6% btw op energie: waarom het wel degelijk kán! Antwoord op de argumenten van de regering Leterme

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6% btw op energie: waarom het wel degelijk kán! Antwoord op de argumenten van de regering Leterme"

Transcriptie

1 6% btw op energie: waarom het wel degelijk kán! Antwoord op de argumenten van de regering Leterme Tom De Meester 27 juni 2008 Eerste argument. Een btw-verlaging is politiek niet haalbaar. Voor zo n maatregel is het akkoord van de Europese Commissie en de andere lidstaten vereist. België heeft wel degelijk het recht om voor gas en elektriciteit een verlaagd btwtarief toe te passen. Die mogelijkheid is ingevoerd door Richtlijn 2006/112/EG van de Europese Raad, goedgekeurd op 28 november 2006, en van kracht sinds 1 januari De Richtlijn bepaalt in artikel 102 uitdrukkelijk dat de lidstaten voor de levering van aardgas en elektriciteit een verlaagd tarief kunnen toepassen, mits er geen gevaar bestaat voor de verstoring van de mededinging. Een lidstaat die dat van plan is een verlaagd btw-tarief door te voeren stelt de Commissie daarvan vooraf in kennis. De Commissie besluit of er gevaar voor verstoring van de mededinging bestaat. Indien de Commissie binnen drie maanden na ontvangst van de kennisgeving geen besluit heeft genomen, wordt er geacht geen gevaar voor verstoring van de mededinging te bestaan. Dat laatste is een pure formaliteit. De Europese Commissie zélf vindt de huidige procedure achterhaald en overbodig en heeft op 7 november 2007 in het Europees Parlement een voorstel ingediend om de driemaandentermijn te schrappen. Er zou enkel nog een informatieplicht overblijven. Dit voorstel van de Europese Commissie wacht in het Europees parlement op verdere bespreking. Stookolie is, net zoals benzine en diesel, een ander probleem. Daarvoor is inderdaad de unanieme toestemming van de andere Europese lidstaten nodig. Maar Reynders is hypocriet. Op de Europese Top van 19 en 20 juni in Brussel stond het voorstel om de btw op diesel en benzine te verlagen op de agenda, op vraag van Frankrijk. België stemde tegen het voorstel van Frankrijk en blokkeerde zo een verlaging van de btw voor brandstoffen. Tweede argument. Het is verboden om enkel de btw te verlagen op energieproducten. Een land dat een lager tarief wil invoeren moet dat doen voor alle producten. Klopt niet. Artikels 98 en 99 van de Europese btw-richtlijn (2006/EG/112) bepalen dat een lidstaat één of twee verlaagde btw-tarieven mag hanteren, naast het normale btw-tarief (dat minimum 15% moet bedragen). De richtlijn bepaalt ook exact in de zogenaamde Bijlage III - voor welke goederen (en sommige diensten) een verlaagd btw-tarief mogelijk is. Derde argument. We hebben geen geld. De krappe begroting laat niet toe om de btw op gas en elektriciteit te verlagen

