezin waarborgen. De CU zet in op een betrouwbaar, integer en consequent bestuur. Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. (Micha 6:8) Dat impliceert o.a. dat verwevenheid van functies die onafhankelijkheid in de weg staat, wordt vermeden. Terneuzen is een gevarieerde gemeente in vorm en samenstelling. Plattelandsdorpen, industriële omgeving Kanaalzone, 2 centrale kernen Axel en Sas van Gent en 1 regiocentrum Terneuzen. De ontwikkeling van Terneuzen in één geheel zien, is moeilijk, maar noodzakelijk, want: de economische groeiverwachting is onderhevig aan, op dit moment zeer onzekere, nationale en internationale ontwikkelingen; er wordt fors bezuinigd op de overheidsfinanciën; de gemeente neemt jeugdzorg-, werkvoorziening- en AWBZ-taken over van het Rijk; inwonersaantal m.n. in de kernen buiten het regiocentrum daalt; bevolkingssamenstelling verandert: vergrijzing en ontgroening; het voorzieningenpeil staat onder druk. Gevoegd bij het feit dat we een grensstreek zijn en een natuurlijke delta met België vormen, moeten we de focus meer richten op Vlaanderen en intergemeentelijke samenwerking op het gebied van economie, zorg, onderwijs en cultuur. Aan de andere kant van de grens bloeit de economie, daar zou Terneuzen, doordat het één kanaalzone met Gent vormt, op in moeten spelen. Niet met urenlang overleg, wel met een concreet uitvoeringsprogramma. Verkiezingsprogramma ChristenUnie Gemeente Terneuzen 3

6 Bestuur en Burger Gaat Terneuzen proberen in alle kernen alle huidige voorzieningen te laten voort-bestaan, ondanks digitalisering, vergrijzing, ontgroening en dalend inwoneraantal? Of gaat de gemeente zoeken naar slimme oplossingen? Voorzieningen op modern, hoog niveau op lange termijn houdbaar, betaalbaar en bereikbaar? Dat betekent volgens de CU onherroepelijk clustering van activiteiten, maar tegelijkertijd investeren in de samenleving in de kleinere gemeenschappen, wijken en buurten en adequate vervoersvoorzieningen. Terneuzen heeft de laatste jaren gelukkig ingezet op verbetering van de leefbaarheid. Projecten als buurtbemiddeling, de samenwerking tussen de gemeentelijke wijkcoördinator en de kern- en wijkraden, ondersteuning van Aan Z in activiteitencommissies en het opzetten van wijkservicepunten. De CU vindt dat onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk de smeerolie van de maatschappij zijn. Daarnaast moet er ook ruimte worden gemaakt voor instellingen met een eigen identiteit als zij hun steentje bijdragen aan de sociale verbanden in onze samenleving en als zij voldoen aan de professionaliteit die wordt gevraagd in b.v. onderwijs, zorg, WMO-ondersteuning. Keuzevrijheid is een groot goed! De CU pleit voor afschaffen van alle tijdelijke kern- en wijktafels. Het is vaak een dubbeling van werk dat bij kern en wijkraden wordt besproken. Het is een enorme uitdaging om de gemeentelijke service op peil te houden. Baliecontact zal door alle digitale ontwikkelingen steeds minder frequent voorkomen. Maar de mogelijkheid tot persoonlijk contact aan het gemeentelijk loket moet wel blijven bestaan. Er moet onderzocht worden of de onlangs gewijzigde openstelling van de gemeentelijke publieksbalies voldoet aan de behoeften en of er substantiële vraag is naar opening tijdens koopavond en op zaterdagmorgen. Veiligheid en Openbare Orde De zes prioriteiten voor integrale veiligheid die Terneuzen in 2010 heeft vastgesteld, worden ook de komende jaren gevolgd in de jaarplannen van de politie. Dit zijn: alcohol en drugs, geweld op straat, huiselijk geweld, jeugdgroepen, risico s gevaarlijke stoffen - externe veiligheid, en verloedering kwaliteit woonomgeving. De CU vraagt daarbij bijzondere aandacht voor: de betrokkenheid van de vrijwillige brandweer in de veiligheidsregio; uitbreiding van het aantal wijkagenten/boa s met bevoegdheden. Nu er meer taken bij de BOA s neergelegd worden, is ook een goede scholing onontbeerlijk; stimuleren van burgernet en sms alert; geen uitbreiding van het aantal seksinrichtingen, controle op escortservices. Vrouwenhandel moet te allen tijde worden voorkomen; handhaving Houdgreep. De gemeente moet gebruik van en handel in drugs op straat streng tegengaan. Signalen en klachten over drugsoverlast dienen blijvend proactief te worden aangepakt. De CU is tegen het door gemeenten zelf telen van wiet. Wiet is en blijft een verboden middel, de gezondheidsschade is bewezen; growshops worden verboden. Het aantal coffeeshops wordt niet uitgebreid, ingezetenencriterium gehandhaafd en de ene, gedoogde coffeeshop streng gecontroleerd; uitbreiding cameratoezicht in Noordstraat en op Markt Terneuzen, de aanloop- naar en vertrekroute uit het uitgaanscentrum van Terneuzen; handhaving horecasluitingstijden; blijvend verbod op de vestiging van een nieuwe speelautomatenhal in Terneuzen. Ondanks alle preventieve maatregelen betekent een nieuwe hal meer mensen met gokverslaving; goede handhaving van de nieuwe Drank en Horecawet incl. de Verordening Paracommerciële Horeca, m.n. de leeftijdsgrens en de verkoop in supermarkten. Jongeren zijn nog niet volgroeid en daardoor kwetsbaarder voor de schadelijke effecten van alcohol. Het gaat om de gezondheid van onze jeugd, en het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren moet uitgangspunt zijn; aanpassing APV waardoor het in de hele gemeente verboden is op de weg/in de openbare ruimte alcoholhoudende dranken te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Op die manier kan overlast waarbij alcohol wordt genuttigd op b.v. hangplekken door de politie worden aangepakt. 4 Verkiezingsprogramma ChristenUnie Gemeente Terneuzen

