Studiegids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids 2013-2014"

Transcriptie

1 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Office Management Studiegids Afstudeerrichting Executive management assistant Modeldeeltraject 3

2 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van het Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE). Je vindt er, per opleidingsonderdeel, specifieke gegevens over de competenties die worden aangebracht, de manier waarop dat gebeurt en hoe ze worden geëvalueerd. De opleidingsonderdelen zijn gebundeld per modeltraject. Wijzigingen aan studiegidsen worden tijdens de contactmomenten gemeld en aan de prikborden (valven) bekendgemaakt. Deze studiegids blijft een beknopte beschrijving van je opleidingsprogramma. De vaklectoren zullen je bij het begin van elke cursus zeer gedetailleerde informatie geven. Ze staan het hele academiejaar ter beschikking om je vragen te beantwoorden. - Evaluaties: Naast klassieke schriftelijke en mondelinge examens word je voor sommige opleidingsonderdelen gedurende het academiejaar (regelmatig) geëvalueerd. Het gewicht en de aard van deze evaluaties staan vermeld in de studiegids. De gedetailleerde beschrijving van je opdrachten, de deadlines ed. worden door de vaklectoren tijdens contactmomenten en via Blackboard meegedeeld. In het bedrijfsleven wordt veel belang gehecht aan het naleven van deadlines. Daarom kan het niet naleven ervan gevolgen hebben op je resultaten. - Startmomenten: sommige opleidingsonderdelen starten meerdere keren op gedurende het academiejaar. De studiegids vermeldt telkens de evaluatiemomenten voor de eerste opstart. Evaluaties tijdens de andere lesperiodes gebeuren steeds op analoge wijze. Kijk in je persoonlijke lessenrooster na tijdens welke periode(s) jij het opleidingsonderdeel moet volgen. - Studiepunt: Het aantal studiepunten geeft aan hoeveel studietijd (voorbereiding, bijwonen hoorcolleges, zelfstudie, afwerken van opdrachten, afleggen van examens ) een gemiddelde student aan het opleidingsonderdeel zal besteden om te kunnen slagen. Per studiepunt worden decretaal 25 à 30 uren studietijd verwacht. Een voltijdse student besteedt 1500 à 1800 werkuren aan zijn studie. - Taalniveau: Voor vreemde talen wordt het te behalen niveau weergegeven met behulp van codes uit het Common European Framework of Reference. De betekenis van die niveaucodes vind je als bijlage in deze handleiding. - Examencontract: Inschrijven onder examencontract is in regel enkel mogelijk als dit vermeld staat op de didactische steekkaart. - Plagiaat is elke overname van het werk van anderen op identieke wijze of onder licht gewijzigde vorm en zonder adequate bronvermelding. Bij een vastgesteld plagiaat is de sanctie: naargelang de ernst van de onregelmatigheid minimaal een 0/20 voor het betrokken examen of opdracht, een 0/20 voor het opleidingsonderdeel, een verhoging tot minimaal 12 studiepunten en maximaal tot het volledig verwijzen naar een volgend academiejaar.

3 Competentieprofiel Het competentieprofiel van de professionele bachelor in het Office management Executive Management Assistant is opgebouwd uit 12 competenties. Opleidingsprofiel C1: Oplossingsgericht werken met inzicht in visie en werking van de organisatie De beginnende beroepsbeoefenaar heeft bedrijfseconomisch, organisatorisch en juridisch inzicht. Hij/zij werkt oplossingsgericht. C2: Eigen werk organiseren en projectmatig werken De beginnende beroepsbeoefenaar kan activiteiten en projecten efficiënt plannen, organiseren, opvolgen en erover rapporteren. Hij/zij kan prioriteiten stellen. C3: In team werken en leiding geven De beginnende beroepsbeoefenaar kan samenwerken aan een gezamenlijk doel, taken delegeren en coördineren in een multidisciplinair, intercultureel en internationaal kader. C4: ICT-tools professioneel gebruiken De beginnende beroepsbeoefenaar kan vlot en efficiënt gebruik maken van volgende ICT-vaardigheden: agenda-, contact- en mailbeheer, bestandenbeheer, tekstverwerker, rekenblad, presentatievormen, website, beeldverwerking, lay-out, sociale media. C5: Data verwerken tot zinvolle informatie De beginnende beroepsbeoefenaar kan in verschillende werkterreinen relevante informatie opzoeken, selecteren en ordenen en omgaan met tegenstrijdige informatie. Hij heeft cijfermatig inzicht en werkt onderzoeksmatig. C6: Professioneel communiceren, mondeling en schriftelijk, in min. drie talen De beginnende beroepsbeoefenaar kan een boodschap efficiënt overbrengen door de inhoud af te stemmen op het zakelijke en relationele doel en op het doelpubliek. Hij kiest daarbij het juiste medium en kan ook nieuwe media inzetten. C7: Intercultureel functioneren in de internationale context De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om als kritisch-bewuste burger op een open en respectvolle manier flexibel en intercultureel te functioneren in de multiculturele en diverse samenleving waarin men leeft en werkt. C8: Kritische reflectie en levenslang leren De beginnende beroepsbeoefenaar kan het eigen functioneren kritisch evalueren, leerdoelen voor zichzelf formuleren en acties ondernemen om zich verder te professionaliseren. C9: Resultaatgericht werken in complexe contexten De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om vooropgestelde doelstellingen te behalen, ook in veranderende omstandigheden (flexibel) en onder hoge tijdsdruk (stressbestendig). Hij handelt kwaliteitsverhogend door zorgvuldig en volledig te werken en ziet opportuniteiten om te verbeteren. C10: Deontologisch handelen De beginnende beroepsbeoefenaar is betrouwbaar en verantwoordelijk. Hij gaat discreet om met gevoelige en vertrouwelijke informatie.