2 Een btw-verlaging op gas en elektriciteit kost geld. Nogal logisch, tenslotte is het de bedoeling om de koopkracht van de werkende bevolking daadwerkelijk te verhogen. Minister van Energie Magnette schat de kostprijs momenteel op 700 miljoen euro. Het is onrechtvaardig en onlogisch dat de regering enerzijds geen geld vindt in de begroting voor een btw-verlaging, terwijl anderzijds diezelfde regering hardnekkig weigert om de onrechtmatige winsten van Electrabel structureel af te romen met een jaarlijkse taks. Alle energiespecialisten van het land zijn het erover eens dat Electrabel van haar 2,3 miljard euro nettowinst, minstens 1 miljard euro zomaar in de schoot geworpen krijgt, dankzij het feit dat de kern- en steenkoolcentrales op kosten van de consument vervroegd zijn afgeschreven. Het is niet meer dan logisch dat die onrechtmatige winsten terugvloeien naar de consument. Volgens Minister van Energie Magnette zou een btw-verlaging voor gas en elektriciteit de schatkist 700 miljoen euro kosten. De onrechtmatige winsten van Electrabel zijn ruim voldoende om dat te compenseren. Bovendien, waarom vindt de regering géén geld voor een btw-verlaging, terwijl er wél geld is voor de notionele interest? De notionele interest is een fiscaal handigheidje voor kapitaalkrachtige bedrijven dat de schatkist 2 miljard euro kost. Dat is 3 keer meer dan nodig is om de btw op gas en elektriciteit te verlagen van 21% naar 6%. En hoe valt het te rijmen dat minister Reynders geen geld vindt voor een btw-verlaging in het voordeel van de werknemers, terwijl hij tegelijk een nieuwe lastenverlaging van 4,2 miljard bepleit, waar vooral de hogere inkomens en ondernemers van profiteren? Vierde argument. Mensen met een villa en een zwembad halen meer voordeel uit een btw-verlaging dan gepensioneerden. Omdat kapitaalkrachtige gezinnen méér energie verbruiken dan pakweg een arbeidersgezin, zo zegt Reynders, komt een btw-verlaging op gas en elektriciteit vooral de rijksten ten goede. Dat we dat moeten horen van Didier Reynders, de man die in 2001 de hoogste belastingsschalen van 52% en 55% afschafte! Een maatregel die uitsluitend de rijksten ten goede komt. Dankzij deze vereenvoudiging van het belastingssysteem door Reynders krijgt iemand met een inkomen van euro een extraatje van bijna euro per jaar. Dat is voor veel werknemers een half jaarloon. Als Reynders de ongelijkheid tussen rijk en arm wil aanpakken, kan hij dus beter de hoogste belastingsschalen van 52% en 55% weer invoeren. Of een miljonairstaks invoeren op de grootste fortuinen boven 1 miljoen euro. Wie in een luxueuze villamet-zwembad woont, zal inderdaad ook mee van een btw-verlaging op energie profiteren, maar dat wordt méér dan gecompenseerd door hun rijkdom meer te belasten. Bovendien halen de armste gezinnen, in verhouding met hun inkomen, wel degelijk méér voordeel uit een btw-verlaging. De 10% armste gezinnen geven 8,4% van hun inkomen uit aan verwarming en verlichting. Bij de rijkste 10% is dat maar 2,4%.

3 Vermits de laagste inkomens in verhouding dus vier keer meer uitgeven aan energie, weegt het voordeel van een btw-verlaging ook vier keer zwaarder door in hun portemonnee. Btw is een onrechtvaardige belasting. Het een soort vlaktaks is op verbruik. Iedereen betaalt hetzelfde btw-tarief, hoe klein of groot je inkomen ook is. Een studie van de Nationale Bank wijst uit dat de 10% rijksten 7,2% van het gezinsbudget uitgeven aan btw. Bij de armste 10% is dat 10,2%. Met andere woorden : de lage inkomens betalen in verhouding méér btw dan de hogere inkomens. Daardoor vergroot de kloof tussen arm en rijk, terwijl belastingen normaal gezien de rijkdom een stukje zouden moeten herverdelen. Gelukkig, zo zegt de Nationale Bank, is er nog het verlaagde tarief van 6% voor basisproducten, anders was de kloof nóg groter. Een verlaagd btw-tarief van 6% op energie en brandstoffen is dus wel degelijk een rechtvaardige maatregel, die in het voordeel is van de kleine en middelgrote inkomens. Vijfde argument. Energie goedkoper maken werkt verspilling in de hand Denkt de regering nu werkelijk dat mensen geld teveel hebben? De koopkracht van de gezinnen gaat erop achteruit. Mensen verspillen niet zomaar onnodige energie, maar letten op hun geld. Daarvoor is het leven duur genoeg. Alle onderzoeken wijzen trouwens uit dat de Belgen geen verspillers zijn. Volgens onderzoek vindt 92,8% van de Belgen energiebesparing belangrijk tot heel belangrijk. Test-Aankoop ondervroeg vorig jaar 1500 Belgen over hun milieubewustzijn. Besluit : De Belg ontpopt zich tot de kampioen van de isolatie en de Belg houdt het verbruik van zijn verwarming trouwens goed in toom. Wel verwacht een groot deel van de ondervraagden meer financiële tegemoetkomingen van de verschillende overheden. Van al degenen die werken uitvoerden, ontving slechts 4,5% een premie voor het totaal van de werken, en 18% voor een stuk. Daarnaast genoot amper 4% van een belastingsaftrek voor alle werken, en 10% voor een deel ervan. Buitenlandse voorbeelden bewijzen dat een laag btw-tarief en duurzaam energiegebruik best samen kunnen gaan. In Portugal is het btw-tarief 5%. Toch is het milieubewustzijn in Portugal heel hoog, in vergelijking met andere Europese landen. 94% van de Portugezen maakt zich zorgen, tot heel veel zorgen, over de klimaatverandering, 92% van de Portugezen doet daadwerkelijk inspanningen om het energieverbruik te verlagen. Zesde argument. Het is beter om ons geld te steken in energiebesparing. De goedkoopste energie is de energie die we niet verbruiken. Energiebesparing en duurzaam energiegebruik is een belangrijke uitdaging. En ja, de regering moet maatregelen nemen om investeringen in isolatie financieel aan te moedigen. Op langere termijn kan investeren in energiebesparing de factuur van de gezinnen fors verminderen. Maar dat is niet in tegenstelling met een btw-verlaging