7 Verkeer en Vervoer Reconstructie N61, verbreding Tractaatweg, kanaalkruising Sluiskil en de nieuwe zeesluis zullen hun invloed hebben op de ontsluiting van onze gemeente en bieden kansen voor de verdere ontwikkeling van Terneuzen als havenstad. De CU vraagt aandacht voor: aparte spuicapaciteit bij de aanleg van de nieuwe zeesluis om lange wachttijden voor de binnenvaartsluis te voorkomen; blijvende steun voor het Varenscentrum. Als grote havenstad en met de ontwikkelingen in de Kanaalzone moet de opvang van internationale zeelieden gegarandeerd blijven. Een goede walaccommodatie voor de binnenvaart zal eveneens een reden zijn om af te meren en tegelijkertijd geld te besteden in Terneuzen; het doortrekken Laan van Othene en de aanleg van de parallelweg van St. Anna tot Zaamslag. Zij betekenen minder sluipverkeer, een goede aansluiting op de N61, en een verkeersveiliger ontsluiting van de wijk Othene; de gemeente dringt er bij de provincie op aan dat een bord Terneuzen-centrum wordt geplaatst bij de afslagen na de Westerscheldetunnel. De CU is voorstander van het stimuleren van OV en goede verbindingen naar ziekenhuizen, zorgcentra, en scholen voor VO, MBO en HBO. Fietsverkeer De CU pleit voor het maken van een fietsbeleidsplan. In dit beleidsplan dient opgenomen te worden: fietsroutes zoveel mogelijk gescheiden van overig verkeer; uitbreiden netwerk oplaadpunten voor elektrische fietsen; heropening fietsenstalling Bioscoop Nieuwstraat in het weekend, m.n. vrijdag- en zaterdagavond; verwijderen van hinderlijke paaltjes op fietspaden. Deze veroorzaken veel ongelukken; beter beheer fietspaden, b.v. langs Churchilllaan bij Bachten Dieke; logische fietsroutes; betere bewegwijzering naar b.v. centrum Terneuzen vanaf ziekenhuis De Honte via Hunzelaan; meer duidelijkheid en eenheid in één of tweerichtingsverkeer op vrijliggende fietspaden. Parkeerbeleid Betaald parkeren mag geen melkkoe zijn voor de gemeente. Het extra verhogen van de parkeerheffingen in 2015 en 2017 in Terneuzen met meer dan 3% is zeker geen positieve impuls voor het koopcentrum, dat toch al onder druk staat. Uit concurrentieoogpunt moet parkeren in Terneuzen niet gelijkgesteld worden met parkeren in centrum Middelburg, Goes of Vlissingen. Verkeersveiligheidsplan Terneuzen heeft geen verkeersveiligheidsplan. Jammer. De CU stelt voor dat: een goede registratie van ongevallen plaats vindt, zodat de black spots in beeld komen; verkeerslessen op scholen en bij instellingen met inzet van ROVZ blijvend worden gestimuleerd, zoals oefenen met aspirant-brugklassers op schoolfietsroutes etc.; het verlagen van het onderhoudsniveau trottoirs in 2013 wordt terug gedraaid. I.v.m. het grote aantal klachten is in 2008 juist besloten om trottoirs op een hoger kwaliteitsniveau (R++) te brengen; Terneuzen bij de verbreding van de Tractaatweg rekening houdt met de aanleg van een parkeerterrein met faciliteiten voor nationaal en internationaal vrachtwagenverkeer. Zeeuws Vlaams spoor De CU is voorstander om te lobbyen voor de aanleg van 11 km spoor van Terneuzen naar Zelzate voor goederenvervoer, maar ook met het oog op eventueel personenvervoer in de toekomst. Een kansrijke impuls voor de Kanaalzone, onmisbaar voor de vestiging van bedrijven en het verlagen van de risico s voor de woonkern Sas van Gent. Vlaamse partijen hebben al ideeën om een dergelijk spoor in de toekomst ook voor personenvervoer te gebruiken. Economie en Toerisme Nederland zit in een stevige recessie. Veel ondernemers zitten in zwaar weer. Werkloosheid stijgt evenals het aantal faillissementen. Een sterke economie is een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te realiseren. Het is in deze tijd voorwaar geen sinecure om de economie te stimuleren. Goede acquisitie is een eerste vereiste, maar zal alleen blijvend effect sorteren, wanneer er samen met bedrijfsleven continu wordt Verkiezingsprogramma ChristenUnie Gemeente Terneuzen 5