4 C11: Creativiteit De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat originele ideeën, oplossingen en methoden te bedenken voor zijn werksituatie. Hij neemt nieuwe initiatieven die origineel en relevant zijn. C12: Teamgericht en klantgericht De beginnende beroepsbeoefenaar is in staat om binnen een (multidisciplinair) team constructief samen te werken en resultaten te behalen. Hij is dienstverlenend ingesteld en heeft oog voor de relatie tussen de klant en de organisatie.

5 Council of Europe: a European Framework with common reference levels (www.culture2.coe.int/potfolio) A1 A2 B1 B2 C1 C2 BEGRIJPEN SPREKEN SCHRIJVEN LUISTEREN LEZEN PRODUCTIE INTERACTIE Ik kan moeiteloos gesproken taal begrijpen, in welke vorm dan ook, hetzij in direct contact, hetzij via radio of tv, zelfs wanneer in een snel moedertaaltempo gesproken wordt als ik tenminste enige tijd heb om vertrouwd te raken met het accent. Ik kan een langer betoog begrijpen, zelfs wanneer dit niet duidelijk gestructureerd is en wanneer relaties slechts impliciet zijn en niet expliciet worden aangegeven. Ik kan zonder al te veel inspanning tv-programma s en films begrijpen. Ik kan een langer betoog en lezingen begrijpen en zelfs complexe redeneringen volgen, wanneer het onderwerp redelijk vertrouwd is. Ik kan de meeste nieuws- en actualiteitenprogramma s op de tv begrijpen. Ik kan het grootste deel van films in standaarddialect begrijpen. Ik kan de hoofdpunten begrijpen wanneer in duidelijk uitgesproken standaarddialect wordt gesproken over vertrouwde zaken die ik regelmatig tegenkom op mijn werk, school, vrije tijd enz. Ik kan de hoofdpunten van veel radio- of tv-programma s over actuele zaken of over onderwerpen van persoonlijk of beroepsmatig belang begrijpen, wanneer er betrekkelijk langzaam en duidelijk gesproken wordt. Ik kan zinnen en de meest frequente woorden begrijpen die betrekking hebben op gebieden die van direct persoonlijk belang zijn (bijvoorbeeld basisinformatie over mezelf en mijn familie, winkelen, plaatselijke omgeving, werk). Ik kan de belangrijkste punten in korte, duidelijke eenvoudige boodschappen en aankondigingen volgen. Ik kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die mezelf, mijn familie en directe concrete omgeving betreffen, wanneer de mensen langzaam en duidelijk spreken. Ik kan moeiteloos vrijwel alle vormen van de geschreven taal lezen, inclusief abstracte, structureel of linguïstisch complexe teksten, zoals handleidingen, specialistische artikelen en literaire werken. Ik kan lange en complexe feitelijke en literaire teksten begrijpen, en het gebruik van verschillende stijlen waarderen. Ik kan gespecialiseerde artikelen en lange technische instructies begrijpen, zelfs wanneer deze geen betrekking hebben op mijn terrein. Ik kan artikelen en verslagen lezen die betrekking hebben op eigentijdse problemen, waarbij de schrijvers een bepaalde houding of standpunt innemen. Ik kan eigentijds literair proza begrijpen. Ik kan teksten begrijpen die hoofdzakelijk bestaan uit hoogfrequente, alledaagse of aan mijn werk gerelateerde taal. Ik kan de beschrijving van gebeurtenissen, gevoelens en wensen in persoonlijke brieven begrijpen. Ik kan zeer korte eenvoudige teksten lezen. Ik kan specifieke voorspelbare informatie vinden in eenvoudige, alledaagse teksten zoals advertenties, folders, menu's en dienstregelingen en ik kan korte, eenvoudige, persoonlijke brieven begrijpen. Ik kan vertrouwde namen, woorden en zeer eenvoudige zinnen begrijpen, bijvoorbeeld in mededelingen, op posters en in catalogi. Ik kan een duidelijke, goedlopende beschrijving of redenering presenteren in een stijl die past bij de context en in een doeltreffende logische structuur, zodat de toehoorder in staat is de belangrijke punten op te merken en te onthouden. Ik kan duidelijke, gedetailleerde beschrijvingen geven over complexe onderwerpen en daarbij sub-thema's integreren, specifieke standpunten ontwikkelen en het geheel afronden met een passende conclusie. Ik kan duidelijke, gedetailleerde beschrijvingen presenteren over een breed scala van onderwerpen die betrekking hebben op mijn interessegebied. Ik kan een standpunt over een actueel onderwerp verklaren en de voordelen en nadelen van diverse opties uiteenzetten. Ik