4 op energie. Ons verhaal is een én-én-verhaal. We moeten ook maatregelen nemen voor de koopkracht, en de btw op energie verlagen. Ten eerste omdat investeringen in energiebesparing veel geld kosten, en pas op langere termijn geld beginnen opbrengen. Ondertussen blijft de levensduurte een nijpend probleem, waar nu oplossingen voor moeten komen. Neem als voorbeeld een nieuwe energiezuinige aardgasketel. Met alle premies en belastingaftrek verrekend, bij een gemiddeld aardgasverbruik en bij een besparing van 30% door de nieuwe ketel, is de investering in het beste geval na 5 jaar terugbetaald. Bij dubbel glas lopen de kosten nog veel hoger op, omdat dikwijls de ramen zelf moeten vervangen worden en omdat de werken moeten uitgevoerd worden door een erkende aannemer om in aanmerking te kunnen komen voor subsidies. De terugverdientijd kan oplopen tot 10 jaar of langer. Moeten we ons ondertussen maar moeten blijven blauw betalen aan facturen? Investeringen in energiebesparing zijn nodig, maar tegelijk kan op korte termijn de koopkracht van de mensen omhoog door de btw op energie te verlagen. Ten tweede. De sociale realiteit in dit land is dat veel gezinnen simpelweg de investering in isolatie financieel niet kunnen opbrengen. Een recente enquete van de VRT en Humo wijst uit dat 79% van de inkomens onder de 1000 euro per maand niet kan sparen. Dat is precies de groep die het meest in oude, slecht geïsoleerde huizen woont, en zich blauw betaalt aan energiefacturen. Op korte termijn de btw omlaag brengen, vergroot de koopkracht. Op langere termijn moet de overheid bijspringen om investeringen in isolatie voor die groep financieel mogelijk te maken. Een nieuwe energiezuinige aardgasketel installeren, kan 30% doen besparen op het energieverbruik, maar kost volgens cijfers van Vlaams minister Crevits wel 4000 euro. Waar moeten die mensen dat geld halen? Dubbel glas laten steken kost 7500 euro gemiddeld. Dakisolatie kost 2000 euro. De enige mogelijkheid is dat de overheid bijspringt met subsidies, renteloze leningen en derdebetalersystemen. Maar daarvoor is een Marshallplan nodig, met aanzienlijke financiële middelen. Er zijn in België volgens de laatst beschikbare cijfers woningen die niet of maar gedeeltelijk zijn uitgerust met dubbel glas. Laat ons zeggen 1 miljoen huizen. De investeringskost om alle huizen van dubbel glas en dakisolatie te voorzien, en alle oude energieverspillende aardgasketels te vervangen, bedraagt naar schatting 17,5 miljard euro. Alleen al de leningen om dat bedrag voor te schieten zouden minstens 1,250 miljard euro kosten. Een Marshallplan voor energiezuinige investeringen is een absolute noodzaak, maar in afwachting daarvan kan een btw-verlaging helpen om de gezinnen wat broodnodige financiële ademruimte te geven. Zevende argument. De overheid profiteert niet van de stijgende energieprijzen. De duurdere energie dwingt de consument te besparen op andere uitgaven, waardoor de algemene btw-ontvangsten lager uitvallen. Dit klopt niet met de feiten. Volgens een document van de FOD Financiën dd. 29 april 2008 lopen de BTW-ontvangsten op van 19,6 miljard euro in 2000 naar 25,3 miljard euro in Dat betekent dat wij met zijn allen op vijf jaar tijd vijf miljard euro meer belasting betalen op consumptie. De meest recente cijfers voor de eerste

5 vier maanden van 2008 geven aan de algemene btw-ontvangsten niet lager uitvallen, maar 2,1% méér bedragen dan in de eerste vier maanden van vorig jaar. Maar voor ons gaat het daar eigenlijk niet over. Wat wij vragen is dat de regering nieuwe inkomsten zoekt om de kostprijs van een btw-verlaging te compenseren. Is het niet onrechtvaardig en onlogisch dat de regering enerzijds geen geld vindt in de begroting voor een btw-verlaging, terwijl anderzijds diezelfde regering hardnekkig weigert om de onrechtmatige winsten van Electrabel structureel af te romen met een jaarlijkse taks. Alle energiespecialisten van het land zijn het erover eens dat Electrabel van haar 2,3 miljard euro nettowinst, minstens 1 miljard euro zomaar in de schoot geworpen krijgt, dankzij het feit dat de kern- en steenkoolcentrales op kosten van de consument vervroegd zijn afgeschreven. Het is niet meer dan logisch dat die onrechtmatige winsten terugvloeien naar de consument.

