Studiegids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids 2013-2014"

Transcriptie

1 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Studiegids Afstudeerrichting Cross Media Management Modeldeeltraject 2

2 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van het Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE). Je vindt er, per, specifieke gegevens over de competenties die worden aangebracht, de manier waarop dat gebeurt en hoe ze worden geëvalueerd. De opleidingsonderdelen zijn gebundeld per modeltraject. Wijzigingen aan studiegidsen worden tijdens de contactmomenten gemeld en aan de prikborden (valven) bekendgemaakt. Deze studiegids blijft een beknopte beschrijving van je opleidingsprogramma. De vaklectoren zullen je bij het begin van elke cursus zeer gedetailleerde informatie geven. Ze staan het hele academiejaar ter beschikking om je vragen te beantwoorden. - Evaluaties: Naast klassieke schriftelijke en mondelinge examens word je voor sommige opleidingsonderdelen gedurende het academiejaar (regelmatig) geëvalueerd. Het gewicht en de aard van deze evaluaties staan vermeld in de studiegids. De gedetailleerde beschrijving van je opdrachten, de deadlines ed. worden door de vaklectoren tijdens contactmomenten en via Blackboard meegedeeld. In het bedrijfsleven wordt veel belang gehecht aan het naleven van deadlines. Daarom kan het niet naleven ervan gevolgen hebben op je resultaten. - Startmomenten: sommige opleidingsonderdelen starten meerdere keren op gedurende het academiejaar. De studiegids vermeldt telkens de evaluatiemomenten voor de eerste opstart. Evaluaties tijdens de andere lesperiodes gebeuren steeds op analoge wijze. Kijk in je persoonlijke lessenrooster na tijdens welke periode(s) jij het moet volgen. - Studiepunt: Het aantal studiepunten geeft aan hoeveel studietijd (voorbereiding, bijwonen hoorcolleges, zelfstudie, afwerken van opdrachten, afleggen van examens ) een gemiddelde student aan het zal besteden om te kunnen slagen. Per studiepunt worden decretaal 25 à 30 uren studietijd verwacht. Een voltijdse student besteedt 1500 à 1800 werkuren aan zijn studie. - Taalniveau: Voor vreemde talen wordt het te behalen niveau weergegeven met behulp van codes uit het Common European Framework of Reference. De betekenis van die niveaucodes vind je als bijlage in deze handleiding. - Examencontract: Inschrijven onder examencontract is in regel enkel mogelijk als dit vermeld staat op de didactische steekkaart. - Plagiaat is elke overname van het werk van anderen op identieke wijze of onder licht gewijzigde vorm en zonder adequate bronvermelding. Bij een vastgesteld plagiaat is de sanctie: naargelang de ernst van de onregelmatigheid minimaal een 0/20 voor het betrokken examen of opdracht, een 0/20 voor het, een verhoging tot minimaal 12 studiepunten en maximaal tot het volledig verwijzen naar een volgend academiejaar.

3 Competentieprofiel: inleiding Het competentieprofiel van de professionele bachelor in het Cross-Media Management is opgebouwd uit 12 competenties. sprofiel C1: Oplossingsgericht werken met inzicht in visie en werking van de organisatie De beginnende beroepsbeoefenaar heeft bedrijfseconomisch, organisatorisch en juridisch inzicht. Hij/zij werkt oplossingsgericht. C2: Eigen werk organiseren en projectmatig werken De beginnende beroepsbeoefenaar kan activiteiten en projecten efficiënt plannen, organiseren, opvolgen en erover rapporteren. Hij/zij kan prioriteiten stellen. C3: In team werken en leiding geven De beginnende beroepsbeoefenaar kan samenwerken aan een gezamenlijk doel, taken delegeren en coördineren in een multidisciplinair, intercultureel en internationaal kader. C4: ICT-tools professioneel gebruiken De beginnende beroepsbeoefenaar kan vlot en efficiënt gebruik maken van volgende ICT-vaardigheden: agenda-, contact- en mailbeheer, bestandenbeheer, tekstverwerker, rekenblad, presentatievormen, website, beeldverwerking, lay-out, sociale media. C5: Data verwerken tot zinvolle informatie De beginnende beroepsbeoefenaar kan in verschillende werkterreinen relevante informatie opzoeken, selecteren en ordenen en omgaan met tegenstrijdige informatie. Hij heeft cijfermatig inzicht en werkt onderzoeksmatig. C6: Professioneel communiceren, mondeling en schriftelijk, in min. drie talen De beginnende beroepsbeoefenaar kan een boodschap efficiënt overbrengen door de inhoud af te stemmen op het zakelijke en relationele doel en op het doelpubliek. Hij kiest daarbij het juiste medium en kan ook nieuwe media inzetten. C7: Intercultureel functioneren in de internationale context De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om als kritisch-bewuste burger op een open en respectvolle manier flexibel en intercultureel te functioneren in de multiculturele en diverse samenleving waarin men leeft en werkt. C8: Kritische reflectie en levenslang leren De beginnende beroepsbeoefenaar kan het eigen functioneren kritisch evalueren, leerdoelen voor zichzelf formuleren en acties ondernemen om zich verder te professionaliseren. C9: Resultaatgericht werken in complexe contexten De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om vooropgestelde doelstellingen te behalen, ook in veranderende omstandigheden (flexibel) en onder hoge tijdsdruk (stressbestendig). Hij handelt kwaliteitsverhogend door zorgvuldig en volledig te werken en ziet opportuniteiten om te verbeteren. C10: Deontologisch handelen De beginnende beroepsbeoefenaar is betrouwbaar en verantwoordelijk. Hij gaat discreet om met gevoelige en vertrouwelijke informatie.