kan uitingen op een simpele manier aan elkaar verbinden, zodat ik ervaringen en gebeurtenissen, mijn dromen, verwachtingen en ambities kan beschrijven. Ik kan in het kort redenen en verklaringen geven voor mijn meningen en plannen. Ik kan een verhaal vertellen, of de plot van een boek of film weergeven en mijn reacties beschrijven. Ik kan een reeks uitdrukkingen en zinnen gebruiken om in eenvoudige bewoordingen mijn familie en andere mensen, leefomstandigheden, mijn opleiding en mijn huidige of meest recente baan te beschrijven. Ik kan eenvoudige uitdrukkingen en zinnen gebruiken om mijn woonomgeving en de mensen die ik ken, te beschrijven. Ik kan zonder moeite deelnemen aan welk gesprek of discussie dan ook en ben zeer vertrouwd met idiomatische uitdrukkingen en spreektaal. Ik kan mezelf vloeiend uitdrukken en de fijnere betekenisnuances precies weergeven. Als ik een probleem tegenkom, kan ik mezelf hernemen en mijn betoog zo herstructureren dat andere mensen het nauwelijks merken. Ik kan mezelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder merkbaar naar uitdrukkingen te hoeven zoeken. Ik kan de taal flexibel en effectief gebruiken voor sociale en professionele doeleinden. Ik kan ideeën en meningen met precisie formuleren en mijn bijdrage vaardig aan die van andere sprekers relateren. Ik kan zodanig deelnemen aan een vloeiend en spontaan gesprek, dat normale uitwisseling met moedertaalsprekers redelijk mogelijk is. Ik kan binnen een vertrouwde context actief deelnemen aan een discussie en hierin mijn standpunten uitleggen en ondersteunen. Ik kan de meeste situaties aan die zich kunnen voordoen tijdens een reis in een gebied waar de betreffende taal wordt gesproken. Ik kan onvoorbereid deelnemen aan een gesprek over onderwerpen die vertrouwd zijn, of mijn persoonlijke belangstelling hebben of die betrekking hebben op het dagelijks leven (bijvoorbeeld familie, hobby's, werk, reizen en actuele gebeurtenissen). Ik kan communiceren over eenvoudige en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde onderwerpen en activiteiten betreffen. Ik kan zeer korte sociale gesprekken aan, alhoewel ik gewoonlijk niet voldoende begrijp om het gesprek zelfstandig gaande te houden. Ik kan deelnemen aan een eenvoudig gesprek, wanneer de gesprekspartner bereid is om zaken in een langzamer spreektempo te herhalen of opnieuw te formuleren en mij helpt bij het formuleren van wat ik probeer te zeggen. Ik kan eenvoudige vragen stellen en beantwoorden die een directe behoefte of zeer vertrouwde onderwerpen betreffen. Ik kan een duidelijke en vloeiend lopende tekst in een gepaste stijl schrijven. Ik kan complexe brieven, verslagen of artikelen schrijven waarin ik een zaak weergeef in een doeltreffende, logische structuur, zodat de lezer de belangrijke punten kan opmerken en onthouden. Ik kan samenvattingen van en kritieken op professionele of literaire werken schrijven. Ik kan me in duidelijke, goed gestructureerde tekst uitdrukken en daarbij redelijk uitgebreid standpunten uiteenzetten. Ik kan in een brief, een opstel of een verslag schrijven over complexe onderwerpen en daarbij de voor mij belangrijke punten benadrukken. Ik kan schrijven in een stijl die is aangepast aan de lezer die ik in gedachten heb. Ik kan een duidelijke, gedetailleerde tekst schrijven over een breed scala van onderwerpen die betrekking hebben op mijn interesses. Ik kan een opstel of verslag schrijven, informatie doorgeven of redenen aanvoeren ter ondersteuning vóór of tégen een specifiek standpunt. Ik kan brieven schrijven waarin ik het persoonlijk belang van gebeurtenissen en ervaringen aangeef. Ik kan eenvoudige samenhangende tekst schrijven over onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk belang zijn. Ik kan persoonlijke brieven schrijven waarin ik mijn ervaringen en indrukken beschrijf. Ik kan korte, eenvoudige notities en boodschappen opschrijven. Ik kan een zeer eenvoudige persoonlijke brief schrijven, bijvoorbeeld om iemand voor iets te bedanken. Ik kan een korte, eenvoudige ansichtkaart schrijven, bijvoorbeeld voor het zenden van vakantiegroeten. Ik kan op formulieren persoonlijke details invullen, bijvoorbeeld mijn naam, nationaliteit en adres noteren op een hotelinschrijvingsformulier.