8 gewerkt aan een optimaal vestigingsklimaat. Wij willen inzetten op duurzaamheid, van meer naar genoeg, van kwantiteit naar kwaliteit. Wat de koopzondag betreft: Een collectief rustmoment komt de samenleving ten goede en vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag daarvoor de aangewezen dag. Zelfstandige winkeliers die onontbeerlijk zijn om een aantrekkelijk detailhandelsaanbod te creëren, waarderen een vaste rustdag, evenals het winkelpersoneel. Bedrijventerreinen Ondanks de dalende vraag naar bedrijfsgrond is de afgelopen 2 jaar 30 hectare uitgegeven in Zeeland! Gedeputeerde Staten hebben de behoefteraming voor de komende 10 jaar voor Zeeuws Vlaanderen vastgesteld op 37 hectare! Dat biedt perspectief om het vestigingsklimaat te optimaliseren. Maar: het invullen van leegstand op bestaande terreinen als Koegors, Axelse Vlakte, Handelspoort en herstructurering van verouderde bedrijventerreinen gaat, wat de CU betreft, vóór de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Uiteraard wordt bij de (her) ontwikkeling van bedrijventerreinen gelet op het combineren van bedrijvigheid en andere functies, zoals wonen en groen, een duurzame inrichting, en optimale ontsluiting voor openbaar vervoer en fietsverkeer. De CU is positief over de betere profilering van een bedrijfscontactfunctionaris in Terneuzen, het ondersteunen van de aanleg van Wi-Fi en andere breedbandverbindingen. Grondbeleid Op de totale boekwaarde van de gronden in Terneuzen van circa 20 miljoen euro is tot nu toe zo n 7,5 miljoen afgeschreven. De tijd is voorbij dat de gemeente allerlei gronden kan aankopen. Het nabije verleden heeft geleerd dat dat alleen maar leidt tot grote afschrijvingen, kapitaalverlies. De huidige demografische ontwikkelingen van Zeeuws Vlaanderen werden minstens 10 jaar geleden al voorspeld. In sommige kernen is totaal geen vraag naar bepaalde typen woningen. Bij de recente investeringen in Windlust II, Emmabaan, uitbreiding Zaamslag wreekt zich dat te laat wordt ingespeeld op de veranderingen in de woningmarkt. Het aankoopbeleid moet meer toegespitst zijn op de behoefte, de vraag en de marktontwikkelingen. Detailhandel Goed op elkaar afstemmen van de verschillende detailhandelslocaties in onze gemeente is een randvoorwaarde voor het floreren van de middenstand en daarmee de aantrekkingskracht van onze gemeente. Dus geen perifere of grootschalige detailhandel onder de skihal en het oorspronkelijk concept sport en leisure handhaven. Eventueel aangevuld met (para-)medische klinieken. Grootschalige detailhandel in Kennedylaan West dicht tegen het bestaande kernwinkelapparaat kan een geweldige opsteker zijn voor het regiocentrum Terneuzen en een stimulans voor de Kop van de Noordstraat. Mits de invulling van Kennedylaan West niet meer van hetzelfde en complementair aan het aanbod in de binnenstad wordt. Mits er een goede verbinding met de Noordstraat komt. Tijdig inspelen op krimpende detailhandel betekent compacter maken van winkelgebieden. Zo nodig winkelbestemming wijzigen in woonbestemming. Wonen boven winkels blijven stimuleren. In de kleinste kernen worden functies zoveel mogelijk gecombineerd, detailhandel, bibliotheek, bank etc. Winkel van Sinkel! In één gemeente van inwoners zijn drie centrummanagers te veel van het goede. Eén, door de gemeente meegefinancierd, winkel/ horeca-management-team kan in samenwerking met de plaatselijke ondernemersverenigingen de ontwikkelingen en gebeurtenissen stimuleren en promoten. Agrarische sector Nieuwe Economische Dragers vergroten de vitaliteit van het platteland onder de voorwaarde dat heldere criteria voor het vestigen en bestemmen van agrarisch gebonden bedrijfstakken in het buitengebied worden vastgesteld. Het kan niet de bedoeling zijn dat er in de polder allerlei kleine bedrijfsparkjes ontstaan. Alle belangen moeten tegen elkaar worden afgewogen. De agrarische sector geeft vorm aan het landschap en is belangrijk voor het beheer daarvan, maar vormt soms ook een bedreiging voor diezelfde leefomgeving. De gemeente kan door haar beleid bijdragen aan een harmonieuze ontwikkeling. Door bedrijfsbeëindiging zal het aantal ondernemingen afnemen. Vrijgekomen grond wordt veelal toegevoegd aan bedrijven in de omgeving. De bedrijfsgrootte neemt dus toe. Maar vergrote bedrijven moeten wel ruimte krijgen om hun 6 Verkiezingsprogramma ChristenUnie Gemeente Terneuzen