4 C11: Creativiteit De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat originele ideeën, oplossingen en methoden te bedenken voor zijn werksituatie. Hij neemt nieuwe initiatieven die origineel en relevant zijn. C12: Teamgericht en klantgericht De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om binnen een (multidisciplinair) team constructief samen te werken en resultaten te behalen. Hij is dienstverlenend ingesteld en heeft oog voor de relatie tussen de klant en de organisatie.

5 Council of Europe: a European Framework with common reference levels (www.culture2.coe.int/potfolio) A1 A2 B1 B2 C1 C2 BEGRIJPEN SPREKEN SCHRIJVEN LUISTEREN LEZEN PRODUCTIE INTERACTIE Ik kan moeiteloos gesproken taal begrijpen, in welke vorm dan ook, hetzij in direct contact, hetzij via radio of tv, zelfs wanneer in een snel moedertaaltempo gesproken wordt als ik tenminste enige tijd heb om vertrouwd te raken met het accent. Ik kan een langer betoog begrijpen, zelfs wanneer dit niet duidelijk gestructureerd is en wanneer relaties slechts impliciet zijn en niet expliciet worden aangegeven. Ik kan zonder al te veel inspanning tv-programma s en films begrijpen. Ik kan een langer betoog en lezingen begrijpen en zelfs complexe redeneringen volgen, wanneer het onderwerp redelijk vertrouwd is. Ik kan de meeste nieuws- en actualiteitenprogramma s op de tv begrijpen. Ik kan het grootste deel van films in standaarddialect begrijpen. Ik kan de hoofdpunten begrijpen wanneer in duidelijk uitgesproken standaarddialect wordt gesproken over vertrouwde zaken die ik regelmatig tegenkom op mijn werk, school, vrije tijd enz. Ik kan de hoofdpunten van veel radio- of tv-programma s over actuele zaken of over onderwerpen van persoonlijk of beroepsmatig belang begrijpen, wanneer er betrekkelijk langzaam en duidelijk gesproken wordt. Ik kan zinnen en de meest frequente woorden begrijpen die betrekking hebben op gebieden die van direct persoonlijk belang zijn (bijvoorbeeld basisinformatie over mezelf en mijn familie, winkelen, plaatselijke omgeving, werk). Ik kan de belangrijkste punten in korte, duidelijke eenvoudige boodschappen en aankondigingen volgen. Ik kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die mezelf, mijn familie en directe concrete omgeving betreffen, wanneer de mensen langzaam en duidelijk spreken. Ik kan moeiteloos vrijwel alle vormen van de geschreven taal lezen, inclusief abstracte, structureel of linguïstisch complexe teksten, zoals handleidingen, specialistische artikelen en literaire werken. Ik kan lange en complexe feitelijke en literaire teksten begrijpen, en het gebruik van verschillende stijlen waarderen. Ik kan gespecialiseerde artikelen en lange technische instructies begrijpen, zelfs wanneer deze geen betrekking hebben op mijn terrein. Ik kan artikelen en verslagen lezen die betrekking hebben op eigentijdse problemen, waarbij de schrijvers een bepaalde houding of standpunt innemen. Ik kan eigentijds literair proza begrijpen. Ik kan teksten begrijpen die hoofdzakelijk bestaan uit hoogfrequente, alledaagse of aan mijn werk gerelateerde taal. Ik kan de beschrijving van gebeurtenissen, gevoelens en wensen in persoonlijke brieven begrijpen. Ik kan zeer korte eenvoudige teksten lezen. Ik kan specifieke voorspelbare informatie vinden in eenvoudige, alledaagse teksten zoals advertenties, folders, menu's en dienstregelingen en ik kan korte, eenvoudige, persoonlijke brieven begrijpen. Ik kan vertrouwde namen, woorden en zeer eenvoudige zinnen begrijpen, bijvoorbeeld in mededelingen, op posters en in catalogi. Ik kan een duidelijke, goedlopende beschrijving of redenering presenteren in een stijl die past bij de context en in een doeltreffende logische structuur, zodat de toehoorder in staat is de belangrijke punten op te merken en te onthouden. Ik kan duidelijke, gedetailleerde beschrijvingen geven over complexe onderwerpen en daarbij sub-thema's integreren, specifieke standpunten ontwikkelen en het geheel afronden met een passende conclusie. Ik kan duidelijke, gedetailleerde beschrijvingen presenteren over een breed scala van onderwerpen die betrekking hebben op mijn interessegebied. Ik kan een standpunt over een actueel onderwerp verklaren en de voordelen en nadelen van diverse opties uiteenzetten. Ik kan uitingen op een simpele manier aan elkaar verbinden, zodat ik ervaringen en gebeurtenissen, mijn dromen, verwachtingen en ambities kan beschrijven. Ik kan in het kort redenen en verklaringen geven voor mijn meningen en plannen. Ik kan een verhaal vertellen, of de plot van een boek of film weergeven en mijn reacties beschrijven. Ik kan een reeks uitdrukkingen en zinnen gebruiken om in eenvoudige bewoordingen mijn familie en andere mensen, leefomstandigheden, mijn opleiding en mijn huidige of meest recente baan te beschrijven. Ik kan eenvoudige uitdrukkingen en zinnen gebruiken om mijn woonomgeving en de mensen die ik ken, te beschrijven. Ik kan zonder moeite deelnemen aan welk gesprek of discussie dan ook en ben zeer vertrouwd met idiomatische uitdrukkingen en spreektaal. Ik kan mezelf vloeiend uitdrukken en de fijnere betekenisnuances precies weergeven. Als ik een probleem tegenkom, kan ik mezelf hernemen en mijn betoog zo herstructureren dat andere mensen het nauwelijks merken. Ik kan mezelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder merkbaar naar uitdrukkingen te hoeven zoeken. Ik kan de taal flexibel en effectief gebruiken voor sociale en professionele doeleinden. Ik kan ideeën en meningen met precisie formuleren en mijn bijdrage vaardig aan die van andere sprekers relateren. Ik kan zodanig deelnemen aan een vloeiend en spontaan gesprek, dat normale uitwisseling met moedertaalsprekers redelijk mogelijk is. Ik kan binnen een vertrouwde context actief deelnemen aan een discussie en hierin mijn standpunten uitleggen en ondersteunen. Ik kan de meeste situaties aan die zich kunnen voordoen tijdens een reis in een gebied waar de betreffende taal wordt gesproken. Ik kan onvoorbereid deelnemen aan een gesprek over onderwerpen die vertrouwd zijn, of mijn persoonlijke belangstelling hebben of die betrekking hebben op het dagelijks leven (bijvoorbeeld familie, hobby's, werk, reizen en actuele gebeurtenissen). Ik kan communiceren over eenvoudige en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde onderwerpen en activiteiten betreffen. Ik kan zeer korte sociale gesprekken aan, alhoewel ik gewoonlijk niet voldoende begrijp om het gesprek zelfstandig gaande te houden. Ik kan deelnemen aan een eenvoudig gesprek, wanneer de gesprekspartner bereid is om zaken in een langzamer spreektempo te herhalen of opnieuw te formuleren en mij helpt bij het formuleren van wat ik probeer te zeggen. Ik kan eenvoudige vragen stellen en beantwoorden die een directe behoefte of zeer vertrouwde onderwerpen betreffen. Ik kan een duidelijke en vloeiend lopende tekst in een gepaste stijl schrijven. Ik kan complexe brieven, verslagen of artikelen schrijven waarin ik een zaak weergeef in een doeltreffende, logische structuur, zodat de lezer de belangrijke punten kan opmerken en onthouden. Ik kan samenvattingen van en kritieken op professionele of literaire werken schrijven. Ik kan me in duidelijke, goed gestructureerde tekst uitdrukken en daarbij redelijk uitgebreid standpunten uiteenzetten. Ik kan in een brief, een opstel of een verslag schrijven over complexe onderwerpen en daarbij de voor mij belangrijke punten benadrukken. Ik kan schrijven in een stijl die is aangepast aan de lezer die ik in gedachten heb. Ik kan een duidelijke, gedetailleerde tekst schrijven over een breed scala van onderwerpen die betrekking hebben op mijn interesses. Ik kan een opstel of verslag schrijven, informatie doorgeven of redenen aanvoeren ter ondersteuning vóór of tégen een specifiek standpunt. Ik kan brieven schrijven waarin ik het persoonlijk belang van gebeurtenissen en ervaringen aangeef. Ik kan eenvoudige samenhangende tekst schrijven over onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk belang zijn. Ik kan persoonlijke brieven schrijven waarin ik mijn ervaringen en indrukken beschrijf. Ik kan korte, eenvoudige notities en boodschappen opschrijven. Ik kan een zeer eenvoudige persoonlijke brief schrijven, bijvoorbeeld om iemand voor iets te bedanken. Ik kan een korte, eenvoudige ansichtkaart schrijven, bijvoorbeeld voor het zenden van vakantiegroeten. Ik kan op formulieren persoonlijke details invullen, bijvoorbeeld mijn naam, nationaliteit en adres noteren op een hotelinschrijvingsformulier.