6 Curriculum Modeldeeltraject 3 Opleiding: Office management Afstudeerrichting Traject HR & Sales - Executive management assistant Curriculum Curriculum nr Naam stpt concordantie Rangorde Naam OLOD stpt 301 Nederlandse communicatie OM Nederlandse communicatie OM Webdesign, DTP, Grafische applicaties & Expert Tools Webdesign, DTP, Grafische applicaties & Expert Tools 3 gew dolod OPT 303 Webdesign, DTP, Grafische applicaties 303 Webdesign, DTP, Grafische applicaties 2 60% 304 Expert Tools 304 Expert Tools 1 40% 305 Project III: Stage Project III: Stage Project III: Stage Project III: Stage Engelse communicatie EPM-EMA Engelse communicatie EPM-EMA Franse communicatie EPM-EMA Franse communicatie EPM-EMA Franse communicatie EPM-EMA Franse communicatie EPM-EMA % 310 Franse communicatie EPM-EMA Franse communicatie EPM-EMA % Module HR en Sales Module HR en Sales Keuze uit: 5 Keuze uit: Duitse communicatie EMA Duitse communicatie EMA Spaanse communicatie EMA Spaanse communicatie EMA Maatschappelijk verantw oord ondernemen II 3 Keuze uit: Workshop HR EMA Maatschappelijk verantw oord ondernemen 2 A/* 315 Arbeidsrecht EMA Intrapeneurship * 316 HRM EMA Workshop HR EMA Arbeidsrecht EMA HRM EMA 3 3 Totaal 61 Totaal 61

7 Studiegids Academiejaar Studiegebied Opleiding Traject Handelswetenschappen en bedrijfskunde Office Management EMA deel 3 (Voltijds modeltraject) Soort opleiding Diplomatitel Toelatingsvoorwaarden Afstudeerrichting(en) Studieomvang Onderwijstaal Professioneel gerichte bacheloropleiding Bachelor in het office management Geen Bedrijfsvertaler-tolk Cross Media Management Event- en projectmanagement Executive Management Assistant International Management Assistant Medical Management Assistant 180 studiepunten (ECTS) Nederlands Begindatum Einddatum Vakantie Kerstvakantie van tot Aansluit- en vervolgopleidingen Paasvakantie van tot Zomervakantie van tot

8 Modeltrajecten Modeltraject EPM volledig - deeltraject EPM deel 1 - deeltraject EPM deel 2 - deeltraject EPM deel 3 - deeltraject uitwisseling Modeltraject IMA volledig - deeltraject IMA deel 1 - deeltraject IMA deel 2 - deeltraject IMA deel 3 - deeltraject uitwisseling Modeltraject EMA volledig - deeltraject EMA deel 1 - deeltraject EMA deel 2 - deeltraject EMA deel 3 - deeltraject uitwisseling Modeltraject XM² volledig - deeltraject XM² deel 1 - deeltraject XM² deel 2 - deeltraject XM² deel 3 - deeltraject uitwisseling Modeltraject EPM SDV - deeltraject EPM SDV Modeltraject IMA SDV - deeltraject IMA SDV Modeltraject EMA SDV - deeltraject EMA SDV Modeltraject XM² SDV - deeltraject XM² SDV

9 Opleidingsprogramma EMA deel 3 (Voltijds modeltraject) studiepunten tijdsorganisatie Nederlandse communicatie OM 3 3 Periode 1+2 Intrapreneurship 3 Periode 1+2 Project III: Stage 1 14 Periode 3 Project III: Stage 2 14 Periode 4 Webdesign, DTP, Grafische applicaties & Expert Tools 3 Variabel - Webdesign, DTP, Grafische applicaties 2 Periode 1 - Expert tools 1 Periode 1+2 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2 3 Periode 1+2 Engelse communicatie EPM-EMA 3 5 Periode 1+2 Franse communicatie EPM-EMA 3 5 Variabel - Franse communicatie EPM-EMA Periode 1 - Franse communicatie EPM-EMA Periode 2 Duitse communicatie EMA 3 5 Periode 1+2 Spaanse communicatie EMA 3 5 Periode 1+2 Arbeidsrecht EMA 3 3 Periode 1+2 HRM EMA 3 3 Periode 1+2 Workshop HR EMA3 3 Periode 1+2