eerst de mensen PVDA+ niet de winst Verkiezingsprogramma -10 juni 2007

eerst de mensen PVDA+ niet de winst Verkiezingsprogramma -10 juni 2007 eerst de mensen niet de winst Verkiezingsprogramma -10 juni 2007 PVDA+ PVDA-uitgaven M. Lemonnierlaan 171 1000 Brussel Tel.: 02 50 40 112 Informatie en bestellingen : pvda@pvda.be Website: www.pvda.be

Nadere informatie

Waarom betalen we belastingen? ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger

Waarom betalen we belastingen? ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger Waarom betalen we belastingen? ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger Waarom betalen we belastingen? En de ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger fiscaliteit Deze brochure behandelt een reglementering

Nadere informatie

Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid

Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid Een uitgave van edito Rechtvaardige belastingen: debat dringend nodig

Nadere informatie

ONDERWIJS IS EEN RECHT, GEEN VOORRECHT. Over de verhoging van het inschrijvingsgeld en de besparingen in het onderwijs. Jongerenbeweging van de PVDA

ONDERWIJS IS EEN RECHT, GEEN VOORRECHT. Over de verhoging van het inschrijvingsgeld en de besparingen in het onderwijs. Jongerenbeweging van de PVDA ONDERWIJS IS EEN RECHT, GEEN VOORRECHT Over de verhoging van het inschrijvingsgeld en de besparingen in het onderwijs. Jongerenbeweging van de PVDA Inhoud Inhoud... 1 Inleiding...2 1. Context... 3 1.1.

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

Een shift naar rechtvaardigheid

Een shift naar rechtvaardigheid Persconferentie tax shift 5 februari 2015 Een shift naar rechtvaardigheid Inleiding Wie onze welvaart wil vrijwaren en verder uitbouwen voor onze gezamenlijke toekomst en die van de generaties na ons,

Nadere informatie

Laat het grote geld niet ontsnappen!

Laat het grote geld niet ontsnappen! Laat het grote geld niet ontsnappen! Globale introductietekst door Guido Deckers (ACV) voor FAN www.hetgrotegeld.be Bezoek onze website www.hetgrotegeld.be en word FAN van FAN. Je kan FAN ook financieel

Nadere informatie

Onze visie. Eensgezind besturen: één en ondeelbaar. Visie regeerakkoorden

Onze visie. Eensgezind besturen: één en ondeelbaar. Visie regeerakkoorden Visie regeerakkoorden Onze visie België is een goed land om in te wonen, te werken, te ontspannen, te leven. En weet je wat? We kunnen dat wel degelijk zo houden we kunnen zelfs nog béter. Waarom zouden

Nadere informatie

Aardgas blijft het populairste verwarmingsmiddel, Onze kinderen zullen héél veel geld nodig hebben voor hun energieverbruik

Aardgas blijft het populairste verwarmingsmiddel, Onze kinderen zullen héél veel geld nodig hebben voor hun energieverbruik Dossier groen De grote energie-enquête Onze kinderen zullen héél veel geld nodig hebben voor hun energieverbruik Aardgas is in ons land veruit de populairste energiebron voor huisverwarming. Toch kijken

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

Een rechtvaardige fiscaliteit kan 25 miljard opbrengen!

Een rechtvaardige fiscaliteit kan 25 miljard opbrengen! 1 Een rechtvaardige fiscaliteit kan 25 miljard opbrengen! De nieuwe regering-di Rupo blijft doof voor de verontwaardiging bij vele werknemers, met en zonder werk. Samen met de organisaties die aangesloten

Nadere informatie

houdende de invoering van een afbraak- en herbouwpremie in het Vlaamse Gewest

houdende de invoering van een afbraak- en herbouwpremie in het Vlaamse Gewest stuk ingediend op 2283 (2013-2014) Nr. 1 14 november 2013 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Felix Strackx houdende de invoering van een afbraak- en herbouwpremie in het Vlaamse Gewest verzendcode:

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

#GoLeft6: Pensioenen: de oudsten gunnen we rust, de jongeren aan het werk

#GoLeft6: Pensioenen: de oudsten gunnen we rust, de jongeren aan het werk #GoLeft6: Pensioenen: de oudsten gunnen we rust, de jongeren aan het werk Uit de verkiezingsenquête van de PVDA 14% van de respondenten plaatst de pensioenen in de top 3 van prioritair aan te pakken problemen.