6 Curriculum Modeldeeltraject 2 : Office management Afstudeerrichting Cross-media Management Curriculum Curriculum Nr Naam OLOD stpt concordantie Rangorde Naam OLOD stpt gew dolod OPT volgtijdelijkheid op A Naam OLOD stpt 201 Nederlandse communicatie OM Nederlandse communicatie OM SP in XM² HRM Nederlandse communicatie Nederlandse communicatie % 114SP+niet combineren met andere OLOD's tijdens dezelfde periode + project I en project II moeten afgerond zijn voor start project III Project III: Stage Nederlandse communicatie Nederlandse communicatie % 114SP+niet combineren met andere OLOD's tijdens dezelfde periode + project I en project II moeten afgerond zijn voor start project III Project III: Stage Engelse communicatie XM² Engelse communicatie XM² Nederlandse communicatie OM Engelse communicatie XM² Franse communicatie XM² SP in XM² Arbeidsrecht Engelse communicatie XM² Franse communicatie XM² % 105 Engelse communicatie XM² Engelse communicatie XM² Franse communicatie XM² % 208 Franse communicatie XM² Franse communicatie XM² Interculturele communicatie 3 Franse communicatie XM² Franse communicatie XM² Word 2, Excel 2 3 Franse communicatie XM² Franse communicatie XM² Word % Intrapreneurship Interculturele communicatie Excel % Module XM² Word 2, Excel Access, Multimedia 2 3 Social strategy Access, Multimedia Access 2 80% Web essentials Access 215 Multimedia % 215 Multimedia Intern en operationeel management Intern en operationeel management Intern management 3 60% 217 Intern management 218 Operationeel management 1 40% 218 Operationeel management 219 Religie, zingeving en levensbeschouwing Religie, zingeving en levensbeschouwing Project II Project II Inloopstage 2 60% Module XM² Studiereis 2 20% 221 Monitoring Activiteitenportfolio 1 20% 222 Conversation management II Web content management 4 Module XM² Projectmanagement XM² Monitoring Methodiek projectmanagement 222 Conversation management II Project management tools 223 Web content management 4 Keuze uit Projectmanagement XM² Maatschappelijk verantwoord ondernemen I 225 Methodiek projectmanagement 4 85% 228 Storytelling 226 Project management tools 1 15% 228 Storytelling 3 Keuze uit Maatschappelijke verantwoord ondernemen 1 */A 234 Entrepreneurship * Totaal 60 Totaal 60 60