10 Studiegebied Opleiding Handelswetenschappen en bedrijfskunde Office Management Professioneel gerichte bacheloropleiding Tijdsorganisatie: Periode 1+2 Docent(en): Aerts Pascale Exelmans Raf Spiessens Koen Studiepunten: 3 Opleidingsonderdeel Nederlandse communicatie OM 3 Toelatingsvoorwaarden (volgtijdelijkheid) Nederlandse communicatie OM 2 Studievoortgang Geen specifieke studievoortgangsmaatregel. Leerinhoud Rekruteren; vergaderen; notuleren; redigeren; teksttypes analyseren. Wegingsfactor: 3 Quotering: Op 20 (tot op een geheel getal) Delibereerbaar Doelstellingen De student kan constructief vergaderen. De student kan doeltreffend notuleren. De student kan een beperkte publicatie inhoud en vorm geven zodat die de belangstelling van de doelgroep wekt. De student kan beoordelen of een tekst aan de criteria van het teksttype voldoet. De student is contactbereid, heeft de nodige spreekdurf en staat open voor culturele diversiteit. Studiebelasting: 75u Contacturen per jaar: 18u Soort opleidingsonderdeel: enkelvoudig opleidingsonderdeel Trajectschijf: 3 Soort contract: DIP, CRD, EXD, EXC Onderwijstaal: Nederlands Werkvormen Hoorcollege (theorie), werkcollege (oefeningen), opdrachten, rollenspel. Werkvorm Spreiding Startmoment(en) Contacturen (18u) 2 periodes periode 1 Zelfstudie (57u) 2 periodes periode 1 Evaluatie Ex. Moment Vorm Gewicht Herhaalbaar? Toelichting kans 1 Na 4de lesper. Portfolio 20.00% Ja Teksttypes analyseren 1 Na 4de lesper. Beroepsproduct 20.00% Ja Redigeren (folder, brochure of nieuwsbrief) 1 Na 4de lesper. Verslag 20.00% Ja Reflectieverslag (notuleren, vergaderen of rekruteren) 1 Na 4de lesper. Verslag 20.00% Ja Reflectieverslag (notuleren, vergaderen of rekruteren) 1 Na 4de lesper. Mondeling examen 20.00% Ja Rondetafelgesprek 2 Tweede zittijd Portfolio 20.00% NVT Teksttypes analyseren 2 Tweede zittijd Beroepsproduct 20.00% NVT Redigeren (folder, brochure of nieuwsbrief) 2 Tweede zittijd Verslag 20.00% NVT Reflectieverslag (notuleren, vergaderen of rekruteren) 2 Tweede zittijd Verslag 20.00% NVT Reflectieverslag (notuleren, vergaderen of rekruteren) 2 Tweede zittijd Mondeling examen 20.00% NVT Rondetafelgesprek Toelichting bij de eerste zittijd: Verplichte opdrachten: redigeren en teksttypes analyseren (portfolio). Keuze van 2 opdrachten uit: rekruteren, vergaderen, notuleren. Mondeling examen zonder voorbereidingstijd: rondetafelgesprek over de opdrachten. De opdrachten zijn grotendeels gerelateerd aan de stage en worden afgegeven en besproken op het rondetafelgesprek dat plaatsvindt in de evaluatieperiode na de stageperiode. Zie ook de documenten Opdrachten Nederlandse communicatie OM3 en Examenverwachting op de BlackBoardcursus. Toelichting bij de tweede zittijd: Je maakt nieuwe opdrachten. Verplichte opdrachten: redigeren en teksttypes analyseren (portfolio). Keuze van 2 opdrachten uit: rekruteren, vergaderen, notuleren.

11 Mondeling examen zonder voorbereidingstijd: rondetafelgesprek over de opdrachten. Zie ook de documenten Opdrachten Nederlandse communicatie OM3 en Examenverwachting op de BlackBoardcursus. Let op: Het niet halen van deadlines voor het inleveren van werkstukken wordt gesanctioneerd met een 0/20 voor de niet ingeleverde opdracht. Studiematerialen (onder voorbehoud) Nederlandse Communicatie OM3 (syllabus), Blackboard, videofragmenten. Instap- en studiebegeleiding Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding Te verwerven competenties (zie lijst met competenties vooraan) Gespecialiseerd HEB OM6 Professioneel communiceren, mondeling en schriftelijk, in min. 3 talen