9 bedrijfsgebouwen aan het vergrote areaal landbouwgrond aan te passen. De standaard voor een agrarisch bouwvlak ligt op maximaal 1 hectare. De aanvraagprocedure voor een bouwvlakvergroting naar 1,5 hectare moet, weliswaar zorgvuldig, maar eenvoudiger. Zeeland Sea Ports ZSP moet alles op alles zetten om WarmCO2 uit het slob te halen. De CU verwacht dat ZSP alle mogelijkheden benut en inspeelt op kansen om een verdere ontwikkeling van de Axelse vlakte te realiseren en de werkgelegenheid te bevorderen. Daarnaast heeft de uitvoering van het gebiedsplan Kanaalzone een hoge prioriteit. Voor kleine bedrijven is het moeilijk zich te vestigen langs het Kanaal. ZSP wil deze gronden begrijpelijk reserveren voor bedrijven met een substantiële omvang. Om te voorkomen dat deze ondernemingen de grens overgaan, stimuleert Terneuzen i.s.m. ZSP de vestiging van een bedrijfsverzamelgebouw in de Kanaalzone. Delta Hoe willen de aandeelhouders door met Delta? Een breed aanbod houdt Delta als kleine speler op de grillige energiemarkt tot nu toe op de been. Dit zou de aandeelhouders tot voorzichtigheid moeten manen. In de aandeelhoudersstrategie moeten wij ons niet fixeren op hoog financieel rendement voor de provincie en de gemeenten, maar wel op lange-termijn-continuïteit en stabiliteit. Delta Netwerkbedrijf en Evides geven Delta voldoende body om tegen gunstige tarieven investeringen te financieren. Het rechtstreeks onderbrengen van Evides bij de publieke aandeelhouders is vanwege de nutsfunctie uitgangspunt van het beleid, maar mag niet leiden tot vertrek of overname van Delta. Strategische bedrijfsvoering moet door ter zake deskundigen worden gedaan, rekening houdend met politieke gevoeligheden. Het belang van Delta met hoofdkantoor in Zeeland moet niet worden onderschat: spin-off, 1500 arbeidsplaatsen, beslissingsbevoegdheid in eigen omgeving. Toerisme Terneuzen zet in op Gastvrij Terneuzen. Citaat uit de begroting: Potentiële vestigers en bezoekers moeten als het ware het gevoel krijgen op een rode loper ontvangen te worden. Mooi uitgangspunt. Zowel grote als kleine ondernemers zijn van harte welkom. Groot of kleinbedrijf, in regelgeving en handhaving moeten ze wel gelijk worden behandeld. De CU vindt het belangrijk dat de volgende projecten opgepakt en/of afgerond worden: Wandelnetwerk midden- en oost-zeeuws Vlaanderen 2 e fase; Uitbreiding hotelaccommodaties; Komst riviercruises naar Terneuzen. Terneuzen kan met de vernieuwing van de Veerhaven een stevige impuls krijgen als stad aan het water. De Royal Yachtclub Antwerpen zoekt voor haar leden uitbreiding in Zeeuwse Jachthavens. Dit is een mooie kans. Met het door de gemeente beschikbaar gestelde krediet voor de eerste fase van 2 miljoen kan al in 2014 een eerste aanzet worden gegeven voor de inrichting van de haven en de opwaardering van het aanzicht van Terneuzen. De gemeente moet het voortouw nemen bij de ontwikkeling en daarbij actief op zoek gaan naar private partijen die de uiteindelijke realisering voor hun verantwoording nemen. Het gebruik van camperparkeerplaatsen geeft aanleiding tot klachten van omwonenden. Op bepaalde plaatsen betalen bezoekers parkeergeld in Terneuzen of staangeld op een camping en toeristenbelasting. Campergebruikers staan gratis op de meeste terreinen en als ze er een rommeltje van maken, draait de omgeving er voor op. De ChristenUnie stelt voor: of campers worden verwezen naar een speciale plaats bij kampeerterreinen, waar controle mogelijk is, of ze mogen alleen daar parkeren waar controle door BOA s iedere dag kan gebeuren, b.v. Stadhuisplein Terneuzen, Markt Axel of Westkade Sas van Gent. Kunst en Cultuur Kunst en cultuur leveren een positieve bijdrage aan identiteit en imago van de gemeente en aan leefbaarheid voor inwoners en bezoekers. Bibliotheek Plat bezuinigen op culturele organisaties zonder maatschappelijke kosten/batenanalyse levert alleen maar verliezers. Dat is gebleken bij de bezuinigingen op de Zeeuws Vlaamse Bibliotheek. Op een faillissement zit niemand te wachten. De voortschrijdende communicatietechnologie Verkiezingsprogramma ChristenUnie Gemeente Terneuzen 7