7 Studiegids Academiejaar Traject XM² deel 2 (Voltijds modeltraject) Soort opleiding Diplomatitel Toelatingsvoorwaarden Afstudeerrichting(en) Studieomvang Onderwijstaal Bachelor in het office management Geen Bedrijfsvertaler-tolk Cross Media Management Event- en projectmanagement Executive Management Assistant International Management Assistant Medical Management Assistant 180 studiepunten (ECTS) Nederlands Begindatum Einddatum Vakantie Kerstvakantie van tot Aansluit- en vervolgopleidingen Paasvakantie van tot Zomervakantie van tot

8 Modeltrajecten Modeltraject EPM volledig - deeltraject EPM deel 1 - deeltraject EPM deel 2 - deeltraject EPM deel 3 - deeltraject uitwisseling Modeltraject IMA volledig - deeltraject IMA deel 1 - deeltraject IMA deel 2 - deeltraject IMA deel 3 - deeltraject uitwisseling Modeltraject EMA volledig - deeltraject EMA deel 1 - deeltraject EMA deel 2 - deeltraject EMA deel 3 - deeltraject uitwisseling Modeltraject XM² volledig - deeltraject XM² deel 1 - deeltraject XM² deel 2 - deeltraject XM² deel 3 - deeltraject uitwisseling Modeltraject EPM SDV - deeltraject EPM SDV Modeltraject IMA SDV - deeltraject IMA SDV Modeltraject EMA SDV - deeltraject EMA SDV Modeltraject XM² SDV - deeltraject XM² SDV Modeltraject MSO volledig - deeltraject MSO deel 3 Modeltraject BVT volledig - deeltraject BVT deel 3

9 sprogramma XM² deel 2 (Voltijds modeltraject) studiepunten tijdsorganisatie Nederlandse communicatie OM 2 4 Variabel - Nederlandse communicatie Periode Nederlandse communicatie Periode 3+4 Word 2, Excel 2 3 Variabel - Word 2 1 Periode 1 of Variabel - Excel 2 2 Periode 1+2 Access, Multimedia 2 3 Variabel - Access 2 Periode Multimedia 2 1 Periode 4 Intern en operationeel management 4 Variabel - Intern management 3 Periode Operationeel management 1 Periode 1+2 of Periode 3+4 Religie, Zingeving en Levensbeschouwing 3 Periode 1+2 of Periode 3+4 Project II 5 Variabel - Inloopstage 2 Variabel - Studiereis 2 Variabel - Activiteitenportfolio 1 Variabel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 3 Periode 1+2 of Periode 3+4 Interculturele communicatie 3 Periode 3+4 Entrepreneurship 3 Periode 1+2 Engelse communicatie XM² 2 6 Academiejaar Monitoring 4 Periode 3+4 Conversation management II 4 Periode 1+2 Web content management 4 Periode 3+4 of Periode 1+2 Projectmanagement XM² 5 Variabel - Methodiek projectmanagement 4 Periode Project management tools 1 Periode 2 Franse communicatie XM² Franse communicatie XM² Periode Franse communicatie XM² Periode 3+4 Storytelling 3 Periode 1+2

10 Craeye Martine De Ryck Brigitta Vertessen Dieter Studiepunten: 4 Samengesteld Nederlandse communicatie OM 2 Nederlandse communicatie OM 1 Wegingsfactor: 4 Op 20 (tot op een halve) Delibereerbaar Herkansing: Niet-geslaagde dolods (waarop tweede examenkans mogelijk) samengesteld Trajectschijf: 2 Soort contract: DIP, CRD, EXD, EXC