12 Studiegebied Opleiding Handelswetenschappen en bedrijfskunde Office Management Professioneel gerichte bacheloropleiding Tijdsorganisatie: Periode 1+2 Docent(en): Aerts Pascale De Vuyst Edwin Everaert Guido Exelmans Raf Patel Paresh Robbé Patricia Van Oost Annemarie Vos Bram Studiepunten: 3 Wegingsfactor: 3 Quotering: Op 20 (tot op een geheel getal) Delibereerbaar Studiebelasting: 75u Contacturen per jaar: 18u Soort opleidingsonderdeel: enkelvoudig opleidingsonderdeel Opleidingsonderdeel Intrapreneurship Toelatingsvoorwaarden (volgtijdelijkheid) Op dit opleidingsonderdeel is geen volgtijdelijkheid van toepassing. Studievoortgang Geen specifieke studievoortgangsmaatregel. Leerinhoud Intrapreneurship wordt meestal omschreven als intern ondernemerschap: jezelf ondernemend gedragen binnen een grote organisatie. Onze definitie van intern ondernemerschap betekent dat je op een proactieve wijze waarde gaat toevoegen voor jezelf en je omgeving door je passie te volgen, risico's te nemen en creatief te denken. Je wordt hierdoor een vitaler mens en je zal in staat zijn ondernemender te werken binnen je organisatie. Het verschil tussen intrapreneurship en entrepreneurship is klein. Het gaat om passie, kansen zien en/of creëren, vitaliteit, risicobereidhed en creativiteit. 1. Aan de hand van het Lean en Business Model Canvas leer je jezelf analyseren en je eigen profiel bepalen 2. Wat zijn jouw toekomstdromen? Wat wil jij in je beroepsleven doen? Wat zijn je toekomstperspectieven? Speelt jouw persoonlijkheidsprofiel daarop in? Ben je bereid jezelf opnieuw uit te vinden? 3.hoe ga jij je persoonlijksprofiel 'promoten? Dit zowel via sociale media als via een pitch? Wat betekent jouw meerwaarde op de arbeidsmarkt? 4.hoe ga ik mij professioneel bekwamen ( mondeling en schriftelijk) in mijn professionele communicatie in 3 talen? Doelstellingen 1. de student kan een analyse maken van zijn persoonlijk business model 2. de student kan zijn toekomstperspectieven identificeren 3. de student kan zijn job creëren en zijn profiel daarop afstemmen 4. de student kan zijn 'business value' berekenen 5.de student kent de nodige sociale mediatechnieken om zichzelf te promoten 6. de student kan professioneel communiceren in 3 talen 7.de student kent de technieken van het STAR interview 8. de student kan zich 'digitaal' op een professionele wijze profileren Trajectschijf: 3 Soort contract: DIP, CRD, EXD, EXC Werkvormen hoorcollege, coöperatief leren, presentaties Onderwijstaal: Nederlands Werkvorm Spreiding Startmoment(en) Algemeen (18u) 2 periodes periode 1 Z - Opdrachten (individueel) (57u) 2 periodes periode 1 Evaluatie Ex. Moment Vorm Gewicht Herhaalbaar? Toelichting kans 1 Tijdens 1ste lesper. 1 Tijdens 1ste lesper. Geen tweede zit mogelijk Portfolio 60.00% Ja leancanvas, business modelcanvas 'as is', business model canvas 'to be', personal branding, motivatiebrief, taaltesten, sociale media campagne Presentatie 40.00% Ja pitch en STAR interview Studiematerialen (onder voorbehoud) PowerPoint presentaties, documenten op BB.

13 Instap- en studiebegeleiding Alle studenten nemen deel aan de 'young potential award competitie'. De nodige coaching wordt hiervoor voorzien. Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding Te verwerven competenties (zie lijst met competenties vooraan) Deze cursus legt het accent op intern ondernemerschap. Concreet komt dit neer op het toevoegen van proactieve waarde voor jezelf en je omgeving, het volgen van je passie, het nemen van risico's en creatief denken. Op deze wijze word je een vitaler mens en ben je in staat ondernemender te werken binnen je organisatie. Inleidend HEB OM11 HEB OM6 HEB OM8 HEB OM9 Creativiteit Professioneel communiceren, mondeling en schriftelijk, in min. 3 talen Kritische reflectie en levenslang leren Resultaatgericht werken in complexe contexten

14 Studiegebied Opleiding Handelswetenschappen en bedrijfskunde Office Management Professioneel gerichte bacheloropleiding Tijdsorganisatie: Periode 3 Docent(en): Aerts Pascale De Keulenaer Kenneth De Vuyst Edwin Debrabandere Ann Exelmans Raf Fouquier Valérie Goris Evelyn Jansen Véronique Keersmaekers Bie Leemans Ellen Merckx Christine Nuytemans Ilse Van Hemelrijck Eddy Vertessen Dieter Warnez Sofie Zarkesh Ford Jeyran Studiepunten: 14 Wegingsfactor: 14 Quotering: Op 20 (tot op een geheel getal) Delibereerbaar Herkansing: geen tweede examenkans mogelijk Studiebelasting: 350u Contacturen per jaar: geen Soort opleidingsonderdeel: enkelvoudig opleidingsonderdeel Trajectschijf: 3 Soort contract: DIP, CRD Opleidingsonderdeel Project III: Stage 1 Toelatingsvoorwaarden (volgtijdelijkheid) Voor studenten EPM - IMA - XM²: 114 studiepunten behaald in respectievelijk EPM - IMA - XM².Niet combineren met andere olod's. Project I en project II moeten afgerond zijn voor aanvang project III Studievoortgang Voor dit opleidingsonderdeel moet de student dit jaar slagen, indien de inschrijving voor dit opleidingsonderdeel gedurende vorige academiejaren niet geleid heeft tot het behalen van een creditbewijs. Zoniet zal verdere inschrijving voor de opleiding geweigerd worden. (Zie HOE art ) Leerinhoud Zelfstandige zoektocht naar een stageplaats (binnen-of buitenland) via database bestaande OM-stagepartners, nieuwe vacatures of eigen netwerk 2. Inhoudelijke afstemming van het takenpakket met de stagementor met strikte opvolging van de kwaliteitscriteria voor OM-stageplaatsen en de stagespecificaties voor de respectievelijke afstudeerrichtingen: EPM/XM²/IMA/EMA/MSO/BVT 3. Doorlopen van de volledige goedkeuringsprocedure en administratieproces m.b.t. de stage-overeenkomst 4. Stage van minimaal 8/maximaal 9 weken in een bedrijf/organisatie volgens de gemaakte afspraken (zie startdossier Project III ) 5. Deelname aan tussentijdse coaching/bijsturing: via functioneringsgesprek(ken) met de aangeduide stagementor en via een rapporteringsmoment met de toegewezen stagebegeleider 6. Uitvoeren van de zelfreflectie-opdrachten en het opstellen van een dossier hierover Doelstellingen 1. De student plant en organiseert zorgvuldig en efficiënt taken en niet-omlijnde opdrachten zodat hij stressbestendig het gewenste resultaat behaalt binnen de afgesproken tijd. (C2 + C9) 2. De student werkt actief mee in een team en informeert anderen om op een constructieve manier gemeenschappelijke doelen te bereiken. (C12) 3. De student reageert servicebereid op vragen en wensen van interne en externe klanten waarbij hij zich gedraagt volgens de gangbare zakelijke omgangsvormen. (C12) 4. De student communiceert duidelijk, vlot en begrijpelijk en kiest hierbij het juiste medium of de juiste media-mix en past taal en stijl aan in functie van de doelgroep. (C6) 5. De student stelt relevante werkmethodes, bruikbare oplossingen en originele ideeën voor waarbij hij blijk geeft van inzicht in de werking van het bedrijf/de organisatie. (C1 + C11) 6. De student verzamelt doelgericht relevante informatie en verwerkt deze nauwgezet en gestructureerd in de gevraagde format. (C5) 7. De student toont bereidheid en daadkracht om de eigen prestaties, sterktes en zwaktes te (laten) evalueren en vanuit het competentieprofiel van de opleiding verder te ontwikkelen. (C8) Onderwijstaal: Nederlands Werkvormen praktijkleren - stage Werkvorm Spreiding Startmoment(en) Stage (304u) 1 periode Z - Opdrachten (individueel) (46u) Evaluatie Ex. Moment Vorm Gewicht Herhaalbaar? Toelichting kans 1 en 2 Tijdens alle lesper. Stage 60.00% Nee Stagementor observeert en evalueert stagestudent tussentijds