10 en een samenleving die steeds meer afhankelijk is van betrouwbare actuele informatie stellen nieuwe en hoge eisen aan de bibliotheek. Daarnaast is analfabetisme en laaggeletterdheid een onderschat probleem; in coproductie met het onderwijs, werk genoeg! De huidige financiële en maatschappelijke omstandigheden dwingen dus tot reorganisatie. Dat de gemeente bijdraagt in een sociaal plan voor ontslagen personeel is een voorwaarde voor de CU, als personeelsreductie via natuurlijke afvloeiing niet is te realiseren. Toonbeeld Ook Toonbeeld ontkomt niet aan bezuinigingen: euro vanaf De CU juicht verbreden van de samenwerking met andere cultuureducatieve instellingen in de regio en in Zeeland toe. Er moet worden ingezet op een intensieve samenwerking met de bibliotheek en Aan Z om zodoende een breed aanbod in kunst- en cultuuractiviteiten en -educatie in stand te kunnen houden. Museumbeleid Na de herindeling had Terneuzen geen museumbeleid. Deze omissie is nu meer dan goed gemaakt. Ongeveer per jaar wordt er voor uitgetrokken. Om de kosten in de hand te houden, moet bij de exploitatie het accent liggen op het inschakelen van vrijwilligers. De kleine pareltjes van musea die Terneuzen herbergt, Minox, Schelpenmuseum, Gdynia, vlasmuseum, fotografie- en radiomuseum, en Tuinpad als openlucht museum, zijn ondersteuning waard. Hoewel de begroting Kunst en Cultuur onder druk staat mag dat niet ten koste gaan van subsidies aan diverse podia, Podium van Zaamslag, Porgy and Bess etc., en culturele evenementen die Terneuzen op de kaart zetten. Weekend Amateur Kunst, 2 jaarlijkse Cultuur- en Aanmoedigingsprijs en de beeldenroute op de Scheldeboulevard verdienen een vaste plaats op de Kunst- en Cultuurkalender en er wordt voldoende budget voor uitgetrokken. Sport en Recreatie Het gebruik van gymzalen en sportaccommodaties in diverse kernen neemt steeds meer af. Niet alleen omdat het aantal kinderen in het basisonderwijs tot 2020 daalt met 15 tot 20%. Het aantal inwoners jonger dan 30 jaar daalt met ongeveer 10%. Een groot deel van de buitensportaccommodaties wordt gebruikt door jongeren en oudere jeugd. Daarnaast is sprake van een verschuiving in sportdeelname naar de commerciële sportscholen en -centra. De beoogde aanpassingen sportaccommodaties en het plan van aanpak voetbalaccom-modaties, opgesteld om de overcapaciteit op te vangen, dienen getoetst te worden op financiële haalbaarheid, toekomstbestendigheid en multifunctionaliteit. Een voetbalclub is onderdeel van de couleur locale van een kern. Begrijpelijk dat spelers en fans die zo lang mogelijk goed geoutilleerd in stand willen houden. Dat laatste geldt voor de meeste sportverenigingen. Reorganisatie en samenwerking bij noodlijdende sportclubs wordt door de gemeente gestimuleerd. Criteria voor subsidiëring en garantstelling moeten daarbij transparant zijn en voor alle clubs op dezelfde manier worden toegepast. Denk aan afschrijvingstermijnen van sportvelden en gebouwen, geprognosticeerd aantal spelende leden en jeugdleden, enz. De CU draagt jeugdsportstimulering een warm hart toe. Samenwerking tussen sportclubs en buiten- en naschoolse opvang is een mooi initiatief om kinderen met diverse sporten te laten kennismaken, een leuke vrije-tijdbesteding en instrument in de bestrijding van overgewicht. De 2 e fase realisatie Rondje Kreek wordt betaald uit de opbrengst verkoop bouwgrond Othene Zuid. Dat gaan we in de periode dus niet meer mee maken. De CU vindt het wel terecht dat in 2014 het 1 e Rondje Kreek wordt afgemaakt en de scouting, visclub en roeivereniging eindelijk hun clubgebouw bij het noordelijk jachthaventje kunnen realiseren. Onderwijs en Jeugd Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, dat realiseren wij ons des te meer in een vergrijzende samenleving. Een gelukkige, gezonde jeugd gun je ieder kind. Ouders zijn als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen, maar kunnen om velerlei redenen tekort schieten in de uitvoering van hun verantwoordelijkheid. Dan kan/moet de sociale omgeving, de maatschappij bijspringen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin speelt hierin een belangrijke rol. 8 Verkiezingsprogramma ChristenUnie Gemeente Terneuzen