11 Tijdsorganisatie: Periode 1+2 Craeye Martine De Ryck Brigitta Vertessen Dieter Studiepunten: 3 Deel Nederlandse communicatie 2.1 Nederlandse communicatie OM 1 Leerinhoud Zakelijk schrijven, corresponderen, redigeren. Wegingsfactor: 2.4 Op 20 (tot op een tiende) Doelstellingen - De student kan doelgericht en publiekgericht schrijven op een correcte en logische manier. - De student kiest bewust voor een efficiënte en effectieve schrijfstrategie. - De student kan eigen teksten en die van medestudenten op een kritische manier lezen en becommentariëren. Werkvormen Werkcollege, onderwijsleergesprek, opdrachten. Studiebelasting: 60u Contacturen per jaar: 24u deel van een Werkvorm Spreiding Startmoment(en) Contacturen (24u) 2 periodes periode 1 Zelfstudie (36u) 2 periodes periode 1 Evaluatie Ex. Moment Vorm Gewicht Herhaalbaar? Toelichting kans 1 Na 2de Vaardigheidstoets % Ja 2 Tweede zittijd Vaardigheidstoets % NVT Nederlands We toetsen de vaardigheid zakelijk schrijven. De student mag daarbij vooraf overeengekomen materiaal gebruiken. Indien de student verzaakt aan het testen volgens de examenprocedure voor laptopexamens tijdens het academiejaar, is een klacht m.b.t. software, hardware en netwerkproblemen, bij de ombuds niet ontvankelijk. Alle verdere instructies verneemt de student via Blackboard Learning and Community Portal System TM. Om te kunnen slagen op het solod Nederlandse communicatie OM2 moet je op dit dolod Nederlandse communicatie 2.1. minstens 6/20 behalen. Studiematerialen (onder voorbehoud) Transparanten, Woordenlijst Nederlandse Taal (kan ook gratis op het internet geraadpleegd worden: Van Dale woordenboeken, andere elektronische hulpmiddelen. Aanvullende studiematerialen vind je op Blackboard of krijg je van de docent(en). Medium Studiemateriaal Auteur Uitgever ISBN Boek Bin normen (editie laatste versie) Licap Cursus Nederlandse communicatie - OM2 - deel1 Vakgroep Nederlandse communicatie KDG Instap- en studiebegeleiding Bij dit hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

12 Te verwerven competenties (zie lijst met competenties vooraan) Uitdiepend HEB OM6 Professioneel communiceren, mondeling en schriftelijk, in min. 3 talen

13 Tijdsorganisatie: Periode 3+4 Craeye Martine De Ryck Brigitta Deel Nederlandse communicatie 2.2 Nederlandse communicatie OM 1 Studiepunten: 1 Wegingsfactor: 1.6 Op 20 (tot op een tiende) Leerinhoud Manipuleren en argumenteren: subjectieve woordkeuze, drogredenen, standpunten, argumenten. Presenteren Doelstellingen - De student kan doelgericht en publiekgericht schrijven en spreken op een correcte en logische manier. - De student kan manipulatief en ander geladen taalgebruik onderkennen en doorprikken. - De student kan drogredeneringen herkennen en ontkrachten. - De student kan de ontvanger overtuigen door zijn standpunt met argumenten te ondersteunen. Studiebelasting: 40u Contacturen per jaar: 24u deel van een Werkvormen Werkcollege, onderwijsleergesprek, opdrachten, presentaties. Werkvorm Spreiding Startmoment(en) Contacturen (24u) 2 periodes periode 3 Zelfstudie (16u) 2 periodes periode 3 Evaluatie Nederlands Ex. Moment Vorm Gewicht Herhaalbaar? Toelichting kans 1 Tijdens 2de Vaardigheidstoets 50.00% Ja 1 Na 2de Schriftelijk examen 50.00% Ja 2 Tweede zittijd Schriftelijk examen 50.00% NVT 2 Tweede zittijd Vaardigheidstoets 50.00% NVT Om te kunnen slagen op het solod Nederlandse communicatie OM2 moet je op dit dolod Nederlandse communicatie 2.2. minstens 6/20 behalen Eerste zittijd Geen hulpmiddelen toegelaten tijdens schriftelijk examen. Vaardigheidstoets over presenteren tijdens de contacturen. Tweede zittijd Geen hulpmiddelen toegelaten tijdens schriftelijk examen. Vaardigheidstoets over presenteren: bestaat uit een nieuwe presentatie over een ander onderwerp. Studenten bieden zich samen aan op hetzelfde tijdstip en vormen het publiek bij de presentatie van de medestudent. Alle studenten zijn aanwezig tot iedereen aan bod is gekomen. Studiematerialen (onder voorbehoud) Transparanten, PowerPoint, Prezi. Aanvullende studiematerialen vind je op Blackboard of krijg je van de docent(en). Medium Studiemateriaal Auteur Uitgever ISBN

14 Cursus Nederlandse communicatie - OM2 - deel2 Vakgroep Nederlandse communicatie KDG Instap- en studiebegeleiding Bij dit hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding. Te verwerven competenties (zie lijst met competenties vooraan) Inleidend HEB OM6 Professioneel communiceren, mondeling en schriftelijk, in min. 3 talen

15 Back Daisy De Keulenaer Kenneth Halsberghe Serge Lioret Christian Patel Paresh Samengesteld Word 2, Excel 2 PowerPoint, Word 1, Multimedia 1, Excel 1 Studiepunten: 3 Wegingsfactor: 3 Op 20 (tot op een halve) Delibereerbaar Herkansing: Niet-geslaagde dolods (waarop tweede examenkans mogelijk) samengesteld Trajectschijf: 2 Soort contract: DIP, CRD, EXD, EXC