15 en finaal volgens de vooropgestelde evaluatiecriteria. 1 en 2 Tijdens alle lesper. Verslag 40.00% Nee OM-stagebegeleider evalueert het zelfreflectiedossier volgens de vooropgestelde evaluatiecriteria. Het niet gewettigd afwezig zijn tijdens de aangeduide stageperiode = 0 op het volledige opleidingsonderdeel. Bij gewettigde afwezigheid van méér dan 5 werkdagen moet de student de gemiste dagen inhalen volgens een afgesproken scenario met de stagecoördinator. Het niet gewettigd overschrijden van de afgesproken deadline voor het zelfreflectiedossier en het niet naleven van de afgiftevoorschriften = 0 voor dit onderdeel. Studiematerialen (onder voorbehoud) Je bent zelf verantwoordelijk voor het afdrukken en verwerken van de instructies Project III '13-'14: zie Blackboard (*)en je KdG box: - startdossier - aanvraagformulier - stage Roadbook - specifieke richtlijnen voor buitenlandse stages of stages in Franstalig België (*) van eind mei '13 tot 16 september '13: zie Blackboard OM Trefpunt voor Studenten vanaf 16 september '13: zie Blackboard PIII stage 1 en 2 Studiekosten extra vervoerskosten naar je stageplaats Instap- en studiebegeleiding - de OM-stagecoördinator: briefings, sollicitatiecoaching, goedkeuringsprocedure en 2de aanspreekpunt tijdens stage(s) - de stagementor: coaching en evaluatie tijdens stage(s) - de OM-stagebegeleider: coaching, evaluatie en feedback tijdens stage(s) Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding Te verwerven competenties (zie lijst met competenties vooraan) Eindcompetenties HEB OM1 HEB OM11 HEB OM12 HEB OM2 HEB OM5 HEB OM6 HEB OM8 HEB OM9 Oplossingsgericht werken met inzicht in visie en werking van de organisatie Creativiteit Teamgericht en klantgericht Eigen werk organiseren en projectmatig werken Informatiebeheer - Data verwerken tot zinvolle informatie Professioneel communiceren, mondeling en schriftelijk, in min. 3 talen Kritische reflectie en levenslang leren Resultaatgericht werken in complexe contexten

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Office Management Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting International management assistant Modeldeeltraject 3 Handleiding studiegids De studiegids is

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting Cross Media Management Modeldeeltraject 2 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van het Hogeschool

Nadere informatie

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014 Modeldeeltraject 2 Afstudeerrichting Applicatie-ontwikkeling Afstudeerrichting Software Management Handleiding

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting Rechtspraktijk Modeldeeltraject 1 1 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting KMO-management Modeldeeltraject 2 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van

Nadere informatie

Studiegids Academiejaar 2013-14

Studiegids Academiejaar 2013-14 Studiegids Academiejaar 2013-14 Studiegebied Opleiding Traject Sociaal-agogisch werk Sociaal werk 3 PB SOCIAAL-CULTUREEL WERK (Voltijds modeltraject) Soort opleiding Diplomatitel Toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

TAALPROFIELEN. Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN. Enschede, NaB/04-092 maart 2004 TAL E N VREEM D E

TAALPROFIELEN. Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN. Enschede, NaB/04-092 maart 2004 TAL E N VREEM D E TAALPROFIELEN Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN Enschede, NaB/04-092 maart 2004 M ODERNE VREEM D E TAL E N Verantwoording 2004 Nationaal Bureau Moderne Vreemde Talen

Nadere informatie

Kan ik het wel of kan ik het niet?