11 Hulpverlening die aansluit bij de levensbeschouwing binnen het gezin geniet daarbij de voorkeur. Dat geldt eveneens voor keuzes rond kinderopvang en school. Daarom dient een vergoeding voor leerlingenvervoer in stand te blijven. Onderwijs Scholen dienen zich allereerst te richten op hun kerntaak: het geven van goed onderwijs. Het idee om de opheffingsnorm te verhogen naar 100 leerlingen vinden wij te rigoureus. De ChristenUnie pleit voor maatwerk. In de Brede School, een belangrijke voorziening in Terneuzen, zijn miljoenen geïnvesteerd. Verenigingen en instellingen vrezen echter dat ze de dure huur voor multifunctionele ruimtes in b.v. De Statie in de toekomst niet kunnen opbrengen. In de Brede School Othene is de welzijnsfunctie vooralsnog nog steeds niet ingevuld! Het concept brede school mag niet misbruikt worden om onderscheid tussen bijzonder en openbaar onderwijs op te heffen. De aparte Stuurgroep voor de Brede Scholen wordt dan ook weer opgeheven. In het LEA (Lokaal Educatief Overleg) worden alle scholen meegenomen. De CU blijft voorstander van een Integraal HuisvestingsPlan voor het basis- en voortgezet onderwijs, een meerjaren-investeringsprogramma in overleg met de schoolbesturen. Dat geeft meer zekerheid over de te verwachten investerings-beslissingen en maakt een goede financiële meerjarenplanning mogelijk. Het hoofdkantoor van het ROC Scalda staat in Terneuzen. Een arbeidsmarkt gericht aanbod, goede begeleiding en gedegen opleiding van jong volwassenen in het beroepsonderwijs vindt de CU veel belangrijker. Dat het beroepsonderwijs op Zeeuwse schaal wordt georganiseerd, is gezien de leerlingaantallen te begrijpen. Te veel differentiatie leidt tot versnippering, daarom pleit de CU voor een systeem van brede basisopleidingen. Als het echt niet in Zeeuws Vlaanderen kan, dan graag met goede vervoersvoorzieningen naar de overkant. Daarnaast moet vervolgonderwijs in de eigen regio en samenwerking met Vlaamse onderwijsinstellingen meer worden gestimuleerd en ontwikkeld. Jeugdzorg De overheveling van taken op het gebied van jeugdzorg moet per 1 januari 2015 zijn beslag krijgen. Alles moet beter met minder geld. Het gaat er niet om instellingen in het leven te houden, wel om goede zorg te leveren. Uitgangspunten voor jeugdzorg die de CU onderschrijft: niet afzonderlijke kinderen, maar het hele gezin staat centraal, sociale omgeving wordt in de behandeling meegenomen; inzetten op preventie, eerder ondersteuning bieden en voorkomen dat zwaardere zorg nodig is; op een melding bij het AMHK Advies-en Meldpunt Huiselijk geweld en Kinder-mishandeling wordt altijd snel gereageerd, met terugkoppeling naar de melder; de relatie tussen gemeente, huisarts, kinderdagverblijven, zorgadviesteams krijgt in de nieuwe opzet de nodige aandacht; uitwisseling van gegevens met anderen is voorwaarde, ook met politie en geestelijke gezondheidszorg. Niet alle taken kunnen lokaal worden georganiseerd. Op Zeeuws en Zeeuws Vlaams niveau worden afspraken gemaakt. Dat is te begrijpen voor b.v. Zeeuwse gesloten jeugdzorg: voor jongeren die ernstig strafbaar gedrag hebben vertoond of ernstige gedragsstoornissen vertonen. De CU is voorstander van één Zeeuws Vlaams Centrum voor Jeugd en Gezin, dat opvoedondersteuning en preventieve jeugdhulp aanbiedt i.s.m. het Veiligheidshuis, de zorgadviesteams van de scholen en andere partners. De CU ziet er op toe dat identiteitsgebonden instellingen ook deel uitmaken van het palet van aanbieders waaruit gekozen kan worden. Ruimte, Wonen en Milieu Terneuzen heeft een toekomstvisie voor de vier grote Zeeuwse gemeenten mede ondertekend. Deze visie houdt het volgende in: woningbouwprogramma ontwikkelen dat is afgestemd op de sterk gewijzigde vraag als gevolg van demografische ontwikkelingen; streven naar zuinig ruimtegebruik en herstructurering nadrukkelijker meenemen in het beleid t.o.v. wonen en werken; inzetten op goede infrastructurele verbindingen met omliggende verstedelijkte gebieden, zowel op het vlak van wegeninfrastructuur als openbaarvervoer-verbindingen; Verkiezingsprogramma ChristenUnie Gemeente Terneuzen 9