16 Back Daisy De Keulenaer Kenneth Halsberghe Serge Lioret Christian Patel Paresh Studiepunten: 1 Deel Word 2 PowerPoint, Word 1, Multimedia 1 + Excel 1 Leerinhoud WORD gevorderde toepassingen, sjablonen, formulieren, afdruk samenvoegen... Wegingsfactor: 1.2 Op 20 (tot op een tiende) Doelstellingen - De student kan complexe functies Word (gevorderde toepassingen, sjablonen, formulieren, afdruk samenvoegen...) gebruiken Werkvormen Studiebelasting: 25u Contacturen per jaar: 16u deel van een Werkvorm Spreiding Startmoment(en) Contacturen (16u) 1 periode periode 1 Zelfstudie (9u) 1 periode periode 1 Evaluatie Ex. Moment Vorm Gewicht Herhaalbaar? Toelichting kans 1 Na 2de Schriftelijk examen % Ja geen hulpmiddelen toegelaten laptopexamen na periode 2 2 Tweede zittijd Schriftelijk examen % NVT geen hulpmiddelen toegelaten Om te kunnen slagen op het solod Word2, Excel 2 moet je op dit dolod Word 2 minstens 6/20 behalen. Nederlands Indien de student verzaakt aan het testen volgens de examenprocedure voor laptopexamens tijdens het academiejaar, is een klacht m.b.t. software, hardware en netwerkproblemen, bij de ombuds niet ontvankelijk. Alle verdere instructies verneemt de student via Blackboard Learning and Community Portal System TM. Studiematerialen (onder voorbehoud) - Microsoft Office PROFESSIONAL (Word, Excel, Access) ALS JE IN PERIODE 3,4 ACCESS VOLGT! - Microsoft Office (Word, Excel) ALS JE IN PERIODE 3,4 geen ACCESS VOLGT! - Syllabus oefeningen Word - Blackboard Medium Studiemateriaal Auteur Uitgever ISBN Cursus Word 2 (editie OM207) D. Back - K. De Keulenaer KDG Te verwerven competenties (zie lijst met competenties vooraan) Inleidend HEB OM4 Informatiebeheer - ICT-tools professioneel gebruiken

17 Tijdsorganisatie: Periode 1+2 Back Daisy De Keulenaer Kenneth Halsberghe Serge Lioret Christian Patel Paresh Deel Excel 2 PowerPoint, Word 1, Multimedia 1 + Excel 1 Leerinhoud EXCEL gevorderde functies, complexe grafieken, consolidatie, datatoepassing, draaitabel... Studiepunten: 2 Wegingsfactor: 1.8 Op 20 (tot op een tiende) Doelstellingen - De student kan complexe functies Excel (gevorderde toepassingen, grafieken, consolidatie, datatoepassingen...) gebruiken Werkvormen Werkvorm Spreiding Startmoment(en) Studiebelasting: 50u Contacturen per jaar: 32u deel van een Contacturen (32u) 2 periodes periode 1 Zelfstudie (18u) 2 periodes periode 1 Evaluatie Ex. Moment Vorm Gewicht Herhaalbaar? Toelichting kans 1 Na 2de Schriftelijk examen % Ja geen hulpmiddelen toegelaten 2 Tweede zittijd Schriftelijk examen % NVT geen hulpmiddelen toegelaten Om te kunnen slagen op het solod Word2, Excel 2 moet je op dit dolod Excel 2 minstens 6/20 behalen. Indien de student verzaakt aan het testen volgens de examenprocedure voor laptopexamens tijdens het academiejaar, is een klacht m.b.t. software, hardware en netwerkproblemen, bij de ombuds niet ontvankelijk. Alle verdere instructies verneemt de student via Blackboard Learning and Community Portal System TM. Nederlands Studiematerialen (onder voorbehoud) - Microsoft Office PROFESSIONAL (Word, Excel, Access) ALS JE IN PERIODE 3,4 ACCESS VOLGT! - Microsoft Office (Word, Excel) ALS JE IN PERIODE 3,4 geen ACCESS VOLGT! - Handboek Excel (OM1) - Blackboard Te verwerven competenties (zie lijst met competenties vooraan) Inleidend HEB OM4 Informatiebeheer - ICT-tools professioneel gebruiken

18 Back Daisy Dubois Erik Patel Paresh Spiessens Koen Verheyden Danny Samengesteld Access, Multimedia 2 Geen Studiepunten: 3 Wegingsfactor: 3 Op 20 (tot op een halve) Delibereerbaar Herkansing: Niet-geslaagde dolods (waarop tweede examenkans mogelijk) samengesteld Trajectschijf: 2 Soort contract: DIP, CRD, EXD, EXC