Kan ik het wel of kan ik het niet? 1 Kan ik het wel of kan ik het niet? Hieronder staan een aantal zogenaamde kan ik het wel, kan ik het niet-schalen. Deze hebben betrekking op uw taalvaardigheid in zowel het Nederlands als het Engels.

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ)

Nadere informatie

Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor

Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische fase van de bacheloropleiding Overzicht hoofdfase

Nadere informatie

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Office management. 1eBa office management - medical mgt. Assistant/Hoger Afstandsonderwijs

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Office management. 1eBa office management - medical mgt. Assistant/Hoger Afstandsonderwijs Academiejaar 2008-2009 Programmagids Office management 1eBa office management - medical mgt. AssistantHoger Afstandsonderwijs Office management : 1eBa office management - medical mgt. AssistantHoger Afstandsonderwijs

Nadere informatie

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische fase van de bacheloropleiding Inhoud Overzicht hoofdfase

Nadere informatie

ENGELS TWEEDE GRAAD ASO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2012/7841/006 vervangt leerplan D/2002/0279/005 met ingang van september 2012

ENGELS TWEEDE GRAAD ASO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2012/7841/006 vervangt leerplan D/2002/0279/005 met ingang van september 2012 ENGELS TWEEDE GRAAD ASO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL vervangt leerplan D/2002/0279/005 met ingang van september 2012 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1,

Nadere informatie

Beroepscompetenties voor de bacheloropleiding in het hotelmanagement

Beroepscompetenties voor de bacheloropleiding in het hotelmanagement Beroepscompetenties voor de bacheloropleiding in het hotelmanagement Maart 2011 INHOUD Inleiding 1. COMPETENTIES 1.1 Wat zijn competenties? 1.2 Hoe competenties benutten? 1.3 Competentiegericht onderwijs

Nadere informatie

Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor

Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Bijlage B Nadere uitwerking de onderwijseenheden het curriculum de opleiding voor de propedeutische fase de bacheloropleiding Inhoud Contacturen...

Nadere informatie

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen Stagehandleiding 2014 Algemene Cultuurwetenschappen Erasmus School of History, Culture and Communication www.eshcc.eur.nl/stage/acw acwstages@eshcc.eur.nl Mei 2014 Voorwoord Deze stagehandleiding is bedoeld

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord STUDIEGIDS CE-IEMES 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Visie 3 2. Creativiteit 4 3. Beroepsprofiel 5 4. Competentieprofiel 6 5. Jaarrooster 11 6. Curriculum 12 7. Tentamens 14 8. Deadlines 15 9.

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015 Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA Commerciële Economie International Business and Languages Jaar 1 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Studieloopbaanbegeleiding... 4 2.1 De competentie

Nadere informatie

Kenniskring NT1: Voorstellen voor een goede intake NT1

Kenniskring NT1: Voorstellen voor een goede intake NT1 Kenniskring NT1: Voorstellen voor een goede intake NT1 Plan van aanpak Kenniskring NT1: Voorstellen voor een goede intake NT1 Datum 28 05 09 Versie 2 Opdrachtgever Opdrachtnemer Contactpersoon Auteurs

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Handleiding. beroepsproducten. portfolio. assessment. Jaar 1. Periode 1 en 2. Communicatie Deeltijd

Handleiding. beroepsproducten. portfolio. assessment. Jaar 1. Periode 1 en 2. Communicatie Deeltijd Handleiding beroepsproducten portfolio en assessment Jaar 1 Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd CCOBPA01A1 en CCOBPB01A1 Monica Heikoop Mei 2012 Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van

Nadere informatie

Opleidingsgids 2011-2012

Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in het Office Management Afstudeerrichting Management Assistant Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO

Nadere informatie

Referentiekader taal en rekenen De referentieniveaus

Referentiekader taal en rekenen De referentieniveaus De referentieniveaus 1 Inhoud Aan de slag met doorlopende leerlijnen taal en rekenen 3 Referentieniveaus taal 1. Mondelinge Taalvaardigheid 1.1 Gesprekken 1.2. Luisteren 1.3. Spreken 2. Lezen 2.1 Zakelijke

Nadere informatie

Opleidingsgids 2011-2012

Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting Sport- en Cultuurmanagement Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

VerstERKt over de grens

VerstERKt over de grens VerstERKt over de grens Internationalisering en het ERK Meike Berben Trees Haaksma Janneke van Hardeveld Judith Richters versterkt over de grens Internationalisering en het ERK Meike Berben Trees Haaksma

Nadere informatie

Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao

Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao VRIJE MINOR Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao Verbredende variant en Verdiepende variant (voor Small Business and Retail Management) Contactpersoon: Jan

Nadere informatie