12 behoud en zoveel mogelijk ontwikkelen van groene en blauwe gebieden. Bovengenoemde visie kan de CU volledig onderschrijven. Wonen De CU wil: duurzaam en energieneutraal bouwen en wonen bevorderen en werk maken van levensloopbestendige woningen. Dus continueren Meer Met Minder -subsidie voor energiebesparende maatregelen bij particuliere woningen en Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering; bevorderen van een goede sociale infrastructuur (sociaal-culturele activiteiten en zorgondersteuning), zoals wijkservicepunten in navolging van Gezondheids Centrum Axel; i.s.m. de woningcorporaties maatregelen gericht op vergroten aanbod huurwoningen; aanpak van verpauperde panden KLUS (KrottenLijstUitvoeringsStrategie) continueren; blijvende ondersteuning Up-Grade, het samenwerkingsverband dat zich richt op de kwalitatieve verbetering van de onderkant van de particuliere woningvoorraad; i.v.m. herstructureringsopgave komt stedelijke vernieuwing hoger op de agenda dan uitbreiding nieuwbouw. Ruimte De CU is het eens met: het uitgangspunt van de gemeente dat het ruimtelijk beleid voor de afzonderlijke kernen is gericht op het versterken van de karakteristieken. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de kleine kernen met op de kern afgestemd voorzieningenniveau, de grotere kernen met elk hun bovenlokaal voorzieningenniveau, en bij de kern Terneuzen is sprake van een regionaal voorzieningenniveau; aansluiting van het Kanaalzonegebied bij de ambitie om door te groeien naar een Europees biobased topregio van formaat; de inzet op verdere haven- (nieuwe zeesluis en Seine-Scheldeverbinding) en industrieontwikkeling, m.n. procesindustrie, logistiek en agribusiness. Het binnenhalen van de vestiging van de RUD, Regionale UitvoeringsDienst is een opsteker voor Terneuzen, evenals Sabewa. Wij hopen dat deze vestigingen een langer leven beschoren zijn dan die van het UWV in de publieksbalie. En dat het hoofdkantoor ROC ook over 10 jaar nog zal bestaan in onze gemeente, gezien de investering die daar voor is gepleegd. Voor een goede afstemming van rode en groene plannen, (economische ontwikkeling/kwaliteit landschap en natuur) in de Kanaalzone blijft de focus van Terneuzen gericht op realisering van het Landschapsuitvoeringsplan. Milieu Volgens Stichting Rioned komt bijna de helft van het water dat het riool afvoert uit tuinen en vanaf daken van huizen en bedrijven. Na hevige regenbuien kunnen riolen niet al het water direct afvoeren. Naast het onverkort uitvoeren van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan en de aanleg van bovengrondse wateropslag, stimuleert Terneuzen huurders en huiseigenaren hun tuin niet helemaal te bestraten, want dat vergroot de kans op wateroverlast bij riolen. In dit verband is het wel zo rechtvaardig de rioolheffing voor de helft te baseren op de WOZ-waarde en voor de andere helft op het waterverbruik, gelinkt aan de bestanden van Delta. Naast het stimuleren van de burgers doet de gemeente alles om zelf zo min mogelijk energie te gebruiken en zoveel mogelijk energie op te wekken, zoals m.b.v. zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, elektrische auto s, duurzame straatverlichting, etc. Blijvende aandacht voor de aanpak van zwerfvuil, zowel binnen- als buiten de bebouwde kom. Wat de CU betref, mag de vervuiler, van klein tot groot, flink worden beboet. Projecten biodiversiteit, landschap en duurzame ontwikkeling hebben de steun van de CU: plaatsen van bijenhotels inzaaien van braakliggende percelen in kernen met landbouwgewassen of bloemenmengsels, mits aanplanting en onderhoud vanuit de samenleving gebeurt. Een mooi voorbeeld is het stukje natuur- annex moestuin dat speeltuin Oranjekwartier wil aanleggen. Kinderen mogen meehelpen, vinden het leuk en leren daar van. 10 Verkiezingsprogramma ChristenUnie Gemeente Terneuzen

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Samenwerken... 5 Overheidsparticipatie... 5 Initiatief en ideeën samenleving... 5 De wijken

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 2018

Verkiezingsprogramma 2014 2018 Verkiezingsprogramma 2014 2018 Altijd op zoek naar het beste voor alle Zwollenaren Inzet heeft geen zin als God je er niet bij helpt en ondersteunt. Thomas à Kempis Passie voor Zwolle. Dat is wat ons,