Nadere informatie

Energieprijzen en energiearmoede. S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont

Energieprijzen en energiearmoede. S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont Energieprijzen en energiearmoede S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont Jean-Marc Delporte stond in voor de coördinatie. Met dank aan Chantal Binotto, Marie Castaigne, Lien Tam Co, Vincent Coutton,

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14 Een rechtvaardige financiering van de energietransitie 7 oktober 14 Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE LEDEN BROUWER EN WILLEMS Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting.

art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting. art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting. DRIEMAANDELIJKS DOSSIER VAN DE BBROW AFZENDER: BBROW, HENEGOUWENKAAI 29, 1080 BRUSSEL

Nadere informatie

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE IV 131 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE Inleiding... 134 1. Een effectief recht op energie... 135 1.1. Grondwettelijk recht 135 1.2. Basispakket energie

Nadere informatie

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Energiegids ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Wat vindt u in deze gids? Beste lezer, Elektriciteit en aardgas zijn duur. Wil u zo weinig mogelijk betalen? Dan is het belangrijk

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V Verandering Voor Vooruitgang Plan V Plan V Verandering voor Vooruitgang Laat het ons gewoon zeggen zoals het is: ons huidig systeem draait vierkant. Al wie werkt en onderneemt moet immens veel belastingen

Nadere informatie

Eindexamen vmbo gl/tl economie 2011 - II

Eindexamen vmbo gl/tl economie 2011 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. MINpunten Bij de beantwoording van de vragen 1 tot en met 7 moet je soms gebruik maken van informatiebron 1 in de bijlage. Als Jeroen

Nadere informatie

INFORMATIEBULLETIN PENSIOENAKKOORD

INFORMATIEBULLETIN PENSIOENAKKOORD Het federatiebestuur van de FNV heeft op 10 juni met de werkgevers en het kabinet een principeakkoord ondertekend over pensioen en AOW. Alleen FNV Bondgenoten stemde tegen in de federatieraad waarin alle

Nadere informatie

Eindexamen economie vmbo gl/tl 2008 - II

Eindexamen economie vmbo gl/tl 2008 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Schuld en boete Bij de beantwoording van de vragen 1 tot en met 6 moet je soms gebruikmaken van informatiebron 1 en 2 in de bijlage.

Nadere informatie

Eindexamen economie vmbo gl/tl 2006 - II

Eindexamen economie vmbo gl/tl 2006 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. HET GROTE ONDERNEMERSSPEL Bij de beantwoording van de vragen 1 tot en met 6 hoef je géén gebruik te maken van de informatiebronnen

Nadere informatie

Armoede is. geen tegenslag maar

Armoede is. geen tegenslag maar Armoede is geen tegenslag maar een aanslag 7 #GoLeft1: Armoede is geen tegenslag, maar een aanslag Uit de verkiezingsenquête van de PVDA Armoede is de grootste zorg van de Belgen. 43% van de ondervraagden

Nadere informatie

t Leven is zo al duur genoeg

t Leven is zo al duur genoeg 6 % 6 % 6% 6% 6% 6% 6% 6% (Belga) Doordat de Europese Unie het duurder maakt om broeikasgassen uit te stoten, zal elektriciteit 10 tot 15 procent duurder worden in 2020. Dat geeft de Europese Commissie

Nadere informatie

Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis

Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis Jona

Nadere informatie

De fiscale lasten op nieuwbouw zijn in ons land zeer hoog en kunnen oplopen tot 106 % van de

De fiscale lasten op nieuwbouw zijn in ons land zeer hoog en kunnen oplopen tot 106 % van de ITINERA INSTITUTE ANALYSE Woonbonus mildert fiscale druk op nieuwbouw van 106% tot 60%... maar volstaat niet om nieuwbouw op peil te houden en wordt beter vervangen door een Btw-verlaging. 2012/3 06 03

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL. economie CSE GL en TL. tijdvak 2 dinsdag 21 juni Vaststellingsexemplaar Versie 13.30 17-6-2009-15.30 uur

Examen VMBO-GL en TL. economie CSE GL en TL. tijdvak 2 dinsdag 21 juni Vaststellingsexemplaar Versie 13.30 17-6-2009-15.30 uur Examen VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 dinsdag 21 juni Vaststellingsexemplaar Versie 13.30 17-6-2009-15.30 uur economie CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 46 vragen. Voor

Nadere informatie