19 Tijdsorganisatie: Periode 3+4 Back Daisy Patel Paresh Verheyden Danny Deel Access Geen Leerinhoud Access : tabellen, query's, formulieren en rapporten Studiepunten: 2 Wegingsfactor: 2.4 Op 20 (tot op een tiende) Studiebelasting: 60u Contacturen per jaar: 42u deel van een Doelstellingen de student kan complexe functies Access (tabellen, query's, formulieren en rapporten) gebruiken Werkvormen Werkvorm Spreiding Startmoment(en) Contacturen (42u) 2 periodes periode 3 Zelfstudie (18u) 2 periodes periode 3 Evaluatie Ex. Moment Vorm Gewicht Herhaalbaar? Toelichting kans 1 Na 4de Schriftelijk examen % Ja 2 Tweede zittijd Schriftelijk examen % NVT Om te kunnen slagen op het solod Access, Multimedia 2 moet je op dit dolod Access minstens 6/20 behalen. Indien de student verzaakt aan het testen volgens de examenprocedure voor laptopexamens tijdens het academiejaar, is een klacht m.b.t. software, hardware en netwerkproblemen, bij de ombuds niet ontvankelijk. Alle verdere instructies verneemt de student via Blackboard Learning and Community Portal System TM. Nederlands Studiematerialen (onder voorbehoud) - Microsoft Office PROFESSIONAL (Word, Excel, Access) - Handboek MS Access Blackboard Medium Studiemateriaal Auteur Uitgever ISBN Boek Ms Access 2010 (editie 2011) Eddy Van den Broeck/Erik Cuypers De Boeck Te verwerven competenties (zie lijst met competenties vooraan) Inleidend HEB OM4 Informatiebeheer - ICT-tools professioneel gebruiken

20 Tijdsorganisatie: Periode 4 Dubois Erik Spiessens Koen Studiepunten: 1 Wegingsfactor: 0.6 Op 20 (tot op een tiende) Studiebelasting: 18u Contacturen per jaar: 6u deel van een Deel Multimedia 2 Geen Leerinhoud 1. Hardware van de computer 2. Opstarten van de computer 3. Gebruikersaccounts 4. Microsoft Office 5. Thuisnetwerk 6. Surfen 7. Digitale foto's 8. Audio-Video Doelstellingen - De student kan Windows 7 (gevorderd) gebruiken - De student kan gericht specifieke software vinden en gebruiken. - De student is in staat om zelf courante PC-problemen op te lossen. - De student is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het vlak van informatica. - De student kent de technische achtergrond rond audio/video/foto materiaal. - De student kent een basis van troubleshouting om de meest gangbare problemen zelf op te lossen. - De student kent de basis van Windows Moviemaker. - De student kan de laptop verbinden met een netwerk. Werkvormen Demonstratie, Practicum, Onderwijsleergesprek, Zelfstudie Werkvorm Spreiding Startmoment(en) Nederlands Contacturen (6u) 1 periode periode 4 Zelfstudie (12u) 1 periode periode 4 Evaluatie Ex. Moment Vorm Gewicht Herhaalbaar? Toelichting kans 1 Na 1ste Mondeling examen % Ja schriftelijk gedeelte op papier, mondeling gedeelte op laptop 2 Tweede zittijd Mondeling examen % NVT schriftelijk gedeelte op papier, mondeling gedeelte op laptop De student is verantwoordelijke om een goed werkende laptop naar het examen mee te nemen. Tevens moet hij/zij er voor zorgen dat al de benodigde software en bestanden nodig om het examen tot een goed einde te brengen op zijn laptop geïnstalleerd (software) of in uitgepakte vorm aanwezig zijn (bestanden). Hij/zij is administrator op deze computer. Hij/zij mag de computer van een medestudent gebruiken om het examen af te leggen indien zijn/haar computer net voor het examen crasht. Om te kunnen slagen op het solod Access, Multimedia 2 moet je op dit dolod Multimedia 2 minstens 6/20 behalen Indien de student verzaakt aan het testen volgens de examenprocedure voor laptopexamens tijdens het academiejaar, is een klacht m.b.t. software, hardware en netwerkproblemen, bij de ombuds niet ontvankelijk. Alle verdere instructues verneemt de student via Blackboard Learning and Community Portal SystemTM." Studiematerialen (onder voorbehoud) Student heeft een laptop met Windows 7. Versie is niet van belang. Student is beheerder op zijn laptop. Student beseft dat hij geëxamineerd wordt op zijn laptop en zal alle acties ondernemen om een stabiele goed werkende laptop te bekomen en behouden (antivirus, antispyware,...). Indien de student een laptop met Windows 8 heeft zal deze toegelaten worden tot het examen. Echter de student is zelf verantwoordelijk om op te zoeken waar W8 verschilt met de geziene leerstof van Windows 7. Cursus en aanvullende studiematerialen vind je op Blackboard of krijg je van de docent(en). Zij maken ook deel uit van de leerstof. Boek : lijst met te kennen hoofdstukken staat op blackboard

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014 Modeldeeltraject 2 Afstudeerrichting Applicatie-ontwikkeling Afstudeerrichting Software Management Handleiding

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting Rechtspraktijk Modeldeeltraject 1 1 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting KMO-management Modeldeeltraject 2 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van

Nadere informatie

TAALPROFIELEN. Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN. Enschede, NaB/04-092 maart 2004 TAL E N VREEM D E

TAALPROFIELEN. Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN. Enschede, NaB/04-092 maart 2004 TAL E N VREEM D E TAALPROFIELEN Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN Enschede, NaB/04-092 maart 2004 M ODERNE VREEM D E TAL E N Verantwoording 2004 Nationaal Bureau Moderne Vreemde Talen

Nadere informatie

Kan ik het wel of kan ik het niet?