Nadere informatie

De bloeiende gemeente

De bloeiende gemeente Concept versie De bloeiende gemeente Verkiezingsprogramma 2010-2014 ChristenUnie Kampen De ChristenUnie is er voor u! Als christelijk-sociale partij willen we de handen uit de mouwen steken en ons inzetten

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 INHOUD VOORWOORD (2) 1. WERK EN INKOMEN (3) 1.1 Werken in Arnhem: iedereen moet mee (kunnen)

Nadere informatie

Respectvol samen-leven

Respectvol samen-leven Respectvol samen-leven Verkiezingsprogramma CDA WAALWIJK 2010-2014 1 Grondslag Het CDA is een moderne christen-democratische volkspartij. Voor het CDA staat de totale gemeenschap centraal. Daarom vindt

Nadere informatie

PvdA Dongeradeel. It kin oars...

PvdA Dongeradeel. It kin oars... PvdA Dongeradeel It kin oars... Verkiezingsprogramma Gemeenteraad 2014-2018 Verkiezingsprogramma 2014-2018 2 IT KIN OARS Inhoudsopgave 1 Dongeradeel werkt... 7 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling.... 7 1.2 Binnenstad...

Nadere informatie

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018 Met iedereen aan boord verder! Coalitieprogramma Gemeente Weert Raadsperiode 2014 2018 Definitieve versie: 30 april 2014 Coalitieprogramma Het coalitieprogramma geldt voor de raadsperiode van 2014-2018.

Nadere informatie

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven De slimste regio ter wereld, Brainport, creatieve magneet, de economische motor van Nederland... Eindhoven staat op de

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

DIENSTBARE OVERHEID...

DIENSTBARE OVERHEID... Inhoud 1. FUNDAMENT... 2 1.1. GELOVEN DOEN WE ALLEMAAL... 2 1.2. GELOOF EN POLITIEK... 2 1.3. DE CHRISTENUNIE - SGP IN DE POLITIEK... 2 1.4. DE STAD EN DE MENSEN... 3 2. DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1. VEILIGHEID...

Nadere informatie

SGP Schouwen-Duiveland Verkiezingsprogramma 2014-2018

SGP Schouwen-Duiveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 SGP Schouwen-Duiveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Burger en bestuur 7 Bestuur in interactie met de burger 7 Bestuur mét de samenleving 7 Duidelijkheid 7 Verbinding 8 Zichtbaarheid

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

ChristenUnie. Midden - Drenthe. Samenvatting Programma 2010 2014

ChristenUnie. Midden - Drenthe. Samenvatting Programma 2010 2014 ChristenUnie Midden - Drenthe Samenvatting Programma 2010 2014 Stabiel, betrokken, ChristenUnie verkiezingsprogramma Christen Unie Midden Drenthe Samenvatting pagina 1 van 14 verkiezingsprogramma Christen

Nadere informatie

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9 OUDE IJSSELSTREEK STERKER & SOCIALER VERKIEZINGS PROGRAMMA INHOUD 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3 2. Werk, inkomen en economie 5 3. Zorgen voor meedoen 7 4. Onderwijs, jeugd en zorg

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT Nu Vooruit VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT VOORWOORD Voor u ligt het verkiezingsprogramma van D66 Delft, zonder luchtkastelen maar met realistische doelen tot 2018. In een tijd van minder publiek

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 - 1 -

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 - 1 - VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 - 1 - INHOUDSOPGAVE 1 Leeuwarden: Meest veilige stad van het noorden 3 2 Er is maar één partij van de arbeid: De VVD 6 3 Verkeer en vervoer: De auto is geen betaalmiddel,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n & 2010-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Visie... 4 1.1.1 Samenwerken aan samenleven... 4 1.1.2 Samen geloven... 5 1.2 Leeswijzer... 5 1.3

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018)

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) Beste kiezer, Op 19 maart 2014 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Ook Amersfoort kiest een nieuwe raad. Die zal in de komende

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010

Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010 Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010 Zet je in voor de bloei van de stad, want haar bloei is ook jullie bloei (Jeremia 29:7) 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4

Inhoudsopgave. Inleiding 4 Inhoudsopgave Inleiding 4 Hoofdstuk 1. Burger en bestuur 5 Bestuur in contact met de burger 5 Bestuur mét de samenleving 5 Duidelijkheid 5 Samenwerken 6 Hoofdstuk 2. Veiligheid 7 Overlast, vernieling en

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Het CDA is een brede volkspartij die midden tussen de mensen staat. Via de lokale politiek zet het CDA zich met de burgers van Midden-Drenthe in om zaken

Nadere informatie

Partijprogramma Afdeling Utrecht 2014-2018

Partijprogramma Afdeling Utrecht 2014-2018 Partijprogramma Afdeling Utrecht 2014-2018 Manifest voor een duurzaam, veilig en toekomstbestendig Utrecht Voorwoord - Waarom Nederland Duurzaam? Geachte lezer, Voor u ligt het verkiezingsprogramma van

Nadere informatie