Kan ik het wel of kan ik het niet? 1 Kan ik het wel of kan ik het niet? Hieronder staan een aantal zogenaamde kan ik het wel, kan ik het niet-schalen. Deze hebben betrekking op uw taalvaardigheid in zowel het Nederlands als het Engels.

Nadere informatie

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Office management. 1eBa office management - medical mgt. Assistant/Hoger Afstandsonderwijs

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Office management. 1eBa office management - medical mgt. Assistant/Hoger Afstandsonderwijs Academiejaar 2008-2009 Programmagids Office management 1eBa office management - medical mgt. AssistantHoger Afstandsonderwijs Office management : 1eBa office management - medical mgt. AssistantHoger Afstandsonderwijs

Nadere informatie

Kenniskring NT1: Voorstellen voor een goede intake NT1

Kenniskring NT1: Voorstellen voor een goede intake NT1 Kenniskring NT1: Voorstellen voor een goede intake NT1 Plan van aanpak Kenniskring NT1: Voorstellen voor een goede intake NT1 Datum 28 05 09 Versie 2 Opdrachtgever Opdrachtnemer Contactpersoon Auteurs

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

ENGELS TWEEDE GRAAD ASO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2012/7841/006 vervangt leerplan D/2002/0279/005 met ingang van september 2012

ENGELS TWEEDE GRAAD ASO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2012/7841/006 vervangt leerplan D/2002/0279/005 met ingang van september 2012 ENGELS TWEEDE GRAAD ASO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL vervangt leerplan D/2002/0279/005 met ingang van september 2012 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ)

Nadere informatie

Opleidingsgids 2009-2010

Opleidingsgids 2009-2010 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in Toerisme en Recreatiemanagement sgids 2009-2010 talent@work Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO Campus Brugge Xaverianenstraat

Nadere informatie

Opleidingsgids 2011-2012

Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in het Office Management Afstudeerrichting Management Assistant Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Studiegids 2012-2013. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2012-2013. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2012-2013 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Toegepaste informatica Informaticamanagement en multimedia Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Toegepaste informatica en

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Opleidingsgids 2011-2012

Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting Sport- en Cultuurmanagement Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor

Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Bijlage B Nadere uitwerking de onderwijseenheden het curriculum de opleiding voor de propedeutische fase de bacheloropleiding Inhoud Contacturen...

Nadere informatie

Semester 1-2014/15 INLEIDING

Semester 1-2014/15 INLEIDING BACHELOR 1 Semester 1-2014/15 INLEIDING Semestercoördinator: Dr. M. van Egmond Mobile Learning Initiative VUmc Amsterdam WAT IS EEN IBOOK? Een ibook is een interactief studieboek voor de ipad maar kan

Nadere informatie

Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3

Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3 OPLEIDING/AFSTUDEERRICHTING: 1 BAF DOCENT(EN): Marianne De Graeve OPLEIDINGSONDERDEEL (OLOD): Frans Code: BAF-2201.E0-j1 Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3 * College:18 * College:18

Nadere informatie

Communication and Multimedia Design

Communication and Multimedia Design Studiegids Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

ALGEMENE VORMING PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN PROJECT ALGEMENE VAKKEN LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

ALGEMENE VORMING PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN PROJECT ALGEMENE VAKKEN LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ALGEMENE VORMING DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN NIVEAU TWEEDE GRAAD PROJECT ALGEMENE VAKKEN NIVEAU DERDE GRAAD NIVEAU DERDE LEERJAAR DERDE GRAAD LEERPLAN

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische fase van de bacheloropleiding Inhoud Overzicht hoofdfase

Nadere informatie

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen

Nadere informatie

Beroepscompetenties voor de bacheloropleiding in het hotelmanagement

Beroepscompetenties voor de bacheloropleiding in het hotelmanagement Beroepscompetenties voor de bacheloropleiding in het hotelmanagement Maart 2011 INHOUD Inleiding 1. COMPETENTIES 1.1 Wat zijn competenties? 1.2 Hoe competenties benutten? 1.3 Competentiegericht onderwijs

Nadere informatie

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen Stagehandleiding 2014 Algemene Cultuurwetenschappen Erasmus School of History, Culture and Communication www.eshcc.eur.nl/stage/acw acwstages@eshcc.eur.nl Mei 2014 Voorwoord Deze stagehandleiding is bedoeld

Nadere informatie

FOPAS, uw blik op de toekomst. Fopas, your Assurance to Learn & Evolve for Change and Balance

FOPAS, uw blik op de toekomst. Fopas, your Assurance to Learn & Evolve for Change and Balance FOPAS, uw blik op de toekomst Fopas, your Assurance to Learn & Evolve for Change and Balance Inhoud Fopas, uw blik op de toekomst 03 Fopas, evolutie in competenties verzekerd 03 Tot wie richten we ons?

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ DE TAALPORTFOLIO BVE

HANDLEIDING BIJ DE TAALPORTFOLIO BVE HANDLEIDING BIJ DE TAALPORTFOLIO BVE Titel: Handleiding bij de Taalportfolio BVE De Handleiding bij de Taalportfolio BVE is ontwikkeld in het kader van het project Kwaliteitsimpuls MVT van de Bve Raad.

Nadere informatie